Naručilac:
Adresa
Mesto
Zavodni broj
Datum
Apoteka „Kruševac “
Luke Ivanovića 34
Kruševac
409
13.01.2015.
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12) i
Izveštaja o stručnoj oceni ponuda, broj 408 od 12.01.2015. koji je sačinila Komisija za
javnu nabavku dobra – nabavka medicinskih pomagala za potrebe osiguranika
RFZO ( JN 4/2015) , direktor Apoteke „Kruševac“ donosi:
ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BROJ 4/2015
1.Ugovor se dodelјuje ponuđaču INPHARM doo, Cara Dušana 266, Zemun, na
osnovu ponude broj 137 od 09.01.2015 za partije:
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
30
Igla za pen spric
31
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
Proizvođač
PONUĐAČ
Igla za insulinski pen
0.25x6mm 100kom
ZKMD
Co.Kina
INPHARM
9,56
15,38
Igla za pen spric
Igla za insulinski pen
0.3x8mm 100kom
ZKMD
Co.Kina
INPHARM
9,56
15,38
32
Igla za pen spric
Igla za insulinski pen
0.25x6mm 100kom
ZKMD
Co.Kina
INPHARM
9,56
15,38
44
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
INPHARM
1,01
33,65
45
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
INPHARM
0,31
10,50
Par.
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat Rightest
GM550
Lancete za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat Rightest
GM550
BIONIME
BIONIME
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 12.100.500,00
1
2. Ugovor se dodeljuje ponuđaču ADOC DOO, Milorada Jovanovića 11, Beograd,
na osnovu ponude broj 113 od 05.01.2014 za partije:
Par.
INN/ naziv
pomagala
40
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
41
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
42
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
43
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
Opis pomagala
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat ACCU-CHEK
ACTIVE
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat ACCU-CHEK
PERFORMA
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat ACCU-CHEK
GO
Lancete za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparate ACCUCHEK
Proizvođač
ROCHE
ROCHE
ROCHE
ROCHE
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
ADOC
0,01
33,65
ADOC
0,01
33,65
ADOC
0,01
33,65
ADOC
0,00
10,50
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 10.148.900,00
3. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, FARMALOGIST DOO, Mirijevski bulevar 3,
Beograd, na osnovu ponude broj AU/292/14/1 od 08.01.2015 , za partije:
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
6
Pasta za ispune
oziljnih neravnina
Cohesive pasta 60g
27
Elektricni
inhalator sa
maskom
Par.
Inhalator
Proizvođač
EAKN
Shenzhen
Aeon
technology
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
FARMALOGIST
350,06
1.150,00
FARMALOGIST
42,02
3.653,85
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 38.153,85
4. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, PHOENIX PHARMA, d.o.o, Beograd, Bore
Stankovića br. 2, na osnovu ponude broj 668/14 od 08.01.2015 , za partije:
2
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat TRUE YOU
NIPRO
PHOENIX
PHARM
5,68
33,65
Lancete za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat TRUE YOU
NIPRO
PHOENIX
PHARM
2,48
10,50
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
46
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
47
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
Par.
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 683.500,00
5. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, GROSIS DOO, Niš, Pantelejska br.77, na osnovu
ponude broj 17/15 od 09.01.2015 , za partije:
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
GROSIS
43,28
420,00
Wellspring
Medical
GROSIS
0,10
65,38
Kateter nelaton broj 8
- 24
Jiangsu
Suyun
Medical
GROSIS
10,00
32,65
Kesa za urin za
jednokratnu
upotrebu(krevet) 2 L
Wellspring
Medical
GROSIS
0,05
32,65
GROSIS
0,95
6,51
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
22
Stalni foli urin
kateter sa urin
kesama sa
ispustom
Kateter broj 12 - 24
foley 100% silikon
ROMED VAN
OSTVEN
MEDICAL
24
Stalni foli urin
kateter sa urin
kesama sa
ispustom
Kateter broj 12 - 24
foley lateks
25
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
Par.
26
34
Stalni foli urin
kateter sa urin
kesama sa
ispustom
Urin test trake za
okularno
ocitavanje secera i
acetona u urinu
Trake glu/keto
uriskan 50kom
Proizvođač
YEONG DONG
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 384.589,00
6. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, MAGNA PHARMACIA DOO, Resavska 60,
Beograd, na osnovu ponude broj 18 od 08.01.2015 , za partije:
Par.
1
3
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
Disk podloga sa
kesama
Disk 40 mm, 50 mm,
60 mm
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
26,40
264,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
10,00
100,00
Ileostoma kesa 40
mm, 50 mm, 60 mm
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
17,20
172,00
Urostoma kesa 40
mm, 50 mm, 60 mm
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
22,80
228,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
460,00
975,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
17,20
172,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
26,80
268,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
21,60
216,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
22,80
228,00
COLOPLAST
A/S
DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
20,70
207,00
COLOPLAST
A/S DANSKA
МАGNA
FARMACIJA
14,10
141,00
2
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Kolostoma kesa sa
filterom 40 mm, 50
mm, 60 mm
3
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
4
Disk podloga sa
kesama za
urostomu
5
Krema za negu
stome
Barijer krema 60 gr
7
Samolepljivi
jednodelni
komplet za
kolostomu
Alterna jednodelni
kolostoma komplet
10-70mm
8
Samolepljivi
jednodelni
komplet za
urostomu
Alterna jednodelni
urostoma komplet
10-55mm
9
Samolepljivi
jednodelni
komplet za
ileostomu
Alterna jednodelni
ileostoma komplet
10-70mm
10
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
EasiCath
lubrifikovani kateter
nelaton 8 -16 mm
11
Urinarni kondom
sa urin kesama sa
ispust
Urin kesa 750 ml,
1500 ml
12
Urinarni kondom
sa urin kesama sa
ispust
Samolepljivi urinal
25 mm, 30 mm, 35
mm
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 10.879.850,00
7. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, TT MEDIK DOO, Bulevar Mihajla Pupina 10D/I,
Beograd, na osnovu ponude broj 466 od 12.12.2014 , za partije:
Par.
4
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
13
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Disk 38mm, 45mm,
57mm, 70mm
14
Disk podloga sa
kesama za
kolostomu
Kolostoma kesa sa
filterom i bez filtera
38mm, 45mm, 57mm,
70mm
15
Disk podloga sa
kesama za
ileostomu
Ileostoma kesa
38mm, 45mm, 57mm,
70mm
16
Disk podloga sa
kesama za
urostomu
Urostoma kesa
38mm, 45mm, 57mm
17
Samolepljivi
jednodelni
komplet za
kolostomu
Stomadress plus kolo
19-64 mm
18
Samolepljivi
jednodelni
komplet za
ileostomu
Stomadress plus ileo
19-64 mm
Pasta za ispune
oziljnih neravnina
Stomahesive pasta 60
gr na bazi zelatina,
pektina i natrijum
karboksimetal
celuloze u podlozi
koja sadrzi alkohol.
20
Krema za negu
stome
Adhezivna pasta 30
gr na bazi zelatina,
pektina i
natrijumkarboksi
metal celuloze u
masnoj podlozi
21
Trbusni elasticni
pojas sa otvorom
za stomu
Stoma pojas
Convatec
19
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
29,04
264,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
11,00
100,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
18,92
172,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
25,08
228,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
18,92
172,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
23,43
216,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
370,00
1.150,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
126,50
1.150,00
CONVATEK,
SAD
TT MEDIK
148,50
1.350,00
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 8.944.630,00
8. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, MEDINIC DOO, Daničareva 57, Beograd, na
osnovu ponude broj 541-1 od 05.01.2015 , za partije:
Par.
5
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
37
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat BAYER
CONTOUR TS
38
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat BAYER
CONTOUR PLUS
39
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
Lancete za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat BAYER MICROLET
BAYER
BAYER
BAYER
MEDINIC
0,00
33,65
MEDINIC
0,00
33,65
MEDINIC
0,00
10,58
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 3.123.720,00
9.Ugovor se dodeljuje ponuđaču, PRIZMA DOO, Kumanovska 8, Kragujevac, na
osnovu ponude od 25.12.2014 , za partije:
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
35
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
36
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)
Par.
Proizvođač
PONUĐAČ
Test trake za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat TOUCH INMICRO PRIZMA
Apex
Biotechnology
PRIZMA
Lancete za
samokontrolu nivoa
šećera u krvi za
aparat TOUCH INMICRO PRIZMA
HTL Strefa
PRIZMA
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
0,00
33,65
0,00
10,50
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 337.550,00
10. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, INOPHARM DOO, Braće Kovač 2, Beograd, na
osnovu ponude broj 448/14 od 22.12.2014 , za partije:
Par.
28
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
Endotrehealna
metalna kanila
Endotrehealna
metalna kanila
SCHREIBER
INOPHARM
0,00
4.790,00
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 268.240,00
6
11. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, ETICON d.o.o. Šajkaška br. 21, Beograd, na
osnovu ponude od 09.01.2015 za partije:
Par.
23
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
Stalni foli urin
kateter sa urin
kesama sa
ispustom
Kateter broj 12 - 24
foley 100% silikon
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
DAHLHAUSEN
ETICON
100,00
420,00
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 42.000,00
12. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, VICOR, d.o.o, Goce Delčeva 42, Beograd, na
osnovu ponude broj 20-15 od 08.01.2015 za partije:
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
29
Igla za pen spric
Igla micro fine
0.25x5mm 100kom
33
Igla za pen spric
Igla za insulinsko
penkalo 0.25x8mm
100kom
Par.
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
BEKTON
DIKINSON
VICOR
6,30
15,38
VICOR
6,30
15,38
YPSOMED
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 822.830,00
13. Ugovor se dodeljuje ponuđaču, EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL DOO,
Bulevar Mihajla Pupina 10E/413 , Beograd, na osnovu ponude broj 440/14 od
31.12.2014 za partije:
7
Proizvođač
PONUĐAČ
POPUST
NA CENU
( u din.)
CENA IZ
CENOVNIKA
Paradigm quick set
kateter
MEDITRONIC
EPSILON
0,00
1.345,37
Paradigm insulinski
rezervoar 3ml
MEDITRONIC
EPSILON
0,00
321,14
INN/ naziv
pomagala
Opis pomagala
48
Potrošni materijal
za spoljnu
portabilnu
insulinsku pumpu
49
Potrošni materijal
za spoljnu
portabilnu
insulinsku pumpu
Par.
Ukupna vrednost ugovora koji se zaključuje na 12 meseci bez PDV-a je 2.999.718,00
O b r a z l o ž e nj e
ZU „Apoteka Kruševac“ je prema članu 32. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS
br.124/12), a na osnovu odluke Direktora o pokretanju otvorenog postupka za javnu
nabavku dobara - Pomagala za potrebe osiguranika RFZO (broj odluke 378 od 01.12.2014.),
pokrenula otvoreni postupak za predmetnu javnu nabavku i na osnovu članova 55, 57 i 60.
ZJN, uputila poziv za podnošenje ponuda radi učestvovanja u postupku javne nabavke
dobra dana 02.12.2014.
Poziv, kao i konkursna dokumentacija su objavlјeni na Portalu javnih nabavki, kao i na
internet strani Ustanove, 02.12.2014. godine.
Otvaranje ponuda je obavljeno 12.1.2015 u 13h I nakon ocene ponuda izrađen je Izveštaj o
stručnoj oceni ponuda.
U izveštaju o stručnoj oceni ponude broj 408 od 12.01.2015. godine, Komisija za javnu
nabavku je konstatovala sledeće:
1. Vrsta predmeta javne nabavke:
Dobra
Usluge
Radovi
x
2. Podaci o javnoj nabavci iz Plana nabavki:
1) Sredstva su obezbeđene na kontu broj 523000 u finansijskom planu Apoteke
Kruševac za 2015. godinu koji je usvojio Upravni odbor na svojoj sednici dana,
22.11.2014.
2) Predmet javne nabavke: medicinska pomagala za potrebe osiguranika RFZO-a za
period od 12 meseci
3) Redni broj javne nabavke: 4/15
4) Procenjena vrednost javne nabavke (bez PDV-a): 53.676.230,00 dinara
3. Ukupan broj podnetih ponuda: 13
1.MAGNA PHARMACIA DOO, Resavska 60, Beograd
2. EPSILON RESERCH INTERNATIONAL DOO, Bul. Mihajla Pupina 10e/413, Beograd
3. INPHARM DOO, Cara Dušana 266, Zemun
4. TT MEDIK DOO, Bul. Mihajla Pupina 10 D/I, Beograd
5. INOPHARM DOO, Braće Kovač 2, Beograd
6. PHOENIX PHARMA DOO, Bore Stankovića 2, Beograd
7. FARMALOGIST DOO,Mirijevski bulevar 3, Beograd
8. PRIZMA DOO, Кumanovska 6, Kragujevac
9. ADOC DOO, Milorada Jovanovića 11, Beograd
10. MEDINIC DOO, Daničareva 57, Beograd
8
11. GROSSIS DOO, Pantelejska br.77 , Niš
12. ETIKON DOO, Džordža Vašingtona 7, Beograd
13.VICOR, Goce Delčeva 42, Beograd
Sve podnešene ponude su blagovremene.
b) Nazivi, odnosno imena ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo
odbijanje:
Komisija jе izvršila uvid u sadržinu ponudе i ocеnila ispunjеnost obavеznih i dodatnih
uslova za učеšćе u postupku, kao i tеhničku ispravnost ponudе , tj svе ostalе еlеmеntе
ponudе prеdviđеnе konkursnom dokumеntacijom.
Nisu uočеni bitni nеdostaci ponuda ( prеma čl. 106 ZJN) : Sve ponude su odgovarajućе i
prihvatljivе.
4. Obustavljanje javne nabavke za pojedine partije
Ne obustavlja se javna nabavka ni za jednu partiju
5. Kriterijum za ocenjivanje ponude: Kriterijum za ocenjivanje ponude za sve
navedene partije je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterijumi po kojima će se određivati najpovolјnija ponuda, i pripadajući broj pondera su
sledeći :
Redni br
1
Naziv kriterijuma
Popust na cenu pomagala iz cenovnika naručioca
( izraženo u dinarima)
Maksimalan broj pondera
100
Ponuda sa najvećim popustom na cenu iz Cenovnika naručioca dobija maksimalan broj
pondera – 100 pondera.
Ostale ponude se vrednuju po sledećoj formuli:
P = (P ponude / P mah) x 100
P – je broj pondera za kriterijum Popust na cenu iz cenovnika naručioca
P mah. – je najveći popust na cenu iz Cenovnika naručioca za partiju
P pon – ponuđeni popust na cenu iz Cenovnika naručioca za partiju koja se ocenjuje
6. Naziv, odnosno ime ponuđača kome se dodeljuje ugovor: Komisija, posle stručne
ocene ponuda, konstatuje da se dodeljuje ugovor, kao u dispozitivu ove odluke.
Izabrani ponuđači ne izvršavaju nabavku uz pomoć podizvođača.
Odluka je objavljena na internet strani naručioca i poslata elektronskom poštom svim
ponuđačima, 13.01.2015
9
POUKA O PRAVNOM LEKU:
Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava
u roku od 10 dana od dana prijema odluke
Predsednik Komisije za javne nabavke:
Milanović Ivana,
mag.farmac.spec
____________________________
10
Direktor:
Miloš Obradović,
mag.farmac.spec
__________________________
Download

Одлука о додели уговора