SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI «DR VASA SAVIĆ»
23000 Zrenjanin, Petefijeva 4
Tel: (023) 534-368, Tel/Fax: (023) 561-115
PIB: 101161066 Matični broj: 08671923
Registarski broj: 8215085468
Žiro račun: 840-471661-84 E-mail: [email protected]
Broj : 5 -13/31
Dana : 30.9.2013.g.
OBAVEŠTENJE
o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti broj 5-13 Sanitetski materijal
Naručilac: Specijalna bolnica za plućne bolesti ''Dr Vasa Savić'' Zrenjanin, ul. Petefijeva br.4,
Zrenjanin 23000, tel. 023/534-368, fax 023/561-115; e-mail [email protected]
Vrsta naručioca: Javna ustanova- pružanje zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE ‐ postupak javne nabavke male vrednosti
PREDMET JAVNE NABAVKE – dobra‐ sanitetski materijal (33000000‐ šifra iz opšteg rečnika
nabavke)
• Partija 1 –sanitetski materijawl
• Partija 2 –mikrobiološki materijal
• Partija 3 – biohemijski materijal
• Partija 4 – potrošni materijalza gasni analizator
• Partija 5 –RTGfilmovi
Procenjena vrednost javne nabavke: 3.471.812 dinara sa PDV-om
Broj primljenih ponuda : 21 (dvadesetjedna)
1. Remed d.o.o iz Beograda
2. Elitech SR d.o.o. iz Beograda
3. Neo Medica iz Niša
4. Vodič iz N. Beograda
5. Vicor d.o.o iz Beograda
6. Farmalogist iz Beograda
7. Sinofarm iz Beograda
8. Medicinski depo iz Novog Sada
9. Superlab iz N.Beograda
10. Hemolux iz Zrenjanina
11. Mit iz Novog Sada
12. Pharmaswiss iz Beograda
13. Medilabor iz Novog Sada
14. Euromedicina iz Novog Sada
15. Grosis iz Niša
16. Promedija iz Kikinde
17. Labtech iz Beograda
18. Ecotrade BG iz Niša
19. Medicinski depo plus iz Novog Sada
20. Medicom iz Šapca
21. SCOR iz Niša
Razlog za obustavu postupka: Naručilac nije ispoštovao član 63. Stav 5 Zakona o javnim
nabavkama u vezi sa produženjem roka za dostavljanje ponuda.
Kada će postupak biti ponovo sproveden: po isteku roka od 5 dana u okviru koga ponudjač
može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava
Download

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke