НАРУЧИЛАЦ: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број Одлуке: 1-ОП-Р/2014-6
Датум: 19.09.2014. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012), Комисија за јавну
набавку радови – објекат за потребе физикалне терапије сачињава
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавештавамо све понуђаче који су преузели конкурсну документацију са Портала јавних набавки и
интернет странице наручиоца, да се врши измена и допуна конкурсне документације на следећи начин:
У делу спецификација, приликом састављања конкурсне документације дошло је до техничке грешке, у делу
6 спецификација иза дела I грађевинско занатски радови после стране 20 додаје се наставак спецификације и
то део II водовод и канализација, део III радијаторско грејање и IV електрорадови. Стим у вези мења се
комплетна документација и гласи:
0
smeš
Republika Srbija – AP Vojvodina Ustanova socijalne zaštite za
smeštaj korisnika
GERONTOLOŠKI CENTAR "SREM" R U M A
22400 Ruma, Pavlovačka 126, centrala:022/472-699; 478-588;478-539 fax:478-729
[email protected]
Дел. број: 1-ОП-Р/2014-6
Датум: 19.09.2014. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова
Редни број из Плана набавки 1.3.1/2014
Предмет набавке-РАДОВИ:
ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
Датум објаве : 19.09.2014.год.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ: 14.10.2014. године до 11:00
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ : 14.10. 2014. године у 11:15
Укупан број страница: 52
1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ 1-ОП-Р/2014-5
С А Д Р Ж А Ј:
1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Позив за подношење понуде
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
6. Спецификација
7. Модел уговора
8. Обрасци :
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
Образац понуде
Образац структуре понуђене цене
Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
Изјава о подношењу заједничке понуде
8.4.1. Општи подаци о члану групе понуђача
Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Образац трошкова припреме понуде
Изјава о независној понуди
Кадровски капацитет
Пословни капацитет
Овлашћење представника понуђача (узорак)
2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу:
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ''СРЕМ'' РУМА, Павловачка бр.126, 22400
Рума, www.gcsrem.co.rs
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:
Радови – ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
Лица за контакт:
Драган Ристић, 022/472-699 локал 506
Сања Ковачевић-Вуковић, 022/472-699 локал 505
Александар филиповић, 022/472-699 локал 540
Е-маил: [email protected]
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке су радови –
ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
које je ближе дефинисанo овом конкурсном документацијом у делу
"Спецификација".
Назив и ознака из општег речника набавке:
45215214 – Радови на изградњи домова за смештај старих лица
3
3. П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке
радова
Назив наручиоца: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ''СРЕМ'' РУМА
Адреса наручиоца: Павловачка 126, 22400 Рума
Интернет страница наручиоца: www.gcsrem.co.rs
Врста наручиоца: Установа социјалне заштите за смештај корисника. Оснивач:
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке радова добара у складу
са чл.5 и 32.. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012), чл.2. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 године) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр. 1-ОП-Р/2014-2 од 12.09.2014.године, Геронтолошког
центра „Срем“ Рума.
Предмет јавне набавке: радови – ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
- опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
45215214 – Радови на изградњи домова за смештај старих лица
Критеријум за оцењивање понуда и за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Оцењивање понуда вршиће се применом следећих критеријума:
1.Понуђена цена
90 бодова
2.Рок извршења радова
10 бодова
Јавна набавка није обликована по партијама.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је
конкурсна документација доступна:
Потенцијални понуђачи конкурсну документацију могу преузети: на Порталу јавних
набавки portal.ujn.gov.rs , на интернет презентацији: www.gcsrem.co.rs или
непосредно у просторијама Геронтолошког центра „Срем“ Рума, Павловачка бр.126,
сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.
4
Начин подношења понуде и рок:
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, лично или путем
поште на адресу наручиоца: Геронтолошки центар ‘‘Срем’’, Павловачка 126, 22400 Рума.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена у затвореној коверти на којој је
на предњој страни написан текст „Понуда за ОП ЈН радова–објекат за физикалну
терапију- НЕ ОТВАРАТИ –дел.бр. 1-ОП-Р/2014-5". На полеђини коверте навести назив,
адресу, број телефона, е-mail и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 14.10.2014.године до 11.00 часова.
Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се
благовременом и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по
окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са напоменом да је
иста поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на
коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се
ради о понуди и за коју се набавку понуда подноси-неће се разматрати.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за подношења понуда, тј. дана
14.10.2014.године у 11,15 часова у библиотеци Геронтолошког центра ‘‘Срем’’,
Павловачка 126, 22400 Рума.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда;
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача
који доставе уредно оверено овлашћење или пуномоћ за учествовање у поступку
отварања понуда, а који такав докуменат доставе Комисији непосредно пре почетка
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Оквирни датум доношење одлуке о додели уговора је 15 дана од дана отварања понуда о
чему ће сви понуђачи бити обавештени у законском року.
Лица за контакт- Драган Ристић, 022/472-699 лок.506, Сања КовачевићВуковић, 022/472-699 лок.505, Александар филиповић, 022/472-699 локал 540,
Електронска адреса: [email protected]
Остале информације
Начин и рок плаћања: 40% од укупно уговореног износа одмах по закључењу Уговора
на основу предрачуна издатог од стране извођача радова; преостали проценат у износу од
60% уговореног износа у року од 45 дана од дана сачињавања Записника о примопредаји
радова.
Рок извршења уговорене обавезе: максимум 60 календарских дана од дана потписивања
уговора.
Место извршења: Геронтолошки центар „Срем“ Рума, Павловачка бр.126.
Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда.
5
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Подаци о језику:
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.
Подаци о обавезној садржини понуде:
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама што
доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном
документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери
обрасце који су дати у конкурсној документацији свугде где је то предвиђено.
Испуњавање услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама је детаљније наведено у
поглављу 5. ове конкурсне документације.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране
овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који
наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача (заједничка понуда) ће то
учинити овлашћени представник групе понуђача (уколико је споразумом тако предвиђено) или сваки од
учесника у заједничкој понуди.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у
било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
Обавезан садржај понуде:
• Спецификација (попуњена,оверена потписом и печатом)
• Образац понуде за јавну набавку (попуњен,оверен потписом и печатом)
• Образац структуре понуђене цене (попуњен,оверен потписом и печатом)
• Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)
(попуњена,оверена потписом и печатом)
• Изјава о подношењу заједничке понуде (уколико понуђач подноси заједничку понуду са једним или више
понуђача) (попуњена,оверена потписом и печатом)
• Општи подаци о члану групе понуђача (уколико понуђач подноси заједничку понуду са једним или више
понуђача) (попуњени,оверени потписом и печатом)
• Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа (попуњена,оверена потписом и
печатом)
• Изјава о независној понуди (попуњена,оверена потписом и печатом)
• Образац кадровског капацитета (попуњен,оверен потпис сом и печатом са доказима у прилогу)
• Образац пословног капацитета попуњен,оверен потпис сом и печатом са доказима у прилогу)
• Модел уговора (последња страна оверена потписом и печатом)
• Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде (меница, менично овлашћење у износу од 10% од
вредности понуде, депо картон и образац за регистрацију менице)
Начин подношења понуде:
Понуда мора бити припремљена у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.
Самостално подношење понуде:
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Подношење понуде са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу (не може бити већи од 50%) , као и да јасно дефинише део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
6
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1) до 4) овог закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Подношење заједничке понуде: Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Подношење понуде са варијантама: Понуда са варијантама није дозвољена.
Начин измена, допуна или опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду пре истека рока за подношење понуда и то
упућивањем писменог обавештења на адресу наручиоца са назнаком: "Измена понуде"; "Допуна понуде"
или "Опозив понуде" за јавну набавку –објекат за физикалну терапију - НЕ ОТВАРАТИ - ЈНМВ 1-ОПР/2014-5“.
Трошкови припремања понуде:
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне
набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади
трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Валута, цена, гарантни рок:
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
У цену треба да су урачунати радови, материјал и сви остали зависни трошкови.
Наручилац прихвата гарантни рок у минималном трајању од 2 године за радове.
Рок и услови плаћања:
Наручилац прихвата да плаћање изврши следећом динамиком:
40% од укупно уговореног износа одмах по закључењу Уговора на основу предрачуна издатог од стране
извођача радова; преостали проценат у износу од 60% уговореног износа у року од 45 дана од дана
сачињавања Записника о примопредаји радова.
Рок важења понуде:
Минимум 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као
неприхватљива.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Наручилац захтева од понуђача да уз понуду као средство обезбеђења приложи:
7
-
сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним оригиналним
захтевом за регистрацију менице) за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде без
ПДВ, са роком доспећа до истека рока важења понуде.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења приложено уз понуду, ако понуђач супротно
забрани повуче или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише уговор
када је његова понуда изабрана као најповољнија.
Понуђачима који не буду били изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах по потписивању уговора
са изабраним понуђачем.
Средство обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе
-
-
-
Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора преда Наручиоцу:
сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним оригиналним
захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини аванса, са роком
доспећа 30 дана дуже од дана званичне примопредаје радова;
сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним оригиналним
захтевом за регистрацију менице) за добро извршење уговорене обавезе у висини од 10%
уговорене цене радова са ПДВ, са роком доспећа 30 дана дуже од дана званичне примопредаје
радова;
сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним оригиналним
захтевом за регистрацију менице) за отклањање недостатака у гарантном року за радове, у
висини од 10% уговорене цене радова са ПДВ, са роком доспећа 30 дана дуже од дана истека
гарантног рока.
Критеријум за оцењивање понуда и за доделу уговора:
Оцењивање понуда вршиће се применом критеријума економски–најповољнија понуда.
1.Понуђена цена
90 бодова
2.Рок извршења радова
10 бодова
1. Понуђена цена
максимално: 90 бодова
Број бодова за понуђену цену у односу на најнижу цену се израчунава по формули:
најнижа понуђена цена x макс. број бодова (90)
понуђена цена
2.
Рок извршења радова
максимално: 10 бодова
најкраћи рок извршења радова x макс. број бодова (10)
понуђени рок извршења радова
8
Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више
понуда са истим бројем бодова, као најповољнија биће изабрана понуда оног Понуђача чија је понуда раније
примљена од стране Наручиоца.
Рок и место извршења уговорене обавезе:
Максимум 60 календарских дана од дана закључења Уговора.
Место извршења Уговора: Геронтолошки центар „Срем“ Рума, Павловачка 126.
Поверљиви подаци:
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
чл. 14. Закона, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље
одговор у писаном облику понуђачу и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писаној
форми тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два)
радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова
понуда одбити, као неприхватљива.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том
приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа,
понуда ће се одбити, као неприхватљива.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исправку грешке парафира и
овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном,
осим у износима који су дати паушално
- уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се исправити али тако да буде видљив и
нетачан збир.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Оцена понуда :
Приликом отварања понуда Комисија за јавну набавку не може да врши стручну оцену понуда.
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој
конкурсној документацији.
9
Разлози за одбијање понуде:
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3, тачком 31, 32 и 33. Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није
могуће упоредити је са другим понудама.
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико су испуњени услови за то у складу са
одредбама чл. 82. Закона (негативне референце).
Доказ постојања негативне референце може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења
уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који
се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Одлука о додели уговора:
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је максимум 15 дана од дана отварања
понуда.
Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 дана од дана
доношења одлуке.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати
потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати
препоручено са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан
уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Обустављање поступка јавне набавке:
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу
уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у
току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
Модел уговора:
Саставни део ове конкурсне документације је модел уговора. Понуђачима се исти предочава како би
били упућени у садржину уговора који ће закључити са наручиоцем уколико њихова понуда буде изабрана
за најповољнију. Модел уговора понуђачи не попуњавају али га морају оверити на последњој страни (он је
саставни део понуде).
10
Заштита права понуђача :
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз
уплату прописане таксе.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7
(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Подаци за уплату таксе:
Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку дел.бр.1-ОП-Р/2014-5 Шифра
плаћања: 153
Текући рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 50-016
Прималац: Буџет Републике Србије
Износ: У складу са чланом 156, став 1, Закона о јавним набавкама.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне
набавке, у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Обавештење да ће Уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за
заштиту права понуђача :
Наручилац закључује Уговор о ЈН са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. Ако се Понуђач у наведеном року не
одазове, сматраће се да је одустао од понуде. Уколико изабрани Понуђач не приступи закључењу уговора у
наведеном року, Наручилац задржава право да примени чл.113 ст.3 ЗЈН.
11
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.1.
Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући
регистар.
Доказ: Извод из Агенције за регистар привредних субјеката, односно извод из
регистра надлежног органа.
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања
мита, преваре
- за правно лице (привредни субјекат):
Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица)
1.2.
1.3.
1.4.
Уверење Вишег суда у Београду (за територију Републике Србије) (кривична
дела организованог криминала)
- за законског заступника (за све зак.заступнике правног лица)
Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова
Републике Србије.
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
Доказ: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да му код овог
органа није регистрована мера забране обављања делатности као привредном
друштву.
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Доказ: Уверење Министарства финансија - Пореске управе о плаћеном порезу,
доприносу и другим јавним дажбинама и Уверење Службе за утврђивање и наплату
локалних прихода Градске односно Општинске управе.
Докази из тачке 1. подтачке 1.2. и 1.4. не могу бити старији од 2 месеца у односу на дан
отварања понуда.
Потврда из тачке 1. подтачка 1.3. мора бити издата након објављивања позива за подношење
понуда.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, није
дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (од 1.1 – 1.4.)
Опште напомене:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
12
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Обавезне услове мора да испуњава подизвођач и сваки понуђач из групе понуђача
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити следеће додатне услове:
2.1. Кадровски капацитет
Испуњеност овог услова доказује се начин дефинисан Обрасцем 8.8
2.2 Пословни капацитет
Испуњеност овог услова доказује се начин дефинисан Обрасцем 8.9
13
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА
I
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
NAPOMENA:
- Ovim predmerom su obuhvaćeni svi troškovi vezani za nabavku, ugradnju, transport, skladištenje, carinjenje i slično.
- Svi drveni elementi konstrukcije moraju biti zaštićeni od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza
zaštitnim hemijskim sredstvima i to je u ceni ponuđene konstrukcije.
Opis radova
A)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jed.
Količina
mere
Jed. cena
bez PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
RUŠENJE I DEMONTAŽA
Pažljivo vađenje postojećeg drveća, tako da se ne ošteti ni
objekat ni ograda. Stabla su prečnika od 10-40 cm a treba ih
odložiti u krugu objekta ili natovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju do 5 km, kako odluči naručilac. Obračun po
kom izvađenog stabla
Pažljivo vađenje postojećih čeličnih stubova za sušenje veša.
Konstrukcija se satoji od čečične cevi Ø2" sa kosnikom, a sve je
ubetonirano u temeljnu stopu. Izvađene stubove složiti u krugu
objekta ili natovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do
5 km, kako odluči naručilac. Obračun po kom izvađenog stuba
Pažljivo razbijanje dela postojeće betonske staze d=10 cm (na
delu spoja dva objekta). Šut natovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju do 5 km. Obračun po m2 razbijenog betona
Pažljivo demontiranje klima uređaja (spoljne i unutrašnje
jedinice). Demontiranu klimu predati investitoru. Obračun po
kom demontirane klime
Pažljivo demontiranje radijatora i priključnih cevi. Demontiran
radijator i cevi predati investitoru. Obračun po kom
demontiranog radijatora
Pažljivo vađenje postojećeg PVC prozora 110x170 cm. Demontirani prozor odložiti u krugu bjekta, po nalogu naručioca.
Obračun po kom prozora
Pažljiva demontaža - prosecanje fasadnog zida hodnika dimenzija
1.86x2.60x20 cm postojeće montažne barake (iz koga je
prethodno izvađen prozor). Izvađen deo natovariti u vozilo i
odneti na gradsku deponiju do 5 km. Obračun po kom stvarno
demontiranog zida
Pažljiva demontaža - prosecanje fasadnog zida hodnika, iznad
budućih vrata POS 10, za prolaz tehničkog kanala sa
instalacionim cevima iz Bloka "C" u novi objekat. Dimenzija
otvora je 60x40 cm. Materijal natovariti u vozilo i odneti na
gradsku deponiju do 5 km. Obračun po kom probijenog otvora
Pažljiva rušenje dela zidane ograde d=12 cm a ukupne nadzemne
visine od 180 cm. U sklopu ograde su 2 betonska stuba i temelj.
Šut natovariti u vozilo i odneti na gradsku deponiju do 5 km.
Obračun po m2 ograde
kom
6.00
kom
2.00
m2
3.00
kom
1.00
kom
1.00
kom
1.00
kom
1.00
kom
2.00
m2
7.20
SVEGA:
B)
NOVI RADOVI
14
Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemljehumusa debljine do 30 cm. Upotrebljiv humus, za završnu
obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak
zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 skinutog humusa
2. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Iskop izvesti
prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći a
dno nivelisati. Iskopanu zemlju lagerovati u stranu, za kasnije
nasipanje između temelja. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo
3. Nasipanje prostora između temelja zemljom. Zemlju nasipati u
slojevima od 20 cm i mašinski nabijati do potrebne zbijenosti. Za
nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa temeljnih
traka a ostatak zemlje dovesti iz pozajmišta, što je u ceni ove
pozicije. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.
4. Nasipanje okolnog terena zemljom. Zemlju nasipati u slojevima
od 20 cm i mašinski nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje
koristiti čistu zemlju deponovanu prilikom iskopa humusa. Nasip
oblikovati tako da nagib bude od objekta. Obračun po m3 zemlje,
mereno uraslo.
5. Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino
planiranje šljunka d=10 cm. Šljunak nasuti i nabiti, do potrebne
zbijenosti. Obračun po m2 nasutog i nabijenog šljunka.
6. Izrada armirano betonskih temelja i temeljnih zidova marke MB
20. U delu iznad terena je potrebno postaviti dvostranu oplatu a
temelje armirati serklažnim prstenom u zoni poda. Beton ugraditi
i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura.
Obračun po m3 temelja.
7. Izrada zaštitnih staza oko objekta betonom MB 20, d=10 cm na
sloju šljunka d=10 cm. Zaštitne staze izvesti sa padom od 1% od
objekta. U ceni je i potrebna oplata i nasipanje zemlje oko staze
po demontiranju oplate. Obračun po m2 betonirane staze
8. Izrada poda od lako armiranog betona (Q138), debljine 10 cm,
marka MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a
beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 poda
9. Izrada hidroizolacije betonskog poda nanošenje hladnog premaza
bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. Podloga mora biti
suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom
ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Preko bitulita
zavariti hidroizolaciju (KONDOR V3 ili odgovarajućе) sa
preklopom od 10 cm. Obračun po m2 izolovane površine
10. Izrada horizontalne hidroizolacije preko cementne košuljice i
zidova sanitarnih čvorova polifimbitolom ili odgovarajućom
izolacijom u tri sloja. Posebnu pažnju posvetiti izradi izolacije
oko slivnika i na spojevima zida i poda, koje treba ojačatu
staklenom mrežicom 145 g/m2. Obračun po m2 izvedene
hidroizolacije
11. Izrada mikroarmirane cementne košuljice d=5 cm od CM13
(armirano polipropilenskim vlaknima ili "šulc" pletivom) sa
slojem za izravnavanje. Cementna košuljica se postavlja preko
termo-izolacije od stiropora (koja je posebno obračunata).
Cementna košuljica je podloga PVC podu. Obračun po m2
košuljice
1.
m2
230.52
m3
10.02
m3
21.80
m3
11.14
m2
127.70
m3
13.66
m2
47.12
m2
109.02
m2
130.18
m2
20.27
m2
103.47
15
12. Izrada mikroarmirane cementne košuljice d=4 cm od CM13
(armirano polipropilenskim vlaknima ili "šulc" pletivom).
Cemen-tna košuljica se postavlja preko termoizolacije od
stiropora (koja je posebno obračunata). Cementna košuljica je
podloga podu od keramičkih pločica i radi se u padu ka
slivnicima. Obračun po m2 košuljice
9. Izrada fasadnih zidova SZ1 od prefabrikovanih elemenata,
ukupne debljine do 28 cm. Zidni elementi se postavljaju na
temeljače ankerisane u betonski temelj a povezuju se međusobno
i sa venčanicom. Noseću konstrukciju čine drveni stubovi 12x12
i 12x10 cm i drvene horizontale. Slojevi, gledano iznutra su: gips
kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, parna
brana (URSA SECO PRO 100 ili odgovarajućе). Između drvenih
stubova je kamena vuna 12 cm, pa sa spoljne strane je
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, lepak, EPS - stiropor (min 25 g)
12 cm sa dva sloja lepka mrežicom i tiplovima (5-6 kom/m2) i
završna fasada murexin energy kristal ili odgovarajućе, u boji
koju odabere investitor. Završna termoizolacija se postavlja na
početnu metalnu lajsnu - okapnicu a na uglovima objekta i oko
otvora se preko završne termoizolacije postavljaju ugaona PVC
ojačanja. Visina prostorija, od gotovog poda do plafona je 300
cm. Obračun po m2 fasadnog zida, umanjeno za površinu otvora
10. Izrada fasadnih zidova SZ1a od prefabrikovanih elemenata
ukupne debljine do 28 cm, koji čine zidove sanitarnih čvorova.
Zidni elementi se postavljaju na temeljače ankerisane u betonski
temelj a povezuju se međusobno i sa venčanicom. Noseću
konstrukciju čine drveni stubovi 12x12 i 12x10 cm i drvene
horizontale. Slojevi, gledano iznutra su: vodootporna (zelena)
gips kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm,
parna brana (URSA SECO PRO 100 ili odgovarajućе). Između
drvenih stubova je kamena vuna 12 cm, pa sa spoljne strane je
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, lepak, EPS - stiropor (min 25
g) 12 cm sa dva sloja lepka mrežicom i tiplovima (5-6 kom/m2) i
završna fasada murexin energy kristal ili odgovarajućе, u boji
koju odabere investitor. Završna termoizolacija se postavlja na
početnu metalnu lajsnu - okapnicu a na uglovima objekta i oko
otvora se preko završne termoizolacije postavljaju ugaona PVC
ojačanja. Visina prostorija, od gotovog poda do plafona je 300
cm. Obračun po m2 fasadnog zida, umanjeno za površinu otvora
11. Izrada fasadnih zidova SZ2 od prefabrikovanih elemenata,
ukupne debljine do 28 cm. Zidni elementi se postavljaju na
temeljače ankerisane u betonski temelj a povezuju se međusobno
i sa venčanicom. Noseću konstrukciju čine drveni stubovi 12x12
i 12x10 cm i drvene horizontale. Slojevi, gledano iznutra su: gips
kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, parna
brana (na primer URSA SECO PRO 100 ili neka druga identičnih
karakteristika). Između drvenih stubova je kamena vuna 12 cm,
pa sa spoljne strane je vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, lepak,
kamena vuna 12 cm sa dva sloja lepka mrežicom i tiplovima (56 kom/m2) i završna fasada murexin energy kristal ili
odgovarajućе u boji koju odabere investitor. Završna
termoizolacija se postavlja na početnu metalnu lajsnu - okapnicu
a na uglovima objekta i oko otvora se preko završne
termoizolacije postavljaju ugaona PVC ojačanja. Visina
prostorija, od gotovog poda do plafona je 300 cm. Obračun po m2
fasadnog zida, umanjeno za površinu otvora
m2
8.27
m2
88.47
m2
39.96
m2
14.04
16
12. Izrada unutrasnjih pregradnih zidova UZ1 od prefabrikovanih
elemenata ukupne debljine do 14 cm. Zidni elementi se
postavljaju na temeljače ankerisane u betonsku podlogu a
povezuju se međusobno i sa krovnom konstrukcijom. Noseću
konstrukciju čine drveni stubovi 10x10 i 10x8 cm i drvene
horizontale. Konstrukciju zida čini: gips kartonska ploča 1.25 cm,
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, između drvenih stubova je
mineralna vuna 10 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm i gips
kartonska ploča 1.25 cm. Visina prostorija, od gotovog poda do
plafona je 300 cm. Obračun po m2 pregradnog zida, umanjeno za
površinu otvora
13. Izrada unutrasnjih pregradnih zidova UZ2 od prefabrikovanih
elemenata ukupne debljine do 14 cm. Zidni elementi se
postavljaju na temeljače ankerisane u betonsku podlogu a
povezuju se međusobno i sa krovnom konstrukcijom. Noseću
konstrukciju čine drveni stubovi 10x10 i 10x8 cm i drvene
horizontale. Konstrukciju zida čini: vodootporna (zelena) gips
kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm,
između drvenih stubova je mineralna vuna 10 cm, vlagootporna
OSB ploča 0.9 cm i gips kartonska ploča 1.25 cm. Visina
prostorija, od gotovog poda do plafona je 300 cm. Obračun po m2
pregradnog zida, umanjeno za površinu otvora
14. Izrada unutrasnjih pregradnih zidova UZ3 od prefabrikovanih
elemenata ukupne debljine do 14 cm. Zidni elementi se
postavljaju na temeljače ankerisane u betonsku podlogu a
povezuju se međusobno i sa krovnom konstrukcijom. Noseću
konstrukciju čine drveni stubovi 10x10 i 10x8 cm i drvene
horizontale. Konstrukciju zida čini: vodootporna (zelena) gips
kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm,
između drvenih stubova je mineralna vuna 10 cm, vlagootporna
OSB ploča 0.9 cm i vodootporna (zelena) gips kartonska ploča
1.25 cm. Visina prostorija, od gotovog poda do plafona je 300
cm. Obračun po m2 pregradnog zida, umanjeno za površinu
otvora
15. Izrada termoizolacije poda EPS - stiroporom d=15 cm gustine 30
kg/m3. Stiropor pažljivo složiti preko hidroizolacije (koja je
ranije obračunata). Obračun po m2 postavljene termoizolacije
16. Izrada kompletne pafonske konstrukcije objekta, u projektu
označene sa T. Nju čini noseća metalna potkonstrukcija po
KNAUF, RIGIPS ili odgovarajuće tehnologiji na koju su sa donje
strane pričvršćene gipskartonske ploče d=1.25 cm i preko kojih je
PVC folija. Preko folije se postavlja KAMENA VUNA d=12 cm
pa onda MINERALNA VUNA d=18 cm. Posebno obratiti
pažnju kod preklapanja slojeva vune, tako da nigde ne ostane
nedovoljno izolovano mesto. Obračun po m2 urađene plafonske
konstrukcije
17. Izrada krovne konstrukcije objekta rešetkastim krovnim
nosačima na osovinskom razmaku od 120 cm. Sve se radi od
suve i zdrave čamove građe II klase, prema statičkom proračunu.
Obračun po m2 osnove krovne konstrukcije
18. Patosanje krovne konstrukcije OSB pločama d=18 mm. Obračun
po m2 kose površine
19. Postavljanje ter papira sa preklopom od 10 cm preko OSB ploča.
Obračun po m2 kose površine
m2
37.63
m2
13.62
m2
21.44
m2
111.74
m2
128.18
m2
152.30
m2
166.71
m2
166.71
17
20. Letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima,
preko oplate od OSB ploča i ter papira, za stvaranje vazdušnog
prostora ispod pokrivača. Letve postaviti na razmaku od 120 cm.
Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama,
optimalne dužine. Obračun po m2 mereno po kosini krova
21. Postavljanje štafle (upravno na krovne rešetke) na razmaku od
135 cm za pokrivanje trapeznim limom. Obračun po m2 mereno
po kosini krova
22. Nabavka materijala, transport i postavljanje trapezno profilisanog
pocinkovanog čeličnog bojenog lima debljine 0.6 mm (na primer
30/166,7 mm, 40/230 mm ili odgovarajućeg profila). Obavezno
predvideti ugradnju specijalnih nepromočivih traka-britvi za
sleme i strehu. U donjoj zoni, preko trapeznog lima treba
postaviti potreban broj snegobrana. Trapezni lim se za podlogu
fiksira odgovarajućim zavrtnjima sa gumenim dihtungom. Donji i
gornji red zavrtnjeva se postavlja u svakoj uvali, a na ostalim
nosačima se postavlja u svakoj drugoj uvali. Boju lima bira
naručilac. U ceni je i postavljanje odgovarajućih slemenjaka.
Obračun po m2 kose krovne površine
23. Nabavka materijala, transport i podšivanje strehe (RŠ<100 cm)
limenom lamperijom u boji krovnog pokrivača. Obračun po m1
opšivene površine
24. Izrada i postavljanje fasadne PVC stolarije. Sve se radi od belih
šestokomornih PVC profila ustakljenih trostrukim niskoemisionim staklom 4+10+4+10+4 mm punjenim argonom, po šemi
stolarije i detaljima. Prozore purpenisati 100%. U ceni pozicije su
još i venecijaner, komarnik, spoljašnja i unutrašnja PVC
klupica i sistem za provetravanje - regel-air. Date su zidarske
mere. Brojne oznake pozicija odgovaraju brojnim oznakama iz
Elaborata energetske efikasnosti. Obračun po komadu otvora
[1]
110/180
[2]
110/80
[3]
110/150
[4]
110/270
25. Izrada i postavljanje unutrašnjih PVC vrata. Sve se rade od belih
PVC profila sa ispunom od stadur panela ili stakla, po šemi
stolarije i detaljima. Staklao na poziciji 9 je kombinacija
peskiranog i glatkog stakla. Vrata se ugrađuju tako da nemaju
prag a purpenišu se 100%. Sva vrata su snabdevena cilindar
bravom a na kupatilima i mehanizmom za automatsko zatvaranje.
Date su zidarske mere. Obračun po komadu otvora
[5] klizna vrata
110/205
[6] vrata kupatila
102/205
[7] vrata ordinacije
92/205
[8] vrata č. kuhinje
82/206
[8] vrata kupatila
82/205
[9] dvokrilna vrata
140/205+65
[10] dvokrilna vrata
160/205+60
m2
166.71
m2
166.71
m2
166.71
m1
51.42
kom
kom
kom
kom
6.00
6.00
2.00
1.00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18
26. Nabavka i ugradnja podnih obloga (GRANIT (Tarket),
MIPOLAM ACCORD 330 (Gerflor) ili odgovarajuće) od vinila
d= 2 mm. PVC rolne su širine 200 cm, razviju se, obeleže i
ukroje u suvo a zatim se lepe na podlogu, podrazumeva se da je
ista već pripremljena, disperzivnim lepkom (UZIN KE 478,
NIBOFLOOR S 800 ili odgovarajuće). Spojevi se pripreme,
zavare elektrodom odgo-varajuće boje, a zatim se ukloni višak
elektrode. Na spoju zida i poda se postavljaju PVC holkeri formatizeri 100 mm sa povi-jenim falcom, odgovarajuće boje.
Holker formatizer se lepi kontak-tnim lepkom (UZIN GN 267,
NIBOPREN N 730 ili odgovarajuće). U cenu ulaze i postavljanje
sokle. Boju podne obloge bira naru-čilac. Obračun po m2 poda
27. Izrada tehničkog kanala spod plafona u starom i u novom
objektu. Prosečan presek kanala je 50x30 cm. Noseća
potkonstrukcija je od metalnih prfila a opšiva se sa dve strane
gips kartonskim pločama otpornim na vlagu. Na mestima gde
kanal prelazi preko nadsvetla na vratima soba (6 komada),
potrebno je i tu površinu zatvoriti u belo obojenom gips
kartonskom pločom. Obračun po m1 opšivenog kanala
28. Izrada i montaža visećih polukružnih oluka od bojenog pocinkovanog lima, razvijene širine 33 cm. Oluke spajati letovanjem. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm. U cenu uračunati i nabavku i postavljanje zaštitnih žičanih
ili PVC mrežica za sprečavanje upadanja lišća i ptica. Obračun
po m1 visećeg oluka
29. Izrada i montaža olučnih bojenih pocinkovanih cevi, razvijene
širi-ne do 50cm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u
drugi mi-nimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje
40%. Obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm.
Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun po
m1 olučne cevi
30. Nabavka i postavljanje opšivke spoja kalkanskog zida (stari
objekat) i novog dvovodnog krova od bojenog pocinkovanog
lima d=0,55mm, RŠ 30 cm. Obračun po m1 opšivke
31. Nabavka i postavljanje opšivke uvale krova od bojenog
pocinkovanog lima d=0,55mm, RŠ 66 cm. Obračun po m1
opšivke uvale
32. Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica u potrebnom
padu ka slivnicima. Dimenzije pločica su 20x20 cm a dezen i
boju bira naručilac. Pločice se postavljaju u lepku (na već
obračunatu cementnu košuljicu i hidroizolaciju). Pločice su
domaće, I klase u slogu po izboru projektanta. Postavljene
pločice fugovati i očistiti. Obračun po m2 poda.
33. Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u maksimalno
dve boje, koje bira narulilac. Dimenzija pločica je 20x20 cm, a
postavljaju se u lepku. Pločice I klase, domaće proizvodnje,
postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno
dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne.
Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulaze i PVC
ugaone lajsne oko prozora. Obračun po m2 pločica
34. Nabavka i montaža kapka sa sklopivim merdevinama za izlazak
na tavan. Otvor za kapak je 70x110 cm, visina penjanja je 300
cm a poklopac mora biti termoizolovan isto kao i tavanica.
Obračun po komadu otvora
35. Bojenje plafona poludisperzijom sa postavljanjem mrežica u
m2
103.47
m1
35.40
m1
29.82
m1
18.00
m1
4.40
m1
6.00
m2
8.27
m2
56.47
kom
m2
1.00
111.74
19
uglovima, gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun
po m2 bojene površine
36. Bojenje zidova poludisperzijom sa postavljanjem mrežica u
uglovima, gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun
po m2 bojene površine
m2
227.30
SVEGA:
I) REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
A)
B)
RUŠENJE I DEMONTAŽA
NOVI RADOVI
SVEGA:
20
II VODOVOD I KANALIZACIJA
Ovim predmerom su obuhvaćeni su svi troškovi vezani za
nabavku, ugradnju, transport, skladištenje, carinjenje i slično.
Jed.
Količina
mere
Opis radova
A)
Ispuštanje vode iz vodovodnih cevi. Plaća se pausalno
2.
Demontaža plafonskih ploča 60x60 cm u kupatilu Bloka "C".
Ploče skinuti i složiti dok se ne izvrši prespajanje. Po spajanju i
proveri nove mreže, demontirane ploče se ponovo vraćaju na
plafonski roštilj. Obračun po m2 plafona
4.
paušalno
m2
4.32
DN40 --> DN32 (Ø25 ili 1")
kom
1.00
DN25 --> DN25 (Ø20 ili 3/4")
kom
2.00
DN20 --> DN20 (Ø15 ili 1/2")
kom
3.00
kom
1.00
DN63 (Ø50 ili 2")
m1
18.50
DN32 (Ø25 ili 1")
m1
30.10
Presecanje postojeće vodovodne mreže (ispod plafona) i izrada
priključaka za novu vodovodnu mrežu. Sve cevi koje se presecaju
su PPR cevo DN xy PN 10 bara. Obračun po komadu priključka
Rastavljanje postojeće vidne hidrantske mreže od pocinkovane
cevi Ø2" (ispred priključka u hidrantski ormarić) i izrada priključka za nastavak hidrantske mreže od cevi PPR PN 10 bara.
Obračun po komadu priključka
Ø2" --> DN63 (Ø50 ili 2")
5.
Ukupna cena bez
PDV-a
VODOVOD
1.
3.
Jed. cena
bez PDV-a
Nabavka i postavljanje PPR cevi DN xy PN 10 bara, sa
potrebnim fazonskim komadima i ventilima. Cevi se postavljaju u
tehnički kanal ili spušten plafon i moraju se zaštititi
PLAMAFLEX ISO ili odgovarajuće izolacijom. Posebno voditi
računa da se poštuje unutrašnji prečnik cevi, bez obzira na
debljinu zida. Obračun po m1 cevi
21
6.
7.
8.
9.
DN25 (Ø20 ili 3/4")
m1
54.40
DN20 (Ø15 ili 1/2")
m1
47.30
DN63 (Ø50 ili 2")
m1
3.50
DN25 (Ø20 ili 3/4")
m1
17.60
DN20 (Ø15 ili 1/2")
m1
17.60
DN32 (Ø25 ili 1")
kom
1.00
DN25 (Ø20 ili 3/4")
kom
4.00
DN20 (Ø15 ili 1/2")
kom
4.00
Nabavka i postavljanje PPR cevi DN xy PN 10 bara, sa
potrebnim fazonskim komadima i ventilima. Cevi se postavljaju
vidno, pored zida. Posebno voditi računa da se poštuje unutrašnji
prečnik cevi, bez obzira na debljinu zida. Obračun po m1 cevi
Nabavka i postavljanje propusnog ventila na PPR cevima koje su
postavljene vidno, pored zida. Obračun po komadu ventila
Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od
radnog, odnosno minimalno 10 bara
paušalno
Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže i
pribavljanje atesta o higijensko bakteriološkoj ispravnosti vode.
paušalno
SVEGA:
B)
1.
KANALIZACIJA
Ručni iskop rova sa planiranjem dna za polaganje cevi. Obračun
po m3 iskopa
m3
11.04
2.
Nasipanje peska ispod i oko cevi. Obračun po m3 nasutog peska
m3
5.52
3.
Zatrpavanje rova zemljom u slojevima, sa pažljvim nabijanjem i
postavljanjem mehaničke zaštite i signalne trake. Obračun po m3
nasute zemlje
m3
5.52
Povezivanje nove kanalizacije Ø160 na postojeću kanalizaciju u
postojećem šahtu ispred magacina. U ceni je probijanje zida šahta
kao i krpljenje istog. Obračun po komadu priključka
kom
1.00
Nabavka i postavljanje PVC ventilacionde glave Ø125 jedan
metar iznad krova. Obračun po komadu ventilacione glave
kom
2.00
4.
5.
22
6.
7.
Nabavka i montaža PVC podnog slivnika Ø 50 sa niklovanom
rešetkom. Obračun po komadu slivnika
kom
3.00
Ø 50
m1
11.20
Ø 75
m1
5.40
Ø 110
m1
14.30
Ø 160
m1
41.00
Nabavka i montaža kućne kanalizacije od tvrde plastike sa
zaptivnim gumenim prstenovima, spojnim i zaptivnim
materijalom i sredstvima za vešanje i pričvršćivanje. Cena
obuhvata i ispiranje cevi i sva potrebna bušenja i krpljenja otvora.
Obračun po m1 cevi
SVEGA:
C)
1.
SANITARIJA I OPREMA
Nabavka i montaža kompleta za opremanje WC-a za lica sa
posebnim potrebama (PRESTO - zbog uniformnosti i lakšeg
održavanja a onda su šifre proizvoda date u zagradi, ili
odgovarajuće). U ceni pozicije treba da bude:
- Keramička WC konzolna šolja specijalne izrade, minimalne
visine 47 cm (60107);
- Ugradni vodokotlić na potkonstrukciji sa senzorskim ispirnim
ventilom za WC šolju (IC-baterijsko napajanje), napajanje 1/2"
(ugradnja u zidu) sa automatskim ispuštanjem 6-9 litara vode pri
jednom aktiviranju. Metalna (štelujuća po visini) potkonstrukcija
za nošenje WC šolje i ostalog pribora, koja se fiksira u pod, pre
izrade hidroizolacije poda sanitarnog čvora je u sastavu ovog
kompleta kao i PVC cev Ø40 mm za vezu vodokotlića i WC
šolje, PVC odvodno koleno sa univerzalnom gumom Ø90-100
mm i svi potrebni šarafi i ostali sitan pribor za normalno
funkcionisanje WC-a (18578). Obratiti pažnju na to da je podna
konstrukcija na koju se može fiksirati nosač, 20 cm niža od kote
gotovog poda;
- PVC daska za WC šolju (60118);
- Držač na zidu pod uglom od 135º (60529). Obratiti pažnju na
mogućnost fiksiranja držača s obzirom na konstrukciju zida.
Obračun po komadu wc šolje
kom
2.00
23
2.
3.
Nabavka i montaža umivaonika sa stojećom slavinom za lavaboe
(hromirana) sa foto ćelijom (baterijsko napajanje) i predmešačem
za toplu/hladnu vodu. U kompletu je i litijumska baterija 6V tipa
CRP2 smeštena u telu slavine, 2 komada ugaona zaustavna ventila
sa ugrađenim cilindričnim filterom od nerđajućeg čelika (hromirani), 2 fleksibilna cerva od nerđajućeg čelika sa ugrađenim
nepovra-tnim ventilima, pribor za montažu i smolepljivi
piktogram. U ceni je i sifon. Obratiti pažnju na način
pričvršćivanja umivaonika, s obzirom na konstrukciju zida.
Obračun po komadu umivaonika
kom
3.00
- Stojeća slavina za lavaboe (hromirana) sa foto ćelijom
(baterijsko napajanje) i predmešačem za toplu/hladnu vodu. U
kompletu je i litijumska baterija 6V tipa CRP2 smeštena u telu
slavine, 2 komada ugaona zaustavna ventila sa ugrađenim
cilindričnim filterom od nerđajućeg čelika (hromirani), 2
fleksibilna cerva od nerđajućeg čelika sa ugrađenim nepovratnim
ventilima, pribor za montažu i smolepljivi piktogram (55163);
Obračun po komadu lavaboa
kom
1.00
Nabavka i montaža zidne jednoručne tuš baterije za toplu i hladnu
vodu sa šipkom za tuš i sa podešavajućim nosačem tuša. Obračun
po komadu tuš baterije
kom
2.00
Nabavka i montaža zidne jednoručne baterije za sudoperu.
Obračun po komadu baterije
kom
1.00
Nabavka i montaža holender slavine 1/2". Obračun po komadu
slavine
kom
2.00
Nabavka i montaža ogledala, po izboru naručioca. Obračun po
komadu ogledala
kom
2.00
Nabavka i montaža držača za toalet papir - dispenzer za 500
toalet-nih listića (UNIONCLEAN SUZA - 500, anti-vandal sistem
sa bravicom i ključem - zbog uniformnosti i lakšeg održavanja ili
odgovarajuće). Obračun po komadu držača papira
kom
2.00
kom
4.00
Nabavka i montaža keramičkog lavaboa za lica sa posebnim
potrebama (PRESTO - zbog uniformnosti i lakšeg održavanja a
onda su šifre proizvoda date u zagradi, ili odgovarajuće). Obratiti
pažnju na način kačenja umivaonika na zid, s obzirom na
konstrukciju objekta. U ceni pozicije treba da bude:
- Keramički konzolni lavabo specijalne izrade zajedno sa fiksnim
nosačima pod uglom i fleksibilnim sifonom za povcezivanje na
kanalizacionu instalaciju (60001);
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabavka i montaža držača za papirne ubruse - dispenzer za 600
ubrusa (UNIONCLEAN SUZA - 600, anti-vandal sistem sa
24
bravicom i ključem, poželjno je zbog uniformnosti i lakšeg
održavanja ili odgovarajuće. Obračun po komadu držača ubrusa
10.
11.
Nabavka i montaža dozatora za tečni sapun kapaciteta 1 l
(UNIONCLEAN SUZA - 1.0 l sa bravicom i ključem -zbog
uniformnosti i lakšeg održavanja ili odgovarajuće. Obračun po
komadu dozatoraza tečni sapun
kom
4.00
Nabavka i montaža kompletnog zidnog hidrantskog ormarića sa
hidrantskim ventilom, vatrogasnim crevom dužine 15 m nazivnog
prečnika 52 mm i sa mlaznicom prečnika 12 mm. Obračun po
komadu hidrantskog ormarića
kom
1.00
SVEGA:
D)
1.
ŠAHTOVI
Kompletna izrada revizionog šahta za kanalizaciju, svetlih
dimenzija 100x100x100 cm od opeke d=12 cm, malterisani
gletovan sa betonskim podom i obrađenim kinetama i sa AB
pločom i livenim šaht poklopcem za laki saobraćaj. Obračun po
komadu šahta
kom
2.00
SVEGA:
II) REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
A)
VODOVOD
B)
KANALIZACIJA
C)
SANITARIJA I OPREMA
D)
ŠAHTOVI
SVEGA:
25
II
RADIJATORSKO GREJANJE
Ovim predmerom su obuhvaćeni su svi troškovi vezani za
nabavku, ugradnju, transport, skladištenje, carinjenje i slično.
Opis radova
Jed.
mere
Količina
A)
Radijatori i ostala oprema
1.
Liveni člankasti radijatori ("TERMIK-2" proizvod METIND Zrenjanin ili odgovarajuće.) Radijator je oznake 600/160, ogrevne
površine 0.313 m2, visina radijatora je 680 mm a širina 160 mm.
Obračun po komadu rebara
kom
92
Cevaste radijatorske konzole Tip KUD
radijatora
kom
33
kom
33
sa desnim navojem, 5/4"
kom
6
sa levim navojem, 5/4"
kom
5
sa desnim navojem, 5/4" na 1/2"
kom
16
sa levim navojem, 5/4" na 1/2"
kom
17
Ravni holenderski ventili sa predregulacijom R1/2" (tip GP proizvod HERZ ili odgovarajuće). Obračun po komadu ventila
kom
11
2.
3.
4.
5.
6.
Jed. cena bez
PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
za nošenje livenih
Radijatorski nosači Tip NUT za nošenje livenih radijatora.
Obračun po komadu nosača
RadijatorskI čepovi za livene radijatore. Obračun po komadu čepa
Radijatorske redukcije za livene radijatore. Obračun po komadu
redukcije
26
7.
Radijatorski zatvarajući holenderi. navijak R1/2" (tip RL-1 proizvod HERZ ili odgovarajuće). Obračun po komadu navijka
kom
11
8.
Odzračna slavinica. Obračun po komadu slavinice
kom
11
9.
Crne čelične šavne cevi navojne, srednje teške po JUS-u
C.B5.225. Obračun po m1 cevi
10.
21.3x2.65
m1
102.00
26.9x2.6
m1
72.00
33.7x2.9
m1
54.00
Hamburški lukovi od 90o sa rad. krivine R1.5D, prečnika 33.7
mm. Obračun po komadu luka
11.
Pomoćni materijal za spajanje i zaptivanje kao što su: spojnice,
radijatorski klingeritski zaptivači, crni čelični hamburški lukovi,
crne obujmice za jednu i dve cevi, žice za autogeno varenje, boce
sa "disugasom i oksigenom", hilzne, vešaljke, rozetne, perforirana
traka, žica za vezivanje i slično, računa se 50% od vrednosti iz
stavke "cevi"
12.
Sunđerasta izolacija cevi Ø33.7 na delu koji se vodi kroz tehnički
kanal kroz hodnik Bloka "C"
kom
m1
8
54.00
SVEGA "A":
B)
Ostali radovi
1.
Ispuštanje vode iz sistema instalacije radijatorskog grejanja. Plaća
se pausalno
2.
paušalno
Demontaža i ponovna montaža postojećeg spuštenog plafona u
sanitarnom čvoru radi nesmetanog pristupa za varenje cevi.
Obračun po m2 plafona
m2
1.50
Bojenje radijatora dva puta toplootpornim lakom u tonu prema
izboru investitora. Obračun po m2 bojene površine
m2
28.80
Skidanje radijatora i ponovna montaza istih radi bojenja. Obračun
po komadu skinutog radijatora
kom
11
5.
Izrada duplih veza za grejna tela. Obračun po komadu veze
kom
11
6.
Punjenje i ispitivanje instalacije hladnim vodenim pritiskom od 4.0
bara u trajanju od 4 h. Plaća se pausalno
3.
4.
paušalno
27
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Čišćenje dva puta čeličnom četkom i premazivanje dva puta
temeljnom bojom svih cevi i obujmica. Obračun po m1 cevi
m1
228.00
Farbanje svih vidljivih cevi toplootpornim lakom u tonu sa
radijatorima. Obračun po m1 cevi
m1
228.00
Sečenje dela stare cevne mreže instalacije radijatorskog grejanja.
Plaća se pausalno
Odzračni sudovi izrađeni od crne čelične cevi NO 100, L=200 mm
komplet sa kuglastim ventilima. Obračun po komadu odzračnog
suda
Probijanje otvora kroz pregradne
konstrukciju. Plaća se paušalno
zidove
i
paušalno
kom
4
međuspratnu
paušalno
Pripremno završni radovi na realizaciji izvođenja ove instalacije.
Rašičćavanje gradilišta nakon završenog posla i slično. Plaća se
paušalno
paušalno
13.
Troškovi transporta materijala na gradilište. Plaća se paušalno
paušalno
14.
Proba instalacije na toplo sa uregulisavanjem i balansiranjem
grejnih tela tako da ravnomerno odaju toplotu. Plaća se paušalno
paušalno
SVEGA "B":
III) REKAPITULACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
A)
Radijatori i ostala oprema
B)
Ostali radovi
SVEGA:
28
IV ELEKTRO RADOVI
OPŠTE NAPOMENE:
a) U svim pozicijama ovog predmera i predračuna radova predviđena je isporuka svog potrebnog
materijala, nabavka, dopremanje na gradilište, isporuka i ugradnja, kao i izrada kompletnih projektovanih
električnih instalacija i na kraju ispitivanje i puštanje instalacije u stalan rad. U obim isporuke spada takođe
i sav sitan montažni, vezni i izolacioni materijal, kao i ostali nespecificirani materijal potreban za izradu
instalacije.
b) Predmerom su obuhvaćeni radovi potrebni za dovo|enje ostalih instalacija i delova objekta u ispravno,
odnosno prvobitno stanje, ukoliko je došlo do oštećenja prilikom izvođenja radova na izradi projektovanih
električnih instalacija.
c) Navedeni tipovi elektro opreme i proizvođač nisu obavezni. Izvo|ač može ugraditi i drugi tip opreme pod
uslovom da ova ima elektrotehničke i konstrukcione osbine kao navedena u predmeru. Izmenu odobrava i
potvr|uje stručno lice, nadzorni organ predmetnih radova na gradilištu, dok je za veće izmene obavezna
konsultacija sa projektantom.
Opis radova
Jed.
Količina
mere
Jed. cena bez
PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
1. Dogradnja postojećeg RO:
Automatski osigurač MC32 L 20A 1 pol, "Minel" ili odgovarajuće
Stezaljke, sabirnice, šemiranje, ugradnja i povezivanje
kom
3
paušalno
SVEGA:
2. Ispruka i ugradnja razvodne table RTFT sa sledećom opremom:
Razvodna tabla PVC 3x12 tipska
kom
1
Strujna zaštitna sklopka FID 40/0,5 A
kom
1
Automatski osigurač MC32 L 10(16)A 1 pol, "Minel" ili odgovarajuće
kom
30
Stezaljke, sabirnice, šemiranje, ugradnja i povezivanje
paušalno
SVEGA:
29
3. Isporuka i ugradnja sledećih instalacionih prekidača
Jednopolni instalacioni prekidač uzidni
kom
4
Naizmenični instalacioni prekidač uzidni
kom
2
Unakrsni instalacioni prekidač uzidni
kom
3
Serijski instalacioni prekidač uzidni
kom
3
Udarno tipkalo za nužno isključenje
kom
1
SVEGA:
4. Isporuka i ugradnja sledećih priključnica:
Jednofazna proključnica uzidna
kom
6
Jednofazna proključnica uzidna s poklopcom
kom
5
Trofazna priključnica uzidna
kom
1
dozna za zid, M7
kom
3
dozna za zid, M4
kom
6
dozna za zid, M3
kom
3
nosač, M7
kom
3
nosač, M4
kom
6
nosač, M3
kom
3
beli okvir, M7
kom
3
beli okvir, M4
kom
6
beli okvir, M3
kom
3
2P EURO utičnica 16A, 1M
kom
6
30
2P+Pe utičnica 16A, 2M
kom
18
priključnica telefonska RJ45 kat. 6 1M
kom
6
SVEGA:
5. Isporuka i ugradnja sledećih svetiljki:
PA(ZA) sa opal kugla
kom
1
APA svetilka 2x8W, 230V, autonomije napajanja 1 čas
kom
6
Fluo svetiljka 2x36W, 230V, IP20
kom
5
Fluo svetiljka 2x36W, 230V, IP55
kom
2
Fluo svetiljka 4x18W, 230V, IP20
kom
15
Svetilljka sa utičnicom i trafoom za kupatilo
kom
4
Plafonjera PL
kom
1
SVEGA:
6. Isporuka i ugradnja sledećih kablova:
Kabl PP-Y 4x6 mm2
m1
30
Provodnik PP-Y 5x2,5 mm2
m1
15
Provodnik PP-Y 3x2,5 mm2
m1
300
Provodnik PP-Y 5x1,5 mm2
m1
50
Provodnik PP-Y 4x1,5 mm2
m1
100
Provodnik PP-Y 3x1,5 mm2
m1
300
Provodnik P-Y 10 mm2
m1
10
31
Provodnik P-Y 6 mm2
m1
30
Provodnik PF-Y 4 mm2
m1
40
SVEGA:
7. Dojava požara, telefonija i PC mreža :
Provodnik JH(St)H 1x2x0,8 u PVC crevu 11 mm
m1
50
Provodnik UTP kat. 6 u PVC crevu 11 mm
m1
50
Isporuka i polaganje kabla UTP kat. 6 od telefonske centrale do
tehničkog knala u PVC kanalici 20x20mm za telefone u fizikalnoj
terapiji, komplet sa kanalicama.
m1
80
275.00
22,000.00
Isporuka i polaganje kabla UTP kat. 6 u tehničkom knalu zajedno sa
kblom za PC mrežu u PVC kanalici 20x20mm za telefone u fizikalnoj
terapiji, komplet sa kanalicama.
m1
20
275.00
5,500.00
Isporuka, montaža i povezivanje ADC KRONE LSA regleta 10 parica,
rastavna - Krone model 6089 1 102-02 u kutiji za 3 Krone LSA reglete
sa nosačem, dim. 150x104x56 mm, postavla se u kancelariji fizikalne
terapije kod sviča za PC mrežu.
kom
1
3,500.00
3,500.00
paušalno
4,500.00
4,500.00
35,000.00
35,000.00
Povezivanje 3 lokala na postojeću telefonsku centralu.
Adresabilni automatski optički detektor požara FDO221SINTESO, CLINE, DA (zbog uniformnosti, jer isti sistem već postoji i treba ga
nastaviti) ili odgovarajuće
Adresiranje 5 detektora požara i potrebne izmene softvera na portalu PP
centrale, izvršene od strane pravnog ili fizičkog lica koje održava PP
sistem.
kom
5
paušalno
TP-Link TL-SF1005D 5-Port 10/100Mb/s Desktop Svič
kom
2
PVC kanalica 30x30 mm sa montažom na plafon tehničkog kanala
m1
60
Stezaljke, sabirnice, šemiranje, ugradnja i povezivanje
paušalno
SVEGA:
8. Isporuka i ugradnja materijala za temeljni uzemljivač,
32
izjednačenje potencijala i gromobran
Kutija za izjednačenje potencijala SIP
kom
2
Kutija za glavno izjedna!enje potencijala GSIP
kom
1
Traka FeZn 25x4 mm
m1
60
Traka FeZn 20x3 mm
m1
50
Ukrsni komad traka-traka JUS N.B4.936
kom
25
Zidna potpora sa navojem JUS A N.B4.925
kom
16
Krovna potpora za tegolu JUS N.B4.923
kom
45
Obuhvatnik za slivnik JUS N.B4.914
kom
6
Stezaljka za oluk JUS N.B4.908
kom
6
Mehanička zaštita JUS N.B4.913
kom
4
Vijci i ostali sitan materijal
paušalno
SVEGA:
9. Ostali radovi
Pripremno završni radovi, ispitivanje elektro instalacije, telefonske
instalacije i PC mreže, te izdavanje atesta
paušalno
SVEGA:
IV) REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA
1. Dogradnja postojećeg RO :
2. Ispruka i ugradnja razvodne table RTFT sa sledećom opremom:
3. Isporuka i ugradnja sledećih instalacionih prekidača
33
4. Isporuka i ugradnja sledećih priključnica:
5. Isporuka i ugradnja sledećih svetiljki:
6. Isporuka i ugradnja sledećih kablova:
7. Dojava požara, telefonija i PC mreža :
8. Isporuka i ugradnja materijala za temeljni uzemljivač, izjednačenje potencijala i gromobran
9. Ostali radovi
SVEGA:
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
I
II
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
III
REKAPITULACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
IV
REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA
SVEGA RADOVA:
PDV 20%
UKUPNO:
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
34
7. МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Модел уговора је саставни део понуде. Понуђачима се предочава како би били
упућени у садржину уговора који ће закључити са наручиоцем уколико њихова понуда буде
изабрана за најповољнију. Модел уговора понуђачи не попуњавају али су дужни да га овере
потписом на последњој страни.
УГОВОР
о јавној набавци радова – изградње објекта за физикалну терапију
Закључен у Руми дана __________________ године године између:
Геронтолошког центра „СРЕМ “, Рума,Павловачка 126,кога заступа
директор,Даница Јеремић, као Наручилац (у даљем тексту овог
уговора:Наручилац),порески индетификациони број 101338721, матични број 8026548,
број текућег рачуна 840-311667-13 који се води код Управе за трезор,са једне стране,и
_________________________, из __________________, адреса:_________________, кога
заступа_________________________, као Понуђач-Извођач (у даљем тексту: Извођач),
порески идентификациони број ____________, матични број____________, број текућег
рачуна______________ који се води код_____________________банке,са друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним
набавкама спровео отворени поступак јавне набавке радова - Објекта за физикалну терапију,
бр. 1-ОП-Р/2014-5 у којем је понуда Извођача бр.______од ____________2014. године, изабрана
као најповољнија.
Члан 2.
Сагласно члану 1. овог уговора Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши
грађевинске, машинске и електро радове на изградњи објекта за физикалну терапију у
Геронтолошком центру „Срем“ Рума, у Руми, Улица Павловачка бр.126, ( у дањем тексту: радови),
у свему према Спецификацији и Понуди Извођача бр.__________од _______2014. године, који
чине саставни део овог уговора.
35
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 3.
За радове из члана 2. овог уговора, уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде
Извођача у укупном износу од _________________
динара без ПДВ, односно
______________динара са ПДВ.
Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама.
Извођач је дужан да се на ситуацији/фактури позове на дел.број уговора.
Члан 4.
Плаћање уговорене цене извршиће се на начин и у роковима предвиђеним у понуди, тј. 40%
од укупно уговореног износа одмах по закључењу Уговора на основу предрачуна издатог од
стране извођача радова; преостали проценат у износу од 60% уговореног износа у року од 45 дана
од
дана
сачињавања
Записника
о
примопредаји
радова.
Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси на исплату по извршеној примопредаји
радова у складу са овим уговором.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са овим уговором, квалитетно, према
пројектној документацији и захтевима Наручиоца, по систему „кључ у руке“, а у складу са
важећим законским и подзаконским прописима, техничким нормативима и стандардима за ову
врсту посла и са пажњом доброг привредника.
Члан 6.
Извођач је дужан да обезбеди градилиште и одговоран је за предузимање свих прописаних
мера заштите људи и обезбеђења сигурности радова, опреме и уређаја, а пре свега мера
безбедности и здравља на раду, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања
штете.
Члан 7.
36
Сви цртежи, техничке појединости, прорачуни и процене које Наручилац поднесе
Извођачу остају власништво Наручиоца и Извођач је дужан да их чува као пословну тајну и не сме
да их открије трећој страни, да их копира или умножава или користи на било који други начин
изван начина предвиђеног овим уговором, осим уз изричиту сагласност Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао одмах по уплати аванса, што подразумева
предузимање свих претходних радњи неопходних за несметано започињање и извођење радова, да
да упутства Извођачу за извођење радова, да плаћа изведене радове на начин и у роковима
предвиђеним овим уговором и да по завршетку изградње, прими радове у складу са овим
уговором.
НАДЗОР
Члан 9.
Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова путем овлашћеног лица о
чему ће писмено обавестити Извођача.
Извођач је дужан да омогући слободан приступ градилишту лицу које ће у смислу
претходног става вршити надзор.
Примедбе и налози лица које врши надзор уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама и налозима лица које врши
надзор и да о сопственим трошку отклони недостатке у радовима.
РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Члан 10.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______ календарских дана, од
дана закључења уговора.
Представници уговорних страна дан увођења у посао уписују у грађевински дневник.
Извођач се обавезује да сачини динамички план радова и да га пре почетка извођења
радова достави Наручиоцу на сагласност.
Извођач је дужан да радове изводи према динамичком плану радова са којим се сагласио
Наручилац, а у случају значајних одступања која доводе у сумњу могућност Извођача да заврши
уговорене радове, Наручилац може раскинути овај уговор.
Члан 11.
37
Ако Извођач не започне са извођењем радова у року од 7 дана од дана увођења у посао,
Наручилац има право да уговор раскине и наплати уговорну казну због неиспуњења обавезе у
износу од 10% од уговорене цене, активирањем средства обезбеђења за добро извршење посла.
Члан 12.
У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране Извођача,
уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 1,0 ‰ (један промил) за сваки радни дан
закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ 10 % од укупно уговорене
цене.
Уговорну казну из става 1. овог члана Извођач ће платити по извршеном коначном
обрачуну, односно ситуацијама које испоставља на наплату по истеку уговореног рока.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 13.
Примопредају радова извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 7
дана од дана завршетка радова.
Извођач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о дану завршетка радова са
предлогом датума извршења примопредаје радова и чланова комисије за примопредају.
Комисија ће о примопредаји завршених радова сачинити записник у 4 примерка.
Члан 14.
Извођач је дужан да све недостатке констатоване у записнику о примопредаји, отклони о
свом трошку и у примереном року који одреди комисија из члана 13. овог уговора.
Ако Извођач не отклони недостатке у року из става 1. овог члана, Наручилац може да
ангажује друго лице да их изведе на терет Извођача.
Примопредаја радова сматра се извршеном по отклањању недостатака у смислу става 1. и
2. овог члана.
Члан 15.
Извођач се обавезује да Наручиоцу при примопредаји радова преда и целокупну техничку
документацију предвиђену важећим техничким прописима и стандардима.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 16.
Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од ______ године, од дана
примопредаје радова, у свему према важећим законским прописима Републике Србије.
38
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача
опреме, с тим што је Извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме,
заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.
Члан 17.
Наручилац је дужан да о недостацима који се појаве у гарантном року, обавести Извођач у
писменој форми, најдуже у року од 5 дана од њиховог откривања.
Извршилац је дужан да се одмах, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема обавештења
из става 1 овог члана одазове позиву, ради прегледа и приступања отклањању недостатака о свом
трошку.
Члан 18.
Наручилац задржава право да, уколико Извођач из било којих разлога не отклони настале
неисправности, ангажује друго лице на терет Извођача.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 19.
Извођач се обавезује да Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора
сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним
оригиналним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини
аванса, са роком доспећа 30 дана дуже од дана званичне примопредаје радова;
- сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним
оригиналним захтевом за регистрацију менице) за добро извршење уговорене обавезе у
висини од 10% уговорене цене радова са ПДВ, са роком доспећа 30 дана дуже од дана
званичне примопредаје радова;
- сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним
оригиналним захтевом за регистрацију менице) за отклањање недостатака у гарантном
року за радове, у висини од 10% уговорене цене радова са ПДВ, са роком доспећа 30 дана
дуже од дана истека гарантног рока.
Уколико радови не буду изведени у свему према одредбама овог уговора и поред
могућности наплате претрпљене штете у висини од 10% од уговорене цене путем средстава
обезбеђења, не искључује се право Наручиоца да тражи и потпуну накнаду штете.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Лице задужено за праћење реализације уговора је Драган Ристић
Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу и други важећи прописи.
39
Члан 22.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно,
а ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност суда у Сремској
Митровици.
Члан 23.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава
свака уговорна страна.
Извођач
М.П.
Наручилац
М.П.
40
8.ОБРАСЦИ
8.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача
Адреса седиштa понуђача
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун понуђача и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача – ПИБ
На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова –Објекат за
физикалну терапију дел. бр. 1-ОП-Р/2014-5, достављамо
ПОНУДУ бр. _________ од 201_.године
да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин (обавезно заокружити
начин) :
а) самостално
б) са подизвођачем ц) заједничка понуда
ОБЈЕКАТ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ:
Износ у динарима:
О п и с:
1. Укупна цена без ПДВ
2. Укупан износ ПДВ
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ ( 1+2 )
Комерцијално-технички услови понуде:
40% од укупно уговореног износа одмах по закључењу Уговора на
Начин плаћања:
основу предрачуна издатог од стране извођача радова; преостали
проценат у износу од 60% уговореног износа у року од 45 дана од дана
сачињавања Записника о примопредаји радова.
Рок извршења:
Гарантни
рок
изведене радове
Важност понуде:
_________ дана од дана закључења уговора (максимално 60
календарских дана од дана закључења уговора)
за _____година (минимум 2 године),
Место извођења радова
________ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуда)
Седиште Наручиоца
Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.
М.П.
Име и презиме овлашћеног лица
____________________
Потпис овлашћеног лица
41
8.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају
печатом сви понуђачи из групе понуђача, уколико Споразумом није другачије предвиђено.
Структура понуђене цене за јавну набавку бр-------, Објекат за физикалну терапију по
Спецификацији (образац бр.6)
Р.б.
Елементи стуктуре понуђене цене
Износ без ПДВ
1
2
3
Понуђена цена без ПДВ:
Износ ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
42
8.3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(обавезно попунити и оверити уколико понуђач ангажује подизвођача)
Назив подизвођача
Адреса седиштa подизвођача
Овлашћено лице подизвођача
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун подизвођача и банка
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ
У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
објављеним на Порталу јавних набавки за јавну набавку дел.број 1-ОП-Р/2014-5– Објекат за
физикалну терапију, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у
наставку наводимо њихово учешће по врсти посла и вредности:
• у у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној вредности
понуде у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде, на
пословима:
__________________________________________________________________________
• у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној вредности
понуде учествује у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,
на пословима:
__________________________________________________________________________
• у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној вредности
понуде учествује у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,
на пословима: ____________________________________________________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
43
8.4. ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно попунити и оверити у случају подношења заједничке понуде)
_________________________
(Назив понуђача)
_________________________
(Назив понуђача)
_________________________
(Назив понуђача)
_________________________
(Назив понуђача
_________________________
(Назив понуђача)
_________________________
(Назив понуђача
У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
објављеним на Порталу јавних набавки, за јавну набавку дел.бр. 1-ОП-Р/2014-5– Објекат за
физикалну терапију изјављујемо да заједно подносимо понуду.
М.П.
Овлашћено лице понуђача
М.П.
Овлашћено лице понуђача
М.П.
Овлашћено лице понуђача
Прилог: Споразум из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама
44
8.4.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив члана групе понуђача
Адреса седиштa члана групе понуђача
Овлашћено лице члана групе понуђача
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун члана групе понуђача и банка
Матични број члана групе понуђача
Порески број члана групе понуђача – ПИБ
Име и презиме овлашћеног
лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача (заједничка
понуда).
Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
45
8.5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
У складу са чланом 8. став 1. тачкa 20. и 21. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова (,,Сл. гласник РС“, број 29/13)
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку дел.бр. 1-ОП-Р/2014-5 – Објекат за
физикалну терапију, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права
интелектуалне својине. Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и
oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
• Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
• Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача.
• Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим
ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике
у заједничкој понуди .
Образац фотокопирати у потребном броју примерака
46
8.6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), а сходно члану 6. став 1. тачка 2, подтачка 9. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку дел.број 1-ОП-Р/2014-5– Објекат за физикалну терапију, и то :
Израда узорка или модела који су израђени у складу са
траженом техничком спецификацијом наручиоца
__________ динара без пдв
Трошкови прибављања средстава обезбеђења
__________ динара без пдв
УКУПНИ ТРОШКОВИ БЕЗ ПДВ
__________ динара
ПДВ
__________ динара
УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ
__________ динара
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лицаИме и презиме
овлашћеног
Напомена:
• образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене
трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади;
• остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12);
• уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му
надокнади трошкове.
47
8.7
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.)
изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности за јавну набавку дел.бр. 1-ОП-Р/2014-5– Објекат за физикалну
терапију подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
• уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач;
• уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача;
• уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим
ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике
у заједничкој понуди.
Образац фотокопирати у потребном броју примерака.
48
8.8 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач изјављује да располаже минимум следећим кадровским капацитетом:
1. За област архитектуре и грађевинарства 1 инжењер aрхитектонске или грађевинске струке
2. За област грејања 1 инжењер машинске струке
3. За област електро инсталација 1 инжењер електро струке
НАПОМЕНА: Врста и степен стручне спреме по једног инжењера из сваке од три
области, као и лиценца су наведени у следећој табели
ОБЛАСТ
1. За област архитектуре
и грађевинарства
2. За област грејања
4. За област електро
инсталација
НАЗИВ СТРУКЕ
ЛИЦЕНЦА
Дипл.инжењер архитектуре
400 ИЛИ 401
ИЛИ дипл.грађевински инжењер
410 ИЛИ 411
ИЛИ дипл.инжењер градитељског
менаџмента – дипл.инжењер
грађевинарства
419
ИЛИ инжењер специјалистичких
студија грађевине
700
ИЛИ инжењер архитектуре
800
ИЛИ инжењер грађевине
800
Дипломирани инжењер машинства
430
ИЛИ инжењер специјалистичких
струковних студија машинства
730
ИЛИ инжењер машинства
830
Дипломирани инжењер
електротехнике
450
ИЛИ инжењер специјалистичких
струковних студија електротехнике
750
ИЛИ инжењер електротехнике
850
49
Лица су код понуђача у радном односу или ангажовани по неком од
законских основа:
Ред.
бр.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВРСТА РАДНОГ АНГАЖМАНА
Докази:
1. М-образац или други доказ о радном ангажовању
2. Фотокопија лиценце
3. Доказ о уплати чланарине инж. комори
М.П.
Понуђач:
потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: Овај доказ група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може у целости
испуњавати овај услов уместо понуђача.
50
ОБРАЗАЦ 8.9
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач изјављује да располаже минимум следећим пословним
капацитетом:
1 камион минималне носивости 5 тона
Докази:
Докази о власништву или неком другом правном основу располагања наведеном опремом
(нпр. Уговор о лизингу, о закупу, фактура, оверена инвентарна листа или други доказ из ког се
јасно види да је опрема тражених карактеристика)
М.П.
Понуђач:
потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: Овај доказ група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може у целости
испуњавати овај услов уместо понуђача.
51
8.10 ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
(узорак)
_______________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ул.________________________________
бр.л.к. _________________________ издате од ______________________
овлашћује се да у име
_______________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку бр. 1-ОПР/2014-5 – Објекат за физикалну терапију, а по техничкој спецификацији која је саставни део
конкурсне документације.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не
може користити.
ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.
Потпис овлашћеног лица
52
Download

Preuzimanje