UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
adresa:Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Bolnička 25
tel.+387 33 569 800; fax+387 33 569 825
www.fzs.unsa.ba
e-mail: info@fzs.unsa.ba
Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija
akademske 2014./15. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Studij: Laboratorijske tehnologije - redovni
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
R/b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Prezime
Džebo
Fazlihodžić
Matošević
Falatović
Šečerović
Alić
Bajrami
Hadžibegović
Lulić
Musić
Fatić
Ramić
Bataine
Šabanović
Ibišević
Mutapčić
Sučić
Kahriman
Mahmić
Zukan
Čizmo
Kovačević
Đozo
Hasanbegović
Mrkalić
Velić
Ime oca
Nebojša
Huso
Anto
Mehmed
Jusuf
Hamdo
Raim
Namik
Nihad
Vahid
Alija
Zarif
Tallal
Munib
Muhamed
Sabrija
Fabijan
Rusmir
Hajrudin
Edin
Meho
Emin
Edin
Remzo
Semir
Jozo
Ime
Nikolina
Midheta
Martina
Aida
Lamija
Berina
Muhamed
Mijada
Amina
Almedina
Nermina
Razija
Fatima
Selma
Amira
Amina
Frano
Adna
Samra
Ajla
Zerina
Meliha
Nejra
Amina
Nerma
Josipa
Općina
Op. usp.
Istočno Sarajevo
20,00
Kiseljak
20,00
Travnik
19,43
Bihać
19,40
Ilidža
18,37
Sarajevo
19,82
Sarajevo
19,72
Zenica
18,75
Vareš
18,98
Sarajevo
19,35
Vareš
18,92
Sarajevo
19,02
Sarajevo
18,89
Sarajevo
19,08
Brčko
18,50
Sarajevo
19,34
Novi Travnik 18,32
Vogošća
18,38
Zavidovići
18,15
Sarajevo
18,35
Turbe
18,35
Ilidža
16,93
Hadžići
17,78
Sanski Most 17,44
Visoko
17,39
Livno
17,59
Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
80,00
5,00
105,00
80,00
5,00
105,00
79,04
0,00
98,47
76,96
0,00
96,36
77,92
0,00
96,29
76,00
0,00
95,82
76,00
0,00
95,72
76,96
0,00
95,71 *
76,00
0,00
94,98
75,04
0,00
94,39
75,04
0,00
93,96
74,08
0,00
93,10
74,08
0,00
92,97
72,00
0,00
91,08
72,00
0,00
90,50
71,04
0,00
90,38
72,00
0,00
90,32
71,04
0,00
89,42
71,04
0,00
89,19
70,08
0,00
88,43
69,92
0,00
88,27 *
70,08
0,00
87,01
68,96
0,00
86,74
68,96
0,00
86,40
68,96
0,00
86,35
68,00
0,00
85,59
* u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-19780-3.2/14 od 25. 06. 2014. godine
Spisak kandidata koji nisu stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
R/b
1
2
Prezime
Starčević
Bublin
Ime oca
Suvad
Meho
Ime
Lejla
Berina
Općina
Op. usp.
Zavidovići
18,69
Ilidža
17,48
Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
66,08
0,00
84,77
67,20
0,00
84,68
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Jakovljević
Abazović
Mustafić
Mičić
Suljević
Skenderović
Spahić
Prašović
Hrnčić
Meštrovac
Mekić
Spahić
Beribaka
Franković
Malkić
Sejdić
Karahodžić
Topalović
Tunjić
Fojnica
Marković
Herco
Busnov
Koro
Golub
Hadžić
Starčević
Osmančević
Gracić
Avdić
Karup
Dervić
Hodžić
Đugum
Mešanović
Hajdarević
Kurtović
Močević
Podrinja
Sihirlić
Meša
Mandak
Alagić
Pidro
Imamović
Husejnović
Velić
Herceglić
Nuhanović
Mujanović
Prosjanović
Halilović
Hajdarević
Marinčić
Bečirhodžić
Muratović
Burić
Višća
Ibrahimović
Rasko
Edin
Mustafa
Predrag
Miralem
Mursel
Fadil
Esad
Alija
Đevad
Bakir
Emir
Siniša
Slavko
Huso
Hilmo
Mujo
Enver
Niko
Abid
Dragan
Ferid
Zehrid
Senad
Ivo
Ruško
Edhem
Midhat
Zijah
Miralem
Mehmed
Zarif
Osman
Salko
Mujo
Hadžem
Muhamed
Srbobran
Nihad
Husejin
Hilmo
Rifat
Mehmed
Sadik
Ibro
Memsud
Kasim
Mustafa
Mirsad
Muhamed
Osman
Rasim
Mehmed
Miran
Fuad
Senad
Edin
Halil
Ahmedin
Milica
Belma
Elma
Kristina
Sumeja
Alma
Leila
Zerina
Almedina
Elmina
Ismet
Amina
Jovana
Monika
Amina
Emira
Naida
Anela
Josipa
Arnela
Ivana
Nerma
Senada
Amna
Marko
Belma
Lejla
Amra
Alma
Amela
Elma
Mevlid
Medina
Jasmina
Ifa
Muhamed
Adina
Marijana
Amira
Zenaida
Minela
Zejnepa
Nizama
Selma
Arijana
Sabina
Dženisa
Amar
Medina
Alma
Amra
Anesa
Zerina
Kristina
Merima
Amina
Emina
Enisa
Senahid
Pale
16,66
Hadžići
17,35
Konjic
17,96
Istočna Ilidža 16,66
Sarajevo
17,36
Sarajevo
18,07
Sarajevo
17,76
Sarajevo
16,50
Novi Travnik 17,49
Sanski Most 17,28
Busovača
17,96
Sarajevo
17,77
Istočno Sarajevo
16,78
Kiseljak
16,40
Vogošća
16,94
Ilidža
17,81
Sarajevo
17,17
Sarajevo
16,84
Kakanj
17,37
Zavidovići
17,28
Kiseljak
16,08
Breza
17,22
Olovo
18,20
Hadžići
15,81
Turbe
17,44
Ilidža
15,31
Zavidovići
16,16
Zenica
16,08
Sarajevo
16,43
Sarajevo
16,17
Ilidža
15,92
Bužim
18,52
Ilijaš
16,13
Bugojno
16,81
Ilijaš
15,18
Sarajevo
15,16
Goražde
16,72
Istočno Sarajevo
14,33
Sarajevo
16,02
Jablanica
15,21
Fojnica
16,26
Sarajevo
15,84
Sarajevo
15,68
Bugojno
17,08
Sarajevo
14,39
Sarajevo
15,09
Cazin
14,96
Sarajevo
13,64
Sarajevo
15,45
Vogošća
14,59
Busovača
16,54
Ilidža
13,94
Sarajevo
15,05
Livno
14,96
Kakanj
15,72
Ilidža
14,74
Zenica
14,51
Vogošća
14,19
Ilidža
14,86
68,00
67,04
66,08
67,04
65,92
64,96
64,96
66,08
64,96
64,96
64,00
64,00
64,96
64,96
64,00
61,82
62,40
61,92
60,96
60,96
62,08
60,00
58,08
60,00
58,08
60,00
59,04
59,04
57,92
57,92
57,92
55,04
56,96
56,00
56,00
56,00
50,08
52,96
54,08
54,88
52,96
52,96
52,96
51,04
52,96
52,00
52,00
52,96
50,88
51,04
48,96
51,04
49,28
48,00
47,04
48,00
48,00
48,00
47,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,66
84,39
84,04
83,70
83,28
83,03
82,72
82,58
82,45
82,24
81,96
81,77
81,74
81,36
80,94
79,63
79,57
78,76
78,33
78,24
78,16
77,22
76,28
75,81
75,52
75,31
75,20
75,12
74,35
74,09
73,84
73,56
73,09
72,81
71,18
71,16
70,80
70,29
70,10
70,09
69,22
68,80
68,64
68,12
67,35
67,09
66,96
66,60
66,33
65,63
65,50
64,98
64,33
62,96
62,76
62,74
62,51
62,19
61,90
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Egrlić
Šovšić
Nukić
Spahić
Ramljak
Čašija
Bajraktarević
Bečić
Bajrica
Mahmić
Bakula
Kožljak
Ćato
Mušanović
Nurkić
Briga
Hadžić
Gazija
Bilkić
Miraščija
Velić
Zlatić
Katana
Bihorac
Dogdibegović
Kurtović
Osman
Nermin
Ramiz
Safet
Mesud
Osman
Mirsad
Nedžad
Avdo
Zikret
Drago
Đemo
Aziz
Nermin
Fahrudin
Nijaz
Sidik
Arhib
Mersad
Sadik
Fahrudin
Nedim
Senad
Kenan
Šefket
Fahrudin
Dženana
Melisa
Ramiza
Emina
Ilhana
Naida
Samra
Ajla
Vildana
Amina
Martina
Dženana
Monika
Medina
Muamer
Anela
Dženana
Anida
Emina
Merjem
Aida
Anisa
Edis
Naida
Adna
Jasmin
Ključ
Ilijaš
Vogošća
Gračanica
Bugojno
Kakanj
Sarajevo
Zavidovići
Sarajevo
Zenica
Ilidža
Vogošća
Sarajevo
Sarajevo
Bugojno
Sarajevo
Prozor
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Zenica
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Kakanj
Sarajevo
13,86
14,73
13,75
15,57
14,37
17,61
14,38
13,77
12,84
15,09
14,07
10,74
14,70
14,10
13,58
11,74
13,52
12,33
12,05
11,79
12,30
12,17
11,34
11,26
11,42
9,68
48,00
47,04
47,04
44,96
46,08
42,00
44,96
44,00
44,00
40,96
41,92
44,00
40,00
40,00
40,00
40,96
37,92
39,04
39,04
39,04
36,96
36,00
36,00
36,00
32,00
32,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,86
61,77
60,79
60,53
60,45
59,61
59,34
57,77
56,84
56,05
55,99
54,74
54,70
54,10
53,58
52,70
51,44
51,37
51,09
50,83
49,26
48,17
47,34
47,26
43,42
41,74
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa
na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
strani državljani
R/b
1
2
Prezime
Kurešepi
Kapur
Ime oca
Fatmir
Bahrija
Dekanesa
Ime
Ema
Džensana
Općina
Op. usp.
Prizren/Kosovo
20,00
Prijepolje/Srbija
15,72
Poj.uspj.
Nagrade/priznanja
UKUPNO
80,00
0,00
100,00
60,00
0,00
75,72
Uradila
Azra Hadžalić
Prof. dr. Dijana Avdić
Pregledala
Amela Ibrić
Download

Laboratorijske tehnologije - redovni