Република ''Србија''
Апотека ''Ваљево''
Број: 410
2014-02-26
Ваљево
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара - набавка лекова са
Листе А и А1/РФЗО, лековa са Листе Д/РФЗО и медицинских помагала/РФЗО, број ОПЈН
- 1/14 обликована по партијама, ( у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама).
I. У делу Конкурсне документације под редним бројем: VIII ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА, у табели
приликом попуњавања дошло је до техничке грешке у количинама потребних добара, тако да
уместо:
Lista
A i A1
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i
jačina leka
Jedinica
mere
Količina
663
rosuvastatin
ROVESTA,
Pharmanova
film tableta
blister, 30 po
10 mg
KUT
50.00
664
rosuvastatin
ROVESTA,
Pharmanova
film tableta
blister, 30 po
20 mg
KUT
20.00
832
latanoprost
VISUS,Hemofarm
kapi za
oci,rastvor
bocica sa
kapajlkom 1 po
2,5ml(50mg/ml)
KUT
10.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Треба да стоји:
Lista
A i A1
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i
jačina leka
Jedinica
mere
Količina
663
rosuvastatin
ROVESTA,
Pharmanova
film tableta
blister, 28 po
10 mg
KUT
50.00
664
rosuvastatin
ROVESTA,
Pharmanova
film tableta
blister, 28 po
20 mg
KUT
20.00
832
latanoprost
VISUS,Hemofarm
kapi za
oci,rastvor
bocica sa
kapajlkom 1 po
2,5ml(50mg/ml)
KUT
200.00
II. У делу Конкурсне документације под редним бројем: VIII
ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА, у поглављу:
Lista
A i A1
После редног броја 870. додају се три нове партије и то:
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i
jačina leka
Jedinica
mere
Količina
871
klopidogrel
Clopidix,
Hemofarm
film tableta
blister 28 po
75 mg
kut
500
872
trimetazidin
Trimetazidin,
PharmaS
tableta sa
modigikovanim
oslobadjanjem
blister 30 po
35 mg
kut
100
873
trimetazidin
Trimetazidin,
PharmaS
tableta sa
modigikovanim
oslobadjanjem
blister 60 po
35 mg
kut
100
Pojedinačna
cena bez PDVa
Vrednost bez PDV-a
Lista D
Због додавања нових партија померају се редни бројеви партија Листе D и листа
D почиње од редног броја 874 (уместо: ''871'') и завршава се са редним бројем партије 900
(уместо: ''897'').
Pomagala
Због додавања нових партија померају се редни бројеви партија Помагала и листа
Помагала почиње од редног броја 901 (уместо: ''898'') и завршава се са редним бројем
партије 938 (уместо: ''935'').
На страни 5. Конкурсне документације у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА у тачки 8:
бројеви од ''1 до 870'' замењују се бројевима: од '' 1 до 873'';
бројеви од ''898 до 935'' замењују се бројевима: од ''901 до 938'';
бројеви од ''899 до 902'' замењују се бројевима: од ''902 до 905''.
На страни 6. Конкурсне документације у тачки 9:
бројеви од ''1 до 870'' замењују се бројевима: од ''1 до 873'';
бројеви од ''898 до 935'' замењују се бројевима: од ''901 до 938'';
бројеви од ''899 до 902'' замењују се бројевима: од ''902 до 905'';
На страни 8. Конкурсне документације у тачки 4. ''партија''
број ''935'' замњује се бројем: ''938'';
На страни 23. Конкурсне документације у тачки 5;
бројеви од ''1 до 870'' замњују се бројевима: од '' 1 до 873'';
На страни 23. Конкурсне документације у тачки 6.1:
бројеви од ''898 до 935'' замњују се бројевима од '' 901 до 938'';
На страни 23. Конкурсне документације у тачки 6.2:
бројеви од ''898 до 935'' замњују се бројевима: од '' 901 до 938'';
бројеви од ''899 до 902'' замњују се бројевима: од ''902 до 905'';
На основу извршених измена конкурсне документације комисија утврђује следећи пречишћен текст поглавља:
VIII ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
Предмет јавне набавке је набавка добaра – набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО, лековa са Листе Д/РФЗО и медицинских помагала/РФЗО, број ОПЈН
- 1/14 и то:
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.
Lista
A i A1
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
1
mesalazin
5-ASA, Slaviamed
supozitorija
blister, 30 po 250 mg
KUT
50.00
2
mesalazin
5-ASA, Slaviamed
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 250 mg
KUT
350.00
3
aciklovir
ACIKLOVIR, Zdravlje
krem
tuba, 1 po 5 g 5 %
KUT
100.00
4
aciklovir
ACIKLOVIR, Zdravlje
tableta
blister, 25 po 200 mg
KUT
350.00
5
paroksetin
ACTAPAX, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
900.00
6
insulin humani
ACTRAPID PENFILL, Novo
Nordisk
rastvor za injekciju
u ulosku
ulozak, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
KUT
1,200.00
7
takrolimus
ADVAGRAF,Irska
kapsule sa
produzenim
oslobadjanjem
blister 30 po 0,5mg
KUT
20.00
8
takrolimus
ADVAGRAF,Irska
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem
blister 60 po 1mg
KUT
30.00
9
takrolimus
ADVAGRAF,Irska
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem
blister 30 po3mg
KUT
15.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
10
takrolimus
ADVAGRAF,Irska
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem
blister 30 po 5mg
KUT
1.00
11
alklometazon
AFLODERM, Belupo
krem
tuba, 20 g (0,5 mg/1 g)
KUT
200.00
12
alklometazon
AFLODERM,Belupo
mast
tuba, 20 g (0,5 mg/1 g)
KUT
120.00
13
alendronska kiselina
ALEFOSS,
Pharmanova.Co
tableta
blister, 8 po 70 mg
KUT
10.00
14
alendronska kiselina
ALEFOSS,Pharmanova.Co
tableta
blister, 4 po 70 mg
KUT
300.00
15
amlodipin
ALOPRES,Zdravlje
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
700.00
16
amlodipin
ALOPRES,Zdravlje
tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
2,000.00
17
alopurinol
ALOPURINOL,Hemofarm
AD
tableta
blister, 40 po 100 mg
KUT
1,000.00
18
alfakalcidol
ALPHA D3,Zdravlje
kapsula, meka
bocica, 30 po 1 mcg
KUT
80.00
19
alfakalcidol
ALPHA D3,Zdravlje
kapsula, meka
bocica, 30 po 0,5 mcg
KUT
100.00
20
alfakalcidol
ALPHA D3,Zdravlje
kapsula, meka
bocica, 50 po 0,25 mcg
KUT
200.00
21
brimonidin
ALPHAGAN, Allergan
kapi za oci, rastvor
bocica sa kapaljkom, 1
po 5 ml 0,2%
KUT
300.00
22
doksazosin
ALPHAPRES,Zdravlje
tableta
blister, 30 po 1 mg
KUT
200.00
23
doksazosin
ALPHAPRES,Zdravlje
tableta
blister, 30 po 2 mg
KUT
400.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
24
lopinavir
ALUVIA, Abbott
tableta
bocica, 120 po 200 +
50mg
KUT
12.00
blister, 28 po 75 mg
KUT
250.00
25
venlafaksin
ALVENTA, KRKA
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
26
ciklesonid
ALVESCO 160, Nycomed
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
sprej bocica sa
dozerom,1 po 60 doza
(160 mcg/doza)
KUT
1,200.00
27
ciklesonid
ALVESCO 80, Nycomed
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
sprej-boca sa dozerom,
1 po 10 ml (120 doza po
80 mcg)
KUT
20.00
28
ibandronska kiselina
ALVODRONIC, Alvogen
film tableta
blister, 1 po 150 mg
KUT
500.00
29
montelukast
ALVOKAST,Alvogen d.o.o.
tableta za zvakanje
blister, 28 po 4 mg
KUT
30.00
30
montelukast
ALVOKAST,Alvogen d.o.o.
tableta za zvakanje
blister, 28 po 5 mg
KUT
150.00
31
montelukast
ALVOKAST,Alvogen d.o.o.
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
150.00
32
glimepirid
AMARYL, Aventis
Intercontinental
tableta
blister, 30 po 3 mg
KUT
2,000.00
33
glimepirid
AMARYL, Aventis
Intercontinental
tableta
blister, 30 po 4 mg
KUT
1,800.00
34
glimepirid
AMARYL, Aventis
Intercontinental
tableta
blister, 30 po 2 mg
KUT
2,500.00
35
amjodaron
AMIODARON,Zdravlje
tableta
blister, 60 po 200 mg
KUT
3,000.00
36
amitriptilin
AMITRIPTYLINE,
Remedica LTD
film tableta
blister, 100 po 10 mg
KUT
150.00
37
amitriptilin
AMITRIPTYLINE,
Remedica LTD
film tableta
blister, 30 po 25 mg
KUT
550.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
38
amlodipin
AMLODIPIN
ALKALOID,Alkaloid
tableta
blister 30 po 5mg
KUT
2,000.00
39
amlodipin
AMLODIPIN
ALKALOID,Alkaloid
tableta
blister 30 po 10mg
KUT
500.00
40
amlodipin
AMLODIPIN, PharmaS
tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
1,000.00
41
amlodipin
AMLODIPIN, PharmaS
tableta
blister, 20 po 5 mg
KUT
5,000.00
42
amlodipin
AMLOGAL, Galenika
tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
1,000.00
43
amlodipin
AMLOGAL, Galenika
tableta
blister, 20 po 5 mg
KUT
2,000.00
44
amlodipin
AMLOPIN,Ufar
tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
100.00
45
amlodipin
AMLOPIN,Ufar
tableta
blister, 20 po 5 mg
KUT
500.00
46
amoksicilin
AMOKSICILIN,Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
KUT
860.00
47
amoksicilin
AMOKSICILIN,Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
KUT
8,000.00
48
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV 2X,Lek
film tableta
blister, 10 po (500 mg +
125 mg)
KUT
20.00
49
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV 2X,Lek
film tableta
blister, 10 po (875 mg +
125 mg)
KUT
200.00
50
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV,Lek
film tableta
bocica staklena, 15 po
(500 mg + 125 mg)
KUT
10.00
51
ramipril, hidrohlortiazid
AMPRIL HD,Krka
tableta
28 po (5 mg + 25 mg)
KUT
3,400.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
52
ramipril, hidrohlortiazid
AMPRIL HL,Krka
tableta
blister, 28 po (2,5 mg +
12.5mg)
KUT
1,000.00
53
ramipril
AMPRIL,Krka
tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
150.00
54
ramipril
AMPRIL,Krka
tableta
blister, 28 po 1,25 mg
KUT
50.00
55
ramipril
AMPRIL,Krka
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
KUT
2,300.00
56
ramipril
AMPRIL,Krka
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
4,000.00
57
klomipramin
ANAFRANIL, Novartis
oblozena tableta
30 po 25 mg
KUT
1,500.00
58
testosteron
ANDRIOL TESTOCAPS,
Organon
kapsula, meka
blister, 30 po 40 mg
KUT
6.00
59
ciproteron
ANDROCUR, Schering AG
tableta
50 po 50 mg
KUT
6.00
60
drospirenon, estradiol
ANGELIQ,Schering AG
film tableta
28 po (2 mg +1 mg)
KUT
6.00
61
klopidogrel
ANTIAGREX, Zdravlje
film tableta
blister, 28 po 75 mg
KUT
200.00
62
insulin glulizin
APIDRA SOLOSTAR,
Sanofi Aventis
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml)
KUT
100.00
63
leflunomid
ARAVA, Aventis
Intercontinental
film tableta
bocica, 30 po 20 mg
KUT
12.00
64
anastrozol
AREMED,Alvogen
film tablete
blister,28x1mg
KUT
10.00
65
donepezil
ARICEPT, Pfizer
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
50.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
66
donepezil
ARICEPT, Pfizer
tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
160.00
67
anastrozol
ARIMIDEX ,AstraZeneca
film tableta
28 po 1 mg
KUT
150.00
68
eksemestan
AROMASIN, Pharmacia
Enterprises
tableta
30 po 25 mg
KUT
40.00
69
mesalazin
ASACOL, Lek
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 400 mg
KUT
100.00
70
sertralin
ASENTRA, Slaviamed
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
100.00
71
sertralin
ASENTRA, Slaviamed
film tableta
blister, 28 po 100 mg
KUT
20.00
72
atorvastatin
ATACOR, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 40 mg
KUT
20.00
73
atorvastatin
ATACOR, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
270.00
74
atorvastatin
ATACOR, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
270.00
75
atenolol
ATENOLOL, Zdravlje
tableta
14 po 100 mg
KUT
400.00
76
atorvastatin
ATOLIP, Galenika
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
20.00
77
atrovastatin
ATOLIP, Galenika
film tableta
blister,30 po 20mg
KUT
20.00
78
atorvastatin
ATORIS,Krka
film tableta
blister, 30 po 10mg
KUT
800.00
79
atorvastatin
ATORIS,Krka
film tableta
blister, 30 po 20mg
KUT
500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
80
atorvastatin
ATORVASTATIN
PHARMAS, PharmaS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
50.00
81
atorvastatin
ATORVASTATIN
PHARMAS, PharmaS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
60.00
82
atorvastatin
ATORVASTATIN
PHARMAS,Pharmas
film tableta
blister, 30 po 40 mg
KUT
30.00
83
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AUGMENTIN,
GlaxoSmithKline
film tableta
14 po (875 mg + 125
mg)
KUT
800.00
84
moklobemid
AURORIX, F.Hoffmann-La
Roche
film tableta
30 po 300mg
KUT
10.00
85
flutikazonfuroat
AVAMYS, Glaxo
Operations
sprej za nos,
suspenzija
bocica sa pumpom za
doziranje, 1 po 120 doza
(27,5 mcg/doza)
KUT
200.00
86
losartan
AVELOSARTAN,Ave
Pharmaceutikal
film tablete
blister 30 po 50mg
KUT
40.00
87
risperidon
AVERIDON,Ave
Pharmaceutikal
film tablete
blister 20 po 2mg
KUT
20.00
88
dutasterid
AVODART, Catalent France
kapsula, meka
blister, 30 po 0,5 mg
KUT
420.00
89
azitromicin
AZIBIOT,Slavijamed u
sara.KRKOM
film tablete
blister,3x500mg
KUT
50.00
90
azitromicin
AZITROMICIN SANDOZ,
Sandoz
prasak za oralnu
suspenziju
bocica plasticna, 1 po 20
ml (100 mg/5 ml)
KUT
20.00
91
azitromicin
AZITROMICIN SANDOZ,
Sandoz
prasak za oralnu
suspenziju
bocica plasticna, 1 po 20
ml (200 mg/5 ml)
KUT
20.00
92
brinzolamid
AZOPT, Alcon Couvreur
kapi za oci
5 ml (10 mg/ml)
KUT
60.00
93
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM, Galenika
sirup
bocica, 1 po 100 ml (200
mg + 40 mg)/5 ml
KUT
150.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
94
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM, Galenika
tableta
blister, 20 po (400 mg +
80 mg)
KUT
2,000.00
95
beklometazon
BECLOFORTE CFC-FREE
INHALER, GlaxoSmithKline
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 200
doza (250 mcg/1 doza)
KUT
700.00
96
beklometazon
BECONASE,
GlaxoSmithKline
sprej za nos,
suspenzija
1 po 200 doza (50
mcg/doza )
KUT
90.00
97
zolpidem
BELBIEN, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
1,000.00
98
finasterid
BENEPROST,Ivancic i
sinovi
film tablete
blister,30x5mg
KUT
100.00
99
diazepam
BENSEDIN, Galenika
tableta
30 po 10 mg
KUT
2,000.00
100
diazepam
BENSEDIN, Galenika
tableta
30 po 5 mg
KUT
9,000.00
101
fenoterol, ipratropijum
bromid
BERODUAL N,Boehringer
Ingelheim
rastvor za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom,1 po 200
doza (0,05 mg + 0,021
mg)/ doza
KUT
6,500.00
102
fenoterol, ipratropijum
bromid
BERODUAL, Instituto de
Angelis
rastvor za
rasprsivanje
bocica od tamnog
stakla,1 po 20 ml ( 0,5
mg/ml + 0,25 mg/ml )
KUT
1,200.00
103
tamsulosin
BETAMSAL, Hemofarm
kapsula sa
modifikovanim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
KUT
2,350.00
104
bikalutamid
BICADEX, PharmaSwiss
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
50.00
105
nebivolol
BINEVOL, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
4,500.00
106
bisoprolol
BIPREZ, Alkaloid doo
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
2,500.00
107
bisoprolol
BIPREZ, Alkaloid doo
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
6,000.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
108
bisoprolol
BIPREZ, Alkaloid doo
film tableta
blister, 30 po 10mg
KUT
80.00
109
bisoprolol
BISOPROLOL PHARMAS,
Pharmas
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
5,000.00
110
bisoprolol
BISOPROLOL PHARMAS,
Pharmas
tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
10,000.00
111
bisoprolol
BISOPROLOL PHARMAS,
Pharmas
tableta
blister, 30 po 10mg
KUT
300.00
112
alendronska kiselina
BONAP, Hemofarm
tableta
blister, 4 po 70 mg
KUT
150.00
113
brimonidin
BRIMONAL 0,2%, Unimed
Pharma
kapi za oci, rastvor
bocica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,2%)
KUT
15.00
114
bromazepam
BROMAZEPAM, Hemofarm
AD
tableta
blister, 20 po 6 mg
KUT
700.00
115
bromazepam
BROMAZEPAM, Hemofarm
AD
tableta
blister, 30 po 1,5 mg
KUT
4,000.00
116
bromazepam
BROMAZEPAM, Hemofarm
AD
tableta
blister, 30 po 3 mg
KUT
26,000.00
117
bromokriptin
BROMOKRIPTIN, Zdravlje
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
200.00
118
ibuprofen
BRUFEN, Abbott S.R.L.
Italija
sirup
100 mg u 5ml
KUT
3,800.00
119
budesonid
BUDELIN
NOVOLIZER,Meda
prasak za
inhalaciju
ulozak1x200,200mg/doz
a
KUT
60.00
120
budesonid
BUDELIN
NOVOLIZER,Meda
inhalator i ulozak
inhalator i
ulozak1x200,200mg/doz
a
KUT
40.00
121
budesonid
BUDOSAN, Dr Falk
Pharma
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 100 po 3 mg
KUT
15.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
122
buprenorfin
BUPRENORFIN,Alkaloid
sublingvalna
tableta
blister,7x2mg
KUT
4,500.00
123
buprenorfin
BUPRENORFIN,Alkaloid
sublingvalna
tableta
blister,7x8mg
KUT
500.00
124
bisoprolol
BYOL, Ufar
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
10.00
125
bisoprolol
BYOL, Ufar
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
50.00
126
bisoprolol
BYOL, Ufar
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
300.00
127
mirtazapin
CALIXTA, Belupo
film tableta
blister, 30 po 30 mg
KUT
50.00
128
karbamazepin
CARBAMAZEPINE
RETARD, Alvogen
tablete sa mod
oslobadjanjem
30 po 400mg
KUT
100.00
129
amlodipin
CARDIPIN,Ave
Pharmaceutikal
tableta
blister 20 po 5mg
KUT
100.00
130
amlodipin
CARDIPIN,Ave
Pharmaceutikal
tableta
blister 20 po 10mg
KUT
50.00
131
klopidogrel
CARDOGREL, Ufar
film tableta
blister, 30 po 75mg
KUT
20.00
132
cefaleksin
CEFALEKSIN, Hemofarm
granule za oralnu
suspenziju
boca staklena, 1 po
100ml (250 mg/5 ml)
KUT
1,500.00
133
cefaleksin
CEFALEKSIN, Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250mg
KUT
380.00
134
cefaleksin
CEFALEKSIN, Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
KUT
7,000.00
135
cefprozil monohidrat
CEFZIL, Corden Pharma
tableta
10 po 500 mg
KUT
100.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
136
cefprozil monohidrat
CEFZIL, Corden Pharma
granule za oralnu
suspenziju
bocica, 1 po 60 ml (250
mg/5 ml)
KUT
450.00
137
mikofenolna kiselina
CELLCEPT, F.Hofmann-La
Roche
kapsula
blister, 300 po 250 mg
KUT
100.00
138
cefuroksim
CEROXIM, Medico Uno
tableta
blister, 10 po 250mg
KUT
100.00
139
cefuroksim
CEROXIM, Medico Uno
tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
200.00
140
nitrazepam
CERSON, Belupo
tableta
blister, 10 po 5 mg
KUT
50.00
141
hloramfenikol
CHLORAMPHENICOL,
Galenika
mast za oci
tuba, 1 po 5 g (1%)
KUT
800.00
142
simvastatin
CHOLIPAM, Hemofarm
film tableta
20 po 10 mg
KUT
450.00
143
simvastatin
CHOLIPAM, Hemofarm
film tableta
20 po 20 mg
KUT
800.00
144
escitalopram
CIPRALEX, H.Lundbeck
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
100.00
145
ciprofloksacin
CIPROCINAL, Zdravlje
film tableta
blister, 10 po 250 mg
KUT
100.00
146
ciprofloksacin
CIPROCINAL, Zdravlje
film tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
1,500.00
147
citalopram
CITALEX, Zdravlje
film tableta
blister, 50 po 20 mg
KUT
20.00
148
citalopram
CITALEX, Zdravlje
film tableta
blister, 50 po 10 mg
KUT
20.00
149
citalopram
CITALEX, Zdravlje
film tableta
blister, 20 po 20 mg
KUT
100.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
150
citalopram
CITALEX, Zdravlje
film tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
100.00
151
ciprofloksacin
CITERAL, Alkaloid
film tableta
blister, 10 po 250 mg
KUT
60.00
152
ciprofloksacin
CITERAL, Alkaloid
film tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
1,000.00
153
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL, Jugoremedia
tableta
blister, 20 po 600000 i.j
KUT
500.00
154
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL, Jugoremedia
prasak za sirup
bocica, 1 po 150 ml
(60000 i.j./ml)
KUT
500.00
155
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL, Jugoremedia
tableta
blister, 20 po 1200000
i.j.
KUT
600.00
156
ciproteron, estradiol
CLIMEN, Schering AG
oblozena tableta
blister, 1 po 21 (1 mg +
2 mg)
KUT
10.00
157
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP,
Chephasaar
film tableta
blister, 12 po 300 mg
KUT
200.00
158
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP,
Chephasaar
film tableta
blister, 12 po 600 mg
KUT
2,000.00
159
clopidogrel
CLOPIGAL,Galenika
tableta
blister, 28 x 75mg
KUT
100.00
160
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ,
Salutas Pharma
tableta
blister, 50 po 25 mg
KUT
200.00
161
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ,
Salutas Pharma
tableta
50 po 100 mg
KUT
230.00
162
klozapin
CLOZAPINE, Remedica
tableta
blister, 50 po 25 mg
KUT
400.00
163
klozapin
CLOZAPINE, Remedica
tableta
blister, 50 po 100 mg
KUT
400.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
164
tianeptin
COAXIL,Servie
film tablete
blister,30x12,5mg
KUT
10.00
165
zidovudin,lamivudin
COMIVIR,Glaxo Smith
Kline
film tableta
blister
60(300mg,150mg)
KUT
7.00
166
entakapon
COMTAN, Novartis
film tableta
bocica staklena, 30 po
200 mg
KUT
200.00
167
metilfenidat
CONCERTA, Janssen
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
bocica, 30 po 36 mg
KUT
18.00
168
metilfenidat
CONCERTA, Janssen
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
bocica, 30 po 18 mg
KUT
40.00
169
pantoprazol
CONTROLOC, Nycomed
gastrorezistentna
tableta
blister,14 po 20 mg
KUT
700.00
170
pantoprazol
CONTROLOC, Nycomed
gastrorezistentna
tableta
14 po 40 mg
KUT
600.00
171
perindopril, indapamid
CO-PRENESSA, Krka
tableta
blister, 30 po (2 mg +
0,625 mg)
KUT
20.00
172
perindopril, indapamid
CO-PRENESSA, Krka
tableta
blister, 30 po (4 mg +
1,25 mg)
KUT
60.00
173
amjodaron
CORDARONE, Sanofi
tableta
30 po 200mg
KUT
60.00
174
izosorbid dinitrat
CORNILAT, Galenika
tableta
blister, 20 po 20 mg
KUT
500.00
175
diltiazem
CORTIAZEM RETARD,
Hemofarm
film tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 30 po 90 mg
KUT
9,000.00
176
metoprolol
CORVITOL, Berlin Chemie
tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
200.00
177
metoprolol
CORVITOL, Berlin Chemie
tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
1,200.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
178
karvedilol
CORYOL, Krka
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
KUT
40.00
179
dorzolamid, timolol
COSOPT, Merck Sharp
Dohme
kapi za oci, rastvor
bocica, 1 po 5 ml (2% +
0,5%)
KUT
3,000.00
180
norgestrel, estradiol
CYCLO- PROGYNOVA,
Schering AG
oblozena tableta
1 po 21 (11 belih + 10
smedjih)
KUT
170.00
181
mikonazol
DAKTANOL, Galenika
krem
tuba,1 po 30 g 2%
KUT
600.00
182
mikonazol
DAKTANOL, Galenika
oralni gel
tuba, 1 po 40 g 2%
KUT
300.00
183
sotalol
DAROB MITE, Abbott
tableta
blister, 50 po 80 mg
KUT
10.00
184
roflumilast
DAXAS, Nycomed
film tableta
blister, 30 po 500mg
KUT
6.00
185
tolterodin
DETRUSITOL, Pfizer
film tableta
blister, 28 po 2 mg
KUT
150.00
186
deksametazon,
neomicin
DEXAMETHASONNEOMYCIN, Galenika
kapi za usi/oci,
rastvor
bocica staklena, 10 ml
(0,1% + 0,35%)
KUT
1,300.00
187
deksametazon,
gentamicin
DEXAMYTREX,
Dr.Gerhard Mann
mast za oci
tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g
+ 5 mg/g)
KUT
10.00
188
deksametazon
DEXASON, Galenika
tableta
blister, 50 po 0,5 mg
KUT
130.00
189
ciproteron,
etinilestradiol
DIANE-35, Schering
oblozena tableta
blister,1 po 21 (2 mg +
0,035 mg)
KUT
150.00
190
gliklazid
DIAPREL MR, Servier
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 30 po 60 mg
KUT
2,400.00
191
gliklazid
DIAPREL MR, Servier
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister,60x60mg
KUT
300.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
192
diazepam
DIAZEPAM mikrokl.
klizma
5 po 5mg
KUT
300.00
193
diazepam
DIAZEPAM, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
750.00
194
diazepam
DIAZEPAM, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
7,000.00
195
flukonazol
DIFLUCAN, Pfizer
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
KUT
50.00
196
digoksin
DILACOR, Zdravlje
tableta
blister, 20 po 0,25 mg
KUT
8,500.00
197
karvedilol
DILATREND, F. HoffmannLa Roche
tableta
blister, 28 po 25 mg
KUT
100.00
198
karvedilol
DILATREND, F. HoffmannLa Roche
tableta
blister, 28 po 6,25 mg
KUT
550.00
199
karvedilol
DILATREND, F. HoffmannLa Roche
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
KUT
800.00
200
diltiazem
DILTIAZEM ALKALOID,
Alkaloid
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 90 mg
KUT
800.00
201
gliklazid
DIPRIAN, Hemofarm
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 30 po 80 mg
KUT
7,500.00
202
atorvastatin
DISLIPAT,Medico Uno
film tableta
blister,30x10mg
KUT
30.00
203
atrovastatin
DISLIPAT,Medico Uno
film tableta
blister,30x20mg
KUT
30.00
204
hidrohlortiazid
DIUNORM, Slaviamed
tableta
blister, 20 po 25 mg
KUT
15,500.00
205
doksiciklin
DOKSICIKLIN, Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 5 po 100 mg
KUT
2,000.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
206
donepezil
DONEPEZID,Alvogen
film tablete
blister 28 po 5mg
KUT
10.00
207
donepezil
DONEPEZID,Alvogen
film tablete
blister 28 po 10mg
KUT
10.00
208
doksiciklin
DOVICIN,Galenika
kapsula tvrda
blister,5 po 100mg
KUT
500.00
209
klopidogrel,
acetilsalicilna kiselina
DUOPLAVIN, Sanofi
film tableta
blister, 28 po (75mg +
100mg)
KUT
50.00
210
teofilin
DUROFILIN, Zdravlje
kapsula retard
blister, 40 po 125 mg
KUT
1,000.00
211
teofilin
DUROFILIN, Zdravlje
kapsula retard
blister, 40 po 250 mg
KUT
6,000.00
212
fentanil
DUROGESIC, JanssenCilag
transdermalni
flaster
5 po 75 mcg/h (5 po
12,6 mg)
KUT
150.00
213
fentanil
DUROGESIC, JanssenCilag
transdermalni
flaster
5 po 25 mcg/h ( 5 po 4,2
mg )
KUT
200.00
214
fentanil
DUROGESIC, JanssenCilag
transdermalni
flaster
5 po 50 mcg/h ( 5 po 8,4
mg )
KUT
200.00
215
fentanil
DUROGESIC, JanssenCilag
transdermalni
flaster
5 po 100 mcg/h ( 5 po
16,8 mg )
KUT
150.00
216
dutasterid
DUTAPROST,Alvogen
kapsula
blister 30 po 0,5mg
KUT
5.00
217
memantin
EBIXA, H.Lundbeck
film tableta
56 po 10 mg
KUT
40.00
218
memantin
EBIXA, H.Lundbeck
film tableta
28 po 10 mg
KUT
150.00
219
memantin
EBIXA, H.Lundbeck
film tableta
28 po 20mg
KUT
10.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
blister, 28 po 75 mg
KUT
50.00
220
venlafaksin
EFECTIN ER, Pfizer
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
221
natrijum valproat
EFTIL, Hemofarm
sirup
bocica, 1 po 150 ml (50
mg/ml)
KUT
500.00
222
natrijum valproat,
valproinska kiselina
EFTIL, Hemofarm
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
fiola, 30 po (333 mg +
145 mg)
KUT
4,000.00
223
escitalopram
ELICEA, Krka
film tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
300.00
224
escitalopram
ELICEA, Krka
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
400.00
225
pimekrolimus
ELIDEL, Novartis
krem
tuba,1 po 15 g (1%)
KUT
10.00
226
mometazon
ELOCOM, Schering Plough
krem
tuba, 1 po 15 g (0,1%)
KUT
200.00
227
mometazon
ELOCOM, Schering Plough
mast
tuba, 1 po 15 g (0,1%)
KUT
70.00
228
esomeprazol
EMANERA, Krka
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 7 po 40 mg
KUT
150.00
229
esomeprazol
EMANERA, Krka
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 7 po 20 mg
KUT
300.00
230
enalapril,
hidrohlortiazid
ENALAPRIL HCT, Zdravlje
tableta
blister, 30 po (20 mg + 6
mg)
KUT
1,500.00
231
enalapril,
hidrohlortiazid
ENALAPRIL HCT, Zdravlje
tableta
blister, 30 po (20 mg +
12,5 mg)
KUT
2,500.00
232
enalapril
ENALAPRIL ZDRAVLJE
ACTAVIS, Zdravlje
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
8,000.00
233
enalapril
ENALAPRIL ZDRAVLJE
ACTAVIS, Zdravlje
tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
8,000.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
234
enalapril
ENATENS, Pharma Swiss
tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
5,000.00
235
enalapril
ENATENS, Pharma Swiss
tableta
blister, 20 po 20 mg
KUT
6,000.00
236
bacitracin, neomicin
ENBECIN, Galenika
mast za oci
tuba, 1 po 5 g (500 +
3300 i.j)/1 g
KUT
400.00
237
nifuroksazid
ENTEROFURYL,
Bosnalijek
oralna suspenzija
bocica, 1 po 90 ml (200
mg/5 ml)
KUT
120.00
238
levetiracetam
EPILEV, Pharma Swiss
film tableta
blister, 60 po 250mg
KUT
20.00
239
levetiracetam
EPILEV, Pharma Swiss
film tableta
blister, 60 po 500mg
KUT
50.00
240
levetiracetam
EPILEV, Pharma Swiss
film tableta
blister, 60 po 1000 mg
KUT
20.00
241
eritromicin
ERITROMICIN, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 250 mg
KUT
400.00
242
eritromicin
ERITROMICIN, Hemofarm
tableta
20 po 500 mg
KUT
1,500.00
243
losartan,
hidrohlortiazid
ERYNORM PLUS,
Hemofarm
film tableta
blister, 28 po (50
mg+12,5 mg)
KUT
200.00
244
losartan
ERYNORM, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 100 mg
KUT
100.00
245
losartan
ERYNORM, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
1,400.00
246
disulfiram
ESPERAL, Sofarimex Ind.
tableta
20 po 500 mg
KUT
100.00
247
pankreatin prasak
EUROBIOL 25000
New,Francuska
gastrointestinalna
kapsula tvrda
kontejner plasticni 100
po (274,05/329,75)
KUT
20.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
248
rivastigmin
EXELON, Novartis
kapsula, tvrda
blister, 28 po 6 mg
KUT
70.00
249
rivastigmin
EXELON, Novartis
kapsula, tvrda
blister, 28 po 1,5 mg
KUT
30.00
250
rivastigmin
EXELON, Novartis
kapsula, tvrda
blister, 28 po 3 mg
KUT
70.00
251
rivastigmin
EXELON,Novartis
transdermalni
flaster
vrecica, 30 po 1 kom,
4,6mg/24 h
KUT
60.00
252
rivastigmin
EXELON,Novartis
transdermalni
flaster
vrecica, 30 po 1 kom,
9,5 mg/24 h
KUT
80.00
253
rivastigmin
EXELON,Novartis
kapsula, tvrda
blister, 28 po 4,5 mg
KUT
80.00
254
varfarin
FARIN, Galenika
tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
6,000.00
255
letrozol
FEMARA, Novartis
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
70.00
256
letrozol
FEMOZOL, PharmaSwiss
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
60.00
257
fenofibrat
FENOLIP, PharmaSwiss
kapsula
blister, 30 po 160 mg
KUT
800.00
258
gvozdje III hidroksid
polimaltozni kompleks
FERRUM SANDOZ, Lek
sirup
1 po 100 ml (50 mg/5
ml)
KUT
650.00
259
gvozdje III-hidroksid
polimaltozni kompleks
FERRUM SANDOZ, Lek
tableta za zvakanje
30 po 100 mg
KUT
1,000.00
260
finasterid
FINASTERID, PharmaS
film tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
700.00
261
flutikazon propionate
FLIXOTIDE, Hemofarm
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod pritiskom,
1 po 120 doza (50
mcg/1 doza)
KUT
200.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
262
flutikonazon
FLIXOTIDE, Hemofarm
susp za inhalaciju
pod pritiskom
kontejner pod
pritiskom,1 po 60 doza
( 250 mcg/1 doza)
KUT
20.00
263
flutikazon
FLIXOTIDE, Hemofarm
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod pritiskom,
1 po 60 doza (125
mcg/1 doza)
KUT
50.00
264
midazolam
FLORMIDAL, Galenika
tableta
30 po 15 mg
KUT
750.00
265
ofloksacin
FLOXAL, Dr. Gerhard
Mann
mast za oci
1 po 3 g (3 mg/g)
KUT
10.00
266
flukonazol
FLUCONAL, Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
KUT
20.00
267
flukonazol
FLUKOZOL Ave
Pharmaceutikal
kapsula tvrda
blister 7 po 50 mg
KUT
20.00
268
flukonazol
FLUKOZOL Ave
Pharmaceutikal
kapsula tvrda
kontejner 1 po 150mg
KUT
20.00
269
fluoksetin
FLUNIRIN, Galenika
kapsula, tvrda
blister, 30 po 20 mg
KUT
1,500.00
270
fluoksetin
FLUNISAN, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
3,000.00
271
flutamid
FLUTASIN, Sindan Pharma
tableta
90 po 250 mg
KUT
20.00
272
folna kiselina
FOLACIN, Jadran Galenski
laboratorij DD
tableta
fiola, 20 po 5 mg
KUT
1,500.00
273
folna kiselina
FOLKIS,Ave
Pharmaceutikal
tableta
fiola 20 po 5mg
KUT
200.00
274
folna kiselina
FOLNAK, Nini
tableta
fiola, 20 po 5 mg
KUT
1,000.00
275
levofloksacin
FORTECA, Hemofarm
film tableta
blister, 10 po 250 mg
KUT
200.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
276
levofloksacin
FORTECA, Hemofarm
film tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
500.00
277
teriparafid
FORTEO,Lilly
rastvor za injek.pen
sa uloskom
injek.pen 28doza po
20mg/80mcl
KUT
6.00
278
alendronska kiselina,
holekalciferol
FOSAVANCE, MSD
tableta
blister, 4 po (70 mg +
5600 i.j.)
KUT
220.00
279
fosinopril
FOSINOPRIL-TEVA, Teva
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
800.00
280
fosinopril
FOSINOPRIL-TEVA, Teva
tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
1,300.00
281
beklometazon i
formoterol
FOSTER, Chiesi
rastvor za
inhalaciju
sprej 1 po 180 doza
(100mcg)
KUT
15.00
282
klaritromicin
FROMILID UNO, Krka
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 14 po 500 mg
KUT
200.00
283
klaritromicin
FROMILID UNO, Krka
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 7 po 500 mg
KUT
150.00
284
klaritromicin
FROMILID, Krka
film tableta
blister, 14 po 500 mg
KUT
400.00
285
karbamazepin
GALEPSIN, Galenika
tableta
blister, 50 po 200 mg
KUT
100.00
286
ketotifen
GALITIFEN, Galenika
sirup
1 po 100 ml (1 mg/5 ml)
KUT
250.00
287
timolol maleat i
bimatoprost
GANFORT, Allergan
kapi
5mg + 300mcg po ml
boca od 3ml
KUT
50.00
288
pantoprazol
GASTROLOC,
Pharmanova
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
KUT
100.00
289
pantoprazol
GASTROLOC,
Pharmanova
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
KUT
80.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
290
somatropin
GENOTROPIN, Pfizer
prasak i rastvarac
za rastvor za
injekciju
ulozak, 5 po 1 ml (12
mg/ml)
KUT
20.00
291
somatropin
GENOTROPIN, Pfizer
prasak i rastvarac
za rastvor za
injekciju
ulozak, 5 po 1 ml (5,3
mg/ml)
KUT
40.00
292
gentamicin
GENTAMICIN,Galenika
mast
tuba,1 po 15 g 0,1% (1
mg/1 g)
KUT
1,000.00
293
gentamicin
GENTOKULIN, Hemomont
kapi za oci, rastvor
bocica, 1 po 10 ml
(0,3%)
KUT
90.00
294
mikonazol
GINO DAKTANOL,
Galenika
vagitorija
7 po 200 mg
KUT
250.00
295
timolol
GLAUMOL, Galenika
kapi za oci, rastvor
bocica staklena, 1 po 5
ml 0,5%
KUT
1,800.00
296
gliklazid
GLIKOSAN, Slaviamed
tableta
blister, 30 po 80 mg
KUT
1,200.00
297
gliklazid
GLIORAL, Galenika
tableta
blister, 30 po 80 mg
KUT
5,000.00
298
glukagon
GLUCAGEN HYPOKIT,
NovoNordisk
prasak i rastvarac
za rastvor za
injekciju
napunjen injekcioni
spric, 1 po 1 mg/1 ml
KUT
60.00
299
metformin
GLUCOPHAGE, Merck
KGaA
film tableta
blister, 50 po 500 mg
KUT
300.00
300
metformin
GLUCOPHAGE, Merck
KGaA
film tableta
30 po 1000 mg
KUT
13,000.00
301
metformin
GLUFORMIN, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 1000 mg
KUT
13,000.00
302
metformin
GLUFORMIN, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 500 mg
KUT
9,000.00
303
haloperidol
HALOPERIDOL,
Hemofarm
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
150.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
304
haloperidol
HALOPERIDOL,
Hemofarm
tableta
plasticna bocica, 25 po 2
mg
KUT
450.00
305
haloperidol
HALOPERIDOL, Zdravlje
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
60.00
306
haloperidol
HALOPERIDOL, Zdravlje
tableta
blister, 25 po 2 mg
KUT
450.00
307
gvozdje II fumarat
HEFEROL, Alkaliod
kapsula, tvrda
blister, 30 po 350 mg
KUT
3,000.00
308
kvinapril,
hidrohlortiazid
HEMOKVIN PLUS,
Hemofarm
film tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
KUT
2,200.00
309
kvinapril
HEMOKVIN, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
1,600.00
310
kvinapril
HEMOKVIN, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 20 mg
KUT
2,000.00
311
azitromicin
HEMOMYCIN, Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po 30
ml (200 mg/5 ml)
KUT
200.00
312
azitromicin
HEMOMYCIN, Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po 20
ml (100 mg/5 ml)
KUT
500.00
313
azitromicin
HEMOMYCIN, Hemofarm
film tableta
blister, 3 po 500 mg
KUT
1,300.00
314
azitromicin
HEMOMYCIN, Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po 20
ml (200 mg/5 ml)
KUT
1,500.00
315
azitromicin
HEMOMYCIN, Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
KUT
1,300.00
316
hidrohlortiazid,
amilorid
HEMOPRES, Hemofarm
tableta
blister, 40 po (50 mg + 5
mg)
KUT
500.00
317
atorvastatin
HIPOLIP, Hemofarm AD
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
150.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
318
atorvastatin
HIPOLIP, Hemofarm AD
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
150.00
319
hloramfenikol
HLORAMFENIKOL,
ALKALOID
mast za oci
tuba, 1 po 5 g (1%)
KUT
500.00
320
hloramfenikol
HLORAMKOL, Hemomont
mast za oci
tuba, 1 po 5 g (1%)
KUT
100.00
321
simvastatin
HOLLESTA, Alkaloid doo
Beograd
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
180.00
322
simvastatin
HOLLESTA, Alkaloid doo
Beograd
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
240.00
323
insulin lispro
HUMALOG MIX 25, Eli Lilly
suspenzija za
injekciju u ulosku
ulozak, 5 po 3 ml (100
i.j/1 ml)
KUT
650.00
324
insulin lispro
HUMALOG MIX 50, Eli Lilly
suspenzija za
injekciju u ulosku
ulozak, 5 po 3 ml (100
i.j/1 ml)
KUT
400.00
325
insulin lispro
HUMALOG, Eli Lilly
suspenzija za
injekciju u ulosku
ulozak, 5 po 3 ml (100
i.j/1 ml)
KUT
150.00
326
insulin humani
HUMULIN M3, Eli Lilly
suspenzija za
injekciju u ulosku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
KUT
700.00
327
insulin humani
HUMULIN NPH, Eli Lilly
suspenzija za
injekciju u ulosku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
KUT
400.00
328
insulin humani
HUMULIN R, Eli Lilly
rastvor za injekciju
u ulosku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
KUT
200.00
329
hidrocortizon
HYDROCORTIZON,Galeni
ka
mast za oci
tuba 1x5g (1%)
KUT
50.00
330
hyidroksikarbamid
HYDROKSIKARBAMID,M.
B.H,Nemacka
kapsula tvrda
blister 100 po 500mg
KUT
50.00
331
ibuprofen
IBALGIN BEBY,Zenevit
oralna suspenzija
bocica 1 po
100ml(100mg/5ml
KUT
200.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
332
ibandronska kiselina
IBANDRONAT PHARMAS,
PharmaS
film tableta
1 po 150mg
KUT
40.00
333
sumatriptan
IMIGRAN, GlaxoSmithKline
film tableta
blister, 2 po 50 mg
KUT
100.00
334
azatioprin
IMURAN, GlaxoSmithKline
film tableta
100 po 50 mg
KUT
160.00
335
Indapamid
INDAPRES SR, Hemofarm
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 1,5 mg
KUT
1,200.00
336
cilazapril,
hidrohlortiazid
INHIBACE PLUS, F.
Hoffmann-La Roche
film tableta
blister, 28 po (5 mg +
12,5 mg)
KUT
70.00
337
cilazapril
INHIBACE, F. Hoffmann-La
Roche
film tableta
blister, 28 po 2,5 mg
KUT
100.00
338
cilazapril
INHIBACE, F. Hoffmann-La
Roche
film tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
100.00
339
insulin srednje dugog
dejstva, humani
(izofan)
INSULATARD PENFILL,
Novo Nordisk
suspenzija za
injekciju u ulosku
(za Novopen) 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
KUT
2,200.00
340
humani insulin
INSUMAN BAZAL
SOLOSTAR, Sanofi Aventis
suspenzija za
injekciju, pen sa
uloskom
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
KUT
400.00
341
insulin humani
INSUMAN COMB 25
SOLOSTAR, Sanofi Aventis
suspenzija za
injekciju, pen sa
uloskom
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
KUT
350.00
342
insulin humani
INSUMAN RAPID
SOLOSTAR, Sanofi aventis
rastvor za injekciju,
pen sa uloskom
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
KUT
160.00
343
sakvinavir
INVIRASE, Roche
film tableta
bocica, 120 po 500mg
KUT
6.00
344
irbesartan,
hidrohlortiazid
IRBENIDA PLUS,
Hemofarm AD
film tableta
blister, 30 po (300 mg +
12,5 mg)
KUT
20.00
345
irbesartan,
hidrohlortiazid
IRBENIDA PLUS,
Hemofarm AD
film tableta
blister, 30 po (150 mg +
12,5 mg)
KUT
20.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
346
irbesartan
IRBENIDA, Hemofarm AD
film tableta
blister, 30 po 300 mg
KUT
50.00
347
irbesartan
IRBENIDA, Hemofarm AD
film tableta
blister, 30 po 150 mg
KUT
100.00
348
lizinopril,
hidrohlortiazid
IRUZID, Belupo
tableta
blister, 30 po (10 mg +
12,5 mg)
KUT
200.00
349
lizinopril,
hidrohlortiazid
IRUZID, Belupo
tableta
blister, 30 po (20 mg +
25 mg)
KUT
250.00
350
izosorbid dinitrat
ISOSORB RETARD,
Zdravlje
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 60 po 20 mg
KUT
700.00
351
verapamil
IZOPAMIL, Galenika
film tableta
blister, 45 po 80 mg
KUT
100.00
352
hidromorfon
JURNISTA, Janssen
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
14 po 16 mg
KUT
50.00
353
hidromorfon
JURNISTA, Janssen
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 14 po 8 mg
KUT
50.00
354
kalcijum karbonat
KALCIJUM KARBONAT,
ALKALOID
tableta
bocica, 50 po 1 g
KUT
1,000.00
355
itrakonazol
KANAZOL, Slaviamed
kapsula, tvrda
kontejner plasticni,10 po
100 mg
KUT
150.00
356
karbamazepin
KARBAPIN, Hemofarm
tableta
blister, 50 po 200 mg
KUT
3,000.00
357
karvedilol
KARVILEKS, Zdravlje
tableta
blister, 30 po 12,5 mg
KUT
1,400.00
358
karvedilol
KARVOL,Ave
Pharmaceutikal
tableta
blister 30 po 12,5mg
KUT
50.00
359
karvedilol
KARVOL,Ave
Pharmaceutikal
tableta
blister 30 po 25mg
KUT
10.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
360
kaptopril
KATOPIL, Galenika
tableta
40 po 50 mg
KUT
100.00
361
kaptopril
KATOPIL, Galenika
tableta
40 po 25 mg
KUT
300.00
362
levetiracetam
KEPPRA, UCBPH
film tableta
blister, 60 po 250 mg
KUT
50.00
363
levetiracetam
KEPPRA, UCBPH
film tableta
blister, 60 po 1000 mg
KUT
220.00
364
levitiracetam
KEPPRA, UCBPH
oralni rastvor
boca 1po 300ml
100mg/ml
KUT
6.00
365
levetiracetam
KEPPRA, UCBPH
film tableta
blister, 60 po 500 mg
KUT
200.00
366
klaritromicin
KLACID MR, Abbott
film tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 7 po 500 mg
KUT
200.00
367
klaritromicin
KLACID, Abbott
film tableta
blister, 14 po 500 mg
KUT
300.00
368
klaritromicin
KLACID, Abbott
granule za oralnu
suspenziju
boc.1x60ml,125mg/5ml
KUT
50.00
369
klaritromicin
KLARITROMICIN,
PharmaS
film tableta
blister, 14 po 500 mg
KUT
250.00
370
metoklopramid
KLOMETOL, Galenika
oralni rastvor
bocica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (5
mg/5 ml)
KUT
100.00
371
metoklopramid
KLOMETOL, Galenika
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
1,500.00
372
klonazepam
KLONAZEPAM, Remedica
tableta
blister, 30 po 2 mg
KUT
2,000.00
373
pankreatin
KREON 25 000, Abbott
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner plasticni, 100
po 300 mg
KUT
70.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
374
alprazolam
KSALOL, Galenika
tableta
blister, 30 po 1 mg
KUT
1,300.00
375
alprazolam
KSALOL, Galenika
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
KUT
5,000.00
376
alprazolam
KSALOL, Galenika
tableta
blister, 30 po 0,50 mg
KUT
4,000.00
377
kvinapril,hidrohlortiazid
KVINAPRIL,HIDROHLORT
IAZID, Teva
film tableta
blister,28 po 20+12,5mg
KUT
300.00
378
granisetron
KYTRIL, F. Hoffmann-La
Roche
film tablete
blister,10 po 1 mg
KUT
20.00
379
laktuloza
LAKTULOZA, Hemofarm
AD
sirup
boca, 1 po 500 ml (66,7
g/100 ml)
KUT
30.00
380
lamotrigin
LAMAL, Alkaloid
tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
50.00
381
lamotrigin
LAMAL, Alkaloid
tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
30.00
382
lamotrigin
LAMECT, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
50.00
383
lamotrigin
LAMECT, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
50.00
384
lamotrigin
LAMECT, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 25 mg
KUT
20.00
385
lamotrigin
LAMICTAL,
GlaxoSmithKline
tableta
blister, 30 po 25 mg
KUT
900.00
386
lamotrigin
LAMICTAL,
GlaxoSmithKline
tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
700.00
387
lamotrigin
LAMICTAL,
GlaxoSmithKline
tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
1,500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
388
latanoprost
LANOPROGAL,Galenika
kapi za oci
bocica sa kapaljkom 1
po 2,5ml(50mcg/ml)
KUT
100.00
389
insulin glargin
LANTUS SOLOSTAR,
SanofiAventis
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml)
KUT
350.00
390
hlorpromazin
LARGACTIL, Galenika
film tableta
plasticna fiola, 50 po 25
mg
KUT
2,000.00
391
etopozid
LASTET, Nippon
kapsula
blister, 20 po 50mg
KUT
3.00
392
etopozid
LASTET, Nippon
kapsula
blister, 40 po 25 mg
KUT
3.00
393
escitalopram
LATA, Hemofarm AD
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
350.00
394
gvozdje (III)proteinsukcinilat
LEGOFER, Alkaloid
oralni rastvor
bocica, 1 po 150 ml (40
mg/15 ml)
KUT
300.00
395
levonorgestrel,
etinilestradiol
LEGRAVAN, Galenika
film tableta
blister, 1 po 21 (0,15 mg
+ 0,03 mg)
KUT
150.00
396
klozapin
LEPONEX, Novartis
tableta
blister, 50 po 100 mg
KUT
250.00
397
klozapin
LEPONEX, Novartis
tableta
blister, 50 po 25 mg
KUT
450.00
398
insulin detemir
LEVEMIR FLEXPEN, Novo
Nordisk
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./1 ml )
KUT
550.00
399
levofloksacin
LEVOMAX, PharmaSwiss
film tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
350.00
400
bromazepam
LEXAURIN, Krka
tableta
blister, 30 po 3mg
KUT
100.00
401
bromazepam
LEXILIUM, Alkaloid
tableta
blister, 30 po 1,5 mg
KUT
400.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
402
bromazepam
LEXILIUM, Alkaloid
tableta
blister, 30 po 3 mg
KUT
1,500.00
403
glimepirid
LIMERAL, Zdravlje AD
tableta
blister, 30 po 6 mg
KUT
550.00
404
glimepirid
LIMERAL, Zdravlje AD
tableta
blister, 30 po 4 mg
KUT
1,500.00
405
glimepirid
LIMERAL, Zdravlje AD
tableta
blister, 30 po 3 mg
KUT
1,400.00
406
glimepirid
LIMERAL, Zdravlje AD
tableta
blister, 30 po 1 mg
KUT
1,100.00
407
glimepirid
LIMERAL, Zdravlje AD
tableta
blister, 30 po 2 mg
KUT
2,000.00
408
gestoden,
etinilestradiol
LINDYNETTE 20, Gedeon
Richter
oblozena tableta
blister, 1 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
KUT
60.00
409
ciprofibrat
LIPANOR, Sanofi
kapsula, tvrda
blister, 30 po 100 mg
KUT
180.00
410
lizinopril, amlodipin
LISONORM FORTE,
Gedeon Richter
tableta
blister, 30 po (20 mg +
10 mg)
KUT
50.00
411
lizinopril, amlodipin
LISONORM, Gedeon
Richter
tableta
blister, 30 po (10 mg + 5
mg)
KUT
420.00
412
hidroksikarbamid
LITALIR, Corden Pharma
kapsula
bocica, 100 po 500 mg
KUT
90.00
413
lizinopril,
hidrohlortiazid
LIZOPRIL H, Bosnalijek
tableta
blister, 20 po (10 mg +
12,5 mg)
KUT
700.00
414
lizinopril,
hidrohlortiazid
LIZOPRIL H, Bosnalijek
tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
KUT
800.00
415
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN, Pharmanova
film tableta
blister, 10 po 250 mg
KUT
110.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
416
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN, Pharmanova
film tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
200.00
417
amilorid, metiklotiazid
LOMETAZID, Galenika
tableta
30 po (10 mg + 5 mg)
KUT
1,700.00
418
fentikonazol
LOMEXIN, Recordati SPA
vaginalna kapsula
1 po 600 mg
KUT
140.00
419
loperamid
LOPEDIUM AKUT, Salutas
kapsula
blister, 10 po 2mg
KUT
100.00
420
loperamid
LOPERAMID, Zdravlje
tableta
blister, 20 po 2 mg
KUT
300.00
421
lorazepam
LORAZEPAM, Hemofarm
AD
tableta
30 po 1 mg
KUT
3,500.00
422
lorazepam
LORAZEPAM, Hemofarm
AD
tableta
20 po 2,5 mg
KUT
13,000.00
423
losartan,hidrohlortiazid
LORISTA H
Pharmanova/Krka
film tablete
blister 28 po
(50mg/12,5mg
KUT
180.00
424
losartan,hidrohlortiazid
LORISTA
HD,Pharmanova/Krka
film tablete
blister 28 po
(100mg/25mg)
KUT
50.00
425
losartan
LORISTA,Pharmanova/Krk
a
film tablete
blister 28 po 50mg
KUT
100.00
426
losartan,
hidrohlortiazid
LOSAR PLUS, Galenika
film tableta
blister, 30 po (50 mg +
12,5 mg)
KUT
40.00
427
losartan
LOSAR, Galenika
film tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
30.00
428
losartan
LOSARTAN, PharmaS
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
450.00
429
losartan
LOTAR, Alkaloid doo
Beograd
film tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
50.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
430
losartan
LOTAR, Alkaloid doo
Beograd
film tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
1,400.00
431
bimatoprost
LUMIGAN,Alergan
Pharmaceuticals
kapi za oci
boc.1x3ml po 0,01%
KUT
40.00
432
zolpidem
LUNATA,Alkaloid
film tablete
blister 20 po5mg
KUT
50.00
433
zolpidem
LUNATA,Alkaloid
film tablete
blister 20 po 10mg
KUT
80.00
434
pregabalin
LYRICA, Phizer
kapsula, tvrda
56 po 300mg
KUT
30.00
435
pregabalin
LYRICA, Phizer
kapsula, tvrda
56 po 150 mg
KUT
100.00
436
pregabalin
LYRICA, Phizer
kapsula, tvrda
56 po 75 mg
KUT
80.00
437
levetiracetam
LYVAM,Alkaloid
film tableta
blister 60 po 250mg
KUT
3.00
438
levetiracetam
LYVAM,Alkaloid
film tableta
blister 60 po 500mg
KUT
5.00
439
levetiracetam
LYVAM,Alkaloid
film tableta
blister 60 po 1000mg
KUT
7.00
440
midekamicin
MACROPEN, Krka
sirup
1 po 115ml (175mg/5ml)
KUT
600.00
441
midekamicin
MACROPEN, Krka
film tablete
blister, 16 po 400mg
KUT
210.00
442
levodopa, benzerazid
MADOPAR ROCHE
HBS,Hoffmann La Roche
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
bocica,30 po
(100mg/25mg)
KUT
30.00
443
levodopa, benzerazid
MADOPAR ROCHE, F.
Hoffmann-La Roche
tableta
bocica,100 po 250 mg
(200 mg + 50 mg)
KUT
500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
444
levodopa, benzerazid
MADOPAR, Galenika
tableta
boca staklena,100 po
250 mg (200 mg + 50
mg)
KUT
1,300.00
445
glibenklamid
MANINIL 3,5, Berlin
Chemie
tableta
blister, 30 po 3,5 mg
KUT
500.00
446
maprotilin
MAPROTILIN, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 50 mg
KUT
700.00
447
maprotilin
MAPROTILIN, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 25 mg
KUT
3,000.00
448
ciprofloksacin
MAROCEN, Hemofarm
film tableta
blister, 10 po 250 mg
KUT
250.00
449
ciprofloksacin
MAROCEN, Hemofarm
film tableta
blister, 10 po 500 mg
KUT
1,800.00
450
ciprofloksacin
MAROCEN, Hemomont
kapi za oci, rastvor
bocica staklena, 1 po 5
ml 0,3%
KUT
150.00
451
megestrol
MEGACE, Bristol Mayers
Squibb
oralna suspenzija
boca plasticna, 1 po 240
ml (40 mg/ml)
KUT
100.00
452
megestrol
MEGACE, Bristol Mayers
Squibb
tableta
bocica, 30 po 160 mg
KUT
80.00
453
memantin
MEMANTIN PLIVA, Pliva
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
140.00
454
biperiden
MENDILEX, Alkaloid
tableta
blister, 50 po 2 mg
KUT
1,700.00
455
dezogestrel,
etinilestradiol
MERCILON, Organon
tableta
blister, 1 po 21 (0,15 mg
+ 0,02 mg)
KUT
100.00
456
piridostigmin
MESTINON, ICN
oblozena tableta
bocica, 150 po 60 mg
KUT
80.00
457
metadon
METADON, Hemofarm
kapi
bocica, 1 po 10 ml (10
mg/ml)
KUT
5.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
458
metformin
METFODIAB,Zdravlje
film tablete
blister,30x500mg
KUT
500.00
459
metformin
METFODIAB,Zdravlje
film tablete
blister,30x1000mg
KUT
500.00
460
metotreksat
METHOTREXAT
"EBEWE", Ebewe Pharma
tableta
kontejner za tablete, 50
po 2,5 mg
KUT
400.00
461
metildopa (racemat)
METHYLDOPA, Hemofarm
film tableta
20 po 250 mg
KUT
700.00
462
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN,
Hemofarm
oralne kapi, rastvor
bocica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,25 mg/1 ml)
KUT
50.00
463
metoprolol
METOPROLOL XL
SANDOZ, Salutas Pharma
film tablete
blister, 30 po 47,5mg
KUT
300.00
464
metoprolol
METOPROLOL XL
SANDOZ, Salutas Pharma
film tablete
blister, 30 po 95mg
KUT
100.00
465
flufenazin
METOTEN, Hemofarm
oblozena tableta
25 po 5 mg
KUT
120.00
466
flufenazin
METOTEN, Hemofarm
oblozena tableta
25 po 1 mg
KUT
600.00
467
telmisartan,
hidrohlortiazid
MICARDIS PLUS,
Boehringer Ingelheim
tableta
28 po (80 mg + 12.5 mg)
KUT
220.00
468
telmisartan
MICARDIS, Boehringer
Ingelheim
tableta
blister, 28 po 40 mg
KUT
70.00
469
telmisartan
MICARDIS, Boehringer
Ingelheim
tableta
28 po 80 mg
KUT
800.00
470
karvedilol
MILENOL, Hemofarm
tableta
28 po 25 mg
KUT
50.00
471
karvedilol
MILENOL, Hemofarm
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
KUT
500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
472
dezmopresin
MINIRIN, Ferring
tableta
bocica plasticna, 30 po
0,2 mg
KUT
220.00
473
dezmopresin
MINIRIN, Ferring
sprej za nos,
rastvor
1 po 5ml(100mcg/1ml)
KUT
35.00
474
pilokarpin
MIOKARPIN, Hemomont
kapi za oci
bocica, 1 po 10 ml 2%
KUT
250.00
475
pramipeksol
MIRAPEXIN, Boehringer
Ingelheim
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 10 po 0,375 mg
KUT
220.00
476
pramipeksol
MIRAPEXIN, Boehringer
Ingelheim
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 3 mg
KUT
170.00
477
pramipeksol
MIRAPEXIN, Boehringer
Ingelheim
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 0,75 mg
KUT
220.00
478
pramipeksol
MIRAPEXIN, Boehringer
Ingelheim
tableta
blister, 30 po 1 mg
KUT
120.00
479
pramipeksol
MIRAPEXIN, Boehringer
Ingelheim
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 1,5 mg
KUT
160.00
480
pramipeksol
MIRAPEXIN, Boehringer
Ingelheim
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
KUT
300.00
481
bezglutensko brasno
MIX B I MIX C BRAsNO, Dr
Schar
prasak
1 kg
KUT
800.00
482
insulin humani
MIXTARD 30 PENFILL,
Novo Nordisk
suspenzija za
injekciju u ulosku
(za Novopen) 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
KUT
800.00
483
izosorbid mononitrat
MONIZOL, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 40 mg
KUT
800.00
484
izosorbid mononitrat
MONIZOL, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
12,500.00
485
amlodipin
MONODIPIN,
PharmaSwiss
tablete
blister, 20 po 10 mg
KUT
1,500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
486
amlodipin
MONODIPIN,
PharmaSwiss
tablete
blister, 20 po 5 mg
KUT
5,400.00
487
fosinopril,
hidrohlortiazid
MONOPRIL PLUS,
PharmaSwiss
tableta
blister, 28 po (20 mg +
12,5 mg)
KUT
6,500.00
488
fosinopril
MONOPRIL, PharmaSwiss
tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
6,400.00
489
fosinopril
MONOPRIL, PharmaSwiss
tableta
blister, 28 po 20 mg
KUT
11,500.00
490
izosorbid mononitrat
MONOSAN, Slaviamed
tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
3,000.00
491
montelukast
MONTELUKAST
PHARMAS, PharmaS
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
150.00
492
montelukast
MONTELUKAST
PHARMAS, PharmaS
tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
150.00
493
ketokonazol
MYCOSEB, Hemofarm
tableta
20 po 200 mg
KUT
20.00
494
mikofenolat natrijum
MYFORTIC, Novartis
gastrorezistentna
tableta
blister, 120 po 180 mg
KUT
6.00
495
mikofenolat natrijum
MYFORTIC, Novartis
gastrorezistentna
tableta
blister, 120 po 360 mg
KUT
14.00
496
naltrekson hlorid
NALTREXONE, HPW
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
12.00
497
mometazon
NASONEX, ScheringPlough
sprej za nos,
suspenzija
bocica sa rasprsivacem,
1 po 140 doza (0,05%)
KUT
500.00
498
deksametazon,
neomicin
NEODEKSACIN,
Hemomont
kapi za oci, rastvor
bocica, 10 ml (0,1% +
0,35%)
KUT
120.00
499
acitretin
NEOTIGASON, F.
Hoffmann-La Roche
kapsula, tvrda
blister, 100 po 10 mg
KUT
5.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
500
acitretin
NEOTIGASON, F.
Hoffmann-La Roche
kapsula, tvrda
blister, 30 po 25 mg
KUT
20.00
501
gabapentin
NEURONTIN, Phizer
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
KUT
50.00
502
nebivolol
NEVOTENS,Zdravlje
film tablete
blister,30x5mg
KUT
800.00
503
nifedipin
NIFELAT, Zdravlje
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 20 mg
KUT
4,000.00
504
nitrazepam
NIPAM, Bosnalijek
tableta
blister, 10 po 5 mg
KUT
2,000.00
505
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NITROLINGUAL, Pohl
Boskamp
sublingvalni sprej
boca sa pumpom za
doziranje, 12,2 ml/ 200
doza (0,4 mg/doza)
KUT
150.00
506
pantoprazol
NOLPAZA,Pharmanova,Kr
ka
gastrointestinalna
tableta
blister 14 po 20mg
KUT
1,000.00
507
pantoprazol
NOLPAZA,Pharmanova,Kr
ka
gastrointestinalna
tableta
blister 14 po 40mg
KUT
500.00
508
tamoksifen
NOLVADEX, AstraZeneca
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
2,300.00
509
somatropin
NORDITROPIN
NORDILET, Novo Nordisk
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 1 po 30
i.j. (10 mg/1,5 ml)
KUT
45.00
510
somatropin
NORDITROPIN
NORDILET, Novo Nordisk
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 1 po 45
i.j. (15 mg/1,5 ml)
KUT
65.00
511
amlodipin
NORVASC, Pfizer
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
6,500.00
512
amlodipin
NORVASC, Pfizer
tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
30,000.00
513
insulin aspart
NOVO RAPID, Novo
Nordisk
rastvor za injekciju
bocica, 1 po 10 ml (100
i.j./ml )
KUT
130.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
514
insulin aspart
NOVOMIX 30 FLEXPEN,
Novo Nordisk
suspenzija za
injekciju
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./1 ml )
KUT
7,500.00
515
insulin aspart
NOVORAPID FLEXPEN,
Novo Nordisk
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml )
KUT
720.00
516
olanzapin
OLPIN Ave Pharmaceutikal
film tablete
blister 30 po 5mg
KUT
10.00
517
olanzapin
OLPIN Ave Pharmaceutikal
film tablete
blister 30 po 10mg
KUT
10.00
518
omeprazol
OMEPRAZOL,Hemofarm
gastrointestinalna
capsula,tvrda
blister 14 po 20mg
KUT
100.00
519
omeprazol
OMEPRAZOL,Hemofarm
gaztroinsteninalna
capsul,tvrda
boca 15 po 20mg
KUT
30.00
520
omeprazol
OMEPROL, Zdravlje
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner za tablete, 15
po 20 mg
KUT
300.00
521
itrakonazol
OMICRAL, Medico Uno
kapsula, tvrda
blister, 28 po 100 mg
KUT
10.00
522
itrakonazol
OMICRAL, Medico Uno
kapsula, tvrda
blister, 15 po 100 mg
KUT
10.00
523
ondansetron
ONDASAN, Slaviamed
film tableta
10 po 8 mg
KUT
210.00
524
ondansetron
ONDASAN, Slaviamed
film tableta
10 po 4 mg
KUT
20.00
525
olanzapin
ONZAPIN, Zdravlje
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
45.00
526
olanzapin
ONZAPIN, Zdravlje
film tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
130.00
527
dorzolamid i timolol
maleat
OPTODROP Co, Rafarm
rastvor
boca 2% + 0.5% u 5 ml
KUT
300.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
528
dorzolamid
OPTODROP, Rafarm
rastvor
boca 20mg po ml 5 ml
KUT
20.00
529
morfin-sulfat
ORAMORPH, L.Molteni
sirup
bocica staklena,1 po
100 ml (10 mg/5ml)
KUT
10.00
530
morfin-sulfat
ORAMORPH, L.Molteni
oralne kapi, rastvor
bocica sa kapaljkom, 1
po 20 ml (20 mg/ml)
KUT
50.00
531
morfin-sulfat
ORAMORPH, L.Molteni
oralni rastvor
kontejner jednodozni, 20
po 5 ml (30 mg/5 ml)
KUT
50.00
532
morfin-sulfat
ORAMORPH, L.Molteni
oralni rastvor
kontejner jednodozni, 20
po 5 ml (10 mg/5 ml)
KUT
350.00
533
omeprazol
ORTANOL, Ufar
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
KUT
20.00
534
metronidazol
ORVAGIL D, Galenika
tableta
20 po 400 mg
KUT
60.00
535
metronidazol
ORVAGIL, Galenika
tableta
20 po 250 mg
KUT
60.00
536
metronidazol
ORVAGIL, Galenika
vagitorija
10 po 500 mg
KUT
200.00
537
metronidazol
ORVAGIL, Galenika
tableta
20 po 400 mg
KUT
600.00
538
amoksicilin
OSPAMOX DT, Sandoz
tableta za oralnu
suspenziju
14 po 500 mg
KUT
1,200.00
539
amoksicilin
OSPAMOX DT, Sandoz
tableta za oralnu
suspenziju
14 po 1000 mg
KUT
2,800.00
540
amoksicilin
OSPAMOX, Sandoz
prasak za oralnu
suspenziju
1 po 60 ml (500 mg/5
ml)
KUT
3,500.00
541
megestrol
O'TENTIKA, Vipharm
oralna suspenzija
boca plasticna, 1 po 240
ml (40 mg/ml)
KUT
30.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
542
formoterol
OXIS TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
kontejner visedozni, 1
po 60 doza (4,5
mcg/doza)
KUT
20.00
543
formoterol
OXIS TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
kontejner visedozni, 1
po 60 doza (9
mcg/doza)
KUT
120.00
544
cefaleksin
PALITREX, Galenika
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
KUT
250.00
545
cefaleksin
PALITREX, Galenika
prasak za oralnu
suspenziju
bocica, 1 po 100 ml (250
mg/5 ml)
KUT
1,450.00
546
cefaleksin
PALITREX, Galenika
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
KUT
4,000.00
547
pramipeksol
PANARAK, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 0,7 mg
KUT
40.00
548
pramipeksol
PANARAK, Hemofarm
tableta
blister, 30 po 0,18 mg
KUT
100.00
549
paracetamol
PANATERM, Sopharma
sirup
bocica plasticna, 1 po
125 ml (120 mg/5 ml)
KUT
500.00
550
cefiksim
PANCEF, Alkaloid
film tableta
blister, 10 po 400 mg
KUT
400.00
551
cefiksim
PANCEF, Alkaloid
prasak za oralnu
suspenziju
bocica, 1 po 100 ml (100
mg/5 ml)
KUT
400.00
552
cefiksim
PANCEF, Alkaloid
granule za oralnu
suspenziju
bocica, 1 po 60 ml (100
mg/5 ml)
KUT
400.00
553
cefiksim
PANCEF, Alkaloid
film tableta
blister, 5 po 400 mg
KUT
250.00
554
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV 2X, Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po
140 ml (400 mg/5 ml +
57 mg/5 ml)
KUT
600.00
555
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV 2X, Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po 70
ml (400 mg/5 ml + 57
mg/5 ml)
KUT
800.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
556
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV 2X, Hemofarm
film tableta
teglica, 14 po 1000 mg
(875 mg + 125 mg)
KUT
1,800.00
557
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV FORTE,
Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po
100ml (250 mg/5 ml +
62,5 mg/5 ml)
KUT
1,000.00
558
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV, Hemofarm
film tableta
bocica staklena, 15 po
375 mg (250 mg + 125
mg)
KUT
280.00
559
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV, Hemofarm
prasak za oralnu
suspenziju
bocica staklena, 1 po
100 ml (125 mg/5 ml +
31,25 mg/5 ml)
KUT
500.00
560
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV, Hemofarm
film tableta
bocica staklena, 20 po
625 mg (500 mg + 125
mg)
KUT
1,700.00
561
pantoprazol
PANRAZOL, Zdravlje a.d.
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
KUT
200.00
562
pantoprazol
PANRAZOL, Zdravlje a.d.
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
KUT
100.00
563
pantoprazol
PANTOPRAZOL
PHARMAS, Pharmas
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
KUT
100.00
564
paracetamol
PARACETAMOL, Galenika
sirup
bocica, 1 po 100 ml (120
mg/5 ml)
KUT
500.00
565
paroksetin
PAROXETIN PHARMAS,
PharmaS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
200.00
566
mesalazin
PENTASA, Ferring
supozitorija
blister, 28 po 1 g
KUT
15.00
567
mesalazin
PENTASA, Ferring
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 100 po 500 mg
KUT
60.00
568
perinoprilindapid
PERIGARD
PLUS,PharmaSwiss
tablete sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister30x4mg+1,25mg
KUT
50.00
569
perindopril
PERIGARD, PharmaSwiss
tablete
blister, 30 po 4mg
KUT
750.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
570
perindopril
PERIGARD, PharmaSwiss
tablete
blister, 30 po 8 mg
KUT
400.00
571
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON,
Hemofarm
tableta
blister, 30 po 15 mg
KUT
20.00
572
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON,
Hemofarm
tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
2,500.00
573
pipemidinska kiselina
PIPEGAL, Galenika
kapsula
20 po 200 mg
KUT
500.00
574
pipemidinska kiselina
PIPEM, Hemofarm
kapsula
20 po 200 mg
KUT
1,000.00
575
amantadin sulfat
PK MERZ, Merz
Pharmaceuticals
tableta
30 po 100 mg
KUT
3,000.00
576
klopidogrel
PLAVIX, Sanofi
film tableta
28 po 75 mg
KUT
800.00
577
felodipin
PLENDIL, AstraZeneca
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
bocica plasticna, 30 po 5
mg
KUT
5,000.00
578
nistatin, neomicin,
polimiksin b
POLYGYNAX, Innotech
International
vaginalna kapsula,
meka
blister, 12 po (100000 i.j.
+ 35000 i.j. + 35000 i.j.)
KUT
150.00
579
laktuloza
PORTALAK, Belupo
sirup
1 po 500 ml (66,7 g/100
ml) 96%
KUT
20.00
580
pravastatin
PRAVACOR, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 40 mg
KUT
100.00
581
pravastatin
PRAVACOR, PharmaSwiss
tableta
30 po 20 mg
KUT
350.00
582
prednizon
PREDNIZON, Bosnalijek
tableta
blister, 10 po 5 mg
KUT
120.00
583
trimetazidin
PREDUCTAL MR, Servier
film tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 60 po 35 mg
KUT
500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
584
metoprolol
PRESOLOL, Hemofarm
film tableta
blister, 56 po 50 mg
KUT
10,000.00
585
metoprolol
PRESOLOL, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
13,000.00
586
metoprolol
PRESOLOL, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
13,000.00
587
perindopril, indapamid
PREXANIL COMBI, Servier
film tableta
kontejner, 30 po (5 mg +
1,25 mg)
KUT
100.00
588
perindopril, indapamid
PREXANIL COMBI, Servier
film tableta
kontejner, 30 po (4 mg +
1,25 mg)
KUT
50.00
589
perindopril
PREXANIL, Servier
tableta
30 po 10 mg
KUT
1,500.00
590
perindopril
PREXANIL, Servier
tableta
30 po 5 mg
KUT
2,000.00
591
perindopril, amlodipin
PREXANOR, Servier
tableta
kontejner plasticni, 30
po (10 mg + 5 mg)
KUT
120.00
592
perindopril, amlodipin
PREXANOR, Servier
tableta
kontejner plasticni, 30
po (10 mg + 10 mg)
KUT
200.00
593
perindopril, amlodipin
PREXANOR, Servier
tableta
kontejner plasticni, 30
po 5mg+ 10 mg
KUT
70.00
594
perindopril, amlodipin
PREXANOR, Servier
tableta
kontejner plasticni, 30
po (5 mg + 5 mg)
KUT
200.00
595
cilazapril,
hidrohlortiazid
PRILAZID PLUS, Galenika
film tableta
blister, 30 po (5 mg +
12,5 mg)
KUT
700.00
596
cilazapril
PRILAZID, Galenika
film tableta
kontejner za tablete, 30
po 5 mg
KUT
1,100.00
597
cilazapril
PRILAZID, Galenika
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
1,500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
598
enalapril,
hidrohlortiazid
PRILENAP H, Hemofarm
tableta
blister, 20 po (10 mg +
25 mg)
KUT
7,500.00
599
enalapril,
hidrohlortiazid
PRILENAP HL, Hemofarm
tableta
blister, 20 po (10 mg +
12.5 mg)
KUT
5,000.00
600
enalapril
PRILENAP, Hemofarm
tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
50,000.00
601
enalapril
PRILENAP, Hemofarm
tableta
blister, 20 po 20 mg
KUT
50,000.00
602
ramipril
PRILINDA, Hemofarm
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
3,000.00
603
ramipril
PRILINDA, Hemofarm
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
KUT
1,500.00
604
atenolol
PRINORM, Galenika
tableta
14 po 100 mg
KUT
2,000.00
605
takrolimus
PROGRAF, Astellas
kapsula
30 po 0,5 mg
KUT
100.00
606
takrolimus
PROGRAF, Astellas
kapsula
60 po 1 mg
KUT
120.00
607
takrolimus
PROGRAF, Astellas
kapsula
30 po 5 mg
KUT
3.00
608
prednizon
PRONISON, Galenika
tableta
20 po 20 mg
KUT
1,500.00
609
propafenon
PROPAFEN, Hemofarm
film tableta
blister, 50 po 300 mg
KUT
450.00
610
propafenon
PROPAFEN, Hemofarm
film tableta
blister, 50 po 150 mg
KUT
6,000.00
611
propranolol
PROPRANOLOL, Galenika
tableta
50 po 40 mg
KUT
2,000.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
612
finasterid
PROSCAR, MSD
tableta
28 po 5 mg
KUT
1,500.00
613
propiltiouracil
PTU, Alkaliod d.o.o.
tableta
45 po 100 mg
KUT
70.00
614
propiltiouracil
PTU, Alkaliod d.o.o.
tableta
20 po 50 mg
KUT
1,300.00
615
budesonid
PULMICORT
TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(400 mcg/doza)
KUT
100.00
616
budesonid
PULMICORT
TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(200 mcg/doza)
KUT
280.00
617
budesonid
PULMICORT, AstraZeneca
suspenzija za
rasprsivanje
ampula, 20 po 2 ml (0,5
mg/ml)
KUT
5.00
618
budesonid
PULMICORT, AstraZeneca
suspenzija za
rasprsivanje
ampula, 20 po 2 ml
(0,25 mg/ml)
KUT
400.00
619
dornaza alfa
PULMOZYME,
F.Hoffmann-La Roche
rastvor za
inhalaciju
6 po 2,5 ml (2,5 mg
(2500 i.j.)/2,5 ml)
KUT
35.00
620
ramipril
RAMIPRIL PHARMAS,
Pharmas
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
4,500.00
621
ramipril
RAMIPRIL PHARMAS,
Pharmas
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
KUT
3,000.00
622
ramipril
RAMITENS, PharmaSwiss
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
1,500.00
623
ramipril
RAMITENS, PharmaSwiss
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
KUT
700.00
624
sirolimus
RAPAMUNE, Pfizer
oblozena tableta
blister, 30 po 1 mg
KUT
20.00
625
granisetron
RASETRON, Zdravlje
Actavis
film tableta
blister, 10 po 1 mg
KUT
60.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
626
granisetron
RASETRON, Zdravlje
Actavis
film tableta
blister, 5 po 2 mg
KUT
120.00
627
losartan
RASOLTAN, Zdravlje
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
450.00
628
indapamid
RAWEL SR, Krka
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 1,5 mg
KUT
500.00
629
gvozdjeIIIhidroksid
REFERUM,Slaviamed
sirup
boc.1x100ml 50mg/5ml
KUT
150.00
630
gvozdjeIIIhidroksid
REFERUM,Slaviamed
sirup
boc.1x100ml100mg/5ml
KUT
300.00
631
gvozdjeIIIhidroksid
REFERUM,Slaviamed
tableta
blister, 30 po 100mg
KUT
300.00
632
metoklopramid
REGLAN, Alkaloid
tableta
blister, 40 po 10 mg
KUT
200.00
633
perindopril
RELIKA,Alkaloid
tableta
blister 30 po 2mg
KUT
100.00
634
perindopril
RELIKA,Alkaloid
tableta
blister 30 po 4mg
KUT
100.00
635
perindopril
RELIKA,Alkaloid
tableta
blister 30 po 8mg
KUT
120.00
636
mirtazapin
REMERON, Organon
film tableta
30 po 30 mg
KUT
300.00
637
mirtazapin
REMIRTA, Zdravlje
film tableta
blister, 30 po 30 mg
KUT
600.00
638
ropinirol
REPIROL, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 2 mg
KUT
10.00
639
ropinirol
REPIROL, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 4mg
KUT
20.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
640
ropinirol
REPIROL, PharmaSwiss
tableta
blister, 30 po 8mg
KUT
20.00
641
ropinirol
REQUIP MODUTAB,
GlaxoSmithKline
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 28 po 2 mg
KUT
200.00
642
ropinirol
REQUIP MODUTAB,
GlaxoSmithKline
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 28 po 8 mg
KUT
300.00
643
ropinirol
REQUIP MODUTAB,
GlaxoSmithKline
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 28 po 4 mg
KUT
250.00
644
rifampicin
RIFAMOR, Galenika
kapsula, tvrda
blister, 16 po 300 mg
KUT
600.00
645
risperidon
RISPERIDON, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 3 mg
KUT
50.00
646
risperidon
RISPERIDON, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 2 mg
KUT
1,100.00
647
risperidon
RISPERIDON, Hemofarm
film tableta
blister, 20 po 1 mg
KUT
150.00
648
risperidon
RISPOLEPT, JanssenCilag
rastvor za oralnu
upotrebu
100 ml (1 mg/ml)
KUT
6.00
649
risperidon
RISPOLEPT, JanssenCilag
oralni rastvor
bocica staklena, 1 po 30
ml (1 mg/ml)
KUT
15.00
650
risperidon
RISPOLEPT, JanssenCilag
film tableta
blister, 20 po 3 mg
KUT
30.00
651
risperidon
RISPOLEPT, JanssenCilag
film tableta
blister, 20 po 4 mg
KUT
5.00
652
risperidon
RISPOLEPT, JanssenCilag
film tableta
blister, 20 po 1 mg
KUT
250.00
653
risperidon
RISPOLEPT, JanssenCilag
film tableta
blister, 20 po 2 mg
KUT
1,200.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
654
risperidon
RISSAR, Alkaloid d.o.o.
film tableta
blister, 20 po 3 mg
KUT
50.00
655
risperidon
RISSAR, Alkaloid d.o.o.
film tableta
blister, 20 po 2 mg
KUT
2,000.00
656
risperidon
RISSAR, Alkaloid d.o.o.
film tableta
blister, 20 po 1 mg
KUT
200.00
657
klonazepam
RIVOTRIL, Galenika
tableta
fiola, 30 po 2 mg
KUT
3,500.00
658
klonazepam
RIVOTRIL, Roche
tableta
30 po 2 mg
KUT
500.00
659
izotretinoin
ROACCUTANE,
F.Hoffmann-La Roche
kapsula, meka
blister, 30 po 10 mg
KUT
120.00
660
kalcitriol
ROCALTROL, F.HoffmannLa Roche
kapsula, meka
blister, 100 po 0,25 mcg
KUT
20.00
661
rosuvastatin
ROSUHOL, PharmaSwiss
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
50.00
662
rosuvastatin
ROSUHOL, PharmaSwiss
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
200.00
663
rosuvastatin
ROVESTA, Pharmanova
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
50.00
664
rosuvastatin
ROVESTA, Pharmanova
film tableta
blister, 28 po 20 mg
KUT
20.00
665
rosuvastatin
ROXERA, Krka
film tablete
blister, 28 po 10 mg
KUT
20.00
666
rosuvastatin
ROXERA, Krka
film tablete
blister, 28 po 20 mg
kUT
20.00
667
roksitromicin
ROXIMISAN, Slaviamed
film tableta
blister, 10 po 150 mg
KUT
400.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
668
lansoprazol
SABAX, Hemofarm
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 28 po 15 mg
KUT
200.00
669
lansoprazol
SABAX, Hemofarm
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 30 mg
KUT
200.00
670
tafluprost
SAFLUTAN, MSD
rastvor
boca 30 po (15mcg po
ml) 0.3 ml
KUT
12.00
671
sulfasalazin
SALAZOPYRIN-EN,
Kemwell
gastrorezistentna
tableta
boca plasticna, 100 po
500 mg
KUT
300.00
672
mesalazin
SALOFALK 500, Dr Falk
Pharma
gastrorezistentna
tableta
blister, 50 po 500 mg
KUT
100.00
673
mesalazin
SALOFALK, Dr Falk
Pharma
supozitorija
strip, 10 po 500 mg
KUT
30.00
674
mesalazin
SALOFALK500, Dr Falk
Pharma
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 500 mg
KUT
20.00
675
sulfadiazin srebro
SANADERM, Zdravlje
krem
tuba, 1 po 50 g 1%
KUT
80.00
676
ciklosporin
SANDIMMUN NEORAL,
Novartis
kapsula, meka
blister, 50 po 50 mg
KUT
5.00
677
ciklosporin
SANDIMMUN NEORAL,
Novartis
kapsula, meka
blister, 50 po 100 mg
KUT
15.00
678
ciklosporin
SANDIMMUN NEORAL,
Novartis
kapsula, meka
blister, 50 po 25 mg
KUT
15.00
679
ciklosporin
SANDIMMUN NEORAL,
Novartis
oralni rastvor
bocica, 1 po 50 ml (100
mg/1 ml)
KUT
60.00
680
zolpidem
SANVAL, Lek
film tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
450.00
681
zolpidem
SANVAL, Lek
film tableta
blister, 20 po 5 mg
KUT
450.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
682
amjodaron hlorid
SEDACORON, Ebewe
tableta
blister, 50 po 200mg
KUT
5.00
683
flutikazon, salmeterol
SERETIDE DISCUS,
GlaxoSmithKline
prasak za
inhalaciju, podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
KUT
240.00
684
flutikazon, salmeterol
SERETIDE DISCUS,
GlaxoSmithKline
prasak za
inhalaciju, podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
KUT
1,600.00
685
flutikazon, salmeterol
SERETIDE DISCUS,
GlaxoSmithKline
prasak za
inhalaciju, podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
KUT
800.00
686
salmeterol
SEREVENT Inhaler CFCFree, Hemofarm AD
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 120
doza (25 mcg/doza)
KUT
85.00
687
kvetiapin
SEROQUEL XR,Astra
Zeneca
tablete sa
produzenim
oslobadjanjem
blister,60x50mg
KUT
10.00
688
kvetiapin
SEROQUEL XR,Astra
Zeneca
tablete sa
produzenim
oslobadjanjem
blister,60x200mg
KUT
5.00
689
kvetiapin
SEROQUEL XR,Astra
Zeneca
tablete sa
produzenim
oslobadjanjem
blister,60x300mg
KUT
5.00
690
kvetiapin
SEROQUEL XR,Astra
Zeneca
tablete sa
produzenim
oslobadjanjem
blister,60x400mg
KUT
3.00
691
paroksetin
SEROXAT,
GlaxoSmithKline
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
1,300.00
692
sertralin
SIDATA, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 100 mg
KUT
30.00
693
sertralin
SIDATA, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
450.00
694
amoksicilin
SINACILIN, Galenika
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
KUT
120.00
695
amoksicilin
SINACILIN, Galenika
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
KUT
2,500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
696
amoksicilin
SINACILIN, Galenika
prasak za oralnu
suspenziju
bocica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (250
mg/5 ml)
KUT
2,700.00
697
montelukast
SINGULAIR,
MerckSharpDohme
tableta za zvakanje
blister, 28 po 4 mg
KUT
30.00
698
montelukast
SINGULAIR,
MerckSharpDohme
granule
kesica, 28 po 4 mg
KUT
200.00
699
montelukast
SINGULAIR,
MerckSharpDohme
tableta za zvakanje
blister, 28 po 5 mg
KUT
350.00
700
montelukast
SINGULAIR,
MerckSharpDohme
film tableta
28 po 10 mg
KUT
400.00
701
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N, Galenika
krem
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
KUT
800.00
702
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N, Galenika
mast
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
KUT
800.00
703
fluocinolonacetonid
SINODERM, Galenika
krem
tuba, 1 po 15 g (0,25
mg/g)
KUT
1,000.00
704
fluocinolonacetonid
SINODERM, Galenika
mast
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g)
KUT
600.00
705
fluocinolonacetonid
SINODERM, Galenika
gel
tuba, 1 po 30 g (0,25
mg/g)
KUT
200.00
706
tizanidin
SIRDALUD, Novartis
tableta
blister, 30 po 4 mg
KUT
300.00
707
olanzapin
SIZAP, Alkaloid
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
30.00
708
olanzapin
SIZAP, Alkaloid
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
100.00
709
lizinopril,
hidrohlortiazid
SKOPRYL PLUS, Alkaloid
tableta
blister, 30 po (20 mg +
12,5 mg)
KUT
2,500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
710
lizinopril
SKOPRYL, Alkaloid
tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
5,000.00
711
lizinopril
SKOPRYL, Alkaloid
tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
3,600.00
712
lamotrigin
SOLABAN, Hemofarm
tableta za oralnu
suspenziju
blister, 30 po 100 mg
KUT
20.00
713
lamotrigin
SOLABAN, Hemofarm
tableta za oralnu
suspenziju
blister, 30 po 25 mg
KUT
30.00
714
lamotrigin
SOLABAN, Hemofarm
tableta za oralnu
suspenziju
blister, 30 po 50 mg
KUT
15.00
715
mebendazol
SOLTRIK, Galenika
oralna suspenzija
bocica,1 po 30 ml (100
mg/5 ml)
KUT
150.00
716
atorvastatin
SORTIS, Pfizer
film tableta
blister, 30 po 40 mg
KUT
150.00
717
atorvastatin
SORTIS, Pfizer
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
400.00
718
atorvastatin
SORTIS, Pfizer
film tableta
blister, 30 po 80 mg
KUT
6.00
719
atorvastatin
SORTIS, Pfizer
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
1,100.00
720
salbutamol
SPALMOTIL, Galenika
rastvor za
rasprsivanje
bocica,1 po 10 ml (5
mg/ml)
KUT
150.00
721
salbutamol
SPALMOTIL, Galenika
oralni rastvor
boca,1 po 200 ml (2
mg/5 ml)
KUT
1,500.00
722
salbutamol
SPALMOTIL, Galenika
tableta
blister, 60 po 2 mg
KUT
1,600.00
723
tiotropium-bromid
SPIRIVA, Boehringer
Ingelheim
prasak za
inhalaciju, tvrda
kapsula
blister, 30 po 18 mcg
KUT
1,000.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
724
spironolakton
SPIRONOLAKTON,
Galenika
tableta
blister, 30 po 100 mg
KUT
400.00
725
spironolakton
SPIRONOLAKTON,
Galenika
tableta
blister, 40 po 25 mg
KUT
3,200.00
726
fusidinska kiselina
STANICID, Hemofarm
mast
tuba, 1 po 10 g (2%)
KUT
350.00
727
zolpidem
STILNOX, Sanofi
film tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
30.00
728
azitromicin
SUMAMED FORTE SIRUP,
Pliva
prasak za oralnu
suspenziju
bocica plasticna, 1 po 15
ml ( 200 mg/5 ml)
KUT
10.00
729
azitromicin
SUMAMED KAPSULE,
Pliva
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
KUT
300.00
730
azitromicin
SUMAMED SIRUP 1200,
Pliva
prasak za oralnu
suspenziju
bocica plasticna, 1 po 30
ml ( 200 mg/5 ml)
KUT
100.00
731
azitromicin
SUMAMED SIRUP, Pliva
prasak za oralnu
suspenziju
bocica plasticna, 1 po 20
ml ( 100 mg/5 ml)
KUT
20.00
732
azitromicin
SUMAMED TABLETE 500,
Pliva
film tableta
blister, 3 po 500 mg
KUT
350.00
733
budesonid, formoterol
SYMBICORT
TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
KUT
450.00
734
budesonid, formoterol
SYMBICORT
TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
1 po 60 doza (80 mcg)
KUT
12.00
735
budesonid, formoterol
SYMBICORT
TURBUHALER,
AstraZeneca
prasak za
inhalaciju
1 po 60 doza (160 mcg
+ 4,5 mcg)
KUT
1,000.00
736
tamoksifen
TAMOKSIFEN,Alvogen
film tableta
blister30x10mg
KUT
50.00
737
tamsulosin
TAMSOL, PharmaSwiss
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
KUT
4,200.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
738
tamsulosin
TAMSULOSIN
PHARMAS,PharmaS
kapsula sa
modifikovanim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
KUT
700.00
739
metformin
TEFOR,Galenika
film tableta
tegla, 30 po 850 mg
KUT
250.00
740
metformin
TEFOR,Galenika
tableta
30 po 500 mg
KUT
2,000.00
741
karbamazepin
TEGRETOL CR, Novartis
film tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 30 po 400 mg
KUT
1,700.00
742
karbamazepin
TEGRETOL, Novartis
oralna suspenzija
1 po 250 ml (2 g/100 ml)
KUT
20.00
743
telmisartan
TELMITENS,PharmaSwiss
film tableta
blister,30x40mg
KUT
100.00
744
telmisartan
TELMITENS,PharmaSwiss
film tableta
blister,30x80mg
KUT
30.00
745
rilmenidin
TENAXUM, Les
Laboratories Servier
tableta
blister, 30 po 1 mg
KUT
100.00
746
bisoprolol,
hidrohlortiazid
TENSEC plus, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po (5 mg
+12,5 mg)
KUT
1,000.00
747
bisoprolol
TENSEC, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
100.00
748
bisoprolol
TENSEC, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
10,000.00
749
tetrazepam
TETRAZEPAMMIP,Chephasaar
tableta
blister, 20 po 50 mg
KUT
800.00
750
tiamazol
THYROZOL, Merck
film tableta
blister, 20 po 5 mg
KUT
70.00
751
tiamazol
THYROZOL, Merck
film tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
100.00
Partija
Količina
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
752
tiamazol
THYROZOL, Merck
film tableta
blister, 20 po 20 mg
KUT
200.00
753
tiamazol
TIASTAT, Bosna lijek
tableta
20 po 20 mg
KUT
700.00
754
tiklopidin
TICLODIX, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 250 mg
KUT
50.00
755
levetiracetam
TINALVO,Alvogen
film tablete
blister 60 po 250
KUT
3.00
756
levetiracetam
TINALVO,Alvogen
film tablete
blister 60 po 500mg
KUT
5.00
757
levetiracetam
TINALVO,Alvogen
film tablete
blister 60 po 1000mg
KUT
7.00
758
levotiroksin natrijum
TIVORAL, Galenika
tableta
blister, 50 po 100 mcg
KUT
200.00
759
mianserin
TOLVON, Organon
film tableta
blister, 30 po 30 mg
KUT
70.00
760
topiramat
TOPAMAX, Janssen-Cilag
film tableta
blister, 28 po 25 mg
KUT
150.00
761
topiramat
TOPAMAX, Janssen-Cilag
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
800.00
762
topiramat
TOPAMAX, Janssen-Cilag
film tableta
blister, 28 po 100 mg
KUT
500.00
763
tramadol
TRAMAFLASH,
PharmaSwiss
oralna disperzibilna
tableta
blister, 20 po 50 mg
KUT
1,000.00
764
tramadol
TRAMAFORT,
PharmaSwiss
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
KUT
200.00
765
tramadol
TRAMAFORT,PharmaSwis
s
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 20 po 150 mg
KUT
60.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
766
trandolapril
TRANDOLAPRIL,
PharmaS
767
trandolapril
TRANDOLAPRIL,
PharmaS
768
trandolapril
TRANDOLAPRIL,
PharmaS
769
travoprost
770
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
kapsula sa
produzenim
oslobadjanjem,
tvrda
blister, 28 po 2mg
KUT
700.00
blister, 28 po 0.5mg
KUT
700.00
blister, 28 po 4mg
KUT
150.00
TRAVATAN, Alcon
Couvreur
kapi za oci, rastvor
bocica sa kapaljkom, 2,5
ml 40 mcg/ml
KUT
40.00
olanzapin
TREANA, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
30.00
771
olanzapin
TREANA, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
120.00
772
donepezil
TREGONA, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
30.00
773
donepezil
TREGONA, Hemofarm
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
30.00
774
ramipril, felodipin
TRIAPIN MITE, Chinoin
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 28 po (2,5 mg +
2,5 mg)
KUT
350.00
775
ramipril, felodipin
TRIAPIN, Chinoin
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 28 po (5 mg+ 5
mg)
KUT
800.00
776
cefpodoksim
TRIDOX, Alkaloid
film tableta
blister, 10 po 100 mg
KUT
100.00
777
cefpodoksim
TRIDOX, Alkaloid
film tableta
blister, 10 po 200 mg
KUT
100.00
778
cefpodoksim
TRIDOX, Alkaloid
prasak za oralnu
suspenziju
bocica 1 po 64,8 g (40
mg/5 ml)
KUT
400.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
779
trimetazidin
TRIMECARD,PharmaSwis
s
tablete sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister30x35mg
KUT
100.00
780
trimetazidin
TRIMECARD,PharmaSwis
s
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister60x35mg
KUT
100.00
781
trimetazidin
TRIMECARD,PharmaSwis
s
tablete sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister60x35mg
KUT
120.00
782
trimetazidin
TRIMETACOR, Alvogen
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 60 po 35 mg
KUT
800.00
783
ramipril, hidrohlortiazid
TRITACE COMP LS,
Aventis Intercontinental
tableta
blister, 28 po (2,5 mg +
12,5 mg)
KUT
550.00
784
ramipril, hidrohlortiazid
TRITACE COMP, Aventis
Intercontinental
tableta
28 po (5 mg + 25 mg)
KUT
4,000.00
785
ramipril
TRITACE, Aventis
Intercontinental
tableta
28 po 10 mg
KUT
550.00
786
ramipril
TRITACE, Aventis
Intercontinental
tableta
28 po 2, 5 mg
KUT
4,000.00
787
ramipril
TRITACE, Aventis
Intercontinental
tableta
28 po 5 mg
KUT
6,000.00
788
trazodon
TRITTICO Retard, CSC
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
20 po 150 mg
KUT
1,000.00
789
tramadol
TRODON, Hemofarm
tableta sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 10 po 100 mg
KUT
400.00
790
tramadol
TRODON, Hemofarm
kapsula, tvrda
blister, 20 po 50 mg
KUT
1,800.00
791
tramadl
TRODON, Hemofarm
tableta
saproduzenim
oslobadjanjem
blister10po200mg
KUT
100.00
792
dorzolamid
TRUSOPT, Merck Sharp
Dohme
kapi za oci, rastvor
bocica plasticna, 1 po 5
ml (2%)
KUT
100.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
793
atorvastatin
TULIP, Ufar DOO
film tableta
blister, 30 po 10 mg
KUT
30.00
794
atorvastatin
TULIP, Ufar DOO
film tableta
blister, 30 po 20 mg
KUT
40.00
795
dolzolamid
ULOM,Teva
kapi za oci
boc.5ml,20mg/ml
KUT
20.00
796
diklofenak
UNICLOPHEN 0.1%,
Unimed Pharma
kapi za oci, rastvor
bocica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,1%)
KUT
30.00
797
timolol
UNITIMOLOL 0.5%,
Unimed Pharma
kapi za oci, rastvor
bocica, 1 po 10 ml 0,5%
KUT
30.00
798
norfloksacin
URICIN, Slaviamed
film tableta
bocica plasticna, 20 po
400 mg
KUT
700.00
799
ursodeoksiholna
kiselina
URSOFALK, Dr Falk
Pharma
kapsula
100 po 250 mg
KUT
30.00
800
ursodeoksiholna
kiselina
URSOFALK, Dr Falk
Pharma
kapsula
50 po 250mg
KUT
5.00
801
ursodeoksiholna
kiselina
URSOSAN, Pro. Med. CS
kapsula, tvrda
blister, 100 po 250 mg
KUT
40.00
802
progesteron
UTROGESTAN, Besins
Manufacturing
kapsula, meka
blister, 14 po 200 mg
KUT
150.00
803
progesteron
UTROGESTAN, Besins
Manufacturing
kapsula, meka
blister, 30 po 100 mg
KUT
500.00
804
valproinska
kiselina,natrijum
valproat
VALPROIX, PharmaSwiss
tablete sa
produzenim
oslobadjanjem
blister, 30 po 145 mg +
333 mg
KUT
800.00
805
valsartan,
hidrohlortiazid
VALSACOMBI, Krka
film tableta
blister, 28 po (80 mg +
12,5 mg)
KUT
20.00
806
valsartan,
hidrohlortiazid
VALSACOMBI, Krka
film tableta
blister, 28 po
(160mg+12.5 mg)
KUT
20.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
807
valsartan
VALSACOR, Krka
film tableta
28 po 160 mg
KUT
100.00
808
valsartan
VALSACOR, Krka
film tableta
28 po 80 mg
KUT
1,500.00
809
valsartan
VALSARTAN SANDOZ,
Novartis
film tableta
blister, 28 po 80 mg
KUT
150.00
810
simvastatin
VASILIP, Slaviamed + Krka
film tableta
blister, 28 po 40 mg
KUT
15.00
811
simvastatin
VASILIP, Slaviamed + Krka
film tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
100.00
812
simvastatin
VASILIP, Slaviamed + Krka
film tableta
blister, 28 po 20 mg
KUT
150.00
813
amlodipin
VAZOTAL, Hemofarm
tableta
blister, 20 po 10 mg
KUT
5,500.00
814
amlodipin
VAZOTAL, Hemofarm
tableta
blister, 20 po 5 mg
KUT
29,000.00
815
venlafaksin
VELAHIBIN, Zdravlje
film tableta
blister, 28 po 37,5 mg
KUT
50.00
816
venlafaksin
VELAHIBIN, Zdravlje
film tableta
blister, 28 po 75 mg
KUT
150.00
817
venlafaksin
VENLAX,Galenika
kapsula
blister,30 po 75mg
KUT
20.00
818
salbutamol
VENTOLIN,
GlaxoSmithKline
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 10 ml
(200 doza po 0,1 mg)
KUT
2,200.00
819
verapamil
VERAPAMIL, Alkaloid
film tableta
blister, 30 po 80mg
KUT
500.00
820
verapamil
VERAPAMIL, Alkaloid
film tableta
blister, 30 po 40mg
KUT
500.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
821
verapamil
VERAPAMIL, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 40 mg
KUT
4,500.00
822
verapamil
VERAPAMIL, Hemofarm
film tableta
blister, 50 po 80 mg
KUT
5,000.00
823
solifenacin
VESICARE, Astellas
film tableta
blister, 10 po 5 mg
KUT
20.00
824
solifenacin
VESICARE, Astellas
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
10.00
825
fentanil
VICTANYL, Actavis
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 16,5 mg/30 cm2)
KUT
40.00
826
fentanil
VICTANYL, Actavis
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h (5
po 4,125 mg/7,5 cm2)
KUT
60.00
827
fentanil
VICTANYL, Actavis
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h (5
po 8,25 mg/15 crnP)
KUT
60.00
828
fentanil
VICTANYL, Actavis
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 75mcg/ h 5
po 12,375 mg /22,5 cm2
KUT
20.00
829
holekalciferol
VIGANTOL ULJE, Merck
oralne kapi
bocica, 1 po 10 ml
(20000 i.j./ml)
KUT
400.00
830
tenofovirdizoproksil
VIREAD, Gilead Sciences
film tableta
boca, 30 po 245 mg
KUT
10.00
831
ofloksacin
VISIREN, Jugoremedija
tableta
10 po 200 mg
KUT
30.00
832
latanoprost
VISUS,Hemofarm
kapi za oci,rastvor
bocica sa kapajlkom 1
po 2,5ml(50mg/ml)
KUT
200.00
833
ramipril, hidrohlortiazid
VIVACE PLUS L, Zdravlje
tableta
blister, 28 po (2,5 mg +
12,5 mg)
KUT
300.00
834
ramipril
VIVACE PLUS, Zdravlje
tableta
blister, 28 po (5 mg + 25
mg)
KUT
1,300.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
835
ramipril
VIVACE, Zdravlje
tableta
blister, 28 po 10 mg
KUT
150.00
836
ramipril
VIVACE, Zdravlje
tableta
blister, 28 po 1,25 mg
KUT
50.00
837
ramipril
VIVACE, Zdravlje
tableta
blister, 28 po 5 mg
KUT
3,000.00
838
ramipril
VIVACE, Zdravlje
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
KUT
1,500.00
839
bupropion
WELLBUTRIN XR,
GlaxoSmithKline
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
bocica, 30 po 150 mg
KUT
6.00
840
timolol, latanoprost
XALACOM, Phizer
kapi za oci, rastvor
1 po 2,5 ml (5 mg/ml +
50 mcg/ml)
KUT
200.00
841
latanoprost
XALATAN, Phizer
kapi za oci, rastvor
bocica sa kapaljkom, 1
po 2,5 ml 0,005%
KUT
1,900.00
842
alprazolam
XANAX, Phizer
tableta
blister, 30 po 0,5 mg
KUT
100.00
843
alprazolam
XANAX, Phizer
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
KUT
100.00
844
cefuroksim
XORIMAX, Sandoz
prasak za oralnu
suspenziju
bocica, 125mg u 5ml 70
ml
KUT
25.00
845
drospirenon,
etinilestradiol
YASMIN, Schering
film tableta
blister, 21 po (3 mg +
0,03 mg)
KUT
25.00
846
donepezid
YASNAL,Slaviamed
film tablete
blister,28x5mg
KUT
12.00
847
donepezid
YASNAL,Slaviamed
film tablete
blister,28x10mg
KUT
12.00
848
drospirenon,
etinilestradiol
YAZ, Bayer
film tableta
blister, 28 po (3 mg +
0,02 mg) (24 + 4
placebo)
KUT
20.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
849
bumetanid
YURINEX, Hemofarm
tableta
blister, 20 po 1 mg
KUT
4,500.00
850
olanzapin
ZALASTA,Pharmanov/Krka
tableta
blister 28 po 5mg
KUT
50.00
851
olanzapin
ZALASTA,Pharmanov/Krka
tableta
blister 28 po 10mg
KUT
50.00
852
lamivudin
ZEFFIX, GlaxoSmithKline
film tableta
28 po 100 mg
KUT
60.00
853
omeprazol
ZEPROM, PharmaSwiss
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
KUT
50.00
854
finasterid
ZERLON, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
900.00
855
zidovudin
ZIDOSAN,Slaviamed
kapsula
blister100x100mg
KUT
1.00
856
cilazapril
ZOBOX, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
KUT
500.00
857
cilazapril
ZOBOX, Hemofarm
film tableta
blister, 30 po 5 mg
KUT
800.00
858
simvastatin
ZOCOR, MSD
film tableta
28 po 40 mg
KUT
60.00
859
simvastatin
ZOCOR, MSD
film tableta
28 po 10 mg
KUT
70.00
860
simvastatin
ZOCOR, MSD
film tableta
28 po 20 mg
KUT
100.00
861
zofenopril
ZOFECARD, Menarini
Group
film tableta
blister, 28 po 30 mg
KUT
900.00
862
sertralin
ZOLOFT, Haupt Pharma
film tableta
blister, 28 po 100 mg
KUT
300.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Partija
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje i jačina leka
Jedinica mere
Količina
863
sertralin
ZOLOFT, Haupt Pharma
film tableta
blister, 28 po 50 mg
KUT
2,000.00
864
kaptopril
ZORKAPTIL, Hemofarm
AD
tableta
bocica plasticna, 40 po
50 mg
KUT
200.00
865
kaptopril
ZORKAPTIL, Hemofarm
AD
tableta
bocica, 40 po 12,5mg
KUT
100.00
866
kaptopril
ZORKAPTIL, Hemofarm
AD
tableta
blister, 40 po 25 mg
KUT
900.00
867
aciklovir
ZOVIRAX,
GlaxoSmithKline
mast za oci
tuba, 1 po 4,5 g (30
mg/g)
KUT
10.00
868
klopidogrel
ZYLLT, Krka
film tableta
blister, 28 po 75 mg
KUT
600.00
869
klaritromicin
ZYMBAKTAR, Hemofarm
film tableta
14 po 250 mg
KUT
50.00
870
klaritromicin
ZYMBAKTAR, Hemofarm
film tableta
14 po 500 mg
KUT
350.00
871
klopidogrel
Clopidix, Hemofarm
film tableta
blister 28 po 75 mg
kut
500
872
trimetazidin
Trimetazidin, PharmaS
tableta sa
modigikovanim
oslobadjanjem
blister 30 po 35 mg
kut
100
873
trimetazidin
Trimetazidin, PharmaS
tableta sa
modigikovanim
oslobadjanjem
blister 60 po 35 mg
kut
100
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje I jačina leka
Jedinica mere
acenokumarol
acenokumarol
tablete
4mg
1 komad
4,000.00
tablete
250mg
1 komad
3,000.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Lista D
Partija
874
875
acetazolamid
acetazolamid
Količina
INN
Naziv leka
FO
Pakovanje I jačina leka
Jedinica mere
876
albendazol
albendazol
film tablete
200mg
1 komad
1,950.00
877
aminofilin
aminofilin
tablete
350mg
1 komad
100,000.00
Partija
Količina
878
busulfan
myleran
tableta
2.5mg
1 komad
200.00
879
carbegolin
cabergolin
film tablete
po 0,5mg
1 komad
128.00
880
ciklofosfamid
ciklofosfamid
tablete
50mg
1 komad
600.00
881
clobazam
clobazam
tablete
10mg
1 komad
400.00
882
clomifene
clomifene
tablete
50mg
1 komad
100.00
883
dapsone
dapsone
tablete
50mg
1 komad
600.00
884
fludrokortizon
fludrokortizon
tablete
0,1mg
1 komad
500.00
885
furosemid
furosemid
tablete
40mg
1 komad
150,000.00
886
gliceril trinitrat
gliceril trinitrat
lingvalete
500mcg
1 komad
12,000.00
887
hidrokortizon
hidrokortizon
tablete
10mg
1 komad
11,000.00
888
hydroxychloroqvine
hydroxychloroqvine
tablete
200mg
1 komad
4,000.00
889
hlorambucil
hlorambucil
tablete
2mg
1 komad
900.00
890
chlorqvine
phosphate
chloroqvine phosphate
tablete
250mg
1 komad
5,400.00
891
chloroqvine sulphate
chloroqvine sulphate
tablete
250mg
1 komad
500.00
892
levomepromazin
levomepromazin
tablete
100mg
1 komad
1,200.00
893
litijum karbonat
litijum karbonat
tablete
300mg
1 komad
8,000.00
894
melfalan
melfalan
tablete
2mg
1 komad
100.00
895
merkaptopurin
merkaptopurin
tablete
50mg
1 komad
250.00
896
molsidomin
molsidomin
tablete
2mg
1 komad
2,400.00
897
penicilamin
penicilamin
kapsule
250mg
1 komad
1,500.00
898
phenytoin
phenytoin
tablete
100mg
1 komad
300.00
899
sildenafil
sildenafil
film tablete
20mg
1 komad
1,620.00
900
talidomid
talidomid
tablete
100mg
1 komad
720.00
Pojedinačna
cena bez PDV-a
Vrednost bez PDV-a
Pomagala
Partija
901
902
903
904
905
NAZIV POMAGALA
DELOVI
Podšifra
PROIZVOĐAČ
Jedinica mere
Količina
Endotrahealna
kanila metalna
KANILA TRAHEALNA
METALNA BR.11 SCHR
9710
SCHREIBER, ili drugi
odgovarajući
1 komad
4.00
Pelene visoko upijajuce
moci >ili1400(do30kg)
10210
BAUERFEIND,
HARTMANN, SIMBEX
ili drugi odgovarajući
1 komad
4,000.00
Pelene visoko upijajuce
moci>ili 1400(30 do 70kg)
10210
BAUERFEIND,
HARTMANN, SIMBEX
ili drugi odgovarajući
1 komad
4,600.00
Pelene visoko upijajuce
moci >2000ml(40 do 70kg)
10210
BAUERFEIND,
HARTMANN, SIMBEX
ili drugi odgovarajući
1 komad
10,200.00
Pelene visoko upijajuce
moci>2400ml(preko 70 kg)
10210
BAUERFEIND,
HARTMANN, SIMBEX
ili drugi odgovarajući
1 komad
17,400.00
Pelene za
inkontinenciju, Seni,
Molicare, Abri,
Deltaform ili druge
odgovarajuće
Pelene za
inkontinenciju, Seni,
Molicare, Abri,
Deltaform ili druge
odgovarajuće
Pelene za
inkontinenciju, Seni,
Molicare, Abri,
Deltaform ili druge
odgovarajuće
Pelene za
inkontinenciju, Seni,
Molicare, Abri,
Deltaform ili druge
odgovarajuće
906
Krema za negu
stome
KREM BARRIER 60ML
4720 COLO
14110
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1 komad
80.00
907
Krema za negu
stome
PASTA ADHEZIVNA 30G
964560 CONVAT
14110
CONVATEK, SAD, ili
drugi odgovarajući
1 komad
50.00
908
Pasta za ispune
oziljnih neravnina
PASTA COLOPLAST 60G
2650 COLO
14210
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1 komad
80.00
909
Pasta za ispune
oziljnih neravnina
PASTA STOMAHESIVE
60G 183910 CONVAT
14210
CONVATEK, SAD, ili
drugi odgovarajući
1 komad
50.00
910
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
KATETER
LUMBRIFIKOVANI
8mm/16mm
14412
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
3,000.00
Pojedinačna
cena bez pdv-a
Vrednost bez pdv-a
NAZIV POMAGALA
DELOVI
Podšifra
PROIZVOĐAČ
Jedinica mere
Količina
911
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
KATETER NELATON
BR.10
14411
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
300.00
912
Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
URIN KATETER STALNI
FOLEY SILIKONSKI 12/24
10111
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
12.00
913
Urinarni kondom sa
urin kesama sa
ispustom
KESE ZA URINARNI
KONDOM
14520
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
500.00
914
Igle za pen spric
IGLA NOVO FINE
0,25X8MM 31G 100 KOM
NOVO 1 KOM
14710
NOVO NORDISK, ili
drugi odgovarajući
1 komad
13,000.00
915
Igle za pen spric
IGLA NOVO FINE
0,25X6MM 31G 100 KOM
NOVO 1 KOM
14710
NOVO NORDISK, ili
drugi odgovarajući
1 komad
240,000.00
916
Urin test traka za
okularno ocitavanje
secera i acetona u
urinu
TRAKA GLU/KETO
URISKAN 50/1 YEONG 1
KOM
14810
YEONG DONG, ili
drugi odgovarajući
1 komad
5,000.00
917
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
TRAKA CONTOUR TS 50
KOM BAY 1 KOM
15010
BAYER/A.G., ili drugi
odgovarajući
1 komad
7,000.00
918
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
LANCETE 25 KOM BAY,
1 KOM
15021
BAYER/A.G., ili drugi
odgovarajući
1 komad
50.00
919
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
TRAKA TOUCH IN MICRO
2X25 KOM PRIZMA 1
KOM
15010
PRIZMA, ili drugi
odgovarajući
1 komad
1,700.00
920
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
ACCU CHEK ACTIVE
GLUCOSE STRIPS 50K
ROCHE 1 KOM
15010
ROCHE (HOFFMAN LA
ROCHE), ili drugi
odgovarajući
1 komad
70,000.00
921
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
ACCU CHEK GO TEST
STRIPS 50 KOM ROCHE
1 KOM
15010
ROCHE (HOFFMAN LA
ROCHE), ili drugi
odgovarajući
1 komad
1,000.00
922
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
ACCU CHEK TRAKE
PERFORMA 50 KOM
ROCHE 1 KOM
15010
ROCHE (HOFFMAN LA
ROCHE), ili drugi
odgovarajući
1 komad
16,000.00
Partija
Pojedinačna
cena bez pdv-a
Vrednost bez pdv-a
Partija
NAZIV POMAGALA
DELOVI
Podšifra
PROIZVOĐAČ
Jedinica mere
Količina
923
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
ACCU CHEK LANCETE
25 KOM ROCHE 1 KOM
15021
ROCHE (HOFFMAN LA
ROCHE), ili drugi
odgovarajući
1 komad
17,000.00
924
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
LANSETE DROPLET
15021
PRIZMA, ili drugi
odgovarajući
1 komad
1,000.00
925
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
ACCU CHEK LANCETE
MULTICLIX 204 KOM, 1
KOM
15022
ROCHE (HOFFMAN LA
ROCHE), ili drugi
odgovarajući
1 komad
6,000.00
926
Test trake za aparat
sa lancetama za
vadjenje krvi
ACCU CHEK LANCETE
MULTICLIX 24 KOM
ROCHE 1 KOM
15022
ROCHE (HOFFMAN LA
ROCHE), ili drugi
odgovarajući
1 komad
1,000.00
927
Urinar
URINARNI KONDOM 30
kom
14510
MAGNA, ili drugi
odgovarajući
1 komad
1,000.00
928
FLASTER MEPILEX
FLASTER MEPILEX
19310
MOLNLYCKE AB, ili
drugi odgovarajući
1 komad
12.00
929
Potrosni materijal za
spoljnu portabilnu
insulinsku pumpu
PARADIGM QUICK SET
KATETER 1 KOM
MEDITRONIC No9
15210
MEDITRONIC
MEKSIKO, ili drugi
odgovarajući
1 komad
600.00
930
Potrosni materijal za
spoljnu portabilnu
insulinsku pumpu
3.OML.PARAD.INSUL.RE
ZERVOAR
15220
MEDITRONIC
MEKSIKO, ili drugi
odgovarajući
1komad
600.00
931
Disk podloga
DISK PODLOGA
40mm,50mm,60mm,ALTE
RNA
10010 13710
13910
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
6,500.00
932
Kesa za ileostomu
KESA ZA ILEOSTOMU
40mm,50mm,60mm
ALTERNA
10020
COLOPLAST A/S
DANSKA ili drugi
odgovarajući
1komad
8,200.00
933
Kesa za kolostomu
KESA ZA KOLOSTOMU
40mm,50mm,60mm
ALTERNA
13720
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
25,260.00
934
Kesa za urostomu
KESA ZA UROSTOMU
40mm,50mm,60mm
ALTERNA
13920
COLOPLAST A/S
DANSKA, ili drugi
odgovarajući
1komad
1,080.00
Pojedinačna
cena bez pdv-a
Vrednost bez pdv-a
NAZIV POMAGALA
DELOVI
Podšifra
PROIZVOĐAČ
Jedinica mere
Količina
935
Disk podloga
DISK PODLOGA
38mm,45mm,57mm,70mm
CONVATEK
10010 13710
13910
CONVATEK, SAD, ili
drugi odgovarajući
1komad
3,480.00
936
Kesa za ileostomu
KESA ZA ILEOSTOMU
38mm,45mm,57mm,100m
m CONV.
10020
CONVATEK, SAD, ili
drugi odgovarajući
1komad
1,200.00
937
Kesa za kolostomu
KESA ZA KOLOSTOMU
38mm,45mm,57mm,70mm
CONV.
13720
CONVATEK, SAD, ili
drugi odgovarajući
1komad
17,460.00
938
Kesa za urostomu
KESA ZA UROSTOMU
38mm,45mm,57mm,70mm
CONV.
13920
CONVATEK, SAD, ili
drugi odgovarajući
1komad
750.00
Partija
Pojedinačna
cena bez pdv-a
Vrednost bez pdv-a
Објавити на интернет страници Апотеке „Ваљево“: www.apotekavaljevo.rs и Порталу јавних набавки, дана 28.02.2014. године.
Download

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za