Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
Влада Аутономне Покрајине Војводине
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавне набавке
21000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16
Тел.: +381 21 487 4750
Факс: +381 21 557 004
www.sluzba.vojvodina.gov.rs
Број:404-00088/2010
Дана: 06. априла 2010. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА И
СИТАН ИНВЕНТАР – АЛАТ ЗА РАД РАДИОНИЦА
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈН ОП 22/2010
Нови Сад, април 2010.године
1 / 142
На основу члана 5. Правилника о критеријумима за образовање
комисија за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр.50/09) , а у вези
са чланом 30. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр.
116/08) , чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки (”Службени гласник РС” бр.
50/09) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 40400088/2010 од 31.03.2010.године
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Службе
број 404-00088/2010 од 31.03.2010.године
припремила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за набавку добара – материјал за рад радионица и ситан инвентар
– алат за рад радионица
у отвореном поступку
Конкурсна документација садржи:
1. Позив за подношење понуде;
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду;
3. Образац понуде;
4. Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова;
5. Модел уговора;
6. Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину
и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и слично
7. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни;
8. Други обавезни обрасци;
КОМИСИЈА:
1. Милан Станков, председник
2. Горан Простран, члан
3. Маја Стојичић , члан
2 / 142
1)ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1) подаци о наручиоцу:
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Влада Аутономне Покрајине Војводине
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.
ПИБ:100716377
МАТИЧНИ БРОЈ:08034613
2) подаци о врсти поступка јавне набавке и о примени
других закона, прописа, међународних уговора и споразума, ако
је њихова примена неопходна у том поступку:
Поступак јавне набавке добара – материјал за рад радионица и
ситан инвентар – алат за рад радионица, спровешће се у отвореном
поступку.
На ову јавну набавку ће се примењивати:
-Закон о јавним набавкама
-Закон о општем управном поступку
-Закон о облигационим односима
-Покрајинска скупштинска одлука о буџету АПВ за 2010.годину
-подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама.
3) подаци о предмету јавне набавке на који се односи
конкурсна документација, а који ће бити ближе одређен у оквиру
техничких спецификација:
Предмет јавне набавке је набавка добара – материјал за рад
радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
а према
спецификацији датој у тачки 6) Конкурсне документације.
Све добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.
4) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу
са конкурсном документацијом и јавним позивом:
Писмене
понуде
се
подносе
у
складу
са
Конкурсном
документацијом а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне
набавку добара – материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за
рад радионица, у отвореном поступку , како је то назначено у тачки 3)
овог позива.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са
Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у
поступку јавне набавке, а на основу објављеног Јавног позива.
5) подаци о начину и месту подношења понуда, као и
последњем дану рока, односно датуму и сату за подношење
понуда:
Начин и место подношења понуда:Понуде, са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу Наручиоца: Служба за опште и заједничке послове покрајинских
органа, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. , са обавезном
назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН добара – материјал
за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица ", поштом
или лично преко писарнице Наручиоца.На полеђини коверте обавезно
3 / 142
навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – mail адресу,
као и име особе за контакт.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива
у „Службеном гласнику РС“, рачунајући рок од првог наредног дана од
дана објављивања ( дан објављивања се не рачуна у рок) до 13,00
часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
Наручиоца најкасније до 13,00 часова последњег дана наведног рока,
укључујући понуде послате поштом. Уколико је последњи дан нерадан
дан, рок истиче првог наредног радног дана у 13,00 часова
Понуда која буде примљена након последењег дана рока и сата
одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
6) обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и
времену и начину подношења пуномоћја за овлашћене
представнике понуђача који присуствују отварању понуда:
Место отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се у
просторијама Наручиоца, стара новинарска сала у згради Скупштине АПВ
– сутерен десно, у Новом Саду ул.Платонова б.б. ( Службени улаз из
улице Бановински пролаз).
Дан и сат отварања понуда:тридесетог дана од дана објављивања
Јавног позива у „Службеном гласнику РС“, односно последњег дана рока
за подношење понуда , са почетком у 13,15 часова.
Време и начин подношења пуномоћја за овлашћене представнике
понуђача који присуствују отварању понуда:Јавном отварању понуда
могу присуствовати сва заинтересована лица. Јавнoм отварању могу
присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати
писмено овлашћење тј. пуномоћ.
Писмено овлашћење, тј. пуномоћ се сачињава у 2 истоветна
примерка од којих се један примерак предаје на пријавници на
Службеном улазу у зграду Скупштине АПВ а један примерак Комисији пре
отварања понуда.
7) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о
избору најповољније понуде:
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 15 дана
од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће доставити
свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
4 / 142
2)УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) подаци о језику на којем понуда мора да буде
састављена , а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у
целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на
ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном
језику:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
2) подаци о обавезној садржини понуде:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној
документацији - у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим
додатним објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је
наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова,
оценила
озбиљност
и
квалитет
понуде,
односно
установила
квалификованост понуђача.
Понуда мора да садржи следеће:
-попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену
испуњености обавезних услова за учешће из члана 44. ЗЈН са
приложеном траженом документацијом – доказима о испуњености услова
из члана 45. ЗЈН, таксативно наведеним у обрасцу;
-попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са
попуњеном табелом, потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;
-попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само
ако понуђач наступа са подизвођачем;
- попуњен, потписан и печатом оверен образац – Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси
група понуђача;
- средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду
(тражено Конкурсном документацијом део 2)11).
-попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене;
-попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора чиме
понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора;
-образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање;
-изјава у смислу члана 48. ЗЈН ( ако понуђач има седиште у другој
држави);
-изјава о уредном извршењу обавеза по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
3)дефинсање посебних захтева, уколико исти постоје, у
погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у
погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној
документацији, односно података који морају бити њихов
саставни део, као и прецизирање ко попуњава, потписује и
оверава те податке и обрасце када понуду подноси група
понуђача:
3а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити
сачињена: Понуда се сачињава у писаном облику, у једном
примерку,предаје се у затвореној коверти, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–
откуцана или написана необрисивим мастилом,и оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача ( лице овлашћено за
заступање).
5 / 142
3б)начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији
односно података који морају бити њихов саставни део: Понуда се
сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у
приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће
се уважити, и таква понуда ће се одбити. Све обрасце оверева и
потписује лице овлашћено за заступање.
3в)прецизирање ко попуњава, потписује и оверава податке и
обрасце када понуду подноси група понуђача:Када понуду подноси група
понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и печатом оверава
понуђач из групе понуђача односно његово лице овлашћено за
заступање
који има писмено и оверено овлашћење испред групе
понуђача да предузима све радње у поступку јавне набавке.
4) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе
понуду за једну или више партија и упутство о начину на који
понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке
обликован у више партија, уз напомену да је понуђач дужан да у
понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за
сваку партију посебно:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина
(партија).
5)обавештење да ли је забрањено подношење понуде са
варијантама,
односно
одређивање
минималних
техничких
спецификација које се морају поштовати у понуди са варијантама,
уколико подношење такве понуде није забрањено:
Понуда са варијантама није дозвољена.
6)обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду
не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач:
На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама
понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
У понуди (Образац понуде) понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку
понуду или понуду подноси са подизвођачем.
7)захтев да понуђач у понуди наведе да ли ће извршење
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе назив
подизвођача:
Понуђач је у обавези да:
9 у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и ако део набавке поверава подизвођачу
наведе подизвођача,
9 да попуни, потпише и печатом овери Образац учешће подизвођача
и
9 да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана
44. став 2. тач. 1) до 5) однсоно 4) Закона о јавним набавкама ( за
предметну
набавку није потребна важећа дозвола надлежног
органа) на начин одређен чланом 45. Закона , као и доказе о
6 / 142
испуњености осталих услова из члана 44. овог закона на начин
одређен овом конкурсном документацијом за понуђача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца
и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
8)обавештење о томе да ли ће наручилац, уколико
заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати од
групе понуђача да поднесу правни акт којим се обавезују на
заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана
одговорност сваког понуђача за извршење уговора:
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је у обавези да:
9 у Обрасцу понуде наведе све учеснике у заједничкој понуди,
9 за сваког учесника у заједничкој понуди понуђач попуни, потпише
и печатом оверити Образац о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди,
9 да за сваког понуђача из заједничке понуде доставит доказе о
испуњености услова из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) односно 4)
Закона о јавним набавкама ( за предметну набавку није потребна
важећа дозвола надлежног органа), на начин одређен чланом 45.
Закона, као и
остале услове из члана 44. Закона о јавним
набавкама које испуњавају заједно,
9 да у понуди наведе имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда,
Наручилац ће пре закључења уговора тражити од групе понуђача да
поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке.
Правним актом из претходног става прецизира се одговорност
сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према Наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове у случају
заједничке понуде. Прописане радње у поступку јавне набавке,
предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од
стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може
предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.
9)захтев у погледу траженог начина и услова плаћања,
гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих
зависи исправност понуде:
Начин и услови плаћања:вирмански, у оквиру рока из прихваћене
понуде, на основу испостављеног рачуна ( с обзиром да су услов и начин
плаћања елемент критеријума).
Наручилац не прихвата захтеве за авансно плаћање.
Начин и рок испоруке добара: сопственим превозом понуђача, на
адресу Наручиоца и на адресе објеката наручиоца ( Вила Војводина у
Сремској Каменици, Чортановцима и на Равнама за одређена добра а по
захтеву наручиоца, као што су песак, шљунак, цемента и др.) сукцесивно
7 / 142
у складу са потребама Наручиоца, у оквиру рока из прихваћене понуде
( с обзиром да су услов и рок испоруке елемент критеријума).
Други захтеви наручиоца:
-понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима
Наручиоца
прецизираним
техничким
карактеристикама
(спецификацијама) ;
-рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће
прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по
договору, од – до, и сл.);
-понуђач је у обавези да се при подношењу понуде односно
сачињавању исте придржава Спецификације, која чини саставни део
Конкурсне документације и да понуди сва тражена добра.
У противном понуда ће се одбити.
10)валута и начин на који мора бити наведена и изражена
цена у понуди:
Валута: вредности у Конкурсној документацији и у понуди исказују
се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу
понуде.
Цене које понуди понуђач биће фиксне ( непроменљиве) током
рока важења понуде.
До промене цене може доћи најраније по истеку рока важења
понуде и то искуљчиво због:
-промене цене репроматеријала и/или
-званичне промене курса евра по подацима НБС и/или
-промене произвођачких цена и/или
-измене пореских и царинских стопа.
У случају да су се стекли услови за промену цене Понуђач подноси
Наручиоцу у писменој форми захтев за промену цена са списком добара
за која захтева промену цена. Наручилац у року од 3 дана од дана
пријема захтева обавештава Понуђача односно даје писмену сагласност
на нове цене. Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке
тј. примењиваће се од дана давања сагласности.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена
цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама,
да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
Структура цене:У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови,
сходно Обрасцу структуре цене са упутством ,који чини саставни део ове
конкурсне документације.
У цену морају бити урачунати цене предмета јавне набавке,
трошкови испоруке и други зависни трошкови)
11)подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и
роковима финансијског обезбеђења, уколико исто наручилац
захтева:
Врста финансијског обезбеђења: бланко, соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем, која се предаје уз понуду, као гаранција за
озбиљност понуде.
8 / 142
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на
први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове
од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је
одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи ( поред осталих
података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке,
износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са
навођењем рока важности – 31.12.2010.године).
Начин подношења:уз понуду.
Висина:10 % од вредности понуде и изражена у динарима.
Рокови:до 31.12.2010.године.
Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са
претходним ставом исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се
одбити.
Понуђач коме буде додељен Уговор о јавној набавци дужан је да
пре закључења Уговора о јавној набавци достави наручиоцу бланко, соло
меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење
посла са истом садржином, у истој висини и са истим роком дефинисаним
у овој тачки.
12)обавештење о начину означавања поверљивих података
у понуди, односно обавештење да се цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуда неће сматрати поверљивим, сагласно члану 12.
Закона:
Наручилац је дужан да:
1)чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди;
2)одбије
давање
информације
која
би
значила
повреду
поверљивости података добијених у понуди;
3)чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава,
као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који
су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
13)обавештење да понуђач може у писменом облику
тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, уз напомену да тражење додатних
информација и појашњења телефоном није дозвољено:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца или
факсом ( 021/557004) са назнаком - „Додатне информације/појашњења
за Комисију за јавну набавку добара – материјал за рад радионица и
ситан инвентар – алат за рад радионица ЈН ОП 22/2010“, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није
дозвољено.
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени
или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне
Конкурсне документације заинтересованим лицима /понуђачима који су
9 / 142
откупили Конкурсну документацију у штампаном облику доставиће без
накнаде и без одлагања.
Ако су Конкурсна документација или допунски документи обимни
или ако се понуда може припремити само по непосредном прегледу места
где ће се јавна набавка извести или ако Наручилац измени или допуни
Конкурсну документацију шест или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.
Наручилац у писаном облику обавештава сва лица која су примила
Конкурсну документацију о продужењу рока за подношење понуда.
Одлука о продужењу рока објавиће се у «Службеном гласнику РС»
и на Порталу јавних набавки.
14)рок важења понуде који не може бити краћи од 60 дана
од дана отварања понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити
краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном
облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде
не може мењати понуду.
15)обавештење о начину на који се могу захтевати додатна
објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити
контрола код понуђача, односно његовог подизвођача:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, оцењивању и рангирању понуда, а може да
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача,
сходно члану 58. Закона о јавним набавкама.
16)рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као
најповољнија приступити закључењу уговора:
Истеком рока од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору
најповољније понуде Наручилац ће позвати понуђача чија је понуда
изабрана као најповољнија да приступи закључењу Уговора.
Изабрани понуђач је дужан да Уговор, потписан и оверен, достави
наручиоцу у року од 8 дана од дана када га је наручилац позвао да
закључе Уговор. Уколико изабрани понуђач не достави Уговор, потписан
и оверен , у наведеном року, наручилац може закључити Уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
17)врста другог релевантног доказа који је од значаја за
уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама:
Понуђач је у обавези да да потписану и оверену Изјаву о уредном
извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о јавним набавкама,
која чини саставни део Конкурсне документације.
18)елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка:
Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу
члана 23. и 24. ЗЈН, не постоје елементи о којима ће се преговарати.
19)врста критеријума за избор најповољније понуде, сви
елементи критеријума на основу којих се бира најповољнија
понуда који морају бити описани и вредносно изражени, као и
10 / 142
методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања
понуда:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – материјал за
рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица, донеће се
применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим
елементима критеријума:
1.
Цена
50 пондера
2.
Услови и начин плаћања
20 пондера
3.
Услови и рок испоруке
15 пондера
4.
Референце
15 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА
1.
Цена
100 пондера
50 пондера
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 50.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц мин
Ц=---------------- x 50 = ----Ц понуде
Ц
Цмин
Ц понуде
2.
-број пондера за елеменат критеријума - цена
-најнижа укупна цена понуде
-укупна цена понуде која се оцењује
Услови и начин плаћања
20 пондера
За све видове авансног плаћања додељиваће се 0 пондера.
Понуда са најдужим понуђеним роком плаћања добија максимални
број пондера – 20.
Остале понуде вреднују се по следећој формули:
Понуђени рок плаћања
П=----------------------------------------------------------------- x 20
Најповољнији рок плаћања ( најдужи рок плаћања)
3.
Услови и рок испоруке
15 пондера
Понуда са најкраћим роком испоруке добија максимални број пондера –
15.
Остале понуде вреднују се по следећој формули:
Најповољнији ( најкраћи) рок испоруке
И=---------------------------------------------------- x 15
Понуђени рок испоруке
11 / 142
3.
Референце
15 пондера
Код овог елемента критеријума највећи укупан износ (вредност)
испоручених добара која су предмет набавке ,у динарима, добија 15
пондера, а остале понуде се вреднују по формули:
Укупна износ (вредност) испоручених добара
понуде која се разматра
Р = ----------------------------------------------------------------- x 15
Највећи износ (вредност) испоручених добара
Референце се доказују:
-Списком (потписан и оверен) најважнијих испоручених добара за
период од претходне три године (2007.,2008. и 2009.) са износима,
датумима и листама купаца односно наручилаца ( Образац списка је
саставни део Конкурсне документације); и
- попуњеним и овереним Потврдама наручилаца/ купаца и исте
морају да се односе на предмет јавне набавке – материјал за рад
радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица ( који је предмет
јавне набавке). Свака потврда која се приложи уз понуду мора бити
оригинална ( на обрасцу из Конкурсне документације).
Потврде које нису оригиналне односно које су копије неће се
уважити.
Наручилац задржава право да изврши проверу приложених
потврда и затражи на увид уговоре на које се потврде односе.
20)елементи критеријума на основу којих ће наручилац
извршити избор најпољније понуде у ситуацији када постоји две
или више понуда са једнаким бројем бодова: у ситуацији када
постоје две или више понуда са једнаким бројем бодова елемент
критеријума на основу којег ће наручилац извршити избор најповољније
понуде је цена. У случају исте цене , као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има веће референце.
21)обавештење о начину и року подношења захтева за
заштиту права понуђача и навођење броја жиро рачуна на који је
подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да
уплати таксу одређену Законом:
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и
јавног интереса:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или
поштом.
Захтев за заштиту права може се поднети наручиоцу на начин и у
роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења
захтева уплаћује таксу одређену Законом:
12 / 142
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број
модела 97 позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00
динара.
22)обавештење да ће уговор бити закључен након истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107.
Закона:
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 107. ЗЈН.
Захтев за заштиту права задржава даље активости наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке по поднетом захтеву за
заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
13 / 142
3)ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
-понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у истом наведени
14 / 142
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
за јавну набавку добара – материјал за рад радионица и ситан
инвентар – алат за рад радионица
на основу Јавног позива објављеног у «Службеном гласнику РС»,
бр.___/2010
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ( привредно друштво)
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Датум подношења понуде:
Деловодни број понуде:
2)ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ
КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:
-самостално
15 / 142
-као заједничка понуда
са:
*навести назив и седиште свих подизвођача
-као
понуда
подизвођачем:
са
*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
4)ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна цена без пдв:
ПДВ:
Укупна цена са пдв:
Услови
и
плаћања:
Услови
испоруке:
начин
и
рок
Референце:
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
16 / 142
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
за јавну набавку добара – материјал за рад радионица и ситан
инвентар – алат за рад радионица
на основу Јавног позива објављеног у «Службеном гласнику РС»,
бр.___/2010
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ( предузетник)
Назив:
Име оснивача
имена:
као
Јединствен матични
ЈМБГ:
део
пословног
број грађана -
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Општина седишта:
Место:
Поштански број:
Улица и број:
Матични број:
Шифра делатности:
Опис делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е- mail адреса:
Овлашћено
уговора:
лице
за
потписивање
Датум подношења понуде:
Дел.број понуде:
2)ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ
КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:
-самостално
17 / 142
-као заједничка понуда
са:
*навести назив и седиште свих подизвођача
-као
понуда
подизвођачем:
са
*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
4)ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна цена без пдв:
ПДВ:
Укупна цена са пдв:
Услови
и
плаћања:
Услови
испоруке:
начин
и
рок
Референце:
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
18 / 142
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА И СИТАН ИНВЕНТАР
АЛАТ ЗА РАД РАДИОНИЦА
А. МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА
RB
1
NAZIV
POLUDISPERZIONA BOJA namenjana za bojenje
unutrašnjih površina zidova. Izrađena od kvalitetnih
sintetičkih disperzivnih veziva, pigmenata, punila i aditiva. Da
se razređuje u 10 - 15% vode i nanosi na zid valjkom ili
četkom, u dva sloja. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom
premazu. Pakovanje u plastične kante i pvc foliju unutar
kante. Pakovanje od 25 kg kao što je boja marke Hagepol ili
"ekvivaletno"
1. MOLERI MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
JEDINI
Tip-vrsta,
CA
proizvođač
MERE
KOLIČIN
A
kg
2200,00
2
DISPERZIONA BOJA namenjena za bojenje unutrašnjih
površina zidova. Da se razređuje sa 5- 10% vode i nanosi na
zid valjkom ili četkom, u dva sloja. Gotovi pun kolor.
Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom premazu. Pakovanje
od 25 kg kao što je boja marke Hagepol ili "ekvivaletno"
kg
25,00
3
UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu izrađena od mineralnih
veziva, punila i aditiva. Glet je namenjen za gletovanje
unutrašnjih površina zidova.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30 kg kao što je
glet masa marke NGP ili "ekvivaletno"
kg
200,00
4
SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu izrađena od
mineralnih veziva, punila i aditiva. Namenjen za gletovanje
spoljašnjih malterisanih zidova, betonskih površina i sl.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. Pakovanje od 25 kg kao što je glet
masa marke NGP ili "ekvivaletno"
kg
25,00
19 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
5
FOLIJA PVC 015. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina
rolne 50 kg kao što je folija marke BAXA PLAST ili
"ekvivaletno"
rolna
4,00
6
TANKA FOLIJA za pokrivanje nameštaja dimenzija 12,5x4 m
kao što je folija marke MIMONT ili "ekvivaletno"
kom
50,00
kom
70,00
kom
30,00
8
PAPIRNA TRAKA Da omogućava tačno nanošenje, oštre
ivice na glatkim i grubim površinama, bez disperzije boja.
Uklanjanje bez ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom
prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina 5cm a dužine
50m po komadu kao što je traka marke TESA ili "ekvivaletno"
PAPIRNA TRAKA Da omogućava tačno nanošenje, oštre
ivice na glatkim i grubim površinama, bez disperzije boja.
Uklanjanje bez ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom
prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina od 19mm do
20mm a dužine 50m po komadu kao što je traka marke
TESA ili "ekvivaletno"
9
OSNOVNA BOJA ZA METAL SIVA Osnovni antikorozioni
premaz na bazi sintetičkih smola i antikorozionih pigmenata.
Korišćenje za zaštitu novih ili već obojenih metalnih površina.
Da dobro prijanja na metal i stvara glatku površinu za
kvalitetno finalno bojenje.Razređivanje od 10% do 15%. Suv
na dodir za 4 - 6 sati, ponovno nanošenje za 12 - 24 sata.
Potrošnja 9-11 m2/l za jedan sloj.Pakovanje od 0,75l kao što
je boja marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
24,00
10
OSNOVNA BOJA ZA METAL OKSIDNO CRVENA Osnovni
antikorozioni premaz na bazi sintetičkih smola i
antikorozionih pigmenata. Korišćenje za zaštitu novih ili već
obojenih metalnih površina. Da dobro prijanja na metal i
stvara glatku površinu za kvalitetno finalno bojenje.
Razređivanje od 10% do 15%. Suv na dodir za 4 - 6 sati,
ponovno nanošenje za 12 - 24 sata. Potrošnja 9-11 m2/l za
jedan sloj.
Pakovanje od 0,75l kao što je boja marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
24,00
7
20 / 142
11
EMAJL LAK BELI koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do
120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za
metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
12,00
12
EMAJL LAK ZELENI koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do
120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za
metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
6,00
13
EMAJL LAK OKER koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do
120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za
metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
6,00
21 / 142
14
EMAJL LAK CRNI koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih idrvenih
površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane
bojeza drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
6,00
15
EMAJL LAK BRAON koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do
120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za
metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
18,00
16
EMAJL LAK CRVENI koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do
120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za
metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
9,00
22 / 142
18
EMAJL LAK ŽUTI koji se koristi kao završni premaz za
zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do
120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za
metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati
po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja
8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
ULJANA BOJA BELA na bazi sintetičkih veziva, lanenog ulja
i belih punila. Da se koristi se za zaštitu drvenih i metalnih
površina u enterijeru i eksterijeru. Nanošenje četkom, valjkom
ili špricem u jedan do dva sloja. Razređivanje od 10% do
15%. Da je Suv na dodir za 1-3 sata po nanošenju, ponovno
nanošenje moguće posle 12-24 sata. Potrošnje 10-11 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je boja marke
ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
15,00
19
BOJA ZA BETON ULJANA Akrilna visokokvalitetna boja
namenjena zaštiti novih i starih betona, maltera, prirodnog
kamena i drugih mineralnih površina. Površinu štiti od
degradacije, habanja i atmosferskih uticaja. Ton boje po
izboru Naručioca. Razređivanje potrebi prvi sloj 10%, a drugi
5%. Suv na prašinu za 40 min. Ponovno nanošenje moguće
nakon 6 sati. Potrošnja od 7 do 8 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75lkao što je boja marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
2,00
20
BOJA ZA BETON Alkidno-uretanska boja namenjena za
zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih betonskih površina, podova u
garažama i skladištima, gazišta na balkonu.
Ton boje po izboru Naručioca. Potrošnja 7-9 m2/l za jedan
sloj. pakovanje od 0,75l kao što je boja marke
ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
2,00
17
23 / 142
l
6,00
23
ŠMIRGL PAPIR 80 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je
papir marke KORUND 610mm 80 SMIRDEX-GRČKA ili
"ekvivaletno"
ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je
papir KORUND 610mm 100 SMIRDEX-GRČKA ili
"ekvivaletno"
ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je
papir KORUND 610mm 120 SMIRDEX-GRČKA ili
"ekvivaletno"
24
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira
finoće 220, dimenzija 230x280mm kao što je šmirgla marke
SMIRDEX-GRČKA ili "ekvivaletno"
kom
50,00
25
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira
finoće 240, dimenzija 230x280mm kao što je šmirgla marke
SMIRDEX-GRČKA ili "ekvivaletno"
kom
50,00
kom
50,00
21
22
rolna
2,00
rolna
3,00
rolna
2,00
27
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira
finoće 320, dimenzija 230x280mm kao što je marka šmirgle
SMIRDEX-GRČKA ili "ekvivaletno"
FUGEN FILER sporovezujući gips za popunu pukotina
i lepljenje bandaž traka kao što je gips marke RIGIPS ili
"ekvivaletno"
kg
250,00
28
TONER CRNI za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner marke
DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
30,00
29
TONER ŽUTI za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner
marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
100,00
30
TONER OKER za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner
marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
150,00
26
24 / 142
31
TONER ZELENI za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner
marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
100,00
32
TONER CRVENI za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner
marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
30,00
33
TONER BRAON za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner
marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
30,00
kom
30,00
kom
4,00
kom
4,00
kom
4,00
34
35
36
37
TONER PLAVI za poludisperziju Pigment za nijansiranje
unutrašnjih boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner
marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
TONER ZA DISPERZIJU CRVENA Koncentrovana
pigmentna pasta namenjena za toniranje disperzionih
premaza. Dodaje se u unutrašnje i spoljašnje disperzione
boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l unutrašnje
disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione
boje. Pakovanje 0,1l. kao što je toner marke ZORKACOLOR
ili "ekvivaletno"
TONER ZA DISPERZIJU PLAVA Koncentrovana pigmentna
pasta namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje
se u unutrašnje i spoljašnje disperzione boje. Potrošnja
maksimalno 100ml na 15l unutrašnje disperzione boje i do
200ml na 15l spoljašnje disperzione boje. Pakovanje 0,1l
kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
TONER ZA DISPERZIJU ZELENA Koncentrovana
pigmentna pasta namenjena za toniranje disperzionih
premaza. Dodaje se u unutrašnje i spoljašnje disperzione
boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l unutrašnje
disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione
boje. Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR
ili "ekvivaletno"
25 / 142
38
TONER ZA DISPERZIJU KAJSIJA Koncentrovana
pigmentna pasta namenjena za toniranje disperzionih
premaza. Dodaje se u unutrašnje i spoljašnje disperzione
boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l unutrašnje
disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione
boje. Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR
ili "ekvivaletno"
kom
4,00
39
TONER ZA DISPERZIJU ŽUTA Koncentrovana pigmentna
pasta namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje
se u unutrašnje i spoljašnje disperzione boje. Potrošnja
maksimalno 100ml na 15l unutrašnje disperzione boje i do
200ml na 15l spoljašnje disperzione boje. Pakovanje 0,1l kao
što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
40
TONER ZA DISPERZIJU OKER Koncentrovana pigmentna
pasta namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje
se u unutrašnje i spoljašnje disperzione boje. Potrošnja
maksimalno 100ml na 15l unutrašnje disperzione boje i do
200ml na 15l spoljašnje disperzione boje. Pakovanje 0,1l
kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
41
TONER ZA DISPERZIJU SMEĐA Koncentrovana pigmentna
pasta namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje
se u unutrašnje i spoljašnje disperzione boje. Potrošnja
maksimalno 100ml na 15l unutrašnje disperzione boje i do
200ml na 15l spoljašnje disperzione boje. Pakovanje 0,1l
kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
42
TONER ZA DISPERZIJU CRNA Koncentrovana pigmentna
pasta namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje
se u unutrašnje i spoljašnje disperzione boje. Potrošnja
maksimalno 100ml na 15l unutrašnje disperzione boje i do
200ml na 15l spoljašnje disperzione boje. Pakovanje 0,1l
kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
43
GIPS alabaster. Pakovanje od 1 kao što je GIPS marke
GIPSARA VOLARI ili "ekvivaletno"
kg
100,00
26 / 142
44
45
46
47
48
49
50
51
PODLOGA EMULZIJA bezbojni do mlečno beli premaz na
bazi silikonskih smola i aditiva rastvorenih u vodi za
impregnacije mineralnih podloga kao što je podloga marke
HGP ili "ekvivaletno"
METAL GIT , Dvokomponentni od poliestera za punjenje
masa. Pogodan za metalne, drvene i poliesterske podloge.
Brzo sušenje. Pakovanje od 1 kg. U kompletu obe
komponente kao što je git marke BODYSOFT ili
"ekvivaletno"
GIT ZA DRVO BELI Pripremljen git za površinsku popravku i
oštećenja na drvetu, koristi se pre bojanja s lazurnim i
pokrivnim bojama.
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj debljine 1 mm. Pakovanje 0.75
kg kao što je git marke DELOLUX-ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
FIRNAJZ Pakovanje od 1 litar kao što je firnajz CHEMMAX ili
"ekvivaletno"
ULJANI RAZREĐIVAČ Smesa organskih rastvarača
namenjena za razređivanje emajla, radijator laka, osnovnih
boja za metal, uljanih boja za drvo, boje za beton, kao i za
pranje alata. Pakovanje od 1 litar kao što je razređivač 5220
ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
NITRO RAZREĐIVAČ . Smesa organskih rastvarača
namenjena za razređenje nitro laka kao i za pranje alata.
Pakovanje od 1 litar kao što je razređivač 5320
ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene disperzije 280ml
kao što je silikonTKK ili "ekvivaletno"
Sprej za belu tehniku kao što je sprej marke SARATOGA ili
"ekvivaletno"
27 / 142
l
60,00
kompl.
10,00
kg
45,00
l
10,00
l
10,00
l
40,00
kom
40,00
kom
3,00
52
RADIJATOR LAK BELI Završni visokokvalitetni premaz na
bazi sintetičkih smola i pigmenata. Koristi se za zaštitu i
dekoraciju radijatora i drugih grejnih tela. Postojan na
temperature do 120°C. Razređivanje od 10% do 20%. Suv na
dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24
sata. Potrošnja 8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75l
kao što je lak marke ZORALUX-ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
15,00
53
NITRO EMAJL CRNI Završni premaz na bazi nitroceluloze,
sintetičkih smola, odabranih pigmenata, punila i potrebnih
aditiva. Koristi se u metalnoj i drvnoj industriji, u slučajevima
gde se zahteva brzo sušenje premaza u neagresivnoj sredini
i onoj koja nije izložena atmosferskim promenama.
Razređivanje od 10% do 18%. Suv na dodir za 10-15 minuta
po nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 2-4 sata.
Potpuno suv za 24 sata. Potrošnja 10-11 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75l kao što je nitro marke ZORALUXZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
3,00
l
12,00
l
3,00
54
55
NITRO EMAJL BELI Završni premaz na bazi nitroceluloze,
sintetičkih smola, odabranih pigmenata, punila i potrebnih
aditiva. Koristi se u metalnoj i drvnoj industriji, u slučajevima
gde se zahteva brzo sušenje premaza u neagresivnoj sredini
i onoj koja nije izložena atmosferskim promenama.
Razređivanje od 10% do 18%. Suv na dodir za 10-15 minuta
po nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 2-4 sata.
Potpuno suv za 24 sata. Potrošnja 10-11 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75l kao što je nitro ZORALUXZORKACOLOR ili ZORALUX-ZORKACOLOR "ekvivaletno"
ALU BOJA Završni premaz na bazi sintetičkih smola i
aluminijumske paste, namenjen zaštiti metalnih površina .
Razređivanje od 3% do 8%. Suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju , ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja 911 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75l.kao što je boja
ZORALUX-ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
28 / 142
56
57
58
59
LAZURNI PREMAZ za zaštitu drveta od uticaja vlage, kiše,
mraza, sunca, truleži i štetočina. Izrađen je od smola i
pigmenata koji su postojani na svetlost uz dodatak sredstava
sa fungicidnim i baktericidnim dejstvom. Ne razređuje se. Za
pranje alata koristi se uljani razređivač. Suv na prašini za 810 sati po nanošenju, ponovno nanošenje posle 24 sata.
Potrošnja 10-12 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što
je premaz marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
LAK LAZURA Otporan je na UV zrake. Koristi se za zaštitu
drvenih površina koje su izložene visokoj vlažnosti. Štiti drvo
od uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Ton boje po izboru
Naručioca. Ne razređuje se. Za pranje alata koristi se uljani
razređivač. Suv na prašinu za 8-10 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja 14-16 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je lak marke Zorkacolor ili
"ekvivaletno"
LAK ZA ČAMCE bezbojni završni premaz izrađen na bazi
sintetičkih smola i sredstava protiv drvenih moljaca, insekata i
drugih mikroorganizama. Lak visokog sjaja, otporan na kišu i
kondenzaciju. Koristi se za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih
drvenih površina čamaca, lamperije, brodskog poda,
baštenskih garnitura i slično. Razređivanje od 12% do15%.
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje
za 24 sata. Potrošnja 10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje
0,75l kao što je lak marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
NITRO BAJC transparentni premaz za dekoraciju nameštaja
od masivnog i furniranog drveta. Ne razređuje se. Za pranje
alata koristi se nitro razređivač. Suv na prašinu za 10-15
minuta po nanošenju. Potrošnja 20m2/l za jedan sloj.
Pakovanje 0,75 l kao što je nitro marke Zorkacolor ili
"ekvivaletno"
29 / 142
l
15,00
l
18,00
l
1,50
l
6,00
62
NITRO LAK OSNOVNI bezbojni osnovni premaz za
površinsku zaštitu nameštaja od masivnog i furniranog
drveta. Da dobro popunjava pore, brzo suši i dobro se brusi.
Razređivanje do 15%. Suv na prašinu za 10-15 minuta po
nanošenju. Brušenje je moguće nakon 30-40 minuta.
Potrošnja 9- 10m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je
nitro marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
NITRO LAK ZAVRŠNI bezbojni završni premaz za
površinsku zaštitu nameštaja od masivnog i furniranog
drveta. Bezbojan.
Razređivanje do 10-12%. Suv na prašinu za 10-15 minuta.
Potpuno suv za 3-4 sata. Potrošnja 9-10m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75 l kao što je nitro marke Zorkacolor ili
"ekvivaletno"
PETROLEJ kao što je petrolej marke Chemmax ili
"ekvivaletno"
63
AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru Naručioca. Pakovanje od
400ml kao što je lak DUGA ili "ekvivaletno"
60
61
l
9,00
l
9,00
l
1,00
kom
2,00
MOLERI UKUPNO:
RB
NAZIV
2. STOLARI MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
proizvođač
MERE
KOLIČIN
A
1
KEKS TIPLA MALI presovana bukovina, 1 pak 1000kom kao
što je tipla marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
pak
1,00
2
KEKS TIPLA SREDNJI 10 presovana bukovina , 1 pak.
1000kom kao što je tipla marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
pak
1,00
3
KEKS TIPLA VELIKI 20 presovana bukovina , 1 pak.
1000kom kao što je tipla marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
pak
2,00
30 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDB-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
4
5
LEPAK ZA DRVO, za industrijski nameštaj i građevinsku
stolariju. Mogućnost nanošenja ručno ili mašinski. Spajanje
elemenata 5 do 10 minuta po nanošenju. Obrada zalepljenih
delova 24 časa posle lepljenja. Potrošnja 150 do 250 g/m2 .
Pakovanje od 1 kg kao što je lepak marke BEOHEMIK
DRVOFIX ili "ekvivaletno"
DISPERZIONI LEPAK ZA DRVO za lepljenje hladnim i
toplim postupkom. Vreme stvrnjavanja maksimalno 1012minuta po nanošenju. Pakovanje od 750g po komadu kao
što je lepak marke MOMENTWOOD-HENKEL ili
"ekvivaletno"
kg
30,00
kom
15,00
kom
20,00
7
SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA Trajno elastična, neutralna,
silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju
stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za
zaptivanje dilatacionih fuga. Otporan na različite vremenske
uslove, kišu, sneg, ekstremne temperature, hemijski otporan,
UV postojan i da ne izaziva koroziju. Beli ili providan po
izboru Naručioca. Pakovanje od 300 ml po komadu kao što je
zaptivna masa TKK TEKASIL NEUTRAL ili "ekvivaletno"
AKRILNA ZAPTIVNA MASA Jednokomponentna zapivna
masa na osnovi akrilne disperzije koja se upotrebljava za
zaptivanje poroznih materijala - beton, gasbeton, drvo,
keramičke pločice, gipsane ploče. Za spojeve kod prozorskih
okvira, vrata, za popravku manjih pukotina na zidovima,
spojeve među gipsanim pločama i betonskih delova, spojevi
između raznih poroznih materijala. Po sušenju postaje
neosetljiv na vodu, da se može farbati, odporan na
atmosferske uticaje, sunčevu svetlost. Pakovanje od 300 ml
po komadu kao što je zaptivna masa TKK TEKADOM ili
"ekvivaletno"
kom
10,00
8
EKSERI 20mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
4,00
9
EKSERI 30mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
2,00
6
31 / 142
10
EKSERI 40mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
2,00
11
EKSERI 50mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
1,00
12
EKSERI 60mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
1,00
13
EKSERI 70mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
1,00
14
EKSERI 80mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
1,00
15
EKSERI 90mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
1,00
16
EKSERI 100mm čelični kao što su ekseri marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
1,00
17
ŠMIRGL PAPIR 80 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je
papir marke KORUND 80 SMIRDEX ili "ekvivaletno"
rolna
1,00
18
ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m ao što je papir
marke KORUND 100 SMIRDEX ili "ekvivaletno"
rolna
1,00
rolna
1,00
kom
150,00
20
ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m ao što je papir
marke KORUND 120 SMIRDEX ili "ekvivaletno"
KUKE ZA SLIKE SA TIPLOM ( po uzorku). Dužina 6cm, tipla
8 plastična kao što su kuke marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
21
Trougaona zakačaljka za slike, veća ( po uzorku) kao što su
zakačaljke marke FISHER ili "ekvivaletno"
kom
100,00
22
Trougaona zakačaljka za slike, manja ( po uzorku) kao što su
zakačaljke marke FISHER ili "ekvivaletno"
kom
100,00
23
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 6mm kao što su
zavrtnji marke WURTH ili "ekvivaletno"
kom
100,00
19
32 / 142
24
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 8mm kao što su
zavrtnji marke WURTH ili "ekvivaletno"
kom
500,00
25
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 10mm kao što su
zavrtnji marke WURTH ili "ekvivaletno"
kom
300,00
26
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 12mm kao što su
zavrtnji marke WURTH ili "ekvivaletno"
kom
50,00
27
DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm bukovina kao što su tiple
marke SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
m
6,00
28
DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm bukovina kao što su tiple
marke SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
m
6,00
29
DRVENE TIPLE U KOMADU 10mm bukovina kao što su tiple
marke SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
m
6,00
30
DRVENE TIPLE U KOMADU 12mm bukovina kao što su tiple
marke SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
m
6,00
31
DRVENE TIPLE U KOMADU 14mm bukovina kao što su tiple
marke SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
m
6,00
kom
100,00
kom
50,00
33
ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA ,po uzorku kao što su
šarke marke INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
ŠARKE KRIVE SA ŠRAFOVIMA , po
uzorku kao što su šarke marke INTEREX PLUS ili
"ekvivaletno"
34
ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA ( po uzorku) kao što
su šarke marke INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
kom
50,00
35
ŠARKE ZA STAKLO, ravne ( po uzorku) kao što su šarke
marke INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
kom
30,00
kom
30,00
kom
1000,00
kom
1000,00
32
36
37
38
ŠARKE ZA STAKLO, krive ( po uzorku) kao što su šarke
marke INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X18 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X25 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
33 / 142
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
HOLŠRAFOVI 4X30 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X35 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X40 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X45 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X50 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X55 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X60 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X50 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X60 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X70 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X80 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 6X70 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
34 / 142
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
500,00
52
HOLŠRAFOVI 6X80 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 6X100 KRSTASTA GLAVA čeličan,
galvanizovan kao što su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
53
DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU STOLARIJU kao što je
traka marke TESA ili "ekvivaletno"
m
100,00
54
Kuke za čiviluk ( po uzorku) kao što je kuka marke FISHER ili
"ekvivaletno"
kom
50,00
55
Tiple udarne metalne, kraće kao što su tiple marke WURTH
ili "ekvivaletno"
kom
50,00
56
Tiple udarne metalne, duže kao što su tiple marke WURTH ili
"ekvivaletno"
kom
50,00
57
UNIVER PLOČE d=18mm trešnja sa sečenjem kao što je
univer marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
50,00
58
UNIVER d=18mm trešnja, isečen na dimenzije 25cmx275cm
sa sečenjem. Kantovanje dve duže stranice kao što je univer
marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
10,00
59
UNIVER PLOČE d=18mm bela sa sečenjem kao što je univer
marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
18,00
60
UNIVER PLOČE d=28mm trešnja sa sečenjem kao što je
univer marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
8,00
61
UNIVER PLOČE d=28mm bela sa sečenjem kao što je univer
marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
8,00
62
Lesonit ploče trešnja kao što je lesonit marke FALCO ili
"ekvivaletno"
m2
24,00
63
Lesonit ploče beli kao što je lesonit marke FALCO ili
"ekvivaletno"
m2
24,00
64
Šper ploče d=6mm kao što je šper ploča marke FALCO ili
"ekvivaletno"
m2
4,00
51
35 / 142
kom
100,00
kom
300,00
65
Šper ploče d=12mm kao što je šper ploča marke FALCO ili
"ekvivaletno"
m2
8,00
kotur
15,00
kotur
5,00
kotur
2,00
68
Kant traka širina 22mm trešnja, dužina 50m kao što je traka
marke EUROKANT ili "ekvivaletno"
Kant traka širina 22mm bela, dužina 50m kao što je traka
marke EUROKANT ili "ekvivaletno"
Kant traka širina 32mm trešnja, dužina 50m kao što je traka
marke EUROKANT ili "ekvivaletno"
69
Kant traka širina 32mm bela, dužina 50m kao što je traka
marke EUROKANT ili "ekvivaletno"
kotur
2,00
70
Šraf za metal samouvrčući 4x30 kao što je šraf marke
PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
1000,00
71
Šraf za metal samouvrčući 4x40 ao što je šraf marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
1000,00
72
Šraf za metal samouvrčući 4x50 ao što je šraf marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
1000,00
73
Šraf za metal samouvrčući 4x60 ao što je šraf marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
1000,00
kom
40,00
kom
200,00
kom
60,00
kom
60,00
kom
80,00
kom
60,00
66
67
74
75
76
77
78
79
Metalne nogice za nameštaj visina 10cm ( po uzorku) kao što
su nogice marke VOLPATO ili "ekvivaletno"
Šrafovi za spajanje nameštaja dvokrajak kao što su šrafovi
marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Odbojnik za vrata gumeni kao što je odbojnik marke
ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Magneti za nameštaj jačina za 5kg kao što je magnet marke
ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Ručke drvene - dugme ( po uzorku)kao što je marke ili
"ekvivaletno"
Ručke metalne raspon šrafa 97mm ( po uzorku) kao što je
ručka marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
36 / 142
80
81
82
83
Ručke metalne raspon šrafa 127mm ( po uzorku) kao što je
ručka marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Nosači polica metalni valjkastog oblika bez prstena kao što je
nosač marke ARTIINVEST ili "ekvivaletno"
Stirodur zeleni 120x50x3 cm kao što je stirodur marke
AUSTROTHERM ili "ekvivaletno"
Prozorsko staklo d=4mm sa sečenjem kao što staklo je
marke ISP PANČEVO ili "ekvivaletno"
kom
60,00
kom
1000,00
table
8,00
m2
50,00
STOLARI UKUPNO:
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
3. ZIDARI - KERAMIČARI MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
KOLIČIN
NAZIV
proizvođač
MERE
A
ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih primesa i mulja
m3
10,00
kao što je šljunak marke KARIN KOMERC ili "ekvivaletno"
FRAKCIJA bez organskih primesa i mulja kao što je frakcija
markeKARIN KOMERC ili "ekvivaletno"
PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih primesa kao što
je pesak marke KARIN KOMERC ili "ekvivaletno"
GIPS alabaster kao što je gips marke GIPSARA VOLARI ili
"ekvivaletno"
Gotov BETON MB35, sa isporukom kao što je beton marke
BEST IZGRADNJA ili "ekvivaletno"
OPEKA PUNA zidna 25x12x6.5cm marka 20 kao što je
opeka marke CIGLANA ČURUG ili "ekvivaletno"
OPEKA ŠUPLJA zidna 25x12x6.5cm marka 20
(giter opeka ) kao što je opeka marke NEXE GROUP ili
"ekvivaletno"
CEMENT MC 32,5 kao što je cement marke LAFARGE ili
"ekvivaletno"
37 / 142
m3
3,00
m3
5,00
kg
40,00
m3
4,00
kom
50,00
kom
50,00
kg
2500,00
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
9
KREČ GAŠENI U VREĆAMA kao što je kreč marke JAVOR
ili "ekvivaletno"
KERAM.PLOČICE ZIDNE glazirane dim.20x25cm (po izboru
Naručioca) kao što je pločica marke POLET ili "ekvivaletno"
kg
1200,00
m2
30,00
KERAM.PLOČICE PODNE dimenzija 33x33cm otporne na
habanje i klizanje (po izboru Naručioca) kao što je pločica
marke POLET ili "ekvivaletno"
m2
50,00
12
LEPAK ZA PLOČICE od hidrauličkih veziva, mineralnih
punila i aditiva kao što je lepak marke NGP ili "ekvivaletno"
kg
200,00
13
FUG MASA od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva
kao što je fug masa marke NGP ili "ekvivaletno"
kg
25,00
EKSERI 31 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
3,00
EKSERI 40 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
3,00
EKSERI 60 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
3,00
EKSERI 70 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
6,00
18
EKSERI 100 čelični zidarski što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
6,00
19
EKSERI 150 čelični zidarski što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
2,00
20
EKSERI U čelični zidarski što je ekser marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kg
3,00
21
VIJAK ZA GIPS 3,5х35мм kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
1000,00
22
PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje od 750 ml. kao što
je pur pena marke TKK ili "ekvivaletno"
kom
10,00
kg
50,00
10
11
14
15
16
17
23
ČELIK BET.C.-37 Ø=6mm kao što je čelik marke DAK
COMERC ili "ekvivaletno"
38 / 142
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ČELIK BET.C.-37 Ø=8 mm kao što je čelik marke DAK
COMERC ili "ekvivaletno"
kg
50,00
ČELIK BET.C.-37 Ø=10 mm kao što je čelik marke DAK
COMERC ili "ekvivaletno"
kg
50,00
kg
15,00
m2
70,00
rolna
2,00
TVRDI TERVOL U PVC FOLIJI kao što je tervol marke TIM
IZOLIRKA ili "ekvivaletno"
m2
10,00
STIRDUR TVRDI 3CM kao što je stirdur marke
AUSTROTHERM ili "ekvivaletno"
m2
40,00
m3
0,50
tabl
2,00
tabl
2,00
kg
5,00
m
30,00
m
80,00
ZIDARI - KERAMIČARI UKUPNO:
BITUMEN bitumenska masa za topli postupak sa sadržajem
bitumena min. 50% kao što je bitumen TIM IZOLIRKA ŠID
marke ili "ekvivaletno"
LAMINAT SA LAJSNAMA klase 32 u kompletu sa izolacijom:
PVC folija i sunđerasti filc kao što je laminat marke
KLASSEN ili "ekvivaletno"
FOLIJA PVC 015. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina
rolne 50 kg kao što je folija marke BATA PLAST ili
"ekvivaletno"
ČAMOVA DASKA COLARICA ZA OPLATE
GRIFOVANO PLETIVO, okca 20x20-50x50mm, tabla
1,0x2,00m kao što je pletivo marke MK COMPANI ili
"ekvivaletno"
PERTLANO PLETIVO 2mm, okca od 25x25-50x50mm, tabla
1,0x2,0 kao što je pletivo marke MK COMPANI ili
"ekvivaletno"
Paljena žica 3 kao što je žica marke MK COMPANI ili
"ekvivaletno"
Konopac d=3cm kao što je konopac DABU marke ili
"ekvivaletno"
Štafle 5x8x400 cm
39 / 142
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZIV
ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 125mm ( po
uzorku) kao što je šarka marke KOVINO PLASTIKA LOŽ ili
"ekvivaletno"
ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 150mm ( po
uzorku) kao što je šarka marke KOVINO PLASTIKA LOŽ ili
"ekvivaletno"
4. BRAVARI MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
proizvođač
MERE
KOLIČIN
A
pari
10,00
pari
10,00
ŠARKE ZA DRVENA VRATA ( po uzorku) kao što je šarka
marke KOVINO PLASTIKA LOŽ ili "ekvivaletno"
kom
40,00
CILINDAR ULOŽAK 30,5+30,5mm u pakovanju sa 3 ključa i
vijkom M5x50.kao što je cilindar uložak marke BANE
SEKULIĆ 30,5+30,5 1851 ili "ekvivaletno"
kom
30,00
kom
30,00
kom
5,00
kom
10,00
kom
4,00
kom
6,00
kom
6,00
CILINDAR ULOŽAK 35+30,5mm u pakovanju sa 3 ključa i
vijkom M5x50 kao što je cilindar uložak marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
CILINDAR ULOŽAK 30+50mm u pakovanju sa 3 ključa i
vijkom M5x60 kao što je cilindar marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
CILINDAR ULOŽAK ZA METALNA VRATA 27,5+27,5mm u
pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50 kao što je cilindar
marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA METALNA VRATA
27,5+27,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50 kao što
je cilindar marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 6-ica, uz bravu se
isporučuje i prihvatnik.kao što je brava marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 8-ica, uz bravu se
isporučuje i prihvatnik.kao što je brava marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
40 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM uz bravu
isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM uz bravu
isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu
isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu
isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM I POLUGOM
uz bravu isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM I POLUGOM
uz bravu isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA SIGURNOSNA ZA VRATA Uz bravu isporučiti i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA Sigurnosna
prikivajuća brava za vrata sadrži cilindrični uložak, prihvatnik
sa distantnim pločicama i zadržač. Sa spoljne strane vrata
brava se zaključava ključem dok se sa unutrašnje strane
vrata zaključavanje vrši sa dugmetom. Isporučuje se sa 5
ključeva.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
BRAVA 100mm desna po uzorku. U cenu uračunati i
posebnu izradu brave male serije jer taj tip brave nije više u
serijskoj proizvodnji kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVA 100mm leva po uzorku. U cenu uračunati i posebnu
izradu brave male serije jer taj tip brave nije više u serijskoj
proizvodnji kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
41 / 142
kom
5,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
50,00
kom
50,00
21
22
23
24
25
26
BRAVICA Primena kod raznih vrsta ormarića, fioka,
kabinetskih vrata itd.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVICA ZA POŠTANSKO SANDUČE kao što je brava
marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
UNIVERZALNA ŠTELUJUĆA BRAVICA SA POMIČNIM
JEZIČKOM Cilindrična bravica izradjena od mesinga,
isporuka sa 2 ključa.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE FIOKA STOLOVA ( po
uzorku). isporuka sa 2 ključa.kao što je brava marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
ZASUN kao što je zasun marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
KLJUČ kao što je ključ marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
kom
20,00
kom
5,00
kom
40,00
kom
40,00
kom
10,00
kom
48,00
27
KLJUČEVI ZA CILINDAR BRAVE SIROVI ( po uzorku)kao
što je ključ marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
50,00
28
KLJUČEVI OBIČNI 1-8 ( po uzorku) kao što je ključ marke
BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
20,00
29
KLJUČEVI ŠUPLJI RAZNI ( po uzorku) kao što je ključ
marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
20,00
30
KVAKA ZA VRATA .kao što je kvaka marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
kom
30,00
kom
10,00
kom
30,00
kom
20,00
kom
20,00
kom
5,00
31
32
33
34
35
KVAKA ZA VRATA kao što je kvaka marke BANE SEKULIĆ
ili "ekvivaletno"
ŠTIT ZA BRAVE kao što je štit marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
ŠTIT ZA BRAVE .kao što je štit marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
ŠTIT ZA KVAKU kao što je štit marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
KATANAC . Katanac sa kaljenom obujmicom.kao što je
katanac marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
42 / 142
36
TOVAT MAST litijumova višenamenska maziva mast za
podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva. pakovanje od 1
kg kao što je ležaj marke INA ili "ekvivaletno"
kg
2,00
CRNE CEVI KUTIJE 40/40 kao što je cev marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
m
12,00
CRNE CEVI KUTIJE 30/30 kao što je cev marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
m
12,00
39
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20 kao što je cev marke
ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
40
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40 kao što je cev marke
ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
41
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30 kao što je cev marke
ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
42
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40 kao što je cev marke
ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
"L" PROFIL 25/25mm gvozdeni kao što je l prifil marke
ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
PLJOŠTI PROFIL 25/2,5mm gvozdeni kao što je profil marke
ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
ELEKTRODE 2,5mm kao što je eletkroda marke JASENICE
ili "ekvivaletno"
kg
5,00
kom
250,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
37
38
43
44
45
46
47
48
49
ZAVRTNJI M-6 SA MATICOM kao što je zavrtanj marke
PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3x25mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3,5x25mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
43 / 142
50
51
52
53
54
55
VIJAK ZA DRVO 3,5x30mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 4x40mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 4x45mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 4x60mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 5x60mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 6x60mm KRTATA GLAVA čelični,
galvanizovan kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
56
VIJAK ZA LIM 3,5x13mm , ravna glava kao što je vijak
marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
57
VIJAK ZA LIM 3,5x19mm , ravna glava kao što je vijak
marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
58
VIJAK ZA LIM 4,2x13mm , ravna glava kao što je vijak
marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
VIJAK ZA LIM 4,2x19mm , ravna glava kao što je vijak marke
PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
VIJAK ZA LIM 3,5x13mm , upustena glava kao što je vijak
marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
VIJAK ZA LIM 3,5x19mm , upustena glava kao što je vijak
marke ili "ekvivaletno"
kom
500,00
62
VIJAK ZA LIM 4,2x13mm , upustena glava kao što je vijak
marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
63
VIJAK ZA LIM 4,2x19mm , upustena glava kao što je vijak
marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
500,00
59
60
61
44 / 142
64
TURBAN VIJCI 6x30mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
65
TURBAN VIJCI 6x40mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
66
TURBAN VIJCI 6x50mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
67
TURBAN VIJCI 6x60mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
68
TURBAN VIJCI 6x70mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
TURBAN VIJCI 6x80mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
TURBAN VIJCI 8x40mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
TURBAN VIJCI 8x50mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
TURBAN VIJCI 8x60mm kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
kom
100,00
kom
200,00
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
NAVRATKE MAŠINSKE M6 kao što je navratka marke
PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
NAVRATKE MAŠINSKE M8 kao što je navratka marke ili
"ekvivaletno"
kom
200,00
PODLOŠKE M6 kao što je podloška marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
PODLOŠKE M8 kao što je podloška marke ili "ekvivaletno"
kom
kom
200,00
200,00
HANGAR VIJCI 8x60 kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HANGAR VIJCI 8x80 kao što je vijak marke ili "ekvivaletno"
kom
kom
50,00
50,00
kom
50,00
kom
100,00
HANGAR VIJCI 8x100 kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
FIKS ANKERI 10x85/15 kao što je anker marke ili
"ekvivaletno"
45 / 142
81
82
FIKS ANKERI 12x110/15 kao što je anker marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
FIKS ANKERI 8x120/55 kao što je anker marke ili
"ekvivaletno"
kom
25,00
kom
100,00
RIGLE PO UZORKU kao što je rigle marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
KOFIL FILTER dimenzija 1000x1000x15mm
kom
tabl
10,00
10,00
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 15 kao što je
pumpa marke BRANO ili "ekvivaletno"
kom
2,00
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 14 kao što je
pumpa marke BRANO ili "ekvivaletno"
kom
2,00
87
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 13 kao što je
pumpa marke BRANO ili "ekvivaletno"
kom
2,00
88
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 12 kao što je
pumpa marke BRANO ili "ekvivaletno"
kom
2,00
89
DIPLOMAT PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 3 kao što je
pumpa marke IPM ili "ekvivaletno"
kom
2,00
90
DIPLOMAT PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 2 kao što je
pumpa marke IPM ili "ekvivaletno"
kom
2,00
SPREJ ODVIJAČ VD40 kao što je sprej marke WB
COMPANY ili "ekvivaletno"
BRODSKI LIM d=6 mm
kom
M2
6,00
1,00
83
84
85
86
91
92
BRAVARI UKUPNO:
46 / 142
RB
1
2
3
NAZIV
5. TAPETARI MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
proizvođač
MERE
MEBL ŠTOF širina 140cm, 100% pamuk kao što je štof
marke SORBON ili "ekvivaletno"
SKAJ sa trikoom širine 140cm ( ponude sa eko kožom biće
nevažeće ) kao što je skaj marke HAN PLAST ili
"ekvivaletno"
KOLIČIN
A
m
60,00
m
25,00
ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje prostorije kao što je
itison marke GALERIJA PODOVA ili "ekvivaletno"
STIROPOR D=5cm dimentije 120x60 kao što je stiropor
marke AUTROTHERM ili "ekvivaletno"
m2
25,00
tabl
10,00
5
SUNĐER d=1cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer
marke POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
tabl
8,00
6
SUNĐER d=2cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer
marke POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
tabl
15,00
7
SUNĐER d=3cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer
marke POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
tabl
12,00
tabl
4,00
kg
60,00
m
50,00
kale
8,00
kale
20,00
kutij
10,00
4
8
9
10
11
12
13
SUNĐER d=4cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer
marke POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
UNIVERZALNO LEPILO od sintetičkog kaučuka u
organskim rastvaračima JUS H.K2.101 kao što je lepilo
marke NEOSTIK ili "ekvivaletno"
GURTNE SINTETIČKE širina 5cm, pakovanje u koturu od
50m kao što je gurtna marke MLADOST ili "ekvivaletno"
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 40 kalemi dužine
5000m kao što je konac marke GUTERMANN ili "ekvivaletno"
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60 kalemi dužine
5000m kao što je konac marke GUTERMANNili "ekvivaletno"
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8 pakovanje od 5000kom
kao što je klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
47 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/10 pakovanje od 5000kom
kao što je klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
15,00
TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine 25mm bele boje kao
što je traka marke MLADOST ili "ekvivaletno"
m
80,00
KLIZAČI ZA ZAVESE, plastični kao što je klizač marke
MLADOST ili "ekvivaletno"
kom
300,00
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8, pakovanje u kutiji od
5000 kom kao što je klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
1,00
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/10 , pakovanje u kutiji
od 5000 kom kao što je klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
1,00
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 za Necchi kao što
je igla marke GROZ-BECKERT ili "ekvivaletno"
kom
8,00
kom
8,00
kom
8,00
kom
8,00
kom
8,00
ROLO GURTNE 13, pamučne kao što je rolo marke
MLADOST ili "ekvivaletno"
m
20,00
ROLO PLATNO zelene boje, širine 140 cm kao što je rolo
marke LJUBIŠA MIODRAGOVIĆ ili "ekvivaletno"
m
20,00
NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS 140 cm kao što je nosač
marke JAVOR ili "ekvivaletno"
kom
8,00
m
30,00
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 za Necchi šivaću
mašinu marke GROZ-BECKERT"ekvivaletno"
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80 za Bagat šivaću
mašinu ili ekvivalent kao što je marke GROZ-BECKERT ili
"ekvivaletno"
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 za Bagat šivaću
mašinu ili ekvivalent kao što je marke GROZ-BECKERT ili
"ekvivaletno"
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 za Bagat šivaću
mašinu ili ekvivalent kao što je marke GROZ-BECKERT ili
"ekvivaletno"
POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , sintetički kanap tebljine
4mm kao što je kanap marke MLADOST ili "ekvivaletno"
48 / 142
28
PLATNO BELO (sirovo platno) širine 140cm kao što je platno
marke LJUBIŠA MIODRAGOVIĆ ili "ekvivaletno"
EKSERI TAPETARSKI "U" 20/20 spona sa običnim šiljcima
čelična žica kao što je ekser marke MK COMPANY ili
"ekvivaletno"
m
10,00
kg
5,00
EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj kao što je ekser marke
BOŠNJAČKI ili "ekvivaletno"
kom
700,00
31
KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni kao što je kanap
marke KUDELJARA OĐACI ili "ekvivaletno"
kg
5,00
32
ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm. Boja po zahtevu
Naručioca kao što je čoja marke ili "ekvivaletno"
"TEP" DVOSTRANO LEPILO širine 5cm dužine 25m kao što
je lepilo marke TESA ili "ekvivaletno"
ELASTIČNA GURTNA gumena širine 5cm kao što je gurtna
marke MLADOST ili "ekvivaletno"
m
26,00
kom
20,00
m
24,00
ŠNUR UKRASNI za nameštaj kao što je marke MLADOST ili
"ekvivaletno"
m
5,00
ČIČAK TRAKA širine 20mm kao što je traka marke BEGEJ
ili "ekvivaletno"
m
20,00
m
10,00
m
50,00
M2
1,00
29
30
33
34
35
36
37
38
39
OLOVNI KANAP 80 gramski kao što je kanap marke
MLADOST ili "ekvivaletno"
Lastiž 10mm kao što je lastiž marke MLADOST ili
"ekvivaletno"
Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na dužinu od 4,5m
kao što je krovna letva marke GRBA FUTOG ili "ekvivaletno"
TAPETARI UKUPNO:
49 / 142
6. PARKETARSKI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
6
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
proizvođač
NAZIV
Poliuretanski parket lak, dvokomponentni a+b. Komplet se
sastoji od A komponente 1lit i B komponente 1lit. kao što je
lak marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
NAZIV
MERE
KOLIČIN
A
kompl
40,00
Masa za fugovanje parketa, pakovanje od 1lit. kao što je
masa za fugovanje marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
lit
50,00
Parket lajsna kao što je lajsna marke SNG ili "ekvivaletno"
mI
100
Lepak za parket kao što je lepak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
kg
25
l
50,00
m2
50
NITRO RAZREĐIVAČ (Zorkacolor ili ekvivalent) . Smesa
organskih rastvarača namenjena za razređenje nitro laka kao
i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar kao što je razređivač
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
Hrastov parket I klase kao što je parket marke SNG ili
"ekvivaletno"
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
PARKETARI UKUPNO:
RB
1
2
NAZIV
7. VODOINSTALATERI MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
KOLIČIN
proizvođač
MERE
A
BATERIJA ZA UMIVAONIK.SRČASTA 2CEVI niklovne kao
što je baterija marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
4,00
BATERIJA ZA UMIVIVAONIK 3 CEVI niklovane kao što je
baterija marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
4,00
50 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
3
BATERIJA ZA UMIVAONIK JEDNORUČNA ZIDNA niklovane
kao što je baterija marke ROSAN KING KANJIŽA ili
"ekvivaletno"
kom
4,00
BATERIJA ZA KADU JEDNORUČNA ZIDNA niklovane kao
što je baterija marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
2,00
KLOZET ŠOLJA PODNE kao što je šolja marke KERAMIKA
MLADENOVAC ili "ekvivaletno"
kom
2,00
KLOZET KOTLIĆ bešumni od tvrde plastike kao što je kotlić
marke GEBERIT SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
12,00
ZVONO ZA KOTLIĆ plastični za bešumne klozet kotliće kao
što je zvono marke GEBERIT SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
30,00
UMIVAONIK SA STUBOM 600mm kao što je umivaonik
marke KERAMIKA MLADENOVAC ili "ekvivaletno"
kom
1,00
kom
30,00
kom
15,00
kom
20,00
kom
30,00
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 400mm kao što je
veza marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
30,00
14
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane (žičani bužir) kao
što je veza marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
15,00
15
VEZE ZA BOJLER 1/2-1/2" kao što je veza marke ROSAN
KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
pari
12,00
16
VEZE ZA KOTLIĆ 600mm 3/8 na 3/8 kao što je veza marke
ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
24,00
EK VENTIL 3/8-3/8 niklovan kao što je ventil marke ROSAN
KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
24,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
SIFON REBRASTI ZA UMIVAONIK kvalitetni plastični kao
što je sifon marke TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
DASKE ZA ŠOLJU DRVENE PLASTIFICIRANE klase I kao
što je daska marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili
"ekvivaletno"
DASKE ZA ŠOLJU PLASTIČNA klase I kao što je daska
marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 300mm kao što je
veza marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
51 / 142
18
VIRBLE ZA BATERIJU 1/2" samopodesive plastične kao što
je virbla marke PEŠOVIĆ N.SAD ili "ekvivaletno"
pari
25,00
19
KOLENA Ø=20mm unutrašnji navoj plastične kao što je
koleno marke PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
60,00
20
"T" KOMAD Ø=2Omm plastični kao što je t komad marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
30,00
21
REDUKCIJA Ø25/20 plastični kao što je redukcija marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
15,00
22
KOLENA Ø=20mm plastične kao što je koleno marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
50,00
VENTIL SA ULOŠKOM Ø=20mm kao što je ventil marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
15,00
kom
5,00
kom
10,00
kom
15,00
MUFOVI Ø=20mm spoljašnji navoj plastični kao što je muf
marke PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
10,00
CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m kao što je cev marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
kom
10,00
kompl
20,00
kompl
20,00
kompl
10,00
kom
70,00
23
24
25
26
27
28
VENTIL SA ULOŠKOM Ø=25 mm kao što je ventil marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
MUFOVI Ø=25mm plastični kao što je muf marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
MUFOVI Ø=20mm unutrašnji navoj plastični kao što je muf
PEŠTANmarke PEŠTAN ili "ekvivaletno"
29
30
31
32
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za umivaonik pocinkovani kao
što je šraf marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za WC šolju mesingani kao što
je šraf marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET bojler mesingani kao što je
šraf marke ili "ekvivaletno"
TIPLE 6mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ
ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
52 / 142
33
34
35
TIPLE 8mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ
ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
TIPLE 10mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ
ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
TIPLE 12mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ
ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
kom
70,00
kom
70,00
kom
70,00
36
Protočni bojler prohromski od 10l kao što je bojler marke
ELIT ČAČAK ili "ekvivaletno"
kom
2,00
37
Protočni bojler prohromski od 10 l potisni kao što je bojler
marke ELIT ČAČAK ili "ekvivaletno"
kom
2,00
38
Prohromski bojler od 80 l kao što je bojler marke ELIT
ČAČAK ili "ekvivaletno"
kom
1,00
39
Vodokotlić niskomontažni kao što je vodokotlić marke
GEBERIT SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
6,00
Vodokotlić visokomontažni kao što je vodokotlić marke
GEBERIT SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
6,00
Sifon za pisoar - plastični, gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
kom
18,00
Sifon za umivaonik - plastični , gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
kom
20,00
43
Sifon za dvodelni sudoper - plastični , gibljivi kao što je sifon
marke TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
kom
14,00
44
Sifon za jednodelni sudoper - plastični kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
kom
14,00
45
Sifon za jednodelni sudoper - gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
kom
10,00
46
Baterija za sudoper jednoručna sa pokretnom lulom sa 3 cevi
kao što je baterija marke ROSAN KING ili "ekvivaletno"
kom
7,00
Zvono za kotlić kao što jezvono marke GEBERIT
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
20,00
Plovak za kotlić kao što je plovak marke GEBERIT
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
18,00
40
41
42
47
48
53 / 142
49
50
Veze za bojler fiksne duže kao što je veza marke ROSAN
KING ili "ekvivaletno"
pari
12,00
Jednoručna baterija za protočni bojler kao što je baterija
marke ROSAN KING ili "ekvivaletno"
pari
2,00
VODOINSTALATERI UKUPNO:
8. INSTALATER GREJANJA MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NAZIV
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
proizvođač
Odzračne slavinice 3/8" kao što je slavinica marke CALEFFI
ili "ekvivaletno"
Kudelja kao što je kudelja marke KUDELJARA ODŽACI ili
"ekvivaletno"
Teflon traka kao što je teflon marke SEALING ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 1/2" kao što je ventil marke TIEMME ili
"ekvivaletno"
Kuglasti ventil 3/4" kao što je ventil marke TIEMME ili
"ekvivaletno"
Kuglasti ventil 1" kao što je ventil marke TIEMME ili
"ekvivaletno"
Kuglasti ventil 5/4" kao što je ventil marke TIEMME ili
"ekvivaletno"
Kuglasti ventil 6/4" kao što je ventil marke TIEMME ili
"ekvivaletno"
Kuglasti ventil 2" kao što je ventil marke TIEMME ili
"ekvivaletno"
NAZIV
MERE
KOLIČIN
A
kom
30
kg
kom
3
50
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
10
Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )- q=235W( za t=60) kao
što je baterija marke CALEFFI ili "ekvivaletno"
član.
30
11
Radijator baterija 800/160 kao što je baterija marke
CALEFFI ili "ekvivaletno"
kom
5
54 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
12
RB
Radijator baterija 680/160 kao što je baterija marke
CALEFFI ili "ekvivaletno"
NAZIV
1
Kabel PP-Y 3x1.5mm2 kao što je kabel marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
2
Kabel PP-Y 3x2.5mm2 kao što je kabel marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
kom
9. ELEKTRO MATERIJAL
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
proizvođač
MERE
m
m
KOLIČIN
A
200,00
300,00
Kabel EPG 3x2.5mm2 kao što je kabel marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
m
4
Kabel PPL 3x1.5mm2 kao što je kabel marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
m
5
Kabel PPL-Y 5x2.5mm2 kao što je kabel marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
3
6
INSTALATERI GREJANJA UKUPNO:
50,00
100,00
m
50,00
6
Kompaktna fluorescentna sijalica (neintegrisana) MASTER
PL-C 26W/830 /2P, indeks reprodukcije boje 82%, 1800lm,
kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
kom
5,00
7
Svetiljka SAVIO TCS760 2x49W/830 HFP ND AC-MLO kao
što je svetiljka marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
kom
12,00
kom
kom
50,00
8
9
10
Svetiljka TCS 260 2x35W/840 HFP D6 WH,kao što je
svetiljka marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)
EKONOMY 6Y 23W 827 E27,kao što je sijalica marke
PHILIPS ili "ekvivaletno"
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)
EKONOMY 6Y 20W 827 E27, kao što je sijalica marke
PHILIPS ili "ekvivaletno"
30,00
kom
50,00
55 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
kom
11
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva) 230-240V
AUTOMATIC ESaver 8000h, 15W/8270K E27,kao što je
sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
kom
12
Lustergrla порцуланско E27 100W kao što je lustergrlo
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Sijalice E27 75W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
kom
Sijalice E27 60W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
kom
Sijalice E27 40W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
kom
13
14
15
16
1,00
30,00
50,00
50,00
100,00
kom
Štedljiva sijalica Genie 8yr, 8W/827 E14, indeks reprodukcije
boje 82%, 420lm, životni vek 8000sati, kao što je sijalica
marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
50,00
17
Sijalice E14 reflektorske 60W kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
kom
kom
18
Унакрсни прекидач (у зид) 10/16A-250 V kao što jeprekidač
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
20
Minjon sijalice 40W E14 kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Fluorescentna cev od 18W sa toplom belom svetlošću
0
0
(827 K ili 830 K) kao što je cev marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
kom
21
Starter S2 4W-22W 220-240V kao što je starter marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
19
22
23
24
5,00
20,00
200,00
kom
300,00
300,00
kom
Fluorescentna cev od 36W sa toplom belom svetlošću
0
(830 K) kao što je cev marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
500,00
kom
Fluorescentna cev od 58W sa toplom belom svetlošću
(8300K) kao što je cev marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Grlo za fluoroscentne cevi G13 kao što je grlo marke ili
"ekvivaletno"
50,00
kom
56 / 142
10,00
25
Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa podnožjem za starter
nadgradno sa zavrtnjem kao što je grlo marke TUNGSRAM
ili "ekvivaletno"
26
Kutija F60mm JUS N.E1.122 kao što je kutija marke ELBA
ST. PAZOVA ili "ekvivaletno"
kom
kom
20,00
100,00
Kutija F78mm JUS N.E1.122 kao što je kutija marke ELBA
ST. PAZOVA ili "ekvivaletno"
kom
Kutija 100x100mm JUS N.E1.117 kao što je kutija marke
ELBA ST. PAZOVA ili "ekvivaletno"
kom
Izolir trake 20m KVALITETNE kao što je traka marke
WURTH ili "ekvivaletno"
Padobran tiple M4 kao što je tipla marke WURTH ili
"ekvivaletno"
kom
Elektronska prigušnica e-Kjoto II kao što je prigušnica marke
FEP ili "ekvivaletno"
kom
Elektronska prigušnica HF-Performer
prigušnica marke FEP ili "ekvivaletno"
TL-D EII kao što je
kom
33
Prigušnica 1x40W , 230V ~50Hz, FEP kao što je prigušnica
marke FEP ili "ekvivaletno"
kom
34
Grlo E14 keramičko 2A 250V kao što je grlo marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
kom
30,00
35
Grlo E14 sa podnožjem za luster metalno (po uzorku) kao što
je grlo marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
30,00
36
FEP svetiljka (Klub 2D 16W) kao što je svetiljka marke FEP ili
"ekvivaletno"
kom
kom
2,00
o
o
kom
27
28
29
30
31
32
37
38
39
50,00
50,00
50,00
kom
200,00
25,00
12,00
10,00
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 28W/830 K
kao što je svetiljka marke OMS ili "ekvivaletno"
10,00
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 14W/830 K
kao što je svetiljka marke OMS ili "ekvivaletno"
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver
14W/827 E27, kao što je sijalica marke PHILIPS ili
"ekvivaletno"
4,00
kom
48,00
57 / 142
40
41
42
kom
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver
11W/827 E27, indeks reprodukcije boje 82%, 810lm, životni
vek 8000h, kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver
11W/827 E14, kao što je sijalica marke PHILIPS ili
"ekvivaletno"
20,00
kom
48,00
kom
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver
11W/827 E14, indeks reprodukcije boje 82%, 600lm, životni
vek 8000h, kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
48,00
43
Živina sijalica 160W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
kom
kom
44
Živina sijalica 125W sa prigušnicom za grlo E27 kao što je
sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
kom
45
Halogen sijalica 220V 35W ubodna kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Halogen sijalica 220V 50W ubodna kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Metal halogena sijalica sa dva podnoška MHN-TD 150W
topla bela kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
kom
46
47
48
49
50
51
52
53
6,00
6,00
5,00
5,00
kom
1,00
kom
Elektronska predspojna sprava za metal halogenu sijalica sa
dva podnoška MHN-TD 150W kao što je predspojna sprava
marke OMS ili "ekvivaletno"
1,00
Metal halogen sijalica 400W (grlo E40) kao što je sijalica
marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
kom
Metal halogen sijalica 150W (grlo E40) kao što je sijalica
marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
kom
Natrijumova sijalica na 240V od 400W (E40 grlo) kao što je
sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
kom
Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40 grlo) kao što je
sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
kom
Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY 6,35
je grlo marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
1,00
1,00
1,00
1,00
8A) kao što
1,00
58 / 142
54
Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY 6,35
je grlo marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
8A) kao što
1,00
55
Grlo za halogen sijalice štapne 1000W kao što je grlo marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
kom
56
Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A kao što je utikač
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
57
Šuko utikač laki u "L" izvedbi 10/16A 230V kao što je utikač
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 250V kao
što je utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa uzemljenjem
keramička 10/16A 250V kao što je utičnica marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
kom
58
59
62
Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V kao što je utičnica
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem 16A 380V
JUS.N.E0.350 kao što je utikač marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem u "L" izvedbi 16A 380V
JUS.N.E0.350 kao što je utikač marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
63
PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem i
poklopcem 10/16A 250 V) kao što je konektor marke NOPAL
konrktorili "ekvivaletno"
64
Kip prekidač 16A sa indikacijom kao što je prekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
60
61
65
66
67
1,00
5,00
30,00
50,00
kom
10,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
kom
10,00
20,00
Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V kao što je prekidač
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V kao što je prekidač
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
Jednopolni prekidač (16A) u zid kao što je prekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
25,00
5,00
50,00
59 / 142
Jednopolni prekidač (16A) na zid kao što je prekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
69
Naizmenični prekidač (u zid) 10/16A-250 V kao što je
prekidač marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
kom
70
Naizmenični prekidač (na zid) 10/16A-250 V kao što je
prekidač marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
71
Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom) 10A-250V kao što
je prekidač marke ili "ekvivaletno"
Jednopolni prekidač sa potenciometrom 10A-250V kao što je
prekidač marke ili "ekvivaletno"
Grebenasti prekidač 25A (za ploče i troetažne pećnice sa
četiri položaja) kao što je prekidač marke KONČAR ili
"ekvivaletno"
kom
68
72
73
10,00
20,00
2,00
5,00
5,00
kom
kom
75
Grebenasti prekidač 16A (za šporete sa sedam položaja) kao
što je prekidač marke KONČAR ili "ekvivaletno"
Termostatski regulacioni prekidač 16A za bojlere od 1080l.kao što je prekidač marke KOMAK ili "ekvivaletno"
kom
76
Trofazni regulacioni termostatski prekidač 16A: rerne, TA peć
kao što je marke EGO SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
78
Sigurnosni termostatski prekidač za bojler 10-80l kao što je
prekidač marke KOMAK ili "ekvivaletno"
Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od 16A sa
bimetalom za TA peći kao što je prekidač marke EGO
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
kom
79
Grejač za bojler 2kW sa prirubnicom kao što je bojler marke
TIKI ili "ekvivaletno"
74
77
80
81
82
5,00
5,00
kom
5,00
5,00
10,00
kom
kom
5,00
10,00
Grejač za bojler 6kW 5/4 cola kao što je bojler marke TIKI ili
"ekvivaletno"
kom
Grejač za rerne (štapne) 600W kao što je grejač marke
GORENJE ili "ekvivaletno"
kom
Grejač za rerne 2500W kao što je grejač marke GORENJE ili
"ekvivaletno"
kom
2,00
5,00
5,00
60 / 142
83
Grejač za TA peći 1300W (šamotni AEG Magnohrom
Kraljevo) kao što je grejač marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
kom
3,00
kom
84
Grejač za TA peći 2500W (šamotni grejač Elind model) kao
što je grejač marke ELIND ili "ekvivaletno"
kom
85
Ringle za šporet F9 kao što je ringla marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
Ringle za šporet F11 kao što je ringla marke MAGNOHROM
ili "ekvivaletno"
kom
Ringle za šporet F14.5 kao što je ringla marke
MAGNOHROM ili "ekvivaletno"
kom
Ringle za šporet F14.5 ekspres kao što je ringla marke
MAGNOHROM ili "ekvivaletno"
kom
89
Ringle za šporet F18 kao što je ringla marke MAGNOHROM
ili "ekvivaletno"
kom
kom
90
Ringle za šporet F22 kao što je ringla marke MAGNOHROM
ili "ekvivaletno"
86
87
88
91
92
3,00
5,00
5,00
10,00
5,00
15,00
10,00
Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći sličan Elind-u i
Magnohrom Kraljevo) kao što je ventilator marke ELIND ili
"ekvivaletno"
Prigušnica 125W kao što je prigušnica marke FEP ili
"ekvivaletno"
kom
kom
5,00
Monofazna OG utičnica 16A-250V sa uzemljenjem nazidna
kao što je utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
Četkice za usisivače (usisivač je tipa Sloboda 2000) kao što
je četkica marke SLOBODA ili "ekvivaletno"
kom
95
Ležajevi za usisivače 627, 609Z kao što je ležaj marke FAG
ili "ekvivaletno"
kom
96
Gips kao što je marke ili ekvivalent kao što je gips marke
GIPSARA VOLARI,BIH ili "ekvivaletno"
97
Tiple sa šrafom F6 gužvajuće (marke SEBRA) kao što je tipla
marke SEBRA ili "ekvivaletno"
93
94
10,00
10,00
30,00
30,00
kg
kom
100,00
100,00
61 / 142
Tiple sa šrafom F8 gužvajuće(marke SEBRA) kao što je tipla
marke SEBRA ili "ekvivaletno"
kom
99
Tiple sa šrafom F10 gužvajuće (marke SEBRA) kao što je
tipla marke SEBRA ili "ekvivaletno"
kom
kom
100
Tiple sa šrafom F12 gužvajuće (marke SEBRA) kao što je
tipla marke SEBRA ili "ekvivaletno"
kom
101
VS klemne 1.5mm2 komplet reglete kao što je klemna marke
FEMAN JAGODIN ili "ekvivaletno"
kom
102
VS klemne 2.5mm2 komplet reglete kao što je klemna marke
FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
Vezice PVC 30cm (4mm širina) kao što je vezica marke
FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
kom
Obujmice za kabel ф 11-18mm kao što je obujmnica marke
FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
kom
Šina za automatske osigurače kao što je šina marke FEMAN
JAGODIN ili "ekvivaletno"
kom
Forel sa fotosondom I priključnim kabelom za sondu kao što
je forel marke FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
ком
107
Stepenišni automat kao što je automat marke ELBA ST.
PAZOVA ili "ekvivaletno"
ком
ком
108
Uložak za osigurač (патрона), topljivi, 10A kao što je uložak
marke ETI SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ком
109
Uložak za osigurač, topljivi, 16A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ком
110
Uložak za osigurač, topljivi, 20A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ком
111
Uložak za osigurač, topljivi, 25A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 35A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ком
Uložak za osigurač, topljivi, 50A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ком
98
103
104
105
106
112
113
100,00
100,00
100,00
10,00
10,00
200,00
200,00
10,00
5,00
1,00
200,00
300,00
300,00
200,00
50,00
50,00
62 / 142
Uložak za osigurač, topljivi, 63A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ком
ком
123
Осигурач цевасти ( Елвод-Крагујевац) 80А (100А) kao što
je osigurač marke ETI SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски
осигурачи) 10A kao što je prekidač marke MOELLER ili
"ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски
осигурачи) 16A kao što je prekidač marke MOELLER ili
"ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски
осигурачи) 20A kao što je prekidač marke MOELLER ili
"ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски
осигурачи) 25A kao što je prekidač marke MOELLER ili
"ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски
осигурачи) 32A kao što je prekidač marke MOELLER ili
"ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски
осигурачи) 40A kao što je prekidač marke MOELLER ili
"ekvivaletno"
Пластични орман за инсталациону опрему (разводна
табла), једноредна за 12 осигурача, са провидним
поклопцем kao što je orman marke TEHNOPLAST ili
"ekvivaletno"
Rešo sa dve ringle kao što je rešo marke GORENJE ili
"ekvivaletno"
m
124
Silikonski provodnik Si/F 1,5 mm kao što je provodnik marke
FKZ-ZAJEČAR ili "ekvivaletno"
m
125
Silikonski provodnik Si/F 2,5 mm kao što je provodnik marke
FKZ-ZAJEČAR ili "ekvivaletno"
114
115
116
117
118
119
120
121
122
126
50,00
1,00
ком
10,00
ком
50,00
ком
12,00
ком
20,00
ком
9,00
ком
6,00
ком
3,00
kom
2,00
50,00
50,00
pakov.
Vezice PVC 30cm (4mm širina) kao što je vezice marke
OBO-BETERMAN ili "ekvivaletno"
5,00
63 / 142
127
128
kom
POK kanal 16x20x2000 kao što je kanal marke OBOBETERMAN ili "ekvivaletno"
Luster klemne 1,5 mm2 kao što je klemne marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
10,00
kom
10,00
kom
10,00
kom
10,00
130
Luster klemne 2,5 mm2 kao što je klemne marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
Luster klemne 4 mm2 kao što je klemne marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
131
Luster klemne 6 mm2 kao što je klemne marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
kom
5,00
132
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5 mm2 kao što je
klemne marke FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
kom
10,00
133
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4 mm2 kao što je
klemna marke FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
kom
10,00
134
BURGIJA SDS plus Ø6 mm vidija kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
135
BURGIJA SDS plus Ø8 mm vidija kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
136
BURGIJA SDS plus Ø10mm vidija kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
137
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
138
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija produžena, 1 metar kao
što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
2,00
139
140
BURGIJA SDS max Ø22, dužine 1,0m. kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø3 kao što je marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
kom
1,00
10,00
141
Burgija za metal Ø6,5 kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
kom
5,00
142
Burgija za metal Ø8,5 kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
kom
5,00
129
64 / 142
143
144
Burgija za metal, stepenasta HSS325 ("jelka" od ф9 do ф30)
kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Kontakt sprej kao što je sprej marke WURTH ili "ekvivaletno"
kom
kom
3,00
4,00
145
Protiv panik rasveta komplet dvostrani difuzor kao što je
panik rasveta marke OMS ili "ekvivaletno"
kom
5,00
146
Protiv panik rasveta komplet nadgradna montaža kao što je
panik rasveta marke OMS ili "ekvivaletno"
kom
10,00
147
Protiv panik rasveta komplet za spuštenu montažu kao što je
marke OMS ili "ekvivaletno"
kom
5,00
148
Indikator-prekidač za uljni radijator kao što je prekidač marke
KONČAR ili "ekvivaletno"
5,00
149
Industriska utičnica (nadgradna) i utikač uko-uto 5x63A kao
što je utičnica marke PCE ili "ekvivaletno"
kom
kom
1,00
kom
150
Industriska utičnica (nadgradna) i utikač- uko-uto 5x32A kao
što je utičnica marke PCE ili "ekvivaletno"
151
152
2
Motalica monofazna 16A 3500W kabel 2,5mm , 40m kao što
je motalica marke SIMEL ili "ekvivaletno"
ventilator kao što je sijalica marke DOSPEL ili "ekvivaletno"
153
Štedljiva sijalica Economy 6y 11W 827 E14, kao što je
sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
154
Štedljiva sijalica Softon Esaver sveća 12W/827 E14, indeks
reprodukcije boje 82%, 510lm, životni vek 8000h kao što je
sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
kom
20,00
155
POK kanal 50x20mm kao što je kanal marke ili "ekvivaletno"
OBO-BETERMAN
m
20,00
156
POK kanal 16x20x2000 kao što je kanal marke ili
"ekvivaletno"OBO-BETERMAN
m
2,00
kom
kom
kom
1,00
3,00
100,00
65 / 142
25,00
ELEKTRIČAR MATERIJAL UKUPNO:
RB
1
10. ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:
OPIS
MATERIJALA
Tip-vrsta,
NAZIV
KOLIČIN
JEDINIČNA
proizvođač
MERE
A
CENA BEZ PDV-A
NAZIV
kom
PTT obujmice fi 20mm kao što je obujmica marke OBOBETERMAN ili "ekvivaletno"
100,00
2
PTT obujmice fi 7-12mm kao što je obujmica marke OBOBETERMAN ili "ekvivaletno"
kom
kom
3
Holšraf 8 x 8 cm kao što je holšraf marke PETAR DRAPŠIN SRBIJA ili "ekvivaletno"
kom
4
Šestougaoni vijak GL.MB1.500 8x80 kao što je vijak marke
PETAR DRAPŠIN -SRBIJA ili "ekvivaletno"
kom
5
Šraf M8x30 kao što je šraf marke PETAR DRAPŠIN -SRBIJA
ili "ekvivaletno"
kom
6
Matica M8 kao što je matica marke PETAR DRAPŠIN SRBIJA ili "ekvivaletno"
Podloška F8 kao što je podloška marke PETAR DRAPŠIN SRBIJA ili "ekvivaletno"
kom
8
9
10
Vezice Beterman 4.8*3.1, fi 76 kao što je marke OBOBETERMAN ili "ekvivaletno"
Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi)
Bakarna cev 6x1 (milimetarske cevi)
kom
11
Kondez crevo rebrasto providno fi 16mm kao što je crevo
marke WIRPOL ili "ekvivaletno"
12
Izolir traka 20 met (crna) kao što je traka marke WURTH ili
"ekvivaletno"
13
Izolir traka metalizirana za izolaciju bakarnih cevi 50mmx50m
(aluminijumska traka 107) kao što je traka marke
TROCELLEN ITALIJA ili "ekvivaletno"
14
Termoband traka 50 x 50mm (Vonder) kao što je traka marke
WONDER ili "ekvivaletno"
7
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
kg
kg
m
kom
3,00
30,00
20,00
200,00
10,00
kom
kom
5,00
5,00
66 / 142
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
15
Izolacija-DG za cev siva fi 12mm (Trocellen) kao što
jeizolacija marke TROCELLEN ITALIJA ili "ekvivaletno"
m
100,00
16
Izolacija AC 6x6 (Trocellen) kao što je izolacija marke
TROCELLEN ITALIJA ili "ekvivaletno"
m
100,00
17
Izolacija-DG za cev siva fi 18mm (Trocellen) kao što je najlon
marke TROCELLEN ITALIJA ili "ekvivaletno"
m
50,00
18
Gužvajuća najlon tipla 8 x 51mm kao što je najlon marke
WURTH ili "ekvivaletno"
kom
200,00
19
Gužvajuća najlon tipla 12 x 70mm kao što je najlon marke
WURTH ili "ekvivaletno"
kom
100,00
20
21
22
Tiple F8x130mm + odgovarajući zavrtanj kao što je tipla
marke WURTH ili "ekvivaletno"
Freon R22
Freon R407C (ekološki)
100,00
5,00
5,00
23
Vijak za ivericu KRST 5x60 kao što jevijak marke PETAR
DRAPŠIN -SRBIJA ili "ekvivaletno"
kom
kom
kom
kom
100,00
kom
25
Nosač za klima uredjaj (komplet) kao što je nosač marke
KGV HRVATSKA ili "ekvivaletno"
Crevo za manobaterije dužine 2met (sa silikonskim
zaptivačem)
26
Kabel PP-Y 3x2.5mm kao što je kabel marke FKZ ZAJEČAR
ili "ekvivaletno"
m
200,00
27
Kabel PP-L 3x1.5mm kao što je kabel marke FKZ ZAJEČAR
ili "ekvivaletno"
m
200,00
28
Kabel PP-L 5x1.5mm kao što je kabel marke FKZ ZAJEČAR
ili "ekvivaletno"
m
kom
200,00
29
Kutija fi 60mm kao što je kutija marke ELBA ST. PAZOVA ili
"ekvivaletno"
kom
30
Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 230V kao
što je šuko utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
31
Šuko utikač laki 10/16A 230V u ,,L,, izvedbi kao što je šuko
utikač marke NOPAL ili "ekvivaletno"
24
12,00
kom
1,00
30,00
10,00
20,00
67 / 142
Posuda sa raspršivačem (fajtalica) kao što je posuda marke
IMPULS ili "ekvivaletno"
kom
33
34
Kompresorski set ("pištolji" i crevo od 5m), kvalitetnije kao što
je set marke ROTENBERGER ili "ekvivaletno"
Freon R410 (ekološki)
kom
35
Sredstvo za čišćenje split sistema "Foam-A-Coil " kao
što je sredstvo "Foam-A-Coil " ili "ekvivaletno"
36
Tečnost za split sisteme - "Coil Disifectan" kao što je
tečnost "Coil Disifectan" ili "ekvivaletno"
32
3,00
kom
1,00
1,00
1USgal
10,00
1USgal
15,00
ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА
А. МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА
IZNOS BEZ PDV-A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MOLERI MATERIJAL
STOLARI MATERIJAL
ZIDARI-KERAMIČARI MATERIJAL
BRAVARI MATERIJAL
TAPETARI MATERIJAL
PARKETARI MATERIJAL
VODOINSTALATERI MATERIJAL
GREJANJE MATERIJAL
ELEKTRO MATERIJAL
ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I
ODRŽAVANJE KLIMA
А. UKUPNO BEZ PDV
А. UKUPNO SA PDV:
68 / 142
Б. СИТАН ИНВЕНТАР – АЛАТ ЗА РАД РАДИОНИЦА
RB
1. MOLERSKA RADIONICA
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
JEDINICA
proizvođač
MERE
KOLIČINA
2
NAZIV
GLETARICA OD ROSFRAJA sa drvenom drškom i
aluminijumskom osnovom, dim 280x130mm. Klase
ekstra profesional kao što je gletarica marke kao što je
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
TELESKOPSKI ŠTAP za valjak aluminijumski,
profesionalni, direktno prilagodljiv od 2,2m.kao što je
štap marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
3
ŠPAHTLA 40mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne
oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što je špahla
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
4
ŠPAHTLA 80mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne
oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što je špahla
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
5
ŠPAHTLA 100mm od nerđajućeg čelika-rosfraj
fleksibilne oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što
je špahla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
6
ŠPAHTLA 120mm od nerđajućeg čelika-rosfraj
fleksibilne oštrice, nitovana sa drvenom drškom.kao što
je špahla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
kom
1
kom
10
kom
kom
1
10
1
7
8
9
10
ŠPAHTLA 140mm od nerđajućeg čelika-rosfraj
fleksibilne oštrice, nitovana sa drvenom drškom.kao što
je špahla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
ČETKE FAX, 2cm kao što je četka marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
ČETKE FAX, 4cm kao što je četka marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
ČETKE FAX, 6cm kao što je četka marke MIMONT ili
kom
3
kom
2
69 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A
UKUPNA CENA
BEZ PDV-A
NAPOMENA
11
"ekvivaletno"
ČETKE FAX, 8cm kao što je četka marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
kom
20
12
VALJAK, komplet sa držačem veliki kao što je valjak
marke MIMONT ili "ekvivaletno"
kom
20
13
VALJAK, komplet sa držačem, mali kao što je valjak
marke MIMONT ili "ekvivaletno"
kom
40
14
RADIJATOR ČETKE, 6cm kao što je radijator marke
MIMONT ili "ekvivaletno"
kom
10
kom
1
16
ŽICA ZA CEĐENJE FARBE kao što je žica marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
SKALPEL, profi kao što je skalper marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
kom
3
17
PIŠTOLJ ZA SILIKON, kvalitetniji kao što je pištolj marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
3
18
Lopatica za mešanje, spiralna za bušilicu kao što je
lopatica marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
5
15
MOLERSKA RADIONICA UKUPNO:
2. STOLARSKA RADIONICA
RB
NAZIV I OPIS
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
1
TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
2
2
PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je pedometar
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
2
3
4
VASER VAGA, dužine do 60 cm kao što je marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
STEGE, 250mm kao što je stega marke UNIOR ili
kom
kom
1
2
70 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
5
6
"ekvivaletno"
BURGIJE za drvo. Komplet se sastoji od burgija
3,4,5,6,7,8,9,10 mm kao što je burgija marke FRA
ČAČAK ili "ekvivaletno"
NOŽ ZA STAKLO, profi kao što je nož marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
kompl
2
kom
2
kom
2
kompl
2
8
PIŠTOLJ ZA SILIKON, kvalitetniji kao što je pištolj marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
KOMPLET PINOVA ZA DRVO, u kompletu zajedno sa
odgovarajućim
magnetnim nastavkom kao što je komplet pinova marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
9
TESTERICE ZA UBODNU TESTERU (po uzorku) kao
što je testerica marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
20
10
NOŽEVI ZA RUČNI ABRIHTER 82mm kao što je nož
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
pari
5
kom
1
kom
2
kompl
1
kompl
1
kom
10
kom
2
kom
2
7
11
12
13
14
15
16
17
REZERVNI NOŽ ZA KEKS MAŠINU, sitni zubi kao što je
nož marke BOSCH ili "ekvivaletno"
VINKLO, 30cm kao što je vinklo marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA ŠARKE 14-28mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
BURGIJA TESTERASTA ZA SEČENJE I VAĐENJE
RUPA, komplet sa
više veličina kao što je marke BOSCH ili "ekvivaletno"
LIST TESTERE za BOHSEK drvo-metal, sitnozubni. kao
što je burgija marke UNIOR ili "ekvivaletno"
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (MAKITA 6313D ili
ekvivalent) 12V kao što je marke MAKITA baterija ili
"ekvivaletno"
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (MAKITA 6226D ili
ekvivalent) 9,6V kao što je baterija marke MAKITA ili
"ekvivaletno"
71 / 142
18
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (BOSH GSR ili
ekvivalent) 12V kao što je baterija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
kom
2
STOLARSKA RADIONICA UKUPNO:
3. ZIDARSKO-KERAMIČARSKA RADIONICA
RB
1
2
NAZIV I OPIS
MACOLA, 6 kg kao što je macola marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
AŠOV kao što je ašov marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
3
KRAMP sa drvenom drškom kao što je kramp marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
kom
1
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
7
TESTERE TESARSKE (ŠVEĐANKE) sa lukom kao što
je testera marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
ALU LETVA, 1m kao što je alu letva marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
ALU LETVA, 2m kao što je alu letva marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
ALU LETVA, 2,5m kao što je alu letva marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
8
BURGIJE ZA HILTI ø20, ø30, ø50 od 70 cm kao što je
burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kompl
1
9
BURGIJE ZA HILTI, mali kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kompl
1
10
11
SEKAČ ZA HILTI, veliki kao što je sekač marke BOSCH
ili "ekvivaletno"
ŠPIC ZA HILTI, veliki kao što je špic marke BOSCH ili
kom
kom
1
1
4
5
6
72 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
"ekvivaletno"
13
KLJEŠTA ARMIRAČKA velika kao što su klješta marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
KLJEŠTA OBIČNA kao što su klješta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
14
VASERVAGA, 60cm kao što je vaservaga marke UNIOR
ili "ekvivaletno"
12
16
VASERVAGA, 100cm kao što je vaservaga marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
GAS BUTAN kao što je gas marke MESER ili
"ekvivaletno"
17
TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
15
18
19
20
21
22
23
PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je pedometar
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
FANGLA ALUMINIJUMSKE, zidarska, profesional sa
drvenom drškom. kao što je fangla marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
MISTRIJE, oble zidarske, izrađene od nerđajućeg čelika
i sa drvenom drškom širine 220mm. kao što je mistrija
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
MISTRIJE, trapezaste keramičarske, izrađene od
nerđajućeg čelika i sa drvenom drškom, širine
160+180mm kao što je mistrija marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
GLETARICA OD ROSFRAJA sa drvenom drškom i
aluminijumskom osnovom, dim 280x130mm. Klase
ekstra profesional.kao što je gletarica marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
GLETARICA GUMENA, plastični nosač sa gumenim
uloškom debljine 10mm, dim 280x140mm.Klase ekstra
profesional. kao što je gletarica marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kg
60
kom
3
kom
3
kom
4
kom
2
kom
2
kom
4
kom
2
73 / 142
24
ŠPAHTLA 80mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne
oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što je špahtla
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
4
25
ŠPAHTLA 100mm od nerđajućeg čelika-rosfraj
fleksibilne oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što
je marke LEVIOR ili špahtla "ekvivaletno"
kom
4
kom
1
kom
2
kom
4
kom
4
kom
4
kom
1
kom
5
27
ČEKIĆ OBIČAN težine 1 kg sa drvenom drškom kao što
je čekić marke UNIOR ili "ekvivaletno"
TESARSKE SEKITE kao što je sekita marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
28
HOBLE PLASTIČNE veće dimenzije 500mm. kao što je
hobla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
26
29
30
HOBLE PLASTIČNE manje dimenzije 300mm. kao što je
hobla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
GLETARICA NAZUBLJENA od rosfraja sa drvenom
drškom i aluminijumskom osnovom dim. 280x130mm,
zupci 6x6mm kao što je gletarica marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
32
GRAĐEVINSKA LOPATA sa drvenom drškom kao što je
lopata marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
DIJAMANSKA ŠAJBNA za malu brusilicu. kao što je
šajbna marke BOSCH ili "ekvivaletno"
33
OLOVKE STOLARSKE kao što je olovka marke UNIOR
ili "ekvivaletno"
kom
10
34
SKALPER EKSTRA profi sa automatskom napravam za
fiksiranje, sečivo od 18mm, sa metalnim ojačanjem. kao
što je skalper marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
35
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak kao
što je šrafciger marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kompl
1
36
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični kao
što je šrafciger marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kompl
1
31
74 / 142
37
NOŽIĆI SKALPERA širine 18mm, 10kom u pakovanju.
kao što su nožići skalpera marke UNIOR ili "ekvivaletno"
pak
1
ZIDARSKO-KERAMIČARSKA RADIONICA UKUPNO
4. BRAVARSKA RADIONICA
RB
NAZIV I OPIS
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
5
TURPIJE POLUOKRUGLE manje kao što je turpija
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
ČEKIĆ 200g kao što je čekić marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
ŠVEDSKA KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
MAKAZE ZA LIM kao što su makaze marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
kom
2
6
KLJEŠTA ZA REZANJE DEBLJE ŽICE kao što su
klešta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
7
KOMBINOVANA KLJEŠTA kao što su klešta marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
2
8
BURGIJE ZA METAL Ø 1mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
9
BURGIJE ZA METAL Ø 1,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
10
BURGIJE ZA METAL Ø 2mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
11
BURGIJE ZA METAL Ø 2,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
1
2
3
4
kom
2
kom
2
kom
1
kom
2
75 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
12
BURGIJE ZA METAL Ø 3mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
13
BURGIJE ZA METAL Ø 3,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
14
BURGIJE ZA METAL Ø 4mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
15
BURGIJE ZA METAL Ø 4,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
16
BURGIJE ZA METAL Ø 5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
17
BURGIJE ZA METAL Ø 5,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
18
BURGIJE ZA METAL Ø 6mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
19
BURGIJE ZA METAL Ø 6,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
20
BURGIJE ZA METAL Ø 7mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
21
BURGIJE ZA METAL Ø 7,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
22
BURGIJE ZA METAL Ø 8mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
23
BURGIJE ZA METAL Ø 8,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
24
BURGIJE ZA METAL Ø 9mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
25
BURGIJE ZA METAL Ø 9,5mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
26
BURGIJE ZA METAL Ø 10mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
27
BURGIJE ZA METAL Ø 11mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
76 / 142
28
BURGIJE ZA METAL Ø 12mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
29
BURGIJE ZA METAL Ø 13mm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
10
BRAVARSKA RADIONICA UKUPNO
5. TAPETARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
NAZIV I OPIS
Makaze profi tapetarske kao što su makaze marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
Merdevine ALUMINIJUMSKE sa sedam prečki ,,7,, kao
što su merdevine marke ALPOG ili "ekvivaletno"
NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-skalper, aluminijumski
ekstra profi sa jednim trapezoidnim sočivom, praktično
oblikovanim sa mehanizmom za brzo menjanje sečiva i
sa rezervnom pregradom. kao što je nož marke UNIOR
ili "ekvivaletno"
NOŽIĆI TRAPEZNI za NOŽ ZA SEČENJE TEPIHAskalper
debljine 0,5mm, 10kom u pakovanju.kao što je nož
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
2
kom
2
kom
2
pak
2
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
TAPETARSKA RADIONICA UKUPNO:
6. PARKETARSKA RADIONICA
RB
NAZIV I OPIS
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
77 / 142
KOLIČINA
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak kao
što je šrafciger marke UNIOR ili "ekvivaletno"
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični kao
što je šrafciger marke UNIOR ili "ekvivaletno"
ČEKIĆ, 250 grama kao što je čekić marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KOMBINIRKE 20cm kao što su kombinirke marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
GLETO kao što je gleto marke UNIOR ili "ekvivaletno"
VINKLO, 30cm kao što je vinklo marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
PIŠTOLJ ZA SILIKON, kvalitetniji kao što je poštolj
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
FLAH ĆETKE kao što je čekić marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
VALJCI, veliki kao što je valjak marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
kompl
1
kompl
1
kom
2
kom
2
kom
kompl
2
1
kom
1
kom
1
kom
10
kom
10
PARKETARSKA RADIONICA UKUPNO
7. INSTALATERI VODOVODA I GREJANJA
RB
1
2
3
NAZIV I OPIS
PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, manji kao što je ključ marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, veći kao što je ključ marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
FREZER ZA BATERIJE kao što je frezer marke UNIOR
ili "ekvivaletno"
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
1
kom
1
kom
1
78 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
6
KOMBINOVANA KLJEŠTA, kombinirka kao štosu klešta
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KLJEŠTA PAPAGAJ kao štosu klešta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
ČEKIĆ, 500g kao što je čekić marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
7
Garnitura Gedora do 32mm kao što je garnitura gedora
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kompl
8
Garnitura odvrtača, ravni i krstak kao što je garnitura
odvrtača marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kompl
4
5
kom
2
kom
2
kom
1
1
2
INSTALATERI VODOVODA I GREJANJA UKUPNO
8. ELEKTRIČARSKA RADIONICA
RB
NAZIV I OPIS
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
1
BURGIJA SDS plus Ø6 mm vidija kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
2
BURGIJA SDS plus Ø8 mm vidija kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
3
BURGIJA SDS plus Ø10mm vidija kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
4
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
4,00
5
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija produžena, 1 metar
kao što je marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kom
2,00
kom
1,00
kom
10,00
6
7
BURGIJA SDS max Ø22, dužine 1,0m.kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø3 kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
79 / 142
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
8
Burgija za metal Ø6,5 kao što je bugija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
kom
5,00
9
Burgija za metal Ø8,5 kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
kom
5,00
kom
3,00
kom
1
11
Burgija za metal, stepenasta HSS325 ("jelka" od ф9 do
ф30) kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Termometar sa sondom kao što je termometar marke ili
"ekvivaletno"
12
Електричарске рукавице за рад под напоном танке
kao što su rukavice marke WURTH ili "ekvivaletno"
компл
1
13
Нож за сечење бакарних цеви REFCO најмањи kao
što je nož marke REFCO ili "ekvivaletno"
ком
1
14
Бургија Ф55-КРУНА (од 50 cm дужине) kao što je
burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
ком
1
15
Inbus odvijači (шрафцигер) комплет kao što je inbus
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
ком
1
ком
3
кпм
4
kom
2
кг
1
10
17
Burgija "пирамида" за разбушивање у металу Ф32 kao
što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Petometar kao što je petometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
18
Либела алуминијумска 80cm kao što je libela marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
19
Žica za tvrdo lemljenje bakarnih cevi kao što je žica
marke ili "ekvivaletno"
16
ELEKTRIČARSKA RADIONICA UKUPNO
80 / 142
9. VEŠERAJSKA RADIONICA
RB
NAZIV I OPIS
1
PLATNO ZA VALJAK kao što je platno marke VILEDA ili
"ekvivaletno"
2
NAVLAKE ZA INDUSTRIJSKU PEGLU kao što je
navlaka marke VILEDA ili "ekvivaletno"
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
m
40
kom
4
kom
3
4
PLASTIČNA KADICA ZA VEŠ od 30 litara kao što je pl.
kadica marke VILEDA ili "ekvivaletno"
MAKAZE za krojenje, ekstra profesionalna, sačinjene od
nerđajućeg čelika sa oblikovanom plastičnom drškom
veličine 24cm. kao što su makaze marke TEXTILIANEMAČKA ili "ekvivaletno"
kom
3
5
KROJAČKI SANTIMETAR kao što je krojački santimetar
marke VK TEKS-HRVATSKA ili "ekvivaletno"
kom
3
6
TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
3
7
PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
3
8
PRESVLAKA ZA DASKU (za Grandimpianti) kao što je
presvlaka marke VILEDA ili "ekvivaletno"
kom
4
kom
2
kompl
2
kompl
2
3
9
10
11
ŠRAFCIGER srednje veličine obični kao što je šrafciger
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KOMPLET KROJAČKIH IGALA komplet od 15 različitih
veličina kao štosu igle marke GROZ BECKERT ili
"ekvivaletno"
KOMPLET KROJAČKIH KONACA (10 različitih boja u
kompletu) kao što su konci marke GROZ BECKERT ili
"ekvivaletno"
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
VEŠERAJSKA RADIONICA UKUPNO
81 / 142
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
10. CVEĆARSKA RADIONICA
RB
NAZIV I OPIS
OPIS ALATA
Tip-vrsta,
proizvođač
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
1
MAKAZE ZA OREZIVANJE ŽIVE OGRADE kao što su
makaze marke DOL DEGAN ili "ekvivaletno"
kom
2
2
PRSKALICE ( 1LIT PLASTIČNA ) kao što je prskalica
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
3
JEDINIČNA
CENA BEZ PDV-A
CVEĆARSKA RADIONICA UKUPNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА
Б.СИТАН ИНВЕНТАР – АЛАТ ЗА РАД
РАДИОНИЦА
MOLERSKA RADIONICA
STOLARSKA RADIONICA
ZIDARSKO-KERAMIČARSKA RADIONICA
BRAVARSKA RADIONICA
TAPETARSKA
PARKETARSKA RADIONICA
INSTALATERI VODOVODA I GREJANJA
ELEKTRIČARSKA RADIONICA
VEŠERAJSKA RADIONICA
CVEĆARSKA RADIONICA
IZNOS BEZ PDV-A
Б.УКУПНО БЕЗ ПДВ:
Б.УКУПНО СА ПДВ:
82 / 142
UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A
NAPOMENA
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ УКУПНО СА ПДВ
А. МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА
Б. СИТАН ИНВЕНТАР – АЛАТ ЗА
РАД РАДИОНИЦА
У К У П Н О:
М.П. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
83 / 142
4)ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
84 / 142
4)1)Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. став 2.
ЗЈН, уз прецизирање неопходног финансијског и пословног, као и
довољног техничког и кадровског капацитета, који су у складу са
предметом јавне набавке
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПОНУЂАЧА ____________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – материјал за
рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
ЈН ОП 18/2010
Испуњеност услова из члана 44. став 2. Закона о јавним набавкама
понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
Ред.
бр.
Услов из члана
44. ЗЈН:
Докзи из члана 45. ЗЈН и органи
надлежни за њихово издавање :
1
да је регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар
извод из регистра надлежног органа :
-Агенција
за
привредне
регистре(
за
привредна
друштва
и
предузетнике
и
удружења)
-Привредни суд (за установе)
----------------------------------------------*Основ
- Члан 4. Закона о агенцији за привредне
регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/2004
и 111/2009)
- Члан 4. и 8. Закона о регистрацији
привредних субјеката („Службени гласник
РС“, бр.55/2004, 61/2005 и 111/2009 – други
закон)
- Члан 26., 27. и 87. Закона о удружењима
(„Службени
гласник
РС“,
бр.51/09)
–
примењује се од 22.10.2009.године /рок 18
месеци од почетка примене Закона да ускладе
своја акта и поднесу АПР пријаву за упис
усклађивања/
да
не
2
да је основан и за
обављање
делатности
која је предмет јавне
набавке
оснивачки акт понуђача:
- одлука или
-уговор о оснивању
----------------------------------------------*Основ
- Члан 6. став 1. тачка 8. Закона о
регистрацији
привредних
субјеката
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 61/2005
и 111/2009 – др. закон)
-члан 7. Закона о привредним друштвима
(«Сл.гласник РС», бр. 125/04)
да
не
3
да му у року од две
године пре објављивања
јавног
позива
није
изречена правноснажна
судска или управна мера
забране
обављања
делатности
која
је
предмет јавне набавке
потврда надлежног органа којом доказује да
му није изречена мера забране обављања
делатности :
-потврда АПР
(издате после дана објављивања ЈП)
----------------------------------------------*Основ:
- Члан 3. став 1. тачка 4) и 5) и члан 46.
Закона о регистрацији привредних субјеката
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 61/2005
и 111/2009 – др. закон)
да
не
85 / 142
Испуњеност
услова
4
да је измирио доспеле
порезе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима
Републике
Србије
или
стране
државе
када
има
седиште
на
њеној
територији
потврду надлежног пореског органа или
потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације:
-потврда Министарства финансија Пореске
управе – надлежног регионалног центра
односно филијале
да
не
-потврда
пореског
одељења
локалне
самоуправе (локалне пореске управе)
да
не
-или потврда-уверење стране државе када
има седиште на њеној територији
да
не
да
не
да
не
-или ако је понуђач у поступку приватизације
доставља потврду Агенције за приватизацију
(може бити издата и пре објављивања ЈП ако
од
дана
његовог
издавања
до
дана
објављивања ЈП није протекло више од 6
месеци)
----------------------------------------------*Основ:
- члан 161. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и
31/2001)
- Члан 11. и 160. Закона о пореском поступку
и
пореској
администарцији
(„Службени
гласник РС“, бр.80/2002, 8472002 –испр.,
2372003 – испр., 7072003, 55/2004, 61/2005,
81/2005 – др.закон, 62/2006 – испр. др.закон,
61/2007, 20/2009 и 72/2009 – др.закон)
- Члан 6. и 60. Закона о финансирању
локалне
самоуправе
(«Сл.гласник
РС»,
бр.62/2006)
----------------------------------------------*уколико
локална
(општиснка)
пореска
управа у својој потврди наведе да се докази
за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају
и
од
других
локалних
органа/организација/установа
понуђач
је
дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи
и
потврде
осталих
локланих
органа/организација/установа
5
да располаже
неопходним
финансијским и
пословним капацитетом
-да је понуђач за
најдуже претходне 3
године имао укупне
приходе од продаје у
висини од мининимум
5.000.000,00 динара на
годишњем нивоу и да је
био ликвидан
-Извештај о бонитету за јавне набавке ( БОНЈН) издат од АПР
*наручилац ће посебно разматрати податке
који се односе на
Пословне приходе –
Приходе од продаје за претходне три године
(2006,2007. и 2008) и податке који се односе
на неликвидност понуђача
( битан је
позитиван финансијски показатељ пословања
тј. ликвидност понуђача за исправност
понуде)
86 / 142
6
6.1.да
довољним
капацитетом
располаже
техничким
6.2.да располаже
довољним кадровским
капацитетом
-потписана и оверена Изјава, дата под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу, о
расположивом
пословном
простору
за
обављање делатности која је предмет набавке
–
минимум
50
м2
и
расположивом
магацинском простору – минимум 200 м2
*(власништво или закуп)
да
не
-потписана и оверена Изјава, дата под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу, да
располажеса минимум 4 возила ( 1 камион и 3
комби возила) који су неопходни за превоз и
доставу
предмета набавке на адресу
наручиоца однонсно његове објекте
да
не
да
не
- потписана и оверена Изјава , дата под
пуном
кривичном
и
материјалном
одговорношћу,о кључном техничком особљу и
другим експертима који раде код понуђача на
неодређено време, који ће бити одговорни за
извршење
уговора,
као
и
о
лицима
одговорним за контролу квалитета – минимум
7 запослених ( комерцијалисти,возачи), са
копјом обрасца пријаве осигурања и уговора
о раду )
*Наручилац задржава право да у току
прегледа понуда затражи на увид писмене
доказе којим се поткрепљују наводи наведени
у изјавама из претходних ставова , као и да
изврши обилазак/непосредан увид на лицу
места понуђача.
7
Врста
финансијског
обезбеђења:
Врста
финансијског
обезбеђења:
бланко,
соло
меницу
са
меничним
писмом/овлашћењем, која се предаје уз
понуду, као гаранција за озбиљност понуде и
добро извршење посла.
Садржина: Бланко соло меница мора
бити безусловна, платива на први позив, не
може садржати додатне услове за исплату,
краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ од онога који је
одредио Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Бланко
соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача.
Менично
писмо/овлашћење
обавезно мора да садржи ( поред осталих
података) и тачан назив корисника меничног
писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне
набавке – број ЈН и назив јавне набавке,
износ на који се издаје – 10% од вредности
понуде и у динарима, са навођењем рока
важности – 31.12.2010.године).
Начин подношења:уз понуду.
Висина:10 % од вредности понуде и
изражена у динарима.
Рокови:до 31.12.2010.године.
да
не
8
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана
45. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити
своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или
другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача)
да
не
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
87 / 142
9
Образац за оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН
да
не
10
Образац понуде
да
не
11
Образац учешће подизвођача
да
не
12
Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
да
не
13
Модел уговора
да
не
14
Образац структуре цене
да
не
15
Образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
да
не
16
Образац Изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама
да
не
4)2) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (уколико их
наручилац одреди): /.
4)3) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 49.
ЗЈН:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин
одређен чланом 45. Закона, као и доказе о испуњености осталих услова из
члана 44. овог закона на начин одређен овом конкурсном документацијом за
понуђача.
4)4) услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
у складу са чланом 50. ЗЈН:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44.
став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем
доказа из члана 45. овог закона, а остале услове из члана 44. Закона о
јавним набавкама испуњавају заједно.
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне
набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од
стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може
предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном
понуда ће се сматрати неисправном и иста ће се одбити.
ПОНУЂАЧ
М.П.
________________________________
(потпис овлашћеног лица)
88 / 142
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1)је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3)му у року од две године пре објављивања јавног позива није
изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке;
4)је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5)има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом;
6)располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
7)располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа
уз понуду:
1) извода из регистра надлежног органа:
-Извод из Агенције за привредне регистре за привредна
друштва и предузетнике односно извод из регистра Привредног суда за
установе;
2)оснивачког акта понуђача:
-Одлука или Уговор о оснивању;
3)потврде надлежног органа којом доказује да му није изречена мера
забране обављања делатности:
-потврда Агенције за привредне регистре да понуђачу у року од две
године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна судска
или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне
набавке;
4)потврде надлежног пореског органа или потврде надлежног органа
да се понуђач налази у поступку приватизације:
- потврда Министарства финансија Пореске управе и
-потврда пореског одељења
локалне самоуправе
о измирености
пореза и других јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије
-или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној
територији
-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције
за приватизацију.
*уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа понуђач је дужан да уз
потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа
5)неопходан финанисјки и пословни капацитет и довољни технички и
кадровски капацитет понуђач доказује достављањем следећих доказа уз
понуду:
-Извештај о бонитету за јавне набавке ( БОН-ЈН) издат од АПР
-потписана и оверена Изјава, дата под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу,
о расположивом пословном простору за
обављање делатности која је предмет набавке – минимум 50 м2 и
расположивом магацинском простору – минимум 200 м2
*(власништво или закуп)
-потписана и оверена Изјава, дата под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу, да располажеса минимум 4 возила ( 1 камион и
89 / 142
3 комби возила) који су неопходни за превоз и доставу предмета набавке на
адресу наручиоца однонсно његове објекте
- потписана и оверена Изјава , дата под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу,о кључном техничком особљу и другим
експертима који раде код понуђача на неодређено време, који ће бити
одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу
квалитета – минимум 7 запослених ( комерцијалисти, возачи), са копјом
обрасца пријаве осигурања и уговора о раду).
*Наручилац задржава право да у току прегледа понуда затражи на увид
писмене доказе којим се поткрепљују наводи наведени у изјавама из
претходних ставова , као и да изврши обилазак/непосредан увид на лицу
места понуђача.
*изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и
оверене печатом
6)средство финансијског обезбеђења:бланко соло меница на начин и
под условима наведених у делу 2) 11) Конкурсне документације
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама.
Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у
примереном року који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана
од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености услова.
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења
одлуке о избору најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као
најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави
оригинал или оверену копију доказа у року који не може бити дужи од три
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову
понуду одбити као неисправну.
Доказ – потврда надлежног органа којом доказује да му није изречена
мера забране обављања делатности, мора бити издат после дана
објављивања јавног позива.
Доказ – потврда надлежног пореског органа или потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације може бити издат и пре
објављивања јавног позива, ако од дана његовог издавања до дана
објављивања јавног позива, није протекло више од шест месеци.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од
дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
9 Образац понуде: исправно попуњен, потписан и оверен. Морају
бити понуђене све тражене ставке сходно захтевима наручиоца.
9 Образац учешће подизвођача: исправно попуњен, потписан и
оверен.
9 попуњен, потписан и печатом оверен образац – Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду
подноси група понуђача;
9 средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду
(тражено Конкурсном документацијом део 2)11).
9 Модел уговора:исправно попуњен, потписан и оверен .
9 Образац структуре цене: исправно попуњен, потписан и оверен.
90 / 142
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази
из члана 45. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред
судским или управним органом, нотаром или другим надлежним
органом те државе - Образац изјава понуђача ( члан 48. ЗЈН).
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за
примену претходног става.
9 Образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
9 Образац Изјаве о уредном извршењу обавеза по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама, потписан и оверен.
9
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин
одређен чланом 45. Закона.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
осталих услова из члана 44. Закона на начин одређен конкурсном
документацијом као за понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44.
став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем
доказа из члана 45. Закона, а остале услове из члана 44. овог закона
испуњавају заједно.
Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити
потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).
91 / 142
5)МОДЕЛ УГОВОРА
92 / 142
МОДЕЛ УГОВОРА
(понуђач мора да попуни,
овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора)
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са
учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
УГОВОР
о јавној набавци добара - материјал за рад радионица и ситан
инвентар – алат за рад радионица
Редни број ЈН 22/2010
закључен дана _____________ 2010. године, у Новом Саду, између:
1. Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. ( у даљем тескту: Наручилац), коју
заступа директор Марко Радосављевић, и
2. ____________________________ из _________________, ул.
___________________ бр.___, ( у даљем тескту: Испоручилац),кога заступа
_____________________.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2.
_______
из
__________,ул.
______________
бр.____,
___________ из ____________________, ул._____________ бр. ____ и
__________________ из ____________ ул. ______________ бр. ____( у
даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор фирме __________ из
__________,ул. _____________ бр.___ . - ___________________________.
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Подаци о испоручиоцу:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Основ уговора:
Број ЈН:
Датум
објављивања
јавне
набавке
у
„Службеном гласнику РС“:
Број и датум одлуке о избору најповољније
понуде:
ОП 22/2010
Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2010.године
93 / 142
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука материјалa за рад радионица и ситног
инвентара – алата за рад радионица ( у даљем тексту:добра) , према
спецификацији.
Понуда са спецификацијом чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог
уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине,
динамике и места испоруке – сукцесивна испорука.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део
поруџбенице коју Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испоручилац се обавезује да ће у року од _______* од дана пријема
поруџбенице извршити испоруку добара.
(*уписати рок дат у понуди)
Уговорена добра Испоручилац ће испоручивати сопственим превозом
на адресу Наручиоца и на адресе објеката Наручиоца ( Вила Војводина у
Сремској каменици, Чортановцима и на Равнама) , по захтеву Наручиоца.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог
уговора износи
=_________________* динара без пдв, односно =
___________ динара са пдв.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити
фиксне током рока важења усвојене понуде.
Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ.
До промене цене може доћи најраније по истеку рока важења Понуде и
то искључиво због промене цене репроматеријала и/или званичне промене
курса евра по подацима НБС и/или промене произвођачких цена и /или
измене пореских и царинских стопа.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора –
___________, поверио подизвођачу ____________________ ПИБ ________ ,
матични број __________ , а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора –
___________, поверио подизвођачу ____________________ ПИБ _________,
матични број __________ , а која чини _____ % од укупно уговорене
вредности.
94 / 142
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара
Испоручилац као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима
из става 1. и 2 овог члана.
Члан 4.
У случају да су се стекли услови за промену цене, Испоручилац је
обавезан да поднесе Наручиоцу , у писменој форми, захтев за промену цена,
са списком добара за које захтева промену цена.
Наручилац је обавезан да у року од 3 дана од дана пријема захтева
обавести Понуђача да ли прихвата промену цена односно да сагласност на
промену цене.
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке тј.
примењиваће се од дана давања писмене сагласности.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 5.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом
сваке појединачне испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство
представника Испоручиоца, на месту истовара односно испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца, заједно са
рачуном, представља основ за плаћање испоручених добара.
Члан 6.
Уколико Испоручилац не испоручи добра у уговореном року, поручену
количину и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај
уговор.
Гаранција испоруке
Члан 7.
Испоручилац предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро
извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко
соло меницу серије ____________ са меничним овлашћењем на износ од
10% од вредности понуде што износи ___________ динара без пдв,
са
роком важности до 31.12.2010 године.
Потписом овог уговора Испоручилац даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоноване бланко соло менице у случају да
не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену,
квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке.
Обавезује се Наручилац да Испоручиоцу на његов писмени захтев
врати нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од
дана када је Испоручилац у целости извршио своје обавезе преузете овим
Уговором.
У случају да Испоручилац једнострано раскине Уговор, Наручилац има
право да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у
депозит, као и на трошкове настале због накнадне набавке робе од другог
Понуђача-Испоручиоца.
95 / 142
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Члан ____.
Испоручилац гарантује да ће испоручити све уговорене количине
добара, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу
сву претрпљену штету која услед тога настане.
На
основу
закљученог
Уговора
__________________
од
__________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке добара –
канцеларијског материјала,у отвореном поступку, ред. бр. ЈН 18/2010 између
_______ из __________,ул. ______________ бр.____, ___________ из
____________________, ул._____________ бр. ____ и __________________
из
____________ ул. ______________ бр. ____, уговорне стране су се
сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма - _______ из
_____,ул. ________________ бр.___ и буде носилац и гарант извршења посла.
Уговорне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе
понуђача буде директор __________ из __________,ул. ____________бр.__
– ______________,који је овлашћен да предузима све потребне правне радње
у поступку предметне јавне набавке .
Уговорне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за
извршење преузетог посла.
Уговор ____________________ је саставни део овог уговора.
Плаћање
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати вредност испоручених
добара у року од ___ дана од дана испоруке добара односно испостављања
рачуна за испоручена добра.
У случају доцње Наручилац плаћа законску затезну камату.
Рок важења уговора
Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке
уговорених добара.
Завршне одредбе
Члан 10.
Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе ( у погледу
врсте и количине) Наручиоца за 2010.годину.
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у
случају измењених околности у пословању Наручиоца.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
96 / 142
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност
стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих
Наручилац задржава 6 (шест) примерака а Испоручилац 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
__________________________
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
_________________________
97 / 142
6)ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛИЧНО
98 / 142
6а) врста, техничке карактеристике (спецификације):
СПЕЦИФИКАЦИЈА
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД РАДИОНИЦА И СИТАН ИНВЕНТАР – АЛАТ ЗА РАД
РАДИОНИЦА
А.МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД РАДИОНИЦА
1. MOLERI MATERIJAL
RB
1
NAZIV
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
POLUDISPERZIONA BOJA namenjana za bojenje unutrašnjih površina
zidova. Izrađena od kvalitetnih sintetičkih disperzivnih veziva, pigmenata,
punila i aditiva. Da se razređuje u 10 - 15% vode i nanosi na zid valjkom
ili četkom, u dva sloja. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom premazu.
Pakovanje u plastične kante i pvc foliju unutar kante. Pakovanje od 25 kg
kao što je boja marke Hagepol ili "ekvivaletno"
kg
2200,00
kg
25,00
kg
200,00
kg
25,00
rolna
4,00
kom
50,00
kom
70,00
7
DISPERZIONA BOJA namenjena za bojenje unutrašnjih površina zidova.
Da se razređuje sa 5- 10% vode i nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva
sloja. Gotovi pun kolor. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom premazu.
Pakovanje od 25 kg kao što je boja marke Hagepol ili "ekvivaletno"
UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu izrađena od mineralnih veziva,
punila i aditiva. Glet je namenjen za gletovanje unutrašnjih površina
zidova.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30 kg kao što je glet masa
marke NGP ili "ekvivaletno"
SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu izrađena od mineralnih
veziva, punila i aditiva. Namenjen za gletovanje spoljašnjih malterisanih
zidova,
betonskih
površina
i
sl.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. Pakovanje od 25 kg kao što je glet masa marke
NGP ili "ekvivaletno"
FOLIJA PVC 015. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina rolne 50 kg kao
što je folija marke BAXA PLAST ili "ekvivaletno"
TANKA FOLIJA za pokrivanje nameštaja dimenzija 12,5x4 m kao što je
folija marke MIMONT ili "ekvivaletno"
PAPIRNA TRAKA Da omogućava tačno nanošenje, oštre ivice na
glatkim i grubim površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje bez ostataka
od 6 do 7 dana u zatvorenom prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom.
Širina 5cm a dužine 50m po komadu kao što je traka marke TESA ili
"ekvivaletno"
8
PAPIRNA TRAKA Da omogućava tačno nanošenje, oštre ivice na
glatkim i grubim površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje bez ostataka
od 6 do 7 dana u zatvorenom prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom.
Širina od 19mm do 20mm a dužine 50m po komadu kao što je traka
marke TESA ili "ekvivaletno"
kom
30,00
9
OSNOVNA BOJA ZA METAL SIVA Osnovni antikorozioni premaz na
bazi sintetičkih smola i antikorozionih pigmenata. Korišćenje za zaštitu
novih ili već obojenih metalnih površina. Da dobro prijanja na metal i
stvara
glatku
površinu
za
kvalitetno
finalno
bojenje.
Razređivanje od 10% do 15%. Suv na dodir za 4 - 6 sati, ponovno
nanošenje za 12 - 24 sata. Potrošnja 9-11 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75l kao što je boja marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
24,00
2
3
4
5
6
99 / 142
10
OSNOVNA BOJA ZA METAL OKSIDNO CRVENA Osnovni antikorozioni
premaz na bazi sintetičkih smola i antikorozionih pigmenata. Korišćenje
za zaštitu novih ili već obojenih metalnih površina. Da dobro prijanja na
metal i stvara glatku površinu za kvalitetno finalno bojenje.
Razređivanje od 10% do 15%. Suv na dodir za 4 - 6 sati, ponovno
nanošenje za 12 - 24 sata. Potrošnja 9-11 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75l kao što je boja marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
24,00
11
EMAJL LAK BELI koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za
drvo.
Da
se
nanositi
četkom,
valjkom
ili
špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
12,00
12
EMAJL LAK ZELENI koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za
drvo.
Da
se
nanositi
četkom,
valjkom
ili
špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
6,00
13
EMAJL LAK OKER koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za
drvo.
Da
se
nanositi
četkom,
valjkom
ili
špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
6,00
14
EMAJL LAK CRNI koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za
drvo.
Da
se
nanositi
četkom,
valjkom
ili
špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
6,00
15
EMAJL LAK BRAON koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za
drvo.
Da
se
nanositi
četkom,
valjkom
ili
špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
18,00
100 / 142
16
EMAJL LAK CRVENI koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za
drvo.
Da
se
nanositi
četkom,
valjkom
ili
špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što je lak marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
l
9,00
17
EMAJL LAK ŽUTI koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju
unutrašnjih
i
spoljašnjih,
metalnih
i
drvenih površina. Postojan na povišene temperature do 120°C. Da se
nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili uljane boje
za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem. Razređivanje od 10%
do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje
za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao
što je lak marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
6,00
18
ULJANA BOJA BELA na bazi sintetičkih veziva, lanenog ulja i belih
punila. Da se koristi se za zaštitu drvenih i metalnih površina u enterijeru i
eksterijeru. Nanošenje četkom, valjkom ili špricem u jedan do dva sloja.
Razređivanje od 10% do 15%. Da je Suv na dodir za 1-3 sata po
nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 12-24 sata. Potrošnje 1011 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je boja marke
ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
15,00
19
BOJA ZA BETON ULJANA Akrilna visokokvalitetna boja namenjena
zaštiti novih i starih betona, maltera, prirodnog kamena i drugih mineralnih
površina. Površinu štiti od degradacije, habanja i atmosferskih uticaja.
Ton boje po izboru Naručioca. Razređivanje potrebi prvi sloj 10%, a drugi
5%. Suv na prašinu za 40 min. Ponovno nanošenje moguće nakon 6 sati.
Potrošnja od 7 do 8 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75lkao što je boja
marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
2,00
20
BOJA ZA BETON
Alkidno-uretanska boja namenjena za zaštitu
unutrašnjih i spoljašnjih betonskih površina, podova u garažama i
skladištima,
gazišta
na
balkonu.
Ton boje po izboru Naručioca. Potrošnja 7-9 m2/l za jedan sloj. pakovanje
od 0,75l kao što je boja marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
2,00
21
ŠMIRGL
PAPIR
80
od
aluminijum
oksida
rasprskan
po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je papir marke
KORUND 610mm 80 SMIRDEX-GRČKA ili "ekvivaletno"
rolna
2,00
rolna
3,00
rolna
2,00
kom
50,00
kom
50,00
kom
50,00
kg
250,00
24
ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je papir KORUND
610mm 100 SMIRDEX-GRČKA ili "ekvivaletno"
ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je papir KORUND
610mm 120 SMIRDEX-GRČKA ili "ekvivaletno"
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira finoće 220,
dimenzija 230x280mm kao što je šmirgla marke SMIRDEX-GRČKA ili
"ekvivaletno"
25
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira finoće 240,
dimenzija 230x280mm kao što je šmirgla marke SMIRDEX-GRČKA ili
"ekvivaletno"
22
23
26
27
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira finoće 320,
dimenzija 230x280mm kao što je marka šmirgle SMIRDEX-GRČKA ili
"ekvivaletno"
FUGEN
FILER
sporovezujući
gips
za
popunu
pukotina
i lepljenje bandaž traka kao što je gips marke RIGIPS ili "ekvivaletno"
101 / 142
28
TONER CRNI za poludisperziju Pigment za nijansiranje unutrašnjih boja.
Pakovanje od 100 ml kao što je toner marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
30,00
29
TONER ŽUTI za poludisperziju Pigment za nijansiranje unutrašnjih boja.
Pakovanje od 100 ml kao što je toner marke DIPICOLOR ili "ekvivaletno"
kom
100,00
30
TONER OKER za poludisperziju Pigment za nijansiranje unutrašnjih
boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner marke DIPICOLOR ili
"ekvivaletno"
kom
150,00
kom
100,00
kom
30,00
32
TONER ZELENI za poludisperziju
boja. Pakovanje od 100 ml kao
"ekvivaletno"
TONER CRVENI za poludisperziju
boja. Pakovanje od 100 ml kao
"ekvivaletno"
33
TONER BRAON za poludisperziju Pigment za nijansiranje unutrašnjih
boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner marke DIPICOLOR ili
"ekvivaletno"
kom
30,00
34
TONER PLAVI za poludisperziju Pigment za nijansiranje unutrašnjih
boja. Pakovanje od 100 ml kao što je toner marke DIPICOLOR ili
"ekvivaletno"
kom
30,00
35
TONER ZA DISPERZIJU CRVENA Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l. kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
36
TONER ZA DISPERZIJU PLAVA Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
37
TONER ZA DISPERZIJU ZELENA Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
38
TONER ZA DISPERZIJU KAJSIJA Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
39
TONER ZA DISPERZIJU ŽUTA
Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
40
TONER ZA DISPERZIJU OKER Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
31
Pigment za nijansiranje unutrašnjih
što je toner marke DIPICOLOR ili
Pigment za nijansiranje unutrašnjih
što je toner marke DIPICOLOR ili
102 / 142
41
TONER ZA DISPERZIJU SMEĐA Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
kom
4,00
kom
4,00
kg
100,00
43
TONER ZA DISPERZIJU CRNA
Koncentrovana pigmentna pasta
namenjena za toniranje disperzionih premaza. Dodaje se u unutrašnje i
spoljašnje disperzione boje. Potrošnja maksimalno 100ml na 15l
unutrašnje disperzione boje i do 200ml na 15l spoljašnje disperzione boje.
Pakovanje 0,1l kao što je toner marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
GIPS alabaster. Pakovanje od 1 kao što je GIPS marke GIPSARA
VOLARI ili "ekvivaletno"
44
PODLOGA EMULZIJA bezbojni do mlečno beli premaz na bazi silikonskih
smola i aditiva rastvorenih u vodi za impregnacije mineralnih podloga kao
što je podloga marke HGP ili "ekvivaletno"
l
60,00
45
METAL GIT , Dvokomponentni od poliestera za punjenje masa. Pogodan
za metalne, drvene i poliesterske podloge. Brzo sušenje. Pakovanje od 1
kg. U kompletu obe komponente kao što je git marke BODYSOFT ili
"ekvivaletno"
kompl.
10,00
kg
45,00
l
10,00
l
10,00
42
47
GIT ZA DRVO BELI Pripremljen git za površinsku popravku i oštećenja
na drvetu, koristi se pre bojanja s lazurnim i pokrivnim bojama.
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj debljine 1 mm. Pakovanje 0.75 kg kao što je
git marke DELOLUX-ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
FIRNAJZ Pakovanje od 1 litar kao što je firnajz CHEMMAX ili
"ekvivaletno"
48
ULJANI RAZREĐIVAČ Smesa organskih rastvarača namenjena za
razređivanje emajla, radijator laka, osnovnih boja za metal, uljanih boja za
drvo, boje za beton, kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar kao što je
razređivač 5220 ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
46
l
40,00
50
NITRO RAZREĐIVAČ . Smesa organskih rastvarača namenjena za
razređenje nitro laka kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar kao što je
razređivač 5320 ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene disperzije 280ml kao što je
silikonTKK ili "ekvivaletno"
kom
40,00
51
Sprej za belu tehniku kao što je sprej marke SARATOGA ili "ekvivaletno"
kom
3,00
52
RADIJATOR LAK BELI
Završni visokokvalitetni premaz na bazi
sintetičkih smola i pigmenata. Koristi se za zaštitu i dekoraciju radijatora i
drugih grejnih tela. Postojan na temperature do 120°C. Razređivanje od
10% do 20%. Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje
za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75l kao
što je lak marke ZORALUX-ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
15,00
53
NITRO EMAJL CRNI Završni premaz na bazi nitroceluloze, sintetičkih
smola, odabranih pigmenata, punila i potrebnih aditiva. Koristi se u
metalnoj i drvnoj industriji, u slučajevima gde se zahteva brzo sušenje
premaza u neagresivnoj sredini i onoj koja nije izložena atmosferskim
promenama. Razređivanje od 10% do 18%. Suv na dodir za 10-15 minuta
po nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 2-4 sata. Potpuno suv
za 24 sata. Potrošnja 10-11 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75l kao
što je nitro marke ZORALUX-ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
3,00
49
103 / 142
54
NITRO EMAJL BELI Završni premaz na bazi nitroceluloze, sintetičkih
smola, odabranih pigmenata, punila i potrebnih aditiva. Koristi se u
metalnoj i drvnoj industriji, u slučajevima gde se zahteva brzo sušenje
premaza u neagresivnoj sredini i onoj koja nije izložena atmosferskim
promenama. Razređivanje od 10% do 18%. Suv na dodir za 10-15 minuta
po nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 2-4 sata. Potpuno suv
za 24 sata. Potrošnja 10-11 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75l kao
što je nitro ZORALUX-ZORKACOLOR ili ZORALUX-ZORKACOLOR
"ekvivaletno"
l
12,00
55
ALU BOJA Završni premaz na bazi sintetičkih smola i aluminijumske
paste, namenjen zaštiti metalnih površina . Razređivanje od 3% do 8%.
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju , ponovno nanošenje posle 24
sata. Potrošnja 9-11 m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75l.kao što je
boja ZORALUX-ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
l
3,00
56
LAZURNI PREMAZ za zaštitu drveta od uticaja vlage, kiše, mraza,
sunca, truleži i štetočina. Izrađen je od smola i pigmenata koji su
postojani na svetlost uz dodatak sredstava sa fungicidnim i baktericidnim
dejstvom. Ne razređuje se. Za pranje alata koristi se uljani razređivač.
Suv na prašini za 8-10 sati po nanošenju, ponovno nanošenje posle 24
sata. Potrošnja 10-12 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je
premaz marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
l
15,00
57
LAK LAZURA Otporan je na UV zrake. Koristi se za zaštitu drvenih
površina koje su izložene visokoj vlažnosti. Štiti drvo od uticaja vlage,
kiše, mraza i sunca. Ton boje po izboru Naručioca. Ne razređuje se. Za
pranje alata koristi se uljani razređivač. Suv na prašinu za 8-10 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja 14-16 m2/l za
jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je lak marke Zorkacolor ili
"ekvivaletno"
l
18,00
58
LAK ZA ČAMCE bezbojni završni premaz izrađen na bazi sintetičkih
smola i sredstava protiv drvenih moljaca, insekata i drugih
mikroorganizama. Lak visokog sjaja, otporan na kišu i kondenzaciju.
Koristi se za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina čamaca,
lamperije, brodskog poda, baštenskih garnitura i slično. Razređivanje od
12%
do15%.
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje za 24 sata.
Potrošnja 10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 0,75l kao što je lak
marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
l
1,50
59
NITRO BAJC
transparentni premaz za dekoraciju nameštaja od
masivnog i furniranog drveta. Ne razređuje se. Za pranje alata koristi se
nitro razređivač. Suv na prašinu za 10-15 minuta po nanošenju. Potrošnja
20m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75 l kao što je nitro marke Zorkacolor ili
"ekvivaletno"
l
6,00
60
NITRO LAK OSNOVNI bezbojni osnovni premaz za površinsku zaštitu
nameštaja od masivnog i furniranog drveta. Da dobro popunjava pore,
brzo
suši
i
dobro
se
brusi.
Razređivanje do 15%. Suv na prašinu za 10-15 minuta po nanošenju.
Brušenje je moguće nakon 30-40 minuta. Potrošnja 9- 10m2/l za jedan
sloj. Pakovanje 0,75l kao što je nitro marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
l
9,00
61
NITRO LAK ZAVRŠNI bezbojni završni premaz za površinsku zaštitu
nameštaja
od
masivnog
i
furniranog
drveta.
Bezbojan.
Razređivanje do 10-12%. Suv na prašinu za 10-15 minuta. Potpuno suv
za 3-4 sata. Potrošnja 9-10m2/l za jedan sloj. Pakovanje od 0,75 l kao što
je nitro marke Zorkacolor ili "ekvivaletno"
l
9,00
l
1,00
kom
2,00
62
63
PETROLEJ kao što je petrolej marke Chemmax ili "ekvivaletno"
AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru Naručioca. Pakovanje od 400ml kao
što je lak DUGA ili "ekvivaletno"
104 / 142
2. STOLARI MATERIJAL
RB
NAZIV
MERE
KOLIČINA
pak
1,00
pak
1,00
pak
2,00
3
NAZIV
KEKS TIPLA MALI presovana bukovina, 1 pak 1000kom kao što je tipla
marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
KEKS TIPLA SREDNJI 10 presovana bukovina , 1 pak. 1000kom kao što
je tipla marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
KEKS TIPLA VELIKI 20 presovana bukovina , 1 pak. 1000kom kao što je
tipla marke ARTINVEST ili "ekvivaletno"
4
LEPAK ZA DRVO, za industrijski nameštaj i građevinsku stolariju.
Mogućnost nanošenja ručno ili mašinski. Spajanje elemenata 5 do 10
minuta po nanošenju. Obrada zalepljenih delova 24 časa posle lepljenja.
Potrošnja 150 do 250 g/m2 . Pakovanje od 1 kg kao što je lepak marke
BEOHEMIK DRVOFIX ili "ekvivaletno"
kg
30,00
5
DISPERZIONI LEPAK ZA DRVO
za lepljenje hladnim i toplim
postupkom. Vreme stvrnjavanja maksimalno 10-12minuta po nanošenju.
Pakovanje od 750g po komadu kao što je lepak marke MOMENTWOODHENKEL ili "ekvivaletno"
kom
15,00
6
SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA Trajno elastična, neutralna, silikonska,
jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene,
aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga. Otporan
na različite vremenske uslove, kišu, sneg, ekstremne temperature,
hemijski otporan, UV postojan i da ne izaziva koroziju. Beli ili providan po
izboru Naručioca. Pakovanje od 300 ml po komadu kao što je zaptivna
masa TKK TEKASIL NEUTRAL ili "ekvivaletno"
kom
20,00
kom
10,00
kg
4,00
kg
2,00
kg
2,00
kg
1,00
kg
1,00
kg
1,00
kg
1,00
kg
1,00
kg
1,00
rolna
1,00
1
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
AKRILNA ZAPTIVNA MASA Jednokomponentna zapivna masa na osnovi
akrilne disperzije koja se upotrebljava za zaptivanje poroznih materijala beton, gasbeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče. Za spojeve kod
prozorskih okvira, vrata, za popravku manjih pukotina na zidovima,
spojeve među gipsanim pločama i betonskih delova, spojevi između
raznih poroznih materijala. Po sušenju postaje neosetljiv na vodu, da se
može farbati, odporan na atmosferske uticaje, sunčevu svetlost.
Pakovanje od 300 ml po komadu kao što je zaptivna masa TKK
TEKADOM ili "ekvivaletno"
EKSERI 20mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 30mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 40mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 50mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 60mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 70mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 80mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 90mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 100mm čelični kao što su ekseri marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
ŠMIRGL
PAPIR
80
od
aluminijum
oksida
rasprskan
po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m kao što je papir marke
KORUND 80 SMIRDEX ili "ekvivaletno"
105 / 142
31
ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m ao što je papir marke
KORUND 100 SMIRDEX ili "ekvivaletno"
ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida rasprskan po
kvalitetnom papiru veličina rolne 60cm x 25m ao što je papir marke
KORUND 120 SMIRDEX ili "ekvivaletno"
KUKE ZA SLIKE SA TIPLOM ( po uzorku). Dužina 6cm, tipla 8 plastična
kao što su kuke marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
Trougaona zakačaljka za slike, veća ( po uzorku) kao što su zakačaljke
marke FISHER ili "ekvivaletno"
Trougaona zakačaljka za slike, manja ( po uzorku) kao što su zakačaljke
marke FISHER ili "ekvivaletno"
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 6mm kao što su zavrtnji marke
WURTH ili "ekvivaletno"
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 8mm kao što su zavrtnji marke
WURTH ili "ekvivaletno"
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 10mm kao što su zavrtnji marke
WURTH ili "ekvivaletno"
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 12mm kao što su zavrtnji marke
WURTH ili "ekvivaletno"
DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm bukovina kao što su tiple marke SZR
LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm bukovina kao što su tiple marke SZR
LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DRVENE TIPLE U KOMADU 10mm bukovina kao što su tiple marke
SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DRVENE TIPLE U KOMADU 12mm bukovina kao što su tiple marke
SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DRVENE TIPLE U KOMADU 14mm bukovina kao što su tiple marke
SZR LAKONI N.PAZOVA ili "ekvivaletno"
32
ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA ,po uzorku kao što su šarke marke
INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ŠARKE
KRIVE
SA
ŠRAFOVIMA
,
po
uzorku kao što su šarke marke INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA ( po uzorku) kao što su šarke
marke INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
ŠARKE ZA STAKLO, ravne ( po uzorku) kao što su šarke marke
INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
ŠARKE ZA STAKLO, krive ( po uzorku) kao što su šarke marke
INTEREX PLUS ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X18 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X25 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X30 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X35 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X40 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X45 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X50 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X55 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 4X60 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
106 / 142
rolna
1,00
rolna
1,00
kom
150,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
500,00
kom
300,00
kom
50,00
m
6,00
m
6,00
m
6,00
m
6,00
m
6,00
kom
100,00
kom
50,00
kom
50,00
kom
30,00
kom
30,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
HOLŠRAFOVI 5X50 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X60 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X70 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 5X80 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 6X70 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 6X80 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
HOLŠRAFOVI 6X100 KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan kao što
su šrafovi marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU STOLARIJU kao što je traka marke
TESA ili "ekvivaletno"
Kuke za čiviluk ( po uzorku) kao što je kuka marke FISHER ili
"ekvivaletno"
Tiple udarne metalne, kraće kao što su tiple marke WURTH ili
"ekvivaletno"
Tiple udarne metalne, duže kao što su tiple marke WURTH ili
"ekvivaletno"
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
500,00
kom
100,00
kom
300,00
m
100,00
kom
50,00
kom
50,00
kom
50,00
m2
50,00
58
UNIVER PLOČE d=18mm trešnja sa sečenjem kao što je univer marke
FALCO ili "ekvivaletno"
UNIVER d=18mm trešnja, isečen na dimenzije
25cmx275cm sa
sečenjem. Kantovanje dve duže stranice kao što je univer marke FALCO
ili "ekvivaletno"
m2
10,00
59
UNIVER PLOČE d=18mm bela sa sečenjem kao što je univer marke
FALCO ili "ekvivaletno"
m2
18,00
60
UNIVER PLOČE d=28mm trešnja sa sečenjem kao što je univer marke
FALCO ili "ekvivaletno"
m2
8,00
61
UNIVER PLOČE d=28mm bela sa sečenjem kao što je univer marke
FALCO ili "ekvivaletno"
m
2
8,00
62
Lesonit ploče trešnja kao što je lesonit marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
24,00
63
Lesonit ploče beli kao što je lesonit marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
24,00
64
Šper ploče d=6mm kao što je šper ploča marke FALCO ili "ekvivaletno"
m2
4,00
65
m2
8,00
kotur
15,00
kotur
5,00
68
Šper ploče d=12mm kao što je šper ploča marke FALCO ili "ekvivaletno"
Kant traka širina 22mm trešnja, dužina 50m kao što je traka marke
EUROKANT ili "ekvivaletno"
Kant traka širina 22mm bela, dužina 50m kao što je traka marke
EUROKANT ili "ekvivaletno"
Kant traka širina 32mm trešnja, dužina 50m kao što je traka marke
EUROKANT ili "ekvivaletno"
kotur
2,00
69
Kant traka širina 32mm bela, dužina 50m kao što je traka marke
EUROKANT ili "ekvivaletno"
kotur
2,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
kom
1000,00
57
66
67
70
71
72
73
Šraf za metal samouvrčući 4x30 kao što je šraf marke PETAR DRAPŠIN
ili "ekvivaletno"
Šraf za metal samouvrčući 4x40 ao što je šraf marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
Šraf za metal samouvrčući 4x50 ao što je šraf marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
Šraf za metal samouvrčući 4x60 ao što je šraf marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
107 / 142
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Metalne nogice za nameštaj visina 10cm ( po uzorku) kao što su nogice
marke VOLPATO ili "ekvivaletno"
Šrafovi za spajanje nameštaja dvokrajak kao što su šrafovi marke
ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Odbojnik za vrata gumeni kao što je odbojnik marke ARTINVEST ili
"ekvivaletno"
Magneti za nameštaj jačina za 5kg kao što je magnet marke ARTINVEST
ili "ekvivaletno"
Ručke drvene - dugme ( po uzorku)kao što je marke ili "ekvivaletno"
Ručke metalne raspon šrafa 97mm ( po uzorku) kao što je ručka marke
ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Ručke metalne raspon šrafa 127mm ( po uzorku) kao što je ručka marke
ARTINVEST ili "ekvivaletno"
Nosači polica metalni valjkastog oblika bez prstena kao što je nosač
marke ARTIINVEST ili "ekvivaletno"
Stirodur zeleni 120x50x3 cm kao što je stirodur marke AUSTROTHERM
ili "ekvivaletno"
Prozorsko staklo d=4mm sa sečenjem kao što staklo je marke ISP
PANČEVO ili "ekvivaletno"
kom
40,00
kom
200,00
kom
60,00
kom
60,00
kom
80,00
kom
60,00
kom
60,00
kom
1000,00
table
8,00
m2
50,00
NAZIV
MERE
KOLIČINA
3. ZIDARI - KERAMIČARI MATERIJAL
RB
1
2
3
NAZIV
ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih primesa i mulja kao što je
šljunak marke KARIN KOMERC ili "ekvivaletno"
FRAKCIJA bez organskih primesa i mulja kao što je frakcija markeKARIN
KOMERC ili "ekvivaletno"
PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih primesa kao što je pesak
marke KARIN KOMERC ili "ekvivaletno"
m
3
10,00
m3
3,00
m
3
5,00
kg
40,00
4
5
6
7
GIPS alabaster kao što je gips marke GIPSARA VOLARI ili "ekvivaletno"
Gotov BETON MB35, sa isporukom kao što je beton marke BEST
IZGRADNJA ili "ekvivaletno"
OPEKA PUNA zidna 25x12x6.5cm marka 20 kao što je opeka marke
CIGLANA ČURUG ili "ekvivaletno"
m3
4,00
kom
50,00
OPEKA
ŠUPLJA
zidna
25x12x6.5cm
marka
20
(giter opeka ) kao što je opeka marke NEXE GROUP ili "ekvivaletno"
kom
50,00
kg
2500,00
kg
1200,00
m2
30,00
m2
50,00
kg
200,00
kg
25,00
kg
3,00
kg
3,00
8
9
10
11
12
13
14
15
CEMENT MC 32,5 kao što je cement marke LAFARGE ili "ekvivaletno"
KREČ GAŠENI U VREĆAMA kao što je kreč marke JAVOR ili
"ekvivaletno"
KERAM.PLOČICE ZIDNE glazirane dim.20x25cm (po izboru Naručioca)
kao što je pločica marke POLET ili "ekvivaletno"
KERAM.PLOČICE PODNE dimenzija 33x33cm otporne na habanje i
klizanje (po izboru Naručioca) kao što je pločica marke POLET ili
"ekvivaletno"
LEPAK ZA PLOČICE od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva
kao što je lepak marke NGP ili "ekvivaletno"
FUG MASA od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva kao što je
fug masa marke NGP ili "ekvivaletno"
EKSERI 31 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 40 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
108 / 142
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
EKSERI 60 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 70 čelični zidarski kao što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 100 čelični zidarski što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI 150 čelični zidarski što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
EKSERI U čelični zidarski što je ekser marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA GIPS 3,5х35мм kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje od 750 ml. kao što je pur pena
marke TKK ili "ekvivaletno"
ČELIK BET.C.-37 Ø=6mm kao što je čelik marke DAK COMERC ili
"ekvivaletno"
ČELIK BET.C.-37 Ø=8 mm kao što je čelik marke DAK COMERC ili
"ekvivaletno"
ČELIK BET.C.-37 Ø=10 mm kao što je čelik marke DAK COMERC ili
"ekvivaletno"
BITUMEN bitumenska masa za topli postupak sa sadržajem bitumena
min. 50% kao što je bitumen TIM IZOLIRKA ŠID marke ili "ekvivaletno"
LAMINAT SA LAJSNAMA klase 32 u kompletu sa izolacijom: PVC folija i
sunđerasti filc kao što je laminat marke KLASSEN ili "ekvivaletno"
FOLIJA PVC 015. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina rolne 50 kg kao
što je folija marke BATA PLAST ili "ekvivaletno"
TVRDI TERVOL U PVC FOLIJI kao što je tervol marke TIM IZOLIRKA ili
"ekvivaletno"
STIRDUR TVRDI 3CM kao što je stirdur marke AUSTROTHERM ili
"ekvivaletno"
kg
3,00
kg
6,00
kg
6,00
kg
2,00
kg
3,00
kom
1000,00
kom
10,00
kg
50,00
kg
50,00
kg
50,00
kg
15,00
m
2
70,00
rolna
2,00
2
10,00
m
2
40,00
m3
0,50
m
ČAMOVA DASKA COLARICA ZA OPLATE
GRIFOVANO PLETIVO, okca 20x20-50x50mm, tabla 1,0x2,00m kao što
je pletivo marke MK COMPANI ili "ekvivaletno"
PERTLANO PLETIVO 2mm, okca od 25x25-50x50mm, tabla 1,0x2,0 kao
što je pletivo marke MK COMPANI ili "ekvivaletno"
tabl
2,00
tabl
2,00
Paljena žica 3 kao što je žica marke MK COMPANI ili "ekvivaletno"
kg
5,00
Konopac d=3cm kao što je konopac DABU marke ili "ekvivaletno"
m
30,00
Štafle 5x8x400 cm
m
80,00
NAZIV
MERE
KOLIČINA
pari
10,00
pari
10,00
kom
40,00
kom
30,00
kom
30,00
34
35
36
4. BRAVARI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
NAZIV
ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 125mm ( po uzorku) kao
što je šarka marke KOVINO PLASTIKA LOŽ ili "ekvivaletno"
ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 150mm ( po uzorku) kao
što je šarka marke KOVINO PLASTIKA LOŽ ili "ekvivaletno"
ŠARKE ZA DRVENA VRATA ( po uzorku) kao što je šarka marke
KOVINO PLASTIKA LOŽ ili "ekvivaletno"
CILINDAR ULOŽAK 30,5+30,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom
M5x50.kao što je cilindar uložak marke BANE SEKULIĆ 30,5+30,5 1851
ili "ekvivaletno"
CILINDAR ULOŽAK 35+30,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50
kao što je cilindar uložak marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
109 / 142
6
CILINDAR ULOŽAK 30+50mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x60
kao što je cilindar marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
5,00
CILINDAR ULOŽAK ZA METALNA VRATA 27,5+27,5mm u pakovanju sa
3 ključa i vijkom M5x50 kao što je cilindar marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
kom
10,00
CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA METALNA VRATA
27,5+27,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50 kao što je cilindar
marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
4,00
BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 6-ica, uz bravu se isporučuje i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
6,00
BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 8-ica, uz bravu se isporučuje i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
6,00
BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM uz bravu isporučiti i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
5,00
12
BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM uz bravu isporučiti i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
5,00
13
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu isporučiti i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
5,00
14
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu isporučiti i
prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM I POLUGOM uz bravu
isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM I POLUGOM uz bravu
isporučiti i prihvatnik.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
kom
5,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
50,00
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
BRAVA SIGURNOSNA ZA VRATA Uz bravu isporučiti i prihvatnik.kao
što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA Sigurnosna prikivajuća brava za
vrata sadrži cilindrični uložak, prihvatnik sa distantnim pločicama i
zadržač. Sa spoljne strane vrata brava se zaključava ključem dok se sa
unutrašnje strane vrata zaključavanje vrši sa dugmetom. Isporučuje se sa
5 ključeva.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA 100mm desna po uzorku. U cenu uračunati i posebnu izradu
brave male serije jer taj tip brave nije više u serijskoj proizvodnji kao što je
brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVA 100mm leva po uzorku. U cenu uračunati i posebnu izradu brave
male serije jer taj tip brave nije više u serijskoj proizvodnji kao što je brava
marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
50,00
21
BRAVICA Primena kod raznih vrsta ormarića, fioka, kabinetskih vrata
itd.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
20,00
22
BRAVICA ZA POŠTANSKO SANDUČE kao što je brava marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
5,00
23
24
UNIVERZALNA ŠTELUJUĆA BRAVICA SA POMIČNIM JEZIČKOM
Cilindrična bravica izradjena od mesinga, isporuka sa 2 ključa.kao što je
brava marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE FIOKA STOLOVA ( po uzorku).
isporuka sa 2 ključa.kao što je brava marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
kom
40,00
kom
40,00
ZASUN kao što je zasun marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
10,00
KLJUČ kao što je ključ marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
KLJUČEVI ZA CILINDAR BRAVE SIROVI ( po uzorku)kao što je ključ
marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
KLJUČEVI OBIČNI 1-8 ( po uzorku) kao što je ključ marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
48,00
kom
50,00
kom
20,00
25
26
27
28
110 / 142
29
30
31
KLJUČEVI ŠUPLJI RAZNI ( po uzorku) kao što je ključ marke BANE
SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
KVAKA ZA VRATA .kao što je kvaka marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
KVAKA ZA VRATA kao što je kvaka marke BANE SEKULIĆ ili
"ekvivaletno"
kom
20,00
kom
30,00
kom
10,00
ŠTIT ZA BRAVE kao što je štit marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
30,00
ŠTIT ZA BRAVE .kao što je štit marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
20,00
ŠTIT ZA KVAKU kao što je štit marke BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
kom
20,00
kom
5,00
kg
2,00
CRNE CEVI KUTIJE 40/40 kao što je cev marke ALPOS ili "ekvivaletno"
m
12,00
CRNE CEVI KUTIJE 30/30 kao što je cev marke ALPOS ili "ekvivaletno"
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20 kao što je cev marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40 kao što je cev marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30 kao što je cev marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40 kao što je cev marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
"L" PROFIL 25/25mm gvozdeni kao što je l prifil marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
PLJOŠTI PROFIL 25/2,5mm gvozdeni kao što je profil marke ALPOS ili
"ekvivaletno"
ELEKTRODE 2,5mm kao što je eletkroda marke JASENICE ili
"ekvivaletno"
ZAVRTNJI M-6 SA MATICOM kao što je zavrtanj marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3x25mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao što
je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao
što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3,5x25mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao
što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 3,5x30mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao
što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 4x40mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao što
je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 4x45mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao što
je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 4x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao što
je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 5x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao što
je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA DRVO 6x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan kao što
je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 3,5x13mm , ravna glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
m
12,00
m
12,00
m
12,00
m
12,00
m
12,00
m
12,00
m
12,00
kg
5,00
kom
250,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
32
33
34
35
36
KATANAC . Katanac sa kaljenom obujmicom.kao što je katanac marke
BANE SEKULIĆ ili "ekvivaletno"
TOVAT MAST litijumova višenamenska maziva mast za podmazivanje
kotrljajućih i kliznih ležajeva. pakovanje od 1 kg kao što je ležaj marke
INA ili "ekvivaletno"
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
111 / 142
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
VIJAK ZA LIM 3,5x19mm , ravna glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 4,2x13mm , ravna glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 4,2x19mm , ravna glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 3,5x13mm , upustena glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 3,5x19mm , upustena glava kao što je vijak marke ili
"ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 4,2x13mm , upustena glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
VIJAK ZA LIM 4,2x19mm , upustena glava kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN ili "ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 6x30mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 6x40mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 6x50mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 6x60mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 6x70mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 6x80mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 8x40mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 8x50mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
TURBAN VIJCI 8x60mm kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
NAVRATKE MAŠINSKE M6 kao što je navratka marke PETAR DRAPŠIN
ili "ekvivaletno"
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
500,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
200,00
kom
200,00
kom
200,00
kom
200,00
kom
50,00
kom
50,00
kom
50,00
FIKS ANKERI 10x85/15 kao što je anker marke ili "ekvivaletno"
FIKS ANKERI 12x110/15 kao što je anker marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
kom
100,00
kom
25,00
FIKS ANKERI 8x120/55 kao što je anker marke ili "ekvivaletno"
RIGLE PO UZORKU
kao što je rigle marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
KOFIL FILTER dimenzija 1000x1000x15mm
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 15 kao što je pumpa marke
BRANO ili "ekvivaletno"
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 14 kao što je pumpa marke
kom
100,00
kom
tabl
10,00
10,00
kom
kom
2,00
2,00
74
75
NAVRATKE MAŠINSKE M8 kao što je navratka marke ili "ekvivaletno"
PODLOŠKE M6 kao što je podloška marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
76
77
PODLOŠKE M8 kao što je podloška marke ili "ekvivaletno"
HANGAR VIJCI 8x60 kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
78
79
HANGAR VIJCI 8x80 kao što je vijak marke ili "ekvivaletno"
HANGAR VIJCI 8x100 kao što je vijak marke PETAR DRAPŠIN ili
"ekvivaletno"
80
81
82
83
84
85
86
112 / 142
87
88
89
90
91
92
BRANO ili "ekvivaletno"
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 13 kao što je pumpa
BRANO ili "ekvivaletno"
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 12 kao što je pumpa
BRANO ili "ekvivaletno"
DIPLOMAT PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 3 kao što je pumpa
IPM ili "ekvivaletno"
DIPLOMAT PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 2 kao što je pumpa
IPM ili "ekvivaletno"
marke
kom
2,00
kom
2,00
kom
2,00
kom
2,00
kom
M2
6,00
1,00
NAZIV
MERE
KOLIČINA
m
60,00
m
25,00
m
2
25,00
tabl
10,00
tabl
8,00
tabl
15,00
tabl
12,00
tabl
4,00
kg
60,00
m
50,00
kale
8,00
kale
20,00
marke
marke
marke
SPREJ ODVIJAČ VD40 kao što je sprej marke WB COMPANY ili
"ekvivaletno"
BRODSKI LIM d=6 mm
5. TAPETARI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
NAZIV
MEBL ŠTOF širina 140cm, 100% pamuk kao što je štof marke SORBON
ili "ekvivaletno"
SKAJ sa trikoom širine 140cm ( ponude sa eko kožom biće nevažeće )
kao što je skaj marke HAN PLAST ili "ekvivaletno"
ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje prostorije kao što je itison marke
GALERIJA PODOVA ili "ekvivaletno"
STIROPOR D=5cm dimentije 120x60 kao što je stiropor marke
AUTROTHERM ili "ekvivaletno"
SUNĐER d=1cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer marke
POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
SUNĐER d=2cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer marke
POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
SUNĐER d=3cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer marke
POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
SUNĐER d=4cm gustine 25 120x200 cm kao što je sunđer marke
POLIFLEX-BUG ili "ekvivaletno"
UNIVERZALNO LEPILO
od sintetičkog kaučuka u organskim
rastvaračima JUS H.K2.101 kao što je lepilo marke NEOSTIK ili
"ekvivaletno"
GURTNE SINTETIČKE širina 5cm, pakovanje u koturu od 50m kao što je
gurtna marke MLADOST ili "ekvivaletno"
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 40 kalemi dužine 5000m kao što
je konac marke GUTERMANN ili "ekvivaletno"
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60 kalemi dužine 5000m kao što je
konac marke GUTERMANNili "ekvivaletno"
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8 pakovanje od 5000kom kao što je
klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
10,00
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/10 pakovanje od 5000kom kao što je
klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
15,00
TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine 25mm bele boje kao što je traka
marke MLADOST ili "ekvivaletno"
m
80,00
KLIZAČI ZA ZAVESE, plastični kao što je klizač marke MLADOST ili
"ekvivaletno"
kom
300,00
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8, pakovanje u kutiji od 5000 kom
kao što je klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
1,00
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/10 , pakovanje u kutiji od 5000 kom
kao što je klamarica marke SIK ili "ekvivaletno"
kutij
1,00
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100
marke GROZ-BECKERT ili "ekvivaletno"
kom
8,00
za Necchi kao što je igla
113 / 142
20
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 za Necchi šivaću mašinu marke
GROZ-BECKERT"ekvivaletno"
kom
8,00
21
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80 za Bagat šivaću mašinu ili
ekvivalent kao što je marke GROZ-BECKERT ili "ekvivaletno"
kom
8,00
22
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 za Bagat šivaću mašinu ili
ekvivalent kao što je marke GROZ-BECKERT ili "ekvivaletno"
kom
8,00
kom
8,00
m
20,00
m
20,00
kom
8,00
m
30,00
m
10,00
kg
5,00
kom
700,00
kg
5,00
m
26,00
kom
20,00
m
24,00
m
5,00
m
20,00
m
10,00
m
50,00
M2
1,00
NAZIV
MERE
KOLIČINA
kompl
40,00
lit
50,00
Parket lajsna kao što je lajsna marke SNG ili "ekvivaletno"
mI
100
Lepak za parket kao što je lepak marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
NITRO RAZREĐIVAČ (Zorkacolor ili ekvivalent) . Smesa organskih
rastvarača namenjena za razređenje nitro laka kao i za pranje alata.
Pakovanje od 1 litar kao što je razređivač marke ZORKACOLOR ili
"ekvivaletno"
kg
25
l
50,00
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 za Bagat šivaću mašinu ili
ekvivalent kao što je marke GROZ-BECKERT ili "ekvivaletno"
ROLO GURTNE 13, pamučne kao što je rolo marke MLADOST ili
"ekvivaletno"
ROLO PLATNO zelene boje, širine 140 cm kao što je rolo marke
LJUBIŠA MIODRAGOVIĆ ili "ekvivaletno"
NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS 140 cm kao što je nosač marke JAVOR
ili "ekvivaletno"
POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , sintetički kanap tebljine 4mm kao što
je kanap marke MLADOST ili "ekvivaletno"
PLATNO BELO (sirovo platno) širine 140cm kao što je platno marke
LJUBIŠA MIODRAGOVIĆ ili "ekvivaletno"
EKSERI TAPETARSKI "U" 20/20 spona sa običnim šiljcima čelična žica
kao što je ekser marke MK COMPANY ili "ekvivaletno"
EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj kao što je ekser marke
BOŠNJAČKI ili "ekvivaletno"
KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni kao što je kanap marke
KUDELJARA OĐACI ili "ekvivaletno"
ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm. Boja po zahtevu Naručioca kao što je
čoja marke ili "ekvivaletno"
"TEP" DVOSTRANO LEPILO širine 5cm dužine 25m kao što je lepilo
marke TESA ili "ekvivaletno"
ELASTIČNA GURTNA gumena širine 5cm kao što je gurtna marke
MLADOST ili "ekvivaletno"
ŠNUR UKRASNI za nameštaj kao što je marke MLADOST ili
"ekvivaletno"
ČIČAK TRAKA širine 20mm kao što je traka marke BEGEJ ili
"ekvivaletno"
OLOVNI KANAP 80 gramski kao što je kanap marke MLADOST ili
"ekvivaletno"
38
39
Lastiž 10mm kao što je lastiž marke MLADOST ili "ekvivaletno"
Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na dužinu od 4,5m kao što je
krovna letva marke GRBA FUTOG ili "ekvivaletno"
6. PARKETARSKI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
NAZIV
Poliuretanski parket lak, dvokomponentni a+b. Komplet se sastoji od A
komponente 1lit i B komponente 1lit. kao što je lak marke ZORKACOLOR
ili "ekvivaletno"
Masa za fugovanje parketa, pakovanje od 1lit. kao što je masa za
fugovanje marke ZORKACOLOR ili "ekvivaletno"
114 / 142
6
Hrastov parket I klase kao što je parket marke SNG ili "ekvivaletno"
m2
50
NAZIV
NAZIV
MERE
KOLIČINA
BATERIJA ZA UMIVAONIK.SRČASTA 2CEVI niklovne kao što je baterija
marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
4,00
BATERIJA ZA UMIVIVAONIK 3 CEVI niklovane kao što je baterija marke
ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
4,00
BATERIJA ZA UMIVAONIK JEDNORUČNA ZIDNA niklovane kao što je
baterija marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
4,00
kom
2,00
kom
2,00
kom
12,00
kom
30,00
kom
1,00
kom
30,00
kom
15,00
kom
20,00
kom
30,00
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 400mm kao što je veza marke
ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
30,00
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane (žičani bužir) kao što je veza
marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
kom
15,00
pari
12,00
kom
24,00
kom
24,00
pari
25,00
kom
60,00
kom
30,00
kom
15,00
kom
50,00
kom
15,00
kom
5,00
kom
kom
10,00
15,00
7. VODOINSTALATERI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BATERIJA ZA KADU JEDNORUČNA ZIDNA niklovane kao što je baterija
marke ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
KLOZET ŠOLJA
PODNE kao što je šolja marke KERAMIKA
MLADENOVAC ili "ekvivaletno"
KLOZET KOTLIĆ bešumni od tvrde plastike kao što je kotlić marke
GEBERIT SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
ZVONO ZA KOTLIĆ plastični za bešumne klozet kotliće kao što je zvono
marke GEBERIT SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
UMIVAONIK SA STUBOM 600mm kao što je umivaonik marke
KERAMIKA MLADENOVAC ili "ekvivaletno"
SIFON REBRASTI ZA UMIVAONIK kvalitetni plastični kao što je sifon
marke TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
DASKE ZA ŠOLJU DRVENE PLASTIFICIRANE klase I kao što je daska
marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DASKE ZA ŠOLJU PLASTIČNA klase I kao što je daska marke N.V.M
UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 300mm kao što je veza marke
ROSAN KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
VEZE ZA BOJLER 1/2-1/2" kao što je veza marke ROSAN KING
KANJIŽA ili "ekvivaletno"
VEZE ZA KOTLIĆ 600mm 3/8 na 3/8 kao što je veza marke ROSAN
KING KANJIŽA ili "ekvivaletno"
EK VENTIL 3/8-3/8 niklovan kao što je ventil marke ROSAN KING
KANJIŽA ili "ekvivaletno"
VIRBLE ZA BATERIJU 1/2" samopodesive plastične kao što je virbla
marke PEŠOVIĆ N.SAD ili "ekvivaletno"
KOLENA Ø=20mm unutrašnji navoj plastične kao što je koleno marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
"T" KOMAD Ø=2Omm plastični kao što je t komad marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
REDUKCIJA Ø25/20 plastični kao što je redukcija marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
KOLENA Ø=20mm plastične kao što je koleno marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
VENTIL SA ULOŠKOM Ø=20mm kao što je ventil marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
VENTIL SA ULOŠKOM Ø=25 mm kao što je ventil marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
MUFOVI
Ø=25mm plastični kao što je muf marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
MUFOVI
Ø=20mm unutrašnji navoj plastični kao što je muf
115 / 142
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PEŠTANmarke PEŠTAN ili "ekvivaletno"
MUFOVI Ø=20mm spoljašnji navoj plastični kao što je muf marke
PEŠTAN ili "ekvivaletno"
CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m kao što je cev marke PEŠTAN ili
"ekvivaletno"
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za umivaonik pocinkovani kao što je šraf
marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET za WC šolju mesingani kao što je šraf
marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
DIJANA ŠRAFOVI KOMPLET bojler mesingani kao što je šraf marke ili
"ekvivaletno"
TIPLE 6mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA
ili "ekvivaletno"
TIPLE 8mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA
ili "ekvivaletno"
TIPLE 10mm prve klase kao što je tipla marke N.V.M UROŠ ST.PAZOVA
ili "ekvivaletno"
TIPLE 12mm prve klase kao što je
tipla marke N.V.M UROŠ
ST.PAZOVA ili "ekvivaletno"
Protočni bojler prohromski od 10l kao što je bojler marke ELIT ČAČAK ili
"ekvivaletno"
Protočni bojler prohromski od 10 l potisni kao što je bojler marke ELIT
ČAČAK ili "ekvivaletno"
Prohromski bojler od 80 l kao što je bojler marke ELIT ČAČAK ili
"ekvivaletno"
Vodokotlić niskomontažni kao što je vodokotlić marke GEBERIT
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Vodokotlić visokomontažni kao što je vodokotlić marke GEBERIT
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Sifon za pisoar - plastični, gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
Sifon za umivaonik - plastični , gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
Sifon za dvodelni sudoper - plastični , gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
Sifon za jednodelni sudoper - plastični kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
Sifon za jednodelni sudoper - gibljivi kao što je sifon marke
TEHNOEKSPORT ili "ekvivaletno"
Baterija za sudoper jednoručna sa pokretnom lulom sa 3 cevi kao što je
baterija marke ROSAN KING ili "ekvivaletno"
Zvono za kotlić kao što jezvono marke GEBERIT SLOVENIJA ili
"ekvivaletno"
Plovak za kotlić kao što je plovak marke GEBERIT SLOVENIJA ili
"ekvivaletno"
Veze za bojler fiksne duže kao što je veza marke ROSAN KING ili
"ekvivaletno"
Jednoručna baterija za protočni bojler kao što je baterija marke ROSAN
KING ili "ekvivaletno"
kom
10,00
kom
10,00
kompl
20,00
kompl
20,00
kompl
10,00
kom
70,00
kom
70,00
kom
70,00
kom
70,00
kom
2,00
kom
2,00
kom
1,00
kom
6,00
kom
6,00
kom
18,00
kom
20,00
kom
14,00
kom
14,00
kom
10,00
kom
7,00
kom
20,00
kom
18,00
pari
12,00
pari
2,00
NAZIV
MERE
KOLIČINA
kom
30
kg
3
8. INSTALATER GREJANJA MATERIJAL
RB
1
NAZIV
Odzračne slavinice 3/8" kao što je slavinica marke CALEFFI ili
"ekvivaletno"
2
Kudelja kao što je kudelja marke KUDELJARA ODŽACI ili "ekvivaletno"
116 / 142
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Teflon traka kao što je teflon marke SEALING ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 1/2" kao što je ventil marke TIEMME ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 3/4" kao što je ventil marke TIEMME ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 1" kao što je ventil marke TIEMME ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 5/4" kao što je ventil marke TIEMME ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 6/4" kao što je ventil marke TIEMME ili "ekvivaletno"
Kuglasti ventil 2" kao što je ventil marke TIEMME ili "ekvivaletno"
Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )- q=235W( za t=60) kao što je
baterija marke CALEFFI ili "ekvivaletno"
Radijator baterija 800/160 kao što je baterija marke CALEFFI ili
"ekvivaletno"
Radijator baterija 680/160 kao što je baterija marke CALEFFI ili
"ekvivaletno"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50
10
10
10
10
10
10
član.
30
kom
5
kom
6
NAZIV
MERE
KOLIČINA
9. ELEKTRO MATERIJAL
RB
5
NAZIV
Kabel PP-Y 3x1.5mm2 kao što je kabel marke FKZ-ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kabel PP-Y 3x2.5mm2 kao što je
kabel marke FKZ-ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kabel EPG 3x2.5mm2 kao što je
kabel marke FKZ-ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kabel PPL 3x1.5mm2 kao što je
kabel marke FKZ-ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kabel PPL-Y 5x2.5mm2 kao što je kabel marke FKZ-ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
6
Kompaktna fluorescentna sijalica (neintegrisana) MASTER PL-C
26W/830 /2P, indeks reprodukcije boje 82%, 1800lm, kao što je sijalica
marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
1
2
3
4
8
Svetiljka SAVIO TCS760 2x49W/830 HFP ND AC-MLO kao što je
svetiljka marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
Svetiljka TCS 260 2x35W/840 HFP D6 WH,kao što je svetiljka marke
PHILIPS ili "ekvivaletno"
9
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)
EKONOMY 6Y 23W
827 E27,kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
7
10
11
12
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)
EKONOMY 6Y 20W
827 E27, kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
Sijalica kompaktna integrisana ( štedljiva)
230-240V
AUTOMATIC ESaver 8000h, 15W/8270K E27,kao što je sijalica marke
PHILIPS ili "ekvivaletno"
Lustergrla порцуланско E27 100W kao što je lustergrlo marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
m
m
200,00
300,00
m
50,00
m
100,00
m
50,00
kom
5,00
kom
12,00
kom
kom
50,00
30,00
kom
50,00
kom
1,00
kom
30,00
kom
13
Sijalice E27 75W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
50,00
kom
14
Sijalice E27 60W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
50,00
kom
15
16
17
18
Sijalice E27 40W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Štedljiva sijalica Genie 8yr, 8W/827 E14, indeks reprodukcije boje 82%,
420lm, životni vek 8000sati, kao što je sijalica marke PHILIPS ili
"ekvivaletno"
Sijalice E14 reflektorske 60W kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
Унакрсни прекидач (у зид) 10/16A-250 V kao što jeprekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
117 / 142
100,00
kom
50,00
kom
5,00
kom
20,00
19
Minjon sijalice
"ekvivaletno"
40W E14 kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
200,00
23
Fluorescentna cev od 18W sa toplom belom svetlošću
(8270K ili
0
830 K) kao što je cev marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Starter S2 4W-22W 220-240V kao što je starter marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
0
Fluorescentna cev od 36W sa toplom belom svetlošću
(830 K) kao
što je cev marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Fluorescentna cev od 58W sa toplom belom svetlošću
(8300K) kao
što je cev marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
24
Grlo za fluoroscentne cevi G13 kao što je grlo marke ili "ekvivaletno"
20
21
22
38
Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa podnožjem za starter nadgradno sa
zavrtnjem kao što je grlo marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Kutija F60mm
JUS N.E1.122 kao što je kutija marke ELBA ST.
PAZOVA ili "ekvivaletno"
Kutija F78mm
JUS N.E1.122 kao što je kutija marke ELBA ST.
PAZOVA ili "ekvivaletno"
Kutija 100x100mm JUS N.E1.117 kao što je kutija marke ELBA ST.
PAZOVA ili "ekvivaletno"
Izolir trake 20m KVALITETNE kao što je traka marke WURTH ili
"ekvivaletno"
Padobran tiple M4 kao što je tipla marke WURTH ili "ekvivaletno"
Elektronska prigušnica e-Kjoto II kao što je prigušnica marke FEP ili
"ekvivaletno"
Elektronska prigušnica HF-Performer
TL-D EII kao što je prigušnica
marke FEP ili "ekvivaletno"
Prigušnica 1x40W , 230V ~50Hz, FEP kao što je prigušnica marke FEP
ili "ekvivaletno"
Grlo E14 keramičko 2A 250V kao što je grlo marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
Grlo E14 sa podnožjem za luster metalno (po uzorku) kao što je grlo
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
FEP svetiljka (Klub 2D 16W) kao što je svetiljka marke FEP ili
"ekvivaletno"
o
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 28W/830 K kao što je
svetiljka marke OMS ili "ekvivaletno"
o
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 14W/830 K kao što je
svetiljka marke OMS ili "ekvivaletno"
39
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 14W/827
E27, kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827
E27, indeks reprodukcije boje 82%, 810lm, životni vek 8000h, kao što je
sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
41
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827
E14, kao što je sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
42
43
44
45
46
kom
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827
E14, indeks reprodukcije boje 82%, 600lm, životni vek 8000h, kao što je
sijalica marke PHILIPS ili "ekvivaletno"
Živina sijalica 160W
kao što je sijalica marke TUNGSRAM ili
"ekvivaletno"
Živina sijalica 125W sa prigušnicom za grlo E27 kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Halogen sijalica 220V 35W ubodna kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Halogen sijalica 220V 50W ubodna kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
118 / 142
kom
300,00
kom
300,00
kom
500,00
kom
50,00
kom
10,00
kom
kom
20,00
100,00
kom
50,00
kom
50,00
kom
kom
kom
50,00
200,00
25,00
kom
12,00
kom
10,00
kom
30,00
kom
30,00
kom
kom
2,00
10,00
kom
4,00
kom
48,00
kom
20,00
kom
48,00
kom
48,00
kom
6,00
kom
6,00
kom
5,00
kom
5,00
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Metal halogena sijalica sa dva podnoška MHN-TD 150W topla bela kao
što je sijalica marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Elektronska predspojna sprava za metal halogenu sijalica sa dva
podnoška MHN-TD 150W kao što je predspojna sprava marke OMS ili
"ekvivaletno"
Metal halogen sijalica 400W (grlo E40) kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Metal halogen sijalica 150W (grlo E40) kao što je sijalica marke
TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Natrijumova sijalica na 240V od 400W (E40 grlo) kao što je sijalica
marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40 grlo) kao što je sijalica
marke TUNGSRAM ili "ekvivaletno"
Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY 6,35
8A) kao što je grlo
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY 6,35
8A) kao što je grlo
marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Grlo za halogen sijalice štapne 1000W kao što je grlo marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A kao što je utikač marke NOPAL
ili "ekvivaletno"
Šuko utikač laki u "L" izvedbi 10/16A 230V kao što je utikač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 250V kao što je
utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
1,00
kom
5,00
kom
30,00
kom
50,00
kom
10,00
60
Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa uzemljenjem keramička
10/16A 250V kao što je utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V kao što je utičnica marke NOPAL
ili "ekvivaletno"
kom
5,00
61
Trofazni
šuko
utikač
sa
uzemljenjem
16A
JUS.N.E0.350 kao što je utikač marke NOPAL ili "ekvivaletno"
kom
5,00
kom
5,00
kom
kom
10,00
59
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
380V
Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem u "L" izvedbi 16A 380V
JUS.N.E0.350 kao što je utikač marke NOPAL ili "ekvivaletno"
PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem i poklopcem
10/16A 250 V) kao što je
konektor marke NOPAL konrktorili
"ekvivaletno"
Kip prekidač 16A sa indikacijom kao što je prekidač marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V kao što je prekidač marke NOPAL
ili "ekvivaletno"
Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V kao što je prekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
Jednopolni prekidač (16A) u zid kao što je prekidač marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
Jednopolni prekidač (16A) na zid kao što je prekidač marke NOPAL ili
"ekvivaletno"
Naizmenični prekidač (u zid) 10/16A-250 V kao što je prekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
Naizmenični prekidač (na zid) 10/16A-250 V kao što je prekidač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom) 10A-250V kao što je prekidač
marke ili "ekvivaletno"
Jednopolni prekidač sa potenciometrom 10A-250V kao što je prekidač
marke ili "ekvivaletno"
Grebenasti prekidač 25A (za ploče i troetažne pećnice sa četiri položaja)
kao što je prekidač marke KONČAR ili "ekvivaletno"
Grebenasti prekidač 16A (za šporete sa sedam položaja) kao što je
prekidač marke KONČAR ili "ekvivaletno"
Termostatski regulacioni prekidač 16A za bojlere od 10-80l.kao što je
prekidač marke KOMAK ili "ekvivaletno"
119 / 142
20,00
kom
25,00
kom
5,00
kom
50,00
kom
10,00
kom
20,00
kom
2,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
kom
5,00
5,00
kom
5,00
76
77
78
79
80
81
82
Trofazni regulacioni termostatski prekidač 16A: rerne, TA peć kao što je
marke EGO SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Sigurnosni termostatski prekidač za bojler 10-80l kao što je prekidač
marke KOMAK ili "ekvivaletno"
Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od 16A sa bimetalom za TA
peći kao što je prekidač marke EGO SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Grejač za bojler 2kW sa prirubnicom kao što je bojler marke TIKI ili
"ekvivaletno"
Grejač za bojler 6kW 5/4 cola kao što je bojler marke TIKI ili "ekvivaletno"
Grejač za rerne (štapne) 600W kao što je grejač marke GORENJE ili
"ekvivaletno"
Grejač za rerne 2500W kao što je grejač marke GORENJE ili
"ekvivaletno"
90
Grejač za TA peći 1300W (šamotni AEG Magnohrom Kraljevo) kao što je
grejač marke MAGNOHROM ili "ekvivaletno"
Grejač za TA peći 2500W (šamotni grejač Elind model) kao što je grejač
marke ELIND ili "ekvivaletno"
Ringle za šporet F9 kao što je ringla marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
Ringle za šporet F11 kao što je ringla marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
Ringle za šporet F14.5 kao što je ringla marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
Ringle za šporet F14.5 ekspres kao što je ringla marke MAGNOHROM
ili "ekvivaletno"
Ringle za šporet F18 kao što je ringla marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
Ringle za šporet F22 kao što je ringla marke MAGNOHROM ili
"ekvivaletno"
91
92
Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći sličan Elind-u i Magnohrom
Kraljevo) kao što je ventilator marke ELIND ili "ekvivaletno"
Prigušnica 125W kao što je prigušnica marke FEP ili "ekvivaletno"
83
84
85
86
87
88
89
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Monofazna OG utičnica 16A-250V sa uzemljenjem nazidna kao što je
utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Četkice za usisivače (usisivač je tipa Sloboda 2000) kao što je četkica
marke SLOBODA ili "ekvivaletno"
Ležajevi za usisivače 627, 609Z kao što je ležaj marke FAG ili
"ekvivaletno"
Gips kao što je marke ili ekvivalent kao što je gips marke GIPSARA
VOLARI,BIH ili "ekvivaletno"
Tiple sa šrafom F6 gužvajuće (marke SEBRA) kao što je tipla marke
SEBRA ili "ekvivaletno"
Tiple sa šrafom F8 gužvajuće(marke SEBRA) kao što je tipla marke
SEBRA ili "ekvivaletno"
Tiple sa šrafom F10 gužvajuće (marke SEBRA) kao što je tipla marke
SEBRA ili "ekvivaletno"
Tiple sa šrafom F12 gužvajuće (marke SEBRA) kao što je tipla marke
SEBRA ili "ekvivaletno"
VS klemne 1.5mm2 komplet reglete kao što je klemna marke FEMAN
JAGODIN ili "ekvivaletno"
VS klemne 2.5mm2 komplet reglete kao što je klemna marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
Vezice PVC 30cm (4mm širina) kao što je vezica marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
Obujmice za kabel ф 11-18mm kao što je obujmnica marke FEMAN
JAGODINA ili "ekvivaletno"
Šina za automatske osigurače kao što je šina marke FEMAN JAGODIN
ili "ekvivaletno"
120 / 142
kom
5,00
kom
10,00
kom
kom
kom
kom
5,00
10,00
2,00
5,00
kom
5,00
kom
3,00
kom
3,00
kom
5,00
kom
5,00
kom
10,00
kom
5,00
kom
15,00
kom
10,00
kom
kom
kom
10,00
5,00
10,00
kom
30,00
kom
30,00
kg
kom
100,00
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
10,00
kom
10,00
kom
200,00
kom
200,00
kom
10,00
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Forel sa fotosondom I priključnim kabelom za sondu kao što je forel
marke FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
Stepenišni automat kao što je automat marke ELBA ST. PAZOVA ili
"ekvivaletno"
Uložak za osigurač (патрона), topljivi, 10A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 16A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 20A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 25A kao što je
uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 35A kao što je uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 50A kao što je
uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Uložak za osigurač, topljivi, 63A kao što je
uložak marke ETI
SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Осигурач цевасти ( Елвод-Крагујевац) 80А (100А) kao što je osigurač
marke ETI SLOVENIJA ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи) 10A
kao što je prekidač marke MOELLER ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи) 16A
kao što je prekidač marke MOELLER ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи) 20A
kao što je prekidač marke MOELLER ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи) 25A
kao što je prekidač marke MOELLER ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи) 32A
kao što je prekidač marke MOELLER ili "ekvivaletno"
Инсталациони аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи) 40A
kao što je prekidač marke MOELLER ili "ekvivaletno"
Пластични орман за инсталациону опрему (разводна табла),
једноредна за 12 осигурача, са провидним поклопцем kao što je
orman marke TEHNOPLAST ili "ekvivaletno"
Rešo sa dve ringle kao što je rešo marke GORENJE ili "ekvivaletno"
Silikonski provodnik Si/F 1,5 mm kao što je provodnik marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
Silikonski provodnik Si/F 2,5 mm kao što je provodnik marke FKZZAJEČAR ili "ekvivaletno"
Vezice PVC 30cm (4mm širina) kao što je vezice marke OBOBETERMAN ili "ekvivaletno"
POK kanal 16x20x2000 kao što je kanal marke OBO-BETERMAN ili
"ekvivaletno"
Luster klemne 1,5 mm2 kao što je klemne marke FEMAN JAGODINA ili
"ekvivaletno"
Luster klemne 2,5 mm2 kao što je klemne marke FEMAN JAGODINA ili
"ekvivaletno"
Luster klemne 4 mm2 kao što je klemne marke FEMAN JAGODINA ili
"ekvivaletno"
Luster klemne 6 mm2 kao što je klemne marke FEMAN JAGODINA ili
"ekvivaletno"
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5 mm2 kao što je klemne
marke FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4 mm2 kao što je klemna marke
FEMAN JAGODINA ili "ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø6 mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø8 mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
121 / 142
ком
5,00
ком
1,00
ком
200,00
ком
300,00
ком
300,00
ком
200,00
ком
50,00
ком
50,00
ком
50,00
ком
1,00
ком
10,00
ком
50,00
ком
12,00
ком
20,00
ком
9,00
ком
6,00
ком
kom
m
3,00
2,00
50,00
m
50,00
pakov.
5,00
kom
10,00
kom
10,00
kom
10,00
kom
10,00
kom
5,00
kom
10,00
kom
10,00
kom
4,00
kom
4,00
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
BURGIJA SDS plus Ø10mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija produžena, 1 metar kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
BURGIJA SDS max Ø22, dužine 1,0m. kao što je burgija marke BOSCH
ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø3 kao što je marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø6,5 kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø8,5 kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal, stepenasta HSS325 ("jelka" od ф9 do ф30) kao što je
burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Kontakt sprej kao što je sprej marke WURTH ili "ekvivaletno"
Protiv panik rasveta komplet dvostrani difuzor kao što je panik rasveta
marke OMS ili "ekvivaletno"
Protiv panik rasveta komplet nadgradna montaža kao što je panik
rasveta marke OMS ili "ekvivaletno"
Protiv panik rasveta komplet za spuštenu montažu kao što je marke
OMS ili "ekvivaletno"
Indikator-prekidač za uljni radijator kao što je prekidač marke KONČAR ili
"ekvivaletno"
Industriska utičnica (nadgradna) i utikač uko-uto 5x63A kao što je
utičnica marke PCE ili "ekvivaletno"
Industriska utičnica (nadgradna) i utikač- uko-uto 5x32A kao što je
utičnica marke PCE ili "ekvivaletno"
2
Motalica monofazna 16A 3500W kabel 2,5mm , 40m kao što je motalica
marke SIMEL ili "ekvivaletno"
ventilator kao što je sijalica marke DOSPEL ili "ekvivaletno"
Štedljiva sijalica Economy 6y 11W 827 E14, kao što je sijalica marke
PHILIPS ili "ekvivaletno"
Štedljiva sijalica Softon Esaver sveća 12W/827 E14, indeks reprodukcije
boje 82%, 510lm, životni vek 8000h kao što je sijalica marke PHILIPS ili
"ekvivaletno"
POK kanal 50x20mm kao što je kanal marke ili "ekvivaletno" OBOBETERMAN
POK kanal 16x20x2000 kao što je kanal marke ili "ekvivaletno"OBOBETERMAN
kom
4,00
kom
4,00
kom
2,00
kom
kom
kom
kom
1,00
10,00
5,00
5,00
kom
kom
3,00
4,00
kom
5,00
kom
10,00
kom
5,00
kom
kom
5,00
1,00
kom
2,00
kom
kom
kom
1,00
3,00
100,00
kom
20,00
m
20,00
m
25,00
10. ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
NAZIV
PTT obujmice fi 20mm kao što je obujmica marke OBO-BETERMAN ili
"ekvivaletno"
PTT obujmice fi 7-12mm kao što je obujmica marke OBO-BETERMAN ili
"ekvivaletno"
Holšraf 8 x 8 cm kao što je holšraf marke PETAR DRAPŠIN -SRBIJA ili
"ekvivaletno"
Šestougaoni vijak GL.MB1.500 8x80 kao što je vijak marke PETAR
DRAPŠIN -SRBIJA ili "ekvivaletno"
Šraf M8x30 kao što je šraf marke PETAR DRAPŠIN -SRBIJA ili
"ekvivaletno"
Matica M8 kao što je matica marke PETAR DRAPŠIN -SRBIJA ili
"ekvivaletno"
Podloška F8 kao što je podloška marke PETAR DRAPŠIN -SRBIJA ili
"ekvivaletno"
Vezice Beterman 4.8*3.1, fi 76 kao što je marke OBO-BETERMAN ili
"ekvivaletno"
122 / 142
NAZIV
MERE
kom
KOLIČINA
100,00
kom
200,00
kom
200,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
100,00
kom
3,00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi)
Bakarna cev 6x1 (milimetarske cevi)
Kondez crevo rebrasto providno fi 16mm kao što je
WIRPOL ili "ekvivaletno"
kg
kg
30,00
20,00
m
kom
200,00
kom
kom
5,00
crevo marke
Izolir traka 20 met (crna) kao što je traka marke WURTH ili "ekvivaletno"
Izolir traka metalizirana za izolaciju bakarnih cevi 50mmx50m
(aluminijumska traka 107) kao što je traka marke TROCELLEN ITALIJA ili
"ekvivaletno"
Termoband traka 50 x 50mm (Vonder) kao što je traka marke WONDER
ili "ekvivaletno"
Izolacija-DG za cev siva fi 12mm (Trocellen) kao što jeizolacija marke
TROCELLEN ITALIJA ili "ekvivaletno"
Izolacija AC 6x6 (Trocellen) kao što je izolacija marke TROCELLEN
ITALIJA ili "ekvivaletno"
Izolacija-DG za cev siva fi 18mm (Trocellen) kao što je najlon marke
TROCELLEN ITALIJA ili "ekvivaletno"
Gužvajuća najlon tipla 8 x 51mm kao što je najlon marke WURTH ili
"ekvivaletno"
Gužvajuća najlon tipla 12 x 70mm kao što je najlon marke WURTH ili
"ekvivaletno"
10,00
5,00
Tiple F8x130mm + odgovarajući zavrtanj kao što je tipla marke WURTH ili
"ekvivaletno"
Freon R22
Freon R407C (ekološki)
Vijak za ivericu KRST 5x60 kao što jevijak marke PETAR DRAPŠIN SRBIJA ili "ekvivaletno"
Nosač za klima uredjaj (komplet) kao što je nosač marke KGV
HRVATSKA ili "ekvivaletno"
Crevo za manobaterije dužine 2met (sa silikonskim zaptivačem)
Kabel PP-Y 3x2.5mm kao što je kabel marke FKZ ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kabel PP-L 3x1.5mm kao što je kabel marke FKZ ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kabel PP-L 5x1.5mm kao što je kabel marke FKZ ZAJEČAR ili
"ekvivaletno"
Kutija fi 60mm kao što je kutija marke ELBA ST. PAZOVA ili "ekvivaletno"
Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 230V kao što je šuko
utičnica marke NOPAL ili "ekvivaletno"
Šuko utikač laki 10/16A 230V u ,,L,, izvedbi kao što je šuko utikač marke
NOPAL ili "ekvivaletno"
Posuda sa raspršivačem (fajtalica) kao što je posuda marke IMPULS ili
"ekvivaletno"
Kompresorski set ("pištolji" i crevo od 5m), kvalitetnije kao što je set
marke ROTENBERGER ili "ekvivaletno"
Freon R410 (ekološki)
m
100,00
m
100,00
m
50,00
kom
200,00
kom
100,00
kom
kom
kom
kom
100,00
5,00
5,00
100,00
kom
kom
12,00
1,00
m
200,00
m
200,00
m
kom
kom
200,00
30,00
10,00
kom
20,00
kom
3,00
kom
Sredstvo za čišćenje split sistema "Foam-A-Coil " kao što je
sredstvo "Foam-A-Coil " ili "ekvivaletno"
Tečnost za split sisteme - "Coil Disifectan" kao što je tečnost "Coil
Disifectan" ili "ekvivaletno"
kom
1,00
1,00
1USgal
10,00
1USgal
15,00
Б. СИТАН ИНВЕНТАР – АЛАТ ЗА РАД РАДИОНИЦА
1. MOLERSKA RADIONICA
RB
1
NAZIV
GLETARICA OD ROSFRAJA sa drvenom drškom i aluminijumskom
osnovom, dim 280x130mm. Klase ekstra profesional kao što je gletarica
marke kao što je marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
123 / 142
JEDINICA
MERE
kom
KOLIČINA
3
4
TELESKOPSKI ŠTAP za valjak aluminijumski, profesionalni, direktno
prilagodljiv od 2,2m.kao što je štap marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
ŠPAHTLA
40mm
od
nerđajućeg
čelika-rosfraj
fleksibilne
oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što je špahla marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
ŠPAHTLA
80mm
od
nerđajućeg
čelika-rosfraj
fleksibilne
oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što je špahla marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
kom
1
5
ŠPAHTLA 100mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne oštrice, nitovana
sa drvenom drškom. kao što je špahla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
6
ŠPAHTLA 120mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne oštrice, nitovana
sa drvenom drškom.kao što je špahla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
1
10
1
10
20
kom
20
kom
40
kom
kom
kom
10
1
3
kom
3
kom
5
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ŠPAHTLA 140mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne oštrice, nitovana
sa drvenom drškom.kao što je špahla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
ČETKE FAX, 2cm kao što je četka marke MIMONT ili "ekvivaletno"
ČETKE FAX, 4cm kao što je četka marke MIMONT ili "ekvivaletno"
ČETKE FAX, 6cm kao što je četka marke MIMONT ili "ekvivaletno"
ČETKE FAX, 8cm kao što je četka marke MIMONT ili "ekvivaletno"
VALJAK, komplet sa držačem veliki kao što je valjak marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
VALJAK, komplet sa držačem, mali kao što je valjak marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
RADIJATOR ČETKE, 6cm kao što je radijator marke MIMONT ili
"ekvivaletno"
ŽICA ZA CEĐENJE FARBE kao što je žica marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
SKALPEL, profi kao što je skalper marke UNIOR ili "ekvivaletno"
PIŠTOLJ ZA SILIKON, kvalitetniji kao što je pištolj marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
Lopatica za mešanje, spiralna za bušilicu kao što je lopatica marke BOSCH
ili "ekvivaletno"
kom
2
kom
1
2. STOLARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NAZIV I OPIS
TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je pedometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
VASER VAGA, dužine do 60 cm kao što je marke UNIOR ili "ekvivaletno"
STEGE, 250mm kao što je stega marke UNIOR ili "ekvivaletno"
BURGIJE za drvo. Komplet se sastoji od burgija 3,4,5,6,7,8,9,10 mm kao
što je burgija marke FRA ČAČAK ili "ekvivaletno"
NOŽ ZA STAKLO, profi kao što je nož marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
PIŠTOLJ ZA SILIKON, kvalitetniji kao što je pištolj marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
KOMPLET PINOVA ZA DRVO, u kompletu zajedno sa odgovarajućim
magnetnim nastavkom kao što je komplet pinova marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
TESTERICE ZA UBODNU TESTERU (po uzorku) kao što je testerica marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
NOŽEVI ZA RUČNI ABRIHTER 82mm kao što je nož marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
REZERVNI NOŽ ZA KEKS MAŠINU, sitni zubi kao što je nož marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
VINKLO, 30cm kao što je vinklo marke UNIOR ili "ekvivaletno"
BURGIJE ZA ŠARKE 14-28mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
124 / 142
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
2
kom
kom
kom
2
1
2
kompl
kom
2
2
kom
2
kompl
2
kom
20
pari
5
kom
kom
1
2
kompl
1
14
15
16
17
18
BURGIJA TESTERASTA ZA SEČENJE I VAĐENJE RUPA, komplet sa
više veličina kao što je marke BOSCH ili "ekvivaletno"
LIST TESTERE za BOHSEK drvo-metal, sitnozubni. kao što je burgija
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (MAKITA 6313D ili ekvivalent) 12V kao što je
marke MAKITA baterija ili "ekvivaletno"
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (MAKITA 6226D ili ekvivalent) 9,6V kao što
je baterija marke MAKITA ili "ekvivaletno"
BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (BOSH GSR ili ekvivalent) 12V kao što je
baterija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
kompl
1
kom
10
kom
2
kom
2
kom
2
3. ZIDARSKO-KERAMIČARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NAZIV I OPIS
MACOLA, 6 kg kao što je macola marke UNIOR ili "ekvivaletno"
AŠOV kao što je ašov marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
KRAMP sa drvenom drškom kao što je kramp marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
TESTERE TESARSKE (ŠVEĐANKE) sa lukom kao što je testera marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
ALU LETVA, 1m kao što je alu letva marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
ALU LETVA, 2m kao što je alu letva marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
ALU LETVA, 2,5m kao što je alu letva marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
BURGIJE ZA HILTI ø20, ø30, ø50 od 70 cm kao što je burgija marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
BURGIJE ZA HILTI, mali kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
SEKAČ ZA HILTI, veliki kao što je sekač marke BOSCH ili "ekvivaletno"
ŠPIC ZA HILTI, veliki kao što je špic marke BOSCH ili "ekvivaletno"
KLJEŠTA ARMIRAČKA velika kao što su klješta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KLJEŠTA OBIČNA kao što su klješta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
VASERVAGA, 60cm kao što je vaservaga marke UNIOR ili "ekvivaletno"
VASERVAGA, 100cm kao što je vaservaga marke UNIOR ili "ekvivaletno"
GAS BUTAN kao što je gas marke MESER ili "ekvivaletno"
TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je pedometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
FANGLA ALUMINIJUMSKE, zidarska, profesional sa drvenom drškom. kao
što je fangla marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
MISTRIJE, oble zidarske, izrađene od nerđajućeg čelika i sa drvenom
drškom širine 220mm. kao što je mistrija marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
MISTRIJE, trapezaste keramičarske, izrađene od nerđajućeg čelika i sa
drvenom drškom, širine 160+180mm kao što je mistrija marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
GLETARICA OD ROSFRAJA sa drvenom drškom i aluminijumskom
osnovom, dim 280x130mm. Klase ekstra profesional.kao što je gletarica
marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
GLETARICA GUMENA, plastični nosač sa gumenim uloškom debljine
10mm, dim 280x140mm.Klase ekstra profesional. kao što je gletarica marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
ŠPAHTLA
80mm
od
nerđajućeg
čelika-rosfraj
fleksibilne
oštrice, nitovana sa drvenom drškom. kao što je špahtla marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
ŠPAHTLA 100mm od nerđajućeg čelika-rosfraj fleksibilne oštrice, nitovana
sa drvenom drškom. kao što je marke LEVIOR ili špahtla "ekvivaletno"
ČEKIĆ OBIČAN težine 1 kg sa drvenom drškom kao što je čekić marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
125 / 142
JEDINICA
MERE
kom
kom
KOLIČINA
1
2
kom
2
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kompl
kompl
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kg
1
1
1
1
60
kom
3
kom
3
kom
4
kom
2
kom
2
kom
4
kom
2
kom
4
kom
4
kom
1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
TESARSKE SEKITE kao što je sekita marke UNIOR ili "ekvivaletno"
HOBLE PLASTIČNE veće dimenzije 500mm. kao što je hobla marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
HOBLE PLASTIČNE manje dimenzije 300mm. kao što je hobla marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
GLETARICA NAZUBLJENA od rosfraja sa drvenom drškom i
aluminijumskom osnovom dim. 280x130mm, zupci 6x6mm kao što je
gletarica marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
GRAĐEVINSKA LOPATA sa drvenom drškom kao što je lopata marke
LEVIOR ili "ekvivaletno"
DIJAMANSKA ŠAJBNA za malu brusilicu. kao što je šajbna marke BOSCH
ili "ekvivaletno"
OLOVKE STOLARSKE kao što je olovka marke UNIOR ili "ekvivaletno"
SKALPER EKSTRA profi sa automatskom napravam za fiksiranje, sečivo od
18mm, sa metalnim ojačanjem. kao što je skalper marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak kao što je šrafciger
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični kao što je šrafciger
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
NOŽIĆI SKALPERA širine 18mm, 10kom u pakovanju. kao što su nožići
skalpera marke UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
2
kom
4
kom
4
kom
4
kom
1
kom
5
kom
10
kom
1
kompl
1
kompl
1
pak
1
4. BRAVARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NAZIV I OPIS
TURPIJE POLUOKRUGLE manje kao što je turpija marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
ČEKIĆ 200g kao što je čekić marke UNIOR ili "ekvivaletno"
ŠVEDSKA KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
MAKAZE ZA LIM kao što su makaze marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KLJEŠTA ZA REZANJE DEBLJE ŽICE kao što su klešta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KOMBINOVANA KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 1mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 1,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 2mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 2,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 3mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 3,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 4mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 4,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 5,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 6mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 6,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA METAL Ø 7mm kao što je burgija marke BOSCH ili
126 / 142
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
kom
kom
kom
kom
2
2
1
2
2
kom
kom
1
2
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
kom
10
10
21
22
23
24
25
26
27
28
29
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
BURGIJE ZA
"ekvivaletno"
METAL Ø 7,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
METAL Ø 8mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 8,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 9mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 9,5mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 10mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 11mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 12mm kao što je burgija marke BOSCH ili
METAL Ø 13mm kao što je
burgija marke BOSCH ili
5. TAPETARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
NAZIV I OPIS
Makaze profi tapetarske kao što su makaze marke LEVIOR ili "ekvivaletno"
Merdevine ALUMINIJUMSKE sa sedam prečki ,,7,, kao što su merdevine
marke ALPOG ili "ekvivaletno"
NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-skalper, aluminijumski ekstra profi sa jednim
trapezoidnim sočivom, praktično oblikovanim sa mehanizmom za brzo
menjanje sečiva i sa rezervnom pregradom. kao što je nož marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
NOŽIĆI
TRAPEZNI
za
NOŽ
ZA
SEČENJE
TEPIHA-skalper
debljine 0,5mm, 10kom u pakovanju.kao što je nož marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
2
kom
2
kom
2
pak
2
6. PARKETARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZIV I OPIS
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak kao što je šrafciger
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
Komplet šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični kao što je šrafciger
marke UNIOR ili "ekvivaletno"
ČEKIĆ, 250 grama kao što je čekić marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KLJEŠTA kao što su klešta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KOMBINIRKE 20cm kao što su kombinirke marke UNIOR ili "ekvivaletno"
GLETO kao što je gleto marke UNIOR ili "ekvivaletno"
VINKLO, 30cm kao što je vinklo marke UNIOR ili "ekvivaletno"
PIŠTOLJ ZA SILIKON, kvalitetniji kao što je poštolj marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
FLAH ĆETKE kao što je čekić marke MIMONT ili "ekvivaletno"
VALJCI, veliki kao što je valjak marke MIMONT ili "ekvivaletno"
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kompl
1
kompl
kom
kom
kom
kom
1
2
2
2
1
1
kom
kom
kom
1
10
10
kompl
7. INSTALATERI VODOVODA I GREJANJA
RB
1
NAZIV I OPIS
PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, manji kao što je ključ marke UNIOR ili
127 / 142
JEDINICA
MERE
kom
KOLIČINA
1
"ekvivaletno"
2
3
4
5
6
7
8
PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, veći kao što je ključ marke UNIOR ili "ekvivaletno"
FREZER ZA BATERIJE kao što je frezer marke UNIOR ili "ekvivaletno"
KOMBINOVANA KLJEŠTA, kombinirka kao štosu klešta marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KLJEŠTA PAPAGAJ kao štosu klešta marke UNIOR ili "ekvivaletno"
ČEKIĆ, 500g kao što je čekić marke UNIOR ili "ekvivaletno"
Garnitura Gedora do 32mm kao što je garnitura gedora marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
Garnitura odvrtača, ravni i krstak kao što je garnitura odvrtača marke
UNIOR ili "ekvivaletno"
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
2
2
1
kompl
1
kompl
2
8. ELEKTRIČARSKA RADIONICA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
NAZIV I OPIS
BURGIJA SDS plus Ø6 mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø8 mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø10mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
BURGIJA SDS plus Ø12 mm vidija produžena, 1 metar kao što je marke
BOSCH ili "ekvivaletno"
BURGIJA SDS max Ø22, dužine 1,0m.kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
Burgija za metal Ø3 kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø6,5 kao što je bugija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal Ø8,5 kao što je burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Burgija za metal, stepenasta HSS325 ("jelka" od ф9 do ф30) kao što je
burgija marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Termometar sa sondom kao što je termometar marke ili "ekvivaletno"
Електричарске рукавице за рад под напоном танке kao što su rukavice
marke WURTH ili "ekvivaletno"
Нож за сечење бакарних цеви REFCO најмањи kao što je nož marke
REFCO ili "ekvivaletno"
Бургија Ф55-КРУНА (од 50 cm дужине) kao što je burgija marke BOSCH ili
"ekvivaletno"
Inbus odvijači (шрафцигер) комплет kao što je inbus marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
Burgija "пирамида" за разбушивање у металу Ф32 kao što je burgija
marke BOSCH ili "ekvivaletno"
Petometar kao što je petometar marke UNIOR ili "ekvivaletno"
Либела алуминијумска 80cm
kao što je
libela marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
Žica za tvrdo lemljenje bakarnih cevi kao što je žica marke ili "ekvivaletno"
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
4,00
kom
4,00
kom
4,00
kom
4,00
kom
2,00
kom
kom
kom
kom
1,00
10,00
5,00
5,00
kom
kom
3,00
1
компл
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
кпм
3
4
kom
кг
2
1
9. VEŠERAJSKA RADIONICA
RB
1
2
3
NAZIV I OPIS
PLATNO ZA VALJAK kao što je platno marke VILEDA ili "ekvivaletno"
NAVLAKE ZA INDUSTRIJSKU PEGLU kao što je navlaka marke VILEDA ili
"ekvivaletno"
PLASTIČNA KADICA ZA VEŠ od 30 litara kao što je pl. kadica marke
VILEDA ili "ekvivaletno"
128 / 142
JEDINICA
MERE
m
KOLIČINA
40
kom
4
kom
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MAKAZE za krojenje, ekstra profesionalna, sačinjene od nerđajućeg čelika
sa oblikovanom plastičnom drškom veličine 24cm. kao što su makaze
marke TEXTILIA-NEMAČKA ili "ekvivaletno"
KROJAČKI SANTIMETAR kao što je krojački santimetar marke VK TEKSHRVATSKA ili "ekvivaletno"
TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
PRESVLAKA ZA DASKU (za Grandimpianti) kao što je presvlaka marke
VILEDA ili "ekvivaletno"
ŠRAFCIGER srednje veličine obični kao što je šrafciger marke UNIOR ili
"ekvivaletno"
KOMPLET KROJAČKIH IGALA komplet od 15 različitih veličina kao štosu
igle marke GROZ BECKERT ili "ekvivaletno"
KOMPLET KROJAČKIH KONACA (10 različitih boja u kompletu) kao što su
konci marke GROZ BECKERT ili "ekvivaletno"
kom
3
kom
3
kom
3
kom
3
kom
4
kom
2
kompl
2
kompl
2
10. CVEĆARSKA RADIONICA
RB
1
2
NAZIV I OPIS
MAKAZE ZA OREZIVANJE ŽIVE OGRADE kao što su makaze marke DOL
DEGAN ili "ekvivaletno"
PRSKALICE ( 1LIT PLASTIČNA ) kao što je prskalica marke LEVIOR ili
"ekvivaletno"
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
kom
2
kom
3
6б) квалитет:
Сва понуђена добра ( за која је дат опис или упућивање на трговачку
марку) морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених
карактеристика.
Понуђачи су обавезни да у колони табеле Обрасца 3.-опис материјалатип,врста,произвођач упишу тражене податке.У супротном понуда ће се
одбити.
Позивање Наручиоца у обрасцу понуде и спецификацији у оквиру
конкурсне документације на трговачке знаке односно робне марке су само
дескриптивног карактера а не рестриктивног. Понуђач може заменити
тражене трговачке знакове односно робне марке у својој понуди, под условом
да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорне у односу
на оне које су назначене од стране Наручиоца.
6в) количина и опис добара: дата у спецификацији добара под тачком 6а).
6г) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Наручилац задржава право да, у зависности од понуде и процене
Наручиоца, од понуђача захтева узорке на увид у поступку прегледа и оцене
понуда.
Понуђач који буде изабран у обавези је да испоручује добра сходно
достављеним узорцима.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом
сваке појединачне испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство
представника Понуђача на месту испоруке добара.
Уколико Понуђач не испоручи добра у уговореном року, поручену
количину и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути Уговор.
Наведено из разлога спровођења контроле и обезбеђења квалитета
који Наручилац захтева и очекује.
129 / 142
6д) рок испоруке: Изабрани понуђач је обавези да добра испоручује
(сукцесивно у току рока важења уговора) сопственим превозом, на адресу
Наручиоцу и адресе објеката Наручиоца, у складу са роковима из прихваћене
понуде.
6ђ) место испоруке : на адресу Наручиоцу, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16. и адресе објеката Наручиоца ( Вила Војводина у Сремској
Каменици, Чортановцима и на Равнама).
6е) евентуалне додатне услуге и слично: /.
130 / 142
7)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
131 / 142
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА ____________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – материјал за
рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
ЈН ОП 22/2010
Структура
Укупан износ јединичних цена
Укупна цена без пдв
Пдв
Укупна цена са пдв
*Трошкови:
Износ у динарима
*посебно исказати трошкове који чине укупну цену
ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
132 / 142
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС», бр.116/2008) и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки* («Службени гласник РС»,
бр.50/2009) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни
елементи структуре цене, као што су:
1)јединичне цене и укупна цена
2)укупна цена без ПДВ и укупна цена са ПДВ
3)посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина,
трошкови превоза, монтаже и др.).
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу
структуре цене мора бити приказа структура цене за сваку партију.
У делу 2) тачка 10) Конкурсне документације Наручилац је дао начин
на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање
структуре цене, као на пример трошкова превоза, царине, осигурања и
евентуалних попуста који морају бити урачунати у коначну цену.
Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке из Обрасца
структуре цене. У противном понуда ће се одбити.
133 / 142
8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ
134 / 142
Образац потврде
Назив наручиоца/купца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Место и датум издавања
потврде
На основу члана 45. став 2. тачка 2. алинеја а). а у вези члана 46.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.116/08)
наручилац/купац
издаје
ПОТВРДУ
да је испоручилац/добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште испоручиоца/добављача)
у претходне три године – 2007.,2008. и 2009.година, наручиоцу/купцу
извршио испоруку добара – материјал за рад радионица и ситан инвентар –
алат за рад радионица, која су предмет набавке у укупној вредности од
___________________ динара, без пдв , и то:
Укупна вредност
у
2007.години, у
динарима,без пдв
Укупна вредност
у
2008.години, у
динарима,без пдв
Укупна вредност у
2009.години, у
динарима,без пдв
УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ:
Потврда
се
издаје
на
захтев
испоручиоца
/
добављача
_____________________________________________________________ради
учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара - материјал за
рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица, у отвореном
поступку, за потребе Наручиоца Службе за опште и заједничке послове
покрајинских органа Нови сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.(Ред.бр.ЈН ОП
22/10) и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
м.п.
Законски заступник
________________
Напомена:
Образац потврде умножити и доставити за све наручиоце / купце наведене у
обрасцу Списак. Поврде морају бити у оригиналу.
135 / 142
Образац - Списак најважнијих испоручених добара
СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
– материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад
радионица Навести број добара која су предмет јавне набавке са износима вредностима набавке-извршених испорука, исказане у динарима, у
последње 3 године- (2007.,2008. и 2009.) -назначити за сваку годину
одвојено .Такође , навести лице за контакт и телефонске бројеве код
назначених наручилаца.
Ред.
РЕФЕРЕНТНИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ВРЕДНОСТ ИСПОРУКЕ
бр.
НАРУЧИЛАЦ
ТЕЛ. БРОЈ
У ДИН.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Напомена:У случају више испоручених добара образац треба умножити.Свака
набавка са списака мора бити документована потврдом наручиоца/купца
(оригинал) на обрасцу потврде која је дата у Конкурсној документацији и
документована Уговором.
Понуђач мора да потпише и овери овај образац и ако нема испорука добара
коај су предмет јавне набавке.
Место и датум:___________________
М.П.
ПОНУЂАЧ
________________________
136 / 142
ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
у поступку доделу уговора за јавну набавку добара – материјал за
рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (привредно друштво)
Назив – скраћено пословно име:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Овлашћено лице :
У вези са Jавним позивом за доделу јавне набавке добара –
материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
у отвореном поступку, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр._____ од
____2010.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем .
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице :
У укупној вредности понуде подизвођач ______________________
(пословно име подизвођача)
учествује у____________________________________________________
( навести у чему се састоји учествовање)
Што износи ______ % вредности понуде или _____________ динара.
У _______________
Дана ______2010.године
ПОНУЂАЧ
м.п.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
*Образац учешће подизвођача попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за
сваког подизвођача посебно и доставити уз понуду
137 / 142
ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
у поступку доделу уговора за јавну набавку добара – материјал за
рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (предузетник)
Назив:
Име оснивача
имена:
као
Јединствен матични
ЈМБГ:
део
пословног
број грађана -
Адреса:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Овлашћено лице :
У вези са Jавним позивом за доделу јавне набавке добара –
материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
у отвореном поступку, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр._____ од
____2010.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем .
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице :
У укупној вредности понуде подизвођач ______________________
(пословно име подизвођача)
учествује у____________________________________________________
( навести у чему се састоји учествовање)
Што износи ______ % вредности понуде или _____________ динара.
У _______________
Дана ______2010.године
ПОНУЂАЧ
м.п.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
*Образац учешће подизвођача попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за
сваког подизвођача посебно и доставити уз понуду
138 / 142
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
у поступку доделу уговора за јавну набавку добара – материјал за рад
радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (привредно друштво)
Назив – скраћено пословно име:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Овлашћено лице :
У вези са Jавним позивом за доделу јавне набавке добара –
материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад
радионица, у отвореном поступку, објављеном у "Службеном гласнику РС",
бр._____ од ____2010.године, изјављујемо да да понуду подносимо као група
понуђача.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и број рачуна:
Имена
и
професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора
У _______________
Дана ______2010.године
ПОНУЂАЧ
м.п.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају
је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
139 / 142
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
у поступку доделу уговора за јавну набавку добара – материјал за рад
радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (предузетник)
Назив:
Име оснивача
имена:
као
Јединствен матични
ЈМБГ:
део
пословног
број грађана -
Адреса:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Овлашћено лице :
У вези са Jавним позивом за доделу јавне набавке добара –
материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад радионица
у отвореном поступку, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр._____ од
____2010.године, изјављујемо да да понуду подносимо као група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и број рачуна:
Имена
и
професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора
У _______________
Дана ______2010.године
ПОНУЂАЧ
м.п.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају
је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
140 / 142
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.48.ЗЈН
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице :
На основу члана 48. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.116/08) под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем
ИЗЈАВУ
да се у _____________________________ у којој имам седиште не
(назив државе)
издају докази из члана 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,
бр.116/08),
те
исту
оверену
пред
надлежним
органом
__________________________________________________, прилажем уз
(назив државе)
понуду за јавну набавку добара – материјал за рад радионица и ситан
инвентар – алат за рад радионица.
Упознат сам са обавезом Наручиоца да провери да ли су испуњени
услови за давање ове изјаве.
ПОНУЂАЧ
М.П.__________________________
(потпис овлашћеног лица)
141 / 142
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА
ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Назив
понуђача
пословно име:
–
скраћено
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да
сам уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама (материјал за рад радионица и ситан инвентар – алат за рад
радионица).
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
142 / 142
Download

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина Влада