UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA GERMANISTIKU
PLAN RADA NASTAVNIKA/SARADNIKA SA VANREDNIM STUDENTIMA (ZA VRIJEME RADNIH
SUBOTA), U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2014/2015. GODINE
Red.
br.
1.
Ime i prezime
Prof. dr. Erminka Zilić, redovni
profesor
2.
Prof. dr. Vahidin Preljević,
vanredni profesor
3.
Prof. dr. Vedad Smailagić,
vanredni profesor
Kabinet
Konsultativna nastava radnom
subotom
238
10,00 – 11,00 Stilistika
11,00 – 12, 00 Leksikologija
IP Tvorba riječi u njemačkom jeziku
244
246
9,00 – 9,30 Uvod u lingvistiku
9,30 – 10,00 Valentna gramatika
10,00 – 10,30 IP Jezik i mediji
238
10,00 – 11,00 Morfologija
njemačkog jezika 2
11,00 – 12,00 Uvod u tehnike
naučnog rada
12,00 – 13,00 IP Gramatika
zavisnosti
Doc. dr. Sanela Mešić, docent
4.
5.
6.
Dr. Zlata Maglajlija, metodičar
Doc. dr. Ljubinka Petrović Ziemer, docent
10,00 – 11,00 Pregled historije
njemačke književnosti 2
11,00 – 12,00 Književnost austrijske
moderne
12,00 – 13,00 Teme i motivi iz
njemačke književnosti
233
Na bolovanju
240
9,00 – 10,00 Starija njemačka
književnost
10,00 – 11,00 Historija austrijske i
njemačke kulture
11,00 – 12,00 Njemačka književnost
XX. stoljeća
12,00 – 13,00 Njemačka književnost
i žanrovska politika
7.
246
9,00 – 10,00 Stilistika
10,00 – 11,00 Njemački jezik 2 (opći
predmet)
233
8,00 – 9,30 Morfologija njemačkog
jezika 2
9,30 – 11,00 Valentna gramatika
11,00 – 12,30 Savremeni njemački
jezik 6-Prijevod 6
239
9,00 – 10,00 Historija jezika
10,00 – 11,00 Savremeni njemački
jezik 8-Prijevod 2
11,00 – 12,00 Leksikologija
12,00 – 13,00 Morfologija
njemačkog jezika 2
244
8,00 – 9,00 Uvod u naratologiju
9,00 – 10,00 Weimarska klasika
10,00 – 11,00 IP Veliki autori
njemačke književnosti
240
10,00 – 11,00 Weimarska klasika
11,00 – 12,00 Historija austrijske i
njemačke kulture
12,00 – 13,00 Kultura bečke
moderne
13,00 – 14,00 Interkulturalno
proučavanje njemačke književnosti
239
9,00 – 10,00 Pregled historije
njemačke književnosti 2
10,00 – 11,00 Starija njemačka
književnost
11,00 – 12,00 Njemačka književnost
XX. stoljeća
12,00 – 13,00 IP Autori XX. stoljeća
239
9,00 – 10,00 Morfologija njemačkog
jezika 2
10,00 – 11,00 Metodika nastave
njemačkog jezika 2
11,00 – 12,00 Metodika nastave
njemačkog jezika 2
245
8,00 – 9,00 Uvod u lingvistiku
Doc. dr. Dario Marić, docent
8.
Nermana Mršo, lektor
9.
Mr. Alma Čović – Filipović, viši
asistent
10.
Mr. Naser Šečerović, viši
asistent
11.
12.
13.
14.
Ivana Nevesinjac, MA, viši
asistent
Asja Osmančević, MA, asistent
Lara Hedžić, MA, lektor
15.
Tanja Sanden, strani lektor
9,00 – 10,00 Valentna gramatika
Florian Haderer, strani lektor
10,00 – 11,00 Uvod u lingvistiku
11,00 – 12,00 Uvod u tehnike
naučnog rada
12,00 – 13,00 Savremeni njemački
jezik 6 – Jezičke vježbe 6
13,00 – 14,00 Savremeni njemački
jezik 8-Jezičke vježbe 2
245
Download

Raspored rada sa vanrednim studentima