KOLEGIJI
Motorički porem., kron bol i art terapija
Tiflopedagogija
Surdopedagogija
Socijalna pedagogija
Logopedija
Oligofrenopedagogija
Darovitost i kreativnost
Psihologija učenja i poučavanja
Psihologija djece s teškoć u razvoju
Psihološko savjetovanje
Psihologija obitelji
Psihologijski praktikum
Osnove ekonomije
Osnove sociologije
Komparativni politički sustavi
Osnove pedagogije
Hrvatski jezik – lektorske vježbe 2
Osnove defektologije
Pedagogijski praktikum
Uvodni psihologijski praktikum
Osnove psihologije
Engleski jezik – lektorske vježbe 2
Metodika rada i ter. pr.s teško MRO
Inkluzivna praksa
Profesionalna rehabilitacija
Pravo osoba s posebnim potrebama
Kreativna terapija
Psihologija odgoja i obrazovanja
Osnove komunikologije
Poremećaji glasa i gutanja
Poremećaji čitanja i pisanja
Metodika razvoja govora
Logopedska praksa
Logopedska praksa
Afazija
Razvoj ličnosti i individualne razlike
Politička psihologija
Konstrukcija i validacija testova
Psihometrija
Metodološki praktikum (iz teze)
RASPORED NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU 2014/15 GODINE
NASTAVNIK
SURADNIK
Dr. Dobromir Bonacin
7.3. i 18. 4. od 13-15 h
Ivana Gojmerac, mag.
11.4. i 23. 5. od 14-16 h
Dr. Mira Oberman Babić
7.3. i 18. 4. od 10-12 h
Blanka Gilja, mag.
petak od 10-12 h
Dr. Edin Mujkanović
14.3. i 16.5. od 10-12 h
Mr. Elvira Mujkanović
14.3. i 16.5. od 13-15 h
Dr. Ruža Tomić
21.3. i 25. 4. od 13-15 h.
Toni Maglica, mag.
srijeda od 10-12 h
Dr. Sadeta Zečić
28.3. i 9. 5. od 10 -12 h
Ivona Rašić, mag.
Utorak od 12-14 h
Dr. Sadeta Zečić
28.3. i 9. 5. od 13 -14 h
Blanka Gilja, mag.
petak od 12-14 h
Dr. Jasna B. Čurić
7.3. i 18. 4. od 13-15 h
Andrea Bevanda, mag.
Ponedjeljak od 13-14 h
Dr. Jasna B. Čurić
7.3. i 18. 4. od 15-17 h
Andrea Bevanda, mag.
Ponedjeljak od 14-15 h
Dr. Azra Peterschik
14.3. i 16.5. od 10-12 h
Jelena Marijanović, mag.
Utorak od 10-12 h
Dr. Tamara E-Spahić
21.3. i 25. 4. od 10-12 h.
Marina Dugandžić, mag.
Srijeda od 13-15 h
Dr. Tamara E-Spahić
21.3. i 25. 4. od 13-15 h.
Jelena Marijanović, mag.
Utorak od 12-14 h
Mr. Jelena Brkić Šmigoc
11.4. i 9. 5. od 13-15 h
Mr. Jelena Brkić Šmigoc
11.4. i 9. 5. od 13-15 h
Dr. Stanislav Nakić
7.3. i 18. 4. od 10-12 h
Maja Zovak, mag.
Srijeda od 16 do 19 h
Dr. Ivan Markešić
14.3. i 25. 4. od 10-12 h
Josipa Fofić, mag.
Četvrta od 12 do 14 h
Dr. Nedžma Džananović
21.3. i 9.5. od 10-12 h.
Mario Fofić, mag.
Petak od 12 do 14 h
Dr. Ivica Radovanović
7. 3. i 18. 4. od 10-12 h
Ivana Babić, mag.
Ponedjeljak od 13 do 16 h
Daniela Matić, mag.
21. 3. od 13-15 h.
Daniela Matić, mag.
Subota od 13-15 h
Dr. Sadeta Zečić
28.3. i 9. 5. od 14 -16 h
Mr. Klaudija Karamatić
Utorak od 14 do 16 h
Mr. Ivana Visković
28 .3. od 10-12 h
Mr. Ivana Visković
Subota od 10-12 h
Mr. Jelena Brkić Šmigoc
11.4. i 9. 5. od 10-12 h
Mr. Jelena Brkić Šmigoc
11.4. i 9. 5. od 10-12 h
Dr. Tamara E. Spahić
21.3. i 25. 4. od 10-12 h.
Marina Dugandžić, mag.
Srijeda od 10-12 h
Daniela Matić, mag.
21.3. od 15-17 h.
Daniela Matić, mag.
Subota od 10-12 h
Dr. Haris Memišević
7.3. i 18. 4. od 13-15 h
Mr. Klaudija Karamatić
Utorak od 10-11 h
Dr. Edin Mujkanović
14.3. i 16.5. od 13-15 h
Mr. Klaudija Karamatić
Utorak od 11-12 h
Dr. Ruža Tomić
21.3. i 25. 4. od 10-12 h.
Toni Maglica, mag.
Subota od 14-16 h
Dr. Ivo Miro Jović
28.3. i 9. 5. od 10 -12 h
Dr. Ivo Miro Jović
28.3. i 9. 5. od 13 -15 h
Doc. D. Nuić Vučković
11.4. i 23. 5. od 10-12 h
Ivana Gojmerac, mag.
11.4. i 23. 5. od 12-14 h
Dr. Jasna B. Čurić
7.3. i 11. 4. od 10-12 h
Andrea Bevanda, mag.
Ponedjeljak od 15-17 h
Dr. Marijana Šećibović
14.3. i 25. 4 od 15-17 h
Dr. Marijana Šećibović
28. 3. i 16. 5 od 13-15 h
Dr. Edin Mujkanović
28.3. i 9. 5. od 10 -12 h
Dragana Rudan
Srijeda od 14-16 h
Dr. Edin Mujkanović
28.3. i 9. 5. od 13 -15 h
Dragana Rudan
Srijeda od 12-14 h
Dr. Sadeta Zečić
11.4. i 23. 5. od 10-12 h
Ivona Rašić, mag.
Utorak 0d 14-16 h
Dr. Sadeta Zečić
11.4. i 23. 5. od 13-14 h
Ivona Rašić, mag
Subota od 10-12 h
Dr. Sadeta Zečić
11.4. i 23. 5. od 13-14 h
Dragana Rudan
subota od 12-14 h
Dr. Sadeta Zečić
11.4. i 23. 5. od 14-15 h
Kristina Žulj, mag.
srijeda od 10-12 h
Dr. Jasna B Ćurić
11.4. i 23. 5. od 15-17 h
Marina Dugandžić, mag.
Srijeda od 14-16 h
Dr. Jasna B. Ćurić
11.4. i 23. 5. od 13-15 h
Marina Dugandžić, mag.
Srijeda od 12-14 h
Dr. Đorđe Čekrlija
14.3. i 16.5. od 10-12 h
Jelena Marijanović, mag.
Utorak od 12-14 h
Dr. Đorđe Čekrlija
14.3. i 16.5. od 13-17 h
Andrea Bevanda, mag.
Ponedjeljak od 10-13 h
Dr. Jasna B. Ćurić
11.4. i 23. 5. od 10-12 h
Jelena Marijanović, mag.
Utorak od 14-16 h
CIKLUS TKO SLUŠA
MSDZ12 II S DEF I LOG
MSDZ09 II S DEF I LOG
MSDZ07 II S DEF I LOG
MSDZ11 II S DEF I LOG
MSDZ08 II S DEF I LOG
MSDZ10 II S DEF I LOG
MSHZ07 II S OPS I ŠPS
MSHZ08 II S OPS I ŠPS
MSHZ09 II S OPS I ŠPS
MSHZ11 II S OPS I ŠPS
MSHZ12 II S OPS I ŠPS
MSHZ10 II S OPS I ŠPS
PSSZ10 II S SZ I TZ
PSSZ11 II S SZ I TZ
PSSZ13 II S SZ I TZ
PSOZ08 II S.OZ,HZ,DZ
PSOZ11 II S.OZ,HZ,DZ
PSOZ10 II S.OZ,HZ,DZ
PSOZ13 II S.OZ,HZ,DZ
PSOZ14 II S.OZ,HZ,DZ
PS0Z09 II S.SVI
PSOZ12 II S.SVI
MSOD07 IV S DEF
MSOD09 IV S DEF
MSOD10 IV S DEF
MSOD11 IV S DEF
MSOD08 IV S DEF
PSHZ23 IV S HZ
PSHZ25 IV S HZ,SZ,TZ
MSŠL08 IV S LOG
MSŠL11 IV S LOG
MSŠL07 IV S LOG
MSŠL09 IV S LOG
MSŠL9 IV S LOG
MSŠL10 IV S LOG
MSOP11 IV S OPS
MSOP10 IV S OPS
MSOP09 IV S OPS I ŠPS
MSOP07 IV S OPS I ŠPS
MSOP08 IV S OPS I ŠPS
Sociologija obitelji
Osnove turizma
Osnove politologije
Komunikacijski sustavi i mreže
Socijalna filozofija
Administracija i školsko zakonodavstvo
Specijalna pedagogija
Odgojni praktikum
Metodologija sa statistikom
Dr. Ivan Markešić
Dr. Refik Šećibović
Dr. Nedžma Džananović
Dr. Jacinta Grbavac
Dr. Zdravko Kordić
Dr. Často Čuljak
Dr. Sadeta Zečić
Mr. Ivana Visković
Ddr. Milenko Kundačina
14..3. i 18.4. od 13-15 h
14.3. i 25. 4 od 15-17 h
21.3. i 9.5. od 13-15 h.
28.3.od 10-12 i od 13-15 h
11.4. od 10-12 h
21.3. od 13-15 h.
11.4. i 23. 5. od 15-16 h
28.3. od 13-15 h
7.3. i 11. 4. od 10-12 h
Josipa Fofić, mag.
Mr. D. Karamehmedović
Mario Fofić, mag.
Kristina Vasilj, mag.
Dr. Zdravko Kordić
Dr. Často Čuljak
Mr. Klaudija Karamatić
Mr. Ivana Visković
Ana Barnjak Lučić, mag.
Četvrta od 14 do 16 h
21.3. i 25. 4. od 13 -15 h
Petak od 14 do 16 h
Ponedjeljak od 13 do 16 h
Utorak od 14 do 16 h
Srijeda od 16 do 19 h
Utorak od 12 do 14 h
Subota od 13-15 h
Utorak od 14-16
PSSZ25 IV S SZ I TZ
PSSZ22 IV S SZ I TZ
PSSZ24 IV S SZ I TZ
PSSZ23 IV S SZ I TZ
PSSZ26 IV S SZ I TZ
PSOZ26 IV S. OZ I HZ
PSOZ22 IV S. OZ I HZ
PSOZ24 IV S. OZ I HZ
PSOZ21 IV S. SVI
PRIPOMENA:
Raspored nastave je urađen na temelju odluke ZNV i obuhvaća sve studijske programe i kolegije na kojima se upisalo više od 5 studenata.
RASPORED DOLAZAKA NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI NISU OBUHVAĆENI GORNJIM RASPOREDOM, A KOLEGIJI NA KOJE SU BIRANI PREDVIĐENI SU NASTAVNIM PLANOM POJEDINIH
STUDIJA ILI SU VEĆ ODSLUŠANI U PRETHODNOM SEMESTRU
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Doc. Vladimir Marković
7. 3.. 2015.od 10-12 h POSEBNA PRIPOMENA
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Ahmet Šantić
14.3.2015. od 10-12 h PREMDA SE KOLOEGIJI NA KOJE SU BIRANI NAVEDENI NASTAVNICI NE REALIZIRAJU U
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Anton Celin
11.4.2015 od 10-12 h ZIMSKOM SEMESTRU, OVIM DODATNIM RASPOREDOM, PRUŽAMO MOGUĆNOST
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Antonija Krtalić
11.4.2015 od 10-12 h STUDENTIMA KOJI SU ODREĐENE KOLEGIJE ODSLUŠALI, A NISU POLOŽILI I
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Azra Kadić
21.3.2015 od 10-12 h STUDENTIMA KOJI POLAŽU RAZLIKOVNE ISPITE DA MOGU PRISTUPITI ISPITIMA I
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Bernadica Miličević
16.5.2015. od 10-12 h TIJEKOM LJETNOG SEMESTRA.
STUDENTE PODSJEĆAMO KAKO
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Drago Martinović
25. 4. 2015. od 10-12 h SU DUŽNI ISPITE PRIJAVITI NAJMANJE SEDAM DANA PRIJE UTVRĐENOG TERMINA ISPITA.
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Edita Đapo
28.3. 2015 od 10-12 h SVAKI NASTAVNIK I NJEGOV ASISTENT BIT ĆE BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTEN O
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Gordan Radić
18.4.2015. od 10-12 h PRISTIGLIM PRIJAVAMA ZA ISPIT.
MOLIMO NASTAVNIKE I SURADNIKE DA
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Ivan Matković
21.3.2015 od 10-12 h U INFORMACIJSKOM SUSTAVU POGLEDAJU NA KOJE IM SE SVE KOLEGIJE STUDENTI
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Ivo Lučić
18.4.2015. od 10-12 h MOGU OBRATITI.
ZA EVENTUALNE
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Josip Ivanović
18.4.2015. od 10-12 h PROMJENE U RASPOREDU ZADUŽEN JE SAMO PRODEEKAN ZA NASTAVU DOC. DR.
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Marija Bilić
7. 3.. 2015.od 10-12 h ČASTO ČULJAK. ([email protected])
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Marija Jović
16.5.2015. od 10- 12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Memnun Zečić
11.4. 2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Miljeko Buljac
14.3.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Radenko Udovičić
18.4.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Saša Čekrlija
25.4.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Simo Bozalo
25.4.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Tihomir Luković
28.3. 2015 od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Višnja Bukvić
9.5.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Vitomir Grbavac
18.4.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Vojo Laković
25.4.2015. od 10-12 h
Kolegiji na koje je nastavnik biran
Dr. Zorana Bačelić
25.4.2015. od 10-12 h
Download

KOLEGIJI CIKLUS TKO SLUŠA Motorički porem., kron bol i art