ODBRANJENE DISERTACIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SARAJEVU
od osnivanja Fakulteta do 24.3.2011. godine
R.BR.
PREZIME I IME
DATUM ODBRANE
NASLOV TEZE
01.
Pudić Ivan
25. V 1954.
Prefiks "ga" u gotskom jeziku-Prilog učenju o
glagolskom vidu
02.
Hrabak Bogumil
9. XII 1957.
Dubrovački izvoz žitarica i variva iz Otomanskog
carstva početkom XVII stoljeća
03.
Gluščević Manojlo
13. X 1960.
Kuvada-Etnološka rasprava
04.
Vujović Dimitrije
30. VI 1961.
Ujedinjenje Crne Gore i Srbije
05.
Habazin Anñelko
13.IV 1962.
Bergsonova koncepcija Elan-vitala
06.
Filipović Muhamed
14. IV 1962.
Filozofski razvoj Lenjina i problem orijentacije
savremene filozofije
07.
Kuna Hetra
14. XI 1962.
Jezik Fra Filipa Laštrića
08.
ðorñević Branivoj
22. XI 1962.
Akcenat, kvantitet glasa i disanje u govoru na sceni
09.
Vasić Milan
10.IX 1963.
Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom
vlašću
10.
Erčić Vlastimir
26. X 1963.
Istorijska drama u Srba od 1736-1860.
11.
Sladojević Petar
24. XII 1963.
O osnovnim vremenskim kategorijama upotrebe
glagolskih oblika u srpskohrvatskom jeziku
12.
Prohić Kasim
29. X 1964.
Funkcija umjetnosti u konstituiranju autentičnosti
čovjeka u Marksovoj filozofiji
13.
Šunjić Marko
7. XII 1964.
Uspostavljanje i organizacija mletačke vlasti u
Dalmaciji u XV stoljeću
14.
Ćimić Esad
9. XII 1964.
Samoupravljanje i proces prevladavanja religije
15.
Petrović Radoslav
29. XII 1964.
Narodna stranka u Dalmaciji i nacionalno pitanje
NAUČNA OBLAST
(1860-1880)
16.
Muftić Teufik
9. I 1965.
Infinitivi trilitera u arapskom jeziku
17.
Muradbegović Muhamed
6. III 1965.
Metodička vrijednost kompleksnog i monografskog
postupka u početnom čitanju
18.
Lešić Zdenko
12. III 1965.
Književno djelo Ivana Gorana Kovačića
19.
Berberović Jelena
3. VII 1965.
Kritika metafizike u djelu Ludviga Vitgenštajna
20.
Stalio Blaženka
15. VI 1965.
Naselje i stan neolitskog perioda Jugoslavije
21.
Hussein Abdel Latif el Sayed
25. VI 1065.
Muhamed Musa Allamenz-Bosanac, arapski
jezikoslovac iz prve polovine XVII stoljeća
22.
Vrabec Miroslav
1. X 1965.
Igrani film kao sredstvo vaspitnog usmjeravanja
djece osnovnoškolskog uzrasta
23.
Stojkov Toša
6. XI 1965.
Opozicione snage u borbi protiv šestojanuarske
diktature u periodu 1931-1935. godine
24.
Milošević Ksenija
7. XII 1965.
Futur egzaktni u savremenom srpskohrvatskom
književnom jeziku
25.
Skender Rizaj
21. XII 1965.
Istorijski razvoj rudarstva na Kosovu i Metohiji i
susjednim oblastima od XV do XVIII vijeka
26.
Minović Milivoje
19. XII 1965.
Rečenica u proznim djelima Rastka Petrovića
27.
Vučković Radovan
25. XII 1965.
Naša kritika i Andrićevo književno djelo
28.
Živković Dragoje
9. IV 1968.
Borba za ujedinjenje sindikalnog pokreta u
Jugoslaviji 1919-1920. godine
29.
Premec Vladimir
27. VI 1968.
Patricijeva kritika Aristotela
30.
Šarčević Abdulah
27. VI 1968.
Kriza povijest i savremenosti
31.
Hadžirović Ahmed
10. IV 1969.
Sindikalni pokret i tarifno-štrajkačke akcije u BiH
1935-1941
32.
ðuretić Veselin
15. V 1969.
Istorijski
razvoj
narodne
vlasti
u
Bosni
i
2
Hercegovini od Drugog zasijedanja AVNOJ-a
33.
Ničković Radisav
15.XI 1968.
Dejstvo učenja putem rešavanja problema na
obrazovni učinak u elementarnoj nastavi fizike
(Eksperimentalna provera)
34.
Proničev Viktor
4. VI 1969.
Pokušaj
kompleksnog
objektivno-semantičkoj
strukturno-sintaksičkoj i semantičko-stilističkog
istraživanja sintaksičke jedinice
35.
Filipović Dragomir
13. X 1969.
Permanentno obrazovanje
ostvarivanja u Jugoslaviji
36.
Kovač Nikola
18. XII 1969.
Alijenacije u djelu Albera Kamija
37.
Šehić Nusret
22. I 1970.
Politička uloga i oblici djelatnosti četničkih
udruženja na području Bosne i Hercegovine u
razdoblju između dva rata
38.
Handžić Adem
28. I 1970.
Tuzla i njena okolina u XVI vijeku
39.
ðaković Luka
29. XII 1969.
Formiranje
političkih
stranaka
bosanskohercegovačkih Hrvata
40.
Boškov Vančo
19. III 1970.
Ljubavna lirika (Gazeliyat) Ishaka Čelebija Kritički tekst i književnoestetska analiza
41.
Grozdanić Sulejman
18. III 1970.
Misaone drame Taufiqa al-Hakima i preobražaj
arapskog svijeta
i
vidovi
njegovog
kod
42.
Hurem Rasim
12.V 1970.
Pojava krize narodnooslobodilačkog pokreta u
Bosni i Hercegovini krajem 1941. i početkom 1942.
godine
43.
Rizvić Muhsin
15. I 1971.
Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i
Hercegovini u doba Austrougarske vladavine
44.
Petrović Sreten
17.IV 1971.
Schellingovo mjesto u estetici njemačkog klasičnog
idealizma
45.
Ančić-Obradović Marija
16. III 1972.
Izvedene imenice sa značenjem lica muškog roda u
3
srpskohrvatskom i ruskom jeziku
46.
Pejović Božidar
21. II 1972.
Književno djelo Stjepana Mitrova Ljubiše
47.
Sekulović Radule
2. VI 1972.
Neke saznajne i motivacione komponente razvoja
(učenja) pogleda na svijet u nastavi društvenih
nauka
7. XI 1972.
Stavovi u radničkom pokretu BiH prema ratu,
revoluciji i stvaranju jugoslovenske države u drugoj
deceniji XX vijeka
Babić Nikola
48.
49.
Juzbašić Dževad
9. XI 1972.
Izgradnja željeznica u BiH u svjetlu Austrougarske
politike od okupacije do kraja Kalajeve ere
50.
Jovanović Radoman
15. XI 1972.
Politički odnos Crne Gore sa Srbijom od 18601878. godine
51.
ðurović Smilja
9. I 1973.
Škola Pokrovskog u sovjetskoj istoriografiji
52.
Kandić Boris
16.I 1973.
Banjalučki krug marksista
53.
Sušić Hasan
3. III 1973.
Ibn Haldun i njegov značaj za sociologiju
54.
Krnić Zdravko
13. VI 1973.
Njemačka narodna skupina u NDH
55.
ðuričković Dejan
25. VI 1973.
Uloga "Bosanske vile"(1185-1914) u književnoj i
kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine
18. III 1974.
Uspostavljanje šestojanuarskog režima 1929.
godine - sa posebnim osvrtom na Bosnu i
Hercegovinu
Šarac Nedim
56.
57.
Ovadija-Musafija Ina
23. X 1973.
Filozofija slobode u djelu J.P. Sartrea
58.
Roter Zdenko
8. V 1974.
Sociološki aspekti razvoja odnosa između katoličke
crkve i države u SFRJ
59.
Petković Novica
7. I 1974.
Lingvistički osnovi poetike opojaza
60.
Vujačić Vidak
17. XII 1973.
Patrijahalni sadržaji u životu Crnogorke
61.
Simeunović Vojin
13. VI 1974.
Povijest i svijest - Prilog marksističkoj kritici
4
metafizike
62.
Šonje Šimun
18. X 1974.
Latinski prijevod homerove Odiseje od Bernarda
Džamonjića
63.
Dervišbegović Muhamed
22. X 1974.
Vaspitno-obrazovni efekti porodičnog i domskog
smještaja djece lišene roditeljskog staranja
64.
Krkljuš Slavko
21. X 1974.
Sistemi i dinamika otkrivajućeg vođenja u nastavi
elementarne aritimetike i algebre
65.
Kulenović Tvrtko
21. XI 1974.
Teorijske osnove klasičnog azijskog i modernog
evropskog teatra
66.
ðorñević Miloje
26. XII 1974.
Razvoj analitičkih glagolskih oblika u njemačkom
jeziku
67.
Mulaibrahimović Halim
5. XII 1974.
Ideja čovjeka i društva u djelu Villiama Godwina
68.
Bodiroga Milan
6. XII 1974.
Partizanska narodna poezija štokavskog jezičkog
područja
69.
Redžić Enver
18. II 1975.
Austromarksizam i jugoslovensko pitanje
70.
Radeljković Zvonimir
4. IV 1975.
Toroov značaj u utemeljenju američke književne
tradicije
71.
Kusturica Nazif
27. VI 1975.
Inteligencija u dramama Maksima Gorkog iz epohe
prve Ruske revolucije
72.
Maksimović Vojislav
6. VI 1975.
Književno kritički rad Jovana Kršića
73.
Buha Aleksa
2. VII 1975.
Marksizam Karla Korscha
74.
Karabegović Ibrahim
25. III 1976.
Reformizam u radničkom pokretu u Bosni i
Hercegovini između dva rata (1921-1941)
75.
Janković Srñan
18. II 1976.
Diglosija u savremenom arapskom - Na
materijalima književnog arapskog i egipatskog
kolokvijalnog arapskog
76.
Babić Gojko
2. VII 1976.
Program racionalizacije vaspitno-obrazovnog rada
5
u osnovnoj školi
77.
Zovko Gojko
2. VI 1976.
Neke specijalno-psihološke i pedagoške implikacije
lakših oštećenja u učenika osnovne škole
78.
Ćorić Boris
30. VI 1976.
Značaj časopisa "Nada" za književnu i kulturnu
povijest Bosne i Hercegovine
79.
Gaković Milan
29. VI 1976.
Savez zemljoradnika (Zemljoradnička stranka) do
1929. godine
80.
Stojak Rudolf
29. VI 1976.
Sociološka metodika analize sadržaja u ispitivanju
fenomena masovne kulture
81.
Vulin Miodrag
11. XI 1976.
Petar Kočić - Život i djelo
23. XI 1976.
Djelatnost Hrvatske (Republikanske) seljačke
stranke u Bosni i Hercegovini do zavođenja
diktature
82.
Išek Tomislav
83.
Erceg Vladimir
20. XII 1976.
Pedagoška funkcija nastavnika srednje škole u
uslovima primjene moderne tehnike i tehnologije u
nastavi
84.
Marjanović Jovan
15. VI 1977.
Filozofija i svijest - Mjesto i značaj marksove
disertacije u njegovom djelu
85.
Suljević Kasim
2. VI 1977.
Nacionalnost Muslimana u svjetlu marksističke
teorije društva
86.
Hadžiosmanović Lamija
20. VI 1977.
Biblioteke za vrijeme Austro-Ugarske u Bosni i
Hercegovini
87.
Idrizović Muris
6. X 1977.
Abdurezak Hifzi Bjelevac (1886-1972). Život i
književno djelo
88.
Hadžibegović Ilijas
10. X 1977.
Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i
njen razvoj do 1914. godine
89.
Danilović Mirčeta
12. XII 1977.
Problem primene kibernetičkih metoda i principa o
obrazovnoj tehnici i tehnologiji
6
9. I 1978.
Efikasnost
programirane
obrade
gradiva
interpunkcije u osmom razredu osnovne škole
12. XII 1977.
Politika crnogorske vlade u novim krajevima
dobijenim u balkanskom ratu - od kraja 1912. - do
sredine 1914. godine
90.
Bakovljev Milan
91.
Babić Branko
92.
Dizdarević Ismet
93.
Okuka Miloš
10. III 1978.
O govoru Rame
94.
Hadžiselimović Omer
7. III 1978.
Američko socijalni roman u kritici na
srpskohrvatskom jezičkom području od 1918-1941.
godine
95.
Ostojić Branko
24. IV 1978.
Udio nekih kognitivnih i konativnih faktora u
savremenoj nastavi engleskog jezika u nas
96.
Pajin Dušan
28. VI 1978.
Filozofija upanišada
97.
Marjanović Vojislav
98.
Gabrić-Bagarić Darija
19. XII 1978.
Jezik Bartola Kašića
99.
Duraković Enes
21. XII 1978.
Pjesničko djelo Maka Dizdara
100.
Madžar Božidar
12. III 1979.
Pokret Srba Bosne i Hercegovine za crkvenoprosvjetnu samoupravu
101.
Dabić Bogdan
11. V 1979.
Pozajmljene imenice (evropeizmi) u slovenskim
standardnim jezicima - Njihova fonološka
adaptacija
102.
Ćehić Ejub
6. VII 1979.
Specifičnosti u učenju, razvoju, sposobnosti i
osobina ličnosti djece normalna vida i slijepe djece
103.
Vujčić Vladimir
13. X 1978.
Funkcija osnovne škole u razvijanju normalnih
stavova i normalnog ponašanja učenika
104.
Mesihović Nijaz
10. VII 1978.
Marksistička kritika teorije društvene strukture
7. I 1978.
3. X 1978.
Uticaj stvaralačkih
ponašanje učenika
sposobnosti
na
socijalno
Pripovedački svet Branka Ćopića
7
105.
Ćehajić Džemal
31. V 1979.
Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama
106.
Vojinović Perko
2. X 1979.
Vrbaska banovina u političkom sistemu Kraljevine
Jugoslavije
107.
Orahovac Sait
14. III 1980.
108.
Miljanović Mitar
5. V 1975.
Savremeno shvatanje socijalizma u sovjetskom
marksizmu
109.
Musabegović Sadudin
23. VI 1980.
Mimetički i konstruktivni momenat u umjetnosti Prilog proučavanju teorije filma
110.
Hunski Vjekoslava
30. VI 1980.
Naučnoistraživačka i publicistička djelatnost u
Bosni i Hercegovini (1866-1918)
111.
Huković Muhamed
26. IX 1980.
Alhamijado književnosti i njeni stvaraoci u Bosni i
Hercegovini
112.
Gajević Dragomir
12. XII 1980.
Tin Ujević u jugoslovenskoj književnoj kritici
113.
Tutnjević Staniša
19. XII 1980.
Socijalni vidovi proze u Bosni i Hercegovini između
dva rata 1919-1941.
114.
Stojaković Petar
12. I 1981.
Kognitivna i motivaciona funkcija teorija
instrukcije i njihov značaj za školsko učenje
115.
Tomić-Kovač Ljubica
30. III 1981.
Književno djelo Borivoja Jevtića
116.
Kermauner Taras
28. V 1981.
Cankarjeva dramatika
117.
Stamatović Desanka
19. VI 1981.
Čitališta u Srbiji u XIX veku
118.
Brkić Milenko
30. VI 1981.
Moralno vaspitanje u našoj pedagoškoj teoriji i
školskoj praksi (1945-1975)
119.
Palekčić Marko
29. VI 1981.
Pedagoški smisao i snaga unutrašnje motivacije u
školskom učenju
120.
Babić Veljko
6. XI 1981.
Pedagoški aspekti razvijanja međuljudskih odnosa
u nastavno-vaspitnom procesu osnovne škole
Kulturno-istorijske, etičke i estetske
muslimanskih narodnih pjesama
oznake
8
121.
Finci Predrag
26. XI 1981.
Umjetnost i život - Odnos umjetnosti i egzistencije u
savremenoj filozofiji
122.
Prica-Soretić Mirjana
21. XII 1981.
Kognitivne sposobnosti i sposobnosti čitanja na
engleskom kao stranom jeziku
123.
Kraljačić Tomislav
17. III 1982.
Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903
124.
Dojčinovski Kiro
31. III 1982.
Makedonska bibliografija kao faktor afirmacije
kulturnog nasleđa Makedonije
125.
Cvetanović Vladimir
9. XI 1981.
Srpska književnost Kosovskog
veku
pomoravlja u XX
126.
Georgijevski Mihajlo
18. III 1982.
Kulturno-prosvjetna
i
politička
uloga
bibliotekarstva u Vardarskoj Makedoniji između
prvog i drugog svetskog rata
127.
Jokanović Vladimir
16. IV 1982.
Pedagoška i šira društvena funkcija bibliotekara u
radu sa odraslim korisnicima narodnih biblioteka
128.
Ignjatović Rodoljub
23. IV 1982.
Mogućnosti i ispitivanja i menjanja tipičnih
interpersonalnih i interpersonalnih svojstava i
odnosa u grupama adolescenata
129.
Vilotijević Mladen
25. VI 1982.
Uticaj komplesnog sistema vrednovanja
vaspitno-obrazovne rezultate u školi
130.
Banñur Veljko
31. III 1983.
Zakonitost u promjeni
nastavnom procesu
131.
Travar Dušan
18. III 1982.
Diferenciologija i supoziociologija
132.
Kemura Ibrahim
25. III 1983.
Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana
BiH (1903-1941)
133.
Pašalić-Kreso Adila
28. III 1983.
Društveni i pedagoški problemi smanjivanja
nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih
134.
Ninković Adam
27. IV 1983.
Filozofska osnova socijalnog učenja Svetozara
Markovića
položaja
učenika
na
u
9
135.
Done Aleksandar
24. X 1983.
Važniji sintaksičko-stilistički problemi u rukopisnim
kopijama "Žitija Aleksandra Nevskog"
136.
Tošović Branko
11. X 1983.
Glagol kao konstituent književnoumjetničkog stila
ruskoga jezika u poređenju sa srpskohrvatskim
137.
Kovačević Miloš
25. V 1984.
Sistem sintaksičkih jedinica za obilježavanje uzroka
u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku
138.
Svrdlin ðuro
28. XII 1983.
Društveno pedagoški smisao i način organizovanja
stalnog stručnog usavršavanja nastavnika razredne
nastave
139.
Žuljević Emir
6. VII 1984.
Bibliotečki
informacija
140.
Kečo-Isaković Emina
30. V 1984.
Masovna
kultura
i
sredstva
masovnog
komuniciranja u kritičkoj teoriji društva
141.
Nedimović Uroš
23. III 1984.
Istorijski razvoj narodnooslobodilačkog fronta u
Bosni i Hercegovini od 1935. do 1945. godine
142.
Ćuzulan Spasoje
10. VII 1984.
Metafizičke pretpostavke teorije značenja i jezika u
fenomenologiji Edmunda Husserla
143.
Ferović-Koluder Selma
12. X 1984.
Muzičko vaspitanje u Bosni i Hercegovini 18781980.
144.
Memija Emina
21. I 1985.
Štampana knjiga i periodika u Bosni i Hercegovini
1800-1878
145.
Miličić Budimir
10. I 1985.
Radnička klasa Sarajeva 1919-1941
Stančić Ljiljana
9. V 1985.
Lingvistička terminologija u Bosni i Hercegovini u
vrijeme Austrougarske uprave
19. VI 1985.
Književno djelo Zije Dizdarevića u kontekstu
međuratne književnosti naroda Bosne i Hercegovine
146.
147.
Kalač Iso
148.
Nenadić Mile
149.
Ilić Mile
8. I 1985.
14. XI 1985.
klasifikacioni
sistem
i
teorije
Pojam slobodnog vremena u djelu Karla Marksa
Razvoj i problemi pedagoške nauke u Bosni i
10
Hercegovini 1945-1980
Bosto Sulejman
17. VI 1985.
Hermeneutička teorija jezika, problem jezika u
filozofskoj hermeneutici Hansa Georga Gadamera
Komšić Ivo
14. VI 1985.
Dijalektika robnog oblika. Pretpostavke dijalektike
diskontinuiteta u Marksovom kapitalu
Žiga Jusuf
10. VII 1985.
Lenjin o kulturi kao činiocu revolucionarne izmjene
društva
Babić-Avdispahić Jasminka
21. V 1985.
Problem odnosa slobode i razuma u metaetičkoj
teoriji Richarda M.Harea
154.
Tepić Ibrahim
9. V 1986.
Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878
155.
Halilović Enver
13. V 1986.
Sartreova kritika dijalektičkog materijalizma
156.
Matijević Špiro
15. V 1986.
Umjetnička poezija o Titu
Čaušević Ekrem
26. VI 1986.
Dijahroni i sinhroni aspekti evolucije intencionala
futura u turskom jeziku
158.
Vuković Milan
3. III 1986.
Estetički pogledi A.V.Lunačarskog
159.
Palameta Miroslav
6. VI 1986.
Pjesništvo Nikole Šopa
Hasan Husni Mulla Hasani
13. III 1987.
Književni skupovi i kružoci u arapskoj starini i
klasici
Živanović Milorad
31. III 1987.
Odnos teorije i prakse u savremenoj marksističkoj
filozofiji
162.
Jovović Vasilije
29. V 1987.
Razvoj bibliotekarstva u Crnoj Gori 1878-1941
163.
Kasumović Ismet
9. XII 1987.
Filozofsko-sufijsko učenje Ali-Dede Bošnjaka
164.
Slavnić Ivo
25. XII 1987.
Geneza modernog istorijskog romana
Zalokar Jadran
16. II 1988.
Arthur Schopenhauer
filozofije
Čedić Ibrahim
8. IV 1988.
Odnos
jezika
Mehmed-bega
Kapetanovića
Ljubušaka prema bosanskohercegovačkoj jezičkoj
150.
151.
152.
153.
157.
160.
161.
165.
166.
i
problemi
suvremene
11
praksi s kraja XIX vijeka
167.
168.
Besarović Gordana
30. VI 1988.
Ruska i ruska sovjetska književnost u časopisima
Bosne i Hercegovine
Šimunović Pero
30. VI 1988.
Književno kritički rad Stanislava Šimića
Šestić Lada
1. VII 1988.
Oblici sa nastavkom ing u engleskom jeziku i
odgovarajuće srpskohrvatske strukture u tehničkom
registru
Osipov Vladimir
2. VII 1988.
Semantika i gramatika glagola faire u savremenom
francuskom jeziku
Kreho Fahrudin
5. VII 1988.
Lingvo-semiotički aspekti prevođenja književnog
teksta
Ivanišević Milica
6. VII 1988.
Esejistički i kritički rad Jovana Dučića
Mrkonjić Anñelko
13. VII 1988.
Pedagoško-andragoški činioci kvaliteta srednjeg
obrazovanja
Stanojević Borislav
10. V 1988.
Međuzavisnost uslova porodične sredine i razvoja
ličnosti učenika
Slatina Mujo
19. VII 1988.
Pedagoški smisao Marksova djela
Muftić Fatima
11. V 1988.
Kontroverze oko diktature proleterijata
francuskoj poslijeratnoj filozofiji
ðukić Bogomir
20. VI 1988.
Genetički strukturalizam u Lusiena Goldmana
Ljubović Amir
23. VI 1988.
Radovi naših pisaca iz oblasti logike na arapskom
jeziku.-Historijsko komparativa istraživanja
Šekara Luka
26. IX 1988.
Naša narodna pjesma u ruskoj književnosti XIX i
prve polovine XX vijeka
Sladojević Ranko
17. X 1988.
Između kabaretskog i apokaliptičkog. Prilog
razumijevanju ranog ekspresionizma na primjeru
Jakoba van Hodisa i njegovih pjesničkih motiva
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
u
12
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
Itković Zora
8. XII 1987.
Funkcija inovacija u nastavi u sticanju znanja i
socijalizaciji učenika
Muminović Hašim
24. XII 1988.
Razvoj metodičkih koncepcija nastave naše osnovne
škole od 1945. do 1985. godine
Perišić Vladan
5. XII 1988.
Recepcija grčke filosofije u ranoj patrističkoj misli
Hanjalić Suada
10. I 1989.
Teorijske osnove i praksa nastave fizike u osnovnoj
školi BiH (1878-1985)
ðurović Miroslav
17. II 1989.
Poezija Radovana Zogovića
Marjanović Svetislav
29. III 1989.
Psihološki aspekti konfliktnih odnosa u braku i
njihovo rješavanje
Šijaković Bogoljub
3. IV 1989.
PHYSIS
i
PSYCHE
predsokratovskoj filozofiji
Lukić Cvijetin
25. IV 1989.
Značajniji faktori razvoja
osnovnoškolskog uzrasta
Dželilović Muhamed
27. VI 1989.
Dante u slavenskoj književnoj kritici XX vijeka
Tanović Mustafa
5. VII 1989.
Sistem vježbi i njihova funkcija u nastavi stranih
jezika
Domazet Todor
6. VII 1989.
Mjesto i uloga Veselina Masleše u razvoju
marksističke misli
Kujundžić Enes
30. X 1989.
Katalogizacija i klasifikacija arapskih izvora iz
područja egzaktnih nauka u bibliotekama Bosne i
Hercegovine
Fočo Salih
31. X 1989.
Socijalni smisao štrajka u sistemu socijalističkog
samoupravljanja
Dizdar Srebren
12. XII 1989.
Razvoj i osobenosti književnog djela Ngugi wa
Thiong'a
Gavrilović Zlatan
19. XII 1989.
Filozofske pretpostavke suvremene znanosti
192.
193.
194.
195.
-
Istraživanje
ličnosti
o
učenika
13
196.
197.
Kostić Petar
11. I 1990.
Selekcija ljudstva i predikcija prilagođenosti
pojedinca zahtjevima vojne organizacije
Lapenda Stjepan
15. VI 1990.
Francuska književnost u dalmatinskoj periodici na
hrvatskom ili srpskom jeziku (1844-1918)
Ahtik Miroslav
19. VI 1990.
Uticaj sociopsiholoških faktora na broj i vrstu
izostanaka sa posla u radnim organizacijama
materijalne proizvodnje
Zvačko-Pehar Lidija
20. VI 1990.
Razvojni problemi i vaspitanje predškolske djece
Bevanda Mladen
22. VI 1990.
Pedagoška misao u Bosni i Hercegovini između dva
rata (1918-1941)
Muzaferija Gordana
23. X 19890.
Narodna pjesma kao inspiracija u jugoslovenskom
dramskom stvaralaštvu
Ajanović Dževdeta
1. XI 1990.
Društvene i pedagoške pretpostavke za ostvarivanje
vaspitne funkcije srednje škole
Berić Dušan
6. XI 1990.
Ustanak u Hercegovini 1852-1862
198.
199.
200.
201.
202.
203.
Kalender Fahrudin
20. XII 1990.
Osnivanje, razvoj i uloga radničkih biblioteka i
čitaonica u Bosni i Hercegovini do 1941. godine
Savić Jovan
27. XII 1990.
Povezanost intrinsičke motivacije sa kognitivnim,
konativnim i socijalno-demografskim faktorima
28. XII 1990.
Razvoj specijalnog školstva u Bosni i Hercegovini Prilog proučavanju, vaspitanja, obrazovanja i
rehabilitacije mentalno retardiranih lica (18781980)
Hašimbegović Aida
10. I 1991.
Neurološki korelati cerebralnih abnormalnosti i
institucionalne deprivacije u hroničnoj shizoferenoj
populaciji
208.
Lasić-Lazić Jadranka
10. I 1991.
Bibliotečko-informacijski sustav i školska knjižnica
209.
Jelušić Srećko
15. I 1991.
Struktura i organizacija bibliotečkih sustava
204.
205.
206.
Šarenac Obrad
207.
14
Čarkić Milosav
25. I 1991.
Glasovna struktura stiha (na materijalu poezije
neosimbolističkih srpskih pesnika)
Katnić-Bakaršić Marina
19. III 1991.
Sintaksičko-stilističke osobine gradacije u ruskom i
srpskohrvatskom jeziku
212.
Lozić-Leko Dijana
20. III 1991.
Adornova kritika uma i problem njenog utemeljenja
213.
Tanasić Sreto
25. IV 1991.
Prezent u savremenom srpskohrvatskom jeziku
Maliković Dragi
29. V 1991.
Odnos Dubrovačke Republike sa centrima ankonske
Marke od 1420. do 1620. godine
Milivojević Svetozar
30. V 1991.
Pedagoške inovacije u teoriji i nastavnoj praksi
Gutović Vukašin
6. VI 1991.
Kognitivne i konativne crte ličnosti vaspitno
zapuštene i delikventne mladeži
Hadžiefendić Remzija
28. VI 1991.
Semantičko-stilistička
analiza
deminucije
i
augmentacije u srpskohrvatskom standardnom
jeziku
Škuljević Željko
5. VII 1991.
Mjesto Branislava Petronijevića u povijesti novije
filozofije
Muratspahić Izet
20. XI 1991.
Razvoj makedonskog romana
Vlahović Boško
24. XII 1991.
Funkcije centara
inovacija
Vlaisavljević Ugo
31. VII 1992.
Izvor, ontologija i metafizika od Merleau-Pontyjeve
fenomenološke
ontologije
ka
Derridinoj
gramatologiji
Žuljević Snježana
25. VIII 1992.
Relativne rečenice u njemačkom i srpskohrvatskom
jeziku - kontrastivno istraživanje
Zilić Erminka
27. VIII 1992.
Funkcije člana u njemačkom jeziku i prenošenje tih
funkcija u srpskohrvatski jezik
1. IV 1993.
Model bibliografske obrade dokumenata iz
područja istorijskih i humanističkih znanosti na
210.
211.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Bakaršić Kemal
za
desiminaciju
nastavnih
15
primjeru arheološke
Hercegovine
225.
226.
227.
publicistike
Bosne
i
Filandra Šaćir
16. VI 1993.
Um u klasičnoj kritičkoj teoriji - koncept uma kod
kasnog Maxa Horkheimera
Slavnić ðorñe
12. VII 1993.
Uticaj Henrika Ibzena na južnoslavensku dramu
Hafizović Rešid
9. IX 1993.
Teološko-filozofijsko učenje o logosu u djelu Muhjid-din Ibn Arabija
Filozofija
Filozofija
228.
Tanović Ilijas
10. XII 1993.
Ekvivalentnost prevoda frazema sa našeg na ruski
jezik (na materijalu književnog djela Ive Andrića i
prevoda tog djela na ruski jezik)
229.
Jakiša-Crnogorčević Vesna
10. II 1994.
Provjeravanje efikasnosti metodâ i teorijski
doprinos u nastavi engleskog jezika za odrasle
Metodika
230.
Muhović Muslija
29. XI 1995.
Čovjek u konceptima utemeljivača suvremene
filozofske antropologije (Scheler, Cassirer, Gehlen i
Plessner)
Filozofija
231.
Mušeta-Aščerić Vesna
26.XII 1996.
Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću
Historija
232.
Aličić S. Ahmed
30. XII 1996.
Pokret za autonomiju Bosne 1831/32. godine
Historija
233.
Miliša Zlatko
7. III 1997.
Teorijsko-metodološki
problemi
odgojne vrijednosti rada
234.
Ćatić Refik
3. IV 1997.
Slika o sebi djece nepotpunih i potpunih porodica
235.
Arnautović Samir
10.VII 1997.
Perspektivizam Nietzscheove misli i kritika moderne
236.
Hrkać Serafin
26. VII 1997.
Izlaganje o univerzalijama u djelu Antuna
Žderića:Enchyridion in universam aristotelicoscoticam logicam
237.
Ibrulj Nijaz
27. III 1998.
Filozofija i filozofija logike. Prilog istraživanju
ontoloških i epistemoloških pretpostavki logike
Filozofija
238.
Silajdžić Adnan
30. III 1998.
Al-Aš'arijevo filozofsko-teološko učenje o Božijim
imenima i atributima
Filozofija
istraživanja
Pedagogija
Filozofija
16
239.
Džanko Muhidin
29. V 1998.
Bošnjačka književnost za djecu (teorijski, povijesni i
metodički aspekti)
Književnohistorijska
240.
Smajkić Safet
11. VII 1998.
Razvoj sistema obrazovanja nastavnika osnovne
škole u Bosni i Hercegovini od 1946. do 1986.
godine
0
241.
Osmić Ibrahim
22. II 1999.
Komunikacije i interakcije u nastavnom procesu
Pedagogija
242.
Šestanović Muhamed
4. III 1999.
Posljedice ratnih nasilja u Bosni i Hercegovini na
psihički integritet djece
Psihologija
243.
Šehović Mirha
3. VI 1999.
Evaluacija
rezultata
dobivenih
primjenom
kognitivno--bihevioralne metode u radu sa
traumatiziranom djecom prognanih i raseljenih lica
Psihologija
244.
Pirić Alija
16. XI 1999.
Život i književno djelo Šemsudina Sarajlića
245.
Lovrenović Dubravko
18. XII 1999.
Ugarska i Bosna (1387. - 1463.)
246.
Softić Aiša
12. I 2000.
Historijske usmene predaje Bošnjaka
247.
Šago Frane
5. IV 2001.
Odnos Frommovog i Marcuseovog problema
otuđenja
248.
Kazaz Enver
8. V 2001.
Bošnjački roman XX vijeka
249.
Kahteran Nevad
250.
Marić Damir
251.
Književnohistorijska
Književnohistorijska
Filozofija
Književnohistorijska
SOPHIA PERENIS (René Guénon, Frithjof Schuon
i Seyyed Hossein Nasar)
Filozofija
3. IX 2001.
Sokrates i kinici
Filozofija
Agić Nihad
15. X 2001.
Prpovjedački oblici u djelu Meše Selimovića
252.
Bajraktarević Jasna
6. XII 2001.
Dimenzije ličnosti i stil ponašanja aktivnih učesnika
u sportu
253.
Hasanbegović Fatma
31. I 2002.
Književno djelo Alije Nametka
254.
Mujkić Asim
1. II 2002.
Antiesencijalistički karakter filozofije pragmatizma
Filozofija
255.
Bandžović Safet
6. III 2002.
Iseljavanje muslimanskog slavenskog stanovništva
(Bošnjaka, Goranaca, Torbeša i dr.) iz Sandžaka,
Historija
27. VII 2001.
Književnohistorijska
Psihologija
Književnohistorijska
17
Makedonije i sa Kosova u Tursku (1912.-1970)
256.
Vešović Marko
8. IV 2002.
Jezik poezije Radovana Zogovića
257.
Šehić Zijad
19. IV 2002.
Bosanskohercegovački zemaljski pripadnici u
vojnoj organizaciji Habsburške Monarhije (1878.1918.).
258.
Vejo Edina
13. VI 2002.
Priroda porodičnog odgojnog uzora kod Bošnjaka
259.
Neimarlija Hilmo
4. VII 2002.
Morfologija svjetske povijesti Oswalda Spenglera
260.
Ključanin Zilhad
10. IX 2002.
Pobožna bošnjačka poezija XX vijeka.
Pedagogija
Pedagogija
Književnohistorijska
Historija
Pedagogija
Književnohistorijska
261.
Mavrak Mirjana
4. XI 2002.
Kvaliteta
komunikacije
među
agensima
socijalizacije u pedagoškom radu sa zdravom
i
hronično bolesnom djecom.
262.
Pejić Marinko
6. I 2003.
Programirano učenje uz pomoć kompjutora u
nastavi matematike osnovne i srednje škole.
263.
Čengić Almedina
21. IV 2003.
Krleža i nordijska drama
264.
Ramić Osman
26. V 2003.
Sposobnosti i osobine ličnosti invalida rata u
funkciji edukacije i zapošljavanja
Psihologija
265.
Lavić Senadin
25. VI 2003.
Racionalnost, jezik, zajednica - tradicionalni model
znanja v. pluralistička epistemologija
Filozofija
266.
Hadžić-Suljkić Mirzeta
15. X 2003.
Savremeni pedagoški modeli permanentnog
usavršavanja nastavnika srednje škole
Pedagogija
267.
Oruç Hatice
21. X 2003.
Društveno-ekonomske
prilike
u
bosanskom
sandžaku od 1463. godine do početka 17. stoljeća
Historija
268.
Špago Salko
9. I 2004.
Reforma školstva i pedagoške ideje u Bosni i
Hercegovini u periodu od 1878. do 1918. godine
Pedagogija
269.
Sarić Safet
12. I 2004.
Osman-Azizovo književno djelo
270.
Zvizdić Sibela
29. III 2004.
Percipirana socijalna podrška kao prediktor
psihološke otpornosti mlađih adolescenata nakon
Književnohistorijska
Književnohistorijska
Psihologija
18
rata
271.
Pavlović Slobodan
31. III 2004.
Kognitivno-emocionalne promjene kod ratnih
veterana sa razvijenim posttraumatskim stresnim
poremećajem nakon rata u Bosni i Hercegovini
Psihologija
272.
Šator Muhamed
14. VI 2004.
Jezik i stil Maka Dizdara
Lingvistika
273.
Bulić Refik
15. VI 2004.
Ekavsko-jekavski
kraja
274.
Tomić Ruža
30. VI 2004.
Kvaliteta sociopedagoške komunikacije sa djecom
koja su ispoljila delinkventno ponašanje
275.
Gazić Lejla
5. VII 2004.
Naučno i stručno djelo dr. Safvet-bega Bašagića
Filozofija
276.
Milišić Senija
11. XI 2004.
Institucionalizacija nauke u Bosni i Hercegovini
(1945.-1958.)
Historija
277.
Duraković-Belko Elvira
30. XI 2004.
govori
tešanjsko-maglajskog
Odrednice psihosocijalne prilagodbe mladih ljudi
nakon rata
Lingvistika
Pedagogija
Psihologija
(longitudinalna studija)
278.
Hrustić Meliha
28. VI 2005.
Valentnost
pridjeva
u
njemačkom
bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
279.
Peterschik Azra
28. XI 2005.
Utjecaj stresa na pojavu psihosomatskih teškoća
kod bosanskohercegovačkih migranata
Psihologija
280.
Kolenović-ðapo Jadranka
29. XI 2005.
Smisao za humor i struktura ličnosti
Psihologija
281.
Katz Vera
17. IV 2006.
Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine
u tranziciji 1945-1953. godine
Historija
282.
ðapo Nermin
31. VII 2006.
Intenalna i eksternalna validacija dinamičkog
testiranja inteligencije
Psihologija
283.
Kurtović Esad
6 IX 2006.
284.
Palić Ismail
11. IX 2006.
i
Sandalj Hramić Kosača i njegovo vrijeme
Dativ u savremenom bosanskom jeziku (sintaksičkosemantički opis)
Lingvistika
Historija
Lingvistika
19
285.
Todorović Milorad
11. X 2006.
Priroda i smjer relacija između “tjelesnog” i
“psihičkog” u selfu
Psihologija
286.
Topić Miroslava
12. X 2006.
Franjevačke škole i zavodi u BiH
Pedagogija
287.
Šehović Amela
4. IV 2007.
Analiza konverzacije u bosanskohercegovačkim
dramama 20. vijeka (socio-lingvistički pristup)
Lingvistika
288.
Tipura Safet
5 IV 2007.
Književno djelo Hasana Kikića
Književnohistorijska
289.
Kunić Mirsad
9 IV 2007.
Junaci krajiške epike
Književnohistorijska
290.
Dizdar Senada
30 V 2007.
Sistemi za označavanje i pretraživanje informacija
u bibliotečko-informacionim sistemima i servisima
291.
Dizdar Elma
5 VII 2007.
Atribut u arapskom jeziku
Lingvistika
292.
Khan Shahab Yar
6. VII 2007.
Djelo Williama Shakespearea u ozračju savremene
postkolonijalne književnosti
Književnost
293.
Kadrić Adnan
15 X 2007.
Poetski
izraz
Sabita
(lingvistička analiza)
Lingvistika
294.
Alić Amel
18. I 2008.
Povezanost socio-pedagoških faktora obiteljskog
života i transgeneracijskog prijenosa vrijednosnih
orijentacija
Pedagogija
295.
Bakšić Sabina
24. III 2008.
Strategije učtivosti u turskom jeziku
Lingvistika
296.
Pobrić Edin
26. III 2008.
Odnos teorijskog i književno-praktičnog koncepta u
djelu Umberta Eca
Književnost
297.
Granov Alma
3. IV 2008.
Semiotički pristup znakovima
orijentiranim inter-faceima
Lingvistika
298.
Hodžić Dževad
20. V 2008.
Svijet znanosti i tehnike i problem odgovornosti
299.
Handukić Irfan
21. V 2008.
Faktori i varijacije kreativnosti u nastavi likovne
kulture
Pedagogija
300.
Gazetić Edisa
22. V 2008.
Teorijski i narativni aspekti rodnih (gender)
konfiguracija u feminilnom tekstu
Književnost
301.
Marendić Zora
29. V 2008.
Razvoj početnih matematičkih pojmova putem
Pedagogija
Alaudina
u
Bošnjaka
korisnički
Bibliotekarstvo
Filozofija
20
rješavanja problema u integriranom predškolskom
kurikulumu
302.
Abadžić-Hodžić Aida
24. VI 2008.
Moderno i postmoderno u bosanskohercegovačkoj
grafici šezdesetih i sedamdesetih godina 20.
stoljeća
303.
Celin Anton
30. VI 2008.
Svesvjetlost – načelo postajanja bitka
304.
Bajtal Esad
30. VI 2008.
Recepcija budizma u zapadnoj psihologiji
Psihologija
305.
Preljević Vahidin
28. VIII 2008.
Slike tjelesnosti u estetici i romanu njemačkog
ranog romantizma
Knjževnost
306.
Radušić Edin
8. IX 2008.
Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od 1857.
do 1878. godine
Historija
Književnost
Historija umjetnosti
Filozofija
307.
Demić-Grabić Alma
10. IX 2008.
Konstrukcije narativnih identiteta: kraj stoljeća i
bosanskohercegovački roman u komparativnoj
perspektivi
308.
Čar-Drnda Hatidža
10. IX 2008.
Nastanak Mostara, njegov urban ii demografski
razvoj do kraja 16. stoljeća
Historija
309.
Hasanbegović Enedina
8 X 2008.
Rizični i zaštitni faktori upotrebe i zloupotrebe
psihoaktivnih supstanci kod adolescenata
Psihologija
310.
Fako Indira
13. X 2008.
Zona proksimalnog razvoja u funkciji dobi
Psihologija
311.
Tufekčić Adnan
29. X 2008.
Etnopedagoški problemi odrastanja i odgajanja
Pedagogija
312.
Koso-Drljević Maida
19. I 2009.
Neuropsihološka procjena kognitivnih funkcija kod
osoba sa subarahnoidalnom hemoragijom
Psihologija
313.
Nazibegović Sead
20. I 2009.
Povijest metodičkih istraživanja u nastavi
maternjeg jezika i književnosti u Bosni i
Hercegovini (1878.-2005.)
314.
Nakaš Lejla
20. V 2009.
Jezik i grafija krajišničkih pisama kao specifičan
vid očuvanja zapadnoštokavskog pisanog
kontinuiteta na rukopisnoj bosančici
Lingvistika
315.
Mujić Munir
27. V 2009.
Tropi i figure u arapskoj stilistici
Književnost
Metodika nastave jezika i
književnosti
21
316.
317.
318.
Ćatović Alena
Babić Mile
Mandić Asja
3. VI 2009.
Orijentalno-islamska
književna
tradicija
stvaralaštvu Hasana Zijaije Mostarca
18. VI 2009.
Metafizičko utemeljenje politike u Hegelovoj
“Filozofiji prava (Država i religija u Hegelovoj
“Filozofiji prava”)
Filozofija
29. VI 2009.
Problem recepcije savremene umjetnosti: Uloga i
značaj programskog djelovanja muzeja savremene
umjetnosti
Historija umjetnosti
Stilovi
319.
Pušina Amir
30. VI 2009.
320.
Islamović Elvira
16. VII 2009.
Žene Bosne i Hercegovine u modernizacijskim
procesima 19. i 20. vijeka
Sociologija
321.
Kafedžić Lejla
27. VIII 2009.
Iskustva i problemi inkluzivnog obrazovanja u
osnovnim školama Kantona Sarajevo (2004-2008.)
Pedagogija
322.
Efendić-Spahić Tamara
28. VIII 2009.
Osobine ličnosti roditelja kao determinanta
percepcije kvaliteta porodičnih interakcija od
strane njihove djece adolescenata
Psihologija
323.
Gačanin Sabaheta
8. X 2009.
Lingvostilistička analiza perzijskog divana Ahmeda
Hatema Bjelopoljaka
Lingvistika
14. X 2009.
Relacije kognitivnih sposobnosti, konativnih
karakteristika i specifične spretnosti igrača sjedeće
odbojke
Psihologija
18. XI 2009.
Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u
bošnjačkoj književnosti 20. stoljeća (Od utilitarizma
preporodnog doba do savremene poetike
svjedočenja)
Književnost
Lingvistika
Šoše Jasmina
studija
Književnost
validnosti teorije
mentalnog
samoupravljanja
324.
mišljenja:
u
325.
Kodrić Sanjin
326.
Smailagić Vedad
6. I 2010.
Sekundarni
tekstovima
327.
Bećirović Denis
14. I 2010.
Islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini
njemački
prijedlozi
u
novinskim
Psihologija
Historija
22
1945.-1953. godine
328.
Ovčina Damir
20. IV 2010.
Vrijeme i priča u romanima i pričama Nedžada
Ibrišimovića
Književnohistorijska
Ideološka instrumentalizacija književnosti u
bosanskohercegovačkim
udžbenicima
bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti
(na primjerima iz čitanki od petog razreda osnovne
škole do četvrtog razreda srednje škole)
Književnohistorijska
329.
Veličković Nenad
17. V 2010.
330.
Avdagić Anisa
18. V 2010.
331.
Pozderac-Lejlić Dubravka
15. VII 2010
332.
Zvrko Husein
1. IX 2010.
333.
Izet Pehlić
12. X. 2010.
334.
Aid Smajić
15. XI. 2010.
335.
Kristina Sesar
13. XII. 2010.
Bosanskohercegovačka pripovijetka u procesima
evropeizacije i tranzicije: diskurzivni pristup
reprezentaciji identiteta
Kultura vizualnog u suvremenom okruženju
Pripovjedačka proza Ćamila Sijarića
Povezanost vrijednosnih orijentacija i socijalne
distance kod bosanskohercegovačkih
srednjoškolaca
Psihosocijalni aspekti religioznosti kao
determinante međunacionalne tolerancije
Nasilje u osnovnoj školi: povezanost razine
pobuđenosti i uloge u nasilnom ponašanju sa
upotrebom strategija suočavanja i psihološkom
prilagodbom
Književnohistorijska
Filozofija
Književnohistorijska
Pedagogija
Psihologija
Psihologija
23
Download

Odbranjene doktorske disertacije