Број: 693/13
Датум: 19.09.2013. године
ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА, КОВАЧИЦА
ЈАВНА НАБАВКА - Набавка лекова са листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.10/2013
СЕПТЕМБАР 2013. године
Страна 1 од 54
На основу чл.32.и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“бр.29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 10/2013, дел.бр. 673/13, Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 10/2013,дел. бр. 674/13, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра – набавка лекова са листе А и
А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО по партијама,
ЈН бр.10/2013
Конкурсна документација садржи:
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ..............................................................................
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ...........................................................................
III. ВРСТA,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И
ОПИС ДОБРА...................................................................................................................
1. Лекова са листе А и А1/РФЗО........................................................................5
2. Медицинска помагала/РФЗО......................................................................19
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 75. u 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ .............
V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.........................................................................................................
39
VI. ОБРАСЦИ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ...............................................................................
VII. МОДЕЛ УГОВОРА.........................................................................................................
VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ................................................................
IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ..................................................................
X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.2. ЗАКОНА..................................................
XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА...................................................................................................................
XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊАСОЛО МЕНИЦУ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.........
XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕСОЛОМЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ
ОДУСТАЈАЊА ОД УЧИЊЕНЕ ПОНУДЕ ИЛИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА.............................
XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА ......
XV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА..........
Страна 2 од 54
I.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Дом здравља Ковачица,
Адреса: Штурова 42, 26210 Ковачица,
Интернет страница: www.dzkov.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.10/2013 су добра – лекови са листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО, по партијама.
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Лице за контакт: дипл. фармацеут Мирјана Видач
Е-маил адреса: [email protected]
Страна 3 од 54
II.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.10/2013 су добра- Лековиса листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО
33680000 - Фармацеутски производи
33196000 – Медицинска помагала
2. ПАРТИЈЕ
садржи Предметна јавна набавка је обликована по партијaма, набавка садржи 492 партија лекова
и 25 партија помагала. Број и назив партија су наведени у техничкој спецификацији.
Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекова по генеричком и заштићеном
имену, обзиром да је дужан, да у складу са закљученим Уговором о снабдевању осигураних лица
лековима и појединим помагалима који се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима
РФЗО изда пацијенту лек који је прописан на лекарском рецепту, а изузетно, ако не располаже
леком који је прописан може издати други лек као замену, истог генеричког састава, исте или
ниже цене, ако лекар изричито није написао да се изда само прописани лек.
На рецепт се издају лекови са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по генеричком називу и заштићеном имену, са назнаком
паковања и јачине лека, назива произвођача лека, државе у којој је произведен, цене лека на
велико за паковање и партиципација осигураника.
У оквиру једног генеричког назива постоји више заштићених назива за лекове различитих
произвођача.
У зависности од прописане терапије, лекар прописује пацијенту лек на рецепт уписујући
заштићено име лека са одговарајућом јачином и обликом
Страна 4 од 54
III. ВРСТA,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
1. Лекова са листе А и А1/РФЗО
У табели се за количину подразумева Јединица мере кутија
партија
Јкл шифра
Лек: назив, паковање
1
1129300
5-ASA 100 po 250 mg
2
1328230
ACIKLOVIR 25 po 200 mg
3
1072916
ACTAPAX 30 po 30 mg
4
0041559
ACTRAPID PENFILL 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
5
4152104
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
2
6
1059908
ALEFOSS, 4 po 70mg
5
7
1402835
ALOPRES 30 po 5 mg
10
8
1168089
ALOPURINOL 40 po 100 mg
9
1050101
ALPHA D3 30 po 1 mcg
10
10
1050100
ALPHA D3 50 po 0.25 mcg
10
11
7094070
ALPHAGAN 1 po 5 ml (0.2%)
12
12
1103765
ALPHAPRES 30 po 1 mg
10
13
1103766
ALPHAPRES 30 po 2 mg
25
14
7114744
ALVESCO 160 1 po 60 doza (160 mcg / 1 doza)
15
15
1059092
ALVODRONIC 1 po 150 mg
35
16
1114554
ALVOKAST 28 po 10 mg
5
17
1114552
ALVOKAST 28 po 4 mg
2
18
1114553
ALVOKAST 28 po 5 mg
3
19
1042311
AMARYL 30 po 2 mg
200
20
1042312
AMARYL 30 po 3 mg
50
21
1042313
AMARYL 30 po 4 mg
80
22
1114503
AMINOFILIN Retard 20 po 350 mg
23
1101402
AMIODARON 60 po 200 mg
24
1072763
AMITRIPTYLINE, 30 po 25mg
25
1402143
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 10 mg
26
1402142
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 5 mg
27
1402141
AMLOGAL 20 po 10 mg
40
28
1402140
AMLOGAL 20 po 5 mg
40
29
1021961
AMOKSICILIN 16 po 250 mg
40
30
1021965
AMOKSICILIN 16 po 500 mg
800
31
1103263
AMPRIL 28 po 10 mg
8
32
1103251
AMPRIL 28 po 1.25 mg
5
33
1103255
AMPRIL 28 po 2.5 mg
Страна 5 од 54
Количина
3
15
2
150
120
100
60
7
30
130
40
34
1103259
AMPRIL 28 po 5 mg
30
35
1401131
AMPRIL HD 28 po (5 mg + 25 mg)
10
36
1401130
AMPRIL HL 28 po (2.5 mg + 12.5 mg)
50
37
1072740
ANAFRANIL 30 po 25 mg
30
38
1068221
ANTIAGREX, 28 po 75mg
6
39
1068221
ANTIAGREX, 28 po 75mg
6
40
1014301
ARAVA 30 po 20 mg
3
41
1079010
ARICEPT 28 po 5 mg
3
42
1039325
ARIMIDEX 28 po 1 mg
43
1039390
AROMASIN 30 po 25 mg
4
44
1129110
ASACOL 100 po 400 mg
5
45
1104126
ATACOR 30 po 20 mg
2
46
1104127
ATACOR 30 po 40 mg
2
47
1107500
ATENOLOL 14 po 100 mg
48
1085080
AZILECT 28 po 1 mg
49
1026211
BACTRIM 20 po (400 mg + 80 mg)
450
50
7114562
BECLOFORTE CFC-Free Inhaler 1 po 200 doza (250
mcg / 1 doza)
220
51
7110022
BECONASE 1 po 200 doza (50 mcg / 1 doza)
52
1077302
BELBIEN, 20 po 10mg
53
1134228
BENEPROST 30 po 5 mg
3
54
1071122
BENSEDIN 30 po 10 mg
150
55
1071121
BENSEDIN 30 po 5 mg
100
56
7114129
BERODUAL 1 po 20 ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
57
7114725
BERODUAL N 1 po 200 doza (0,05 + 0,02 mg)/1 doza)
450
58
1134240
BETAMSAL 30 po 0,4mg
150
59
1037076
BICADEX 28 po 50 mg
60
1107633
BINEVOL 30 po 5 mg
61
1107036
BIPREZ 30 po 5 mg
62
1107042
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 2,5 mg
300
63
1107020
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 5 mg
600
64
1059079
BONAP, 4 po 70mg
65
7094080
BRIMONAL 1 po 10ml (0,2%)
66
1071721
BROMAZEPAM 30 po 3 mg
67
1149040
BROMOKRIPTIN 30 po 2.5 mg
68
3162033
BRUFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
69
7114721
BUDELIN NOVOLIZER 1 po 200 doza (200 mcg/doza)
70
1072705
CALIXTA 30 po 30 mg
10
71
1084351
CARBAMAZEPINE-Retard 30 po 400mg
20
Страна 6 од 54
12
50
2
10
100
50
2
300
20
10
2
300
5
400
5
72
1321711
CEFALEKSIN 16 po 500 mg
73
3321719
CEFALEKSIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
74
1014081
CELLCEPT 300 po 250 mg
75
4090121
CHLORAMPHENICOL 1 po 5 g 1%
60
76
1072613
CIPRALEX 28 po 10 mg
10
77
1329192
CIPROCINAL 10 po 500 mg
50
78
1072062
CITALEX, 20 po 10mg
5
79
1072061
CITALEX, 20 po 20mg
5
80
3020185
CLIACIL 1 po 150 ml (60000 i.j./ml)
81
1326226
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 300 mg
5
82
1326228
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 600 mg
5
83
1070970
CLOPIXOL 50 po 10 mg
2
84
1070971
CLOPIXOL 50 po 25 mg
2
85
1070965
CLOZAPINE 50 po 100 mg
4
86
1070963
CLOZAPINE 50 po 25 mg
8
87
1072600
COAXIL 30 po 12.5 mg
3
88
1073191
CONCERTA 30 po 36 mg
3
89
1122750
CONTROLOC 14 po 40 mg
6
90
1102082
CORNILAT 20 po 20 mg
800
91
1402250
CORTIAZEM RETARD 30 po 90 mg
100
92
1107582
CORVITOL 30 po 100 mg
93
1107580
CORVITOL 30 po 50 mg
94
7099180
COSOPT 1 po 5 ml (2%+0,5%)
95
1048781
CYCLO-PROGYNOVA 1 po 21 doza (11 belih + 10
smeđih)
96
4157100
DAKTANOL 1 po 30 g 2%
100
97
2157101
DAKTANOL 1 po 40 g 2%
250
98
1107018
DAROB MITE 50 po 80 mg
99
1139173
DETRUSITOL 28 po 2 mg
30
100
7090791
DEXAMETHASON-NEOMYCIN 10 ml (0,1% + 0,35%)
20
101
1047143
DEXASON 50 po 0.5 mg
20
102
1071702
DIAZEPAM 30 po 10 mg
30
103
1042815
DIBIGLIM 30 po 1 mg
200
104
1042816
DIBIGLIM 30 po 2 mg
300
105
1042817
DIBIGLIM 30 po 3 mg
150
106
1042818
DIBIGLIM 30 po 4 mg
150
107
1100252
DILACOR 20 po 0.25 mg
400
108
1107621
DILATREND 28 po 12.5 mg
12
109
1107620
DILATREND 28 po 6.25 mg
30
Страна 7 од 54
100
18
5
120
20
160
35
5
5
110
1042065
DIPRIAN 30 po 80 mg
400
111
1400410
DIUNORM 20 po 25 mg
700
112
1068520
DUOPLAVIN 28 po (75 mg + 100 mg)
5
113
1048293
DUPHASTON, 20 po 10mg
3
114
1114220
DUROFILIN 40 po 125 mg
100
115
1114221
DUROFILIN 40 po 250 mg
120
116
1079020
EBIXA 28 po 10 mg
15
117
1079027
EBIXA 28 po 20 mg
2
118
3084501
EFTIL 1 po 150 ml (50 mg/ml)
119
1084500
EFTIL 30 po (333mg + 145 mg)
230
120
1107885
EGILOK 60 po 100 mg
100
121
1107886
EGILOK 60 po 50 mg
200
122
1072628
ELICEA 28 po 10 mg
8
123
4159350
ELIDEL 1 po 15 g (1%)
2
124
4153440
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
5
125
1401082
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg + 12,5 mg)
100
126
1103178
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS 30 po 10 mg
300
127
1103176
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS 30 po 20 mg
400
128
1103887
ENATENS 20 po 10 mg
10
129
1103888
ENATENS 20 po 20 mg
10
130
4150250
ENBECIN 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g
50
131
3126303
ENTEROFURYL 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)
5
132
3325552
ERITROMICIN 1 po 100 ml (125 mg / 5 ml)
5
133
3325553
ERITROMICIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
10
134
1325152
ERITROMICIN 20 po 250 mg
50
135
1325153
ERITROMICIN 20 po 500 mg
70
136
1103151
ERYNORM 28 po 100 mg
10
137
1103150
ERYNORM 28 po 50 mg
138
1401560
ERYNORM PLUS 28 po (50 mg+12,5 mg)
139
1075091
ESPERAL 20 po 500 mg
140
4152254
ESPERSON 1 po 30 g 0.25%
30
141
4152253
ESPERSON M 1 po 30 g 0.25%
30
142
4152255
ESPERSON mite 1 po 30 g 0.05%
30
143
1040230
EUTHYROX 50 po 25 mcg
144
1063115
FARIN 30 po 5 mg
145
1039330
FEMARA 30 po 2.5 mg
146
1104232
FENOLIP 30 po 160 mg
60
147
9087802
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 100mcg/h (5 po
23,12mg/42cm²)
20
Страна 8 од 54
12
200
20
5
5
500
2
148
9087805
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 25mcg/h (5 po
5,78mg/10,5cm²)
20
149
9087808
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po 50mcg/h (5 po
11,56mg/21cm²)
20
150
3060073
FERRUM SANDOZ 1 po 100 ml (50 mg / 5 ml)
20
151
1060072
FERRUM SANDOZ 30 po 100 mg
35
152
1134212
FINASTERID PHARMAS 28 po 5 mg
5
153
7114595
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (125 mcg / 1 doza)
8
154
1327356
FLUCONAL 1 po 150 mg
3
155
1072930
FLUNISAN 30 po 20 mg
50
156
1061050
FOLACIN 20 po 5 mg
10
157
1061040
FOLNAK 20 po 5 mg
30
158
1059903
FOROSA 4 po 70 mg
30
159
1329455
FORTECA 10 po 250 mg
40
160
1329456
FORTECA 10 po 500 mg
10
161
1059121
FOSAVANCE 4 po (70mg + 5600i.j.)
10
162
1103814
FOSINOPRIL-TEVA 30 po 10 mg
80
163
4150400
GENTAMICIN 1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1 g)
30
164
7090801
GENTOKULIN 1 po 10 ml 0.3%
20
165
6137225
GINO DAKTANOL 7 po 200 mg
170
166
7093071
GLAUMOL 1 po 5 ml 0.5%
167
1042070
GLIORAL 30 po 80 mg
168
0341340
GLUCAGEN HYPOKIT 1 po 1 mg/1 ml
169
1043107
GLUCOPHAGE 30 po 1000 mg
170
1043062
GLUFORMIN 30 po 1000 mg
1500
171
1043060
GLUFORMIN 30 po 500 mg
2300
172
1070841
HALOPERIDOL 30 po 10 mg
20
173
1060140
HEFEROL 30 po 350 mg
60
174
1103731
HEMOKVIN 20 po 10 mg
100
175
1103732
HEMOKVIN 20 po 20 mg
320
176
1401030
HEMOKVIN plus 20 po (20mg+12,5mg)
2000
177
3325483
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)
10
178
3325481
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (200 mg/5 ml)
20
179
3325482
HEMOMYCIN 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)
10
180
1325482
HEMOMYCIN 3 po 500 mg
60
181
1400400
HEMOPRES 40 po (50 mg + 5 mg)
182
1104556
HIPOLIP 30 po 20 mg
5
183
1104557
HIPOLIP 30 po 40 mg
1
184
4090816
HLORAMFENIKOL ALKALOID 1 po 5 g 1%
Страна 9 од 54
70
900
2
100
400
60
185
4090815
HLORAMKOL 1 po 5 g 1%
186
0041427
HUMULIN M3 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
2
187
1014020
IMURAN 100 po 50 mg
5
188
1103046
INDAPRES SR 30 po 1.5 mg
189
7099200
INDOCOLLYRE 1 po 5 ml (1 mg/ml)
190
0041557
INSULATARD PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml
(100i.j./ml)
191
0041565
INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR 5 po 3 ml (100i.j./ml )
192
0041563
INSUMAN RAPID SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml )
5
193
1401922
IRUZID, 30 po (10mg+12,5mg)
5
194
1401923
IRUZID, 30 po (20mg+25mg)
195
1102060
ISOSORB RETARD 60 po 20 mg
200
196
1084060
KARBAPIN 50 po 200 mg
100
197
1107625
KARVILEKS 30 po 12.5 mg
198
1084750
KATENA 50 po 300 mg
199
1103220
KATOPIL 40 po 25 mg
75
200
1103222
KATOPIL 40 po 50 mg
40
201
1084822
KEPPRA, 60 po 1000mg
3
202
1084820
KEPPRA, 60 po 500mg
1
203
1325600
KLARITROMICIN 14 po 250 mg
2
204
1325601
KLARITROMICIN 14 po 500 mg
20
205
1084255
KLONAZEPAM 30 po 2 mg
20
206
1401055
KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID 28 po (20 mg + 12,5
mg)
207
1084780
LAMECT 30 po 25 mg
10
208
1084552
LAMICTAL 30 po 100 mg
70
209
1084550
LAMICTAL 30 po 25 mg
25
210
1084551
LAMICTAL 30 po 50 mg
30
211
0041555
LANTUS SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
20
212
1070056
LARGACTIL 50 po 25 mg
220
213
1072625
LATA 28 po 10 mg
200
214
3060050
LEGOFER 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)
15
215
1070606
LEPONEX 50 po 100 mg
20
216
1070605
LEPONEX 50 po 25 mg
50
217
0041550
LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
20
218
1042830
LIMERAL, 30 po 1mg
60
219
1042831
LIMERAL, 30 po 2mg
60
220
1042832
LIMERAL, 30 po 3mg
10
221
1042833
LIMERAL, 30 po 4mg
60
Страна 10 од 54
30
50
2
160
25
10
70
1
200
222
1104470
LIPANOR 30 po 100 mg
3
223
1103884
LISONORM 30 po (10 mg + 5 mg)
5
224
1039285
LITALIR 100 po 500 mg
4
225
1401171
LIZOPRIL H 20 po (10mg+12,5mg)
6
226
1401290
LOMETAZID 30 po (10 mg + 5 mg)
227
6137510
LOMEXIN 1 po 600 mg
228
1126401
LOPERAMID 20 po 2 mg
140
229
1102520
LOPION 30 po 2 mg
100
230
1071711
LORAZEPAM 20 po 2.5 mg
370
231
1071710
LORAZEPAM 30 po 1 mg
40
232
1401914
LOSAR PLUS 30 po (50 mg + 12,5 mg)
10
233
1103899
LOSARTAN 28 po 50 mg
90
234
1103000
LOTAR 30 po 50 mg
60
235
1084736
LYRICA 56 po 75 mg
5
236
1325095
MACROPEN 16 po 400 mg
50
237
1085212
MADOPAR 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)
60
238
1085307
MADOPAR Roche 100 po 250 mg(200 mg + 50 mg)
239
1042332
MANINIL 30 po 3.5 mg
50
240
1072730
MAPROTILIN 30 po 25 mg
70
241
1072731
MAPROTILIN 30 po 50 mg
5
242
1329411
MAROCEN 10 po 500 mg
243
1048913
MEGACE 30 po 160mg
244
1079045
MEMANTIN PLIVA 30 po 10 mg
25
245
1085320
MENDILEX 50 po 2 mg
50
246
1135231
MERCILON 1 po 21 doza (0,020 mg + 0,15 mg)
15
247
1088055
MESTINON 150 po 60 mg
2
248
2087310
METADON 1 po 10 ml (10 mg / 1 ml)
2
249
1034330
METHOTREXAT Ebewe 50 po 2.5 mg
16
250
1103432
METHYLDOPA 20 po 250 mg
251
1107810
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po 47,5 mg
2
252
1107814
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po 95 mg
2
253
1070850
METOTEN 25 po 1 mg
20
254
1070851
METOTEN 25 po 5 mg
35
255
1401053
MICARDIS PLUS 28 po (80 mg + 12.5 mg)
256
1107660
MILENOL 28 po 12.5 mg
35
257
1107661
MILENOL 28 po 25 mg
12
258
7045080
MINIRIN 1 po 5 ml (100 mcg / 1 ml)
259
1045081
MINIRIN 30 po 0.2 mg
260
1085081
MIRAPEXIN 10 po 0,375 mg
Страна 11 од 54
100
70
100
60
5
170
6
2
15
5
261
1085290
MIRAPEXIN 30 po 0.25 mg
5
262
1085082
MIRAPEXIN 30 po 0,75 mg
30
263
1085084
MIRAPEXIN 30 po 1,5 mg
30
264
1085083
MIRAPEXIN 30 po 3 mg
265
0041558
MIXTARD 30 PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml (100
i.j. / 1 ml)
266
1102450
MONIZOL 30 po 20 mg
1400
267
1102452
MONIZOL 30 po 40 mg
150
268
1402854
MONODIPIN 20 po 10 mg
10
269
1402862
MONODIPIN 20 po 5 mg
10
270
1103810
MONOPRIL 28 po 10 mg
100
271
1103811
MONOPRIL 28 po 20 mg
320
272
1401236
MONOPRIL PLUS 28 po (20 mg+12,5 mg)
350
273
1102302
MONOSAN 30 po 20 mg
10
274
1102300
MONOSAN 30 po 40 mg
20
275
1114560
MONTELUKAST PHARMAS 28 po 10 mg
5
276
1327130
MYCOSEB 20 po 200 mg
4
277
1165100
MYDOCALM 30 po 150 mg
50
278
7110311
NASONEX, 1 po 140 doza (0,05%)
15
279
7090813
NEODEKSACIN 1 po 10 ml (0,1% + 0,35%)
50
280
1155511
NEOTIGASON 100 po 10 mg
281
1084612
NEURONTIN 50 po 300 mg
282
1107634
NEVOTENS 30 po 5 mg
100
283
1402481
NIFELAT 30 po 20 mg
400
284
1077260
NIPAM 10 po 5 mg
50
285
1047177
NIRYPAN 20 po 4 mg
60
286
1047180
NIRYPAN 20 po 8 mg
50
287
7102621
NITROLINGUAL 12,2 ml / 200 doza (0.4 mg / 1 doza)
25
288
1039010
NOLVADEX 30 po 10 mg
160
289
1402736
NORVASC 30 po 10 mg
200
290
1402735
NORVASC 30 po 5 mg
700
291
0041528
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
120
292
0041532
NOVO RAPID 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml)
293
0041527
NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
294
1135232
NOVYNETTE, 1 po 21 (0,02mg + 0,15mg)
4
295
1327505
OMICRAL 15 po 100 mg
3
296
1327506
OMICRAL 28 po 100 mg
10
297
1327507
OMICRAL 4 po 100 mg
2
298
1124534
ONDASAN 10 po 8 mg
3
Страна 12 од 54
3
500
2
10
8
30
299
3087301
ORAMORPH 1 po 20 ml (20 mg / 1 ml)
300
6137082
ORVAGIL 10 po 500 mg
301
1029083
ORVAGIL D 20 po 400 mg
5
302
1021007
OSPAMOX DT 14 po 1000 mg
4
303
3048814
OTENTIKA, 1 po 240ml (40mg/ml)
2
304
1321872
PALITREX 16 po 500 mg
305
3321875
PALITREX 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
306
1086297
PANARAK 30 po 0,18 mg
307
1086296
PANARAK 30 po 0,7 mg
15
308
3086742
PANATERM 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)
20
309
3321621
PANCEF 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
10
310
3021602
PANKLAV 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5
ml)
10
311
3021606
PANKLAV forte 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5
ml)
30
312
1122866
PANRAZOL 14 po 20 mg
2
313
1122867
PANRAZOL 14 po 40 mg
2
314
1142100
PARTUSISTEN 50 po 5 mg
315
1103856
PERIGARD 30 po 4 mg
4
316
1103857
PERIGARD 30 po 8 mg
2
317
1401190
PERIGARD PLUS 30 po (4mg+1,25mg)
2
318
1084521
PHENOBARBITON 30 po 100 mg
319
1132300
PIPEGAL 20 po 200 mg
100
320
1132320
PIPEM 20 po 200 mg
200
321
1085350
PK MERZ 30 po 100 mg
120
322
1068220
PLAVIX 28 po 75 mg
70
323
1402821
PLENDIL 30 po 5 mg
70
324
6137312
POLYGYNAX 1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. +
35000i.j.)
60
325
1104485
PRALIP, 30 po 20mg
30
326
1104486
PRALIP, 30 po 40mg
5
327
1104482
PRAVACOR 30 po 20 mg
4
328
1109120
PREDUCTAL MR 60 po 35 mg
329
1107750
PRESOLOL 28 po 50 mg
330
1107496
PRESOLOL 30 po 100 mg
1400
331
1107751
PRESOLOL 56 po 50 mg
1400
332
3058282
PRESSING 1 po 120 ml (5 mg / 5 ml)
5
333
1103915
PREXANIL 30 po 10 mg
3
334
1103916
PREXANIL 30 po 5 mg
20
335
1103112
PREXANOR 30 po (5 mg + 5 mg)
10
Страна 13 од 54
2
15
150
50
100
20
60
60
100
336
1103702
PRILAZID 30 po 2.5 mg
100
337
1103704
PRILAZID 30 po 5 mg
260
338
1401400
PRILAZID plus 30 po (5mg+12,5mg)
200
339
1103571
PRILENAP 20 po 10 mg
800
340
1103572
PRILENAP 20 po 20 mg
1500
341
1401502
PRILENAP H 20 po (10mg + 25mg)
342
1401500
PRILENAP HL 20 po ( 10mg + 12.5mg)
343
1103071
PRILINDA 28 po 2.5 mg
250
344
1103072
PRILINDA 28 po 5 mg
360
345
1107170
PRINORM 14 po 100 mg
60
346
1047632
PRONISON 20 po 20 mg
80
347
1101130
PROPAFEN 50 po 150 mg
300
348
1101131
PROPAFEN 50 po 300 mg
15
349
1107183
PROPRANOLOL 50 po 40 mg
89
350
1134205
PROSCAR 28 po 5 mg
70
351
7114576
PULMICORT, 20 po 2ml (0,25mg/ml)
20
352
7114572
PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (200 mcg / 1
doza)
8
353
7114574
PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (400 mcg / 1
doza)
2
354
7112250
PULMOZYME 6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)
6
355
1103080
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 2.5 mg
40
356
1103081
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 5 mg
30
357
1014270
RAPAMUNE 30 po 1 mg
358
1103909
RASOLTAN 28 po 50 mg
30
359
1072901
REMERON 30 po 30 mg
10
360
1072861
REMIRTA 30 po 30 mg
10
361
1085344
REQUIP MODUTAB 28 po 2 mg
20
362
1085348
REQUIP MODUTAB 28 po 4 mg
20
363
1085349
REQUIP MODUTAB 28 po 8 mg
10
364
1070034
RISPERIDON 20 po 1mg
30
365
1070035
RISPERIDON 20 po 2mg
30
366
1070036
RISPERIDON 20 po 3mg
10
367
1070935
RISSAR 20 po 1 mg
30
368
1070928
RISSAR 20 po 2 mg
50
369
1084402
RIVOTRIL 30 po 2 mg
370
1155442
ROACCUTANE 30 po 10 mg
371
1129490
SALAZOPYRIN-EN 100 po 500 mg
372
1129475
SALOFALK 100 po 500 mg
Страна 14 од 54
200
3000
6
200
3
20
3
373
1129474
SALOFALK 50 po 500 mg
374
4151050
SANADERM 1 po 50 g 1%
375
3014999
SANDIMMUN NEORAL 1 po 50 ml (100 mg / 1 ml)
6
376
1014992
SANDIMMUN NEORAL 50 po 50 mg
2
377
1077300
SANVAL 20 po 10 mg
15
378
7114671
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
50
379
7114672
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
35
380
7114591
SEREVENT Inhaler CFC-Free 1 po 120 doza (25 mcg /
1 doza)
10
381
1072910
SEROXAT 30 po 20 mg
110
382
1072724
SIDATA 28 po 50mg
150
383
1021145
SINACILIN 16 po 250 mg
80
384
1021148
SINACILIN 16 po 500 mg
800
385
3021146
SINACILIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
900
386
1114643
SINGULAIR 28 po 10 mg
387
3114644
SINGULAIR 28 po 4 mg
3
388
1114640
SINGULAIR 28 po 5 mg
5
389
1063220
SINKUM 4 20 po 4 mg
390
4152191
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
391
4153221
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)
120
392
4153220
SINODERM N 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)
50
393
1165122
SIRDALUD 30 po 4 mg
30
394
1103565
SKOPRYL 20 po 10 mg
20
395
1103566
SKOPRYL 20 po 20 mg
10
396
1103567
SKOPRYL, 30 po 10mg
30
397
1103568
SKOPRYL, 30 po 20mg
10
398
1401182
SKOPRYL plus, 30 po (20mg + 12,5mg)
50
399
1084786
SOLABAN 30 po 25mg
20
400
1104462
SORTIS 30 po 20 mg
401
3114460
SPALMOTIL 1 po 200 ml (2 mg / 5 ml)
402
1114461
SPALMOTIL 60 po 2 mg
403
7114730
SPIRIVA 30 po 18 mcg
404
7114732
SPIRIVA RESPIMAT 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5
mcg/potisak)
405
1400441
SPIRONOLAKTON 30 po 100 mg
300
406
1400440
SPIRONOLAKTON 40 po 25 mg
200
407
9150024
STANICID 10 po 30 mg
408
1077151
STILNOX 20 po 10 mg
Страна 15 од 54
4
30
20
100
70
5
20
400
12
2
10
2
409
3325474
SUMAMED FORTE SIRUP 1 po 15 ml ( 200 mg/5 ml)
410
1325470
SUMAMED KAPSULE 6 po 250mg
411
3325475
SUMAMED SIRUP 1200 1 po 30 ml ( 200 mg/5 ml)
5
412
3325473
SUMAMED SIRUP 1 po 20 ml ( 100 mg/5 ml)
2
413
1325472
SUMAMED
5
414
7114711
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (160 mcg + 4.5
mcg)
415
7114712
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (320 mcg + 9
mcg)
416
1134230
TAMSOL 30 po 0.4 mg
417
1134260
TAMSULOSIN PHARMAS 30 po 0,4 mg
418
1043070
TEFOR 30 po 500 mg
419
3084532
TEGRETOL 1 po 250 ml (100 mg / 5 ml)
12
420
1084530
TEGRETOL CR 30 po 400 mg
80
421
1103892
TENAXUM 30 po 1 mg
40
422
1107022
TENSEC, 30 po 10mg
40
423
1107023
TENSEC, 30 po 5mg
424
1107024
TENSEC PLUS 30 po (5 mg +12,5 mg)
425
1082121
TETRAZEPAM-MIP 20 po 50 mg
30
426
1040250
THYROZOL, 20 po 10mg
15
427
1040251
THYROZOL, 20 po 20mg
20
428
1040252
THYROZOL, 20 po 5mg
15
429
1040120
TIASTAT 20 po 20 mg
70
430
1068200
TICLODIX 30 po 250 mg
30
431
1040050
TIVORAL 50 po 100 mcg
180
432
1072750
TOLVON 30 po 30 mg
433
1084702
TOPAMAX 28 po 100 mg
434
1084701
TOPAMAX 28 po 50 mg
16
435
1087650
TRAMAFORT 20 po 100mg
50
436
1103940
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 0,5 mg
50
437
1103941
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 2 mg
50
438
1103942
TRANDOLAPRIL PHARMAS 28 po 4 mg
5
439
7099190
TRAVATAN 1 po 2.5 ml (40 mcg/ml)
6
440
1403020
TRIAPIN 28 po (5 mg+ 5 mg)
441
1109131
TRIMETACOR 60 po 35 mg
442
1103724
TRITACE 28 po 10 mg
443
1103722
TRITACE 28 po 2.5 mg
280
444
1103723
TRITACE 28 po 5 mg
160
445
1401013
TRITACE comp 28 po (5 mg + 25 mg)
160
TABLETE 500 3 po 500 mg
Страна 16 од 54
5
10
20
3
140
6
450
1200
100
10
6
12
250
25
446
1401012
TRITACE COMP LS 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)
50
447
1072631
TRITTICO Retard 20 po 150 mg
60
448
1087553
TRODON 10 po 100 mg
60
449
1087530
TRODON 20 po 50 mg
50
450
7096050
TRUSOPT 1 po 5 ml 2%
5
451
7099150
UNICLOPHEN 1 po 10 ml 0.1%
2
452
1132350
URICIN, 20 po 400mg
453
1127501
URSOSAN 100 po 250 mg
454
1048462
UTROGESTAN 14 po 200 mg
100
455
1048463
UTROGESTAN 30 po 100 mg
50
456
1084817
VALPROIX 30 po (145 mg + 333 mg)
5
457
1401926
VALSACOMBI 28 po (160 mg + 12,5 mg)
2
458
1103446
VALSACOR, 28 po 80 mg
459
1401046
VALSARTAN/HCT SANDOZ 28 po (160 mg + 12,5 mg)
30
460
1401047
VALSARTAN/HCT SANDOZ 28 po (160 mg + 25 mg)
20
461
1401045
VALSARTAN/HCT SANDOZ 28 po (80 mg + 12,5 mg)
30
462
1103439
VALSARTAN SANDOZ 28 po 160 mg
15
463
1103438
VALSARTAN SANDOZ 28 po 80 mg
50
464
1402866
VAZOTAL 20 po 10 mg
465
1402865
VAZOTAL 20 po 5 mg
466
1072858
VELAHIBIN 28 po 75 mg
467
7114550
VENTOLIN 1 po 10 ml (200 doza po 0,1 mg)
140
468
1402703
VERAPAMIL 30 po 40 mg
500
469
1402704
VERAPAMIL 50 po 80 mg
400
470
1139020
VESICARE 30 po 5 mg
471
2050087
VIGANTOL ulje 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)
40
472
1103082
VIVACE 28 po 10mg
35
473
1103013
VIVACE 28 po 2,5mg
400
474
1103083
VIVACE 28 po 5mg
200
475
1401909
VIVACE PLUS 28 po (5 mg + 25 mg)
40
476
1401908
VIVACE PLUS L 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)
10
477
7099170
XALACOM, 1 po 2.5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)
478
7099140
XALATAN 1 po 2.5 ml 0.0050%
479
1135276
YASMIN 1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg)
4
480
1135277
YAZ 28 po (3mg+0,02mg) (24+4placebo)
8
481
1400041
YURINEX 20 po 1 mg
482
1134220
ZERLON 30 po 5 mg
60
483
1104441
ZOCOR 28 po 20 mg
3
484
1103467
ZOFECARD 28 po 30 mg
Страна 17 од 54
20
6
120
100
2000
4
3
5
60
200
50
485
1072791
ZOLOFT 28 po 100 mg
486
1072790
ZOLOFT 28 po 50 mg
487
1103632
ZORKAPTIL 40 po 12.5 mg
488
1103630
ZORKAPTIL 40 po 25 mg
250
489
1103631
ZORKAPTIL 40 po 50 mg
70
490
4090290
ZOVIRAX 1 po 4.5 g 3%
491
1325056
ZYMBAKTAR 14 po 250 mg
50
492
1325055
ZYMBAKTAR 14 po 500 mg
10
Страна 18 од 54
4
160
20
3
2. Медицинска помагала/РФЗО
У табели се за количину подразумева јединица мере комад.
партија
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
515
522
523
524
525
шифра
10112
10120
10210
10210
10210
13710
13710
13710
13720
13720
13720
13910
13920
14110
14210
14210
14411
14412
14510
14520
14710
14710
14810
15210
15220
Помагало: назив, тип, произвођач
Urin katater leteks
Urin kesa plastika
Pelene flufsan smail
Pelene L veličina
Pelene M veličina
DISK PODLOGA ZA KOLOSTOMU F-43 dansac
DISK PODLOGA ZA KOLOSTOMU F-45 convatec
DISK PODLOGA ZA KOLOSTOMU F-60 alterna
Kesa za kolostomu F-43 dansac
Kesa za kolostomu F-45 convatec
Kesa za kolostomu F-60 alterna
Disk podloga za urostomu F-57 convatec
Kesa za urostomu F-57
Krema za negu stome dansac
Pasta coloplast 60gr
Pasta dansac 60gr
Kateter nelaton PVC silikonski 14mm
Kateter nelaton coloplast lubrifikovani FOLEY 12mm
Urinarni kondom - serijski
Urin kesa plastika
Igla za pen špric novofine 0,25x6mm
Igla za pen špric novofine 0,25x8mm
TRAKA GLU/KETO URISKAN 50/1
Paradigm quickset kan. 9mm medtronic
Paradigm 3ml insulinski rezervoar
Страна 19 од 54
количина
18
60
240
2400
600
30
20
130
180
300
1470
40
90
1
1
2
180
180
90
45
6000
5000
300
90
90
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 75.
u 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у одговарајући
регистар(чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан огранизоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре ( чл. 75. ст.1. тач. 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде ( чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији ( чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке ( чл. 75. ст.1.тач.5) Закона)
6. За партије 1до 492 ( Листа А и А1/РФЗО) понуђачи морају да имају овлашћење од
произвођача лекова, носиоца дозводе или представништва да учествују на тендеру
Дома здравља Ковачица ЈН бр. 10/2013
7. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине ( чл. 75. ст.2. Закона).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:
1. Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2012. години остварио укупан промет добара који су предмет јавне
набавке најмање у износу дате понуде
2. Кадровски капацитет
3. Технички капацитет
4. Средство финансијског обезбеђења као гаранција да неће мењати илиповући своју
понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда будеодабрана
3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1.тач. 5) Закона, дужан је да испуни
Страна 20 од 54
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Страна 21 од 54
5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:.. Решење Министарства здравља о
испуњавању услова за промет лековима на велико које обухвата и промет добара који
су предмет ове јавне набавке, коју понуђач доставља у виду неоверене копије.
Дозвола мора бити важећа.
6. Овлашћење произвођача лекова, носиоца дозволе или представништва да понуђач
учествује на тендеру Дома здравља Ковачица ЈН 10/2013 за набавку лекова са листе А
и А1/РФЗО, партијеод 1 до 492
7. Услов из чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат
је у поглављу X).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1. Услов:Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским
капацитетом, односно да је у 2012. години остварио укупан промет добара који су
предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде
Доказ: Завршни рачун за 2012. годину
2. Услов:Кадровски капацитет
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог Дипл. фармацеута/ лекара
(поглавље XIV)
3. Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно возило (поглавље XV)
4. Услов:Средство финансијског обезбеђења као гаранција да неће мењати или
повући своју понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда буде
одабрана
Доказ:Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопственa меница,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писму и извод из регистра Народне банке Србије, као доказ да је приложена меница
регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. Рок важења менице је 60 дана од дана
отварања понуда.
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. Став
1. Тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извшење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.
Став 1. Тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Страна 22 од 54
Наведене доказео испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копијаанаручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистару који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75.и 76.
Закона, односно ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Страна 23 од 54
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке и важећу дозволу за стављање добра које је предмет јавне набавке у
промет
6. да има овлашћење произвођача лекова, носиоца дозволе или представништва да
учествује на тендеру Дома здравља Ковачица ЈН 10/2013 за партије од 1 до 492
Листа А и А1/РФЗО)
7. да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
8. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
9. располаже довољним кадровским и техничким капацитетом.
10.
приложисредство финансијског обезбеђењакао гаранција да неће мењати
или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда
буде одабрана
2. НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТАИ
ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове прописане чланом 76.
Закона, односно ако располаже и:
1. неопходним финансијским и пословним капацитетом, и то:
1. понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом, односно
да је у 2012.години остварио укупан промет добара који су предмет јавне набавке
најмање у износу дате понуде;
2. довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, и то:
1. да понуђач поседује 1 доставно возило
2. да понуђач има у радном односу 1 запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Ковачица, Штурова 42, 26210 Ковачица са назнаком:
„ Понуда за јавну набавку добра- Лекови са листе лекова А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО, ЈН бр.10 /2013– НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.10.2013. године до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Страна 24 од 54
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће разматрати, већ ће бити одбијене и враћене
понуђачу.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
4.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому здравља Ковачица,ул.
Штурова 42, 26210 Ковачица, дана 21.10.2013. године са почетком у 10,30 часова.
Понуде ће отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице а
представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Записник о отварању понуда ће се састојати из три дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу, понуђачима
и комисији.
2. Штампани део који садржи техничку спецификацију добара по партијама са
процењеним вредностима.
3. ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом отварању
понуда преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а који су достављени уз понуде.
5. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној
документацији.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона,
наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова;
2. попуњен, печатом оверен и потписан образац Техничка спецификација, све стране
(поглавље III),
3. попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље V),
4. попуњен, печатом оверен и потписан Образац - подаци о понуђачу (поглавље VI,
образац под редним бројем 1), уколико понуђач подноси понуду самостално,
5. попуњен, печатом оверен и потписан Образац- подаци о подизвођач (поглавље VI,
образац под редним бројем 2), уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу,
6. попуњен, печатом оверен и потписан Образац- подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди (поглавље VI, образац под редним бројем 3), уколико понуду
подноси група понуђача,
7. попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора ( поглављеVII),
Страна 25 од 54
8. попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде
(поглављеVIII),
9. попуњен, печатом оверен и потписанОбразац изјаве о независној понуди (поглавље
IX),
10.
попуњен, печатом оверен и потписанОбразац изјаве у складу са чл.75.ст.2. Закона
( поглавље X),
11. попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по
раније закљученим уговорима (поглавље XI)
12.
попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве понуђача да ће приложити
инструмент обезбеђења-соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење
посла (поглавље XII)
13.
Образац изјаве о прихватању реализације соло менице за случај одустајања од
учињене понуде или закључења уговора (поглавље XIII)
14.
попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поседовању неопходног
кадровског капацитета (поглавље XIX)
15.
попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поседовању неопходног
техничког капацитета (поглавље XV)
Обрасце дате у конкурсној документaцији (они који морају бити попуњени,печатомоверени и
потписани), односно подаци који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко,
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани (
или парафирани) од стране овлашћеног лица.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке карактеристике
(спецификације).
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити
одбијена.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе понуђача
попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
1. образац техничке карактеристике (спецификације),
2. образац понуде,
3. модел уговора,
4. образац трошкова припреме понуде,
5. образац изјаве о независној понуди,
6. образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине
7. образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорим
8. обрасце изјава средстава финансијског обезбеђења.
9. обрасце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету
Страна 26 од 54
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде, које је
потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом оверава Образац-Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди(поглавље VI,образац под редним бројем 3).
Овлашћенипредставник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава, Образац Подаци о
понуђачу( поглавље VI, образац под редним бројем 1).
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају, потписују и
печатом оверавају Образац- Подаци о подизвођачу(поглавље VI, образац под редним бројем 2).
2. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ
ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је обликована по партијaма, набавка садржи 492 (1-492) партија
лекова и 25 партија помагала (501-525).
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије.
Све партије су наведене у Поглављу III Техничке карактеристике (спецификације) који је
саставни део конкурсне документације.
Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Ковачица, Штурова
42, 26210 Ковачица, са назнаком:
„ Измена понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО, ЈН бр.10/2013-НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ Допуна понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО,ЈН бр.10/2013- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ Опозив понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и медицинска
помагала/РФЗО,ЈН бр.10/2013- НЕ ОТВАРАТИ“или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра- Лекова са листе А и А1/РФЗО и
медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр.10/2013- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуде понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Страна 27 од 54
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде( поглављеVI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављуIV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Страна 28 од 54
Плаћање се врши одложено, вирманом, и не може бити краће од 60-ог дана, рачунато од дана
испостављања фактуре. Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од
наведеног у конкурсној документацији ( нпр. авансно плаћање или краћи рок од траженог),
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, сукцесивно, оддо и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
2. Захтеви у погледу рока употребе понуђених добара
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене испоруке.
3. Захтев у погледу рока испоруке добара, места испоруке
Понуђач је дужан извршити сукцесивну испоруку робе по захтеву купца, најкасније 2 дана од
дана подношења захтева.
Количине наведене у Техничкој спецификацији су оквирне и утврђене су на основу потрошње у
претходном периоду. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у
табели и да не изврши набавку свих уговорених количина
Рок испоруке мора бити изражен у данима и рачуна се од дана потписивања уговора.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у објектима апотекама Дома здравља Ковачица.
4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде и Обрасцу
техничке (спецификације). Понуђач треба да упише појединачну цену без урачунатог ПДВ-а,
као и укупну цену у динарима без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се исказује одвојено.Понуђач такође
уписује и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом. Све цене морају бити исказане у динарима. Цене
су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. Изузетно, цене се могу мењати
уколико дође до промене цене лека утврђене Листом лекова РФЗО односно за помагала цене
утврђене у Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко
апотека.Цена подразумева превоз возилима понуђача до апотека које послују у саставу Дома
здравља Ковачица на територији Општине Ковачица.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
10.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Страна 29 од 54
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачје дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писмуи извод из регистра Народне банке Србије, као доказ да је приложена меница
регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. Рок важења менице је 60 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци, понуђач коме је додељен уговор не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђачје дужан да у понуди достави:
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписану и печатом оверену изјаву
да ће по потписивању уговора,издати Купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – соло
меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без
права на приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности понуде, односно
Уговора.
Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења-соло меницу са меничним
овлашћењем за добро извршење посла( поглавље XII).
12.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Страна 30 од 54
13.
НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који
су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’,
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се као поверљив
сматра само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора
битиобележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено„ПОВЕРЉИВО’’, а испод
наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.Наручилац
ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у предметној
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку
јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем току
поступка.
14.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊАУ ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Дом здравља Ковачица,
26210 Ковачица, Штурова 42 или на е-маил [email protected], тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде. Дом здравља Ковачица ће заинтересованом лицу
одговорити у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 10/2013“.
Ако Дом здравља Ковачица измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну докуметацију.
Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
Страна 31 од 54
упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Дом здравља Ковачица ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
17.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
1. Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно
извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима (поглавље XI)
2. Дом здравља Ковачица ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3. Дом здравља Ковачица ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године.
4. Дом здравља Ковачица може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку
или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
Страна 32 од 54
5. Дом здравља Ковачица ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
18.
ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан
је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу бланко соло меницу са меничним
овлашћењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Соло меница за добро извршење посла издаје се у висини 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла.
19.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Дом здравља Ковачица ће доделити уговор применом критеријума „економски најповољнија
понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума
„економски најповољнија понуда“:
1.
Цена
65,00 пондера
2.
Услови плаћања (касса сконто)
35,00 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА:
Цена
100,00 пондера
65,00 пондера
Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде, међу
појединачним поднешеним понудама. Понуда са најнижом ценом добија максималан број
пондера – 65,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 65,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију
Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.
2.
Услови плаћања (касса сконто)
Понуђени
касса
сконто
120 дана
%
Понуђени
касса
сконто
145 дана
%
пон 1
пон 2
Страна 33 од 54
35,00 пондера
Понуђени
услови
плаћања
(касса
сконто)
Пондери
за услове
плаћања
пон 3
Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (касса сконто).
Понуда са најповољнијим условима плаћања добија максималан број пондера – 35,00
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
УП = ( УП понуде. / УП макс) х 35,00
УП – број пондера за елеменат критеријума – услови плаћања (касса сконто);
УП макс. – Најповољнији услови плаћања;
УП понуде –Понуђени услови плаћања из понуде која се оцењује.
Последњи рок плаћања 150 дана који се не бодује.
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
20.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који
понуди већи касса сконто. Ако је и највећи касса сконто исти предност ће се дати понуђачу који
буде изабран као најповољнији за већи број партија.
21.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Обазац изјава – поглављеX ).
22.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
23.
ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона, односно уколико нуди
добра домаћег порекла мора да као саставни део понуде поднесе Уверење о домаћем пореклу
добра које издаје надлежно министарство Републике Србије.
24.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Страна 34 од 54
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
[email protected], факсом на број 013/661-279, или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту праваоспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације захтев ћесе сматрати благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од
дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи ( број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник:буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара,
односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност
већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке ( коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
25.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року до 7 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.
26.
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Страна 35 од 54
Дом здравља Ковачица ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у оквирном року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.
Страна 36 од 54
V.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Р. бр. јавне набавке: 10/2013
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________ за партије од ___ до ____
Понуђач доставља понуде за партије:(на линију уписати број партије за коју се подноси понуда с тим што
се може навести група партија навођењем од – до)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самосталноб) заједничка понуда
(навести називе понуђача
учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач_____________________________
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 37 од 54
ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ- ПРИЛОГ
1
Редни
број
2
Назив
понуђача
(скраћено
име)
3
Број
партије
4
Количина
5
6
Појединач
на цена
без ПДВ
Укупан
износ
понуде
без
урачунато
г ПДВ
7
8
Износ
ПДВ
Укупан
износ
понуде са
урачунати
м ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
11
Услови
плаћања
За120
дана
12
13
проценат
Укупан
касса
сконто
Услови
плаћања
проценат
(касса
сконто)
За145
дана
(10+12)
(касса
сконто)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Напомена:При попуњавању табеле водити рачуна да унешени бројеви-износи буду на две децимале и да сва поља буду попуњена (уколико је нула написати
нулу,а не неку од ознака- звездица, повлака или празно поље) .
Напомена:
Ова табела се не попуњава у оквиру конкурсне документације, већ као посебан прилог израђен у EXCEL-u.Табела се може преузети са сајта Дома
здравља Ковачица или са Портала јавних набавки.
Такође, понуђач је дужан да табелу, попуњену за партије за које конкурише, достави као саставни део своје понуде у штампаном облику, папирној
форми. Наведену табелу понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену табелу доставе на УСБ-у(у Excel-u) као саставни део понуде.Уколико понуђач не достави попуњену
табелу на УСБ-у као саставни део понуде, већ саму у штампаном облику, папирној форми, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Страна 38 од 54
VI.
ОБРАСЦИ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:_______________________________________
Адреса понуђача:_______________________________________
Матични број понуђача:_______________________________________
Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):_______________________________________
Име особе за контакт:_______________________________________
Електpонска адреса понуђача (е-маил):______________________________
Телефон:_______________________________________
Телефакс:_______________________________________
Шифра делатности: ______________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:_________________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора: ___________________________
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 39 од 54
2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача: _______________________________________
Адреса подизвођача: _______________________________________
Лице за контакт: _______________________________________
E-маил: _______________________________________
Телефон: _______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ): _________________________________
Матични број подизвођача: _______________________________________
Шифра делатности: _______________________________________
Број рачуна: _______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Датум
М.П.
Подизвођач
(потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац копирати, попунити
за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Страна 40 од 54
3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
Назив понуђача: _______________________________________
Адреса понуђача:_______________________________________
Лице за контакт: _______________________________________
е-маил: _______________________________________
Телефон: _______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ): ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
Шифра делатности: _______________________________________
Број рачуна: _______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ___________________________
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Страна 41 од 54
VII. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 10/2013
Закључен између:
Наручиоца Дом здравља Ковачица
са седиштем у Ковачици, улица Штурова 42
ПИБ:100873043 Матични број: 08072388
Текући рачун број: 840-262661-76 Управа за трезор
Телефон: 013/661-103 Телефакс: 013/661-279
Кога заступа Др мед. Властимир Котваш
( у даљем тексту: Директор)
и
_____________________________________________________________________
Са седиштем у_________________________, улица__________________________
ПИБ:_____________________Матични број:________________________________
Број рачуна:___________________________ Назив банке:______________________
Телефон:__________________Телефакс:____________________________________
Кога заступа_______________________________
( у даљем тексту:_________________________)
Основ уговора:
ЈН број: 10/2013
Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________
Понуда изабраног понуђача бр._________________ од ________________
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1.Да је Купац према члану32.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.124/12“), а
на основу објављивања позива за подношење понуда ради учествовања у поступку јавне набавке
добра – набавка лекова листа А и А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО, по партијама,
објављеног на Порталу јавних набавки од 19.09.2013године, спровео отворени поступак
(Ј.Н. бр.10/13).
1.2.Да је Продавац доставио за Партију:(на линију уписати број партије за коју се подноси
понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим захтевима
Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог уговора као – Прилог
број 1.
Страна 42 од 54
Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.2 овог
уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра
и према прихваћеној Понуди Продавца датој у отвореном поступку јавне набавке добра- Лекови
са листе А и А1/РФЗО , а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним
овим Уговором.
(Продавац наступа са подизвођачем__________________________________________, улица
__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _________________________________________ .)
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручити по појединачним
ценама из понуде у Прилогу број 1 уговора. Цена подразумева ФЦО апотеке купца на
територији Општине Ковачица.
3.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у Прилогу бр. 1.
овог уговора.
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1 се могу мењати уколико дође до промене цене лека
утврђене Листом лекова РФЗО, односно цене за помагала утврђене у Списку највиших износа
накнада за одређена помагала која се издају преко апотека.
3.4. Купац ће извршити плаћање вирманом у роковима утврђеним у Прилогу бр. 1.
3.5. Продавац одобрава Купцу касса сконто у складу са Прилогом бр. 1.
3.6. Купац ће испоручену робу плаћати у уговореним роковима. Плаћање се врши на основу
месечних фактура које ће се купцу достављати приликом сваке испоруке добра у папирној и
електронској форми.
3.7. Услови, цене, рокови плаћања и уговорене кассе сконто утврђене су у Прилогу бр. 1 који је
саставни део уговора.
3.8.Продавац се обавезује да купцу достави књижна одобрења за уговорене касе у року од 5
(пет) дана од дана плаћања рачуна од стране Купца.
Уговорне стране су сагласне да ће продавац касе за превремена плаћања измиривати и то у року
од 10 дана од дана плаћања, тако што ће испоставити књижно одобрење којим ће се умањивати
наредне обавезе за плаћање.
Уговорне стране су сагласне да књижна одобрења, која се приликом плаћања одбијају од рачуна,
имају третман готовинске уплате.
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким
карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима
4.2.Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује да
ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким
условима из конкурсне документације.
Страна 43 од 54
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде приликом
испоруке снабдевена прописаном документацијом(превод, сагласности и остала неопходна
документација), која доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем тржишту, у
складу са важећим прописима.
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом даузорке робе из било
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.4.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених
представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом
испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна.
Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној форми и достављене
Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и скривене
мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о
рекламацији.
ЧЛАН 5. РОК ИСПОРУКЕ
5.1. Продавац је дужан извршити сукцесивну испоруку робе по захтеву купца, најкасније 3 дана
од дана подношења захтева.
ЧЛАН 6. РОК УПОТРЕБЕ
6.1.Понуђена добра морају имати рок
испоруке
употребе минимално 6 месеци од дана извршене
ЧЛАН 7. ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
7.1. Уколико за време трајања овог Уговора неки од испоручених лекова, који су се приликом
испоруке налазили на Листи лекова РФЗО, одлуком РФЗО не буду више на Листи лекова, Купац
може извршити повраћај тих лекова Продавцу.
7.2. Уз враћене лекове Купац ће Продавцу доставити Записник о повраћају лекова на основу
кога ће му Продавац издати књижно писмо-одобрење у року од 7 дана од дана враћања лекова.
ЧЛАН 8.ДОЦЊАКУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А
8.1. Уколико Купац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је достављена уз
испоручену робу-лекове који се налазе на Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова) и медицинскотехничких помагала која се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања Продавац му неће зарачунавати камату, уколико је до доцње дошло због тога што
Републички завод за здравствено осигурање , није извршио плаћање Купцу у року од 150 дана
од дана испостављања сваке појединачне фактуре за издате лекове.
ЧЛАН 9. СМАЊЕЊЕ ЦЕНА ИСПОРУЧЕНИХ ЛЕКОВА
9.1. Уколико за време трајања овог Уговора, у складу са Одлуком о највишим ценама лекова за
хуману употребу или Одлуком произвођача или велетрговине, односно Правилником о Листи
Страна 44 од 54
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође до
смањења цене испоручених лекова, Купац ће сачинити Записник о количинама лекова који нису
продати и који се налазе на залихама Купца.
9.2. Продавац се обавезује да Купцу, у року од 7 дана од дана добијања записника, за разлику у
цени изда књижно писмо-одобрење (затечене залихе лекова код Купца x разлика у цени).
ЧЛАН 10. РОК УПОТРЕБЕ И ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
10.1. У случају да Продавац понуди да испоручи производе са роком употребе краћим од шест
месеци, понуда мора да садржи назив тих производа, цену и рок употребе.
10.2. Купац може Продавцу извршити повраћај испоручене робе чији је рок употребе краћи од
шест месеци, месец дана пре истека рока производа, а Продавац се обавезује да за враћену робу
изда књижно писмо – одобрење у року од 7 дана од дана повраћаја робе.
ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА
11.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави соло меницу са
меничним овлашћењем за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор
и плативу на први позив на износ од 10% вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење
својих уговорених обавеза .
11.2. Рок важности соло менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор
закључује.
ЧЛАН 12. РАСКИД УГОВОРА
12.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету
Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини из
других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
12.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека рока из
члана 5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5% вредности робе која
није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе.
Продавац је обавезан да на месечном нивоу плати купцу на име уговорне казне 5 % вредности
робе коју у току једног месеца није испоручио купцу. Уколико не плати по позиву купца износ
уговорених казни купац ће наплатити уговорене казне по истеку уговора а у року важења
менице.
12.3.У случају да и поред уговорених казнених поена понашање продавца буде такво да
угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор купац задржава
право раскида уговора и наплате менице (или накнаду штете) у износу од 5% од нереализоване
вредности утврђене уговором.
ЧЛАН 13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
13.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних
страна.
13.2.Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза
13.3.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од
10 дана од дана подношења писменог захтева.
Страна 45 од 54
13.4.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми,
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
13.5.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
13.6.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Др мед. Властимир Kотваш
Страна 46 од 54
VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ
ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 47 од 54
IX.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео н eзависно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 48 од 54
X.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.2. ЗАКОНА
ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 49 од 54
XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО
РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали обавезе по
раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2010, 2011 и 2012. година.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 50 од 54
XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ
ПРИЛОЖИТИИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-СОЛО МЕНИЦУ СА
МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ИЗЈАВАПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТУРМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-СОЛО
МЕНИЦУ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у циљу обезбеђења доброг извршења послапо
потписивању уговора предати Купцу потписану и оверену,бланко сопствену меницу уписану у
Регистар меница који води Народна банка Србије, која је неопозива, безусловна, без права на
приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности понуде, односно Уговора, са
меничним овлашћењем за коришћење исте.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 51 од 54
XIII.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕСОЛОМЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД
УЧИЊЕНЕ ПОНУДЕ ИЛИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
ИЗЈАВАО ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СОЛО МЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ
ОДУСТАЈАЊАОД УЧИЊЕНЕ ПОНУДЕ ИЛИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Прихватамо да Наручилац реализује нашу соло меницу на износ од 10% од укупне вредности
понуде у случају одустајања од учињене понуде или закључења уговора.
Прилог уз ову изјаву:
-соло меница регистрована на износ од 10% од вредности понуде
-менично овлашћење
-картон депонованих потписа
-извод из Регистра меница Народне банке Србије, као доказ да је иста регистрована.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 52 од 54
XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у радном односу једног (1)
запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 53 од 54
XV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ
КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо (једно) 1 доставно
возило.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
Страна 54 од 54
Download

Број: 02-15-153