КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ДОМ ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“
ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
- ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ -
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 14 – 6/15
Фебруар, 2015. године
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 1 oд 130
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 5 – 158 од 24.02.2015. године за ЈНМВ број
14 – 6/15 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 5 – 158/1 од 24.02.2015. године за
ЈНМВ број 14 – 6/15, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – технички материјал
ЈН број 14 – 6/15
Конкурсна документација садржи:
Прилог
1.
2.
3.
4.
5.
5.а
5.б
5.в
5.1
6.
6.а
6.б
6.1
6.2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Назив прилога
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Позив за подношење понуде
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Подаци о о подизвођачу
Учешће подизвођача – Изјава о учешћу подизвођача
Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
Образац понуде
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о ЈН
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона о јавним набавкама
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и
став 2. Закона
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и
став 2. Закона
Модел Уговора
Техничке спецификације
Образац структуре цене
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења – изјава о
реализацији бланко соло менице за озбиљност понуде
Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро и
благовремено извршење посла
Изјава о независној понуди
Образац трошкова припреме понуде
Критеријум за избор најповољније понуде
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 2 oд 130
Страна
3
3
4
6
17
19
20
21
22
54
55
55
56
57
58
63
94
127
127
128
129
130
Прилог број 1.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.dzkralјevo.co.rs).
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број
029/13, 033/13 и 104/2013).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 14 – 6/15 су добра – технички материјал.
4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Лице за контакт:
Зоран Чурлић, 036/301 – 969.
Радно време: понедељак – петак у временском интервалу од 07.00 до 15.00 часова.
Прилог број 2.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Елетричне
машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета (ознака 31000000), Батерије (ознака
31440000) и Грађевински материјали и припадајући производи (ознака 44100000).
2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предмет јавне набавке мале вредност број 14 – 6/15 су добра – технички материјал
обликована у 6 партија (целина) и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Електро материјал
Водоводно- грађевински материјал
Машински материјал
Расвета
Батерије
Инсталациони електро материјал
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 3 oд 130
Прилог број 3.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац
1.1. Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.dzkralјevo.co.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
2. Врста поступка јавне набавке
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности сходно члану 39.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 029/13, 033/13 и
104/2013).
3. Предмет јавне набавке
3.1. Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Елетричне
машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета (ознака 31000000), Батерије (ознака
31440000) и Грађевински материјали и припадајући производи (ознака 44100000).
3.2. Предмет јавне набавке мале вредност број 14 – 6/15 су добра – технички материјал.
Јавна набавка обликована је у 6 партија и то:
1.
Електро материјал
2.
Водоводно- грађевински материјал
3.
Машински материјал
4.
Расвета
5.
Батерије
6.
Инсталациони електро материјал
4. Начин преузимања конкурсне документације
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне
набавке и www. dzkralјevo.co.rs.
5. Рок и начин подношења понуде
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са
понудом мора имати ознаку „Понуда за технички материјал JНМВ број 14 – 6/15 – не отварати“. На
полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и овлашћено лице за
контакт.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 4 oд 130
5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
5.4. Понуду доставити на адресу Дом здравља "Краљево", улица Југ Богданова 110 Краљево, други
спрат, служба архиве.
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.03.2015.
године, до 10 часова.
5.6. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља.
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а
уколико то учини наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз понуду.
5.9. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.
6. Време и место отварања понуда
6.1. Јавно отварање понуда одржаће се 09.03.2015. године са почетком у 10 часова и 30 минута, на
адреси наручиоца Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, у сутерену – Едукативни
центар.
6.2. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
6.3. Присутни представници понуђача, након окончања поступка отварања понуда, потписују
Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и њихово присуство.
6.4. Понуде које Наручилац буде прихватио оцењиваће се применим критеријума најниже понуђена
цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
7.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
8. Лице за контакт
8.1. Свe oстaлe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Oдсeку комерцијале и jaвних нaбaвки
Дома здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, нa тeл.: 036/301 – 969. Особа зa кoнтaкт: Зоран
Чурлић.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 5 oд 130
Прилог број 4.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), а понуду у целини припрема и подноси у
складу са конкурсном документацијом.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију
могу се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев
наручиоца дужан да преведе на српски језик.
1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача.
1.4. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском
језику.
2. Обавезна садржина понуде
2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац 5 и 5.1 у конкурсној
документацији);
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач
делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац 5.а у конкурсној документацији) и
попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац 5.в у конкурсној документацији);
4) доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона (образац 6. у конкурсној
документацији);
5) Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. Закона о јавним набавкама (образац 6.1 у конкурсној документацији)
6) Изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. Закона о јавним набавкама, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу (образац 6.2 у конкурсној документацији)
7) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 7. у конкурсној документацији);
8) попуњен, печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације (образац 8. у конкурсној
документацији);
9) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац 9. у конкурсној
документацији)
10) средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду (тражено конкурсном
документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 19.);
11) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац 12.
у конкурсној документацији)
12) уколико се даје понуда добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење
о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 6 oд 130
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији.
3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце
који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу
дефинисано другачије.
3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом
морају бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни
део, понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани (
или парафирани) од стране овлашћеног лица.
3.6. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.
3.7. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
Закона о јавним набавкама.
3.8. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
3.9. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
4.Овлашћење за потписивање
4.1. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу
из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне
документације.
4.2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у
споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
5. Партије
5.1. Понуђач је дужан у Обрасцу понуде (образац 5. у конкурсној документацији, тачка 3.) назначи да
ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да
понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
5.2. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.
5.3. Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 7 oд 130
5.4. Прилози број 5.1, 8 и 9 могу се доставити само за партије у којима понуђачи учествују.
6. Понуда са варијантама
6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.
7. Измене, допуне и опозив понуде
7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Југ Богданова 110 Краљево, други
спрат, служба архиве, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15 - не отварати ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15 - не отварати ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15 - не отварати”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15 - не
отварати ”.
7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
7.5. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач
8.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда У понуди
(обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. Подизвођач
9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 5.а у конкурсној
документацији);
- попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члановаа 75. и 76. Закона на начин
предвиђен у делу под 6.а. у конкурсној документацији;
- изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. ст.2. Закона о јавним набавкама (образац 6.2 у конкурсној документацији).
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 8 oд 130
9.2. Понуђач је у обавези и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
9.6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за
део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
10. Заједничка понуда
10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац
"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 5.в у конкурсној документацији)
и доставити доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен у делу под
6.б. у конкурсној документацији.
10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 4. у оквиру Прилог
број 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду.
10.4. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa
нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи oбaвeзнo сaдржи пoдaткe o:
1) члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe зaступaти групу
пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;
2) пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa пoтписaти угoвoр;
3) пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa дaти срeдствo oбeзбeђeњa;
4) пoнуђaчу кojи ћe издaти рaчун;
5) рaчуну нa кojи ћe бити извршeнo плaћaњe;
6) oбaвeзaмa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa зa извршeњe угoвoрa.
10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 9 oд 130
11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од
којих зависи исправност понуде
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање до 60 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтев у погледу рока испоруке
Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова.
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110, просторије
магацина.
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
12.2. Образац структуре цене (образац 9 у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају у складу
са упутством датим у конкурсној документацији.
12.3. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања.
12.4. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
12.5. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од
најмање два произвођача.
12.6. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
13. Начин означавања поверљивих података у понуди
13.1. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или
касније (сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама).
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 10 oд 130
13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен
уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступник изнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће
понуду у целини одбити.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
14.1. Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм сходно члану 20.
Закона о јавним набавкама.
14.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.
14.3. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
поштом, факсом или путем електронске поште. Наручилац ће од заинтересованог лица које је
тражило додатна појашњења захтевати потвду о пријему истог, што је и заинтересовано лице дужно
да учини као доказ о извршеној достави. Истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.dzkralјevo.co.rs.
14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - јавна набавка добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15“' на неки
од следећих начина:
- путем поште на адресу Југ Богданова 110, Краљево
- путем факса на број 036/301 – 969
- путем електронске поште на адресу [email protected]
14.5. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 11 oд 130
14.7. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о
јавним набавкама)
15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
15.3. Нaручилaц нe мoжe дa зaхтeвa, дoзвoли или пoнуди прoмeну eлeмeнaтa пoнудe кojи су oд
знaчaja зa примeну критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo прoмeну кojoм би сe пoнудa кoja je
нeoдгoвaрajућa или нeприхвaтљивa учинилa oдгoвaрajућoм, oднoснo прихвaтљивoм, oсим aкo
другaчиje нe прoизлaзи из прирoдe пoступкa jaвнe нaбaвкe.
15.4. Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних
приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.
15.5. У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.
15.6. Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду
oдбити кao нeодговарајућу.
16. Критеријум за избор најповољније понуде
16.1. У предметном поступку јавне набавке добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15,
критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
16.2. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са
идентичном ценом, предност ће имати она понуда која је прва достављена на адресу наручиоца.
17.Обавештење о накнади за коришћење патената
17.1. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
18.Негативне референце
18.1. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
18.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
18.3. Доказ може бити:
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 12 oд 130
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
18.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
18.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
18.6. Напомена: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
19. Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен у конкурсној
документацији.
19.1.Меница за озбиљност понуде у висини од 5% од понуђене цене, ради заштите наручиоца од
ризика од повлачења поднете понуде од стране понуђача, или одустанка од евентуалног
закључења уговора.
19.1.1. Рок важења менице једнак је року важења понуде.
19.1.2. Меница се доставља уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
19.1.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са конкурсном
документацијом.
19.1.4. Наручилац задржава меницу до истека рока важења понуде.
19.1.5. У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну
регистровану бланко соло меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије.
19.1.6. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу дату уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 13 oд 130
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о
јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
19.2. Обезбеђење за добро извршење посла
19.2.1. Понуђач је дужан да наручиоцу преда бланко меницу као средство обезбеђења за добро
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене.
19.2.2. Регистровану меницу за добро извршење посла понуђач предаје наручиоцу у тренутку
примопредаје предмета уговора.
19.2.3. Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за
коначно извршење уговорене обавезе.
19.2.4. Понуђач уз ову меницу доставља и копије картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са
конкурсном документацијом.
19.2.5. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама на свом меморандуму где је
неопходно да наведе да ће доставити регистровану бланко соло меницу за добро извршење
посла, менично овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон
депонованих потписа уколико дође до потписивања уговора о јавној набавци са изабраним
понуђачем.
19.2.6. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и плативи
на први позив.
НАПОМЕНА:
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке.
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница
мора се продужити.
20. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
20.1. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл. се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
2. Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.minrzs.gov.rs
5. Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
6. Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
21.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
21.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 14 oд 130
22. Одбијање понуда и обустава поступка
22.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета у разматрање. Неблаговремено
уручена понуда биће враћене неотворена са назнаком да је одбачена.
22.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
22.3. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој фази
поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања
поступка.
23.Захтев за заштиту права
23.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
23.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
23.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин
достављања.
23.4. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано
лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке.
23.5. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка
предметне јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема
одлуке.
23.6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца,
или поштом препоручено са повратницом.
23.7 Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
23.8. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
23.9. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
23.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50016, сврха: Републичка административна такса са назнаком и бројем набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
23.11. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 15 oд 130
23.12. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права
на предлог наручиоца не одлучи другачије.
24. Рок за закључење уговора
24.1. Понуђач коме је додељен уговор ће бити позван да у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права пристути закључењу уговора.
24.2. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави
уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
25.Наручилац задржава право да:
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање
понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама).
- одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације или ако престане потреба за предметном набавком.
26. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци
26.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор приступиће се заључивању уговора са
првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним
набавкама.
27.Увид у документацију
27.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети
писмени захтев наручиоцу.
27.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 16 oд 130
Прилог број 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15, за коју
је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца, дана 25.02.2015. године
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
___________________________________________________
Име и презиме законских заступника
__________________________________________________
__________________________________________________
Име особе одговорне за потписивање уговора
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
Телефакс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в))
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 17 oд 130
3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б))
а) за целокупну набавку
б) за партије _________________________________________
4) Плаћање до 60 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
5) Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова.
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110, просторије
магацина.
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
место .................
датум .................
М. П.
потпис овлашћеног лица
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 18 oд 130
Прилог број 5.а
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
___________________________________________________
Адреса подизвођача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број подизвођача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
датум:
место:
М.П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Образац 5.a „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 19 oд 130
Прилог број 5.б
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА
Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 –
6/15, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца, дана 25.02.2015. године, изјављујем да наступам са подизвођачем/
подизвођачима и у наставку наводимо његово/њихово учешће по вредности:
- у понуди подизвођач _________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује на следећи начин – ___________________________,
што износи _______% вредности понуде.
датум:
место:
М.П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
- Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима, у супротном исту не
треба попуњавати, потписивати ни оверавати
- У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у довољном броју примерака.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 20 oд 130
Прилог број 5.в
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
датум:
место:
М.П.
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Образац 5.в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 21 oд 130
Прилог бр 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Нaзив дoбaрa
Bakarna cev ø 12 mm
Bakarna cev Ø 6mm
Bakarna cev Ø10 mm
Bakarna cev Ø22mm
Bakarna šina 25x3
Bakarna šina za aut. osigurače RST
Bakarna šina za sabirnicu ,,O" i ,,Z"
Bakarni češalј za automatske osigurače
Bimetal 0.5 - 18 A
Bimetal 0,5-1 A
Bimetal 1,3 - 1,9 A
Bimetali 40-63A
Brodska svetilјka
Buksne čelične 2.5 mm2
Čaura za prelaz Al/Cu 4mm
Četkice za električne aparate
Cev PVC rebrasta Ø 23 mm
Cev PVC rebrasta Ø 29 mm
Cev PVC rebrasta Ø16 mm
Crevo Ø16mm PVC za klime
Crevo PVC samogasivo Ø 23mm
Crevo PVC samogasivo Ø 29
Crevo rebrasto Ø16mm
Cu šina-RST
Dioda 1 N 4007
Dioda 1 N4004 SMD
Dioda 1N4006
Dioda BY500/400
Dioda ZF 2.4
Dioda ZF 5.1
Dozna za zid Ø60
Dozna za zid Ø78
Dugme potenciometra DP20-0
Dugme potenciometra DP4-0
Dugme sa oprugom za TA
Dugme za regulacioni termostat
J.м.
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Кoл.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Јед. цена
Укупно
Произвођач
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 22 oд 130
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Dvostruka horiz.ker. Priklј.
Fasung keramički
Filter sušač ADK 164
Filter sušač od 20 grama
Fotoćelija sa sondom F-03
Freon R 22(boča)
Freon R 407 (boča)
Freon R134(boča)
Freon R404(boča)
Grebenasti prekidač 20A zaštita IP65
Grejač (cevni) 1000W za TA peć
Grejač (cevni) 1166 W za TA peć
Grejač (cevni) 1333 W za TA peć
Grejač (cevni) 833W za TA peć
Grejač (spiralni) 1000W za TA peć
Grejač (spiralni) 1333Wza TA peć
Grejač (spiralni) 833W za TA peć
Grejač 2000W za protočni bojler Magnorom
ili odgovarajuće
Grejač za kvarcnu peć 50cm.
Grejna ploča Ø 100 mm
Grejna ploča Ø110 mm
Grejna ploča Ø145 mm
Grejna ploča Ø180 mm
Grejna ploča Ø220 mm
Grejna ploča Ø80 mm
Hilzna za P/F kabal 1.5mm2
Hilzna za P/F kabal 10mm2
Hilzna za P/F kabal 16mm2
Hilzna za P/F kabal 2.5mm2
Hilzna za P/F kabal 25mm2
Hilzna za P/F kabal 35mm2
Hilzna za P/F kabal 4mm2
Hilzna za P/F kabal 6mm2
Ispitne pipalice DM PIP1/par
Izolacija Ø10mm
Izolacija Ø6mm
Izolacija Ø12
Izolacija Ø20mm
Izolir traka 20m
Kabal PP-L 2 x 0,75mm
Kabal PP-Y 2x1.5mm2
Kabal al-snop 4x16
Kabal GG-J 3x2.5mm2
Kabal GG-J 3X1.5
Kabal GG-J gumeni 5x2.5mm2
Kabal mrežni (kao za radio-kasetofon)
Kabal N2XH 3x1,5mm2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
m'
m'
m'
kom
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 23 oд 130
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Kabal N2XH 3x1.mm2
Kabal N2XH 3x2,5mm2
Kabal N2XH 4x1,5mm2
Kabal N2XH 5x10 mm2
Kabal N2XH 5x2,5mm2
Kabal N2XH 5x4mm2
Kabal N2XH 5x6mm2
Kabal P/F 10mm2
Kabal P/F 6mm2
Kabal P/F 16mm2 zuto-zelena
Kabal P/F 2.5mm2
Kabal P/F 2.5mm2
Kabal P/F 25mm2
Kabal P/F 4mm2
Kabal P/F 4mm2
Kabal P/F1.5mm2
KabaL P/L 5x1.5mm
Kabal PP/Y 3x1.5mm2
Kabal PP00 - A 4x70mm2
Kabal PP00 4x25mm2
Kabal PP00 5x10mm2
Kabal PP-G 3x1,5mm2
Kabal PP-L 3 x 2.5mm2
Kabal PP-L 5x2.5mm2
Kabal PP-L 5X1.5mm2
Kabal PPOO 4 x 16mm2
Kabal PPOO 3x1,5 mm2
Kabal PPOO 3x2.5 mm2
Kabal PPOO 4x10 mm2
Kabal PPOO 4x35mm2
Kabal PPOO 4x6mm2
Kabal PPOO 5x4mm2
Kabal PPOO-A 4X70mm
Kabal PP-Y 3x2,5 mm2
Kabal PPY 4x1.5mm2
Kabal PP-Y 5x1,5 mm2
Kabal PP-Y 5x2.5mm2
Kabal PPY 5x6mm2
Kabal produžni (6G+prekidač) 5m
Kablovska spojka 16mm2
Kablovska spojka 25mm2
Kablovska spojka 35mm2
Kablovska spojka 50mm2
Kalaj za lemlјenje 6mm
Kapilarni
termostat
EGO
50-320ili
128 odgovarajuće
129 Keramička redna klema 10mm2
130 Keramička redna klema 16mm2
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
kom
m'
m'
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 24 oд 130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Keramička redna klema 2.5mm2
Keramička redna klema 4mm2
Keramička redna klema 6mm2
Klema krajna za šinu VS
Klema VS 10mm2
Klema VS 25mm2
Klema VS 6mm2
Kleme krokodil 16mm2
Kleme krokodil 25mm2
Kleme redne 2.5mm2
Kleme VS 2.5-4 mm2
Kleme VS 6 mm2
Kompresor za frižidere 100 W
Kompresor za frižidere 700 W
Kondezator 30 µF 400 V
Kondezator 35µF/250V
Kondezator 40µF za klimu
Kondezator elko 2700mikro 63V
Kontakti za sklopku CN 16 - glavni
Kontakti za sklopku CN 25 - glavni
Kontakti za sklopku CN 40 - glavni
Kontakti za sklopku K 60-glavni
Kontaktor CN 100
Kontaktor CN 16/380V
Kontaktor CN 20 230V
Kontaktor CN 25 230V
Kontaktor CN 45 230V
Kontaktor CN 60 230V
Kontaktor CN16 230V
Krajnji držač VS kleme 2,5mm2
Krajnji držač VS kleme 35mm2
Lepak super
Mikroprekidač "Sigma" T-10 ili odgovarajuće
Nosač PP aparata
Nosač spolјne jediniče(za klimu)
Ortokapleri 6N136
Osigurač automatski 16 A
Osigurač automatski 20 A
Osigurač automatski 25 A
Osigurač automatski 35 A
Osigurač automatski 10 A
Osigurač automatski 32 A
Osigurač automatski 32 A vezani 3/1
Osigurač automatski 40 A
Osiguračnožasti 25 A NH-O
Osigurač nožasti NH-1 6-400A
Osigurač nožasti NH-2 160-400A
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
par
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 25 oд 130
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Osigurač nožasti NVOO 2-160A
Osigurač nožasti NH1 16-250A
Osigurač nožasti NH-2 160A
Osigurač nožasti NH-3 160A
Osigurač stakleni 5x20 brzi 0,125-10A
Osigurač stakleni 5x20 tromi 0,16-10A
Osigurač toplјivi umetak DII 6-25A
Osigurač toplјivi umetak DIII 35-63A
Osigurač toplјivi umetak DO1 2-16A
Otpornik 100K 0.25 W
Otpornik 10K 0.25 W
Otpornik 3.3K 0.25 W
Paralelni indikator Q I P-2
Pasta za lemlјenje
Patroni za pištolј za leplјenje
Poklopac PVCØ78 za razvodnu kutiju
Poklopac za doznu Ø60
Poklopac za doznu Ø78
Poklopac za kutiju 100x100
Prekidač 0/1 u ,,S" izvedbi za na zid
Prekidač 1-0-2 16A za promenu faza
Prekidač 4G 10 16A
Prekidač AS 160 A
Prekidač grebenasti -100A(0-1)
Prekidač grebenasti -125A(0-1)
Prekidač grebenasti -200A(0-1)
Prekidač grebenasti 2G-25(0-1)
Prekidač grebenasti 63A(0-1)
Prekidač jednopolni OFF-ON 250V/10A
Prekidač sa potenciometrom
Prekidač šporeta 3+0
Prekidač šporeta 4+0
Prekidač šporeta 6+0
Prekidač za rernu 4p
Presostat LP+HP
Priklјučnica monofazna
Priklјučnica monofazna dupla
Priklјučnica monofazna OG 220V
Priklјučnica monofazna vodootporna IP65
Priklјučnica računarska dupla/ČAT 6/- uzidna
Priklјučnica telefonska
Priklјučnica trofazna
Priklјučnica trofazna vodootporna IP 65
Priklјučnice monofazne OG 230V
Prklјučnica trofazna OG 380V
Produžni kabal 3x2.5mm2 GGJ od 25m
Provodnik P/F 10mm2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 26 oд 130
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
Provodnik P/F 4mm2
Provodnik P/F 6mm
PVC crevo za otapanje 1/2"
PVC toplјivi patron za leplјenje 11x110mm
Razvodna kutija Ø60
Razvodna kutija Ø78
Razvodna kutija OG
Regulator Nigos 220v,1012P ili odgovarajuće
Rele RE08 12V
Rele asimetrija faza RT-417
Rele broja obrtaja RB04
Rele naponski NR1 220V 50Hz
Rele vremenski 10min
Signalne sijalice 24V 2W
Sijalica "GUERRA"6V-30W-3746/Z (390158)
ili odgovarajuće
Sijalica 110V-1,6W
Sijalica 12V 5W
Sijalica 15V 60W G 6.35
Sijalica 21V 150W 13629
Sijalica 24V 3W
Sijalica 5.5V 1A HPR halogena Philips ili
odgovarajuće
Sijalica 6V 15W LKT-P5T
Sijalica 6V 15W tip 13528 Filips ili
odgovarajuće
Sijalica E 27 24V 60 W
Sijalica GU10 50W 220V ili odgovarajuće
Sijalica HAINE 3.5V XHL 047 ili
odgovarajuće
Sijalica halogena LH58 24V/65W
Sijalica halogena 22,8 V 40 W G-6,35
Sijalica halogena 24V 150W Guera 5924/8
G.6.35 ili odgovarajuće
Sijalica halogena 24V 15W Guera G6.35 ili
odgovarajuće
Sijalica helio 12V 75W-ekv.Guera,5132/2
EFN-GZ 6,35 ili odgovarajuće
Sijalica helio 14V 35W
Sijalica HL-Riester(2,5V-10600) ili
odgovarajuće
Sijalica metal halogena 150W
Sijalica za čeono ogledalo 6V,3W,0.5A
Sijalica za otoskop 2.7V( Reiseter)10321 ili
odgovarajuće
Sijalica za reflektor HANALUX blue 30
50w/24v 560 53 010 ili odgovarajuće
Sijalica-Halogena
za12V/100W,GZ6,35PHILIPS,OSRAM ili
odgovarajuće
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 27 oд 130
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Sijalice 12V 100W ,,OSRAM" 64627 ili
odgovarajuće
Sijalice 12V 35W- 7309
Sijalice 12V 50W 13512
Sijalice 12V 75W-ekv. 64617
Sijalice 15V 150W-.Guera 5924/3 E 6,35 ili
odgovarajuće
Sijalice 22,8V 40W-.Hanalux 3000 101 RC
ili odgovarajuće
Sijalice 22.8V 75W H 18366 reflektor
Sijalice 230V 50W EV10TČ
Sijalice 24V 150W HLX 64640
Sijalice 24V 150W HLX 64642
Sijalice 24V/25W E14
Sijalice 6V/2.4W
Silikon sprej 220°Č
Silikonska pasta do 300°Č
Silikonska žica 1.5mm2
Silikonska žica 2.5mm2
Silikonska žica 4mm2
Silikonsko crevo fi16/8
Šina za automatske osigurače(1m)
Škaro klema 16mm2
Škaro klema 25mm2
Sklopka K 45 220V
Sklopka KO 20 220 V
Sklopka ,,ISKRA" KN 30 ili odgovarajuće
Sklopka DM 16-25 A
Sklopka DM 4-6A
Sklopka FID 100/0.5A
Sklopka FID 100A/0.03 Merin Gerin 23056
ili odgovarajuće
Sklopka FID 25/0,03A
Sklopka FID 40/0,5A
Sklopka FID 40/0.03A
Sklopka FID 63/0,5A
Sklopka K 16 220v
Sklopka pritiska MC 0,5
Sklopka pritiska MC 5-22
Sklopka pritiska MCS4 4.5 bara
Sklopka tlačna 4-6 bara
Sklopka tlačna 4-11 bar
Sklopka tlačna 5-8 bar
Sprej kontakt 60
Sprej kontakt 61
Sprej plastik
Sprej silikonski 320 C
Sprej vazelin
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 28 oд 130
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Sprej WD 40
Štipalјke krokodil UBK 2-0
Štipalјke krokodil UBK 2-2
Stopica 16mm/Ø8
Stopica 25mm/Ø8
Stopica AL 70 mm2
Stopica Al/Cu 70/12
Stopica P-6mm2
Stopice 35mm2 (za presovanje)Ø8
Stopice 50mm2(za presovanje)Ø8
Stopice za presovanje 10/6 Cu
Stopice za presovanje 10/8 Cu
Stopice za presovanje 16/6 Cu
Stopice za presovanje 16/8 Cu
Stopice za presovanje 25/6 Cu
Stopice za presovanje 25/8 Cu
Stopice za presovanje 35/6 Cu
Stopice za presovanje 35/8 Cu
Stopice za presovanje 50/10 Cu
Stopice za presovanje 50/8 Cu
Stopice za presovanje 7/10 Cu
Šuho utikač monofazni-gumeni
Super lepak
Tajmer digitalni ETI SHT-1 230V ili
odgovarajuće
Taster za zvono
Tasteri pečurka
Termofit-termobuzir Ø3
Termofit-termobuzir Ø4
Termofit-termobužir Ø5
Termofit-termobuzir Ø6
Termofit-termobuzir Ø8
Termometar digitalni sa sondom za
očitavanje temperature od -50°C do 70°C
Termometar digitalni za frižidere i
zamrzivače
Termostat 50-300C sa kapilarom
Termostat regulačioni sa sondom 0-200°C
Termostat sigurnosni za TA-peć
Termostat sobni za TA peć
Termostat za protočni bojler
Termostat za TA-peć radni
Termostat zaštitni 0-300º C
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 0-220ºC T150
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 0-45ºC t6 85
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 50-350ºČ T150
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 29 oд 130
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 0-90ºCT85
kom
1
Termostati za veliki bojler zaštitni
kom
1
Termostati za veliki bojler regulacioni
kom
1
Tinol žica 0,7 mm
kg
1
Tinol žica 1 mm
kg
1
Tinol žica 5 mm
kg
1
Tiplovi gužvajući Ø 10
kom
1
Tiplovi gužvajući Ø 12
kom
1
Tiplovi gužvajući Ø 6
kom
1
Tiplovi gužvajući Ø 8
kom
1
Tiplovi knauf Ø 10
kom
1
Tiplovi knauf Ø 6
kom
1
Tiplovi knauf Ø 8
kom
1
Tiristor BT151/650
kom
1
Traka bandaž(za instalaciju klima uredaja)
kom
1
Traka perforirana
m'
1
Traka za uzemlјenje 20x3mm
m'
1
Traka za uzemlјenje 25x4mm
m'
1
Trijak BT 138
kom
1
Trijak BT 139
kom
1
Trijak BT136
kom
1
Trijak BT137
kom
1
Trijak BTA 12/600
kom
1
Trijak BTA 16/600
kom
1
Trijak BTA 26/600
kom
1
Trijak BTA40/700
kom
1
Trijak TIC 225
kom
1
Utikač banana UB-1-0
kom
1
Utikač geret
kom
1
Utikač monofazni 220V
kom
1
Utikač trofazni 380V
kom
1
Ventilatori TA-peći(levi-desni)
kom
1
Vezica 4.8x300/100
pak.
1
Vezice za kablove 3,5x300mm/100
pak.
1
Vezice za kablove 2,5x150mm/a 100
pak.
1
Vezice za kablove 2,5x200mm/100
kom
1
Vezice za kablove PVK 1-0
kom
1
Vezice za kablove PVK 3-0
kom
1
Vremenski rele TRE15010 220V AC 0-15sec kom
1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 30 oд 130
ПАРТИЈА 2 – ВОДОВОДНО – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Рб.
Нaзив дoбaрa
J.м. Кoл Јед. цена
1 Anti-korozivno sretstvo
lit
1
Armatura za vodokotlic ,,Krušik"ili
2 odgovarajuće
kom
1
Armatura-zvono za wc kotlic simil ili
3 odgovarajuće
kom
1
4 Armiracka pletena armatura
m2
1
5 Armiracko gvoždje-razno
kg
1
6 Baltik guma za WC šolju
kom
1
7 Baterija jednorucna-tuš
kom
1
8 Baterija usponska tuš sa izlivom u kadu
kom
1
9 Bela periva (boja za zidove) 5/1
kg
1
10 Bitulit
kg
1
11 Bitumen
kg
1
12 Bojler 10l
kom
1
13 Bojler 50 lit.
kom
1
14 Brinoks crevo , holender 3/4"
kom
1
15 Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 400-500mm
kom
1
16 Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 400-500mm
kom
1
17 Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 400-500mm
kom
1
18 Brusni papir na platnu 180
m'
1
19 Burgija leptirasta za drvo 35mm
kom
1
20 Burgija za drvo 10mm
kom
1
21 Burgija za drvo 12mm
kom
1
22 Burgija za drvo 4mm
kom
1
23 Burgija za drvo 5mm
kom
1
24 Burgija za drvo 6mm
kom
1
25 Burgija za drvo 8mm
kom
1
26 Cement
kg
1
27 Cementol
lit
1
28 Cep pvc Ø50mm
kom
1
29 Cetka kriva
kom
1
30 Cetka taper
kom
1
31 Cetka ugaona za teleskop
kom
1
32 Cetke-razne-70mm
kom
1
33 Cev Ø 125/1000mm
kom
1
34 Cev Ø 125/250mm
kom
1
35 Cev Ø 125/500mm
kom
1
36 Cev Ø100/2000mm
kom
1
37 Cev pocinkovana 1/2" 6 m
kom
1
38 Cev pocinkovana 2" od 6m.
kom
1
39 Cev pocinkovana 3/4"
m'
1
40 Cev PVC Ø 40/250mm
kom
1
41 Cev PVC Ø 40/500mm
kom
1
42 Cev PVC Ø100/1000mm
m'
1
43 Cev PVC Ø100/250mm
kom
1
44 Cev PVC Ø100/500mm
kom
1
Укупно
Произвођач
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 31 oд 130
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Cev PVC Ø20mm
Cev PVC Ø25mm
Cev PVC Ø32mm
Cev PVC Ø40mm
Cev PVC Ø50/1000mm
Cev pvc Ø50/250mm
Cev pvc Ø50/500mm
Cev PVC Ø70/1000mm
Cev PVC Ø70/250mm
Cev PVC Ø70/500mm
Cev za kazance
Cevi za bojler
Cigla puna-giter
Crep
Crevo polivanje 3/4
Crevo PVC Ø10mm
Crevo PVC Okiten 1" 10 bara
Crevo PVC Okiten 1/2" 10 bara
Crevo PVC Okiten 2" 10 bara
Crevo PVC Okiten 2,5"
Crevo PVC Okiten 3/4" 10 bara
Crevo PVC Okiten 6/4" 10 bara
Crevo za polivanje 1/2"
Crevo za veš-mašinu-dovodno
Cu-holender 1/2"
Cu-koleno Ø15mm
Cu-teštik Ø15x15x15mm
Daska 5cm.(fosna)
Daska za WC-šolju
Dihtung guma Ø 100mm
Dihtung guma Ø150 za gusanu cev vodovodnu
Dihtung gumeni Ø 80mm
Dihtung gumeni Ø160mm
Dozator za tecni sapun
Držac cevi Ø20,25,32,40mm.
Drzac cevi od 1/2" (šelna)
Drzac ubrusa PVC
Držac za peškir
Držac za sapun
Držac za toalet papir(rolne)
Držac za ubruse(rolne)
Dupli nipli 2.5"
Dupli nipli 3"
Dupli nipli 3/8"
Dupli nipli niklovan 3/4"
Dupli nipli niklovani 1/2"
Dupli nipli pocinkovan 1"
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
m3
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 32 oд 130
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Dupli nipli pocinkovan 1/2"
Dupli nipli pocinkovan 2,5"
Dupli nipli pocinkovan 3/4"
Dupli nipli pocinkovan 5/4"
Dupli nipli pocinkovan 6/4"
Dupli nipli pocinkovani 2"
Dvokomponentna masa za hidroizolaciju
Dvorucna baterija-tuš
Ekseri 3
Ekseri 4
Ekseri razni gradjevinski
EK-ventil 1/2"
EK-ventil 1/2"-3/8"
Etažer
Farba osnovna
Farba radijatorska
Farbe razne na nitro bazi
Farbe razne na uljanoj bazi
Farbe razne na vodenoj bazi
Farbe u spreju razne
Fasadeks na vodenoj bazi
Filc-folija za laminat
Firnajz laneni
Fugomal
Gips
Gipsane ploce za spuštene plafone tipa
Amstrong ili odgovarajuće
Gipsane table 10mm
Gipsane table 12mm (2000x1200)
Gipsane table 12mm vodootporne
Git-staklarski
Glet masa
Glet masa fina -Jubolin 5/1ili odgovarajuce
Glet masa fina -Jubolin 8/1ili odgovarajuce
Gleterica
Gleterica gumena
Gradja-rezana
Grifovano pletivo 4x2000x1000mm
Guma-unutrašnja za zidarska kolica
Gumena manžetna za bide
Gumena manžetna za lavabo
Gumena manžetna za WC šolju novi tip
Gumena manžetna za WC šolju štelujuca
novi tip
Gumena podloga za WC šolju
Gumene manžetna za WC šolju stari tip
Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø 125mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
garni
tura
kom
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kg
m2
lit
kg
kg
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
kg
kg
kom
kom
kom
kom
m3
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 33 oд 130
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Gumice Ø 100mm
Gumice Ø 50mm
Gumice Ø 70mm
Gumice za slavine
Hidrozol-elast-18/1
Hirurška slavina
Holender Ø20mm
Hvatac necistoce
Ibercig-git
Izolacija Ø 63/9mm
Izravnavajuca masa Tekadon ili
odgovarajuće
Jednorucna slavina dubeca za lavabo
Jednorucna slavina dubeca za sudoperu
Kant traka
Klap šarke preklapajuce
Klavir šarka
Klinovi za keramicke plocice
Klizaci za fioke razne
Klizna spojka 1"
Klizna spojka 1/2"
Klizna spojka 2"
Klizna spojka 2,5"
Klizna spojka 3/4"
Klizna spojka 5/4"
Klizna spojka 6/4"
Koleno niklovano 1/2"
Koleno niklovano 3/4"
Koleno niklovano 3/8"
Koleno Ø 100/90mm
Koleno Ø 20mm
Koleno Ø 20mm sa ušicom (UN ili SN)
Koleno Ø 25/20 SN
Koleno obicno PVC Ø20/90
Koleno obicno PVC Ø40mm
Koleno pocinkovano 1"
Koleno pocinkovano 1/2"
Koleno pocinkovano 2"
Koleno pocinkovano 3/4"
Koleno pocinkovano 5/4"
Koleno pocinkovano 6/4"
Koleno PVC obicno Ø25mm
Koleno PVC obicno Ø32mm
Koleno PVC SN Ø20mm
Koleno PVC SN Ø25mm
Koleno PVC SN Ø32mm
Koleno PVC SN Ø40mm
Koleno PVC UN Ø20mm
kom
kom
kom
pak.
kom
kom
kom
kom
kg
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kg
kom
kom
m'
kom
m'
pak.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 34 oд 130
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Koleno PVC UN Ø25mm
Koleno PVC UN Ø32mm
Koleno PVC UN Ø40mm
Koleno PVC UN sa ušicama Ø 20mm
Kondor 5mm
Kosa racva Ø50/30
Krec
Krstici za keramicke plocice 1/100
Kudelja fina
Lajsna za vrata-pervajz
Lajsne ugaone za keramicke plocice,
plasticne 8mm
Lak bezbojni-nitro 750g
Lak na vodenoj-bazi-750g
Lak za camce
Lavabo 50
Lavabo-58
Lepak neostik
Lepak za keramicke plocice Henkel 16 ili
odgovarajuće
Lepak za plocice-keramicke HENKEL 11 ili
odgovarajuće
Lepak za siporeks
Lepak za vinflex-plocice
Lepak za drvo
Lesonit
List za testere
Luk Ø 40/45
Luk Ø 40/90
Luk PVC Ø100/45
Luk PVC Ø100/90
Luk PVC Ø30/45
Luk PVC Ø30/90
Luk PVC Ø50/45
Luk PVC Ø50/90
Luk PVC Ø70/45
Luk PVC Ø70/90
Manžetna za luk Ø 50mm
Matica M-16m
Maxi gas 400
Medijapan 10mm
Medijapan 16mm
Medijapan 8mm
Mreža za komarce 1200
Mrežica 145gr za fasadu
Muf klizni Ø100mm
Muf klizni Ø50mm.
Muf klizni Ø70mm
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kg
pak.
kg
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m'
kom
kom
lit
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
1
1
kg
1
kg
kg
kg
kg
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
m'
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 35 oд 130
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Muf obican PVC UN Ø20mm
Muf obican PVC Ø20mm
Muf obican PVC Ø25mm
Muf obican PVC Ø40mm
Muf obican PVC SN Ø20mm
Muf pocinkovani 1"
Muf pocinkovani 1/2"
Muf pocinkovani 3/4"
Muf PVC obican Ø32mm
Muf PVC SN Ø25mm
Muf PVC SN Ø32mm
Muf PVC SN Ø40mm
Muf PVC UN Ø25mm
Muf PVC UN Ø32mm
Muf PVC UN Ø40mm
Multi džoing poluspojka Ø 80mm
Multi džoing poluspojka Ø160mm
Multi džoing spojka Ø160mm
Multi džojsting poluspojka Ø 100mm
Nepovratni ventil 1" horizontalni
Nepovratni ventil 1/2" horizontalni
Nepovratni ventil 2" horizontalni
Nepovratni ventil 3/4" horizontalni
Nepovratni ventil korpa 5/4"
Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm.
Niklovani produžetak 1/2" 10cm
Niklovani tušic
Nogice PVC za sudoperu
Nožici za skalpel
Odlivno prelivni sifon za kadu
Ogledalo za kupatilo
Oplemenjena iverica 18mm
Oplemenjena iverica 25mm
Paljena žica
Perdaške-razne
Pesak
Pištolj za silikon
Pletena žica
Plocice podne 30x30-(I klasa)
Plocice zidne 20x30-(I klasa)
Plovak za vodokotlic ,,Krušik" ili
odgovarajuće
Plovak za wc kotlic sa mesinganim ventilom
Podloga za krecenje
Podolit
Poklopac za crep
Poludisperzivna boja
Poluga vodokotlica
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak.
kom
kom
m2
m2
kg
kom
m3
kom
m2
m2
m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
lit
kg
kom
kg
kom
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 36 oд 130
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
Poluspojka 1"
Poluspojka 2"
Poluspojnica 1/2"
Poluspojnica 3/4"MS
Potezac za vodokotlic
Prava racva Ø 50/50mm
Prelaz sa gume na plastiku Ø50mm
Prirubnica sa grlom 32/16
Prirubnicki set 25/16
Prirubnicki set 32/16
Prirubnicki set 80/16
Produžetak niklovani 1/2" 5cm
Produžetak niklovani 1/2"10 cm
Produžetak niklovani1/2" 1.5cm
Produžetak niklovani1/2" 2cm
Produžetak niklovani1/2" 3cm
Profi bit PZ2 (nastavak za aku-bušilicu)
Propusni ventil mesing 1"
Propusni ventil mesing 1/2"
Propusni ventil mesing 2"
Propusni ventil mesing 3/4"
Propusni ventil mesing 6/4"
Propusni ventil Ø20mm
Propusni ventil Ø25mm
Propusni ventil Ø32mm
Propusni ventil Ø40mm
Propusno ispusni ventil 1/2"
Propusno ispusni ventil 3/4"
Pur pena 750g
Racva kosa Ø100/100mm
Racva kosa Ø100/50mm
Racva kosa Ø100/70mm
Racva kosa Ø50/50mm
Racva kosa Ø70/70mm
Racva prava Ø50/50mm
Racva prava Ø70/50mm
Racva prava Ø70/70mm
Radna ploca od 600mm
Rajber
Razredjivac-uljani
Razredjivec-nitro
Rebrasti prikljucak za WC šolju Baltik ili
odgovarajuće
Reducir 1" na 3/4"
Reducir 1/2" na 3/8"
Reducir 2"/1"
Reducir 2"-5/4"
Reducir 2,5/2"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
lit
lit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 37 oд 130
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
Reducir 3/4" na 1/2"
Reducir 5/4" na 1"
Reducir 6/4" na 5/4"
Reducir Ø100/50mm
Reducir Ø100/70mm
Reducir Ø25 /O20mm
Reducir Ø50/32mm
Reducir Ø70/50mm
Reducir PVC za sifon 5/4"-3/4"
Redukcija PVC Ø125 na Ø100mm
Rešetka niklovana 15x15
Revizija Ø 125mm
Revizija Ø100mm
Revizija Ø70mm
Reze
Rigips-knauf 5/1
Ringla ukopavajuca za vrata
Rucice za fioke-razne
Sadolin
Salonit
Šarka za vrata-uvijajuca
Šelna za baltik gumu Ø100mm
Sic 1/2"
Sic 3/8"
Sifon za dvodelnu sudoperu rebrasti
Sifon za jednodelnu sudoperu rebrasti
Sifon za lavabo rebrasti
Sigurnosni nepovratni ventil za bojler
Silikon Henkel FT 101 ili odgovarajuće
Silikon (sanitarni) tuba 280ml.
Silikonski kit (bezbojni ili beli) Tuba 280ml.
Sintelan lepak
Siporeks blok 12x20x60
Siporeks blok 20x20x60
Siprokol lepak
Sirova guma
Skalpel
Slavina baštenska
Slavina dubeca TH
Slavina kuglasta 3/4"
Slavina sa holenderom 1/2"
Slavina TH zidna jednorucna (za sudoperu)
Slavina toalet 1/2"
Slavina za protocni bojler jednorucna
Slavina za protocni bojler niska montaža
Slavina za veš-mašinu
Slivnik Ø 50mm horizontalni
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 38 oд 130
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
Slivnik Ø70mm horizontalni
Šmirgla-razna
Špahla 100mm
Špahla 120mm
Špahla 5
Spojnica 3/4" MS
Šrafovi za WC-šolju-lavabo-bojler
Staklo 3mm
Staklo za vodomer
Štelujuca manžetna za WC šolju šira-uža
Stiropor 1cm
Stiropor 2 cm
Stiropor 5cm
Štopli 1"
Štopli 1/2"
Štopli 2"
Štopli 3/4"
Štopli PVC cep slepi-razni
Sunder za pranje plocica
Tecni teflon
Tecnost za premaz zida -CN94 HENKEL ili
odgovarajuće
Teflon-traka
Tekadon zaštita
Teleskop 2m
Teštik niklovani 1/2"
Teštik Ø25mm
Teštik pocinkovan 1"
Teštik pocinkovan 1/2"
Teštik pocinkovan 2"
Teštik pocinkovan 5/4"
Teštik pocinkovan 6/4"
Teštik poicinkovan 3/4"
Teštik PVC Ø20mm
Teštik PVC Ø32mm
Teštik PVC Ø40mm
Tiplovi+vijci-razni
Toneri-razni 1/1 lit
Traka za dihtovanje prozora
Traka za rigips
Traka-krep 2.5 cm
Traka-krep 5cm
Tuš kada 800x800 mm
Tuš-crevo
Tuš-rucice
Uljani fasadeks
Ulošci za jednorucne slavine za ,,Minoti" ili
odgovarajuće
kom
m'
kom
kom
kom
kom
pak.
m2
kom
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
lit
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 39 oд 130
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
Uložak za manji valjak
kom
1
Uložak za veci valjak
kom
1
Vakum-guma
kom
1
Valjak manji komplet
kom
1
Valjak veci komplet
kom
1
Ventil 1/2" sa ispustom
kom
1
Ventil hidrantski 2"
kom
1
Ventil kosi 3/4"
kom
1
Ventil kugla 5/4"
kom
1
Ventil kuglasti 1"
kom
1
Ventil kuglasti 1/2"
kom
1
Ventil kuglasti 2"
kom
1
Ventil kuglasti 3/4"
kom
1
Ventil kuglasti 5/4"
kom
1
Ventil nepovratni-pravi 1/2"
kom
1
Ventil Ø 20mm
kom
1
Ventil propusni 5/4"
kom
1
Ventil propusni 6/4"
kom
1
Ventil propusni Ø25mm
kom
1
Ventil radijatorski 3/4"
kom
1
Ventil radijatorski navijak 3/4"
kom
1
Ventil radijatorski termostatski u setu 1/2"
kom
1
Ventil za hidrant Ø 100mm
kom
1
Vijak Ø 5,5mm
kom
1
Vijak za rigips 3.5mm
kom
1
Vinflex-plocice
m2
1
Virbla 1/2"
kom
1
Virbla 3/8"
kom
1
Vodeni fasadeks
kg
1
Vodokotlic limeni
kom
1
Vodokotlic PVC krušik-ili odgovarajuci
kom
1
Vodomer 3/4"
kom
1
Vrata 205 x 80 x 150mm
kom
1
Vrata 210x160x10.5cm dvokrilna
kom
1
Vrata od 205x 90cm
kom
1
Vrata od 205x80x12cm
kom
1
WC-šolja
kom
1
WC-šolja baltik
kom
1
Zaštitna farba za metal siva
kg
1
Zavesa za tuš kadu sa šipkom
kom
1
Zavese za kade
kom
1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 40 oд 130
ПАРТИЈА 3 – МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Нaзив дoбaрa
Automat za zatvaranje vrata
Azbestna pletenica Ø 10
Bakarne cevi Ø 12 mm
Bakarne cevi Ø 15 mm
Bakarne cevi Ø 6 mm
Bakarni zavrseci 1/2"
Bakarni zavrseci 3/4"
Bonsek platne
Boraks za autogeno varenje
Brava Metalotitan 40mm ili odgovarajuće
Brava 25 mm sa burencetom
Brava 25mm sa jezickom
Brava 38mm sa burencetom
Brava 40mm sa jezickom
Brava 50mm za cilindar
Brava 65mm za cilindar
Brava 80mm za cilindar
Bravice za drveni orman stelujuce
Bravice za metalni orman
Brusna ploca 115x6mm
Brusna ploca Ø 115/1.5mm
Brusna ploca Ø 180/3mm
Brusna ploca Ø 180x6mm
Brusna plocaØ 115x3mm
Brza spojka prikljucak 1/4sn
Brza spojka prikljucak 1/4un
Brzi odvajac kondenzata 3/4"
Brzi odvajac kondezata 1"
Brzi odvajac kondezata 1/2"
Brzi odvajac kondezata 3/8"
Burgija vidija Ø 6mm
Burgija spiralna Ø 1.5 mm
Burgija spiralna Ø1.2 mm
Burgija spiralna Ø 1 mm
Burgija spiralna Ø 2,5 mm
Burgija spiralna Ø 4,2mm
Burgija spiralna Ø 7,5 mm
Burgija spiralne Ø 10mm
Burgija spiralne Ø 12mm
Burgija vidija Ø 10mm
Burgija vidija Ø 12mm
Burgija vidija Ø 5mm
Burgija vidija Ø 8mm
J.м.
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Кoл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Јед. цена
Укупно
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 41 oд 130
Произвођач
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Burgije spiralne Ø 3,2mm
Burgije spiralne Ø 3,5mm
Burgije spiralne Ø 3mm
Burgije spiralne Ø 4mm
Burgije spiralne Ø 5mm
Burgije spiralne Ø 6mm
Burgije spiralne Ø 8mm
Burgije spiralne Ø2 mm
Burgije spiralne u garnituri 1-10mm
Cep PVC za kutije 25x25
Cetke celicne
Cev bešavna 1/2"
Cev crna grejacka 3/4"
Cev crna grejacka Ø 1"
Cev crna grejacka Ø 5/4"
Cev izolaciona Ø10mm
Cev izolaciona Ø6mm
Cev metalna 5/4"
Cilindar 100mm
Cilindar sa leptirom BS
Cilindar simetricni
Cilindar-asimetricni
Crevo plasticno za vazduh do 10bar Ø12mm
Crevo za vazduh Ø8mm
Crne besavne cevi (razne)
CU holender 3/4"
Cu-koleno Ø 15mm
Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm
Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm
Držac police 200x250
Elektroda gusana
Elektroda Ø 2,5mm
Elektroda prohrom
Futer za busilicu Ø 1/2"
Grafitna mast 1/400
Grafitna pletenica Ø10mm
Guma za inv. Kolica spoljna 24x1 3/8*
Guma za inv.kolica unutrasnja 24x1 3/8*
Gume pune za invalidska kolica 24x1 3/8"
Gume za invalidska kolica 200x50
Hamburski luk 1"
Hamburški luk R 1,.5 D 1"
Hamburški luk R 1,.5 D 2"
Hamburški luk R 1,.5 D 5/4"
Hamburški luk R 1,.5 D 6/4"
Hamburški luk R 1,5 D 70/76
Hamburški luk R 1.5 D 82/89
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
m'
m'
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 42 oд 130
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Holender pocinkovani 3/4"
Iver zavrtnji razni
Izolaciona cev Ø 13/4mm
Izolaciona cev Ø 15/6 mm
Izolaciona cev Ø 18/10mm
Izolaciona cev Ø 35/20mm
Katanac 35
Katanac 45
Katanac 55
Klinasti kaiš 10x1750mm
Klinasti kaiš 10x1850mm
Klinasti kaiš 13 x 1300
Klinasti kaiš 13 x 1525
Klinasti kaiš 13x680
Klinasti remen 10x1500
Klinasti remen 10x900mm
Klinasti remen 13x1700mm
Klinasti remen 13x625
Klinasti remen 17x2750mm
Klinasti remen 17x3000mm
Klingerit 1 mm
Klingerit 2 mm
Klingerit 3 mm
Koleno bakarno Ø22/90
Konzola za radijator kud
Kotlovska slavina za ispust
Kuglicni lezaj 6202
Kuglicni ležaj N 316
Kuke za civiluk
Lanci-razni
Ležaj 6003 zz
Ležaj 6004 zz
Ležaj 6202 zz
Ležaj 6203 zz
Ležaj 6204 zz
Ležaj 6205
Ležaj 6206 zz
Ležaj 6208 zz
Loptasta slavina 1/2" za paru
Loptasta slavina za paru 1"
Loptasta slavina za paru 3/4"
Loptasta slavina za paru 3/8"
Manometar Ø 100 1/2" 0-10 bara
Manometar 0-10bari 1/2"prikljucak
Manometar 1/4" 0-1bar
Manometar Ø 100 1/2" 0-25 bara
Manometar Ø 100 1/2" 0-4 bara
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 43 oд 130
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Manometar Ø 100 1/2" 0-6 bara
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-6 bara
Masinski vijak M 8x50mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 20mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 100mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 40mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 50mm
Mašinski zavrtanj M 6 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 6 x40mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 40mm
Mašinski zavrtannj M 6x 20mm
Maska za varenje
Merna traka 3m.
Mesingana žica
Metalni profili-razni
Metalni tipli Ø 10mm
Metalni tipli Ø 12mm
Metalni tipli Ø 8mm
Naocare zaštitne
Navojna šipka 18mmx1m
Navojna šipka M 10x1m
Navojna šipka M12x1m
Navojna šipka M6x1m
Navojna šipka M8x1m
Navrtka M 10mm
Navrtka M 12mm
Navrtka M 4mm
Navrtka M 5mm
Navrtka M 6mm
Navrtka M 8mm
Navrtka M16
Navrtka M18
Navrtka prohronska M6
Nepovratni ventil No 25 NP 16
Nepovratni ventil No 32 NP 16
Nosac nut za radijator
Olifne metalne
Opruge za brave
Ozracna slavina rucna 1/2"
Ozracna slavina rucna 3/8"
Podloška 18mm
Podloška Ø 10 elasticna
Podloška Ø 10 obicna
Podloška Ø 4mm
Podloška Ø 5mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 44 oд 130
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Podloška Ø 6 elasticna
Podloška Ø 6 obicna
Podloška Ø 8 elasticna
Podloška Ø 8 obicna
Podloška prohronska Ø6 N30
Pop zakovica 3,8 x12mm
Pop zakovica 3x8 mm
Pop zakovica 4x16 mm
Pop zakovica Ø 4 x 8mm
Pop zakovica Ø 4x10mm
Pop zakovica Ø 5 x 8mm
Pop zakovice 5x20mm
Radijator AL (clanak)
Radijator liveni (clanak)
Radijator panelni sa ventilima
Ringlice-reza
Rukavice zaštitne-zidarske
Šarka mašinska Ø16mm
Šarka mašinska Ø18mm
Šarka za vrata-špilti
Semering 25x42x7mm
Semering 26x52x8
Šild sa kvakom
Silikon-crveni za dihtunge 300ml
Šipka prohromska 8mm
Spojnica bakarna Ø22mm
Spojnica Cu Ø 15mm
Teflon traka šira 19mmx15mx0.20mm
Tiplovi gužvajuci Ø16
Tiplovi Ø 10mm
Tiplovi Ø 12mm
Tiplovi Ø 6mm
Tiplovi Ø 8mm
Tocak neokretni sa prirubnicom Ø 80mm
kuglicni lezaj
Tocak okretni sa prirubnicom i kocnicom
Ø80mm kuglicni lezaj
Tocak sa prirubnicom i okretnom
viljuskomØ200mm
Tocak sa prirubnicom neokretnom viljuskom
Ø 200mm
Tocak za bol.krevet antistatik 159 Ø125mm
Tocakza bol.krevet antistatik 160 Ø125mm
Tockic Ø 100mm sa kocnicom
Tockic Ø 80mm sa prirubnicom okretni
Tockic za bol. krevete antistatik ART 177 Ø
75 sa kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART 194 Ø
100 sa kocnicom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 45 oд 130
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Tockic za bol. krevete antistatik ART 208 Ø
125 sa kocnicom
kom
Tockic za bol. krevete antistatik ART-160 Ø
125 sa kocnicom
kom
Tockic za bol. krevete antistetik ART 195 Ø
100 bez kocnice
kom
Tockic za bol.krevete antistetik ART 159 Ø
125 bez kocnice
kom
Tockic za bol.krevete antistatik ART 207 Ø
125 sa kocnicom
kom
Tockic za bol.krevete antistetik ART 209 Ø
100 bez kocnice
kom
Tockovi za fotelje ART 102 Ø 50mm
kom
Tockovi za fotelje ART 107 Ø 45mm
kom
Tribovi metalni
kom
Ulje kompresol
lit
Ureznica M5
komplet
Ureznica M6
komplet
Ventil radijatorski 1/2"
kom
Ventil radijatorski navijak 1/2"
kom
Vidijum burgija Ø 6mm
kom
Vidijum burgija Ø 10mm
kom
Vidijum burgija Ø 8mm
kom
Vidijum burgija od Ø4mm
kom
Vidijum burgije Ø12mm
kom
Vijak 3.5x16mm
kom
Vijak 3.5x20mm
kom
Vijak 3.5x50mm
kom
Vijak 4x20mm
kom
Vijak 4x50mm
kom
Vijak 5x100mm
kom
Vijak 5x20mm
kom
Vijak 5x60mm
kom
Vijak 5x80mm
kom
Vijak M6x15mm
kom
Vijak M8x60mm
kom
Vijak M8x70mm
kom
Vijak M8x80mm
kom
Vijak mašinski M 8mm sa navrtkom
kom
Vijak mašinski M10x 80mm
kom
Vijak mašinski M5x15mm
kom
Vijak mašinski M6x80mm
kom
Vijak mašinski 16x70mm C8.8
kom
Vijak Ø 3x35mm
kom
Vijak Ø 4,2x40mm
kom
Vijak Ø 4,2x60mm
kom
Vijak Ø3,9x10mm
kom
Vijak Ø6x80mm sa OK glavom
kom
Vijak sa maticom M18x80mm
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 46 oд 130
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
Vijak sa ok glavom 5x60mm
Vijak sa ok glavom 8x100mm
Vijak sa ok glavom Ø10
Vijak sa ok glavom Ø12
Vijak sa ok glavom Ø16
Vijak za drvo 5x40mm
Vijak za drvo 5x50mm
Vijak za drvo 6x120mm
Vijak za drvo 6x50mm
Vijak za salonit Ø8x120mm
Vijk Ø 4,2x50mm
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 47 oд 130
ПАРТИЈА 4 – РАСВЕТА
Рб.
Нaзив дoбaрa
1 Automatski osigurac 20A ETI ili odgovarajuće
2 Fluo armatura 3x36 W sa senilom
3 Fluo cev 16W sa cetiri pina
4 Fluo cev 22W okrugla
5 Fluo cev 26W Fep ili odgovarajuće
6 Fluo cev 6W (panik svetiljka)
7 Fluo cev 8W (panik svetiljka)
Fluo cev za dezinfekciju TUV 30W-G30T8 G13 L8 908.8mm
9 Fluo cevi 18W
10 Fluo cevi 36W
11 Fluo cevi 58W
12 Foto ozracivac za fototerapiju TL-20W/52 G13 L-604mm
13 Fotorelej sa senzorom ETI 230V ili odgovarajuće
14 Kugla opal
15 Kugla sa armaturom kosa-prava
16 Nosac fluo cevi G13-26.110 IP65
17 Nosac fluo cevi G13-26.220 IP65
18 Nosac fluo cevi sa starterom
Nosac fluo cevi svetiljke Elektrokovina FSN ili
19 odgovarajuće
20 Nosac fluo cevi za raster svetiljku
21 Nosac startera
22 Panik svetiljka
23 Plafonjera 2xE27 75W
24 Prekidac medjugajtanski
25 Prekidac naizmenicnii
26 Prekidac obicni
27 Prekidac obicni OG
28 Prekidac serijski
29 Prekidac unakrsni
30 Prigušnica 16w - FEP svetiljka ili odgovarajuće
31 Prigušnica 18W
32 Prigušnica 40 W
33 Prigušnica elektronska 2x18W
34 Prigušnica elektronska 2x36W
35 Prigušnica elektronska 2x58W
36 Prigušnice 125 W
37 Prigušnice 20 W
38 Prigušnice 250 W
39 Prigušnice 58 W
Reflektor MH 150W za spoljnu montažu sa
40 metalhalogenom sijalicom
41 Sijalica 25W E27
42 Sijalica fepova 16 W ili odgovarajuće
43 Sijalica metal-halogena 250W
J.м.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Кoл
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
Јед. цена
Укупно
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 48 oд 130
Произвођач
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Sijalica signalna-tinjalica
kom
1
Sijalica štedljiva 11W
kom
1
Sijalica štedljiva 20W
kom
1
Sijalica štedljiva E27 23W
kom
1
Sijalice 100 W E 27
kom
1
Sijalice 60 W E27
kom
1
Sijalice 75W E 27
kom
1
Sijalice živine 125 W
kom
1
Sijalice živine 250 W
kom
1
Sijalicno grlo keramicko
kom
1
Starteri S10
kom
1
Starteri S2
kom
1
Svetiljka "Strela" 1x18 FEP ili odgovarajuće
kom
1
Svetiljka 2x18 antivandal
kom
1
Svetiljka stubna sa prigušnicom 125W ulicna
kom
1
Svetiljka živina kosa sa šeširom 125W
kom
1
Svetiljke 2x18 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 2x 36 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 2x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 2x18 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 2x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 2x36 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 2x58 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 2x58 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 3x36 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 3x36 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 3x58 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 3x58 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 3x58 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 4x 36 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x18 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 4x18 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x18 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 4x36 sa opalnom kapom ugradna
kom
1
Svetiljke 4x36 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x36 W raster ugradna
kom
1
Svetiljke 4x58 sa opalnom kapom nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x58 W raster nadgradna
kom
1
Svetiljke 4x58 W raster ugradna
kom
1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 49 oд 130
ПАРТИЈА 5 – БАТЕРИЈЕ
Рб.
Нaзив дoбaрa
J.м.
Кoл Јед. цена
1 Akumulator 12V 7,2 Ah
kom
1
Akumulator 12V-18Ah Vrla Sun-light ili
2 odgovarajuće
kom
1
3 Akumulator 6V /4.2Ah
kom
1
4 Baterija 1.2 V 1800 mah
kom
1
5 Baterija 1.2 V 1900 mah
kom
1
6 Baterija 1.2 V 2100 mah
kom
1
7 Baterija 12V 18Ah ,,Vrla" ili odgovarajuće
kom
1
8 Baterija 14,2V-1300 mAh(punjive)
kom
1
Baterija 3.5VNiCd Heine X-0299380 ili
9 odgovarajuće
kom
1
10 Baterija 6V 12Ah
kom
1
11 Baterija 9V blok NiMH 200mAh(punjiva)
kom
1
12 Baterija CR-2025
kom
1
13 Baterija litijumska CR 2430 3V
kom
1
14 Baterija punjiva 1,5 V-2100 mAh
kom
1
15 Baterija punjiva 1.2 V, 2100 mAh
kom
1
16 Baterija punjiva 1.2V2650 mAh
kom
1
17 Baterija punjiva AAA 1,2V 1000 mAh
kom
1
18 Baterija punjiva AAA 1.5V 1000mAh
kom
1
19 Baterija V392AG3 za toplomere
kom
1
20 Baterija za panik svetiljke 6V 4Ah
kom
1
21 Baterija za toplomere LR41
kom
1
22 Baterija za uklopni sat CLF170H
kom
1
23 Baterija-litilumska 3V CR 2032
kom
1
24 Baterije 1.2 V 1300 mah, AA
kom
1
25 Baterije 1.2V 1200mAh, AA
kom
1
26 Baterije 1.5V R14 alkalne
kom
1
27 Baterije 1.5V R20 alkalne
kom
1
28 Baterije 1.5V R3 alkalne
kom
1
29 Baterije 1.5V R6 alkalne
kom
1
30 Baterije 1.5V R9 alkalne
kom
1
31 Baterije 4.8V 400mAh
kom
1
32 Baterije 9V ekv-Duracell ili odgovarajuće
kom
1
33 Baterije punjive 1.2V 3000Ah R20 NiMH
kom
1
34 Baterije za EKG aparat Aspel Askard B5
kom
1
35 Baterije za EKG aparat Shiler AT 1-12V1,2 Ah
kom
1
36 Baterije za EKG aparat Shiler AT2 12V-2,2Ah
kom
1
37 Baterije za EKG Nihon Kohden
kom
1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
Укупно
Произвођач
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 50 oд 130
ПАРТИЈА 6 – ИНСTAЛAЦИOНИ EЛEКTРO MATEРИJAЛ
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Нaзив дoбaрa
Dozna 4M Aling mode ili odgovarajuće
Dozna 5M Aling mode ili odgovarajuće
Dozna 7M Aling mode ili odgovarajuće
Kabl GG-J 3x2.5mm2
Kabl GG-J 3X1.5mm2
Kabl GG-J 5x2,5mm2
Kabl LiYCY 2x1 mm2
Kabl N2XH 3x1,5mm2
Kabl N2XH 3x2,5mm2
Kabl N2XH 5x2,5mm2
Kabl N2XH 5x4mm2
Kabl N2XH 5x6mm2
Kabl PP00 4 x 16mm2
Kabl PP00 3x1,5 mm2
Kabl PP00 3x2.5 mm2
Kabl PP00 5x10mm2
Kabl PP00 5x2,5mm2
Kabl PP00 5x4mm2
Kabl PP-Y 2x1.5mm2
Kabl PP-Y 3x1.5mm2
Kabl PP-Y 3x2,5mm2
Kabl PP-Y 5x1,5 mm2
Kabl PP-Y 5x2.5mm2
Kabl PP-Y 5x6mm2
Kutija PVC razvodna 150x150mm
Kutija PVC razvodna OG
Kutija PVC uzidna 250x220mm
Kutija razvodna dozna Ø60
Kutija za izjednacavanje potencijala PS90
L ugao za POK 20x20mm
L ugao za POK 40x25mm
Maska slepa 1M Aling mode ili odgovarajuće
Nosac mehanizma 4M Aling ili odgovarajuće
Nosac mehanizma 5M Aling ili odgovarajuće
Nosac mehanizma 7M Aling ili odgovarajuće
Obujmice Ø16
Okvir 4M beli Aling ili odgovarajuće
Okvir 5M beli Aling ili odgovarajuće
Okvir 7M beli Aling ili odgovarajuće
Osigurac automatski 1 A
Osigurac automatski 10 A
Osigurac automatski 16 A
Osigurac automatski 20 A
J.м.
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Кoл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Јед. цена
Укупно
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 51 oд 130
Произвођач
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Osigurac automatski 25 A
Osigurac automatski 32 A
Osigurac automatski 32 A vezani 3/1
Osigurac automatski 40 A
Pertinaks d-4mm
Podne kanalice LEGRAND 92x20 mm kat. Br.
328.00 ili odgovarajuće
POK kanal 16x16 na lepljenje
POK kanal 16x16
POK kanal 16x16mm (bezhalogeni)
POK kanal 16x25
POK kanal 16x25 na lepljenje
POK kanal 16x25mm (bezhalogeni)
POK kanal 20x20 samolepljivi
POK kanal 20x20(bezhalogeni)
POK kanal 25x25
POK kanal 25x25 na lepljenje
POK kanal 25x25mm(bezhalogeni)
POK kanal 25x40 mm (bezhalogeni)
POK kanal 25x40 na lepljenje
POK kanal 25x40x2000
POK kanal 30x25 samolepljivi
POK kanal 40x20 na lepljenje
POK kanal 40x40
POK kanal 40x40mm (bezhalogeni)
POK kanal 40x60
POK kanal 60 x 60 mm
POK kanal 60x40 na lepljenje
POK kanal 60x60(bezhalogeni)
POK kanal perforirani 25x25
Prikljucnica 2P+E, 2M Aling, 16A ili odgovarajuće
Prikljucnica monofazna
Prikljucnica monofazna IP65
Prikljucnica monofazna dupla
Prikljucnica monofazna OG 230V
Prikljucnica RJ-11 uzidna
Prikljucnica RJ-45 1M (kat.6) Aling ili
odgovarajuće
Prikljucnica RJ-45 dupla/CAT 6/-, uzidna
Prikljucnica trofazna
Prkljucnica trofazna OG 400V
Šina za automatske osigurace(1m)
Šina za osigurace CU RST
Spratna tabla od 12 osiguraca
Spratna tabla od 24 osiguraca
Spratna tabla za 36 osiguraca
Traka za uzemljenje 20x3mm
Traka za uzemljenje 25x4mm
kom
kom
kom
kom
m2
1
1
1
1
1
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
m'
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 52 oд 130
90
91
92
93
94
Unutrašnji ugao za POK kanalicu 16x16
Zatega za snop Al 16mm2
Zvono bežicno-elektricno
Zvono elektricno
Zvono za na sinu automatsko
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
-
Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
-
Понуђач је дужан да попуни све колоне.
-
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
-
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је цена са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања
-
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
-
Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се
јединичном ценом.
-
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде (Прилог 5.1) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде (Прилог 5.1).
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 53 oд 130
Прилог број 6.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Услови за учешће у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.
4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији.
5) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
6) Услов: Понуђач у постуку јавне набавке мора доказати да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76.
Закона о јавним набавкама понуђач испуњава потписивањем „Изјаве понуђача/подизвођача о
испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама“ (прилог
бр. 6.1./6.2 конкурсне документације), а услов под тачком 5. се доказује достављањем важеће
дозволе за обављање делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 54 oд 130
Прилог број 6.а.
6.а. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама
Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти oбaвeзних услове који су
наведени у прилогу број 6. (услови од 1-4 и 6), a дoкaз o испуњeнoсти услoвa који је наведен у
прилогу број 6. (услов 5) зa дeo нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.
Aкo je зa извршeњe дeлa jaвнe нaбaвкe чиja врeднoст нe прeлaзи 10% укупнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe
пoтрeбнo испунити oбaвeзaн услoв који је наведен у прилогу број 6. (услов 5.) пoнуђaч мoжe
дoкaзaти испуњeнoст тoг услoвa прeкo пoдизвoђaчa кojeм je пoвeриo извршeњe тoг дeлa нaбaвкe.
Прилог број 6.б.
6.б. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о
јавним набавкама
Свaки пoнуђaч из групe пoнуђaчa мoрa дa испуни oбaвeзнe услoвe који су наведени у прилогу број 6.
(услови од 1-4 и 6).
Услoв из прилога број 6. (тaчкa 5) дужaн je дa испуни пoнуђaч из групe пoнуђaчa кojeм je пoвeрeнo
извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг услoвa.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 55 oд 130
Прилог бр. 6.1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________ у поступку јавне набавке добара – технички материјал, ЈНМВ број 14 –
6/15, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца, дана 25.02.2015. године, испуњава све услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
____________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 56 oд 130
Прилог бр.6.2.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________ у поступку јавне набавке добара – технички материјал, ЈНМВ број 14
– 6/15, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке
и интернет страници наручиоца, дана 25.02.2015. године, испуњава све услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 57 oд 130
Прилог број 7.
МОДЕЛ УГОВОРАО КУПОПРОДАЈИ
ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА
Закључен између:
Наручиоца Дом здравља “Краљево“, са седиштем у Краљеву, улица Југ Богданова 110, кога заступа
директор Др Љубомир Стефановић, суб. спец. реуматолог (у даљем тексту: Купац)
и
........................... са седиштем у ........................, улица ........................., кога заступа директор
......................... (у даљем тексту: Продавац),
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео јавну набавку мале вредности број 14 – 6/15, за коју је наручилац објавио
позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца, дана 25.02.2015. године, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
(„Службени гласник Републике Србије“, број 029/13, 033/13 и 104/2013)
- Понуђач доставио понуду заведена код Наручиоца под бројем _________, у свему у складу са
конкурсном документацијом;
- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________,
од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у
складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“,
број 029/13, 033/13 и 104/2013)
Члан 1.
1.1.Предмет Уговора је купопродаја технички материјал – партија _____, са испоруком на адресу
Купца: Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110, просторије магацина, а у свему према понуди
Продавца, заводни број Купца _______ од _____ 2015. године која је достављена у поступку јавне
набавке мале вредности и прихваћена од стране стручне комисије Купца.
1.2.Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана.
Члан 2.
2.1. Цене робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца _________ од ______ 2015.године.
2.2. Вредност уговора према јединичним ценама:
- за партију 1 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 2 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 3 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 4 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 5 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 6 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин.
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин.
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 58 oд 130
2.3. Наручилац посла се обавезује да плаћање испоручених добара изврши према јединичним ценама
из понуде, с тим да:
-
укупна вредност Уговора за партију 1 не може прећи износ од 800.000,00 динара без ПДВ који
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу;
укупна вредност Уговора за партију 2 не може прећи износ од 750.000,00 динара без ПДВ који
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу;
укупна вредност Уговора за партију 3 не може прећи износ од 250.000,00 динара без ПДВ који
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу;
укупна вредност Уговора за партију 4 не може прећи износ од 250.000,00 динара без ПДВ који
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу;
укупна вредност Уговора за партију 5 не може прећи износ од 350.000,00 динара без ПДВ који
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу;
укупна вредност Уговора за партију 6 не може прећи износ од 150.000,00 динара без ПДВ који
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу.
2.4. Продавац је обавезан да у случају да даје попуст на понуђене цене у фактури посебно прикаже:
- понуђене цене
- попуст исказан у %
- укупну вредност фактуре умањену за % попуста.
2.5. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је
Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
2.6. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника
од најмање два произвођача.
Члан 3.
3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 48 часова (и то у радно време од 08 –
14 часова) од писменог захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском
поштом у року од 24 сати од стране Продавца.
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писмени захтев из става 1. овог члана може доставити путем
факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем
факса или електронском поштом у року од 24 сата.
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са
позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.
3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на
прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке.
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.
3.6. Продавац је дужан да до 05. у месецу достави рекапитулацију свих рачуна који су настали
према Купцу за претходни месец и то за сваку партију посебно.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 59 oд 130
Члан 4.
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу уплатом на
текући рачун Продавца.
4.2. Плаћање ће се извршити у року до 60 дана од дана пријема рачуна.
4.3. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу регистровану бланко
соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора, којом
гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза.
4.4. Купац задржава меницу за све време важења овог уговора.
4.5. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 3. овог члана, Купцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу
да менице може попунити у складу са овим уговором.
4.6. Уколико Продавац не поступи у року из става 3. овог члана, овај уговор се закључује са
одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице.
Члан 5.
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим
или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима.
5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико
поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе
падају на терет Продавца.
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству Продавца.
Члан 6.
6.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени
непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана,
испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.
6.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити приговор, а
Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник, који
потписују присутни представници обе уговорне стране.
6.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац је дужан
да, без одлагања а најкасније у року од 3 дана, отклони о свом трошку.
6.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у року од 3 дана
од дана испоруке.
Члан 7.
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат непрописног
паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, Продавац је дужан да
недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац.
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац задржава право
да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 60 oд 130
Члан 8.
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити у
обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од износа
уговорене цене (за неиспоручену робу) из члана 1. овог Уговора, али не више од 5%.
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговрне казне.
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. овог
уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне казне захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику до пуног износа
претрпљене штете.
Члан 9.
9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша
сила.
Члан 10.
10.1. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима
чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља
на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.
Члан 11.
11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца својом
кривицом или грубом непажњом.
11.2. Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања
уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету коју је Купац у том
случају претрпео и дужан је да је надокнади.
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о чему ће
се сачинити записник.
Члан 12.
12.1. Овај уговор закључује се на период од 12 месеци.
12..2 У случају централизације јавних набавки, овај Уговор престаје да важи првим даном примене
централног снабдевања.
Члан 13.
13.1. Уколико Продавац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин или уколико Купац не
прихвати промену цена на захтев Продавца овај уговор се може раскинути са отказним роком од
30 дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду уз обавезу Продавца да настави са
испоруком до истека отказног рока.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 61 oд 130
13.2. Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из члана 12. овог уговора, закључно са даном
утрошка укупно опредељених средстава Купца за добра која су предмет овог уговора о чему ће
Купац писмено обавестити Продавца.
Члан 14.
14.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву.
Члан 15.
15.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.
Члан 16.
16.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака
уговорна страна.
ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР
_________________________
ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР
__________________________
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 62 oд 130
Прилог број 8.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПАРТИЈА 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Нaзив дoбaрa
Bakarna cev ø 12 mm
Bakarna cev Ø 6mm
Bakarna cev Ø10 mm
Bakarna cev Ø22mm
Bakarna šina 25x3
Bakarna šina za aut. osigurače RST
Bakarna šina za sabirnicu ,,O" i ,,Z"
Bakarni češalј za automatske osigurače
Bimetal 0.5 - 18 A
Bimetal 0,5-1 A
Bimetal 1,3 - 1,9 A
Bimetali 40-63A
Brodska svetilјka
Buksne čelične 2.5 mm2
Čaura za prelaz Al/Cu 4mm
Četkice za električne aparate
Cev PVC rebrasta Ø 23 mm
Cev PVC rebrasta Ø 29 mm
Cev PVC rebrasta Ø16 mm
Crevo Ø16mm PVC za klime
Crevo PVC samogasivo Ø 23mm
Crevo PVC samogasivo Ø 29
Crevo rebrasto Ø16mm
Cu šina-RST
Dioda 1 N 4007
Dioda 1 N4004 SMD
Dioda 1N4006
Dioda BY500/400
Dioda ZF 2.4
Dioda ZF 5.1
Dozna za zid Ø60
Dozna za zid Ø78
Dugme potenciometra DP20-0
Dugme potenciometra DP4-0
Dugme sa oprugom za TA
Dugme za regulacioni termostat
Dvostruka horiz.ker. Priklј.
Fasung keramički
Filter sušač ADK 164
J.м.
Кoл
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Комерцијални
назив
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 63 oд 130
Произвођач
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Filter sušač od 20 grama
Fotoćelija sa sondom F-03
Freon R 22(boča)
Freon R 407 (boča)
Freon R134(boča)
Freon R404(boča)
Grebenasti prekidač 20A zaštita IP65
Grejač (cevni) 1000W za TA peć
Grejač (cevni) 1166 W za TA peć
Grejač (cevni) 1333 W za TA peć
Grejač (cevni) 833W za TA peć
Grejač (spiralni) 1000W za TA peć
Grejač (spiralni) 1333Wza TA peć
Grejač (spiralni) 833W za TA peć
Grejač 2000W za protočni bojler Magnorom ili
odgovarajuće
Grejač za kvarcnu peć 50cm.
Grejna ploča Ø 100 mm
Grejna ploča Ø110 mm
Grejna ploča Ø145 mm
Grejna ploča Ø180 mm
Grejna ploča Ø220 mm
Grejna ploča Ø80 mm
Hilzna za P/F kabal 1.5mm2
Hilzna za P/F kabal 10mm2
Hilzna za P/F kabal 16mm2
Hilzna za P/F kabal 2.5mm2
Hilzna za P/F kabal 25mm2
Hilzna za P/F kabal 35mm2
Hilzna za P/F kabal 4mm2
Hilzna za P/F kabal 6mm2
Ispitne pipalice DM PIP1/par
Izolacija Ø10mm
Izolacija Ø6mm
Izolacija Ø12
Izolacija Ø20mm
Izolir traka 20m
Kabal PP-L 2 x 0,75mm
Kabal PP-Y 2x1.5mm2
Kabal al-snop 4x16
Kabal GG-J 3x2.5mm2
Kabal GG-J 3X1.5
Kabal GG-J gumeni 5x2.5mm2
Kabal mrežni (kao za radio-kasetofon)
Kabal N2XH 3x1,5mm2
Kabal N2XH 3x1.mm2
Kabal N2XH 3x2,5mm2
Kabal N2XH 4x1,5mm2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
m'
m'
m'
kom
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 64 oд 130
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Kabal N2XH 5x10 mm2
Kabal N2XH 5x2,5mm2
Kabal N2XH 5x4mm2
Kabal N2XH 5x6mm2
Kabal P/F 10mm2
Kabal P/F 6mm2
Kabal P/F 16mm2 zuto-zelena
Kabal P/F 2.5mm2
Kabal P/F 2.5mm2
Kabal P/F 25mm2
Kabal P/F 4mm2
Kabal P/F 4mm2
Kabal P/F1.5mm2
KabaL P/L 5x1.5mm
Kabal PP/Y 3x1.5mm2
Kabal PP00 - A 4x70mm2
Kabal PP00 4x25mm2
Kabal PP00 5x10mm2
Kabal PP-G 3x1,5mm2
Kabal PP-L 3 x 2.5mm2
Kabal PP-L 5x2.5mm2
Kabal PP-L 5X1.5mm2
Kabal PPOO 4 x 16mm2
Kabal PPOO 3x1,5 mm2
Kabal PPOO 3x2.5 mm2
Kabal PPOO 4x10 mm2
Kabal PPOO 4x35mm2
Kabal PPOO 4x6mm2
Kabal PPOO 5x4mm2
Kabal PPOO-A 4X70mm
Kabal PP-Y 3x2,5 mm2
Kabal PPY 4x1.5mm2
Kabal PP-Y 5x1,5 mm2
Kabal PP-Y 5x2.5mm2
Kabal PPY 5x6mm2
Kabal produžni (6G+prekidač) 5m
Kablovska spojka 16mm2
Kablovska spojka 25mm2
Kablovska spojka 35mm2
Kablovska spojka 50mm2
Kalaj za lemlјenje 6mm
Kapilarni termostat EGO 50-320ili odgovarajuće
Keramička redna klema 10mm2
Keramička redna klema 16mm2
Keramička redna klema 2.5mm2
Keramička redna klema 4mm2
Keramička redna klema 6mm2
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
kom
m'
m'
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 65 oд 130
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Klema krajna za šinu VS
Klema VS 10mm2
Klema VS 25mm2
Klema VS 6mm2
Kleme krokodil 16mm2
Kleme krokodil 25mm2
Kleme redne 2.5mm2
Kleme VS 2.5-4 mm2
Kleme VS 6 mm2
Kompresor za frižidere 100 W
Kompresor za frižidere 700 W
Kondezator 30 µF 400 V
Kondezator 35µF/250V
Kondezator 40µF za klimu
Kondezator elko 2700mikro 63V
Kontakti za sklopku CN 16 - glavni
Kontakti za sklopku CN 25 - glavni
Kontakti za sklopku CN 40 - glavni
Kontakti za sklopku K 60-glavni
Kontaktor CN 100
Kontaktor CN 16/380V
Kontaktor CN 20 230V
Kontaktor CN 25 230V
Kontaktor CN 45 230V
Kontaktor CN 60 230V
Kontaktor CN16 230V
Krajnji držač VS kleme 2,5mm2
Krajnji držač VS kleme 35mm2
Lepak super
Mikroprekidač "Sigma" T-10 ili odgovarajuće
Nosač PP aparata
Nosač spolјne jediniče(za klimu)
Ortokapleri 6N136
Osigurač automatski 16 A
Osigurač automatski 20 A
Osigurač automatski 25 A
Osigurač automatski 35 A
Osigurač automatski 10 A
Osigurač automatski 32 A
Osigurač automatski 32 A vezani 3/1
Osigurač automatski 40 A
Osiguračnožasti 25 A NH-O
Osigurač nožasti NH-1 6-400A
Osigurač nožasti NH-2 160-400A
Osigurač nožasti NVOO 2-160A
Osigurač nožasti NH1 16-250A
Osigurač nožasti NH-2 160A
kom
kom
kom
kom
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
par
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 66 oд 130
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Osigurač nožasti NH-3 160A
Osigurač stakleni 5x20 brzi 0,125-10A
Osigurač stakleni 5x20 tromi 0,16-10A
Osigurač toplјivi umetak DII 6-25A
Osigurač toplјivi umetak DIII 35-63A
Osigurač toplјivi umetak DO1 2-16A
Otpornik 100K 0.25 W
Otpornik 10K 0.25 W
Otpornik 3.3K 0.25 W
Paralelni indikator Q I P-2
Pasta za lemlјenje
Patroni za pištolј za leplјenje
Poklopac PVCØ78 za razvodnu kutiju
Poklopac za doznu Ø60
Poklopac za doznu Ø78
Poklopac za kutiju 100x100
Prekidač 0/1 u ,,S" izvedbi za na zid
Prekidač 1-0-2 16A za promenu faza
Prekidač 4G 10 16A
Prekidač AS 160 A
Prekidač grebenasti -100A(0-1)
Prekidač grebenasti -125A(0-1)
Prekidač grebenasti -200A(0-1)
Prekidač grebenasti 2G-25(0-1)
Prekidač grebenasti 63A(0-1)
Prekidač jednopolni OFF-ON 250V/10A
Prekidač sa potenciometrom
Prekidač šporeta 3+0
Prekidač šporeta 4+0
Prekidač šporeta 6+0
Prekidač za rernu 4p
Presostat LP+HP
Priklјučnica monofazna
Priklјučnica monofazna dupla
Priklјučnica monofazna OG 220V
Priklјučnica monofazna vodootporna IP65
Priklјučnica računarska dupla/ČAT 6/-, uzidna
Priklјučnica telefonska
Priklјučnica trofazna
Priklјučnica trofazna vodootporna IP 65
Priklјučnice monofazne OG 230V
Prklјučnica trofazna OG 380V
Produžni kabal 3x2.5mm2 GGJ od 25m
Provodnik P/F 10mm2
Provodnik P/F 4mm2
Provodnik P/F 6mm
PVC crevo za otapanje 1/2"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 67 oд 130
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
PVC toplјivi patron za leplјenje 11x110mm
Razvodna kutija Ø60
Razvodna kutija Ø78
Razvodna kutija OG
Regulator Nigos 220v,1012P ili odgovarajuće
Rele RE08 12V
Rele asimetrija faza RT-417
Rele broja obrtaja RB04
Rele naponski NR1 220V 50Hz
Rele vremenski 10min
Signalne sijalice 24V 2W
Sijalica
"GUERRA"6V-30W-3746/Z(390158)ili
odgovarajuće
Sijalica 110V-1,6W
Sijalica 12V 5W
Sijalica 15V 60W G 6.35
Sijalica 21V 150W 13629
Sijalica 24V 3W
Sijalica 5.5V 1A HPR halogena Philips ili
odgovarajuće
Sijalica 6V 15W LKT-P5T
Sijalica 6V 15W tip 13528 Filips ili odgovarajuće
Sijalica E 27 24V 60 W
Sijalica GU10 50W 220V ili odgovarajuće
Sijalica HAINE 3.5V XHL 047 ili odgovarajuće
Sijalica halogena LH58 24V/65W
Sijalica halogena 22,8 V 40 W G-6,35
Sijalica halogena 24V 150W Guera 5924/8 G.6.35 ili
odgovarajuće
Sijalica halogena 24V 15W Guera G6.35 ili
odgovarajuće
Sijalica helio 12V 75W-ekv.Guera,5132/2 EFN-GZ
6,35 ili odgovarajuće
Sijalica helio 14V 35W
Sijalica HL-Riester(2,5V-10600) ili odgovarajuće
Sijalica metal halogena 150W
Sijalica za čeono ogledalo 6V,3W,0.5A
Sijalica za otoskop 2.7V( Reiseter)10321 ili
odgovarajuće
Sijalica za reflektor HANALUX blue 30 50w/24v
560 53 010 ili odgovarajuće
Sijalica-Halogena
za12V/100W,GZ6,35PHILIPS,OSRAM
ili
odgovarajuće
Sijalice 12V 100W ,,OSRAM" 64627 ili
odgovarajuće
Sijalice 12V 35W- 7309
Sijalice 12V 50W 13512
Sijalice 12V 75W-ekv. 64617
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 68 oд 130
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
Sijalice 15V 150W-.Guera 5924/3 E 6,35 ili
odgovarajuće
Sijalice 22,8V 40W-.Hanalux 3000 101 RC ili
odgovarajuće
Sijalice 22.8V 75W H 18366 reflektor
Sijalice 230V 50W EV10TČ
Sijalice 24V 150W HLX 64640
Sijalice 24V 150W HLX 64642
Sijalice 24V/25W E14
Sijalice 6V/2.4W
Silikon sprej 220°Č
Silikonska pasta do 300°Č
Silikonska žica 1.5mm2
Silikonska žica 2.5mm2
Silikonska žica 4mm2
Silikonsko crevo fi16/8
Šina za automatske osigurače(1m)
Škaro klema 16mm2
Škaro klema 25mm2
Sklopka K 45 220V
Sklopka KO 20 220 V
Sklopka ,,ISKRA" KN 30 ili odgovarajuće
Sklopka DM 16-25 A
Sklopka DM 4-6A
Sklopka FID 100/0.5A
Sklopka FID 100A/0.03 Merin Gerin 23056 ili
odgovarajuće
Sklopka FID 25/0,03A
Sklopka FID 40/0,5A
Sklopka FID 40/0.03A
Sklopka FID 63/0,5A
Sklopka K 16 220v
Sklopka pritiska MC 0,5
Sklopka pritiska MC 5-22
Sklopka pritiska MCS4 4.5 bara
Sklopka tlačna 4-6 bara
Sklopka tlačna 4-11 bar
Sklopka tlačna 5-8 bar
Sprej kontakt 60
Sprej kontakt 61
Sprej plastik
Sprej silikonski 320 C
Sprej vazelin
Sprej WD 40
Štipalјke krokodil UBK 2-0
Štipalјke krokodil UBK 2-2
Stopica 16mm/Ø8
Stopica 25mm/Ø8
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 69 oд 130
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
Stopica AL 70 mm2
Stopica Al/Cu 70/12
Stopica P-6mm2
Stopice 35mm2 (za presovanje)Ø8
Stopice 50mm2(za presovanje)Ø8
Stopice za presovanje 10/6 Cu
Stopice za presovanje 10/8 Cu
Stopice za presovanje 16/6 Cu
Stopice za presovanje 16/8 Cu
Stopice za presovanje 25/6 Cu
Stopice za presovanje 25/8 Cu
Stopice za presovanje 35/6 Cu
Stopice za presovanje 35/8 Cu
Stopice za presovanje 50/10 Cu
Stopice za presovanje 50/8 Cu
Stopice za presovanje 7/10 Cu
Šuho utikač monofazni-gumeni
Super lepak
Tajmer digitalni ETI SHT-1 230V ili odgovarajuće
Taster za zvono
Tasteri pečurka
Termofit-termobuzir Ø3
Termofit-termobuzir Ø4
Termofit-termobužir Ø5
Termofit-termobuzir Ø6
Termofit-termobuzir Ø8
Termometar digitalni sa sondom za očitavanje
temperature od -50°C do 70°C
Termometar digitalni za frižidere i zamrzivače
Termostat 50-300C sa kapilarom
Termostat regulačioni sa sondom 0-200°C
Termostat sigurnosni za TA-peć
Termostat sobni za TA peć
Termostat za protočni bojler
Termostat za TA-peć radni
Termostat zaštitni 0-300º C
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 0-220ºC T150
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 0-45ºC t6 85
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 50-350ºČ T150
Termostati za sterilizatore regulac. Sa predprekidačem 0-90ºCT85
Termostati za veliki bojler zaštitni
Termostati za veliki bojler regulacioni
Tinol žica 0,7 mm
Tinol žica 1 mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kg
kg
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 70 oд 130
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Tinol žica 5 mm
Tiplovi gužvajući Ø 10
Tiplovi gužvajući Ø 12
Tiplovi gužvajući Ø 6
Tiplovi gužvajući Ø 8
Tiplovi knauf Ø 10
Tiplovi knauf Ø 6
Tiplovi knauf Ø 8
Tiristor BT151/650
Traka bandaž(za instalaciju klima uredaja)
Traka perforirana
Traka za uzemlјenje 20x3mm
Traka za uzemlјenje 25x4mm
Trijak BT 138
Trijak BT 139
Trijak BT136
Trijak BT137
Trijak BTA 12/600
Trijak BTA 16/600
Trijak BTA 26/600
Trijak BTA40/700
Trijak TIC 225
Utikač banana UB-1-0
Utikač geret
Utikač monofazni 220V
Utikač trofazni 380V
Ventilatori TA-peći(levi-desni)
Vezica 4.8x300/100
Vezice za kablove 3,5x300mm/100
Vezice za kablove 2,5x150mm/a 100
Vezice za kablove 2,5x200mm/100
Vezice za kablove PVK 1-0
Vezice za kablove PVK 3-0
Vremenski rele TRE15010 220V AC 0-15sec
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak.
pak.
pak.
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ПАРТИЈА 2 – ВОДОВОДНО – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Рб.
1
2
3
4
5
Нaзив дoбaрa
Anti-korozivno sretstvo
Armatura za vodokotlic ,,Krušik"ili odgovarajuće
Armatura-zvono za wc kotlic simil ili odgovarajuće
Armiracka pletena armatura
Armiracko gvoždje-razno
J.м.
Кoл
lit
kom
kom
m2
kg
1
1
1
1
1
Комерцијални
назив
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 71 oд 130
Произвођач
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Baltik guma za WC šolju
Baterija jednorucna-tuš
Baterija usponska tuš sa izlivom u kadu
Bela periva (boja za zidove) 5/1
Bitulit
Bitumen
Bojler 10l
Bojler 50 lit.
Brinoks crevo , holender 3/4"
Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 400-500mm
Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 400-500mm
Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 400-500mm
Brusni papir na platnu 180
Burgija leptirasta za drvo 35mm
Burgija za drvo 10mm
Burgija za drvo 12mm
Burgija za drvo 4mm
Burgija za drvo 5mm
Burgija za drvo 6mm
Burgija za drvo 8mm
Cement
Cementol
Cep pvc Ø50mm
Cetka kriva
Cetka taper
Cetka ugaona za teleskop
Cetke-razne-70mm
Cev Ø 125/1000mm
Cev Ø 125/250mm
Cev Ø 125/500mm
Cev Ø100/2000mm
Cev pocinkovana 1/2" 6 m
Cev pocinkovana 2" od 6m.
Cev pocinkovana 3/4"
Cev PVC Ø 40/250mm
Cev PVC Ø 40/500mm
Cev PVC Ø100/1000mm
Cev PVC Ø100/250mm
Cev PVC Ø100/500mm
Cev PVC Ø20mm
Cev PVC Ø25mm
Cev PVC Ø32mm
Cev PVC Ø40mm
Cev PVC Ø50/1000mm
Cev pvc Ø50/250mm
Cev pvc Ø50/500mm
Cev PVC Ø70/1000mm
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
lit
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
m'
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 72 oд 130
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Cev PVC Ø70/250mm
Cev PVC Ø70/500mm
Cev za kazance
Cevi za bojler
Cigla puna-giter
Crep
Crevo polivanje 3/4
Crevo PVC Ø10mm
Crevo PVC Okiten 1" 10 bara
Crevo PVC Okiten 1/2" 10 bara
Crevo PVC Okiten 2" 10 bara
Crevo PVC Okiten 2,5"
Crevo PVC Okiten 3/4" 10 bara
Crevo PVC Okiten 6/4" 10 bara
Crevo za polivanje 1/2"
Crevo za veš-mašinu-dovodno
Cu-holender 1/2"
Cu-koleno Ø15mm
Cu-teštik Ø15x15x15mm
Daska 5cm.(fosna)
Daska za WC-šolju
Dihtung guma Ø 100mm
Dihtung guma Ø150 za gusanu cev vodovodnu
Dihtung gumeni Ø 80mm
Dihtung gumeni Ø160mm
Dozator za tecni sapun
Držac cevi Ø20,25,32,40mm.
Drzac cevi od 1/2" (šelna)
Drzac ubrusa PVC
Držac za peškir
Držac za sapun
Držac za toalet papir(rolne)
Držac za ubruse(rolne)
Dupli nipli 2.5"
Dupli nipli 3"
Dupli nipli 3/8"
Dupli nipli niklovan 3/4"
Dupli nipli niklovani 1/2"
Dupli nipli pocinkovan 1"
Dupli nipli pocinkovan 1/2"
Dupli nipli pocinkovan 2,5"
Dupli nipli pocinkovan 3/4"
Dupli nipli pocinkovan 5/4"
Dupli nipli pocinkovan 6/4"
Dupli nipli pocinkovani 2"
Dvokomponentna masa za hidroizolaciju
Dvorucna baterija-tuš
Ekseri 3
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
m3
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
garnitura
kom
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 73 oд 130
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Ekseri 4
Ekseri razni gradjevinski
EK-ventil 1/2"
EK-ventil 1/2"-3/8"
Etažer
Farba osnovna
Farba radijatorska
Farbe razne na nitro bazi
Farbe razne na uljanoj bazi
Farbe razne na vodenoj bazi
Farbe u spreju razne
Fasadeks na vodenoj bazi
Filc-folija za laminat
Firnajz laneni
Fugomal
Gips
Gipsane ploce za spuštene plafone tipa Amstrong ili
odgovarajuće
Gipsane table 10mm
Gipsane table 12mm (2000x1200)
Gipsane table 12mm vodootporne
Git-staklarski
Glet masa
Glet masa fina -Jubolin 5/1ili odgovarajuce
Glet masa fina -Jubolin 8/1ili odgovarajuce
Gleterica
Gleterica gumena
Gradja-rezana
Grifovano pletivo 4x2000x1000mm
Guma-unutrašnja za zidarska kolica
Gumena manžetna za bide
Gumena manžetna za lavabo
Gumena manžetna za WC šolju novi tip
Gumena manžetna za WC šolju štelujuca novi tip
Gumena podloga za WC šolju
Gumene manžetna za WC šolju stari tip
Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø 125mm
Gumice Ø 100mm
Gumice Ø 50mm
Gumice Ø 70mm
Gumice za slavine
Hidrozol-elast-18/1
Hirurška slavina
Holender Ø20mm
Hvatac necistoce
Ibercig-git
Izolacija Ø 63/9mm
Izravnavajuca masa Tekadon ili odgovarajuće
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kg
m2
lit
kg
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
kg
kg
kom
kom
kom
kom
m3
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak.
kom
kom
kom
kom
kg
m'
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 74 oд 130
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
Jednorucna slavina dubeca za lavabo
Jednorucna slavina dubeca za sudoperu
Kant traka
Klap šarke preklapajuce
Klavir šarka
Klinovi za keramicke plocice
Klizaci za fioke razne
Klizna spojka 1"
Klizna spojka 1/2"
Klizna spojka 2"
Klizna spojka 2,5"
Klizna spojka 3/4"
Klizna spojka 5/4"
Klizna spojka 6/4"
Koleno niklovano 1/2"
Koleno niklovano 3/4"
Koleno niklovano 3/8"
Koleno Ø 100/90mm
Koleno Ø 20mm
Koleno Ø 20mm sa ušicom (UN ili SN)
Koleno Ø 25/20 SN
Koleno obicno PVC Ø20/90
Koleno obicno PVC Ø40mm
Koleno pocinkovano 1"
Koleno pocinkovano 1/2"
Koleno pocinkovano 2"
Koleno pocinkovano 3/4"
Koleno pocinkovano 5/4"
Koleno pocinkovano 6/4"
Koleno PVC obicno Ø25mm
Koleno PVC obicno Ø32mm
Koleno PVC SN Ø20mm
Koleno PVC SN Ø25mm
Koleno PVC SN Ø32mm
Koleno PVC SN Ø40mm
Koleno PVC UN Ø20mm
Koleno PVC UN Ø25mm
Koleno PVC UN Ø32mm
Koleno PVC UN Ø40mm
Koleno PVC UN sa ušicama Ø 20mm
Kondor 5mm
Kosa racva Ø50/30
Krec
Krstici za keramicke plocice 1/100
Kudelja fina
Lajsna za vrata-pervajz
Lajsne ugaone za keramicke plocice, plasticne 8mm
kom
kom
m'
kom
m'
pak.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kg
pak.
kg
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 75 oд 130
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Lak bezbojni-nitro 750g
Lak na vodenoj-bazi-750g
Lak za camce
Lavabo 50
Lavabo-58
Lepak neostik
Lepak za keramicke plocice Henkel 16 ili
odgovarajuće
Lepak za plocice-keramicke
HENKEL 11 ili
odgovarajuće
Lepak za siporeks
Lepak za vinflex-plocice
Lepak za drvo
Lesonit
List za testere
Luk Ø 40/45
Luk Ø 40/90
Luk PVC Ø100/45
Luk PVC Ø100/90
Luk PVC Ø30/45
Luk PVC Ø30/90
Luk PVC Ø50/45
Luk PVC Ø50/90
Luk PVC Ø70/45
Luk PVC Ø70/90
Manžetna za luk Ø 50mm
Matica M-16m
Maxi gas 400
Medijapan 10mm
Medijapan 16mm
Medijapan 8mm
Mreža za komarce 1200
Mrežica 145gr za fasadu
Muf klizni Ø100mm
Muf klizni Ø50mm.
Muf klizni Ø70mm
Muf obican PVC UN Ø20mm
Muf obican PVC Ø20mm
Muf obican PVC Ø25mm
Muf obican PVC Ø40mm
Muf obican PVC SN Ø20mm
Muf pocinkovani 1"
Muf pocinkovani 1/2"
Muf pocinkovani 3/4"
Muf PVC obican Ø32mm
Muf PVC SN Ø25mm
Muf PVC SN Ø32mm
Muf PVC SN Ø40mm
kom
kom
lit
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
1
kg
1
kg
kg
kg
kg
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 76 oд 130
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
Muf PVC UN Ø25mm
Muf PVC UN Ø32mm
Muf PVC UN Ø40mm
Multi džoing poluspojka Ø 80mm
Multi džoing poluspojka Ø160mm
Multi džoing spojka Ø160mm
Multi džojsting poluspojka Ø 100mm
Nepovratni ventil 1" horizontalni
Nepovratni ventil 1/2" horizontalni
Nepovratni ventil 2" horizontalni
Nepovratni ventil 3/4" horizontalni
Nepovratni ventil korpa 5/4"
Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm.
Niklovani produžetak 1/2" 10cm
Niklovani tušic
Nogice PVC za sudoperu
Nožici za skalpel
Odlivno prelivni sifon za kadu
Ogledalo za kupatilo
Oplemenjena iverica 18mm
Oplemenjena iverica 25mm
Paljena žica
Perdaške-razne
Pesak
Pištolj za silikon
Pletena žica
Plocice podne 30x30-(I klasa)
Plocice zidne 20x30-(I klasa)
Plovak za vodokotlic ,,Krušik" ili odgovarajuće
Plovak za wc kotlic sa mesinganim ventilom
Podloga za krecenje
Podolit
Poklopac za crep
Poludisperzivna boja
Poluga vodokotlica
Poluspojka 1"
Poluspojka 2"
Poluspojnica 1/2"
Poluspojnica 3/4"MS
Potezac za vodokotlic
Prava racva Ø 50/50mm
Prelaz sa gume na plastiku Ø50mm
Prirubnica sa grlom 32/16
Prirubnicki set 25/16
Prirubnicki set 32/16
Prirubnicki set 80/16
Produžetak niklovani 1/2" 5cm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak.
kom
kom
m2
m2
kg
kom
m3
kom
m2
m2
m2
kom
kom
lit
kg
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 77 oд 130
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
Produžetak niklovani 1/2"10 cm
Produžetak niklovani1/2" 1.5cm
Produžetak niklovani1/2" 2cm
Produžetak niklovani1/2" 3cm
Profi bit PZ2 (nastavak za aku-bušilicu)
Propusni ventil mesing 1"
Propusni ventil mesing 1/2"
Propusni ventil mesing 2"
Propusni ventil mesing 3/4"
Propusni ventil mesing 6/4"
Propusni ventil Ø20mm
Propusni ventil Ø25mm
Propusni ventil Ø32mm
Propusni ventil Ø40mm
Propusno ispusni ventil 1/2"
Propusno ispusni ventil 3/4"
Pur pena 750g
Racva kosa Ø100/100mm
Racva kosa Ø100/50mm
Racva kosa Ø100/70mm
Racva kosa Ø50/50mm
Racva kosa Ø70/70mm
Racva prava Ø50/50mm
Racva prava Ø70/50mm
Racva prava Ø70/70mm
Radna ploca od 600mm
Rajber
Razredjivac-uljani
Razredjivec-nitro
Rebrasti prikljucak za WC šolju
odgovarajuće
Reducir 1" na 3/4"
Reducir 1/2" na 3/8"
Reducir 2"/1"
Reducir 2"-5/4"
Reducir 2,5/2"
Reducir 3/4" na 1/2"
Reducir 5/4" na 1"
Reducir 6/4" na 5/4"
Reducir Ø100/50mm
Reducir Ø100/70mm
Reducir Ø25 /O20mm
Reducir Ø50/32mm
Reducir Ø70/50mm
Reducir PVC za sifon 5/4"-3/4"
Redukcija PVC Ø125 na Ø100mm
Rešetka niklovana 15x15
Revizija Ø 125mm
Baltik
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
lit
lit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ili
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 78 oд 130
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
Revizija Ø100mm
Revizija Ø70mm
Reze
Rigips-knauf 5/1
Ringla ukopavajuca za vrata
Rucice za fioke-razne
Sadolin
Salonit
Šarka za vrata-uvijajuca
Šelna za baltik gumu Ø100mm
Sic 1/2"
Sic 3/8"
Sifon za dvodelnu sudoperu rebrasti
Sifon za jednodelnu sudoperu rebrasti
Sifon za lavabo rebrasti
Sigurnosni nepovratni ventil za bojler
Silikon Henkel FT 101 ili odgovarajuće
Silikon (sanitarni) tuba 280ml.
Silikonski kit (bezbojni ili beli) Tuba 280ml.
Sintelan lepak
Siporeks blok 12x20x60
Siporeks blok 20x20x60
Siprokol lepak
Sirova guma
Skalpel
Slavina baštenska
Slavina dubeca TH
Slavina kuglasta 3/4"
Slavina sa holenderom 1/2"
Slavina TH zidna jednorucna (za sudoperu)
Slavina toalet 1/2"
Slavina za protocni bojler jednorucna
Slavina za protocni bojler niska montaža
Slavina za veš-mašinu
Slivnik Ø 50mm horizontalni
Slivnik Ø70mm horizontalni
Šmirgla-razna
Špahla 100mm
Špahla 120mm
Špahla 5
Spojnica 3/4" MS
Šrafovi za WC-šolju-lavabo-bojler
Staklo 3mm
Staklo za vodomer
Štelujuca manžetna za WC šolju šira-uža
Stiropor 1cm
Stiropor 2 cm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
pak.
m2
kom
kom
m2
m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 79 oд 130
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
Stiropor 5cm
Štopli 1"
Štopli 1/2"
Štopli 2"
Štopli 3/4"
Štopli PVC cep slepi-razni
Sunder za pranje plocica
Tecni teflon
Tecnost za premaz zida -CN94 HENKEL ili
odgovarajuće
Teflon-traka
Tekadon zaštita
Teleskop 2m
Teštik niklovani 1/2"
Teštik Ø25mm
Teštik pocinkovan 1"
Teštik pocinkovan 1/2"
Teštik pocinkovan 2"
Teštik pocinkovan 5/4"
Teštik pocinkovan 6/4"
Teštik poicinkovan 3/4"
Teštik PVC Ø20mm
Teštik PVC Ø32mm
Teštik PVC Ø40mm
Tiplovi+vijci-razni
Toneri-razni 1/1 lit
Traka za dihtovanje prozora
Traka za rigips
Traka-krep 2.5 cm
Traka-krep 5cm
Tuš kada 800x800 mm
Tuš-crevo
Tuš-rucice
Uljani fasadeks
Ulošci za jednorucne slavine za ,,Minoti" ili
odgovarajuće
Uložak za manji valjak
Uložak za veci valjak
Vakum-guma
Valjak manji komplet
Valjak veci komplet
Ventil 1/2" sa ispustom
Ventil hidrantski 2"
Ventil kosi 3/4"
Ventil kugla 5/4"
Ventil kuglasti 1"
Ventil kuglasti 1/2"
Ventil kuglasti 2"
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
lit
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 80 oд 130
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
Ventil kuglasti 3/4"
Ventil kuglasti 5/4"
Ventil nepovratni-pravi 1/2"
Ventil Ø 20mm
Ventil propusni 5/4"
Ventil propusni 6/4"
Ventil propusni Ø25mm
Ventil radijatorski 3/4"
Ventil radijatorski navijak 3/4"
Ventil radijatorski termostatski u setu 1/2"
Ventil za hidrant Ø 100mm
Vijak Ø 5,5mm
Vijak za rigips 3.5mm
Vinflex-plocice
Virbla 1/2"
Virbla 3/8"
Vodeni fasadeks
Vodokotlic limeni
Vodokotlic PVC krušik-ili odgovarajuci
Vodomer 3/4"
Vrata 205 x 80 x 150mm
Vrata 210x160x10.5cm dvokrilna
Vrata od 205x 90cm
Vrata od 205x80x12cm
WC-šolja
WC-šolja baltik
Zaštitna farba za metal siva
Zavesa za tuš kadu sa šipkom
Zavese za kade
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ПАРТИЈА 3 – МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Нaзив дoбaрa
Automat za zatvaranje vrata
Azbestna pletenica Ø 10
Bakarne cevi Ø 12 mm
Bakarne cevi Ø 15 mm
Bakarne cevi Ø 6 mm
Bakarni zavrseci 1/2"
Bakarni zavrseci 3/4"
Bonsek platne
Boraks za autogeno varenje
Brava Metalotitan 40mm ili odgovarajuće
Brava 25 mm sa burencetom
J.м.
Кoл
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kg
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Комерцијални
назив
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 81 oд 130
Произвођач
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Brava 25mm sa jezickom
Brava 38mm sa burencetom
Brava 40mm sa jezickom
Brava 50mm za cilindar
Brava 65mm za cilindar
Brava 80mm za cilindar
Bravice za drveni orman stelujuce
Bravice za metalni orman
Brusna ploca 115x6mm
Brusna ploca Ø 115/1.5mm
Brusna ploca Ø 180/3mm
Brusna ploca Ø 180x6mm
Brusna plocaØ 115x3mm
Brza spojka prikljucak 1/4sn
Brza spojka prikljucak 1/4un
Brzi odvajac kondenzata 3/4"
Brzi odvajac kondezata 1"
Brzi odvajac kondezata 1/2"
Brzi odvajac kondezata 3/8"
Burgija vidija Ø 6mm
Burgija spiralna Ø 1.5 mm
Burgija spiralna Ø1.2 mm
Burgija spiralna Ø 1 mm
Burgija spiralna Ø 2,5 mm
Burgija spiralna Ø 4,2mm
Burgija spiralna Ø 7,5 mm
Burgija spiralne Ø 10mm
Burgija spiralne Ø 12mm
Burgija vidija Ø 10mm
Burgija vidija Ø 12mm
Burgija vidija Ø 5mm
Burgija vidija Ø 8mm
Burgije spiralne Ø 3,2mm
Burgije spiralne Ø 3,5mm
Burgije spiralne Ø 3mm
Burgije spiralne Ø 4mm
Burgije spiralne Ø 5mm
Burgije spiralne Ø 6mm
Burgije spiralne Ø 8mm
Burgije spiralne Ø2 mm
Burgije spiralne u garnituri 1-10mm
Cep PVC za kutije 25x25
Cetke celicne
Cev bešavna 1/2"
Cev crna grejacka 3/4"
Cev crna grejacka Ø 1"
Cev crna grejacka Ø 5/4"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 82 oд 130
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Cev izolaciona Ø10mm
Cev izolaciona Ø6mm
Cev metalna 5/4"
Cilindar 100mm
Cilindar sa leptirom BS
Cilindar simetricni
Cilindar-asimetricni
Crevo plasticno za vazduh do 10bar Ø12mm
Crevo za vazduh Ø8mm
Crne besavne cevi (razne)
CU holender 3/4"
Cu-koleno Ø 15mm
Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm
Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm
Držac police 200x250
Elektroda gusana
Elektroda Ø 2,5mm
Elektroda prohrom
Futer za busilicu Ø 1/2"
Grafitna mast 1/400
Grafitna pletenica Ø10mm
Guma za inv. Kolica spoljna 24x1 3/8*
Guma za inv.kolica unutrasnja 24x1 3/8*
Gume pune za invalidska kolica 24x1 3/8"
Gume za invalidska kolica 200x50
Hamburski luk 1"
Hamburški luk R 1,.5 D 1"
Hamburški luk R 1,.5 D 2"
Hamburški luk R 1,.5 D 5/4"
Hamburški luk R 1,.5 D 6/4"
Hamburški luk R 1,5 D 70/76
Hamburški luk R 1.5 D 82/89
Holender pocinkovani 3/4"
Iver zavrtnji razni
Izolaciona cev Ø 13/4mm
Izolaciona cev Ø 15/6 mm
Izolaciona cev Ø 18/10mm
Izolaciona cev Ø 35/20mm
Katanac 35
Katanac 45
Katanac 55
Klinasti kaiš 10x1750mm
Klinasti kaiš 10x1850mm
Klinasti kaiš 13 x 1300
Klinasti kaiš 13 x 1525
Klinasti kaiš 13x680
Klinasti remen 10x1500
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
m'
m'
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 83 oд 130
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Klinasti remen 10x900mm
Klinasti remen 13x1700mm
Klinasti remen 13x625
Klinasti remen 17x2750mm
Klinasti remen 17x3000mm
Klingerit 1 mm
Klingerit 2 mm
Klingerit 3 mm
Koleno bakarno Ø22/90
Konzola za radijator kud
Kotlovska slavina za ispust
Kuglicni lezaj 6202
Kuglicni ležaj N 316
Kuke za civiluk
Lanci-razni
Ležaj 6003 zz
Ležaj 6004 zz
Ležaj 6202 zz
Ležaj 6203 zz
Ležaj 6204 zz
Ležaj 6205
Ležaj 6206 zz
Ležaj 6208 zz
Loptasta slavina 1/2" za paru
Loptasta slavina za paru 1"
Loptasta slavina za paru 3/4"
Loptasta slavina za paru 3/8"
Manometar Ø 100 1/2" 0-10 bara
Manometar 0-10bari 1/2"prikljucak
Manometar 1/4" 0-1bar
Manometar Ø 100 1/2" 0-25 bara
Manometar Ø 100 1/2" 0-4 bara
Manometar Ø 100 1/2" 0-6 bara
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-6 bara
Masinski vijak M 8x50mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 20mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 100mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 40mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 50mm
Mašinski zavrtanj M 6 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 6 x40mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 40mm
Mašinski zavrtannj M 6x 20mm
Maska za varenje
Merna traka 3m.
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 84 oд 130
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Mesingana žica
Metalni profili-razni
Metalni tipli Ø 10mm
Metalni tipli Ø 12mm
Metalni tipli Ø 8mm
Naocare zaštitne
Navojna šipka 18mmx1m
Navojna šipka M 10x1m
Navojna šipka M12x1m
Navojna šipka M6x1m
Navojna šipka M8x1m
Navrtka M 10mm
Navrtka M 12mm
Navrtka M 4mm
Navrtka M 5mm
Navrtka M 6mm
Navrtka M 8mm
Navrtka M16
Navrtka M18
Navrtka prohronska M6
Nepovratni ventil No 25 NP 16
Nepovratni ventil No 32 NP 16
Nosac nut za radijator
Olifne metalne
Opruge za brave
Ozracna slavina rucna 1/2"
Ozracna slavina rucna 3/8"
Podloška 18mm
Podloška Ø 10 elasticna
Podloška Ø 10 obicna
Podloška Ø 4mm
Podloška Ø 5mm
Podloška Ø 6 elasticna
Podloška Ø 6 obicna
Podloška Ø 8 elasticna
Podloška Ø 8 obicna
Podloška prohronska Ø6 N30
Pop zakovica 3,8 x12mm
Pop zakovica 3x8 mm
Pop zakovica 4x16 mm
Pop zakovica Ø 4 x 8mm
Pop zakovica Ø 4x10mm
Pop zakovica Ø 5 x 8mm
Pop zakovice 5x20mm
Radijator AL (clanak)
Radijator liveni (clanak)
Radijator panelni sa ventilima
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 85 oд 130
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Ringlice-reza
Rukavice zaštitne-zidarske
Šarka mašinska Ø16mm
Šarka mašinska Ø18mm
Šarka za vrata-špilti
Semering 25x42x7mm
Semering 26x52x8
Šild sa kvakom
Silikon-crveni za dihtunge 300ml
Šipka prohromska 8mm
Spojnica bakarna Ø22mm
Spojnica Cu Ø 15mm
Teflon traka šira 19mmx15mx0.20mm
Tiplovi gužvajuci Ø16
Tiplovi Ø 10mm
Tiplovi Ø 12mm
Tiplovi Ø 6mm
Tiplovi Ø 8mm
Tocak neokretni sa prirubnicom Ø 80mm kuglicni
lezaj
Tocak okretni sa prirubnicom i kocnicom Ø80mm
kuglicni lezaj
Tocak sa prirubnicom i okretnom viljuskomØ200mm
Tocak sa prirubnicom neokretnom viljuskom
Ø
200mm
Tocak za bol.krevet antistatik 159 Ø125mm
Tocakza bol.krevet antistatik 160 Ø125mm
Tockic Ø 100mm sa kocnicom
Tockic Ø 80mm sa prirubnicom okretni
Tockic za bol. krevete antistatik ART 177 Ø 75 sa
kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART 194 Ø 100 sa
kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART 208 Ø 125 sa
kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART-160 Ø 125 sa
kocnicom
Tockic za bol. krevete antistetik ART 195 Ø 100 bez
kocnice
Tockic za bol.krevete antistetik ART 159 Ø 125 bez
kocnice
Tockic za bol.krevete antistatik ART 207 Ø 125 sa
kocnicom
Tockic za bol.krevete antistetik ART 209 Ø 100 bez
kocnice
Tockovi za fotelje ART 102 Ø 50mm
Tockovi za fotelje ART 107 Ø 45mm
Tribovi metalni
Ulje kompresol
Ureznica M5
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
lit
komplet
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 86 oд 130
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
Ureznica M6
Ventil radijatorski 1/2"
Ventil radijatorski navijak 1/2"
Vidijum burgija Ø 6mm
Vidijum burgija Ø 10mm
Vidijum burgija Ø 8mm
Vidijum burgija od Ø4mm
Vidijum burgije Ø12mm
Vijak 3.5x16mm
Vijak 3.5x20mm
Vijak 3.5x50mm
Vijak 4x20mm
Vijak 4x50mm
Vijak 5x100mm
Vijak 5x20mm
Vijak 5x60mm
Vijak 5x80mm
Vijak M6x15mm
Vijak M8x60mm
Vijak M8x70mm
Vijak M8x80mm
Vijak mašinski M 8mm sa navrtkom
Vijak mašinski M10x 80mm
Vijak mašinski M5x15mm
Vijak mašinski M6x80mm
Vijak mašinski 16x70mm C8.8
Vijak Ø 3x35mm
Vijak Ø 4,2x40mm
Vijak Ø 4,2x60mm
Vijak Ø3,9x10mm
Vijak Ø6x80mm sa OK glavom
Vijak sa maticom M18x80mm
Vijak sa ok glavom 5x60mm
Vijak sa ok glavom 8x100mm
Vijak sa ok glavom Ø10
Vijak sa ok glavom Ø12
Vijak sa ok glavom Ø16
Vijak za drvo 5x40mm
Vijak za drvo 5x50mm
Vijak za drvo 6x120mm
Vijak za drvo 6x50mm
Vijak za salonit Ø8x120mm
Vijk Ø 4,2x50mm
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
komplet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
М.П.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 87 oд 130
ПАРТИЈА 4 – РАСВЕТА
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Нaзив дoбaрa
Automatski osigurac 20A ETI ili odgovarajuće
Fluo armatura 3x36 W sa senilom
Fluo cev 16W sa cetiri pina
Fluo cev 22W okrugla
Fluo cev 26W Fep ili odgovarajuće
Fluo cev 6W (panik svetiljka)
Fluo cev 8W (panik svetiljka)
Fluo cev za dezinfekciju TUV 30W-G30T8 G13
908.8mm
Fluo cevi 18W
Fluo cevi 36W
Fluo cevi 58W
Foto ozracivac za fototerapiju TL-20W/52 G13
604mm
Fotorelej sa senzorom ,ETI 230V ili odgovarajuće
Kugla opal
Kugla sa armaturom kosa-prava
Nosac fluo cevi G13-26.110 IP65
Nosac fluo cevi G13-26.220 IP65
Nosac fluo cevi sa starterom
Nosac fluo cevi svetiljke Elektrokovina FSN
odgovarajuće
Nosac fluo cevi za raster svetiljku
Nosac startera
Panik svetiljka
Plafonjera 2xE27 75W
Prekidac medjugajtanski
Prekidac naizmenicnii
Prekidac obicni
Prekidac obicni OG
Prekidac serijski
Prekidac unakrsni
Prigušnica 16w - FEP svetiljka ili odgovarajuće
Prigušnica 18W
Prigušnica 40 W
Prigušnica elektronska 2x18W
Prigušnica elektronska 2x36W
Prigušnica elektronska 2x58W
Prigušnice 125 W
Prigušnice 20 W
Prigušnice 250 W
Prigušnice 58 W
Reflektor MH 150W za spoljnu montažu
metalhalogenom sijalicom
Sijalica 25W E27
J.м.
Кoл
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
1
1
Комерцијални
назив
Произвођач
L-
L-
ili
sa
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 88 oд 130
42 Sijalica fepova 16 W ili odgovarajuće
43 Sijalica metal-halogena 250W
44 Sijalica signalna-tinjalica
45 Sijalica štedljiva 11W
46 Sijalica štedljiva 20W
47 Sijalica štedljiva E27 23W
48 Sijalice 100 W E 27
49 Sijalice 60 W E27
50 Sijalice 75W E 27
51 Sijalice živine 125 W
52 Sijalice živine 250 W
53 Sijalicno grlo keramicko
54 Starteri S10
55 Starteri S2
56 Svetiljka "Strela" 1x18 FEP ili odgovarajuće
57 Svetiljka 2x18 antivandal
58 Svetiljka stubna sa prigušnicom 125W ulicna
59 Svetiljka živina kosa sa šeširom 125W
60 Svetiljke 2x18 W raster ugradna
61 Svetiljke 2x 36 W raster nadgradna
62 Svetiljke 2x18 sa opalnom kapom ugradna
63 Svetiljke 2x18 W raster nadgradna
64 Svetiljke 2x36 sa opalnom kapom ugradna
65 Svetiljke 2x36 W raster ugradna
66 Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom nadgradna
67 Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom ugradna
68 Svetiljke 2x58 W raster nadgradna
69 Svetiljke 2x58 W raster ugradna
70 Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom nadgradna
71 Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom ugradna
72 Svetiljke 3x36 W raster nadgradna
73 Svetiljke 3x36 W raster ugradna
74 Svetiljke 3x58 sa opalnom kapom ugradna
75 Svetiljke 3x58 W raster nadgradna
76 Svetiljke 3x58 W raster ugradna
77 Svetiljke 4x 36 sa opalnom kapom nadgradna
78 Svetiljke 4x18 sa opalnom kapom ugradna
79 Svetiljke 4x18 W raster nadgradna
80 Svetiljke 4x18 W raster ugradna
81 Svetiljke 4x36 sa opalnom kapom ugradna
82 Svetiljke 4x36 W raster nadgradna
83 Svetiljke 4x36 W raster ugradna
84 Svetiljke 4x58 sa opalnom kapom nadgradna
85 Svetiljke 4x58 W raster nadgradna
86 Svetiljke 4x58 W raster ugradna
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 89 oд 130
ПАРТИЈА 5 – БАТЕРИЈЕ
Рб.
Нaзив дoбaрa
1 Akumulator 12V 7,2 Ah
Akumulator
12V-18Ah
Vrla
Sun-light
ili
2 odgovarajuće
3 Akumulator 6V /4.2Ah
4 Baterija 1.2 V 1800 mah
5 Baterija 1.2 V 1900 mah
6 Baterija 1.2 V 2100 mah
7 Baterija 12V 18Ah ,,Vrla" ili odgovarajuće
8 Baterija 14,2V-1300 mAh(punjive)
9 Baterija 3.5VNiCd Heine X-0299380 ili odgovarajuće
10 Baterija 6V 12Ah
11 Baterija 9V blok NiMH 200mAh(punjiva)
12 Baterija CR-2025
13 Baterija litijumska CR 2430 3V
14 Baterija punjiva 1,5 V-2100 mAh
15 Baterija punjiva 1.2 V, 2100 mAh
16 Baterija punjiva 1.2V2650 mAh
17 Baterija punjiva AAA 1,2V 1000 mAh
18 Baterija punjiva AAA 1.5V 1000mAh
19 Baterija V392AG3 za toplomere
20 Baterija za panik svetiljke 6V 4Ah
21 Baterija za toplomere LR41
22 Baterija za uklopni sat CLF170H
23 Baterija-litilumska 3V CR 2032
24 Baterije 1.2 V 1300 mah, AA
25 Baterije 1.2V 1200mAh, AA
26 Baterije 1.5V R14 alkalne
27 Baterije 1.5V R20 alkalne
28 Baterije 1.5V R3 alkalne
29 Baterije 1.5V R6 alkalne
30 Baterije 1.5V R9 alkalne
31 Baterije 4.8V 400mAh
32 Baterije 9V ekv-Duracell ili odgovarajuće
33 Baterije punjive 1.2V 3000Ah R20 NiMH
34 Baterije za EKG aparat Aspel Askard B5
35 Baterije za EKG aparat Shiler AT 1-12V1,2 Ah
36 Baterije za EKG aparat Shiler AT2 12V-2,2Ah
37 Baterije za EKG Nihon Kohden
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
J.м.
Кoл
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Комерцијални
Произвођач
назив
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 90 oд 130
ПАРТИЈА 6 – ИНСTAЛAЦИOНИ EЛEКTРO MATEРИJAЛ
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Нaзив дoбaрa
Dozna 4M Aling mode ili odgovarajuće
Dozna 5M Aling mode ili odgovarajuće
Dozna 7M Aling mode ili odgovarajuće
Kabl GG-J 3x2.5mm2
Kabl GG-J 3X1.5mm2
Kabl GG-J 5x2,5mm2
Kabl LiYCY 2x1 mm2
Kabl N2XH 3x1,5mm2
Kabl N2XH 3x2,5mm2
Kabl N2XH 5x2,5mm2
Kabl N2XH 5x4mm2
Kabl N2XH 5x6mm2
Kabl PP00 4 x 16mm2
Kabl PP00 3x1,5 mm2
Kabl PP00 3x2.5 mm2
Kabl PP00 5x10mm2
Kabl PP00 5x2,5mm2
Kabl PP00 5x4mm2
Kabl PP-Y 2x1.5mm2
Kabl PP-Y 3x1.5mm2
Kabl PP-Y 3x2,5mm2
Kabl PP-Y 5x1,5 mm2
Kabl PP-Y 5x2.5mm2
Kabl PP-Y 5x6mm2
Kutija PVC razvodna 150x150mm
Kutija PVC razvodna OG
Kutija PVC uzidna 250x220mm
Kutija razvodna dozna Ø60
Kutija za izjednacavanje potencijala PS90
L ugao za POK 20x20mm
L ugao za POK 40x25mm
Maska slepa 1M Aling mode ili odgovarajuće
Nosac mehanizma 4M Aling ili odgovarajuće
Nosac mehanizma 5M Aling ili odgovarajuće
Nosac mehanizma 7M Aling ili odgovarajuće
Obujmice Ø16
Okvir 4M beli Aling ili odgovarajuće
Okvir 5M beli Aling ili odgovarajuće
Okvir 7M beli Aling ili odgovarajuće
Osigurac automatski 1 A
Osigurac automatski 10 A
Osigurac automatski 16 A
J.м.
Кoл
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Комерцијални
назив
Произвођач
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 91 oд 130
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Osigurac automatski 20 A
Osigurac automatski 25 A
Osigurac automatski 32 A
Osigurac automatski 32 A vezani 3/1
Osigurac automatski 40 A
Pertinaks d-4mm
Podne kanalice LEGRAND 92x20 mm kat. Br. 328.00
ili odgovarajuće
POK kanal 16x16 na lepljenje
POK kanal 16x16
POK kanal 16x16mm (bezhalogeni)
POK kanal 16x25
POK kanal 16x25 na lepljenje
POK kanal 16x25mm (bezhalogeni)
POK kanal 20x20 samolepljivi
POK kanal 20x20(bezhalogeni)
POK kanal 25x25
POK kanal 25x25 na lepljenje
POK kanal 25x25mm(bezhalogeni)
POK kanal 25x40 mm (bezhalogeni)
POK kanal 25x40 na lepljenje
POK kanal 25x40x2000
POK kanal 30x25 samolepljivi
POK kanal 40x20 na lepljenje
POK kanal 40x40
POK kanal 40x40mm (bezhalogeni)
POK kanal 40x60
POK kanal 60 x 60 mm
POK kanal 60x40 na lepljenje
POK kanal 60x60(bezhalogeni)
POK kanal perforirani 25x25
Prikljucnica 2P+E, 2M Aling, 16A ili odgovarajuće
Prikljucnica monofazna
Prikljucnica monofazna IP65
Prikljucnica monofazna dupla
Prikljucnica monofazna OG 230V
Prikljucnica RJ-11 uzidna
Prikljucnica RJ-45 1M (kat.6) Aling ili odgovarajuće
Prikljucnica RJ-45 dupla/CAT 6/-, uzidna
Prikljucnica trofazna
Prkljucnica trofazna OG 400V
Šina za automatske osigurace(1m)
Šina za osigurace CU RST
Spratna tabla od 12 osiguraca
Spratna tabla od 24 osiguraca
Spratna tabla za 36 osiguraca
Traka za uzemljenje 20x3mm
Traka za uzemljenje 25x4mm
kom
kom
kom
kom
kom
m2
1
1
1
1
1
1
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
m'
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 92 oд 130
90
91
92
93
94
Unutrašnji ugao za POK kanalicu 16x16
Zatega za snop Al 16mm2
Zvono bežicno-elektricno
Zvono elektricno
Zvono za na sinu automatsko
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
-
Понуђач је дужан да попуни све колоне.
-
Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
-
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца
-
Техничке спецификације морају бити потписане и оверене од стране овлашћеног лица.
-
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац Техничке спецификације (Прилог број 8.) потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац Техничке спецификације (Прилог
број 8.).
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 93 oд 130
Прилог број 9.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Р.бр.
Назив добра
Јед. Кол
мере
1 Bakarna cev ø 12 mm
m'
1
2 Bakarna cev Ø 6mm
m'
1
3 Bakarna cev Ø10 mm
m'
1
4 Bakarna cev Ø22mm
m'
1
5 Bakarna šina 25x3
m'
1
6 Bakarna šina za aut. osigurače RST
m'
1
7 Bakarna šina za sabirnicu ,,O" i ,,Z"
m'
1
Bakarni češalј za automatske
8 osigurače
m'
1
9 Bimetal 0.5 - 18 A
kom
1
10 Bimetal 0,5-1 A
kom
1
11 Bimetal 1,3 - 1,9 A
kom
1
12 Bimetali 40-63A
kom
1
13 Brodska svetilјka
kom
1
14 Buksne čelične 2.5 mm2
kom
1
15 Čaura za prelaz Al/Cu 4mm
kom
1
16 Četkice za električne aparate
kom
1
17 Cev PVC rebrasta Ø 23 mm
m'
1
18 Cev PVC rebrasta Ø 29 mm
m'
1
19 Cev PVC rebrasta Ø16 mm
m'
1
20 Crevo Ø16mm PVC za klime
m'
1
21 Crevo PVC samogasivo Ø 23mm
m'
1
22 Crevo PVC samogasivo Ø 29
m'
1
23 Crevo rebrasto Ø16mm
kom
1
24 Cu šina-RST
m'
1
25 Dioda 1 N 4007
kom
1
26 Dioda 1 N4004 SMD
kom
1
27 Dioda 1N4006
kom
1
28 Dioda BY500/400
kom
1
29 Dioda ZF 2.4
kom
1
30 Dioda ZF 5.1
kom
1
31 Dozna za zid Ø60
kom
1
32 Dozna za zid Ø78
kom
1
33 Dugme potenciometra DP20-0
kom
1
34 Dugme potenciometra DP4-0
kom
1
35 Dugme sa oprugom za TA
kom
1
36 Dugme za regulacioni termostat
kom
1
37 Dvostruka horiz.ker. Priklј.
kom
1
38 Fasung keramički
kom
1
39 Filter sušač ADK 164
kom
1
40 Filter sušač od 20 grama
kom
1
Јед.
цена
Укупнa цeнa
бeз ПДВ
Стопа
ПДВ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 94 oд 130
Укупнa цeнa
сa ПДВ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Fotoćelija sa sondom F-03
Freon R 22(boča)
Freon R 407 (boča)
Freon R134(boča)
Freon R404(boča)
Grebenasti prekidač 20A zaštita IP65
Grejač (cevni) 1000W za TA peć
Grejač (cevni) 1166 W za TA peć
Grejač (cevni) 1333 W za TA peć
Grejač (cevni) 833W za TA peć
Grejač (spiralni) 1000W za TA peć
Grejač (spiralni) 1333Wza TA peć
Grejač (spiralni) 833W za TA peć
Grejač 2000W za protočni bojler
Magnorom ili odgovarajuće
Grejač za kvarcnu peć 50cm.
Grejna ploča Ø 100 mm
Grejna ploča Ø110 mm
Grejna ploča Ø145 mm
Grejna ploča Ø180 mm
Grejna ploča Ø220 mm
Grejna ploča Ø80 mm
Hilzna za P/F kabal 1.5mm2
Hilzna za P/F kabal 10mm2
Hilzna za P/F kabal 16mm2
Hilzna za P/F kabal 2.5mm2
Hilzna za P/F kabal 25mm2
Hilzna za P/F kabal 35mm2
Hilzna za P/F kabal 4mm2
Hilzna za P/F kabal 6mm2
Ispitne pipalice DM PIP1/par
Izolacija Ø10mm
Izolacija Ø6mm
Izolacija Ø12
Izolacija Ø20mm
Izolir traka 20m
Kabal PP-L 2 x 0,75mm
Kabal PP-Y 2x1.5mm2
Kabal al-snop 4x16
Kabal GG-J 3x2.5mm2
Kabal GG-J 3X1.5
Kabal GG-J gumeni 5x2.5mm2
Kabal mrežni (kao za radiokasetofon)
Kabal N2XH 3x1,5mm2
Kabal N2XH 3x1.mm2
Kabal N2XH 3x2,5mm2
Kabal N2XH 4x1,5mm2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 95 oд 130
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Kabal N2XH 5x10 mm2
Kabal N2XH 5x2,5mm2
Kabal N2XH 5x4mm2
Kabal N2XH 5x6mm2
Kabal P/F 10mm2
Kabal P/F 6mm2
Kabal P/F 16mm2 zuto-zelena
Kabal P/F 2.5mm2
Kabal P/F 2.5mm2
Kabal P/F 25mm2
Kabal P/F 4mm2
Kabal P/F 4mm2
Kabal P/F1.5mm2
KabaL P/L 5x1.5mm
Kabal PP/Y 3x1.5mm2
Kabal PP00 - A 4x70mm2
Kabal PP00 4x25mm2
Kabal PP00 5x10mm2
Kabal PP-G 3x1,5mm2
Kabal PP-L 3 x 2.5mm2
Kabal PP-L 5x2.5mm2
Kabal PP-L 5X1.5mm2
Kabal PPOO 4 x 16mm2
Kabal PPOO 3x1,5 mm2
Kabal PPOO 3x2.5 mm2
Kabal PPOO 4x10 mm2
Kabal PPOO 4x35mm2
Kabal PPOO 4x6mm2
Kabal PPOO 5x4mm2
Kabal PPOO-A 4X70mm
Kabal PP-Y 3x2,5 mm2
Kabal PPY 4x1.5mm2
Kabal PP-Y 5x1,5 mm2
Kabal PP-Y 5x2.5mm2
Kabal PPY 5x6mm2
Kabal produžni (6G+prekidač) 5m
Kablovska spojka 16mm2
Kablovska spojka 25mm2
Kablovska spojka 35mm2
Kablovska spojka 50mm2
Kalaj za lemlјenje 6mm
Kapilarni termostat EGO 50-320ili
odgovarajuće
Keramička redna klema 10mm2
Keramička redna klema 16mm2
Keramička redna klema 2.5mm2
Keramička redna klema 4mm2
Keramička redna klema 6mm2
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
kom
m'
m'
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 96 oд 130
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Klema krajna za šinu VS
Klema VS 10mm2
Klema VS 25mm2
Klema VS 6mm2
Kleme krokodil 16mm2
Kleme krokodil 25mm2
Kleme redne 2.5mm2
Kleme VS 2.5-4 mm2
Kleme VS 6 mm2
Kompresor za frižidere 100 W
Kompresor za frižidere 700 W
Kondezator 30 µF 400 V
Kondezator 35µF/250V
Kondezator 40µF za klimu
Kondezator elko 2700mikro 63V
Kontakti za sklopku CN 16 - glavni
Kontakti za sklopku CN 25 - glavni
Kontakti za sklopku CN 40 - glavni
Kontakti za sklopku K 60-glavni
Kontaktor CN 100
Kontaktor CN 16/380V
Kontaktor CN 20 230V
Kontaktor CN 25 230V
Kontaktor CN 45 230V
Kontaktor CN 60 230V
Kontaktor CN16 230V
Krajnji držač VS kleme 2,5mm2
Krajnji držač VS kleme 35mm2
Lepak super
Mikroprekidač "Sigma" T-10 ili
odgovarajuće
Nosač PP aparata
Nosač spolјne jediniče(za klimu)
Ortokapleri 6N136
Osigurač automatski 16 A
Osigurač automatski 20 A
Osigurač automatski 25 A
Osigurač automatski 35 A
Osigurač automatski 10 A
Osigurač automatski 32 A
Osigurač automatski 32 A vezani 3/1
Osigurač automatski 40 A
Osiguračnožasti 25 A NH-O
Osigurač nožasti NH-1 6-400A
Osigurač nožasti NH-2 160-400A
Osigurač nožasti NVOO 2-160A
Osigurač nožasti NH1 16-250A
Osigurač nožasti NH-2 160A
kom
kom
kom
kom
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
par
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 97 oд 130
181 Osigurač nožasti NH-3 160A
Osigurač stakleni 5x20 brzi 0,125182 10A
Osigurač stakleni 5x20 tromi 0,16183 10A
184 Osigurač toplјivi umetak DII 6-25A
185 Osigurač toplјivi umetak DIII 35-63A
186 Osigurač toplјivi umetak DO1 2-16A
187 Otpornik 100K 0.25 W
188 Otpornik 10K 0.25 W
189 Otpornik 3.3K 0.25 W
190 Paralelni indikator Q I P-2
191 Pasta za lemlјenje
192 Patroni za pištolј za leplјenje
Poklopac PVCØ78 za razvodnu
193 kutiju
194 Poklopac za doznu Ø60
195 Poklopac za doznu Ø78
196 Poklopac za kutiju 100x100
197 Prekidač 0/1 u ,,S" izvedbi za na zid
198 Prekidač 1-0-2 16A za promenu faza
199 Prekidač 4G 10 16A
200 Prekidač AS 160 A
201 Prekidač grebenasti -100A(0-1)
202 Prekidač grebenasti -125A(0-1)
203 Prekidač grebenasti -200A(0-1)
204 Prekidač grebenasti 2G-25(0-1)
205 Prekidač grebenasti 63A(0-1)
Prekidač
jednopolni
OFF-ON
206 250V/10A
207 Prekidač sa potenciometrom
208 Prekidač šporeta 3+0
209 Prekidač šporeta 4+0
210 Prekidač šporeta 6+0
211 Prekidač za rernu 4p
212 Presostat LP+HP
213 Priklјučnica monofazna
214 Priklјučnica monofazna dupla
215 Priklјučnica monofazna OG 220V
Priklјučnica monofazna vodootporna
216 IP65
Priklјučnica računarska dupla/ČAT
217 6/-, uzidna
218 Priklјučnica telefonska
219 Priklјučnica trofazna
Priklјučnica trofazna vodootporna IP
220 65
221 Priklјučnice monofazne OG 230V
222 Prklјučnica trofazna OG 380V
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 98 oд 130
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
Produžni kabal 3x2.5mm2 GGJ od
25m
Provodnik P/F 10mm2
Provodnik P/F 4mm2
Provodnik P/F 6mm
PVC crevo za otapanje 1/2"
PVC toplјivi patron za leplјenje
11x110mm
Razvodna kutija Ø60
Razvodna kutija Ø78
Razvodna kutija OG
Regulator Nigos 220v,1012P ili
odgovarajuće
Rele RE08 12V
Rele asimetrija faza RT-417
Rele broja obrtaja RB04
Rele naponski NR1 220V 50Hz
Rele vremenski 10min
Signalne sijalice 24V 2W
Sijalica
"GUERRA"6V-30W3746/Z(390158)ili odgovarajuće
Sijalica 110V-1,6W
Sijalica 12V 5W
Sijalica 15V 60W G 6.35
Sijalica 21V 150W 13629
Sijalica 24V 3W
Sijalica 5.5V 1A HPR halogena
Philips ili odgovarajuće
Sijalica 6V 15W LKT-P5T
Sijalica 6V 15W tip 13528 Filips ili
odgovarajuće
Sijalica E 27 24V 60 W
Sijalica GU10 50W 220V ili
odgovarajuće
Sijalica HAINE 3.5V XHL 047 ili
odgovarajuće
Sijalica halogena LH58 24V/65W
Sijalica halogena 22,8 V 40 W G6,35
Sijalica halogena 24V 150W Guera
5924/8 G.6.35 ili odgovarajuće
Sijalica halogena 24V 15W Guera
G6.35 ili odgovarajuće
Sijalica
helio
12V
75Wekv.Guera,5132/2 EFN-GZ 6,35 ili
odgovarajuće
Sijalica helio 14V 35W
Sijalica HL-Riester(2,5V-10600) ili
odgovarajuće
Sijalica metal halogena 150W
kom
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
kom
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 99 oд 130
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Sijalica
za
čeono
ogledalo
6V,3W,0.5A
Sijalica
za
otoskop
2.7V(
Reiseter)10321 ili odgovarajuće
Sijalica za reflektor HANALUX blue
30 50w/24v
560 53 010 ili
odgovarajuće
Sijalica-Halogena
za12V/100W,GZ6,35PHILIPS,OSR
AM ili odgovarajuće
Sijalice 12V 100W ,,OSRAM" 64627
ili odgovarajuće
Sijalice 12V 35W- 7309
Sijalice 12V 50W 13512
Sijalice 12V 75W-ekv. 64617
Sijalice 15V 150W-.Guera 5924/3 E
6,35 ili odgovarajuće
Sijalice 22,8V 40W-.Hanalux 3000
101 RC ili odgovarajuće
Sijalice 22.8V 75W H 18366
reflektor
Sijalice 230V 50W EV10TČ
Sijalice 24V 150W HLX 64640
Sijalice 24V 150W HLX 64642
Sijalice 24V/25W E14
Sijalice 6V/2.4W
Silikon sprej 220°Č
Silikonska pasta do 300°Č
Silikonska žica 1.5mm2
Silikonska žica 2.5mm2
Silikonska žica 4mm2
Silikonsko crevo fi16/8
Šina za automatske osigurače(1m)
Škaro klema 16mm2
Škaro klema 25mm2
Sklopka K 45 220V
Sklopka KO 20 220 V
Sklopka ,,ISKRA" KN 30 ili
odgovarajuće
Sklopka DM 16-25 A
Sklopka DM 4-6A
Sklopka FID 100/0.5A
Sklopka FID 100A/0.03 Merin Gerin
23056 ili odgovarajuće
Sklopka FID 25/0,03A
Sklopka FID 40/0,5A
Sklopka FID 40/0.03A
Sklopka FID 63/0,5A
Sklopka K 16 220v
Sklopka pritiska MC 0,5
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 100 oд 130
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Sklopka pritiska MC 5-22
Sklopka pritiska MCS4 4.5 bara
Sklopka tlačna 4-6 bara
Sklopka tlačna 4-11 bar
Sklopka tlačna 5-8 bar
Sprej kontakt 60
Sprej kontakt 61
Sprej plastik
Sprej silikonski 320 C
Sprej vazelin
Sprej WD 40
Štipalјke krokodil UBK 2-0
Štipalјke krokodil UBK 2-2
Stopica 16mm/Ø8
Stopica 25mm/Ø8
Stopica AL 70 mm2
Stopica Al/Cu 70/12
Stopica P-6mm2
Stopice 35mm2 (za presovanje)Ø8
Stopice 50mm2(za presovanje)Ø8
Stopice za presovanje 10/6 Cu
Stopice za presovanje 10/8 Cu
Stopice za presovanje 16/6 Cu
Stopice za presovanje 16/8 Cu
Stopice za presovanje 25/6 Cu
Stopice za presovanje 25/8 Cu
Stopice za presovanje 35/6 Cu
Stopice za presovanje 35/8 Cu
Stopice za presovanje 50/10 Cu
Stopice za presovanje 50/8 Cu
Stopice za presovanje 7/10 Cu
Šuho utikač monofazni-gumeni
Super lepak
Tajmer digitalni ETI SHT-1 230V ili
odgovarajuće
Taster za zvono
Tasteri pečurka
Termofit-termobuzir Ø3
Termofit-termobuzir Ø4
Termofit-termobužir Ø5
Termofit-termobuzir Ø6
Termofit-termobuzir Ø8
Termometar digitalni sa sondom za
očitavanje temperature od -50°C do
70°C
Termometar digitalni za frižidere i
zamrzivače
Termostat 50-300C sa kapilarom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 101 oд 130
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
Termostat regulačioni sa sondom 0200°C
Termostat sigurnosni za TA-peć
Termostat sobni za TA peć
Termostat za protočni bojler
Termostat za TA-peć radni
Termostat zaštitni 0-300º C
Termostati za sterilizatore regulac. Sa
pred-prekidačem 0-220ºC T150
Termostati za sterilizatore regulac. Sa
pred-prekidačem 0-45ºC t6 85
Termostati za sterilizatore regulac. Sa
pred-prekidačem 50-350ºČ T150
Termostati za sterilizatore regulac. Sa
pred-prekidačem 0-90ºCT85
Termostati za veliki bojler zaštitni
Termostati
za
veliki
bojler
regulacioni
Tinol žica 0,7 mm
Tinol žica 1 mm
Tinol žica 5 mm
Tiplovi gužvajući Ø 10
Tiplovi gužvajući Ø 12
Tiplovi gužvajući Ø 6
Tiplovi gužvajući Ø 8
Tiplovi knauf Ø 10
Tiplovi knauf Ø 6
Tiplovi knauf Ø 8
Tiristor BT151/650
Traka bandaž(za instalaciju klima
uredaja)
Traka perforirana
Traka za uzemlјenje 20x3mm
Traka za uzemlјenje 25x4mm
Trijak BT 138
Trijak BT 139
Trijak BT136
Trijak BT137
Trijak BTA 12/600
Trijak BTA 16/600
Trijak BTA 26/600
Trijak BTA40/700
Trijak TIC 225
Utikač banana UB-1-0
Utikač geret
Utikač monofazni 220V
Utikač trofazni 380V
Ventilatori TA-peći(levi-desni)
Vezica 4.8x300/100
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 102 oд 130
383
384
385
386
387
Vezice za kablove 3,5x300mm/100
Vezice za kablove 2,5x150mm/a 100
Vezice za kablove 2,5x200mm/100
Vezice za kablove PVK 1-0
Vezice za kablove PVK 3-0
Vremenski rele TRE15010 220V AC
388 0-15sec
pak.
pak.
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
1
УКУПНО:
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПАРТИЈА 2 – ВОДОВОДНО – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Р.бр.
Назив добра
Јед. Кол Јед.цена
Износ
мере
без ПДВ
1 Anti-korozivno sretstvo
lit
1
Armatura za vodokotlic ,,Krušik"ili
2 odgovarajuće
kom
1
Armatura-zvono za wc kotlic simil ili
3 odgovarajuće
kom
1
4 Armiracka pletena armatura
m2
1
5 Armiracko gvoždje-razno
kg
1
6 Baltik guma za WC šolju
kom
1
7 Baterija jednorucna-tuš
kom
1
Baterija usponska tuš sa izlivom u
8 kadu
kom
1
9 Bela periva (boja za zidove) 5/1
kg
1
10 Bitulit
kg
1
11 Bitumen
kg
1
12 Bojler 10l
kom
1
13 Bojler 50 lit.
kom
1
14 Brinoks crevo , holender 3/4"
kom
1
Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 40015 500mm
kom
1
Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 40016 500mm
kom
1
Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 40017 500mm
kom
1
18 Brusni papir na platnu 180
m'
1
19 Burgija leptirasta za drvo 35mm
kom
1
20 Burgija za drvo 10mm
kom
1
21 Burgija za drvo 12mm
kom
1
22 Burgija za drvo 4mm
kom
1
23 Burgija za drvo 5mm
kom
1
24 Burgija za drvo 6mm
kom
1
25 Burgija za drvo 8mm
kom
1
26 Cement
kg
1
/
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Стопа
ПДВ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 103 oд 130
Укупна цена
са ПДВ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Cementol
Cep pvc Ø50mm
Cetka kriva
Cetka taper
Cetka ugaona za teleskop
Cetke-razne-70mm
Cev Ø 125/1000mm
Cev Ø 125/250mm
Cev Ø 125/500mm
Cev Ø100/2000mm
Cev pocinkovana 1/2" 6 m
Cev pocinkovana 2" od 6m.
Cev pocinkovana 3/4"
Cev PVC Ø 40/250mm
Cev PVC Ø 40/500mm
Cev PVC Ø100/1000mm
Cev PVC Ø100/250mm
Cev PVC Ø100/500mm
Cev PVC Ø20mm
Cev PVC Ø25mm
Cev PVC Ø32mm
Cev PVC Ø40mm
Cev PVC Ø50/1000mm
Cev pvc Ø50/250mm
Cev pvc Ø50/500mm
Cev PVC Ø70/1000mm
Cev PVC Ø70/250mm
Cev PVC Ø70/500mm
Cev za kazance
Cevi za bojler
Cigla puna-giter
Crep
Crevo polivanje 3/4
Crevo PVC Ø10mm
Crevo PVC Okiten 1" 10 bara
Crevo PVC Okiten 1/2" 10 bara
Crevo PVC Okiten 2" 10 bara
Crevo PVC Okiten 2,5"
Crevo PVC Okiten 3/4" 10 bara
Crevo PVC Okiten 6/4" 10 bara
Crevo za polivanje 1/2"
Crevo za veš-mašinu-dovodno
Cu-holender 1/2"
Cu-koleno Ø15mm
Cu-teštik Ø15x15x15mm
Daska 5cm.(fosna)
Daska za WC-šolju
lit
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
m'
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
m3
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 104 oд 130
74 Dihtung guma Ø 100mm
kom
Dihtung guma Ø150 za gusanu cev
75 vodovodnu
kom
76 Dihtung gumeni Ø 80mm
kom
77 Dihtung gumeni Ø160mm
kom
78 Dozator za tecni sapun
kom
79 Držac cevi Ø20,25,32,40mm.
kom
80 Drzac cevi od 1/2" (šelna)
kom
81 Drzac ubrusa PVC
kom
82 Držac za peškir
kom
83 Držac za sapun
kom
84 Držac za toalet papir(rolne)
kom
85 Držac za ubruse(rolne)
kom
86 Dupli nipli 2.5"
kom
87 Dupli nipli 3"
kom
88 Dupli nipli 3/8"
kom
89 Dupli nipli niklovan 3/4"
kom
90 Dupli nipli niklovani 1/2"
kom
91 Dupli nipli pocinkovan 1"
kom
92 Dupli nipli pocinkovan 1/2"
kom
93 Dupli nipli pocinkovan 2,5"
kom
94 Dupli nipli pocinkovan 3/4"
kom
95 Dupli nipli pocinkovan 5/4"
kom
96 Dupli nipli pocinkovan 6/4"
kom
97 Dupli nipli pocinkovani 2"
kom
Dvokomponentna
masa
za garni
98 hidroizolaciju
tura
99 Dvorucna baterija-tuš
kom
100 Ekseri 3
kg
101 Ekseri 4
kg
102 Ekseri razni gradjevinski
kg
103 EK-ventil 1/2"
kom
104 EK-ventil 1/2"-3/8"
kom
105 Etažer
kom
106 Farba osnovna
kom
107 Farba radijatorska
kom
108 Farbe razne na nitro bazi
kg
109 Farbe razne na uljanoj bazi
kg
110 Farbe razne na vodenoj bazi
kg
111 Farbe u spreju razne
kom
112 Fasadeks na vodenoj bazi
kg
113 Filc-folija za laminat
m2
114 Firnajz laneni
lit
115 Fugomal
kg
116 Gips
kg
Gipsane ploce za spuštene plafone
117 tipa Amstrong ili odgovarajuće
m2
118 Gipsane table 10mm
m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 105 oд 130
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Gipsane table 12mm (2000x1200)
Gipsane table 12mm vodootporne
Git-staklarski
Glet masa
Glet masa fina -Jubolin 5/1ili
odgovarajuce
Glet masa fina -Jubolin 8/1ili
odgovarajuce
Gleterica
Gleterica gumena
Gradja-rezana
Grifovano pletivo 4x2000x1000mm
Guma-unutrašnja za zidarska kolica
Gumena manžetna za bide
Gumena manžetna za lavabo
Gumena manžetna za WC šolju novi
tip
Gumena manžetna za WC šolju
štelujuca novi tip
Gumena podloga za WC šolju
Gumene manžetna za WC šolju stari
tip
Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø
125mm
Gumice Ø 100mm
Gumice Ø 50mm
Gumice Ø 70mm
Gumice za slavine
Hidrozol-elast-18/1
Hirurška slavina
Holender Ø20mm
Hvatac necistoce
Ibercig-git
Izolacija Ø 63/9mm
Izravnavajuca masa Tekadon ili
odgovarajuće
Jednorucna slavina dubeca za lavabo
Jednorucna slavina dubeca za
sudoperu
Kant traka
Klap šarke preklapajuce
Klavir šarka
Klinovi za keramicke plocice
Klizaci za fioke razne
Klizna spojka 1"
Klizna spojka 1/2"
Klizna spojka 2"
Klizna spojka 2,5"
Klizna spojka 3/4"
m2
m2
kg
kg
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
m3
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
pak.
kom
kom
kom
kom
kg
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kg
kom
1
1
kom
m'
kom
m'
pak.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 106 oд 130
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Klizna spojka 5/4"
Klizna spojka 6/4"
Koleno niklovano 1/2"
Koleno niklovano 3/4"
Koleno niklovano 3/8"
Koleno Ø 100/90mm
Koleno Ø 20mm
Koleno Ø 20mm sa ušicom (UN ili
SN)
Koleno Ø 25/20 SN
Koleno obicno PVC Ø20/90
Koleno obicno PVC Ø40mm
Koleno pocinkovano 1"
Koleno pocinkovano 1/2"
Koleno pocinkovano 2"
Koleno pocinkovano 3/4"
Koleno pocinkovano 5/4"
Koleno pocinkovano 6/4"
Koleno PVC obicno Ø25mm
Koleno PVC obicno Ø32mm
Koleno PVC SN Ø20mm
Koleno PVC SN Ø25mm
Koleno PVC SN Ø32mm
Koleno PVC SN Ø40mm
Koleno PVC UN Ø20mm
Koleno PVC UN Ø25mm
Koleno PVC UN Ø32mm
Koleno PVC UN Ø40mm
Koleno PVC UN sa ušicama Ø 20mm
Kondor 5mm
Kosa racva Ø50/30
Krec
Krstici za keramicke plocice 1/100
Kudelja fina
Lajsna za vrata-pervajz
Lajsne ugaone za keramicke plocice,
plasticne 8mm
Lak bezbojni-nitro 750g
Lak na vodenoj-bazi-750g
Lak za camce
Lavabo 50
Lavabo-58
Lepak neostik
Lepak za keramicke plocice Henkel
16 ili odgovarajuće
Lepak
za
plocice-keramicke
HENKEL 11 ili odgovarajuće
Lepak za siporeks
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kg
pak.
kg
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m'
kom
kom
lit
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
1
1
kg
1
kg
kg
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 107 oд 130
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Lepak za vinflex-plocice
Lepak za drvo
Lesonit
List za testere
Luk Ø 40/45
Luk Ø 40/90
Luk PVC Ø100/45
Luk PVC Ø100/90
Luk PVC Ø30/45
Luk PVC Ø30/90
Luk PVC Ø50/45
Luk PVC Ø50/90
Luk PVC Ø70/45
Luk PVC Ø70/90
Manžetna za luk Ø 50mm
Matica M-16m
Maxi gas 400
Medijapan 10mm
Medijapan 16mm
Medijapan 8mm
Mreža za komarce 1200
Mrežica 145gr za fasadu
Muf klizni Ø100mm
Muf klizni Ø50mm.
Muf klizni Ø70mm
Muf obican PVC UN Ø20mm
Muf obican PVC Ø20mm
Muf obican PVC Ø25mm
Muf obican PVC Ø40mm
Muf obican PVC SN Ø20mm
Muf pocinkovani 1"
Muf pocinkovani 1/2"
Muf pocinkovani 3/4"
Muf PVC obican Ø32mm
Muf PVC SN Ø25mm
Muf PVC SN Ø32mm
Muf PVC SN Ø40mm
Muf PVC UN Ø25mm
Muf PVC UN Ø32mm
Muf PVC UN Ø40mm
Multi džoing poluspojka Ø 80mm
Multi džoing poluspojka Ø160mm
Multi džoing spojka Ø160mm
Multi džojsting poluspojka Ø 100mm
Nepovratni ventil 1" horizontalni
Nepovratni ventil 1/2" horizontalni
Nepovratni ventil 2" horizontalni
kg
kg
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 108 oд 130
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Nepovratni ventil 3/4" horizontalni
Nepovratni ventil korpa 5/4"
Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm.
Niklovani produžetak 1/2" 10cm
Niklovani tušic
Nogice PVC za sudoperu
Nožici za skalpel
Odlivno prelivni sifon za kadu
Ogledalo za kupatilo
Oplemenjena iverica 18mm
Oplemenjena iverica 25mm
Paljena žica
Perdaške-razne
Pesak
Pištolj za silikon
Pletena žica
Plocice podne 30x30-(I klasa)
Plocice zidne 20x30-(I klasa)
Plovak za vodokotlic ,,Krušik" ili
odgovarajuće
Plovak za wc kotlic sa mesinganim
ventilom
Podloga za krecenje
Podolit
Poklopac za crep
Poludisperzivna boja
Poluga vodokotlica
Poluspojka 1"
Poluspojka 2"
Poluspojnica 1/2"
Poluspojnica 3/4"MS
Potezac za vodokotlic
Prava racva Ø 50/50mm
Prelaz sa gume na plastiku Ø50mm
Prirubnica sa grlom 32/16
Prirubnicki set 25/16
Prirubnicki set 32/16
Prirubnicki set 80/16
Produžetak niklovani 1/2" 5cm
Produžetak niklovani 1/2"10 cm
Produžetak niklovani1/2" 1.5cm
Produžetak niklovani1/2" 2cm
Produžetak niklovani1/2" 3cm
Profi bit PZ2 (nastavak za akubušilicu)
Propusni ventil mesing 1"
Propusni ventil mesing 1/2"
Propusni ventil mesing 2"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak.
kom
kom
m2
m2
kg
kom
m3
kom
m2
m2
m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
lit
kg
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 109 oд 130
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
Propusni ventil mesing 3/4"
Propusni ventil mesing 6/4"
Propusni ventil Ø20mm
Propusni ventil Ø25mm
Propusni ventil Ø32mm
Propusni ventil Ø40mm
Propusno ispusni ventil 1/2"
Propusno ispusni ventil 3/4"
Pur pena 750g
Racva kosa Ø100/100mm
Racva kosa Ø100/50mm
Racva kosa Ø100/70mm
Racva kosa Ø50/50mm
Racva kosa Ø70/70mm
Racva prava Ø50/50mm
Racva prava Ø70/50mm
Racva prava Ø70/70mm
Radna ploca od 600mm
Rajber
Razredjivac-uljani
Razredjivec-nitro
Rebrasti prikljucak za WC šolju
Baltik ili odgovarajuće
Reducir 1" na 3/4"
Reducir 1/2" na 3/8"
Reducir 2"/1"
Reducir 2"-5/4"
Reducir 2,5/2"
Reducir 3/4" na 1/2"
Reducir 5/4" na 1"
Reducir 6/4" na 5/4"
Reducir Ø100/50mm
Reducir Ø100/70mm
Reducir Ø25 /O20mm
Reducir Ø50/32mm
Reducir Ø70/50mm
Reducir PVC za sifon 5/4"-3/4"
Redukcija PVC Ø125 na Ø100mm
Rešetka niklovana 15x15
Revizija Ø 125mm
Revizija Ø100mm
Revizija Ø70mm
Reze
Rigips-knauf 5/1
Ringla ukopavajuca za vrata
Rucice za fioke-razne
Sadolin
Salonit
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
lit
lit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 110 oд 130
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
Šarka za vrata-uvijajuca
Šelna za baltik gumu Ø100mm
Sic 1/2"
Sic 3/8"
Sifon za dvodelnu sudoperu rebrasti
Sifon za jednodelnu sudoperu rebrasti
Sifon za lavabo rebrasti
Sigurnosni nepovratni ventil za bojler
Silikon
Henkel FT 101 ili
odgovarajuće
Silikon (sanitarni) tuba 280ml.
Silikonski kit (bezbojni ili beli) Tuba
280ml.
Sintelan lepak
Siporeks blok 12x20x60
Siporeks blok 20x20x60
Siprokol lepak
Sirova guma
Skalpel
Slavina baštenska
Slavina dubeca TH
Slavina kuglasta 3/4"
Slavina sa holenderom 1/2"
Slavina TH zidna jednorucna (za
sudoperu)
Slavina toalet 1/2"
Slavina za protocni bojler jednorucna
Slavina za protocni bojler niska
montaža
Slavina za veš-mašinu
Slivnik Ø 50mm horizontalni
Slivnik Ø70mm horizontalni
Šmirgla-razna
Špahla 100mm
Špahla 120mm
Špahla 5
Spojnica 3/4" MS
Šrafovi za WC-šolju-lavabo-bojler
Staklo 3mm
Staklo za vodomer
Štelujuca manžetna za WC šolju širauža
Stiropor 1cm
Stiropor 2 cm
Stiropor 5cm
Štopli 1"
Štopli 1/2"
Štopli 2"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
pak.
m2
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 111 oд 130
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Štopli 3/4"
Štopli PVC cep slepi-razni
Sunder za pranje plocica
Tecni teflon
Tecnost za premaz zida -CN94
HENKEL ili odgovarajuće
Teflon-traka
Tekadon zaštita
Teleskop 2m
Teštik niklovani 1/2"
Teštik Ø25mm
Teštik pocinkovan 1"
Teštik pocinkovan 1/2"
Teštik pocinkovan 2"
Teštik pocinkovan 5/4"
Teštik pocinkovan 6/4"
Teštik poicinkovan 3/4"
Teštik PVC Ø20mm
Teštik PVC Ø32mm
Teštik PVC Ø40mm
Tiplovi+vijci-razni
Toneri-razni 1/1 lit
Traka za dihtovanje prozora
Traka za rigips
Traka-krep 2.5 cm
Traka-krep 5cm
Tuš kada 800x800 mm
Tuš-crevo
Tuš-rucice
Uljani fasadeks
Ulošci za jednorucne slavine za
,,Minoti" ili odgovarajuće
Uložak za manji valjak
Uložak za veci valjak
Vakum-guma
Valjak manji komplet
Valjak veci komplet
Ventil 1/2" sa ispustom
Ventil hidrantski 2"
Ventil kosi 3/4"
Ventil kugla 5/4"
Ventil kuglasti 1"
Ventil kuglasti 1/2"
Ventil kuglasti 2"
Ventil kuglasti 3/4"
Ventil kuglasti 5/4"
Ventil nepovratni-pravi 1/2"
Ventil Ø 20mm
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
lit
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 112 oд 130
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
Ventil propusni 5/4"
Ventil propusni 6/4"
Ventil propusni Ø25mm
Ventil radijatorski 3/4"
Ventil radijatorski navijak 3/4"
Ventil radijatorski termostatski u setu
1/2"
Ventil za hidrant Ø 100mm
Vijak Ø 5,5mm
Vijak za rigips 3.5mm
Vinflex-plocice
Virbla 1/2"
Virbla 3/8"
Vodeni fasadeks
Vodokotlic limeni
Vodokotlic
PVC
krušik-ili
odgovarajuci
Vodomer 3/4"
Vrata 205 x 80 x 150mm
Vrata 210x160x10.5cm dvokrilna
Vrata od 205x 90cm
Vrata od 205x80x12cm
WC-šolja
WC-šolja baltik
Zaštitna farba za metal siva
Zavesa za tuš kadu sa šipkom
Zavese za kade
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
m2
kom
kom
kg
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
УКУПНО:
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПАРТИЈА 3 – МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Р.бр
Назив добра
Јед. Кол
мере
1 Automat za zatvaranje vrata
kom
1
2 Azbestna pletenica Ø 10
m'
1
3 Bakarne cevi Ø 12 mm
m'
1
4 Bakarne cevi Ø 15 mm
m'
1
5 Bakarne cevi Ø 6 mm
m'
1
6 Bakarni zavrseci 1/2"
kom
1
7 Bakarni zavrseci 3/4"
kom
1
8 Bonsek platne
kom
1
9 Boraks za autogeno varenje
kg
1
Brava
Metalotitan 40mm ili
10 odgovarajuće
kom
1
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Јед.цена
Износ
без ПДВ
Стопа
ПДВ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 113 oд 130
Укупна цена
са ПДВ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Brava 25 mm sa burencetom
Brava 25mm sa jezickom
Brava 38mm sa burencetom
Brava 40mm sa jezickom
Brava 50mm za cilindar
Brava 65mm za cilindar
Brava 80mm za cilindar
Bravice za drveni orman stelujuce
Bravice za metalni orman
Brusna ploca 115x6mm
Brusna ploca Ø 115/1.5mm
Brusna ploca Ø 180/3mm
Brusna ploca Ø 180x6mm
Brusna plocaØ 115x3mm
Brza spojka prikljucak 1/4sn
Brza spojka prikljucak 1/4un
Brzi odvajac kondenzata 3/4"
Brzi odvajac kondezata 1"
Brzi odvajac kondezata 1/2"
Brzi odvajac kondezata 3/8"
Burgija vidija Ø 6mm
Burgija spiralna Ø 1.5 mm
Burgija spiralna Ø1.2 mm
Burgija spiralna Ø 1 mm
Burgija spiralna Ø 2,5 mm
Burgija spiralna Ø 4,2mm
Burgija spiralna Ø 7,5 mm
Burgija spiralne Ø 10mm
Burgija spiralne Ø 12mm
Burgija vidija Ø 10mm
Burgija vidija Ø 12mm
Burgija vidija Ø 5mm
Burgija vidija Ø 8mm
Burgije spiralne Ø 3,2mm
Burgije spiralne Ø 3,5mm
Burgije spiralne Ø 3mm
Burgije spiralne Ø 4mm
Burgije spiralne Ø 5mm
Burgije spiralne Ø 6mm
Burgije spiralne Ø 8mm
Burgije spiralne Ø2 mm
Burgije spiralne u garnituri 1-10mm
Cep PVC za kutije 25x25
Cetke celicne
Cev bešavna 1/2"
Cev crna grejacka 3/4"
Cev crna grejacka Ø 1"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 114 oд 130
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Cev crna grejacka Ø 5/4"
Cev izolaciona Ø10mm
Cev izolaciona Ø6mm
Cev metalna 5/4"
Cilindar 100mm
Cilindar sa leptirom BS
Cilindar simetricni
Cilindar-asimetricni
Crevo plasticno za vazduh do 10bar
Ø12mm
Crevo za vazduh Ø8mm
Crne besavne cevi (razne)
CU holender 3/4"
Cu-koleno Ø 15mm
Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm
Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm
Držac police 200x250
Elektroda gusana
Elektroda Ø 2,5mm
Elektroda prohrom
Futer za busilicu Ø 1/2"
Grafitna mast 1/400
Grafitna pletenica Ø10mm
Guma za inv. Kolica spoljna 24x1
3/8*
Guma za inv.kolica unutrasnja 24x1
3/8*
Gume pune za invalidska kolica 24x1
3/8"
Gume za invalidska kolica 200x50
Hamburski luk 1"
Hamburški luk R 1,.5 D 1"
Hamburški luk R 1,.5 D 2"
Hamburški luk R 1,.5 D 5/4"
Hamburški luk R 1,.5 D 6/4"
Hamburški luk R 1,5 D 70/76
Hamburški luk R 1.5 D 82/89
Holender pocinkovani 3/4"
Iver zavrtnji razni
Izolaciona cev Ø 13/4mm
Izolaciona cev Ø 15/6 mm
Izolaciona cev Ø 18/10mm
Izolaciona cev Ø 35/20mm
Katanac 35
Katanac 45
Katanac 55
Klinasti kaiš 10x1750mm
Klinasti kaiš 10x1850mm
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
m'
m'
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kom
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 115 oд 130
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Klinasti kaiš 13 x 1300
Klinasti kaiš 13 x 1525
Klinasti kaiš 13x680
Klinasti remen 10x1500
Klinasti remen 10x900mm
Klinasti remen 13x1700mm
Klinasti remen 13x625
Klinasti remen 17x2750mm
Klinasti remen 17x3000mm
Klingerit 1 mm
Klingerit 2 mm
Klingerit 3 mm
Koleno bakarno Ø22/90
Konzola za radijator kud
Kotlovska slavina za ispust
Kuglicni lezaj 6202
Kuglicni ležaj N 316
Kuke za civiluk
Lanci-razni
Ležaj 6003 zz
Ležaj 6004 zz
Ležaj 6202 zz
Ležaj 6203 zz
Ležaj 6204 zz
Ležaj 6205
Ležaj 6206 zz
Ležaj 6208 zz
Loptasta slavina 1/2" za paru
Loptasta slavina za paru 1"
Loptasta slavina za paru 3/4"
Loptasta slavina za paru 3/8"
Manometar Ø 100 1/2" 0-10 bara
Manometar 0-10bari 1/2"prikljucak
Manometar 1/4" 0-1bar
Manometar Ø 100 1/2" 0-25 bara
Manometar Ø 100 1/2" 0-4 bara
Manometar Ø 100 1/2" 0-6 bara
Manometar Ø 80 R 1/2" 0-6 bara
Masinski vijak M 8x50mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 20mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 100mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 40mm
Mašinski zavrtanj M 10 x 50mm
Mašinski zavrtanj M 6 x 30mm
Mašinski zavrtanj M 6 x40mm
Mašinski zavrtanj M 8 x 30mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 116 oд 130
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Mašinski zavrtanj M 8 x 40mm
Mašinski zavrtannj M 6x 20mm
Maska za varenje
Merna traka 3m.
Mesingana žica
Metalni profili-razni
Metalni tipli Ø 10mm
Metalni tipli Ø 12mm
Metalni tipli Ø 8mm
Naocare zaštitne
Navojna šipka 18mmx1m
Navojna šipka M 10x1m
Navojna šipka M12x1m
Navojna šipka M6x1m
Navojna šipka M8x1m
Navrtka M 10mm
Navrtka M 12mm
Navrtka M 4mm
Navrtka M 5mm
Navrtka M 6mm
Navrtka M 8mm
Navrtka M16
Navrtka M18
Navrtka prohronska M6
Nepovratni ventil No 25 NP 16
Nepovratni ventil No 32 NP 16
Nosac nut za radijator
Olifne metalne
Opruge za brave
Ozracna slavina rucna 1/2"
Ozracna slavina rucna 3/8"
Podloška 18mm
Podloška Ø 10 elasticna
Podloška Ø 10 obicna
Podloška Ø 4mm
Podloška Ø 5mm
Podloška Ø 6 elasticna
Podloška Ø 6 obicna
Podloška Ø 8 elasticna
Podloška Ø 8 obicna
Podloška prohronska Ø6 N30
Pop zakovica 3,8 x12mm
Pop zakovica 3x8 mm
Pop zakovica 4x16 mm
Pop zakovica Ø 4 x 8mm
Pop zakovica Ø 4x10mm
Pop zakovica Ø 5 x 8mm
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 117 oд 130
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Pop zakovice 5x20mm
Radijator AL (clanak)
Radijator liveni (clanak)
Radijator panelni sa ventilima
Ringlice-reza
Rukavice zaštitne-zidarske
Šarka mašinska Ø16mm
Šarka mašinska Ø18mm
Šarka za vrata-špilti
Semering 25x42x7mm
Semering 26x52x8
Šild sa kvakom
Silikon-crveni za dihtunge 300ml
Šipka prohromska 8mm
Spojnica bakarna Ø22mm
Spojnica Cu Ø 15mm
Teflon traka šira 19mmx15mx0.20mm
Tiplovi gužvajuci Ø16
Tiplovi Ø 10mm
Tiplovi Ø 12mm
Tiplovi Ø 6mm
Tiplovi Ø 8mm
Tocak neokretni sa prirubnicom Ø
80mm kuglicni lezaj
Tocak okretni sa prirubnicom i
kocnicom Ø80mm kuglicni lezaj
Tocak sa prirubnicom i okretnom
viljuskomØ200mm
Tocak sa prirubnicom neokretnom
viljuskom
Ø 200mm
Tocak za bol.krevet antistatik 159
Ø125mm
Tocakza bol.krevet antistatik 160
Ø125mm
Tockic Ø 100mm sa kocnicom
Tockic Ø 80mm sa prirubnicom
okretni
Tockic za bol. krevete antistatik ART
177 Ø 75 sa kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART
194 Ø 100 sa kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART
208 Ø 125 sa kocnicom
Tockic za bol. krevete antistatik ART160 Ø 125 sa kocnicom
Tockic za bol. krevete antistetik ART
195 Ø 100 bez kocnice
Tockic za bol.krevete antistetik ART
159 Ø 125 bez kocnice
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 118 oд 130
232
233
234
235
236
237
Tockic za bol.krevete antistatik ART
207 Ø 125 sa kocnicom
Tockic za bol.krevete antistetik ART
209 Ø 100 bez kocnice
Tockovi za fotelje ART 102 Ø 50mm
Tockovi za fotelje ART 107 Ø 45mm
Tribovi metalni
Ulje kompresol
238 Ureznica M5
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Ureznica M6
Ventil radijatorski 1/2"
Ventil radijatorski navijak 1/2"
Vidijum burgija Ø 6mm
Vidijum burgija Ø 10mm
Vidijum burgija Ø 8mm
Vidijum burgija od Ø4mm
Vidijum burgije Ø12mm
Vijak 3.5x16mm
Vijak 3.5x20mm
Vijak 3.5x50mm
Vijak 4x20mm
Vijak 4x50mm
Vijak 5x100mm
Vijak 5x20mm
Vijak 5x60mm
Vijak 5x80mm
Vijak M6x15mm
Vijak M8x60mm
Vijak M8x70mm
Vijak M8x80mm
Vijak mašinski M 8mm sa navrtkom
Vijak mašinski M10x 80mm
Vijak mašinski M5x15mm
Vijak mašinski M6x80mm
Vijak mašinski 16x70mm C8.8
Vijak Ø 3x35mm
Vijak Ø 4,2x40mm
Vijak Ø 4,2x60mm
Vijak Ø3,9x10mm
Vijak Ø6x80mm sa OK glavom
Vijak sa maticom M18x80mm
Vijak sa ok glavom 5x60mm
Vijak sa ok glavom 8x100mm
Vijak sa ok glavom Ø10
Vijak sa ok glavom Ø12
Vijak sa ok glavom Ø16
kom
1
kom
kom
kom
kom
lit
kom
plet
kom
plet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 119 oд 130
276
277
278
279
280
281
Vijak za drvo 5x40mm
Vijak za drvo 5x50mm
Vijak za drvo 6x120mm
Vijak za drvo 6x50mm
Vijak za salonit Ø8x120mm
Vijk Ø 4,2x50mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
/
УКУПНО:
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ПАРТИЈА 4 – РАСВЕТА
Р.бр Назив добра
Automatski osigurac 20A ETI ili
1 odgovarajuće
2 Fluo armatura 3x36 W sa senilom
3 Fluo cev 16W sa cetiri pina
4 Fluo cev 22W okrugla
5 Fluo cev 26W Fep ili odgovarajuće
6 Fluo cev 6W (panik svetiljka)
7 Fluo cev 8W (panik svetiljka)
Fluo cev za dezinfekciju TUV 30W8 G30T8 G13 L-908.8mm
9 Fluo cevi 18W
10 Fluo cevi 36W
11 Fluo cevi 58W
Foto ozracivac za fototerapiju TL12 20W/52 G13 L-604mm
Fotorelej sa senzorom ,ETI 230V ili
13 odgovarajuće
14 Kugla opal
15 Kugla sa armaturom kosa-prava
16 Nosac fluo cevi G13-26.110 IP65
17 Nosac fluo cevi G13-26.220 IP65
18 Nosac fluo cevi sa starterom
Nosac
fluo
cevi
svetiljke
19 Elektrokovina FSN ili odgovarajuće
20 Nosac fluo cevi za raster svetiljku
21 Nosac startera
22 Panik svetiljka
23 Plafonjera 2xE27 75W
24 Prekidac medjugajtanski
25 Prekidac naizmenicnii
26 Prekidac obicni
27 Prekidac obicni OG
Јед.
мере Кол
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Јед.цена
Износ
без ПДВ
Стопа
ПДВ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 120 oд 130
Укупна цена
са ПДВ
28 Prekidac serijski
29 Prekidac unakrsni
Prigušnica 16w - FEP svetiljka ili
30 odgovarajuće
31 Prigušnica 18W
32 Prigušnica 40 W
33 Prigušnica elektronska 2x18W
34 Prigušnica elektronska 2x36W
35 Prigušnica elektronska 2x58W
36 Prigušnice 125 W
37 Prigušnice 20 W
38 Prigušnice 250 W
39 Prigušnice 58 W
Reflektor MH 150W za spoljnu
40 montažu sa metalhalogenom sijalicom
41 Sijalica 25W E27
42 Sijalica fepova 16 W ili odgovarajuće
43 Sijalica metal-halogena 250W
44 Sijalica signalna-tinjalica
45 Sijalica štedljiva 11W
46 Sijalica štedljiva 20W
47 Sijalica štedljiva E27 23W
48 Sijalice 100 W E 27
49 Sijalice 60 W E27
50 Sijalice 75W E 27
51 Sijalice živine 125 W
52 Sijalice živine 250 W
53 Sijalicno grlo keramicko
54 Starteri S10
55 Starteri S2
Svetiljka "Strela" 1x18 FEP ili
56 odgovarajuće
57 Svetiljka 2x18 antivandal
Svetiljka stubna sa prigušnicom 125W
58 ulicna
59 Svetiljka živina kosa sa šeširom 125W
60 Svetiljke 2x18 W raster ugradna
61 Svetiljke 2x 36 W raster nadgradna
Svetiljke 2x18 sa opalnom kapom
62 ugradna
63 Svetiljke 2x18 W raster nadgradna
Svetiljke 2x36 sa opalnom kapom
64 ugradna
65 Svetiljke 2x36 W raster ugradna
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom
66 nadgradna
Svetiljke 2x58 sa opalnom kapom
67 ugradna
68 Svetiljke 2x58 W raster nadgradna
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 121 oд 130
69 Svetiljke 2x58 W raster ugradna
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom
70 nadgradna
Svetiljke 3x36 sa opalnom kapom
71 ugradna
72 Svetiljke 3x36 W raster nadgradna
73 Svetiljke 3x36 W raster ugradna
Svetiljke 3x58 sa opalnom kapom
74 ugradna
75 Svetiljke 3x58 W raster nadgradna
76 Svetiljke 3x58 W raster ugradna
Svetiljke 4x 36 sa opalnom kapom
77 nadgradna
Svetiljke 4x18 sa opalnom kapom
78 ugradna
79 Svetiljke 4x18 W raster nadgradna
80 Svetiljke 4x18 W raster ugradna
Svetiljke 4x36 sa opalnom kapom
81 ugradna
82 Svetiljke 4x36 W raster nadgradna
83 Svetiljke 4x36 W raster ugradna
Svetiljke 4x58 sa opalnom kapom
84 nadgradna
85 Svetiljke 4x58 W raster nadgradna
86 Svetiljke 4x58 W raster ugradna
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
/
УКУПНО:
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ПАРТИЈА 5 – БАТЕРИЈЕ
Р.бр Назив добра
1 Akumulator 12V 7,2 Ah
Akumulator 12V-18Ah Vrla Sun-light
2 ili odgovarajuće
3 Akumulator 6V /4.2Ah
4 Baterija 1.2 V 1800 mah
5 Baterija 1.2 V 1900 mah
6 Baterija 1.2 V 2100 mah
Baterija 12V 18Ah
,,Vrla" ili
7 odgovarajuće
8 Baterija 14,2V-1300 mAh(punjive)
Baterija 3.5VNiCd Heine X-0299380
9 ili odgovarajuće
10 Baterija 6V 12Ah
Baterija
9V
blok
NiMH
11 200mAh(punjiva)
Јед.
мере Кол
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
1
1
kom
1
Јед.цена
Износ
без ПДВ
Стопа
ПДВ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 122 oд 130
Укупна цена
са ПДВ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Baterija CR-2025
Baterija litijumska CR 2430 3V
Baterija punjiva 1,5 V-2100 mAh
Baterija punjiva 1.2 V, 2100 mAh
Baterija punjiva 1.2V2650 mAh
Baterija punjiva AAA 1,2V 1000
mAh
Baterija punjiva AAA 1.5V 1000mAh
Baterija V392AG3 za toplomere
Baterija za panik svetiljke 6V 4Ah
Baterija za toplomere LR41
Baterija za uklopni sat CLF170H
Baterija-litilumska 3V CR 2032
Baterije 1.2 V 1300 mah, AA
Baterije 1.2V 1200mAh, AA
Baterije 1.5V R14 alkalne
Baterije 1.5V R20 alkalne
Baterije 1.5V R3 alkalne
Baterije 1.5V R6 alkalne
Baterije 1.5V R9 alkalne
Baterije 4.8V 400mAh
Baterije
9V
ekv-Duracell
ili
odgovarajuće
Baterije punjive 1.2V 3000Ah R20
NiMH
Baterije za EKG aparat Aspel Askard
B5
Baterije za EKG aparat Shiler AT 112V1,2 Ah
Baterije za EKG aparat Shiler AT2
12V-2,2Ah
Baterije za EKG Nihon Kohden
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
УКУПНО:
/
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ПАРТИЈА 6 – ИНСТАЛАЦИОНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Р.бр Назив добра
Dozna
4M
1 odgovarajuće
Dozna
5M
2 odgovarajuće
Dozna
7M
3 odgovarajuće
Јед.
мере Кол
Aling
mode
ili
Aling
mode
ili
Aling
mode
ili
kom
1
kom
1
kom
1
Јед.цена
Износ
без ПДВ
Стопа
ПДВ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 123 oд 130
Укупна цена
са ПДВ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Kabl GG-J 3x2.5mm2
Kabl GG-J 3X1.5mm2
Kabl GG-J 5x2,5mm2
Kabl LiYCY 2x1 mm2
Kabl N2XH 3x1,5mm2
Kabl N2XH 3x2,5mm2
Kabl N2XH 5x2,5mm2
Kabl N2XH 5x4mm2
Kabl N2XH 5x6mm2
Kabl PP00 4 x 16mm2
Kabl PP00 3x1,5 mm2
Kabl PP00 3x2.5 mm2
Kabl PP00 5x10mm2
Kabl PP00 5x2,5mm2
Kabl PP00 5x4mm2
Kabl PP-Y 2x1.5mm2
Kabl PP-Y 3x1.5mm2
Kabl PP-Y 3x2,5mm2
Kabl PP-Y 5x1,5 mm2
Kabl PP-Y 5x2.5mm2
Kabl PP-Y 5x6mm2
Kutija PVC razvodna 150x150mm
Kutija PVC razvodna OG
Kutija PVC uzidna 250x220mm
Kutija razvodna dozna Ø60
Kutija za izjednacavanje potencijala
PS90
L ugao za POK 20x20mm
L ugao za POK 40x25mm
Maska slepa 1M Aling mode ili
odgovarajuće
Nosac mehanizma 4M Aling ili
odgovarajuće
Nosac mehanizma 5M Aling ili
odgovarajuće
Nosac mehanizma 7M Aling ili
odgovarajuće
Obujmice Ø16
Okvir 4M beli Aling ili odgovarajuće
Okvir 5M beli Aling ili odgovarajuće
Okvir 7M beli Aling ili odgovarajuće
Osigurac automatski 1 A
Osigurac automatski 10 A
Osigurac automatski 16 A
Osigurac automatski 20 A
Osigurac automatski 25 A
Osigurac automatski 32 A
Osigurac automatski 32 A vezani 3/1
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
m'
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 124 oд 130
47 Osigurac automatski 40 A
48 Pertinaks d-4mm
Podne kanalice LEGRAND 92x20 mm
49 kat. Br. 328.00 ili odgovarajuće
50 POK kanal 16x16 na lepljenje
51 POK kanal 16x16
52 POK kanal 16x16mm (bezhalogeni)
53 POK kanal 16x25
54 POK kanal 16x25 na lepljenje
55 POK kanal 16x25mm (bezhalogeni)
56 POK kanal 20x20 samolepljivi
57 POK kanal 20x20(bezhalogeni)
58 POK kanal 25x25
59 POK kanal 25x25 na lepljenje
60 POK kanal 25x25mm(bezhalogeni)
61 POK kanal 25x40 mm (bezhalogeni)
62 POK kanal 25x40 na lepljenje
63 POK kanal 25x40x2000
64 POK kanal 30x25 samolepljivi
65 POK kanal 40x20 na lepljenje
66 POK kanal 40x40
67 POK kanal 40x40mm (bezhalogeni)
68 POK kanal 40x60
69 POK kanal 60 x 60 mm
70 POK kanal 60x40 na lepljenje
71 POK kanal 60x60(bezhalogeni)
72 POK kanal perforirani 25x25
Prikljucnica 2P+E, 2M Aling, 16A ili
73 odgovarajuće
74 Prikljucnica monofazna
75 Prikljucnica monofazna IP65
76 Prikljucnica monofazna dupla
77 Prikljucnica monofazna OG 230V
78 Prikljucnica RJ-11 uzidna
Prikljucnica RJ-45 1M (kat.6) Aling ili
79 odgovarajuće
Prikljucnica RJ-45 dupla/CAT 6/-,
80 uzidna
81 Prikljucnica trofazna
82 Prkljucnica trofazna OG 400V
83 Šina za automatske osigurace(1m)
84 Šina za osigurace CU RST
85 Spratna tabla od 12 osiguraca
86 Spratna tabla od 24 osiguraca
87 Spratna tabla za 36 osiguraca
88 Traka za uzemljenje 20x3mm
89 Traka za uzemljenje 25x4mm
90 Unutrašnji ugao za POK kanalicu 16x16
kom
m2
1
1
m'
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
kom
m'
kom
kom
m'
m'
m'
m'
kom
m'
m'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
m'
kom
kom
kom
m'
m'
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 125 oд 130
91
92
93
94
Zatega za snop Al 16mm2
Zvono bežicno-elektricno
Zvono elektricno
Zvono za na sinu automatsko
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
НАПОМЕНА:
-
Понуђач је дужан да попуни све колоне.
-
Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
-
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени
-
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
-
Образац структуре цене мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
-
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене (Прилог број 9.) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене (Прилог број 9.).
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 126 oд 130
Прилог број 10.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Изјављујемо да прихватамо да Наручилац реализује регистровану бланко соло меницу на
износ од 5% од укупно понуђене вредности, у случају повлачења или мењања поднете понуде или
одустанка од закључења уговора, у складу са чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Прилог уз ову изјаву:
Регистрована бланко соло меница, менично овлашћење на износ и картон депонованих
потписа.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Прилог број 11.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу на први позив регистровану
бланко соло меницу за добро и благовремено извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности
уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Прилог уз ову изјаву:
Писмо о намерама понуђача да ће доставити регистровану бланко соло меницу, менично
овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 127 oд 130
Прилог бр. 12.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), дајемо
следећу изјаву
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН БРОЈ 14 – 6/15
Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 128 oд 130
Прилог бр. 13.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а сходно
члану 2. став 1. тачка 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр.
29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 6/15.
Предмет:
Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ – ом:
1.
2.
3.
УКУПНО:
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца ,
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
Напомена:
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и
који тражи да му их наручилац надокнади,
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12) ,
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му
надокнади трошкове,
- достављање овог обрасца није обавезно,
- уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац –
трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и
печатом оверити
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
М. П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 129 oд 130
Прилог број 14.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
- НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА –
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"
У КРАЉЕВУ
Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 6/15
Страна 130 oд 130
Download

Konkursna dokumentacija