KONAČNA LISTA STUDENATA KOJI SU STEKLI USLOVE ZA DOBIJANJE
STUDENTSKOG KREDITA U STUDIJSKOJ 2012/ 2013. GODINI
R/BR
I PREZIMEsudentskog kredita i koji su redovno upisali
GODINA
a) Studenti
koji su IME
bili korisnici
narednu
FAKULTET
STUDIJA
1.
ADILOVIĆ /RASIM/ EDMIR
STOMATOLOGIJA
V
2.
ALIŠEHOVIĆ /SINAN/ SEJDEFA
PEDAGOŠKA AKAD.
IV
3.
BABIĆ /HIMZO/ EMINA
FAK. ZA JAVNU UPRAVU
I/II
4.
BALJIĆ /ZAHID/ ŠEJLA
MEDICINSKI
III
5.
BEKRIJA /MUJO/ ERMINA
KRIMINALISTIKA
IV
6.
BIČO /ENVER/ ENVERA
KRIMINALISTIKA
II
7.
BOGDANIĆ /MIRSAD/ MINELA
SAOBRAĆAJNI
I/II
8.
BOGDANIĆ /RAMIZ/ MIRSAD
GRAðEVINSKI
IV
9.
BUJAK /NEVSAD/ MIRELA
PRAVO - GORAŽDE
IV
10. BURHAN /IZET/ VILDANA
FAK. ZA JAVNU UPRAVU
IV
11. ČENGIĆ /NEDIM/ IMRAN
MAŠINSKI
II/II
12. ČOLO /AZEM/ SAMIR
VETERINARSKI
II
13. ĆEBO /VAHID/ ALIJA
SAOBRAĆAJNI
I/II
14. ĆEHAJA /ZIJAD/ NIJAZ
POLITIČKE NAUKE
II/II
15. ĆOSOVIĆ /FAHRO/ NEDIM
ELEKTROTEHNIČKI
III
16. DARDAGAN /MERSAD/ ERNA
FAK. ZDRAV.STUDIJA
III
17. DEDAGIĆ /ESAD/ ALMA
SAOBRAĆAJNI
III
18. DELIĆ /DŽENAD/ AZRA
PRAVO - GORAŽDE
III
19. DJANA /VEHID/ DŽENANA
PRAVO - SARAJEVO
IV
20. DOŠLO /SUAD/ ADNAN
ELEKTROTEHNIČKI
II
21. DREKALOVIĆ /MLAðEN/ MILORAD
EKONOMSKI - GORAŽDE
II
22. DUČIĆ /ESAD/ EMINA
EKONOMIJA- SARAJEVO
I/II
23. DUMANJIĆ /IBRO/ MELČA
SAOBRAĆAJNI
III
24. DŽEMIDŽIĆ /EMIR/ ERNIS
POLITIČKE NAUKE
II
25. ðOZO /MUHIDIN/ SABRINA
MAŠINSKI
I/II
26. FEJZIĆ MURAT/ AMINA
EKONOMIJA - SARAJEVO
I/II
27. FIDAHIĆ /EMIN/ ALDIN
SAOBRAĆAJNI
II
28. FORTO /HAJRUDIN/ ADISA
KRIMINALISTIKA
II
29. FORTO /HAJRUDIN/ ALDIJANA
PRAVO - GORAŽDE
III
30. GABELA /RAGIB/ DŽENANA
FAK. ZDRAV.STUDIJA
III
31. GLUŠČEVIĆ /HERMINA/ ARMELA
POLITIČKE NAUKE
I/II
32. HADŽIAHMETOVIĆ /MIRSAD/ EMIR
POLJOPRIVREDNI
II/II
33. HALILOVIĆ /OSMAN/ NERMA
KRIMINALISTIKA
IV
34. HAMMAMI /MUSTAFA/ MUNA
GRAðEVINSKI
IV
35. HAMZIĆ /NUSRET/ DAMIRA
POLITIČKE NAUKE
III
36. HASANOVIĆ /AVDO/ JASMIN
POLITIČKE NAUKE
I/II
37. HEDO /HADŽAN/ ALEN
PRAVO - GORAŽDE
III
38. HELAĆ /FAHRUDIN/ VAHID
ELEKTROTEHNIČKI
II
39. HENDO /SAFET/ NERMINA
VETERINARSKI
V
40. HERENDA /MUHAMED/ AJLA
MEDICINSKI
II
41. HODŽIĆ /DERVIŠ/ MELIHA
POLJOPRIVREDNI
III
42. HOMORAŠ /ADIL/ ADMIR
GRAðEVINSKI
IV
43. HRELJA /EDIB/ EDIS
SAOBRAĆAJNI
III
44. HUBJER /SAKIB/ EMINA
FILOZOFSKI
II
45. HUSEINOVIĆ /JUSO/ ADMIR
KRIMINALISTIKA
I/II
46. ISLAM /RAMO/ ELMIR
ELEKTROTEHNIČKI
III
47. IMAMOVIĆ /MIDHAT/ EDINA
PMF - geografija
I/II
48. KAMENICA /SAKIB/ EDHEM
TZO
IV
49. KANLIĆ /RAMIZ/ NEJRA
POLJOPRIVREDNI
II/II
50. KARAHODŽA /ZIJAD/ HARIS
ELEKTROTEHNIČKI
III
51. KOLENDA /AMIR/ IRMA
PRAVO - GORAŽDE
III
52. KOVAČ /NIJAZ/ SABINA
FILOZOFSKI
III
53. KOVAČ /SENAD/ MIRDAN
POLITIČKE NAUKE
III
54. KUDIN /SAFET/ NAIDA
PEDAGOŠKA AKAD.
IV
55. KURTOVIĆ /HAJRUDIN/ SAMRA
KRIMINALISTIKA
II
56. KURTOVIĆ /IZET/ EMIN
ARHITEK. FAKULTET
III
57. MARIĆ /OSMAN/ MERIMA
EKONOMIJA- SARAJEVO
I/II
58. MASLO /IZET/ ALDIJANA
FAK. ZDRAV.STUDIJA
III
59. MAŠALA /HAJRO/ AZRA
PEDAGOŠKA AKAD.
I/II
60. MIRVIĆ /HAMED/ ADISA
PEDAGOŠKI FAKULTET
III
61. MIRVIĆ /MUSTAFA/ MIRELA
PRAVO - GORAŽDE
IV
62. MOCO /IZUDIN/ MINELA
SAOBRAĆAJNI
I/II
63. MUDŽELET /SALEM/ EDINA
PRAVO - GORAŽDE
III
64. MUHOVIĆ /EDIB/ ELDIN
POLJOPRIVREDNI
III
65. MUJKOVIĆ /SMAIL/ EDIN
MEDICINSKI
V
66. MULAHMETOVIĆ /MUSTAFA/ ALMA
POLITIČKE NAUKE
I/II
67. MULIĆ /JADRANKO/ VEDRAN
ELEKTROTEHNIČKI
III
68. MUSLIĆ /NUSRET/ ELDINA
PEDAGOŠKA AKAD.
IV
69. MURTIĆ /KADRIJA/ EDIN
FAK. ZDRAV.STUDIJA
III
70. MUŠANOVIĆ /NEZIR/ EMINA
PRAVO -SARAJEVO
I/II
71. ODŽAK /HASAN/ AMINA
SAOBRAĆAJNI
I/II
72. PALDUM /SEAD/ AMELA
PRAVO - GORAŽDE
III
73. PAPRAČANIN /AZIM/ DANIRA
PRAVO - GORAŽDE
IV
74. PERLA /HADŽAN/ SEMIR
MEDICINSKI
V
75. PERLA /IZET/ SELMINA
PRAVO - GORAŽDE
III
76. PITA /DŽEMO/ EMINA
PRAVO - SARAJEVO
II
77. PRAŠO /MUHAMED/ MIRZA
POLITIČKE NAUKE
III
78. RAŠČIĆ /RIFET/ IRMA
POLJOPRIVREDNI
I/II
79. RATKOVIĆ /SUVAD/ DAMIR
MEDICINSKI
III
80. SALIHOVIĆ /HASIB/ MIRNES
ELEKTROTEHNIČKI
III
81. SARAJLIĆ /EMIR/ HARIS
PMF-MATEMATIKA
II
82. SIJERČIĆ /FERID/ HARIS
POLJOPRIVREDNI
83. SIRBUBALO /DŽEMAIL/ ALDINA
SAOBRAĆAJNI
II
84. SIRBUBALO /IZET/ ELVEDINA
POLJOPRIVREDNI
III
85. SMAJOVIĆ /AKIF/ AMIRA
MAŠINSKI
II/II
86. SMAJOVIĆ /AZIZ/ FADIL
POLITIČKE NAUKE
I/II
87. SMAJOVIĆ /SALKO/ ILDA
PRAVO - GORAŽDE
III
88. SOFOVIĆ /NUSRET/ DŽEMILA
EKONOMIJA- SARAJEVO
II/II
89. SOFOVIĆ /NUSRET/ MUHAMED
EKONOMSKI - GORAŽDE
II
90. SUDIĆ /ESAD/ ELMIN
INFORM. TEHNOLOGIJE
I/II
91. ŠAHBAZ /IBRO/ VILDANA
MEDICINSKI
V
92. ŠALO /MUSTAFA/ AIDA
PRAVO - GORAŽDE
IV
93. ŠALO /SEAD/ SEMIR
VETERINARSKI
IV
94. ŠAPČANIN /TARIK/ ENA
FILOZOFSKI
I/II
95. ŠETKIĆ /MEMO/ EDITA
POLJOPRIVREDNI
I/II
96. ŠOVŠIĆ /DŽEVAD/ AIDA
PRAVO - GORAŽDE
III
97. ŠOVŠIĆ /ŠAHZO/ DŽIHANA
PRAVO - GORAŽDE
IV
98. ŠUMAN /SULJO/ ENES
MAŠINSKI
II
99. TANJO /SINAN/ ELDINA
POLJOPRIVREDNI
III
100. TANJO /SINAN/ ELVEDIN
PMF - FIZIKA
III
101. TATARAGIĆ /MIRSAD/ HARUN
ŠUMARSKI
III
102. TEROVIĆ /ŠEFIK/ EDNA
PMF
III
103. TIRO /FADIL/ BERINA
PRAVO - GORAŽDE
III
104. TURULJA /VAHID/ SEMIR
FAK. ZDRAV.STUDIJA
II
105. VELIĆ /MUVEDET/ EDITA
INFORM. TEHNOLOGIJE
III
106. ZEC /BEHUDIN/ ALMIN
MAŠINSKI - GORAŽDE
II
107. ZEC /BEHUDIN/ ALMINA
PRAVO - GORAŽDE
IV
108. ŽIVOJEVIĆ /MERZUDIN/ JASMIN
PEDAGOŠKA AKAD.
I/II
109. ŽIVOJEVIĆ /ŠEMSO/ AZRA
POLJOPRIVREDNI
III
110. ŽUGA /EŠEF/ ALDIN
POLJOPRIVREDA
II/II
II/II
b) Studenti koji nisu bili korisnici sudentskog kredita u 2011/ 2012. godini a koji
su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2012/ 2013. godini, te
imaju prosjek ocjena 7,00 i više
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Ime i prezime
Fakultet
Godina
studija
ADILOVIĆ (OSMO) ELMA
Ekonomski fakultet
I/II
ADŽEM (SENAD) IRMA
BEKRIJA (DŽEVAD) DANIRA
Ekonomski fakultet Sarajevo
PMF - matematika
III
II
BRAJLOVIĆ (NERMIN) NERMINA
Filozofski fakultet- Pedagogija
II
ČELJO (ĆAMIL) EMIR
Kriminalistika
II/II
ČOVČIĆ (FERID) ANES
Mašinski fakultet
III
DRLJEVIĆ (MENSUD) ALDIJANA
DUČIĆ (ZAHID) DAMIR
DUHOVIĆ (ALMAS) EHLIMANA
DŽANKO (EDHEM) VELDIN
Pravni fakultet Sarajevo
Pravni fakultet
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
IV
III
III
V
DŽIKO (ABDULAH) JASMINA
Ekonomski fakultet
DŽOMBA (SUVAD) MELISA
Pravni fakultet
IV
SIJERČIĆ / FERID/ AZRA
Pravni fakultet
II
FEJZIĆ (MURAT) ANELA
Mašinski fakultet
II
FIDAHIĆ (SINAN) ALMEDINA
Fakultet političkih nauka- politologija
II
HADŽIĆ (HASIB) ARMIN
Grañevinski fakultet
II
HASTOR (EKREM) LEJLA
Ekonomski fakultet
III
HRELJA (ELVEDIN) MERIMA
Poslovna informatika
III
KARAHODŽA (ZIJAD) ADNAN
KOLENDA (AMIR) AMER
Ekonomski fakultet
Mašinski fakultet
I/II
II
KRNDŽIJA (NEDIM) ARMINA
Pravni fakultet
IV
KURIĆ (SULEJMEN) IRMA
Elektrotehnički fakultet
I/II
LAPO (VEHID) MELISA
Pedagoški fakultet
IV
MALOKOS (ZIJO) AMERA
Mašinski fakultet
III
MANDIĆ (GORAN) DANILO
MANJO (EMIR) EDIN
MEHANOVIĆ (IZET) ANELA
Stomatološki fakultet
Fakultet za javnu upravu
Ekonomski fakultet
II
IV
II/II
ODŽAKOVIĆ (ADIL) NAIDA
Pravni fakultet
I/II
SIJERČIĆ (NEDŽIB) AMIR
Pravni fakultet
IV
SKOPLJAK (SALIH) ALEN
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
III
SPAHOVIĆ (HAMED) EDIS
ŠALAKA (ZAJKO) AMRA
Ekonomski fakultet
Farmaceutski fakultet
III
III
VALJEVČIĆ (ENVER) DŽENITA
Mašinski fakultet
II
ŽIVOJEVIĆ (ŠEMSO) SELMA
Medicinski fakultet
IV
MUTAPČIĆ (JUSUF) ANELA
Filozofski fakultet- Pedagogija
II
BOGDANIĆ (NAZIF) ANJA
Filozofski fakultet
III
II/II
PERLA (ZAIM) DŽENAN
Mašinski fakultet
II
MUHOVIĆ (DŽEMAIL) IBRAHIM
Ekonomski fakultet
III
c) Studenti prve godine studija bilo kojeg fakulteta na području Bosne i Hercegovine, a da su
u srednjoj školi od I- IV razreda ostvarili prosjek ocjena minimalno 4,50, te da na evidenciji
Kanotnalne službe za zapošljavanje nema više od 10 diplomiranih studenata tog fakulteta
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ime i prezime
Fakultet
Godina studija
HADŽIJAHIĆ (MIRALEM) NASIHA
Elektrotehnički fakultet
I
KLISURA (SLAVKO) TAJNA
LAPO (MURIS) INRA
KADIĆ (OMER) DINA
PMF- Biohemija i fiziologija
Arhitektonski fakultet
Mašinski fakultet
I
I
I
HOŠO (SINAN) RAMIZA
Elektrotehnički fakultet
I
KARAHODŽA (EDMIR) RABIJA
Fakultet zdravstvstvenih studija
I
VARIS (HUSEIN) BEŠLIJA
MOCO (IZUDIN) ANELA
VRANA (VEHID) ARNELA
MUDŽELET (ELVIR) SANIN
KANLIĆ (TAIB) AJDIN
MUMINOVIĆ (HALIM) AMEL
Elektrotehnički fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet političkih nauka- Komunikologija
Mašinski fakultet
Grañevinski fakultet
Saobraćajni fakultet
I
I
I
I
I
I
DUČIĆ (ABID) NIZAMA
PMF- Hemija
I
ŠAPČANIN (SAMIN) AMAR
Grañevinski fakultet
I
AJANOVIĆ (SANIN) NUDŽEJMA
RAMIZ (IRIS) BEDIRHAN
DEDOVIĆ (MEHMED) SUMEJJA
PMF- Geografija- turizam
Filozofski fakultet- Psihologija
PMF- Biohemija i fiziologija
I
I
I
TOPALOVIĆ (DAMIR) ALDIJANA
PMF- Biologija- ekologija
I
DIZDAREVIĆ (MEHO) IRMA
Filozofski fakultet- Psihologija
I
KADRIĆ (HAMDO) AMNA
MEHIĆ (SEAD) ARNELA
POPOVIĆ (DŽEMAIL) NAIDA
Saobraćajni fakultet
Poljoprivredni fakultet- prehramb. tehnol.
Filozofski fakultet- Anglistika
I
I
I
BARDAK (ZIJAD) AMINA
PMF- Hemija
I
AGOVIĆ (ŠEMSO) AMINA
Filozofski fakultet- Anglistika
I
ČOLAK (DŽEVAD) ARNELA
PMF- Regionalno i prostorno planiranje
I
ŽIVOJEVIĆ (RAMIZ) LAMIJA
Medicinski fakultet
I
DŽAFIĆ (SALKO) SANELA
Medicinski fakultet
I
RADMILOVIĆ (ADEM) ARNELA
BAŠIĆ (ŠUKRIJA) KENAN
ZORLAK (ŠEMSO) ELDIN
Filozofski fakultet- Komparativna književ.
Stomatološki fakultet
Saobraćajni fakultet
I
I
I
MUMINOVIĆ (SAFET) AMINA
Fakultet zdravstv. studija- laborator. tehn.
I
SUBAŠIĆ (FERID) EDIN
ŠEHO (KASIM) DELILA
FPN- Socijalni rad
FPN- Komunikologija
I
I
Spisak studenata koji su naknadno ostvarili pravo na studentski krediti za
akademsku 2012/2013 godine, a pripadaju kategoriji porodica šehida i studentima koji
imaju primanja po članu domaćinstva manja od 200,00 KM
rb
Ime i prezime
fakultet
Godina studija
1.
MILATOVIĆ (AZIZ) AZRA
Fakultet političkih nauka
I/II
2.
PRŠEŠ (ADIL) BELMA
Ekonomski fakultet
II
3.
JAHIĆ (LATIF) SENADA
PMF- Geografija i
region.prost.planir.
III
4.
KANLIĆ (NIJAZ) AMSAD
Fakultet političkih nauka
II
5.
ŠALAKA (ZAJKO) AMIR
Fakultet političkih nauka
II
6.
KUNOVAC (HASAN) NIHAD
Pravni fakultet
III
7.
SPAHOVIĆ (REFIK) AIDA
Ekonomski fakultet
II
8.
HUBJER (FUAD) NUSRET
Pravni fakultet
III
9. BULJUBAŠIĆ (AMIR) AMIRA
FPN- Socijalni rad
I
10. ČELJO (TARIK) AMINA
Fakultet zdrav. studijaFizikalna terapija
I
11. BIČO (ESAD) ESAD
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja
I
12. BAJRICA (SAMIR) VILDANA
Fakultet zdravstvenog studija
I
13. RAŠČIĆ (HAJRUDIN) EDIN
Filozofski fakultet- Bosanski
jezik
I
14. HERAK (AZRUDIN) ADNAN
Ekonomski fakultet
I
15. IMAMOVIĆ /SAMIR/ AMAR
FPN - Politologija
I
16. MAŠIĆ (AZEM) MEDIHA
PMF- Matematika
II
17. TURULJA (HILMO) NEDIM
Veterinarski fakultet
IV
18. RATKOVIĆ (ZIJO) SEMIR
Poljoprivredni fakultet
II
19. KUDIN (SULJO) MEDISA
Pravni fakultet
III
20. PEŠTEK (OMER) NEDIM
Elektrotehnički fakultet
III
21. PRŠEŠ (DŽEMAL) AMILA
Mašinski fakultet
II
22. FERHATOVIĆ (MEMSUR) AMINA
Ekonomski fakultet
II
23. ČENGIĆ (HUSNIJA) ALDINA
Poljoprivredni fakultet
II
24. SPAHOVIĆ (DŽEMAL) DŽENITA
Pravni fakultet
III
25. SULJIĆ (MUJO) AIDA
Ekonomski fakultet
III
26. KADRIĆ (DŽAFER) BERINA
Pravni fakultet
IV
27. OMANOVIĆ (ELVEDIN) ALMA
Filozofski fakultet
III
28. ALIHODŽIĆ (KEMAL) AJLA
Pedagoški fakultet
II
29. IMŠIROVIĆ (SMAIL) KENAN
Ekonomski fakultet
III
30. IMAMOVIĆ (HUSEIN) EMINA
Mašinski fakultet
II
31. HURIĆ (ABAZ) MERIMA
Mašinski fakultet
II
32. DRAKOVAC (MEHMED) AMIRA
Mašinski fakultet
II
33. HODŽIĆ (ĆAZIM) SELMA
Fakultet političkih nauka
III
34. OMERHODŽIĆ (NURIJA) ADNAN
Pravni fakultet
III
35. POPOVIĆ (IBRAHIM) EMIR
Ekonomski fakultet
III
36. TATARIN (RAŠID) AMELA
Fakultet političkih nauka
I/II
37. BUKALO (FADIL) EMINA
Ekonomski fakultet
II
38. FAZLIĆ (HAMID) ARNELA
Filozofski fakultetKomparativna književn.
I
39. KAROVIĆ (AZIZ) MINELA
Fakultet zdrav. studija
I
40. PARGANLIJA (MERNIS) DINO
PMF- Geografija i
region.prost.planiranje
I
41. HABIBOVIĆ (FAZIL) ALEM
Kriminalistika
I
42. HUBJER (MERSUDIN) ERMINA
PMF- Geografija i
region.prost.planiranje
I
43. ČOLO (MURIZ) DŽENANA
Mašinski fakultet
I
44. PEŠTEK (DŽEMAL) ZANA
Mašinski fakultet
I
45. MAŠALA (SELIM) SELMA
Filozofski fakultet- Anglistika
I
46. MURATSPAHIĆ (ISMET) EMIL
Filozofski fakultet- Germanistika
I
Goražde, 04.04.2013. godine
MINISTAR
Dževad Adžem
Download

KONAČNA LISTA STUDENATA KOJI SU STEKLI USLOVE ZA