INFORMACE PRO DIABETIKY
ČÍSLO 56 . SRPEN 2010
Diabetes
a duše
TROCHA PSYCHOLOGIE PRO DĚTI S DIABETEM . CUKROVKA A STRES . REEDUKACE NA IP
MALÁ SERVISNÍ SADA . JAK JEDNODUŠE POUŽÍVAT BOLUSOVÝ KALKULÁTOR ACCU-CHEK® COMBO
ROC-DIAinfo-56.indd 1
29.7.2010 14:30:42
Novy glu
ukometr Accu-Chek ® Perform
ma Nano
Ta pravá velikost pro Vás!
• Elegantní design
• Rychléé, snadné a přesné měře
ení
• Bezbo
olestný odběr krve
• Důsleednější kontrola diabetu
www.acnano.cz
www.accu-chek.cz
ROC-DIAinfo-56.indd 2
29.7.2010 14:30:44
Milí přátelé,
PROTOŽE V TOMTO ROCE vyjdou jen
tři čísla DIA-infa, dostává se vám do
rukou toto vydání v době, kdy léto vrcholí a prázdniny pro děti jsou v plném
proudu. Pevně věřím, že všichni užíváte
sluníčka, kterého je opravdu dostatek.
A CO SE DNES DOČTEME? Hlavním tématem je diabetes a duše. A jak píše
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.,
„jde o téma opravdu potřebné a stále
velmi podceňované“. V dospělosti nás
trápí zejména stres, a tak si na toto
téma připravila článek PhDr. Tamara
Hrachovinová z IKEMu Praha. Protože problematika duše se netýká jen
dospělých, oblastí dětské psychiky se
zaobírá MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
V DNEŠNÍM VYDÁNÍ SE zaměříme
také na důležitost domácího selfmonitorigu, který je jednou z nejpřínosnějších metod léčby diabetu pacientem a
připomeneme si také jak vypadá velký
glykemický profil, který je nedílnou
součástí úspěšné léčby. Protože si
uvědomujeme, že testovacích proužků
není nikdy dost, přicházíme s výjimečnou letní nabídkou na nákup testovacích proužků a lancet Accu-Chek®.
PŘÍJEMNÉ LÉTO!
Jitka Bachelová
04 ][ Diabetes a duše
08 ][ Reedukace na IP
09 ][ Chcete mít cukrovku pod kontrolou?
10 ][ Trocha psychologie pro děti s diabetem
14 ][ Nejčastější dotazy na hot-line a na zákaznické lince
15 ][ Diaškolička Třešť
16 ][ Cukrovka a stres
20 ][ Edukace: Velehrad a Soláň
21 ][ Výjimečná letní nabídka
22 ][ Jak jednoduše používat bolusový kalkulátor
24 ][ Novinka: Malá servisní sada
24 ][ Informace pro vás: SOS karta do zahraničí
Vydává: Roche s.r.o., Diagnostics Division, prodejní jednotka Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha. Tel./fax: 541 246 689; Horká linka: 724 133 301,
e-mail: [email protected], www.accu-chek.cz. Připravila: Jitka Bachelová. Design a produkce: Cyril & Metoděj, s.r.o. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka tohoto čísla: 23. července 2010.
Časopis je možné bezplatně objednat na adrese vydavatele. Stanoviska a názory podepsaných příspěvků se nemusejí shodovat se stanovisky a názory vydavatele. Registrace MK ČR E 15556.
ROC-DIAinfo-56.indd 3
29.7.2010 14:30:49
DIABETES A DUŠE
[
DOC. MUDR. KATEŘINA ŠTECHOVÁ, PH.D.
LABORATOŘ AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ PEDIATRICKÉ KLINIKY UK 2. LF A FN V MOTOLE . WWW.LABAO.CZ . WWW.PREDIA.CZ
PŘÍMO JSEM ZAJÁSALA, KDYŽ JSEM ZJISTILA, ŽE TÉMA TOHOTO ČÍSLA JE „DIABETES
A DUŠE“. JEDNAK SE MI O TOMTO TÉMATU
VELMI DOBŘE PÍŠE, ALE PŘEDEVŠÍM HO
POVAŽUJI ZA OPRAVDU POTŘEBNÉ A STÁLE
VELMI PODCEŇOVANÉ.
deme odkládat, protože co by
tomu řekli lidi! K naší duši se
chováme velmi macešsky a to
si, chudák, opravdu nezaslouží. Navíc se na „duši“ nakládá
stále více úkolů. Musíme být
perfektní a to ve všem. Slaboši nejsou tolerováni. Čili
je potřeba podávat perfektní
NEJPRVE BYCH SE zaměřila
výkony v práci, dokonale se
na jeden stále velmi rozšířený
starat o rodinu, vypadat dobře,
blud, který se nedaří z pověudržovat si fyzičku (ať jste
domí naší populace vykořenit,
žena nebo muž), umět jazyky,
a to je názor, že pokud někdo
ovládat auto, počítač, domácí
podstoupí psychologické vyšetření či konzultaci, je „divnej, kino, mixér, prostě všechno.
A pokud jste diabetik – tak muslaboch, prostě cvok“. Tento
názor je zcela scestný a odráží síte být schopen dosáhnout
dokonalé kompenzace. Pak
se v něm i to, že lidé také
aby se z toho jeden opravdu
stále nerozlišují mezi psychonezbláznil! Nicméně bohužel
logií a psychiatrií. Ostatně ani
ve výčtu toho, co se po nás
vyhledat pomoc psychiatra
chce – tak ta kompenzace dianení žádná hanba! Když nás
betu má velmi důležitou roli.
bolí zuby, jdeme k zubaři
Nejhorší pak je, když se člověk
a nestydíme se za to. Když
snaží a ono se to stejně nedanás bolí duše, tak řešení buří podle našich představ. To je
nesmírně demotivující.
4
„Změň, co můžeš změnit,
a nad tím, co změnit
nemůžeš, se netrap.“
PŘI NĚKTERÉM Z MÝCH
posledních „filozofických“
záchvatů, které mne čas od
času berou, mne napadlo, že
vlastně svět trvá, pouze pokud
„trváme“ my. O tom, co bylo
„před námi“, víme jen z doslechu, o tom, co bude po nás,
se nedovíme nic. Máme tedy
zde
vyměřený nějaký
čas, někdo kratší
a někdo
delší. Někdo
s cukrovkou
a někdo bez
cukrovky, ale třeba s něčím jiným
a třeba i horším.
Každého zkrátka
během života potká
nějaká ta rána osudu.
Nicméně v mezidobí je
jen na nás, jak dalece
si ten život otrávíme nebo
ho naopak hezky prožijeme.
Vždy máme alespoň malou
možnost volby. V poslední
době je obrovsky populární
pojem pozitivní myšlení, ale
něco na tom bude.
NÁSLEDUJÍCÍ MYŠLENKA
POCHÁZÍ, myslím, z nějakého
východního učení. Nevím, zda
je buddhistická, taoistická,
hinduistická nebo jiná nebo
třeba ani není „východní“.
Důležitější je, že platí. Je to
něco ve smyslu – změň, co
můžeš změnit, a nad tím, co
nemůžeš změnit, se netrap.
Tak se to pokusím aplikovat
na diabetes. To, že má člověk
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 4
29.7.2010 14:30:55
„Málokdo je nadán, aby byl schopen čerpat
radost a krásu z každodenních maličkostí. Všem
pacientům s diabetem bych předepsala co největší
přísun každodenních radostí, aktivně se po nich
rozhlížejte.“
diabetes (v našem případě nejčastěji 1. typu), tedy
změnit nelze. Nemá ani valný smysl přemýšlet,
proč a po kom tu cukrovku mám. Zkrátka se
to stalo. Možnost volby mi ale zůstává.
Pokud budu mít dobrou kompenzaci
diabetu, je pravděpodobné, že mne
nepotkají chronické diabetické
komplikace, nebo pokud mne
dostihnou, budou třeba mírnější
nebo se objeví později. To, zda
dosáhnu dobré kompenzace,
mohu ovlivnit (v naprosté
většině případů). Má to ale
jednu podmínku – diabetes vyžaduje sebekázeň.
Nicméně ta je „od přírody“
dána málokomu. Já znám
snad jen jediného člověka, který bez donucení
pravidelně sportuje, když
má možnost výběru, automaticky sahá po zdravé
stravě, nechutná mu káva
ani brambůrky, tlusté maso
jí nerad, chleba preferuje suchý, má rád všechnu zeleninu
a i z čokolády si raději vybere
tu hořkou a ještě se mi nepodařilo odhalit, kde je jeho „Achillova
pata“ a zda má alespoň nějakou
malou nectnost. To je ale určitě
spíše výjimka, která potvrzuje
pravidlo.
5
NUTNOST KAŽDODENNÍ POMĚRNĚ velké sebekázně je, dle mého
názoru a zkušeností, jedním
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 5
29.7.2010 14:30:57
DIABETES A DUŠE
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
z velkých zdrojů psychických
problémů diabetiků. Druhým
pak je, když nám cukrovka
přinese další životní omezení
a problémy, třeba v důsledku
chronických diabetických komplikací. Cukrovka je zkrátka
„energeticky náročná“, a to
velmi. Je to energetický upír,
který svoji oběť bez milosti saje. Cukrovka vyžaduje
spoustu duševních sil a ty je
nutné někde načerpat, aby
ten upír nezvítězil. I zde totiž
platí zákon zachování, nebo
spíš doplnění energie – pokud
použiji energii na to, abych
se své cukrovce věnovala,
měřila si několikrát za den
glykémii, přemýšlela o jídle,
pohybu a inzulínu, musím
tu energii někde vzít.
A ZDROJEM TAKOVÉ DUŠEVNÍ
energie je krásno a hezké prožitky. Stejně jako je málokdo
nadán vysokou mírou spontánní sebekázně, tak je málokdo
nadán, aby byl schopen čerpat
radost a krásu z každodenních
maličkostí. Opět znám – resp.
bohužel musím napsat jsem
znala – jediného člověka, který
to bezezbytku uměl. A to byla
moje babička. Život k ní nebyl
laskavý. Dožila se sice vysokého věku téměř 94 let, ale
poslední roky života měla velmi
kruté. Byla prakticky slepá,
v důsledku cévních problémů
(ne diabetických) přišla o jednu
dolní končetinu a byla odkázána na pomoc rodiny. Bezmocná
a ještě uzavřená ve světě šera,
kdy stěží rozeznávala obrysy
okolních předmětů. Přesto
dokázala být dlouho
optimistická, a dokonce byla schopna ten
optimismus i rozdávat!
Tímto jí skládám nesmírný hold. Nakonec
se jí osud odměnil,
zemřela bezbolestně
ve spánku. Zkrátka
usnula.
BABIČKA
TAKÉ MUSELA někde
čerpat životní
energii, energii
k tomu, aby se
s těžkým životem
vyrovnala. Přemýšlela jsem o tom, jak
to dělala. Babička,
které nikdo v posledních letech jejího života neřekl jinak než
babička Anička nebo sluníčková babička, se velice zajímala
o druhé a dokázala se radovat
z jejich úspěchů. Vzpomínám
si třeba, že babička prožívala
moje dokončení medicíny snad
více než já.
DALŠÍM ZDROJEM ENERGIE
kromě nesobecké radosti z radostí blízkých může být příroda.
Tuto formu energie, myslím,
umím docela dobře čerpat.
Proč být otrávený z počasí?
Stejně s tím nic nenadělám.
Jak je ale krásné se dívat na
letní mraky na obloze nebo
dýchat vůni květin či třeba „jen“
vůni vlhké trávy… Opět můžeme načerpat inspiraci u východních národů. Jsou to právě třeba Japonci, kteří jsou schopni
pořádat slavnosti dívání se na
rozkvetlé třešně či se kochat
tím, jak okrasný kapr vyskočí
nad hladinu rybníčku. Úchvatná
je potom třeba poezie; když je
mi smutno, čtu si někdy básně
čínského autora Li Po překrásně parafrázované Bohumilem
Mathesiem a představuji si, jakou ilustraci bych k dané básni
vytvořila. Kreslení je totiž mým
koníčkem. A tím se dostávám
k další oblasti, která je přímo
studnicí energie, a to je umění.
Umělci (pochopitelně přitom netvrdím, že já jsem umělec) jsou
nadáni pro ty ostatní „přetavit“
krásu, emoce, ale i smutek
tohoto světa do uchopitelné
a posilující formy. Nicméně
každý může „umění“ provozovat. V tom spočívá arteterapie.
Negativní emoce tak můžeme
řízeně vypustit a dát prostor
pohodě. Není třeba řešit, že
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 6
29.7.2010 14:30:58
KDE ČERPAT DUŠEVNÍ ENERGII
když kreslím kočku, tak to jako
kočka nevypadá. To není podstatné. Mohu se vyjádřit volbou
barev, celkovou kompozicí nebo
třeba se mohu vyventilovat tím,
že si budu zpívat nebo zkrátka
jen „řvát na lesy“. Zase není
nutné trvat na tom, že se musí
jednat o perfektní výkon operního pěvce.
A PAK JE TU SPORT nebo třeba i fyzická práce. Jednoduše
se unavit. Pak se to krásně spí
i bez použití prášků na spaní.
časový prostor si najít nějakého „neprofesionála“, který je
nadaný obyčejným selským
rozumem a je schopen
nám dobrou přátelskou
radu poskytnout (na rozdíl
od koučů zdarma).
A NEZAPOMÍNEJTE NA
RADOST z léčebných úspěchů a také se nezapomínejte
pochválit. Na druhou stranu
se přehnaně netrestejte za
chyby. Chybovat, někdy selhat,
je lidské. Jen to nesmí přesáhnout určitou mez.
ČILI VŠEM PACIENTŮM
s diabetem bych předepsala
PEČUJTE O SVÁ TĚLA I SVÉ
DUŠE, oboje za to stojí. A na
co největší přísun každodenzávěr jeden citát. Paradoxně
ních radostí, aktivně se po
je z amerického filmu (přitom
nich rozhlížejte. Jsou všude.
americké filmy většinou, dle
Potřebujete jich mnohem více
mého názoru, moudrem nesrnež lidé bez diabetu. A pokud
to nebude stačit – nestyďte
ší) a tím je Kung Fu Panda,
se vyhledat odbornou pomoc.
kde stará želva říká:
I kdyby šlo „jen“ o to, že se
„Včerejšek je ten tam,
někomu se svým trápením
zítřek nám není znám,
svěřím. Rozhodně to není
ale dnešek – to je
ostuda. To také dobře věděli
dar.“ Tak si ho pořáduž naši předkové. Jen ještě ne- ně užijte a nenechte
měli psychology, ale chodili na si ho zkazit cukrovkou!
radu k nějaké zkušené osobě,
například k takové bábě koře[]
nářce. Špičkoví manažeři nebo
sportovci se dnes také neobejdou bez odborné pomoci.
Navíc se stále více rozmáhá
něco, pro co se používá angNebo fyzickou prací.
lický výraz „coaching“ či spíše
Jednoduše se unavit.
lze v časopisech vidět strašlivý
Pak se to krásně
přepis „koučink“. Je to zkrátka
spí…
„vedení“, coach zde znamená
anglicky trenér, ten, kdo vede
výcvik. V mém pojetí je to zase
ta „bába kořenářka“. Tento fenomén se rozšiřuje asi i proto,
že doba je uspěchaná a není
SPORTEM
ROC-DIAinfo-56.indd 7
V PŘÍRODĚ
Dívat se na letní mraky
na obloze nebo
dýchat vůni květin či
třeba „jen“ vůni
vlhké trávy…
KRESLENÍM
Že to neumíte? Nevadí,
není třeba řešit, že když
kreslím kočku, tak to jako
kočka nevypadá. To
není podstatné.
7
ZPĚVEM
Zpívat nebo zkrátka jen
„řvát na lesy“. Zase není
nutné trvat na tom, že se
musí jednat o perfektní
výkon operního
pěvce.
29.7.2010 14:30:59
REEDUKACE NA IP
8
[
ČERVENÁ NAD VLTAVOU, JETĚTICE,
ĚTICE HOTEL VLTAVA
30. DUBNA–2. KVĚTNA 2010
PRVNÍ EDUKAČNÍ POBYT
v tomto roce s názvem REEDUKACE NA IP se uskutečnil
v malebném prostředí Orlické
přehrady, mezi Pískem a Milevskem, na pravém břehu
Vltavy.
TENTO POBYT BYL určen pro
všechny, kteří chtějí správně
využívat veškeré možnosti,
jež léčba inzulínovou pumpou
nabízí.
HLAVNÍ PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKA
byla zaměřena na fyzickou
aktivitu s inzulínovou pumpou.
Dověděli jsme se, že v těle
máme různé zásoby energie
nebo, že existuje aerobní
a anaerobní aktivita. To vše
spolu s intenzitou, délkou
a opakováním fyzické aktivity
ovlivňuje inzulínovou citlivost
a tedy i naši kompenzaci.
bloků, ve kterých jsme se zaměřili na možnosti
samostatné úpravy léčby inzulínem. Připoměli
jsme si, co je to bazální a bolusová dávka
inzulínu, co je to standardní, rozložený a kombinovaný bolus, kdy je vhodné dočasně upravit
bazál nebo jaké je vhodné načasování bolusů.
Naučili jsme se i pokročilé funkce inzulínové
pumpy a zaměřili se i na praktické příklady pro
výpočet bolusu, který nám nabízí datamanager, dodávaný k inzulínové pumpě Accu-Chek®
Combo.
DALŠÍ PŘEDNÁŠKY BYLY
rozděleny do několika kratších
CELÝ TENTO ODBORNÝ program vytvořil MUDr.
Zdeněk Jankovec z Fakultní nemocnice Plzeň.
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 8
29.7.2010 14:31:01
CHCETE MÍT CUKROVKU
POD KONTROLOU?
[
ING. KATEŘINA KAŠPAŘÍKOVÁ
PRODUCT MANAGER BGM
JEDNOU Z NEJPŘÍNOSNĚJŠÍCH METOD LÉČBY DIABETU
PACIENTEM JE SELFMONITORING GLYKÉMIÍ, RESPEKTIVE
GLYKEMICKÉHO PROFILU. EXISTUJÍ RŮZNÁ SCHÉMATA, JAK
A KDY MĚŘIT HLADINU KREVNÍHO CUKRU, A JEDEN Z NEJUZNÁVANĚJŠÍCH GLYKEMICKÝCH PROFILŮ JE OSMIBODOVÝ.
GLYKEMICKÝ PROFIL OSMIBODOVÝ
1. hodnota
2. hodnota
3. hodnota
4. hodnota
5. hodnota
6. hodnota
7. hodnota
Hladina glykémie ráno nalačno, tedy před jídlem
Hladina glykémie za 1 hodinu po snídani
Hladina krevního cukru před obědem
Hladina krevního cukru 1 hodinu po obědě
Hladina glykémie před večeří
Hladina glykémie 1 hodinu po večeři
Hladina krevního cukru ve 22 hodin (než jdete spát,
čas, kdy se nejčastěji doporučuje aplikovat dlouhodobý inzulín)
8. hodnota Kolem čtvrté hodiny ranní (organizmus se začíná
připravovat na blížící se den a hladina krevního
cukru se přirozeně zvyšuje bez závislosti na příjmu
potravy, organizmus vytváří cukr v játrech sám)
Obecně je doporučováno měřit
hladinu krevního cukru 1–2 hodiny
po jídle, většina lékařů považuje
za důležitou hodnotu glykémie za
1 hodinu po příjmu potravy, neboť je
to hodnota zpravidla nejvyšší.
BUDOU MI STAČIT PROUŽKY?
9
Jedním z nejčastějších dotazů pacientů je, zda
a na kolik balení pruhů mají nárok. Předkládáme vám proto zjednodušenou verzi množství
proužků dle terapie, na které máte jako pacient nárok. Konečné rozhodnutí je ale vždy na
vašem ošetřujícím diabetologovi.
terapie
množství proužků/rok
Dieta
50
PAD
100
Pacient léčen inzulínem
1–2x denně
400
Pacient léčen inzulínem
3- a vícekrát denně
1000
Pacient na pumpě
1000
Pozn.: Množství od 400 do 1000 proužků podléhá schválení revizním lékařem.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 9
29.7.2010 14:31:13
TROCHA PSYCHOLOGIE
PRO DĚTI S DIABETEM
[
MUDR. JAROSLAV ŠKVOR, CSC.
DĚTSKÁ KLINIKA MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
PRO VÝSLEDKY LÉČBY (VE VÝZNAMU PSYCHOLOGIE) JE
ZÁSADNÍ ODLIŠNOST CUKROVKY OD JINÝCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ DĚTSKÉHO VĚKU. NENÍ ŽÁDNÉ TAKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ, KDE TOLIK VLASTNÍ KAŽDODENNÍ PROVÁDĚNÍ LÉČBY A VÝSLEDKY LÉČBY ZÁVISÍ NA SAMOTNÉM
NEMOCNÉM DÍTĚTI A JEHO RODINĚ!
VŽDYŤ DOSPÍVAJÍCÍ SI svůj diabetes kontroluje a léčí vlastně sám a starší dítě již často
ve velké míře také. Rodiče a profesionálové
diabetologických ordinací jsou postaveni do
role rádců a „pomocníků“ a také hodně „psychologů“. Vlastní chování mladého jedince
s diabetem a jeho diabetologické vzdělání, motivace a způsob žití silně ovlivňuje životní perspektivy a kvalitu
života. Názor dítěte může být
například velmi důležitý pro
způsob aplikace inzulínu –
pera, nebo pumpa? Kde
10
jinde se s něčím podobným v dětské medicíně
setkáme? Proto se o psychiku dětí s diabetem
a jejich rodičů musíme zajímat, a pokud je to
v našich silách, tak také postarat.
VÝZNAM STAVU PSYCHIKY na průběh a
výsledky léčby nemoci nebo úrazu asi nejvíce
dokumentují rozdíly v době hojení a výskytu
komplikací zcela stejných válečných poranění
mezi vojáky vítězné a poražené armády. Podobně často pozorujeme u dětí s diabetem a jejich
rodičů, že snazšího zvládání cukrovky a lepších
výsledků dosahují lidé s pozitivním laděním
psychiky, lidé „reálně optimističtí“. Někomu je
toto ladění dáno a již se s ním „narodí“, jiný
ho těžko, pracně
a vědomě dosahuje a udržuje.
Někomu se
v životě pozitivní ladění
„Vliv rodičů včetně jejich psychiky má zcela zásadní vliv
na diabetes dítěte ve srovnání s vlivem rodičů na průběh
a výsledky léčby jiných chronických nemocí dětí.“
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 10
29.7.2010 14:31:18
psychiky dosáhnout nikdy nepodaří. A někteří
lidé dokonce toto pozitivní ladění ze sebe sálají
a dovedou ho přenášet na své okolí. Jim za to
díky a ať je jich více.
mluví“. Mluví spolu o všech svých starostech
s cukrovkou, s rodiči, s vrstevníky a někdy
dokonce i s diabetologickými profesionály. Jsou
sobě samy navzájem „psychology“.
JE NA TOM vůbec něco pozitivního, mít cukrovku? Na jednom z diatáborů jsme na anonymní
odpovědi dětí s diabetem na tuto otázku byli
opravdu zvědavi! Na rovinu – pozitiva se na
cukrovce hledají jen těžko. Ale děti je našly.
Díky cukrovce mají teď opravdové kamarády. Kamarády, kteří jim skutečně rozumí (jiní
diabetici) a kteří jsou jim ochotni pomoci (jiné,
zdravé děti). Nebýt cukrovky, tak by se prý
nikdy nedostaly na diatábor a nepoznaly jiné
děti s cukrovkou. Na diatáborech děti získávají
sebevědomí a pozitivnější myšlení a navazují
nová přátelství. Vždyť první noc na
táboře, když se po dlouhé
době osobně zase setkají, mají si dlouho
do noci na pokojích co vyprávět.
A věřte, že děti
a dospívající
s diabetem
při takových
hovorech
„opravdu
vědí,
o čem
A ZÁKAZY, KTERÉ kazí život a náladu? Řada
dětí naštěstí pravidla pojídání sladkostí při
cukrovce nepovažuje za významné a vlastně jim
ani nevadí. Není to pro ně něco, co by jim mělo
kazit radost ze života, a zkrátka pravidla pojídání sladkostí dodržují. Jiným dětem rozumné
zacházení se sladkostmi dělá problémy, působí
jim stres a často i pojídají sladkosti potají. Je
třeba na toto myslet, včas to odhalit (velký
problém) a snažit se řešit. Připomeňme si, že
děti s vážnými alergiemi, s epilepsií, nebo dokonce se zhoubnými nádory mají život mnohem
problematičtější než děti s cukrovkou.
VLIV RODIČŮ VČETNĚ jejich
psychiky má také zcela
zásadní vliv na diabetes
dítěte ve srovnání s vlivem rodičů na průběh
a výsledky léčby
jiných chronických
nemocí dětí. Být
dobrý rodič je
velké umění
a dar. Kdo
to stopro-
11
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 11
29.7.2010 14:31:21
TROCHA PSYCHOLOGIE PRO DĚTI S DIABETEM
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
12
centně umí? Jak najít ten
zdravý střed mezi výchovou
příliš ochranitelskou a liberální
(tj. dítě vše smí, má ve všem
úlevy a vše dělají rodiče) a naopak výchovou příliš autoritativní a direktivní (tj. jen zákazy
a příkazy a neustálá kontrola)?
Setkáváme se s tím, že po
zjištění cukrovky (i během
let léčení) je psychika dítěte
„lepší“ než psychika rodičů.
Rodiče mají být pro dítě vždy
oporou a u diabetu je to ještě
důležitější. Nechť jsou před
dítětem silní, a popláčou si potají. Rodiče jsou ti, u kterých
hledá dítě útočiště, povzbuzení, pochvalu, zvýšení sebevědomí a „energii do baterií“.
Pochopitelně by rodiče (a stejně i učitelé) měli klást na dítě
s diabetem stejné nároky a
užívat stejné měřítko jako na
ostatní děti. Vymstí se tolerovat to, že dítě využívá nemoc,
aby získalo různé úlevy, nebo
dokonce „utíkalo do nemoci“.
ZJIŠTĚNÍ CUKROVKY U DÍTĚTE je obrovský zásah do života
samotného dítěte i rodiny, ve
které žije! Zásah tak silný, že
to někdy dokončí proces narušení vztahů natolik, že se rodina rozpadá a otec z ní odchází.
Pak je pro dítě a jeho diabetes
mimořádně důležité, aby do
problémů (zejména citových)
nebylo vtahováno ani dítě
a ani jeho diabetes. Pokud
se tak děje, velmi těžce trpí
psychický stav dítěte a stav
ROC-DIAinfo-56.indd 12
vyrovnání
jeho nemoci. Cílem je,
aby dosavadní život dítěte a
jeho rodiny byl
cukrovkou co
nejméně narušen. Většinou se to
o
podaří.
KDY SDĚLIT VRSTEVNÍKŮM,
EVNÍKŮM,
ŽE MÁM CUKROVKU?
KU? Mnohem snazší život a přijetí
nemoci udávali z našich
ašich mladých osob s diabetem
em ti, kteří
diagnózu cukrovky a nutnost
léčby inzulínem sdělili
ělili svým
vrstevníkům okamžitě. Jasně,
někteří „kamarádi“ nebo „lásky“ odpadnou, ale to skutečné
zůstane. A nové se objeví.
PŮSOBÍ NA DĚTI, KDYŽ VIDÍ
NA GLUKOMETRU SVOU
ŠPATNOU GLYKÉMII? Na některé z nich vůbec („měl jsem
i 30 a bylo mi super“ atp.). Na
většinu dětí však vědomí špatné glykémie působí neblaze,
okamžitě a výrazně („nemám
náladu, zlobím, jsem agresivní, podrážděná, mám depku,
bojím se, že skončím v nemocnici“ atd.). Vidět, jak na tom
právě teď jsou, to si přejí prakticky všechny děti, jež nám na
diatáboře odpovídaly.
CO S PODVÁDĚTÍ
DĚNÍM D
ĚTÍ PŘI
CUKROVKY?
LÉČBĚ C
UKROVKY?
Nezřídka se s tím setkáváme. Děti
Dě
ěti si vymýšlí své glykémie, potají připichují dávky
pery
pumpou. Je
inzulínu p
ery nebo pumpou
třeba na tuto možnost myslet.
Čím dříve se na to přijde, tím
pro všechny lépe. Samy děti
na sebe v takovém případě
doporučují tresty. Za nejhorší
považují zvýšený dohled rodičů
nad vším, co s cukrovkou
souvisí, a dočasné odebrání
inzulínové pumpy, kterou si tolik přejí mít. Dočasné odebrání
pumpy po předběžných varováních zlepší jejich motivaci a
spolupráci při léčbě cukrovky.
VELMI DŮLEŽITÉ JE PŘIJMOUT NEMOC A NAUČIT SE
S NÍ ŽÍT. Podle toho bývají
i výsledky. Přijetí cukrovky
bývá mnohem lepší, když se
objeví v raném dětském věku
Nezřídka si děti vymýšlí své glykémie, potají
připichují dávky inzulínu pery nebo pumpou.
29.7.2010 14:31:23
Z ČEHO MAJÍ DĚTI S CUKROVKOU
STRACH?
Z hypoglykémie, pokud ji už mají za
sebou
Některé děti udávají strach z rodičů při
špatných výsledcích
a děti si později ani
život bez ní nepamatují.
Nejvíce problematické
přijetí nemoci je v období
puberty. Dost často se
stává, že pak svou nemoc
dospívající nikdy nepřijme a
na úrovni kompenzace se to
n
velmi negativně projevuje. Podve
le našich zkušeností nepřijme
svou nemoc nejméně polovina
sv
„„puberťáků“.
MAJÍ DĚTI S CUKROVKOU
STRACH? Poznáváme to také
z diskusí na diatáborech. Mají
děti strach z hypoglykémie?
Některé, co ji mají za sebou,
tak ano. A to tak velký, že to
může zvyšovat kvůli opatrným
menším dávkám inzulínu
jejich průměrné glykémie
i hodnoty glykovaného hemoglobinu. Pozor, některé děti
udávají strach z rodičů při
špatných výsledcích. A některé
dokonce mají strach z kontroly v diabetologické ordinaci
(např. „aby na mne doktorka
zas neřvala“). Ale, jak všichni
víme, přísnost také musí být.
Umíme najít tu správnou míru?
Mají děti léčené inzulínovou
pumpou strach? Většina
z nich naštěstí vůbec ne.
Některé jen zpočátku po
jejím nasazení. Jen zřídka
ano (např. že „se něco
stane“). Nošení inzulínové pumpy na viditelném
místě může být pro některé v období dospívání
pochopitelně psychickým
problémem.
ZÍSKAT, A HLAVNĚ PAK UDRŽET DÍTĚTI MOTIVACI k léčbě je často složité. Pozitivní
motivace je teoreticky jistě
lepší. A stačí? Na manažerském školení nám říkali, že se
má v 80 % chválit! Funguje jen
chválení v udržení motivace a dobrých výsledků
i u dětí s cukrovkou?
Z kontroly v diabetologické ambulanci
Z dočasného odebrání pumpy – při „podvádění“ (vymýšlení glykémií, připichování inzulínu) může hrozba dočasného
odebrání pumpy zlepšit jejich motivaci
a spolupráci při léčbě cukrovky.
DĚTI A JEJICH RODIČE MUSÍ
ZNÁT CÍL SVÉHO SNAŽENÍ
A JEHO DŮVODY. Významným
se ukazuje být to, aby děti
a rodiče znali cílové ideální
hodnoty glykovaného hemoglobinu (Šumník Z., Léčba
dětského diabetu v Evropě
a u nás, Kongres české pediatrické společnosti, Olomouc
2010). Zvýšená frekvence kontrol v diabetologické ordinaci
s pobesedováním a edukací
může motivaci k léčbě posilovat.
13
ŘEKNĚME SI NA ZÁVĚR, že
role psychiky v léčbě cukrovky
u dětí a dospívajících je obrovská. Je v ní nesmírná síla,
která může pomoci i uškodit.
Ať se vám všem daří potenciál
psychiky využít ve svůj prospěch a lepší život.
[]
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 13
29.7.2010 14:31:25
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA
PŘIPOMÍNÁME, ŽE VŠEM UŽIVATELŮM INZULÍNOVÝCH PUMP Z ŘADY ACCUCHEK® NABÍZÍ FIRMA ROCHE HORKOU LINKU 724 133 301, KTERÁ JE VÁM
K DISPOZICI 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU PŘI PROBLÉMECH S INZULÍNOVOU PUMPOU. NĚKTERÉ DOTAZY JSOU ČASTĚJŠÍ A OPAKUJÍ SE, PROTO
JE NÍŽE ZODPOVÍDÁME.
1
Končí mi životnost obou
inzulínových pump. Jak
mám při výměně postupovat?
Zhruba 3 měsíce před výměnou od nás dostanete dopis,
kde Vám představujeme
inzulínové pumpy, které máme
nyní v nabídce. Na nejbližší
kontrole se domluvte s Vaším
diabetologem, kterou pumpu
budete chtít předepsat, protože poukaz ještě musí schválit
revizní lékař. Pokud si nevíte rady, kterou inzulínovou pumpu vybrat, zavolejte nám na horkou
linku a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.
2
Jedné mojí pumpě končí životnost (A5)
a při vložení baterie do nové pumpy se
objevila porucha elektroniky (E7). Co mám
udělat?
Lze předpokládat, že jste během minulých dvou
let nevložili do nové pumpy baterii. To je důvod,
proč se Vám nyní objevuje chybové hlášení E7.
V tomto případě jde pouze o vybitý záložní zdroj
Vaší pumpy. Vložte baterii
znovu a nechejte ji v pumpě
1–2 hodiny. Pumpa bude stále
alarmovat. Po uplynutí této
doby vyjměte baterii a po chvíli
ji opět vložte. Když pumpa
naskočí, nastavte Váš bazální
profil, datum a čas a pumpu
můžete používat. Pokud opět
alarmuje, proces zopakujte.
3
Když uvedu pumpu do
režimu STOP, každou
minutu mi pískne. Jde pískaní
vypnout?
Výstražný signál ve STOPu
lze vypnout přidržením kterékoli šipky po dobu 3 sekund.
OBČAS SE MŮŽE VYSKYTNOU
I CHYBIČKA…
14
RÁDI BYCHOM VÁM ZODPOVĚDĚLI NĚKTERÉ OTÁZKY, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 800 111 800.
1
Glukometr mi nevykazuje shodné hodnoty s výsledky z laboratorního měření. Proč?
Výsledky naměřené glukometrem a laboratorní výsledky se
nedají nikdy zcela srovnat. Laboratorní výsledky jsou vždy přesnější, avšak ani při měření glukometrem nesmí být překročena
maximální povolená odchylka od měření standardizovaným
laboratorním analyzátorem, která je:
1. pro hodnoty < 4,2 mmol/l
2. pro hodnoty ≥ 4,2 mmol/l
±0,83 mmol/l
±20 %
Víte, že…?
Pokud porovnáváte výsledky naměřené prostřednictvím různých
glukometrů, mějte na paměti, že hodnoty krevní glukózy z proužků pracujících s přepočtem na plazmové koncentrace jsou
přibližně o 11 % vyšší než z proužků udávajících koncentrace
v plné krvi.
2
Na displeji glukometru se objevuje chybové hlášení E-1. Co to znamená?
Chyba E-1 signalizuje chybu testovacích proužků. Testovací proužky uchovávejte při teplotě
2–32 °C. Chraňte před chladem a mrazem.
Proužky používejte při teplotách mezi 6–44 °C.
Neskladujte je v místech s vysokou teplotou a
vlhkostí, například v koupelně či kuchyni. Testovací proužky uchovávejte v původním obalu
s uzavřeným víčkem. Po vyjmutí proužku tubu
ihned pevně uzavřete. Jen tak proužky zůstanou
suché. Proužky použijte ihned po vyjmutí z tuby.
3
Glukometr signalizuje chybové hlášení E-5.
Co to znamená?
Použitý kódovací čip patří k testovacím proužkům s prošlou dobou spotřeby. Zkontrolujte,
zda kódové číslo čipu odpovídá kódovému číslu
uvedenému na tubě s testovacími proužky. Vytáhněte kódovací čip, přepněte do konfigurač-
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 14
29.7.2010 14:31:25
A HOT-LINE
Výstražný signál je zrušen pouze v tomto
STOPu. Převedete-li pumpu do režimu
DÁVKOVÁNÍ a zpět do STOPu, bude výstražný signál opět aktivní. Pozor, když
signál vypnete, pumpa Vám nebude
přípomínat, že nedávkuje inzulín.
Mám pumpu Accu-Chek® Spirit
a nejde mi změnit bazální dávka..
Poradíte mi?
Naše rada se bude týkat nejen pumpyy
Accu-Chek® Spirit, ale i Accu-Chek®
D-TRONplus a Accu-Chek® Combo.
Změníte-li cokoli v bazálním profilu,
musíte změny uložit dvojím potvrzením.
m.
První potvrzení Vám aktualní bazální
dávku pouze sečte a až druhé potvzeníí
změny uloží.
4
OUT
[
TŘEŠŤ, ZÁMECKÝ HOTEL TŘEŠŤ
14.–16. KVĚTNA 2010
DRUHÝ EDUKAČNÍ POBYT v tomto roce jsme zahájili Diaškoličkou
pro nejmenší dětské pacienty a jejich rodiče či prarodiče v překrásném prostředí Zámeckého hotelu Třešť, nedaleko Jihlavy.
ního režimu a zkontrolujte správnost času a
data v přístroji.
4
Glukometr mi zobrazuje symbol vybité
baterie. Co mám dělat?
Baterie jsou téměř vybité, je nutné je co nejdříve vyměnit. Do glukometrů Accu-Chek® pořizujte
pouze originální baterie CR 2032 3V od výrobce Varta nebo Panasonic, jedině tak zajistíte
bezproblémovou funkčnost Vašeho přístroje.
5
Je cena testovacích proužků při objednání přes zákaznickou linku odlišná od
ceny v lékárnách?
Ano, cena testovacích proužků v lékárnách
je 700 Kč. Firma Roche nabízí Accu-Chek®
pruhy přes zákaznickou linku za cenu 560 Kč
(včetně DPH) a v rámci letošní letní kampaně
je můžete získat dokonce již od 449 Kč za
balení. Dopravné u nás nikdy nehradíte.
15
ODBORNÝ PROGRAM BYL veden primářkou MUDr. Ludmilou
Brázdovou z Nemocnice Milosrdných bratří Brno a MUDr. Helenou Vávrovou z Polikliniky Vsetín.
STĚŽEJNÍ ČÁST ODBORNÉHO programu pro rodiče byla zaměřena na příčinu a vznik onemocnění, jaké je působení inzulínu
na lidský organismus, jak dosáhnout u dětí dobré kompenzace
či důležitost dodržování zásady racionální stravy. Velký zájem a
ohlas byl na problematiku hypoglykémie, hyperglykémie a vliv
kontraregulačních hormonů u dětí.
DĚTI ZHLÉDLY VELMI poutavé pohádky spojené s léčbou diabetu
(Bráškové Retard a Rapid, Jak se štěňátko začalo počůrávat nebo
Jak se energie ze sluníčka dostane do tělíčka) v excelentním podání lékařek. Součástí dětského programu bylo i tradiční klaunské
představení či malování a hraní s Aničkou.
ZÁVĚREČNÉ NEDĚLNÍ DOPOLEDNE jsme prožili v duchu velké DIA
olympiády, které se zúčastnily jak děti, tak jejich rodiče.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 15
29.7.2010 14:31:26
CUKROVKA A STRES
[
PHDR. TAMARA HRACHOVINOVÁ, CSC.
CENTRUM DIABETOLOGIE, INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UK
ZA STRES SE ČASTO OZNAČUJE JAKÁKOLI ZÁTĚŽ. VÝRAZU STRES SE UŽÍVÁ
JAKO UNIVERZÁLNÍHO POJMU, SLOUŽÍCÍHO JAK K OZNAČENÍ JAKÉHOKOLIV
POŽADAVKU, KTERÉMU JE ORGANISMUS VYSTAVEN, TAK KTERÉKOLIV ČÁSTI
STRESOVÉ REAKCE (OD PODNĚTŮ NAVOZUJÍCÍCH STRESOVOU REAKCI –
STRESORŮ – PŘES PRŮBĚH REAKCE AŽ PO DŮSLEDKY STRESOVÉ REAKCE).
16
STRES JE VÝSLEDKEM INTERAKCE (vzájemné
činnosti) mezi určitou silou působící na člověka a schopností organismu odolat tomuto
tlaku (H. Selye). Stresová reakce je psychofyziologická reakce na vnější anebo vnitřní zátěž.
Jedná se o komplexní reakci našeho organismu s projevy v oblasti tělesné (např. zvýšení
tlaku krve a tepové frekvence, pocení, poruchy
spánku, nechutenství nebo vyšší příjem jídla
a mnoho dalších), psychické (napětí, psychická
nepohoda, podrážděnost, narušení vnímání, pozornosti, myšlení či paměti, zhoršení
soustředění, nárůst obav, úzkosti, pesimismu, hněvu, agrese atd.) i v chování (nezájem
o koníčky, někdy i o druhé lidi, více konfliktů
v sociální oblasti, zhoršení výkonu, změny v jídelním chování, narušení pohybové koordinace,
zvýšení výskytu úrazů a nehod, tendence více
kouřit, konzumovat větší množství alkoholu
a různých prášků na uklidnění, povzbuzení či
spánek atd.).
PŘES OBECNÉ CHARAKTERISTIKY má stresová
reakce vždy individuální charakter. Především se
zásadně lišíme v hodnocení celé situace:
1. co považujeme za zátěž,
2. jakou míru závažnosti situaci, úkolu (stresoru) přisuzujeme,
3. jak hodnotíme svoje možnosti, resp. šanci
na úspěšné zvládnutí.
ZJEDNODUŠENĚ LZE ŘÍCI,
že čím zátěž hodnotíme jako
závažnější a čím menší vidíme
naše šance, tím větší stres
prožíváme. Velmi také záleží
na tom, jak vnímáme svoje
dostupné zdroje (materiální,
schopnosti, zkušenosti, sociální oporu atd.) na to, abychom
se s požadavky vypořádali.
LIŠÍME SE V INTENZITĚ
stresové reakce, v jejích projevech (někdo se hodně potí,
jiný má zažívací obtíže, trpí
nespavostí, únavou, u dalšího jsou v popředí psychické
projevy) i v míře toho, jak si
tyto projevy uvědomujeme.
Někdo „je v pohodě“, akorát
ho pořád bolí žaludek, nic
mu nechutná, nemůže spát,
má řadu psychosomatických
obtíží, a přitom jsou všechna
vyšetření v normě. V některých případech dříve než
samotný jedinec zpozoruje
jeho okolí, že prožívá stres.
Dále se lišíme i v délce trvání
stresové reakce, resp. v rychlosti návratu do normálního
(klidového) stavu a také v míře
odolnosti vůči stresu. Někteří
se dostávají do stresu (přesněji – nastává u nich stresová
reakce) snadno a rychle, „téměř vždy a všude“, jiní vykazují
ke stresu vysokou toleranci.
Lidé se odlišují i svou citlivostí
(vulnerabilitou) k určitému
typu stresoru. Tentýž člověk
může prožívat zátěž při působení jednoho stresoru, ale
jiný typ zátěže zvládne velice
dobře, resp. zůstane nedotčen
působením stresoru jiného.
U druhého člověka tomu může
být přesně naopak.
O STRESU A CUKROVCE (DM
1. a 2. typu) se často mluví
mezi nemocnými, rodinnými
příslušníky i odborníky. V obecné rovině lze konstatovat, že
existuje souvislost mezi metabolickým a klinickým stavem
jedince na jedné straně a
psychosociální problematikou
na straně druhé. Faktickou
a výzkumnou problematiku
lze dle Honzáka a kol. (1992)
rozdělit do dvou okruhů:
1. dopad onemocnění DM na
osobnost, životní styl a kvalitu
života,
2. vliv akutního a chronického
stresu na průběh onemocnění.
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 16
29.7.2010 14:31:34
OBECNĚ LZE UVAŽOVAT o stresorech osob trpících diabetem v několika směrech. Následující
výčet v žádném případě není hierarchickým uspořádáním podle stupně závažnosti, neboť klíčovým
je to, jak působící stresor hodnotí a zpracovává jedinec.
A. STRESORY DENNÍ POVAHY
Stresory denní povahy („daily
hassles“) vyskytující se v souvislosti s nároky všedního života (např. oblast školní docházky, studia, práce, podnikání,
dojíždění, rodina versus práce,
domácí versus pracovní po-
vinnosti, neshody ve vztazích,
nahromadění úkolů a změn a
málo času na odpočinek atd.).
Rozhodně neplatí, že tyto
stresory představují menší
riziko ve srovnání s závažnými
životními událostmi. Závaž-
nost se skrývá právě v jejich
každodennosti, obyčejnosti
a permanentnosti, takže si
nemusíme vždy uvědomovat,
jak náročný život vedeme. Plně
zde platí moudré „stokrát nic
umořilo…“.
17
B. ZÁVAŽNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI
Závažné životní události (hluboké a dlouhotrvající problémy
v důležitých oblastech života –
zdraví, rodina, práce, finanční
problémy, ztráta zaměstnání,
nejistota a nestabilita ohledně práce, bytu, vztahů, vážná
nemoc či úraz v rodině, úmrtí
blízké osoby, soudní jednání,
rozvod atd). Zátěž představují
i pozitivní životní změny (narození dítěte, povýšení v práci,
přestěhování do nového bytu
apod.), neboť i zde je velký
nápor na naši adaptabilitu.
C. STRESORY SOUVISEJÍCÍ S DIABETEM
Stresory související s diabetem a jeho léčbou (stanovení
diagnózy DM; strach z akutních
komplikací, z hypoglykémie
a hyperglykémie, z pozdních
komplikací diabetu, z reakce
okolí na nemoc a léčbu, ze
změn v léčbě – zahájení inzulínoterapie, léčba inzulínovou
pumpou; nároky na zvládnutí
režimu a selfmonitoringu,
pravidelnost, dodržování diety,
sledování hmotnosti, často
její redukce; stresory v souvislosti s akutním onemocněním,
úrazem, hospitalizací na jiném
než diabetologickém pracovišti,
s operací, těhotenstvím atd.).
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 17
29.7.2010 14:31:34
CUKROVKA A STRES
(DOKONČENÍ Z PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANY)
D. STRESORY, VYSKYTUJÍCÍ SE PŘI POZDNÍCH KOMPLIKACÍCH DIABETU
Do určité míry samostatnou
skupinou jsou stresory, vyskytující se při pozdních komplikacích diabetu (diabetické
retinopatii, neuropatii, polyneuropatii, syndromu diabetické nohy a dalších). To je velmi
obsáhlá a různorodá oblast.
zejí je různě intenzivní emoční
reakce.
Stresory spojené se syndromem diabetické nohy se týkají
omezení pohyblivosti a soběstačnosti spolu s nároky na
léčbu, včetně všech dopadů
na řadu oblastí života.
Zhoršení zraku je obvykle
provázeno problémy při orientaci v prostoru a omezením
pracovních a volnočasových
aktivit, cestování, přístupu
k informacím atd. Lidé ztrácejí
své koníčky, např. čtení, sledování televize, návštěvu kin
apod. Některé aktivity mohou
zůstat zachovány (práce na
počítači, cestování dopravními
prostředky atd.), ale vyžadují
speciální trénink anebo pomůcky. Tyto zásadní negativní
změny v kvalitě života jsou
nepochybně stresující a prová-
Dále sem patří stresory spojené se závažným zhoršením
funkce ledvin (terminálním
stádiem renálního selhání).
Na umělé ledvině (při léčbě
hemodialýzou) se u nemocného mohou vyskytnout obtíže
a problémy, z nichž řada je psychosociální povahy, např. ztráta vitality, permanentní únava,
zhoršení fyzické kondice,
časová a prostorová vázanost
k hemodialyzačnímu středisku,
častý kontakt se zdravotnickým
zařízením a v důsledku toho
PRVNÍ DVĚ KATEGORIE
stresorů – běžné i výjimečné
události – se objevují i u člověka bez diagnózy DM (či jiné
tělesné nemoci), ale jejich
dopad a proces zvládání může
být, a zpravidla tomu tak
i bývá, přítomností diabetu negativně ovlivněn. Např. práce
na směny, přesčasová a časově nepravidelná práce nebo
dlouhé dojíždění do školy či
práce je náročné pro všechny,
ale v kombinaci s dodržováním
denního režimu u DM (jídlo,
aplikace inzulínu) se může
stát vysoce stresujícím.
TŘETÍ OBLAST ZDROJŮ zátěže je charakteristická pouze
pro pacienty s diabetem a
jejich blízké. Výše uvedené
kategorie se prolínají, kumulují
a jejich dopad se tím může
stupňovat. Vždy zde diabetes
hraje roli, ale individuálně
různě důležitou. Např. nemocný obtížně zvládá každodenní
časově náročné dojíždění do
práce, ale má obavy změnit
zaměstnání, má strach ze ztráty práce, obavy, jak obstojí při
hledání nového místa a adaptaci na nové podmínky vzhledem ke zdravotnímu stavu a
ztráta pocitu svobody a nezávislosti, nároky na dopravu, na
dodržování režimu (omezení
příjmu tekutin), problémy se
zaměstnáním, realizací dovolené a koníčků, strach z napichování a z průběhu dialýzy, např.
při velkém váhovém přírůstku,
nuda při dialýze (mnoho hodin
v týdnu), stereotyp, sexuální
poruchy a jiné.
Reálně bývají u nemocného
často diagnostikovány vícečetné pozdní komplikace
a obecně lze říci, že při tak výrazném kvalitativním zhoršení
zdravotního stavu se kumuluje
zátěž a mimořádně narůstá
stres. I prostý výčet dalších
stresorů spojených s chronickými komplikacemi diabetu
přesahuje rozsah i zaměření
článku.
18
jeho prognóze. Může prožívat
nejistotu, zda vůbec a jak sdělit na novém pracovišti diagnózu DM. V klinické praxi se
opakovaně setkáváme s touto situací, kdy se nemocný
nemůže rozhodnout a zůstává
v nevhodném zaměstnání.
STRESOVÉ HORMONY, VYPLAVOVANÉ při stresové reakci,
působí kontraregulačně a
v zásadě diabetes zhoršují.
Obvykle jsou ve stresu glykémie zvýšené či rozkolísané,
v některých případech při
léčbě inzulínem se mohou
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 18
29.7.2010 14:31:35
objevit hypoglykémie. Dalším
důležitým faktorem je chování
nemocného ve stresu (rozvolnění režimu, jeho nedodržování
až rezignace na režim; neprovádění selfmonitoringu; nepravidelnost; problémy s jídlem
– přejídání, omezení jídla, větší
konzumace sladkostí, noční
jedení, vynechávání jídla či
dávek inzulínu; konzumace
alkoholu; nedostatek spánku
a fyzické aktivity atd.). Stručně řečeno: stresové hormony
i „vážné výpadky v léčebném
režimu“ se kombinují, jejich
negativní dopad se násobí a to
vše souhrnně vede ke zhoršení
kompenzace diabetu. V zahraniční studii (Polonsky, Anderson, Lohrer a další, 1995)
věnované této problematice
bylo zjištěno, že přibližně 60
procent nemocných udávalo
minimálně jeden vážný stres
ve vztahu k diabetu a že tento
stres byl v úzké souvislosti
s méně aktivní péčí o sebe,
vyšším glykovaným hemoglobinem a množstvím diabetických
komplikací.
VÝŠE UVEDENÝ VÝČET asi
nepůsobí příliš optimisticky. Je
však realitou, že lidský život je
dynamický, plný změn a je doprovázen stresem. Např. dostat
se na vysokou školu je jistě
pozitivní, ale zároveň to znamená pravidelně zvládat zkouškové období, složit řadu zkoušek,
a tedy zažít nemálo stresových
situací. Rozhodně není cílem
(ekonomicky ani psychosociálně) celoživotně nepracovat,
ale práce přináší nároky a
tím i stresové situace. Podobně povýšení v práci s sebou
nese stres plynoucí z vedoucí
pozice. Mít děti, být rodičem,
není jen radost, ale i starost
a občas i stres. Nové, lepší
a větší bydlení může znamenat
zátěž v souvislosti s placením
hypotéky atd. Můžeme říci, že
mít i nemít (školu, práci, děti,
dům) vlastně přináší stresové
situace.
OPTIMISTICKÉ JE, ŽE STRES má nejen
negativní dopad, ale má i výrazný pozitivní vliv.
Zejména to platí pro přiměřenou zátěž. Takový
stres nás stimuluje, motivuje ke zvládnutí nových věcí a úkolů. Bez tlaku stresových situací
bychom často nešli dál, ale setrvali v původní
situaci, ve „starém“ chování. Stres v sobě
obsahuje nejen hrozbu, ale i výzvu.
KLÍČEM KE ZVLÁDÁNÍ STRESU je umět stresové podněty rozpoznat a být k sobě dostatečně citliví a pozorní. Vědět nejen, co mi stres
spouští, ale především to, co mi pomáhá. Na
co se mohu u sebe a u druhých spolehnout.
OTÁZKA TEDY ZNÍ – jak se naučit se stresem
vycházet a jak ho lépe zvládat. Do toho patří
i umět rozpoznat, kdy mně stres přerůstá přes
hlavu a je na místě vyhledat odbornou pomoc.
Práce vznikla za podpory VZ: MSM 0021620841.
19
OTÁZKA TEDY NENÍ, zda
stres ano, či ne. Protože odpověď je v zásadě jasná – ano.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 19
29.7.2010 14:31:35
EDUKACE 2010:
VELEHRAD
SOLÁŇ
20
[
VELEHRAD, 21.–23. KVĚTNA 2010
SOLÁŇ, 4.–6. ČERVNA 2010
NA PŘELOMU KVĚTNA a června se uskutečnily dva
„tradiční“ edukační pobyty. Odbornou částí nás provázel MUDr. Zdeňek Jankovec z FN Plzeň a MUDr. Radka
Benešová z FN Ostrava.
HLAVNÍM PŘEDNÁŠKOVÝM TÉMATEM byla problematika výměnných jednotek a s nimi spojený glykemický index. Prodiskutovali jsme rozdělení živin či na čem všem
záleží množství výměnných jednotek v potravě. Velké
ohlasy vzbudil zejména glykemický index, proto jsme si
na praktických příkladech ukázali jeho důležitost. Zaměřili jsme se také na důležitost domácího selfmonitoringu, zejména na jeho pravidelnost a efektivitu, pomocí
kterého můžeme dosáhnout dobré kompenzace.
PO CELOU DOBU pobytu měli všichni účastníci možnost i individuálně s lékaři prodiskutovat nejrůznější
témata.
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 20
29.7.2010 14:31:35
VÝJIMEČNÁ
LETNÍ NABÍDKA
AŽ DO KONCE SRPNA VYUŽIJTE NAŠI VÝJIMEČNÉ
LETNÍ NABÍDKY NA TESTOVACÍ PROUŽKY DO GLUKOMETRŮ ACCU-CHEK® PERFORMA A GO A NA LANCETY
ACCU-CHEK® SOFTCLIX A MULTICLIX.
UŠETŘETE 560 KČ
Při zakoupení 4 balení testovacích proužků
Accu-Chek® jakéhokoliv druhu za 2 240 Kč dostanete navíc 1 balení ve speciální letní edici
pouze za 1 Kč.
21
UŠETŘETE 60 KČ
Při zakoupení 4 balení lancet Accu-Chek®
Softclix 25 nebo Multiclix 24 za 240 Kč
dostanete navíc 1 balení ve speciální letní
edici pouze za 1 Kč.
Roche s.r.o. si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.
Akce je časově omezena do 31. 8. 2010.
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 21
29.7.2010 14:31:51
NOVÁ BROŽURA:
JAK JEDNODUŠE
POUŽÍVAT BOLUSOVÝ
®
KALKULÁTOR ACCU-CHEK
COMBO
PRO VŠECHNY UŽIVATELE inzulínové pumpy
Accu-Chek® Combo, kteří chtějí využívat funkci
kalkulovaného bolusu, jsme připravili tohoto
zjednodušeného průvodce. Najdete zde nejenom rady, jak správně nastavit bolusový kalkulátor, ale rovněž informace týkající se výměnných sacharidových jednotek i s přehledem
nejpoužívanějších potravin. Část tohoto materiálu je dále věnována glykemickému indexu.
Brožurka
bude dostup
2010
ná od srpna
etou všech diab
logů.
22
[ DIA.info | SRPEN 2010 ]
ROC-DIAinfo-56.indd 22
29.7.2010 14:32:05
NOVINKA
INFORMACE PRO VÁS
MALÁ
SOS KARTA
SERVISNÍ SADA DO ZAHRANIČÍ
JAK JISTĚ VÍTE, VŠICHNI UŽIVATELÉ INZULÍNOVÝCH PUMP ACCU-CHEK® COMBO SI
MOHOU ČTYŘIKRÁT DO ROKA OBJEDNAT
SERVISNÍ SADU.
SERVISNÍ SADA OBSAHUJE jeden adaptér,
čtyři baterie, krytku na baterii a kličku na dotažení/povolení krytky na baterii. Od 1. 5. 2010
je k dispozici i tzv. Malá servisní sada, ve které
najdete adaptér a krytku s kličkou na baterii.
I tuto malou servisní sadu hradí pojišťovny
čtyřikrát za rok. Věříme, že vám tato rozšířená
nabídka zjednoduší a zpříjemní život s inzulínovou pumpou.
Servisní sada
PROTOŽE PRÁZDNINY JSOU V PLNÉM PROUDU, PŘIPOMÍNÁME, ŽE JE VHODNÉ MÍT S SEBOU NA CESTU
DO ZAHRANIČÍ I TZV. SOS KARTIČKU V ANGLIČTINĚ NEBO SI TEXT MŮŽETE SEPSAT SAMI A NECHAT
POTVRDIT SVÉHO DIABETOLOGA VE ZDE UVEDENÉM
ZNĚNÍ. Ô
Medical Cer tificate
í ____,
___
___en
a př
___íjm
o___
___
___én
___Jm
This is to cer tify that Mrs./Mr.
ení________ has Diabetes
datum naroz
______
Date of birth _______________
regular supply of insulin with
Mellitus. She/He has to rely on
py__, Serial
pum
ové___
® typ___
lín___
___
inzu
___
the insulin pump Accu-Chek ___
h her/him.
číslo
_____ which she/he car ries wit
robn
vý___
___í ___
No. ___
kaře
lé___
________________________
éno___
jm___
Name of doctor ______
m__________________
___
místo a da
___tu
Place and date _______________
lékaře
________________
razítko a podpi
______s ___
Signature __________________
23
3
ted with an insulin pump that
I am diabetic patient being trea
I show abnormal
ul via a tube into my skin. If
n ulin
ins
s ins
verrs
ive
ive
del
delilive
pull the tube with
orr I am unconscious, please
o o
v or
avi
avi
beh
b ha
be
off directly at the
ou of my skin or cut the tube
e out
dle
dle
edl
need
he nee
the
th
ar in some form
am able to swallow, give me sug
le. If I am
le
dle
dle.
nee
n ed
ne
ambulance.
y Notify a doctor, hospital or
y.
ellly.
ate
atte
dia
edi
medi
mme
imm
im
V př
případě vašeho zájmu o zaslání
SOS kartičky se obraťte na:
ROC
ROCHE
s.r.o., Servisní oddělení
Jitka Bachelová
Sirotkova
45, 616 00 Brno
Sirot
tel.: 541 240 838, linka 55 nebo
[email protected]
jitka.
NOVINKA
Malá servisní sada
[ INFORMACE PRO DIABETIKY ]
ROC-DIAinfo-56.indd 23
29.7.2010 14:32:12
ROC-DIAinfo-56.indd 24
29.7.2010 14:32:23
Download

DIA-info 56