КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ОПШТА БОЛНИЦА „СТУДЕНИЦА“
ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
-ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ-
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -
ЈАВНА НАБАВКА број 12 – 01/15
Фебруар, 2015. године
1/254
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 6 – 82 од 04.02.2015. године за ЈН број 12 – 01/15 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 6 – 82/1 од 04.02.2015. године за ЈН број 12 – 01/15,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – Технички материјла
ЈН број 12 – 01/15
Конкурсна документација садржи:
Прилог
1.
2.
3.
4.
5.
5.а
5.б
5.в
5.1
6.
6.а
6.б
6.1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Назив прилога
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Позив за подношење понуде
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Подаци о о подизвођачу
Учешће подизвођача – Изјава о учешћу подизвођача
Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
Образац понуде
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о ЈН
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона о јавним набавкама
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама
Модел Уговора
Техничке спецификације
Образац структуре цене
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења – изјава о
реализацији бланко соло менице за озбиљност понуде
Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро и
благовремено извршење посла
Изјава о независној понуди
Изјавa понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама
Образац трошкова припреме понуде
Критеријум за избор најповољније понуде
Страна
3
3
4
6
16
17
19
20
21
76
78
78
79
82
86
180
252
252
253
253
254
254
2/254
Прилог број 1.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.bolnicastudenicakv.co.rs).
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 29/13, 033/13 и 104/2013).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 12 – 01/15 су добра – Технички материјал.
4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Лице за контакт:
Mомир Пандрц, дипл. ецц, 036/311 – 697.
Радно време: понедељак – петак од 07 до 15 часова.
Прилог број 2.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи: Елетричне машине,
апарати, опрема и потрошни материјал – расвета (ознака 31000000) и Грађевински материјали и
припадајући производи (ознака 44100000).
2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предмет јавне набавке број 12 – 01/15 су добра – Технички материјал обликована у 6 партијa
(целина) и то:
1.Електро материјал
2.Водоводно- грађевински материјал
3.Машински материјал
4.Расвета
5.Батерије
6.Инсталациони електро материјал
3/254
Прилог број 3.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац
1.1. Наручилац Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.bolnicastudenicakv.co.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у
складу са законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
2. Врста поступка јавне набавке
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 29/13, 033/13 и 104/2013).
3. Предмет јавне набавке
3.1. Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи: Елетричне машине,
апарати, опрема и потрошни материјал – расвета (ознака 31000000) и Грађевински материјали и
припадајући производи (ознака 44100000).
3.2. Предмет јавне набавке број 12 – 01/15 су добра – Технички материјал обликовани у 6 партија
(целина) и то:
1.Електро материјал
2.Водоводно- грађевински материјал
3.Машински материјал
4.Расвета
5.Батерије
6.Инсталациони електро материјал
4. Начин преузимања конкурсне документације
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне
набавке и www.bolnicastudenicakv.co.rs.
5. Рок и начин подношења понуде
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са
понудом мора имати ознаку „ Понуда за технички материјал, ЈН број 12 – 01/15 – не отварати“. На
полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и овлашћено лице за
контакт.
5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
5.4. Понуду доставити на адресу Општа болница "Студеница", улица Југ Богданова 110 Краљево,
трећи спрат, служба архиве.
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.03.2015.
године, до 11 часова.
4/254
5
5.6. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља.
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а
уколико то учини наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз понуду.
5.9. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а
да се видно не оштете листови или печат.
6. Време и место отварања понуда
6.1. Јавно отварање понуда одржаће се 09.03.2015. године са почетком у 12 часова на адреси
наручиоца Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево, трећи спрат.
6.2. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
7.1. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона о јавним
набавкама, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
8. Лице за контакт
8.1. Свe oстaлe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Oдсeку комерцијале и jaвних нaбaвки
Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево или нa тeл.: 036/311-697 и 036/301-930.
Особа зa кoнтaкт: Mомир Пандрц, дипл. ецц.
5/254
Прилог број 4.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), а понуду у целини припрема и подноси у
складу са конкурсном документацијом.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију
могу се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев
наручиоца дужан да преведе на српски језик.
1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача.
1.4. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском
језику.
2. Обавезна садржина понуде
2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац 5 и 5.1 у конкурсној
документацији);
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач
делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац 5.а у конкурсној документацији) и
попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац 5.в у конкурсној документацији);
4) доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона (образац 6. у конкурсној
документацији);
5) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из чланова 75. и 76.
Закона (образац 6.1. у конкурсној документацији);
6) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 7. у конкурсној документацији);
7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације (образац 8. у конкурсној
документацији);
8) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац 9. у конкурсној
документацији)
9) средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду (тражено конкурсном
документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 20.);
10) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац 12.
у конкурсној документацији)
11) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2.
Закона о јавним набавкама (образац 13. у конкурсној документацији)
12) Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) у којој се наводи списак установа које снабдева предметом јавне
набавке за последње три године (2012, 2013 и 2014. године) са финансијским вредностима –
референц листа
13) уколико се даје понуда добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење
о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.
6/254
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији.
3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце
који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу
дефинисано другачије.
3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом
морају бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни
део, понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани
(или парафирани) од стране овлашћеног лица.
3.6. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.
3.7. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
Закона о јавним набавкама.
3.8. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
3.9. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
4.Овлашћење за потписивање
4.1. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу
из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне
документације.
4.2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у
споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
5. Партије
5.1. Понуђач је дужан у Обрасцу понуде (образац 5. у конкурсној документацији, тачка 3.) назначи да
ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да
понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
5.2. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.
5.3. Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
7/254
8
5.4. Прилози број 5.1, 8 и 9 могу се доставити само за партије у којима понуђачи учествују.
6. Понуда са варијантама
6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.
7. Измене, допуне и опозив понуде
7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Југ Богданова 110 Краљево, трећи
спрат, служба архиве, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Технички материјала ЈН број 12 – 01/15 за партију ___ - не
отварати ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Технички материјала ЈН број 12 – 01/15 за партију ___ - не
отварати ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Технички материјала ЈН број 12 – 01/15 за партију ___ - не
отварати ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Технички материјала, ЈН број 12 – 01/15 за
партију ___ - не отварати”
7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
7.5. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач
8.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда У понуди
(обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. Подизвођач
9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 5.а у конкурсној
документацији);
- попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члановаа 75. и 76. Закона на начин
предвиђен у делу под 6.а. у конкурсној документацији.
9.2. Понуђач је у обавези и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
8/254
9
9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
9.6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за
део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
10. Заједничка понуда
10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац
"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 5.в у конкурсној документацији)
и доставити доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен у делу под
6.б. у конкурсној документацији.
10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 4. у оквиру Прилог
број 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду.
10.4. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa
нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи oбaвeзнo сaдржи пoдaткe o:
1) члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe зaступaти групу
пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;
2) пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa пoтписaти угoвoр;
3) пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa дaти срeдствo oбeзбeђeњa;
4) пoнуђaчу кojи ћe издaти рaчун;
5) рaчуну нa кojи ћe бити извршeнo плaћaњe;
6) oбaвeзaмa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa зa извршeњe угoвoрa.
10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од
којих зависи исправност понуде
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 90 дана од дана пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтев у погледу рока испоруке
Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова.
9/254
10
Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110, просторије
магацина техничког материјла.
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
12.2. Образац структуре цене (образац 9 у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају у складу
са упутством датим у конкурсној документацији.
12.3. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања.
12.4. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
12.5. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у случају промене
произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од најмање два
произвођача. Уколико је реч о увозним добрима промене цене могуће су у случају промена курса
еура +/- 5% по средњем курсу НБС.
12.6. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
13. Начин означавања поверљивих података у понуди
13.1 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или
касније (сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама).
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен
уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
10/254
11
13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступник изнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће
понуду у целини одбити.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
14.1. Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм сходно члану 20.
Закона о јавним набавкама.
14.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.
14.3. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
поштом, факсом или путем електронске поште. Наручилац ће од заинтересованог лица које је
тражило додатна појашњења захтевати потвду о пријему истог, што је и заинтересовано лице дужно
да учини као доказ о извршеној достави. Истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.bolnicastudenicakv.co.rs.
14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - јавна набавка добара – Технички материјал, ЈН број 12 – 01/15“' на неки
од следећих начина:
- путем поште на адресу Југ Богданова 110, Краљево
- путем факса на број 036/301-937.
- путем електронске поште на адресу [email protected]
14.5. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
14.7. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о
јавним набавкама)
15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
15.3. Нaручилaц нe мoжe дa зaхтeвa, дoзвoли или пoнуди прoмeну eлeмeнaтa пoнудe кojи су oд
знaчaja зa примeну критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo прoмeну кojoм би сe пoнудa кoja je
нeoдгoвaрajућa или нeприхвaтљивa учинилa oдгoвaрajућoм, oднoснo прихвaтљивoм, oсим aкo
другaчиje нe прoизлaзи из прирoдe пoступкa jaвнe нaбaвкe.
11/254
15.4. Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних
приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.
15.5. У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.
15.6. Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду
oдбити кao неприхватљиву.
16. Критеријум за избор најповољније понуде
16.1. У предметном поступку јавне набавке добара – Технички материјал, критеријум за оцењивање
понуде је најниже понуђена цена.
16.2. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са
идентичном ценом, предност ће имати она понуда која је прва достављена на адресу наручиоца.
17.Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, сходно члану 75, став 2. Закона о
јавним набавкама
17.1. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
(Образац 13).
18.Обавештење о накнади за коришћење патената
18.1. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
19.Негативне референце
19.1. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
19.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
19.3. Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
19.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
12/254
19.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
19.6. Напомена: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
20. Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен у конкурсној
документацији.
20.1. Меница за озбиљност понуде у висини од 5% од понуђене цене, ради заштите наручиоца од
ризика од повлачења поднете понуде од стране понуђача, или одустанка од евентуалног
закључења уговора.
20.1.1. Рок важења менице једнак је року важења понуде.
20.1.2. Меница се доставља уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
20.1.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са конкурсном
документацијом.
20.1.4. Наручилац задржава меницу до истека рока важења понуде.
20.1.5. У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну
регистровану бланко соло меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије.
20.1.6. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу дату уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о
јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
20.2
Бланко меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од
укупно уговорене цене.
20.2.1. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама на свом меморандуму где је
неопходно да наведу да ће доставити регистровану бланко соло меницу, менично
овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа
уколико дође до потписивања уговора о јавној набавци са изабраним понуђачем.
20.2.2. Меница се доставља истовремено са закључењем уговора.
20.2.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором.
20.2.4. Рок важења менице је 10 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока
за коначно извршење уговорене обавезе.
13/254
20.2.5. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу за добро и благовремено
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором.
20.2.6. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и
плативи на први позив.
НАПОМЕНА:
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке.
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница
мора се продужити.
21. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
21.1. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл. се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
2. Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.minrzs.gov.rs
5. Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
6. Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
22. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
22.1. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона о јавним
набавкама, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
23. Одбијање понуда и обустава поступка
23.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета у разматрање. Неблаговремено
уручена понуда биће враћене неотворена са назнаком да је одбачена.
23.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
23.3. Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиву понуду.
23.4. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој фази
поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања
поступка.
24.Захтев за заштиту права
24.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
24.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
24.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин
достављања.
24.4. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано
лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке.
24.5. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка
предметне јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема
одлуке.
24.6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца,
или поштом препоручено са повратницом.
24.7. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
14/254
15
24.8. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
24.9. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
24.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50016, сврха: Републичка административна такса са назнаком и бројем набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
24.11. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
24.12. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права
на предлог наручиоца не одлучи другачије.
25. Рок за закључење уговора
25.1. По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу
уговора, у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови, односно наручилац
може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци
схдно члану 112. Закона о јавним набавкама.
25.2. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор.
26.Наручилац задржава право да:
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање
понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама).
- одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације или ако престане потреба за предметном набавком.
27. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци
27.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор наручилац може да приступи заључивању
уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о
јавним набавкама.
28.Увид у документацију
28.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети
писмени захтев наручиоцу.
28.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
15/254
Прилог број 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – технички материјал ЈН број 12 – 01/15, за коју
је наручи, наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца, дана 04.02.2015. године
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
___________________________________________________
Име и презиме законских заступника
__________________________________________________
__________________________________________________
Име особе одговорне за потписивање уговора
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
Телефакс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в))
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
16/254
17
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б))
а) за целокупну набавку
б) за партије _________________________________________
4) Плаћање ће се извршити у року од 90 дана од дана пријеме рачуна.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
5) Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова.
Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110,
просторије магацина техничког материјала.
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
место .................
датум .................
М. П.
потпис овлашћеног лица
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
17/254
Прилог број 5.а
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
___________________________________________________
Адреса подизвођача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број подизвођача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
датум:
место:
М.П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Образац 5.a „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.
18/254
Прилог број 5.б
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА
Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку добра – Технички материјал ЈН број 12 –
01/15, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца, дана 04.02.2015. године, изјављујем да наступам са подизвођачем/
подизвођачима и у наставку наводимо његово/њихово учешће по вредности:
- у понуди подизвођач _________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује на следећи начин – ___________________________,
што износи _______% вредности понуде.
датум:
место:
М.П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
- Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима, у супротном исту не
треба попуњавати, потписивати ни оверавати
- У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у довољном броју примерака.
19/254
20
Прилог број 5.в
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
датум:
место:
М.П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Образац 5.в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди
20/254
Прилог бр. 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Партија 1 Електро материјал за одржавање
POPUNJAVA PONUĐAČ
Rb.
Naziv dobra
J.m.
Kol.
Jed.
cena
Ukupno
4X5
Komercijalni naziv
Proizvodjač
1
1.
2.
2
3
4
5
6
7
8
Adresabilni javljac pozara opticki ALG-EN Qvadel
kom
1
Ampermetar 100/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
1
3.
4.
Ampermetar 300/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
1
Ampermetar 400/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
1
5.
6.
Bakarna šina 25x3
m'
1
Bakarna šina za aut. osigurače RST
m'
1
7.
8.
Bakarna šina za sabirnicu ,,O" i ,,Z"
m'
1
Bakarni češalj za automatske osigurače
m'
1
9.
10.
Bimetal 0.5 - 18 A
kom
1
Bimetal 18 - 40 A
kom
1
11.
12.
Bimetal 40-63A
kom
1
Buksne celicne 2.5 mm2
kom
1
13.
14.
Burgija SDS 16x400x450
kom
1
Burgija SDS 8x150x210
kom
1
15.
16.
Četkice 6x6mm (grafitne)
kom
1
Četkice 6x9mm (grafitne)
kom
1
17.
18.
Cev PVC rebrasta Ø 23 mm
m'
1
Cev PVC rebrasta Ø 29 mm
m'
1
19.
20.
Cev PVC rebrasta Ø16 mm
m'
1
Cev PVC samogasiva Ø 23mm
m'
1
21.
Cev PVC samogasiva Ø 29
m'
1
21/254
22.
22
Crevo Ø16mm PVC za klime
m'
1
23.
24.
Crevo SAPA 36mm
m'
1
Crevo SAPA izolovano fi 26 mm
m'
1
25.
26.
Crevo silikonsko Ø 12/7mm
m'
1
Crevo silikonsko Ø 15/7mm
m'
1
27.
28.
Crevo silikonsko Ø 16/8mm
m'
1
Dioda 1 N 4001
kom
1
29.
30.
Dioda 1 N 4007
kom
1
Dioda 1 N4001 SMD
kom
1
31.
32.
Dioda 1 N4002 SMD
kom
1
Dioda 1 N4004 SMD
kom
1
33.
34.
Dioda 1 N4006 SMD
kom
1
Dioda 1N4002
kom
1
35.
36.
Dioda 1N4004
kom
1
Dioda 1N4006
kom
1
37.
38.
Dioda BY329/1200
kom
1
Dioda BY500/400
kom
1
39.
40.
Dioda ZF 2.4
kom
1
Dioda ZF 5.1
kom
1
41.
42.
Dugme potenciometra DP20-0
kom
1
Dugme potenciometra DP4-0
kom
1
43.
44.
Dugme sa oprugom za TA peć
kom
1
Dugme za regulacioni termostat
kom
1
45.
46.
Elektromagnet za PP klapnu DM-4 KLADIVAR-ŽIRI
kom
1
Elektromagnet za PP klapnu TEHNODEL, EMK-4, 25VA kom
, 230V
Elektromagnetni razvodnik 5/2 NO7 230V
kom
1
Filter sušač ADK 083, Ø10
kom
1
49.
50.
Fotorelej sa senzorom ,ETI 230V
kom
1
Freon R 22(boca)
kom
1
51.
52.
Freon R 407 (boca)
kom
1
Freon R 410 (boca)
kom
1
53.
54.
Freon R12(boca)
kom
1
Freon R134(boca)
kom
1
55.
Freon R404(boca)
kom
1
47.
48.
1
22/254
23
Grec B1000 C10000
kom
1
57.
58.
Grec B1000 C25000
kom
1
Grec B1000 C30000
kom
1
59.
60.
Grec B380C5000
kom
1
Grec B38C1500
kom
1
61.
62.
Grec B500 C3700
kom
1
Grec B500C10A
kom
1
63.
64.
Grec B560 C15000
kom
1
Grejač (cevni) 1000W za TA peć
kom
1
65.
66.
Grejač (cevni) 1166 W za TA peć
kom
1
Grejač (cevni) 1333 W za TA peć
kom
1
67.
68.
Grejač (cevni) 2000W za TA peć
kom
1
Grejač (cevni) 833W za TA peć
kom
1
69.
70.
Grejač (spiralni) 1000W za TA peć
kom
1
Grejač (spiralni) 1333Wza TA peć
kom
1
71.
72.
Grejač (spiralni) 833W za TA peć
kom
1
Grejac 2000W za protočni bojler Magnorom
kom
1
73.
74.
Grejač cevasti 4000W 230V
kom
1
Grejač liskunski 500 W 230V 400x50mm
kom
1
75.
76.
Grejač liskunski 600W 230V
kom
1
Grejač za destilator 2700W
kom
1
77.
78.
Grejač za kiper 1750 W (230V)
kom
1
Grejac za kiper 2000W (230V)
kom
1
79.
80.
Grejač za mašinu za sudove Midea WQP12-9011C
kom
1
Grejač za troetažnu pec 2300W
kom
1
81.
82.
Grejna ploča 300x300mm
kom
1
Grejna ploča Ø 100 mm
kom
1
83.
84.
Grejna ploča Ø110mm
kom
1
Grejna ploča Ø145mm
kom
1
85.
86.
Grejna ploča Ø180mm
kom
1
Grejna ploča Ø220mm
kom
1
87.
88.
Grejna ploča Ø80mm
kom
1
Grlo keramičko E-14
kom
1
89.
Grlo keramičko E-27
kom
1
56.
23/254
90.
24
Grlo za halogenu sijalicu 22.8V 50W GY6.35
kom
1
91.
92.
Hilzna za P/F kabal 1.5mm2
kom
1
Hilzna za P/F kabal 10mm2
kom
1
93.
94.
Hilzna za P/F kabal 16mm2
kom
1
Hilzna za P/F kabal 2.5mm2
kom
1
95.
96.
Hilzna za P/F kabal 25mm2
kom
1
Hilzna za P/F kabal 35mm2
kom
1
97.
98.
Hilzna za P/F kabal 4mm2
kom
1
Hilzna za P/F kabal 6mm2
kom
1
99.
100.
Igla pisača za EKG - T100
kom
1
Indukciona lampica za bojler
kom
1
101.
102.
Integralno kolo CA3130T
kom
1
Integralno kolo ICL7109
kom
1
103.
104.
Integralno kolo LM2917-8
kom
1
Integralno kolo LM357
kom
1
105.
106.
Integralno kolo LM741
kom
1
Integralno kolo NE555
kom
1
107.
108.
Integralno kolo SDA2516-2
kom
1
Integralno kolo SFC 2741C
kom
1
109.
110.
Integralno kolo TDA1512
kom
1
Integralno kolo74ILS224
kom
1
111.
112.
Integralno koloLM369
kom
1
Ispitne pipalice DM PIP1/par
kom
1
113.
114.
Izolaciona cev Ø 22/13mm
m'
1
Izolator potporni 16mm M6
kom
1
115.
116.
Izolator potporni 30mm M8
kom
1
Izolir traka 20m
kom
1
117.
118.
Kabl flet u boji 10x0,5mm
m'
1
kom
1
119.
120.
Kabl LiYCY 25x0,5mm
m'
1
Kabl mrežni (kao za radio-kasetofon)
kom
1
121.
122.
Kabl mrežni MK02 (za računar)
kom
1
Kabl P/F 10mm2
m'
1
123.
Kabl P/F 6mm2
m'
1
Kabl grejni 230V 20W L=10m
24/254
124.
25
Kabl P/F 1.5mm2
m'
1
125.
126.
Kabl P/F 16mm2 (crna)
m'
1
Kabl P/F 16mm2 (žuto-zelena)
m'
1
127.
128.
Kabl P/F 2.5mm2
m'
1
Kabl P/F 25mm2
m'
1
129.
130.
Kabl P/F 4mm2
m'
1
Kabl PP-L 2x0,75mm
m'
1
131.
132.
Kabl PP-L 3 x 2.5mm2
m'
1
Kabl PP-L 3x1,5mm2
m'
1
133.
134.
Kabl PP-L 5x2.5mm2
m'
1
Kabl PP-L 5x1.5mm2
m'
1
135.
136.
Kabl produžni (3G+prekidač) od 3m
kom
1
Kabl produžni (6G+prekidač) 5m
kom
1
137.
138.
Kablovska spojka 16mm2
m'
1
Kablovska spojka 25mm2
kom
1
139.
140.
Kablovska spojka 35mm2
m'
1
Kablovska spojka 50mm2
m'
1
141.
142.
Kablovska spojka 70mm2
m'
1
Kalaj za lemljenje 0,7 250g
kom
1
143.
144.
Kalaj za lemljenje 1mm 250gr.
kg
1
Klema krokodil 16mm2
m'
1
145.
146.
Klema krokodil 25mm2
m'
1
Klema luster 1,5mm2
kom
1
147.
148.
Klema luster 2.5mm2
kom
1
Klema redna keramička 2.5mm2
kom
1
149.
150.
Klema škaro 25-35mm2
kom
1
Klema škaro 4-16mm2
kom
1
151.
152.
Klema VS 10mm2
kom
1
Klema VS 2.5-4 mm2
kom
1
153.
154.
Klema VS 25mm2
kom
1
Klema VS 6mm2
kom
1
155.
156.
Klema za akumulatore-par (mesing)
kom
1
Kondenzator 30 mF 400 V
kom
1
157.
Kondenzator 35µF za klimu
kom
1
25/254
158.
26
Kondenzator 35µF/250V
kom
1
159.
160.
Kondenzator 40µF za klimu
kom
1
Kondenzator 80mf 250V
kom
1
161.
162.
Kondenzator elko 1500 micro 63V
kom
1
Kondenzator elko 2200micro16V
kom
1
163.
164.
Kondezator elko 2700micro 63V
kom
1
Kondezator elko 1500 micro 6.6v
kom
1
165.
166.
Kondezator elko 4,7mf 100V aksijalni
kom
1
Kondezator keramicki 100nF
kom
1
167.
168.
Kondezator keramicki 10nF
kom
1
Kondezator keramicki 1pF
kom
1
169.
170.
Kondezator keramicki 2.2pF
kom
1
Kondezator keramicki 220pF
kom
1
171.
172.
Kondezator keramicki 22pF
kom
1
Kondezator keramicki 6.8pF
kom
1
173.
174.
Kondezator keramicki22nF
kom
1
Kondezator keramicki33nF
kom
1
175.
176.
Konektor BULA 20 K-0
kom
1
Konektor BULA 20 K-2
kom
1
177.
178.
Konektor KB2-0
kom
1
Konektor MDIN 6MK
kom
1
179.
180.
Konektor MDIN 6ZP
kom
1
Kontakti za sklopku CN 16 - glavni
kom
1
181.
182.
Kontakti za sklopku CN 25 - glavni
kom
1
Kontakti za sklopku CN 40 - glavni
kom
1
183.
184.
Kontakti za sklopku K 60 - glavni
kom
1
Kontaktor CN 100
kom
1
185.
186.
Kontaktor CN 125
kom
1
Kontaktor CN 16 230V
kom
1
187.
188.
Kontaktor CN 20 230V
kom
1
Kontaktor CN 25 230V
kom
1
189.
190.
Kontaktor CN 45 230V
kom
1
Kontaktor CN 60 230V
kom
1
191.
Kontaktor CN16/380V
kom
1
26/254
27
Kontaktor CNM 12-22 230V
kom
1
193.
194.
Kontaktor CNM 30-22 230V
kom
1
Kontaktor K 10 230V
kom
1
195.
196.
Kontaktor K 16 230V
kom
1
Kontaktor K 22 230V
kom
1
197.
198.
Kontaktor KO 20 230 V
kom
1
Kontaktor CNM 22-22 230V
kom
1
199.
200.
Kontaktor K 25 230V
kom
1
Kontaktor K 30 230V
kom
1
201.
202.
Kontaktor K 40 230V
kom
1
Kontaktor K 45 230V
kom
1
203.
204.
Kontaktor K 60 230V
kom
1
Kontaktor K 80 230V
kom
1
205.
206.
Kontaktor K100 230V
kom
1
Kontaktor KN 6 230V sa nadgradnjom
kom
1
207.
208.
Kontaktor KN 9 230V sa nadgradnjom
kom
1
Kontaktor KNL 16 230V
kom
1
209.
210.
Kontaktor KNL 30 230V
kom
1
Kontaktor KNL 43-11 230V
kom
1
211.
212.
Kontaktor KNL 63-11 230V
kom
1
Kontaktor KO 22 230V
kom
1
213.
214.
Kontaktor KO 42-16A 230V
kom
1
Kontaktor KO 44-10A
kom
1
215.
216.
Kontaktor KO 62 230V
kom
1
Kontaktor R100A 230V ETI
kom
1
217.
218.
Krajnja kapa parapeta
kom
1
Kuciste osiguraca 5x20mm za print montažu
kom
1
219.
220.
Kuciste osiguraca 6,3x32mm za print montažu
kom
1
Kuciste za osigurac 6,3x32mm ugradno
kom
1
221.
222.
Kuciste za osiguraca 5x20mm ugradni
kom
1
Kuplung gumeni
kom
1
223.
224.
Kutija razvodna OG HF
kom
1
Led dioda 5Z-KB
kom
1
225.
Lepak super
kom
1
192.
27/254
226.
28
Mikroprekidac "Sigma" TLV-10
kom
1
227.
228.
Mrežni kabal MK1
kom
1
Mrežni kabal MK2
kom
1
229.
230.
Nadgradnja kontaktora KNL 30 (četvoropolna nasadna j
edinica)
Nosač spoljne jedinice(za klimu)
kom
1
par
1
231.
232.
Okidač naponski MX 28072
kom
1
Okidač podnaponski MN 28082
kom
1
233.
234.
Ortokapleri 4N 26
kom
1
Ortokapleri 6N 136
kom
1
235.
236.
Ortokapleri CNY 37
kom
1
Osigurač nožasti NH-1 32-250A
kom
1
237.
238.
Osigurač nožasti NH2 50-400A
kom
1
Osigurač nožasti NH3 160-630A
kom
1
239.
240.
Osigurač nožasti NHO 6-160A
kom
1
Osigurač nožasti NHOO 2-160A
kom
1
241.
242.
Osigurač stakleni 5x20 brzi 0,125-10A
kom
1
Osigurač stakleni 5x20 tromi 0,16-10A
kom
1
243.
244.
Osigurač stakleni 6x32 brzi 0,16-10A
kom
1
Osigurač stakleni 6x32 tromi 0,2-10A
kom
1
245.
246.
Osigurač termički 73-240 °C
kom
1
Osigurač topljivi umetak D II 6-25 A
kom
1
247.
248.
Osigurač topljivi umetak DIII 35-63A
kom
1
Osigurač topljivi umetak DO1 2-16A
kom
1
249.
250.
Osigurač topljivi umetak DO2 20-63A
kom
1
Osigurač za spoljnu rasvetu 16A FRA16A
kom
1
251.
252.
Otpornik 100K 0.25 W
kom
1
Otpornik 10K 0.25 W
kom
1
253.
254.
Otpornik 15K 1 W
kom
1
Otpornik 1K 0.25 W
kom
1
255.
256.
Otpornik 3.3K 0.25 W
kom
1
Otpornik 3K3 1 W
kom
1
257.
258.
Otpornik 5K 0.25 W
kom
1
Paralelni indikator Q I P-2
kom
1
259.
Pasta za lemljenje
kom
1
28/254
260.
29
Patroni za pištolj za lepljenje
kom
1
261.
262.
Podnožije releja 11-p
kom
1
Podnozije YBN-R/3 za aut.javljac
kom
1
263.
264.
Podnozja za integralna kola DIL 18
kom
1
Podnozja za integralna kola DIL 8
kom
1
265.
266.
Poklopac za doznu Ø60
kom
1
Poklopac za doznu Ø78
kom
1
267.
268.
Poklopac za PVC kutiju 100x100
kom
1
Pomoćni kontakt ZBV101 NO
kom
1
269.
270.
Pomoćni kontakti ZBV 101 NC
kom
1
Postolje osigurača NH00
kom
1
271.
272.
Postolje osigurača NH1
kom
1
Postolje osigurača NH2
kom
1
273.
274.
Postolje osigurača NH3
kom
1
Postolje osigurača NHO
kom
1
275.
276.
Potenciometar 500k 1w
kom
1
Potenciometar linearni 470k
kom
1
277.
278.
Potenciometar linearni 47k
kom
1
Potenciometar linearni 0.25W
kom
1
279.
280.
Potenciometar linearni 10k
kom
1
Potenciometar linearni 220k
kom
1
281.
282.
Potenciometar linearni 22k
kom
1
Potenciometar linearni 4W
kom
1
283.
284.
Potenciometar trimer 0.25W
kom
1
Potenciometar trimer 100k
kom
1
285.
286.
Prekidac Mikro P490
kom
1
Prekidac Mikro P504
kom
1
287.
288.
Prekidač 0/1 u ,,S" izvedbi nadgradni 16A
kom
1
Prekidač 1-0-2 16A za promenu faza
kom
1
289.
290.
Prekidač 4G 10 16A
kom
1
Prekidač AS 160 A
kom
1
291.
292.
Prekidač AS Minel 55-80A R-125
kom
1
Prekidač grebenasti 2G-10U (0-1)
kom
1
293.
Prekidač grebenasti 2G-25U (0-1)
kom
1
29/254
30
Prekidač grebenasti 4G-10U (0-1)
kom
1
295.
296.
Prekidač grebenasti 4G-25U (0-1)
kom
1
Prekidač grebenasti 4G-25U (1-0-2)
kom
1
297.
298.
Prekidač grebenasti 2G-16U (1-0-2)
kom
1
Prekidač grebenasti 4G -100U (0-1)
kom
1
299.
300.
Prekidač grebenasti 4G -125U (0-1)
kom
1
Prekidač grebenasti 4G -16U (1-0-2)
kom
1
301.
302.
Prekidač grebenasti 4G -200U (0-1)
kom
1
Prekidač grebenasti 4G- 63U (0-1)
kom
1
303.
304.
Prekidač grebenasti 4G-16( 0-1)
kom
1
Prekidač jednopolni OFF-ON 250V/10A
kom
1
305.
306.
Prekidač kipp dvopolni O-1 p-321
kom
1
Prekidač klip-klap dvopolni 16A
kom
1
307.
308.
Prekidač mikro MS-361B-04
kom
1
Prekidač OFF-ON 250V/10A Wipp P412 jednopolni
kom
1
309.
310.
Prekidač OFF-ON 250V/16A Wipp P521 dvopolni
kom
1
Prekidač šporeta 3+0
kom
1
311.
312.
Prekidač šporeta 4+0
kom
1
Prekidač šporeta 6+0
kom
1
313.
314.
Prekidac WIP P311
kom
1
Prekidac WIP P321
kom
1
315.
316.
Prekidac WIP P411
kom
1
Prekidac WIP P521
kom
1
317.
318.
Presostat LP+HP
kom
1
Presostat RT 200 3/8" 0.2-6bara
kom
1
319.
320.
Rastavljač osigurača 400A
kom
1
Rastavljač osigurača 630A
kom
1
321.
322.
Redna stezaljka RS 2.5mm2
kom
1
Redna stezaljka RS 50mm2
kom
1
323.
324.
Redna stezaljka RS 10mm2
kom
1
Redna stezaljka RS 16mm2
kom
1
325.
326.
Redna stezaljka RS 25mm2
kom
1
Redna stezaljka RS 35mm2
kom
1
327.
Redna stezaljka RS 4mm2
kom
1
294.
30/254
328.
31
Redna stezaljka RS 6mm2
kom
1
329.
330.
Regleta LSA-PLUS (ranžirna)
kom
1
Regulator temperature EKV Nigos 230V,1012P
kom
1
331.
332.
Rele 230V 11p
kom
1
Rele RE08 12V
kom
1
333.
334.
Rele asimetrija faza RT-417
kom
1
Rele FINDER 5533
kom
1
335.
336.
Rele Omron ZEN-20CA AR-A-V2
kom
1
Rele PR 15 E 09
kom
1
337.
338.
Rele PR 15D 04
kom
1
Rele PR 16 L 01
kom
1
339.
340.
Rele PR-16-UB 24V
kom
1
Rele PR59C 230V
kom
1
341.
342.
Rele RE 03 12V/250W
kom
1
Rele RE 06 24V
kom
1
343.
344.
Rele RE 07 24V print vertikalni 2xpreklopni 250VAC/2X
8A
Rele REED 315/05 0.5A 250V 3X15mm
kom
1
kom
1
345.
346.
Rele REED 320/05 0.5A 250V 3X20mm
kom
1
Rele vremenski 10min
kom
1
347.
348.
Rele vremenski TESCH E72.0 30S 230V
kom
1
Rele vremenski TRE15010 230V AC 0-15sec
kom
1
349.
350.
Signalna sijalica 24V / 2W, BA9
kom
1
Sijalica 24V 60 W, E27
kom
1
351.
352.
Sijalica 24V/65W, halogena LH58
kom
1
Sijalica "GUERRA"6V-30W-3746/Z(390158)
kom
1
353.
354.
Sijalica 12V / 5W
kom
1
Sijalica 12V 75W, G5.3, 64617 Osram
kom
1
355.
356.
Sijalica 15 V, 150W HLX G 6.35 "OSRAM"64634
kom
1
Sijalica 15V 150W-ekv.Guera 5924/3 E 6,35
kom
1
357.
358.
Sijalica 15V, 60W G 6.35
kom
1
Sijalica 21V 150W 13629, Philips
kom
1
359.
360.
Sijalica 24V 150W Guera 5924/8 G.6.35,halogena
kom
1
Sijalica 24V 15W Guera G 6.35, halogena
kom
1
361.
Sijalica 24V, 3W, BA9
kom
1
31/254
362.
32
Sijalica 3,5V, 1000 mAh HIENE x-002.99.38
kom
1
363.
364.
Sijalica 6V 15W LWT--P5T, Narva
kom
1
Sijalica 6V 15W tip 13528 ekv Filips
kom
1
365.
366.
Sijalica halogena 22,8 V 40 W G-6,35
kom
1
Sijalica HL-Riester(2,5V-10600)
kom
1
367.
368.
Sijalica za čeono ogledalo 6V,3W,0.5A
kom
1
Sijalica za merenje vidnog polja 6V Guera HS940-750
kom
1
369.
370.
Sijalica za mikroskop Narva HLWS 6V 20W PY1.6-1.25 kom
1
Sijalica za otoskop 2.7V( Reiseter)10321
kom
1
371.
372.
Sijalica za reflektor HANALUX blue 30 50W/24V 560
53 010
Sijalica-Halogena za12V/100W,GZ6,35PHILIPS,OSRA
M
Sijalice 12V 100W ,,OSRAM" 64627
kom
1
kom
1
kom
1
Sijalice 12V 35W-ekv. GU 5,3 , Halogena
kom
1
375.
376.
Sijalice 12V 50W 13512, Philips GU 5,3
kom
1
Sijalice 12V 75W-ekv. 64617 Osram
kom
1
377.
378.
Sijalice 15V 150W-ekv.Guera 5924/3 E 6,35
kom
1
Sijalice 15V/60W, za vizir rendgena
kom
1
379.
380.
Sijalice 22,8V 40W-ekv.Hanalux 3000 101 RC
kom
1
Sijalice 22.8V 75W H 018366 reflektor
kom
1
381.
382.
Sijalice 24V 150W HLX 64640
kom
1
Sijalice 24V 150W HLX 64642
kom
1
383.
384.
Silikonska pasta do 300°C
kom
1
Silikonska žica 1.5mm2
m'
1
385.
386.
Silikonska žica 2.5mm2
m'
1
Sklopka DM 1,6-2,4A
kom
1
387.
388.
Sklopka DM 10-16A
kom
1
Sklopka DM 16-25 A
kom
1
389.
390.
Sklopka DM 2,5-4A
kom
1
Sklopka DM 4-6,3A
kom
1
391.
392.
Sklopka DM 6-10A
kom
1
Sklopka FID 100/0.5A
kom
1
393.
394.
Sklopka FID 100A/0.03A
kom
1
Sklopka FID 25/0,03A
kom
1
395.
Sklopka FID 40/0,5A
kom
1
373.
374.
32/254
33
Sklopka FID 40/0.03A
kom
1
397.
398.
Sklopka FID 63/0,5A
kom
1
Sklopka pritiska 1- 5 bar
kom
1
399.
400.
Sklopka pritiska 5-22 bar.
kom
1
Sklopka pritiska 4-11 bar
kom
1
401.
402.
Sklopka pritiska 5-8 bar
kom
1
Sonda Fe-Ko 400C 1.5m
kom
1
403.
404.
Sonda NiCr-Ni do 1200 C L-162mm
kom
1
Sonda PTC 100
kom
1
405.
406.
Sonda TSG-10 L1-160mm precnik cevi O10 prikljucak s kom
onde R1/2 TIP K
Sprej antistatik
kom
1
407.
408.
Sprej kontakt 60
kom
1
Sprej kontakt 61
kom
1
409.
410.
Sprej silikonski 320 C
kom
1
Sprej WD 40
kom
1
411.
412.
Špulna CEME O10 230V 6-13.6VA
kom
1
Špulna EV jaksa TM 25
kom
1
413.
414.
Špulna FESTO tip MSW-220 30/22VA IP65
kom
1
Špulna kontaktora CN 40 230V
kom
1
415.
416.
Špulna kontaktora K 40 230V
kom
1
Špulna sklopke CN 10 220V
kom
1
417.
418.
Stabilizator napona 7805
kom
1
Stabilizator napona 7810
kom
1
419.
420.
Stabilizator napona 7812
kom
1
Stabilizator napona 7815
kom
1
421.
422.
Stabilizator napona 7824
kom
1
Stabilizator napona 7905
kom
1
423.
424.
Stabilizator napona 7910
kom
1
Stabilizator napona 7912
kom
1
425.
426.
Stabilizator napona 7915
kom
1
Stabilizator napona 7924
kom
1
427.
428.
Staklo za brodsku svetiljku 0403 24/4 MA-1835 IP54
kom
1
Štipaljke krokodil UBK 2-0
kom
1
429.
Štipaljke krokodil UBK 2-2
kom
1
396.
1
33/254
430.
34
Stopica za presovanje 6/8 Cu
kom
1
431.
432.
Stopica za presovanje Cu 120/10
kom
1
Stopica za presovanje Cu 185/10
kom
1
433.
434.
Stopice za presovanje 10/6 Cu
kom
1
Stopice za presovanje 10/8 Cu
kom
1
435.
436.
Stopice za presovanje 16/6 Cu
kom
1
Stopice za presovanje 16/8 Cu
kom
1
437.
438.
Stopice za presovanje 25/6 Cu
kom
1
Stopice za presovanje 25/8 Cu
kom
1
439.
440.
Stopice za presovanje 35/6 Cu
kom
1
Stopice za presovanje 35/8 Cu
kom
1
441.
442.
Stopice za presovanje 35/8 Cu
kom
1
Stopice za presovanje 50/10 Cu
kom
1
443.
444.
Stopice za presovanje 50/8 Cu
kom
1
Stopice za presovanje 50/8 Cu
kom
1
445.
446.
Stopice za presovanje 7/10 Cu
kom
1
Svetiljka brodska
kom
1
447.
448.
Tajmer digitalni ETI SHT-1 230V
kom
1
Taster prekidac 0/1
kom
1
449.
450.
Taster print TAS66H5
kom
1
Taster TU 10A
kom
1
451.
452.
Taster za zvono
kom
1
Tasteri pečurka
kom
1
453.
454.
Tasteri T01-0, print 4,3mm, 1N
kom
1
Tasteri T02-0, print 4,3mm, 1GN
kom
1
455.
456.
Tasteri mikro
kom
1
Tasteri mikro-print 10x10mm T-21-2 O4
kom
1
457.
458.
Tasteri minijaturni T 11-0
kom
1
Tasteri minijaturni T11-2
kom
1
459.
460.
Termički okidač za PP klapnu
kom
1
Termofit-termobuzir Ø3
m'
1
461.
462.
Termofit-termobuzir Ø4
m'
1
Termofit-termobužir Ø5
m'
1
463.
Termofit-termobuzir Ø6
m'
1
34/254
464.
35
Termofit-termobuzir Ø8
m'
1
465.
466.
Termometar digitalni sa sondom za očitavanje temperat kom
ure od -50°C do 70°C
Termometar digitalni za frižidere i zamrzivače
kom
1
467.
468.
Termometar DTM-921
kom
1
Termometar krivi 0-200°C
kom
1
469.
470.
Termometar pravi 0 - 200°C
kom
1
Termostat K 50
kom
1
471.
472.
Termostat K 54
kom
1
Termostat K 59
kom
1
473.
474.
Termostat regulacioni sa pred-prekidacem 0-90ºC T85
kom
1
Termostat regulacioni sa kapilarom 0-200°C
kom
1
475.
476.
Termostat regulacioni sa kapilarom 10-85° C
kom
1
Termostat regulacionisa predprekidačem 50-300ºC jedn kom
opolni
Termostat sa predprekidačem 324C za rernu
kom
1
Termostat sigurnosni za TA-pec
kom
1
Termostat sobni za TA peć
kom
1
Termostat za sterilizatore regulacioni sa pred-prekidače
m 0-220ºC T150
Termostat za TA-peć radni
kom
1
kom
1
Termostat zaštitni 0-300º C
kom
1
483.
484.
Termostati za veliki bojler zaštitni
kom
1
Termostati za veliki bojler regulacioni
kom
1
485.
486.
Tinol žica 0,7 mm
kg
1
Tinol zica 1 mm
kg
1
487.
488.
Tinol zica 5 mm
kg
1
Tiplovi gužvajući Ø 10
kom
1
489.
490.
Tiplovi gužvajući Ø 12
kom
1
Tiplovi gužvajući Ø 6
kom
1
491.
492.
Tiplovi gužvajući Ø 8
kom
1
Tiplovi knauf Ø 10
kom
1
493.
494.
Tiplovi knauf Ø 6
kom
1
Tiplovi knauf Ø 8
kom
1
495.
496.
Tiristor BT151/650
kom
1
Tiristori TIC126
kom
1
497.
Traka bandaž(za instalaciju klima uređaja)
kom
1
477.
478.
479.
480.
481.
482.
1
1
35/254
498.
36
Traka perforirana
m'
1
499.
500.
Tranzistor BC 141
kom
1
Tranzistor BC547
kom
1
501.
502.
Tranzistor BD 139
kom
1
Tranzistori 2N3054
kom
1
503.
504.
Tranzistori 2N3055
kom
1
Tranzistori BC108
kom
1
505.
506.
Tranzistori BC178
kom
1
Tranzistori BC337
kom
1
507.
508.
Tranzistori BD137
kom
1
Tranzistori BD138
kom
1
509.
510.
Tranzistori BU608
kom
1
Tranzistori BC107
kom
1
511.
512.
Tranzistori BC547
kom
1
Tranzistori BU406
kom
1
513.
514.
T-razvodnik, dvostruki, 16A, 250V
kom
1
Trijak BT 138
kom
1
515.
516.
Trijak BT 139
kom
1
Trijak BT136
kom
1
517.
518.
Trijak BT137
kom
1
Trijak BTA 12/600
kom
1
519.
520.
Trijak BTA 16/600
kom
1
Trijak BTA 26/600
kom
1
521.
522.
Trijak BTA40/700
kom
1
Trijak TIC 225
kom
1
523.
524.
Ulje silikonsko 320°C
kom
1
Utikač banana UB-1-0
kom
1
525.
526.
Utikač geret
kom
1
Utikač monofazni 230V
kom
1
527.
528.
Utikač monofazni-gumeni 230V
kom
1
Utikač plastični mono, 6,3mm UK112-63
kom
1
529.
530.
Utikač plastični stereo, 6,3mm UK11-63
kom
1
Utikač trofazni 400V
kom
1
531.
Ventil ekspanzioni No-2DANFOS (FREON R12)
kom
1
36/254
532.
37
Ventil elektro trokraki 230V
kom
1
533.
534.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 1"
kom
1
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 1/2"
kom
1
535.
536.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 3/4"
kom
1
Ventil nepovratni za paru 1/2"
kom
1
537.
538.
Ventil nepovratni za paru 3/4"
kom
1
Ventil pneumatski Birket 1/2", za vazduh
kom
1
539.
540.
Ventil pneumatski Birket 3/4" (za vazduh)
kom
1
Ventil pneumatski l Birket 1/2" (za paru)
kom
1
541.
542.
Ventil voda/vazduh MH-438
kom
1
Ventilatori TA-peći(levi-desni)
kom
1
543.
544.
Vezice za kablove 3,5x300mm/100
pak.
1
Vezice za kablove 2,5x150mm/a 100
pak.
1
545.
Vezice za kablove 2,5x200mm/100
kom
1
UKUPNA VREDNOST (bez PDV):
Popust % :
UKUPNA VREDNOST SA POPUSTOM (bez PDV):
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
37/254
Партија 2- Водоводно - грађевински материјал
Rb.
1
1.
2.
Naziv dobra
2
POPUNJAVA PONUĐAČ
J.m.
3
Kol.
Jed.
cena
Ukupno
4X5
Komercijalni naziv
Proizvodjač
4
5
6
7
8
Ambrošelna Ø 90
kom
1
Ambrošelna Ø 90/1
kom
1
3.
4.
Ambrošelna Ø160/2
kom
1
lit
1
5.
6.
Armatura za vodokotlić ,,Krušik"
kom
1
Armatura-zvono za wc kotlić simil
kom
1
7.
8.
Armiracka pletena armatura
m2
1
Armiracko gvozdje-razno
kg
1
9.
10.
Baltik guma za WC šolju
kom
1
Baterija Jednorucna-tus
kom
1
11.
12.
Baterija sa dve cevi 0088T
kom
1
Bojler 10l
kom
1
13.
14.
Bojler 50 lit.
kom
1
Brinoks crevo , holender 3/4"
kom
1
15.
16.
Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 400-500mm
kom
1
Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 400-500mm
kom
1
17.
18.
Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 400-500mm
kom
1
Brinoks crevo za slavinu
kom
1
19.
20.
Burgija za drvo 10
kom
1
Burgija za drvo 12
kom
1
21.
22.
Burgija za drvo 4
kom
1
Burgija za drvo 5
kom
1
23.
24.
Burgija za drvo 6
kom
1
Burgija za drvo 8
kom
1
25.
26.
Cement
kg
1
Cementol
lit
1
27.
28.
Četka kriva
kom
1
Četka taper
kom
1
29.
Cetka ugaona za teleskop
kom
1
Anti-korozivno sretstvo
38/254
30.
39
Četke-razne-70
kom
1
31.
32.
Cev Ø 125/1000mm
kom
1
Cev Ø 125/250mm
kom
1
33.
34.
Cev Ø 125/500mm
kom
1
Cev Ø100/2000
kom
1
35.
36.
Cev pocinkovana 1/2" 6 m
kom
1
Cev pocinkovana 2" od 6m.
kom
1
37.
38.
Cev pocinkovana 3/4"
m'
1
Cev pocinkovana 5/4"-1"
kg
1
39.
40.
Cev PVC Ø 40/250
kom
1
Cev PVC Ø 40/500
kom
1
41.
42.
Cev PVC Ø100/1000
m'
1
Cev PVC Ø100/250
kom
1
43.
44.
Cev PVC Ø100/500
kom
1
Cev PVC Ø125
m'
1
45.
46.
Cev PVC Ø20
m'
1
Cev PVC Ø25
m'
1
47.
48.
Cev PVC Ø32
m'
1
Cev PVC Ø40
m'
1
49.
50.
Cev PVC Ø50/1000
kom
1
Cev pvc Ø50/250
kom
1
51.
52.
Cev pvc Ø50/500
kom
1
Cev PVC Ø70/1000
kom
1
53.
54.
Cev PVC Ø70/250
kom
1
Cev PVC Ø70/500
kom
1
55.
56.
Crevo PVC Okiten 1" 10 bara
m'
1
Crevo PVC Okiten 1/2" 10 bara
m'
1
57.
58.
Crevo PVC Okiten 2" 10 bara
m'
1
Crevo PVC Okiten 3/4" 10 bara
m'
1
59.
60.
Crevo PVC Okiten 6/4" 10 bara
m'
1
Crevo za polivanje 1/2"
m'
1
61.
62.
Crevo za veš-masinu-dovodno
kom
1
Čućavac keramicki
kom
1
63.
Čučavac limeni
kom
1
39/254
64.
40
Čućavac liveni
kom
1
65.
66.
Cu-holender 1/2"
kom
1
Cu-koleno Ø15
kom
1
67.
68.
Cu-testik Ø15x15x15
kom
1
Daska 5cm.(fosna)
m3
1
69.
70.
Daska za WC-solju
kom
1
Dihtung guma Ø 100mm
kom
1
71.
72.
Dihtung guma Ø150 za gusanu cev vodovodnu
kom
1
Dihtung gumeni Ø 80
kom
1
73.
74.
Dodatak-nastavak za WC-šolju
kom
1
Dozator za tečni sapun
kom
1
75.
76.
Držač cevi Ø20,25,32,40.
kom
1
Drzač ubrusa PVC
kom
1
77.
78.
Držač za peškir
kom
1
Držač za sapun
kom
1
79.
80.
Držač za toalet papir(rolne)
kom
1
Držač za ubruse(rolne)
kom
1
81.
82.
Duoli nipli niklovan 3/4"
kom
1
Dupli nipli 2.5"
kom
1
83.
84.
Dupli nipli 3"
kom
1
Dupli nipli 3/8"
kom
1
85.
86.
Dupli nipli niklovani 1/2"
kom
1
Dupli nipli pocinkovan 1"
kom
1
87.
88.
Dupli nipli pocinkovan 1/2"
kom
1
Dupli nipli pocinkovan 2,5"
kom
1
89.
90.
Dupli nipli pocinkovan 3/4"
kom
1
Dupli nipli pocinkovan 5/4"
kom
1
91.
92.
Dupli nipli pocinkovan 6/4"
kom
1
Dupli nipli pocinkovani 2"
kom
1
93.
94.
Dvorucna baterija-tus
kom
1
Ekseri 3
kg
1
95.
96.
Ekseri 4
kg
1
Ekseri razni gradjevinski
kg
1
97.
EK-ventil 1/2"
kom
1
40/254
98.
41
EK-ventil 1/2"-3/8"
kom
1
99.
100.
Etažer
kom
1
Farba osnovna
kom
1
101.
102.
Farba radijatorska
kom
1
Farbe razne na nitro bazi
kg
1
103.
104.
Farbe razne na uljanoj bazi
kg
1
Farbe razne na vodenoj bazi
kg
1
105.
106.
Fasadeks na vodenoj bazi
kg
1
FF komad 100/1000mm
kom
1
107.
108.
FF komad 100/700
kom
1
FF komad 100/700mm
kom
1
109.
110.
FF komad 150/1000mm
kom
1
FF komad 150/300mm
kom
1
111.
112.
FF komad 150/500mm
kom
1
FF komad 100/500mm
kom
1
113.
114.
FF komad 150/250
kom
1
FF komad Ø150/400
kom
1
115.
116.
FF komad Ø160/1000
kom
1
Fugomal
kg
1
117.
118.
Gips
kg
1
Gipsane table 10mm
m2
1
119.
120.
Gipsane table 12mm (2000x1200)
m2
1
Gipsane table 12mm vodootporne
m2
1
121.
122.
Git-staklarski
kg
1
Glet masa
kg
1
123.
124.
Gradja-rezana
m3
1
Grifovano pletivo 4x2000x1000mm
kom
1
125.
126.
Guma 3mm
m2
1
Gumena manzetna za bide
kom
1
127.
128.
Gumena manzetna za lavabo
kom
1
Gumena manzetna za WC solju novi tip
kom
1
129.
130.
Gumena manzetna za WC solju stelujuca novi tip
kom
1
Gumena podloga za WC solju
kom
1
131.
Gumene manzetna za WC solju stari tip
kom
1
41/254
132.
42
Gumeni prelaz sa gusa na plastiku
kom
1
133.
134.
Gumice Ø 100
kom
1
Gumice Ø 50
kom
1
135.
136.
Gumice Ø 70
kom
1
Gumice za slavine
pak.
1
137.
138.
Hagepol
139.
140.
Izravnavajuća masa Tekadon
kg
1
kom
1
kg
1
Jednorucna slavina dubeca za lavabo
kom
1
141.
142.
Jednoručna slavina dubeća za sudoperu
kom
1
Jubolin 5/1
kom
1
143.
144.
Kant traka
m'
1
kom
1
145.
146.
Klavir šarka
m'
1
Klizači za fioke razne
kom
1
147.
148.
Klizna spojka 1"
kom
1
Klizna spojka 1/2"
kom
1
149.
150.
Klizna spojka 2"
kom
1
Klizna spojka 2,5"
kom
1
151.
152.
Klizna spojka 3"
kom
1
Klizna spojka 3/4"
kom
1
153.
154.
Klizna spojka 5/4"
kom
1
Klizna spojka 6/4"
kom
1
155.
156.
Koleno niklovano 1/2"
kom
1
Koleno niklovano 3/4"
kom
1
157.
158.
Koleno niklovano 3/8"
kom
1
Koleno Ø 100
kom
1
159.
160.
Koleno Ø 20
kom
1
Koleno Ø 20 sa usicom (UN ili SN)
kom
1
161.
162.
Koleno Ø 25/20 SN
kom
1
Koleno obicno PVC Ø20/90
kom
1
163.
164.
Koleno obicno PVC Ø40
kom
1
Koleno pocinkovano 1"
kom
1
165.
Koleno pocinkovano 1/2"
kom
1
Holender 3"
Klap sarke preklapajuce
42/254
166.
43
Koleno pocinkovano 2"
kom
1
167.
168.
Koleno pocinkovano 3/4"
kom
1
Koleno pocinkovano 5/4"
kom
1
169.
170.
Koleno pocinkovano 6/4"
kom
1
Koleno PVC obicno Ø25
kom
1
171.
172.
Koleno PVC obicno Ø32
kom
1
Koleno PVC SN Ø20
kom
1
173.
174.
Koleno PVC SN Ø25
kom
1
Koleno PVC SN Ø32
kom
1
175.
176.
Koleno PVC SN Ø40
kom
1
Koleno PVC UN Ø20
kom
1
177.
178.
Koleno PVC UN Ø25
kom
1
Koleno PVC UN Ø32
kom
1
179.
180.
Koleno PVC UN Ø40
kom
1
Koleno PVC UN sa usicama Ø 20
kom
1
181.
182.
Kondor 3mm
m2
1
Kondor 5mm
m2
1
183.
184.
Kosa racva Ø50/30
kom
1
kg
1
185.
186.
Krivi nastavak za WC-šolju
kom
1
Krstici za keramičke pločice 1/100
pak.
1
187.
188.
Kudelja fina
kg
1
Lajsna prelazna
m'
1
189.
190.
Lajsna za vrata-pervajz
m'
1
Lajsne ugaone za keramičke pločice, plastične 8mm
m'
1
191.
192.
Lajsne ugaone za rigips
kom
1
Lak bezbojni-nitro 750g
kom
1
193.
194.
Lak na vodenoj-bazi-750g
kom
1
lit
1
195.
196.
Lavabo 50
kom
1
Lavabo-58
kom
1
197.
198.
Leksan table
m2
1
Lepak neostik
kg
1
199.
Lepak za keramičke pločice Henkel 16
kg
1
Krec u prahu
Lak za čamce
43/254
200.
44
Lepak za pločice-keramičke HENKEL 11
kg
1
201.
202.
Lepak za siporeks
kg
1
Lepak za vinflex-pločice
kg
1
203.
204.
Lepak-drvofiks
kg
1
Lesonit
m2
1
205.
206.
Luk Ø 40/45
kom
1
Luk Ø 40/90
kom
1
207.
208.
Luk PVC Ø100/45
kom
1
Luk PVC Ø100/90
kom
1
209.
210.
Luk PVC Ø30/45
kom
1
Luk PVC Ø30/90
kom
1
211.
212.
Luk PVC Ø50/45
kom
1
Luk PVC Ø50/90
kom
1
213.
214.
Luk PVC Ø50/90
kom
1
Luk PVC Ø70/45
kom
1
215.
216.
Luk PVC Ø70/90
kom
1
Magnetna bravica
kom
1
217.
218.
Manžetna za WC šolju stari tip
kom
1
Medijapan 10mm
m2
1
219.
220.
Medijapan 16mm
m2
1
Medijapan 8mm
m2
1
221.
222.
Mineralna ploča "AMSTRONG" 620X620mm
m2
1
Mrežica 145gr za fasadu
m'
1
223.
224.
Muf 2,5"
kom
1
Muf 3"
kom
1
225.
226.
Muf klizni Ø100
kom
1
Muf klizni Ø50.
kom
1
227.
228.
Muf klizni Ø70
kom
1
Muf obican PVC UN Ø20
kom
1
229.
230.
Muf obican PVC Ø20
kom
1
Muf obican PVC Ø25
kom
1
231.
232.
Muf obican PVC Ø40
kom
1
Muf obican PVC SN Ø20
kom
1
233.
Muf pocinkovani 1"
kom
1
44/254
45
Muf pocinkovani 1/2"
kom
1
235.
236.
Muf pocinkovani 3/4"
kom
1
Muf PVC obican Ø32
kom
1
237.
238.
Muf PVC SN Ø20
kom
1
Muf PVC SN Ø25
kom
1
239.
240.
Muf PVC SN Ø32
kom
1
Muf PVC SN Ø40
kom
1
241.
242.
Muf PVC UN Ø25
kom
1
Muf PVC UN Ø32
kom
1
243.
244.
Muf PVC UN Ø40
kom
1
Multi dzoing poluspojka Ø 80
kom
1
245.
246.
Multi džoing poluspojka Ø160
kom
1
Multi džoing spojka Ø160
kom
1
247.
248.
Multi džojsting poluspojka Ø 100mm
kom
1
Nepovratni ventil 1" horizontalni
kom
1
249.
250.
Nepovratni ventil 1/2" horizontalni
kom
1
Nepovratni ventil 2" horizontalni
kom
1
251.
252.
Nepovratni ventil 3/4" horizontalni
kom
1
Nepovratni ventil korpa 5/4"
kom
1
253.
254.
Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm.
kom
1
Niklovani produžetak 1/2" 10cm
kom
1
255.
256.
Nogice PVC za sudoperu
kom
1
Nozici za skalpel
pak.
1
257.
258.
Odlivno prelivni sifon za kadu
kom
1
Ogledalo za kupatilo
kom
1
259.
260.
Oplemenjena iverica 18mm
m2
1
Oplemenjena iverica 25mm
m2
1
261.
262.
Paljena zica-razna
kg
1
Perforirana traka 10/1
m'
1
263.
264.
Periva boja
kom
1
Pesak
m3
1
265.
266.
Pločice podne 30x30-(I klasa)
m2
1
Pločice zidne 20x30-(I klasa)
m2
1
267.
Plovak za vodokotlić ,,Krušik"
kom
1
234.
45/254
268.
46
Plovak za wc kotlić sa mesinganim ventilom
kom
1
269.
270.
Podloga za krečenje
lit
1
Podolit
kg
1
271.
272.
Poludisperzivna boja
kg
1
Poluga vodokotlica
kom
1
273.
274.
Poluspojka 1"
kom
1
Poluspojka 2"
kom
1
275.
276.
Poluspojnica 1"
kom
1
Poluspojnica 1/2"
kom
1
277.
278.
Poluspojnica 3/4"MS
kom
1
Potezac za vodokotlic
kom
1
279.
280.
Prava racva Ø 50/50
kom
1
Prirubnički set 25/16
kom
1
281.
282.
Prirubnički set 32/16
kom
1
Prirubnički set 80/16
kom
1
283.
284.
Produžetak niklovani 1/2" 5cm
kom
1
Produžetak niklovani 1/2"10 cm
kom
1
285.
286.
Produžetak niklovani1/2" 1.5cm
kom
1
Produžetak niklovani1/2" 2cm
kom
1
287.
288.
Produžetak niklovani1/2" 3cm
kom
1
Propusni ventil 1/2"
kom
1
289.
290.
Propusni ventil 3"
kom
1
Propusni ventil mesing 1"
kom
1
291.
292.
Propusni ventil mesing 1/2"
kom
1
Propusni ventil mesing 2"
kom
1
293.
294.
Propusni ventil mesing 3/4"
kom
1
Propusni ventil mesing 6/4"
kom
1
295.
296.
Propusni ventil Ø20
kom
1
Propusni ventil Ø25
kom
1
297.
298.
Propusni ventil Ø32
kom
1
Propusni ventil Ø40
kom
1
299.
300.
Propusno ispusni ventil 1/2"
kom
1
Propusno ispusni ventil 3/4"
kom
1
301.
Pur pena 750g
kom
1
46/254
302.
47
PVC folija
kg
1
303.
304.
PVC koleno sa usicama Ø20
kom
1
Račva kosa Ø100/100
kom
1
305.
306.
Racva kosa Ø100/50
kom
1
Racva kosa Ø100/70
kom
1
307.
308.
Račva kosa Ø50/50
kom
1
Račva kosa Ø70/70
kom
1
309.
310.
Racva prava Ø50/50
kom
1
Racva prava Ø70/50
kom
1
311.
312.
Racva prava Ø70/70
kom
1
m'
1
313.
314.
Rajber
kom
1
lit
1
315.
316.
Razredjiveč-nitro
lit
1
Rebrasti priključak za WC Baltik
kom
1
317.
318.
Reducir 1" na 3/4"
kom
1
Reducir 1/2" na 3/8"
kom
1
319.
320.
Reducir 2" na 3/4"
kom
1
Reducir 2"/1"
kom
1
321.
322.
Reducir 2"1/2 na 2"
kom
1
Reducir 2"-5/4"
kom
1
323.
324.
Reducir 2,5/2"
kom
1
Reducir 3/4" na 1/2"
kom
1
325.
326.
Reducir 5/4" na 1"
kom
1
Reducir 6/4" na 5/4"
kom
1
327.
328.
Reducir Ø100/50
kom
1
Reducir Ø100/70
kom
1
329.
330.
Reducir Ø25 /O20
kom
1
Reducir Ø50/32
kom
1
331.
332.
Reducir Ø70/50
kom
1
Reducir PVC za sifon 5/4"-3/4"
kom
1
333.
334.
Redukcija PVC Ø125 na Ø100
kom
1
Revizija Ø 125mm
kom
1
335.
Revizija Ø100
kom
1
Radna ploča od 600mm
Razredjivač-uljani
47/254
336.
48
Revizija Ø70
kom
1
337.
338.
Rigips-knauf 5/1
kom
1
Ringla ukopavajuca za vrata
kom
1
339.
340.
Rucice za fioke-razne
kom
1
Rukohvat za kadu
kom
1
341.
342.
RZV 20/16
kom
1
RZV 25/16
kom
1
343.
344.
RZV 32/16
kom
1
RZV 65/16
kom
1
345.
346.
RZV 80/16
kom
1
Sadolin
kom
1
347.
348.
Salonit
m2
1
Šarka za vrata-uvijajuće
kom
1
349.
350.
Šarke za ormare razne
kom
1
Šelna za baltik gumu Ø100
kom
1
351.
352.
Sic 1/2"
kom
1
Sic 3/8"
kom
1
353.
354.
Sifon za dvodelnu sudoperu rebrasti
kom
1
Sifon za jednodelnu sudoperu rebrasti
kom
1
355.
356.
Sifon za kadu sa prelivom
kom
1
Sifon za lavabo rebrasti
kom
1
357.
358.
Sifon za pisoar
kom
1
Sigurnosni ventil bojlera
kom
1
359.
360.
Silikon Henkel FT 101
kom
1
Silikon (sanitarni) tuba 280ml.
kom
1
361.
362.
Sintelan lepak
kg
1
Sirova guma
kg
1
363.
364.
Skalpel
kom
1
Slavina baštenska
kom
1
365.
366.
Slavina dubeca TH
kom
1
Slavina kuglasta 3/4"
kom
1
367.
368.
Slavina sa holenderom 1/2"
kom
1
Slavina TH zidna jednorucna (za sudoperu)
kom
1
369.
Slavina toalet 1/2"
kom
1
48/254
370.
49
Slavina za bide jednoručna
kom
1
371.
372.
Slavina za protočni bojler jednoručna
kom
1
Slavina za protocni bojler niska montaza
kom
1
373.
374.
Slavina za ves-masinu
kom
1
Slivnik Ø 50 horizontalni
kom
1
375.
376.
Slivnik Ø70 horizontalni
kom
1
Smirgla-razna
m'
1
377.
378.
Špahla 100mm
kom
1
Špahla 120mm
kom
1
379.
380.
Spojka zupčasta Ø100
kom
1
Spojnica 3/4" MS
kom
1
381.
382.
Šrafovi za montažu bojlera
pak.
1
Šrafovi za WC-šolju-lavabo
pak.
1
383.
384.
Staklo 3mm
m2
1
Štelujuća manžetna za WC šolju šira-uža
kom
1
385.
386.
Stiropor 1cm
m2
1
Stiropor 2 cm
m2
1
387.
388.
Stiropor 5
m2
1
Stopli 1"
kom
1
389.
390.
Stopli 1/2"
kom
1
Stopli 2"
kom
1
391.
392.
Stopli 3"
kom
1
Stopli 3/4"
kom
1
393.
394.
Sunđer za pranje pločica
kom
1
lit
1
395.
396.
Teflon-traka
kom
1
kg
1
397.
398.
Teleskop za valjak
kom
1
Testik 2.5"
kom
1
399.
400.
Testik niklovani 1/2"
kom
1
Testik Ø25
kom
1
401.
402.
Testik pocinkovan 1"
kom
1
Testik pocinkovan 1/2"
kom
1
403.
Testik pocinkovan 2"
kom
1
Tečnost za premaz zida -CN94 HENKEL
Tekadon zastita
49/254
50
Testik pocinkovan 5/4"
kom
1
405.
406.
Testik pocinkovan 6/4"
kom
1
Testik poicinkovan 3/4"
kom
1
407.
408.
Testik PVC Ø20
kom
1
Testik PVC Ø32
kom
1
409.
410.
Testik PVC Ø40
kom
1
Tiplovi+holsaf-razni
kom
1
411.
412.
Toalet slavina
kom
1
Toneri-razni 1/1 lit
kom
1
413.
414.
Traka za rigips
kom
1
Traka-krep 2.5 cm
kom
1
415.
416.
Traka-krep 5cm
kom
1
Trake za roletne
m'
1
417.
418.
Tus-crevo
kom
1
Tus-rucice
kom
1
419.
420.
Ugaone lajsne za pločice od 2,6m
kom
1
kg
1
421.
422.
Ulosci za jednorucne slavine Ø35-40
kom
1
Ulozak za manji valjak
kom
1
423.
424.
Ulozak za veci valjak
kom
1
Vakum-guma
kom
1
425.
426.
Valjak manji komplet
kom
1
Valjak veci komplet
kom
1
427.
428.
Ventil 1/2" sa ispustom
kom
1
Ventil 2.5"
kom
1
429.
430.
Ventil 3/8"
kom
1
Ventil hidrantski 2"
kom
1
431.
432.
Ventil kosi 3/4"
kom
1
Ventil kugla 5/4"
kom
1
433.
434.
Ventil kuglasti 1"
kom
1
Ventil kuglasti 1/2"
kom
1
435.
436.
Ventil kuglasti 2"
kom
1
Ventil kuglasti 3/4"
kom
1
437.
Ventil kuglasti 5/4"
kom
1
404.
Uljani fasadeks
50/254
438.
51
Ventil nepovratni-pravi 1/2"
kom
1
439.
440.
Ventil Ø 20
kom
1
Ventil propusni 5/4"
kom
1
441.
442.
Ventil propusni 6/4"
kom
1
Ventil propusni Ø25
kom
1
443.
444.
Vijak za rigips, razni
kom
1
Vinflex-pločice
m2
1
445.
446.
Virble 1/2"
kom
1
Virble 3/8"
kom
1
447.
448.
Vodeni fasadeks
kg
1
Vodokotlić limeni
kom
1
449.
450.
Vodokotlić PVC krušik
kom
1
Vodomer 3/4"
kom
1
451.
452.
Vrata 205 x 80 x 150mm
kom
1
Vrata 210x160x10.5cm dvokrilna
kom
1
453.
454.
Vrata od 205x 90cm
kom
1
Vrata od 205x80x12cm
kom
1
455.
456.
WC-solja
kom
1
WC-šolja baltik
kom
1
457.
458.
Zastitna farba za metal siva
kg
1
Zaštitna folija za krečenje (5x4m)
kom
1
459.
460.
Zavesa za tus kadu sa sipkom
kom
1
Zavese za kade
kom
1
461.
Zica paljena
kg
1
51/254
52
UKUPNA VREDNOST (bez PDV):
Popust % :
UKUPNA VREDNOST SA POPUSTOM (bez PDV):
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
52/254
Партија 3- Машински материјал
POPUNJAVA PONUĐAČ
Rb.
1
1.
2.
Naziv dobra
2
J.m.
Kol.
Jed.
cena
Ukupno
4X5
Komercijalni naziv
Proizvodjač
5
6
7
8
3
4
Armirani klingerit 3 mm
m2
1
Automat za zatvaranje vrata
kom
1
3.
4.
Automatsko ozračno lonče sa adapterom 3/8
kom
1
Azbestna pletenica Ø 10
m'
1
5.
6.
Bakarna cev Ø10 mm
m'
1
Bakarna cev Ø22mm
m'
1
7.
8.
Bakarne cevi Ø 12 mm
m'
1
Bakarne cevi Ø 15 mm
m'
1
9.
10.
Bakarne cevi Ø 6 mm
m'
1
Bakarni zavrseci 1/2"
kom
1
11.
12.
Bakarni zavrseci 3/4"
kom
1
Bonsek platne
kom
1
13.
14.
Boraks za autogeno varenje
kg
1
Brava Metalotitan 40mm
kom
1
15.
16.
Brava 25 mm sa burencetom
kom
1
Brava 25mm sa jezickom
kom
1
17.
18.
Brava 38mm sa burencetom
kom
1
Brava 40mm sa jezickom
kom
1
19.
20.
Brava 50mm za cilindar
kom
1
Brava 65mm za cilindar
kom
1
21.
22.
Brava 80mm za cilindar
kom
1
Bravice za drveni orman stelujuce
kom
1
23.
24.
Bravice za metalni orman
kom
1
Brusna ploča 115x6
kom
1
25.
26.
Brusna ploca Ø 115/1.5
kom
1
Brusna ploca Ø 180/3mm
kom
1
27.
28.
Brusna ploca Ø 180x6mm
kom
1
Brusna plocaØ 115x3mm
kom
1
29.
Brzi odvajač kondenzata 3/4"
kom
1
53/254
30.
54
Brzi odvajac kondezata 1"
kom
1
31.
32.
Brzi odvajac kondezata 1/2"
kom
1
Brzi odvajac kondezata 3/8"
kom
1
33.
34.
Burgija spiralna Ø 1.5 mm
kom
1
Burgija spiralna Ø1.2 mm
kom
1
35.
36.
Burgija spiralna Ø 1 mm
kom
1
Burgija spiralna Ø 2,5 mm
kom
1
37.
38.
Burgija spiralna Ø 4,2mm
kom
1
Burgija spiralna Ø 7,5 mm
kom
1
39.
40.
Burgija spiralne Ø 10mm
kom
1
Burgija spiralne Ø 12mm
kom
1
41.
42.
Burgija vidija Ø 10mm
kom
1
Burgija vidija Ø 12mm
kom
1
43.
44.
Burgija vidija Ø 5mm
kom
1
Burgija vidija Ø 6mm
kom
1
45.
46.
Burgija vidija Ø 8mm
kom
1
Burgije spiralne Ø 3,2mm
kom
1
47.
48.
Burgije spiralne Ø 3,5mm
kom
1
Burgije spiralne Ø 3mm
kom
1
49.
50.
Burgije spiralne Ø 4mm
kom
1
Burgije spiralne Ø 5mm
kom
1
51.
52.
Burgije spiralne Ø 6mm
kom
1
Burgije spiralne Ø 8mm
kom
1
53.
54.
Burgije spiralne Ø2 mm
kom
1
Čepovi PVC za metalne profile (razni)
kom
1
55.
56.
Četke čelične
kom
1
Cev bešavna 1/2"
m'
1
57.
58.
Cev crna grejačka 3/4"
m'
1
Cev crna grejačka Ø 1"
m'
1
59.
60.
Cev crna grejačka Ø 5/4"
m'
1
Cev izolaciona Ø10
m'
1
61.
62.
Cev izolaciona Ø6
m'
1
Cilindar 100mm
kom
1
63.
Cilindar sa leptirom BS
kom
1
54/254
64.
55
Cilindar simetricni
kom
1
65.
66.
Cilindar-asimetricni
kom
1
Crevo gibljivo za paru 600-700mm 1"
kom
1
67.
68.
Crevo plastično za vazduh do 10bar Ø12
m'
1
Crevo pneumatsko 12/10mm
m'
1
69.
70.
Crevo za paru 1/2"ravni priključak dužine 0.5m
kom
1
Crevo za paru teflon 1" L 1000mm
kom
1
71.
72.
Crevo za vazduh Ø8
m'
1
Crne besavne cevi (razne)
kg
1
73.
74.
CU holender 3/4"
kom
1
Cu-koleno Ø 15
kom
1
75.
76.
Dihtung 5/4"
kom
1
Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm
kom
1
77.
78.
Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm
kom
1
Elektroda 2,5mm
kg
1
79.
80.
Elektroda gusana
kg
1
Elektroda prohrom
kg
1
81.
82.
Futer za busilicu Ø 1/2"
kom
1
Gibljivo pancir
mm
Gibljivo pancir
mm
Gibljivo pancir
mm
Gibljivo pancir
crevo za paru NP 16 bara R 1/2" L 1500
kom
1
crevo za paru NP 16 bara R 3/4" L 1500
kom
1
crevo za paru NP 16 bara R 3/8" L 1000
kom
1
83.
84.
crevo za paru NP16 1/2" L=1000mm
kom
1
Gibljivo pancir crevo za paru NP16 1/2" L=2200mm
kom
1
87.
88.
Grafitna mast 1/400g
kom
1
kg
1
89.
90.
Grafitna pletenica Ø10
m'
1
Guma za inv. Kolica spoljna 24x1 3/8*
kom
1
91.
92.
Guma za inv.kolica unutrasnja 24x1 3/8*
kom
1
Gume pune za invalidska kolica 24x1 3/8"
kom
1
93.
94.
Gume spoljne za invalidska kolica 200x50
kom
1
Gume unutrašnje za invalidska kolica 200x50
kom
1
95.
96.
Hamburski luk 1"
kom
1
Hamburški luk R 1,.5 D 1"
kom
1
97.
Hamburški luk R 1,.5 D 2"
kom
1
85.
86.
Grafitna pletenica 8x8 mm
55/254
56
Hamburški luk R 1,.5 D 5/4"
kom
1
99.
100.
Hamburški luk R 1,.5 D 6/4"
kom
1
Hamburški luk R 1,5 D 70/76
kom
1
101.
102.
Hamburški luk R 1.5 D 82/89
kom
1
Hilzna H 308
kom
1
103.
104.
Hilzna 309
kom
1
Hilzna AHX 319
kom
1
105.
106.
Hilzna H 311
kom
1
Holender pocinkovani 3/4"
kom
1
107.
108.
Izolaciona cev Ø 15/6 mm
m'
1
Izolaciona cev Ø 18/10mm
m'
1
109.
110.
Izolaciona cev Ø 35/20mm
m'
1
Katanac 35
kom
1
111.
112.
Katanac 45
kom
1
Katanac 55
kom
1
113.
114.
Klinasti kaiš 10X1425 SPZ 1412 LW
kom
1
Klinasti kaiš 10x1750
kom
1
115.
116.
Klinasti kaiš 10x1850
kom
1
Klinasti kaiš 12.5x1600LA
kom
1
117.
118.
Klinasti kaiš 13 x 1300
kom
1
Klinasti kaiš 13 x 1525
kom
1
119.
120.
Klinasti kaiš 13x680
kom
1
Klinasti remen 10x1000 Li
kom
1
121.
122.
Klinasti remen 10x1100 Li
kom
1
Klinasti remen 10x1200 Li
kom
1
123.
124.
Klinasti remen 10x1300
kom
1
Klinasti remen 10x1400 AV
kom
1
125.
126.
Klinasti remen 10x1500
kom
1
Klinasti remen 10x1600
kom
1
127.
128.
Klinasti remen 10x1700 Li
kom
1
Klinasti remen 10x1800
kom
1
129.
130.
Klinasti remen 10x1900 Li
kom
1
Klinasti remen 10x900
kom
1
131.
Klinasti remen 13x1600 AV
kom
1
98.
56/254
132.
57
Klinasti remen 13x1600 SPA
kom
1
133.
134.
Klinasti remen 13x1650 LI
kom
1
Klinasti remen 13x1700
kom
1
135.
136.
Klinasti remen 13x1960 Li
kom
1
Klinasti remen 13x2232 LA
kom
1
137.
138.
Klinasti remen 13x575
kom
1
Klinasti remen 13x625
kom
1
139.
140.
Klinasti remen 13x800
kom
1
Klinasti remen 17x1440 Li
kom
1
141.
142.
Klinasti remen 17x1900
kom
1
Klinasti remen 17x2300 Li
kom
1
143.
144.
Klinasti remen 17x2500 Li
kom
1
Klinasti remen 17x2625 Li
kom
1
145.
146.
Klinasti remen 17x2750
kom
1
klinasti remen 17x3000
kom
1
147.
148.
Klinasti remen 9.5 x 1425 LA
kom
1
Klinasti remen rub spa 1430
kom
1
149.
150.
Klinasti remen rub spa 1600
kom
1
Klinasti remen rub spa 2240
kom
1
151.
152.
Klinasti remen rub spa 3350
kom
1
Klingerit 1 mm
m2
1
153.
154.
Klingerit 2 mm
m2
1
Klingerit 3 mm
m2
1
155.
156.
Koleno bakarno Ø 22/90
kom
1
Kompenzator 1"
kom
1
157.
158.
Kondez lonac NO 20 NP16
kom
1
Kondez lonac No 25 NP 16
kom
1
159.
160.
Kondez lonac NO15 NP 16
kom
1
Kuglični ležaj 22219 ck
kom
1
161.
162.
Kuglicni lezaj 6202
kom
1
Kuke za čiviluk
kom
1
163.
164.
Lanci-razni
m'
1
Ležaj 22208
kom
1
165.
Ležaj 22208
kom
1
57/254
58
Lezaj 25x52x15
kom
1
167.
168.
Ležaj 25x52x34
kom
1
Ležaj 30x62x38
kom
1
169.
170.
Ležaj 3204
kom
1
Ležaj 6003 zz
kom
1
171.
172.
Ležaj 6004 zz
kom
1
Lezaj 6202 zz
kom
1
173.
174.
Lezaj 6203 zz
kom
1
Lezaj 6204 zz
kom
1
175.
176.
Ležaj 6205
kom
1
Lezaj 6206 zz
kom
1
177.
178.
Lezaj 6208 zz
kom
1
Lezaj 6210 zz/c3
kom
1
179.
180.
Lezaj 6214 SKF
kom
1
Lezaj 6304 zz
kom
1
181.
182.
Ležaj 6305
kom
1
Ležaj 6306
kom
1
183.
184.
Ležaj 6307
kom
1
Ležaj 6310zz C3
kom
1
185.
186.
Ležaj 6403
kom
1
Ležaj kuglični 2205
kom
1
187.
188.
Ležaj kuglični 30206
kom
1
Ležaj kuglični 47x25x12 zz
kom
1
189.
190.
Lezaj kuglicni dvoredi 2211 K+H311
kom
1
Loptasta slavina 1/2" za paru
kom
1
191.
192.
Loptasta slavina za paru 1"
kom
1
Loptasta slavina za paru 3/4"
kom
1
193.
194.
Loptasta slavina za paru 3/8"
kom
1
Manometar Ø 100 1/2" 0-10 bara
kom
1
195.
196.
Manometar Ø 100 1/2" 0-25 bara
kom
1
Manometar Ø 100 1/2" 0-4 bara
kom
1
197.
198.
Manometar Ø 100 1/2" 0-6 bara
kom
1
Manometar Ø 160 1/2" 0-25 bara
kom
1
199.
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-16 bara
kom
1
166.
58/254
200.
59
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-6 bara
kom
1
201.
202.
Masinski vijak M 8 x 50mm
kom
1
Masinski zavrtanj M 8 x 20
kom
1
203.
204.
Masinski zavrtanj M 10 x 100
kom
1
Masinski zavrtanj M 10 x 30
kom
1
205.
206.
Masinski zavrtanj M 10 x 40
kom
1
Masinski zavrtanj M 10 x 50
kom
1
207.
208.
Masinski zavrtanj M 6 x 30
kom
1
Masinski zavrtanj M 6 x40
kom
1
209.
210.
Masinski zavrtanj M 8 x 30
kom
1
Masinski zavrtanj M 8 x 40
kom
1
211.
212.
Masinski zavrtannj M 6x 20
kom
1
Merna traka 3m.
kom
1
213.
214.
Mesingana žica
kg
1
Metalne kutije-razne
kg
1
215.
216.
Metalni profili-razni
kg
1
Metalni tipli Ø 10
kom
1
217.
218.
Metalni tipli Ø 12
kom
1
Metalni tipli Ø 8
kom
1
219.
220.
Navojna šipka 18mmx1m
kom
1
Navojna šipka M 10x1m
kom
1
221.
222.
Navojna šipka M12x1m
kom
1
Navojna šipka M6x1m
kom
1
223.
224.
Navojna šipka M8x1m
kom
1
Navrtka M 10mm
kom
1
225.
226.
Navrtka M 12mm
kom
1
Navrtka M 4mm
kom
1
227.
228.
Navrtka M 5mm
kom
1
Navrtka M 6mm
kom
1
229.
230.
Navrtka M 8mm
kom
1
Navrtka M16mm
kom
1
231.
232.
Navrtka M18mm
kom
1
Nepovratni ventil NO 100 NP 16
kom
1
233.
Nepovratni ventil No 25 NP 16
kom
1
59/254
60
Nepovratni ventil No 32 NP 16
kom
1
235.
236.
Nepovratni ventil za paru 3/4"
kom
1
Nosač nut za radijator
kom
1
237.
238.
Opruge za brave
kom
1
Oring 6,3x2,4mm
kom
1
239.
240.
Oring 11,3x2,4mm
kom
1
Oring 23x1,8
kom
1
241.
242.
Ozračna slavina ručna 1/2"
kom
1
Ozračna slavina ručna 3/8"
kom
1
243.
244.
Parni ventil propusni NO 100 NP 16
kom
1
Parni ventil propusni NO 20 NP 16-JAKSA
kom
1
245.
246.
Parni ventil propusni NO 32 NP 16
kom
1
Parni ventil propusni NO 40 NP 16
kom
1
247.
248.
Parni ventil propusni NO 50 NP 16
kom
1
Parni ventil propusni NO 65 NP 16
kom
1
249.
250.
Parni ventil propusni NO 80 NP 16
kom
1
Perifleks spojnice 10-212
kom
1
251.
252.
Perifleks spojnice 10-262
kom
1
Perifleks spojnice 10-312
kom
1
253.
254.
Perifleks spojnice 10-361
kom
1
Pletivo OK 2.5cm
m2
1
255.
256.
Pletivo OK 4cm
m2
1
Pletivo OK 5cm
m2
1
257.
258.
Ploča za sečenje fi 230x1.5mm
kom
1
Ploca za secenje Ø 115/1
kom
1
259.
260.
Ploca za secenje Ø 115/3mm
kom
1
Ploca za secenje Ø 180/2
kom
1
261.
262.
Ploca za secenje Ø 180/3mm
kom
1
Podloška 18mm obična
kom
1
263.
264.
Podloska Ø 10 obicna
kom
1
Podloska Ø 10mm elasticna
kom
1
265.
266.
Podloška Ø 4mm
kom
1
Podloška Ø 5mm
kom
1
267.
Podloska Ø 6 elasticna
kom
1
234.
60/254
268.
61
Podloska Ø 6 obicna
kom
1
269.
270.
Podloska Ø 8 elasticna
kom
1
Podloska Ø 8 obicna
kom
1
271.
272.
Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 40
kom
1
Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 65
kom
1
273.
274.
Pop zakovica 3,8 mmx12mm
kom
1
Pop zakovica 3x8 mm
kom
1
275.
276.
Pop zakovica 4x16 mm
kom
1
Pop zakovica Ø 4 x 8mm
kom
1
277.
278.
Pop zakovica Ø 4x10mm
kom
1
Pop zakovica Ø 5 x 8mm
kom
1
279.
280.
Pop zakovice 5x20mm
kom
1
Prohromska zica 1mm
kg
1
281.
282.
Prohromski lim
kg
1
Radijalni ležaj 6206 zz
kom
1
283.
284.
Radijalni ležaj 6306 otvoren
kom
1
Radijalni ležaj 6403 zz
kom
1
285.
286.
Radijator AL (članak)
kom
1
Radijator aluminijumski, članak od 60cm
kom
1
287.
288.
Radijator aluminijumski, članak od 80cm
kom
1
Radijator liveni (članak)
kom
1
289.
290.
Radijator panelni sa ventilima
m'
1
Ravno zaporni ventil 20/16
kom
1
291.
292.
Ravno zaporni ventil 25/16
kom
1
Ravno zaporni ventil 32/16
kom
1
293.
294.
Ravnozaporni ventil 15/16
kom
1
Ravnozaporni ventil 50/16
kom
1
295.
296.
Ravnozaporni ventil 80/16
kom
1
Reducir 5/4"-1/2"
kom
1
297.
298.
Ringlice-reza
kom
1
Rukavice zastitne-zidarske
kom
1
299.
300.
Samorezajuci zavrtanj razni
kom
1
Šarka mašinska Ø16mm
kom
1
301.
Šarka mašinska Ø18mm
kom
1
61/254
302.
62
Šarka za vrata-špilti
kom
1
303.
304.
Semaring 110x130x13
kom
1
Semering 25x35x7
kom
1
305.
306.
Semering 25x40x7
kom
1
Semering 25x42x7
kom
1
307.
308.
Semering 26x52x8
kom
1
Semering 32x50x10
kom
1
309.
310.
Semering 35x20x7
kom
1
Semering 45x62x7
kom
1
311.
312.
Semering 52x30x8
kom
1
Semering A20-38-8
kom
1
313.
314.
Semering A20-42-7
kom
1
Sild sa kvakom
kom
1
315.
316.
Silikon-crveni za dihtunge 300ml
kom
1
Spojnica bakarna Ø 22
kom
1
317.
318.
Spojnica Cu Ø 15
kom
1
Šraf za salonit
kom
1
319.
320.
Srebrna žica
kg
1
Sredstvo za zaptivanje ,,Vurth" 300ml
kom
1
321.
322.
Štopbiksne za parni ventil NO 150 NP 16
kom
1
Teflon traka šira 19mmx15mx0.20mm
kom
1
323.
324.
Teflonske membrane 1"
kom
1
Teflonske podloške 1/2"
kom
1
325.
326.
Teflonske podloške 3/4"
kom
1
Teflonske podloške 3/8"
kom
1
327.
328.
Tiplovi guzvajuci Ø16
kom
1
Tiplovi Ø 10
kom
1
329.
330.
Tiplovi Ø 12
kom
1
Tiplovi Ø 6
kom
1
331.
332.
Tiplovi Ø 8
kom
1
Tocak neokretni sa prirubnicom Ø 80 kuglicni lezaj
kom
1
333.
334.
Tocak okretni sa prirubnicom i kocnicom Ø 80 kuglicni l
ezaj
Tocak sa prirubnicom i okretnom viljuskomØ200
kom
1
kom
1
335.
Tocak sa prirubnicom neokretnom viljuskomØ 200
kom
1
62/254
63
Tocak za bol.krevet antistatik 159 Ø125
kom
1
337.
338.
Tocakza bol.krevet antistatik 160 Ø125
kom
1
Točkić Ø 100 sa kočnicom
kom
1
339.
340.
Tockic Ø 125
kom
1
Tockic Ø 200
kom
1
341.
342.
Tockic Ø 50
kom
1
Tockic Ø 80
kom
1
343.
344.
Tockic Ø 80 sa prirubnicom okretni
kom
1
Tockic Ø100 okretni
kom
1
345.
346.
Točkić obrtni Ø150 gumeni
kom
1
Trukeri PVC-beli
kom
1
347.
348.
TVL-razni
kg
1
Ventil elektromagnetni za vazduh 1/2"
kom
1
349.
350.
Ventil radijatorski 1/2"
kom
1
Vijak 3.5x16 mm
kom
1
351.
352.
Vijak 3.5x20 mm
kom
1
Vijak 3.5x50 mm
kom
1
353.
354.
Vijak 4x20 mm
kom
1
Vijak 4x50 mm
kom
1
355.
356.
Vijak 5x100 mm
kom
1
Vijak 5x20 mm
kom
1
357.
358.
Vijak 5x60 mm
kom
1
Vijak 5x80 mm
kom
1
359.
360.
Vijak Ø 3x35mm
kom
1
Vijak Ø 4,2x40mm
kom
1
361.
362.
Vijak Ø 4,2x50mm
kom
1
Vijak Ø 4,2x60mm
kom
1
363.
364.
Vijak Ø3,9x10mm
kom
1
Vijak Ø6x80 sa OK glavom
kom
1
365.
366.
Vijak sa ok glavom 5x60
kom
1
Vijak sa ok glavom 8x100
kom
1
367.
368.
Vijak sa ok glavom Ø10
kom
1
Vijak sa ok glavom Ø12
kom
1
369.
Vijak sa ok glavom Ø16
kom
1
336.
63/254
370.
64
Vijak samorezivi 3,9x32
kom
1
371.
372.
Vijak za drvo 5x40
kom
1
Vijak za drvo 5x50
kom
1
373.
374.
Vijak za drvo 6x120
kom
1
Vijak za drvo 6x50mm
kom
1
375.
Vijak za salonit Ø8x120
kom
1
UKUPNA VREDNOST (bez PDV):
Popust % :
UKUPNA VREDNOST SA POPUSTOM (bez PDV):
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
64/254
Партија 4- Расвета
Rb.
1
1.
2.
POPUNJAVA PONUĐAČ
Naziv dobra
2
J.m.
3
Kol.
Jed.
cena
Ukupno
4X5
Komercijalni naziv
Proizvodjač
4
5
6
7
8
Fluo armatura 3x36 W sa senilom
kom
1
Fluo armatura VTA 1x40 sa senilom
kom
1
3.
4.
Fluo cev 16W FEP sa dva pina
kom
1
Fluo cev 16W sa četiri pina
kom
1
5.
6.
Fluo cev 18W
kom
1
Fluo cev 20W
kom
1
7.
8.
Fluo cev 22W okrugla
kom
1
Fluo cev 26W FEP
kom
1
9.
10.
Fluo cev 36W
kom
1
Fluo cev 40 W
kom
1
11.
12.
Fluo cev 58W
kom
1
Fluo cev 6W (panik svetiljka)
kom
1
13.
14.
Fluo cev 8W (panik svetiljka)
kom
1
Fluo cev za foto terapiju TL-20W/52, G13,L=604mm
kom
1
15.
16.
Fluo cevi za dezinfekciju TUV 30W-G30T8, G13, L=908
.8mm
Kugla opal
kom
1
kom
1
17.
18.
Kugla sa armaturom kosa-prava
kom
1
Led cev T-8, 1200mm, 4000k
kom
1
19.
20.
Led cev T-8, 1500mm, 4000k
kom
1
Led cev T-8, 600mm, 4000k
kom
1
21.
22.
Nosac fluo cevi G13-26.110 IP65
kom
1
Nosac fluo cevi G13-26.220 IP65
kom
1
23.
24.
Nosač fluo cevi sa starterom
kom
1
Nosač fluo cevi svetiljke Elektrokovina FSN
kom
1
25.
26.
Nosač fluo cevi za raster svetiljku
kom
1
Nosač startera
kom
1
27.
28.
Panik svetiljka
kom
1
Plafonjera 2xE27, 75W
kom
1
29.
Prekidač medjugajtanski
kom
1
65/254
30.
66
Prekidač naizmeničnii
kom
1
31.
32.
Prekidač obični
kom
1
Prekidač obični OG
kom
1
33.
34.
Prekidač serijski
kom
1
Prekidač serijski OG
kom
1
35.
36.
Prekidač unakrsni
kom
1
Prigušnica 125 W
kom
1
37.
38.
Prigušnica 16w - FEP svetiljka
kom
1
Prigušnica 18W
kom
1
39.
40.
Prigušnica 20 W
kom
1
Prigušnica 250 W
kom
1
41.
42.
Prigušnica 40 W
kom
1
Prigušnica 58 W
kom
1
43.
44.
Prigušnica elektronska 2x18W
kom
1
Prigušnica elektronska 2x36W
kom
1
45.
46.
Prigušnica elektronska 2x58W
kom
1
Prigušnica elektronska 4x18W
kom
1
47.
48.
Prigušnica MHI 400W
kom
1
Reflektor MH 150W za spoljnu montažu sa metalhaloge kom
nom sijalicom
Sijalica 100 W E 27
kom
1
Sijalica 230V/40W E14
kom
1
51.
52.
Sijalica 24V/25W E14
kom
1
Sijalica 25W E27
kom
1
53.
54.
Sijalica 26W/840 D2 dva pina 230V
kom
1
Sijalica 60W E27 u boji
kom
1
55.
56.
Sijalica 75W, E 27
kom
1
Sijalica halogena linearna 300 W
kom
1
57.
58.
Sijalica led E27 12W
kom
1
Sijalica linearna 150W za reflektor G-24Q-3
kom
1
59.
60.
Sijalica metal-halogena 150W E-40
kom
1
Sijalica metal-halogena 250W E-40
kom
1
61.
62.
Sijalica metal-halogena 400W E-40
kom
1
Sijalica signalna-tinjalica
kom
1
63.
Sijalica štedljiva 23W E-27
kom
1
49.
50.
1
66/254
67
Sijalica štedljiva 11W E-27
kom
1
65.
66.
Sijalica štedljiva 20W E-27
kom
1
Sijalica štedna kompakt fluo 26W/840/4P G-24Q-3
kom
1
67.
68.
Sijalica živina 125 W
kom
1
Sijalica živina 250 W
kom
1
69.
70.
Sijalično grlo keramičko
kom
1
Sijalično grlo keramičko (za plafonjere)
kom
1
71.
72.
Starteri S10
kom
1
Starteri S2
kom
1
73.
74.
Svetiljka "Strela" 1x18 FEP
kom
1
Svetiljka 2x18 antivandal
kom
1
75.
76.
Svetiljka 2x36w sa opalnim difuzorom-nadgradna
kom
1
Svetiljka 2x58w IP65 EKV Tornado
kom
1
77.
78.
Svetiljka 4x18W Raster
kom
1
Svetiljka 4x36W Raster
kom
1
79.
80.
Svetiljka baktericidna (30 W)
kom
1
Svetiljka fluo FSN 336 SR
kom
1
81.
82.
Svetiljka klassicasc/la T8 2X36V OMS
kom
1
Svetiljka panik anti-vandal 100W Cono
kom
1
83.
84.
Svetiljka reflektor u ex izvedbi 150W
kom
1
Svetiljka sa crvenim staklom za signalizaciju rada rentg
ena
Svetiljka sa oranz staklom za signalizaciju rada rentgen
a
Svetiljka stubna sa prigušnicom 125W ulična
kom
1
kom
1
kom
1
87.
88.
Svetiljka živina kosa sa šeširom 125W
kom
1
Svetiljke 2x18 W raster ugradna
kom
1
89.
90.
Svetiljke 2x 36 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 2x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
91.
92.
Svetiljke 2x18 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 2x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
93.
94.
Svetiljke 2x36 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
95.
96.
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 2x58 W raster nadgradna
kom
1
97.
Svetiljke 2x58 W raster ugradna
kom
1
64.
85.
86.
67/254
98.
68
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
99.
100.
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 3x36 W raster nadgradna
kom
1
101.
102.
Svetiljke 3x36 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 3x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
103.
104.
Svetiljke 3x58 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 3x58 W raster ugradna
kom
1
105.
106.
Svetiljke 4x 36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
107.
108.
Svetiljke 4x18 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x18 W raster ugradna
kom
1
109.
110.
Svetiljke 4x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 4x36 W raster nadgradna
kom
1
111.
112.
Svetiljke 4x36 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 4x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
113.
114.
Svetiljke 4x58 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x58 W raster ugradna
kom
1
115.
Upaljač za MH sijalice 70-400W
kom
1
UKUPNA VREDNOST (bez PDV):
Popust % :
UKUPNA VREDNOST SA POPUSTOM (bez PDV):
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
68/254
Партија 5 - Батерија
Rb.
1
1.
2.
POPUNJAVA PONUĐAČ
Naziv dobra
2
J.m.
3
Kol.
Jed.
cena
Ukupno
4X5
Komercijalni naziv
Proizvodjač
4
5
6
7
8
Akumulator 6 V / 2,8 Ah, VRLA, AGM
kom
1
Akumulator 6 V / 3,2 Ah, VRLA, AGM
kom
1
3.
4.
Akumulator 6V /12Ah VRLA, AGM
kom
1
Akumulator 6V /4.2Ah VRLA, AGM
kom
1
5.
6.
Akumulator 12 V / 0,8 Ah, VRLA, AGM
kom
1
Akumulator 12 V / 1,2 Ah, VRLA, AGM
kom
1
7.
8.
Akumulator 12 V/ 28 Ah VRLA, AGM
kom
1
Akumulator 12V /12Ah VRLA, AGM
kom
1
9.
10.
Akumulator 12V /140Ah, olovni
kom
1
Akumulator 12V /2.3Ah VRLA, AGM
kom
1
11.
12.
Akumulator 12V /7,2 Ah VRLA, AGM
kom
1
Akumulator 12V/143 Ah, olovni
kom
1
13.
14.
Akumulator 12V/18Ah VRLA, AGM
kom
1
Baterija LR41 / AG3
kom
1
15.
16.
Baterija LR44 / AG 13
kom
1
Baterija 1,2V / 1600Ah standard sa ušicama
kom
1
17.
18.
Baterija 1,2V / 2200Ah standard sa ušicama, NiMH
kom
1
Baterija 1,2V / 3000Ah 22x43mm sa ušicama
kom
1
19.
20.
Baterija 1,2V / 3700Ah 18x65mm sa ušicama
kom
1
Baterija 1,2V, 1100mAh, AA, NiCd
kom
1
21.
22.
Baterija 1.2 V / 1300 mAh, AA, NiMH
kom
1
Baterija 1.2 V / 2600 mAh, AA, NiMH
kom
1
23.
24.
Baterija 1.2 V /1100 mAh, AA, NiMH
kom
1
Baterija 1.2 V /2000 mAh, AA, NiMH
kom
1
25.
26.
Baterija 1.2V / 1000 mAh, AAA, NiMH
kom
1
Baterija 1.2V / 3000mAh, R20, NiMH
kom
1
27.
28.
Baterija 1.2V / 800mAh, AAA, NiMH
kom
1
Baterija 1.5V / LR14 alkalne
kom
1
29.
Baterija 1.5V / LR20 alkalne
kom
1
69/254
70
Baterija 1.5V / LR3 alkalne
kom
1
31.
32.
Baterija 1.5V / LR6 alkalne
kom
1
Baterija 1.5V / LR9 alkalne
kom
1
33.
34.
Baterija 2CR5(6V)Lithium
kom
1
Baterija 3,6 V / 600 mAh (za tel. Panasonik)
kom
1
35.
36.
Baterija 3.5VNiCd Heine X-0299380
kom
1
Baterija 3V Varta CR2
kom
1
37.
38.
Baterija 4,8V/600mAh (za tel.Panasonik)
kom
1
Baterija 4.8V / 400mAh, AA, NiMH
kom
1
39.
40.
Baterija 6LR 61, 9V
kom
1
Baterija 6LR61, 9V, 200mAh, AA, NiMH
kom
1
41.
42.
Baterija CR-2025, 3V, Li
kom
1
Baterija CR-2032, 3V, Li
kom
1
43.
44.
Baterija CR-2430, 3V, Li
kom
1
Baterija DM-12V 3.3Ah
kom
1
45.
46.
Baterija litijum 6V 1300mAh 2CR5 za dermoskop Dermli kom
te DL100 3Gen
Baterija litijumska 3V 1800mAh CR17335SE ekv Sanyo kom
1
47.
Baterija punjiva 1.2V / 3500 mAh, R14, NiMH
1
30.
kom
1
UKUPNA VREDNOST (bez PDV):
Popust % :
UKUPNA VREDNOST SA POPUSTOM (bez PDV):
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
Napomena za partiju:
70/254
Партија 6-Инсталациони електро материјал
Rb.
1
1.
2.
Naziv dobra
2
POPUNJAVA PONUĐAČ
J.m.
3
Kol.
Jed.
cena
Ukupno
4X5
Komercijalni naziv
Proizvodjač
4
5
6
7
8
Dozna 4M Aling mode
kom
1
Dozna 5M Aling mode
kom
1
3.
4.
Dozna 7M Aling mode
kom
1
Dozna za beton Ø78
kom
1
5.
6.
Dozna za beton fi. 60
kom
1
Kabl FTP KAT.6 HF
m'
1
7.
8.
Kabl GG-J 3x2.5mm2
m'
1
Kabl GG-J 3X1.5mm2
m'
1
9.
10.
Kabl GG-J 5x2,5mm2
m'
1
Kabl J-H(St)H 2x2x0.8mm
m'
1
11.
12.
Kabl LiYCY 2x1 mm2
m'
1
Kabl N2XH 3x1,5mm2
m'
1
13.
14.
Kabl N2XH 3x2,5mm2
m'
1
Kabl N2XH 4x1,5mm2
m'
1
15.
16.
Kabl N2XH 5x10 mm2
m'
1
Kabl N2XH 5x2,5mm2
m'
1
17.
18.
Kabl N2XH 5x4mm2
m'
1
Kabl N2XH 5x6mm2
m'
1
19.
20.
Kabl PP00 4 x 16mm2
m'
1
Kabl PP00 3x1,5 mm2
m'
1
21.
22.
Kabl PP00 3x2.5 mm2
m'
1
Kabl PP00 4x25mm2
m'
1
23.
24.
Kabl PP00 5x10mm2
m'
1
Kabl PP00 5x2,5mm2
m'
1
25.
26.
Kabl PP00 5x4mm2
m'
1
Kabl PP-Y 2x1.5mm2
m'
1
27.
28.
Kabl PP-Y 3x1.5mm2
m'
1
Kabl PP-Y 3x2,5mm2
m'
1
29.
Kabl PP-Y 4x1.5mm2
m'
1
71/254
72
Kabl PP-Y 5x1,5 mm2
m'
1
31.
32.
Kabl PP-Y 5x2.5mm2
m'
1
Kabl PP-Y 5x6mm2
m'
1
33.
34.
Kabl RG6 HF
m'
1
Kutija PVC razvodna 150x150mm
kom
1
35.
36.
Kutija PVC razvodna OG
kom
1
Kutija PVC uzidna 250x220mm
kom
1
37.
38.
Kutija razvodna dozna Ø60
kom
1
Kutija za izjednacavanje potencijala PS90
kom
1
39.
40.
L ugao za POK 20x20mm
kom
1
L ugao za POK 40x25mm
kom
1
41.
42.
Maska slepa 1M Aling mode
kom
1
Nosač mehanizma 4M Aling
kom
1
43.
44.
Nosač mehanizma 5M Aling
kom
1
Nosač mehanizma 7M Aling
kom
1
45.
46.
Obujmice Ø16
kom
1
Okvir 4M beli Aling
kom
1
47.
48.
Okvir 5M beli Aling
kom
1
Okvir 7M beli Aling
kom
1
49.
50.
Osigurač automatski 1 A
kom
1
Osigurač automatski 10 A
kom
1
51.
52.
Osigurač automatski 100A Merlin Gerin C120n 3p 100A kom
C 18367
Osigurač automatski 16 A
kom
1
53.
54.
Osigurač automatski 20 A
kom
1
Osigurač automatski 25 A
kom
1
55.
56.
Osigurač automatski 32 A
kom
1
Osigurač automatski 32 A vezani 3/1
kom
1
57.
58.
Osigurač automatski 4 A
kom
1
Osigurač automatski 40 A
kom
1
59.
60.
Pertinaks d-4mm
m2
1
PNK 50 kanal metalni perforirani 50x20mm
m'
1
61.
62.
Podne kanalice LEGRAND 92x20 mm kat. Br. 328.00
m'
1
POK kanal 16x16 na lepljenje
m'
1
63.
POK kanal 16x16
m'
1
30.
1
72/254
64.
73
POK kanal 16x16mm (bezhalogeni)
65.
66.
POK kanal 16x25
67.
68.
m'
1
m'
1
kom
1
POK kanal 16x25mm (bezhalogeni)
m'
1
POK kanal 20x20 samolepljivi
m'
1
69.
70.
POK kanal 20x20(bezhalogeni)
m'
1
POK kanal 25x25
m'
1
71.
72.
POK kanal 25x25 na lepljenje
kom
1
m'
1
73.
74.
POK kanal 25x40 mm (bezhalogeni)
75.
76.
POK kanal 25x40x2000
POK kanal 16x25 na lepljenje
POK kanal 25x25mm(bezhalogeni)
m'
1
kom
1
m'
1
POK kanal 30x25 samolepljivi
kom
1
77.
78.
POK kanal 40x20 na lepljenje
kom
1
POK kanal 40x40
m'
1
79.
80.
POK kanal 40x40mm (bezhalogeni)
m'
1
POK kanal 40x60
m'
1
81.
82.
POK kanal 60 x 60 mm
83.
84.
85.
86.
POK kanal 25x40 na lepljenje
m'
1
kom
1
POK kanal 60x60(bezhalogeni)
m'
1
POK kanal perforirani 25x25
m'
1
Prekidac Kipp 16A 230V
kom
1
Prekidač KS 125A sa produženim pogonom
kom
1
87.
88.
Priključnica 2P+E, 2M Aling, 16A
kom
1
Prikljucnica monofazna
kom
1
89.
90.
Prikljucnica monofazna IP65
kom
1
Priključnica monofazna dupla
kom
1
91.
92.
Priključnica monofazna OG 230V
kom
1
Priključnica RJ-11 uzidna
kom
1
93.
94.
Priključnica RJ-45 1M (kat.6) Aling
kom
1
Priključnica RJ-45 dupla/CAT 6/-, uzidna
kom
1
95.
96.
Priključnica trofazna
kom
1
Prključnica trofazna OG 400V
kom
1
97.
Šina za automatske osigurače(1m)
kom
1
POK kanal 60x40 na lepljenje
73/254
98.
74
Šina za osigurače CU RST
m'
1
99.
100.
Spliter TV 1/2 za kabal
kom
1
Spratna tabla od 12 osigurača
kom
1
101.
102.
Spratna tabla od 24 osigurača
kom
1
Spratna tabla za 36 osigurača
kom
1
103.
104.
Traka za uzemljenje 20x3mm
m'
1
Traka za uzemljenje 25x4mm
m'
1
105.
106.
Ukrsni komad
kom
1
Unutrašnji ugao za POK kanalicu 16x16
kom
1
107.
108.
Utičnica mozaik 2M 2P+E.16A,Bela LG
kom
1
Utičnica računarska mozaik RJ45.FTP,cat.6 bela
kom
1
109.
110.
UTP patch kabal (licnasti) Cat6,bez halogena,nezapalji
m'
v
UTP wall kabal (pun presek) omotač nezapaljiv i bez hal m'
ogena Cat6
Uvodnik PG 16
kom
1
Uvodnik PG 35
kom
1
113.
114.
Zatega za snop Al 16mm2
kom
1
Zvono bežično-električno
kom
1
115.
116.
Zvono električno
kom
1
Zvono za na sinu automatsko
kom
1
111.
112.
1
1
UKUPNA VREDNOST (bez PDV):
Popust % :
UKUPNA VREDNOST SA POPUSTOM (bez PDV):
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
74/254
75
Napomena za sve partije
- Ponuda mora da obuhvati sva tražena dobra. Ukoliko ponudjač ne ponudi (popuni) sve stavke, ponuda će biti odbijena kao neispravna.
- Ponudjač je dužan da popuni sve kolone.
- Nije dozvoljeno vršiti bilo kakve prepravke i dopune obrasca.
- U slučaju da ponudjač daje popust na ponudjenu cenu, mora navesti ovaj popust u ponudi i uračunati ga u konačnu cenu ponude. Ukoliko je dat popust, predmet
ponderisanja je cena sa uračunatim popustom. Ponudjeni popust se ne odnosi na rok plaćanja.
- Ponuda mora biti potpisana i overena od strane ovlašćenog lica.
Ukoliko ponudjači podnose zajedničku ponudu, grupa ponudjača može da se opredeli da obrazac ponude (Prilog 5.1) potpisuju i pečatom overavaju svi ponudjači iz
grupe ponudjača ili grupa ponudjača može da odredi jednog ponudjača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude (Prilog 5.1).
75/254
Прилог број 6.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Услови за учешће у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76. Закона:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ за правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника)
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта)
3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време слања позива за подношење понуда.
Доказ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
76/254
4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији.
Доказ: Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова
управа
Доказ: Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се
налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.
5) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Докази: Решење Министарства здравља за обављање одговарајуће делатности и дозвола за стављање
у промет производа (Решење Агенције за лекове и медицинска средства које мора бити издато у
складу са Законом о лековима и медицинским средствима (''Сл.гласник РС'' бр.30/2010 и 107/12). У
случају да понуђач достави решење о упису мед. средства у Регистар, које не гласи на његово име,
већ на име неког другог правног лица, исти мора приложити овлашћење носиоца решења о упису, да
може се користити достављеним решењем).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетом, односно да је понуђач за претходне три године 2012, 2013 и 2014. година)
имао укупне приходе од обављања делатности која је предмет набавке у висини од минимум
10.000.000,00 динара.
Доказ: Биланс стања и успеха за претходне три године ( 2012, 2013 и 2014. година) или извештај о
бонитету који издаје Агенција за привредне регистре.
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и
кадровским капацитетом.
7.1.Довољан технички капацитет
– да понуђач располаже са најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне
набавке
Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже са најмање једним доставним возилом за
испоруку предмета јавне набавке.
7.2 Довољан кадровски капацитет – да понуђач пре позива за подношење понуда има у радном
односу на неодређено време, одређено време или уговором о раду најмање два запослена.
Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) у којој наводи која су лица запослена, датум када су та лица засновала
радни однос на неодређено време, одређено време или склопљен уговор о раду.
77/254
Прилог број 6.а.
Услови које мора да испуни подизвођач
у складу са чланом 80. Закона о ЈН
Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти oбaвeзних услове који су
наведени у прилогу број 6. (услови од 1 – 4 ), a дoкaз o испуњeнoсти услoвa који је наведен у прилогу
број 6. (услов 5.) зa дeo нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.
Aкo je зa извршeњe дeлa jaвнe нaбaвкe чиja врeднoст нe прeлaзи 10% укупнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe
пoтрeбнo испунити oбaвeзaн услoв који је наведен у прилогу број 6. (услов 5.) пoнуђaч мoжe
дoкaзaти испуњeнoст тoг услoвa прeкo пoдизвoђaчa кojeм je пoвeриo извршeњe тoг дeлa нaбaвкe.
У погледу услова под тачком 6. (да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом)
и тачком 7. (да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом) подизвођачи морају
самостално да испуне и поменуте услове.
Прилог број 6.б.
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача
у складу са чланом 81. Закона о ЈН
Свaки пoнуђaч из групe пoнуђaчa мoрa дa испуни oбaвeзнe услoвe који су наведени у прилогу број 6.
(услови од 1 – 4 и 6), док услове под тачком 7. и 8. испуњавају заједно.
Услoв из прилога број 6. (тaчкa 5) дужaн je дa испуни пoнуђaч из групe пoнуђaчa кojeм je пoвeрeнo
извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг услoвa.
78/254
Прилог број 6.1.
Образац за оцену испуњености услова из чланова 75. и 76.
Закона о јавним набавкама
(Понуђач је дужан да у понуди документа која прилаже као доказе поређа редоследом као у
табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда неће
испуњавати законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке)
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
Назив документа
Датум
издавања
Издат од
стране
Извод из регистра надлежног државног органа (Агенције за
привредне регистре)
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности
4.1. Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле
обавезе које администрира ова управа
79/254
80
5.
6.
7.
4.2. Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе
за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Важећа дозвола за обављање делатности која представља
предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
Биланс стања и успеха за претходне три године (2011, 2012. и
2013. година) или извештај о бонитету који издаје Агенција за
привредне регистре
7.1. Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од
овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу) којом потврђује да располаже са најмање
једним доставним возилом за испоруку предмета јавне
набавке.
7.2. Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од
овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу) у којој наводи која су лица запослена, датум
када су та лица засновала радни однос на неодређено време,
одређено време или склопљен уговор о раду.
место .................
датум .................
М. П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Докази под тачком 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ под тачком 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуде на Порталу
јавних набавки, одн. слања позива за подношење понуде.
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
и сл. се могу добити код следећих институција:
- Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
- Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/
- Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs
- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије www.minrzs.gov.rs
- Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
- Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама се могу доставити у
неовереним копијама, а нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд
пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja,
дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa Aкo пoнуђaч у
oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe дoстaви нa увид oригинaл или
oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву.
У складу са чланом 79. став 4 Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа уз обавезу понуђача да у својој понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
80/254
81
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама уз обавезу понуђача да у својој понуди достави изјаву
у кojoj нaвoди нa кojoj интернет страници су тражени подаци јавно доступни или да дoстaви
кoпиjу рeшeњa из AПР-a дa je уписaн у рeгистaр пoнуђaчa.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у
овом обрасцу.
81/254
Прилог број 7.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Закључен између:
Наручиоца Општа болница “Студеница“, са седиштем у Краљеву, улица Југ Богданова 110, кога
заступа директор Mr sci. med. др Зоран Мрвић, спец. дечије хирургије и деч. урологије (у даљем
тексту: Купац)
и
........................... са седиштем у ........................, улица ........................., кога заступа директор
......................... (у даљем тексту: Продавац),
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку број 12 – 01/15, за коју је наручилац
објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца, дана 04.02.2015. године, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
(„Службени гласник Републике Србије“, број 029/2013 , 033/2013 и 104/2013)
- Понуђач доставио понуду за партију _____ заведена код Наручиоца под бројем _________, у
свему у складу са конкурсном документацијом;
- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________,
од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у
складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“,
број 29/13, 033/13 и 104/2013)
Члан 1.
1.1.Предмет Уговора је купопродаја техничког материјала – партија ____, са испоруком на адресу
Купца: Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110, просторије магацина техничког
материјала, а у свему према понуди Продавца, заводни број Купца _______ од _____ 2015.
године која је достављена у отвореном поступку и прихваћена од стране стручне комисије
Купца.
1.2.Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана.
Члан 2.
2.1. Цене робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца _________ од ______ 2015.
године.
2.2. Вредност уговора:
- за партију 1 без ПДВ износи ___________ дин; са урачунатим ПДВ износи ____________ дин;
- за партију 2 без ПДВ износи ___________ дин; са урачунатим ПДВ износи ____________ дин;
- за партију 3 без ПДВ износи ___________ дин; са урачунатим ПДВ износи ____________ дин;
- за партију 4 без ПДВ износи ___________ дин; са урачунатим ПДВ износи ____________ дин.
- за партију 5 без ПДВ износи ___________ дин; са урачунатим ПДВ износи ____________ дин.
- за партију 6 без ПДВ износи ___________ дин; са урачунатим ПДВ износи ____________ дин.
2.3. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је
Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
82/254
83
2.4. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у случају промене
произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од најмање два
произвођача
2.5. Уколико је реч о увозним добрима промене цене могуће су у случају промена курса еура +/- 5%
по средњем курсу НБС
2.6. Понуђач нема право да тражи повећање цена у првих 4 месеца почев од дана закључења
уговора.
Члан 3.
3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 48 часа (и то у радно време од 08 – 14
часова) од писменог захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском
поштом у року од 24 сата од стране Продавца.
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писмени захтев из става 1. овог члана може доставити путем
факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем
факса или електронском поштом у року од 24 сата.
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са
позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.
3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на
прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке.
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.
Члан 4.
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу уплатом на
текући рачун Продавца.
4.2. Плаћање ће се извршити у року од 90 дана од дана пријема рачуна.
4.3. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу регистровану бланко
соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора, којом
гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза.
4.4. Купац задржава меницу за све време важења овог уговора.
4.5. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Купцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу
да менице може попунити у складу са овим уговором.
4.6. Уколико Продавац не поступи у року из става 3. овог члана, овај уговор се закључује са
одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице.
Члан 5.
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим
или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима.
5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узоке производа из
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико
83/254
84
поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе
падају на терет Продавца.
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству Продавца.
Члан 6.
6.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени
непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана,
испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.
6.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити приговор, а
Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник, који
потписују присутни представници обе уговорне стране.
6.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац је дужан
да, без одлагања а најкасније у року од 3 дана, отклони о свом трошку.
6.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у року од 3
дана од дана испоруке.
Члан 7.
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат непрописног
паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, Продавац је дужан да
недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац.
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац задржава право
да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу.
Члан 8.
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити у
обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од износа
уговорене цене из члана 1. овог Уговора, али не више од 5%.
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговрне казне.
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. овог
уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне казне захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику до пуног износа
претрпљене штете.
Члан 9.
9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша
сила.
Члан 10.
10.1. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима
чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља
на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.
Члан 11.
11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца својом
кривицом или грубом непажњом.
84/254
85
11.2. Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања
уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету коју је Купац у том
случају претрпео и дужан је да је надокнади.
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о чему ће
се сачинити записник.
Члан 12.
12.1. Овај уговор закључује се на период од 12 месеци.
Члан 13.
13.1. Уколико Продавац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин или уколико Купац не
прихвати промену цена на захтев Продавца овај уговор се може раскинути са отказним роком од
30 дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду уз обавезу Продавца да настави са
испоруком до истека отказног рока.
13.2. У случају делимичног раскида уговора, односно у случају раскида уговора у погледу једне или
више партија из члана 1. овог уговора, остале одредбе уговора остају на снази.
13.3. Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из члана 12. овог уговора, закључно са даном
утрошка укупно опредељених средстава Купца за добра која су предмет овог уговора о чему ће
Купац писмено обавестити Продавца.
Члан 14.
14.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву.
Члан 15.
15.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.
Члан 16.
16.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака
уговорна страна.
ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР
________________
ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР
______________
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
85/254
Прилог бр. 8.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Партија 1Електро материјал за одржавање
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Naziv dobra
J.m.
Kol.
Komercijalni
naziv proizvoda
Proizvođač
Rb.
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
1
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adresabilni javljac pozara opticki ALG-EN Qvadel kom
1
2.
Ampermetar 100/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
1
3.
Ampermetar 300/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
1
4.
Ampermetar 400/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
1
5.
Bakarna šina 25x3
m'
1
6.
Bakarna šina za aut. osigurače RST
m'
1
7.
Bakarna šina za sabirnicu ,,O" i ,,Z"
m'
1
8.
Bakarni češalj za automatske osigurače
m'
1
9.
Bimetal 0.5 - 18 A
kom
1
10.
Bimetal 18 - 40 A
kom
1
11.
Bimetal 40-63A
kom
1
86/254
87
12.
Buksne celicne 2.5 mm2
kom
1
13.
Burgija SDS 16x400x450
kom
1
14.
Burgija SDS 8x150x210
kom
1
15.
Četkice 6x6mm (grafitne)
kom
1
16.
Četkice 6x9mm (grafitne)
kom
1
17.
Cev PVC rebrasta Ø 23 mm
m'
1
18.
Cev PVC rebrasta Ø 29 mm
m'
1
19.
Cev PVC rebrasta Ø16 mm
m'
1
20.
Cev PVC samogasiva Ø 23mm
m'
1
21.
Cev PVC samogasiva Ø 29
m'
1
22.
Crevo Ø16mm PVC za klime
m'
1
23.
Crevo SAPA 36mm
m'
1
24.
Crevo SAPA izolovano fi 26 mm
m'
1
25.
Crevo silikonsko Ø 12/7mm
m'
1
26.
Crevo silikonsko Ø 15/7mm
m'
1
27.
Crevo silikonsko Ø 16/8mm
m'
1
28.
Dioda 1 N 4001
kom
1
29.
Dioda 1 N 4007
kom
1
30.
Dioda 1 N4001 SMD
kom
1
87/254
88
31.
Dioda 1 N4002 SMD
kom
1
32.
Dioda 1 N4004 SMD
kom
1
33.
Dioda 1 N4006 SMD
kom
1
34.
Dioda 1N4002
kom
1
35.
Dioda 1N4004
kom
1
36.
Dioda 1N4006
kom
1
37.
Dioda BY329/1200
kom
1
38.
Dioda BY500/400
kom
1
39.
Dioda ZF 2.4
kom
1
40.
Dioda ZF 5.1
kom
1
41.
Dugme potenciometra DP20-0
kom
1
42.
Dugme potenciometra DP4-0
kom
1
43.
Dugme sa oprugom za TA peć
kom
1
44.
Dugme za regulacioni termostat
kom
1
45.
Elektromagnet za PP klapnu DM-4 KLADIVARŽIRI
kom
1
46.
Elektromagnet za PP klapnu TEHNODEL, EMK4, 25VA, 230V
kom
1
47.
Elektromagnetni razvodnik 5/2 NO7 230V
kom
1
48.
Filter sušač ADK 083, Ø10
kom
1
49.
Fotorelej sa senzorom ,ETI 230V
kom
1
88/254
89
50.
Freon R 22(boca)
kom
1
51.
Freon R 407 (boca)
kom
1
52.
Freon R 410 (boca)
kom
1
53.
Freon R12(boca)
kom
1
54.
Freon R134(boca)
kom
1
55.
Freon R404(boca)
kom
1
56.
Grec B1000 C10000
kom
1
57.
Grec B1000 C25000
kom
1
58.
Grec B1000 C30000
kom
1
59.
Grec B380C5000
kom
1
60.
Grec B38C1500
kom
1
61.
Grec B500 C3700
kom
1
62.
Grec B500C10A
kom
1
63.
Grec B560 C15000
kom
1
64.
Grejač (cevni) 1000W za TA peć
kom
1
65.
Grejač (cevni) 1166 W za TA peć
kom
1
66.
Grejač (cevni) 1333 W za TA peć
kom
1
67.
Grejač (cevni) 2000W za TA peć
kom
1
68.
Grejač (cevni) 833W za TA peć
kom
1
89/254
90
69.
Grejač (spiralni) 1000W za TA peć
kom
1
70.
Grejač (spiralni) 1333Wza TA peć
kom
1
71.
Grejač (spiralni) 833W za TA peć
kom
1
72.
Grejac 2000W za protočni bojler Magnorom
kom
1
73.
Grejač cevasti 4000W 230V
kom
1
74.
Grejač liskunski 500 W 230V 400x50mm
kom
1
75.
Grejač liskunski 600W 230V
kom
1
76.
Grejač za destilator 2700W
kom
1
77.
Grejač za kiper 1750 W (230V)
kom
1
78.
Grejac za kiper 2000W (230V)
kom
1
79.
Grejač za mašinu za sudove Midea WQP129011C
kom
1
80.
Grejač za troetažnu pec 2300W
kom
1
81.
Grejna ploča 300x300mm
kom
1
82.
Grejna ploča Ø 100 mm
kom
1
83.
Grejna ploča Ø110mm
kom
1
84.
Grejna ploča Ø145mm
kom
1
85.
Grejna ploča Ø180mm
kom
1
86.
Grejna ploča Ø220mm
kom
1
87.
Grejna ploča Ø80mm
kom
1
90/254
91
88.
Grlo keramičko E-14
kom
1
89.
Grlo keramičko E-27
kom
1
90.
Grlo za halogenu sijalicu 22.8V 50W GY6.35
kom
1
91.
Hilzna za P/F kabal 1.5mm2
kom
1
92.
Hilzna za P/F kabal 10mm2
kom
1
93.
Hilzna za P/F kabal 16mm2
kom
1
94.
Hilzna za P/F kabal 2.5mm2
kom
1
95.
Hilzna za P/F kabal 25mm2
kom
1
96.
Hilzna za P/F kabal 35mm2
kom
1
97.
Hilzna za P/F kabal 4mm2
kom
1
98.
Hilzna za P/F kabal 6mm2
kom
1
99.
Igla pisača za EKG - T100
kom
1
100.
Indukciona lampica za bojler
kom
1
101.
Integralno kolo CA3130T
kom
1
102.
Integralno kolo ICL7109
kom
1
103.
Integralno kolo LM2917-8
kom
1
104.
Integralno kolo LM357
kom
1
105.
Integralno kolo LM741
kom
1
106.
Integralno kolo NE555
kom
1
91/254
92
107.
Integralno kolo SDA2516-2
kom
1
108.
Integralno kolo SFC 2741C
kom
1
109.
Integralno kolo TDA1512
kom
1
110.
Integralno kolo74ILS224
kom
1
111.
Integralno koloLM369
kom
1
112.
Ispitne pipalice DM PIP1/par
kom
1
113.
Izolaciona cev Ø 22/13mm
m'
1
114.
Izolator potporni 16mm M6
kom
1
115.
Izolator potporni 30mm M8
kom
1
116.
Izolir traka 20m
kom
1
117.
Kabl flet u boji 10x0,5mm
m'
1
118.
Kabl grejni 230V 20W L=10m
kom
1
119.
Kabl LiYCY 25x0,5mm
m'
1
120.
Kabl mrežni (kao za radio-kasetofon)
kom
1
121.
Kabl mrežni MK02 (za računar)
kom
1
122.
Kabl P/F 10mm2
m'
1
123.
Kabl P/F 6mm2
m'
1
124.
Kabl P/F 1.5mm2
m'
1
125.
Kabl P/F 16mm2 (crna)
m'
1
92/254
93
126.
Kabl P/F 16mm2 (žuto-zelena)
m'
1
127.
Kabl P/F 2.5mm2
m'
1
128.
Kabl P/F 25mm2
m'
1
129.
Kabl P/F 4mm2
m'
1
130.
Kabl PP-L 2x0,75mm
m'
1
131.
Kabl PP-L 3 x 2.5mm2
m'
1
132.
Kabl PP-L 3x1,5mm2
m'
1
133.
Kabl PP-L 5x2.5mm2
m'
1
134.
Kabl PP-L 5x1.5mm2
m'
1
135.
Kabl produžni (3G+prekidač) od 3m
kom
1
136.
Kabl produžni (6G+prekidač) 5m
kom
1
137.
Kablovska spojka 16mm2
m'
1
138.
Kablovska spojka 25mm2
kom
1
139.
Kablovska spojka 35mm2
m'
1
140.
Kablovska spojka 50mm2
m'
1
141.
Kablovska spojka 70mm2
m'
1
142.
Kalaj za lemljenje 0,7 250g
kom
1
143.
Kalaj za lemljenje 1mm 250gr.
kg
1
144.
Klema krokodil 16mm2
m'
1
93/254
94
145.
Klema krokodil 25mm2
m'
1
146.
Klema luster 1,5mm2
kom
1
147.
Klema luster 2.5mm2
kom
1
148.
Klema redna keramička 2.5mm2
kom
1
149.
Klema škaro 25-35mm2
kom
1
150.
Klema škaro 4-16mm2
kom
1
151.
Klema VS 10mm2
kom
1
152.
Klema VS 2.5-4 mm2
kom
1
153.
Klema VS 25mm2
kom
1
154.
Klema VS 6mm2
kom
1
155.
Klema za akumulatore-par (mesing)
kom
1
156.
Kondenzator 30 mF 400 V
kom
1
157.
Kondenzator 35µF za klimu
kom
1
158.
Kondenzator 35µF/250V
kom
1
159.
Kondenzator 40µF za klimu
kom
1
160.
Kondenzator 80mf 250V
kom
1
161.
Kondenzator elko 1500 micro 63V
kom
1
162.
Kondenzator elko 2200micro16V
kom
1
163.
Kondezator elko 2700micro 63V
kom
1
94/254
95
164.
Kondezator elko 1500 micro 6.6v
kom
1
165.
Kondezator elko 4,7mf 100V aksijalni
kom
1
166.
Kondezator keramicki 100nF
kom
1
167.
Kondezator keramicki 10nF
kom
1
168.
Kondezator keramicki 1pF
kom
1
169.
Kondezator keramicki 2.2pF
kom
1
170.
Kondezator keramicki 220pF
kom
1
171.
Kondezator keramicki 22pF
kom
1
172.
Kondezator keramicki 6.8pF
kom
1
173.
Kondezator keramicki22nF
kom
1
174.
Kondezator keramicki33nF
kom
1
175.
Konektor BULA 20 K-0
kom
1
176.
Konektor BULA 20 K-2
kom
1
177.
Konektor KB2-0
kom
1
178.
Konektor MDIN 6MK
kom
1
179.
Konektor MDIN 6ZP
kom
1
180.
Kontakti za sklopku CN 16 - glavni
kom
1
181.
Kontakti za sklopku CN 25 - glavni
kom
1
182.
Kontakti za sklopku CN 40 - glavni
kom
1
95/254
96
183.
Kontakti za sklopku K 60 - glavni
kom
1
184.
Kontaktor CN 100
kom
1
185.
Kontaktor CN 125
kom
1
186.
Kontaktor CN 16 230V
kom
1
187.
Kontaktor CN 20 230V
kom
1
188.
Kontaktor CN 25 230V
kom
1
189.
Kontaktor CN 45 230V
kom
1
190.
Kontaktor CN 60 230V
kom
1
191.
Kontaktor CN16/380V
kom
1
192.
Kontaktor CNM 12-22 230V
kom
1
193.
Kontaktor CNM 30-22 230V
kom
1
194.
Kontaktor K 10 230V
kom
1
195.
Kontaktor K 16 230V
kom
1
196.
Kontaktor K 22 230V
kom
1
197.
Kontaktor KO 20 230 V
kom
1
198.
Kontaktor CNM 22-22 230V
kom
1
199.
Kontaktor K 25 230V
kom
1
200.
Kontaktor K 30 230V
kom
1
201.
Kontaktor K 40 230V
kom
1
96/254
97
202.
Kontaktor K 45 230V
kom
1
203.
Kontaktor K 60 230V
kom
1
204.
Kontaktor K 80 230V
kom
1
205.
Kontaktor K100 230V
kom
1
206.
Kontaktor KN 6 230V sa nadgradnjom
kom
1
207.
Kontaktor KN 9 230V sa nadgradnjom
kom
1
208.
Kontaktor KNL 16 230V
kom
1
209.
Kontaktor KNL 30 230V
kom
1
210.
Kontaktor KNL 43-11 230V
kom
1
211.
Kontaktor KNL 63-11 230V
kom
1
212.
Kontaktor KO 22 230V
kom
1
213.
Kontaktor KO 42-16A 230V
kom
1
214.
Kontaktor KO 44-10A
kom
1
215.
Kontaktor KO 62 230V
kom
1
216.
Kontaktor R100A 230V ETI
kom
1
217.
Krajnja kapa parapeta
kom
1
218.
Kuciste osiguraca 5x20mm za print montažu
kom
1
219.
Kuciste osiguraca 6,3x32mm za print montažu
kom
1
220.
Kuciste za osigurac 6,3x32mm ugradno
kom
1
97/254
98
221.
Kuciste za osiguraca 5x20mm ugradni
kom
1
222.
Kuplung gumeni
kom
1
223.
Kutija razvodna OG HF
kom
1
224.
Led dioda 5Z-KB
kom
1
225.
Lepak super
kom
1
226.
Mikroprekidac "Sigma" TLV-10
kom
1
227.
Mrežni kabal MK1
kom
1
228.
Mrežni kabal MK2
kom
1
229.
Nadgradnja kontaktora KNL 30 (četvoropolna
nasadna jedinica)
kom
1
230.
Nosač spoljne jedinice(za klimu)
par
1
231.
Okidač naponski MX 28072
kom
1
232.
Okidač podnaponski MN 28082
kom
1
233.
Ortokapleri 4N 26
kom
1
234.
Ortokapleri 6N 136
kom
1
235.
Ortokapleri CNY 37
kom
1
236.
Osigurač nožasti NH-1 32-250A
kom
1
237.
Osigurač nožasti NH2 50-400A
kom
1
238.
Osigurač nožasti NH3 160-630A
kom
1
239.
Osigurač nožasti NHO 6-160A
kom
1
98/254
99
240.
Osigurač nožasti NHOO 2-160A
kom
1
241.
Osigurač stakleni 5x20 brzi 0,125-10A
kom
1
242.
Osigurač stakleni 5x20 tromi 0,16-10A
kom
1
243.
Osigurač stakleni 6x32 brzi 0,16-10A
kom
1
244.
Osigurač stakleni 6x32 tromi 0,2-10A
kom
1
245.
Osigurač termički 73-240 °C
kom
1
246.
Osigurač topljivi umetak D II 6-25 A
kom
1
247.
Osigurač topljivi umetak DIII 35-63A
kom
1
248.
Osigurač topljivi umetak DO1 2-16A
kom
1
249.
Osigurač topljivi umetak DO2 20-63A
kom
1
250.
Osigurač za spoljnu rasvetu 16A FRA16A
kom
1
251.
Otpornik 100K 0.25 W
kom
1
252.
Otpornik 10K 0.25 W
kom
1
253.
Otpornik 15K 1 W
kom
1
254.
Otpornik 1K 0.25 W
kom
1
255.
Otpornik 3.3K 0.25 W
kom
1
256.
Otpornik 3K3 1 W
kom
1
257.
Otpornik 5K 0.25 W
kom
1
258.
Paralelni indikator Q I P-2
kom
1
99/254
100
259.
Pasta za lemljenje
kom
1
260.
Patroni za pištolj za lepljenje
kom
1
261.
Podnožije releja 11-p
kom
1
262.
Podnozije YBN-R/3 za aut.javljac
kom
1
263.
Podnozja za integralna kola DIL 18
kom
1
264.
Podnozja za integralna kola DIL 8
kom
1
265.
Poklopac za doznu Ø60
kom
1
266.
Poklopac za doznu Ø78
kom
1
267.
Poklopac za PVC kutiju 100x100
kom
1
268.
Pomoćni kontakt ZBV101 NO
kom
1
269.
Pomoćni kontakti ZBV 101 NC
kom
1
270.
Postolje osigurača NH00
kom
1
271.
Postolje osigurača NH1
kom
1
272.
Postolje osigurača NH2
kom
1
273.
Postolje osigurača NH3
kom
1
274.
Postolje osigurača NHO
kom
1
275.
Potenciometar 500k 1w
kom
1
276.
Potenciometar linearni 470k
kom
1
277.
Potenciometar linearni 47k
kom
1
100/254
101
278.
Potenciometar linearni 0.25W
kom
1
279.
Potenciometar linearni 10k
kom
1
280.
Potenciometar linearni 220k
kom
1
281.
Potenciometar linearni 22k
kom
1
282.
Potenciometar linearni 4W
kom
1
283.
Potenciometar trimer 0.25W
kom
1
284.
Potenciometar trimer 100k
kom
1
285.
Prekidac Mikro P490
kom
1
286.
Prekidac Mikro P504
kom
1
287.
Prekidač 0/1 u ,,S" izvedbi nadgradni 16A
kom
1
288.
Prekidač 1-0-2 16A za promenu faza
kom
1
289.
Prekidač 4G 10 16A
kom
1
290.
Prekidač AS 160 A
kom
1
291.
Prekidač AS Minel 55-80A R-125
kom
1
292.
Prekidač grebenasti 2G-10U (0-1)
kom
1
293.
Prekidač grebenasti 2G-25U (0-1)
kom
1
294.
Prekidač grebenasti 4G-10U (0-1)
kom
1
295.
Prekidač grebenasti 4G-25U (0-1)
kom
1
296.
Prekidač grebenasti 4G-25U (1-0-2)
kom
1
101/254
102
297.
Prekidač grebenasti 2G-16U (1-0-2)
kom
1
298.
Prekidač grebenasti 4G -100U (0-1)
kom
1
299.
Prekidač grebenasti 4G -125U (0-1)
kom
1
300.
Prekidač grebenasti 4G -16U (1-0-2)
kom
1
301.
Prekidač grebenasti 4G -200U (0-1)
kom
1
302.
Prekidač grebenasti 4G- 63U (0-1)
kom
1
303.
Prekidač grebenasti 4G-16( 0-1)
kom
1
304.
Prekidač jednopolni OFF-ON 250V/10A
kom
1
305.
Prekidač kipp dvopolni O-1 p-321
kom
1
306.
Prekidač klip-klap dvopolni 16A
kom
1
307.
Prekidač mikro MS-361B-04
kom
1
308.
Prekidač OFF-ON 250V/10A Wipp P412
jednopolni
kom
1
309.
Prekidač OFF-ON 250V/16A Wipp P521 dvopolni kom
1
310.
Prekidač šporeta 3+0
kom
1
311.
Prekidač šporeta 4+0
kom
1
312.
Prekidač šporeta 6+0
kom
1
313.
Prekidac WIP P311
kom
1
314.
Prekidac WIP P321
kom
1
315.
Prekidac WIP P411
kom
1
102/254
103
316.
Prekidac WIP P521
kom
1
317.
Presostat LP+HP
kom
1
318.
Presostat RT 200 3/8" 0.2-6bara
kom
1
319.
Rastavljač osigurača 400A
kom
1
320.
Rastavljač osigurača 630A
kom
1
321.
Redna stezaljka RS 2.5mm2
kom
1
322.
Redna stezaljka RS 50mm2
kom
1
323.
Redna stezaljka RS 10mm2
kom
1
324.
Redna stezaljka RS 16mm2
kom
1
325.
Redna stezaljka RS 25mm2
kom
1
326.
Redna stezaljka RS 35mm2
kom
1
327.
Redna stezaljka RS 4mm2
kom
1
328.
Redna stezaljka RS 6mm2
kom
1
329.
Regleta LSA-PLUS (ranžirna)
kom
1
330.
Regulator temperature EKV Nigos 230V,1012P
kom
1
331.
Rele 230V 11p
kom
1
332.
Rele RE08 12V
kom
1
333.
Rele asimetrija faza RT-417
kom
1
334.
Rele FINDER 5533
kom
1
103/254
104
335.
Rele Omron ZEN-20CA AR-A-V2
kom
1
336.
Rele PR 15 E 09
kom
1
337.
Rele PR 15D 04
kom
1
338.
Rele PR 16 L 01
kom
1
339.
Rele PR-16-UB 24V
kom
1
340.
Rele PR59C 230V
kom
1
341.
Rele RE 03 12V/250W
kom
1
342.
Rele RE 06 24V
kom
1
343.
Rele RE 07 24V print vertikalni 2xpreklopni
250VAC/2X8A
kom
1
344.
Rele REED 315/05 0.5A 250V 3X15mm
kom
1
345.
Rele REED 320/05 0.5A 250V 3X20mm
kom
1
346.
Rele vremenski 10min
kom
1
347.
Rele vremenski TESCH E72.0 30S 230V
kom
1
348.
Rele vremenski TRE15010 230V AC 0-15sec
kom
1
349.
Signalna sijalica 24V / 2W, BA9
kom
1
350.
Sijalica 24V 60 W, E27
kom
1
351.
Sijalica 24V/65W, halogena LH58
kom
1
352.
Sijalica "GUERRA"6V-30W-3746/Z(390158)
kom
1
353.
Sijalica 12V / 5W
kom
1
104/254
105
354.
Sijalica 12V 75W, G5.3, 64617 Osram
kom
1
355.
Sijalica 15 V, 150W HLX G 6.35 "OSRAM"64634
kom
1
356.
Sijalica 15V 150W-ekv.Guera 5924/3 E 6,35
kom
1
357.
Sijalica 15V, 60W G 6.35
kom
1
358.
Sijalica 21V 150W 13629, Philips
kom
1
359.
Sijalica 24V 150W Guera 5924/8
G.6.35,halogena
kom
1
360.
Sijalica 24V 15W Guera G 6.35, halogena
kom
1
361.
Sijalica 24V, 3W, BA9
kom
1
362.
Sijalica 3,5V, 1000 mAh HIENE x-002.99.38
kom
1
363.
Sijalica 6V 15W LWT--P5T, Narva
kom
1
364.
Sijalica 6V 15W tip 13528 ekv Filips
kom
1
365.
Sijalica halogena 22,8 V 40 W G-6,35
kom
1
366.
Sijalica HL-Riester(2,5V-10600)
kom
1
367.
Sijalica za čeono ogledalo 6V,3W,0.5A
kom
1
368.
Sijalica za merenje vidnog polja 6V Guera
HS940-750
kom
1
369.
Sijalica za mikroskop Narva HLWS 6V 20W
PY1.6-1.25
kom
1
370.
Sijalica za otoskop 2.7V( Reiseter)10321
kom
1
371.
Sijalica za reflektor HANALUX blue 30
50W/24V 560 53 010
kom
1
372.
Sijalica-Halogena
za12V/100W,GZ6,35PHILIPS,OSRAM
kom
1
105/254
106
373.
Sijalice 12V 100W ,,OSRAM" 64627
kom
1
374.
Sijalice 12V 35W-ekv. GU 5,3 , Halogena
kom
1
375.
Sijalice 12V 50W 13512, Philips GU 5,3
kom
1
376.
Sijalice 12V 75W-ekv. 64617 Osram
kom
1
377.
Sijalice 15V 150W-ekv.Guera 5924/3 E 6,35
kom
1
378.
Sijalice 15V/60W, za vizir rendgena
kom
1
379.
Sijalice 22,8V 40W-ekv.Hanalux 3000 101 RC
kom
1
380.
Sijalice 22.8V 75W H 018366 reflektor
kom
1
381.
Sijalice 24V 150W HLX 64640
kom
1
382.
Sijalice 24V 150W HLX 64642
kom
1
383.
Silikonska pasta do 300°C
kom
1
384.
Silikonska žica 1.5mm2
m'
1
385.
Silikonska žica 2.5mm2
m'
1
386.
Sklopka DM 1,6-2,4A
kom
1
387.
Sklopka DM 10-16A
kom
1
388.
Sklopka DM 16-25 A
kom
1
389.
Sklopka DM 2,5-4A
kom
1
390.
Sklopka DM 4-6,3A
kom
1
391.
Sklopka DM 6-10A
kom
1
106/254
107
392.
Sklopka FID 100/0.5A
kom
1
393.
Sklopka FID 100A/0.03A
kom
1
394.
Sklopka FID 25/0,03A
kom
1
395.
Sklopka FID 40/0,5A
kom
1
396.
Sklopka FID 40/0.03A
kom
1
397.
Sklopka FID 63/0,5A
kom
1
398.
Sklopka pritiska 1- 5 bar
kom
1
399.
Sklopka pritiska 5-22 bar.
kom
1
400.
Sklopka pritiska 4-11 bar
kom
1
401.
Sklopka pritiska 5-8 bar
kom
1
402.
Sonda Fe-Ko 400C 1.5m
kom
1
403.
Sonda NiCr-Ni do 1200 C L-162mm
kom
1
404.
Sonda PTC 100
kom
1
405.
Sonda TSG-10 L1-160mm precnik cevi O10
prikljucak sonde R1/2 TIP K
kom
1
406.
Sprej antistatik
kom
1
407.
Sprej kontakt 60
kom
1
408.
Sprej kontakt 61
kom
1
409.
Sprej silikonski 320 C
kom
1
410.
Sprej WD 40
kom
1
107/254
108
411.
Špulna CEME O10 230V 6-13.6VA
kom
1
412.
Špulna EV jaksa TM 25
kom
1
413.
Špulna FESTO tip MSW-220 30/22VA IP65
kom
1
414.
Špulna kontaktora CN 40 230V
kom
1
415.
Špulna kontaktora K 40 230V
kom
1
416.
Špulna sklopke CN 10 220V
kom
1
417.
Stabilizator napona 7805
kom
1
418.
Stabilizator napona 7810
kom
1
419.
Stabilizator napona 7812
kom
1
420.
Stabilizator napona 7815
kom
1
421.
Stabilizator napona 7824
kom
1
422.
Stabilizator napona 7905
kom
1
423.
Stabilizator napona 7910
kom
1
424.
Stabilizator napona 7912
kom
1
425.
Stabilizator napona 7915
kom
1
426.
Stabilizator napona 7924
kom
1
427.
Staklo za brodsku svetiljku 0403 24/4 MA-1835
IP54
kom
1
428.
Štipaljke krokodil UBK 2-0
kom
1
429.
Štipaljke krokodil UBK 2-2
kom
1
108/254
109
430.
Stopica za presovanje 6/8 Cu
kom
1
431.
Stopica za presovanje Cu 120/10
kom
1
432.
Stopica za presovanje Cu 185/10
kom
1
433.
Stopice za presovanje 10/6 Cu
kom
1
434.
Stopice za presovanje 10/8 Cu
kom
1
435.
Stopice za presovanje 16/6 Cu
kom
1
436.
Stopice za presovanje 16/8 Cu
kom
1
437.
Stopice za presovanje 25/6 Cu
kom
1
438.
Stopice za presovanje 25/8 Cu
kom
1
439.
Stopice za presovanje 35/6 Cu
kom
1
440.
Stopice za presovanje 35/8 Cu
kom
1
441.
Stopice za presovanje 35/8 Cu
kom
1
442.
Stopice za presovanje 50/10 Cu
kom
1
443.
Stopice za presovanje 50/8 Cu
kom
1
444.
Stopice za presovanje 50/8 Cu
kom
1
445.
Stopice za presovanje 7/10 Cu
kom
1
446.
Svetiljka brodska
kom
1
447.
Tajmer digitalni ETI SHT-1 230V
kom
1
448.
Taster prekidac 0/1
kom
1
109/254
110
449.
Taster print TAS66H5
kom
1
450.
Taster TU 10A
kom
1
451.
Taster za zvono
kom
1
452.
Tasteri pečurka
kom
1
453.
Tasteri T01-0, print 4,3mm, 1N
kom
1
454.
Tasteri T02-0, print 4,3mm, 1GN
kom
1
455.
Tasteri mikro
kom
1
456.
Tasteri mikro-print 10x10mm T-21-2 O4
kom
1
457.
Tasteri minijaturni T 11-0
kom
1
458.
Tasteri minijaturni T11-2
kom
1
459.
Termički okidač za PP klapnu
kom
1
460.
Termofit-termobuzir Ø3
m'
1
461.
Termofit-termobuzir Ø4
m'
1
462.
Termofit-termobužir Ø5
m'
1
463.
Termofit-termobuzir Ø6
m'
1
464.
Termofit-termobuzir Ø8
m'
1
465.
Termometar digitalni sa sondom za očitavanje
temperature od -50°C do 70°C
kom
1
466.
Termometar digitalni za frižidere i zamrzivače
kom
1
467.
Termometar DTM-921
kom
1
110/254
111
468.
Termometar krivi 0-200°C
kom
1
469.
Termometar pravi 0 - 200°C
kom
1
470.
Termostat K 50
kom
1
471.
Termostat K 54
kom
1
472.
Termostat K 59
kom
1
473.
Termostat regulacioni sa pred-prekidacem 090ºC T85
kom
1
474.
Termostat regulacioni sa kapilarom 0-200°C
kom
1
475.
Termostat regulacioni sa kapilarom 10-85° C
kom
1
476.
Termostat regulacionisa predprekidačem 50300ºC jednopolni
kom
1
477.
Termostat sa predprekidačem 324C za rernu
kom
1
478.
Termostat sigurnosni za TA-pec
kom
1
479.
Termostat sobni za TA peć
kom
1
480.
Termostat za sterilizatore regulacioni sa predprekidačem 0-220ºC T150
kom
1
481.
Termostat za TA-peć radni
kom
1
482.
Termostat zaštitni 0-300º C
kom
1
483.
Termostati za veliki bojler zaštitni
kom
1
484.
Termostati za veliki bojler regulacioni
kom
1
485.
Tinol žica 0,7 mm
kg
1
486.
Tinol zica 1 mm
kg
1
111/254
112
kg
1
Tiplovi gužvajući Ø 10
kom
1
489.
Tiplovi gužvajući Ø 12
kom
1
490.
Tiplovi gužvajući Ø 6
kom
1
491.
Tiplovi gužvajući Ø 8
kom
1
492.
Tiplovi knauf Ø 10
kom
1
493.
Tiplovi knauf Ø 6
kom
1
494.
Tiplovi knauf Ø 8
kom
1
495.
Tiristor BT151/650
kom
1
496.
Tiristori TIC126
kom
1
497.
Traka bandaž(za instalaciju klima uređaja)
kom
1
498.
Traka perforirana
m'
1
499.
Tranzistor BC 141
kom
1
500.
Tranzistor BC547
kom
1
501.
Tranzistor BD 139
kom
1
502.
Tranzistori 2N3054
kom
1
503.
Tranzistori 2N3055
kom
1
504.
Tranzistori BC108
kom
1
505.
Tranzistori BC178
kom
1
487.
Tinol zica 5 mm
488.
112/254
113
506.
Tranzistori BC337
kom
1
507.
Tranzistori BD137
kom
1
508.
Tranzistori BD138
kom
1
509.
Tranzistori BU608
kom
1
510.
Tranzistori BC107
kom
1
511.
Tranzistori BC547
kom
1
512.
Tranzistori BU406
kom
1
513.
T-razvodnik, dvostruki, 16A, 250V
kom
1
514.
Trijak BT 138
kom
1
515.
Trijak BT 139
kom
1
516.
Trijak BT136
kom
1
517.
Trijak BT137
kom
1
518.
Trijak BTA 12/600
kom
1
519.
Trijak BTA 16/600
kom
1
520.
Trijak BTA 26/600
kom
1
521.
Trijak BTA40/700
kom
1
522.
Trijak TIC 225
kom
1
523.
Ulje silikonsko 320°C
kom
1
524.
Utikač banana UB-1-0
kom
1
113/254
114
525.
Utikač geret
kom
1
526.
Utikač monofazni 230V
kom
1
527.
Utikač monofazni-gumeni 230V
kom
1
528.
Utikač plastični mono, 6,3mm UK112-63
kom
1
529.
Utikač plastični stereo, 6,3mm UK11-63
kom
1
530.
Utikač trofazni 400V
kom
1
531.
Ventil ekspanzioni No-2DANFOS (FREON R12)
kom
1
532.
Ventil elektro trokraki 230V
kom
1
533.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 1"
kom
1
534.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 1/2"
kom
1
535.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 3/4"
kom
1
536.
Ventil nepovratni za paru 1/2"
kom
1
537.
Ventil nepovratni za paru 3/4"
kom
1
538.
Ventil pneumatski Birket 1/2", za vazduh
kom
1
539.
Ventil pneumatski Birket 3/4" (za vazduh)
kom
1
540.
Ventil pneumatski l Birket 1/2" (za paru)
kom
1
541.
Ventil voda/vazduh MH-438
kom
1
542.
Ventilatori TA-peći(levi-desni)
kom
1
543.
Vezice za kablove 3,5x300mm/100
pak.
1
114/254
115
544.
Vezice za kablove 2,5x150mm/a 100
pak.
1
545.
Vezice za kablove 2,5x200mm/100
kom
1
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
115/254
Партија 2- Водоводно -грађевински материјал
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
1
1.
2
J.m.
Kol.
Komercijalni
naziv proizvoda
3
4
5
Ambrošelna Ø 90
kom
1
2.
Ambrošelna Ø 90/1
kom
1
3.
Ambrošelna Ø160/2
kom
1
4.
Anti-korozivno sretstvo
lit
1
5.
Armatura za vodokotlić ,,Krušik"
kom
1
6.
Armatura-zvono za wc kotlić simil
kom
1
7.
Armiracka pletena armatura
m2
1
8.
Armiracko gvozdje-razno
kg
1
9.
Baltik guma za WC šolju
kom
1
10.
Baterija Jednorucna-tus
kom
1
11.
Baterija sa dve cevi 0088T
kom
1
12.
Bojler 10l
kom
1
13.
Bojler 50 lit.
kom
1
14.
Brinoks crevo , holender 3/4"
kom
1
15.
Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 400-500mm
kom
1
Proizvođač
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
6
7
8
9
10
116/254
117
16.
Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 400-500mm
kom
1
17.
Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 400-500mm
kom
1
18.
Brinoks crevo za slavinu
kom
1
19.
Burgija za drvo 10
kom
1
20.
Burgija za drvo 12
kom
1
21.
Burgija za drvo 4
kom
1
22.
Burgija za drvo 5
kom
1
23.
Burgija za drvo 6
kom
1
24.
Burgija za drvo 8
kom
1
25.
Cement
kg
1
26.
Cementol
lit
1
27.
Četka kriva
kom
1
28.
Četka taper
kom
1
29.
Cetka ugaona za teleskop
kom
1
30.
Četke-razne-70
kom
1
31.
Cev Ø 125/1000mm
kom
1
32.
Cev Ø 125/250mm
kom
1
33.
Cev Ø 125/500mm
kom
1
34.
Cev Ø100/2000
kom
1
117/254
118
35.
Cev pocinkovana 1/2" 6 m
kom
1
36.
Cev pocinkovana 2" od 6m.
kom
1
37.
Cev pocinkovana 3/4"
m'
1
38.
Cev pocinkovana 5/4"-1"
kg
1
39.
Cev PVC Ø 40/250
kom
1
40.
Cev PVC Ø 40/500
kom
1
41.
Cev PVC Ø100/1000
m'
1
42.
Cev PVC Ø100/250
kom
1
43.
Cev PVC Ø100/500
kom
1
44.
Cev PVC Ø125
m'
1
45.
Cev PVC Ø20
m'
1
46.
Cev PVC Ø25
m'
1
47.
Cev PVC Ø32
m'
1
48.
Cev PVC Ø40
m'
1
49.
Cev PVC Ø50/1000
kom
1
50.
Cev pvc Ø50/250
kom
1
51.
Cev pvc Ø50/500
kom
1
52.
Cev PVC Ø70/1000
kom
1
53.
Cev PVC Ø70/250
kom
1
118/254
119
kom
1
Crevo PVC Okiten 1" 10 bara
m'
1
56.
Crevo PVC Okiten 1/2" 10 bara
m'
1
57.
Crevo PVC Okiten 2" 10 bara
m'
1
58.
Crevo PVC Okiten 3/4" 10 bara
m'
1
59.
Crevo PVC Okiten 6/4" 10 bara
m'
1
60.
Crevo za polivanje 1/2"
m'
1
61.
Crevo za veš-masinu-dovodno
kom
1
62.
Čućavac keramicki
kom
1
63.
Čučavac limeni
kom
1
64.
Čućavac liveni
kom
1
65.
Cu-holender 1/2"
kom
1
66.
Cu-koleno Ø15
kom
1
67.
Cu-testik Ø15x15x15
kom
1
68.
Daska 5cm.(fosna)
m3
1
69.
Daska za WC-solju
kom
1
70.
Dihtung guma Ø 100mm
kom
1
71.
Dihtung guma Ø150 za gusanu cev vodovodnu
kom
1
72.
Dihtung gumeni Ø 80
kom
1
54.
Cev PVC Ø70/500
55.
119/254
120
73.
Dodatak-nastavak za WC-šolju
kom
1
74.
Dozator za tečni sapun
kom
1
75.
Držač cevi Ø20,25,32,40.
kom
1
76.
Drzač ubrusa PVC
kom
1
77.
Držač za peškir
kom
1
78.
Držač za sapun
kom
1
79.
Držač za toalet papir(rolne)
kom
1
80.
Držač za ubruse(rolne)
kom
1
81.
Duoli nipli niklovan 3/4"
kom
1
82.
Dupli nipli 2.5"
kom
1
83.
Dupli nipli 3"
kom
1
84.
Dupli nipli 3/8"
kom
1
85.
Dupli nipli niklovani 1/2"
kom
1
86.
Dupli nipli pocinkovan 1"
kom
1
87.
Dupli nipli pocinkovan 1/2"
kom
1
88.
Dupli nipli pocinkovan 2,5"
kom
1
89.
Dupli nipli pocinkovan 3/4"
kom
1
90.
Dupli nipli pocinkovan 5/4"
kom
1
91.
Dupli nipli pocinkovan 6/4"
kom
1
120/254
121
92.
Dupli nipli pocinkovani 2"
kom
1
93.
Dvorucna baterija-tus
kom
1
94.
Ekseri 3
kg
1
95.
Ekseri 4
kg
1
96.
Ekseri razni gradjevinski
kg
1
97.
EK-ventil 1/2"
kom
1
98.
EK-ventil 1/2"-3/8"
kom
1
99.
Etažer
kom
1
100.
Farba osnovna
kom
1
101.
Farba radijatorska
kom
1
102.
Farbe razne na nitro bazi
kg
1
103.
Farbe razne na uljanoj bazi
kg
1
104.
Farbe razne na vodenoj bazi
kg
1
105.
Fasadeks na vodenoj bazi
kg
1
106.
FF komad 100/1000mm
kom
1
107.
FF komad 100/700
kom
1
108.
FF komad 100/700mm
kom
1
109.
FF komad 150/1000mm
kom
1
110.
FF komad 150/300mm
kom
1
121/254
122
111.
FF komad 150/500mm
kom
1
112.
FF komad 100/500mm
kom
1
113.
FF komad 150/250
kom
1
114.
FF komad Ø150/400
kom
1
115.
FF komad Ø160/1000
kom
1
116.
Fugomal
kg
1
117.
Gips
kg
1
118.
Gipsane table 10mm
m2
1
119.
Gipsane table 12mm (2000x1200)
m2
1
120.
Gipsane table 12mm vodootporne
m2
1
121.
Git-staklarski
kg
1
122.
Glet masa
kg
1
123.
Gradja-rezana
m3
1
124.
Grifovano pletivo 4x2000x1000mm
kom
1
125.
Guma 3mm
m2
1
126.
Gumena manzetna za bide
kom
1
127.
Gumena manzetna za lavabo
kom
1
128.
Gumena manzetna za WC solju novi tip
kom
1
129.
Gumena manzetna za WC solju stelujuca novi tip kom
1
122/254
123
130.
Gumena podloga za WC solju
kom
1
131.
Gumene manzetna za WC solju stari tip
kom
1
132.
Gumeni prelaz sa gusa na plastiku
kom
1
133.
Gumice Ø 100
kom
1
134.
Gumice Ø 50
kom
1
135.
Gumice Ø 70
kom
1
136.
Gumice za slavine
pak.
1
137.
Hagepol
kg
1
138.
Holender 3"
kom
1
139.
Izravnavajuća masa Tekadon
kg
1
140.
Jednorucna slavina dubeca za lavabo
kom
1
141.
Jednoručna slavina dubeća za sudoperu
kom
1
142.
Jubolin 5/1
kom
1
143.
Kant traka
m'
1
144.
Klap sarke preklapajuce
kom
1
145.
Klavir šarka
m'
1
146.
Klizači za fioke razne
kom
1
147.
Klizna spojka 1"
kom
1
148.
Klizna spojka 1/2"
kom
1
123/254
124
149.
Klizna spojka 2"
kom
1
150.
Klizna spojka 2,5"
kom
1
151.
Klizna spojka 3"
kom
1
152.
Klizna spojka 3/4"
kom
1
153.
Klizna spojka 5/4"
kom
1
154.
Klizna spojka 6/4"
kom
1
155.
Koleno niklovano 1/2"
kom
1
156.
Koleno niklovano 3/4"
kom
1
157.
Koleno niklovano 3/8"
kom
1
158.
Koleno Ø 100
kom
1
159.
Koleno Ø 20
kom
1
160.
Koleno Ø 20 sa usicom (UN ili SN)
kom
1
161.
Koleno Ø 25/20 SN
kom
1
162.
Koleno obicno PVC Ø20/90
kom
1
163.
Koleno obicno PVC Ø40
kom
1
164.
Koleno pocinkovano 1"
kom
1
165.
Koleno pocinkovano 1/2"
kom
1
166.
Koleno pocinkovano 2"
kom
1
167.
Koleno pocinkovano 3/4"
kom
1
124/254
125
168.
Koleno pocinkovano 5/4"
kom
1
169.
Koleno pocinkovano 6/4"
kom
1
170.
Koleno PVC obicno Ø25
kom
1
171.
Koleno PVC obicno Ø32
kom
1
172.
Koleno PVC SN Ø20
kom
1
173.
Koleno PVC SN Ø25
kom
1
174.
Koleno PVC SN Ø32
kom
1
175.
Koleno PVC SN Ø40
kom
1
176.
Koleno PVC UN Ø20
kom
1
177.
Koleno PVC UN Ø25
kom
1
178.
Koleno PVC UN Ø32
kom
1
179.
Koleno PVC UN Ø40
kom
1
180.
Koleno PVC UN sa usicama Ø 20
kom
1
181.
Kondor 3mm
m2
1
182.
Kondor 5mm
m2
1
183.
Kosa racva Ø50/30
kom
1
184.
Krec u prahu
kg
1
185.
Krivi nastavak za WC-šolju
kom
1
186.
Krstici za keramičke pločice 1/100
pak.
1
125/254
126
187.
Kudelja fina
kg
1
188.
Lajsna prelazna
m'
1
189.
Lajsna za vrata-pervajz
m'
1
190.
Lajsne ugaone za keramičke pločice, plastične
8mm
m'
1
191.
Lajsne ugaone za rigips
kom
1
192.
Lak bezbojni-nitro 750g
kom
1
193.
Lak na vodenoj-bazi-750g
kom
1
194.
Lak za čamce
lit
1
195.
Lavabo 50
kom
1
196.
Lavabo-58
kom
1
197.
Leksan table
m2
1
198.
Lepak neostik
kg
1
199.
Lepak za keramičke pločice Henkel 16
kg
1
200.
Lepak za pločice-keramičke HENKEL 11
kg
1
201.
Lepak za siporeks
kg
1
202.
Lepak za vinflex-pločice
kg
1
203.
Lepak-drvofiks
kg
1
204.
Lesonit
m2
1
205.
Luk Ø 40/45
kom
1
126/254
127
206.
Luk Ø 40/90
kom
1
207.
Luk PVC Ø100/45
kom
1
208.
Luk PVC Ø100/90
kom
1
209.
Luk PVC Ø30/45
kom
1
210.
Luk PVC Ø30/90
kom
1
211.
Luk PVC Ø50/45
kom
1
212.
Luk PVC Ø50/90
kom
1
213.
Luk PVC Ø50/90
kom
1
214.
Luk PVC Ø70/45
kom
1
215.
Luk PVC Ø70/90
kom
1
216.
Magnetna bravica
kom
1
217.
Manžetna za WC šolju stari tip
kom
1
218.
Medijapan 10mm
m2
1
219.
Medijapan 16mm
m2
1
220.
Medijapan 8mm
m2
1
221.
Mineralna ploča "AMSTRONG" 620X620mm
m2
1
222.
Mrežica 145gr za fasadu
m'
1
223.
Muf 2,5"
kom
1
224.
Muf 3"
kom
1
127/254
128
225.
Muf klizni Ø100
kom
1
226.
Muf klizni Ø50.
kom
1
227.
Muf klizni Ø70
kom
1
228.
Muf obican PVC UN Ø20
kom
1
229.
Muf obican PVC Ø20
kom
1
230.
Muf obican PVC Ø25
kom
1
231.
Muf obican PVC Ø40
kom
1
232.
Muf obican PVC SN Ø20
kom
1
233.
Muf pocinkovani 1"
kom
1
234.
Muf pocinkovani 1/2"
kom
1
235.
Muf pocinkovani 3/4"
kom
1
236.
Muf PVC obican Ø32
kom
1
237.
Muf PVC SN Ø20
kom
1
238.
Muf PVC SN Ø25
kom
1
239.
Muf PVC SN Ø32
kom
1
240.
Muf PVC SN Ø40
kom
1
241.
Muf PVC UN Ø25
kom
1
242.
Muf PVC UN Ø32
kom
1
243.
Muf PVC UN Ø40
kom
1
128/254
129
244.
Multi dzoing poluspojka Ø 80
kom
1
245.
Multi džoing poluspojka Ø160
kom
1
246.
Multi džoing spojka Ø160
kom
1
247.
Multi džojsting poluspojka Ø 100mm
kom
1
248.
Nepovratni ventil 1" horizontalni
kom
1
249.
Nepovratni ventil 1/2" horizontalni
kom
1
250.
Nepovratni ventil 2" horizontalni
kom
1
251.
Nepovratni ventil 3/4" horizontalni
kom
1
252.
Nepovratni ventil korpa 5/4"
kom
1
253.
Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm.
kom
1
254.
Niklovani produžetak 1/2" 10cm
kom
1
255.
Nogice PVC za sudoperu
kom
1
256.
Nozici za skalpel
pak.
1
257.
Odlivno prelivni sifon za kadu
kom
1
258.
Ogledalo za kupatilo
kom
1
259.
Oplemenjena iverica 18mm
m2
1
260.
Oplemenjena iverica 25mm
m2
1
261.
Paljena zica-razna
kg
1
262.
Perforirana traka 10/1
m'
1
129/254
130
263.
Periva boja
kom
1
264.
Pesak
m3
1
265.
Pločice podne 30x30-(I klasa)
m2
1
266.
Pločice zidne 20x30-(I klasa)
m2
1
267.
Plovak za vodokotlić ,,Krušik"
kom
1
268.
Plovak za wc kotlić sa mesinganim ventilom
kom
1
269.
Podloga za krečenje
lit
1
270.
Podolit
kg
1
271.
Poludisperzivna boja
kg
1
272.
Poluga vodokotlica
kom
1
273.
Poluspojka 1"
kom
1
274.
Poluspojka 2"
kom
1
275.
Poluspojnica 1"
kom
1
276.
Poluspojnica 1/2"
kom
1
277.
Poluspojnica 3/4"MS
kom
1
278.
Potezac za vodokotlic
kom
1
279.
Prava racva Ø 50/50
kom
1
280.
Prirubnički set 25/16
kom
1
281.
Prirubnički set 32/16
kom
1
130/254
131
282.
Prirubnički set 80/16
kom
1
283.
Produžetak niklovani 1/2" 5cm
kom
1
284.
Produžetak niklovani 1/2"10 cm
kom
1
285.
Produžetak niklovani1/2" 1.5cm
kom
1
286.
Produžetak niklovani1/2" 2cm
kom
1
287.
Produžetak niklovani1/2" 3cm
kom
1
288.
Propusni ventil 1/2"
kom
1
289.
Propusni ventil 3"
kom
1
290.
Propusni ventil mesing 1"
kom
1
291.
Propusni ventil mesing 1/2"
kom
1
292.
Propusni ventil mesing 2"
kom
1
293.
Propusni ventil mesing 3/4"
kom
1
294.
Propusni ventil mesing 6/4"
kom
1
295.
Propusni ventil Ø20
kom
1
296.
Propusni ventil Ø25
kom
1
297.
Propusni ventil Ø32
kom
1
298.
Propusni ventil Ø40
kom
1
299.
Propusno ispusni ventil 1/2"
kom
1
300.
Propusno ispusni ventil 3/4"
kom
1
131/254
132
kom
1
kg
1
PVC koleno sa usicama Ø20
kom
1
304.
Račva kosa Ø100/100
kom
1
305.
Racva kosa Ø100/50
kom
1
306.
Racva kosa Ø100/70
kom
1
307.
Račva kosa Ø50/50
kom
1
308.
Račva kosa Ø70/70
kom
1
309.
Racva prava Ø50/50
kom
1
310.
Racva prava Ø70/50
kom
1
311.
Racva prava Ø70/70
kom
1
312.
Radna ploča od 600mm
m'
1
313.
Rajber
kom
1
314.
Razredjivač-uljani
lit
1
315.
Razredjiveč-nitro
lit
1
316.
Rebrasti priključak za WC Baltik
kom
1
317.
Reducir 1" na 3/4"
kom
1
318.
Reducir 1/2" na 3/8"
kom
1
319.
Reducir 2" na 3/4"
kom
1
301.
Pur pena 750g
302.
PVC folija
303.
132/254
133
320.
Reducir 2"/1"
kom
1
321.
Reducir 2"1/2 na 2"
kom
1
322.
Reducir 2"-5/4"
kom
1
323.
Reducir 2,5/2"
kom
1
324.
Reducir 3/4" na 1/2"
kom
1
325.
Reducir 5/4" na 1"
kom
1
326.
Reducir 6/4" na 5/4"
kom
1
327.
Reducir Ø100/50
kom
1
328.
Reducir Ø100/70
kom
1
329.
Reducir Ø25 /O20
kom
1
330.
Reducir Ø50/32
kom
1
331.
Reducir Ø70/50
kom
1
332.
Reducir PVC za sifon 5/4"-3/4"
kom
1
333.
Redukcija PVC Ø125 na Ø100
kom
1
334.
Revizija Ø 125mm
kom
1
335.
Revizija Ø100
kom
1
336.
Revizija Ø70
kom
1
337.
Rigips-knauf 5/1
kom
1
338.
Ringla ukopavajuca za vrata
kom
1
133/254
134
339.
Rucice za fioke-razne
kom
1
340.
Rukohvat za kadu
kom
1
341.
RZV 20/16
kom
1
342.
RZV 25/16
kom
1
343.
RZV 32/16
kom
1
344.
RZV 65/16
kom
1
345.
RZV 80/16
kom
1
346.
Sadolin
kom
1
347.
Salonit
m2
1
348.
Šarka za vrata-uvijajuće
kom
1
349.
Šarke za ormare razne
kom
1
350.
Šelna za baltik gumu Ø100
kom
1
351.
Sic 1/2"
kom
1
352.
Sic 3/8"
kom
1
353.
Sifon za dvodelnu sudoperu rebrasti
kom
1
354.
Sifon za jednodelnu sudoperu rebrasti
kom
1
355.
Sifon za kadu sa prelivom
kom
1
356.
Sifon za lavabo rebrasti
kom
1
357.
Sifon za pisoar
kom
1
134/254
135
358.
Sigurnosni ventil bojlera
kom
1
359.
Silikon Henkel FT 101
kom
1
360.
Silikon (sanitarni) tuba 280ml.
kom
1
361.
Sintelan lepak
kg
1
362.
Sirova guma
kg
1
363.
Skalpel
kom
1
364.
Slavina baštenska
kom
1
365.
Slavina dubeca TH
kom
1
366.
Slavina kuglasta 3/4"
kom
1
367.
Slavina sa holenderom 1/2"
kom
1
368.
Slavina TH zidna jednorucna (za sudoperu)
kom
1
369.
Slavina toalet 1/2"
kom
1
370.
Slavina za bide jednoručna
kom
1
371.
Slavina za protočni bojler jednoručna
kom
1
372.
Slavina za protocni bojler niska montaza
kom
1
373.
Slavina za ves-masinu
kom
1
374.
Slivnik Ø 50 horizontalni
kom
1
375.
Slivnik Ø70 horizontalni
kom
1
376.
Smirgla-razna
m'
1
135/254
136
377.
Špahla 100mm
kom
1
378.
Špahla 120mm
kom
1
379.
Spojka zupčasta Ø100
kom
1
380.
Spojnica 3/4" MS
kom
1
381.
Šrafovi za montažu bojlera
pak.
1
382.
Šrafovi za WC-šolju-lavabo
pak.
1
383.
Staklo 3mm
m2
1
384.
Štelujuća manžetna za WC šolju šira-uža
kom
1
385.
Stiropor 1cm
m2
1
386.
Stiropor 2 cm
m2
1
387.
Stiropor 5
m2
1
388.
Stopli 1"
kom
1
389.
Stopli 1/2"
kom
1
390.
Stopli 2"
kom
1
391.
Stopli 3"
kom
1
392.
Stopli 3/4"
kom
1
393.
Sunđer za pranje pločica
kom
1
394.
Tečnost za premaz zida -CN94 HENKEL
lit
1
395.
Teflon-traka
kom
1
136/254
137
kg
1
Teleskop za valjak
kom
1
398.
Testik 2.5"
kom
1
399.
Testik niklovani 1/2"
kom
1
400.
Testik Ø25
kom
1
401.
Testik pocinkovan 1"
kom
1
402.
Testik pocinkovan 1/2"
kom
1
403.
Testik pocinkovan 2"
kom
1
404.
Testik pocinkovan 5/4"
kom
1
405.
Testik pocinkovan 6/4"
kom
1
406.
Testik poicinkovan 3/4"
kom
1
407.
Testik PVC Ø20
kom
1
408.
Testik PVC Ø32
kom
1
409.
Testik PVC Ø40
kom
1
410.
Tiplovi+holsaf-razni
kom
1
411.
Toalet slavina
kom
1
412.
Toneri-razni 1/1 lit
kom
1
413.
Traka za rigips
kom
1
414.
Traka-krep 2.5 cm
kom
1
396.
Tekadon zastita
397.
137/254
138
415.
Traka-krep 5cm
kom
1
416.
Trake za roletne
m'
1
417.
Tus-crevo
kom
1
418.
Tus-rucice
kom
1
419.
Ugaone lajsne za pločice od 2,6m
kom
1
420.
Uljani fasadeks
kg
1
421.
Ulosci za jednorucne slavine Ø35-40
kom
1
422.
Ulozak za manji valjak
kom
1
423.
Ulozak za veci valjak
kom
1
424.
Vakum-guma
kom
1
425.
Valjak manji komplet
kom
1
426.
Valjak veci komplet
kom
1
427.
Ventil 1/2" sa ispustom
kom
1
428.
Ventil 2.5"
kom
1
429.
Ventil 3/8"
kom
1
430.
Ventil hidrantski 2"
kom
1
431.
Ventil kosi 3/4"
kom
1
432.
Ventil kugla 5/4"
kom
1
433.
Ventil kuglasti 1"
kom
1
138/254
139
434.
Ventil kuglasti 1/2"
kom
1
435.
Ventil kuglasti 2"
kom
1
436.
Ventil kuglasti 3/4"
kom
1
437.
Ventil kuglasti 5/4"
kom
1
438.
Ventil nepovratni-pravi 1/2"
kom
1
439.
Ventil Ø 20
kom
1
440.
Ventil propusni 5/4"
kom
1
441.
Ventil propusni 6/4"
kom
1
442.
Ventil propusni Ø25
kom
1
443.
Vijak za rigips, razni
kom
1
444.
Vinflex-pločice
m2
1
445.
Virble 1/2"
kom
1
446.
Virble 3/8"
kom
1
447.
Vodeni fasadeks
kg
1
448.
Vodokotlić limeni
kom
1
449.
Vodokotlić PVC krušik
kom
1
450.
Vodomer 3/4"
kom
1
451.
Vrata 205 x 80 x 150mm
kom
1
452.
Vrata 210x160x10.5cm dvokrilna
kom
1
139/254
140
453.
Vrata od 205x 90cm
kom
1
454.
Vrata od 205x80x12cm
kom
1
455.
WC-solja
kom
1
456.
WC-šolja baltik
kom
1
457.
Zastitna farba za metal siva
kg
1
458.
Zaštitna folija za krečenje (5x4m)
kom
1
459.
Zavesa za tus kadu sa sipkom
kom
1
460.
Zavese za kade
kom
1
461.
Zica paljena
kg
1
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
140/254
Партија 3- Машински материјал
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
1
1.
2
J.m.
Kol.
Komercijalni
naziv proizvoda
3
4
5
Armirani klingerit 3 mm
m2
1
2.
Automat za zatvaranje vrata
kom
1
3.
Automatsko ozračno lonče sa adapterom 3/8
kom
1
4.
Azbestna pletenica Ø 10
m'
1
5.
Bakarna cev Ø10 mm
m'
1
6.
Bakarna cev Ø22mm
m'
1
7.
Bakarne cevi Ø 12 mm
m'
1
8.
Bakarne cevi Ø 15 mm
m'
1
9.
Bakarne cevi Ø 6 mm
m'
1
10.
Bakarni zavrseci 1/2"
kom
1
11.
Bakarni zavrseci 3/4"
kom
1
12.
Bonsek platne
kom
1
13.
Boraks za autogeno varenje
kg
1
14.
Brava Metalotitan 40mm
kom
1
15.
Brava 25 mm sa burencetom
kom
1
Proizvođač
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
6
7
8
9
10
141/254
142
16.
Brava 25mm sa jezickom
kom
1
17.
Brava 38mm sa burencetom
kom
1
18.
Brava 40mm sa jezickom
kom
1
19.
Brava 50mm za cilindar
kom
1
20.
Brava 65mm za cilindar
kom
1
21.
Brava 80mm za cilindar
kom
1
22.
Bravice za drveni orman stelujuce
kom
1
23.
Bravice za metalni orman
kom
1
24.
Brusna ploča 115x6
kom
1
25.
Brusna ploca Ø 115/1.5
kom
1
26.
Brusna ploca Ø 180/3mm
kom
1
27.
Brusna ploca Ø 180x6mm
kom
1
28.
Brusna plocaØ 115x3mm
kom
1
29.
Brzi odvajač kondenzata 3/4"
kom
1
30.
Brzi odvajac kondezata 1"
kom
1
31.
Brzi odvajac kondezata 1/2"
kom
1
32.
Brzi odvajac kondezata 3/8"
kom
1
33.
Burgija spiralna Ø 1.5 mm
kom
1
34.
Burgija spiralna Ø1.2 mm
kom
1
142/254
143
35.
Burgija spiralna Ø 1 mm
kom
1
36.
Burgija spiralna Ø 2,5 mm
kom
1
37.
Burgija spiralna Ø 4,2mm
kom
1
38.
Burgija spiralna Ø 7,5 mm
kom
1
39.
Burgija spiralne Ø 10mm
kom
1
40.
Burgija spiralne Ø 12mm
kom
1
41.
Burgija vidija Ø 10mm
kom
1
42.
Burgija vidija Ø 12mm
kom
1
43.
Burgija vidija Ø 5mm
kom
1
44.
Burgija vidija Ø 6mm
kom
1
45.
Burgija vidija Ø 8mm
kom
1
46.
Burgije spiralne Ø 3,2mm
kom
1
47.
Burgije spiralne Ø 3,5mm
kom
1
48.
Burgije spiralne Ø 3mm
kom
1
49.
Burgije spiralne Ø 4mm
kom
1
50.
Burgije spiralne Ø 5mm
kom
1
51.
Burgije spiralne Ø 6mm
kom
1
52.
Burgije spiralne Ø 8mm
kom
1
53.
Burgije spiralne Ø2 mm
kom
1
143/254
144
54.
Čepovi PVC za metalne profile (razni)
kom
1
55.
Četke čelične
kom
1
56.
Cev bešavna 1/2"
m'
1
57.
Cev crna grejačka 3/4"
m'
1
58.
Cev crna grejačka Ø 1"
m'
1
59.
Cev crna grejačka Ø 5/4"
m'
1
60.
Cev izolaciona Ø10
m'
1
61.
Cev izolaciona Ø6
m'
1
62.
Cilindar 100mm
kom
1
63.
Cilindar sa leptirom BS
kom
1
64.
Cilindar simetricni
kom
1
65.
Cilindar-asimetricni
kom
1
66.
Crevo gibljivo za paru 600-700mm 1"
kom
1
67.
Crevo plastično za vazduh do 10bar Ø12
m'
1
68.
Crevo pneumatsko 12/10mm
m'
1
69.
Crevo za paru 1/2"ravni priključak dužine 0.5m
kom
1
70.
Crevo za paru teflon 1" L 1000mm
kom
1
71.
Crevo za vazduh Ø8
m'
1
72.
Crne besavne cevi (razne)
kg
1
144/254
145
73.
CU holender 3/4"
kom
1
74.
Cu-koleno Ø 15
kom
1
75.
Dihtung 5/4"
kom
1
76.
Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm
kom
1
77.
Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm
kom
1
78.
Elektroda 2,5mm
kg
1
79.
Elektroda gusana
kg
1
80.
Elektroda prohrom
kg
1
81.
Futer za busilicu Ø 1/2"
kom
1
82.
Gibljivo pancir crevo za paru NP 16 bara R 1/2" L kom
1500 mm
1
83.
Gibljivo pancir crevo za paru NP 16 bara R 3/4" L kom
1500 mm
1
84.
Gibljivo pancir crevo za paru NP 16 bara R 3/8" L kom
1000 mm
1
85.
Gibljivo pancir crevo za paru NP16 1/2"
L=1000mm
kom
1
86.
Gibljivo pancir crevo za paru NP16 1/2"
L=2200mm
kom
1
87.
Grafitna mast 1/400g
kom
1
88.
Grafitna pletenica 8x8 mm
kg
1
89.
Grafitna pletenica Ø10
m'
1
90.
Guma za inv. Kolica spoljna 24x1 3/8*
kom
1
91.
Guma za inv.kolica unutrasnja 24x1 3/8*
kom
1
145/254
146
92.
Gume pune za invalidska kolica 24x1 3/8"
kom
1
93.
Gume spoljne za invalidska kolica 200x50
kom
1
94.
Gume unutrašnje za invalidska kolica 200x50
kom
1
95.
Hamburski luk 1"
kom
1
96.
Hamburški luk R 1,.5 D 1"
kom
1
97.
Hamburški luk R 1,.5 D 2"
kom
1
98.
Hamburški luk R 1,.5 D 5/4"
kom
1
99.
Hamburški luk R 1,.5 D 6/4"
kom
1
100.
Hamburški luk R 1,5 D 70/76
kom
1
101.
Hamburški luk R 1.5 D 82/89
kom
1
102.
Hilzna H 308
kom
1
103.
Hilzna 309
kom
1
104.
Hilzna AHX 319
kom
1
105.
Hilzna H 311
kom
1
106.
Holender pocinkovani 3/4"
kom
1
107.
Izolaciona cev Ø 15/6 mm
m'
1
108.
Izolaciona cev Ø 18/10mm
m'
1
109.
Izolaciona cev Ø 35/20mm
m'
1
110.
Katanac 35
kom
1
146/254
147
111.
Katanac 45
kom
1
112.
Katanac 55
kom
1
113.
Klinasti kaiš 10X1425 SPZ 1412 LW
kom
1
114.
Klinasti kaiš 10x1750
kom
1
115.
Klinasti kaiš 10x1850
kom
1
116.
Klinasti kaiš 12.5x1600LA
kom
1
117.
Klinasti kaiš 13 x 1300
kom
1
118.
Klinasti kaiš 13 x 1525
kom
1
119.
Klinasti kaiš 13x680
kom
1
120.
Klinasti remen 10x1000 Li
kom
1
121.
Klinasti remen 10x1100 Li
kom
1
122.
Klinasti remen 10x1200 Li
kom
1
123.
Klinasti remen 10x1300
kom
1
124.
Klinasti remen 10x1400 AV
kom
1
125.
Klinasti remen 10x1500
kom
1
126.
Klinasti remen 10x1600
kom
1
127.
Klinasti remen 10x1700 Li
kom
1
128.
Klinasti remen 10x1800
kom
1
129.
Klinasti remen 10x1900 Li
kom
1
147/254
148
130.
Klinasti remen 10x900
kom
1
131.
Klinasti remen 13x1600 AV
kom
1
132.
Klinasti remen 13x1600 SPA
kom
1
133.
Klinasti remen 13x1650 LI
kom
1
134.
Klinasti remen 13x1700
kom
1
135.
Klinasti remen 13x1960 Li
kom
1
136.
Klinasti remen 13x2232 LA
kom
1
137.
Klinasti remen 13x575
kom
1
138.
Klinasti remen 13x625
kom
1
139.
Klinasti remen 13x800
kom
1
140.
Klinasti remen 17x1440 Li
kom
1
141.
Klinasti remen 17x1900
kom
1
142.
Klinasti remen 17x2300 Li
kom
1
143.
Klinasti remen 17x2500 Li
kom
1
144.
Klinasti remen 17x2625 Li
kom
1
145.
Klinasti remen 17x2750
kom
1
146.
klinasti remen 17x3000
kom
1
147.
Klinasti remen 9.5 x 1425 LA
kom
1
148.
Klinasti remen rub spa 1430
kom
1
148/254
149
149.
Klinasti remen rub spa 1600
kom
1
150.
Klinasti remen rub spa 2240
kom
1
151.
Klinasti remen rub spa 3350
kom
1
152.
Klingerit 1 mm
m2
1
153.
Klingerit 2 mm
m2
1
154.
Klingerit 3 mm
m2
1
155.
Koleno bakarno Ø 22/90
kom
1
156.
Kompenzator 1"
kom
1
157.
Kondez lonac NO 20 NP16
kom
1
158.
Kondez lonac No 25 NP 16
kom
1
159.
Kondez lonac NO15 NP 16
kom
1
160.
Kuglični ležaj 22219 ck
kom
1
161.
Kuglicni lezaj 6202
kom
1
162.
Kuke za čiviluk
kom
1
163.
Lanci-razni
m'
1
164.
Ležaj 22208
kom
1
165.
Ležaj 22208
kom
1
166.
Lezaj 25x52x15
kom
1
167.
Ležaj 25x52x34
kom
1
149/254
150
168.
Ležaj 30x62x38
kom
1
169.
Ležaj 3204
kom
1
170.
Ležaj 6003 zz
kom
1
171.
Ležaj 6004 zz
kom
1
172.
Lezaj 6202 zz
kom
1
173.
Lezaj 6203 zz
kom
1
174.
Lezaj 6204 zz
kom
1
175.
Ležaj 6205
kom
1
176.
Lezaj 6206 zz
kom
1
177.
Lezaj 6208 zz
kom
1
178.
Lezaj 6210 zz/c3
kom
1
179.
Lezaj 6214 SKF
kom
1
180.
Lezaj 6304 zz
kom
1
181.
Ležaj 6305
kom
1
182.
Ležaj 6306
kom
1
183.
Ležaj 6307
kom
1
184.
Ležaj 6310zz C3
kom
1
185.
Ležaj 6403
kom
1
186.
Ležaj kuglični 2205
kom
1
150/254
151
187.
Ležaj kuglični 30206
kom
1
188.
Ležaj kuglični 47x25x12 zz
kom
1
189.
Lezaj kuglicni dvoredi 2211 K+H311
kom
1
190.
Loptasta slavina 1/2" za paru
kom
1
191.
Loptasta slavina za paru 1"
kom
1
192.
Loptasta slavina za paru 3/4"
kom
1
193.
Loptasta slavina za paru 3/8"
kom
1
194.
Manometar Ø 100 1/2" 0-10 bara
kom
1
195.
Manometar Ø 100 1/2" 0-25 bara
kom
1
196.
Manometar Ø 100 1/2" 0-4 bara
kom
1
197.
Manometar Ø 100 1/2" 0-6 bara
kom
1
198.
Manometar Ø 160 1/2" 0-25 bara
kom
1
199.
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-16 bara
kom
1
200.
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-6 bara
kom
1
201.
Masinski vijak M 8 x 50mm
kom
1
202.
Masinski zavrtanj M 8 x 20
kom
1
203.
Masinski zavrtanj M 10 x 100
kom
1
204.
Masinski zavrtanj M 10 x 30
kom
1
205.
Masinski zavrtanj M 10 x 40
kom
1
151/254
152
206.
Masinski zavrtanj M 10 x 50
kom
1
207.
Masinski zavrtanj M 6 x 30
kom
1
208.
Masinski zavrtanj M 6 x40
kom
1
209.
Masinski zavrtanj M 8 x 30
kom
1
210.
Masinski zavrtanj M 8 x 40
kom
1
211.
Masinski zavrtannj M 6x 20
kom
1
212.
Merna traka 3m.
kom
1
213.
Mesingana žica
kg
1
214.
Metalne kutije-razne
kg
1
215.
Metalni profili-razni
kg
1
216.
Metalni tipli Ø 10
kom
1
217.
Metalni tipli Ø 12
kom
1
218.
Metalni tipli Ø 8
kom
1
219.
Navojna šipka 18mmx1m
kom
1
220.
Navojna šipka M 10x1m
kom
1
221.
Navojna šipka M12x1m
kom
1
222.
Navojna šipka M6x1m
kom
1
223.
Navojna šipka M8x1m
kom
1
224.
Navrtka M 10mm
kom
1
152/254
153
225.
Navrtka M 12mm
kom
1
226.
Navrtka M 4mm
kom
1
227.
Navrtka M 5mm
kom
1
228.
Navrtka M 6mm
kom
1
229.
Navrtka M 8mm
kom
1
230.
Navrtka M16mm
kom
1
231.
Navrtka M18mm
kom
1
232.
Nepovratni ventil NO 100 NP 16
kom
1
233.
Nepovratni ventil No 25 NP 16
kom
1
234.
Nepovratni ventil No 32 NP 16
kom
1
235.
Nepovratni ventil za paru 3/4"
kom
1
236.
Nosač nut za radijator
kom
1
237.
Opruge za brave
kom
1
238.
Oring 6,3x2,4mm
kom
1
239.
Oring 11,3x2,4mm
kom
1
240.
Oring 23x1,8
kom
1
241.
Ozračna slavina ručna 1/2"
kom
1
242.
Ozračna slavina ručna 3/8"
kom
1
243.
Parni ventil propusni NO 100 NP 16
kom
1
153/254
154
244.
Parni ventil propusni NO 20 NP 16-JAKSA
kom
1
245.
Parni ventil propusni NO 32 NP 16
kom
1
246.
Parni ventil propusni NO 40 NP 16
kom
1
247.
Parni ventil propusni NO 50 NP 16
kom
1
248.
Parni ventil propusni NO 65 NP 16
kom
1
249.
Parni ventil propusni NO 80 NP 16
kom
1
250.
Perifleks spojnice 10-212
kom
1
251.
Perifleks spojnice 10-262
kom
1
252.
Perifleks spojnice 10-312
kom
1
253.
Perifleks spojnice 10-361
kom
1
254.
Pletivo OK 2.5cm
m2
1
255.
Pletivo OK 4cm
m2
1
256.
Pletivo OK 5cm
m2
1
257.
Ploča za sečenje fi 230x1.5mm
kom
1
258.
Ploca za secenje Ø 115/1
kom
1
259.
Ploca za secenje Ø 115/3mm
kom
1
260.
Ploca za secenje Ø 180/2
kom
1
261.
Ploca za secenje Ø 180/3mm
kom
1
262.
Podloška 18mm obična
kom
1
154/254
155
263.
Podloska Ø 10 obicna
kom
1
264.
Podloska Ø 10mm elasticna
kom
1
265.
Podloška Ø 4mm
kom
1
266.
Podloška Ø 5mm
kom
1
267.
Podloska Ø 6 elasticna
kom
1
268.
Podloska Ø 6 obicna
kom
1
269.
Podloska Ø 8 elasticna
kom
1
270.
Podloska Ø 8 obicna
kom
1
271.
Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 40
kom
1
272.
Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 65
kom
1
273.
Pop zakovica 3,8 mmx12mm
kom
1
274.
Pop zakovica 3x8 mm
kom
1
275.
Pop zakovica 4x16 mm
kom
1
276.
Pop zakovica Ø 4 x 8mm
kom
1
277.
Pop zakovica Ø 4x10mm
kom
1
278.
Pop zakovica Ø 5 x 8mm
kom
1
279.
Pop zakovice 5x20mm
kom
1
280.
Prohromska zica 1mm
kg
1
281.
Prohromski lim
kg
1
155/254
156
282.
Radijalni ležaj 6206 zz
kom
1
283.
Radijalni ležaj 6306 otvoren
kom
1
284.
Radijalni ležaj 6403 zz
kom
1
285.
Radijator AL (članak)
kom
1
286.
Radijator aluminijumski, članak od 60cm
kom
1
287.
Radijator aluminijumski, članak od 80cm
kom
1
288.
Radijator liveni (članak)
kom
1
289.
Radijator panelni sa ventilima
m'
1
290.
Ravno zaporni ventil 20/16
kom
1
291.
Ravno zaporni ventil 25/16
kom
1
292.
Ravno zaporni ventil 32/16
kom
1
293.
Ravnozaporni ventil 15/16
kom
1
294.
Ravnozaporni ventil 50/16
kom
1
295.
Ravnozaporni ventil 80/16
kom
1
296.
Reducir 5/4"-1/2"
kom
1
297.
Ringlice-reza
kom
1
298.
Rukavice zastitne-zidarske
kom
1
299.
Samorezajuci zavrtanj razni
kom
1
300.
Šarka mašinska Ø16mm
kom
1
156/254
157
301.
Šarka mašinska Ø18mm
kom
1
302.
Šarka za vrata-špilti
kom
1
303.
Semaring 110x130x13
kom
1
304.
Semering 25x35x7
kom
1
305.
Semering 25x40x7
kom
1
306.
Semering 25x42x7
kom
1
307.
Semering 26x52x8
kom
1
308.
Semering 32x50x10
kom
1
309.
Semering 35x20x7
kom
1
310.
Semering 45x62x7
kom
1
311.
Semering 52x30x8
kom
1
312.
Semering A20-38-8
kom
1
313.
Semering A20-42-7
kom
1
314.
Sild sa kvakom
kom
1
315.
Silikon-crveni za dihtunge 300ml
kom
1
316.
Spojnica bakarna Ø 22
kom
1
317.
Spojnica Cu Ø 15
kom
1
318.
Šraf za salonit
kom
1
319.
Srebrna žica
kg
1
157/254
158
320.
Sredstvo za zaptivanje ,,Vurth" 300ml
kom
1
321.
Štopbiksne za parni ventil NO 150 NP 16
kom
1
322.
Teflon traka šira 19mmx15mx0.20mm
kom
1
323.
Teflonske membrane 1"
kom
1
324.
Teflonske podloške 1/2"
kom
1
325.
Teflonske podloške 3/4"
kom
1
326.
Teflonske podloške 3/8"
kom
1
327.
Tiplovi guzvajuci Ø16
kom
1
328.
Tiplovi Ø 10
kom
1
329.
Tiplovi Ø 12
kom
1
330.
Tiplovi Ø 6
kom
1
331.
Tiplovi Ø 8
kom
1
332.
Tocak neokretni sa prirubnicom Ø 80 kuglicni
lezaj
kom
1
333.
Tocak okretni sa prirubnicom i kocnicom Ø 80
kuglicni lezaj
kom
1
334.
Tocak sa prirubnicom i okretnom viljuskomØ200
kom
1
335.
Tocak sa prirubnicom neokretnom viljuskomØ
200
kom
1
336.
Tocak za bol.krevet antistatik 159 Ø125
kom
1
337.
Tocakza bol.krevet antistatik 160 Ø125
kom
1
338.
Točkić Ø 100 sa kočnicom
kom
1
158/254
159
339.
Tockic Ø 125
kom
1
340.
Tockic Ø 200
kom
1
341.
Tockic Ø 50
kom
1
342.
Tockic Ø 80
kom
1
343.
Tockic Ø 80 sa prirubnicom okretni
kom
1
344.
Tockic Ø100 okretni
kom
1
345.
Točkić obrtni Ø150 gumeni
kom
1
346.
Trukeri PVC-beli
kom
1
347.
TVL-razni
kg
1
348.
Ventil elektromagnetni za vazduh 1/2"
kom
1
349.
Ventil radijatorski 1/2"
kom
1
350.
Vijak 3.5x16 mm
kom
1
351.
Vijak 3.5x20 mm
kom
1
352.
Vijak 3.5x50 mm
kom
1
353.
Vijak 4x20 mm
kom
1
354.
Vijak 4x50 mm
kom
1
355.
Vijak 5x100 mm
kom
1
356.
Vijak 5x20 mm
kom
1
357.
Vijak 5x60 mm
kom
1
159/254
160
358.
Vijak 5x80 mm
kom
1
359.
Vijak Ø 3x35mm
kom
1
360.
Vijak Ø 4,2x40mm
kom
1
361.
Vijak Ø 4,2x50mm
kom
1
362.
Vijak Ø 4,2x60mm
kom
1
363.
Vijak Ø3,9x10mm
kom
1
364.
Vijak Ø6x80 sa OK glavom
kom
1
365.
Vijak sa ok glavom 5x60
kom
1
366.
Vijak sa ok glavom 8x100
kom
1
367.
Vijak sa ok glavom Ø10
kom
1
368.
Vijak sa ok glavom Ø12
kom
1
369.
Vijak sa ok glavom Ø16
kom
1
370.
Vijak samorezivi 3,9x32
kom
1
371.
Vijak za drvo 5x40
kom
1
372.
Vijak za drvo 5x50
kom
1
373.
Vijak za drvo 6x120
kom
1
374.
Vijak za drvo 6x50mm
kom
1
375.
Vijak za salonit Ø8x120
kom
1
160/254
161
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
161/254
Партија 4- Расвета
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
1
1.
2
J.m.
Kol.
Komercijalni
naziv proizvoda
3
4
5
Fluo armatura 3x36 W sa senilom
kom
1
2.
Fluo armatura VTA 1x40 sa senilom
kom
1
3.
Fluo cev 16W FEP sa dva pina
kom
1
4.
Fluo cev 16W sa četiri pina
kom
1
5.
Fluo cev 18W
kom
1
6.
Fluo cev 20W
kom
1
7.
Fluo cev 22W okrugla
kom
1
8.
Fluo cev 26W FEP
kom
1
9.
Fluo cev 36W
kom
1
10.
Fluo cev 40 W
kom
1
11.
Fluo cev 58W
kom
1
12.
Fluo cev 6W (panik svetiljka)
kom
1
13.
Fluo cev 8W (panik svetiljka)
kom
1
14.
Fluo cev za foto terapiju TL-20W/52,
G13,L=604mm
kom
1
15.
Fluo cevi za dezinfekciju TUV 30W-G30T8, G13,
L=908.8mm
kom
1
Proizvođač
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
6
7
8
9
10
162/254
163
16.
Kugla opal
kom
1
17.
Kugla sa armaturom kosa-prava
kom
1
18.
Led cev T-8, 1200mm, 4000k
kom
1
19.
Led cev T-8, 1500mm, 4000k
kom
1
20.
Led cev T-8, 600mm, 4000k
kom
1
21.
Nosac fluo cevi G13-26.110 IP65
kom
1
22.
Nosac fluo cevi G13-26.220 IP65
kom
1
23.
Nosač fluo cevi sa starterom
kom
1
24.
Nosač fluo cevi svetiljke Elektrokovina FSN
kom
1
25.
Nosač fluo cevi za raster svetiljku
kom
1
26.
Nosač startera
kom
1
27.
Panik svetiljka
kom
1
28.
Plafonjera 2xE27, 75W
kom
1
29.
Prekidač medjugajtanski
kom
1
30.
Prekidač naizmeničnii
kom
1
31.
Prekidač obični
kom
1
32.
Prekidač obični OG
kom
1
33.
Prekidač serijski
kom
1
34.
Prekidač serijski OG
kom
1
163/254
164
35.
Prekidač unakrsni
kom
1
36.
Prigušnica 125 W
kom
1
37.
Prigušnica 16w - FEP svetiljka
kom
1
38.
Prigušnica 18W
kom
1
39.
Prigušnica 20 W
kom
1
40.
Prigušnica 250 W
kom
1
41.
Prigušnica 40 W
kom
1
42.
Prigušnica 58 W
kom
1
43.
Prigušnica elektronska 2x18W
kom
1
44.
Prigušnica elektronska 2x36W
kom
1
45.
Prigušnica elektronska 2x58W
kom
1
46.
Prigušnica elektronska 4x18W
kom
1
47.
Prigušnica MHI 400W
kom
1
48.
Reflektor MH 150W za spoljnu montažu sa
metalhalogenom sijalicom
kom
1
49.
Sijalica 100 W E 27
kom
1
50.
Sijalica 230V/40W E14
kom
1
51.
Sijalica 24V/25W E14
kom
1
52.
Sijalica 25W E27
kom
1
53.
Sijalica 26W/840 D2 dva pina 230V
kom
1
164/254
165
54.
Sijalica 60W E27 u boji
kom
1
55.
Sijalica 75W, E 27
kom
1
56.
Sijalica halogena linearna 300 W
kom
1
57.
Sijalica led E27 12W
kom
1
58.
Sijalica linearna 150W za reflektor G-24Q-3
kom
1
59.
Sijalica metal-halogena 150W E-40
kom
1
60.
Sijalica metal-halogena 250W E-40
kom
1
61.
Sijalica metal-halogena 400W E-40
kom
1
62.
Sijalica signalna-tinjalica
kom
1
63.
Sijalica štedljiva 23W E-27
kom
1
64.
Sijalica štedljiva 11W E-27
kom
1
65.
Sijalica štedljiva 20W E-27
kom
1
66.
Sijalica štedna kompakt fluo 26W/840/4P G-24Q- kom
3
1
67.
Sijalica živina 125 W
kom
1
68.
Sijalica živina 250 W
kom
1
69.
Sijalično grlo keramičko
kom
1
70.
Sijalično grlo keramičko (za plafonjere)
kom
1
71.
Starteri S10
kom
1
72.
Starteri S2
kom
1
165/254
166
73.
Svetiljka "Strela" 1x18 FEP
kom
1
74.
Svetiljka 2x18 antivandal
kom
1
75.
Svetiljka 2x36w sa opalnim difuzorom-nadgradna
kom
1
76.
Svetiljka 2x58w IP65 EKV Tornado
kom
1
77.
Svetiljka 4x18W Raster
kom
1
78.
Svetiljka 4x36W Raster
kom
1
79.
Svetiljka baktericidna (30 W)
kom
1
80.
Svetiljka fluo FSN 336 SR
kom
1
81.
Svetiljka klassicasc/la T8 2X36V OMS
kom
1
82.
Svetiljka panik anti-vandal 100W Cono
kom
1
83.
Svetiljka reflektor u ex izvedbi 150W
kom
1
84.
Svetiljka sa crvenim staklom za signalizaciju rada kom
rentgena
1
85.
Svetiljka sa oranz staklom za signalizaciju rada
rentgena
kom
1
86.
Svetiljka stubna sa prigušnicom 125W ulična
kom
1
87.
Svetiljka živina kosa sa šeširom 125W
kom
1
88.
Svetiljke 2x18 W raster ugradna
kom
1
89.
Svetiljke 2x 36 W raster nadgradna
kom
1
90.
Svetiljke 2x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
91.
Svetiljke 2x18 W raster nadgradna
kom
1
166/254
167
92.
Svetiljke 2x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
93.
Svetiljke 2x36 W raster ugradna
kom
1
94.
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
95.
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
96.
Svetiljke 2x58 W raster nadgradna
kom
1
97.
Svetiljke 2x58 W raster ugradna
kom
1
98.
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
99.
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
100.
Svetiljke 3x36 W raster nadgradna
kom
1
101.
Svetiljke 3x36 W raster ugradna
kom
1
102.
Svetiljke 3x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
103.
Svetiljke 3x58 W raster nadgradna
kom
1
104.
Svetiljke 3x58 W raster ugradna
kom
1
105.
Svetiljke 4x 36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
106.
Svetiljke 4x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
107.
Svetiljke 4x18 W raster nadgradna
kom
1
108.
Svetiljke 4x18 W raster ugradna
kom
1
109.
Svetiljke 4x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
110.
Svetiljke 4x36 W raster nadgradna
kom
1
167/254
168
111.
Svetiljke 4x36 W raster ugradna
kom
1
112.
Svetiljke 4x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
113.
Svetiljke 4x58 W raster nadgradna
kom
1
114.
Svetiljke 4x58 W raster ugradna
kom
1
115.
Upaljač za MH sijalice 70-400W
kom
1
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
168/254
Партија 5- Батерија
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
1
1.
2
J.m.
Kol.
Komercijalni
naziv proizvoda
3
4
5
Akumulator 6 V / 2,8 Ah, VRLA, AGM
kom
1
2.
Akumulator 6 V / 3,2 Ah, VRLA, AGM
kom
1
3.
Akumulator 6V /12Ah VRLA, AGM
kom
1
4.
Akumulator 6V /4.2Ah VRLA, AGM
kom
1
5.
Akumulator 12 V / 0,8 Ah, VRLA, AGM
kom
1
6.
Akumulator 12 V / 1,2 Ah, VRLA, AGM
kom
1
7.
Akumulator 12 V/ 28 Ah VRLA, AGM
kom
1
8.
Akumulator 12V /12Ah VRLA, AGM
kom
1
9.
Akumulator 12V /140Ah, olovni
kom
1
10.
Akumulator 12V /2.3Ah VRLA, AGM
kom
1
11.
Akumulator 12V /7,2 Ah VRLA, AGM
kom
1
12.
Akumulator 12V/143 Ah, olovni
kom
1
13.
Akumulator 12V/18Ah VRLA, AGM
kom
1
14.
Baterija LR41 / AG3
kom
1
15.
Baterija LR44 / AG 13
kom
1
Proizvođač
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
6
7
8
9
10
169/254
170
16.
Baterija 1,2V / 1600Ah standard sa ušicama
kom
1
17.
Baterija 1,2V / 2200Ah standard sa ušicama,
NiMH
kom
1
18.
Baterija 1,2V / 3000Ah 22x43mm sa ušicama
kom
1
19.
Baterija 1,2V / 3700Ah 18x65mm sa ušicama
kom
1
20.
Baterija 1,2V, 1100mAh, AA, NiCd
kom
1
21.
Baterija 1.2 V / 1300 mAh, AA, NiMH
kom
1
22.
Baterija 1.2 V / 2600 mAh, AA, NiMH
kom
1
23.
Baterija 1.2 V /1100 mAh, AA, NiMH
kom
1
24.
Baterija 1.2 V /2000 mAh, AA, NiMH
kom
1
25.
Baterija 1.2V / 1000 mAh, AAA, NiMH
kom
1
26.
Baterija 1.2V / 3000mAh, R20, NiMH
kom
1
27.
Baterija 1.2V / 800mAh, AAA, NiMH
kom
1
28.
Baterija 1.5V / LR14 alkalne
kom
1
29.
Baterija 1.5V / LR20 alkalne
kom
1
30.
Baterija 1.5V / LR3 alkalne
kom
1
31.
Baterija 1.5V / LR6 alkalne
kom
1
32.
Baterija 1.5V / LR9 alkalne
kom
1
33.
Baterija 2CR5(6V)Lithium
kom
1
34.
Baterija 3,6 V / 600 mAh (za tel. Panasonik)
kom
1
170/254
171
35.
Baterija 3.5VNiCd Heine X-0299380
kom
1
36.
Baterija 3V Varta CR2
kom
1
37.
Baterija 4,8V/600mAh (za tel.Panasonik)
kom
1
38.
Baterija 4.8V / 400mAh, AA, NiMH
kom
1
39.
Baterija 6LR 61, 9V
kom
1
40.
Baterija 6LR61, 9V, 200mAh, AA, NiMH
kom
1
41.
Baterija CR-2025, 3V, Li
kom
1
42.
Baterija CR-2032, 3V, Li
kom
1
43.
Baterija CR-2430, 3V, Li
kom
1
44.
Baterija DM-12V 3.3Ah
kom
1
45.
Baterija litijum 6V 1300mAh 2CR5 za dermoskop
Dermlite DL100 3Gen
kom
1
46.
Baterija litijumska 3V 1800mAh CR17335SE ekv
Sanyo
kom
1
47.
Baterija punjiva 1.2V / 3500 mAh, R14, NiMH
kom
1
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
171/254
Партија 6- Инсталациони електро материјал
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
1
1.
2
J.m.
Kol.
Komercijalni
naziv proizvoda
3
4
5
Dozna 4M Aling mode
kom
1
2.
Dozna 5M Aling mode
kom
1
3.
Dozna 7M Aling mode
kom
1
4.
Dozna za beton Ø78
kom
1
5.
Dozna za beton fi. 60
kom
1
6.
Kabl FTP KAT.6 HF
m'
1
7.
Kabl GG-J 3x2.5mm2
m'
1
8.
Kabl GG-J 3X1.5mm2
m'
1
9.
Kabl GG-J 5x2,5mm2
m'
1
10.
Kabl J-H(St)H 2x2x0.8mm
m'
1
11.
Kabl LiYCY 2x1 mm2
m'
1
12.
Kabl N2XH 3x1,5mm2
m'
1
13.
Kabl N2XH 3x2,5mm2
m'
1
14.
Kabl N2XH 4x1,5mm2
m'
1
15.
Kabl N2XH 5x10 mm2
m'
1
Proizvođač
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
NE
POPUNJAVATI
6
7
8
9
10
172/254
173
16.
Kabl N2XH 5x2,5mm2
m'
1
17.
Kabl N2XH 5x4mm2
m'
1
18.
Kabl N2XH 5x6mm2
m'
1
19.
Kabl PP00 4 x 16mm2
m'
1
20.
Kabl PP00 3x1,5 mm2
m'
1
21.
Kabl PP00 3x2.5 mm2
m'
1
22.
Kabl PP00 4x25mm2
m'
1
23.
Kabl PP00 5x10mm2
m'
1
24.
Kabl PP00 5x2,5mm2
m'
1
25.
Kabl PP00 5x4mm2
m'
1
26.
Kabl PP-Y 2x1.5mm2
m'
1
27.
Kabl PP-Y 3x1.5mm2
m'
1
28.
Kabl PP-Y 3x2,5mm2
m'
1
29.
Kabl PP-Y 4x1.5mm2
m'
1
30.
Kabl PP-Y 5x1,5 mm2
m'
1
31.
Kabl PP-Y 5x2.5mm2
m'
1
32.
Kabl PP-Y 5x6mm2
m'
1
33.
Kabl RG6 HF
m'
1
34.
Kutija PVC razvodna 150x150mm
kom
1
173/254
174
35.
Kutija PVC razvodna OG
kom
1
36.
Kutija PVC uzidna 250x220mm
kom
1
37.
Kutija razvodna dozna Ø60
kom
1
38.
Kutija za izjednacavanje potencijala PS90
kom
1
39.
L ugao za POK 20x20mm
kom
1
40.
L ugao za POK 40x25mm
kom
1
41.
Maska slepa 1M Aling mode
kom
1
42.
Nosač mehanizma 4M Aling
kom
1
43.
Nosač mehanizma 5M Aling
kom
1
44.
Nosač mehanizma 7M Aling
kom
1
45.
Obujmice Ø16
kom
1
46.
Okvir 4M beli Aling
kom
1
47.
Okvir 5M beli Aling
kom
1
48.
Okvir 7M beli Aling
kom
1
49.
Osigurač automatski 1 A
kom
1
50.
Osigurač automatski 10 A
kom
1
51.
Osigurač automatski 100A Merlin Gerin C120n
3p 100AC 18367
kom
1
52.
Osigurač automatski 16 A
kom
1
53.
Osigurač automatski 20 A
kom
1
174/254
175
54.
Osigurač automatski 25 A
kom
1
55.
Osigurač automatski 32 A
kom
1
56.
Osigurač automatski 32 A vezani 3/1
kom
1
57.
Osigurač automatski 4 A
kom
1
58.
Osigurač automatski 40 A
kom
1
59.
Pertinaks d-4mm
m2
1
60.
PNK 50 kanal metalni perforirani 50x20mm
m'
1
61.
Podne kanalice LEGRAND 92x20 mm kat. Br.
328.00
m'
1
62.
POK kanal 16x16 na lepljenje
m'
1
63.
POK kanal 16x16
m'
1
64.
POK kanal 16x16mm (bezhalogeni)
m'
1
65.
POK kanal 16x25
m'
1
66.
POK kanal 16x25 na lepljenje
kom
1
67.
POK kanal 16x25mm (bezhalogeni)
m'
1
68.
POK kanal 20x20 samolepljivi
m'
1
69.
POK kanal 20x20(bezhalogeni)
m'
1
70.
POK kanal 25x25
m'
1
71.
POK kanal 25x25 na lepljenje
kom
1
72.
POK kanal 25x25mm(bezhalogeni)
m'
1
175/254
176
m'
1
kom
1
m'
1
POK kanal 30x25 samolepljivi
kom
1
77.
POK kanal 40x20 na lepljenje
kom
1
78.
POK kanal 40x40
m'
1
79.
POK kanal 40x40mm (bezhalogeni)
m'
1
80.
POK kanal 40x60
m'
1
81.
POK kanal 60 x 60 mm
m'
1
82.
POK kanal 60x40 na lepljenje
kom
1
83.
POK kanal 60x60(bezhalogeni)
m'
1
84.
POK kanal perforirani 25x25
m'
1
85.
Prekidac Kipp 16A 230V
kom
1
86.
Prekidač KS 125A sa produženim pogonom
kom
1
87.
Priključnica 2P+E, 2M Aling, 16A
kom
1
88.
Prikljucnica monofazna
kom
1
89.
Prikljucnica monofazna IP65
kom
1
90.
Priključnica monofazna dupla
kom
1
91.
Priključnica monofazna OG 230V
kom
1
73.
POK kanal 25x40 mm (bezhalogeni)
74.
POK kanal 25x40 na lepljenje
75.
POK kanal 25x40x2000
76.
176/254
177
92.
Priključnica RJ-11 uzidna
kom
1
93.
Priključnica RJ-45 1M (kat.6) Aling
kom
1
94.
Priključnica RJ-45 dupla/CAT 6/-, uzidna
kom
1
95.
Priključnica trofazna
kom
1
96.
Prključnica trofazna OG 400V
kom
1
97.
Šina za automatske osigurače(1m)
kom
1
98.
Šina za osigurače CU RST
m'
1
99.
Spliter TV 1/2 za kabal
kom
1
100.
Spratna tabla od 12 osigurača
kom
1
101.
Spratna tabla od 24 osigurača
kom
1
102.
Spratna tabla za 36 osigurača
kom
1
103.
Traka za uzemljenje 20x3mm
m'
1
104.
Traka za uzemljenje 25x4mm
m'
1
105.
Ukrsni komad
kom
1
106.
Unutrašnji ugao za POK kanalicu 16x16
kom
1
107.
Utičnica mozaik 2M 2P+E.16A,Bela LG
kom
1
108.
Utičnica računarska mozaik RJ45.FTP,cat.6 bela kom
1
109.
UTP patch kabal (licnasti) Cat6,bez
halogena,nezapaljiv
m'
1
110.
UTP wall kabal (pun presek) omotač nezapaljiv i
bez halogena Cat6
m'
1
177/254
178
111.
Uvodnik PG 16
kom
1
112.
Uvodnik PG 35
kom
1
113.
Zatega za snop Al 16mm2
kom
1
114.
Zvono bežično-električno
kom
1
115.
Zvono električno
kom
1
116.
Zvono za na sinu automatsko
kom
1
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
178/254
179
Napomena za sve partije:
- Ponudjač je dužan da popuni sve kolone. Ukoliko ponudjač ne popuni sve kolone, ponuda će biti odbijena kao neispravna.
- Nije dozvoljeno vršiti bilo kakve prepravke i dopune obrasca.
- Tehničke specifikacije moraju biti potpisane i overene od strane ovlašćenog lica.
Ukoliko ponudjači podnose zajedničku ponudu, grupa ponudjača može da se opredeli da obrazac Tehnička specifikacija (Prilog broj 8) potpisuju i pečatom overavaju svi
ponudjači iz grupe ponudjača ili grupa ponudjača može da odredi jednog ponudjača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac Tehničke specifikacije
(Prilog broj 8).
179/254
Прилог бр. 9.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
партија 1Електро материјал за одржавање
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
J.m.
Jed. cena
Stopa PDV-a
Iznos PDV-a
za jed. cenu
Ukupno dinara
(jed. cena + PDV)
1
1.
2
3
4
5
6
7
Adresabilni javljac pozara opticki ALG-EN Qvadel
kom
2.
Ampermetar 100/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
3.
Ampermetar 300/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
4.
Ampermetar 400/05 A, 1.5, ugradni, 72x72mm
kom
5.
Bakarna šina 25x3
m'
6.
Bakarna šina za aut. osigurače RST
m'
7.
Bakarna šina za sabirnicu ,,O" i ,,Z"
m'
8.
Bakarni češalj za automatske osigurače
m'
9.
Bimetal 0.5 - 18 A
kom
10.
Bimetal 18 - 40 A
kom
11.
Bimetal 40-63A
kom
12.
Buksne celicne 2.5 mm2
kom
13.
Burgija SDS 16x400x450
kom
14.
Burgija SDS 8x150x210
kom
15.
Četkice 6x6mm (grafitne)
kom
180/254
181 Četkice 6x9mm (grafitne)
16.
kom
17.
Cev PVC rebrasta Ø 23 mm
m'
18.
Cev PVC rebrasta Ø 29 mm
m'
19.
Cev PVC rebrasta Ø16 mm
m'
20.
Cev PVC samogasiva Ø 23mm
m'
21.
Cev PVC samogasiva Ø 29
m'
22.
Crevo Ø16mm PVC za klime
m'
23.
Crevo SAPA 36mm
m'
24.
Crevo SAPA izolovano fi 26 mm
m'
25.
Crevo silikonsko Ø 12/7mm
m'
26.
Crevo silikonsko Ø 15/7mm
m'
27.
Crevo silikonsko Ø 16/8mm
m'
28.
Dioda 1 N 4001
kom
29.
Dioda 1 N 4007
kom
30.
Dioda 1 N4001 SMD
kom
31.
Dioda 1 N4002 SMD
kom
32.
Dioda 1 N4004 SMD
kom
33.
Dioda 1 N4006 SMD
kom
34.
Dioda 1N4002
kom
35.
Dioda 1N4004
kom
36.
Dioda 1N4006
kom
37.
Dioda BY329/1200
kom
38.
Dioda BY500/400
kom
39.
Dioda ZF 2.4
kom
181/254
182 Dioda ZF 5.1
40.
kom
41.
Dugme potenciometra DP20-0
kom
42.
Dugme potenciometra DP4-0
kom
43.
Dugme sa oprugom za TA peć
kom
44.
Dugme za regulacioni termostat
kom
45.
Elektromagnet za PP klapnu DM-4 KLADIVAR-ŽIRI
kom
46.
Elektromagnet za PP klapnu TEHNODEL, EMK-4, 25VA, 230V
kom
47.
Elektromagnetni razvodnik 5/2 NO7 230V
kom
48.
Filter sušač ADK 083, Ø10
kom
49.
Fotorelej sa senzorom ,ETI 230V
kom
50.
Freon R 22(boca)
kom
51.
Freon R 407 (boca)
kom
52.
Freon R 410 (boca)
kom
53.
Freon R12(boca)
kom
54.
Freon R134(boca)
kom
55.
Freon R404(boca)
kom
56.
Grec B1000 C10000
kom
57.
Grec B1000 C25000
kom
58.
Grec B1000 C30000
kom
59.
Grec B380C5000
kom
60.
Grec B38C1500
kom
61.
Grec B500 C3700
kom
62.
Grec B500C10A
kom
63.
Grec B560 C15000
kom
182/254
183 Grejač (cevni) 1000W za TA peć
64.
kom
65.
Grejač (cevni) 1166 W za TA peć
kom
66.
Grejač (cevni) 1333 W za TA peć
kom
67.
Grejač (cevni) 2000W za TA peć
kom
68.
Grejač (cevni) 833W za TA peć
kom
69.
Grejač (spiralni) 1000W za TA peć
kom
70.
Grejač (spiralni) 1333Wza TA peć
kom
71.
Grejač (spiralni) 833W za TA peć
kom
72.
Grejac 2000W za protočni bojler Magnorom
kom
73.
Grejač cevasti 4000W 230V
kom
74.
Grejač liskunski 500 W 230V 400x50mm
kom
75.
Grejač liskunski 600W 230V
kom
76.
Grejač za destilator 2700W
kom
77.
Grejač za kiper 1750 W (230V)
kom
78.
Grejac za kiper 2000W (230V)
kom
79.
Grejač za mašinu za sudove Midea WQP12-9011C
kom
80.
Grejač za troetažnu pec 2300W
kom
81.
Grejna ploča 300x300mm
kom
82.
Grejna ploča Ø 100 mm
kom
83.
Grejna ploča Ø110mm
kom
84.
Grejna ploča Ø145mm
kom
85.
Grejna ploča Ø180mm
kom
86.
Grejna ploča Ø220mm
kom
87.
Grejna ploča Ø80mm
kom
183/254
184 Grlo keramičko E-14
88.
kom
89.
Grlo keramičko E-27
kom
90.
Grlo za halogenu sijalicu 22.8V 50W GY6.35
kom
91.
Hilzna za P/F kabal 1.5mm2
kom
92.
Hilzna za P/F kabal 10mm2
kom
93.
Hilzna za P/F kabal 16mm2
kom
94.
Hilzna za P/F kabal 2.5mm2
kom
95.
Hilzna za P/F kabal 25mm2
kom
96.
Hilzna za P/F kabal 35mm2
kom
97.
Hilzna za P/F kabal 4mm2
kom
98.
Hilzna za P/F kabal 6mm2
kom
99.
Igla pisača za EKG - T100
kom
100.
Indukciona lampica za bojler
kom
101.
Integralno kolo CA3130T
kom
102.
Integralno kolo ICL7109
kom
103.
Integralno kolo LM2917-8
kom
104.
Integralno kolo LM357
kom
105.
Integralno kolo LM741
kom
106.
Integralno kolo NE555
kom
107.
Integralno kolo SDA2516-2
kom
108.
Integralno kolo SFC 2741C
kom
109.
Integralno kolo TDA1512
kom
110.
Integralno kolo74ILS224
kom
111.
Integralno koloLM369
kom
184/254
185 Ispitne pipalice DM PIP1/par
112.
kom
113.
Izolaciona cev Ø 22/13mm
m'
114.
Izolator potporni 16mm M6
kom
115.
Izolator potporni 30mm M8
kom
116.
Izolir traka 20m
kom
117.
Kabl flet u boji 10x0,5mm
118.
Kabl grejni 230V 20W L=10m
119.
Kabl LiYCY 25x0,5mm
120.
Kabl mrežni (kao za radio-kasetofon)
kom
121.
Kabl mrežni MK02 (za računar)
kom
122.
Kabl P/F 10mm2
m'
123.
Kabl P/F 6mm2
m'
124.
Kabl P/F 1.5mm2
m'
125.
Kabl P/F 16mm2 (crna)
m'
126.
Kabl P/F 16mm2 (žuto-zelena)
m'
127.
Kabl P/F 2.5mm2
m'
128.
Kabl P/F 25mm2
m'
129.
Kabl P/F 4mm2
m'
130.
Kabl PP-L 2x0,75mm
m'
131.
Kabl PP-L 3 x 2.5mm2
m'
132.
Kabl PP-L 3x1,5mm2
m'
133.
Kabl PP-L 5x2.5mm2
m'
134.
Kabl PP-L 5x1.5mm2
m'
135.
Kabl produžni (3G+prekidač) od 3m
m'
kom
m'
kom
185/254
186 Kabl produžni (6G+prekidač) 5m
136.
kom
137.
Kablovska spojka 16mm2
m'
138.
Kablovska spojka 25mm2
kom
139.
Kablovska spojka 35mm2
m'
140.
Kablovska spojka 50mm2
m'
141.
Kablovska spojka 70mm2
m'
142.
Kalaj za lemljenje 0,7 250g
kom
143.
Kalaj za lemljenje 1mm 250gr.
kg
144.
Klema krokodil 16mm2
m'
145.
Klema krokodil 25mm2
m'
146.
Klema luster 1,5mm2
kom
147.
Klema luster 2.5mm2
kom
148.
Klema redna keramička 2.5mm2
kom
149.
Klema škaro 25-35mm2
kom
150.
Klema škaro 4-16mm2
kom
151.
Klema VS 10mm2
kom
152.
Klema VS 2.5-4 mm2
kom
153.
Klema VS 25mm2
kom
154.
Klema VS 6mm2
kom
155.
Klema za akumulatore-par (mesing)
kom
156.
Kondenzator 30 mF 400 V
kom
157.
Kondenzator 35µF za klimu
kom
158.
Kondenzator 35µF/250V
kom
159.
Kondenzator 40µF za klimu
kom
186/254
187 Kondenzator 80mf 250V
160.
kom
161.
Kondenzator elko 1500 micro 63V
kom
162.
Kondenzator elko 2200micro16V
kom
163.
Kondezator elko 2700micro 63V
kom
164.
Kondezator elko 1500 micro 6.6v
kom
165.
Kondezator elko 4,7mf 100V aksijalni
kom
166.
Kondezator keramicki 100nF
kom
167.
Kondezator keramicki 10nF
kom
168.
Kondezator keramicki 1pF
kom
169.
Kondezator keramicki 2.2pF
kom
170.
Kondezator keramicki 220pF
kom
171.
Kondezator keramicki 22pF
kom
172.
Kondezator keramicki 6.8pF
kom
173.
Kondezator keramicki22nF
kom
174.
Kondezator keramicki33nF
kom
175.
Konektor BULA 20 K-0
kom
176.
Konektor BULA 20 K-2
kom
177.
Konektor KB2-0
kom
178.
Konektor MDIN 6MK
kom
179.
Konektor MDIN 6ZP
kom
180.
Kontakti za sklopku CN 16 - glavni
kom
181.
Kontakti za sklopku CN 25 - glavni
kom
182.
Kontakti za sklopku CN 40 - glavni
kom
183.
Kontakti za sklopku K 60 - glavni
kom
187/254
188 Kontaktor CN 100
184.
kom
185.
Kontaktor CN 125
kom
186.
Kontaktor CN 16 230V
kom
187.
Kontaktor CN 20 230V
kom
188.
Kontaktor CN 25 230V
kom
189.
Kontaktor CN 45 230V
kom
190.
Kontaktor CN 60 230V
kom
191.
Kontaktor CN16/380V
kom
192.
Kontaktor CNM 12-22 230V
kom
193.
Kontaktor CNM 30-22 230V
kom
194.
Kontaktor K 10 230V
kom
195.
Kontaktor K 16 230V
kom
196.
Kontaktor K 22 230V
kom
197.
Kontaktor KO 20 230 V
kom
198.
Kontaktor CNM 22-22 230V
kom
199.
Kontaktor K 25 230V
kom
200.
Kontaktor K 30 230V
kom
201.
Kontaktor K 40 230V
kom
202.
Kontaktor K 45 230V
kom
203.
Kontaktor K 60 230V
kom
204.
Kontaktor K 80 230V
kom
205.
Kontaktor K100 230V
kom
206.
Kontaktor KN 6 230V sa nadgradnjom
kom
207.
Kontaktor KN 9 230V sa nadgradnjom
kom
188/254
189 Kontaktor KNL 16 230V
208.
kom
209.
Kontaktor KNL 30 230V
kom
210.
Kontaktor KNL 43-11 230V
kom
211.
Kontaktor KNL 63-11 230V
kom
212.
Kontaktor KO 22 230V
kom
213.
Kontaktor KO 42-16A 230V
kom
214.
Kontaktor KO 44-10A
kom
215.
Kontaktor KO 62 230V
kom
216.
Kontaktor R100A 230V ETI
kom
217.
Krajnja kapa parapeta
kom
218.
Kuciste osiguraca 5x20mm za print montažu
kom
219.
Kuciste osiguraca 6,3x32mm za print montažu
kom
220.
Kuciste za osigurac 6,3x32mm ugradno
kom
221.
Kuciste za osiguraca 5x20mm ugradni
kom
222.
Kuplung gumeni
kom
223.
Kutija razvodna OG HF
kom
224.
Led dioda 5Z-KB
kom
225.
Lepak super
kom
226.
Mikroprekidac "Sigma" TLV-10
kom
227.
Mrežni kabal MK1
kom
228.
Mrežni kabal MK2
kom
229.
kom
230.
Nadgradnja kontaktora KNL 30 (četvoropolna nasadna
jedinica)
Nosač spoljne jedinice(za klimu)
231.
Okidač naponski MX 28072
kom
par
189/254
190 Okidač podnaponski MN 28082
232.
kom
233.
Ortokapleri 4N 26
kom
234.
Ortokapleri 6N 136
kom
235.
Ortokapleri CNY 37
kom
236.
Osigurač nožasti NH-1 32-250A
kom
237.
Osigurač nožasti NH2 50-400A
kom
238.
Osigurač nožasti NH3 160-630A
kom
239.
Osigurač nožasti NHO 6-160A
kom
240.
Osigurač nožasti NHOO 2-160A
kom
241.
Osigurač stakleni 5x20 brzi 0,125-10A
kom
242.
Osigurač stakleni 5x20 tromi 0,16-10A
kom
243.
Osigurač stakleni 6x32 brzi 0,16-10A
kom
244.
Osigurač stakleni 6x32 tromi 0,2-10A
kom
245.
Osigurač termički 73-240 °C
kom
246.
Osigurač topljivi umetak D II 6-25 A
kom
247.
Osigurač topljivi umetak DIII 35-63A
kom
248.
Osigurač topljivi umetak DO1 2-16A
kom
249.
Osigurač topljivi umetak DO2 20-63A
kom
250.
Osigurač za spoljnu rasvetu 16A FRA16A
kom
251.
Otpornik 100K 0.25 W
kom
252.
Otpornik 10K 0.25 W
kom
253.
Otpornik 15K 1 W
kom
254.
Otpornik 1K 0.25 W
kom
255.
Otpornik 3.3K 0.25 W
kom
190/254
191 Otpornik 3K3 1 W
256.
kom
257.
Otpornik 5K 0.25 W
kom
258.
Paralelni indikator Q I P-2
kom
259.
Pasta za lemljenje
kom
260.
Patroni za pištolj za lepljenje
kom
261.
Podnožije releja 11-p
kom
262.
Podnozije YBN-R/3 za aut.javljac
kom
263.
Podnozja za integralna kola DIL 18
kom
264.
Podnozja za integralna kola DIL 8
kom
265.
Poklopac za doznu Ø60
kom
266.
Poklopac za doznu Ø78
kom
267.
Poklopac za PVC kutiju 100x100
kom
268.
Pomoćni kontakt ZBV101 NO
kom
269.
Pomoćni kontakti ZBV 101 NC
kom
270.
Postolje osigurača NH00
kom
271.
Postolje osigurača NH1
kom
272.
Postolje osigurača NH2
kom
273.
Postolje osigurača NH3
kom
274.
Postolje osigurača NHO
kom
275.
Potenciometar 500k 1w
kom
276.
Potenciometar linearni 470k
kom
277.
Potenciometar linearni 47k
kom
278.
Potenciometar linearni 0.25W
kom
279.
Potenciometar linearni 10k
kom
191/254
192 Potenciometar linearni 220k
280.
kom
281.
Potenciometar linearni 22k
kom
282.
Potenciometar linearni 4W
kom
283.
Potenciometar trimer 0.25W
kom
284.
Potenciometar trimer 100k
kom
285.
Prekidac Mikro P490
kom
286.
Prekidac Mikro P504
kom
287.
Prekidač 0/1 u ,,S" izvedbi nadgradni 16A
kom
288.
Prekidač 1-0-2 16A za promenu faza
kom
289.
Prekidač 4G 10 16A
kom
290.
Prekidač AS 160 A
kom
291.
Prekidač AS Minel 55-80A R-125
kom
292.
Prekidač grebenasti 2G-10U (0-1)
kom
293.
Prekidač grebenasti 2G-25U (0-1)
kom
294.
Prekidač grebenasti 4G-10U (0-1)
kom
295.
Prekidač grebenasti 4G-25U (0-1)
kom
296.
Prekidač grebenasti 4G-25U (1-0-2)
kom
297.
Prekidač grebenasti 2G-16U (1-0-2)
kom
298.
Prekidač grebenasti 4G -100U (0-1)
kom
299.
Prekidač grebenasti 4G -125U (0-1)
kom
300.
Prekidač grebenasti 4G -16U (1-0-2)
kom
301.
Prekidač grebenasti 4G -200U (0-1)
kom
302.
Prekidač grebenasti 4G- 63U (0-1)
kom
303.
Prekidač grebenasti 4G-16( 0-1)
kom
192/254
193 Prekidač jednopolni OFF-ON 250V/10A
304.
kom
305.
Prekidač kipp dvopolni O-1 p-321
kom
306.
Prekidač klip-klap dvopolni 16A
kom
307.
Prekidač mikro MS-361B-04
kom
308.
Prekidač OFF-ON 250V/10A Wipp P412 jednopolni
kom
309.
Prekidač OFF-ON 250V/16A Wipp P521 dvopolni
kom
310.
Prekidač šporeta 3+0
kom
311.
Prekidač šporeta 4+0
kom
312.
Prekidač šporeta 6+0
kom
313.
Prekidac WIP P311
kom
314.
Prekidac WIP P321
kom
315.
Prekidac WIP P411
kom
316.
Prekidac WIP P521
kom
317.
Presostat LP+HP
kom
318.
Presostat RT 200 3/8" 0.2-6bara
kom
319.
Rastavljač osigurača 400A
kom
320.
Rastavljač osigurača 630A
kom
321.
Redna stezaljka RS 2.5mm2
kom
322.
Redna stezaljka RS 50mm2
kom
323.
Redna stezaljka RS 10mm2
kom
324.
Redna stezaljka RS 16mm2
kom
325.
Redna stezaljka RS 25mm2
kom
326.
Redna stezaljka RS 35mm2
kom
327.
Redna stezaljka RS 4mm2
kom
193/254
194 Redna stezaljka RS 6mm2
328.
kom
329.
Regleta LSA-PLUS (ranžirna)
kom
330.
Regulator temperature EKV Nigos 230V,1012P
kom
331.
Rele 230V 11p
kom
332.
Rele RE08 12V
kom
333.
Rele asimetrija faza RT-417
kom
334.
Rele FINDER 5533
kom
335.
Rele Omron ZEN-20CA AR-A-V2
kom
336.
Rele PR 15 E 09
kom
337.
Rele PR 15D 04
kom
338.
Rele PR 16 L 01
kom
339.
Rele PR-16-UB 24V
kom
340.
Rele PR59C 230V
kom
341.
Rele RE 03 12V/250W
kom
342.
Rele RE 06 24V
kom
343.
Rele RE 07 24V print vertikalni 2xpreklopni 250VAC/2X8A
kom
344.
Rele REED 315/05 0.5A 250V 3X15mm
kom
345.
Rele REED 320/05 0.5A 250V 3X20mm
kom
346.
Rele vremenski 10min
kom
347.
Rele vremenski TESCH E72.0 30S 230V
kom
348.
Rele vremenski TRE15010 230V AC 0-15sec
kom
349.
Signalna sijalica 24V / 2W, BA9
kom
350.
Sijalica 24V 60 W, E27
kom
351.
Sijalica 24V/65W, halogena LH58
kom
194/254
195 Sijalica "GUERRA"6V-30W-3746/Z(390158)
352.
kom
353.
Sijalica 12V / 5W
kom
354.
Sijalica 12V 75W, G5.3, 64617 Osram
kom
355.
Sijalica 15 V, 150W HLX G 6.35 "OSRAM"64634
kom
356.
Sijalica 15V 150W-ekv.Guera 5924/3 E 6,35
kom
357.
Sijalica 15V, 60W G 6.35
kom
358.
Sijalica 21V 150W 13629, Philips
kom
359.
Sijalica 24V 150W Guera 5924/8 G.6.35,halogena
kom
360.
Sijalica 24V 15W Guera G 6.35, halogena
kom
361.
Sijalica 24V, 3W, BA9
kom
362.
Sijalica 3,5V, 1000 mAh HIENE x-002.99.38
kom
363.
Sijalica 6V 15W LWT--P5T, Narva
kom
364.
Sijalica 6V 15W tip 13528 ekv Filips
kom
365.
Sijalica halogena 22,8 V 40 W G-6,35
kom
366.
Sijalica HL-Riester(2,5V-10600)
kom
367.
Sijalica za čeono ogledalo 6V,3W,0.5A
kom
368.
Sijalica za merenje vidnog polja 6V Guera HS940-750
kom
369.
Sijalica za mikroskop Narva HLWS 6V 20W PY1.6-1.25
kom
370.
Sijalica za otoskop 2.7V( Reiseter)10321
kom
371.
Sijalica za reflektor HANALUX blue 30 50W/24V
372.
Sijalica-Halogena za12V/100W,GZ6,35PHILIPS,OSRAM
kom
373.
Sijalice 12V 100W ,,OSRAM" 64627
kom
374.
Sijalice 12V 35W-ekv. GU 5,3 , Halogena
kom
375.
Sijalice 12V 50W 13512, Philips GU 5,3
kom
560 53 010
kom
195/254
196 Sijalice 12V 75W-ekv. 64617 Osram
376.
kom
377.
Sijalice 15V 150W-ekv.Guera 5924/3 E 6,35
kom
378.
Sijalice 15V/60W, za vizir rendgena
kom
379.
Sijalice 22,8V 40W-ekv.Hanalux 3000 101 RC
kom
380.
Sijalice 22.8V 75W H 018366 reflektor
kom
381.
Sijalice 24V 150W HLX 64640
kom
382.
Sijalice 24V 150W HLX 64642
kom
383.
Silikonska pasta do 300°C
kom
384.
Silikonska žica 1.5mm2
m'
385.
Silikonska žica 2.5mm2
m'
386.
Sklopka DM 1,6-2,4A
kom
387.
Sklopka DM 10-16A
kom
388.
Sklopka DM 16-25 A
kom
389.
Sklopka DM 2,5-4A
kom
390.
Sklopka DM 4-6,3A
kom
391.
Sklopka DM 6-10A
kom
392.
Sklopka FID 100/0.5A
kom
393.
Sklopka FID 100A/0.03A
kom
394.
Sklopka FID 25/0,03A
kom
395.
Sklopka FID 40/0,5A
kom
396.
Sklopka FID 40/0.03A
kom
397.
Sklopka FID 63/0,5A
kom
398.
Sklopka pritiska 1- 5 bar
kom
399.
Sklopka pritiska 5-22 bar.
kom
196/254
197 Sklopka pritiska 4-11 bar
400.
kom
401.
Sklopka pritiska 5-8 bar
kom
402.
Sonda Fe-Ko 400C 1.5m
kom
403.
Sonda NiCr-Ni do 1200 C L-162mm
kom
404.
Sonda PTC 100
kom
405.
kom
406.
Sonda TSG-10 L1-160mm precnik cevi O10 prikljucak sonde
R1/2 TIP K
Sprej antistatik
407.
Sprej kontakt 60
kom
408.
Sprej kontakt 61
kom
409.
Sprej silikonski 320 C
kom
410.
Sprej WD 40
kom
411.
Špulna CEME O10 230V 6-13.6VA
kom
412.
Špulna EV jaksa TM 25
kom
413.
Špulna FESTO tip MSW-220 30/22VA IP65
kom
414.
Špulna kontaktora CN 40 230V
kom
415.
Špulna kontaktora K 40 230V
kom
416.
Špulna sklopke CN 10 220V
kom
417.
Stabilizator napona 7805
kom
418.
Stabilizator napona 7810
kom
419.
Stabilizator napona 7812
kom
420.
Stabilizator napona 7815
kom
421.
Stabilizator napona 7824
kom
422.
Stabilizator napona 7905
kom
423.
Stabilizator napona 7910
kom
kom
197/254
198 Stabilizator napona 7912
424.
kom
425.
Stabilizator napona 7915
kom
426.
Stabilizator napona 7924
kom
427.
Staklo za brodsku svetiljku 0403 24/4 MA-1835 IP54
kom
428.
Štipaljke krokodil UBK 2-0
kom
429.
Štipaljke krokodil UBK 2-2
kom
430.
Stopica za presovanje 6/8 Cu
kom
431.
Stopica za presovanje Cu 120/10
kom
432.
Stopica za presovanje Cu 185/10
kom
433.
Stopice za presovanje 10/6 Cu
kom
434.
Stopice za presovanje 10/8 Cu
kom
435.
Stopice za presovanje 16/6 Cu
kom
436.
Stopice za presovanje 16/8 Cu
kom
437.
Stopice za presovanje 25/6 Cu
kom
438.
Stopice za presovanje 25/8 Cu
kom
439.
Stopice za presovanje 35/6 Cu
kom
440.
Stopice za presovanje 35/8 Cu
kom
441.
Stopice za presovanje 35/8 Cu
kom
442.
Stopice za presovanje 50/10 Cu
kom
443.
Stopice za presovanje 50/8 Cu
kom
444.
Stopice za presovanje 50/8 Cu
kom
445.
Stopice za presovanje 7/10 Cu
kom
446.
Svetiljka brodska
kom
447.
Tajmer digitalni ETI SHT-1 230V
kom
198/254
199 Taster prekidac 0/1
448.
kom
449.
Taster print TAS66H5
kom
450.
Taster TU 10A
kom
451.
Taster za zvono
kom
452.
Tasteri pečurka
kom
453.
Tasteri T01-0, print 4,3mm, 1N
kom
454.
Tasteri T02-0, print 4,3mm, 1GN
kom
455.
Tasteri mikro
kom
456.
Tasteri mikro-print 10x10mm T-21-2 O4
kom
457.
Tasteri minijaturni T 11-0
kom
458.
Tasteri minijaturni T11-2
kom
459.
Termički okidač za PP klapnu
kom
460.
Termofit-termobuzir Ø3
m'
461.
Termofit-termobuzir Ø4
m'
462.
Termofit-termobužir Ø5
m'
463.
Termofit-termobuzir Ø6
m'
464.
Termofit-termobuzir Ø8
m'
465.
466.
Termometar digitalni sa sondom za očitavanje temperature od - kom
50°C do 70°C
Termometar digitalni za frižidere i zamrzivače
kom
467.
Termometar DTM-921
kom
468.
Termometar krivi 0-200°C
kom
469.
Termometar pravi 0 - 200°C
kom
470.
Termostat K 50
kom
471.
Termostat K 54
kom
199/254
200 Termostat K 59
472.
kom
473.
Termostat regulacioni sa pred-prekidacem 0-90ºC T85
kom
474.
Termostat regulacioni sa kapilarom 0-200°C
kom
475.
Termostat regulacioni sa kapilarom 10-85° C
kom
476.
Termostat regulacionisa predprekidačem 50-300ºC jednopolni
kom
477.
Termostat sa predprekidačem 324C za rernu
kom
478.
Termostat sigurnosni za TA-pec
kom
479.
Termostat sobni za TA peć
kom
480.
kom
481.
Termostat za sterilizatore regulacioni sa pred-prekidačem 0220ºC T150
Termostat za TA-peć radni
482.
Termostat zaštitni 0-300º C
kom
483.
Termostati za veliki bojler zaštitni
kom
484.
Termostati za veliki bojler regulacioni
kom
485.
Tinol žica 0,7 mm
kg
486.
Tinol zica 1 mm
kg
487.
Tinol zica 5 mm
kg
488.
Tiplovi gužvajući Ø 10
kom
489.
Tiplovi gužvajući Ø 12
kom
490.
Tiplovi gužvajući Ø 6
kom
491.
Tiplovi gužvajući Ø 8
kom
492.
Tiplovi knauf Ø 10
kom
493.
Tiplovi knauf Ø 6
kom
494.
Tiplovi knauf Ø 8
kom
495.
Tiristor BT151/650
kom
kom
200/254
201 Tiristori TIC126
496.
kom
497.
Traka bandaž(za instalaciju klima uređaja)
498.
Traka perforirana
m'
499.
Tranzistor BC 141
kom
500.
Tranzistor BC547
kom
501.
Tranzistor BD 139
kom
502.
Tranzistori 2N3054
kom
503.
Tranzistori 2N3055
kom
504.
Tranzistori BC108
kom
505.
Tranzistori BC178
kom
506.
Tranzistori BC337
kom
507.
Tranzistori BD137
kom
508.
Tranzistori BD138
kom
509.
Tranzistori BU608
kom
510.
Tranzistori BC107
kom
511.
Tranzistori BC547
kom
512.
Tranzistori BU406
kom
513.
T-razvodnik, dvostruki, 16A, 250V
kom
514.
Trijak BT 138
kom
515.
Trijak BT 139
kom
516.
Trijak BT136
kom
517.
Trijak BT137
kom
518.
Trijak BTA 12/600
kom
519.
Trijak BTA 16/600
kom
kom
201/254
202 Trijak BTA 26/600
520.
kom
521.
Trijak BTA40/700
kom
522.
Trijak TIC 225
kom
523.
Ulje silikonsko 320°C
kom
524.
Utikač banana UB-1-0
kom
525.
Utikač geret
kom
526.
Utikač monofazni 230V
kom
527.
Utikač monofazni-gumeni 230V
kom
528.
Utikač plastični mono, 6,3mm UK112-63
kom
529.
Utikač plastični stereo, 6,3mm UK11-63
kom
530.
Utikač trofazni 400V
kom
531.
Ventil ekspanzioni No-2DANFOS (FREON R12)
kom
532.
Ventil elektro trokraki 230V
kom
533.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 1"
kom
534.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 1/2"
kom
535.
Ventil elektromagnetni za paru 135C 230V 3/4"
kom
536.
Ventil nepovratni za paru 1/2"
kom
537.
Ventil nepovratni za paru 3/4"
kom
538.
Ventil pneumatski Birket 1/2", za vazduh
kom
539.
Ventil pneumatski Birket 3/4" (za vazduh)
kom
540.
Ventil pneumatski l Birket 1/2" (za paru)
kom
541.
Ventil voda/vazduh MH-438
kom
542.
Ventilatori TA-peći(levi-desni)
kom
543.
Vezice za kablove 3,5x300mm/100
pak.
202/254
203 Vezice za kablove 2,5x150mm/a 100
544.
545.
Vezice za kablove 2,5x200mm/100
pak.
kom
Popust dat u Obrascu ponude (prilog 5.1) _______________ %
MESTO I DATUM
PONUĐAČ
M.P.
Партија 2- Водоводно -грађевински материјал
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
2
J.m.
Jed. cena
Stopa PDV-a
Iznos PDV-a
za jed. cenu
Ukupno dinara
(jed. cena + PDV)
3
4
5
6
7
1
1.
Ambrošelna Ø 90
kom
2.
Ambrošelna Ø 90/1
kom
3.
Ambrošelna Ø160/2
kom
4.
Anti-korozivno sretstvo
5.
Armatura za vodokotlić ,,Krušik"
kom
6.
Armatura-zvono za wc kotlić simil
kom
7.
Armiracka pletena armatura
m2
8.
Armiracko gvozdje-razno
kg
9.
Baltik guma za WC šolju
kom
10.
Baterija Jednorucna-tus
kom
11.
Baterija sa dve cevi 0088T
kom
12.
Bojler 10l
kom
13.
Bojler 50 lit.
kom
14.
Brinoks crevo , holender 3/4"
kom
lit
203/254
204 Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 400-500mm
15.
kom
16.
Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 400-500mm
kom
17.
Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 400-500mm
kom
18.
Brinoks crevo za slavinu
kom
19.
Burgija za drvo 10
kom
20.
Burgija za drvo 12
kom
21.
Burgija za drvo 4
kom
22.
Burgija za drvo 5
kom
23.
Burgija za drvo 6
kom
24.
Burgija za drvo 8
kom
25.
Cement
kg
26.
Cementol
lit
27.
Četka kriva
kom
28.
Četka taper
kom
29.
Cetka ugaona za teleskop
kom
30.
Četke-razne-70
kom
31.
Cev Ø 125/1000mm
kom
32.
Cev Ø 125/250mm
kom
33.
Cev Ø 125/500mm
kom
34.
Cev Ø100/2000
kom
35.
Cev pocinkovana 1/2" 6 m
kom
36.
Cev pocinkovana 2" od 6m.
kom
37.
Cev pocinkovana 3/4"
m'
38.
Cev pocinkovana 5/4"-1"
kg
204/254
205 Cev PVC Ø 40/250
39.
kom
40.
Cev PVC Ø 40/500
kom
41.
Cev PVC Ø100/1000
m'
42.
Cev PVC Ø100/250
kom
43.
Cev PVC Ø100/500
kom
44.
Cev PVC Ø125
m'
45.
Cev PVC Ø20
m'
46.
Cev PVC Ø25
m'
47.
Cev PVC Ø32
m'
48.
Cev PVC Ø40
m'
49.
Cev PVC Ø50/1000
kom
50.
Cev pvc Ø50/250
kom
51.
Cev pvc Ø50/500
kom
52.
Cev PVC Ø70/1000
kom
53.
Cev PVC Ø70/250
kom
54.
Cev PVC Ø70/500
kom
55.
Crevo PVC Okiten 1" 10 bara
m'
56.
Crevo PVC Okiten 1/2" 10 bara
m'
57.
Crevo PVC Okiten 2" 10 bara
m'
58.
Crevo PVC Okiten 3/4" 10 bara
m'
59.
Crevo PVC Okiten 6/4" 10 bara
m'
60.
Crevo za polivanje 1/2"
m'
61.
Crevo za veš-masinu-dovodno
kom
62.
Čućavac keramicki
kom
205/254
206 Čučavac limeni
63.
kom
64.
Čućavac liveni
kom
65.
Cu-holender 1/2"
kom
66.
Cu-koleno Ø15
kom
67.
Cu-testik Ø15x15x15
kom
68.
Daska 5cm.(fosna)
m3
69.
Daska za WC-solju
kom
70.
Dihtung guma Ø 100mm
kom
71.
Dihtung guma Ø150 za gusanu cev vodovodnu
kom
72.
Dihtung gumeni Ø 80
kom
73.
Dodatak-nastavak za WC-šolju
kom
74.
Dozator za tečni sapun
kom
75.
Držač cevi Ø20,25,32,40.
kom
76.
Drzač ubrusa PVC
kom
77.
Držač za peškir
kom
78.
Držač za sapun
kom
79.
Držač za toalet papir(rolne)
kom
80.
Držač za ubruse(rolne)
kom
81.
Duoli nipli niklovan 3/4"
kom
82.
Dupli nipli 2.5"
kom
83.
Dupli nipli 3"
kom
84.
Dupli nipli 3/8"
kom
85.
Dupli nipli niklovani 1/2"
kom
86.
Dupli nipli pocinkovan 1"
kom
206/254
207 Dupli nipli pocinkovan 1/2"
87.
kom
88.
Dupli nipli pocinkovan 2,5"
kom
89.
Dupli nipli pocinkovan 3/4"
kom
90.
Dupli nipli pocinkovan 5/4"
kom
91.
Dupli nipli pocinkovan 6/4"
kom
92.
Dupli nipli pocinkovani 2"
kom
93.
Dvorucna baterija-tus
kom
94.
Ekseri 3
kg
95.
Ekseri 4
kg
96.
Ekseri razni gradjevinski
kg
97.
EK-ventil 1/2"
kom
98.
EK-ventil 1/2"-3/8"
kom
99.
Etažer
kom
100.
Farba osnovna
kom
101.
Farba radijatorska
kom
102.
Farbe razne na nitro bazi
kg
103.
Farbe razne na uljanoj bazi
kg
104.
Farbe razne na vodenoj bazi
kg
105.
Fasadeks na vodenoj bazi
kg
106.
FF komad 100/1000mm
kom
107.
FF komad 100/700
kom
108.
FF komad 100/700mm
kom
109.
FF komad 150/1000mm
kom
110.
FF komad 150/300mm
kom
207/254
208 FF komad 150/500mm
111.
kom
112.
FF komad 100/500mm
kom
113.
FF komad 150/250
kom
114.
FF komad Ø150/400
kom
115.
FF komad Ø160/1000
kom
116.
Fugomal
kg
117.
Gips
kg
118.
Gipsane table 10mm
m2
119.
Gipsane table 12mm (2000x1200)
m2
120.
Gipsane table 12mm vodootporne
m2
121.
Git-staklarski
kg
122.
Glet masa
kg
123.
Gradja-rezana
m3
124.
Grifovano pletivo 4x2000x1000mm
kom
125.
Guma 3mm
m2
126.
Gumena manzetna za bide
kom
127.
Gumena manzetna za lavabo
kom
128.
Gumena manzetna za WC solju novi tip
kom
129.
Gumena manzetna za WC solju stelujuca novi tip
kom
130.
Gumena podloga za WC solju
kom
131.
Gumene manzetna za WC solju stari tip
kom
132.
Gumeni prelaz sa gusa na plastiku
kom
133.
Gumice Ø 100
kom
134.
Gumice Ø 50
kom
208/254
209 Gumice Ø 70
135.
kom
136.
Gumice za slavine
pak.
137.
Hagepol
138.
Holender 3"
139.
Izravnavajuća masa Tekadon
140.
Jednorucna slavina dubeca za lavabo
kom
141.
Jednoručna slavina dubeća za sudoperu
kom
142.
Jubolin 5/1
kom
143.
Kant traka
m'
144.
Klap sarke preklapajuce
145.
Klavir šarka
146.
Klizači za fioke razne
kom
147.
Klizna spojka 1"
kom
148.
Klizna spojka 1/2"
kom
149.
Klizna spojka 2"
kom
150.
Klizna spojka 2,5"
kom
151.
Klizna spojka 3"
kom
152.
Klizna spojka 3/4"
kom
153.
Klizna spojka 5/4"
kom
154.
Klizna spojka 6/4"
kom
155.
Koleno niklovano 1/2"
kom
156.
Koleno niklovano 3/4"
kom
157.
Koleno niklovano 3/8"
kom
158.
Koleno Ø 100
kom
kg
kom
kg
kom
m'
209/254
210 Koleno Ø 20
159.
kom
160.
Koleno Ø 20 sa usicom (UN ili SN)
kom
161.
Koleno Ø 25/20 SN
kom
162.
Koleno obicno PVC Ø20/90
kom
163.
Koleno obicno PVC Ø40
kom
164.
Koleno pocinkovano 1"
kom
165.
Koleno pocinkovano 1/2"
kom
166.
Koleno pocinkovano 2"
kom
167.
Koleno pocinkovano 3/4"
kom
168.
Koleno pocinkovano 5/4"
kom
169.
Koleno pocinkovano 6/4"
kom
170.
Koleno PVC obicno Ø25
kom
171.
Koleno PVC obicno Ø32
kom
172.
Koleno PVC SN Ø20
kom
173.
Koleno PVC SN Ø25
kom
174.
Koleno PVC SN Ø32
kom
175.
Koleno PVC SN Ø40
kom
176.
Koleno PVC UN Ø20
kom
177.
Koleno PVC UN Ø25
kom
178.
Koleno PVC UN Ø32
kom
179.
Koleno PVC UN Ø40
kom
180.
Koleno PVC UN sa usicama Ø 20
kom
181.
Kondor 3mm
m2
182.
Kondor 5mm
m2
210/254
211 Kosa racva Ø50/30
183.
kom
184.
Krec u prahu
kg
185.
Krivi nastavak za WC-šolju
kom
186.
Krstici za keramičke pločice 1/100
pak.
187.
Kudelja fina
kg
188.
Lajsna prelazna
m'
189.
Lajsna za vrata-pervajz
m'
190.
Lajsne ugaone za keramičke pločice, plastične 8mm
m'
191.
Lajsne ugaone za rigips
kom
192.
Lak bezbojni-nitro 750g
kom
193.
Lak na vodenoj-bazi-750g
kom
194.
Lak za čamce
195.
Lavabo 50
kom
196.
Lavabo-58
kom
197.
Leksan table
m2
198.
Lepak neostik
kg
199.
Lepak za keramičke pločice Henkel 16
kg
200.
Lepak za pločice-keramičke HENKEL 11
kg
201.
Lepak za siporeks
kg
202.
Lepak za vinflex-pločice
kg
203.
Lepak-drvofiks
kg
204.
Lesonit
m2
205.
Luk Ø 40/45
kom
206.
Luk Ø 40/90
kom
lit
211/254
212 Luk PVC Ø100/45
207.
kom
208.
Luk PVC Ø100/90
kom
209.
Luk PVC Ø30/45
kom
210.
Luk PVC Ø30/90
kom
211.
Luk PVC Ø50/45
kom
212.
Luk PVC Ø50/90
kom
213.
Luk PVC Ø50/90
kom
214.
Luk PVC Ø70/45
kom
215.
Luk PVC Ø70/90
kom
216.
Magnetna bravica
kom
217.
Manžetna za WC šolju stari tip
kom
218.
Medijapan 10mm
m2
219.
Medijapan 16mm
m2
220.
Medijapan 8mm
m2
221.
Mineralna ploča "AMSTRONG" 620X620mm
m2
222.
Mrežica 145gr za fasadu
m'
223.
Muf 2,5"
kom
224.
Muf 3"
kom
225.
Muf klizni Ø100
kom
226.
Muf klizni Ø50.
kom
227.
Muf klizni Ø70
kom
228.
Muf obican PVC UN Ø20
kom
229.
Muf obican PVC Ø20
kom
230.
Muf obican PVC Ø25
kom
212/254
213 Muf obican PVC Ø40
231.
kom
232.
Muf obican PVC SN Ø20
kom
233.
Muf pocinkovani 1"
kom
234.
Muf pocinkovani 1/2"
kom
235.
Muf pocinkovani 3/4"
kom
236.
Muf PVC obican Ø32
kom
237.
Muf PVC SN Ø20
kom
238.
Muf PVC SN Ø25
kom
239.
Muf PVC SN Ø32
kom
240.
Muf PVC SN Ø40
kom
241.
Muf PVC UN Ø25
kom
242.
Muf PVC UN Ø32
kom
243.
Muf PVC UN Ø40
kom
244.
Multi dzoing poluspojka Ø 80
kom
245.
Multi džoing poluspojka Ø160
kom
246.
Multi džoing spojka Ø160
kom
247.
Multi džojsting poluspojka Ø 100mm
kom
248.
Nepovratni ventil 1" horizontalni
kom
249.
Nepovratni ventil 1/2" horizontalni
kom
250.
Nepovratni ventil 2" horizontalni
kom
251.
Nepovratni ventil 3/4" horizontalni
kom
252.
Nepovratni ventil korpa 5/4"
kom
253.
Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm.
kom
254.
Niklovani produžetak 1/2" 10cm
kom
213/254
214 Nogice PVC za sudoperu
255.
kom
256.
Nozici za skalpel
pak.
257.
Odlivno prelivni sifon za kadu
kom
258.
Ogledalo za kupatilo
kom
259.
Oplemenjena iverica 18mm
m2
260.
Oplemenjena iverica 25mm
m2
261.
Paljena zica-razna
kg
262.
Perforirana traka 10/1
m'
263.
Periva boja
kom
264.
Pesak
m3
265.
Pločice podne 30x30-(I klasa)
m2
266.
Pločice zidne 20x30-(I klasa)
m2
267.
Plovak za vodokotlić ,,Krušik"
kom
268.
Plovak za wc kotlić sa mesinganim ventilom
kom
269.
Podloga za krečenje
lit
270.
Podolit
kg
271.
Poludisperzivna boja
kg
272.
Poluga vodokotlica
kom
273.
Poluspojka 1"
kom
274.
Poluspojka 2"
kom
275.
Poluspojnica 1"
kom
276.
Poluspojnica 1/2"
kom
277.
Poluspojnica 3/4"MS
kom
278.
Potezac za vodokotlic
kom
214/254
215 Prava racva Ø 50/50
279.
kom
280.
Prirubnički set 25/16
kom
281.
Prirubnički set 32/16
kom
282.
Prirubnički set 80/16
kom
283.
Produžetak niklovani 1/2" 5cm
kom
284.
Produžetak niklovani 1/2"10 cm
kom
285.
Produžetak niklovani1/2" 1.5cm
kom
286.
Produžetak niklovani1/2" 2cm
kom
287.
Produžetak niklovani1/2" 3cm
kom
288.
Propusni ventil 1/2"
kom
289.
Propusni ventil 3"
kom
290.
Propusni ventil mesing 1"
kom
291.
Propusni ventil mesing 1/2"
kom
292.
Propusni ventil mesing 2"
kom
293.
Propusni ventil mesing 3/4"
kom
294.
Propusni ventil mesing 6/4"
kom
295.
Propusni ventil Ø20
kom
296.
Propusni ventil Ø25
kom
297.
Propusni ventil Ø32
kom
298.
Propusni ventil Ø40
kom
299.
Propusno ispusni ventil 1/2"
kom
300.
Propusno ispusni ventil 3/4"
kom
301.
Pur pena 750g
kom
302.
PVC folija
kg
215/254
216 PVC koleno sa usicama Ø20
303.
kom
304.
Račva kosa Ø100/100
kom
305.
Racva kosa Ø100/50
kom
306.
Racva kosa Ø100/70
kom
307.
Račva kosa Ø50/50
kom
308.
Račva kosa Ø70/70
kom
309.
Racva prava Ø50/50
kom
310.
Racva prava Ø70/50
kom
311.
Racva prava Ø70/70
kom
312.
Radna ploča od 600mm
313.
Rajber
314.
Razredjivač-uljani
lit
315.
Razredjiveč-nitro
lit
316.
Rebrasti priključak za WC Baltik
kom
317.
Reducir 1" na 3/4"
kom
318.
Reducir 1/2" na 3/8"
kom
319.
Reducir 2" na 3/4"
kom
320.
Reducir 2"/1"
kom
321.
Reducir 2"1/2 na 2"
kom
322.
Reducir 2"-5/4"
kom
323.
Reducir 2,5/2"
kom
324.
Reducir 3/4" na 1/2"
kom
325.
Reducir 5/4" na 1"
kom
326.
Reducir 6/4" na 5/4"
kom
m'
kom
216/254
217 Reducir Ø100/50
327.
kom
328.
Reducir Ø100/70
kom
329.
Reducir Ø25 /O20
kom
330.
Reducir Ø50/32
kom
331.
Reducir Ø70/50
kom
332.
Reducir PVC za sifon 5/4"-3/4"
kom
333.
Redukcija PVC Ø125 na Ø100
kom
334.
Revizija Ø 125mm
kom
335.
Revizija Ø100
kom
336.
Revizija Ø70
kom
337.
Rigips-knauf 5/1
kom
338.
Ringla ukopavajuca za vrata
kom
339.
Rucice za fioke-razne
kom
340.
Rukohvat za kadu
kom
341.
RZV 20/16
kom
342.
RZV 25/16
kom
343.
RZV 32/16
kom
344.
RZV 65/16
kom
345.
RZV 80/16
kom
346.
Sadolin
kom
347.
Salonit
m2
348.
Šarka za vrata-uvijajuće
kom
349.
Šarke za ormare razne
kom
350.
Šelna za baltik gumu Ø100
kom
217/254
218 Sic 1/2"
351.
kom
352.
Sic 3/8"
kom
353.
Sifon za dvodelnu sudoperu rebrasti
kom
354.
Sifon za jednodelnu sudoperu rebrasti
kom
355.
Sifon za kadu sa prelivom
kom
356.
Sifon za lavabo rebrasti
kom
357.
Sifon za pisoar
kom
358.
Sigurnosni ventil bojlera
kom
359.
Silikon Henkel FT 101
kom
360.
Silikon (sanitarni) tuba 280ml.
kom
361.
Sintelan lepak
kg
362.
Sirova guma
kg
363.
Skalpel
kom
364.
Slavina baštenska
kom
365.
Slavina dubeca TH
kom
366.
Slavina kuglasta 3/4"
kom
367.
Slavina sa holenderom 1/2"
kom
368.
Slavina TH zidna jednorucna (za sudoperu)
kom
369.
Slavina toalet 1/2"
kom
370.
Slavina za bide jednoručna
kom
371.
Slavina za protočni bojler jednoručna
kom
372.
Slavina za protocni bojler niska montaza
kom
373.
Slavina za ves-masinu
kom
374.
Slivnik Ø 50 horizontalni
kom
218/254
219 Slivnik Ø70 horizontalni
375.
kom
376.
Smirgla-razna
m'
377.
Špahla 100mm
kom
378.
Špahla 120mm
kom
379.
Spojka zupčasta Ø100
kom
380.
Spojnica 3/4" MS
kom
381.
Šrafovi za montažu bojlera
pak.
382.
Šrafovi za WC-šolju-lavabo
pak.
383.
Staklo 3mm
m2
384.
Štelujuća manžetna za WC šolju šira-uža
kom
385.
Stiropor 1cm
m2
386.
Stiropor 2 cm
m2
387.
Stiropor 5
m2
388.
Stopli 1"
kom
389.
Stopli 1/2"
kom
390.
Stopli 2"
kom
391.
Stopli 3"
kom
392.
Stopli 3/4"
kom
393.
Sunđer za pranje pločica
kom
394.
Tečnost za premaz zida -CN94 HENKEL
395.
Teflon-traka
396.
Tekadon zastita
397.
Teleskop za valjak
kom
398.
Testik 2.5"
kom
lit
kom
kg
219/254
220 Testik niklovani 1/2"
399.
kom
400.
Testik Ø25
kom
401.
Testik pocinkovan 1"
kom
402.
Testik pocinkovan 1/2"
kom
403.
Testik pocinkovan 2"
kom
404.
Testik pocinkovan 5/4"
kom
405.
Testik pocinkovan 6/4"
kom
406.
Testik poicinkovan 3/4"
kom
407.
Testik PVC Ø20
kom
408.
Testik PVC Ø32
kom
409.
Testik PVC Ø40
kom
410.
Tiplovi+holsaf-razni
kom
411.
Toalet slavina
kom
412.
Toneri-razni 1/1 lit
kom
413.
Traka za rigips
kom
414.
Traka-krep 2.5 cm
kom
415.
Traka-krep 5cm
kom
416.
Trake za roletne
m'
417.
Tus-crevo
kom
418.
Tus-rucice
kom
419.
Ugaone lajsne za pločice od 2,6m
kom
420.
Uljani fasadeks
421.
Ulosci za jednorucne slavine Ø35-40
kom
422.
Ulozak za manji valjak
kom
kg
220/254
221 Ulozak za veci valjak
423.
kom
424.
Vakum-guma
kom
425.
Valjak manji komplet
kom
426.
Valjak veci komplet
kom
427.
Ventil 1/2" sa ispustom
kom
428.
Ventil 2.5"
kom
429.
Ventil 3/8"
kom
430.
Ventil hidrantski 2"
kom
431.
Ventil kosi 3/4"
kom
432.
Ventil kugla 5/4"
kom
433.
Ventil kuglasti 1"
kom
434.
Ventil kuglasti 1/2"
kom
435.
Ventil kuglasti 2"
kom
436.
Ventil kuglasti 3/4"
kom
437.
Ventil kuglasti 5/4"
kom
438.
Ventil nepovratni-pravi 1/2"
kom
439.
Ventil Ø 20
kom
440.
Ventil propusni 5/4"
kom
441.
Ventil propusni 6/4"
kom
442.
Ventil propusni Ø25
kom
443.
Vijak za rigips, razni
kom
444.
Vinflex-pločice
m2
445.
Virble 1/2"
kom
446.
Virble 3/8"
kom
221/254
222 Vodeni fasadeks
447.
kg
448.
Vodokotlić limeni
kom
449.
Vodokotlić PVC krušik
kom
450.
Vodomer 3/4"
kom
451.
Vrata 205 x 80 x 150mm
kom
452.
Vrata 210x160x10.5cm dvokrilna
kom
453.
Vrata od 205x 90cm
kom
454.
Vrata od 205x80x12cm
kom
455.
WC-solja
kom
456.
WC-šolja baltik
kom
457.
Zastitna farba za metal siva
458.
Zaštitna folija za krečenje (5x4m)
kom
459.
Zavesa za tus kadu sa sipkom
kom
460.
Zavese za kade
kom
461.
Zica paljena
kg
kg
Popust dat u Obrascu ponude (prilog 5.1) _______________ %
MESTO I DATUM
PONUĐAČ
M.P.
Партија 3 - Машински материјал
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Naziv dobra
Rb.
1
1.
2
Armirani klingerit 3 mm
J.m.
Jed. cena
Stopa PDV-a
Iznos PDV-a
za jed. cenu
Ukupno dinara
(jed. cena + PDV)
3
4
5
6
7
m2
222/254
223 Automat za zatvaranje vrata
2.
kom
3.
Automatsko ozračno lonče sa adapterom 3/8
4.
Azbestna pletenica Ø 10
m'
5.
Bakarna cev Ø10 mm
m'
6.
Bakarna cev Ø22mm
m'
7.
Bakarne cevi Ø 12 mm
m'
8.
Bakarne cevi Ø 15 mm
m'
9.
Bakarne cevi Ø 6 mm
m'
10.
Bakarni zavrseci 1/2"
kom
11.
Bakarni zavrseci 3/4"
kom
12.
Bonsek platne
kom
13.
Boraks za autogeno varenje
14.
Brava Metalotitan 40mm
kom
15.
Brava 25 mm sa burencetom
kom
16.
Brava 25mm sa jezickom
kom
17.
Brava 38mm sa burencetom
kom
18.
Brava 40mm sa jezickom
kom
19.
Brava 50mm za cilindar
kom
20.
Brava 65mm za cilindar
kom
21.
Brava 80mm za cilindar
kom
22.
Bravice za drveni orman stelujuce
kom
23.
Bravice za metalni orman
kom
24.
Brusna ploča 115x6
kom
25.
Brusna ploca Ø 115/1.5
kom
kom
kg
223/254
224 Brusna ploca Ø 180/3mm
26.
kom
27.
Brusna ploca Ø 180x6mm
kom
28.
Brusna plocaØ 115x3mm
kom
29.
Brzi odvajač kondenzata 3/4"
kom
30.
Brzi odvajac kondezata 1"
kom
31.
Brzi odvajac kondezata 1/2"
kom
32.
Brzi odvajac kondezata 3/8"
kom
33.
Burgija spiralna Ø 1.5 mm
kom
34.
Burgija spiralna Ø1.2 mm
kom
35.
Burgija spiralna Ø 1 mm
kom
36.
Burgija spiralna Ø 2,5 mm
kom
37.
Burgija spiralna Ø 4,2mm
kom
38.
Burgija spiralna Ø 7,5 mm
kom
39.
Burgija spiralne Ø 10mm
kom
40.
Burgija spiralne Ø 12mm
kom
41.
Burgija vidija Ø 10mm
kom
42.
Burgija vidija Ø 12mm
kom
43.
Burgija vidija Ø 5mm
kom
44.
Burgija vidija Ø 6mm
kom
45.
Burgija vidija Ø 8mm
kom
46.
Burgije spiralne Ø 3,2mm
kom
47.
Burgije spiralne Ø 3,5mm
kom
48.
Burgije spiralne Ø 3mm
kom
49.
Burgije spiralne Ø 4mm
kom
224/254
225 Burgije spiralne Ø 5mm
50.
kom
51.
Burgije spiralne Ø 6mm
kom
52.
Burgije spiralne Ø 8mm
kom
53.
Burgije spiralne Ø2 mm
kom
54.
Čepovi PVC za metalne profile (razni)
kom
55.
Četke čelične
kom
56.
Cev bešavna 1/2"
m'
57.
Cev crna grejačka 3/4"
m'
58.
Cev crna grejačka Ø 1"
m'
59.
Cev crna grejačka Ø 5/4"
m'
60.
Cev izolaciona Ø10
m'
61.
Cev izolaciona Ø6
m'
62.
Cilindar 100mm
kom
63.
Cilindar sa leptirom BS
kom
64.
Cilindar simetricni
kom
65.
Cilindar-asimetricni
kom
66.
Crevo gibljivo za paru 600-700mm 1"
kom
67.
Crevo plastično za vazduh do 10bar Ø12
m'
68.
Crevo pneumatsko 12/10mm
m'
69.
Crevo za paru 1/2"ravni priključak dužine 0.5m
kom
70.
Crevo za paru teflon 1" L 1000mm
kom
71.
Crevo za vazduh Ø8
m'
72.
Crne besavne cevi (razne)
kg
73.
CU holender 3/4"
kom
225/254
226 Cu-koleno Ø 15
74.
kom
75.
Dihtung 5/4"
kom
76.
Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm
kom
77.
Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm
kom
78.
Elektroda 2,5mm
kg
79.
Elektroda gusana
kg
80.
Elektroda prohrom
kg
81.
Futer za busilicu Ø 1/2"
kom
82.
Gibljivo pancir crevo za paru NP 16 bara R 1/2" L 1500 mm
kom
83.
Gibljivo pancir crevo za paru NP 16 bara R 3/4" L 1500 mm
kom
84.
Gibljivo pancir crevo za paru NP 16 bara R 3/8" L 1000 mm
kom
85.
Gibljivo pancir crevo za paru NP16 1/2" L=1000mm
kom
86.
Gibljivo pancir crevo za paru NP16 1/2" L=2200mm
kom
87.
Grafitna mast 1/400g
kom
88.
Grafitna pletenica 8x8 mm
kg
89.
Grafitna pletenica Ø10
m'
90.
Guma za inv. Kolica spoljna 24x1 3/8*
kom
91.
Guma za inv.kolica unutrasnja 24x1 3/8*
kom
92.
Gume pune za invalidska kolica 24x1 3/8"
kom
93.
Gume spoljne za invalidska kolica 200x50
kom
94.
Gume unutrašnje za invalidska kolica 200x50
kom
95.
Hamburski luk 1"
kom
96.
Hamburški luk R 1,.5 D 1"
kom
97.
Hamburški luk R 1,.5 D 2"
kom
226/254
227 Hamburški luk R 1,.5 D 5/4"
98.
kom
Hamburški luk R 1,.5 D 6/4"
kom
100.
Hamburški luk R 1,5 D 70/76
kom
101.
Hamburški luk R 1.5 D 82/89
kom
102.
Hilzna H 308
kom
103.
Hilzna 309
kom
104.
Hilzna AHX 319
kom
105.
Hilzna H 311
kom
106.
Holender pocinkovani 3/4"
kom
107.
Izolaciona cev Ø 15/6 mm
m'
108.
Izolaciona cev Ø 18/10mm
m'
109.
Izolaciona cev Ø 35/20mm
m'
110.
Katanac 35
kom
111.
Katanac 45
kom
112.
Katanac 55
kom
113.
Klinasti kaiš 10X1425 SPZ 1412 LW
kom
114.
Klinasti kaiš 10x1750
kom
115.
Klinasti kaiš 10x1850
kom
116.
Klinasti kaiš 12.5x1600LA
kom
117.
Klinasti kaiš 13 x 1300
kom
118.
Klinasti kaiš 13 x 1525
kom
119.
Klinasti kaiš 13x680
kom
120.
Klinasti remen 10x1000 Li
kom
121.
Klinasti remen 10x1100 Li
kom
99.
227/254
228 Klinasti remen 10x1200 Li
122.
kom
123.
Klinasti remen 10x1300
kom
124.
Klinasti remen 10x1400 AV
kom
125.
Klinasti remen 10x1500
kom
126.
Klinasti remen 10x1600
kom
127.
Klinasti remen 10x1700 Li
kom
128.
Klinasti remen 10x1800
kom
129.
Klinasti remen 10x1900 Li
kom
130.
Klinasti remen 10x900
kom
131.
Klinasti remen 13x1600 AV
kom
132.
Klinasti remen 13x1600 SPA
kom
133.
Klinasti remen 13x1650 LI
kom
134.
Klinasti remen 13x1700
kom
135.
Klinasti remen 13x1960 Li
kom
136.
Klinasti remen 13x2232 LA
kom
137.
Klinasti remen 13x575
kom
138.
Klinasti remen 13x625
kom
139.
Klinasti remen 13x800
kom
140.
Klinasti remen 17x1440 Li
kom
141.
Klinasti remen 17x1900
kom
142.
Klinasti remen 17x2300 Li
kom
143.
Klinasti remen 17x2500 Li
kom
144.
Klinasti remen 17x2625 Li
kom
145.
Klinasti remen 17x2750
kom
228/254
229 klinasti remen 17x3000
146.
kom
147.
Klinasti remen 9.5 x 1425 LA
kom
148.
Klinasti remen rub spa 1430
kom
149.
Klinasti remen rub spa 1600
kom
150.
Klinasti remen rub spa 2240
kom
151.
Klinasti remen rub spa 3350
kom
152.
Klingerit 1 mm
m2
153.
Klingerit 2 mm
m2
154.
Klingerit 3 mm
m2
155.
Koleno bakarno Ø 22/90
kom
156.
Kompenzator 1"
kom
157.
Kondez lonac NO 20 NP16
kom
158.
Kondez lonac No 25 NP 16
kom
159.
Kondez lonac NO15 NP 16
kom
160.
Kuglični ležaj 22219 ck
kom
161.
Kuglicni lezaj 6202
kom
162.
Kuke za čiviluk
kom
163.
Lanci-razni
164.
Ležaj 22208
kom
165.
Ležaj 22208
kom
166.
Lezaj 25x52x15
kom
167.
Ležaj 25x52x34
kom
168.
Ležaj 30x62x38
kom
169.
Ležaj 3204
kom
m'
229/254
230 Ležaj 6003 zz
170.
kom
171.
Ležaj 6004 zz
kom
172.
Lezaj 6202 zz
kom
173.
Lezaj 6203 zz
kom
174.
Lezaj 6204 zz
kom
175.
Ležaj 6205
kom
176.
Lezaj 6206 zz
kom
177.
Lezaj 6208 zz
kom
178.
Lezaj 6210 zz/c3
kom
179.
Lezaj 6214 SKF
kom
180.
Lezaj 6304 zz
kom
181.
Ležaj 6305
kom
182.
Ležaj 6306
kom
183.
Ležaj 6307
kom
184.
Ležaj 6310zz C3
kom
185.
Ležaj 6403
kom
186.
Ležaj kuglični 2205
kom
187.
Ležaj kuglični 30206
kom
188.
Ležaj kuglični 47x25x12 zz
kom
189.
Lezaj kuglicni dvoredi 2211 K+H311
kom
190.
Loptasta slavina 1/2" za paru
kom
191.
Loptasta slavina za paru 1"
kom
192.
Loptasta slavina za paru 3/4"
kom
193.
Loptasta slavina za paru 3/8"
kom
230/254
231 Manometar Ø 100 1/2" 0-10 bara
194.
kom
195.
Manometar Ø 100 1/2" 0-25 bara
kom
196.
Manometar Ø 100 1/2" 0-4 bara
kom
197.
Manometar Ø 100 1/2" 0-6 bara
kom
198.
Manometar Ø 160 1/2" 0-25 bara
kom
199.
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-16 bara
kom
200.
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-6 bara
kom
201.
Masinski vijak M 8 x 50mm
kom
202.
Masinski zavrtanj M 8 x 20
kom
203.
Masinski zavrtanj M 10 x 100
kom
204.
Masinski zavrtanj M 10 x 30
kom
205.
Masinski zavrtanj M 10 x 40
kom
206.
Masinski zavrtanj M 10 x 50
kom
207.
Masinski zavrtanj M 6 x 30
kom
208.
Masinski zavrtanj M 6 x40
kom
209.
Masinski zavrtanj M 8 x 30
kom
210.
Masinski zavrtanj M 8 x 40
kom
211.
Masinski zavrtannj M 6x 20
kom
212.
Merna traka 3m.
kom
213.
Mesingana žica
kg
214.
Metalne kutije-razne
kg
215.
Metalni profili-razni
kg
216.
Metalni tipli Ø 10
kom
217.
Metalni tipli Ø 12
kom
231/254
232 Metalni tipli Ø 8
218.
kom
219.
Navojna šipka 18mmx1m
kom
220.
Navojna šipka M 10x1m
kom
221.
Navojna šipka M12x1m
kom
222.
Navojna šipka M6x1m
kom
223.
Navojna šipka M8x1m
kom
224.
Navrtka M 10mm
kom
225.
Navrtka M 12mm
kom
226.
Navrtka M 4mm
kom
227.
Navrtka M 5mm
kom
228.
Navrtka M 6mm
kom
229.
Navrtka M 8mm
kom
230.
Navrtka M16mm
kom
231.
Navrtka M18mm
kom
232.
Nepovratni ventil NO 100 NP 16
kom
233.
Nepovratni ventil No 25 NP 16
kom
234.
Nepovratni ventil No 32 NP 16
kom
235.
Nepovratni ventil za paru 3/4"
kom
236.
Nosač nut za radijator
kom
237.
Opruge za brave
kom
238.
Oring 6,3x2,4mm
kom
239.
Oring 11,3x2,4mm
kom
240.
Oring 23x1,8
kom
241.
Ozračna slavina ručna 1/2"
kom
232/254
233 Ozračna slavina ručna 3/8"
242.
kom
243.
Parni ventil propusni NO 100 NP 16
kom
244.
Parni ventil propusni NO 20 NP 16-JAKSA
kom
245.
Parni ventil propusni NO 32 NP 16
kom
246.
Parni ventil propusni NO 40 NP 16
kom
247.
Parni ventil propusni NO 50 NP 16
kom
248.
Parni ventil propusni NO 65 NP 16
kom
249.
Parni ventil propusni NO 80 NP 16
kom
250.
Perifleks spojnice 10-212
kom
251.
Perifleks spojnice 10-262
kom
252.
Perifleks spojnice 10-312
kom
253.
Perifleks spojnice 10-361
kom
254.
Pletivo OK 2.5cm
m2
255.
Pletivo OK 4cm
m2
256.
Pletivo OK 5cm
m2
257.
Ploča za sečenje fi 230x1.5mm
kom
258.
Ploca za secenje Ø 115/1
kom
259.
Ploca za secenje Ø 115/3mm
kom
260.
Ploca za secenje Ø 180/2
kom
261.
Ploca za secenje Ø 180/3mm
kom
262.
Podloška 18mm obična
kom
263.
Podloska Ø 10 obicna
kom
264.
Podloska Ø 10mm elasticna
kom
265.
Podloška Ø 4mm
kom
233/254
234 Podloška Ø 5mm
266.
kom
267.
Podloska Ø 6 elasticna
kom
268.
Podloska Ø 6 obicna
kom
269.
Podloska Ø 8 elasticna
kom
270.
Podloska Ø 8 obicna
kom
271.
Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 40
kom
272.
Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 65
kom
273.
Pop zakovica 3,8 mmx12mm
kom
274.
Pop zakovica 3x8 mm
kom
275.
Pop zakovica 4x16 mm
kom
276.
Pop zakovica Ø 4 x 8mm
kom
277.
Pop zakovica Ø 4x10mm
kom
278.
Pop zakovica Ø 5 x 8mm
kom
279.
Pop zakovice 5x20mm
kom
280.
Prohromska zica 1mm
kg
281.
Prohromski lim
kg
282.
Radijalni ležaj 6206 zz
kom
283.
Radijalni ležaj 6306 otvoren
kom
284.
Radijalni ležaj 6403 zz
kom
285.
Radijator AL (članak)
kom
286.
Radijator aluminijumski, članak od 60cm
kom
287.
Radijator aluminijumski, članak od 80cm
kom
288.
Radijator liveni (članak)
kom
289.
Radijator panelni sa ventilima
m'
234/254
235 Ravno zaporni ventil 20/16
290.
kom
291.
Ravno zaporni ventil 25/16
kom
292.
Ravno zaporni ventil 32/16
kom
293.
Ravnozaporni ventil 15/16
kom
294.
Ravnozaporni ventil 50/16
kom
295.
Ravnozaporni ventil 80/16
kom
296.
Reducir 5/4"-1/2"
kom
297.
Ringlice-reza
kom
298.
Rukavice zastitne-zidarske
kom
299.
Samorezajuci zavrtanj razni
kom
300.
Šarka mašinska Ø16mm
kom
301.
Šarka mašinska Ø18mm
kom
302.
Šarka za vrata-špilti
kom
303.
Semaring 110x130x13
kom
304.
Semering 25x35x7
kom
305.
Semering 25x40x7
kom
306.
Semering 25x42x7
kom
307.
Semering 26x52x8
kom
308.
Semering 32x50x10
kom
309.
Semering 35x20x7
kom
310.
Semering 45x62x7
kom
311.
Semering 52x30x8
kom
312.
Semering A20-38-8
kom
313.
Semering A20-42-7
kom
235/254
236 Sild sa kvakom
314.
kom
315.
Silikon-crveni za dihtunge 300ml
kom
316.
Spojnica bakarna Ø 22
kom
317.
Spojnica Cu Ø 15
kom
318.
Šraf za salonit
kom
319.
Srebrna žica
320.
Sredstvo za zaptivanje ,,Vurth" 300ml
kom
321.
Štopbiksne za parni ventil NO 150 NP 16
kom
322.
Teflon traka šira 19mmx15mx0.20mm
kom
323.
Teflonske membrane 1"
kom
324.
Teflonske podloške 1/2"
kom
325.
Teflonske podloške 3/4"
kom
326.
Teflonske podloške 3/8"
kom
327.
Tiplovi guzvajuci Ø16
kom
328.
Tiplovi Ø 10
kom
329.
Tiplovi Ø 12
kom
330.
Tiplovi Ø 6
kom
331.
Tiplovi Ø 8
kom
332.
Tocak neokretni sa prirubnicom Ø 80 kuglicni lezaj
kom
333.
Tocak okretni sa prirubnicom i kocnicom Ø 80 kuglicni lezaj
kom
334.
Tocak sa prirubnicom i okretnom viljuskomØ200
kom
335.
Tocak sa prirubnicom neokretnom viljuskomØ 200
kom
336.
Tocak za bol.krevet antistatik 159 Ø125
kom
337.
Tocakza bol.krevet antistatik 160 Ø125
kom
kg
236/254
237 Točkić Ø 100 sa kočnicom
338.
kom
339.
Tockic Ø 125
kom
340.
Tockic Ø 200
kom
341.
Tockic Ø 50
kom
342.
Tockic Ø 80
kom
343.
Tockic Ø 80 sa prirubnicom okretni
kom
344.
Tockic Ø100 okretni
kom
345.
Točkić obrtni Ø150 gumeni
kom
346.
Trukeri PVC-beli
kom
347.
TVL-razni
348.
Ventil elektromagnetni za vazduh 1/2"
kom
349.
Ventil radijatorski 1/2"
kom
350.
Vijak 3.5x16 mm
kom
351.
Vijak 3.5x20 mm
kom
352.
Vijak 3.5x50 mm
kom
353.
Vijak 4x20 mm
kom
354.
Vijak 4x50 mm
kom
355.
Vijak 5x100 mm
kom
356.
Vijak 5x20 mm
kom
357.
Vijak 5x60 mm
kom
358.
Vijak 5x80 mm
kom
359.
Vijak Ø 3x35mm
kom
360.
Vijak Ø 4,2x40mm
kom
361.
Vijak Ø 4,2x50mm
kom
kg
237/254
238 Vijak Ø 4,2x60mm
362.
kom
363.
Vijak Ø3,9x10mm
kom
364.
Vijak Ø6x80 sa OK glavom
kom
365.
Vijak sa ok glavom 5x60
kom
366.
Vijak sa ok glavom 8x100
kom
367.
Vijak sa ok glavom Ø10
kom
368.
Vijak sa ok glavom Ø12
kom
369.
Vijak sa ok glavom Ø16
kom
370.
Vijak samorezivi 3,9x32
kom
371.
Vijak za drvo 5x40
kom
372.
Vijak za drvo 5x50
kom
373.
Vijak za drvo 6x120
kom
374.
Vijak za drvo 6x50mm
kom
375.
Vijak za salonit Ø8x120
kom
Popust dat u Obrascu ponude (prilog 5.1) _______________ %
MESTO I DATUM
PONUĐAČ
M.P.
Партија 4- Расвета
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
2
J.m.
Jed. cena
Stopa PDV-a
Iznos PDV-a
za jed. cenu
Ukupno dinara
(jed. cena + PDV)
3
4
5
6
7
1
1.
Fluo armatura 3x36 W sa senilom
kom
2.
Fluo armatura VTA 1x40 sa senilom
kom
238/254
239 Fluo cev 16W FEP sa dva pina
3.
kom
4.
Fluo cev 16W sa četiri pina
kom
5.
Fluo cev 18W
kom
6.
Fluo cev 20W
kom
7.
Fluo cev 22W okrugla
kom
8.
Fluo cev 26W FEP
kom
9.
Fluo cev 36W
kom
10.
Fluo cev 40 W
kom
11.
Fluo cev 58W
kom
12.
Fluo cev 6W (panik svetiljka)
kom
13.
Fluo cev 8W (panik svetiljka)
kom
14.
Fluo cev za foto terapiju TL-20W/52, G13,L=604mm
kom
15.
Fluo cevi za dezinfekciju TUV 30W-G30T8, G13, L=908.8mm
kom
16.
Kugla opal
kom
17.
Kugla sa armaturom kosa-prava
kom
18.
Led cev T-8, 1200mm, 4000k
kom
19.
Led cev T-8, 1500mm, 4000k
kom
20.
Led cev T-8, 600mm, 4000k
kom
21.
Nosac fluo cevi G13-26.110 IP65
kom
22.
Nosac fluo cevi G13-26.220 IP65
kom
23.
Nosač fluo cevi sa starterom
kom
24.
Nosač fluo cevi svetiljke Elektrokovina FSN
kom
25.
Nosač fluo cevi za raster svetiljku
kom
26.
Nosač startera
kom
239/254
240 Panik svetiljka
27.
kom
28.
Plafonjera 2xE27, 75W
kom
29.
Prekidač medjugajtanski
kom
30.
Prekidač naizmeničnii
kom
31.
Prekidač obični
kom
32.
Prekidač obični OG
kom
33.
Prekidač serijski
kom
34.
Prekidač serijski OG
kom
35.
Prekidač unakrsni
kom
36.
Prigušnica 125 W
kom
37.
Prigušnica 16w - FEP svetiljka
kom
38.
Prigušnica 18W
kom
39.
Prigušnica 20 W
kom
40.
Prigušnica 250 W
kom
41.
Prigušnica 40 W
kom
42.
Prigušnica 58 W
kom
43.
Prigušnica elektronska 2x18W
kom
44.
Prigušnica elektronska 2x36W
kom
45.
Prigušnica elektronska 2x58W
kom
46.
Prigušnica elektronska 4x18W
kom
47.
Prigušnica MHI 400W
kom
48.
kom
49.
Reflektor MH 150W za spoljnu montažu sa metalhalogenom
sijalicom
Sijalica 100 W E 27
50.
Sijalica 230V/40W E14
kom
kom
240/254
241 Sijalica 24V/25W E14
51.
kom
52.
Sijalica 25W E27
kom
53.
Sijalica 26W/840 D2 dva pina 230V
kom
54.
Sijalica 60W E27 u boji
kom
55.
Sijalica 75W, E 27
kom
56.
Sijalica halogena linearna 300 W
kom
57.
Sijalica led E27 12W
kom
58.
Sijalica linearna 150W za reflektor G-24Q-3
kom
59.
Sijalica metal-halogena 150W E-40
kom
60.
Sijalica metal-halogena 250W E-40
kom
61.
Sijalica metal-halogena 400W E-40
kom
62.
Sijalica signalna-tinjalica
kom
63.
Sijalica štedljiva 23W E-27
kom
64.
Sijalica štedljiva 11W E-27
kom
65.
Sijalica štedljiva 20W E-27
kom
66.
Sijalica štedna kompakt fluo 26W/840/4P G-24Q-3
kom
67.
Sijalica živina 125 W
kom
68.
Sijalica živina 250 W
kom
69.
Sijalično grlo keramičko
kom
70.
Sijalično grlo keramičko (za plafonjere)
kom
71.
Starteri S10
kom
72.
Starteri S2
kom
73.
Svetiljka "Strela" 1x18 FEP
kom
74.
Svetiljka 2x18 antivandal
kom
241/254
242 Svetiljka 2x36w sa opalnim difuzorom-nadgradna
75.
kom
76.
Svetiljka 2x58w IP65 EKV Tornado
kom
77.
Svetiljka 4x18W Raster
kom
78.
Svetiljka 4x36W Raster
kom
79.
Svetiljka baktericidna (30 W)
kom
80.
Svetiljka fluo FSN 336 SR
kom
81.
Svetiljka klassicasc/la T8 2X36V OMS
kom
82.
Svetiljka panik anti-vandal 100W Cono
kom
83.
Svetiljka reflektor u ex izvedbi 150W
kom
84.
Svetiljka sa crvenim staklom za signalizaciju rada rentgena
kom
85.
Svetiljka sa oranz staklom za signalizaciju rada rentgena
kom
86.
Svetiljka stubna sa prigušnicom 125W ulična
kom
87.
Svetiljka živina kosa sa šeširom 125W
kom
88.
Svetiljke 2x18 W raster ugradna
kom
89.
Svetiljke 2x 36 W raster nadgradna
kom
90.
Svetiljke 2x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
91.
Svetiljke 2x18 W raster nadgradna
kom
92.
Svetiljke 2x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
93.
Svetiljke 2x36 W raster ugradna
kom
94.
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
95.
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
96.
Svetiljke 2x58 W raster nadgradna
kom
97.
Svetiljke 2x58 W raster ugradna
kom
98.
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
242/254
243 Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom ugradna
99.
kom
100.
Svetiljke 3x36 W raster nadgradna
kom
101.
Svetiljke 3x36 W raster ugradna
kom
102.
Svetiljke 3x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
103.
Svetiljke 3x58 W raster nadgradna
kom
104.
Svetiljke 3x58 W raster ugradna
kom
105.
Svetiljke 4x 36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
106.
Svetiljke 4x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
107.
Svetiljke 4x18 W raster nadgradna
kom
108.
Svetiljke 4x18 W raster ugradna
kom
109.
Svetiljke 4x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
110.
Svetiljke 4x36 W raster nadgradna
kom
111.
Svetiljke 4x36 W raster ugradna
kom
112.
Svetiljke 4x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
113.
Svetiljke 4x58 W raster nadgradna
kom
114.
Svetiljke 4x58 W raster ugradna
kom
115.
Upaljač za MH sijalice 70-400W
kom
Popust dat u Obrascu ponude (prilog 5.1) _______________ %
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
243/254
Партија 5- Батерија
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
J.m.
Jed. cena
Stopa PDV-a
Iznos PDV-a
za jed. cenu
Ukupno dinara
(jed. cena + PDV)
1
1.
2
3
4
5
6
7
Akumulator 6 V / 2,8 Ah, VRLA, AGM
kom
2.
Akumulator 6 V / 3,2 Ah, VRLA, AGM
kom
3.
Akumulator 6V /12Ah VRLA, AGM
kom
4.
Akumulator 6V /4.2Ah VRLA, AGM
kom
5.
Akumulator 12 V / 0,8 Ah, VRLA, AGM
kom
6.
Akumulator 12 V / 1,2 Ah, VRLA, AGM
kom
7.
Akumulator 12 V/ 28 Ah VRLA, AGM
kom
8.
Akumulator 12V /12Ah VRLA, AGM
kom
9.
Akumulator 12V /140Ah, olovni
kom
10.
Akumulator 12V /2.3Ah VRLA, AGM
kom
11.
Akumulator 12V /7,2 Ah VRLA, AGM
kom
12.
Akumulator 12V/143 Ah, olovni
kom
13.
Akumulator 12V/18Ah VRLA, AGM
kom
14.
Baterija LR41 / AG3
kom
15.
Baterija LR44 / AG 13
kom
16.
Baterija 1,2V / 1600Ah standard sa ušicama
kom
17.
Baterija 1,2V / 2200Ah standard sa ušicama, NiMH
kom
18.
Baterija 1,2V / 3000Ah 22x43mm sa ušicama
kom
19.
Baterija 1,2V / 3700Ah 18x65mm sa ušicama
kom
20.
Baterija 1,2V, 1100mAh, AA, NiCd
kom
244/254
245 Baterija 1.2 V / 1300 mAh, AA, NiMH
21.
kom
22.
Baterija 1.2 V / 2600 mAh, AA, NiMH
kom
23.
Baterija 1.2 V /1100 mAh, AA, NiMH
kom
24.
Baterija 1.2 V /2000 mAh, AA, NiMH
kom
25.
Baterija 1.2V / 1000 mAh, AAA, NiMH
kom
26.
Baterija 1.2V / 3000mAh, R20, NiMH
kom
27.
Baterija 1.2V / 800mAh, AAA, NiMH
kom
28.
Baterija 1.5V / LR14 alkalne
kom
29.
Baterija 1.5V / LR20 alkalne
kom
30.
Baterija 1.5V / LR3 alkalne
kom
31.
Baterija 1.5V / LR6 alkalne
kom
32.
Baterija 1.5V / LR9 alkalne
kom
33.
Baterija 2CR5(6V)Lithium
kom
34.
Baterija 3,6 V / 600 mAh (za tel. Panasonik)
kom
35.
Baterija 3.5VNiCd Heine X-0299380
kom
36.
Baterija 3V Varta CR2
kom
37.
Baterija 4,8V/600mAh (za tel.Panasonik)
kom
38.
Baterija 4.8V / 400mAh, AA, NiMH
kom
39.
Baterija 6LR 61, 9V
kom
40.
Baterija 6LR61, 9V, 200mAh, AA, NiMH
kom
41.
Baterija CR-2025, 3V, Li
kom
42.
Baterija CR-2032, 3V, Li
kom
43.
Baterija CR-2430, 3V, Li
kom
44.
Baterija DM-12V 3.3Ah
kom
245/254
246 Baterija litijum 6V 1300mAh 2CR5 za dermoskop Dermlite
45.
kom
46.
DL100 3Gen
Baterija litijumska 3V 1800mAh CR17335SE ekv Sanyo
kom
47.
Baterija punjiva 1.2V / 3500 mAh, R14, NiMH
kom
Popust dat u Obrascu ponude (prilog 5.1) _______________ %
MESTO I DATUM
PONUĐAČ
M.P.
Партија 6- Инсталациони електро материјал
P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Rb.
Naziv dobra
2
J.m.
Jed. cena
Stopa PDV-a
Iznos PDV-a
za jed. cenu
Ukupno dinara
(jed. cena + PDV)
3
4
5
6
7
1
1.
Dozna 4M Aling mode
kom
2.
Dozna 5M Aling mode
kom
3.
Dozna 7M Aling mode
kom
4.
Dozna za beton Ø78
kom
5.
Dozna za beton fi. 60
kom
6.
Kabl FTP KAT.6 HF
m'
7.
Kabl GG-J 3x2.5mm2
m'
8.
Kabl GG-J 3X1.5mm2
m'
9.
Kabl GG-J 5x2,5mm2
m'
10.
Kabl J-H(St)H 2x2x0.8mm
m'
11.
Kabl LiYCY 2x1 mm2
m'
12.
Kabl N2XH 3x1,5mm2
m'
13.
Kabl N2XH 3x2,5mm2
m'
246/254
247 Kabl N2XH 4x1,5mm2
14.
m'
15.
Kabl N2XH 5x10 mm2
m'
16.
Kabl N2XH 5x2,5mm2
m'
17.
Kabl N2XH 5x4mm2
m'
18.
Kabl N2XH 5x6mm2
m'
19.
Kabl PP00 4 x 16mm2
m'
20.
Kabl PP00 3x1,5 mm2
m'
21.
Kabl PP00 3x2.5 mm2
m'
22.
Kabl PP00 4x25mm2
m'
23.
Kabl PP00 5x10mm2
m'
24.
Kabl PP00 5x2,5mm2
m'
25.
Kabl PP00 5x4mm2
m'
26.
Kabl PP-Y 2x1.5mm2
m'
27.
Kabl PP-Y 3x1.5mm2
m'
28.
Kabl PP-Y 3x2,5mm2
m'
29.
Kabl PP-Y 4x1.5mm2
m'
30.
Kabl PP-Y 5x1,5 mm2
m'
31.
Kabl PP-Y 5x2.5mm2
m'
32.
Kabl PP-Y 5x6mm2
m'
33.
Kabl RG6 HF
m'
34.
Kutija PVC razvodna 150x150mm
kom
35.
Kutija PVC razvodna OG
kom
36.
Kutija PVC uzidna 250x220mm
kom
37.
Kutija razvodna dozna Ø60
kom
247/254
248 Kutija za izjednacavanje potencijala PS90
38.
kom
39.
L ugao za POK 20x20mm
kom
40.
L ugao za POK 40x25mm
kom
41.
Maska slepa 1M Aling mode
kom
42.
Nosač mehanizma 4M Aling
kom
43.
Nosač mehanizma 5M Aling
kom
44.
Nosač mehanizma 7M Aling
kom
45.
Obujmice Ø16
kom
46.
Okvir 4M beli Aling
kom
47.
Okvir 5M beli Aling
kom
48.
Okvir 7M beli Aling
kom
49.
Osigurač automatski 1 A
kom
50.
Osigurač automatski 10 A
kom
51.
kom
52.
Osigurač automatski 100A Merlin Gerin C120n 3p 100AC
18367
Osigurač automatski 16 A
53.
Osigurač automatski 20 A
kom
54.
Osigurač automatski 25 A
kom
55.
Osigurač automatski 32 A
kom
56.
Osigurač automatski 32 A vezani 3/1
kom
57.
Osigurač automatski 4 A
kom
58.
Osigurač automatski 40 A
kom
59.
Pertinaks d-4mm
m2
60.
PNK 50 kanal metalni perforirani 50x20mm
m'
61.
Podne kanalice LEGRAND 92x20 mm kat. Br. 328.00
m'
kom
248/254
249 POK kanal 16x16 na lepljenje
62.
m'
63.
POK kanal 16x16
m'
64.
POK kanal 16x16mm (bezhalogeni)
m'
65.
POK kanal 16x25
m'
66.
POK kanal 16x25 na lepljenje
67.
POK kanal 16x25mm (bezhalogeni)
m'
68.
POK kanal 20x20 samolepljivi
m'
69.
POK kanal 20x20(bezhalogeni)
m'
70.
POK kanal 25x25
m'
71.
POK kanal 25x25 na lepljenje
72.
POK kanal 25x25mm(bezhalogeni)
m'
73.
POK kanal 25x40 mm (bezhalogeni)
m'
74.
POK kanal 25x40 na lepljenje
75.
POK kanal 25x40x2000
76.
POK kanal 30x25 samolepljivi
kom
77.
POK kanal 40x20 na lepljenje
kom
78.
POK kanal 40x40
m'
79.
POK kanal 40x40mm (bezhalogeni)
m'
80.
POK kanal 40x60
m'
81.
POK kanal 60 x 60 mm
m'
82.
POK kanal 60x40 na lepljenje
83.
POK kanal 60x60(bezhalogeni)
m'
84.
POK kanal perforirani 25x25
m'
85.
Prekidac Kipp 16A 230V
kom
kom
kom
m'
kom
kom
249/254
250 Prekidač KS 125A sa produženim pogonom
86.
kom
87.
Priključnica 2P+E, 2M Aling, 16A
kom
88.
Prikljucnica monofazna
kom
89.
Prikljucnica monofazna IP65
kom
90.
Priključnica monofazna dupla
kom
91.
Priključnica monofazna OG 230V
kom
92.
Priključnica RJ-11 uzidna
kom
93.
Priključnica RJ-45 1M (kat.6) Aling
kom
94.
Priključnica RJ-45 dupla/CAT 6/-, uzidna
kom
95.
Priključnica trofazna
kom
96.
Prključnica trofazna OG 400V
kom
97.
Šina za automatske osigurače(1m)
kom
98.
Šina za osigurače CU RST
99.
Spliter TV 1/2 za kabal
kom
100.
Spratna tabla od 12 osigurača
kom
101.
Spratna tabla od 24 osigurača
kom
102.
Spratna tabla za 36 osigurača
kom
103.
Traka za uzemljenje 20x3mm
m'
104.
Traka za uzemljenje 25x4mm
m'
105.
Ukrsni komad
kom
106.
Unutrašnji ugao za POK kanalicu 16x16
kom
107.
Utičnica mozaik 2M 2P+E.16A,Bela LG
kom
108.
Utičnica računarska mozaik RJ45.FTP,cat.6 bela
kom
109.
UTP patch kabal (licnasti) Cat6,bez halogena,nezapaljiv
m'
m'
250/254
251 UTP wall kabal (pun presek) omotač nezapaljiv i bez halogena
110.
m'
111.
Cat6
Uvodnik PG 16
kom
112.
Uvodnik PG 35
kom
113.
Zatega za snop Al 16mm2
kom
114.
Zvono bežično-električno
kom
115.
Zvono električno
kom
116.
Zvono za na sinu automatsko
kom
Popust dat u Obrascu ponude (prilog 5.1) _______________ %
MESTO I DATUM
M.P.
PONUĐAČ
Napomena za sve partije:
- Ponudjač je dužan da popuni sve kolone. Ukoliko ponudjač ne popuni sve kolone, ponuda će biti odbijena kao neispravna.
- Obrazac strukture cene ponudjač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrdjuje da su tačni podacikoji su u obrascu navedeni.
- Nije dozvoljeno vršiti bilo kakve prepravke i dopune obrasca.
- Obrazac strukture cene mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.
Ukoliko ponudjači podnose zajedničku ponudu, grupa ponudjača može da se opredeli da obrazac strukture cene (Prilog broj 9) potpisuju i
pečatom overavaju svi ponudjači iz grupe ponudjača ili grupa ponudjača može da odredi jednog ponudjača iz grupe koji će popuniti, potpisati i
pečatom overiti obrazac strukture cene (Prilog broj 9).
251/254
Прилог број 10.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Изјављујемо да прихватамо да Наручилац реализује регистровану бланко соло меницу на
износ од 5% од укупно понуђене вредности, у случају повлачења или мењања поднете понуде или
одустанка од закључења уговора, у складу са чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Прилог уз ову изјаву:
Регистрована бланко соло меница, менично овлашћење на износ и картон депонованих потписа.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Прилог број 11.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО И
БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу на први позив
регистровану бланко соло меницу за добро и благовремено извршење посла, у висини од 10% од
укупне вредности уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Прилог уз ову изјаву:
Писмо о намерама понуђача да ће доставити регистровану бланко соло меницу, менично
овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
252/254
Прилог бр. 12.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), дајемо
следећу изјаву
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН БРОЈ 12 –01/15
Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
Прилог бр. 13.
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за ЈН број 12 – 01/15 поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
253/254
Прилог бр. 14.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а сходно
члану 2. став 1. тачка 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр.
29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – Технички материјал, ЈН број 12 – 01/15
Предмет:
Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ – ом:
1.
2.
УКУПНО:
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца,
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
Напомена:
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и
који тражи да му их наручилац надокнади,
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12) ,
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му
надокнади трошкове,
- достављање овог обрасца није обавезно,
- уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац – трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити,
потписати и печатом оверити
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Прилог број 15.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
- ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ –
НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ОПШТА БОЛНИЦА
"СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
254/254
Download

Konkursna dokumentacija