НАРУЧИЛАЦ: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА
Број ЈН: 01/2014
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број Одлуке: 01-ОП-Р/2014-7
Датум: 26.09.2014. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број
124/2012), Комисија за јавну набавку радова – Објекат за потребе физикалне терапије.
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавештавамо све понуђаче који су преузели конкурсну документацију за
отворени поступак јавне набавке радова – Објекат за физикалну терапију, са
Портала јавних набавки и интернет странице Наручиоца, да се врши измена и допуна
конкурсне документације, a због техничке грешке, и то на следећи начин:
У конкурсној документације у делу 6. Спецификација иста се у потпуности
мења новом Спецификацијом која постаје саставни део конкурсне документације
од стране 14 и гласи:
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА
I
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
NAPOMENA:
- Ovim predmerom su obuhvaćeni svi troškovi vezani za nabavku, ugradnju, transport, skladištenje, carinjenje i slično.
- Svi drveni elementi konstrukcije moraju biti zaštićeni od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza zaštitnim
hemijskim sredstvima i to je u ceni ponuđene konstrukcije.
Opis radova
A)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jed.
Količina
mere
Jed. cena
bez PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
RUŠENJE I DEMONTAŽA
Pažljivo vađenje postojećeg drveća, tako da se ne ošteti ni objekat
ni ograda. Stabla su prečnika od 10-40 cm a treba ih odložiti u
krugu objekta ili natovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju do 5 km, kako odluči naručilac. Obračun po kom
izvađenog stabla
Pažljivo vađenje postojećih čeličnih stubova za sušenje veša.
Konstrukcija se satoji od čečične cevi Ø2" sa kosnikom, a sve je
ubetonirano u temeljnu stopu. Izvađene stubove složiti u krugu
objekta ili natovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 5
km, kako odluči naručilac. Obračun po kom izvađenog stuba
Pažljivo razbijanje dela postojeće betonske staze d=10 cm (na delu
spoja dva objekta). Šut natovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju do 5 km. Obračun po m2 razbijenog betona
Pažljivo demontiranje klima uređaja (spoljne i unutrašnje jedinice).
Demontiranu klimu predati investitoru. Obračun po kom
demontirane klime
Pažljivo demontiranje radijatora i priključnih cevi. Demontiran
radijator i cevi predati investitoru. Obračun po kom demontiranog
radijatora
Pažljivo vađenje postojećeg PVC prozora 110x170 cm. Demontirani prozor odložiti u krugu bjekta, po nalogu naručioca. Obračun
po kom prozora
Pažljiva demontaža - prosecanje fasadnog zida hodnika dimenzija
1.86x2.60x20 cm postojeće montažne barake (iz koga je prethodno
izvađen prozor). Izvađen deo natovariti u vozilo i odneti na gradsku
deponiju do 5 km. Obračun po kom stvarno demontiranog zida
Pažljiva demontaža - prosecanje fasadnog zida hodnika, iznad
budućih vrata POS 10, za prolaz tehničkog kanala sa instalacionim
cevima iz Bloka "C" u novi objekat. Dimenzija otvora je 60x40 cm.
Materijal natovariti u vozilo i odneti na gradsku deponiju do 5 km.
Obračun po kom probijenog otvora
Pažljiva rušenje dela zidane ograde d=12 cm a ukupne nadzemne
visine od 180 cm. U sklopu ograde su 2 betonska stuba i temelj.
Šut natovariti u vozilo i odneti na gradsku deponiju do 5 km.
Obračun po m2 ograde
kom
6.00
kom
2.00
m2
3.00
kom
1.00
kom
1.00
kom
1.00
kom
1.00
kom
2.00
m2
7.20
SVEGA:
B)
NOVI RADOVI
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemljehumusa debljine do 30 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu,
odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2
skinutog humusa
Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Iskop izvesti
prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći a dno
nivelisati. Iskopanu zemlju lagerovati u stranu, za kasnije nasipanje
između temelja. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo
Nasipanje prostora između temelja zemljom. Zemlju nasipati u
slojevima od 20 cm i mašinski nabijati do potrebne zbijenosti. Za
nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa temeljnih
traka a ostatak zemlje dovesti iz pozajmišta, što je u ceni ove
pozicije. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.
Nasipanje okolnog terena zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od
20 cm i mašinski nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje
koristiti čistu zemlju deponovanu prilikom iskopa humusa. Nasip
oblikovati tako da nagib bude od objekta. Obračun po m3 zemlje,
mereno uraslo.
Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino
planiranje šljunka d=10 cm. Šljunak nasuti i nabiti, do potrebne
zbijenosti. Obračun po m2 nasutog i nabijenog šljunka.
Izrada armirano betonskih temelja i temeljnih zidova marke MB
20. U delu iznad terena je potrebno postaviti dvostranu oplatu a
temelje armirati serklažnim prstenom u zoni poda. Beton ugraditi i
negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun
po m3 temelja.
Izrada zaštitnih staza oko objekta betonom MB 20, d=10 cm na
sloju šljunka d=10 cm. Zaštitne staze izvesti sa padom od 1% od
objekta. U ceni je i potrebna oplata i nasipanje zemlje oko staze po
demontiranju oplate. Obračun po m2 betonirane staze
Izrada poda od lako armiranog betona (Q138), debljine 10 cm,
marka MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton
negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 poda
Izrada hidroizolacije betonskog poda nanošenje hladnog premaza
bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. Podloga mora biti
suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili
prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Preko bitulita
zavariti hidroizolaciju (KONDOR V3 ili odgovarajući) sa
preklopom od 10 cm. Obračun po m2 izolovane površine
10. Izrada horizontalne hidroizolacije preko cementne košuljice i
zidova sanitarnih čvorova polifimbitolom ili odgovarajućom
izolacijom u tri sloja. Posebnu pažnju posvetiti izradi izolacije oko
slivnika i na spojevima zida i poda, koje treba ojačatu staklenom
mrežicom 145 g/m2. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije
11. Izrada mikroarmirane cementne košuljice d=5 cm od CM13
(armirano polipropilenskim vlaknima ili "šulc" pletivom) sa slojem
za izravnavanje. Cementna košuljica se postavlja preko termoizolacije od stiropora (koja je posebno obračunata). Cementna
košuljica je podloga PVC podu. Obračun po m2 košuljice
m2
230.52
m3
10.02
m3
21.80
m3
11.14
m2
127.70
m3
13.66
m2
47.12
m2
109.02
m2
130.18
m2
20.27
m2
103.47
9.
15
12. Izrada mikroarmirane cementne košuljice d=4 cm od CM13
(armirano polipropilenskim vlaknima ili "šulc" pletivom). Cementna košuljica se postavlja preko termoizolacije od stiropora (koja je
posebno obračunata). Cementna košuljica je podloga podu od
keramičkih pločica i radi se u padu ka slivnicima. Obračun po m2
košuljice
13. Izrada fasadnih zidova SZ1 od prefabrikovanih elemenata, ukupne
debljine do 28 cm. Zidni elementi se postavljaju na temeljače
ankerisane u betonski temelj a povezuju se međusobno i sa
venčanicom. Noseću konstrukciju čine drveni stubovi 12x12 i
12x10 cm i drvene horizontale. Slojevi, gledano iznutra su: gips
kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, parna
brana (URSA SECO PRO 100 ili odgovarajuća). Između drvenih
stubova je kamena vuna 12 cm, pa sa spoljne strane je
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, lepak, EPS - stiropor (min 25 g)
12 cm sa dva sloja lepka mrežicom i tiplovima (5-6 kom/m2) i
završna fasada murexin energy kristal ili odgovarajuća, u boji koju
odabere investitor. Završna termoizolacija se postavlja na početnu
metalnu lajsnu - okapnicu a na uglovima objekta i oko otvora se
preko završne termoizolacije postavljaju ugaona PVC ojačanja.
Visina prostorija, od gotovog poda do plafona je 300 cm. Obračun
po m2 fasadnog zida, umanjeno za površinu otvora
14. Izrada fasadnih zidova SZ1a od prefabrikovanih elemenata ukupne
debljine do 28 cm, koji čine zidove sanitarnih čvorova. Zidni
elementi se postavljaju na temeljače ankerisane u betonski temelj a
povezuju se međusobno i sa venčanicom. Noseću konstrukciju čine
drveni stubovi 12x12 i 12x10 cm i drvene horizontale. Slojevi,
gledano iznutra su: vodootporna (zelena) gips kartonska ploča
1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, parna brana (URSA
SECO PRO 100 ili odgovarajuća). Između drvenih stubova je
kamena vuna 12 cm, pa sa spoljne strane je vlagootporna OSB
ploča 0.9 cm, lepak, EPS - stiropor (min 25 g) 12 cm sa dva sloja
lepka mrežicom i tiplovima (5-6 kom/m2) i završna fasada murexin
energy kristal ili odgovarajuća, u boji koju odabere investitor.
Završna termoizolacija se postavlja na početnu metalnu lajsnu okapnicu a na uglovima objekta i oko otvora se preko završne
termoizolacije postavljaju ugaona PVC ojačanja. Visina prostorija,
od gotovog poda do plafona je 300 cm. Obračun po m2 fasadnog
zida, umanjeno za površinu otvora
15. Izrada fasadnih zidova SZ2 od prefabrikovanih elemenata, ukupne
debljine do 28 cm. Zidni elementi se postavljaju na temeljače
ankerisane u betonski temelj a povezuju se međusobno i sa
venčanicom. Noseću konstrukciju čine drveni stubovi 12x12 i
12x10 cm i drvene horizontale. Slojevi, gledano iznutra su: gips
kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, parna
brana (na primer URSA SECO PRO 100 ili neka druga identičnih
karakteristika). Između drvenih stubova je kamena vuna 12 cm, pa
sa spoljne strane je vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, lepak,
kamena vuna 12 cm sa dva sloja lepka mrežicom i tiplovima (5-6
kom/m2) i završna fasada murexin energy kristal ili odgovarajuća u
boji koju odabere investitor. Završna termoizolacija se postavlja na
početnu metalnu lajsnu - okapnicu a na uglovima objekta i oko
otvora se preko završne termoizolacije postavljaju ugaona PVC
ojačanja. Visina prostorija, od gotovog poda do plafona je 300 cm.
Obračun po m2 fasadnog zida, umanjeno za površinu otvora
m2
8.27
m2
88.47
m2
39.96
m2
14.04
16
16. Izrada unutrasnjih pregradnih zidova UZ1 od prefabrikovanih
elemenata ukupne debljine do 14 cm. Zidni elementi se postavljaju
na temeljače ankerisane u betonsku podlogu a povezuju se
međusobno i sa krovnom konstrukcijom. Noseću konstrukciju čine
drveni stubovi 10x10 i 10x8 cm i drvene horizontale. Konstrukciju
zida čini: gips kartonska ploča 1.25 cm, vlagootporna OSB ploča
0.9 cm, između drvenih stubova je mineralna vuna 10 cm,
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm i gips kartonska ploča 1.25 cm.
Visina prostorija, od gotovog poda do plafona je 300 cm. Obračun
po m2 pregradnog zida, umanjeno za površinu otvora
17. Izrada unutrasnjih pregradnih zidova UZ2 od prefabrikovanih
elemenata ukupne debljine do 14 cm. Zidni elementi se postavljaju
na temeljače ankerisane u betonsku podlogu a povezuju se
međusobno i sa krovnom konstrukcijom. Noseću konstrukciju čine
drveni stubovi 10x10 i 10x8 cm i drvene horizontale. Konstrukciju
zida čini: vodootporna (zelena) gips kartonska ploča 1.25 cm,
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, između drvenih stubova je
mineralna vuna 10 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm i gips
kartonska ploča 1.25 cm. Visina prostorija, od gotovog poda do
plafona je 300 cm. Obračun po m2 pregradnog zida, umanjeno za
površinu otvora
18. Izrada unutrasnjih pregradnih zidova UZ3 od prefabrikovanih
elemenata ukupne debljine do 14 cm. Zidni elementi se postavljaju
na temeljače ankerisane u betonsku podlogu a povezuju se
međusobno i sa krovnom konstrukcijom. Noseću konstrukciju čine
drveni stubovi 10x10 i 10x8 cm i drvene horizontale. Konstrukciju
zida čini: vodootporna (zelena) gips kartonska ploča 1.25 cm,
vlagootporna OSB ploča 0.9 cm, između drvenih stubova je
mineralna vuna 10 cm, vlagootporna OSB ploča 0.9 cm i
vodootporna (zelena) gips kartonska ploča 1.25 cm. Visina
prostorija, od gotovog poda do plafona je 300 cm. Obračun po m2
pregradnog zida, umanjeno za površinu otvora
19. Izrada termoizolacije poda EPS - stiroporom d=15 cm gustine 30
kg/m3. Stiropor pažljivo složiti preko hidroizolacije (koja je ranije
obračunata). Obračun po m2 postavljene termoizolacije
20. Izrada kompletne pafonske konstrukcije objekta, u projektu
označene sa T. Nju čini noseća metalna potkonstrukcija po
KNAUF, RIGIPS ili odgovarajućoj tehnologiji na koju su sa donje
strane pričvršćene gipskartonske ploče d=1.25 cm i preko kojih je
PVC folija. Preko folije se postavlja KAMENA VUNA d=12 cm
pa onda MINERALNA VUNA d=18 cm. Posebno obratiti pažnju
kod preklapanja slojeva vune, tako da nigde ne ostane nedovoljno
izolovano mesto. Obračun po m2 urađene plafonske konstrukcije
21. Izrada krovne konstrukcije objekta rešetkastim krovnim nosačima
na osovinskom razmaku od 120 cm. Sve se radi od suve i zdrave
čamove građe II klase, prema statičkom proračunu. Obračun po m2
osnove krovne konstrukcije
22. Patosanje krovne konstrukcije OSB pločama d=18 mm. Obračun
po m2 kose površine
23.
Postavljanje ter papira sa preklopom od 10 cm preko OSB ploča.
Obračun po m2 kose površine
m2
37.63
m2
13.62
m2
21.44
m2
111.74
m2
128.18
m2
152.30
m2
166.71
166.71
m2
17
24. Letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima, preko
oplate od OSB ploča i ter papira, za stvaranje vazdušnog prostora
ispod pokrivača. Letve postaviti na razmaku od 120 cm. Letvisanje
izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne
dužine. Obračun po m2 mereno po kosini krova
25. Postavljanje štafle (upravno na krovne rešetke) na razmaku od 135
cm za pokrivanje trapeznim limom. Obračun po m2 mereno po
kosini krova
26. Nabavka materijala, transport i postavljanje trapezno profilisanog
pocinkovanog čeličnog bojenog lima debljine 0.6 mm (na primer
30/166,7 mm, 40/230 mm ili odgovarajućeg profila). Obavezno
predvideti ugradnju specijalnih nepromočivih traka-britvi za sleme
i strehu. U donjoj zoni, preko trapeznog lima treba postaviti
potreban broj snegobrana. Trapezni lim se za podlogu fiksira
odgovarajućim zavrtnjima sa gumenim dihtungom. Donji i gornji
red zavrtnjeva se postavlja u svakoj uvali, a na ostalim nosačima
se postavlja u svakoj drugoj uvali. Boju lima bira naručilac. U ceni
je i postavljanje odgovarajućih slemenjaka. Obračun po m2 kose
krovne površine
27. Nabavka materijala, transport i podšivanje strehe (RŠ<100 cm)
limenom lamperijom u boji krovnog pokrivača. Obračun po m1
opšivene površine
28. Izrada i postavljanje fasadne PVC stolarije. Sve se radi od belih
šestokomornih PVC profila ustakljenih trostrukim niskoemisionim staklom 4+10+4+10+4 mm punjenim argonom, po šemi
stolarije i detaljima. Prozore purpenisati 100%. U ceni pozicije su
još i venecijaner, komarnik, spoljašnja i unutrašnja PVC
klupica i sistem za provetravanje - regel-air. Date su zidarske
mere. Brojne oznake pozicija odgovaraju brojnim oznakama iz
Elaborata energetske efikasnosti. Obračun po komadu otvora
[1]
110/180
[2]
110/80
[3]
110/150
[4]
110/270
29. Izrada i postavljanje unutrašnjih PVC vrata. Sve se rade od belih
PVC profila sa ispunom od stadur panela ili stakla, po šemi
stolarije i detaljima. Staklao na poziciji 9 je kombinacija
peskiranog i glatkog stakla. Vrata se ugrađuju tako da nemaju
prag a purpenišu se 100%. Sva vrata su snabdevena cilindar
bravom a na kupatilima i mehanizmom za automatsko zatvaranje.
Date su zidarske mere. Obračun po komadu otvora
[5] klizna vrata
110/205
[6] vrata kupatila
102/205
[7] vrata ordinacije
92/205
[8] vrata č. kuhinje
82/206
[8] vrata kupatila
82/205
[9] dvokrilna vrata
140/205+65
[10] dvokrilna vrata
160/205+60
m2
166.71
m2
166.71
m2
166.71
m1
51.42
kom
kom
kom
kom
6.00
6.00
2.00
1.00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18
30. Nabavka i ugradnja podnih obloga (GRANIT (Tarket), MIPOLAM
ACCORD 330 (Gerflor) ili odgovarajuće) od vinila d= 2 mm. PVC
rolne su širine 200 cm, razviju se, obeleže i ukroje u suvo a zatim
se lepe na podlogu, podrazumeva se da je ista već pripremljena,
disperzivnim lepkom (UZIN KE 478, NIBOFLOOR S 800 ili
odgovarajući). Spojevi se pripreme, zavare elektrodom odgovarajuće boje, a zatim se ukloni višak elektrode. Na spoju zida i
poda se postavljaju PVC holkeri - formatizeri 100 mm sa povijenim falcom, odgovarajuće boje. Holker formatizer se lepi kontaktnim lepkom (UZIN GN 267, NIBOPREN N 730 ili odgovarajući).
U cenu ulaze i postavljanje sokle. Boju podne obloge bira naručilac. Obračun po m2 poda
31. Izrada tehničkog kanala spod plafona u starom i u novom objektu.
Prosečan presek kanala je 50x30 cm. Noseća potkonstrukcija je od
metalnih prfila a opšiva se sa dve strane gips kartonskim pločama
otpornim na vlagu. Na mestima gde kanal prelazi preko nadsvetla
na vratima soba (6 komada), potrebno je i tu površinu zatvoriti u
belo obojenom gips kartonskom pločom. Obračun po m1 opšivenog
kanala
32. Izrada i montaža visećih polukružnih oluka od bojenog pocinkovanog lima, razvijene širine 33 cm. Oluke spajati letovanjem. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm. U cenu uračunati i nabavku i postavljanje zaštitnih žičanih ili
PVC mrežica za sprečavanje upadanja lišća i ptica. Obračun po m1
visećeg oluka
33. Izrada i montaža olučnih bojenih pocinkovanih cevi, razvijene širine do 50cm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%.
Obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Cevi
moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun po m1
olučne cevi
34. Nabavka i postavljanje opšivke spoja kalkanskog zida (stari
objekat) i novog dvovodnog krova od bojenog pocinkovanog lima
d=0,55mm, RŠ 30 cm. Obračun po m1 opšivke
35. Nabavka i postavljanje opšivke uvale krova od bojenog
pocinkovanog lima d=0,55mm, RŠ 66 cm. Obračun po m1 opšivke
uvale
36. Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica u potrebnom
padu ka slivnicima. Dimenzije pločica su 20x20 cm a dezen i boju
bira naručilac. Pločice se postavljaju u lepku (na već obračunatu
cementnu košuljicu i hidroizolaciju). Pločice su domaće, I klase u
slogu po izboru projektanta. Postavljene pločice fugovati i očistiti.
Obračun po m2 poda.
37. Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u maksimalno
dve boje, koje bira narulilac. Dimenzija pločica je 20x20 cm, a
postavljaju se u lepku. Pločice I klase, domaće proizvodnje,
postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno
dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne.
Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulaze i PVC ugaone
lajsne oko prozora. Obračun po m2 pločica
38. Nabavka i montaža kapka sa sklopivim merdevinama za izlazak na
tavan. Otvor za kapak je 70x110 cm, visina penjanja je 300 cm a
poklopac mora biti termoizolovan isto kao i tavanica. Obračun po
komadu otvora
39. Bojenje plafona poludisperzijom sa postavljanjem mrežica u
m2
103.47
m1
35.40
m1
29.82
m1
18.00
m1
4.40
m1
6.00
m2
8.27
m2
56.47
kom
m2
1.00
111.74
19
uglovima, gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun
po m2 bojene površine
40. Bojenje zidova poludisperzijom sa postavljanjem mrežica u
uglovima, gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun
po m2 bojene površine
m2
227.30
SVEGA:
I) REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
A)
B)
RUŠENJE I DEMONTAŽA
NOVI RADOVI
SVEGA:
20
II VODOVOD I KANALIZACIJA
Ovim predmerom su obuhvaćeni su svi troškovi vezani za
nabavku, ugradnju, transport, skladištenje, carinjenje i slično.
Jed.
mere
Opis radova
A)
Količina
Jed. cena
bez PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
VODOVOD
1.
2.
3.
4.
5.
Ispuštanje vode iz vodovodnih cevi. Plaća se pausalno
Demontaža plafonskih ploča 60x60 cm u kupatilu Bloka "C".
Ploče skinuti i složiti dok se ne izvrši prespajanje. Po spajanju i
proveri nove mreže, demontirane ploče se ponovo vraćaju na
plafonski roštilj. Obračun po m2 plafona
Presecanje postojeće vodovodne mreže (ispod plafona) i izrada
priključaka za novu vodovodnu mrežu. Sve cevi koje se presecaju
su PPR cevo DN xy PN 10 bara. Obračun po komadu priključka
paušalno
m2
4.32
DN40 --> DN32 (Ø25 ili 1")
kom
1.00
DN25 --> DN25 (Ø20 ili 3/4")
kom
2.00
3.00
DN20 --> DN20 (Ø15 ili 1/2")
Rastavljanje postojeće vidne hidrantske mreže od pocinkovane
cevi Ø2" (ispred priključka u hidrantski ormarić) i izrada priključka za nastavak hidrantske mreže od cevi PPR PN 10 bara.
Obračun po komadu priključka
kom
Ø2" --> DN63 (Ø50 ili 2")
Nabavka i postavljanje PPR cevi DN xy PN 10 bara, sa potrebnim
fazonskim komadima i ventilima. Cevi se postavljaju u tehnički
kanal ili spušten plafon i moraju se zaštititi PLAMAFLEX ISO ili
odgovarajućom izolacijom. Posebno voditi računa da se poštuje
unutrašnji prečnik cevi, bez obzira na debljinu zida. Obračun po m1
cevi
kom
1.00
18.50
DN63 (Ø50 ili 2")
m1
30.10
DN32 (Ø25 ili 1")
m1
21
54.40
DN25 (Ø20 ili 3/4")
m1
47.30
6.
DN20 (Ø15 ili 1/2")
Nabavka i postavljanje PPR cevi DN xy PN 10 bara, sa potrebnim
fazonskim komadima i ventilima. Cevi se postavljaju vidno, pored
zida. Posebno voditi računa da se poštuje unutrašnji prečnik cevi,
bez obzira na debljinu zida. Obračun po m1 cevi
m1
DN63 (Ø50 ili 2")
m1
3.50
DN25 (Ø20 ili 3/4")
m1
17.60
DN20 (Ø15 ili 1/2")
m1
17.60
DN32 (Ø25 ili 1")
kom
1.00
DN25 (Ø20 ili 3/4")
kom
4.00
DN20 (Ø15 ili 1/2")
Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od
radnog, odnosno minimalno 10 bara
Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže i
pribavljanje atesta o higijensko bakteriološkoj ispravnosti vode.
kom
4.00
7.
Nabavka i postavljanje propusnog ventila na PPR cevima koje su
postavljene vidno, pored zida. Obračun po komadu ventila
8.
9.
paušalno
paušalno
SVEGA:
B)
KANALIZACIJA
1.
Ručni iskop rova sa planiranjem dna za polaganje cevi. Obračun
po m3 iskopa
m3
11.04
m3
5.52
m3
5.52
kom
1.00
kom
2.00
2.
3.
4.
5.
Nasipanje peska ispod i oko cevi. Obračun po m3 nasutog peska
Zatrpavanje rova zemljom u slojevima, sa pažljvim nabijanjem i
postavljanjem mehaničke zaštite i signalne trake. Obračun po m3
nasute zemlje
Povezivanje nove kanalizacije Ø160 na postojeću kanalizaciju u
postojećem šahtu ispred magacina. U ceni je probijanje zida šahta
kao i krpljenje istog. Obračun po komadu priključka
Nabavka i postavljanje PVC ventilacionde glave Ø125 jedan metar
iznad krova. Obračun po komadu ventilacione glave
22
6.
7.
Nabavka i montaža PVC podnog slivnika Ø 50 sa niklovanom
rešetkom. Obračun po komadu slivnika
Nabavka i montaža kućne kanalizacije od tvrde plastike sa
zaptivnim gumenim prstenovima, spojnim i zaptivnim materijalom
i sredstvima za vešanje i pričvršćivanje. Cena obuhvata i ispiranje
cevi i sva potrebna bušenja i krpljenja otvora. Obračun po m1 cevi
kom
3.00
Ø 50
m1
11.20
Ø 75
m1
5.40
Ø 110
m1
14.30
Ø 160
m1
41.00
SVEGA:
C)
1.
SANITARIJA I OPREMA
Nabavka i montaža kompleta za opremanje WC-a za lica sa
posebnim potrebama (PRESTO - zbog uniformnosti i lakšeg
održavanja a onda su šifre proizvoda date u zagradi, ili
odgovarajući). U ceni pozicije treba da bude:
- Keramička WC konzolna šolja specijalne izrade, minimalne
visine 47 cm (60107);
- Ugradni vodokotlić na potkonstrukciji sa senzorskim ispirnim
ventilom za WC šolju (IC-baterijsko napajanje), napajanje 1/2"
(ugradnja u zidu) sa automatskim ispuštanjem 6-9 litara vode pri
jednom aktiviranju. Metalna (štelujuća po visini) potkonstrukcija
za nošenje WC šolje i ostalog pribora, koja se fiksira u pod, pre
izrade hidroizolacije poda sanitarnog čvora je u sastavu ovog
kompleta kao i PVC cev Ø40 mm za vezu vodokotlića i WC šolje,
PVC odvodno koleno sa univerzalnom gumom Ø90-100 mm i svi
potrebni šarafi i ostali sitan pribor za normalno funkcionisanje
WC-a (18578). Obratiti pažnju na to da je podna konstrukcija na
koju se može fiksirati nosač, 20 cm niža od kote gotovog poda;
- PVC daska za WC šolju (60118);
- Držač na zidu pod uglom od 135º (60529). Obratiti pažnju na
mogućnost fiksiranja držača s obzirom na konstrukciju zida.
Obračun po komadu wc šolje
kom
2.00
23
2.
3.
Nabavka i montaža umivaonika sa stojećom slavinom za lavaboe
(hromirana) sa foto ćelijom (baterijsko napajanje) i predmešačem
za toplu/hladnu vodu. U kompletu je i litijumska baterija 6V tipa
CRP2 smeštena u telu slavine, 2 komada ugaona zaustavna ventila
sa ugrađenim cilindričnim filterom od nerđajućeg čelika (hromirani), 2 fleksibilna cerva od nerđajućeg čelika sa ugrađenim nepovratnim ventilima, pribor za montažu i smolepljivi piktogram. U ceni
je i sifon. Obratiti pažnju na način pričvršćivanja umivaonika, s
obzirom na konstrukciju zida. Obračun po komadu umivaonika
Nabavka i montaža keramičkog lavaboa za lica sa posebnim
potrebama (PRESTO - zbog uniformnosti i lakšeg održavanja a
onda su šifre proizvoda date u zagradi, ili odgovarajući). Obratiti
pažnju na način kačenja umivaonika na zid, s obzirom na
konstrukciju objekta. U ceni pozicije treba da bude:
- Keramički konzolni lavabo specijalne izrade zajedno sa fiksnim
nosačima pod uglom i fleksibilnim sifonom za povcezivanje na
kanalizacionu instalaciju (60001);
- Stojeća slavina za lavaboe (hromirana) sa foto ćelijom (baterijsko
napajanje) i predmešačem za toplu/hladnu vodu. U kompletu je i
litijumska baterija 6V tipa CRP2 smeštena u telu slavine, 2
komada ugaona zaustavna ventila sa ugrađenim cilindričnim
filterom od nerđajućeg čelika (hromirani), 2 fleksibilna cerva od
nerđajućeg čelika sa ugrađenim nepovratnim ventilima, pribor za
montažu i smolepljivi piktogram (55163); Obračun po komadu
lavaboa
kom
3.00
kom
1.00
Nabavka i montaža zidne jednoručne tuš baterije za toplu i hladnu
vodu sa šipkom za tuš i sa podešavajućim nosačem tuša. Obračun
po komadu tuš baterije
kom
2.00
Nabavka i montaža zidne jednoručne baterije za sudoperu.
Obračun po komadu baterije
kom
1.00
Nabavka i montaža holender slavine 1/2". Obračun po komadu
slavine
kom
2.00
Nabavka i montaža ogledala, po izboru naručioca. Obračun po
komadu ogledala
kom
2.00
Nabavka i montaža držača za toalet papir - dispenzer za 500 toaletnih listića (UNIONCLEAN SUZA - 500, anti-vandal sistem sa
bravicom i ključem - zbog uniformnosti i lakšeg održavanja ili
odgovarajući). Obračun po komadu držača papira
kom
2.00
kom
4.00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabavka i montaža držača za papirne ubruse - dispenzer za 600
ubrusa (UNIONCLEAN SUZA - 600, anti-vandal sistem sa
24
10.
11.
bravicom i ključem, poželjno je zbog uniformnosti i lakšeg
održavanja ili odgovarajući. Obračun po komadu držača ubrusa
Nabavka i montaža dozatora za tečni sapun kapaciteta 1 l
(UNIONCLEAN SUZA - 1.0 l sa bravicom i ključem -zbog
uniformnosti i lakšeg održavanja ili odgovarajući. Obračun po
komadu dozatoraza tečni sapun
Nabavka i montaža kompletnog zidnog hidrantskog ormarića sa
hidrantskim ventilom, vatrogasnim crevom dužine 15 m nazivnog
prečnika 52 mm i sa mlaznicom prečnika 12 mm. Obračun po
komadu hidrantskog ormarića
kom
4.00
kom
1.00
SVEGA:
D)
1.
ŠAHTOVI
Kompletna izrada revizionog šahta za kanalizaciju, svetlih
dimenzija 100x100x100 cm od opeke d=12 cm, malterisani
gletovan sa betonskim podom i obrađenim kinetama i sa AB
pločom i livenim šaht poklopcem za laki saobraćaj. Obračun po
komadu šahta
kom
2.00
SVEGA:
II) REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
A)
B)
C)
D)
VODOVOD
KANALIZACIJA
SANITARIJA I OPREMA
ŠAHTOVI
SVEGA:
25
III RADIJATORSKO GREJANJE
Ovim predmerom su obuhvaćeni su svi troškovi vezani za
nabavku, ugradnju, transport, skladištenje, carinjenje i slično.
Jed.
mere
Opis radova
A)
Radijatori i ostala oprema
1.
Liveni člankasti radijatori ("TERMIK-2" proizvod METIND Zrenjanin ili odgovarajući.) Radijator je oznake 600/160, ogrevne
površine 0.313 m2, visina radijatora je 680 mm a širina 160 mm.
Obračun po komadu rebara
Cevaste radijatorske konzole Tip KUD za nošenje livenih
radijatora
Radijatorski nosači Tip NUT za nošenje livenih radijatora.
Obračun po komadu nosača
2.
3.
Količina
kom
92
kom
33
kom
33
sa desnim navojem, 5/4"
kom
6
sa levim navojem, 5/4"
kom
5
sa desnim navojem, 5/4" na 1/2"
kom
16
sa levim navojem, 5/4" na 1/2"
Ravni holenderski ventili sa predregulacijom R1/2" (tip GP proizvod HERZ ili odgovarajući). Obračun po komadu ventila
kom
17
kom
11
Jed. cena bez
PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
4.
RadijatorskI čepovi za livene radijatore. Obračun po komadu čepa
5.
Radijatorske redukcije za livene radijatore. Obračun po komadu
redukcije
6.
26
7.
Radijatorski zatvarajući holenderi. navijak R1/2" (tip RL-1 proizvod HERZ ili odgovarajući). Obračun po komadu navijka
kom
11
Odzračna slavinica. Obračun po komadu slavinice
kom
11
8.
9.
Crne čelične šavne cevi navojne, srednje teške po JUS-u
C.B5.225. Obračun po m1 cevi
21.3x2.65
m1
102.00
26.9x2.6
m1
72.00
33.7x2.9
m1
54.00
10.
11.
Hamburški lukovi od 90o sa rad. krivine R1.5D, prečnika 33.7
mm. Obračun po komadu luka
Pomoćni materijal za spajanje i zaptivanje kao što su: spojnice,
radijatorski klingeritski zaptivači, crni čelični hamburški lukovi,
crne obujmice za jednu i dve cevi, žice za autogeno varenje, boce
sa "disugasom i oksigenom", hilzne, vešaljke, rozetne, perforirana
traka, žica za vezivanje i slično, računa se 50% od vrednosti iz
stavke "cevi"
kom
8
12.
Sunđerasta izolacija cevi Ø33.7 na delu koji se vodi kroz tehnički
kanal kroz hodnik Bloka "C"
m1
54.00
SVEGA "A":
B)
Ostali radovi
1.
2.
Ispuštanje vode iz sistema instalacije radijatorskog grejanja. Plaća
se pausalno
Demontaža i ponovna montaža postojećeg spuštenog plafona u
sanitarnom čvoru radi nesmetanog pristupa za varenje cevi.
Obračun po m2 plafona
m2
1.50
Bojenje radijatora dva puta toplootpornim lakom u tonu prema
izboru investitora. Obračun po m2 bojene površine
m2
28.80
Skidanje radijatora i ponovna montaza istih radi bojenja. Obračun
po komadu skinutog radijatora
kom
11
Izrada duplih veza za grejna tela. Obračun po komadu veze
kom
11
paušalno
3.
4.
5.
6.
Punjenje i ispitivanje instalacije hladnim vodenim pritiskom od 4.0
bara u trajanju od 4 h. Plaća se pausalno
paušalno
27
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Čišćenje dva puta čeličnom četkom i premazivanje dva puta
temeljnom bojom svih cevi i obujmica. Obračun po m1 cevi
Farbanje svih vidljivih cevi toplootpornim lakom u tonu sa
radijatorima. Obračun po m1 cevi
Sečenje dela stare cevne mreže instalacije radijatorskog grejanja.
Plaća se pausalno
Odzračni sudovi izrađeni od crne čelične cevi NO 100, L=200 mm
komplet sa kuglastim ventilima. Obračun po komadu odzračnog
suda
Probijanje otvora kroz pregradne zidove i međuspratnu
konstrukciju. Plaća se paušalno
Pripremno završni radovi na realizaciji izvođenja ove instalacije.
Rašičćavanje gradilišta nakon završenog posla i slično. Plaća se
paušalno
Troškovi transporta materijala na gradilište. Plaća se paušalno
Proba instalacije na toplo sa uregulisavanjem i balansiranjem
grejnih tela tako da ravnomerno odaju toplotu. Plaća se paušalno
m1
228.00
m1
228.00
paušalno
kom
4
paušalno
paušalno
paušalno
paušalno
SVEGA "B":
III) REKAPITULACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
A)
B)
Radijatori i ostala oprema
Ostali radovi
SVEGA:
28
IV ELEKTRO RADOVI
OPŠTE NAPOMENE:
a) U svim pozicijama ovog predmera i predračuna radova predviđena je isporuka svog potrebnog
materijala, nabavka, dopremanje na gradilište, isporuka i ugradnja, kao i izrada kompletnih projektovanih
električnih instalacija i na kraju ispitivanje i puštanje instalacije u stalan rad. U obim isporuke spada takođe
i sav sitan montažni, vezni i izolacioni materijal, kao i ostali nespecificirani materijal potreban za izradu
instalacije.
b) Predmerom su obuhvaćeni radovi potrebni za dovo|enje ostalih instalacija i delova objekta u ispravno,
odnosno prvobitno stanje, ukoliko je došlo do oštećenja prilikom izvođenja radova na izradi projektovanih
električnih instalacija.
c) Navedeni tipovi elektro opreme i proizvođač nisu obavezni. Izvo|ač može ugraditi i drugi tip opreme
pod uslovom da ova ima elektrotehničke i konstrukcione osbine kao navedena u predmeru. Izmenu
odobrava i potvr|uje stručno lice, nadzorni organ predmetnih radova na gradilištu, dok je za veće izmene
obavezna konsultacija sa projektantom.
Opis radova
Jed.
Količina
mere
Jed. cena bez
PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
1. Dogradnja postojećeg RO:
Automatski osigurač MC32 L 20A 1 pol, "Minel" ili odgovarajući
Stezaljke, sabirnice, šemiranje, ugradnja i povezivanje
kom
3
paušalno
SVEGA:
2. Ispruka i ugradnja razvodne table RTFT sa sledećom opremom:
Razvodna tabla PVC 3x12 tipska
kom
1
Strujna zaštitna sklopka FID 40/0,5 A
kom
1
Automatski osigurač MC32 L 10(16)A 1 pol, "Minel" ili odgovarajući
kom
30
Stezaljke, sabirnice, šemiranje, ugradnja i povezivanje
paušalno
SVEGA:
29
3. Isporuka i ugradnja sledećih instalacionih prekidača
Jednopolni instalacioni prekidač uzidni
kom
4
Naizmenični instalacioni prekidač uzidni
kom
2
Unakrsni instalacioni prekidač uzidni
kom
3
Serijski instalacioni prekidač uzidni
kom
3
Udarno tipkalo za nužno isključenje
kom
1
SVEGA:
4. Isporuka i ugradnja sledećih priključnica:
Jednofazna proključnica uzidna
kom
6
Jednofazna proključnica uzidna s poklopcom
kom
5
Trofazna priključnica uzidna
kom
1
dozna za zid, M7
kom
3
dozna za zid, M4
kom
6
dozna za zid, M3
kom
3
nosač, M7
kom
3
nosač, M4
kom
6
nosač, M3
kom
3
beli okvir, M7
kom
3
beli okvir, M4
kom
6
beli okvir, M3
kom
3
2P EURO utičnica 16A, 1M
kom
6
30
2P+Pe utičnica 16A, 2M
kom
18
kom
6
priključnica telefonska RJ45 kat. 6 1M
SVEGA:
5. Isporuka i ugradnja sledećih svetiljki:
PA(ZA) sa opal kugla
kom
1
APA svetilka 2x8W, 230V, autonomije napajanja 1 čas
kom
6
Fluo svetiljka 2x36W, 230V, IP20
kom
5
Fluo svetiljka 2x36W, 230V, IP55
kom
2
Fluo svetiljka 4x18W, 230V, IP20
kom
15
Svetilljka sa utičnicom i trafoom za kupatilo
kom
4
Plafonjera PL
kom
1
SVEGA:
6. Isporuka i ugradnja sledećih kablova:
Kabl PP-Y 4x6 mm2
m1
30
m
1
15
m
1
300
Provodnik PP-Y 5x1,5 mm
m
1
50
Provodnik PP-Y 4x1,5 mm2
m1
100
2
1
300
2
Provodnik PP-Y 5x2,5 mm
2
Provodnik PP-Y 3x2,5 mm
2
Provodnik PP-Y 3x1,5 mm
m
Provodnik P-Y 10 mm2
m1
10
31
Provodnik P-Y 6 mm2
m1
30
Provodnik PF-Y 4 mm2
m1
40
SVEGA:
7. Dojava požara, telefonija i PC mreža :
Provodnik JH(St)H 1x2x0,8 u PVC crevu 11 mm
m1
50
Provodnik UTP kat. 6 u PVC crevu 11 mm
m1
50
Isporuka i polaganje kabla UTP kat. 6 od telefonske centrale do
tehničkog knala u PVC kanalici 20x20mm za telefone u fizikalnoj
terapiji, komplet sa kanalicama.
m1
80
m1
20
kom
1
Isporuka i polaganje kabla UTP kat. 6 u tehničkom knalu zajedno sa
kblom za PC mrežu u PVC kanalici 20x20mm za telefone u fizikalnoj
terapiji, komplet sa kanalicama.
Isporuka, montaža i povezivanje ADC KRONE LSA regleta 10 parica,
rastavna - Krone model 6089 1 102-02 u kutiji za 3 Krone LSA reglete
sa nosačem, dim. 150x104x56 mm, postavla se u kancelariji fizikalne
terapije kod sviča za PC mrežu.
Povezivanje 3 lokala na postojeću telefonsku centralu.
Adresabilni automatski optički detektor požara FDO221SINTESO, CLINE, DA (zbog uniformnosti, jer isti sistem već postoji i treba ga
nastaviti) ili odgovarajući
Adresiranje 5 detektora požara i potrebne izmene softvera na portalu PP
centrale, izvršene od strane pravnog ili fizičkog lica koje održava PP
sistem.
paušalno
kom
5
paušalno
TP-Link TL-SF1005D 5-Port 10/100Mb/s Desktop Svič
kom
2
PVC kanalica 30x30 mm sa montažom na plafon tehničkog kanala
m1
60
Stezaljke, sabirnice, šemiranje, ugradnja i povezivanje
paušalno
SVEGA:
8. Isporuka i ugradnja materijala za temeljni uzemljivač,
32
izjednačenje potencijala i gromobran
Kutija za izjednačenje potencijala SIP
kom
2
Kutija za glavno izjedna!enje potencijala GSIP
kom
1
Traka FeZn 25x4 mm
m
1
60
Traka FeZn 20x3 mm
m1
50
Ukrsni komad traka-traka JUS N.B4.936
kom
25
Zidna potpora sa navojem JUS A N.B4.925
kom
16
Krovna potpora za tegolu JUS N.B4.923
kom
45
Obuhvatnik za slivnik JUS N.B4.914
kom
6
Stezaljka za oluk JUS N.B4.908
kom
6
Mehanička zaštita JUS N.B4.913
kom
4
Vijci i ostali sitan materijal
paušalno
SVEGA:
9. Ostali radovi
Pripremno završni radovi, ispitivanje elektro instalacije, telefonske
instalacije i PC mreže, te izdavanje atesta
paušalno
SVEGA:
IV) REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA
1. Dogradnja postojećeg RO :
2. Ispruka i ugradnja razvodne table RTFT sa sledećom opremom:
3. Isporuka i ugradnja sledećih instalacionih prekidača
33
4. Isporuka i ugradnja sledećih priključnica:
5. Isporuka i ugradnja sledećih svetiljki:
6. Isporuka i ugradnja sledećih kablova:
7. Dojava požara, telefonija i PC mreža :
8. Isporuka i ugradnja materijala za temeljni uzemljivač, izjednačenje potencijala i gromobran
9. Ostali radovi
SVEGA:
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
I
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
II
REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
III
REKAPITULACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
IV
REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA
SVEGA RADOVA:
PDV 20%
UKUPNO:
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
34
Download

Preuzimanje