Министарство економије и регионалног развоја
Сектор за Национални инвестициони план
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку бр. 100/2011
Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у
Краљеву, град Краљево
Потврђујем да сам у име предузећа
Назив предузећа:
____________________________
ПИБ:
____________________________
Адреса предузећа:
______________________бр. ___
Место:
____________________________
Контакт особа:
_____________________________
Контакт телефон:
______________ факс: _________
Е mail:
_____________________________
преузео конкурсну документацију за јавну набавку: Извођење радова на изградњи
централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево
ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације
проследити свим понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну
документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације
понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу Влајковићева 10, 11000 Београд, или
скенирану на и-мејл: [email protected] Наручилац не преузима никакву
одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.
ДАТУМ:
___________________________
Овлашћено лице:
___________________________
ПОТПИС:
___________________________
М.П.
Страна 1 од 57
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БР. 100/2011
Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у
Краљеву, град Краљево
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:
15. септембар 2011. године до 10.00 сати
Јавно отварање:
15. септембар 2011. године у 11.00 сати
БЕОГРАД, АВГУСТ 2011.ГОДИНЕ
Страна 2 од 57
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I ДЕО
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
4. ОБРАСЦИ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОНУЂАЧА
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6. МОДЕЛ УГОВОРА
II ДЕО – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
Страна 3 од 57
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ЈАВНА НАБАВКА БР. 100/2011
Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у
Краљеву, град Краљево
ДЕО I
Страна 4 од 57
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 20, 21, 27. и 30. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”,
број 116/08) Министарство економије и регионалног развоја (у даљем тексту:
Наручилац) упућује позив за подношење понуде у поступку јавне набавке број
100/2011 – Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга ЈовичићРита“ у Краљеву, град Краљево.
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је Република Србија - Министарство економије и регионалног развоја,
Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.
1.2 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број 100/2011 - Извођење радова на изградњи централног градског
вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево (у даљем тексту: Јавна набавка)
се спроводи у отвореном поступку.
1.3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет Јавне набавке је извођење радова на изградњи централног градског вртића
„Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево.
1.4 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са јавним позивом објављеним у ,,Службеном гласнику
РС”, број: 60 од 16. августа 2011. године и конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се преузима преко интернет сајта Наручиоца
www.mnip.gov.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда.
1.5 ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ: 100/2011 - НИП – Извођење радова на изградњи централног градског вртића
„Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 09.00 -16.00 часова,
на адресу Наручиоца – Министарство економије и регионалног развоја, Београд, ул.
Булевар краља Александра бр. 15.
Крајњи рок за достављање понуда је 30-ти дан од дана објављивања јавног позива у
„Службеном гласнику РС” и то до 10.00 часова. Уколико крајњи рок падне у нерадни
Страна 5 од 57
дан, крајњи рок за достављање понуда се помера на први наредни радни дан и то до
10.00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
1.6 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ
ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у
11.00 часова у просторијама Министарства економије и регионалног развоја – Сектор
за НИП, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање падне у нерадни дан, јавно отварање понуда извршиће
се првог наредног радног дана у 11.00 часова.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
1.7 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ
Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 15 (петнаест) дана
од дана отварања понуда.
Страна 6 од 57
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ
САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском
језику.
Поступак се води на српском језику.
2.2 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације, и то:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
1. Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног органа
ПРИЛОГ БР. 1
2. Оснивачки акт понуђача који има форму одлуке о оснивању
или уговора о оснивању
ПРИЛОГ БР. 2
3. Потврда Привредног суда и Прекршајног суда
ПРИЛОГ БР. 3
4. Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике
Србије о измиреним порезима и доприносима и Потврда
јединице локалне самоуправе – управе јавних прихода о
измиреним порезима и доприносима, или потврда да се
понуђач налази у поступку приватизације
ПРИЛОГ БР. 4
5. Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН)
Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2010.
годину потребно је доставити биланс стања и биланс успеха
за 2010. годину.
ПРИЛОГ БР. 5
6. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од
3.900.000,00 динара
ПРИЛОГ БР. 6.
Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и
то:
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за повраћај аванса
б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у
Страна 7 од 57
ПРИЛОГ БР. 6а
ПРИЛОГ БР. 6б
ПРИЛОГ БР. 6в
износу од 5% од вредности уговора
7. ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу
у коме је објављен јавни позив или касније
ПРИЛОГ БР. 7
8. Копија личних лиценци за одговорне извођаче који ће
решењем бити именовани за извођење радова у предметној
јавној набавци и то:
- 400 или 410 или 411 или 800
- 430 или 830
- 450 или 850
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
ПРИЛОГ БР. 8
9. Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом
нпр. пописна листа, списак основних средстава, аналитичке
картице основних средстава, уговор о куповини, рачун и
отпремница) или фотокопија уговора о закупу или лизингу,
фотокопије саобраћајних дозвола за сопствена возила као и
за возила која су прибављена путем уговора о закупу или
лизингу
ПРИЛОГ БР. 9
10. Уговори o извођењу грађевинских и грађевинско-занатских и
инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова
на изградњи, санацији, доградњи објеката високоградње
(стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски и јавни
објекти) у претходних пет година (2006, 2007, 2008, 2009 и
2010) у укупном износу од 350.000.000,00 динара без пдв-а, а
уз уговор за најмање један посао о изведеним грађевинским
и
грађевинско-занатским
и
инсталатерским
(вода,
канализација, струја, грејање) радовима на изградњи,
санацији, доградњи објеката високоградње (стамбени,
стамбено-пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у
минималном износу од 100.000.000,00 динара без пдв-а
доставити и окончану ситуацију.
ПРИЛОГ БР. 10
11. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора
ПРИЛОГ БР. 11
Страна 8 од 57
ОБРАСЦИ
2.
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана ОБРАЗАЦ БР. 1
групе понуђача
Образац за оцену испуњености услова подизвођача
ОБРАЗАЦ БР. 1а
3.
Општи подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ БР. 2
4.
Општи подаци о члану групе понуђача
ОБРАЗАЦ БР. 3
5.
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
ОБРАЗАЦ БР. 4
6.
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
ОБРАЗАЦ БР. 5
7.
Изјава о ангажовању подизвођача
ОБРАЗАЦ БР. 5а
8.
Општи подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ БР. 6
9.
Изјава о посети локације
ОБРАЗАЦ БР. 7
1.
10. Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити ОБРАЗАЦ БР. 8
именован за извођење радова у предметној јавној набавци
11. Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских и ОБРАЗАЦ БР. 9
инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова
на изградњи, санацији, доградњи објеката високоградње
(стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски и јавни
објекти) у претходних пет година (2006, 2007, 2008, 2009 и
2010) у укупном износу од 350.000.000,00 динара без пдв-а,
од чега најмање један посао у минималном износу од
100.000.000,00 динара без пдв-а
12. Потврде о реализацији закључених уговора
ОБРАЗАЦ БР. 10
13. Изјава о прибављању полисе осигурања
ОБРАЗАЦ БР. 11
14. Изјава о расположивости техничке опреме
ОБРАЗАЦ БР. 12
15. Модел уговора
ОБРАЗАЦ БР. 13
16. Образац понуде
ОБРАЗАЦ БР. 14
17. Предмер и предрачун
ОБРАЗАЦ БР. 15
18. Динамички план
ОБРАЗАЦ БР. 16
Страна 9 од 57
2.3 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази могу
бити у неовереним фотокопијама (осим када се конкурсном документацијом изричито
траже оригинали). Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дуже од 3
(три) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражени оригинал
или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који
се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног
лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана
групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног
члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача.
НАПОМЕНА:
Образац бр. 4 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду, оверавају
печатом и потписују одговорна лица чланова групе - директори.
Образац бр. 12 - Изјава о расположивости техничке опреме - Уколико понуду подноси
група понуђача, образац може бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача, при
чему доказ о расположивости тражене техничке опреме мора бити оверен и потписан
од стране истог лица које је потписало образац бр. 12.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно
овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача, је дужно да попуни модел уговора,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:
Страна 10 од 57
- Уколико понуду подноси група понуђача - Образац за оцену испуњености
услова понуђача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о члану групе
понуђача (Образац бр.3), Списак изведених радова (Образац бр. 9) и Потврде о
реализацији закључених уговора (Образац бр. 10) копирати у потребном броју
примерака.
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - Образац за
оцену испуњености услова подизвођача (Образац бр.1а), Општи подаци о подизвођачу
(Образац бр.6) копирати у потребном броју примерака
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа
самостално- Образац бр. 1а, Образац бр. 3, Образац бр. 4, Образац бр. 5 и Образац бр.
6, у случају да понуђач наступа са подизвођачем - Образац 3, Образац бр. 4 и Образац
бр. 5, у случају да понуђач наступа у групи- Образац бр. 1а, Образац бр. 5а и Образац
бр. 6), понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.
2.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама је забрањена.
2.5 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
2.6 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу,
обавезан је да исто наведе у понуди, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне
набавке не може бити веће од 40% од целокупне вредности понуде.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, у ком случају је услове из
члана 44. став 2. тачке 6. и 7. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити
самостално.
2.7 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Страна 11 од 57
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености
услова из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, а остале услове из
члана 44. став 2. тачке 6. и 7. овог закона испуњавају и доказују заједно, при чему
учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 40% од целокупне
вредности понуде.
У случају да заједничка понуда групе понуђача буде оцењена као најповољнија,
Наручилац ће, пре закључења уговора, захтевати од групе понуђача да поднесу правни
акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана
одговорност сваког члана групе за извршење уговора.
2.8 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Аванс до 25% вредности понуде, и по испостављеним 30-дневним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног
надзора у року од 30 дана од дана пријема оверене ситуације. Окончана ситуација мора
износити минимум 10% од уговорене вредности.
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.
2.9 РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Рок за извођење радова је 210 календарских дана.
2.10 ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена
цена има предност у случају несагласности.
2.11 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност
понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од
3.900.000,00 динара, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која
мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист
Министарства економије и регионалног развоја.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да садржи следеће:
Страна 12 од 57
а) да ће Наручилац активирати банкарску гаранцију ако понуђач чија је
понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци
б) да ће Наручилац активирати банкарску гаранцију ако изабрани
понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави
банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро
извршење посла;
в) да ће Наручилац активирати банкарску гаранцију ако изабрани
понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави
полису осигурања.
2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција оригинал, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај
аванса са роком важења најмање до коначног извршења посла
б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења
најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора
и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално
или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност
понуде изражену у динарима са ПДВ-ом.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију
за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла достави
Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за
отклањање недостатака у гарантном року предаје се
Кориснику у тренутку
примопредаје радова.
3. Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова
Наручиоцу и Кориснику и потписивања записника о примопредаји
радова.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од
дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и Кориснику и
потписивања записника о примопредаји радова.
2.12 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
Страна 13 од 57
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
обијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете
понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда,
односно пријава.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.
2.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Наташа Милић, телефон
011/333-4170, сваког радног дана од 12.00 до 16.00 часова.
Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да
стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на
локацији на којој ће се радови и изводити. У вези са одређивањем дана обиласка
локације, особа за контакт је Борис Шћекић, телефон 011/3334-149, у периоду од 09.00
до 16.00 часова.
Наручилац је дужан да у року од два дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију достави свим
лицима која су преузела конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
2.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, као
неисправна.
2.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И
ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача, односно његових подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од два радна дана од дана пријема захтева за објашњења
понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.
Страна 14 од 57
2.16 РОК У КОМЕ ЋЕ СЕ ПРИСТУПИТИ ЗАКЉУЧЕЊУ
УГОВОРА
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење
захтева за заштиту права понуђача из члана 107. Закона о јавним набавкама.
2.17 РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходних пет година за радове.
Доказ може бити:
правноснажна судска пресуда;
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
извештај надзорног органа о изведеним радовима;
изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
5) доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или
због кашњења у њеном испуњењу;
6) решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат
поруши, односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу
довести у опасност животе и здравље људи и безбедност имовине.
1)
2)
3)
4)
2.18 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача
који је тражио мањи износ аванса.
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ
аванса, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће
изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни
приход.
2.19 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено
са повратницом, а може се поднети у току целог поступка Јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе на рачун број: 840-742221843-57.
Страна 15 од 57
Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне
документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца
пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке Наручиоца из члана 79. и 81. Закона о јавним набавкама, рок
за подношење захтева за заштиту права је осам дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавци.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
2.20 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће позвати понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да приступи
закључењу уговора у року од 7 дана од дана од када се стекну законски услови.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
2.21 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, да
изврши измену конкурсне документације.
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде те измене или
допуне достави заинтересованим лицима која су доставила Потврду о преузимању
конкурсне документације и тиме доказала да су до тог тренутка преузела конкурсну
документацију.
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама
конкурсне документације.
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној
форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца,
неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца шест или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок
за подношење понуда.
Страна 16 од 57
2.22 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока за
подношење понуда.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде се подноси у засебној затвореној
коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде” или
“Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 100/2011 - НИП – Извођење радова на
изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево
(НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана
09.00-16.00 часова, на адресу Наручиоца – Министарство економије и регионалног
развоја, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се изменом
понуђене основне цене линеарном корекцијом јединичних цена свих позиција, у
зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
2.23 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда
узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће
исправљати на следећи начин:
-
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на
тој позицији укључена у вредност других радова
Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната
вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник
вредности те позиције и количине.
Страна 17 од 57
2.24 ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године.
Страна 18 од 57
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује
достављањем доказа уз понуду из члана 45. Закона о јавним набавкама, који могу
биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, у ком случају је услове из
члана 44. став 2. тачке 6. и 7. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити
самостално.
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Сваки члан из групе
понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 44.
став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 44. став 2.
тачке 6. и 7. овог закона испуњавају и доказују заједно.
3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3. му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке;
4. је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
5.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2008, 2009, 2010) остварио приход
у минималном износу од 600.000.000,00 динара.
5.2. да је у претходних 5 обрачунских година (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010)
остварио пословни приход по основу изведених грађевинских и
грађевинско-занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја,
грејање) радова на изградњи, санацији, доградњи објеката високоградње
(стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у
износу од минимум 350.000.000,00 динара без пдв-а, од чега је извео
најмање један посао у минималном износу од 100.000.000,00 динара без
пдв-а;
Страна 19 од 57
6. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
6.1. да има најмање 30 (тридесет) запослених од којих 2 (два) запослена
радника морају бити дипломирани инжењери техничке струке (један мора
поседовати личну лиценцу)
6.2. да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани
за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и
то:
- дипл. грађ. инж. или дипл. инг. арх. или инж. грађ. или инж. арх. који
поседује личну лиценцу:
400 или 410 или 411 или 800
- 1 извршилац
- дипл. инж. машинства или инж. машинства који поседује личну
лиценцу:
430 или 830
- 1 извршилац
- дипл. инж. електро. или инж. електро. који поседује личну лиценцу:
450 или 850
- 1 извршилац
6.3. да располаже са следећом техничком опремом :
- камион
- пумпа за бетон
- комбинована радна машина или багер
- аутомешалица - мин.3 м3
- аутодизалица или торањски кран
- лако доставно возило
комада 2
комада 1
комада 1
комада 4
комада 1
комада 2
3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из члана 44. Закона о јавним набавкама понуђач
доказује достављањем следећих доказа уз понуду :
1) Извода из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног органа.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача.
2) Оснивачког акта понуђача који има форму Одлуке о оснивању или Уговора
о оснивању.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача.
3) Потврда надлежног органа - Потврде Привредног суда и Прекршајног суда,
која треба да обухвати период од 2 године пре објављивања јавног позива
(обавезно и најмање период од 15. августа 2009. године до 15. августа 2011.
године а може и дуже), а којом понуђач доказује да му није изречена
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке. Овај доказ мора бити издат после дана објављивања
Страна 20 од 57
јавног позива у Службеном гласнику РС, односно од 17. августа 2011.
године.
Потврда не може бити издата у друге сврхе осим за потребе учешћа на
тендеру.
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача.
4) Потврда - Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о измиреним
порезима и доприносима или Потврда да се понуђач налази у поступку
приватизације која може бити издата и пре објављивања јавног позива, ако
од дана њеног издавања до дана објављивања јавног позива није протекло
више од шест месеци. Потврда не може бити издата у друге сврхе осим за
потребе учешћа на тендеру.
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача;
5.1) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс
стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2008, 2009 и
2010), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године.
НАПОМЕНА:
Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2010. годину,
потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2010. годину.
(Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године
остварио пословни приход у минималном износу од 600.000.000,00 динара)
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да
испуни група понуђача кумулативно.
5.2) списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских и инсталатерских
(вода, канализација, струја, грејање) радова на изградњи, санацији, доградњи
објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски и
јавни објекти) у претходних пет година (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010), у
укупном износу од 350.000.000,00 динара без пдв-а, уз потврде издате и
потписане од стране наручилаца и Уговоре о извођењу радова, а за најмање
један посао у минималном износу од 100.000.000,00 динара без пдв-а,
понуђач је у обавези да уз уговор и потврду о изведеним радовима достави и
окончану ситуацију.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима. Уколико понуду подноси група
понуђача, услов да је изведен најмање један посао у минималном износу од
100.000.000,00 динара без пдв-а, мора да испуни један од чланова групе
понуђача самостално, у противном понуда ће се сматрати неисправном.
Страна 21 од 57
НАПОМЕНА: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу
бити на оригиналном Обрасцу бр. 10 из конкурсне документације или издате од
стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде
морају имати све елементе које садржи Образац бр. 10 из конкурсне
документације и то:
-
назив и адреса Наручиоца
назив и седиште понуђача
облик наступања за радове за које се издаје Потврда
изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени
квалитетно и у уговореном року
врста радова
уговорена вредност
број и датум уговора
изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге с
врхе се не може користити
контакт особа наручиоца и телефон
потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
6.1) ППОД образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 30
(тридесет) запослених радника од којих 2 (два) запослена радника морају
бити дипломирани инжењери техничке струке (један мора поседовати
личну лиценцу). За 2 (два) дипломирана инжењера техничке струке
понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су
исти запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера
техничке струке (фотокопија радне књижице и МА или другог
одговарајућег обрасца и личне лиценце). Понуђач је у обавези да достави
ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу у коме је
објављен јавни позив, или касније (фотокопија).
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група
понуђача кумулативно.
6.2) Копије личних лиценци (400 или 410 или 411 или 800, 430 или 830, 450
или 850) издатих од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о
радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце
који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и МА или
другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није
запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о
обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном
ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз
изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити
именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити
расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку.
Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс
уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће
наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне
набавке.
Страна 22 од 57
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да
испуни група понуђача кумулативно.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од
три дана од дана пријема писаног позива наручиоца, достави уз оригинал
или оверену копију доказа о испуњености услова иза члана 44. Закона о
јавним набавкама и оригинал или оверене копије потврда Инжењерске
коморе Србије којима доказује да су носиоци лиценци чије су лиценце
достављене у понуди чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком
Суда части издате лиценце нису одузете.
Уколико не поступи у складу са изнетим, Наручилац ће његову понуду
одбити као неисправну.
6.3) Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом, који мора
бити оверен и потписан од стране лица које је потписало образац бр. 12
(нпр. пописна листа, списак основних средстава, аналитичке картице
основних средстава, уговор о куповини, рачун и отпремница...), а за
моторна возила доставити и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на
дан отварања понуда.
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу
или лизингу, а за моторна возила доставити и фотокопије саобраћајних
дозвола важећих на дан отварања понуда.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да
испуни група понуђача кумулативно.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој
промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
НАПОМЕНА:
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од три дана од
дана пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверене копије доказа о
испуњености услова иза члана 44. Закона о јавним набавкама.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је у обавези да у року од 15 дана од
дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће
позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање
недостатака. Детаљан динамички план доставити у шест примерака, по два за сваку
уговорну страну.
У случају да заједничка понуда групе понуђача буде оцењена као најповољнија,
Наручилац ће, пре закључења уговора, захтевати од групе понуђача да поднесу правни
акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана
одговорност сваког члана групе за извршење уговора.
Страна 23 од 57
Образац 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
а) ПОНУЂАЧА
б) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо
са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и
обрасце о испуњености обавезних услова:
Бр. прилога
ПРИЛОГ БР.1
ПРИЛОГ БР.2
ПРИЛОГ БР.3
ПРИЛОГ БР.4
ПРИЛОГ БР.5
ПРИЛОГ БР.6
ПРИЛОГ БР.6а
ПРИЛОГ БР.6б
ПРИЛОГ БР.6в
ПРИЛОГ БР. 7
Документ
Извод из Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног органа
Оснивачки акт понуђача који има форму одлуке о
оснивању или уговора о оснивању
Потврда Привредног суда и Прекршајног суда
Потврда - Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије о измиреним порезима и
доприносима и Потврда јединице локалне
самоуправе – Управе јавних прихода о измиреним
порезима и доприносима или потврда да се понуђач
налази у поступку приватизације
Извештај о бонитету за јавне набавке - Образац
БОН-ЈН Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни
подаци за 2010. годину, потребно је доставити
биланс стања и биланс успеха за 2010. годину.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу
од 3.900.000,00 динара - оригинал
Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за повраћај аванса - оригинал
Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла у износу од
10% од вредности уговора- оригинал
Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном
року у износу од 5% од вредности уговораоригинал
-ППОД образац оверен у месецу који претходи
месецу у коме је објављен јавни позив или касније
-Доказ за 2 (два) дипломирана инжењера техничке
струке (један мора поседовати личну лиценцу) који
морају бити запослени код понуђача (фотокопија
радне књижице, МА или другог одговоарајућег
обрасца и лична лиценца)
Страна 24 од 57
Прилог
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
да
не
ПРИЛОГ БР. 8
ПРИЛОГ БР. 9
ПРИЛОГ БР.10
ПРИЛОГ БР.11
Фотокопија личне лиценце:
- 400 или 410 или 411 или 800
да
не
- 430 или 830
- 450 или 850
Доказ о начину ангажовања
да
не
Доказ о располагању техничке опреме оверен и потписан од стране
лица које је потписало образац 12, уговор о закупу или лизингу,
фотокопије саобраћајних дозвола:
-камион
комада 2
да
не
- пумпа за бетон
комада 1
да
не
-комбинована радна машина или багер
комада 1
да
не
-аутомешалица - мин. 3 м3
комада 4
да
не
-аутодизалица или торањски кран
комада 1
да
не
-лако доставно возило
комада 2
да
не
да
не
да
не
Уговори о извођењу грађевинских и грађевинскозанатских и инсталатерских (вода, канализација,
струја, грејање) радова на изградњи, санацији,
доградњи објеката високоградње (стамбени,
стамбено-пословни, пословни, спортски и јавни
објекти) а за најмање један посао о изведеним
радовима у минималном износу од 100.000.000,00
динара без пдв-а и окончана ситуација
Потврде о реализацији закључених уговора
Страна 25 од 57
ОБРАЗАЦ 1
Образац за оцену испуњености услова понуђача и
члана групе понуђача
да
не
ОБРАЗАЦ 1а
Образац за оцену испуњености услова подизвођача
да
не
ОБРАЗАЦ 2
Општи подаци о понуђачу
да
не
ОБРАЗАЦ 3
Општи подаци о члану групе понуђача
да
не
ОБРАЗАЦ 4
Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду
да
не
ОБРАЗАЦ 5
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
да
не
ОБРАЗАЦ 5а
Изјава о ангажовању подизвођача
да
не
ОБРАЗАЦ 6
Општи подаци о подизвођачу
да
не
ОБРАЗАЦ 7
Изјава о посети локације
да
не
ОБРАЗАЦ 8
Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем
бити именован за извођење радова у јавној набавци
да
не
ОБРАЗАЦ 9
Списак изведених радова
да
не
ОБРАЗАЦ 10
Потврде о реализацији закључених уговора
да
не
ОБРАЗАЦ 11
Изјава о прибављању полисе осигурања
да
не
ОБРАЗАЦ 12
Изјава о расположивости техничке опреме
да
не
ОБРАЗАЦ 13
Модел уговора
да
не
ОБРАЗАЦ 14
Образац понуде
да
не
ОБРАЗАЦ 15
Предмер и предрачун радова
да
не
ОБРАЗАЦ 16
Динамички план извршења предметне јавне
набавке
да
не
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а у
случају групе понуђача образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана
групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Страна 26 од 57
Образац 1а.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ПОДИЗВОЂАЧА
________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо
са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености
обавезних услова:
Бр. прилога
Документ
ПРИЛОГ БР.1
Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
органа
да
не
ПРИЛОГ БР.2
Оснивачки акт понуђача који има форму
одлуке о оснивању или уговора о оснивању
да
не
ПРИЛОГ БР.3
Потврда Привредног суда и Прекршајног
суда.
да
не
ПРИЛОГ БР.4
Потврда - Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије о измиреним
порезима и доприносима и Потврда
јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихода о измиреним порезима и
доприносима или потврда да се понуђач
налази у поступку приватизације
да
не
Датум:
_______________
Прилог уз понуду
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
Страна 27 од 57
Образац бр. 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице – директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Датум:
_______________
Име и презиме овлашћеног лица
___________________________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Страна 28 од 57
Образац бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе Понуђача
Одговорно лице члана групе - директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Страна 29 од 57
Образац бр. 4
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку
број 100/2011- Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга
Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево.
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,
АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ
ВРСТА РАДОВА КОЈЕ
ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ
УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(процентуално)
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
Овлашћени члан:
______________________
м.п.
Члан групе:
Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.
Члан групе:
Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.
Члан групе
Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.
Датум:______________________
Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача директори.
Страна 30 од 57
Образац бр. 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку бр. 100/2011 – Извођење радова на изградњи централног градског вртића
„Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево, изјављујемо да не наступамо са
подизвођачима.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Страна 31 од 57
Образац бр. 5а
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Назив подизвођача
Датум:
Позиција радова које изводи
_______________
Учешће
подизвођача
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 40% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
Страна 32 од 57
Образац бр. 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа - директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ
ПДВ број подизвођача
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
Страна 33 од 57
Образац бр. 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо
посетили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у све информације које
су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим
условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне
промене у цени.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
Страна 34 од 57
Образац бр. 8
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 100/2011
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити
расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на изградњи
централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево
Бр.
Име и презиме
Број
лиценце
Назив привредног субјекта
који ангажује одговорног
извођача:
Основ ангажовања:
1. Запослен код
понуђача
2. Ангажован уговором
1.
2.
3.
Датум:
Потпис овлашћеног лица
_______________
___________________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за
запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.
Страна 35 од 57
Образац бр. 9
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Наручилац
Период
извођења
радова
Вредност
изведених радова
Врста радова
(без пдв-а)
УКУПНО ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА без пдв-а:
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
Страна 36 од 57
Образац бр. 10
ПОТВРДА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
_______________________________________________________________________________ ,
из ____________________________________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________________ ,
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
за потребе Наручиоца
____________________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року извело радове
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од
________________________________
односно у вредности ______________________________
динара без пдв-а,
динара са пдв-ом
а на основу уговора број ____________________________ од _________________.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може
користити.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,
Телефон: _________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица Наручиоца
___________
________________________________________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака.
Страна 37 од 57
Образац бр. 11
ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо,
уколико у поступку јавне набавке бр. 100/2011, наша понуда буде изабрана као
најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на
изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево,
у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и
Кориснику и потписивања записника о примопредаји радова.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
Страна 38 од 57
Образац бр. 12
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
____________________________________________
Назив понуђача
____________________________________________
Адреса
Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да
поседејемо техничку опрему тражену конкурсном документацијом и то:
1. _________________________________________________________, ком ______
2. _________________________________________________________, ком ______
3. _________________________________________________________, ком ______
4. _________________________________________________________, ком ______
5. _________________________________________________________, ком ______
6. _________________________________________________________, ком ______
7. _________________________________________________________, ком ______
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су
предмет ове јавне набавке.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима.
Доказе о расположивости тражене техничке опреме потписује и оверава исто лице
које потписује и оверава овај образац.
Страна 39 од 57
Образац бр. 13
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Уговорне стране :
1. Република Србија – Министарство економије и регионалног развоја,
Београд, Булевар краља Александра бр. 15, ПИБ 104986815, матични број
17693484, текући рачун 840-1620-21 које по решењу број: 021-02-73/2011-02 од
4. априла 2011. године заступа државни секретар Милан Ђокић, у даљем тексту
Наручилац
2. Република Србија - Град Краљево, Краљево, Трг Јована Сарића бр.1, кога
заступа градоначелник Љубиша Симовић, у даљем тексту Корисник
3. Предузеће
________________________________,
са
седиштем
у
_______________________,
улица
___________________________,
ПИБ
_______________________, матични број _____________________, рачун бр.
____________________________
отворен
код
пословне
банке
____________________________,
које
заступа
директор
____________________________________, у даљем тексту Извођач
ПРЕАМБУЛА
Република Србија и Европска инвестицона банка закључиле су
Финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”
12. децембра 2008. године;
Народна скупштина Републике Србије 29. маја 2009. године донела је
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну
инфраструктуру”;
За спровођење Финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну
инфраструктуру“ у Републици Србији одговорно је Министарство за
Национални инвестициони план чије послове, права и обавезе је
преузело Министарство економије и регионалног развоја у складу са
одредбама чл. 9 и 36. Закона о министарствима („Службени гласник РС”,
број 16/11);
финансирање Пројекта осигурано је Споразумом о гаранцији који је
закључен 29. августа 2007. године између Европске заједнице и Банке а у
складу са чланом 8. Одлуке Савета бр. 2006/1016/ЕЦ од 19. децембра
2006. године;
Пројекат је одобрен четвртом алокацијом Европске инвестиционе банке
од 14. јуна 2011. године којом је обухваћено укупно 25 пројеката;
Страна 40 од 57
Наручилац је, у спроведеном поступку јавне набавке бр. 100/2011, по
јавном позиву објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 60 од 16.
августа 2011. године, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за
извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга ЈовичићРита“ у Краљеву, град Краљево.
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на изградњи централног градског вртића
„Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево и ближе је одређен усвојеном понудом
Извођача број ______ од ________2011. године, која је саставни део овог уговора,
инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора
износи укупно ________________________________________ динара без ПДВ-а
односно __________________________________________________ динара са ПДВ-ом,
а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача бр.
____________ од ___.___ 2011. године.
Наручилац се обавезује да, од укупног износа из претходног става овог члана,
Извођачу исплати износ од __________________________________ динара са ПДВ-ом,
док се Корисник обавезује на исплату износа од ______________________________
динара са ПДВ-ом.
Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:
- износ од ______________________________ динара са пдв-ом за реализацију
пројекта: Изградња централног градског вртића у Краљеву, шифра пројекта 13000324,
обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, односно Одлуком о
распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011.
(„Сл.гласник РС“ број 26/11 и 50/11) годину, као средства од иностраних задуживања
одобрених од стране Европске инвестиционе банке за финансијски уговор „Зајам за
општинску и регионалну инфраструктуру“;
-износ од __________________________ динара са ПДВ-ом обезбеђен је
Одлуком о буџету за 2011. годину Корисника.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне
трошкове Извођача.
Страна 41 од 57
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин :
- ___ % односно износ од ________________________ динара са ПДВ-ом на име
аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог
достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, са роком важења до коначног
извршења посла. Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом;
- по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде
Извођача бр._______ од _________2011. године и потписаним од стране стручног
надзора, у року од 30 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.
Уколико Наручилац или Корисник делимично оспоре испостављене ситуације,
дужни су да исплате неспорни део ситуације.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са
ликвидним могућностима буџета Републике Србије.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и
другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што Извођач признаје без права на приговор.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
210 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном
динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих
услова :
-
да је Корисник предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
грађевинску дозволу,
да је Корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла,
да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Страна 42 од 57
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
-
-
у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача
у случају елементарних непогода и дејства више силе
у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца под
условом да обим радова по измењеној пројектно - техничкој документацији
знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора
у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није
одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у
писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од
два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана , а најкасније 5 дана пре истека
коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора
о томе постигну писмени споразум. Уговорени рок ће се сматрати прећутно
продуженим из разлога наведених у ставу 1 овог члана и уколико Наручилац по
благовремено поднетом оправданом захтеву Извођача за продужење рока, не приступи,
до истека коначног рока за завршетак радова, закључењу Анекса овог уговора. Извођач
се обавезује да, и по истеку тог рока, на први позив Наручиоца приступи закључењу
Анекса овог уговора
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може
бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.
Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 11. став 3 и став 4 и чланом 12.
став 3 Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % од
укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не
може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако су Наручилац или Корисник због закашњења у извођењу или предаји
изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из члана 11. став 3 и став 4 и
члана 12. став 3. Уговора, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу
Страна 43 од 57
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Корисник морају да докажу.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом
и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу и
Кориснику.
Извођач се обавезује :
-
-
-
-
-
да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих
радова;
да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не
испуњава предвиђену динамику;
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац и
Корисник ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Кориснику и
Наручиоцу;
да се строго придржава мера заштите на раду;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова;
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Корисника да је
завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци
да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од
стране Наручиоца или Корисника.
Члан 8.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту
таблу, која мора да садржи:
Страна 44 од 57
-
податке о објекту који се гради;
одговорном пројектанту;
издатој грађевинској дозволи,
податке о Наручиоцу, Кориснику, Извођачу и надзорном органу;
почетку грађења и року завршетка радова;
податак да се радови финансирају из средстава НИП-а у сарадњи са Европском
инвестиционом банком;
почетак и рок завршетка радова.
Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству, које је саставни део овог
уговора.
Члан 9.
Наручилац и Корисник се обавезују да Извођачу плате уговорену цену под
условима и на начин одређен чланом 3. овог Уговора.
Наручилац се обавезје да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове заједно са Корисником.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.
Корисник се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционотехничку документацију и грађевинску дозволу, као и обезбеђујући му несметан
прилаз градилишту.
Корисник се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.
Члан 10.
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави
детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два
за Наручиоца, Корисника и стручни надзор.
Члан 11.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора и са роком важења најмање три дана дуже од истека рока за коначно
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и
платива на први позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске
Страна 45 од 57
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца,
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз
привремене ситуације.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који
су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок
важења банкарских гаранција.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Кориснику преда
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која
мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у
корист Корисника, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Корисник сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана
пријема писменог захтева Корисника. У том случају Корисник може ангажовати другог
извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг
привредника.
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или
оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период
извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим
периодом осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за уграђене
материјале, као и упутства за руковање.
Члан 14.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Корисника,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
Страна 46 од 57
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом,
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од
5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца или Корисника, Наручилац је
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на
терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне
штете.
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те
врсте у складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала
и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал
који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 16.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко
подизвођача
Предузећа____________________,
са
седиштем
_________________________,
ПИБ_____________________,
матични
број
_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам
извео.
Члан 17.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор, Наручиоца и Корисника.
По добијању писмене сагласности Наручиоца и Корисника, Извођач ће извести
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде
Страна 47 од 57
Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају
фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
Члан 18.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде
или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у
току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца и Корисника.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 19.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава
Наручиоца и Корисника и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у
грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
Корисника, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, пре
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Корисник.
Страна 48 од 57
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Кориснику
предати на коришћење радове који су предмет овог уговора.
Члан 20.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји
радова.
Члан 21.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
-
-
-
-
-
ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави банкарске
гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске
гаранције за озбиљност понуде;
ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису
осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске
гаранције за озбиљност понуде;
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као
и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
уколико Извођач не поступи у складу са чланом 5. став 3 односно не приступи
закључењу Анекса овог уговора;
уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора;
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 22.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора
ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла.
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова
новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да
садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна
страна која је одговорна за раскид уговора.
Страна 49 од 57
Члан 23.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона
о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе
Посебних узанси о грађењу.
Члан 24.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2011. године
- динамички план
- Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту који се финансира из
средстава Националног инвестиционог плана у сарадњи са Европском инвестиционом
банком.
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 26.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 27.
Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну
страну.
Страна 50 од 57
1. НАРУЧИЛАЦ
Министарство економије и регионалног развоја
______________________________
Милан Ђокић, државни секретар
2. КОРИСНИК
Град Краљево
______________________________
Љубиша Симовић, градоначелник
3. ИЗВОЂАЧ
________________________________
______________________, директор
Страна 51 од 57
Образац бр. 14
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште: ______________________________________________________
Матични број:
____________________ ПИБ :
________________________
Особа за контакт: ______________________________________________________
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку бр.100/2011
– Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у
Краљеву, град Краљево, достављамо
ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године
Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
1.
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
%
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
2. Рок завршетка радова 210 календарских дана од дана увођења у посао.
3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( _____ ) године, од дана
примопредаје радова. (не краћи од 2 године)
(словима)
4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (______) подизвођача (уписати број
подизвођача).
(словима)
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
6. Важност понуде износи ____ ( _____________________)
отварања понуда (не краћи од 60 дана).
(словима)
дана од дана
7. Начин плаћања:
а) аванс ________% (___________________) - највише до 25%
б) без аванса
(словима)
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Страна 52 од 57
УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА И
КРЕДИТА ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНА БАНКЕ
Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту који се финансира из
средстава Националног инвестиционог плана представља смернице извођачима за
израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом и за правилну употребу
лога Националног инвестиционог плана.
1. Сви пројекти који се финансирају средствима НИП-а и кредитима Eвропске
инвестиционе банке, морају на грађевинским таблама имати лого Националног
инвестиционог плана и лого Eвропске инвестиционе банке
2. Позадина табле мора бити обавезно беле боје.
3. Лого НИП-а и лого EIB-а, као и пратећи текст треба да буду приказани на горњем
делу грађевинске табле, и да покривају простор од једне трећине табле чија је величина
2,2 м х 1,5 м.
4. Лого НИП-а је позициониран у левом горњем углу. Минималне димензије лога
НИП-а су 45cm х 40cm. Текст који је саставни део лога и то:
- Текст: НИП мора бити написан великим, штампаним, ћириличним словима (ArialBold), величина слова – 250pt у црној боји (R 81 G 79 B 79).
- Текст: РЕПУБЛИКЕ мора бити написан великим, штампаним, ћириличним словима
(Arial-Bold), величина слова – 75pt у црној боји (R 144 G 139 B 139).
- Текст: СРБИЈЕ мора бити написан великим, штампаним, ћириличним словима
(Arial-Bold), величина слова – 75pt у црној боји (R 144 G 139 B 139).
5. Лого EIB-а је позициониран у левом горњем углу, десно од лога НИП-а. Минималне
димензије лога EIB-а су 45cm х 60cm.
6. Десно од лога EIB-а , штампаним, ћириличним словима (Arial-Bold), треба да буде
истакнут текст: ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА и то:
- Текст: ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА мора бити написан малим,
штампаним, ћириличним словима (Arial-Bold), величина слова – 150pt у црној боји (R
85 G 85 B 85).
Страна 53 од 57
- Текст: НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА мора бити написан
великим, штампаним, ћириличним словима (Arial-Bold), величина слова – 150pt у црној
боји (R 50 G 50 B 50).
7. На преосталом делу простора табле треба истаћи и податке који су дефинисани
уговором:
- податке о објекту који се гради;
- одговорном пројектанту,
- издатом одобрењу за изградњу,
- податке о Наручиоцу, Кориснику, Извршиоцу и надзорном органу;
- почетку и року завршетка радова.
8. На табли не треба приказивати друге лого ознаке, изузев ознаке НИП-а и ЕИБа.
Пример изгледа грађевинске табле је саставни део овог Упутства и представља
припрему за штампу
Страна 54 од 57
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ДЕО II
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ЈАВНА НАБАВКА БР. 100/2011
Извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у
Краљеву, град Краљево
Страна 55 од 57
Образац бр. 15
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште: ______________________________________________________
Матични број:
____________________ ПИБ :
________________________
Особа за контакт: ______________________________________________________
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку бр. 100/2011 - Извођење
радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град
Краљево, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или
радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак,
патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или
бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди еквивалент за
одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак
позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број
позиције из основних предмера и предрачуна, опис понуђеног еквивалента,
јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са
техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би
Комисија могла извршити оцену.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Страна 56 од 57
Образац бр. 16
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште: ______________________________________________________
Матични број:
____________________ ПИБ :
________________________
Особа за контакт: ______________________________________________________
Прилажемо динамички план за јавну набавку бр. 100/2011 - Извођење радова на
изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић-Рита“ у Краљеву, град Краљево,
потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Страна 57 од 57
1. zemljani radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1
Rasciscavanje terena pre pocetka radova
od zasada , ograde ,siblja korova i sl. Sa
iskolcavanjem objekta.
Obracun po m2.
Sirok iskop zemlje III kategorije masinskim
putem za temeljne trake i temeljne grede
sa utovarom u kamione i odvozom na
mesto koje odredi nadzor u širem području
grada.Izvodjac je duzan da pre pocetka
iskopa dostavi nadzornom organu svoj
predlog za obezbedjenje iskopa od
urusavanja , na osnovu svojih tehnoloskih
mogucnosti i po potrebi konsultuje
projektanta .
Obracun po
m3.
Planiranje i nabijanje posteljice do MS 20
za temeljne stope i grede u zemlji III
kategorije.
Obracun
po m2.
Nabavka, transport,nasipanje, razastiranje i
nabijanje prirodnog sljunka ispod
temeljnih traka i greda, debljine d=10cm,
do MS20 .
Obracun
po m2.
5. Nabavka , transport , nasipanje ,
nabijanje i nivelacija zemlje izmedju
temeljnih zidova. Nabijanje vrsiti u
slojevima od po 20cm,do MS20 .
Obracun po m3.
2
3
4
5
6
Nabavka , transport , nasipanje ,
razastiranje i nabijanje prirodnog sljunka
preko posteljice, a kao priprema za podnu
ploču u sloju debljine d=10cm , do MS30.
Obracun po m2.
UKUPNO:
kolicina
jedinica
mere
1792,15
m2
565,05
m3
452,05
m2
452,05
m2
491,45
m3
1513,15
m2
cena
ukupno
2. betonski i arm.betonski radovi
r.b.
radovi
1
Nabavka betona i betoniranje AB temeljnih
traka sirine 60cm, a visine
h=50cm,betonom MB 30 u zemlji.
Obracun po m3.
Nabavka betona i betoniranje AB temeljnih
zidova sirine 20 i 25 cm, a visine h=75cm i
temeljnih greda,betonom MB 30 u
potrebnoj dvostranoj oplati.
Obracun po m3.
Nabavka betona i betoniranje lako
armirane podne ploce d=10cm , preko vec
izradjene podloge, betonom MB20 po
statickom proracunu.
Obracun po m3.
Masinsko spravljanje ,transport i
ugradjivanje betona u AB horizontalne
serklaze ,po sredini i vrhu zidova od opeke
d=12cm,u visini nadvratnika, betonom MB
20,u potrebnoj oplati .
Obracun po m3.
Masinsko spravljanje ,transport i
ugradjivanje betona u AB vertikalne
serklaze ,u sklopu zidanih zidova betonom
MB 30,u potrebnoj oplati .
Obracun po m3.
Masinsko spravljanje ,transport i
ugradjivanje betona u AB horizontalne
serklaze ,u sklopu zidanih zidova, po
sredini i po vrhu, betonom MB 25,u
potrebnoj oplati .
Obracun po m3.
7. Nabavka betona i betoniranje AB pune
konzolne ploce terasa , debljine d=14cm,
betonom MB30,u potrebnoj oplati i sa
podupiranjem.
Obracun po m2.
Nabavka betona i betoniranje AB greda
,koje vire 30 i 40cm ispod ploce,a sirine su
25cm i prostiru se prema naznacenim
pravcima zidova,betonom MB30, u
potrebnoj oplati.
Obracun
po m3.
Nabavka betona i betoniranje AB ploca
stepenista d= 12cm,zajedno sa gazistima
navedenih dimenzija u projektu ,betonom
MB25,u potrebnoj oplati.
Obracun po m2.
Nabavka betona i betoniranje AB
nadvratnika na unutrasnjim zidovima,visine
h=20cm.
Obracun po m3.
Nabavka betona i betoniranje AB solbanka
na zidanim zidovima,visine 10cm,betonom
MB30 u potrebnoj oplati. Obracun po
m3.
Nabavka betona i betoniranje AB
medjuspratnih punih ploca
d=20cm,betonom MB25,u potrebnoj oplati.
Obracun po m3.
Izrada lakoarmirane cementne kosuljice
(Q 131),kao podloge za podove, u
prizemlju preko sloja termoizolacije.
Cementna kosuljica se radi debljine d=5
cm, sa finim perdasenjem.
Obracun po m2.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
UKUPNO:
kolicina
jedinica
mere
226,00
m3
141,25
m3
166,15
m3
3,70
m3
43,70
m3
84,60
m3
4,45
m2
24,50
m3
73,75
m2
6,25
m3
4,20
m3
480,35
m3
2104,71
m2
cena
ukupno
3. zidarski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1
Zidanje unutrasnjih pregradnih zidova
supljom opekom d=12cm,u produznom
malteru R1:2:6 .Zidanje izvesti kvalitetno
sa ravnim povrsinama,ostrih ivica i u
svemu prema vazecim propisima za ovu
vrstu radova.
Obracun po m2.
Oblaganje fasadnih zidova dersovanom
opekom d=12cm, u produznom malteru
R1:2:6.Zidanje izvesti kvalitetno sa ravnim
povrsinama,ostrih ivica i u svemu prema
vazecim propisima za ovu vrstu radova.
Obracun po m2.
Zidanje fasadnih zidova giter blokom
d=25cm, u produznom malteru
R1:3:9.Zidanje izvesti kvalitetno sa ravnim
povrsinama,ostrih ivica i u svemu prema
vazecim propisima za ovu vrstu radova.
Obracun po m3.
Zidanje unutrasnjih zidova giter blokom
d=20 i 25cm, u produznom malteru
R1:2:6.Zidanje izvesti kvalitetno sa ravnim
povrsinama,ostrih ivica i u svemu prema
vazecim propisima za ovu vrstu radova.
Obracun po m3.
2
3
4
5
6
7
Izrada ventilacionih kanala sa jednim
kanalom,zajedno sa zavrsnom kapom
,rozetama na spratovima ,busenjem i
krpljenjem rupa ,kao i montazom plasticnih
resetki. Ukupna prosecna visina 9.2 m.
Obracun po kom.
Malterisanje unutrasnjih zidova produznim
malterom (1:3:9) u prvom sloju i krecnim
malterom R 1:3 u drugom, uz prethodno
prskanje povrsine za malterisanje
cementnim mlekom.Debljina maltera je
2cm.
Obracun po
m2.
Malterisanje unutrasnjih plafona produznim
malterom (1:2:6) ,u dva radna postupka ,
uz prethodno prskanje povrsine za
malterisanje cementnim mlekom.Debljina
maltera je 2cm.
Obracun po m2.
UKUPNO:
kolicina
jedinica
mere
268,30
m2
330,95
m2
269,20
m3
335,95
m3
4
kom
4918,05
m2
2104,70
m2
cena
ukupno
4. tesarski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
radovi
r.b.
1
2
3
Izrada krovne konstrukcije od cetinarskog
drveta, prve klase u svemu prema
statickom proracunu i projektu.U cenu
uracunati i premazivanje konstrukcije
zastitnim premazima protiv insekata i
gljivica.
Obracun po m2 horizontalne povrsine.
Podascavanje krovnih ravni preko krovne
konstrukcije OSB plocama d=15 mm na
mestima gde je krovni pokrivac TR lim.
Obracun po m2 kose povrsine
Opsivanje daskom d=24mm preko rogova
za montazu olucnih horizontala.
Obracun po m` .
kolicina
jedinica
mere
1955,33
m2
2126,05
m2
212,95
m`
cena
ukupno
UKUPNO:
5. pokrivacki radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1
Nabavka i pokrivanje krova plastificiranim
čeličnim TR limom d=0.8mm, u tonu po
izboru projektanta ,sa svim potrebnim
radnjama. Elemente treba propisno
pričvrstiti.Raditi u nekom od atestiranih
sistema pokrivanja. Krojenje i vezivanje
tipskim fikserima.Kompletan materijal tipski
u izabranom sistemu, rad prema
uputstvima proizvodjača.
Obračun po m2.
UKUPNO:
jedinica
kolicina mere
2126,05
m2
cena
ukupno
6. izolaterski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
radovi
r.b.
1
2
3
4
5
Izrada horizontalne hidroizolacije preko
poda od nabijenog betona u prizemlju. Istu
raditi od dvostrukog sloja varene na
spojevima KONDOR trake sirine 1m i
debljine 3mm sa preklopom na spojevima
od 15cm,i sa jednim premazom bitulitom i
dva potpuna premaza cele povrsine vrucim
bitumenom ,a u svemu prema tehnickim
normativima za ovu vrstu radova.
Obracun po m2.
Izrada termoizolacije u podu od
tvrdopresovanog stiropora d=4cm zajedno
sa PVC folijom ,koji se radi na ploci.
Obracun po m2.
Izrada termoizolacije na ploci potkrovlja od
TP mineralne vune, d=10cm zajedno sa
polietilenskom folijom preko ploce iznad
potkrovlja i ter hartijom preko mineralne
vune kao zastitom od eventualnog prodora
vode ispod krovnog pokrivaca.
Obracun po m2.
Izrada termoizolacije fasade od
samogasivog stiropora d=6cm (DEMIT
fasada), zajedno sa PVC folijom,koji se lepi
na spoljne zidove a sa cije vidne strane se
radi zavrsni sloj od posebnih smesa prema
uputstvu proizvodjaca , koji sluzi kao
podloga za bavalit,a u svemu prema
tehnickim normativima za ovu vrstu
radova.
Obracun
po m2.
5. Izrada termoizolacije od samogasivog
stiropora, u sklopu fasadnog zida
d=5cm,zajedno sa PVC folijom.
Obracun po m2.
UKUPNO:
kolicina
jedinica
mere
1661,65
m2
1513,15
m2
1606,65
m2
808,40
m2
330,95
m2
cena
ukupno
7. stolarski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
oznaka kolicina
Izrada i ugradnja unutrasnjih duplo
sperovanih
vrata,zastakljenih,nezastakljenih sa i bez
nadsvetla.Vidni dovratnik je od masivnog
camovog drveta ofarban bojom po izboru
projektanta.Vrata se zavrsno boje masnom
bojom dva puta sa svim potrebnim
predradnjama i lairaju mat lakom.Okov
standardni prema JUS-u za ovu vrstu
radova .Zastakljeni elementi ce se
zastakljivati peskarenim staklom
d=4mm.Sve komplet.Sve raditi prema semi
stolarije.
Obracun
po komadu.
I
90\210
II
80\210
III
100\210
IV
200\210
V
160\210
UKUPNO:
23,00
15,00
12,00
8,00
2,00
cena
ukupno
8. bravarski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
1
2
3
radovi
oznaka kolicina
Nabavka i ugradnja vrata od eloksiranog
aluminijumskog lima komplet zastakljenog
termopan staklom 2x4mm sa potrebnim
rasterom prema projektu i i potrebnim
okovom i mehanizmom za zatvaranje kao i
I 265\350
termickim mostomSve raditi prema semi
III 140\290
bravarije.
Obracun
IV 780\325
po komadu.
V 180\290
VI 160\210
VII 100\210
Nabavka i ugradnja vetrobranskih vrata od
eloksiranog aluminijumskog lima komplet
zastakljenih jednostrukim staklom 6mm, sa
potrebnim rasterom prema
projektu,potrebnim okovom i mehanizmom
za zatvaranje,kao i termickim mostom.Sve
II
raditi prema semi bravarije.
300\350
Obracun po komadu.
VIII
160\210
Nabavka i ugradnja prozora od eloksiranog
aluminijumskog lima komplet zastakljenog
termopan staklom 2x4mm sa potrebnim
rasterom prema projektu,potrebnim
okovom i mehanizmom za zatvaranje,kao i 1 140\200
termickim mostom.Sve raditi prema semi
2
60\130
bravarije. Obracun po komadu.
1,00
8,00
4,00
1,00
5,00
20,00
1,00
1,00
42,00
6,00
3
950\200
1,00
4
140\140
2,00
5
300\60
9,00
6
170\60
4,00
7
240\60
6,00
8
100\60
2,00
9
400\60
10
390\140
7,00
4,00
cena
ukupno
4
Nabavka i ugradnja vrata za ulaz u
kotlarnicu.Kostur vrata je od celicnih profila
40x40mm, sa ispunom od celicnog lima
d=0.5mm sa zaluzinama.Vrata se
miniziraju i farbaju vatrootpornom bojom po
izboru projektanta.U cenu uracunati
potreban okov i table za upozorenje.Sve
raditi prema semi bravarije.
Obracun po komadu.
5
Nabavka i ugradnja rolo vrata na ulazu u
garazu. Kostur vrata radi se od eloksiranih
aluminijumskih profila,a ispuna od
aluminijumskog lima u boji po izboru
projektanta. Na spojevima spoljnih i
unutrasnjih aluminijumskih profila ostvariti
termicke mostove upotrebom gumenih
dihtunga .Vrata treba da budu snabdevena
potrebnim okovom i cilindar bravom sa tri
kljuca. Sve raditi prema semi bravarije.
Obracun po komadu.
90\210
1,00
X 470/330
1,00
11
300\60
1,00
60\60
2,00
IX
6
Nabavka i ugradnja protivkisnih zaluzina za
ventilaciju kotlarnice sa potrebnim
rasterom prema projektu,potrebnim
okovom i mehanizmom za zatvaranje.Sve
raditi prema semi bravarije.
Obracun po komadu.
7
Izrada otvora u ploci iznad potkrovlja za
izlazak na tavan dimenzija 60x60cm
zajedno sa metalnim kapkom od celicnih
profila 40x40mm i ispunom od celicnog
lima d=0.5mm,koji se postavlja na
prethodno ubetonirane L profile po obodu
otvora.Sve raditi prema semi bravarije.
Obracun po komadu.
8
Izrada i montaza celicnih lestvi za pristup
masinskoj prostoriji,sa premazivanjem
zastitnom bojom u tonu prema izboru
projektanta.Sve raditi prema semi
bravarije.
Obracun
po komadu.
*
UKUPNO:
2,00
9. limarski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
jedinica
kolicina mere
r.b.
radovi
1
Izrada i postavljanje horizontalnih oluka od
pocinkovanog lima d=0.55mm kvadratnog
poprecnog preseka 15x15cm , RS 0.85m
,zajedno sa opsivanjem cela krovne
konstrukcije i AB strehe.
Obracun po m'.
2
3
4
5
Izrada i postavljanje vertikalnih oluka od
pocinkovanog lima, d=0.55mm kvadratnog
poprecnog preseka 15x15cm , RS
0.65m,zajedno sa izradom prosirenja
,odnosno sabirnica na spoju sa
horizontalnim olucima,kao i svih potrebnih
skretnica i sredstava za pricvrscivanje na
fasadu.U cenu uracunati i zavrsetak oluka
od liveno gvozdenih kanalizacionih cevi.
Obracun po m'.
Izrada i postavljanje opsivki uvala
krova,spojeva zabatnih zidova i krova,
dimnjaka i ventilacija od pocinkovanog lima
d=0.55mm, RS 0.65m.
Obracun
po m'.
Izrada i postavljanje opsivki AB solbanaka,
od pocinkovanog lima d=0.55mm, RS
0.33m, zajedno sa izradom okapnice.
Obracun po m'.
Izrada i ugradnja ventilacionih glava od
pocinkovanog lima d=0.55mm,fi 100mm.
Obracun po komadu.
212,95
m'
103,80
m'
137,70
m'
168,50
m'
9
kom
UKUPNO:
cena
ukupno
10. keramicarski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
1
2
3
radovi
Oblaganje podova keramickim plocicama
prve klase, u boji po izboru projektanta, u
sanitarnim cvorovima smestajnog dela (u
potrebnim nagibima prema
slivnicima).Plocice se lepe na prethodno
pripremljenu cementnu podlogu. Plocice se
rade bez fuga ,a na kraju sve povrsine
treba dobro ocistiti.Radove izvesti u svemu
prema vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
Oblaganje zidova keramickim plocicama
prve klase, u boji po izboru projektanta, u
sanitarnim cvorovima, do plafona.Plocice
se lepe na prethodno pripremljenu podlogu
u lepku. Plocice se rade bez fuga ,a na
kraju sve povrsine treba dobro
ocistiti.Radove izvesti u svemu prema
vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
Oblaganje podova hodnika i unutrasnjih
stepenista neglaziranim protivkliznim
keramickim plocicama prve klase, u boji po
izboru projektanta.Plocice se lepe na
prethodno pripremljenu cementnu podlogu,
u potrebnom nagibu.Plocice moraju biti
otporne na atmosferske uticaje.Radove
izvesti u svemu prema vazecim tehnickim
propisima.
Obracun
po m2.
kolicina
jedinica
mere
91,26
m2
442,90
m2
275,40
m2
cena
ukupno
4
5
6
7
Oblaganje podova terasa,lodja,rampi i
spoljasnjeg stepenista neglaziranim
protivkliznim keramickim plocicama prve
klase, u boji po izboru projektanta.Plocice
se lepe na prethodno pripremljenu
cementnu podlogu, u potrebnom nagibu.
Plocice moraju biti otporne na atmosferske
uticaje.Radove izvesti u svemu prema
vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
Oblaganje podova protiv kliznim
keramickim plocicama prve klase, u boji po
izboru projektanta, u distributivnim
kuhinjama(u potrebnim nagibima prema
slivnicima).Plocice se lepe na prethodno
pripremljenu cementnu podlogu.Plocice se
rade bez fuga ,a na kraju sve povrsine
treba dobro ocistiti.Radove izvesti u svemu
prema vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
Oblaganje zidova keramickim plocicama
prve klase, u boji po izboru projektanta, u
distributivnim kuhinjama, do visine 220
cm.Plocice se lepe na prethodno
pripremljenu podlogu u lepku. Plocice se
rade bez fuga ,a na kraju sve povrsine
treba dobro ocistiti.Radove izvesti u svemu
prema vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
Oblaganje podova kiselootpornim protivkliznim keramickim plocicama prve klase, u
boji po izboru projektanta, u centralnoj
kuhinji sa pratecim prostorijama (u
potrebnim nagibima prema
slivnicima).Plocice se lepe na prethodno
pripremljenu cementnu podlogu.Plocice se
rade bez fuga ,a na kraju sve povrsine
treba dobro ocistiti.Radove izvesti u svemu
prema vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
126,25
m2
42,50
m2
79,00
m2
801,50
m2
8
Oblaganje zidova keramickim plocicama
prve klase, u boji po izboru projektanta, u
centralnoj kuhinji sa pratecim prostorijama,
do visine 220 cm.Plocice se lepe na
prethodno pripremljenu podlogu u lepku.
Plocice se rade bez fuga ,a na kraju sve
povrsine treba dobro ocistiti.Radove izvesti
u svemu prema vazecim tehnickim
propisima.
Obracun po m2.
9 9. Oblaganje podova keramickim
plocicama prve klase, u boji po izboru
projektanta, u praonici (u potrebnim
nagibima prema slivnicima).Plocice se lepe
na prethodno pripremljenu cementnu
podlogu. Plocice se rade bez fuga ,a na
kraju sve povrsine treba dobro
ocistiti.Radove izvesti u svemu prema
vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
10 10. Oblaganje zidova keramickim
plocicama prve klase, u boji po izboru
projektanta, u praonici, do visine 220 cm.
Plocice se lepe na prethodno pripremljenu
podlogu u lepku. Plocice se rade bez fuga
,a na kraju sve povrsine treba dobro
ocistiti.Radove izvesti u svemu prema
vazecim tehnickim propisima.
Obracun po m2.
11 Oblaganje poda rampe za prijem robe
neglaziranim protivkliznim keramickim
plocicama prve klase, u boji po izboru
projektanta.Plocice se lepe na prethodno
pripremljenu cementnu podlogu, u
potrebnom nagibu. Plocice moraju biti
otporne na atmosferske uticaje.Radove
izvesti u svemu prema vazecim tehnickim
propisima.
Obracun po m2.
1679,00
m2
71,40
m2
179,10
m2
49,35
m2
UKUPNO:
11. molersko-farbarski radovi
r.b.
1
2
jedinica
kolicina mere
radovi
Gletovanje malterisanih povrsina zidova od
opekarskih proizvoda i betonskih povrsina
unutrasnjih zidova i bojenje posnom bojom.
Obracun po m2.
Gletovanje malterisanih povrsina plafona i
zavrsna obrada posnom bojom. Obracun
po m2.
2617,05
m2
2104,70
m2
UKUPNO:
cena
ukupno
12. fasaderski radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1
Izrada sokle od vestackog kamena sa
stokovanjem, od belog cementa i cistog
mlevenog kamena, u tonu po izboru
projektanta ,sa prethodnim grunt slojem od
produznog maltera. Sokla se radi po obimu
zgrade do visine njenog izdizanja iznad
trotoara.
Obracun po
m`.
Obrada AB streha gletovanjem i bojenje
fasadexom ,u boji po izboru projektanta.
Obracun po m2.
2
3
Obrada fasade bavalitom sitnije granulacije
i toniranim u tamniju boju,zavrsno sa
strehom iznad potkrovlja . Obracun po m2.
kolicina
jedinica
mere
118,50
m`
99,40
m2
808,40
m2
cena
ukupno
UKUPNO:
13. armiracki radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
jedinica
kolicina mere
radovi
Nabavka,secenje,savijanje,postavljanje i
vezivanje rebraste armature RA 400/500 ,
sve prema statickom proracunu i detaljima
armature.
Obracun
po kg.
55680,00
kg
Nabavka,secenje,postavljanje i vezivanje
mrezaste armature MGA 500/560 , sve
prema statickom proracunu i detaljima
armature.
Obracun
po kg.
13920,00
kg
UKUPNO:
cena
ukupno
14. podopolagacki radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
jedinica
kolicina mere
r.b.
radovi
1
Postavljanje bukovog parketa I
klase,d=2.2cm na potpuno ravnu
povrsinu.Parket se na pod postavlja preko
cementne kosuljice na lepku.Po
zavrsenom postavljanju parketa,po ivicama
prostorija postaviti ugaone profilisane
parket lajsne ,a zatim povrsine
hoblovati,ocistiti i lakirati tri puta lakom za
parket.
Obracun po m2.
2
Postavljanje podne vinil obloge Tarket tipa
Optima d=2mm ili ekvivalentno, na
potpuno ravnu povrsinu, preko Olmo mase
ili ekvivalentno u prostoriji namenjenoj za
smestaj elektro ormana.Masa se izliva
preko cementne kosuljice. Po zavrsenom
postavljanju podne obloge,po ivicama
prostorija postaviti ugaone lajsne.
Obracun po m2.
660,45
m2
16,00
m2
UKUPNO:
cena
ukupno
15. razni radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1
Izrada jamica, na ulazima za ciscenje
cipela,sa resetkama koje ih zatvaraju od
celicnih flahova 20x3mm u rasteru od po
15mm ,propisno zasticene i ofarbane sve
prema semi bravarije.
Obracun po komadu.
Nabavka i ugradnja plasticnih oznaka iznad
ulaznih vrata svake prostorije.
Obracun po komadu.
Nabavka ,izrada i montaza otiraca za
obucu ,koji se smestaju u prethodno
pripremljena udubljenja u podu vetrobrana
dubine 2cm.Otirac je debljine 4cm,a
dimenzija 120x50cm u osnovi.Po obodu se
rade prohromski profili.
Obracun po komadu.
Definitivno ciscenje objekta pre tehnickog
prijema istog (ciscenje I pranje
stakla,brisanje podova,pranje sanitarija I
keramike,brisanje prasine I sl.).
Obracun po m2.
Nabavka i ugradnja metalne plocice za
oznaku zgrade.
Obracun po komadu.
Nabavka i ugradnja gumenih odbojnika za
vrata.
Obracun po komadu.
2
3
4
5
6
7
Izrada drvenih zastitnih maski za radijatore,
dimenzija kao radijatori 90 x 90-170 x 15
cm, od punog drveta, zavrsno farbani
sandolinom ili ekvivalentno.
Obracun po kom.
jedinica
kolicina mere
3
kom.
8
kom.
2
kom.
2104,71
m2
1
kom.
60
kom.
82,00
kom.
cena
ukupno
8
Izrada zastitnih maski za radijatore u
mokrim cvorovima, od crnog plastificiranog
lima, dimenzija kao radijatori 90 x 50 x 15
cm, odignoti od poda stubicima visine
10cm, perforirani sa gornje strane.
Obracun po kom.
9 Izrada i ugradnja eslinger aluminijumskih
roletni za balkonska vrata i prozore na
spratovima i prizemlju.Opremljene su
lanenom potezaljkom.
Obracun po m2.
10 Nabavka i ugradnja teretnog lifta nosivosti
300kg sa 3 izlaza odnosno zaustavnih
stanica.
Obracun po komadu.
11 Izrada ograde od kruznih celicnih cevi
precnika 50mm i glatke armature fi 25mm
na terasama i tremovima,propisno
ofarbane bojom u tonu po izboru
projektanta i zasticene prema propisima za
tu vrstu radova.Visina ograde je 110cm.U
cenu uracunati i rozete na mestima
ulazaka ograde u zid i vertikala u
plocu.Ograda se radi prema detalju u
projektu.
Obracun
po m'.
12
Izrada ograde od kruznih celicnih cevi
precnika 50mm i glatke armature fi 25mm
na stepenistima ,propisno ofarbane bojom
u tonu po izboru projektanta i zasticene
prema propisima za tu vrstu radova.Visina
ograde je 110cm.U cenu uracunati i rozete
na mestima ulazaka ograde u zid i vertikala
u plocu.Ograda se radi prema detalju u
projektu.
Obracun
po m'.
12,00
kom.
290,05
m2
1
kom.
42,80
m'
68,60
m'
UKUPNO:
rekapitulacija
radovi
1. ZEMLJANI RADOVI
2. BETONSKI I ARM.BET. RADOVI
3. ZIDARSKI RADOVI
4. TESARSKI RADOVI
5. POKRIVACKI RADOVI
6. IZOLATERSKI RADOVI
7. STOLARSKI RADOVI
8. BRAVARSKI RADOVI
9. LIMARSKI RADOVI
10. KERAMICARSKI RADOVI
11. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
12. FASADERSKI RADOVI
13. ARMIRACKI RADOVI
14. PODOPOLAGACKI RADOVI
15. RAZNI RADOVI
UKUPNO:
cena kostanja
1. zemljani radovi
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
radovi
r.b.
Iskop, nasipanje , nabijanje i nivelacija
zemlje radi ravnjanja postojeceg terena
postojeceg terena d = 50 - 120 cm.
Nabijanje vrsiti u slojevima od po 20cm,do
MS20 .
Obracun po m3.
kolicina
jedinica
mere
2485,95
m3
cena
ukupno
UKUPNO:
2. parkinzi, staze i ograda
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
kolicina
jedinica
mere
422,25
m2
422,25
m2
2138,45
m2
2138,45
m2
2138,45
m2
A.STAZE I TROTOARI :
1
Nabavka, transport,nasipanje, razastiranje
i nabijanje prirodnog sljunka ispod trotoara
i prilaza, debljine d=10cm, do MS20 .
Obracun po m2.
2 Nabavka betona i betoniranje trotoara
plocom od nabijenog betona MB15 ,
d=10cm, na vec pripremljenoj podlozi
(Q131).
Obracun
po m2.
B.PARKINZI I INTERNE SAOBRACAJNICE:
3 Nabavka, transport,nasipanje, razastiranje i
nabijanje lomljenog kamena kao podloga
za parkinge, debljine d=15cm, do MS30.
Obracun po m2.
4 Nabavka, transport i ugradnja BNS 32 ,
5
debljine d=8cm, kao podloga za zavrsni
sloj asfalta .
Obracun po m2.
Nabavka, transport i ugradnja BNHS 16 ,
debljine d=4cm, kao zavrsni sloj
parkiralista .
Obracun po m2.
C.IZRADA OGRADE:
6 Iskop zemlje masinskim putem za temeljne
trake ograde sa utovarom u kamione i
odvozom na mesto koje odredi investitor u
širem gradskom području.Izvodjac je duzan
da pre pocetka iskopa dostavi nadzornom
organu svoj predlog za obezbedjenje
iskopa od urusavanja , na osnovu svojih
tehnoloskih mogucnosti i po potrebi
konsultuje projektanta .
Obracun po m3.
58,25
m3
129,5
m2
71,25
m3
431,55
.m'
7 Nabavka , transport , nasipanje ,
razastiranje i nabijanje prirodnog sljunka
preko posteljice, u sloju debljine d=15cm ,
do MS30,kao podloga za temelje ograde.
Obracun po m2.
8 Nabavka betona i betoniranje AB temeljnih
traka i temeljnog zida ograde, sirine 30cm a
visine h=55cm,betonom MB 20 u potrebnoj
oplati, sa potrebnom armaturom.
Obracun po m3.
9 Izrada, transport i montaza ograde od
hladno oblikovanih kutijastih profila HOP
60x40x3 i ojacane grifovane zice, visine
200 cm,propisno ofarbane uljanom bojom u
tonu po izboru projektanta i zasticene
prema propisima za tu vrstu radova. Na
ogradi su cetiri kapije od celicnih kutija dim
265/200, 250/200, 500/200 i 200/200 cm.U
cenu uracunati i rozete na mestima ulazaka
ograde u betonska postolja. Ograda se radi
prema semi i detaljima u projektu i
radionickim detaljima izvodjaca overenim
od strane projektanta.Okov mora biti
kompletan, kvalitetan, antikorozivno
zasticen i konstruktivno siguran.
Obracun po m'.
Napomena:
ispuna ograde može biti i drugačija uz
obavezan dogovor sa nadzorom i
projektantima.
UKUPNO:
3. mobilijar
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
radovi
r.b.
kolicina
jedinica
mere
3,00
kom
3,00
kom
2,00
kom
4,00
kom
3,00
kom
cena
A.OPREMA ZA IGRALISTE :
1 Nabavka, transport i ugradnja metalnih
2
3
4
5
klackalica za decu .
Obracun po kom.
Nabavka, transport i ugradnja metalnih
vrteski za decu .
Obracun po kom.
Nabavka, transport i ugradnja metalnog
tobogana za decu .
Obracun po kom.
Nabavka, transport i ugradnja metalnih
ljuljaski za decu .
Obracun po kom.
Nabavka, transport i ugradnja metalnih
penjalica za decu .
Obracun po kom.
UKUPNO:
4. rastinje i ozelenjavanje
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У
свакој позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда,
транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
radovi
r.b.
kolicina
j.m.
14,00
kom
8,00
kom
6629,15
m2
A.DRVECE :
1 Nabavka, transport i sadnja listopadnog
2
drveta tipa javor (acerplatanoidis) visine
2m. Obracun po kom.
Nabavka, transport i sadnja liscarskog
zbunja tipa magnolija sovlangeata
(kontejnerska biljka) .
Obracun po kom.
B.HUMUZIRANJE I OZELENJAVANJE :
3 Pozicija obuhvata humuziranje u sloju od
20 cm i ozelenjavanje povrsina na lokaciji
objekta.
Placa se
po m2 humuzirane i zasejane povrsine.
UKUPNO:
cena
ukupno
rekapitulacija
radovi
1. ZEMLJANI RADOVI
2. PARKINZI I STAZE
3. MOBILIJAR
4. RASTINJE
UKUPNO:
cena kostanja
I. ELEKTRICNE INSTALACIJE
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој
позицији где је то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
монтажа са свим осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
A. PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
r.b. radovi
1 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-1 čije kućište je izrađeno od tvrdog
polikarbonata i ima dimenzije (450x600x200)mm;
u kome se ugrađuje: 3 kom. postolja NVP-2; 3
kom.osigurača NVT-400-80 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
j.m.
kolicina
x
cena
kom.
1,00
x
kom.
1,00
x
kom.
1,00
x
kom.
1,00
x 20.000,00
=
ukupno
1,1 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-PP ( sa natpisom "protivpožarni priključak" ),
čije kućište je izrađeno od tvrdog polikarbonata i
ima dimenzije (450x600x200)mm; u kome se
ugrađuje: 3 kom. postolja NVP-2; 3 kom.osigurača
NVT-400-35 A i N sabirnica. Kutija se ugrađuje
desno od KPK-1,sa sredinom osigurača na visini
od 1m od kote trotoara.
2 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-2 čije kućište je izrađeno od tvrdog
polikarbonata i ima dimenzije (450x600x200)mm;
u kome se ugrađuje: 3 kom. postolja NVP-2; 3
kom.osigurača NVT-400-50 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
3 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-4 čije kućište je izrađeno od tvrdog
polikarbonata i ima dimenzije (450x600x200)mm;
u kome se ugrađuje: 3 kom. postolja NVP-2; 3
kom.osigurača NVT-400-100 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
=
20.000,00 Din.
4 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-3A čije kućište je izrađeno od tvrdog
polikarbonata i ima dimenzije (450x600x200)mm;
u kome se ugrađuje: 3 kom. postolja NVP-2; 3
kom.osigurača NVT-400-250 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
kom.
1,00
x
kom.
1,00
x
kom.
1,00
x
kom.
1,00
x
m
m
m
30,00
90,00
80,00
x
x
x
5 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-3B čije kućište je izrađeno od tvrdog
polikarbonata i ima dimenzije (450x600x200)mm;
u kome se ugrađuje: 3 kom. postolja NVP-2; 3
kom.osigurača NVT-400-315 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
6 Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije
KPK-5/6 čije kućište je izrađeno od tvrdog
polikarbonata i ima dimenzije (600x450x200)mm;
u kome se ugrađuje: 6 kom. postolja NVP-2; 6
kom.osigurača NVT-400-100 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
7 Isporuka i ugradnja, na zidu kotlarnice, kablovske
priključne kutije KPK-7/8 čije kućište je izrađeno
od tvrdog polikarbonata i ima dimenzije
(900x600x200)mm; u kome se ugrađuje: 6 kom.
postolja NVP-2; 3 kom.osigurača NVT-400-250 A;
3 kom.osigurača NVT-400-63 A i N sabirnica.
Kutija se ugrađuje sa sredinom osigurača na
visini od 1m od kote trotoara.
8 Isporuka i montaža perforiranih plastificiranih
nosača kablovla sličnih tipu PNK, debljina lima
1mm, h=50mm, sa elementima za pratećim
priborom, za nastavljanje i skretanje regala, sa
konzolama K.P.N.K. za kačenje o plafon i zid, sa
vijcima sa navrtkom i podloškom, proizvod
"Unimont" ili ekvivalentno( regale obložiti PVC
folijom ispod kablova ). Svi elementi su
plastificirani. Obračun po dužnom metru
ugrađenog regala.
PNK - 300mm
PNK - 200mm
PNK - 100mm
=
=
=
9 Isporuka i montaža bezhalogenih PVC kanalica i Beterman
cevi
Rebraste PVC fi 29mm od PNK u zidu i podu do podnih
izvoda u kuhinjama.
PVC Beterman cevi Ø 16mm, sa tiplovima, zavrtnjima i
maticom, za kablove osvetljenja po plafonu u kuhinjskim
prostorijama.
10 Isporuka i polaganje spoljnih priključnih kablova tipa
N2XH, 1 kV
N2XH 4x120mm2 ( dva u paralelnuj vezi ) od TS do KPK 3B ( 2x80m )
N2XH 4x120mm2 ( dva u paralelnuj vezi ) od TS do kotlarnice KPK
-7/8 ( 2x80m ) i od TS do KPK -5/6 ( 100m )
N2XH 4x95mm2 ( dva u paralelnuj vezi ) od TS do KPK -3A
( 2x80m )
NHXHX FE180/90-J 5x4mm2 od KPK-PP do HP šahte
N2XH 4x70mm2 od TS do KPK -4 i od KPK -7/8 do E kotla (
2x10m )
N2XH 4x50mm2 od TS do KPK -2 i od KPK -2 do KPK -1
11 Isporuka i polaganje kroz već postavljene PVC rebraste cevi
u podu i plafonu, kablovske regale i PVC kanalice, sa
povezivanjem prema jednopolnim šemama i crtežima
instalacija i obeležavanjem sledećih tipova kablova glavnog
razvoda i provodnika glavnog priključka za uzemljenje i
glavno izjednačenje potencijala u objektu ( obračun po
metru ugrađenog kabla ):
N2XH 4x70mm2 ( dva u paralelnuj vezi ) od KPK -3 do RO 3 ( 4x15m )
N2XH 4x35mm2 od KPK -4 do RO -4 i od KPK -5/6 do RO 5
N2XH 4x25mm2 od KPK -1 do RO -1 i od KPK -5/6 do
RO -6i od KPK -1 do RO -1
N2XH 5x10mm2 od RO -1 do RO-1sp, od RO -1 do "čiler
pr" , od RO -1 do "čiler sp" i od KPK -2 do RO -2 i dalje do
RO-2sp
N2XH 5x6mm2; termički potrošači u kuhinji
N2XH 5x4mm2
N2XH 5x2,5mm2
P/F 1x75mm2; SIP
PP Y 1x35mm2; SIP
PP Y 1x25mm2
PP Y 1x16mm2 izjednačenje potencijala u kuhinji i PNK
UKUPNO:
m
600,00
x
=
m
560,00
x
=
m
160,00
x
=
m
260,00
x
=
m
m
160,00
42,00
x
x
=
=
m
100,00
x
=
m
150,00
x
=
m
80,00
x
=
m
40,00
x
=
m
35,00
x
=
m
m
m
m
m
m
m
m
110,00
380,00
200,00
350,00
3,00
30,00
30,00
80,00
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
B. EL. ORMARI:
r.b. radovi
1 Isporuka i ugradnja trodelnog glavnog razvodnog ormara
2
3
RO-3A, koji se sastoji od kućišta dimenzija
(v1500xš750xd312)mm; IP 55, POLYESTER-MAXIPOL;
program SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je na
ozolacionom postolju visine 30cm obloženom keramikom,
ima uvodnice sa gornje strane i sledeću opremu prema
crtežu broj E-16:
1 kom. – prekidač DPX 250A/R220A; 25kA; program
LEGRAND ili ekvivalentno
2 kom. – osigurački blok 40A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
10 kom. – osigurački blok 32A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
Automatski osigurač MC32/10A
10 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
16 kom.
Ormar je kompletan povezan, ispitan i označen.
Isporuka i ugradnja trodelnog glavnog razvodnog ormara
RO-3B, koji se sastoji od kućišta dimenzija
(v1500xš750xd312)mm; IP 55, POLYESTER-MAXIPOL;
program SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je na
ozolacionom postolju visine 30cm obloženom keramikom,
ima uvodnice sa gornje strane i sledeću opremu prema
crtežu broj E-17:
1 kom. – prekidač NS 400A/R250A; 25kA; program
SCHNEIDER ili ekvivalentno
2 kom. – osigurački blok 40A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
8 kom. – osigurački blok 32A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
4 kom. – osigurački blok 25A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
Ormar je kompletan povezan, ispitan i označen.
Isporuka i ugradnja trodelnog glavnog razvodnog ormara
RO-3B, koji se sastoji od kućišta dimenzija
(v1500xš750xd312)mm; IP 55, POLYESTER-MAXIPOL;
program SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je na
ozolacionom postolju visine 30cm obloženom keramikom,
ima uvodnice sa gornje strane i sledeću opremu prema
crtežu broj E-17:
1 kom. – prekidač DPX 125A/R90A; 25kA; program
LEGRAND ili ekvivalentno
3 kom. – osigurački blok 40A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
1 kom. – osigurački blok 32A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
1 kom. – osigurački blok 25A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
LEGRAND ili ekvivalentno
Automatski osigurač MC32/10A
4 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
22 kom.
Ormar je kompletan povezan, ispitan i označen.
cena
=
j.m.
kolicina
x
kom.
1,00
x
=
kom.
1,00
x
=
kom.
1
x
=
ukupno
4 Isporuka i ugradnja trodelnog glavnog razvodnog ormara
RO-5, koji se sastoji od kućišta dimenzija
(v1000xš1000xd312)mm; IP 55, POLYESTER-MAXIPOL;
program SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je na zidu, ima
uvodnice sa gornje strane i sledeću opremu prema crtežu
broj E-19:
1 kom. – prekidač DPX 125A/R60A; 25kA; program
LEGRAND ili ekvivalentno
2 kom. – osigurački blok 63A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
1 kom. – osigurački blok 40A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
Automatski osigurač MC32/10A
23 kom.
5
Automatski osigurač MC32/16A
72 kom.
Dvopolni ZUDS 25/0,03A
2 kom.
Ormar je kompletan povezan, ispitan i označen.
Isporuka i ugradnja trodelnog glavnog razvodnog ormara
RO-6, koji se sastoji od kućišta dimenzija
(v1000xš750xd312)mm; IP 55, POLYESTER-MAXIPOL;
program SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je na zidu, ima
uvodnice sa gornje strane i sledeću opremu prema crtežu
broj E-20:
1 kom. – prekidač DPX 125A/R90A; 25kA; program
LEGRAND ili ekvivalentno
3 kom. – osigurački blok 40A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
1 kom. – osigurački blok 32A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
2 kom. – osigurački blok 25A; 3p; DX-H/12,5kA, program
LEGRAND ili ekvivalentno
Automatski osigurač MC32/10A
9 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
10 kom.
Dvopolni ZUDS 25/0,03A
1 kom.
Ormar je kompletan povezan, ispitan i označen.
kom.
1,00
x
=
kom.
1
x
=
kom.
1
x
=
kom.
1
x
=
6 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara u garaži ROG dimenzija 500x600x200mm koji je izrađen od tvrdog
polikarbonata. Ormar sadrži opremu prema crtežu br. E-21.
Vrata se zaključavaju elzet bravom, a sadrži sledeću
opremu:
Glavni prekidač GS 25A
1 kom
Automatski osigurač B10A
4 kom.
Automatski osigurač B16A
5 kom.
Obračun po komadu.
Ormar je kompletan povezan, ispitan i označen.
7 Isporuka i montaža nazidnog razvodnog ormara RO-1,
dimenzija (šxvxd) 500mmx750x200mm, IP 55,
POLYESTER-MAXIPOL; program SCHRACK ili
ekvivalentno. Orman je u zidu i sadrži opremu prema crtežu
broj E-11:
1 kom. – prekidač BS 100A;
3 kom. – osigurački blok 40A; 3p; DX-H/12,5A, program
LEGRAND ili ekvivalentno
Automatski osigurač MC32/10A
13 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
13 kom.
Dvopolni ZUDS 25/0,03A
4 kom.
Jednopolni grebenasti prekidač 16A
4 kom
Obračun po komadu.
8 Isporuka i montaža nazidnog razvodnog ormara RO-2,
dimenzija (šxvxd) 500mmx750x200mm, IP 55,
POLYESTER-MAXIPOL; program SCHRACK ili
ekvivalentno. Orman je u zidu i sadrži opremu prema crtežu
broj E-13:
1 kom. – prekidač BS 40A;
Automatski osigurač MC32/10A
13 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
13 kom.
Četvoropolni ZUDS 40/0,5A
2 kom.
Dvopolni ZUDS 25/0,03A
4 kom.
Jednopolni grebenasti prekidač 16A
4 kom
Obračun po komadu.
kom.
1
x
=
kom.
1
x
=
dimenzija (šxvxd) 500mmx750x200mm, IP 55,
POLYESTER-MAXIPOL ili ekvivalentno; program
SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je u zidu i sadrži opremu
prema crtežu broj E-14:
1 kom. – prekidač BS 40A;
Automatski osigurač MC32/10A
13 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
11 kom.
Automatski osigurač MC32/25A
3 kom.
Četvoropolni ZUDS 40/0,5A
2 kom.
Dvopolni ZUDS 25/0,03A
4 kom.
Jednopolni grebenasti prekidač 16A
2 kom
Obračun po komadu.
kom.
1
x
=
1
x
=
5
x
=
9 Isporuka i montaža nazidnog razvodnog ormara RO-1sp,
dimenzija (šxvxd) 500mmx750x200mm, IP 55,
POLYESTER-MAXIPOL; program SCHRACK ili
ekvivalentno. Orman je u zidu i sadrži opremu prema crtežu
broj E-12:
1 kom. – prekidač BS 40A;
Automatski osigurač MC32/10A
13 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
13 kom.
Četvoropolni ZUDS 40/0,5A
2 kom.
Dvopolni ZUDS 25/0,03A
4 kom.
Jednopolni grebenasti prekidač 16A
2 kom
Obračun po komadu.
10 Isporuka i montaža nazidnog razvodnog ormara RO-2sp,
11 Isporuka i montaža nazidnog razvodnog ormara RO-2sp,
dimenzija (šxvxd) 500mmx750x200mm, IP 55,
POLYESTER-MAXIPOL ili ekvivalentno; program
SCHRACK ili ekvivalentno. Orman je u zidu i sadrži opremu
prema crtežu broj E-14:
1 kom. – prekidač BS 40A;
Automatski osigurač MC32/10A
4 kom.
Automatski osigurač MC32/16A
11 kom.
Četvoropolni ZUDS 25/0,5A
2 kom.
Obračun po komadu.
kom.
12 Isporuka i ugradnja ormarića SIP ili ekvivalentno sa
kućištem od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm,
propisno zaštićen od korozije, završno ofarban, sa
ugrađenom elzet bravom, dimenzija 300x200x150 mm, sa
bakarnom sabirnicom za glavni priključak za uzemljenje
30x5x250mm ( sa utisnutim brojevima priključaka 0 ÷ 8 ),
postavljenom pod uglom 45° i sa 8 kom. zavrtnjeva M8x25
za priključenje provodnika za uzemljenje. Obračun po
komadu.
Sve
komplet
kom.
UKUPNO:
C.EL INSTALACIJE I PRIKLJUČNICE- KUH. BLOK:
r.b. radovi
1 Isporuka i montaža Rebraste PVC cevi Ø 23mm
za instalacije u zidu i plafonu.
2 Isporuka i polaganje kroz već postavljene PVC cevi i
j.m.
količina
x
m
2800,00
x
=
m
m
m
m
440
580
2488
30
x
x
x
x
=
=
=
=
m
kom.
8
12
x
x
=
=
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
14
20
26
7
15
4
150
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
kom
6
x
=
kom
30
x
=
kom
3
x
=
kom
24
x
=
kom
kom
kom
106
4
58
x
x
x
=
=
=
kom
2
x
=
cena
=
Beterman cevi, kablovske regale, sa povezivanjem prema
crtežima, ispitivanjem i obeležavanjem sledećih tipova
instalacionih kablova objektu ( obračun po metru
ugrađenog kabla ):
3
4
5
N2XH-J 5x2,5mm2
N2XH-J 3x2,5mm2
N2XH-J 3x1,5mm2 ( 208 x 12m )
PY 1x6mm2
Isporuka i postavljanje dvodelnog parapetnog instalacionog
kanala od aluminijuma, za energetske prikljucnice i
priključnice slabe struje, modularnog tipa. Komplet sa
elementima za montažu na zid.
Monofazna šu-ko priključnica 250V; 16A
Isporuka i montaža vodonepropusnog "OG" instalacionog
materijala za montažu na zid:
Jednopolni "OG" instalacioni prekidač 250V; 10A; IP 55
Serijski ugradni instalacioni prekidač 250V; 10A
Izmenični instalacioni prekidač 250V; 16 A
Unakrsni instalacioni prekidač 250V; 16 A
Monofazna šu-ko priključnica 250V; 16A
Trofazna šu-ko priključnica 400V; 16A
Razvodne kutije OG sa 4 uvoda
Motornozaštitna sklopka DM 16A/( 0,83A-5A ); 3p- 400V; za
6 ventilatora.
Kip ugradni instalacioni prekidač 250V; 16A, sa signalnom
sijalicom
Isporuka i montaža kompletne svetiljke sa priborom za
vešanje, starterima i cevima i to :
Svetiljka MONSUN 2x18W; IP 65; "SITECO" ili
ekvivalentno
Svetiljka MONSUN 1x36W; IP 65; "SITECO" ili
ekvivalentno
Svetiljka MONSUN 2x36W; IP 65; "SITECO" ili
ekvivalentno
Nadgradna svetiljka 1x26W; IP 43; FEP
Panik svetiljka 8W; IP 65
Nadgradna svetiljka sa jednom TL-D fluo cevi snage 58W
sa ugrađenim Ni-Cd akumulatorskim baterijama, u
pripremnom spoju, sa autonomijom od 1 sata u slučaju
nestanka mrežnog napona.. Kućište od polikarbonata bele
boje, polikarbonatni poklopac. IP65; montaža spolja iznad
izlaznih vrata. PHILIPS ili ekvivalentno
UKUPNO:
ukupno
D. OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE - OBDANIŠTE
r.b. radovi
1 Isporuka i montaža Rebraste PVC cevi Ø 23mm
za instalacije u zidu i plafonu.
2 Isporuka i polaganje kroz već postavljene PVC
cevi i Beterman cevi, kablovske regale, sa
povezivanjem prema crtežima, ispitivanjem i
obeležavanjem sledećih tipova instalacionih
kablova objektu ( obračun po metru ugrađenog
kabla ):
N2XH-J 5x4mm2 do RO -2sp do RO-3sp
N2XH-J 3x2,5mm2 ( 82prik +22 fc) x 12m )
N2XH-J 3x1,5mm2 ( 218 x 12m )
j.m.
količina
x
M
3900,00
x
=
m
m
m
22,00
1248,00
2616,00
x
x
x
=
=
=
kom.
kom.
kom.
kom.
33,00
4,00
2,00
82,00
x
x
x
x
=
=
=
=
kom.
6,00
x
=
m
kom.
10
15
x
x
=
=
kom.
16,00
x
=
kom.
3,00
x
=
kom.
kom.
kom.
kom.
95,00
4,00
44,00
52,00
x
x
x
x
=
=
=
=
kom.
kom.
2,00
2,00
x
x
=
=
cena
=
3 Isporuka i montaža instalacionih prekidači za u zid
sa kutijom Ø 60
4
Običan-jednopolni ugradni instalacioni prekidač 250V; 10A
Serijski ugradni instalacioni prekidač 250V; 10A
Izmeničnii ugradni instalacioni prekidač 250V; 10A
Monofazna šu-ko priključnica 250V; 16A
Kip ugradni instalacioni prekidač 250V; 16A, sa signalnom
sijalicom
Isporuka i postavljanje dvodelnog parapetnog instalacionog
kanala od aluminijuma, za energetske prikljucnice i
priključnice slabe struje, modularnog tipa. Komplet sa
elementima za montažu na zid.
Monofazna šu-ko priključnica 250V; 16A
5 Isporuka i montaža kompletne svetiljke sa
priborom za vešanje, starterima i cevima i to :
Svetiljka MONSUN 1x36W; IP 65; "SITECO" ili
ekvivalentno
Svetiljka MONSUN 2x36W; IP 65; "SITECO" ili
ekvivalentno
Svetiljka sl. tipu PLAST D OPAL 2x36W ili ekvivalentno,
OMS sa priborom za vešanje
Nadgradna svetiljka 4x18W;
Nadgradna svetiljka 1x26W; IP 43; FEP
Panik svetiljka 8W; IP 65
Nadgradna svetiljka sa jednom TL-D fluo cevi snage 58W
sa ugrađenim Ni-Cd akumulatorskim baterijama, u
pripremnom spoju, sa autonomijom od 1 sata u slučaju
nestanka mrežnog napona.. Kućište od polikarbonata bele
boje, polikarbonatni poklopac. IP65; montaža spolja iznad
izlaznih vrata. PHILIPS ili ekvivalentno
Reflektor 150W; IP 65
UKUPNO:
ukupno
E. EL. INSTALACIJE U KOTLARNICI:
r.b. radovi
1 Razvodni orman u kotlarnici RO-KOT ili
ekvivalentno, dimenzija (šxvxd)
800mmx1000x200mm. Orman je nazidni.Isporuka
materijala, izrada i postavljanje razvodnih ormana
izrađenih od dva puta dekapiranog lima debljine 2
mm, sa nosećom i veznom konstrukcijom, zaštite
IP43 sa vratima, komplet sa sabirnicama,
maskama za opremu elzet bravama i ključevima,
rednim stezaljkama, natpisnim pločama i ostalim
materijalom potrebnim za kompletiranje,
zaštićenim antikorozivnom bojom i ofarbanim
bojom prema želji investitora. Orman su
predviđeni za trofazni priključak, u svemu prema
jednopolnim šemama, saglasno važećim
tehničkim propisima. U razvodne ormane ugraditi
bakarne sabirnice odgovarajućeg preseka na
potpornim izolatorima i svu ostalu opremu, a sve
prema priloženim jednopolnim šemama. Ispod
svakog elementa postaviti odgovarajuću natpisnu
pločicu sa naznakom potrošača kojem pripadaju.
j.m.
količina
x
1,00
x
cena
=
Unutar ormana izvršiti šemiranje pomoću bakarnih
provodnika sa PVC izolacijom, a fleksibilnim
provodnicima veze sa opremom na vratima
ormana.Na vratima razvodnog ormana, sa
unutrašnje strane, postaviti jednopolnu šemu, a
sa spoljne strane upozoravajuću tablicu "Opasno
po život" sa simbolom električne struje. Agregatski
deo ormana posebno označitii.
Plaća se
komplet isporučeno. U ormanima ostaviti 30%
rezervnog prostora za eventualnu dogradnju
nepredviđene opreme.
Orman sadrži:
1 kom. – Glavni prekidač 3p 25A /10-u
2 kom. – automatski osigurač 1p 4A/B
3 kom. – automatski osigurač 1p 6A/B
14 kom. – automatski osigurač 1p 10A/B
1 kom. – automatski osigurač 1p 16A/B
1 kom. – automatski osigurač 3p 16A/B
2 kom. – automatski osigurač 3p 10A/B
1 kom. – Kontaktor CNM10/230V
1 kom. – Termički rele opseg 0,5-1A
1 kom. – Signalna sijalica zelena 230V,2W
1 kom. – monofazna prilkljčnica sa poklopcom 16A; 230V
1 kom. – trofazna prilkljčnica sa poklopcom 16A; 400V
1 kom. – monofazna prilkljčnica sa poklopcom 16A; 24V
1 kom. – transformator 230/24V; 200VA
Ormar se montira na zid sa donjom ivicom na visini 1,2m od
stajališta. Obračun po komadu.
kom.
=
ukupno
2 Isporučiti i na označenom mestu ( ispred
kotlarnice ) ugraditi razvodni orman sa glavnim
prekidačem kotlarnice RO-Gpkot ili ekvivalentno,
dimenzija (šxvxd) (500mmx650x195mm),
POLIESTER IP 55 ili ekvivalentno, koji se
montira ispred kotlarnice. Orman je za montažu na
zid.
Pre izrade ormana izvodač je dužan da izradi detaljnu skicu
Ormar sadrži potrebne uvodnice sa gornje strane i sledeću
opremu:
1 kom. – prekidač AS 25A 3p, 16kA sa podnaponskim okidačem
1 kom. – taster za nužno isključenje ( GAS ), označen kao
STOP-1;1NC
1 kom. – automatski osigurač 1p 10A/B (za STOP taster )
Ormar se montira na zid sa donjom ivicom na visini 1,2m od
stajališta. Obračun po komadu.
Pre izrade ormana izvodač je dužan da izradi detaljnu skicu
sa šemom vezivanja i delovanja i podnese nadzornom
organu na saglasnost.
Ormar sadrži potrebne uvodnice sa gornje strane i sledeću
opremu:
1 kom. – prekidač AS 25A 3p, 16kA sa podnaponskim okidačem
1 kom. – taster za nužno isključenje ( GAS ), označen kao
STOP-1;1NC
3
4
5
6
7
8
9
1 kom. – automatski osigurač 1p 10A/B (za STOP taster )
Ormar se montira na zid sa donjom ivicom na visini 1,2m od
stajališta. Obračun po komadu.
Isporuka postavljenje i povezivanje na oba kraja kabla PP00Y 3x1,5 mm2 na obujmicama po zidu, prosečne dužine 7 m
po svetiljci sa potrebnim brojem OG razvodnih kutija i sa
jednim prekidačem.
Isporuka i ugradnja fluo svetiljke FLS 65/PC 2x36W IP 65
komplet sa fluo cevima i starterima.
Isporuka, polaganje i povezivanje 2 kabla PP00-Y
3x1,5mm2 za vezu motora cirkulacione pumpe sa RO-KOT
ili ekvivalentno prosečne dužine 15m.
Isporuka, polaganje i povezivanje kabla PP00-Y 3x1,5mm2
za vezu motora pumpe za otpadne vode i nivo-sondi sa ROKOT ili ekvivalentno prosečne dužine 5m. Kablovi se od
zida do šahta polažu u okiten crevu fi 25mm u betonskom
podu.
Isporuka čelične pocinkovane trake FeZn 25x4 mm, njeno
polaganje na držačima trake na 40 cm od poda radi
dopunskog izjednačenja potencijala na elementima
podstanice.
Priključenje metalnih masa ili cevovoda po detaljima iz
projekta, nabavka i isporuka kabla P/F-Y 1x16mm2 za
premošćenje spojeva na pokretnim delovima opreme.
Pletenica je dužine 10-80cm po potrebi sa kablovskim
stopicama na kraju
Priključenje uzemljenja na metalne mase, nabavka i
isporika i postavljanje trake FeZn 20x3mm za povezivanje
opreme sa zbirnim prstenom za uzemljenje. Na prsten
vezati preko ukrsnog komada, a za masu zavariti. Prosečna
dužina 2m.
UKUPNO:
kom.
1,00
x
=
kom.
1,00
x
=
kom.
2,00
x
=
kom.
2,00
x
=
kom.
1,00
x
=
m
15,00
x
=
kom.
12,00
x
=
kom.
5,00
x
=
F. Sistem za detekciju gasa metana:
1
2
3
4
5
6
a
b
c
7
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje i programiranje
Centrale za proporcionalnu detekciju gasa sa 1 zonom ( 1
detektor ) sl. tipu Notifier, G100-1, sa mogućnošću davanja
zvučnih i svetlosnih alarma i obavljanja izvršnih funkcija.
Centrala može da prihvati do 1 proporcionalni detektor
gasa. Centrala treba da bude opremljena sa softverskim
paketom PKG 100R, napojnom jedinicom i aku baterijom
2x12VDC; 7Ah.
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Detektora
mešavine metana / etana (udeo metana veći od 95%), sl.
tipu Notifier VGp.DU-ME.
Signalni svetlosni pano sa oznakom "GAS", za unutrašnju
montažu, sl. tipu Notifier PAN-1N. Nabavka, isporuka,
montaža, povezivanje.
Alarmna sirena sa bljeskalicom, za unutrašnju montažu sl.
tipu Notifier DSE-3. Nabavka, isporuka, montaža,
povezivanje.
Podnožije za sirenu, tipa ESBR ili ekvivalentno. Nabavka,
isporuka i montaža.
Nabavka, isporuka i polaganje na odstojnim obujmicama
bezhalogenih instalacionih kablova:
NHXHX 2x1,5mm2 - za signalni svetlosni pano
NHXHX-J 3x1,5mm - za detektor prirodnog gasa
NHXHX FE180/E90 2x1,5mm - za sirenu sa bljeskalicom
kompl.
1,00
x
=
kom.
1,00
x
=
kom.
2,00
x
=
kom.
2,00
x
=
kom.
2,00
x
=
m
m
m
10,00
10,00
10,00
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
m
30,00
x
=
Instalacione cevi - bez halogena, kompletno instalirane u
zidu ili na konstrukciji sa obujmicama sa pripadajućim
razvodnim kutijama potrebnog promera.
UKUPNO:
G. TEMELJNI UZEMLJIVAC :
1
Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača
pocinkovanom čeličnom trakom FeZn-25x4mm uvučenomu
temeljnu armaturu (u okvir uzengija), sa zavarivanjem za
donju spoljnu šipku na svaka 3m varovima dužine
20cm.Istom trakom izvode se popreke veze radi formiranja
okaca (čije dimenzije su određene nivoom gromobranske
zaštite) kao i izvodi za glavni priključak za uzemljenje (SIP) i
merne spojeve gromobranskih odvoda. Spajanja izvesti
troslojnim ukrsnim komadima. Temeljni uzemljivač se izvodi
prema crtežu br. E-02. Obračun po metru ugrađene trake.
m
UKUPNO:
580,00
x
=
H. GROMOBRANSKE INSTALACIJE :
1
Izrada zemnog uvodnika od pocinkovane trake FeZn 25x4
mm prosečne dužine 3 m. Uvodnici povezuju temelni
uzemlivač sa olukom, lift šinama, SIP-om sa hvataljkom i sl.
Pozicija podrazumeva i ukrsne komade.
2
Isporuka i montaža pocinkovane cevi fi 6/4" sa standardnim
navojem dužine 4m. Cev se montira na zajednički zid
obdaništa i kuhinje i postavlja se tako da nadvišenje uređaja
bude najmanje 5m od najviše tačke objekta.
3
Isporuka i ugradnja na već postavljeni stub štapne hvataljke
sa uređajem za rano startovanje, tipa IONOSTAR 60
mikrosekundi, u svemu prema JUS N.B4.810
4
Isporuka i ugradnja brojača broja udara groma u hvataljku.
Brojač se ugra|uje na jedan od spusteva.
5
Isporuka i ugradnja natpisne tablice "OPASNO PO ŽIVOT"
na stubu štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje.
6
Isporuka i polaganje po krovu pocinkovane trake FeZn
20x3 mm na potporama s tiplom po betonskoj gredi krova
na svaki 1m odstojanja, kao i povezivanje uređaja za rano
strtovanje obujmicama za cev (JUS N.B4.915P)
7
Izrada spusnih vodova od pocinkovane trake FeZn
20x3mm u vertikalnim betonskim stubovima do mernog
spoja, prosečne dužine 14m. (JUS N.B4.901č)
8
Isporuka ugradnja kutije sa mernim spojem
(JUSN.B4.912A)
9
Izrada spusnih vodova od pocinkovane trake FeZn
20x3mm u vertikalnim betonskim stubovima ( sa izradom
izvoda istom trakom i ukrsnim komadom neposredno u
nivou za direktno uzemljenje horizontalnih metalnih nosača
kapaka i okapnice na vrhu ogradnog zida na ravnom krovu,
a prema crtežima ; prosečne dužine 14m. (JUS N.B4.901č)
kom
35,00
x
=
kom
1,00
x
=
kom
1,00
x
=
kom
1,00
x
=
kom
1,00
x
=
m
20,00
x
=
kom
2,00
x
=
2,00
x
=
8,00
x
=
kom
kom
10 Merenje otpora uzemljenja i pribavljanje atesta od nadležne
organizacije, kako za uzemljivač tako i za gromobran.
kpl
1,00
x
=
kpl
1,00
x
=
11 Predaja investitoru tehničke dokumentacije proizvođača za
štapnu hvataljku sa uređajem za rano startovanje:
- Sertifikat proizvođača
- Potvrda proizvođača o dužini životnog veka hvataljke
sa uređajem za rano startovanje
- Upustvo u pogledu ograničenja za montiranje štapne
hvataljke
- Upustvo za proveru efikasnosti već ugrađene štapne
hvataljke sa uređajem za rano startovanje
- Garantni list proizvo|ača
-Upustvo o održavanju i periodičnim kontrolama
UKUPNO:
I. KABLOVSKA KANALIZACIJA I SPOLJNJA RASVETA :
1
2
Trasiranje energetske kablovske kanalizacije.
Iskop zemlje III kategorije u obliku rova pravougaonog
preseka (širine 0,7m, dubine 1,2m i dužine 12m), na trasi
između nove TS 20/0,4kV i kablovskog šahta Š1,
postavljanje trake Fe Zn 25x4mm ukraj dna iskopanog rova
sa izvodima od iste trake za uzemljenje metalnih masa na
trasi preko ukrsnih komada u šahtama, formiranje posteljice
za cevi od jednog sloja peska granulacije do 4mm ili
usitnjene prosejane zemlje "zdravice", debljine sloja 10cm,
postavljanje tri reda po četiri zaštitne tvrde PVC cevi
prečnika 100mm, postavljanje četiri PVC trake za
upozorenje 40cm iznad PVC cevi ( prema crtežu u prilogu ),
tamponiranje rova u slojevima 20 - 30cm debljine sa
nabijanjem mehaničkim nabijačem, poravnavanje terena i
odvoz viška materijala na mesto koje odredi nadzor u sirem
podrucju grada.
m
360,00
x
=
m
12,00
x
=
m
40,00
x
=
m
82,00
x
=
m
120,00
x
=
m
30,00
x
=
3
4
5
6
Iskop zemlje III kategorije u obliku rova pravougaonog
preseka (širine 0,6m, dubine 1,1m i dužine 60m), na trasi
između šahta Š1 i prostorije Š2, postavljanje trake Fe Zn
25x4mm ukraj dna iskopanog rova sa izvodima od iste trake
za uzemljenje metalnih masa na trasi preko ukrsnih komada
u šahtama, formiranje posteljice za cevi od jednog sloja
peska granulacije do 4mm ili usitnjene prosejane zemlje
"zdravice", debljine sloja 10cm, postavljanje dva reda po
četiri zaštitne tvrde PVC cevi prečnika 100mm, postavljanje
četiri PVC trake za upozorenje 40cm iznad PVC cevi (
prema crtežu u prilogu ), tamponiranje rova u slojevima 20 30cm debljine sa nabijanjem mehaničkim nabijačem,
poravnavanje terena i odvoz viška materijala na deponiju.
Iskop zemlje III kategorije u obliku rova pravougaonog
preseka (širine 0,5m, dubine 1,1m i dužine 82m), na
označenim deonicama trase, postavljanje trake Fe Zn
25x4mm ukraj dna iskopanog rova sa izvodima od iste trake
za uzemljenje metalnih masa na trasi preko ukrsnih komada
u šahtama, formiranje posteljice za cevi od jednog sloja
peska granulacije do 4mm ili usitnjene prosejane zemlje
"zdravice", debljine sloja 10cm, postavljanje dva reda po
dve zaštitne tvrde PVC cevi prečnika 100mm, postavljanje
dve PVC trake
za upozorenje
40cm iznad PVCgcevi (gprema
j
g j
preseka (širine 0,4m, dubine 1m i dužine 120m), na
označenim deonicama trase, postavljanje trake Fe Zn
25x4mm ukraj dna iskopanog rova sa izvodima od iste trake
za uzemljenje metalnih masa na trasi preko ukrsnih komada
u šahtama, formiranje posteljice za cevi od jednog sloja
peska granulacije do 4mm ili usitnjene prosejane zemlje
"zdravice", debljine sloja 10cm, postavljanje dve zaštitne
tvrde PVC cevi prečnika 100mm, postavljanje dve PVC
trake za upozorenje 40cm iznad PVC cevi ( prema crtežu u
prilogu ), tamponiranje rova u slojevima 20 - 30cm debljine
preseka (širine 0,3m, dubine 0,9m i dužine 30m), na
označenim deonicama trase, postavljanje trake Fe Zn
25x4mm ukraj dna iskopanog rova sa izvodima od iste trake
za uzemljenje metalnih masa na trasi preko ukrsnih komada
u šahtama, formiranje posteljice za cevi od jednog sloja
peska granulacije do 4mm ili usitnjene prosejane zemlje
"zdravice", debljine sloja 10cm, postavljanje dve zaštitne
rebraste, dvozidne PVC cevi prečnika 50mm ( od stubne
šahte do temelja stuba spoljne rasvete ), postavljanje dve
PVC trake za upozorenje 40cm iznad PVC cevi ( prema
crtežu u prilogu ), tamponiranje rova u slojevima 20 - 30cm
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Iskop zemlje III kategorije u obliku kocke čije su ivice 2,4m
za kablovske šahtove Š1 do Š6 i odvoz viška zemlje nakon
dovođenja terena u pređašnje stanje.
Iskop zemlje III kategorije u obliku kocke čije su ivice 1,4m
za stubne šahtove sŠ1 do sŠ5 i odvoz viška zemlje nakon
dovođenja terena u pređašnje stanje.
Iskop zemlje III kategorije u obliku kocke čije su ivice 1m za
temelje stubova spoljne rasvete i odvoz viška zemlje nakon
dovođenja terena u pređašnje stanje.
Isporuka svog materijala i izrada betonskog kablovskog
okna - šahta u svemu prema crtežu u prilogu, čistog
prostora 2x2x2m, betonom MB 20, sa montažom i
demontažom oplate i isporukom i ugradnjom livenog
poklopca za teški transport sa natpisom "ELEKTRIKA".
Isporuka svog materijala i izrada betonskog kablovskog
okna - šahta u svemu prema crtežu u prilogu, čistog
prostora 1x1x1m, betonom MB 20, sa montažom i
demontažom oplate i isporukom i ugradnjom livenog
poklopca za teški transport sa natpisom "ELEKTRIKA".
Isporuka svog potrebnog materijala i izrada temelja za
čelični stub za nošenje svetiljki spoljne rasvete. Temelj je
betonski MB20 dimenzija (0,9x0,9x1)m. Pozicija
podrazumeva isporuku i ugradnju ankera duzine 600mm i
navoja M20.( 4kom po temelju ). Ako se temelj radi u
zelenoj površini beton strči iznad zemlje 6cm, a ako se radi
na mestu gde se postavljaju ploče temelj je niži za debljinu
ploče od uređene kote terena. Važno je da ankeri strče
70mm
Isporuka i polaganje zaštitne tvrde PVC cevi d=100mm, za
polaganje kabla u zemljanom rovu
Isporuka zaštitne rebraste dvozidne PVC cevi tipa ICEEN50mm ili ekvivalentno, za uvod kablova od stubne šahte
do temelja stuba spoljne rasvete.
Isporuka trake Fe Zn 25x4mm za uzemljenje stubova
spoljne rasvete.
Isporuka PVC trake za upozorenje.
Nabavka, isporuka i montaža tipskog stuba spoljne rasvete
visine 8m sa krunom za 2 svetiljke NEOS 2I/1737/150W;
MINEL-SCHREDER ( AMIGA ) ili ekvivalentno
m3
84,00
x
=
m3
15,00
x
=
m3
9,00
x
=
kom.
4,00
x
=
kom.
16,00
x
=
kom.
16,00
x
=
m
860,00
x
=
m
130,00
x
=
m
m
360,00
720,00
x
x
=
=
kom.
8,00
x
=
kom.
1,00
x
=
m
380,00
x
x
=
=
kom
kom
20,00
20,00
x
x
=
=
18
Nabavka, isporuka i montaža tipskog stuba spoljne rasvete
visine 8m sa krunom za 4 svetiljke NEOS 2I/1737/150W;
MINEL-SCHREDER ( AMIGA ) ili ekvivalentno
19 Nabavka kabla PP00Y 6x6mm2 i transport do mesta
ugradnje, odmotavanje, razvlačenje duž trase i uvlačenje u
novu kablovsku kanalizaciju od polja JR u TS do priključnih
ploča u stubovima spoljne rasvete, po sistemu ulaz u stub (
sa priključkom na 1,2m iznad temelja) - izlaz iz stuba ( sa
priključkom na 1,2m iznad temelja) itd.; preme situacionom
crtežu.
SVETILJKE NA STUBOVIMA
20 Projektor NEOS 2I/1737/150W; MINEL-SCHREDER ili
ekvivalentno
Ugradnja i povezivanje svetiljke TIP 21 na stubu
UKUPNO:
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE
INSTALACIJE
radovi
A. PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
B. EL. ORMARI
C.EL INSTALACIJE I PRIKLJUČNICE- KUH. BLOK
D. OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE - OBDANIŠTE
E. EL. INSTALACIJE U KOTLARNICI:
F.SISTEM ZA DETEKCIJU GASA METANA
G. TEMELJNI UZEMLJIVAC :
H. GROMOBRANSKE INSTALACIJE :
I. KABLOVSKA KANALIZACIJA I SPOLJNJA RASVETA :
UKUPNO:
cena koštanja
II. INSTALACIJE SLABE STRUJE:
A. TK KANALIZACIJA I TK MREŽA:
1
2
3
4
Iskop rova za polaganje PVC cevi u zemljištu treće
kategorije dimenzija širine 0,4m; dubine 0,9m (trasiranje,
iskop rova, nasipanje peska u slojevima debljine 20 cm,
m
Izrada betonskog okna dimenzija 1,8x1,2x1,2m,)sa iskopom
i svim gradevinskim radovima, izradom i obradom uvoda
PVC cevi komplet sa lakim poklopcem sa oznakom
"Telefon"
Isporuka i polaganje u zemljani rov:
a. PVC cevi fi 110mm
b. PE cevi fi 50mm
Izrada projekta izvedenih radova privoda
kom
m
m
kom
60,00 x
=
1,00 x
x
60,00 x
70,00 x
1,00 x
=
=
=
=
=
UKUPNO:
B. INSTALACIJE RAČUNARA I TELEFONA:
1
2
3
Isporuka materijala i izrada vertikalne cevne instalacije
PVC crevima prečnika 29mm, a prema crtežima br. TK-1
Obračun po dužnom metru ugrađenog creva.
m
Isporuka i ugradnja analogno-digitalne centrale telefonske
centrale slcna tipu PANASONIC KX-TDA100 ili
ekvivalentno,komplet za 64 lokala
kom
Server računar sličan tipu IBM 206( Pentium 4;
3,2GHz:RAM 2 Gb;HD 2x320 Gb,ugradjena mrezna kartica
1Gb/s ) ili ekvivalentno sa 17" monitorom i pratećom
opremom
kom
36,00 x
=
1,00 x
=
1,00 x
=
2,00 x
=
2,00 x
=
4
5
Isporuka i ugradnja tipskih telefonskih ormara tip ITO-S2
("PUPIN"-Telekom ZPU) ili ekvivalentno, na crtežu
označenih kao ŠPS-1 ( u prizemlju ) i ŠPS-2 ( na spratu ).
Ormari su dimenzija 260x520x145mm, prazni su i namenjen
budućim širokopojasnim uslugama, međutim u ormaru ŠPS1 ( u prizemlju ) mora biti montirana jedna OG monofazna
priključnica 230V napojena iz RO-2; izvod broj 20215.
Isporuka i ugradnja tipskih telefonskih ormara tip ITO-S2
("PUPIN"-Telekom ZPU) ili ekvivalentno, na jednopolnoj
šemi označenog kao ITO-1 ( u prizemlju ) i ITO-2 ( na
spratu ). Ormar je dimenzija 260x520x145mm i sadrže
sledeću opremu:
a. Stub/nosač za 2kom. regleta ................... kom. 1
Reglete LSA PLUS 10x2 tip DEMASARI ili KRONE :
b. Ranžirna-priključna tip VS 92,
za instalacione kablove kom. 2
c. ROB regleta za obeležavanje.......................kom. 1
d. zavrtanj za uzernljenje .................................kom. 1
Obračun se vrši po komadu.
kom
x
x
x
x
x
x
x
2,00 x
=
=
=
=
=
=
=
=
m
50,00 x
=
kom
46,00 x
=
m
10,00 x
=
m
m
17 PVC zaštitna cev fi 16, halogen free
m
18 Isporuka i polaganje provodnika FTP. cat6 (halogen free).
19 Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke
oštećenih mesta, na već izvedenim radovima, probni rad i
puštanje u ispravan pogon.
20 Ispitivanje kompletne instalacije telefona, merenje otpora,
izolacije provodnika, fomiranje elaborata uzemljenja,
izdavanje atesta-STRUČNI NALAZ o izvršenirn rnerenjima.
20,00 x
1400,00 x
1400,00 x
=
=
=
x
=
1,00 x
=
6
7
8
9
10
11
Rack orman 20U 1000x600x600 mm sa oznakom RACK-0
Postolje za samostojeci reck
Ventilator za rack i panele
Neonska rasveta za reck
Razvodni panel 230V sa 4 uticnice
Patch Panel 24 ulaza za AMP NETconnect ili sl.
12 Switch 48 porta tip Cisco 3750 ili sl
13 Vod za uzemljenje izvodnog ormana bez halogena tipa
N2XH-J 1x16 mm2 i ostalih TT ormana položen u zidu.
14 Telefonsko-računarska utikačka kutija sa priključkorn RJ 45
cat.6 rnontirana i povezana na instalaciju.
15 Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla bez
halogena tipa JH(St)H 10x4x0,6mm za vezu između RACK0
i TC
16 Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla bez
halogena tipa TI DSL (60) 58 20x2x0,6mm za vezu između
ITO-1 i TC.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom
UKUPNO:
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
C. INSTALACIJE VIDEO NADZORA:
1
2
3
4
5
6
Digitalni video rekorder DVR Intellex4.17, 250GBHDD,
mrežni priključak, sa DVD-RW
Modularni mikroproc.uredjaj Mega Power 48 plus
Kamera SDC-451PH,220V AC proizvodjaca Samsung
Kamera SDN-550PH,220V AC proizvodjaca Samsung za
spoljasnju montazu sa kucistem HPV42K1A000
Kolor monitor 19"
Instalacije video nadzora izvedena savitljivim kablovima tipa
N2XNH-J 3x1,5mm2. Na mestima izvoda za kamere u
spuštenom plafonu ostaviti petlju kabla u slobodnoj dužini
od po 1,5m za naknando povezivanje kamere.
7
Instalacije video nadzora izvedena savitljivim koaksijalnimim
kablovima tipa RG59 B/U . Na mestima izvoda za kamere u
spuštenom plafonu ostaviti petlju kabla u slobodnoj dužini
od po 1,5m za naknando povezivanje kamere.
8
9
PVC zaštitna cev fi 21, halogen free
Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke
oštećenih mesta, na već izvedenim radovima, probni rad i
puštanje u ispravan pogon.
kom
kom
kom
2,00 x
1,00 x
13,00 x
=
=
=
kom
kom
12,00 x
4,00 x
=
=
m
670,00 x
=
m
m
1600,00 x
2270,00 x
=
=
x
paušal =
UKUPNO:
D. INSTALACIJE SISTEMA PROTIV PROVALE:
Centrala Matrix 832
MX-IX16 Modul za prosirenje
IR/MW detektor za montazu na zid KX15DD
Dualni antimasking detektor KX15DTAM
Magnetni kontakt
6 Unutrasnja sirena
7 Spoljasnja sirena
8 Instalacioni kabal JH(St)H 5x2x0.8mm
9 Instalacioni kabal JH(St)H 3x2x0.8mm
10 Instalacioni kabal N2XH 3x1,5mm2
1
2
3
4
5
UKUPNO:
kom
kom
kom
kom
1,00
2,00
19,00
2,00
x
x
x
x
=
=
=
=
kom
kom
m
m
m
m
3,00
3,00
1,00
830,00
280,00
40,00
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
E. INSTALACIJE SISTEMA PROTIV PROVALE:
1
2
3
4
5
6
7
Isporuka i montaža video-interfonskog sistema sl. Tipu
legrand, koji se sastoji od sledećih elemenata:
a- Ugradna kutija kat. br. 3656 02
b- Pozivni panel za 9 prostorija kat. br. 3650 78
Isporuka i montaža monitora sa tasterima za govor i
otvaranje . (Proizvodjač "legrand" ili ekvivalentno.).
a- Zidni nosač monitora u prostoriji kat. br. 3644 40
b- Zidni monitor u prostoriji kat. br. 3644 02
Isporuka i montaža napojne jedinice u razvodni orman RO-2
i povezivanje na instalaciju. ( Proizvodjač "legrand" ili
ekvivalentno.).
Napojna jedinica kat. br. 3650 01
Isporuka i montaža električne brave (8-12) V. Elektronsku
bravu ugraditi u ulazna vrata i povezati na ulazni tablo. (
Proizvodjač "legrand" ili ekvivalentno.).
Elektronska brava kat. br. 3749 00
Isporuka i montaža instalacionih tvrdih rebrasih PVC cevi.
Cevi položiti u zidove i plafone pre malterisnja i nalivanja
betonom.
PVC zaštitna cev fi 29, halogen free
PVC zaštitna cev fi 16, halogen free
PVC kutije dimenzija (200x200) mm
Isporuka instalacionihg kablova i izrada instalacija videointerfona. Kablove provlačiti kroz instalacione PVC cevi
odgovarajućeg prečnika postavljene u zidovima i plafonu.
JH(St)H- 10x2x 0,8
JH(St)H- 3x2x 0,8
Koaksijalni kabl tip RG 6-U, halogen free
Isporuka sitnog instalacionog materijala (obujmice,
uvodnice, izolir traka, tiplovi i slično).
UKUPNO:
kom.
kom.
1,00
1,00
x
x
=
=
kom.
kom.
9,00
9,00
x
x
=
=
kom.
1,00
x
=
kom.
1,00
x
=
m
m
kom.
24,00
120,00
3,00
x
x
x
=
=
=
m
m
m
24,00
150,00
150,00
x
x
x
=
=
=
Paušalno
F. RTV INSTALACIJE:
1
2
3
4
5
6
7
Isporuka i montaža instalacionih tvrdih rebrasih PVC cevi.
Cevi položiti u zidove i plafone pre malterisnja i nalivanja
betonom.
PVC zaštitna cev fi 29, halogen free
PVC zaštitna cev fi 16, halogen free
Isporuka koaksijalnog kabla impendanse 75 oma i izrada
RTV instalacije. Kabl provlačiti kroz instacione PVC cevi
prečnika 16 i 29mm.
Koaksijalni kabl tip RG 6-U, halogen free
Isporuka antenske priključnice sl. Tipu Vela-legrand (
kataloški broj 6827 83; 2 modula )ili ekvivalentno i montaža
u ugradnu doznu legrand ili ekvivalentno koja je
obuhvaćena predmerom energetskih instalacija-MOZAIK
sistem sa montažom elemenata u nizu u zajedničkoj dozni
servisnog mesta.
Antenska priključnica 6827 83
Isporuka PVC razvodne kutije fi 60 mm za antenske
priključnice i montaža u zid na visini 1,4 m od poda.
Isporuka sitnog instalacionog materijala (obujmice,
uvodnice, izolir traka, tiplovi i slično).
Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj,
prekid, otpor izolacije, merenje nivoa signala na svim RTV
priključnicama, kao i puštanje u rad.
Unošenje svih izmena i dopuna nastalih u toku izvođenja
radova u jedan primerak projekta
m
m
48,00
380,00
x
x
=
=
m
280,00
x
=
kom.
8,00
x
=
kom.
8,00
x
=
Pušalno
Pušalno
=
Pušalno
UKUPNO:
REKAPITULACIJA SLABE STRUJE:
radovi
B. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
C. KOTLARNICA
D. VENTILACIJA
E. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
F. INSTALACIJA GREJANJA
UKUPNO:
=
cena koštanja
=
III. DOJAVA POŽARA:
A. OPREMA:
1.
2.
3.
4.
5
6
7
Mikroprocesorska adresabilna centrala za dojavu požara, za
izgradnju interaktivnog decentralizovanog sistema za
dojavu požara, kapaciteta sa 2 adresabilne petlje sa po 128
adresabilnih interaktivnih detektora u svakoj petlji. Centrala
ima mogućnost da komanduje stabilnim sistemima za
automatsko gašenje požara. Centrala sadrži napojnu
jedinicu sa akumulatorskim baterijama 2x12V, 26Ah za
rezervno napajanje sistema minimalno 72 sata u mirnom i
30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog
napajanja. . Centrala ima VdS atest. Tip AM2000 "Notifier"
ili sličan.
kom.
Sib 600, interfejs modul ili sl. Uređaj ima VdS atest.
kom.
Analogno-adresibilni optički detektor dima SDX-751ME,
proizvođača "Notifier" ili sličan.
kom.
Adresibilni ručni javljač M700K, proizvođača "Notifier" ili
sličan.
kom.
Isporuka i montaža podnožja tipa B501 za adresabilni
kom.
detektor
Alarmna sirena za unutrašnju montažu, tip EMA1224BR I
kompl.
podnožje ESBR "Notifier" ili slična.
Relejni modul(10 rel. izlaza) CMX 10RM i kutija za smeštaj
kompl.
GW 290x190x90mm "Notifier" ili slična.
1 x
1 x
=
=
71 x
=
18 x
=
76 x
=
4 x
=
1 x
=
8
Izolaciona baza B524IE proizvođača "Notifier" ili slična.
kom.
10 x
=
9
Termički detektor FDX-551R proizvođača "Notifier" ili
slična.
kom.
15 x
=
UKUPNO:
B. INSTALACIONI MATERIJAL:
10. Isporuka i montaža kabla JH(St)H 2x2x0.8mm, postavlja se
u PVC cevima na obujmicama po zidu i u spuštenom
plafonu, kao i pričvršćenjem na konstrukciju krova,
delimično u PVC kanalicama po zidu, a delimično na
postojećim kablovskim regalima. Visina montaže do 4.5m.
m.
1200 x
=
11. PVC zaštitna cev fi 16, halogen free
m.
1200 x
=
12 Kabl N2XH-J 3x1.5mm², za napajanje centrale. Postavlja se
obujmicama na zid, a delimično na postojećim kablovskim
regalima jake struje.
m.
50 x
=
m.
150 x
=
kpl.
1 x
=
13 Kabl N2XH-J 1x16mm2, za povezivanje ormana na najbližu
šinu za izjednačenje potencijala.
14 Isporuka i montaža sitnog instalacionog materijala
(plastične razvodne kutije, obujmice, uvodnice, izolir traka,
tiplovi i slično).
UKUPNO:
C. RADOVI:
15 Montaža podnožja adresabilnih javljača požara, ručnih
javljača požara, sirena i indikatora.
16 Ispitivanje postavljene instalacije za dojavu požara i
izdavanje atesta.
17 Puštanje u rad. Usluga obuhvata:
kom.
108 x
=
kom.
1 x
=
kpl.
1 x
=
- montažu javljača u podnožja i obeležavanje,
- montažu centrale
- montažu signalnih linija sa javljačima na centralu,
UKUPNO:
REKAPITULACIJA DOJAVA POŽARA:
radovi
A. OPREMA
B. INSTALACIONI MATERIJAL
C.RADOVI
UKUPNO:
cena koštanja
ZBIRNA ELEKTRO REKAPITULACIJA:
radovi
I. ELEKTRIČNE INSTALACIJE
II. INSTALACIJE SLABE STRUJE
III. DOJAVA POŽARA
UKUPNO:
cena koštanja
A. VODOVOD
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је
то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим
осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
I. ZEMLJANI RADOVI
r.b.
radovi
1 Iskop rova za polaganje vodovodnih
cevi u zemljistu III kategorije sa utovarom iskopanog sadržaja u vozila
širina rova 0.80m¹ ,dubina1.00m¹.
Obračun po m³.
0,80x0,80x326,60+0,60x0,60x136,00=
208,64+48,96=
2
iskop vodovodnog šahta
iskop sahta za smestaj podzemnog
Nabavka, i transport i ugradnja peska
ispod i iznad cevi tako da cev celim
svojim obimom leži u pesku.Na ovakav
način neophodno je ugraditi 0.20m³/m¹peska.
0,20x(326,60+208,64)=
j.m.
kolicina
=
m3
m3
m3
257,60
7,87
18,00
=
=
=
m3
107,04
=
m3
150,56
=
m3
51,52
3 Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda.Obračun po m³ zatrpanog rova.
257,60-107,04=
4 Odvoz viska iskopanog sadržaja na mesto koje
odredi nadzor na širem gradskom području
Obračun po m³ odvezenog sadržaja.
UKUPNO:
x
=
ukupno
II BETONSKI RADOVI
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је
то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим
осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Vodomerno oknoizgraditi kao
j.m.
kolicina
kom
4,00
x
cena
=
Vodonepropusno od armiranog betona
MB20 debljine zidova 0,15m.Minimalno
Rastojanje izmedju vodomera kao i
Vodomera I zida sahte iznosi 0,30m, a
Izmedju vodomera I poda sahte je 0,20m.Svetli
Otvor sahte za smestaj jednog vodomera
za merenje potrosnje protivpozarne vode
I jednog vodomera za merenje sanitarne
vode 1,50x3,50x1,50m.U gornjoj ploci
ugraditi liveno gvozdeni poklopac za teski
saobracaj.
izrada sahti za smestaj podzemnih hidranata
UKUPNO:
=
ukupno
III INSTALATERSKI RADOVI:
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је
то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим
осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
j.m.
količina
=
kom.
kom.
1,00
1,00
=
=
Ø110mm
Ø80mm
Nabavka I montaza pocinkovanih cevi za
Unutrasnju hidrantsku mrezu.
m'
m'
208,64
17,40
=
=
Ø80mm
Ø65mm
Ø50mm
Nabavka i ugradnja PVC vodovodnih
cevi za gornji razvod.
Vodovodne vertikale i horizontalni vodovi su
ustemovani u zidu i meduspratnim
konstrukcijama ili se vode ispod spustenih
plafona.Svi otvori na mrezi moraju se zatvarati
odgovarajucim cepovima sve do ugradivanja
armatura.Horizontalnu mrezu u suterenu
ucvrstiti obujmicama sa elasticnim
podmetacima.Rastojanje obujmica max
2m.Razvodna mreza mora biti tako fiksirana da
rozetna ventila i baterije budu potpuno ravne sa
obradenom povrsinom zida.Svaka vertikala mora
na svom pocetku biti snabdevena ventilom sa
ispusnom slavinom.Horizontalni razvod poloziti sa
padom prema ispusnom ventilu.Izvodac je duzan
da do predaje objekta vodi racuna da preko zime
instalacija bude bez vode i obezbedena od
mraza.Vodovodnu instalaciju ispitati na probni
pritisak. Sve neispravnosti i spojeve
predihtovati.O izvrsenoj probi na pritisak
saciniti zapisnik koji mora da potpise nadzorni
organ I odgovorni izvodac radova.U cenu je
uracunato krpljenje svih otvora i sliceva u zidu.
Placa se po m gotove instalacije.
m'
m'
m'
24,00
27,90
5,00
m'
m'
m'
m'
m'
20,30
26,00
54,00
210,00
294,00
r.b.
radovi
1 Nabavka i ugradnja vodomera sa daljinskim
ocitavanjem tj. sa impulsnim Mehanizmom I
mesinganim kucistem Tipa ACTARIS WOLTEX
ili ekvivalentno. Sve komplet montirano placa se
po komadu.
2
3
4
Ø80mm
Ø50mm
Nabavka i ugradnja TPE creva Ø110mm koje se
ugraduju od ulicnog prikljucka do odvajanja za
ulasak u objekat.
Ø50mm
Ø45mm
Ø32mm
Ø25mm
Ø20mm
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
ukupno
5 Nabavka i ugradivanje propusnih ventila sa
hromiranom kapom i rozetom.Kapu i rozetu
montirati po montazi sanitarnih objekata.Do tog
vremena ventil zastititi od ostecenja.Na svim
ventilima na mrezi tople vode gumice zameniti
odgovarajucim dihtungom otpornim na visoke
temperature.
Sve komplet montirano placa se po kom.
Ø20mm
kom.
102,00
=
kom.
kom.
8,00
5,00
x
x
=
=
kom.
32,00
x
=
pauš.
1,00
x
=
m2
35,00
x
=
kom.
1,00
x
=
kom.
3,00
x
=
kom.
4,00
x
=
kom.
1,00
x
=
6 Nabavka i ugradivanje propusnih ventila sa
7
ispustom na vertikalama.Pre ugradivanja ventila
ispitati da li su ispravni.
Sve
komplet montirano placa se po komadu.
Ø25mm
Ø20mm
Nabavka i ugradnja propusnih “EK” ventila ili
ekvivalentnosa hromiranim rozetama (za wc
ispirac).Rozetu ugraditi ravno sa povrsinom zida.
Sve komplet montirano placa se po komadu.
8 Ispitivanje vodovodne mreze na probu na
pritisak.Po zavrsetku radova sva izlivna mesta
zatvoriti i ispustiti vazduh na najvisem
mestu.Mreza mora stajati pod pritiskom najmanje
4h.Ako pritisak u mrezi padne vise od 1atm to je
znak da mreza nije ispravna.Prsli ili osteceni
delovi mreze ili fitinga Moraju se zameniti
novim.O izvrsenoj probi na pritisak mora se
sastaviti zapisnikkoji potpisuje nadzorni organ i
odg.izvodac.
U cenu je uracunata dezinfekcija i ispiranje
mreze.
9 Presecanje slojeva kolovoza i trotoara zajedno sa
podlogom sirine 1,00m.Posle zavrsetka radova
kolovoz dovesti u prvobitno stanje opravkom svih
postojecih slojeva,.U cenu uracunati dnevnu i
nocnu signalizaciju kao i obezbedenje i izdavanje
svih potrebnih saglasnosti kod nadleznih organa.
Obracun se vrsi po m² gotovog posla.
10
Nabavka i ugradnja komplet ventila sa sipkom sa
ugradbenom garniturom na mestu prikljucka.(JKP
Vodovod) presecanje vod. cevi, ubacivanje
fazonskih komada i zaustavljanje vode.
Ø110mm
11 Nabavka I montaza unutrasnjeg hidranta
Komplet sa mlaznicom,kljucem I crevom
12 Nabavka I montaza komplet spoljnog podzemnog
Hidranta Ormar,mlaznica, crevo I kljuc.
13 Izrada betonske sahte za smestaj hidrostanice
sSa hidroizolacijom.Sahta je pokrivena plocom
koja dihtuje na ram zbog ulaska atmosferskih
voda I snabdevena poklopcem za teski
saobracaj.Hidrostanica je tipa CB-2-2CP-25/160A
Proizvod Pedrolo Italija ili ekvivalentno koja je
predvidjena za kolicinu vode 5lit/sek na 4bara.u
sahti je montirana OG uticnica. Sve komplet
montirano, prevezano .
Ispitano
placa se po komadu.
UKUPNO:
rekapitulacija vodovod:
radovi
1. ZEMLJANI RADOVI
2. BETONSKI RADOVI
3.INSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO:
cena kostanja
B. KANALIZACIJA
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је
то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим
осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
I. ZEMLJANI RADOVI
r.b.
radovi
1 Iskop rova za polaganje kanalizacionih
cevi u zemljištu III kategorije sa utovarom
iskopanog sadržaja u vozila.
Obračun po m³ iskopanog materijala u
samoniklom stanju.
0,80x1,20x113,70+0,60x0,60x185,30=
=109,15+66,70=
- iskop kanalizacionih šahti
2 Nabavka,transport i ugradnja peska
ispod i iznad cevi tako da cev celim
svojim obimom leži u pesku.Na ovakav
način potrebno je ugraditi 0.25m³/m¹ peska.
0,25x299,00=
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda.Obračun po m³ zatrpanog rova.
3 Odvoz viska iskopanog sadržaja na deponiju, na
mesto koje odredi nadzor na širem gradskom
području.
Obračun po m³ odvezenog sadržaja.
j.m.
kolicina
x
cena
=
m3
m3
175,85
8,00
x
x
=
=
m3
74,75
x
=
m3
101,10
x
=
m3
74,75
x
=
j.m.
kolicina
x
kom
5,00
x
ukupno
UKUPNO:
II BETONSKI RADOVI
r.b.
radovi
1 Betoniranje revizionog okna ili postavljanje
Betonskih prstenova unutrasnjeg precnika
80cm.Obracunat I betonski poklopac za teski
sobracaj
UKUPNO:
cena
=
=
ukupno
III INSTALATERSKI RADOVI:
r.b.
radovi
1 Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi .Na
2
3
4
mestima spojeva horizontalnih PVC cevi i
vertikalnih nastavaka sa poda suterena voditi
racuna o izolaciji da ne dode do ostecenja. Ove
cevi postaviti odmah po zavrsetku zemljanih
radova. Rovove nasuti sitnim peskom i cevi
poloziti po pravcu i niveleti kako je to dato u
projektu.
Ø160mm
Ø100mm
Ø70mm
Ø50mm
Nabavka i ugradnja slivnika u kupatilima i
lokalima sa hromiranom resetkom i rubom.Slivnik
odmah fiksirati cementnim malterom i zatvoriti ga
da se ne bi zapusio.Okolo slivnika izvrsiti krpljenje
i hidroizolaciju.
Sve komplet ugradeno placa se po kom
Ø70mm
Nabavka i ugradivanje ventilacionih glava od
pocinkovanog lima d=1,0mm.Spoj sa
kanalizacionom vertikalom mora se izvesti
kvalitetno.Pod ugradivanjem ventilacione glave
podrazumeva se i ugradivanje “kragne” (sajbne)
za vezu sa krovom,takode od pocinkovanog lima.
Sve komplet montirano placa se po komadu.
Ø160mm
Presecanje slojeva kolovoza i trotoara zajedno sa
podlogom sirine 1,00m.Posle zavrsetka radova
kolovoz dovesti u prvobitno stanje opravkom svih
postojecih slojeva,.U cenu uracunati dnevnu i
nocnu signalizaciju kao i obezbedenje i izdavanje
svih potrebnih saglasnosti kod nadleznih organa.
Obracun se vrsi po m²gotovog posla.
j.m.
količina
x
m
m
m
m
225,90
94,00
86,00
18,00
x
x
x
x
=
=
=
=
kom.
21,00
x
=
kom.
8,00
x
=
m2
35,00
x
=
kom.
1,00
x
=
cena
=
5 Prikljucak na postojecu kanalizaciju
Prema uslovima JKP Vodovod Kraljevo
Ø20mm
UKUPNO:
ukupno
rekapitulacija kanalizacija:
radovi
1. ZEMLJANI RADOVI
2. BETONSKI RADOVI
3.INSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO:
cena kostanja
C. SANITARNI OBJEKTI:
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је
то потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим
осталим неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Nabavka, transport i ugradivanje komplet WC
j.m.
količina
x
kom.
28,00
x
=
kom.
34,00
x
=
kom.
3,00
x
=
kom.
6,00
x
=
kom.
8,00
x
=
kom.
kom.
10,00
25,00
x
x
=
cena
=
solje od fajansa I klase sa niskomontaznim
vodokotlicem.Gornja daska bele boje.WC solju
fiksirati mesinganim zavrtnjima za pod preko
odgovarajucih tiplova u svemu prema
projektu.Ispod WC solje ugraditi gumeni
podmetac.Spoj solje sa odvodom kanalizacije
izvesti odgovarajucimmanzetnama.Spoj
vodokotlica sa vodovodom(EK) ventilom izvesti
plasticnim gibljivim crevom Ø20mm.
Sve komplet montirano placa se po kom
2 Nabavka transport i ugradnja komplet umivaonika
3
500x400 I klase.Konzole pricvrstiti mesinganim
zavrtnjima sa odgovarajucim plasticnim
tiplovima.Postaviti sifon ,lanac sa cepom i
hromiranom Rozetom.Uz umivaonik montirati
Stojecu bateriju za toplu i hladnu vodu.
Sve komplet montirano placa se po kom.
Nabavka i montaza komplet Tus kade 90x90cm
sa povezivanjem na kanalizaciju .Uz kadu
montirati bateriju sa rucnim tusem.Sve komplet
vezano na vodovod i kanalizaciju placa se po
komadu.
4 Nabavka I montaza trokadera sa komplet
elementima za vezu na vodovd I kanalizaciju.
5 Nabavka I montaza kade dimenzija
6
90x50 sa ugradjenom tus baterijom I komplet
Vezana na vodovod I kanalizaciju
placa se po kom.
Nabavka I montaza bojlera
80 lit.
10 lit.
UKUPNO:
ukupno
REKAPITULACIJA ViK
radovi
I. VODOVOD
II. KANALIZACIJA
III. SANITARNI OBJEKTI
UKUPNO:
cena kostanja
A. INSTALACIJA GREJANJA
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је то
потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим осталим
неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Isporuka i ugradnja livenih aluminijumskih
radijatora sa prilagođavanjem veza sa
postojećom instalaciojmProizvođač
''GLOBAL'' iz Italije ili ekvivalentnoTip Vox
600/100 (185 W - Dt=60oC)
2 Isporuka i ugradnjja aluminijumskih redukcija
1''-1/2''
j.m.
kolicina
x
cena
=
člank.
1066,00
x
=
kom.
188,00
x
=
kom.
95,00
x
=
kom.
95,00
x
=
kom.
104,00
x
=
kom.
95,00
x
=
kom.
206,00
x
=
kom.
95,00
x
=
kom.
95,00
x
=
3 Isporuka i ugradnja aluminijumskih redukcija
1''-3/8''
4 Isporuka i ugradnja automatskih odzračnih
slavinica 3/8'' ''CALEFFI'' ( Art. 508031) ili
ekvivalentno
5 Isporuka i ugradnja radijatorskih
aluminijumskih čepova 1''
6 Isporuka i ugradnja ''KUD'' konzola za
radijatore
7 Isporuka i ugradnja ''NGR'' nosača radijatora
8 Isporuka i ugradnja odstojnika za radijator
9 Isporuka i ugradnja radijatorskih ispusnih
slavina 1/2''''CALEFFI'' ( Art. 560421) ili
ekvivalentno
ukupno
10 Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila sa
termostatskom glavom ''CALEFFI'' 1/2''ili
ekvivalentno
kom.
95,00
x
=
kom.
95,00
x
=
kom.
4,00
x
=
kom.
4,00
x
=
kom.
122,00
x
=
kom.
4,00
x
=
kom.
4,00
x
=
kom.
kom.
kom.
8,00
122,00
8,00
x
x
x
=
=
=
kom.
8,00
x
=
kom.
8,00
x
=
kom.
8,00
x
=
m
1320,00
x
=
m
1320,00
x
=
11 Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka sa
dvostrukom regulacijom ''CALEFFI'' 1/2''ili
ekvivalentno
12
Isporuka i ugradnja spratnih ormara
izrađenih od čeličnog lima obojeni u beloj
boji ili u boji enterijera. Ugrađuju se u zid a
priključenje cevi sa vertikala je sa strane.
Ulaz fleksibilnih bakarnih cevi je sa donje
strane. Dimenzije kutija : 700 x 1400 x 150
mm
13
Kugla ventil sa holenderom 6/4”
14 Kugla ventil1/2”
15 Kosi balansni ventil 6/4" ''HERZ '' + holender
16 Hvatač nečistoće 6/4"
17 Pocinkovani ''T'' komad 3/4” sa čepom 3/4”
18 MS SN 1/2” x F18
19 Razdelnik-Sabirnik 2”, L=1100 mm
20 Završni T komad 5/4'' x 1/2'' x 3/8'' Calleffi
(Art. 5994)
21 Automatsko odzračno lonče 3/8”
22 Slavina punj. i praćnjenja 1/2"
23 Isporuka i ugradnja fleksibilnih bakarnih
cevisa PVC oblogom ''CUSMART'' ili sl.
ø 18 x 2mm
24 Isporuka i ugradnja izolacije fleksibilnih
bakarnih cevi ø 20 x 4mm
-
25 Isporuka i ugradnja crnih atestiranih šavnih
cevi
- ø 21,3x2,3
- ø 26,9x2,6
- ø 33.7x2.6
- ø 42.4x2.6
- ø 48.3x2.6
- ø 60.3x2.9
- ø 76.1x3.2
26 Sitan potrošni materijal, kolena, obujmice za
cevi tehnički gasovi i dr.obračunava se 50%
od vrednosti cevi
m
m
m
m
m
m
m
432,00
60,00
56,00
42,00
96,00
36,00
108,00
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
0,50
x
=
830,00
x
=
27 Čišćenje, miniziranje zaštitnom bojom i dva
puta bojenje bojom otpornom na
temperaturu
m
UKUPNO:
B. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је то
потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим осталим
неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Isporuka i montaža spoljnih jedinica
''TOSHIBA'' S-MMS sistem sa ekološkim
fluidom R-410A sa dual inverter
kompresorima Model MMY-MAP1201H
rashladnog kapaciteta 33,5 kW kapacitet
grejanja 37,5 kW sa nosećom konstrukcijom
sa pripemljenim antivibracionim podlogama
j.m.
kolicina
x
cena
=
kom.
2,00
x
=
kom.
kom.
2,00
1,00
x
x
=
=
kom.
15,00
x
=
Model MMK-AP0072H (Qhl=2,2 kW, Qgr=2,5kW)
kom.
4,00
x
=
4 Isporuka i montaža račvi za cevovode
''TOSHIBA''
Model RBM-BY103E
Model RBM-BY53E
5 Isporuka i montaža centralnog kontrolera
''TOSHIBA'' Model BMS-CM 1280 TLE
kom.
kom.
10,00
10,00
x
x
=
=
kom.
1,00
x
=
kom.
22,00
x
=
m
450,00
x
=
2 Isporuka i montaža unutrašnjih jedinica
''TOSHIBA'' kasetni četvorosmerni uređaj
komplet sa nosačimima dimenzija
575x575mm visine h=268 mm
Model MMU-AP0091MH (Qhl=2,8 kW, Qgr=3,2kW)
Model MMU-AP00121MH (Qhl=3,6 kW, Qgr=4,0kW)
Model MMU-AP00151MH (Qhl=4,4 kW, Qgr=5,0kW)
3 Isporuka i montaža unutrašnjih jedinica
''TOSHIBA'' kompaktni zidni model komplet
sa nosačimima dimenzija 275x790x208mm
6 Isporuka i montaža sobnih kontolera
''TOSHIBA'' Model RBC-AS21E2
7 Isporuka i montaža predizolaovanih kablova
za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih
jedinica 2x1,25 mm2
ukupno
8 Isporuka, čišćenje, odmašćivanje i ugradnja
bakarnog cevovoda za tečnu i gasnu
fazu.Cenom obuhvaćeno zavarivanje sa
račvama rashladnog medijuma sledećih
dimenzija:
1/4'' (ø6,4x0,8)
3/8''(ø9,5x0,8)
1/2''(ø12,7x0,8)
5/8''(ø15,9x1,0)
7/8''(ø22,2x1,0)
1 (1/8)''(ø28,6x1,0)
9 Tehnički gasovi azot i kiseonik prelazni
komadi, vešaljke obračunava se30% od
vrednosti cevi
10 Isporuka i ugradnja cevne izolacije sa
parnom branom , komplet sa samolepljivom
trakom za spojeve sledećih dimenzija:
ø10x6mm
ø12x6mm
ø15x9mm
ø22x9mm
ø28x9mm
11 Posle ispitivanja instalacije dopunjavanje
instalacije freonom R410A prema izvedenom
stanju cevovoda, adresiranje i puštanje u
rad. Obračunato prema kg freona R410A
12 Isporuka i ugradnja PVC cevi za odvod
kondenzata komplet sa pripadajućim
fitingom
DN25
DN32
DN40
13 Isporuka i ugradnja cevne izolacije sa
parnom branom , debljine 19 mm, komplet
sa samolepljivom trakom za , obložena
aluminijumskim limom debljine 0,55 mm.
UKUPNO:
m
m
m
m
m
m
95,00
65,00
135,00
35,00
40,00
20,00
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
0,30
x
=
m
m
m
m
m
30,00
70,00
25,00
45,00
12,00
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
kg
20,00
x
=
m
m
m
50,00
30,00
20,00
x
x
x
=
=
=
m2
5,00
x
=
C. KOTLARNICA:
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је то
потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим осталим
неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Vitoplex 200 kapaciteta 200kW, tip SX2A
niskotemperaturni kotao na gorivo lož
ulje/gas. Tropromajni kotao sa CE-oznakom.
Za grejne sisteme sa temperaturama potisa
(= granične temperature) do 110°C prem
DIN 4751. čelični kotao za ekonomični
pogon sa kliznom temperaturom vode u
kotlu. Sa sistemom Therm-Control za rad
bez dodatne funkcije za povišenje povratne
temperature (kraće vreme montaže i niži
troškovi). Za sagorevanje lakog lož ulja tip
EL prema DIN 51603 i gasa prema DVGWradnoj podlozi G260. Kompaktni tropromajni
kotao cilindričnog ložišta i niskog
opterećenja ložišta <1,2 MW/m3 , za
sagorevanje siromašno štetnim produktima
sagorevanja sa niskim vrednostima emisija
azotnih oksida. Sa konvektivnim ogrevnim
površima postavljenim iznad ložišta. Široki
zidovi sa vodene strane i velika zapremina
kotlovske vode obezbeđuju samocirkulaciju i
sigurno prenošenje toplote, pa nije potreban
minimalni zapreminski protok. Telo kotla
sveobuhvatno toplotno izolovano krutom
izolacijom debljine 100mm. Jednostavna i
brza montaža oplate kotla bez specijalnih
alata VIESSMANN sistemom montaže
Fastfix.
Nominalni kapacitet
kotla: 200 kW Gabariti:
Dužina:
1650mm
Širina:
825mm
Visina: 1350mm
Težina sa izolacijom: 505kg
Dozvoljeni pogonski natpritisak: 4bar
Priključak izduvnih gasova:
200mm
Normni stepen iskorišćenja: 95%
Stepen korisnosti se može povećati do 10 %
korišćenjem toplote kondenzovanja vodene
j.m.
količina
x
cena
=
ukupno
korišćenjem toplote kondenzovanja vodene
pare iz dimnih gasova pomoću izmenjivača
toplote od nerđajućeg čelika, Vitotrans 333
(posebno se naručuje). Sa digitalnom
regulacijom Vitotronic 300, tip GW2 za klizno
vođenje temperature vode u kotlu sa
mogućnošću proširenja prema regulaciji do 2
kruga grejanja sa mešačem. Digitalna
regulacija kruga kotla i kruga grejanja
vođena vremenskim prilikama. Sa digitalnim
uklopnim satom s dnevnim i nedeljnim
komplet
2 Set za podizanje temperature povratne vode
1,00
x
1,00
x
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
komplet
3 Ventilatorski gorionik proizvodnje
Weishaupt, tip WG30/1-C ZM, gorivo
prirodni gas, regulacija dvostepena, sa
mikroprocesorskim upravljanjem, sa gasnom
rampom R ¾, koja odgovara ulaznom
pritisku gasa do 300 mbar, sastavljenom od
dvostrukog magnetnog ventila, presostata
minimalnog pritiska gasa i spoljnih
elemenata, sa pripadajućom opremom:
kuglasta slavina za gas, filter za gas,
regulator pritiska gasa, prirubnica sa
navojnim priključkom
komplet
4 Troslojni montažni dimnjak sledećih
karakteristika: ukupna visina dimnjaka
iznosi 6,50 metara unutrasnja cev izradjena
od plemenitog čelika DIN 1.4571 dimenzija
unutračnje cevi DN250 srednji sloj izolacija od mineralne vune debljine 50 mm
vanjski sloj - nerdjajući čelik, DIN 1.4301
Uz dimnjak isporuciti
sledece"fazonske"elemente: temeljnu
ploču "T" komad - 45o kondenzni lonac
dimna vrata kapa (izvedba protiv vetra)
bakarnu cev za odvod kondenzata dimenzije
18x1 mm, duzine 5 metara sa kuglastim
ventilom dimenzije 1/2".Uračunati spojni i
zaptivni materijal, kao i
nosivu
konstrukciju.
5 Zatvorena membranska ekspanziona
posuda tipa ERL 300 "Elbi".korisna
zapremina 300 litara pri radnom
pritisku od 1,5 bar.max. radni pritisak 3
bar.priključak DN25 Uracunati materijal za
spajanje na cevovode.
6 ELEKTRIČNI KOTAO sa automatskim
kaskadnim uključenjem sa vremenskim
relejima, ugrađenim elektroormarom
proizvod ''TRGOELEKTRO'' Kraljevo ili
sl.kapaciteta 200 kW.
7 Omekšivač vode u "Simplex" izvođenju
komplet sa svom potrebnom opremom i
automatskim upravljanjem pri regeneraciji
kapaciteta 1,0m3/h tip OVD-180
"TEHNIKA"K.B.Beograd.Komplet sa
vodomerom 3/4" i priborom prema zahtevu
isporučioca datog u prilogu projekta.
kom.
1,00
x
=
kom.
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
komplet.
komplet.
komplet.
3,00
5,00
5,00
x
x
x
=
=
=
komplet
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
8 Cirkulacione pumpe za grejanje prostorija za
boravak dece i vaspitača , sa prirubnicama,
kontra prirubnicama i prirubnickim spojem,
sledeĆih karakteristika:
tip MAGNA 50-120F, "GRUNDFOS"
Vh = 6,15 m3/h
Hp = 52 kPa
9 Cirkulacione pumpe za grejanje prostorija za
boravak dece i vaspitača , sa prirubnicama,
kontra prirubnicama i prirubnickim spojem,
sledeĆih karakteristika:
tip MAGNA 50-120F, "GRUNDFOS"
Vh = 2.26m3/h
Hp =45 kPa
10 Sigurnosni ventil (ekspanziona posuda ER
CE) sa oprugom dimenzija DN32 pritisak 3
bar-a
11 Kuglasti ventili sa navojnim spojevima.
DN32, NP6
DN50, NP6
DN65, NP6
12 Nepovratna klapna za vertikalnu ugradnju sa
navojnim spojem sledećih dimenzija:
DN50, NP6
13 Nepovratna klapna za vertikalnu ugradnju sa
prirubničkim spojem sledećih dimenzija:
DN65, NP6
14 Leptir ventili (zaporni) sa prirubnicama,
kontra prirubnicama i prirubničkim
spojevima.
DN50, NP6
DN65, NP6
15 Ventili sa kosim vretenom i priključcima za
diferencijalni manometar i skalom za
regulisanje. Ventili su sa navojnim
spojevima. ''HERZ'' ili sl.
DN65, NP6
DN50, NP6
16 Hvatač nečistoće sa navojnim spojem.
DN50, NP6
17 Hvatač nečistoće sa prirubnicama, kontra
prirubnicama i prirubničkim spojevima.
DN65, NP6
18 Kuglaste slavine za punjenje i pražnjenje.
DN20, NP6
DN25, NP6
19 Gumeni amortizeri sa prirubničkim
spojevima, (montiraju se na priključcima
cirkulacionih pumpi), sledećih dimenzija:
DN65
DN50
20 Manometar (Φ 100 mm), sa trokrakom
slavinom za merno područje:
0 - 6 bar
21 Termometar u mesinganoj čauri za merno
područje: 0-100 C
22 Balansni ventili sa prirubnicama, kontra
prirubnicama i prirubničkim spojevima.
DN50, NP6
DN65, NP6
23 Razdelnik tople vode izradjen od cevi DN250
Φ 273x6,3, dužine L = 1200 mm, sa
sledećim priključcima: DN50, NP6, (kom 2)
, DN65, NP6, (kom 2) i priključcima za
pražnjenje DN20, manometar (DN15) i
termometar (DN15).
Uračunati postolje od profilnog zeljeza
(minizirano i obojeno). Kolektor je miniziran i
izolovan paronepropusnom izolacijom u
pločama na bazi sintetičkog kaučuka tip Kflex debljine 32 mm. Uračunati materijal za
lepljenje i spajanje.
komplet
komplet
2,00
2,00
x
x
=
=
komplet
komplet
1,00
1,00
x
x
=
=
komplet
1,00
x
=
komplet
1,00
x
=
komplet
komplet
8,00
8,00
x
x
=
=
komplet
komplet
2,00
2,00
x
x
=
=
komplet
5,00
x
=
kom.
8,00
x
=
komplet
komplet
1,00
1,00
x
x
=
=
komplet
2,00
x
=
24 Crne šavne čelične srednjeteške navojne
cevi-hidroispitane
Dimenzije cevi:
DN15 (1/2''-ø21,3x2,3)
DN20 (3/4''-ø/26,9x2,6)
DN32 (5/4''-ø42,4x2,6)
DN50 (2''-ø60,3x2,6)
DN65 (2-1/2''-ø76,1x2,9)
25 Crne bešavne cevi za razvod gas od mernog
seta do gorionika Dimenzije cevi su: DN40
(6/4''-ø/48,3)
26 Cevni lukovi, reduciri, potrošni materijal za
zavarivanje, spajanje, zaptivanje i ovešenje,
fiksne i klizne tacke i ostalo.
27 Odzračni lonci zradjen od cevi DN150
Φ 159x4,5, dužine L = 300 mm
28 Miniziranje cevi i nosača cevi u dva
premaza.
29 Izolacija cevi, sabirnika, razdelnika, kućišta
armature i sitne opreme paronepropusnom
profilisanom izolacijom na bazi sintetickog
kaucuka tip K-flex debljine 19 mm. Uracunati
materijal za lepljenje i spajanje. Izoluju se svi
cevovodi u kotlovnici izuzev cevovoda za
odmuljivanje, pražnjenje i odzračnih vodova.
m
m
m
m
m
6,00
6,00
18,00
24,00
24,00
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
m
6,00
x
=
0,70
x
=
kom.
7,00
x
=
m2
24,00
x
=
m2
15,00
x
=
1,00
x
=
60,00
x
=
1,00
x
=
30 Oprema za protivpožarnu zaštitu koja se
sastoji od: aparat za gašenje požara S-9
(kom 1) aparat za gasenje požara CO2-5
(kom 1) metalni sanduk sa peskom V=0,30
m3
komplet
i lopatom.
31 Dodatni materijal za nosače cevovoda o
konstruktivne elemente objekta uključujući
sitan montažni materijal. Minizirano i
kg
obojeno lakom u dva premaza.
32 Prateći građevinski radovi uključujući izradu
otvora, štemanje šliceva za prolaz cevovoda
i zatvaranje istih nakon montaže cevovoda.
pauš.
UKUPNO:
D. VENTILACIJA:
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је то
потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим осталим
неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Isporuka i ugradnja krovnih ventilatora za
odsis vazduha. Ventilatori se ugrađuju na
odgovarajuće nosače na krovu objekta i
povezuju se sa odsisnim kanalom. Oslona
površina između nosača i ventilatora mora
biti antivibraciona. Veza između ventilatora i
kanala ostvaruje se pomoću nezapaljive
elastične veze. CRHT/6-560 S&P, ŠPANIJA
ili sl. Isporučuje se i reostat REB-2,5N
Karakteristike ventilatora su: V =12000m3/h kolicina vazduha N = 2.4KW snaga
elektromotora DP= 250 Pa
2 Isporuka i ugradnja krovnih ventilatora za
odsis vazduha.Ventilatori se ugrađuju na
odgovarajuće nosače na krovu objekta i
povezuju se sa odsisnim kanalom. Oslona
površina između nosača i ventilatora mora
biti antivibraciona. Veza između ventilatora i
kanala ostvaruje se pomoću nezapaljive
elastične veze. CRHB/4-500 S&P, ŠPANIJA
ili sl. Isporučuje se i reostat REB-2,5N
Karakteristike ventilatora su: V =5424m3/h kolicina vazduha N = 1.2KW snaga
elektromotora DP= 378 Pa
3 Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora za
ubacivanje vazduha u prostor kuhinje.
Isporučuje se i reostat REB-1R
Karakteristike ventilatora su:
V =11000m3/h - kolicina vazduha
N = 0.98KW snaga elektromotora
DP= 200 Pa
4 Isporuka i ugradnja krovnog ventilatora za
odsis vazduha iz prostora vešeraja CRHB/4315 S&P, ŠPANIJA ili sl. Isporučuje se i
reostat REB-2,5N Karakteristike ventilatora
su: V =1830m3/h - kolicina vazduha
N = 0.135KW snaga elektromotora
DP= 150 Pa
j.m.
količina
x
kom.
1,00
x
=
kom
1,00
x
=
kom
1,00
x
=
kom.
1,00
x
=
cena
=
ukupno
5 Isporuka i ugradnja krovnog ventilatora za
odsis vazduha iz prostora vešeraja CRHB/4315 S&P, ŠPANIJA ili sl. Isporučuje se i
reostat REB-2,5N Karakteristike ventilatora
su: V =3000m3/h - kolicina vazduha
N = 0.28KW snaga elektromotora
DP= 200Pa
6 Ravni i fazonski delovi kanala za
odsisavanje vazduha izrađeni od
pocinkovanog lima odgovarajuće debljine.
Spojevi kanala izvode se pertlovanjem, dok
se deonice kanala spajaju prirubničkim
spojevima sa potrebnim veznim i zaptivnim
elementima. Izrada i ugradnja sa kompletnim
potrebnim materijalom obračunato po kg
lima.
kanali do
250mm d = 0,5mm,
7 Isporuka i ugradnja proivki{nih rešetki sa
mrežicom za ulaz svežeg vazduha za
Proizvođač ''RADING'' Vraneši. - Dimenzija
400 x 800 mm
8 Isporuka i ugradnja rešetki na vratima
Proizvođač ''RADING'' Vraneši. Dimenzija 140 x 440 mm
9 Isporuka i ugradnja dvorednih rešetki
Proizvođač ''RADING'' Vraneši. Dimenzija 140 x 240 mm
kom.
2,00
x
=
kg
1200,00
x
=
kom.
2,00
x
=
kom.
32,00
x
=
kom.
50,00
x
=
UKUPNO:
E. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI:
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од премером наведених. У свакој позицији где је то
потребно, а уколико није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим осталим
неопходним радњама, како би израда позиције била комплетна!
r.b.
radovi
1 Ispitivanje instalacije na nepropusnost,
izrada uputstva za rukovanje i održavanje sa
izradom projekta izvedenog stanja
UKUPNO:
j.m.
količina
x
pauš.
1,00
x
cena
=
=
ukupno
REKAPITULACIJA MAŠINSKI RADOVI
cena koštanja
radovi
A. INSTALACIJA GREJANJA
B. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
C. KOTLARNICA
D. VENTILACIJA
E. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
Objekat : Centralni gradski vrtić "Olga Jovičić - Rita" Kraljevo
Arhitektonsko - građevinski radovi
Parterno uređenje
Vodovod i kanalizacija
Elektroinstalaterski radovi
Mašinski radovi
SVEGA:
PDV 18%:
UKUPNO SA PDV-om
______________________________________
(датум)
(име и презиме овлашћеног лица)
(потпис овлашћеног лица)
Изградња централног градског вртића "Олга Јовичић-Рита"
Краљево
АКТИВНОСТИ
Р.Б.
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
V
1
2
3
VI
1
2
3
4
5
VII
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:
ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
БРАВАРСКИ РАДОВИ:
ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ПАРКИНЗИ И СТАЗЕ
МОБИЛИЈАР
РАСТИЊЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ
ДОЈАВА ПОЖАРА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА
ИНСТАЛАЦИЈЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
КОТЛАРНИЦА
ВЕНТИЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ МАШИНСКИ РАДОВИ
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
КАЛЕНДАРСКИ ДАНИ
0
30
60
90
120
150
180
210
~
I
Peny6JHIKa Cp611ja MVlHVlCTAPCTBO EKOHOMVI.JE VI PEfVlOHAflHOf PA3BOJA Epoj: 404-02-230/3/2011-21 beOrpa,D" 22. aBrycT 2011.ro)J.I1He JaBHa Ha6aBl~a 6poj 100/2011 - IhBoijelhe pa,D,OBa Ha Hlrpa,D,IhH QeHTpaJIHOr rpa,D,CKOr
BpTHlia "OJIra JOBIf'-lIfIi-PIfTa" y Kpa.iheBY, rpa,D, KpaJheBO
JJ:aHa 22. aBrYCTa 20 I I. rO)J.I1He, nOTeHU11janHI1 floHy~ay ynYTI10 je 3aXTeB 3a nojawJ-bel-be
KOHKypcHe ,noKYMeHTaUI1je 3a jailHY Ha6aBKY 6poj 100/ 2011 - Vl3BO~eJ-be pa,noBa Ha I13rpa,nJ-bl1
ueHTpaJlHOr rpa,ncKor BpTI1na ,.Onra JOBwmn-PI1Ta;' y KpaJbeny, rpa,n KpaJbeBo:
"Y n03HaBaJ-beM ca TeH,nepcKoM ,no KYMeHTaUl1joM jaBHe Ha6aBKe 6poj 100/2011 ,nOWJl 11
CMO ,no 3aKJbYLIKa ,na je,naH peKanl1TyaJl y OKBI1PY npe,nMepa (II vtHcTaJlaUl1ja cna6e CTpyje ­
PeKanl1'fynaUl1ja cna5e CTpyje) Hl1je ,no Kpaja 33BpweH, O).l,HOCHO HI1je y norl-fllHoj Be311 ca
npeTxo,nHI1M TeKCTOM 11 n0311lll1jaMa:'
O,D,rOBOp:
Y npe,nMepy 11 npe,npaYyHy y ,neny 11 VIHcTanaUl1ja cna6e cTpyje - PeKanHTynaUHja cna6e
CTpyje, Yl30CTaBJbeH je ,neo KOj Yl ce O,nHOCYl Ha TaqKY A. TK KAHAJUI3AlJ,lfJA If TK
MPElKA.
Y npHnory ce Hana311 I1CnpaBJbeHI1 ,neo npe,nMepa 11 npe,npaqYHa.
nPE)lCE)J,HVlK KOMVICVlJE
J i10vh ~uJ\J
fop,naHa MapKOBl1n, ,nl1nJl. I1H)K. Maw.
npl1nor: Kao y TeKcTY
)locTaBHTH:
-HacnOBY
-CBI1M nOTeHUHjaJlHI1M nOHy1)aQMMa KOjH cY npey3enM KOHKypCHY ,nOKYMeHTaul1jy
-apXMBM
REKAPITULACIJA SLABE STRUJE:
radovi
cena koštanja
A. TK KANALIZACIJA I TK MREŽA:
B. INSTALACIJE RAČUNARA I TELEFONA:
C. INSTALACIJE VIDEO NADZORA:
D. INSTALACIJE SISTEMA PROTIV PROVALE:
E. INSTALACIJE SISTEMA PROTIV PROVALE:
F. RTV INSTALACIJE:
UKUPNO:
Ispravka rekapitulacije na strani 21. tehničkog dela javne nabavke
JN 100/2011
~
~ Peny6nHKa Cp6~ja MVlHVlCTAPCTBO EKOHOMVlJE VI PErVlOHAflHOrPA3BOJA 6poj: 404-02-230/4/2011-21 6eorpa,l..\, 25. aBrYCT 20 II.ro,l..\~He JaBHa Ha6aBKa 6poj 100/2011 - IbBol)ethe pa,l..\OBa Ha H3rpallthH ueHTpaJlHOr rpallcKor
BpTHoa "O.flra JOBH'-IHO-PHTa" y Kpa.lbeBY, rpall KpaJbeBO
[(aHa 24. aBrYCTa 201 I. rO }l, ~He , nOTeHIl~janH~ nOHy~a4 ynynlO je 3aXTeB 3a nojawH>eH>e
KOHKypcHe ,l..\OKYMeHTaUYlje 3a jaBHY Ha6aBKY 6poj 100/20 I I - Vl3Bo~elbe panoBa Ha ~ 3 rpanH>1-1
ueHTpanHor rpa,llCKOr BpTYlna " Oma JOB~4~h-P~Ta" y KpaJbeBY, rpa,l..\ KpaJbeBo:
"Y O.L\eJbKY npe.L\Mep 1-1 npe.L\paLlyH panOBa, y n03Y1UYljYl BO[(OBO[(, KAHAJ1V13AU,VlJA
VI CAHVlTAPVlJE, HaBeneHO je .L\a je nOTpe6HO yrpa,l..\11n1 KOi'vlnneT WC WOJbe on cpajaHca 1
Knace ca H~CKOMOHTa3HI-1M BO.L\OKOTnl-1neM. [(a
Hn H ce panH YI 0 ne4HjHM WC WOJbaMa?"
nYl
cy y nl-1TaH>Y 06Y14He ( KnaCYl4He) WC WOJbe
O):{roBOP:
Y OneJbKY npe,llMep H npe.L\paYyH pa,D,OBa, Y n03Y1UYljYl BO[(OBO,[1:, KAHAJ1J.13AU,VlJA
VI CAHVlTAPVlJE, nnaHvlpaHO je 8 KOMana 06Y1YH11X (KnacYlLIHYlX) WC WOJba YI 24 KOMa,lla
ne411jl-1x
we
L1JOJba.
nPE[(CE[(HVlK KO M VlCJ1JE
./1~1
I,
,
)
rOpnaHa MapKOBM , nHnJl. HH)K. Maw.
npYlnor: Kao y TeKCTY
[(OCTaBMTM:
-HaCJlOBY
-CBMM nOTeHUYljaJIHYlM nOHyt)a4MMa KOjH cy npey3eJlH KOHKypCHY nOKYMeHTaUHjy
-apx YI BYI
Download

Страна 1 од 57 Министарство економије и регионалног развоја