Број: 547
Датум: 03.06.2013.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка
број: ЛЕ-01/2013
Страна 1 од 59
На основу члана 36. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС" бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/13), Одлуке директора Апотеке ’’Зајечар’’
о покретању поступка јавне набавке (бр. 544 од 03.06.2013.г.) и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку (бр.545 од 03.06.2012.г), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – набавка лекова са листе А, А1 и Д и медицинских
помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који
је обликован по партијама, у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда
ЈН бр. ЛЕ-01/2013
Конкурсна документација садржи:
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) , КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
8. МОДЕЛ УГОВОРА
9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
11.ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
12.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
13.СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦА
14.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
15.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Страна 2 од 59
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
Апотека ‘’Зајечар’’, Николе Пашића 11-13, Зајечар, www.apotekazajecar.rs
ПИБ: 101327549
Матични број: 06824781
Текући рачун: 840-338661-26 Трезор за јавна плаћања
1.2. ВРСТА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36. став 1. тачка 3.
ЗЈН
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Добра – набавка лекова са Листа А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, који је обликован по партијама,
Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекова по генеричком и заштићеном
имену, обзиром да је дужан, да у складу са закљученим Уговором о снабдевању осигураних
лица лековима и појединим помагалима који се прописују на лекарски рецепт осигураним
лицима РФЗО изда пацијенту лек који је прописан на лекарском рецепту, а изузетно, ако не
располаже леком који је прописан може издати други лек као замену, истог генеричког састава,
исте или ниже цене, ако лекар изричито није написао да се изда само прописани лек.
На рецепт се издају лекови са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по генеричком називу и заштићеном имену, са назнаком
паковања и јачине лека, назива произвођача лека, државе у којој је произведен, цене лека на
велико за паковање и партиципација осигураника..
У оквиру једног генеричког назива постоји више заштићених назива за лекове различитих
произвођача.
У зависности од прописане терапије, лекар прописује пацијенту лек на рецепт уписујући
заштићено име лека са одговарајућом јачином и обликом.
1.4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Стела Беванда е-маил: [email protected]
1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти или кутији на адресу: Апотека „Зајечар“, улица Николе Пашића 1113, 19000 Зајечар, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – лекова са Листа А, А1 и Д и медицинских
помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
партија _______________________ , ЈН бр. ЛЕ-01/2013 - НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење
понуда је 14.06.2013.године до 10.00 часова.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Апотеци „Зајечар“
ул. Николе Пашића 11-13 у Зајечару, дана 14.06.2013.г. у 10.30 часова.
Због обимности документације и хитности спровеђења поступка овлашћени
представник понуђача је обавезан да присуствује отварању понуда и обавезан је да
на отварање донесе УСБ на коме је снимљена Табела која је саставни део Обрасца
понуде.
Записник о отварању понуда ће се састојати из:
1.Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу, понуђачима
и комисији.
Страна 3 од 59
2.Штампани део који садржи техничку спецификацију добара по партијама са
процењеним вредностима.
3. Ексел табела на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом
отварању понуда преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а који су достављани на
отварању понуда, који ће свима бити снимљен на УСБ.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника
понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно
учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
1.7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕГОВАРАЊУ
Поступак преговарања ће се одвијати на унапред одређен начин.
Елементи о којима се преговара су: цена и услови плаћања(касса сконто).
2. ПОДАТАК О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ
Лекови са листе А, А1 и Д и медицинска помагала која се издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, 33680000-Фармацеутски производи
2.2. ОПИС ПАРТИЈА, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 852 партије – 33680000-Фармацеутски
производи. Број и назив партија су наведени у техничкој спецификациј.
Страна 4 од 59
3. ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ,ПОТРЕБНА КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И А1
1
2
3
4
5
mesalazin
mesalazin
aciklovir
aciklovir
paroksetin
NAZIV LEKA, PAKOVANJE I
JAČINA
5-ASA 100 po 250 mg
5-ASA 30 po 250 mg
ACIKLOVIR 1 po 5 g 5%
ACIKLOVIR 25 po 200 mg
ACTAPAX 30 po 20 mg
6
insulini kratkog dejstva,
humani
ACTRAPID PENFILL 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
7
alklometazon dipropionat
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1
g)
8
alklometazon dipropionat
9
10
11
12
13
14
alendronat
alendronat
alendronat
amlodipin
amlodipin
alopurinol
AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1
g)
ALEFOSS 12 po 70 mg
ALEFOSS, 4 po 70mg
ALEFOSS 8 po 70 mg
ALOPRES 30 po 5 mg
ALOPRES 30 po 10 mg
ALOPURINOL 40 po 100 mg
15
alfakalcidol
ALPHA D3 30 po 0.5 mcg
16
alfakalcidol
ALPHA D3 30 po 1 mcg
17
alfakalcidol
ALPHA D3 50 po 0.25 mcg
18
brimonidin - tartarat
ALPHAGAN 1 po 5 ml (0.2%)
19
20
21
22
doksazosin
doksazosin
venlafaksin
venlafaksin
23
ciklesonid
ALPHAPRES 30 po 1 mg
ALPHAPRES 30 po 2 mg
ALVENTA 28 po 150mg
ALVENTA 28 po 75mg
ALVESCO 80 1 po 10 ml (120
doza po 80 mcg)
24
ciklesonid
ALVESCO 160 1 po 60 doza (160
mcg / 1 doza)
25
ibandronska kiselina
ALVODRONIC 1 po 150 mg
26
montelukast
ALVOKAST 28 po 4 mg
27
montelukast
ALVOKAST 28 po 5 mg
28
montelukast
ALVOKAST 28 po 10 mg
29
glimepirid
AMARYL 30 po 2 mg
30
glimepirid
AMARYL 30 po 3 mg
31
32
glimepirid
amjodaron
AMARYL 30 po 4 mg
AMIODARON 60 po 200 mg
PARTIJA
INN
tablete
supozitorije
krem
tablete
Film tablete
JEDINICA
MERE
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
karpule
kutija
1200
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
krem
kutija
30
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Pharmanova d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
mast
kutija
30
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
1
150
15
3300
2700
900
kapsule
kutija
100
kapsule
kutija
50
kapsule
kutija
150
kapi
kutija
300
kutija
kutija
kutija
kutija
100
700
20
40
Nycomed GmbH
tablete
tablete
kapsule
kapsule
Rastvor za inh
pod pritiskom
kutija
5
Nycomed GmbH
Rastvor za inh
pod pritiskom
kutija
60
Film tablete
kutija
15
kutija
10
kutija
10
kutija
20
tablete
kutija
1000
tablete
kutija
20
tablete
tablete
kutija
kutija
700
800
PROIZVOĐAČ
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Alvogen d.o.o.
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.P.A.
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Zdravlje a.d.
FO
Tablete za
žvakanje
Tablete za
žvakanje
Film tablete
Страна 5 од 59
KOLIČINA
200
30
150
200
700
33
amitriptyline
hydrochloride
AMITRIPTYLINE, 100 po 10mg
34
amitriptyline
hydrochloride
AMITRIPTYLINE, 30 po 25mg
35
amlodipin
36
37
amlodipin
amlodipin
38
amlodipin
39
40
41
42
43
44
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin, klavulanska
kiselina
45
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 10
mg
AMLODIPIN 20 po 10 mg
AMLODIPIN 20 po 5 mg
AMLODIPIN PHARMAS 20 po 5
mg
AMLOGAL 20 po 5 mg
AMLOGAL 20 po 10 mg
AMLOPIN 20 po 5 mg
AMLOPIN 20 po 10 mg
AMOKSICILIN 16 po 250 mg
AMOKSICILIN 16 po 500 mg
Remedica Ltd.
Remedica Ltd.
PharmaS d.o.o.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
PharmaS d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Ufar d.o.o.
Ufar d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Film tablete
kutija
100
Film tablete
kutija
300
tablete
kutija
300
tablete
tablete
kutija
kutija
50
50
tablete
kutija
300
tablete
tablete
tablete
tablete
kapsule
kapsule
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
200
300
50
50
300
6000
AMOKSIKLAV 2X 10 po 1000mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Film tablete
kutija
140
46
amoksicilin, klavulanska
kiselina
AMOKSIKLAV 2X 10 po 625mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Film tablete
kutija
90
47
amoksicilin, klavulanska
kiselina
AMOKSIKLAV 15 po (500 mg +
125mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Film tablete
kutija
120
AMOKSIKLAV 2X 1 po 70 ml (400
mg+57 mg)/5 ml
AMPRIL 28 po 1.25 mg
AMPRIL 28 po 10 mg
AMPRIL 28 po 2.5 mg
AMPRIL 28 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Prašak za oral
susp
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
40
49
50
51
52
amoksicilin, klavulanska
kiselina
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
kutija
kutija
kutija
kutija
30
500
400
900
53
ramipril + hidrohlortiazid
AMPRIL HD 28 po (5 mg + 25 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
tablete
kutija
1200
54
ramipril + hidrohlortiazid
AMPRIL HL 28 po (2.5 mg + 12.5
mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
tablete
kutija
300
55
klomipramin
ANAFRANIL 30 po 25 mg
Obložena
tableta
kutija
270
56
testosteron
ANDRIOL TESTOCAPS 30 po 40
mg
kapsule
kutija
4
57
ciproteron
ANDROCUR 50 po 50 mg
tablete
kutija
20
58
drospirenon, estradiol
Film tablete
kutija
5
59
Film tablete
kutija
600
48
Novartis Farma S.P.A.
N.V. Organon
Delpharm Lille Sas;
Schering AG
klopidogrel
ANGELIQ 1 po 28 doza (2mg + 1
mg)
ANTIAGREX, 28 po 75mg
Bayer Schering
Pharma AG
Zdravlje a.d.
60
insulin glulizin
APIDRA 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
karpula
kutija
5
61
insulin glulizin
APIDRA SOLOSTAR 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
Pen sa
uloškom
kutija
90
62
leflunomid
ARAVA 30 po 20 mg
Fil tablete
kutija
1
63
64
donepezil
donepezil
ARICEPT 28 po 10 mg
ARICEPT 28 po 5 mg
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
35
20
65
anastrozol
ARIMIDEX 28 po 1 mg
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Aventis
Intercontinental
Pfizer PGM
Pfizer PGM
AstraZeneca UK
Limited
Film tablete
kutija
90
66
eksemestan
AROMASIN 30 po 25 mg
Obložena
tablete
kutija
40
67
mesalazin
ASACOL 100 po 400 mg
tablete
kutija
120
68
sertralin
ASENTRA 28 po 100 mg
tablete
kutija
5
Pfizer Italia S.R.L.
Lek Farmacevtska
Družba D.D. u
saradnji sa Tillots
Pharma AG,
Švajcarska
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Страна 6 од 59
69
sertralin
ASENTRA 28 po 50 mg
70
71
72
73
74
75
76
77
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atenolol
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
amoksicilin, klavulanska
kiselina
ATACOR 30 po 10 mg
ATACOR 30 po 20 mg
ATACOR 30 po 40 mg
ATENOLOL 14 po 100 mg
ATOLIP 30 po 10 mg
ATOLIP 30 po 20 mg
ATORIS 30 po 10 mg
ATORIS 30 po 20 mg
AUGMENTIN 14 po (875mg +
125mg)
79
moklobemid
80
flutikazonfuroat
81
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Film tablete
kutija
250
Film tablete
Film tablete
Film tablete
tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
450
800
100
400
5
5
100
150
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Film tablete
kutija
270
AURORIX 60 po 150 mg
Meda Pharma GmbH
& Co.KG; Cenexi S.A.S
Film tablete
kutija
1
kutija
30
kapsule
kutija
10
82
rasagilin
AZILECT 28 po 1 mg
Glaxo Operations UK
Limited
GlaxoSmithKline S.A.
Teva
Pharmaceuticals
Europe B.V.
Sprej za nos
dutasterid
AVAMYS 1 po 120 doza ( 27,5
mcg/doza)
AVODART 30 po 0,5 mg
tablete
kutija
7
83
azitromicin
AZITROMICIN SANDOZ 1 po
20ml (100mg/5ml)
Sandoz S.R.L.
Prašak za oral
susp
kutija
30
84
azitromicin
Prašak za oral
susp
kapi
30
brinzolamid
sulfametoksazol,
trimetoprim
Sandoz S.R.L.
Alcon-Couvreur
kutija
85
AZITROMICIN SANDOZ 1 po
20ml (200mg/5ml)
AZOPT 5 ml (10 mg/ml)
BACTRIM 1 po 100 ml (200 + 40
mg)/5 ml
kutija
40
sirup
kutija
70
87
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM 20 po (400 mg + 80
mg)
tablete
kutija
1000
88
beklometazon
BECLOFORTE CFC-Free Inhaler 1
po 200 doza (250 mcg / 1 doza)
Ras za inhal
pod pritiskom
kutija
900
89
beklometazon
Sprej za nos
kutija
100
90
91
92
Film tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
300
2000
2000
Rastv za inhal
pod pritiskom
kutija
4500
Rastvor za
raspršivanj
kutija
700
kapsule
Film tablete
tablete
Film tablete
Film tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
2000
30
8000
50
50
1200
tablete
kutija
200
tablete
kutija
150
tablete
kutija
4000
tablete
kutija
400
kapi
kutija
90
78
86
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Ltd. Velika
Britanija
zolpidem
diazepam
diazepam
BECONASE 1 po 200 doza (50
mcg / 1 doza)
BELBIEN, 20 po 10mg
BENSEDIN 30 po 10 mg
BENSEDIN 30 po 5 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
93
fenoterol, ipratropijum
bromid
BERODUAL N 1 po 200 doza
(0,05 + 0,02 mg)/1 doza)
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
94
fenoterol, ipratropijum
bromid
BERODUAL 1 po 20
ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
95
96
97
98
99
100
tamsulosin
bikalutamid
nebivolol
bisoprolol
bisoprolol
bisoprolol
101
bisoprolol
102
bisoprolol
103
bisoprolol
104
alendronat
BETAMSAL 30 po 0,4mg
BICADEX 28 po 50 mg
BINEVOL 30 po 5 mg
BIPREZ 30 po 10 mg
BIPREZ 30 po 2,5 mg
BIPREZ 30 po 5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po
2,5 mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 10
mg
BISOPROLOL PHARMAS 30 po 5
mg
BONAP, 4 po 70mg
105
brimonidin - tartarat
BRIMONAL 1 po 10ml (0,2%)
Istituto De Angeli
S.R.L.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Hemofarm a.d.
Unimed Pharma
S.R.O.
Страна 7 од 59
106
107
108
109
bromazepam
bromazepam
bromazepam
bromokriptin
BROMAZEPAM 20 po 6 mg
BROMAZEPAM 30 po 1.5 mg
BROMAZEPAM 30 po 3 mg
BROMOKRIPTIN 30 po 2.5 mg
BRUFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5
ml)
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
1900
200
16000
250
110
ibuprofen
sirup
kutija
2500
111
budesonid
BUDOSAN 100 po 3 mg
kapsule
kutija
5
112
bisoprolol
BYOL 30 po 2,5 mg
Film tablete
kutija
20
113
bisoprolol
BYOL 30 po 5 mg
Film tablete
kutija
150
114
bisoprolol
BYOL 30 po 10 mg
Film tablete
kutija
10
115
mirtazapin
CALIXTA 30 po 30 mg
Film tablete
kutija
6
116
117
cefaleksin
cefaleksin
118
cefaleksin
CEFALEKSIN 16 po 500 mg
CEFALEKSIN 16 po 250 mg
CEFALEKSIN 1 po 100 ml (250
mg / 5 ml)
kutija
kutija
4787
100
Hemofarm a.d.
kapsule
kapsule
Granule za
oral susp
kutija
1400
119
cefprozil monohidrat
CEFZIL 1 po 60 ml (250 mg / 5
ml)
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Prašak za oral
susp
kutija
140
120
cefprozil monohidrat
CEFZIL 10 po 500 mg
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Film tablete
kutija
10
121
mikofenolna kiselina
CELLCEPT 300 po 250 mg
kapsule
kutija
10
122
123
124
cefuroksim
cefuroksim
hloramfenikol
tablete
tablete
mast
kutija
kutija
kutija
30
20
300
125
hloramfenikol
mast
kutija
500
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
simvastatin
simvastatin
escitalopram
ciprofloksacin
ciprofloksacin
citalopram
citalopram
citalopram
citalopram
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
40
300
60
20
800
700
250
50
30
15
800
80
fenoksimetilpenicilin
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
kapi
Film tablete
Film tablete
Prašak za oral
susp
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
138
CEROXIM 10 po 500 mg
CEROXIM 10 po 250 mg
CHLORAMPHENICOL 1 po 5 g 1%
HLORAMFENIKOL ALKALOID 1
po 5 g 1%
CHOLIPAM 20 po 10 mg
CHOLIPAM 20 po 20 mg
CIPRALEX 28 po 10 mg
CIPROCINAL 10 po 250 mg
CIPROCINAL 10 po 500 mg
CITALEX, 20 po 10mg
CITALEX, 20 po 20mg
CITALEX, 50 po 10mg
CITALEX, 50 po 20mg
CITERAL 1 po 5 ml 0,3%
CITERAL 10 po 500 mg
CITERAL 10 po 250 mg
CLIACIL 1 po 150 ml (60000
i.j./ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Medico Uno d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Galenika a.d.
kutija
150
139
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL 20 po 600000 i.j.
tablete
kutija
125
140
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL 20 po 1200000 i.j.
tablete
kutija
250
141
ciproteron acetate + etinil
estradiol
CLIMEN 1 po 21 doza (1 mg + 2
mg)
Obložena
tableta
kutija
20
142
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 300 mg
Film tablete
kutija
100
143
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP 12 po 600 mg
Film tablete
kutija
700
144
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP 30 po 600 mg
Film tablete
kutija
5
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Abbott S.R.L.
Dr Falk Pharma
GmbH
Ufar d.o.o. u saradnji
sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d.
Slovenija
Ufar d.o.o. u saradnji
sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d.
Slovenija
Ufar d.o.o. u saradnji
sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d.
Slovenija
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
H. Lundbeck A/S
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
Delpharm Lille SAS
Chephasaar Chem.
Pharm.
Chephasaar Chem.
Pharm.
Chephasaar Chem.
Страна 8 од 59
Pharm.
145
zuklopentiksol
CLOPIXOL 50 po 10 mg
Film tablete
kutija
6
146
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ 50 po 100 mg
tablete
kutija
80
147
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ 50 po 25 mg
tablete
kutija
20
148
149
klozapin
klozapin
CLOZAPINE 50 po 25 mg
CLOZAPINE 50 po 100 mg
tablete
tablete
kutija
kutija
10
50
150
metilfenidat
CONCERTA 30 po 18 mg
tablete
kutija
12
151
metilfenidat
CONCERTA 30 po 36 mg
tablete
kutija
10
152
pantoprazol
CONTROLOC 14 po 20 mg
tablete
kutija
800
153
pantoprazol
CONTROLOC 14 po 40 mg
tablete
kutija
300
154
perindopril, indapamid
CO-PRENESSA 30 po (2 mg +
0,625 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
tablete
kutija
10
155
perindopril, indapamid
CO-PRENESSA 30 po (4 mg + 1,25
mg)
CORNILAT 20 po 20 mg
CORTIAZEM RETARD 30 po 90
mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Galenika a.d.
tablete
kutija
60
156
izosorbiddinitrat
tablete
kutija
200
157
diltiazem
tablete
kutija
1500
158
metoprolol
CORVITOL 30 po 100 mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
tablete
kutija
250
159
metoprolol
CORVITOL 30 po 50 mg
tablete
kutija
1000
160
dorzolamid, timolol
COSOPT 1 po 5 ml (2%+0,5%)
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
kapi
kutija
1500
CYCLO-PROGYNOVA 1 po 21
doza (11 belih + 10 smeđih)
CYPROCUR 90 po 50 mg
DAKTANOL 1 po 30 g 2%
DAKTANOL 1 po 40 g 2%
kutija
100
162
163
164
estradiol, valeat,
norgestrel
ciproteron
mikonazol
mikonazol
kutija
kutija
kutija
2
750
1000
165
sotalol
DAROB MITE 50 po 80 mg
tablete
kutija
350
166
tolterodin
Film tablete
kutija
30
167
deksametazon, neomicin
DETRUSITOL 28 po 2 mg
DEXAMETHASON-NEOMYCIN 10
ml (0,1% + 0,35%)
kapi
kutija
200
168
deksametazon, neomicin
DEXAMETHASON-NEOMYCIN 1
po 5 ml (0.1% + 0.35%)
kapi
kutija
190
169
deksametazon, neomicin
DEXAMYTREX 1 po 3 g (0.3mg/g
+ 5mg/g)
mast
kutija
5
170
deksametazon
ciproteron acetate + etinil
estradiol
DEXASON 50 po 0.5 mg
DIANE – 35 1 po 21 (2mg + 0.035
mg)
tablete
Obložena
tableta
kutija
200
kutija
300
172
gliklazid
DIAPREL MR 60 po 30 mg
tablete
kutija
150
173
174
175
176
177
diazepam
diazepam
flukonazol
flukonazol
digoksin
DIAZEPAM 30 po 10 mg
DIAZEPAM 30 po 5 mg
DIFLUCAN 1 po 150 mg
DIFLUCAN 7 po 50 mg
DILACOR 20 po 0.25 mg
tablete
tablete
kapsule
kapsule
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
1000
6000
40
80
5000
178
karvedilol
DILATREND 28 po 12.5 mg
tablete
kutija
700
179
karvedilol
DILATREND 28 po 25 mg
tablete
kutija
300
180
karvedilol
DILATREND 28 po 6.25 mg
tablete
kutija
300
181
diltiazem
tablete
kutija
50
182
gliklazid
tablete
kutija
900
161
171
DILTIAZEM ALKALOID 30 po 90
mg
DIPRIAN 30 po 80 mg
H. Lundbeck A/S
Salutas Pharma
GmbH
Salutas Pharma
GmbH
Remedica Ltd.
Remedica Ltd.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Nycomed GmbH
Nycomed
Oranienburg GmbH
Hemofarm a.d.
Schering GmbH & Co.
Produktions KG
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Abbott GmbH & Co.
KG
Pfizer Italia S.R.L.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
Galenika a.d.
Bayer Schering
Pharma AG
Les Laboratoires
Servier Industrie
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Pfizer PGM
Pfizer PGM
Zdravlje a.d.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d.
Obložena
tableta
tablete
krem
oral.gel
Страна 9 од 59
183
184
185
hidrohlortiazid
doksiciklin
doksiciklin
DIUNORM 20 po 25 mg
DOKSICIKLIN 5 po 100 mg
DOVICIN 5 po 100 mg
tablete
kapsule
kapsula
kutija
kutija
kutija
2500
1300
1500
186
klopidogrel, acetilsalicilna
kiselina
DUOPLAVIN 28 po (75 mg + 100
mg)
Film tablete
kutija
15
187
laktuloza
DUPHALAC, 1 po 500ml (667g/l)
Oral rastv
kutija
5
188
189
teofilin
teofilin
190
fentanil
DUROFILIN 40 po 125 mg
DUROFILIN 40 po 250 mg
DUROGESIC 5 po 100 mcg/h (5
po 16,8mg)
kutija
kutija
800
1200
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Kapsula
kapsula
Transdermalni
flaster
kutija
40
191
fentanil
DUROGESIC 5 po 25 mcg/h (5 po
4.2 mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Transdermalni
flaster
kutija
10
192
fentanil
DUROGESIC 5 po 50 mcg/h (5 po
8.4 mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Transdermalni
flaster
kutija
20
193
fentanil
Transdermalni
flaster
Film tablete
Film tablete
20
kutija
kutija
300
20
196
venlafaksin
EFECTIN ER 28 po 75 mg
kapsule
kutija
7
197
valproinska kiselina
(natrijum valproat)
EFTIL 30 po (333mg + 145 mg)
tablete
kutija
2000
198
valproinska kiselina
(natrijum valproat)
EFTIL 1 po 150 ml (50 mg/ml)
sirup
kutija
60
199
metoprolol
EGILOK 60 po 100 mg
tablete
kutija
30
200
metoprolol
EGILOK 60 po 50 mg
tablete
kutija
20
201
escitalopram
ELICEA 28 po 10 mg
Film tablete
kutija
250
202
escitalopram
ELICEA 28 po 5 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Egis Pharmaceuticals
PLC
Egis Pharmaceuticals
PLC
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
kutija
memantin
memantin
DUROGESIC 5 po 75 mcg/h (5 po
12,6 mg)
EBIXA 28 po 10 mg
EBIXA 56 po 10 mg
194
195
Film tablete
kutija
250
203
pimekrolimus
ELIDEL 1 po 15 g (1%)
krem
kutija
5
204
mometazon
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
krem
kutija
20
205
mometazon
ELOCOM 1 po 15 g (0,1%)
mast
kutija
50
206
esomeprazol
EMANERA 7 po 20 mg
kapsule
kutija
100
207
esomeprazol
EMANERA 7 po 40 mg
kapsule
kutija
40
208
esomeprazol
EMANERA 14 po 20 mg
kapsule
kutija
10
209
esomeprazol
EMANERA 14 po 40 mg
Novartis Pharma
Produktions GmbH
Schering Plough Labo
N.V.
Schering Plough Labo
N.V.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
kapsule
kutija
10
210
enalapril +
hidroklorotiazid
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg +
12,5 mg)
Zdravlje a.d.
tablete
kutija
6500
211
enalapril +
hidroklorotiazid
ENALAPRIL HCT 30 po (20 mg +
6 mg)
Zdravlje a.d.
tablete
kutija
1700
212
enalapril
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS
30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
tablete
kutija
1100
213
enalapril
kutija
12600
enalapril
enalapril
Zdravlje a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
tablete
214
215
ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS
30 po 20 mg
ENATENS 20 po 20 mg
ENATENS 20 po 10 mg
tablete
tablete
kutija
kutija
2000
100
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Sanofi Winthrop
Industrie
Abbott Biologicals
B.V.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Страна 10 од 59
ENBECIN 1 po 5 g (500 + 3300
i.j.)/1 g
216
bacitracin, neomicin
217
nifuroksazid
218
219
220
221
levetiracetam
levetiracetam
eritromicin
eritromicin
222
losartan, hidrohlortiazid
223
224
losartan
losartan
ENTEROFURYL 1 po 90 ml (200
mg/5 ml)
EPILEV 60 po 1000 mg
EPILEV 60 po 500 mg
ERITROMICIN 20 po 250 mg
ERITROMICIN 20 po 500 mg
ERYNORM PLUS 28 po (50
mg+12,5 mg)
ERYNORM 28 po 100 mg
ERYNORM 28 po 50 mg
225
disulfiram
ESPERAL 20 po 500 mg
226
estramustin
ESTRACYT 100 po 140 mg
227
rivastigmin
EXELON 28 po 3 mg
228
rivastigmin
EXELON 28 po 1.5 mg
229
varfarin
FARIN 30 po 5 mg
230
letrozol
FEMARA 30 po 2.5 mg
231
232
letrozol
fenofibrat
233
fentanil
234
fentanil
235
fentanil
FEMOZOL 30 po 2.5 mg
FENOLIP 30 po 160 mg
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po
100mcg/h (5 po
23,12mg/42cm²)
FENTANYL SANDOZ MAT , 5 po
25mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5
cm²)
FENTANYL SANDOZ MAT 5 po
50mcg/h (5 po 11,56mg/21cm²)
236
gvožđe III hidroksid
polimaltozni kompleks
FERRUM SANDOZ 30 po 100 mg
237
gvožđe III hidroksid
polimaltozni kompleks
FERRUM SANDOZ 1 po 100 ml
(50 mg / 5 ml)
238
flutikazon propionate
FLIXOTIDE 1 po 120 doza (50
mcg / 1 doza)
239
flutikazon propionate
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (125
mcg / 1 doza)
240
flutikazon propionate
FLIXOTIDE 1 po 60 doza (250
mcg / 1 doza)
241
midazolam
FLORMIDAL 30 po 15 mg
242
ofloksacin
FLOXAL 1 po 3 g (3 mg / 1g)
Galenika a.d.
Bosnalijek d.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica;
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical
Pfizer Italia S.R.L.
Novartis
Farmaceutica S.A.
Novartis
Farmaceutica S.A.
Galenika a.d.
Novartis Pharma
Stein AG
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Hexal AG
Hexal AG
Hexal AG
Lek farmacevtska
družba d.d.
Lek farmacevtska
družba d.d. u saradnji
sa Vifor Inc,
Švajcarska
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Ltd. Velika
Britanija
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Ltd. Velika
Britanija
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Ltd. Velika
Britanija
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
mast
kutija
200
sirup
kutija
10
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
1
1
450
1500
kutija
50
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
1600
1000
tablete
kutija
70
kapsule
kutija
1
kapsule
kutija
25
kapsule
kutija
15
tablete
kutija
1300
Film tablete
kutija
50
tablete
kapsule
kutija
kutija
15
1200
Transdrmalni
flaster
kutija
2
Transdrmalni
flaster
kutija
2
Transdrmalni
flaster
kutija
2
Tablete za
žvakanje
kutija
300
sirup
kutija
150
Suspenzija za
inhalac pod
pritiskom
kutija
30
Suspenzija za
inhalac pod
pritiskom
kutija
120
Suspenzija za
inhalac pod
pritiskom
kutija
30
Film tablete
kutija
500
mast
kutija
5
Страна 11 од 59
243
244
245
246
flukonazol
flukonazol
fluoksetin
fluoksetin
FLUCONAL 1 po 150 mg
FLUCONAL 7 po 50 mg
FLUNIRIN 30 po 20 mg
FLUNISAN 30 po 20 mg
247
flutamid
FLUTASIN 90 po 250 mg
248
folna kiselina (vitamin
b11)
FOLACIN 20 po 5 mg
249
folna kiselina (vitamin
b11)
FOLNAK 20 po 5 mg
250
levofloksacin, hemihidrat
FORTECA 10 po 250 mg
251
levofloksacin, hemihidrat
FORTECA 10 po 500 mg
252
alendronska kiselina,
holekalciferol
FOSAVANCE 4 po (70mg +
5600i.j.)
253
klaritromicin
FROMILID 14 po 500 mg
254
klaritromicin
FROMILID UNO 14 po 500 mg
255
klaritromicin
FROMILID UNO 7 po 500 mg
256
karbamazepin
257
ketotifen
258
259
pantoprazol
pantoprazol
260
somatropin
261
gentamicin
262
263
264
265
gentamicin
timolol
gliklazid
gliklazid
GALEPSIN 50 po 200 mg
GALITIFEN 1 po 100 ml (1 mg / 5
ml)
GASTROLOC 14 po 20 mg
GASTROLOC 14 po 40 mg
GENOTROPIN 5 po 1 ml (12
mg/ml)
GENTAMICIN 1 po 15 g 0.1% (1
mg / 1 g)
GENTOKULIN 1 po 10 ml 0.3%
GLAUMOL 1 po 5 ml 0.5%
GLIKOSAN 30 po 80 mg
GLIORAL 30 po 80 mg
266
glukagon
GLUCAGEN HYPOKIT 1 po 1
mg/1 ml
267
metformin
GLUCOPHAGE 30 po 1000 mg
268
metformin
GLUCOPHAGE 50 po 500 mg
269
270
metformin
metformin
GLUFORMIN 30 po 1000 mg
GLUFORMIN 30 po 500 mg
271
heksoprenalin
GYNIPRAL 20 po 0.5 mg
272
273
274
275
276
277
mikonazol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
haloperidol
ferofumarat
GINO DAKTANOL 7 po 200 mg
HALOPERIDOL 25 po 2 mg
HALOPERIDOL 25 po 2 mg
HALOPERIDOL 30 po 10 mg
HALOPERIDOL 30 po 10 mg
HEFEROL 30 po 350 mg
278
kvinapril
HEMOKVIN 20 po 10 mg
279
kvinapril
HEMOKVIN 20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
kapsule
kapsule
kapsule
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
5
5
50
500
tablete
kutija
20
Jadran Galenski
Laboratorij d.d.
tablete
kutija
1500
tablete
kutija
500
Film tablete
kutija
50
Film tablete
kutija
150
tablete
kutija
70
film tabl.
kutija
100
film tabl.
kutija
60
film tabl.
kutija
300
tablete
kutija
40
sirup
kutija
50
tablete
tablete
Pen sa
uloškom
kutija
kutija
10
10
kutija
1
mast
kutija
300
kapi
kapi
tablete
tablete
Prašak i
rastvarač u
špricu
kutija
kutija
kutija
kutija
400
1200
370
1300
kutija
20
Film tablete
kutija
7000
Film tablete
kutija
100
film tabl.
film tabl.
kutija
kutija
10000
11000
tablete
kutija
800
vagitorije
tablete
tablete
tablete
tablete
kapsule
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
150
500
250
100
100
1000
film tabl.
kutija
400
film tabl.
kutija
1500
M.D. Nini d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Merck Sharp &
Dohme S.P.A.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Pharmanova d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Galenika a.d.
Hemomont d.o.o.
Galenika a.d.
Slaviamed d.o.o.
Galenika a.d.
Novo Nordisk A/S
Merck Sante; Merck
S.L.
Merck Sante; Merck
S.L.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d. u
saradnji sa Nycomed
Austria GmbH
Galenika a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Pfizer
H.C.P Corporation,
USA
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Pfizer
Страна 12 од 59
H.C.P Corporation,
USA
281
282
kvinapril +
hidrohlortiazid
azitromicin
azitromicin
283
azitromicin
284
azitromicin
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (200
mg/5 ml)
285
azitromicin
HEMOMYCIN 1 po 30 ml (200
mg/5 ml)
280
HEMOKVIN plus 20 po
(20mg+12,5mg)
HEMOMYCIN 3 po 500 mg
HEMOMYCIN 6 po 250 mg
HEMOMYCIN 1 po 20 ml (100
mg/5 ml)
film tabl.
kutija
8000
kutija
kutija
1000
1500
kutija
250
Hemofarm a.d.
film tabl.
kapsule
Prašak za oral
susp
Prašak za oral
susp
kutija
900
Hemofarm a.d.
Prašak za oral
susp
kutija
200
tablete
kutija
1500
Film tablete
Film tablete
mast
Film tablete
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
10
10
40
100
100
5
kutija
45
kutija
5
kutija
10
kutija
10
kutija
13
mast
kutija
10
mast
kutija
60
Film tablete
kutija
90
Film tablete
tablete
kutija
kutija
75
500
karpule
kutija
900
Pen sa
uloškom
kutija
40
kutija
70
Pen sa
uloškom
kutija
50
film tabl.
kutija
10
Film tablete
kutija
5
Film tablete
kutija
5
film tabl.
kutija
10
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
287
288
289
290
291
292
hidrohlorotiazid +
amilorid
atorvastatin
atorvastatin
hloramfenikol
simvastatin
simvastatin
simvastatin
293
insulin lispro
HUMALOG 5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
karpule
294
insulin lispro
HUMALOG MIX 50 5 po 3 ml (100
i.j/1 ml)
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
karpule
295
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog dejstva,
humani
HUMULIN M3 5 po 3 ml (100 i.j. /
1 ml)
296
insulin srednje dugog
dejstva, humani
HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i.j.
/ 1 ml)
297
insulini kratkog dejstva,
humani
HUMULIN R 5 po 3 ml (100 i.j. / 1
ml)
298
hidrokortizon (kortizol)
HYDROCORTISON 1 po 5 g 2.5%
299
hidrokortizon
HYDROCORTISON 1 po 5 g 1%
300
sumatriptan
IMIGRAN 2 po 50 mg
301
302
azatioprin
indapamid
IMURAN 100 po 50 mg
INDAPRES SR 30 po 1.5 mg
303
insulin srednje dugog
dejstva, humani
INSULATARD PENFILL (za
Novopen) 5 po 3 ml (100i.j./ml)
304
insulin srednje dugog
dejstva, humani
INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5 po
3 ml (100 i.j./ml )
305
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog dejstva,
humani
286
307
insulini kratkog dejstva,
humani
irbesartan
308
irbesartan, hidrohlortiazid
309
irbesartan, hidrohlortiazid
310
irbesartan
306
HEMOPRES 40 po (50 mg + 5 mg)
HIPOLIP 30 po 10 mg
HIPOLIP 30 po 20 mg
HLORAMKOL 1 po 5 g 1%
HOLLESTA 30 po 10 mg
HOLLESTA 30 po 20 mg
HOLLESTA 30 po 40 mg
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemomont d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
karpule
INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR 5
po 3 ml (100i.j./ml )
INSUMAN RAPID SOLOSTAR 5 po
3 ml (100 i.j./ml )
IRBENIDA 30 po 300 mg
IRBENIDA PLUS 30 po (150 mg +
12,5 mg)
IRBENIDA PLUS 30 po (300 mg +
12,5 mg)
IRBENIDA 30 po 150 mg
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
karpule
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Excella GmbH
Hemofarm a.d.
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
karpule
Pen sa
uloškom
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Страна 13 од 59
311
lizinopril, hidrohlortiazid
IRUZID, 30 po (10mg+12,5mg)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
tablete
kutija
5
312
lizinopril, hidrohlortiazid
IRUZID, 30 po (20mg+25mg)
tablete
kutija
5
313
314
izosorbiddinitrat
verapamil
ISOSORB RETARD 60 po 20 mg
IZOPAMIL 45 po 80 mg
kapsule
Film tablete
kutija
kutija
2500
10
315
hidromorfon
JURNISTA 28 po 32 mg
tablete
kutija
10
316
hidromorfon
JURNISTA 14 po 16 mg
tablete
kutija
20
317
hidromorfon
JURNISTA 14 po 8 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
tablete
kutija
30
318
kalcijum karbonat
tablete
kutija
500
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
itrakonazol
karbamazepin
karvedilol
kaptopril
kaptopril
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
klaritromicin
klaritromicin
kapsule
tablete
tablete
tablete
tablete
film tabl.
film tabl.
film tabl.
tablete
film tabl.
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
100
1200
2000
700
200
40
20
50
30
40
329
metoklopramid
Oral rastv
kutija
10
330
331
metoklopramid
klonazepam
tablete
tablete
kutija
kutija
700
200
332
amilaza, lipaza, proteaza
(pankreatin)
KREON 25000 20 po 300 mg
Abbott Products
GMBH
kapsule
kutija
5
333
amilaza, lipaza, proteaza
(pankreatin)
KREON 25000 50 po 300 mg
Abbott Products
GMBH
kapsule
kutija
15
334
amilaza, lipaza, proteaza
(pankreatin)
KREON 25000 100 po 300 mg
kapsule
kutija
100
335
336
337
alprazolam
alprazolam
alprazolam
KSALOL 30 po 0.25 mg
KSALOL 30 po 0.5 mg
KSALOL 30 po 1 mg
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
500
2000
400
338
kvinapril +
hidrohlortiazid
KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID
28 po (20 mg + 12,5 mg)
film tabl.
kutija
10
339
granisetron
KYTRIL 10 po 1 mg
Abbott Products
GMBH
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Roche S.P.A; F.
Hoffmann-La Roche
Ltd.
film tabl.
kutija
1
340
laktuloza
sirup
kutija
30
341
342
343
344
345
346
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
LAKTULOZA 1 po 500 ml (66,7
g/100 ml)
LAMAL 30 po 100 mg
LAMAL 30 po 25 mg
LAMAL 30 po 50 mg
LAMECT 30 po 50 mg
LAMECT 30 po 100 mg
LAMECT 30 po 25 mg
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
100
450
150
30
10
50
347
lamotrigin
LAMICTAL 30 po 100 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
tablete
kutija
300
348
lamotrigin
LAMICTAL 30 po 25 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
tablete
kutija
350
349
lamotrigin
LAMICTAL 30 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
tablete
kutija
200
KALCIJUM KARBONAT
ALKALOID 50 po 1 g
KANAZOL 10 po 100 mg
KARBAPIN 50 po 200 mg
KARVILEKS 30 po 12.5 mg
KATOPIL 40 po 25 mg
KATOPIL 40 po 50 mg
KEPPRA, 60 po 1000mg
KEPPRA, 60 po 250mg
KEPPRA, 60 po 500mg
KLACID, 14 po 500mg
KLACID MR, 7 po 500mg
KLOMETOL 1 po 100 ml (5 mg /
5 ml)
KLOMETOL 30 po 10 mg
KLONAZEPAM 30 po 2 mg
Alkaloid a.d.
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
UCB Pharma SA
UCB Pharma SA
UCB Pharma SA
Abbott S.R.L.
Abbott S.R.L.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Remedica Ltd.
Hemofarm a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Страна 14 од 59
350
insulin glargin
351
hlorpromazin
LANTUS SOLOSTAR 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
LARGACTIL 50 po 25 mg
352
etopozid
LASTET CAP.50 20 po 50 mg
353
escitalopram
LATA 28 po 10 mg
354
gvožđe protein sukcinilat
LEGOFER 1 po 150 ml (40 mg /
15 ml)
355
etinilestradiol,
levonorgestrel
LEGRAVAN 1 po 21 (0,15 mg +
0,03 mg)
356
klozapin
LEPONEX 50 po 100 mg
357
klozapin
LEPONEX 50 po 25 mg
358
insulin detemir
LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml
(100 i.j. / 1 ml)
359
levofloksacin, hemihidrat
LEVOMAX 10 po 500 mg
360
bromazepam
LEXILIUM 30 po 3,0 mg
361
362
363
364
365
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
366
etinilestradiol, gestoden
LIMERAL, 30 po 1mg
LIMERAL, 30 po 2mg
LIMERAL, 30 po 4mg
LIMERAL, 30 po 6mg
LIMERAL, 30 po 3mg
LINDYNETTE 20 1 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
367
ciprofibrat
368
lizinopril, amlodipin
369
lizinopril, amlodipin
LISONORM FORTE 30 po (20 mg
+ 10 mg)
LISONORM 30 po (10 mg + 5 mg)
370
hidroksikarbamid
LITALIR 100 po 500 mg
371
lizinopril, hidrohlortiazid
LIZOPRIL H 20 po
(10mg+12,5mg)
Bosnalijek d.d.
372
lizinopril, hidrohlortiazid
LIZOPRIL H 20 po
(20mg+12,5mg)
Bosnalijek d.d.
373
levofloksacin, hemihidrat
LOFOCIN 10 po 250 mg
374
levofloksacin, hemihidrat
LOFOCIN 10 po 500 mg
375
amilorid + metiklotiazid
376
fentikonazol nitrat
LOMETAZID 30 po (10 mg + 5
mg)
LOMEXIN 1 po 600 mg
377
loperamid
LOPEDIUM AKUT, 10 po 2mg
378
379
380
loperamid
lorazepam
lorazepam
381
losartan, hidrohlortiazid
382
383
384
losartan
losartan
losartan
LOPERAMID 20 po 2 mg
LORAZEPAM 20 po 2.5 mg
LORAZEPAM 30 po 1 mg
LOSAR PLUS 30 po (50 mg + 12,5
mg)
LOSAR, 30 po 50mg
LOSARTAN 28 po 50 mg
LOTAR 30 po 50 mg
LIPANOR 30 po 100 mg
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Galenika a.d.
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Italfarmaco S.P.A,
Italija
Galenika a.d.
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S
PharmaSwiss d.o.o.
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Gedeon Richter PLC
Sanofi-Synthelabo
Group
Gedeon Richter PLC
Gedeon Richter PLC
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Rast za
injekciju, špric
film tabl.
kutija
200
kutija
1300
kapsule
kutija
1
film tabl.
kutija
130
Oral rastv
kutija
150
film tabl.
kutija
50
tablete
kutija
250
tablete
kutija
400
Pen sa
uloškom
kutija
1500
film tabl.
kutija
50
tablete
kutija
3000
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
Obložena
tableta
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
250
1000
800
40
75
kutija
10
kapsule
kutija
200
tablete
kutija
10
tablete
kutija
140
kapsule
kutija
60
tablete
kutija
20
tablete
kutija
50
kutija
100
kutija
450
tablete
kutija
1500
Vaginla kaps
kutija
80
kapsule
kutija
50
tablete
tablete
tablete
film tabl.
kutija
kutija
kutija
700
5000
300
kutija
30
film tabl.
film tabl.
film tabl.
kutija
kutija
kutija
10
50
3000
film tabl.
Pharmanova d.o.o.
film tabl.
Pharmanova d.o.o.
Galenika a.d.
Catalent Italy S.P.A.
Salutas Pharma
GmbH
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
PharmaS d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Страна 15 од 59
film tabl.
kutija
400
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Kaps
kutija
4
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
kapsule
kutija
25
Granule za
oral susp
kutija
40
film tabl.
kutija
200
tablete
kutija
1200
tablete
kutija
100
tablete
kutija
260
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
kapi
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
1500
600
10
100
100
Oral susp
kutija
50
tablete
kutija
2000
tablete
kutija
5
tablete
kutija
30
tablete
kutija
150
film tabl.
kutija
800
Oral kapi
kutija
20
Salutas Pharma
GmbH
film tabl.
kutija
200
Salutas Pharma
GmbH
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG;
Delpharm Reims
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG;
Delpharm Reims
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Ferring AB; Ferring
International Center
SA
Ferring AB; Ferring
International Center
SA
Hemomont d.o.o.
film tabl.
kutija
50
tablete
tablete
kutija
kutija
300
500
tablete
kutija
180
tablete
kutija
10
tablete
kutija
250
tablete
tablete
kutija
kutija
10
1000
Sprej za nos
kutija
30
tablete
kutija
40
kapi
kutija
30
tablete
kutija
60
385
losartan
LOTAR 30 po 100 mg
Alkaloid d.o.o.
386
pregabalin
LYRICA 56 po 150 mg
387
pregabalin
LYRICA 56 po 75 mg
388
midekamicin
MACROPEN 115 ml po 175 mg/5
ml
389
midekamicin
MACROPEN 16 po 400 mg
390
levodopa, benzerazid
MADOPAR 100 po 250 mg (200
mg + 50 mg)
391
levodopa, benzerazid
MADOPAR Roche 100 po 250
mg(200 mg + 50 mg)
392
glibenklamid
MANINIL 30 po 3.5 mg
393
394
395
396
397
maprotilin
maprotilin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
398
megestrol
399
biperiden
400
etinilestradiol, dezogestrel
MAPROTILIN 30 po 25 mg
MAPROTILIN 30 po 50 mg
MAROCEN 10 po 250 mg
MAROCEN 10 po 500 mg
MAROCEN 1 po 5 ml 0.3%
MEGACE 1 po 240 ml (40 mg / 1
ml)
MENDILEX 50 po 2 mg
MERCILON 1 po 21 doza (0,020
mg + 0,15 mg)
401
piridostigmin
MESTINON 150 po 60 mg
402
metotreksat
METHOTREXAT Ebewe 50 po 2.5
mg
403
metildopa (racemat)
METHYLDOPA 20 po 250 mg
404
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN 1 po 10
ml (0.25 mg / 1 ml)
Hemofarm a.d.
405
metoprolol
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po
47,5 mg
406
metoprolol
407
408
flufenazin
flufenazin
METOPROLOL XL SANDOZ 30 po
95 mg
METOTEN 25 po 1 mg
METOTEN 25 po 5 mg
409
telmisartan,
hidrohlortiazid
MICARDIS PLUS 28 po (80 mg +
12.5 mg)
410
telmisartan
MICARDIS 28 po 40 mg
411
telmisartan
MICARDIS, 28 po 80 mg
412
413
karvedilol
karvedilol
MILENOL 28 po 25 mg
MILENOL 28 po 12.5 mg
414
dezmopresin
MINIRIN 1 po 5 ml (100 mcg / 1
ml)
415
dezmopresin
MINIRIN 30 po 0.2 mg
416
pilokarpin
MIOKARPIN 1 po 10 ml 2%
417
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 1,5 mg
Galenika a.d.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Berlin-Chemie
(Menarini group)
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemomont d.o.o.
Bristol Myers-Squibb
Alkaloid a.d.
Organon Ireland Ltd.
ICN Polfa Rzeszow
S.A; Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Hemofarm a.d.
Boehringer
Ingelheim Pharma
Страна 16 од 59
GmbH
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
418
pramipeksol
MIRAPEXIN 10 po 0,375 mg
419
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 0,75 mg
420
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 1 mg
421
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 3 mg
422
pramipeksol
MIRAPEXIN 30 po 0.25 mg
423
bezglutensko brašno
MIX B I MIX C BRAŠNO 1 kg
424
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog dejstva,
humani
MIXTARD 30 PENFILL (za
Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j. / 1
ml)
425
izosorbidmononitrat
MONIZOL 30 po 40 mg
426
izosorbidmononitrat
MONIZOL 30 po 20 mg
427
428
amlodipin
amlodipin
429
fosinopril,hidrohlorotiazid
430
431
fosinopril
fosinopril
MONODIPIN 20 po 10 mg
MONODIPIN 20 po 5 mg
MONOPRIL PLUS 28 po (20
mg+12,5 mg)
MONOPRIL 28 po 10 mg
MONOPRIL 28 po 20 mg
432
izosorbidmononitrat
MONOSAN 30 po 20 mg
433
izosorbidmononitrat
MONOSAN 30 po 40 mg
434
montelukast
MONTELUKAST PHARMAS 28 po
10 mg
PharmaS d.o.o.
435
morfin
436
437
ketokonazol
tolperison
MORPHIN MERCK 2% 1 po 50 ml
(2%)
MYCOSEB 20 po 200 mg
MYDOCALM 30 po 150 mg
Merck KGaA
Hemofarm a.d.
Gedeon Richter Ltd.
438
mikofenolna kiselina
MYFORTIC 120 po 360 mg
439
naltrekson
NALTREXONE 28 po 50 mg
440
mometazon furoat
NASONEX, 1 po 140 doza (0,05%)
441
deksametazon, neomicin
442
acitretin
NEODEKSACIN 1 po 10 ml (0,1%
+ 0,35%)
NEOTIGASON 100 po 10 mg
443
gabapentin
NEURONTIN 50 po 300 mg
444
445
446
447
nifedipin
nitrazepam
metilprednizolon
metilprednizolon
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NIFELAT 30 po 20 mg
NIPAM 10 po 5 mg
NIRYPAN 20 po 4 mg
NIRYPAN 20 po 8 mg
NITROLINGUAL 1 po 200 doza
(0.4 mg / 1 doza)
448
Dr Schär GmbH
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Novartis Pharma
Stein AG
Haupt Pharma
Wolfratshausen
GmbH
Schering Plough Labo
N.V.
Hemomont d.o.o.
Cenexi SAS
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Zdravlje a.d.
Bosnalijek d.d.
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
G. Pohl-Boskamp
GmbH & Co. KG
tablete
kutija
25
tablete
kutija
80
tablete
kutija
200
tablete
kutija
20
tablete
kutija
200
brašno
pakovanje
300
karpule
kutija
400
tablete
kutija
1200
tablete
kutija
3600
tablete
tablete
kutija
kutija
1700
1500
tablete
kutija
8500
tablete
tablete
kutija
kutija
1700
13000
tablete
kutija
700
tablete
kutija
300
tablete
kutija
5
Oral kapi
kutija
5
tablete
film tabl.
kutija
kutija
300
300
tablete
kutija
2
film tabl.
kutija
3
Sprej za nos
kutija
70
kapi
kutija
450
kapsule
kutija
5
kapsule
kutija
20
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
2000
650
250
200
Subling sprejl
kutija
150
Страна 17 од 59
449
tamoksifen
NOLVADEX 30 po 10 mg
450
somatropin
451
kvinagolid
452
kvinagolid
453
amlodipin
NORVASC 30 po 10 mg
454
amlodipin
NORVASC 30 po 5 mg
455
insulin aspart (analog
humanom)
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml
(100 i.j. / 1 ml)
456
insulin aspart
NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3 ml
(100 i.j. / 1 ml)
457
insulin aspart
NOVO RAPID 1 po 10 ml (100 i.j.
/ 1 ml)
458
etinilestradiol, dezogestrel
459
460
461
462
463
464
465
466
omeprazol
itrakonazol
itrakonazol
itrakonazol
ondansetron
ondansetron
olanzapin
olanzapin
NOVYNETTE, 1 po 21 (0,02mg +
0,15mg)
OMEPROL 15 po 20 mg
OMICRAL 15 po 100 mg
OMICRAL 4 po 100 mg
OMICRAL 28 po 100 mg
ONDASAN 10 po 4 mg
ONDASAN 10 po 8 mg
ONZAPIN 28 po 10 mg
ONZAPIN 28 po 5 mg
467
pramipeksol
OPRYMEA 30 po 0,18 mg
468
morfin
ORAMORPH 20 po 5 ml (10 mg /
5 ml)
469
morfin
ORAMORPH 1 po 100 ml (10 mg
/ 5 ml)
470
morfin
ORAMORPH 1 po 20 ml (20 mg /
1 ml)
471
omeprazol
ORTANOL 14 po 20 mg
472
473
474
475
metronidazol
metronidazol
metronidazol
metronidazol
ORVAGIL D 20 po 400 mg
ORVAGIL 20 po 250 mg
ORVAGIL 20 po 400 mg
ORVAGIL 10 po 500 mg
476
amoksicilin
OSPAMOX DT 14 po 1000 mg
477
amoksicilin
OSPAMOX DT 14 po 500 mg
478
amoksicilin
479
megestrol
480
formoterol
481
formoterol
482
483
cefaleksin
cefaleksin
484
cefaleksin
NORDITROPIN NordiLet 1 po 45
i.j. (15 mg/1,5 ml)
NORPROLAC 30 po 75 mcg
NORPROLAC 3 po 25 mcg i 3 po
50 mcg
OSPAMOX 1 po 60 ml
(500mg/5ml)
OTENTIKA, 1 po 240ml
(40mg/ml)
OXIS TURBUHALER 1 po 60 doza
(4,5 mcg/doza)
OXIS TURBUHALER 1 po 60 doza
(9 mcg/doza)
PALITREX 16 po 250 mg
PALITREX 16 po 500 mg
PALITREX 1 po 100 ml (250 mg /
5 ml)
AstraZeneca UK
Limited
kutija
1000
kutija
45
kutija
5
tablete
kutija
5
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
tablete
kutija
2000
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S
tablete
kutija
6000
Pen sa
uloškom
kutija
1000
Pen sa
uloškom
kutija
1600
Ras za injekc
kutija
8
Film tablete
kutija
10
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
1000
30
20
60
30
20
30
70
tablete
kutija
50
Oral ras
kutija
5
sirup
kutija
5
Oral kapi
kutija
80
kapsule
kutija
10
Film tablete
tablete
Film tablete
vagitorije
Tablete za oral
susp
Tablete za oral
susp
Prašak z aoral
susp
kutija
kutija
kutija
kutija
40
200
200
150
kutija
4100
kutija
1300
kutija
1500
Oral susp
kutija
5
Prašak za
inhal.
kutija
5
kutija
5
kutija
kutija
100
4000
kutija
200
Novo Nordisk A/S
Ferring GmbH
Ferring GmbH
Novo Nordisk A/S
Gedeon Richter PLC
Zdravlje a.d.
Medico Uno d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Medico Uno d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
L. Molteni & C. Dei F.
LLI Alitti Societa Di
Esercizio S.P.A.
L. Molteni & C. Dei F.
LLI Alitti Societa Di
Esercizio S.P.A.
L. Molteni & C. Dei F.
LLI Alitti Societa Di
Esercizio S.P.A.
Ufar d.o.o. u saradnji
sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Sandoz GmbH
Vipharm S.A.
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
film tabl.
Pen sa
uloškom
tablete
Prašak za
inhal.
kapsule
kapsule
Prašak za oral
susp
Страна 18 од 59
485
486
pramipeksol
pramipeksol
487
paracetamol
488
cefiksim
489
cefiksim
490
491
cefiksim
cefiksim
amoksicilin, klavulanska
kiselina
PANARAK 30 po 0,18 mg
PANARAK 30 po 0,7 mg
PANATERM 1 po 125 ml (120
mg/5 ml)
PANCEF 1 po 100 ml (100 mg / 5
ml)
PANCEF 1 po 60 ml (100 mg/5
ml)
PANCEF 5 po 400 mg
PANCEF 10 po 400 mg
PANKLAV forte 1 po 100ml (250
mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)
493
amoksicilin, klavulanska
kiselina
494
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Sopharma PLC
tablete
tablete
kutija
kutija
300
100
sirup
kutija
300
kutija
400
kutija
250
kutija
kutija
400
400
kutija
150
Hemofarm a.d.
Granule za
oral susp
Granule za
oral susp
Film tablete
Film tablete
Prašak za oral
susp
PANKLAV 1 po 100 ml (125 mg/5
ml + 31,25 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Prašak za oral
susp
kutija
50
amoksicilin, klavulanska
kiselina
PANKLAV 2X 1 po 70 ml (400
mg/5 ml + 57 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Prašak za oral
susp
kutija
600
495
amoksicilin, klavulanska
kiselina
PANKLAV 2X 1 po 140 ml (400
mg/5 ml + 57 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
kutija
300
496
amoksicilin, klavulanska
kiselina
PANKLAV 15 po (250 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
kutija
70
497
amoksicilin, klavulanska
kiselina
PANKLAV 20 po (500 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
kutija
500
600
tablete
tablete
kutija
kutija
10
10
501
paracetamol
PANKLAV 2X 14 po (875 mg +
125 mg)
PANRAZOL 14 po 20 mg
PANRAZOL 14 po 40 mg
PARACETAMOL 1 po 100 ml (120
mg / 5 ml)
kutija
499
500
amoksicilin, klavulanska
kiselina
pantoprazol
pantoprazol
sirup
kutija
1000
502
fenoterol
PARTUSISTEN 50 po 5 mg
tablete
kutija
10
503
mesalazin
PENTASA 28 po 1g
supp
kutija
2
504
mesalazin
PENTASA 100 po 500 mg
tablete
kutija
30
505
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON 30 po 100 mg
tablete
kutija
1500
506
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON 30 po 15 mg
tablete
kutija
5
507
pipemidinska kiselina
PIPEGAL 20 po 200 mg
kapsule
kutija
900
508
pipemidinska kiselina
PIPEM 20 po 200 mg
tablete
kutija
300
509
amantadin sulfat
PK MERZ 30 po 100 mg
kutija
2500
510
klopidogrel
PLAVIX 28 po 75 mg
kutija
700
511
felodipin
nistatin, neomicin,
polimiksin B
PLENDIL 30 po 5 mg
POLYGYNAX 1 po 12 (100000i.j.
+ 35000i.j. + 35000i.j.)
tablete
kutija
1000
Vaginal kaps
kutija
100
513
laktuloza
PORTALAK 1 po 500 ml (66,7
g/100 ml) 96%
sirup
kutija
40
514
pravastatin
PRALIP, 30 po 20mg
tablete
kutija
20
515
pravastatin
PRALIP, 30 po 40mg
tablete
kutija
5
516
517
518
pravastatin
pravastatin
prednizon
PRAVACOR, 30 po 40mg
PRAVACOR 30 po 20 mg
PREDNIZON 10 po 5mg
tablete
tablete
tablete
Film tablete
kutija
kutija
kutija
20
100
10
519
trimetazidin
PREDUCTAL MR 60 po 35 mg
kutija
450
492
498
512
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Prašak za oral
susp
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Galenika a.d.
Boehringer
Ingelheim Ellas A.E.
Ferring International
Center SA
Ferring International
Center SA
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Merz
Pharmaceuticals
GmbH
Sanofi-Synthelabo
Group
AstraZeneca AB
Innothera Chouzy
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Lek farmacevtska
družba d.d.
Lek farmacevtska
družba d.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Bosnalijek d.d.
Servier (Ireland)
Industries Ltd.; Les
Laboratoires Servier
Film tablete
Film tablete
Страна 19 од 59
Industrie; Anpharm P
520
521
522
metoprolol
metoprolol
metoprolol
523
loratadin
524
perindopril, indapamid
525
perindopril
PREXANIL 30 po 10 mg
526
perindopril
PREXANIL 30 po 5 mg
527
perindopril, amlodipin
PREXANOR 30 po (10 mg + 5 mg)
528
perindopril, amlodipin
PREXANOR 30 po (10 mg + 10
mg)
529
perindopril, amlodipin
PREXANOR 30 po (5 mg + 10 mg)
530
perindopril, amlodipin
PREXANOR 30 po (5 mg + 5 mg)
531
cilazapril,hidrohlorotiazid
PRILAZID plus 30 po
(5mg+12,5mg)
532
cilazapril
PRESOLOL 28 po 50 mg
PRESOLOL 30 po 100 mg
PRESOLOL 56 po 50 mg
PRESSING 1 po 120 ml (5 mg / 5
ml)
PREXANIL COMBI 30 po (5 mg +
1,25 mg)
PRILAZID 30 po 2.5 mg
533
cilazapril
PRILAZID 30 po 5 mg
534
enalapril +
hidroklorotiazid
PRILENAP H 20 po (10mg +
25mg)
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
enalapril +
hidroklorotiazid
enalapril
enalapril
ramipril
ramipril
atenolol
takrolimus
takrolimus
prednizon
propafenon
propafenon
propiltiouracil
propranolol
PRILENAP HL 20 po ( 10mg +
12.5mg)
PRILENAP 20 po 10 mg
PRILENAP 20 po 20 mg
PRILINDA 28 po 2.5 mg
PRILINDA 28 po 5 mg
PRINORM 14 po 100 mg
PROGRAF 30 po 0.5 mg
PROGRAF 60 po 1 mg
PRONISON 20 po 20 mg
PROPAFEN 50 po 300 mg
PROPAFEN 50 po 150 mg
PTU 45 po 100 mg
PROPRANOLOL 50 po 40 mg
548
finasterid
PROSCAR 28 po 5 mg
549
propiltiouracil
550
budesonid
551
budesonid
PTU 20 po 50 mg
PULMICORT, 20 po 2ml
(0,25mg/ml)
PULMICORT, 20 po 2ml
(0,5mg/ml)
535
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
les Laboratoires
Servier
Les Laboratoires
Servier
Les Laboratoires
Servier
Servier (Ireland)
Industries Ltd.; Les
Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd.; Les
Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd.; Les
Laboratoires Servier
Industrie
Servier (Ireland)
Industries Ltd.; Les
Laboratoires Servier
Industrie
Film tablete
Film tablete
Film tablete
kutija
kutija
kutija
2500
14000
100
sirup
kutija
100
kutija
20
kutija
60
tablete
kutija
110
tablete
kutija
5
tablete
kutija
5
tablete
kutija
5
tablete
kutija
5
kutija
700
kutija
300
kutija
400
tablete
kutija
2000
tablete
kutija
1800
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kapsule
kapsule
tablete
film tabl.
film tabl.
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
800
7000
900
2500
500
10
20
800
300
6500
5
400
Film tablete
kutija
400
tablete
kutija
70
susp
kutija
110
susp
kutija
10
Film tablete
Film tablete
Film tablete
Galenika a.d.
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Astellas
Astellas
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Alkaloid a.d.
Galenika a.d.
Merck Sharp &
Dohme
Alkaloid a.d.
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
Film tablete
Film tablete
Страна 20 од 59
552
budesonid
PULMICORT turbuhaler 1 po 100
doza (200 mcg / 1 doza)
AstraZeneca AB
553
budesonid
PULMICORT turbuhaler 1 po 100
doza (400 mcg / 1 doza)
AstraZeneca AB
554
dornaze alfa
555
ramipril
556
557
558
ramipril
ramipril
ramipril
PULMOZYME 6 po 2,5 ml (2,5 mg
(2500 i.j.)/2,5 ml)
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 2.5
mg
RAMIPRIL PHARMAS 28 po 5 mg
RAMITENS 28 po 2.5 mg
RAMITENS 28 po 5 mg
559
sirolimus
RAPAMUNE 30 po 1 mg
560
561
562
granisetron
granisetron
losartan
RASETRON 10 po 1 mg
RASETRON 5 po 2 mg
RASOLTAN 28 po 50 mg
563
indapamid
RAWEL SR 30 po 1.5 mg
564
metoklopramid
REGLAN 40 po 10 mg
565
566
mirtazapin
mirtazapin
REMERON 30 po 30 mg
REMIRTA 30 po 30 mg
567
ropinirol
REQUIP MODUTAB 28 po 2 mg
568
ropinirol
REQUIP MODUTAB 28 po 4 mg
569
ropinirol
REQUIP MODUTAB 28 po 8 mg
570
571
572
573
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
574
risperidon
575
risperidon
576
577
578
579
580
581
582
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
klonazepam
RISPERIDON 20 po 1mg
RISPERIDON 20 po 2mg
RISPERIDON 20 po 3mg
RISPERIDON 20 po 4mg
RISPOLEPT 1 po 100 ml (1 mg / 1
ml)
RISPOLEPT 1 po 30 ml (1 mg / 1
ml)
RISPOLEPT 20 po 1 mg
RISPOLEPT 20 po 2 mg
RISPOLEPT 20 po 4 mg
RISSAR 20 po 1 mg
RISSAR 20 po 2 mg
RISSAR 20 po 3 mg
RIVOTRIL 30 po 2 mg
583
izotretinoin
ROACCUTANE 30 po 10 mg
584
kalcitriol
ROCALTROL 100 po 0.25 mcg
585
586
587
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
ROSUHOL 30 po 10 mg
ROSUHOL 30 po 20 mg
ROVESTA 28 po 10 mg
588
rosuvastatin
ROXERA 28 po 10 mg
Prašak za inh
kutija
50
Prašak za inh
kutija
10
Rast za rasprš
kutija
60
tablete
kutija
160
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
250
70
200
tablete
kutija
5
film tabl.
film tabl.
film tabl.
kutija
kutija
kutija
75
20
1600
tablete
kutija
200
tablete
kutija
200
tablete
film tabl.
kutija
kutija
200
300
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome S.A.
tablete
kutija
100
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome S.A.
tablete
kutija
30
tablete
kutija
40
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
kutija
kutija
kutija
kutija
10
10
5
1
Oral ras
kutija
2
kutija
4
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
40
100
20
500
1000
80
2500
kapsule
kutija
50
kapsule
kutija
15
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
kutija
kutija
kutija
100
50
50
kutija
30
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Wyeth
Pharmaceuticals;
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Actavis Ltd.
Actavis Ltd.
Zdravlje a.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Alkaloid a.d. u
saradnji sa SanofiAventis, Francuska
N.V. Organon
Zdravlje a.d.
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome S.A.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Janssen-Cilag S.P.A.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Galenika a.d.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o.
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Страна 21 од 59
589
rosuvastatin
ROXERA 28 po 5 mg
590
591
592
roksitromicin
lansoprazol
lansoprazol
593
tafluprost
594
sulfasalazin
ROXIMISAN 10 po 150 mg
SABAX 14 po 30 mg
SABAX 28 po 15 mg
SAFLUTAN 30 po 0,3 ml (15
mcg/ml)
SALAZOPYRIN-EN 100 po 500 mg
595
mesalazin
SALOFALK 100 po 250 mg
596
mesalazin
SALOFALK 10 po 500 mg
597
mesalazin
SALOFALK 50 po 500 mg
598
mesalazin
SALOFALK 100 po 500 mg
599
mesalazin
SALOFALK 50 po 250 mg
600
sulfadiazin srebro
601
ciklosporin
602
ciklosporin
SANADERM 1 po 50 g 1%
SANDIMMUN NEORAL 50 po 50
mg
SANDIMMUN NEORAL 50 po 25
mg
603
zolpidem
SANVAL 20 po 10 mg
604
flutikazon propionat,
salmeterol
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50 mcg/doza)
605
flutikazon propionat,
salmeterol
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50 mcg/doza)
606
flutikazon propionat,
salmeterol
SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50 mcg/doza)
607
salmeterol
SEREVENT Inhaler CFC-Free 1
po 120 doza (25 mcg / 1 doza)
608
paroksetin
SEROXAT 30 po 20 mg
609
610
611
612
613
614
615
616
sertralin
sertralin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
simvastatin
amoksicilin
amoksicilin
617
amoksicilin
SIDATA 28 po 100mg
SIDATA 28 po 50mg
SIMVABEL, 28 po 20mg
SIMVABEL, 28 po 10mg
SIMVASTATIN 28 po 20 mg
SIMVASTATIN 28 po 10 mg
SINACILIN 16 po 250 mg
SINACILIN 16 po 500 mg
SINACILIN 1 po 100 ml (250 mg /
5 ml)
618
montelukast
SINGULAIR 28 po 4 mg
619
montelukast
SINGULAIR 28 po 10 mg
620
montelukast
SINGULAIR 28 po 4mg
621
montelukast
SINGULAIR 28 po 5 mg
622
623
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
SINODERM 1 po 30 g (0,25 mg/g)
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Kemwell AB
Dr Falk Pharma
GmbH
Dr Falk Pharma
GmbH
Dr Falk Pharma
GmbH
Dr Falk Pharma
GmbH
Dr Falk Pharma
GmbH
Zdravlje a.d.
Novartis Pharma
Stein AG
Novartis Pharma
Stein AG
Lek farmacevtska
družba d.d.
film tabl.
kutija
5
film tabl.
kapsule
kapsule
kutija
kutija
kutija
100
20
20
kapi
kutija
10
tablete
kutija
300
tablete
kutija
5
rastvor
kutija
5
tablete
kutija
10
tablete
kutija
20
tablete
kutija
15
krem
kutija
100
tablete
kutija
10
kapsule
kutija
3
tablete
kutija
700
Glaxo Wellcome
Operations
inhal.
kutija
750
Glaxo Wellcome
Operations
inhal.
kutija
500
Glaxo Wellcome
Operations
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Ltd. Velika
Britanija
Glaxo Wellcome
Production; S.C.
Europharm S.A.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
PharmaS d.o.o.
PharmaS d.o.o.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
inhal.
kutija
50
sprej
kutija
80
kutija
500
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
film tabl.
kapsule
kapsule
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
40
500
3
3
5
5
150
2200
sirup
kutija
1800
granule
kutija
60
film tabl.
kutija
30
tablete
kutija
30
tablete
kutija
60
gel
krem
kutija
kutija
250
300
Galenika a.d.
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Merck Sharp &
Dohme
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Merck Sharp &
Dohme
Galenika a.d.
Galenika a.d.
film tabl.
Страна 22 од 59
624
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM 1 po 15 g (0,25 mg/g)
SINODERM N 1 po 15 g (0,025
mg/g + 3,3 mg/g)
mast
kutija
700
krem
kutija
200
627
628
629
fluocinolonacetonid,
neomicin
tizanidin
olanzapin
olanzapin
630
lizinopril, hidrohlortiazid
631
632
633
634
635
636
637
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
638
mebendazol
SINODERM N 1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
SIRDALUD 30 po 4 mg
SIZAP 30 po 10 mg
SIZAP 30 po 5 mg
SKOPRYL plus, 30 po (20mg +
12,5mg)
SKOPRYL 20 po 10 mg
SKOPRYL 20 po 20 mg
SKOPRYL, 30 po 10mg
SKOPRYL, 30 po 20mg
SOLABAN 30 po 100mg
SOLABAN 30 po 25mg
SOLABAN 30 po 50mg
SOLTRIK 1 po 30 ml (100 mg / 5
ml)
mast
kutija
600
tablete
film tabl.
film tabl.
kutija
kutija
kutija
300
80
100
tablete
kutija
5000
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
400
1900
100
800
10
50
30
oral susp
kutija
100
639
atorvastatin
SORTIS 30 po 10 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
film tabl.
kutija
100
640
atorvastatin
SORTIS 30 po 20 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
film tabl.
kutija
600
641
atorvastatin
SORTIS 30 po 40 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
film tabl.
kutija
50
642
salbutamol
643
salbutamol
644
salbutamol
SPALMOTIL 1 po 10 ml (5 mg / 1
ml)
SPALMOTIL 1 po 200 ml (2 mg /
5 ml)
SPALMOTIL 60 po 2 mg
rastvor
kutija
100
sirup
kutija
300
tablete
kutija
1800
645
triotropium
SPIRIVA 30 po 18 mcg
inhal.
kutija
400
646
647
648
spironolakton
spironolakton
fusidinska kiselina
SPIRONOLAKTON 30 po 100 mg
SPIRONOLAKTON 40 po 25 mg
STANICID 1 po 10 g (2%)
tablete
tablete
mast
kutija
kutija
kutija
500
4000
150
649
zolpidem
STILNOX 20 po 10 mg
tablete
kutija
250
650
azitromicin
kapsule
kutija
20
651
azitromicin
kutija
30
kutija
3
Pliva Hrvatska d.o.o.
kapsule
Prašak za oral
susp
Prašak za oral
susp
652
azitromicin
653
azitromicin
SUMAMED SIRUP 1200 XL 1 po
37,5 ml ( 200 mg/5 ml)
kutija
3
654
azitromicin
SUMAMED SIRUP 1200 1 po 30
ml ( 200 mg/5 ml)
Pliva Hrvatska d.o.o.
Prašak za oral
susp
kutija
3
655
azitromicin
SUMAMED SIRUP 1 po 20 ml (
100 mg/5 ml)
Pliva Hrvatska d.o.o.
Prašak za oral
susp
kutija
3
656
etosuksimid
SUXINUTIN 1 po 200 ml (250 mg
/ 5 ml)
Famar Orleans
sirup
kutija
10
657
budesonid+formeterol
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60
doza (320 mcg + 9 mcg)
AstraZeneca AB
inhal.
kutija
150
658
budesonid+formeterol
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60
doza (160 mcg + 4.5 mcg)
AstraZeneca AB
inhal.
kutija
250
659
budesonid+formeterol
kutija
30
tamoksifen
tamsulosin
metformin
AstraZeneca AB
Alvogen d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
inhal.
660
661
662
SYMBICORT turbuhaler 1 po 60
doza (80 mcg+4,5 mcg)
TAMOXIFEN 30 po 10 mg
TAMSOL 30 po 0.4 mg
TEFOR 30 po 500 mg
tablete
kapsule
tablete
kutija
kutija
kutija
5
2000
1500
625
626
SUMAMED TABLETE 500 3 po
500 mg
SUMAMED KAPSULE 6 po 250mg
SUMAMED FORTE SIRUP 1 po 15
ml ( 200 mg/5 ml)
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Novartis Urunleri
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid a.d.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Alkaloid d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Galenika a.d.
Galenika a.d.
Hemofarm a.d.
Sanofi Winthrop
Industrie
Pliva Hrvatska d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Страна 23 од 59
663
metformin
TEFOR 30 po 850 mg
664
karbamazepin
TEGRETOL CR 30 po 400 mg
665
karbamazepin
TEGRETOL 1 po 250 ml (100 mg
/ 5 ml)
666
rilmenidin
TENAXUM 30 po 1 mg
667
bisoprolol, hidrohlortiazid
668
669
bisoprolol
bisoprolol
TENSEC PLUS 30 po (5 mg +12,5
mg)
TENSEC, 30 po 10mg
TENSEC, 30 po 5mg
670
tetrazepam
TETRAZEPAM-MIP 20 po 50 mg
671
672
673
674
675
676
tiamazol
tiamazol
tiamazol
tiamazol
tiklopidin
citalopram
THYROZOL, 20 po 10mg
THYROZOL, 20 po 20mg
THYROZOL, 20 po 5mg
TIASTAT 20 po 20 mg
TICLODIX 30 po 250 mg
TIMOPRAM, 30 po 20mg
677
levotiroksin natrijum
TIVORAL 50 po 100 mcg
678
679
680
681
682
683
684
685
mianserin
topiramat
topiramat
topiramat
tramadol
tramadol
tramadol
anastrozol
686
travoprost
687
688
689
690
olanzapin
olanzapin
donepezil
donepezil
TOLVON 30 po 30 mg
TOPAMAX 28 po 100 mg
TOPAMAX 28 po 25 mg
TOPAMAX 28 po 50 mg
TRAMAFORT 20 po 150mg
TRAMAFLASH 20 po 50 mg
TRAMAFORT 20 po 100mg
TRASOLETTE 28 po 1 mg
TRAVATAN 1 po 2.5 ml (40
mcg/ml)
TREANA, 30 po 10mg
TREANA, 30 po 5mg
TREGONA 28 po 10 mg
TREGONA 28 po 5 mg
691
ramipril, felodipin
TRIAPIN MITE 28 po (2,5 mg +
2,5 mg)
692
ramipril, felodipin
TRIAPIN 28 po (5 mg+ 5 mg)
693
694
695
696
cefpodoksim
cefpodoksim
cefpodoksim
trimetazidin
697
ramipril + hidrohlortiazid
TRIDOX 10 po 100 mg
TRIDOX 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)
TRIDOX 10 po 200 mg
TRIMETACOR 60 po 35 mg
TRITACE comp 28 po (5 mg + 25
mg)
698
ramipril + hidrohlortiazid
699
700
701
ramipril
ramipril
ramipril
TRITACE COMP LS 28 po (2,5 mg
+ 12,5 mg)
TRITACE 28 po 10 mg
TRITACE 28 po 5 mg
TRITACE 28 po 2.5 mg
702
trazodon
TRITTICO Retard 20 po 150 mg
703
704
tramadol
tramadol
TRODON 20 po 50 mg
TRODON 10 po 100 mg
705
dorzolamid
TRUSOPT 1 po 5 ml 2%
Galenika a.d.
Novartis Pharma
Stein AG
tablete
kutija
220
tablete
kutija
1100
Novartis Pharma
S.A.S.
Les Laboratoires
Servier Industrie
sirup
kutija
30
tablete
kutija
50
tablete
kutija
720
tablete
tablete
kutija
kutija
300
10000
tablete
kutija
1000
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
50
50
140
80
200
4
tablete
kutija
500
film tabl.
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
150
70
20
15
1
220
80
1
kapi
kutija
100
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
20
10
5
5
tablete
kutija
500
tablete
kutija
1000
tablete
oral.ras.
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
5
20
5
350
tablete
kutija
6000
tablete
kutija
200
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
1000
6500
1700
tablete
kutija
500
kapsule
tablete
kutija
kutija
600
50
kapi
kutija
40
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Chephasaar Chem.
Pharm.
Merck KGaA
Merck KGaA
Merck KGaA
Bosnalijek d.d.
Hemofarm a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
Galenika a.d.
N.V. Organon
Cilag AG
Cilag AG
Cilag AG
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
Alcon-Couvreur N.V.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works Co.
Ltd.
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works Co.
Ltd.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alkaloid a.d.
Alvogen d.o.o.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Aziende Chimiche
Riunite Angelini
Francesco S.P.A.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
Страна 24 од 59
706
diklofenak
UNICLOPHEN 1 po 10 ml 0.1%
707
timolol
UNITIMOLOL 1 po 10 ml 0.5%
708
norfloksacin
URICIN, 20 po 400mg
Unimed Pharma
S.R.O.
Unimed Pharma
S.R.O.
Slaviamed d.o.o.
kapi
kutija
50
kapi
kutija
70
tablete
kutija
1000
kapsule
kutija
10
709
ursodeoksiholna kiselina
URSOFALK 50 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
710
ursodeoksiholna kiselina
URSOFALK 100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
kapsule
kutija
10
711
ursodeoksiholna kiselina
URSOSAN 100 po 250 mg
Pro. Med. CS Praha
A.S.
kapsule
kutija
30
712
ursodeoksiholna kiselina
URSOSAN 50 po 250 mg
kapsule
kutija
5
713
progesteron
UTROGESTAN 14 po 200 mg
kapsule
kutija
450
714
progesteron
UTROGESTAN 30 po 100 mg
Pro. Med. CS Praha
A.S.
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing
Belgium
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing
Belgium
kapsule
kutija
300
715
valsartan, hidrohlortiazid
VALSACOMBI 28 po (160 mg +
25 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
tablete
kutija
10
716
valsartan, hidrohlortiazid
VALSACOMBI 28 po (80 mg +
12,5 mg)
tablete
kutija
20
717
valsartan
VALSACOR, 28 po 160 mg
tablete
kutija
250
718
valsartan
VALSACOR, 28 po 80 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
tablete
kutija
300
719
valsartan, hidrohlortiazid
VALSARTAN/HCT SANDOZ 28 po
(80 mg + 12,5 mg)
tablete
kutija
10
720
valsartan, hidrohlortiazid
tablete
kutija
10
721
valsartan
tablete
kutija
5
722
valsartan
tablete
kutija
5
723
724
725
726
727
728
729
simvastatin
simvastatin
simvastatin
amlodipin
amlodipin
venlafaksin
venlafaksin
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
kutija
7
40
100
2000
2501
100
200
730
salbutamol
sprej
kutija
500
731
732
verapamil
verapamil
VALSARTAN/HCT SANDOZ 28 po
(160 mg + 12,5 mg)
VALSARTAN SANDOZ 28 po 160
mg
VALSARTAN SANDOZ 28 po 80
mg
VASILIP 28 po 40 mg
VASILIP 28 po 10 mg
VASILIP 28 po 20 mg
VAZOTAL 20 po 10 mg
VAZOTAL 20 po 5 mg
VELAHIBIN 28 po 37.5 mg
VELAHIBIN 28 po 75 mg
VENTOLIN 1 po 10 ml (200 doza
po 0,1 mg)
VERAPAMIL 30 po 40 mg
VERAPAMIL 50 po 80 mg
draže
draže
kutija
kutija
400
1300
733
solifenacin
VESICARE 30 po 10 mg
tablete
kutija
1
734
fentanil
VICTANYL 5 po 100mcg/h (5 po
16,5mg/30cm²)
Actavis Nordic A/S
flaster
kutija
20
735
fentanil
VICTANYL 5 po 25mcg/h (5 po
4,125mg/7,5cm²)
Actavis Nordic A/S
flaster
kutija
30
736
fentanil
VICTANYL 5 po 50mcg/h (5 po
8,25mg/15cm²)
Actavis Nordic A/S
flaster
kutija
30
737
fentanil
VICTANYL 5 po 75mcg/h (5 po
12,375mg/22,5cm²)
Actavis Nordic A/S
flaster
kutija
10
738
holekalciferol
kutija
200
tenofovir
ofloksacin
Merck KGaA
Gilead Sciences Ltd.
Jugoremedija a.d.
ulje
739
740
VIGANTOL ulje 1 po 10 ml
(20000 i.j./ml)
VIREAD 30 po 245 mg
VISIREN 10 po 200 mg
tablete
tablete
kutija
kutija
5
100
Novartis Farma S.P.A.
Novartis Farma S.P.A.
Novartis
Farmaceutica S.A.
Novartis
Farmaceutica S.A.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Astellas Pharma
Europe B.V.
Страна 25 од 59
VIVACE PLUS L 28 po (2,5 mg +
12,5 mg)
741
ramipril + hidrohlortiazid
742
ramipril + hidrohlortiazid
743
744
745
746
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
747
dorzolamid, timolol
748
latanoprost
XALATAN 1 po 2.5 ml 0.0050%
749
750
alprazolam
alprazolam
751
cefuroksim
XANAX 30 po 0,5 mg
XANAX 30 po 0,25 mg
XORIMAX 1 po 70 ml (125 mg/5
ml), 32,90 g
752
drospirenon,etinilestradiol
753
drospirenon,etinilestradiol
754
VIVACE PLUS 28 po (5 mg + 25
mg)
VIVACE 28 po 2,5mg
VIVACE 28 po 5mg
VIVACE 28 po 1,25mg
VIVACE 28 po 10mg
XALACOM, 1 po 2.5 ml (5mg/ml +
50mcg/ml)
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Pfizer Italia S.R.L.
Pfizer Italia S.R.L.
Sandoz GmbH
tablete
kutija
50
tablete
kutija
1000
tablete
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
kutija
1100
2500
80
1500
kapi
kutija
300
kapi
kutija
1500
tablete
tablete
kutija
kutija
250
130
sirup
kutija
5
YASMIN 1 po 21 doza (3 mg +
0,03 mg)
Bayer Schering
Pharma AG
draže
kutija
30
kutija
20
tablete
kutija
2000
755
zaleplon
ZAN 14 po 10 mg
kapsule
kutija
5
756
zaleplon
ZAN 14 po 5 mg
kapsule
kutija
20
757
lamivudin
ZEFFIX 28 po 100 mg
tablete
kutija
60
758
759
omeprazol
finasterid
ZEPROM, 14 po 20mg
ZERLON 30 po 5 mg
kapsule
film tabl.
kutija
kutija
10
1200
760
azitromicin
ZMAX 1 po 60ml (2g/60ml )
sirup
kutija
3
761
762
cilazapril
cilazapril
ZOBOX 30 po 2.5 mg
ZOBOX 30 po 5 mg
tablete
tablete
kutija
kutija
30
50
763
simvastatin
ZOCOR 28 po 10 mg
film tabl.
kutija
5
764
simvastatin
ZOCOR 28 po 20 mg
film tabl.
kutija
10
765
simvastatin
ZOCOR 28 po 40 mg
film tabl.
kutija
10
766
zofenopril
ZOFECARD 28 po 30 mg
tablete
kutija
650
767
sertralin
ZOLOFT 28 po 100 mg
tablete
kutija
100
768
sertralin
ZOLOFT 28 po 50 mg
tablete
kutija
1000
769
tazaroten
ZORAC 1 po 15 g 0.05%
gel
kutija
5
770
tazaroten
ZORAC 1 po 15 g 0.1%
gel
kutija
5
771
772
773
kaptopril
kaptopril
kaptopril
ZORKAPTIL 40 po 12.5 mg
ZORKAPTIL 40 po 50 mg
ZORKAPTIL 40 po 25 mg
tablete
tablete
tablete
kutija
kutija
kutija
10
100
100
774
aciklovir
ZOVIRAX 1 po 4.5 g 3%
Schering GmbH & Co.
Produktions KG
Hemofarm a.d.
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A;
Glaxo Wellcome
Operations
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d.
Pfizer
Pharmaceuticals
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Merck Sharp &
Dohme
Merck Sharp &
Dohme
Merck Sharp &
Dohme
Menarini Von Heyden
GmbH; A. Menarini
Manufacturing
Logistics and
Services S.R.L
Haupt Pharma Latina
S.R.L.
Haupt Pharma Latina
S.R.L.
Pierre Fabre
Medicament
Production
Pierre Fabre
Medicament
Production
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
Glaxo Operations UK
Limited
tablete
bumetanid
YAZ 28 po (3mg+0,02mg)
(24+4placebo)
YURINEX 20 po 1 mg
oft. mast
kutija
30
775
klopidogrel
ZYLLT 28 po 75 mg
tablete
kutija
100
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Страна 26 од 59
Slovenija
776
777
klaritromicin
klaritromicin
ZYMBAKTAR 14 po 250 mg
ZYMBAKTAR 14 po 500 mg
tablete
tablete
Hemofarm a.d.
Hemofarm a.d.
kutija
kutija
100
200
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д
PARTIJA
JEDINICA
MERE
INN , FO I JAČINA
778
acenokumarol tableta 4 mg
komad
779
acetazolamide tableta 250 mg
komad
780
albendazol tableta 200 mg
komad
781
aminofilin tableta 350mg
komad
782
chloroquine phosphate ili sulphate tableta 250 mg
komad
783
etambutol tableta 400 mg
komad
784
furosemid tableta 40 mg
komad
785
glyceryl trinitrate sublingvalna tableta 500 mcg
komad
786
hidrokortizon tablete 10 mg
komad
787
hidroxychloroquine tableta 200 mg
komad
788
hlorambucil tableta 2 mg
komad
789
izoniazid tableta 100 mg
komad
790
izoniazid tableta 300 mg
komad
791
klomifen tableta 50 mg
komad
792
levomepromazin tableta 100 mg
komad
793
litijum karbonat kapsula 300 mg
komad
794
mebendazol tableta 100 mg
komad
795
melphalan tablete 2 mg
komad
796
merkaptopurin tableta 50 mg
komad
797
molsidomin tableta 2 mg
komad
798
molsidomin tableta 4 mg
komad
799
molsidomin tableta 8 mg
komad
800
penicillamine kapsula 250 mg
komad
801
phenytoin kapsula ili tableta 100 mg
komad
802
pyrazinamide tableta 400 mg
komad
803
sildenafil tableta 20 mg
komad
804
thalidomide tableta 100 mg
komad
KOLIČINA
30.000
6.000
120
220.000
5.000
500
80.000
20.000
6.000
600
1.250
100
500
250
5.000
1.500
12
125
250
231.000
2.100
300
300
100
400
450
600
ОРТОПЕДСКА ПОМАГАЛА
PARTIJA
ŠIFRA
805
100
806
100
807
100
808
100
809
100
NAZIV POMAGALA
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
PODŠIFRA
DELOVI
PROIZVOĐAČ
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
10010
DISK 40MM ALTERNA 5 KOM
L.W.FLEX 1971 COLO 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
30
10010
DISK 45MM 2S 5 KOM 125144
CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
30
10010
DISK 80MM FLEX.5K DANSAC 1
KOM
DANSAC
1 komad
30
10010
DISK 38MM 2S FLEX 5 KOM
125133 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
60
10010
DISK 70MM 2S FLEX 5 KOM
125136 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
120
Страна 27 од 59
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
10010
DISK 45MM 2S FLEX 5 KOM
125134 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
160
10010
DISK 57MM 2S FLEX 5 KOM
125135 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
650
10010
DISK 50MM ALTERNA 5 KOM
L.W.FLEX 1972 COLO 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
1.210
10010
DISK 60MM ALTERNA 5 KOM
L.W.FLEX 1973 COLO 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
2.600
10020
KESA ZA ILEOSTOMU 57MM 2S
10 KOM 400975 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
180
10020
KESA ZA ILEOSTOMU 45MM 2S
10 KOM 400974 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
360
10020
KESA ZA ILEOSTOMU 50MM 30
KOM 1692 COLO, 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
720
10020
KESA ZA ILEOSTOMU 60MM
ALTERNA 30 KOM 1693 COLO, 1
KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
1.980
Stalni – Foli (Foley)
urin kateter sa urin
kesama sa ispustom
10112
KATETER FOLEY CH 8
ULTRAMED
ULTRAMED
1 komad
18
Pelene
Pelene
Pelene
Pelene
Pelene
10210
10210
10210
10210
10210
PELENE ZA DECU 12-25 kg
PELENE ZA DECU preko 16 kg
PELENE ZA ODRASLE S
PELENE ZA ODRASLE M
PELENE ZA ODRASLE L
CANPED
CANPED
CANPED
CANPED
CANPED
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1500
1500
360
15000
25000
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 40MM
ALTERNA 30 KOM 1681 COLO 1
KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
180
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 80MM 30
KOM DANSAC 1 KOM
DANSAC
1 komad
180
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 45MM 2S
30 KOM FIL.402523 CONV 1
KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
360
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 70MM 2S
30 KOM FIL.402525 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
780
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 57MM 2S
30 KOM FIL.402524 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
3.420
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 50MM
ALTERNA 30 KOM 1682 COLO 1
KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
5.490
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
13720
KESA ZA KOLOSTOMU 60MM
ALTERNA 30 KOM 1683 COLO 1
KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
13.380
139
Disk podloga sa
kesama za urostomu
13920
KESA ZA UROSTOMU 57MM 2S 10
KOM 402551 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
60
832
139
Disk podloga sa
kesama za urostomu
13920
KESA ZA UROSTOMU 60MM 30
KOM 17596 COLO, 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
180
833
139
Disk podloga sa
kesama za urostomu
13920
KESA ZA UROSTOMU 38MM 2S 10
KOM 402549 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
180
834
139
Disk podloga sa
kesama za urostomu
13920
KESA ZA UROSTOMU 45MM 2S 10
KOM 402550 CONV 1 KOM
CONVATEK,
SAD
1 komad
210
810
100
811
100
812
100
813
100
814
100
815
100
816
100
817
100
818
101
819
820
821
822
823
102
102
102
102
102
824
137
825
137
826
137
827
137
828
137
829
137
830
137
831
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Страна 28 од 59
835
141
Krema za negu
stome
14110
PASTA ADHEZIVNA 30G 964560
CONVAT
CONVATEK,
SAD
1 komad
2
836
141
Krema za negu
stome
14110
KREM BARRIER 60ML 4720
COLO
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
60
837
142
Pasta za ispune
ožiljnih neravnina
14210
PASTA STOMAHESIVE 60G
183910 CONVAT
CONVATEK,
SAD
1 komad
3
838
142
14210
PASTA COLOPLAST 60G 2650
COLO
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
8
839
144
14411
KATETER NELATON CH 10
ULTRAMED
ULTRAMED
1 komad
360
840
144
14412
KATETER NELATON-LUMBR.10
FEMAL
ULTRAMED
1 komad
180
841
144
14412
KATETER NELATON-LUMBR.8
FEMAL
ULTRAMED
1 komad
180
842
145
14510
URINAL/URITRAKA 30MM 5130
30 KOM COLO 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
60
843
145
14520
KESA URIN STANDARDNA 1,5L
5062 10 KOM COLO 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
20
844
145
14520
KESA URIN SECURITY 0,75L 5167
10 KOM COLO 1 KOM
COLOPLAST
A/S DANSKA
1 komad
20
845
147
Igle za pen špric
14710
BEKTON
DIKINSON
1 komad
1.700
846
147
Igle za pen špric
14710
NOVO
NORDISK
1 komad
37.200
847
147
Igle za pen špric
14710
IGLA NOVO FINE 0,3X8MM 30G
100 KOM NOVO 1 KOM
NOVO
NORDISK
1 komad
41.500
14810
TRAKA GLU/KETO URISKAN 50/1
YEONG 1 KOM
YEONG DONG
1 komad
1.200
15210
PARADIGM QUICK SET KATETER
1 KOM MEDITRONIC
MEDITRONIC
MEKSIKO
1 komad
60
15210
MINIMED QUICK SET SOFT
TEFLON KATETER 6/1 1 KOM
MINIMED
1 komad
60
15220
PARADIGM INSULINSKI
REZERVOAR 3ML 1 KOM
MEDITRONIC
MEDITRONIC
MEKSIKO
1 komad
60
15220
MINIMED INSULINSKI
REZERVOAR 3ML 1 KOM
MINIMED
1 komad
60
848
148
849
152
850
152
851
152
852
152
Pasta za ispune
ožiljnih neravnina
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
Urinarni kondom sa
urin kesama sa
ispustom
Urinarni kondom sa
urin kesama sa
ispustom
Urinarni kondom sa
urin kesama sa
ispustom
Urin test traka za
okularno očitavanje
šećera i acetona u
urinu
Potrošni materijal
za spoljnu
portabilnu
insulinsku pumpu
Potrošni materijal
za spoljnu
portabilnu
insulinsku pumpu
Potrošni materijal
za spoljnu
portabilnu
insulinsku pumpu
Potrošni materijal
za spoljnu
portabilnu
insulinsku pumpu
IGLA MICRO FINE + 0,25X5MM
31G 100 KOM B/D BEKTON 1
KOM
IGLA NOVO FINE 0,25X6MM 31G
100 KOM NOVO 1 KOM
Страна 29 од 59
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА(ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)
Број
документа
Назив документа
Датум
документа
Издат од
стране
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из регистра надлежног Привредног суда.
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног Привредног суда да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе
да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих)
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави
само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе.
Доказ ne може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3)Услов: Да понуђачу
није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ за правно лице:Потврде привредног и прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности;
Доказ за предузетника:Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности или
потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности;
Доказ мора бити издат након објављивања обавештења
о покретању поступка, односно слања позива за
подношење понуда
Страна 30 од 59
Број
страна у
прилогу
4) )Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства финансија
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не
старија од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица
или предузетници.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само број под
којим је уписан у регистар понуђача
5)Услов:За партије 1 до 777 (Листа А и А1/РФЗО)
понуђачи морају да имају овлашћење од произвођача лекова
да учествују на тендеру Апотеке „Зајечар“ ЈН бр. ЛЕ01/2013;
Доказ:Овлашћење произвођача лекова да понуђач учествује
на тендеру Апотеке „Зајечар“за набавку лекова са Листе
А и А1/РФЗО, партије 1 до 777.
Број
документа
Назив документа
Датум
документа
Издат од
стране
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом, односно да је у 2012 години
остварио укапан промет добара који су предмет јавне
набавке најмање у износу дате понуде;
Доказ:
Завршни рачун за 2012 годину
2)Услов: Кадровски капацитет
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу једног
запослемог Дипл. фармацеута / лекара.
3)Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно возило.
4)Услов: Средство финансијског обезбеђења је једна
сопствена, соло меница са потпуно попуњеним меничним
писмом - овлашћењем на износ од 5% укупне вредности
понуде. На меничном овлашћењу неопходно је уписати
тачан назив и број јавне набавке, а вредност на коју се
издаје менично овлашћење неопходно је уписати бројевима
и словима. Меница и менично писмо - овлашћење морају
бити оверени печатом и потписани од стране одговорног
лица Понуђача. Уз бланко соло меницу доставити:
1. фотокопију картона депонованих потписа, 2.
фотокопију захтева за регистрацију менице - овлашћења
чији је пријем банка потврдила овером; 3. одштампани
примерак са интернет странице Народне Банке Србије на
којој су објављени подаци преузети од банака којим се
потврдјује регистрација достављене менице - овлашћења.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном
промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године
Свака понуда која није осигурана средством финансијског
обезбеђења, биће одбијена од стране Наручиоца као
неисправна.
Меница ће бити враћена неуспешним Понуђачима што је
пре могуће након потписивања Уговора са изабраним
Понуђачем.
Страна 31 од 59
Број
страна у
прилогу
Након потписивања Уговора, меница постаје финансијска
гаранција за добро извршење посла, тј остваривање
Уговора.
Меница ће бити наплаћена у следећим случајевима:.
а) ако изабрани Понуђач не потпише уговор;
б) ако понуђач повуче своју понуду након истека рока за
достављање понуда и
ц) ако не поштује Уговор који је потписан са њим као
најповољнијим Понуђечем.
Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан
да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да
понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Датум
М.П.
Понуђач
_______________
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
1.
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у
неовереним копијама.
2.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
4.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.
Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступн на интернет страницами надлежног органа.
6.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
8.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
9.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
10.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
11.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Апотеку „Зајечар“ са назнаком „Поступак јавне набавке бр. ЛЕ-01/2013,
набавка лекова са листе А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања“, и да је документује на прописани начин.
Страна 32 од 59
5. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Поступак преговарања ће се одвијати на унапред одређен начин.
Елементи о којима се преговара су: цена и услови плаћања (касса сконто).
У поступоку прегоговарања не могу се понудити виша цена и неповољнији услови
плаћања (касса сконто) од износа и услова утврђених у првобитној понуди.
Списак понуђача чије понуде буду прихватљиве биће објављен на сајту Апотеке
„Зајечар“, најкасније 17.06.2013. Истовремено ће наручилац доставити обавештење
свим понуђачима који су доставили понуде на е-маил адресу која је наведена у Обрасцу
подаци о понуђачу у оквиру конкурсне документације.
Преговарање ће се одржати 20.06.2013 године са почетком у 10 часова у
просторијама Апотеке „Зајечар“ у Зајечару, Николе Пашића 11-13, на спрату.
Преговарање се врши у једном кругу, на тај начин што ће понуђачи доћи у заказано
време, са овлашћењима за преговарање и утврђеним елементима који се достављају на
УСБ-у на коме је снимљена унапред попуњена Табела која је саставни део Обрасца
понуде. Такође, понуђачи су дужни да истовремено доставе наведену Табелу и у
штампаном облику , папирној форми, која мора бити потписана и оверена.
Поступак преговарања ће се евидентирати у посебном Записнику о преговарању , који
треба да потпишу председник и чланови комисије , као и овлашћени представници
понуђача, а саставни део записника чини и Ексел табела која ће свима бити снимљена
на УСБ, на коме су обједињене понуде свих понуђача који су учествовали у поступку
преговарања. По оканчању поступка преговарања наручилац ће приступити стручној
оцени понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“, по утврђеној
методологији у конкурсној документацији. Одлука о додели уговора биће донета у
оквирном року од 3 дана од дана окончаног преговарања.
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Апотеке
„Зајечар“ у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН,
а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У
супротном, понуда се одбија.
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се достављају на
српском језику.
6.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. и
76. ЗЈН, односно ако:
1.
2.
3.
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Страна 33 од 59
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5.
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке и важећу дозволу за стављање добра које је предмет јавне набавке
у промет
6.
располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
7.
располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
8.
да за партије 1 до 777 (лекови са листе А и А1) понуђачи морају да имају
овлашћење од произвођача лекова да учествују на тендеру Апотеке „Зајечар“ ЈН бр.
ЛЕ-01/2013
4.
6.3. НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА И
ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове прописане
чланом 76. ЗЈН, односно ако располаже и:
1. неопходним финансијским и пословним капацитетом, и то:
- Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2012 години остварио укапан промет добара који су предмет
јавне набавке најмање у износу дате понуде;
2. довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, и то:
- да понуђач поседује 1 доставно возило
- да понуђач има у радном односу 1 запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
6.4. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1. Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити
исправно попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке
карактеристике (спецификације).
4. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од
када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр:
одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди
рокове, понуда ће бити одбијена.
5. Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде,
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
- модел уговора,
- образац техничке карактеристике (спецификације),
- обрасац трошкова припреме понуде,
- обрасац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важечих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима.
- образаце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету
- обрасце изјава средстава финанцијског обезбеђења.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде,
које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се
доставља уз понуду. Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом
оверава образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди. Овлашћени
Страна 34 од 59
представник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава, образац Подаци о
понуђачу.
6. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају,
потписују и печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу.
6.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ
ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је обликована у 852 партије.
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије.Све партије су
наведене у Обрасцу 3 Техничке карактеристике (спецификације) који је саставни део
конкурсне документације.Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће
закључен један уговор.
6. 6. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
6.7. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
2. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.
3. Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе о
испуњености услова из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН наведене у
условима и упутству како се доказује испуњеност тих услова.
6. 8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
6.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу.Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко
подизвођача,
- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен
чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом, а остале услове из члана 76. ЗЈН
испуњавају заједно.
Страна 35 од 59
5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
6. У случају из тачке 5. наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за
заштиту конкуренције.
7. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
6.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до
4.ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном
документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5
ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
6.11. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши одложено, вирманом, и не може бити краће од 30-ог дана, рачунато
од дана испостављања фактуре. Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и
рок плаћања од наведеног у конкурсној документациј ( нпр. авансно плаћање или
краћи рок од траженог), његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
6.12. ЦЕНА
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде и
Обрасцу техничке (спецификације). Понуђач треба да упише појединачну цену без
урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се
исказује одвојено.Понуђач такође уписује и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом Све
цене морају бити исказане у динарима. Цене су фиксне и не могу се мењати за време
важења уговора. Изузетно, цене се могу мењати уколико дође до промене цене лека
утврђене Листом лекова РФЗО односно за помагала цене утврђене у Списку највиших
износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека.
Цена подразумева превоз возилима понуђача до ФЦО апотеке које послују у саставу
Апотеке „Зајечар“ на територији општина Зајечар, Књажевац и Бољевац.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92.ЗЈН.
Страна 36 од 59
6.13. РОК УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене
испоруке
6.14. РОК ИЗВРШЕЊА
Понуђач је дужан да изврши испоруке робе (својим возилима) сукцесивно по захтеву
овлашћеног лица Наручиоца, најкасније 3 дана од дана подношења захтева.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у
објектима - апотекама Апотеке „Зајечар“.
6.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају
да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
6.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђачи уз понуду достављају:
- Средство финансијског обезбеђења је једна сопствена, соло меница са потпуно
попуњеним меничним писмом - овлашћењем на износ од 5% укупне вредности понуде.
На меничном овлашћењу неопходно је уписати тачан назив и број јавне набавке, а
вредност на коју се издаје менично овлашћење неопходно је уписати бројевима и
словима. Меница и менично писмо - овлашћење морају бити оверени печатом и
потписани од стране одговорног лица Понуђача. Уз бланко соло меницу доставити:
1. фотокопију картона депонованих потписа, 2. фотокопију захтева за регистрацију
менице - овлашћења чији је пријем банка потврдила овером; 3. одштампани примерак
са интернет странице Народне Банке Србије на којој су објављени подаци преузети од
банака којим се потврдјује регистрација достављене менице - овлашћења.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године
Свака понуда која није осигурана средством финансијског обезбеђења, биће одбијена
од стране Наручиоца као неисправна.
Меница ће бити враћена неуспешним Понуђачима што је пре могуће након
потписивања Уговора са изабраним Понуђачем.
Након потписивања Уговора, меница постаје финансијска гаранција за добро извршење
посла, тј остваривање Уговора.
Меница ће бити наплаћена у следећим случајевима:.
а) ако изабрани Понуђач не потпише уговор;
б) ако понуђач повуче своју понуду након истека рока за достављање понуда и
ц) ако не поштује Уговор који је потписан са њим као најповољнијим Понуђечем.
6.17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
3. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Страна 37 од 59
4. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
5. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
6. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти или кутији на адресу: Апотека „Зајечар“, улица Николе Пашића 1113, 19000 Зајечар, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – набавка лекова са листе А, А1 и Д и медицинских
помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, партија
_______________________ , ЈН бр. ЛЕ-01/2013 - НЕ ОТВАРАТИ“
7. На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
8. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
9. Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуде.
10. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
6.19. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже
ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени податак у документу који се
доставља уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред њега
мора бити наведено „ПОВЕРЉИВО’’, а испод наведене ознаке, потпис овлашћеног
лица понуђача.
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин. Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
Страна 38 од 59
укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда као ни у даљем току поступка.
6.20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Апотека „Зајечар“, Зајечар,
Николе Пашића 11-13, „Питања за Комисију за јавну набавку добра, набавка лекова са
листе А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, јавна набавка број ЛЕ-01/2013“ или на е-маил:
[email protected], тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, а Апотека „Зајечар“ ће на захтев одговорити одмах и
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
2. Ако Апотека „Зајечар“ измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока
за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и да објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.Комуникација у вези са додатним информацијама,
појашњенима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом.
3. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
6.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
1. Апотека „Зајечар“ може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. ЗЈН).
2. Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
3. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена..
4. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
6.22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа,
ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
2. Понуда ће бити одбијена ако је поднета супротно забрани из тачке 6.17. ст 4.
конкурсне документације.
6.23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
1. Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је
уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
2. Апотека „Зајечар“ ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
Страна 39 од 59
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3. Апотека „Зајечар“ ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године.
4. Апотека „Зајечар“ може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
5. Апотека „Зајечар“ ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
6.24. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Апотека „Зајечар“ ће доделити уговор применом критеријума „економски
најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим
елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:
1. Цена
65,00 пондера
2. Услови плаћања (касса сконто)
35,00 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА:
100,00 пондера
1. Цена
65,00 пондера
Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде, међу
појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 65,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 65,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију
Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.
2. Услови плаћања (касса сконто)
1
35,00 пондера
Понуђени
касса
сконто
30 дана
%
Понуђени
касса
сконто
60 дана
%
Понуђени
касса
сконто
90 дана
%
Понуђени
услови
плаћања
(касса
сконто)
Пондери
за услове
плаћања
2
3
4
5 (2+3+4)
6
пон 1
пон 2
пон 3
пон 4
пон 5
Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (касса сконто).
Понуда са најповољнијим условима плаћањанај добија максималан број пондера –
35,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
УП = ( УП понуде. / УП мах) х 35,00
Страна 40 од 59
УП – број пондера за елеменат критеријума – услови плаћања (касса сконто);
УП макс. – Најповољнији услови плаћања;
УП понуде –Понуђени услови плаћања из понуде која се оцењује.
Последњи рок плаћања 150 дана који се не бодује.
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
6.25. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу
који понуди укупно већу кассас конто.
6.26. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине (Изјава – Образац 11).
6.27. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.28. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
2. Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним
овим законом.
3. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се
наручиоцу.Примерак захтева подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
4. Захтев се доставља непосредно, поштом, електронском поштом или факсом,
подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се
захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
6. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
7. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 5, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
8. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
9. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
10. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса ЈН ЛЕ-01/2013, прималац уплате: буџет
Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
Страна 41 од 59
6.29. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1. Апотека „Зајечар“ ће закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор
најдуже у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
2. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Апотека „Зајечар“ може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
6.30. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Апотека „Зајечар“ ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Апотека „Зајечар“ може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
3. Апотека „Зајечар“ ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложити и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
4. Апотека „Зајечар“је дужна у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
5. Апотека „Зајечар“ је дужна да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.
6.31. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14.
ЗЈН.
6.32. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним
набавкама, односно, уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни део
понуде поднесе Уверење о домаћем пореклу добра, које издаје надлежно министарство
Р. Србије.
Страна 42 од 59
Р. бр. јавне набавке: ЛЕ-01/2013
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________ за партије од 1
до 852
Понуђач доставља понуде за партије: :(на линију уписати број партије за коју се
подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједничка понуда
(навести називе понуђача
учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити одизвођач___________________________
__________________________________________________________________________
Страна 43 од 59
ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Назив понуђача: _________________________
1
2
Број
партије
Укупан
износ
понуде без
урачунатог
ПДВ
3
4
Износ ПДВ
Укупан
износ
понуде са
урачунатим
ПДВ
5
6
7
Понуђени касса сконто у %
за 30
дана
за 60
дана
за 90
дана
8
Укупан
касса
сконто у
%
1
2
3
4
5
6
7
8
...
...
852
Напомена: При попуњавању табеле водити рачуна да унешени бројеви-износи буду на
две децимале, сва поља не морају да буду попуњена ( уколико је нула може остати и
празно али никако не уписивати неку од ознака- звездица, повлака или друго) .
Напомена:
Ова табела се не попуњава у оквиру конкурсне документације, већ као посебан
прилог израђен у EXCEL-u.Табела се може преузети са сајта Апотеке „Зајечар“
или са Портала јавних набавки.
Табела се не може смањити, не могу се бристаи редови и колоне и не могу
се додавати допунски редови или колоне. Не може се мењати редослед
редова и колона. Попуњавају се само поља за партије за које конкуришете,
а остала остају празна. У колоне 5, 6 и 7 се уписују само цифре без ознаке %
а у колони 8 ће се аутоматски извршити сабирање.
Такође, понуђач је дужан да ту исту табелу, попњену за партије за које
конкурише, достави као саставни део своје понуде у штампаном облику,
папирној форми. Наведену табелу понуђач је дужан да потпише и овери (све
стране).
Понуђачи су дужни да попуњену табелу достави на УСБ-у на отварању понуда.
За поступак преговарања понуђачи, чије су понуде оцењене као прихватљиве,
дужни су да истовремено доставе наведену табелу у штампаном облику
(потписане и оверене све стране) и на УСБ-у.
Страна 44 од 59
7.1. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
Страна 45 од 59
7.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
_______________________________________
Адреса подизвођача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број подизвођача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
М.П.
Подизвођач
_______________________
( потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подац о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај
образац копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Страна 46 од 59
7.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
Напомена:Образац
„Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Страна 47 од 59
8. МОДЕЛ УГОВОРА – за све партије
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
Закључен у Зајечару, дана ___.___.2013.године између:
1.______________________________ из_____________, ул.______________________
кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
и
2. АПОТЕКА „ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара, ул.Николе Пашића 11-13
коју заступа директор мр пх Драгана Бранковић Минчић - (у даљем тексту:Купац)
Текући рачун број: 840-338661-26
Управа за трезор – филијала у Зајечару
ПИБ: 101327549
Матичну број: 06824781
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1.Да је Купац према члану 36 став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
РС бр.124/12), а на основу позива за прикупљање понуда ради учествовања у поступку
јавне набавке добра – набавка лекова са листе А, А1 и Д и медицинских помагала која
се издајуна терет средстава обавезног здравственог осигурања, обликовану по
партијама, објављеног на Порталу јавних набавки од 03.06.2013. године, спровео
преговарачки поступак без претходног објављивања (Ј.Н. бр ЛЕ-01/2013).
1.2.Да је Продавац доставио за Партију:(на линију уписати број партије за коју се
подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Страна 48 од 59
Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим
захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог
уговора као – Прилог број 1.
Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке
1.2 овог уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани
предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца наконо спроведеног
поступка преговарања број _________од __________, а Купац се обавезује да ће
извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________________________,
улица __________________________ из ______________________, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу: _________________________________________ .)
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручитии по
појединачним ценама из понуде у Прилогу број 1 уговора. Цена подразумева ФЦО
апотеке купца на територији општина Зајечар, Књажевац и Бољевац.
3.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у Прилогу
бр. 1. овог уговора.
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1. се могу мењати уколико дође до промене
цене лека утврђене Листом лекова РФЗО, односно цене за помагала утврђене у Списку
највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека.
3.4. Купац ће извршити плаћање вирманом у роковима утврђеним у Прилогу бр. 1.
3.5. Продавац одобрава Купцу касса сконто у складу са Прилогом бр. 1.
3.6. Купац ће испоручену робу плаћати у уговореним роковима. Плаћање се врши на
основу месечних фактура које ће се купцу достављати приликом сваке испоруке добра
у папирној и електронској форми.
3.7. Рок плаћања од 30, 60 и 90 дана подразумева плаћање у року доспећа.
Продавац се обавезује да купцу месечно доставља спецификације испостављених
рачуна и то до 10. у наредном месецу.
3.8. Услови, цене, рокови плаћања и уговорене кассе сконто утврђене су у Прилогу бр.
1. који је саставни део уговора.
3.9.Продавац се обавезује да купцу достави књижна одобрења за уговорене касе у
року од 5 (пет) дана од дана плаћања рачуна од стране Купца.
Уговорене стране су сагласне да ће продавац касе за превремена плаћања измиривати
уплатом на текући рачун Апотеке „Зајечар“ и то у року од 10 дана од дана плаћања ,
или тако што ће се одбијати од наредних рачуна тј. умањењем плаћања. О начину
измиривања обрачунате кассе сконто Купац ће благовремено обавестити Продавца.
Уговорне стране су сагласне да књижна одобрења, која се приликом плаћања
одбијајау од рачуна, имају третман готовинске уплате.
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са
техничким карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара.Продавац
гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације.
Страна 49 од 59
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом ( превод, сагласности и
остала неопходна документација), која доказује право пуштања тих производа у
промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима.
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време
и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да
узорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој институцији
ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.4.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених
представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити констатовани
приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници
уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у
писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања
Записника о рекламацији.
ЧЛАН 5. РОК ИСПОРУКЕ
5.1. Продавац је дужан да испоруке робе изврши својим возилима, сукцесивно по
захтеву овлашћеног лица Наручиоца, најкасније 3 дана од дана подношења захтева.
ЧЛАН 6. РОК УПОТРЕБЕ
6.1.Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене
испоруке
ЧЛАН 7. ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
7.1. Уколико за време трајања овог Уговора неки од испоручених лекова, који су се
приликом испоруке налазили на Листи лекова РФЗО, одлуком РФЗО не буду више на
Листи лекова, Купац може извршити повраћај тих лекова Продавцу.
7.2. Уз враћене лекове Купац ће Продавцу доставити Записник о повраћају лекова на
основу кога ће му Продавац издати књижно писмо-одобрење у року од 7 дана од дана
враћања лекова.
ЧЛАН 8. ДОЦЊА КУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А
8.1. Уколико Купац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је
достављена уз испоручену робу-лекове који се налазе на Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем
тексту: Листа лекова) и медицинско-техничких помагала која се прописују и издају на
терет средстава обавезног здравственог осигурања Продавац му неће зарачунавати
камату, уколико је до доцнје дошло због тога што Републички завод за здравствено
осигурање – филијала Зајечар, није извршио плаћање Купцу у року од 150 дана од дана
испостављања сваке појединачне фактуре за издате лекове.
ЧЛАН 9. СМАЊЕЊЕ ЦЕНА ИСПОРУЧЕНИХ ЛЕКОВА
9.1. Уколико за време трајања овог Уговора, у складу са Одлуком о највишим ценама
лекова за хуману употребу или Одлуком произвођача или велетрговине, односно
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, дође до смањења цене испоручених лекова, Купац ће
Страна 50 од 59
сачинити Записник о количинама лекова који нису продати и који се налазе на
залихама Купца.
9.2. Продавац се обавезује да Купцу, у року од 7 дана од дана добијања записника, за
разлику у цени изда књижно писмо-одобрење (затечене залихе лекова код Купца x
разлика у цени), у року од 7 дана од дана добијања записника
ЧЛАН 10. РОК УПОТРЕБЕ И ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
10.1. У случају да Продавац понуди да испоручи производе са роком употребе краћим
од шест месеци, понуда мора да садржи назив тих производа, цену и рок употребе.
10.2. Купац може Продавцу извршити повраћај испоручене робе чији је рок употребе
краћи од шест месеци, месец дана пре истека рока производа, а Продавац се обавезује
да за враћену робу изда књижно писмо – одобрење у року од 7 дана од дана повраћаја
робе.
ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА
11.1. Меница која је достављена као финансијска гаранција за озбиљност понуде, даном
потписивања Уговора постаје гаранција за уредно извршење уговорених обавеза и
онаје неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од
5 % вредности уговора
11.2. Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се
уговор закључује.
ЧЛАН 12. РАСКИД УГОВОРА
12.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и
штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
12.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека
рока из члана 5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5%
вредности робе која није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити
услед дејства више силе. Продавац је обавезан да на месечном ниво плати купцу на
име уговорнр казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца није испоручио
купцу. У колико не плати по позиву купца износ уговорених казни купац ће наплатити
уговорене казне по истеку уговора а у року важења менице.
12.3.У случају да и поред угуворених казнених поена понашање продавца буде такво да
угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор купац
задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 5% од нереализоване
вредности утврђене уговором.
ЧЛАН 13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
13.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
13.2.Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза
13.3.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева.
13.4.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми,
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
13.5.Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три)
примерка за сваку уговорну страну.
13.6.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
ПРОДАВАЦ
________________
КУПАЦ
АПОТЕКА ''ЗАЈЕЧАР''
Директор
мр пх спец Драгана Бранковић Минчић
_____________________________
Страна 51 од 59
9. ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), а сходно члану 5. став 1. тачка 2, подтачка 10. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду
прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку ЛЕ-01/2013 :
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
__________ динара без пдв
Укупни трошкови без ПДВ
__________ динара
ПДВ
__________ динара
Укупни трошкови са ПДВ
__________ динара
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из
разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
Напомена:
 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали
наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88.
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме
понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове
М.П.
Понуђач:
(потпис одговорног лица)
Страна 52 од 59
10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду
поднео назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
Страна 53 од 59
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН
ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
Страна 54 од 59
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА
ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно
извршавали обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама
за период 2010, 2011 и 2012. година.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
Страна 55 од 59
13. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА - МЕНИЦА
13.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – меницу, за добро извршење посла, која је
неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 5%
вредности понуде, односно Уговора.
датум
М.П.
Понуђач:
( потпис одговорног лица )
__________________
Страна 56 од 59
13.2.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕНИЦЕ ЗА
СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Прихватамо да Наручилац реализује нашу меницу на износ од 5% од укупне вредности
понуде у случају одустајања од учињене понуде или закључења уговора.
Прилог уз ову изјаву:
-меницу на износ од 5% од вредности понуде
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
Страна 57 од 59
14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо
(једно) 1 доставно возило.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
_________________________
Страна 58 од 59
15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да има у радном
односу једног (1) запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________________
Страна 59 од 59
Download

Konkursna dokumentacija za JN LE-01