Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski Kanton
OPĆINA BREZA
Općinski načelnik
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton
MUNICIPALITY OF BREZA
Municipal Mayor
BROJ PROTOKOLA: 02/1-2-14-374/15
BROJ JAVNE NABAVKE: 726-1-3-2-3-1/15
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA NABAVKU RADOVA
IZGRADNJA STAMBENOG KOMPLEKSA ZA ROME (25 STANOVA)
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
(OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD 4 GODINE)
Breza, 27.03.2015.godine
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-060, 032/786-020 centrala, fax:032/786-041,
e-mail:[email protected], www.opcinabreza.com,
SADRŽAJ
A
OPŠTI PODACI........................................................................................................................................ 4
1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU.......................................................................................................... 4
2. PODACI O OSOBI ZADUŽNOJ ZA KONTAKT ......................................................................................... 4
3. POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA SA KOJIM JE UGOVORNI ORGAN U SUKOBU INTERESA . 4
4. REDNI BROJ NABAVKE ............................................................................................................................... 4
5. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE ............................................................................................... 4
B
PODACI O PREDMETU NABAVKE ..................................................................................................... 4
6. OPIS PREDMETA NABAVKE ....................................................................................................................... 4
7. KOLIČINA PREDMETA NABAVKE ......................................................................................................... 5
8.
PODATAK O TOME DA LI SE PREDVIĐA ILI NE ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG
SPORAZUMA:...................................................................................................................................................... 5
9.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .................................................................................................................... 5
10.
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA ........................................................................................................... 5
11.
ROK IZVOĐENJA RADOVA .............................................................................................................. 5
C
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU ............................................................................................................... 5
12.
MINIMALNI USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA: .......................................................... 5
13.
OSTALI USLOVI ZA KVALIFIKACIJU ................................................................................................ 7
D
PODACI O PONUDI ................................................................................................................................ 9
15.
NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE ................................................................................................. 11
16.
DOPUŠTENOST DOSTAVE ALTERNATIVNIH PONUDA ........................................................ 12
17.
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE .................................................................................................... 12
18.
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE.................................................................................... 12
19.
KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA ............................................................................................. 12
20.
ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA ................................................................................................... 15
E
OSTALE INFORMACIJE ..................................................................................................................... 15
22.
MJESTO, DATUM I VRIJEME ZA PRIJEM PONUDA ................................................................ 15
23.
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................. 15
24.
NACRT UGOVORA OSNOVNI ELEMENETI UGOVORA ......................................................... 16
F
OSTALI PODACI .................................................................................................................................. 16
25.
GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA .................................................................. 16
26.
OBILAZAK MJESTA ILI LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA ............................................ 17
27.
PODUGOVARANJE ............................................................................................................................ 17
28.
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU ............................................................................... 17
29.
ROK, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA IZABRANOM PONUĐAČU ............................................ 17
30.
TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE .............................. 18
31.
ISPRAVKA I/ILI IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE, TRAŽENJE POJAŠNJENJA
…………………………………………………………………………………………………………...18
32.
POVJERLJIVOST DOKUMENTACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA ...................................... 19
2
33.
IZMJENA, DOPUNA I POVLAČNJE PONUDA ............................................................................. 19
34.
NEPRIRODNO NISKA PONUĐENA CIJENA ............................................................................... 19
35.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU ....................................................................................................... 20
3
A
OPŠTI PODACI
1. Podaci o ugovornom organu
Ugovorni organ: OPĆINA BREZA
Adresa: Bogumilska br.1
IDB/JIB: 4218189250002
Telefon:032/786-060
Faks: 032/786-041
Web adresa:www.opcina breza.com
e-mail: [email protected]
2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt
Kontakt osoba:Salih Hasanspahić
Telefon: 032/786-060
Faks: 032/786-041
e-mail: [email protected]
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa
Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku
javne nabavke, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4)
i stav (5) Zakona.
4. Redni broj nabavke
Redni broj nabavke je 02/1-2-14-374/15 od 20.03.2015
Referentni broj iz plana nabavki ugovornog organa je broj: 1, stavka III.
5. Podaci o postupku javne nabavke
5.1. Vrsta postupka javne nabavke:
Otvoreni postupak
5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) :
952.000,00 KM
5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci radova:
Okvorni sporazum o nabavci radova
5.4. Period na koji se zaključuje okvirni sporazum
Nakon provedenog postupka javne nabavke Ugovorni organ će zaključiti Okvirni
sporazum o nabavci radova za ugovorni period do 48 (četrdesetosam) mjeseci.
B
PODACI O PREDMETU NABAVKE
6. Opis predmeta nabavke
Predmet ovog postupka je nabavka radova „Izgradnja stambenog kompleksa za
Rome (25 stanova)“, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u
budžetu/finansijskom planu za 2015. godinu.
Oznaka i naziv iz JRJN: 45211341-1
4
7. Količina predmeta nabavke
Količina predmeta nabavke je naveden u Aneksu broj 3 tenderske dokumentacije.
8. Podatak o tome da li se predviđa ili ne zaključivanje okvirnog sporazuma:
Nakon provedenog postupka javne nabavke zaključit će se okvirni sporazum.
Nabavka će se obaviti u fazama.
Okvirni sporazum se zaključuje na period od 48 mjeseci, sa jednim dobavljačem,
član 32. stav 5.
9. Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno specificirane u Aneksu broj 3.
tenderske dokumentacije.Ponuđač je dužan izvršiti radove u skladu sa specifikacijom,
predmjerom radova i uslovima koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
10.
Mjesto izvođenja radova
Breza, Ulica Salke Bešlagića bb.
11.
Rok izvođenja radova
48 mjeseci od od dana potpisivanja ugovora
C
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU
12.
Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača:
12.1
Lična sposobnost – član 45.stav (1) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama
BiH
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :
a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela
organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim
propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja
važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno
u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i
zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili
propisima zemlje u kojoj je registrovan;
d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa
važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uslova lične sposobnosti (član 45.
stav (1) tačke od a) do d)Zakona), dužan je, u ponudi, dostaviti izjavu ovjerenu kod
nadležnog organa (sud, notar ili općina). Ovjerena izjava ne smije biti starija od 15
(petnaest) dana od dana predaje ponude.
Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona, je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije u obliku Aneksa broj 5. Tenderske dokumentacije.
5
- Ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za
kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je
traženo.
- Napominje se da ako ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti
vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem
pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.
- Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera
dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. Zakona.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu
izjavu.
Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan
dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:
a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen
pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju,
prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili
zemlji u kojoj je registrovan;
b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije
predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi
stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je
obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i
Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan
u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi
da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno
osiguranje.
d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih
i indirektnih poreza.
U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno
odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje,
zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu
nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane
obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom
plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude,
ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti
kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.
Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u
momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom .
U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan
dostaviti u roku od 3 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog
postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od
tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora
ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao
lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u
pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.
6
Napomena:
13.
Ponuda se odbija ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio
kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije
početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju
bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida,
nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog
subjekta određene težine u skladu sa članom 45.stav 5 Zakona.
Ostali uslovi za kvalifikaciju
13.1. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – član 46. Zakona:
Dokazi koji se zahtjevaju:
1.
-
-
2.
-
Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim
profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da
obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.
za ponuđače iz BIH: Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46.
Zakona dužan je dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu
nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ove nabavke.
za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara
zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema
važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran
ponuđač.Dokaz se dostavlja kao neovjerena kopija originala, s tim da datum
izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
dostavljanja ponude.
Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova sposobnosti obavljanja
profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona), dužan je, u ponudi, dostaviti Obrazac
Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona, koji je sastavni dio ove tenderske
dokumentacije u obliku Aneksa broj 6. Tenderske dokumentacije. Ovjerena izjava
kod nadležnog organa (sud, notar ili općina) ne smije biti starija od 15 (petnaest)
dana od dana predaje ponude.
Ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova
za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedeni dokument u vezi
sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) i
Obrazac Izjave – Aneks 6. tenderske dokumentacije ili se ne dostavi na način kako
je naprijed traženo.
13.2 .Tehnička i profesionalna sposobnost – član 51. Zakona, tačka a) , b) i e):
Dokazi koji se zahtjevaju:
1.
Popis izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. Stav (2) Zakona, a koji su u vezi sa
predmetnom nabavkom, za perod od posljednje 2 (dvije) godine ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je Ponuđač registrovan, odnosno
počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, minimalne ukupne vrijednosti
radova od 500.000,00 KM (petstohiljada KM) bez PDV-a, koji su u vezi sa
predmetnom nabavkom.
7
2.
Dokaz da Ponuđač ima angažovane u stalnom radnom odnosu, pod Ugovorom o
djelu ili poslovno - tehničkoj saradnji minimalno dva diplomirana inženjera
arhitektonske ili građevinske struke sa najmanje tri godine radnog iskustva
Kao dokaz punuđači su dužni dostaviti izvod iz PIO/MIO iz kojeg se vidi da ima
uposlena dva diplomirana inženjera arhitektonske ili građevinske struke sa
najmanje tri godine radnog iskustva na neodređeno vrijeme, Ugovor o djelu ili drugi
važeći dokument kojim potvrđuje navedeno, ne starije od 1 (jedne) godine.
3.
Dokaz da Ponuđač ima angažovane u stalnom radnom odnosu, pod Ugovorom o
djelu ili poslovno - tehničkoj saradnji minimalno petnaest kvalifikovanih radnika
građevinske, arhitektonske, elektro i mašinske struke.
Kao dokaz punuđači su dužni dostaviti izvod iz PIO/MIO iz kojeg se vidi da ima
uposlene kvalifikovane radnike građevinske, arhitektonske, elektro i mašinske
struke na neodređeno vrijeme, Ugovor o djelu ili drugi važeći dokument kojim
potvrđuje navedeno, ne starije od 1 (jedne) godine.
4.
Dokaz o raspolaganju neophodne opreme za izvođenje predmetnih radova:
a) skip ili odgovarajuća mašina za iskop;
b) kamion-mikser;
c) valjak – nosivosti 8-10 tona ;
d) kamion za prevoz materijala;
e) elevator (za vertikalni transport materijala)
f) zaštitna radna skela (laka fasadna skela 970 m2)
Kao dokaz o raspolaganju neophodne opreme za izvođenje predmetnih radova, ponuđač je
dužan dostaviti listu osnovnih sredstava sa označenim pozicijama traženog osnovnog
sredstva iz koje se vidi da u svom vlasništvu imaju tražena osnovna sredstva ili Ugovor o
najmu sa dokazom Najmodavca iz liste osnovnih sredsava da raspolaže osnovnim
sredstvima sa označenim pozicijama traženog osnovnog sredstva.
1)
Posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa
ponuđača:
U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača:
Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 12.1. (lična sposobnost) i tačkom
13.1.(sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), 13.2. ( Tehnička i
profesionalna sposobnost ) ove tenderske dokumentacije moraju se posebno
dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.
2)
Primjeren rok u kojem je izabrani ponuđač dužan dostaviti dokaze o
kvalificiranosti (u originalu ili ovjerenoj kopijine starijoj od 3 (tri) mjeseca
od dana dostavljanja ponude), nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od
strane ugovornog organa:
Ukoliko se ispune zakonski uslovi, ugovorni organ će obavijestiti sve ponuđače o donošenju
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Primjeren rok u kojem je izabrani ponuđač, shodno
članu 72. stav (3) tačka a) Zakona, dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti iz člana 45. stav (2)
tač. c) i d), člana 46. Zakona, odnosno tačke 12.1. (lična sposobnost), 13.1. (sposobnost obavljanja
profesionalne djelatnosti) ove tenderske dokumentacije, nakon što svi ponuđači budu
8
obaviješteni od strane ugovornog organa iznosi 3 (tri) dana od dana prijema Obavještenja o
rezultatima postupka nabavke.Ukoliko je treći dan roka za prijem dokazao kvalificiranosti
izabranog ponuđača, računajući od dana obaviještenja Ugovornog organa neradni dan (subota,
nedjelja ili međunarodni praznik), zadnji dan za prijem dokaza o kvalificiranosti se prenosi na
sljedeći radni dan Ugovornog organa.
13.3.Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije
Ugovorni organ dužan je odbiti ponudu u ovom postupku javne nabavke ako je ponuđač
sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku
novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju,
odluku ili tok postupka javne nabavke.
Svaki ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu
pismenu izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, da nije nudio mito niti učestvovao i bilo
kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.
Obrazac izjave je sastavni dio ove tenderske dokumentacije (Aneks 7).
D
PODACI O PONUDI
14.
Sadržaj ponude i način pripreme ponude
Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih
jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude
ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne
smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije, član 68.stav (4), tačka i)
Zakona.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Obavezan sadržaj ponude ( u skladu sa članom 58.Zakona):
Ime i sjedište ponuđača a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe
ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe
ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje
ugovora, datum i broj ponude;
Obrazac za ponudu, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu
2 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača;
Obrazac za cijenu ponude, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u
Aneksu 3 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača;
Obrazac povjerljivih informacija ukoliko ih ponuđač ima, sačinjen i popunjen u
skladu sa šemom koja je data u Aneksu 4 tenderske dokumentacije, ovjeren i
potpisan od strane ponuđača;
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. c) i d) Zakona (Lična
sposobnost), sačinjena i popunjena u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 5
tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane nadležnog organa(sud,
notar ili općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude;
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona (Sposobnost obavljanja
profesionalne djelatnosti), sačinjena i popunjena u skladu sa šemom koja je data
u Aneksu 6 tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane nadležnog
organa (sud notar ili općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana
dostavljanja ponude;
9
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Dokument koji dokazuje sposobnost ponuđača za obavljanja profesionalne
djelatnosti, neovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne
može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude,
(detaljno opisan u tenderskoj dokumentaciji);
Obrazac pismene izjave iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni
glasnik BiH“ broj 39/14), sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u
Aneksu 7 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača i
nadležnog organa (sud, notar ili općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana
dostavljanja ponude, Aneks 7;
Obrazac izjave o dostavi bankovne garancije za uredno izvršenje Ugovora,
sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 8 tenderske
dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača;
Obrazac izjave o podugovaranju, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je
data u Aneksu 9 tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane
ponuđača;
Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, sačinjen
i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 10 tenderske dokumentacije,
ovjeren i potpisan od strane ponuđača. U slučaju da ponuđač uživa preferencijalni
tretman domaćeg, obavezan je uz Obrazac izjave dostaviti dokument odnosno
uvjerenje od strane Vanjskotrgovinske komore BiH ili druge nadležne privredne
komore kojom potvrđuje preferencijalni tretman u formi originala ili ovjerene
kopije od strane nadležne institucije, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana
dostavljanja ponude.U slučaju da ponuđač izjavi da ne uživa preferencijalni
tretman domaćeg, na ponudu istog se neće primjenjivati cjenovni preferencijalni
tretman, isključivo u svrhu poređenja ponuda.
Dokaz da Ponuđač ima angažovane u stalnom radnom odnosu, pod Ugovorom o
djelu ili poslovno - tehničkoj saradnji minimalno 2 (dva) diplomirana inženjera
arhitektonske ili građevinske struke sa najmanje tri godine radnog iskustva.
Dokaz da ponuđač ima angažovane u stalnom radnom odnosu, pod ugovorom o
djelu ili poslovno - tehničkoj saradnji minimalno petnaest kvalifikovanih radnika
građevinske, arhitektonske, elektro i mašinske struke.
Dokaz o raspolaganju neophodne opreme za izvođenje predmetnih radova
(detaljno opisan u tenderskoj dokumentaciji).
Popunjen nacrt ugovora u skladu sa tačkom 24. Ove tenderske dokumentacije,
Aneks 13.
Popunjen nacrt okvirnog sporazuma u skladu sa tačkom 24. Ove tenderske
dokumentacije, Aneks 14.
Napomena:
Ponuđač je dužan dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude na
način kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji.
2)
Način izrade ponude
1.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih
okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje
u dva ili više dijelova.
Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili
umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude
numerirane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.) Pod čvrstim
2.
10
3.
4.
5.
6.
7.
uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana
jamstvenikom.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način
da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl.
koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude
kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u
sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.
Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da
svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice
kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge
koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu
dodatno.
Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi
ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se
smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od
karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovoj
tenderskoj dokumentaciji.
Ugovorni organ od ponuđača zahtijeva da dostave i jednu kopiju ponude.Kopija
ponude se dostavlja zajedno sa originalnom ponudom.
U tom slučaju se jasno naznačava „ORIGINAL“ i „KOPIJA“ ponude.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
3)
Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude
1.
Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu
ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s
obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od
svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s
obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju
neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.
2.
3.
15.
Način dostavljanja ponude
1.
Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom
organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji (tačka 1.), do datuma i
vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve
ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve,
neotvorene će biti vraćene ponuđaču.
2.
Ponuđači će u zatvorenim kovertama dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu
kopiju ponude na kojima će čitko napisati :“ORIGINAL PONUDA“ i „KOPIJA
PONUDE“.
Original i kopija ponude dostavljaju se u jednoj zatvorenoj koverti.
3.
Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu
11
ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte,
mora biti navedenoi naznačeno:
a) naziv i adresa ugovornog organa,
b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
c) evidencijski broj nabavke,
d) naziv predmeta nabavke na koje se ponuda odnosi,
e) naznaka "NE OTVARAJ".
Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće:
Naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača.
Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu.
16.
Dopuštenost dostave alternativnih ponuda
Nije dopušteno dostavljanje alternativne ponude.
17.
Obrazac za cijenu ponude
Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u
prilogu tenderske dokumentacije u skladu sa svim podacima koji su definisani
Aneksima.U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac za cijenu ponude,
njegova ponuda će biti odbačena.
18.
1.
Način određivanja cijene ponude
Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude
piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i
slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.
U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi
troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u
obrascu za cijenu ponude. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je
posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.
Ponuđač se obavezuje na nepromjenljivost ponuđenih cijena tokom cijelog
ugovornog perioda.
Ako ponuđač nije u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za
dostavljanje ponuda, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na
dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom
za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za
upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno.
Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za
svakog člana grupe ponuđača, uz obaveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je
ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom.
2.
3.
4.
5.
19.
Kriterij za dodjelu ugovora
Kriterij za dodjelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“, ponude
koja ispunjava sve zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji.
12
OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.
Kriterij za dodjelu ugovora, u skladu sa članom 64. Zakona, jeste ekonomski najpovoljnija
ponuda sa sljedećim potkriterijima koji se vrednuju sa relativnim učešćem, kao i razrađenom
metodologijom za vrednovanje ponuda i to:
ukupna cijena ponude
garantni rok na izvedene radove
rok izvođenja radova
rok plaćanja
maksimalno 50 %
maksimalno 10 %
maksimalno 20 %
maksimalno 20 %
Ponude ponuđača koje ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije ocjenjivat de se u skladu
sa sljededom formulom:
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.
Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: A = B+C+D+E
Pri čemu je:
A – ukupan broj bodova
B – broj bodova koji je dobio dobavljač za ukupnu cijenu ponude
C – broj bodova koje je dobavljač dobio za garantni rok na izvedene radove
D –broj bodova koje je dobavljač dobio za rok izvođenja radova
E – broj bodova koji je dobio dobavljač za rok plaćanja
1. Cijena (B)
Maksimalan broj bodova (50) bodova će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio
najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze i eventualni popust ).
Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj
formuli:
B=Blx50/Bt
Pri čemu je:
B – broj bodova koji je dobavljač dobio za ukupnu cijenu ponude
Bl – najniža ukupna cijena koja je ponuđena u postupku nabavke
Bt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
[50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio
najnižu ukupnu cijenu ponude
13
2.
Garantni rok na izvedene radove ( u mjesecima) (C)
Vremenski period koji je dobavljač ponudio za garanciju – maksimalno [10]
bodova.
Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti dobavljaču koji ponudi najduži
garancijski period (u mjesecima), dok će drugi dobavljači dobiti manji broj
bodova u skladu sa slijedećom formulom:
C=Ct x 10/Cl
Pri čemu je:
C-broj bodova koji je dodjeljen dobavljaču za ponuđeni garancijski period
Ct – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje
Cl – najduži ponuđeni garancijski period
[10] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najduži
garancijski period
3. Rok izvođenja radova ( u danima ) (D)
Vremenski period koji je dobavljač ponudio za rok izvođenja radova –
maksimalno [20] bodova.Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti dobavljaču
koji ponudi najkraći period izvođenja radova (u danima),dok će drugi dobavljači
dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:
D=Dt x 20/Dl
Pri čemu je:
D-broj bodova koji je dodjeljen dobavljaču za ponuđeni rok izvođenja
radova
Dl – rok izvođenja radova ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje
Dt – najkraći ponuđeni period izvođenja radova
[20] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najkraći
period izvođenja radova u danima
4.
Rok plaćanja
Maksimalan broj bodova (20) će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najduži
rok plaćanja poslije izvođenja radova (u danima), dok će drugi dobavljači koji
ponude kraći rok plaćanja (u danima) dobiti manji broj bodova u skladu sa
slijedećom formulom:
14
E=Et x 20/El
Pri čemu je:
E - broj bodova koji je dodjeljen dobavljaču za ponuđeni rok plaćanja
Et – rok plaćanja ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje
El – najduži ponuđeni rok plaćanja
[20] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najduži rok
plaćanja (u danima)
20.
1.
2.
21.
Zahtjevi po pitanju jezika
Ponuda, svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i
Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i
Hercegovini.
Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti
napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj
trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja
na jezik na kojem je napisana ponuda.
Period važenja ponude
Ponude moraju važiti u trajanju od 120 (stodvadeset) dana, računajući od isteka
roka za podnošenje ponuda.
Ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača produženje važenja ponude u
skladu sa članom 60. Zakona o javnim nabavkama.
E
OSTALE INFORMACIJE
22.
Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda
Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 15. ove tenderske
dokumentacije na sljedeću adresu:
Ugovorni organ:
OPĆINA BREZA
Ulica i broj:
Bogumilska br.1, 71370 Breza
Soba broj:
ŠALTER SALA ( PRIJEM PODNESAKA)
Datum:
20.04.2015.godine
Vrijeme do kada se primaju ponude:
12,00 sati.
Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene
ponuđačima.
Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do
krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.
23.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda će se održati:
Ugovorni organ: : OPĆINA BREZA
Ulica i broj:
Bogumilska br.1, 71370 Breza
Soba broj:
SALA ZA SASTANKE
Datum:
20.04.2015.godine
15
Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 13 sati.
Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda u prisustvu dobavljača koji žele
prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovlaštenja.
Na javnom otvaranju prisutnim ponuđačima će se saopćiti sljedeći podaci:
naziv ponuđača,
ukupna cijena,
popust naveden u ponudi,
podkriterijumi.
24.
Nacrt ugovora osnovni elemeneti ugovora
Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora i okvirnog sporazuma, u koji
su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu
dostaviti Nacrt ugovora i Nacrt okvirnog u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te
parafirati sve listove Nacrta ugovora i Nacrta okvirnog sporazuma.
F
OSTALI PODACI
25.
Garancija za uredno izvršenje ugovora
Ugovorni organ će od ponuđača, koji je izabran kao najpovoljniji, tražiti da dostavi
garanciju za uredno izvršenje ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana
zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, u obliku bezuslovne bankarske
garancije, u iznosu od 3% od vrijednosti ugovora, prema obrascu koji je sastavni dio ove
tenderske dokuentacije ( Aneks 8) ili prema odgovarajućem obrascu banke.
Period važenja garancije za uredno izvršenje ugovora obuhvata period rok izvršenja
ugovorenih obaveza + 30 dana od potpisivanja ugovora plus šest mjeseci.
Garancija za uredno izvršenje ugovora se predaje u roku od 7 dana od dana zaključivanja
ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje
ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni
organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom.
25.1. Način dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora
Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni
na koji način oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može
naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan
način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni
organ, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim. Ukoliko ne nastupi nijedan
od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora,
ugovorni organ vrši povrat dokumenta, ili sredstava koji predstavljaju garanciju za
dobro izvršenje posla prema uslovima iz ugovora
16
26.
Obilazak mjesta ili lokacije za izvođenje radova
Obilazak lokacije i uvid u Projektnu dokumentaciju će se izvršiti dana 07.04.2015.godine
u 12,00 sati.
Kontakt osoba za obilazak je gđa Rašida Mušanović.
Svi zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka
mjesta ili lokacije faks ugovornog organa broj 032/786-041 do dana 07.04.2015.godine
do 12 sati.
Ponuđači koji nisu obišli mjesto ili lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi, mogu dostaviti
ponude u roku utvrđenom tenderskom dokumentacijom.
27.
Podugovaranje
U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču,
mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne
mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje
podugovaraču.
Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego
uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za
uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.
Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je
izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije
dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i
utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a).
U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani
ponuđač.
28.
Rok za donošenje odluke o izboru
Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u
postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana
isteka važenja ponude.
Ugovorni organ će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u
postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja
odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili
neposredno.
29.
Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču
Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđno direktno
plaćanje podugovaraču) će se vršiti u roku prema Izjavi najpovoljnijeg ponuđača – Aneks
2 za realizovani ugovor, na žiro račun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je
dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.
17
G
DODATNE INFORMACIJE
30.
Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije
Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Krajni rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključeno sa 10.04.2015.godine
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
a) na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje
ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i
vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku
dokumntaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli,
smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se
odbaciti kao nedopuštena; ili
b) u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 1. tenderske
dokumentacije, najkasnije do 10.04.2015.godine; ili
c) putem pošte sa plaćanjem pouzećem.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM .Ponuđači su
dužni uz svoju ponudu dostaviti dokaz o uplati naknade za tendersku
dokumentaciju, osim u slučaju iz tačke 32. Odredbe a) ove tenderske
dokumentacije.
Uplatu novčane naknade za tendersku dokumentaciju Ponuđači trebaju uplatiti na:
DEPOZITNI RAČUN OPĆINE BREZA
BROJ: 3380002211633634 – UNICREDIT BANKA
VRSTA PRIHODA:722 135
Šifra općine: 016
Svi zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije
otkupa.Na pismeni zahtjev zainteresiranog ponuđača, ugovorni organ će omogućiti uvid
u tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. Stav (5) zakona.
31.
Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja
Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje
ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev
privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi,
izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije će
obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku
dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tački 32. tenderske dokumentacije.
U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude
zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim
izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.
U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će
obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan
od načina iz tačke 32. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće
18
navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se
može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda.
Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za
podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.
32.
Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata
Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni
su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci
smatraju povjerljivim.
Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:
ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi
poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa
zahtjevima iz tehničke specifikacije;
dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).
33.
Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda
Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to
da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 15. tenderske
dokumentacije, i to:
- Naziv ugovornog organa
- Adresa ugovornog organa (ulica i broj)
- Naziv predmetne nabavke
- Evidencijski broj nabavke
- IZMJENA/DOPUNA PONUDE
- Naznaka „NE OTVARAJ“
Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača
Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da
dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke
i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.
Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem
ponuda.
34.
Neprirodno niska ponuđena cijena
U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude,
ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme
modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te
zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.
Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni
organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.
19
U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se
ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti izvšiti radove po toj cijeni,
takvu ponudu može odbiti.
35.
Pouka o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10
dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.
PRILOZI:
Sljedeći Aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
Aneks 4
Aneks 5
Aneks 6
Aneks7
Aneks 8
Aneks 9
Aneks 10
Aneks 11
Aneks 12
Aneks 13
Aneks 14
Obavještenje o nabavci
Obrazac za ponudu
Obrazac za cijenu ponude
Tehnički opis
Obrazac povjerljivih informacija
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke od a) do d) Zakona
o javnim nabavkama BiH (Lična sposobnost)
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
(Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti)
Pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni
glasnik BiH“ broj 39/14)
Obrazac izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora
Obrazac izjave o podugovaranju
Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg
Lista radova iz predmetne oblasti
Opis opreme, vozila i strojeva
Nacrt ugovora
Nacrt okvirnog sporazuma
20
ANEKS 1
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
726-1-3-2-3-1/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv
OPDINSKI NAČELNIK BREZA
IDB/JIB
4218189250002
Kontakt osoba
Jasmina Došlid
Adresa
Bogumilska br.1
Poštanski broj
71370 Breza (bhp sa)
Opdina/Grad
Breza
Telefon
(032) 786-060
Faks
(032) 786-041
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.opcinabreza.com
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešde
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
21
Opdinski nivo (FBIH),Breza
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski
radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima de se zaključiti okvirni sporazum
Jedan ponuđač
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
48 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
952000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25 stanova)
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25 stanova)
22
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Glavni predmet
Kod
45211341-1
Opis
Građevinski radovi na stanovima
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaden Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Aneks 3.tenderske dokumentacije
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Breza, ulica Salke Bešlagida bb
II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i pladanja ili upudivanje na odgovarajude propise
Finansiranje de se vršiti od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a pladanje de se vršiti
preko računa Budžeta Opdine Breza.
III 4. Ograničenja za učešde
23
Obavezni uslovi za učešde iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno
u tenderskoj dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
u skladu sa članom 46.ZJN Dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
u skladu sa članom 51.ZJN Dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
Da
III 9.a-1. Uputa na odgovarajudi zakon, drugi propis ili upravnu odredbu
Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona broj 1/14
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje
radova
Da
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 2.a. Potkriteriji
R.B
r.
Naziv
24
U
č
e
š
d
e
1
Rok pladanja ( u danima)
2
Rok izvođenja radova (u danima)
3
Cijena
4
Garancija (u mjesecima)
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
%
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
10.4.2015.
IV 3.c. Novčana naknada
Da
IV 3.c-1. Iznos novčane naknade
50,00
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešde
Datum i vrijeme
2
0
2,
00
5,
00
01
,0
0%
0
,0
%
0
0%
20.4.2015. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme
20.4.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto
Kao pod I 1.
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
25
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.Uplata naknade za tendersku
dokumentaciju može se izvršiti na DEPOZITNI RAČUN OPDINE BREZA broj:3380002211633634, vreta
prihoda:722135, šifra opdine:016, UniCredit Bank d.d.Sarajevo, uz naznaku "Naknada za tendersku
dokumentaciju". Ponuđači koji tendersku dokumentaciju preuzmu lično kod Ugovornog organa ili
istu zatraže putem pošte, obavezni su dostaviti dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju.
Pomoćnik načelnika
Salih Hasanspahić
26
ANEKS 2
OBRAZAC ZA PONUDU
Evidencioni broj 02/1-2-14-374/15
Broj obavještenja sa Portala JN726-1-3-2-3-1/15 od dana 27.03.2015.godine.
UGOVORNI ORGAN:
OPĆINA BREZA , Ul.Bogumilska br.1, 71370 BREZA
PONUĐAČ (upisati podatke)
Naziv i sjedište ponuđača
Adresa
IDB/JIB ili nacionalni
identifikacijski broj prema
zemlji sjedišta privrednog
subjekta
Broj žiro računa
Da li je ponuđač u sistemu
PDV-a
Adresa za dostavu pošte
* Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe
ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je
predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača.
Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.
KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
27
IZJAVA PONUĐAČA
*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe
ponuđača ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom.
U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj
obavještenja o nabavci 726-1-3-2-3-1/15 sa Portala javnih nabavki od dana 27.03.2015.
godine,dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:
1.
2.
U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. 02/1-2-14-374/15, ovom
izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u
skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim
rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
CIJENA PONUDE (obavezno popuniti):
Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) iznosi:
___________________________________ KM, slovima __________________________________________________
Popust iznosi:
__________________%, slovima_____________________________________________________________________
Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) i sa uključenim popustom iznosi:
____________________________________ KM, slovima_________________________________________________
PDV (17%) iznosi:
_____________________________________ KM, slovima ________________________________________________
Ukupna cijena naše ponude (sa PDV-om) iznosi:
______________________________________ KM, slovima _______________________________________________
PODKRITERIJI ( obavezno popuniti):
1.Ukupna cijena ponude _________________________________________________ KM.
Slovima:__________________________________________________________________ KM
Popunjava ponuđač:bruto cijena (uključujući i sve indirektne poreze i eventualni popust )
28
2.Garantni rok na izvedene radove ____________ _____________________________
Slovima:___________________________________________________________ mjeseci.
/Popunjava ponuđač: u broju mjeseci/
mjeseci.
3.Rok izvođenja radova _______________________ _____________________________dana.
Slovima:__________________________________________________________________________dana.
/Popunjava ponuđač: u broju dana/
4.Rok plaćanja
__________________________________________________ dana.
Slovima:________________________________________________________________ dana.
/Popunjava ponuđač: u broju dana/
U prilogu se nalazi i Obrazac za cijenu naše ponude – Aneks 3, koji je popunjen u skladu sa
zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za
cijenu ponude – Aneks 3, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude- Aneks 3,tenderske
dokumentacije.
Naša ponuda važi_____________dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, odnosno
do______________.2015. godine.
Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, sposobnosti obavljanja
profesionalne djelatnostite tehničke i profesionalne sposobnosti, u roku koji je utvrđen, a što
potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.
b) dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske
dokumentacije.
Ime i prezime osobe koja je
m.p.
ovlaštena da predstavlja ponuđača
Potpis ovlaštene osobe
___________________________
_________________________________________
(štampanim slovima)
Mjesto i datum:__________________________________________
29
Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:
Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivima istih
Redni
Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa sa nazivima istih
broj
30
Stranica
Broj
broj:
stranica
31
Aneks 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI
Naziv ponuđača ...............................
I.
Ponuda br.
..................................
Datum:
................................
GRAĐEVINSKI RADOVI
01. ZEMLJANI RADOVI
Dubina iskopa temelja je pretpostavljena.
Prije početka izvođenja radova potrebno je uraditi geodetsko i geološko snimanje lokacije.
Redn
i
broj
Opis stavke
Jedinica
mjere
Količina
Jedinična
cijena
bez PDV-a
(KM)
Ukupna cijena
bez PDV-a
(KM)
1.1.
Mašinski otkop površinskog sloja zemlje – humusa u sloju debljine 20 cm. Cijenom je
obuhvaden i odvoz zemlje na deponiju. Obračun se vrši po m3 zemlje.
m3
113,20
1.2.
Široki otkop u zemljištu III kategorije do dubine od 130cm sa odlaganjem zemlje na gradilištu.
m3
1.3.
736,00
Iskop zemlje III kategorije za temeljne trake visine 0,5m. Cijenom obuhvaden i utovar zemlje
u kamion i prijevoz na deponiju.
Temeljne trake dimenzija
60x50cm
m3
75,20
32
1.4.
Nasipanje, razastiranje i nabijanje postojede zemlje do potrebne zbijenosti oko nadtemeljnih
zidova.
m3
1.5.
670,00
Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i nabijanje šljunka u sloju 20 cm ispod ploče poda
prizemlja.
m3
1.6.
113,20
STAVKE PO ELABORATU O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM I GEOMEHANIČKIM
KARAKTERISTIKAMA TLA
Iskop zemlje III kategorije ispod temeljnih traka , do kote nosivog tla, po elaboratu. Cijenom
obuhvaden i utovar zemlje u kamion i prijevoz na deponiju. Ikop vršiti u visini 30cm, širini
1,0m, a dužini koja odgovara dužini temeljnih traka, l=250,66m.
250,66x0,50x1,0=
m3
125,33
Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i nabijanje nosivog tamponskog materijala, do
potrebne zbijenosti, odnosno traženog modula stišljivosti, u sloju 30 cm, ispod temeljnih
traka.
(250,66x0,50x1,0)x1,3=
m3
162,93
01. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
02. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
2.1.
33
Betoniranje ab temeljnih traka betonom MB 30 u iskopanom zemljištu bez oplate.
Temeljne trake dimenzija
60x50cm
m3
75,20
2.2.
Betoniranje ab nadtemeljnih zidova debljine 25cm za vanjske i 20 unutrašnje zidove betonom
MB 30 u dvostranoj oplati, sa 9,20m2 oplate na 1m3 betona.
Visina nadtemeljnih zidova iznosi
160cm
m3
65,20
2.3.
Betoniranje ab ploče poda na podlozi od šljunka betonom MB 20 sa zaglađivanjem površine.
Ploča debljine 20cm
m2
536,00
Ploča debljine 15cm
m2
9,00
2.4.
Betoniranje ab zidova betonom MB 30 u dvostranoj oplati, sa izradom potrebne oplate svih
otvora u zidovima. Zidovi sa 9 m2 oplate na 1 m3 betona.
2.5.
Ab zid 20cm debljine (unutrašnji
zidovi)
m3
182,40
Ab zid 25cm debljine (vanjski
zidovi)
m3
70,50
Betoniranje ab krovnih nadzidaka betonom MB 30 u dvostranoj oplati. Nadzidci sa 20m2
34
oplate na 1m3 betona.
Nadzidak dimenzija 0,25x1,0m
m3
17,30
2.6.
Betoniranje ab nadzidaka na terasi, nadstrešnici i ulaznom stepenišnom prostoru betonom
MB 30 u dvostranoj oplati. Nadzidci sa 20 m2 oplate na 1 m3 betona.
m3
2.7.
1,90
Betoniranje pravougaonih ab stupova betonom MB 30 u oplati sa 13 m2 oplate na 1 m3
betona.
Stub dimenzija 20x25cm
m3
0,50
2.8.
Betoniranje ravnih ab greda betonom MB 30 u oplati, sa 11,00 m2 oplate na 1 m3 betona
Ravne ab grede dimenzija
25x50cm
m3
20,60
Ravne ab grede dimenzija
20x50cm
m3
2,50
2.9.
Betoniranje ravne ab stropne ploče i ploče podesta betonom MB 30 u oplati. U jediničnu
cijenu uključena je i izrada i postavljanje oplate svih potrebnih otvora u ploči.
Ploča debljine 20cm
m2
1542,80
35
2.10.
Betoniranje ravne ab ploče međupodesta betonom MB 30 u oplati.
Ploča debljine 20cm
m2
15,00
2.11.
Betoniranje monolitnih ab stepenica betonom MB 30 u oplati, sa 14,90 m2 oplate na 1 m3
betona.
Površina stepeništa u tlocrtnoj
projekciji
m3
30,00
2.12.
Nabavka, dovoz, čišdenje, sječenje, savijanje i ugrađivanje armature.
Armatura od rebrastog čelika BSt
500 - s
kg
25746,57
Armatura od zavarenih
armaturnih mreža BSt 500 - M
kg
46232,18
02. UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
03. ZIDARSKI RADOVI
3.1.
Zidanje fasadnih zidova i parapeta šupljim opečnim blokovima u produžnom cementnom
malteru M5.
Zidovi debljine 25 cm
m2
340,80
36
3.2.
Zidanje unutrašnjih zidova šupljim opečnim blokovima u produžnom cementnom malteru M
5. U jediničnu cijenu uključena je i izrada armirano betonskih nadvratnika od betona MB 30
komplet sa nabavkom i ugrađivanjem potrebne armature.
Unutrašnji zid debljine 25cm
m2
10,00
Unutrašnji pregradni zid debljine
12cm
m2
143,20
3.3.
Zidanje unutrašnjih obložnih zidova punom opekom debljine 7 cm u cementnom malteru 1:3.
Oblagaju se dimnjaci, ventilacije i dijelovi namjenjeni provođenju vodoinstalacija uz ab nosive
zidove.
Obložni zid debljine 7cm
m2
54,00
3.4.
Grubo i fino malterisanje unutrašnjih zidova produžno cementnim malterom 1:3:9 sa
prethodnim špricanjem rijetkim cementnim malterom 1:3 (mogude mašinsko malterisanje)
m2
3.998,80
3.5.
Grubo i fino malterisanje podgleda unutrašnje ravne armirano betonske stropne ploče
produžno cementnim malterom 1:3:9 sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim
malterom 1:3 (mogude mašinsko malterisanje)
m2
1.243,80
37
3.6.
Grubo i fino malterisanje podgleda unutrašnje ravne armirano betonske ploče podesta,
međupodesta, vjetrobrana, nadstrešnice i stepenišnog prostora produžno cementnim
malterom 1:3:9 sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim malterom 1:3 (mogude
mašinsko malterisanje)
m2
95,50
3.7.
Grubo i fino malterisanje unutrašnjih ravnih armirano betonskih greda produžno cementnim
malterom 1:3:9 sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim malterom 1:3 (mogude
mašinsko malterisanje)
m2
28,00
3.8.
Grubo i fino malterisanje podgleda unutrašnje kose armirano betonske ploče stepeništa
produžno cementnim malterom 1:3:9 sa prethodnim špricanjem rijetkim cementnim
malterom 1:3 (mogude mašinsko malterisanje)
m2
30,00
3.9.
Nabavka, doprema i ugrađivanje dimnjaka, vanjske mjere 32x32 cm sa dimnjačkim otvorom fi
14cm. Dimnjak izvesti i sastave obraditi u svemu po uputstvu proDobavljača. U jediničnu
cijenu uključeni su svi radovi potrebni za normalno funkcionisanje sa svim fazonskim
komadima za ugradnju priključaka rozetni i dimnjačkih vratašca te spojnog materijala i
distancionih rozetni. Obračun po 1 m1 izvedenog dimnjaka.
Dimnjak 32x32cm sa otvorom
fi14cm
ml
420,00
38
3.10.
Nabavka, doprema i ugrađivanje montažnih završnih kapa za dimnjake. Sastave izvesti i
obraditi u svemu po uputstvu odabranog proDobavljača. U jediničnu cijenu uključeni su svi
radovi potrebni za normalno funkcioniranje sa svim fazonskim komadima za ugradnju.
Završne kape se izrađuju kao zajedničke za dva do tri dimnjaka monitirana jedan do drugog
od različitih etaža.
a. Dva dimnjaka ukupne dim
32x64cm obloženi termofasadom
kom
2
b. Tri dimjaka ukupne dim
32x96cm obloženi termofasadom
kom
13
3.11.
Nabavka, doprema i ugrađivanje montažnih pojedinačnih uspravnih ventilacionih kanala za
ventilaciju kupatila. Sastave izvesti i obraditi u svemu po uputstvu odabranog proDobavljača.
U jediničnu cijenu uključeni su svi radovi potrebni za normalno funkcioniranje sa svim
fazonskim komadima za ugradnju.
a.
Jednokanalni L1 dim 20x15cm ml
36,40
b.
dvokanalni L2 dim 20x27cm
ml
22,40
c.
trokanalni L3 dim 20x39cm
ml
16,80
3.12.
Nabavka, doprema i ugrađivanje montažnih završnih kapa za ventilacione kanale. Sastave
izvesti i obraditi u svemu po uputstvu odabranog proDobavljača. U jediničnu cijenu uključeni
su svi radovi potrebni za normalno funkcioniranje sa svim fazonskim komadima za ugradnju.
a. Jednokanalne ventilacije dim
20x15cm obložene termofasadom
kom
4
b. Dvokanalne ventilacije dim
20x27cm obložene termofasadom
kom
1
39
c. Trokanalne ventilacije dim
20x39cm obložene termofasadom
kom
6
03. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
04. TESARSKI RADOVI
NAPOMENA : U JEDINIČNE CIJENE SVIH TESARSKIH RADOVA UKLJUČENA JE I IZRADA
ZAŠTITNOG PREMAZA PROTIV GLJIVICA I INSEKATA.
4.1.
Izrada, montaža i demontaža lake fasadne skele.
m2
970,00
4.2.
Izrada i ugrađivanje drvene krovne konstrukcije od rezane čamove građe II klase. U jediničnu
cijenu uključena je i izrada i miniziranje potrebnog okova kao i sidrenje krova za armirano
betonske serklaže, te eventualna vekslovanja uz prodore dimnjaka i ventilacija.
Tlocrtna projekcija krovišta
m2
525,10
4.3.
Blanjanje vidljive površine rogova na strehi sa izradom zaštitnog premaza podgleda
sadolinom tri puta.
Tlocrtna projekcija strehe
m2
91,10
4.4.
Izrada opšava po rogovima odozgo prvoklasnom blanjanom daskom od smrče sastavljenom
na pero i žljeb debljine 24 mm. Ovaj opšav se postavlja na dijelu strehe. U jediničnu cijenu
uključena je i izrada zaštitnog premaza podgleda sadolinom tri puta.
40
m2
91,1
4.5.
Nabavka i postavljanje paropropusne – vodoodbojne folije Tyvek (100 % HDPE folija) na
krovu.
Stvarna površina krova
m2
630,00
4.6.
Jednostruko letvisanje krova letvama 5x3cm za pokrivanje falcovanim plastificiranim limom –
klik klak na razmaku od 0,4m.
Stvarna površina krova bez dijela
površine iznad strehe
m2
538,00
4.7.
Izrada čeone daske po čelu rogova horizontalno, prvoklasnom blanjanom daskom od smrče
presjeka 200x25mm. U jediničnu cijenu uključena je i izrada zaštite premazom sadolinom tri
puta.
ml
75,60
04. UKUPNO TESARSKI RADOVI
II.
ZAVRŠNI RADOVI
05. IZOLATERSKI RADOVI
5.1.
41
Izrada toplinske i zvučne izolacije podova od mineralne vune za drene podove i ekstrudiranog
polistirola za podove od keramike. U jediničnu cijenu uključeno je i postavljanje traka od
polistirola debljine 1 cm u visini podne obloge tako da se dobije plivajudi pod, kao i
postavljanje jednog sloja polietilenske folije iznad ploča.
Mineralna vuna debljine 5cm
(drveni podovi)
m2
1.228,40
Ekstrudirani polistirol debljine
4cm (podovi od keramike)
m2
369,60
5.2.
Izrada toplinske i zvučne izolacije poda potkrovlja od mineralne vune i postavljanje sloja
polietilenske folije ispod i iznad izolacije.
Mineralna vuna debljine 10cm
m2
481,70
5.3.
Izrada hidroizolacije na ab ploči poda prizemlja sa jednom izolacionom trakom za varenje T40, sa varenjem i preklopima od 10cm i prethodnom izradom jednog hladnog premaza
bitulitom i jednog vrudeg premaza bitumenom.
m2
550,20
5.4.
Izrada horizontalne izolacije ab zidova i stupova protiv vlage presjecanjem zidova i stupova
vodonepropusnim malterom debljine 3cm (2x1,5cm) sa prepustima po 20cm van zida na
horizontalnoj ili vertikalnoj površini sa izradom odgovarajude zaštite armature. Izolaciju sika
malterom izvesti u svemu po uputstvu proDobavljača sika maltera.
m2
65,0
42
5.5.
Izrada hidroizolacije podova sanitarnih čvorova na stropnoj ploči sa dvije izolacione trake za
varenje T-40 sa varenjem preklopa i podizanjem uz zidove visine 15cm. (Biverplast ili sl.). Uz
cijevi instalacija podidi trake do gornje površine poda i variti za cijevi. Obračun po 1m2
izvedene površine uključujudi i površinu vertikalnog dijela.
m2
105,60
05. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
06. FASADERSKI RADOVI
6.1.
Izrada toplinske zaštite zidova fasade fasadnim izolacionim pločama sa preklopom od
ekspandiranog polistirola debljine 8 cm. Ploče se postavljaju lijepljenjem ploča na zidove i
dodatnim sidrenjem udarnim vijcima sa najmanje 2 komada sidra po 1 ploči, postavljanjem
zaštitnika na uglovima zidova i špaleta, izradom odgovarajudeg maltera u dva sloja,
postavljanjem mreže za armiranje, te izradom potrebnog prednamaza preko drugog sloja
maltera. Fasadu izvesti u svemu po uputstvu odabranog prDobavljača.Završna obrada fasade
na pojedinim dijelovim istočne fasade se razlikuje po boji, a sve prema priloženim nacrtima i
sa nijansama po izboru projektanta.
Završna obrada fasade u tamno
sivoj boji
m2
44,00
Završna obrada fasade u svijetlo
sivoj boji
m2
682,00
6.2.
Izrada toplinske zaštite dijelova fasade fasadnim izolacionim pločama sa preklopom od
ekspandiranog polistirola EPS - F debljine 6 cm. Ploče se postavljaju lijepljenjem ploča na
zidove i dodatnim sidrenjem udarnim vijcima sa najmanje 2 komada sidra po 1 ploči,
postavljanjem zaštitnika na uglovima, izradom odgovarajudeg maltera u dva sloja,
postavljanjem mreže za armiranje, te izradom potrebnog prednamaza preko drugog sloja
maltera. Fasadu izvesti u svemu po uputstvu odabranog prDobavljača. Završna obrada fasade
na pojedinim dijelovim istočne fasade se razlikuje po boji, a sve prema priloženim nacrtima i
sa nijansama po izboru projektanta.
43
Unutrašnje strane zidova ograde
terase i ulazne partije
m2
11,00
Dimnjaka i ventilacija van krova
m2
187,00
6.3.
Izrada toplinske zaštite podgleda fasade fasadnim izolacionim pločama sa preklopom od
ekspandiranog polistirola EPS - F debljine 5 cm. Ploče se postavljaju lijepljenjem ploča na
podglede i dodatnim sidrenjem udarnim vijcima (plastičnim sidrima) sa najmanje 2 komada
sidra po 1 ploči, izradom odgovarajudeg maltera u dva sloja, postavljanjem mreže za
armiranje, te izradom potrebnog prednamaza preko drugog sloja maltera. Fasadu izvesti u
svemu po uputstvu odabranog prDobavljača.
Podgledi kod uvlačenja fasade
(5cm)
m2
4,00
6.4.
Bojenje površina fasade fasadnom bojom po izboru projektanta. Bojenje izvesti u svemu po
uputstvu proDobavljača fasadne boje.
Bojenje omalterisanih površina
unutrašnje strane zida ograda
terase i ulazne partije
m2
11,00
Bojenje podgleda tankoslojne
fasade
m2
4,00
6.5.
Izrada završne obrade površina zidova sokla fasade visine 50 cm TERAPLASTOM V - G za
vanjske obrade. Obradu izvesti u svemu po uputstvu proDobavljača.
m2
58,40
44
05. UKUPNO FASADERSKI RADOVI
06. LIMARSKI RADOVI
6.1.
Izrada i ugrađivanje visedih oluka polukružnog presjeka od aluminijskog plastificiranog lima
debljine 0,60 mm sa izradom kuka od plošnog aluminija. Sastave oluka izvesti sa
odgovarajudim ljepilima.
Oluci promjera 150 mm
ml
77,40
6.2.
Izrada i ugrađivanje odvodnih olučnih cijevi kružnog presjeka od aluminijskog plastificiranog
lima debljine 0,60 mm. Na svakih 2 m visine dati obujmice od plosnog aluminija. Iznad
obujmica na cijevi dati zaštitnike protiv klizanja cijevi. Cijev mora biti udaljena od maltera ili
zida najmanje 2cm.
Cijevi promjera 125 mm
ml
72,00
6.3.
Izrada opšava završetka pokrova uz oluk od alu plastificiranog lima debljine 0,60mm razvijene
širine oko 60cm.
ml
77,40
6.4.
Izrada opšava završetka kosine pokrova i kalkana sa izradom žljeba od aluminijskog
plastificiranog lima debljine 0,60 mm.razvijene širine oko 100 cm
ml
33,60
45
6.5.
Izrada opšava prodora dimnjaka i ventilacija kroz pokrov od aluminijskog plastificiranog lima
debljine 0,60 mm. razvijene širine 50 cm
ml
78,00
6.6.
Izrada ležedeg krovnog oluka na nadstrešnici ravnim pocinčanim i plastificiranim limom
debljine 0,60 mm sa držačima od plošnog pocinčanog čelika prema detalju U jediničnu cijenu
uključena je izrada veze ležedeg oluka sa pokrovom ravnim pocinčanim i plastificiranim
limom (d=0,6mm) i izrada korita oluka od daščane oplate.
Oluk presjeka 20x15 cm
ml
3,60
6.7.
Izrada opšava klupica nadzidka nadstrešnice pocinčanim i plastificiranim limom debljine 0,60
mm sa držačima od pocinčanog plošnog čelika 30x4 mm sidrenih za nadzidak.
Klupica razvijene širine oko 60 cm
ml
10,40
07. UKUPNO LIMARSKI RADOVI
08. KROVO-POKRIVAČKI RADOVI
8.1.
Pokrivanje dvovodnog krova objekta samouklapajudim limom klik-klak koji se izrađuje od
plastificiranog čeličnog lima debljine 0,6mm. Pokrivna širina table iznosi 47,5cm gdje se na
ivicama nalaze ojačanja. Postavlja se na letve 5x3cm na razmaku do 50cm sa vijcima koji su
sakriveni u žlijebovima što je iskazano u posebnoj stavci predmjera.
Stvarna površina krova
m2
630,00
46
8.2.
Nabavka i ugradnja snjegobrana za samouklapajudi lim koji se sastoji od cijevi i držača koji se
montiraju na spoju tabli, a sve prema uputama proDobavljača.
ml
77,40
8.3.
Pokrivanje krova nadstrešnice ulaza u objekat samouklapajudim limom klik-klak koji se
izrađuje od plastificiranog čeličnog lima debljine 0,55mm. Postavlja se na daščanu oplatu na
koju se postavlja vodonepropusna brana. Ispod daščane oplate izrađuje se u nagibu od 4%
drvena podkonstrukcija od letvi 5x8cm.
m2
12,10
08. UKUPNO KROVO-POKRIVAČKI RADOVI
09. PODLOGE ZA PODOVE
9.1.
Izrada podloge za podne obloge cementnim estrihom 1:3 sa zaglađivanjem površine
daščicom sa dodatkom staklenih vlakana. Cementni estrih se izrađuje samo u podovima sa
oblogom od keramičkih pločica.
Podloga debljine 4cm
m2
369,60
09. UKUPNO PODLOGE ZA PODOVE
10. OBLOGE ZA PODOVE
10.1.
Nabavka i ugrdnja brodskog poda debljine 22mm od četinarskog drveta prve klase. Brodski
pod se postavlja i kuje na štafle 5x8cm na razmaku od 40cm koje su uključene u cijenu ove
stavke. U jediničnu cijenu uključeno je i postavljanje kutnih letvica kao i brušenje i lakiranje
lakom za brodski pod tri puta.
47
m2
941,00
10. UKUPNO OBLOGE ZA PODOVE
11. KERAMIČARSKI RADOVI
11.1.
Oblaganje unutrašnjih omalterisanih zidova, zidnim glaziranim keramičkim pločicama u
ljepilu. Pločice A klase, postavljaju se sa spojnicama širine 3 mm obrađenim fug masom. U
jediničnu cijenu uključeno je i ugrađivanje završnih profila od PVC - a po izboru projektanta
na uglovim i završetcima obloge umjesto završnih pločica.
Pločice po izboru projektanta
zidova sanitarija visine do 150cm
+90cm iznad tuš kada
m2
197,30
Pločice po izboru projektanta
zidova kuhinja visine 60 cm od
radne ploha
m2
57,60
11.2.
Oblaganje unutrašnjih podova podnim keramičkim protukliznim pločicama u ljepilu
otpornom na vlagu, sa spojnicama obrađenim masom za spojnice po izboru projektanta.
Protuklizne glazirane pl. po izboru
projektanta podova sanit.
m2
105,60
Protuklizne glazirane pločice po
izboru projektanta poda
zajedničkih prostora.
m2
294,00
11.3.
Oblaganje vanjskih podova podnim keramičkim protukliznim pločicama otpornim na mraz u
fleksibilnom ljepilu.
48
Glazirane pločice po izboru
projektanta podova vanjskih
prostora ulaznog prostora i
stepeništa i dijela terase.
m2
15,10
11.4.
Oblaganje ravnog sokla podnim keramičkim pločicama u ljepilu u zajedničkim prostorima,
horizontalnim i vertikalnim komunikacijama.
Sokl visine 10 cm unutrašnjih
podova
ml
305,40
11.5.
Oblaganje ravnog sokla podnim keramičkim pločicama u ljepilu otpornom na mraz.
Sokl visine 20 cm poda terase i
ulazne partije
ml
16,10
11. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
12. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
12.1.
Bojenje unutrašnjih površina zidova i plafona poludisperzionom bojom sa svim potrebnim
predradnjama i gletovanjem površina.
m2
5.140,70
12. UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
13. STOLARSKI RADOVI
49
13.1.
Izrada i ugrađivanje unutrašnjih jednokrilnih punih vrata, suhomontažne izvedbe. Dovratnik,
obodne površine krila i opšavne lajsne prvoklasnim masivom od jele. Krilo vrata puno
obostrano šperovano i obostrano obloženo prvoklasnim bukovim furnirom. Okov prvoklasan
po izboru projektanta, ugrađena brava po opisu pojedine pozicije. U jediničnu cijenu
uključena je i završna obrada eko zaštitnim natur premazom sa svim potrebnim
predradnjama.
Poz V2 – Unutrašnja jednokrilna
puna vrata veličine 90x220cm sa
cilindar bravom
kom
55
Poz V2 – Unutrašnja jednokrilna
puna vrata veličine 80x220cm sa
bravom za WC vrata
kom
24
13.2.
Nabavka i ugrađivanje tipskih tavanskih sklopivih stepenica od drveta sa termo-poklopcem,
dimenzija 80x120cm za savladavanje visine od 280cm.
kom
1
13. UKUPNO STOLARSKI RADOVI
14. PROZORI I VRATA OD PVC-a
14.1.
Izrada i ugrađivanje dvokrilnih vanjskih ulaznih vrata od tvrdog PVC - a, sa profilima sa 5
komora, suhomontažne izvedbe. Sastave vrata sa zidom i nadvtarnikom obraditi sa
poliuretanskom pjenom i trajno elastoplastičnim kitom. Okov prvoklasan po izboru
projektanta, ugrađena električna brava povezana sa interfonom. U jediničnu cijenu uključeno
je i zastakljenje termoizolacionim staklom debljine 4+16+4 mm.
Poz S1 – Dvokrilna vanjska ulazna
zastakljena vrata veličine
160x220cm
kom
50
1
14.2.
Izrada i ugrađivanje dvokrilnih unutrašnjih vrata vjetrobrana i stubišta od tvrdog PVC-a, sa
profilima sa 5 komora, suhomontažne izvedbe. Sastave vrata sa zidom i nadvtarnikom
obraditi sa poliuretanskom pjenom i trajno elastoplastičnim kitom. Okov prvoklasan po
izboru projektanta. U jediničnu cijenu uključeno je i zastakljenje termoizolacionim staklom
debljine 4+16+4 mm.
Poz S2 – Dvokrilna zastakljena
vrata vjetrobrana veličine
140x220 cm
kom
8
Poz S3 – Dvokrilna zastakljena
vrata vjetrobrana veličine
160x220 cm
kom
1
14.3.
Izrada i ugrađivanje jednokrilnih ulaznih sigurnosnih vrata od tvrdog PVC - a, sa profilima sa 5
komora, suhomontažne izvedbe. Sastave vrata sa zidom i nadvtarnikom obraditi sa
poliuretanskom pjenom i trajno elastoplastičnim kitom. Okov prvoklasan po izboru
projektanta.
Poz V1 – Jednokrilna puna
sigurnosna vrata veličine 100x220
cm
kom
24
14.4.
Izrada i ugrađivanje jednokrilnih balkonskih vrata sa fiksnom staklenom stijenom od tvrdog
PVC - a, sa profilima sa 5 komora, suhomontažne izvedbe. Sastave vrata sa zidom i
nadvtarnikom obraditi sa poliuretanskom pjenom i trajno elastoplastičnim kitom. Okov
prvoklasan po izboru projektanta. U jediničnu cijenu uključeno je i zastakljenje
termoizolacionim staklom debljine 4+16+4 mm.
Poz B1 – Jednokrilna zastakljena
balkonska vrata veličine
kom
51
1
90x220cm
14.5.
Izrada i ugrađivanje prozora od tvrdog PVC - a, sa profilima sa 5 komora, u boji po izboru
projektanta zastakljenih termoizolacionim staklom, suhomontažne izvedbe. Sastave prozora
sa zidom i nadprozornikom obraditi sa poliuretanskom pjenom i trajno elasto plastičnim
kitom. Okov prvoklasan po izboru projektanta za otvaranje krila prema opisu pojedine
pozicije. U jediničnu cijenu uključeno je i ugrađivanje vanjskih prozorskih klupica od
aluminijskog plastificiranog lima, unutrašnjih prozorskih klupica od tvrdog PVC - a i
zastakljenje termoizolacionim staklom debljine 4+16+4 mm.
Poz P1 – Jednokrilni prozor
veličine 100x180cm, sa
kombinovanim otvaranjem krila
kom
110
Poz P2 – Jednokrilni prozor
veličine 140x130cm, sa
kombinovanim otvaranjem krila
kom
7
Poz P3 – Stubišni prozor sa dva
jednokrilna prozora sa strane i
fiksnom stijenom u sredini,
ukupne veličine 300x80cm
kom
2
14. UKUPNO PROZORI I VRATA OD PVC-a
15. BRAVARSKI RADOVI
15.1.
Izrada i ugrađivanje ograde stepeništa od vertikalno postavljenih željeznih kutijastih profila
30x60mm sa ispunom od hoblane daske, visine 100 cm. Razmak između daski minimalno
12cm. Rukohvat se izrađuje od okrugle željezne cijevi fi 50mm. Vertikalni nosači se ankerišu
sa bočne strane stepenišnog kraka. Sva željezna konstrukcija se boji zaštitnom bojom
(antracit), kao i ispuna od daske sadolinom.
ml
10,00
52
15.2.
Nabavka i ugrađivanje čeličnih lula na krajevima ležedeg oluka na nadstrešnici. Lule su
promjera fi 50mm sa prepustom od fasade nadstrešnice u iznosu od 25cm.
Odvodna lula fi50mm
kom
2
15. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1
ZEMLJANI RADOVI
......................
.
2
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
......................
.
3
ZIDARSKI RADOVI
......................
.
4
TESARSKI RADOVI
......................
.
ZAVRŠNI RADOVI
5
IZOLATERSKI RADOVI
......................
6
FASADERSKI RADOVI
......................
7
LIMARSKI RADOVI
......................
8
KROVO-POKRIVAČKI RADOVI
......................
9
PODLOGE ZA PODOVE
......................
10
OBLOGE ZA PODOVE
......................
11
KERAMIČARSKI RADOVI
......................
12
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
......................
13
STOLARSKI RADOVI
......................
53
14
PROZORI I VRATA OD PVC-a
......................
15
BRAVARSKI RADOVI
......................
16
NEPREDVIĐENI RADOVI (3%)
......................
UKUPNA CIJENA BEZ PDVa (KM) :
......................
POPUST (KM) : ..............%
......................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDVa (KM) :
.....................
PDVe 17% (KM) :
......................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDVom (KM) :
......................
Potpis dobavljača:
............................................
PREDMJER RADOVA
VODOVOD I KANALIZACIJA
A
GRADJEVINSKI RADOVI
Redni
broj
Opis stavke
1.0.
PRETHODNI RADOVI
1.1.
Trasiranje (iskolčenje trase
vodovoda i kanalizacije) prije
početka radova.
Jedinica
mjere
Količina
Jedinična
cijena
bez PDVea
(KM)
Ukupna cijena
bez PDVea
(KM)
m'
126,00
.................
...........................
Obracun po 1 m'
Fekalna i kišna
kanalizacija,voda
54
1.2.
Istraživanje i obilježavanje
podzemnih instalacija na
terenu prije pocetka i u toku
izvodjenja radova uz prisustvo
prestavnika komunalne radne
organizacije.
Obracun paušalno.
paušalno
PRETHODNI RADOVI UKUPNO (KM) :
2.0.
ZEMLJANI RADOVI
2.1.
Iskop rova za polaganje
vodovodnih i kanalizacionih
cijevi u zemlji IV i V kategorije
sa planiranjem dna rova prema
kotama iz uzduznog profila, uz
pravilno odsjecanje bocnih
strana i eventualno crpljenje
podzemnih voda.
Iskopani materijal odbacivati
na jednu stranu na propisno
rastojanje od ivice rova radi
lakse komunikacije. Na
mjestima gdje prijeti
obrusavanje izvrsiti razupiranje
rova i potrebno osiguranje, za
odvijanje pjesackog saobracaja
i komunikacija uz vidno
obiljezavanje. Posebnu paznju
obratiti kod rucnog iskopa
prilikom otkrivanja podzemnih
instalacija.
Procjenjuje se da je udio
mašinskog iskopa 70%, a udio
ručnog 30%.
Obracun po 1 m3.
55
1,00
..................
...........................
...........................
Fekalna kanalizacija
m3
120,00
UKUPNO ISKOP:
m3
120,00
Masinski iskop
m3
84,00
.....................
...........................
Rucni iskop
m3
36,00
.....................
...........................
2.2.
Razupiranje rova za kanalizaciju
prema tehničkim uslovima i
detalju.
m2
36,00
.....................
...........................
2.3.
Nabavka, transport i
rastresanje pijeska ispod, oko i
iznad cijevi sa nabijanjem do
potrebne zbijenosti.
m3
65,00
....................
...........................
m3
50,00
.....................
...........................
m3
91,00
.....................
...........................
Obracun po 1 m3.
2.4.
Zatrpavanje preostalog dijela
rova zemljanim materijalom iz
iskopa sa nabijanjem do
potrebne zbijenosti u slojevima
do 30 cm. Od ukupne sume
oduzeti materijal za izradu
tamponskog sloja na
saobracajnici i pjesak.
Obracun po 1 m3.
2.5.
Utovar i odvoz viska zemljanog
materijala iz iskopa na deponiju
sa rastresanjem i planiranjem.
Lokaciju deponije odredit ce
izvodjac i nadzorni organ.
Koeficijent rastresitosti je 1.30.
Obracun po 1 m3.
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO (KM) :
...........................
56
3.0.
BETONSKI RADOVI
3.1.
Betoniranje revizionih okana
betonom MB20 sa
postavljanjem i skidanjem
oplate, te ugradnje penjalica
od okruglog zeljeza F 20 mm.
Debljina zidova je 20 cm.
Zidove sa unutrasnje strane
zagladiti sa cementnim
malterom omjera 1:1. Zeljezni
okvir sa poklopcem ugraditi na
odredjenoj apsolutnoj koti
saobracajnice.
* sa revizijom
kom
5,00
.....................
BETONSKI RADOVI UKUPNO (KM) :
4.0.
ZIDARSKI RADOVI
4.1.
Bušenje otvora u vanjskim
AB zidovima za prolaz
vodovodnih i kanalizacionih
cijevi i ponovno zatvaranje
nakon montaže i ispitivanja
instalacije.U vanjskim zidovima
ugraditi gumenu brtvu za
vodonepropusnost i izvršiti
obradu otvora na
vodonepropusnost .
...........................
...........................
vanjski zidovi
DN 200 mm
kom
5
.....................
...........................
DN 100 mm
kom
1
.....................
...........................
57
4.2.
Bušenje otvora u AB
zidovima ili pločama za prolaz
vodovodnih i kanalizacionih
cijevi i ponovno zatvaranje
nakon montaže i ispitivanja
instalacije.U prodorima ugraditi
izolaciju za zaštitu od prodora
požara pored vertikale .
DN 50 - 200 mm
kom
86
.....................
...........................
4.3.
Izrada šliceva ili proširenje
postojedih u podnoj ploči na
etažama za 5 cm za smještaj
podnog slivnika. Trake
stanjenja su šrine 12 cm.
m
150,00
.....................
...........................
4.4.
Izrada šliceva ili proširenje
postojedeg šlica u zidovima i
podovima za smještaj
vodovodnih i kanalizacionih
cijevi i ponovno zatvaranje
nakon montaže i ispitivanja
instalacije. Širine 2 x 2 i 6 x 6
cm
m
670,00
.....................
...........................
4.5.
Nabavka, transport i ugradnja
vratanaca od satiniranog inox-a
sa ramom od inox-a , na prilazu
čistilicama na obzidanim
vertikalama kanalizacije.
Komplet sa svim potrebnim
.Dim 20 x 20 cm .
kom
18
.....................
...........................
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI (KM) :
B
...........................
MONTAŽNI RADOVI
Dobava, prenos i montaža za
sve stavke. Prije početka
izvođenja radova na
58
vodovodnoj i kanalizacionoj
mreži potrebno je za sve
materijale dobiti suglasnost
nadzora i investitora
5.0
KANALIZACIONA MREŽA
5.1
Nabavka, transport i montaza
troslojnih PP kanalizacionih
cijevi i fazonskih komada za
etažni razvod u podu i
zidu,vertkale, pod stropom ,
uključujuči standardne
fazonske komade (lukove,
redukcije, jednostruke račve i
slicno). Spojnice i potreban
pričvrsni pribor ,proizvod kao
PIPELIFE MASTER 3 ,sa
spoljašnjim i unutrašnjim
slojem od polopropilena
kopolimer-a (PP-CO) , tihe sa
središnjim slojem od PP_C sa
poboljšanim protokom
,otporne na temperature do
95 °C Jednoslojni spojni
elementi ,polipropilen (PP-CO)
,serija S20 ,u skladu sa ONEN
1451-1..Montaža u skladu sa
ONORM EN 1451, ONORM EN
12056 i uputstvom
proDobavljača cijevi.
Sve potrebne detalje
učvršdenja montaže obezbijedi
de Dobavljač radova sa
ispručiocem cjevovoda, kao i
uputstva za montažu.
Obračun po 1m' ugrađene
cijevi.U jedinicnu cijenu 1m'
cijevi uracunati fazonske
komade.
DN 50 mm
m1
132,00
59
.....................
...........................
5.2.
DN 75 mm
m1
30,00
.....................
...........................
DN 100 mm
m1
12,00
.....................
...........................
DN 110 mm
m1
36,00
.....................
...........................
DN 160 mm
m1
96,00
.....................
...........................
DN 200 mm
m1
12,00
.....................
...........................
Nabavka, transport i ugradnja
kanalizacionih cjevi sa mufom i
ugrađenom brtvom i fazonskih
komada tip kao PIPELIFE PP
MASTER punozidna, troslojna
PP kanalizaciona cijev ojačana
mineralima bez olova i
halogena, sa brizganim mufom
potpornim prstenom fabrički
umetnutim, uklonjivim
zaptivnim prstenom
(DN/OD160-500), sa signalno
bijelim unutrašnjim slojem radi
lakše inspekcije kamerom i
fabričkim natpisom na istom
(DN/OD160-500).Proizvedena,
testirana i nadgledana u skladu
sa ONORM ONR 20513 I GRIS
specijalne odredbe kvaliteta
GV15).
Nosivosti SN8 za temeljnu
kanalizaciju , izlaze fekalne i
oborinske kanalizacije iz
objekta i sekundarnu mrežu
kanalizacije oko objekta .
Obračun po 1m' ugrađene
cijevi. U jedinicnu cijenu 1m'
cijevi uracunati fazonske
komade.
5.3.
Plasticne PVC kanalizacione
cijevi (DIN 19531.19534-2) za
ventilaciju fekalnih vertikala
60
Spajanje izvesti sa gumicama i
silikonskim ljepilom.
5.4.
5.5.
DN 75 mm
m1
42,00
.....................
...........................
DN 110 mm
m1
66,00
.....................
...........................
DN 75 mm
kom
8
.....................
...........................
DN 100 mm
kom
10
.....................
...........................
kom
24
.....................
...........................
DN 120 mm
kom
10
.....................
...........................
DN 80 mm
kom
8
.....................
...........................
Cistilice postavljene u podnožju
fekalnih i kisnih vertikala.
Cistilice su od istog materijala
kao i cijevi
Podni slivnici sa horizontalnim
odvodom, sa sistemom
zatvarača zadaha primus
(osigurava nepropusnost
zadaha sa i bez zaporne vode),
mrežom za prihvat hidro
izolacije i rešetkom od
nehrđajuceg materijala sa
sistemom za zaključavanje
posebnim sigurnosnim vijcima.
Tip rešetke bira projektant AG
faze. Slivnik je proizveden po
EN 1253, DIN 19535, 19560, a
predviđen je u sanitarnim
čvorovima.
Proizvod kao HL 52 K i HL 052
DN 50 mm
5.6.
Ventilacione kape na završetku
fekalnih vertikala prema
arhitektonskom detalju.
61
5.7.
Nabavka, transport i montaza
saht poklopaca. Šaht poklopciduktil liv, klase opteredenja
D400 prema EN123. Sistem
zaključavanja je bezbjedan od
uticaja saobradaja, čime je
optimizovana bezbjednost i
olakšano rukovanje. Okvir od
livenog željeza, okrugli.
Poklopci šahtova sa ključnim
zatvaranjem snabdjeveni
sigurnosnim uređajem, npr.
posebne stezaljke koje
spriječavaju neovlašteno
otvaranje ili podizanje
poklopca sa prisustvom vode ili
zraka. Bez siljenja prilikom
otvaranja, karika ostvaruje
vezu između poklopca i rama.
U slučaju poklopca sa
ventilacionim otvorom, prazne
zemljane rešetke provjeravati
redovno. Provjeriti zaključenje
utvrđivača jednom godišnje i
zbog lakše pokretljivosti
podmazati mašdu/uljem.
poklopci od livenog željeza
perforirani.
5.8.
kom
Ispitivanje kanalizacione mreze
na vodonepropusnost.
Ispitivanje izvrsiti punjenjem
pojedinih dionica sa vodom ili
emulzijom prema postojecim
tehnickim propisima.
Ispitivanje izvrsiti prije
zatrpavanja zidnih sliceva i
instalacionih prostora.
Ispitivanje izvrsiti uz prisustvo
komisije tehnickih lica i
zapisnicko ustanovljavanje o
62
5,00
.....................
...........................
ispravnosti izvedenih radova.
Ukupna duzina cjevovoda do
prikljucka sa vertikalnim i
temeljnim vodovima .
m1
424,00
UKUPNO KANALIZACIONA MREZA (KM) :
6.0.
VODOVODNA MREŽA
6.1.
Nabava i montaža cijevi za
instalacije pitke vode,
nepropusne za kisik prema
DIN-4726 sa unutrašnjim i
vanjskim zaštitnim slojem,
izrađenih iz umreženog
polietilena i između ojačanih
aluminijskom folijom
PEXc/Al/PE-Xc, sa ispunjenim
uslovima DVGW, a prema
radnom listu W534, za
kompletiranje cijevne mreže
instalacije sanitarne tople i
hladne vode od glavnih
zapornih ventila u stambenim
jednicama i prostoriji
zajedničke potrošnje do
izljevnih mjesta. U cijenu
uračanata potrebna toplinska
zaštita cijevi i spojni elementi.
Cijevi se vode u zidu, u estrihu
(u podu obavezno u zaštitnoj
cijevi), te pod satropom
pričvršdene plastičnim
obujmicama na razmaku od 1,5
m.
.....................
...........................
..........................
Kao proizvod: Viega,
model:5302 i 5303,
tip: RAXOFIX PE-Xc/Al/PE-Xc, u
63
kolutu i u šipci
DN 15 mm
m1
252,00
.....................
...........................
DN 20 mm
m1
162,00
.....................
...........................
DN 25 mm
m1
180,00
.....................
...........................
DN 32 mm
m1
18,00
.....................
...........................
DN 40 mm
m1
12,00
.....................
...........................
DN 50 mm
m1
6,00
.....................
...........................
DN 15 mm
kom
49
.....................
...........................
DN 20 mm
kom
33
.....................
...........................
kom
2
.....................
...........................
Cijevi spojiti fitinzima
izrađenim od bronze, s
integrisanom čahurom od
nehrđajudeg čelika, sa
radijalno-aksijalnim
presanjem/stezanjem,
optimalnim padom pritiska i
bezbjednom konstrukcijom SCcontur.
6.2.
6.3.
Kuglični ventili uzidani sa
niklovanom kapom i kljucem za
otvaranje ventila.
Kuglični ventili sa ispustom tip
kao Kovina. Montaza na
horizontalnim vodovima pod
stropom na hladnoj vodi.
DN 40 mm
64
6.4.
6.5.
Nabavka i ugradnja komplet
vodomjera za sistem daljinskog
očitanja vodomjera sa
induktivnim senzorom i GPRS
terminalom. Montaža
vodomjera na konzolama u
objektu, a prema tipskom
detalju nadležnog Komunalnog
preduzeda. Oprema; vodomjer,
2 zaporna ventila , nepovratni
ventil, montažno demontažni
komad, hvatač nečistode i
pripadajuda armatura sa
spojevima. Sve komplet
montirano i ispitano u limenoj
kaseti sa ključem.
vodomjer DN 40 mm
kom
1
.....................
...........................
vodomjer DN 20 mm (stanovi)
kom
24
.....................
...........................
kom
1
.....................
...........................
Izrada prikljucka na ulicni
vodovod sa ugradnjom ulicnog
ventila, ugradbene garniture i
livenozeljezne kape.
DN 100/50mm
ugradbena garnitura:
operativna šipka od čelika,
pocinčana
mufna vretena i priključak od
željeza GGG 400 po DIN 1693,
zaštidena od korozije
zaštitna i izvlačna cijev od PE
zaštidena od prodora
prljavštine i vode
zaštita od izvlačenja
6.6.
Ispitivanje vodovodne mreze
prema tehnickim uslovima za
izvodjenje hidro radova, a
65
nakon toga izvrsiti ispiranje
kompletne mreze.
Ispitivanje izvrsiti uz prisustvo
komisije tehnickih lica i
zapisnicko ustanovljavanje o
ispravnosti izvedenih radova. U
cijenu uračunati ateste o
sanitarnoj ispravnosti vode
dobijene od nadležne
institucije.
m1
630,00
UKUPNO VODOVODNA MREZA (KM) :
7.0.
...........................
..........................
SANITARNI UREĐAJI
Nabavka, prenos i montaža za
sve stavke: Prije početka
izvođenja radova potrebno je
za sve materijale i opremu
dobiti saglasnost nadzora i
investitora
7.1.
.....................
Umivaonik pričvrscena na zid
sa sarafima proizvod kao
INKER-JULIA
Dovod vode baterija
jednoručna za umivaonik
Euroeco “Grohe” kat. br.
:32732000
Umivaonik 56x40,5 cm ,
proizvod kao Inker , komplet
sa odvodnim koljenom d50 mm
i sifonskom brtvom 44/40 mm ,
pločom sa armaturnim
priključcima 1/2" s uključenom
zvučnom izolacijom , vijcima za
ucvršdenje keramike i svim
potrebnim pricvrscnim
66
priborom i spojnim
materijalom.
Odvod vode donji dio Geberit
DN32 mm.kat.br.151.034.21.1
Sve komplet montirano i u
pogon ispitano.
kom
24
.....................
...........................
7.2.
Ventil kutni 1/2”-3/8” sa
filterom Unitas kat.br. 13113
kom
48
.....................
...........................
7.3.
WC šolja -Duofix Basic
montazni element za konzolni
WC ,sa ugrađenim
vodokotlicem Delta (UP100),
aktiviranje čeono, ugradbena
visina 112 cm.Kat. broj.
111.153.00.1, sa poklopcem za
WC školjku "Haro
Corsika".Tipka za aktiviranje
Delta 20 ,alpsko bijela
kat.br.115.100.11.1Instalacijski
element samonosiv za
ugradnju u suho montažnu
zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gips
kartonskim pločama, komplet s
inegriranim kutnim ventilom
priključka vode 1/2" ,
niskošumnim uljevnim
ventilom ( db20/3 bara)
odvodnim koljenom d 90/110
mm sa zvučno izoliranom
obujmicom, spojnim komadom
za WC školjku ,zbrtvenim
manžetama i setom zvučne
izolacije, vijcima za učvrščenje
keramike i svim potrenbim
priborom za ugradnju prema
uputama proDobavljača.WC
skoljka je konzolna proizvod
kom
24
.....................
...........................
67
kao POLO INKER kat.br.
820012Z000001.
7.4.
Tuš kada sa jednorucnom
zidnom baterijom i odvodom .
Dovod vode jednorucna zidna
baterija za tuš kadu Eureco
“Grohe” kat.br.: 32743000 .
Klizna šipka sa ručicom I
crijevom Euphoria Grohe kat.
br. : 27266001.
Kada tuš dimenzija 90x90 ,
komplet, sa oblogom Lonja
bijela Aquaestil sa postoljem,
maskom, konstrukcijom
kutnicima u zidu za nalijeganje
obavezno s protukliznim dnom.
Odvod vode plasicni odvodni
ventil za kadu DN 32, plasticna
odvodna cijev DN32. Sve
komplet montirano i
funkcionalno ispitano.
Odvod HL crom sifon za kadu .
Kabina za tuš polukružna
bijela/rosa eco. Sve komplet
montirano i u pogon ispitano.
7.5.
kom
Armatura za sudoper.
Armatura za ugradjeni sudoper
u kuhinju. Jednorucna stojeca
ponikovana baterija sa dva ek
68
24
.....................
...........................
ventila , pokretnim gornjim
izlivom, spojnim niklovanim
cijevima spojenim na
vodovodnu mrezu.
Odvod vode plasticni sifon sa
skupljacem masti, kombinovan
za prikljucak odvodnog crijeva
od masine za sudje, lancic sa
cepom i spojnim plasticnim
nastavkom redukovan na
precnik DN 50 mm. Sve
komplet montirano iu pogonu
ispitano. Samo armatura.
Jednodjelni sudoper
7.6.
kom
24
.....................
...........................
kom
24
.....................
...........................
50 l
kom
24
.....................
...........................
10 l-potpultni
kom
24
.....................
...........................
Poniklovana zidna slavina sa
holenderom za prikljucak
gumenog crijeva za masinu za
ili veš.
DN 15 mm
7.7.
Uzidani sifon za masinu za veš
sa zidnom plocom, prikljuckom
za navrtanje gumenog crijeva i
odvodom koji redukovati sa
plasticnim nastavkom na
precnik.
7.8.
Elektricni bojler,snaga grijača 2
kW. Montaza u kupatilima u
stanovima i u poslovnim
prostorima , sa sigurnosnim
ventilom , niklovanim vezama i
priborom za montazu.
Sve komplet montirano i u
pogon ispitano.
Napomena: Sve izlaze koji se
69
nede koristiti blindirati.
7.9.
Nosac toalet papira,inox
kom
24
.....................
...........................
7.10.
Drzac rucnika uz tuševe
kom
24
.....................
...........................
7.11.
Drzac sapuna uz umivaonike
kom
24
.....................
...........................
7.12.
Drzac sapuna uz tuševe
kom
24
.....................
...........................
7.13.
Držač za tekudi sapun
kom
24
.....................
...........................
7.14.
Ogledalo
kom
24
.....................
...........................
7.15.
Etazer
kom
24
.....................
...........................
7.16.
Držač papirnih ručnika u kuhinji
kom
24
.....................
...........................
7.17.
Dvokrake kuke za gardarobu
kom
24
.....................
...........................
7.18.
Četke za wc -nehrđajude
kom
24
.....................
...........................
7.19.
Korpa za otpatke,mala, crom 3L
kom
24
.....................
...........................
UKUPNO SANITARNI UREDJAJI (KM) :
..........................
8.0.
OSTALI RADOVI
8.1.
Izrada projekta izvedenog
stanja u 3 primjerka i predaja
investitoru .
paušal
1
....................
...........................
8.2.
Osiguranje postojedih
podzemnih instalacija (PTT,
elektrika, gas, voda,
kanalizacija i sl.) koje se
ukrštaju sa trasom cjevovoda ,
ili onih na koje se naiđe
prilikom izvođenja radova.
Troškovi de se fakturisati
prema stvarno nastalim
radovima.
paušal
1
.....................
...........................
70
8.3.
Izrada elaborata sa geodetskim
snimkom izvedenog objekta i
ostalih podzemnih instalacija u
tačkama ukrštanja, vezivanja i
karakterističnim tačkama na
gradskoj poligonoj mrežii
predaja u nadležni katastar
podzemnih instalacija .
8.4.
Nepredviđeni radovi koji se
mogu javiti u toku izvođenja
radova. Uzeti 3% od ukupne
sume montažnih radova.
pausaln
o
3%
UKUPNO OSTALI RADOVI (KM):
1
.....................
...........................
.....................
...........................
...........................
71
REKAPITULACIJA RADOVA
A
GRAĐEVINSKI RADOVI
1.0.
PRETHODNI RADOVI
...........................
2.0.
ZEMLJANI RADOVI
...........................
3.0.
ZIDARSKI RADOVI
...........................
4.0.
ZIDARSKI RADOVI
...........................
B
MONTAŽNI RADOVI
5.0.
KANALIZACIONA MREŽA
...........................
6.0.
VODOVODNA MREŽA
...........................
7.0.
SANITARNI UREĐAJI
...........................
8.0.
OSTALI RADOVI
...........................
UKUPNA CIJENA BEZ PDVa (KM) :
...........................
POPUST (KM) : ..............%
...........................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDVa (KM) :
...........................
PDVe 17% (KM) :
...........................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDVom (KM) :
...........................
Potpis dobavljača:
...................................................
72
PREDMJER ELEKTRO RADOVA
ELEKTRO INSTALACIJE OBJEKAT: STAMBENI
IVESTITOR:
Sve stavke podrazumjevaju isporuku, montažu i ispitivanje sa puštanjem u
rad do pune pogonske gotovosti slijedede opreme i materijala
Redni
broj
Opis stavke
Jedinica
mjere
Količina
Jedinična
cijena
bez PDV-a
(KM)
Ukupna cijena
bez PDV-a
(KM)
1.
STAMBENI PROSTOR
1.1.
Izrada izvoda za ventilatore u
sanitarnim čvorovima provodnikom
tip PP-Y 3-5 x 1,5 mm2. Kroz
betonske zidove provodnik se polaže
p/ž u cijevi PVC ø 13,5 i 16 mm. U
zidovima od cigle cijev se ne polaže.
Uz izvod predvidjeti sav potrebni
sitni materijal (razvodne kutije za
montažu p/ž, kleme, itd.).Prosječna
dužina izvoda je 8,5 m. Sve komplet
sa potrebnim materijalom i radom.
kom
24
................
.....................
1.2.
Izrada izvoda za rasvjetu u
stanovima i sanitarnim čvorovima
provodnikom tip PP-Y 3-5 x 1,5
mm2. Kroz betonske zidove
provodnik se polaže p/ž u cijevi PVC
ø 13,5 i 16 mm. U zidovima od cigle
cijev se ne polaže. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal (razvodne kutije za
montažu p/ž, kleme, itd.).Prosječna
dužina izvoda je 9 m. Sve komplet sa
potrebnim materijalom i radom.
kom
187
................
.....................
73
1.3.
Izrada izvoda za električno zvono u
stanovima provodnikom tip PP-Y 35 x 1,5 mm2. Kroz betonske zidove
provodnik se polaže p/ž u cijevi PVC
ø 13,5 i 16 mm. U zidovima od cigle
cijev se ne polaže. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal (razvodne kutije za
montažu p/ž, kleme, itd.).Prosječna
dužina izvoda je 6 m. Sve komplet sa
potrebnim materijalom i radom.
kom
24
................
.....................
Nabavka, isporuka i montaža
sljededih elemenata rasvjete:
1.4.
Vodotjesna svjetijlka-plafonjera
Europlex TC kao tip 5MD1 13211G
TC-D, 1x18 W,u zaštiti IP 44, ili sl.
montirana u mokrom čvoru . Sve
komplet sa potrebnim materijalom
za montažu i štednom sijalicom.
kom
24
................
.....................
1.5.
Svjetiljka kao tip CIVIC F50IPL18 sa
1x18 W fluo cijevi,ili sl. sa
prekidačem i utičnicom, montirana
iznad umivaonika. Sve komplet sa
materijalom potrebnim za montažu i
fluo cijevima 18 W.
kom
24
................
.....................
1.6.
Fluo svjetiljka 18 W, sa pleksi kapom,
CIVIC F40I18 ili sl. montirana ispod
visedeg elementa kuhinje, sa
prekidačem na sebi, sve komplet.
kom
24
................
.....................
1.7.
Plafonjera u odgovarajudoj zaštiti, IP
65, montirana na balkonu, 60 W, tip
10.120 Eurolight Pegaso ili sl. Sve
komplet sa materijalom potrebnim
za montažu i sijalicama 60W.
kom
1
................
.....................
1.8.
Panik svjetiljka 1x6 W,4 Ah
kom
24
................
.....................
1.9.
Ventilator u kupatilu, ugrađen u zidu,
komplet sa zaštitnom rešetkom, sve
komplet
kom
24
................
.....................
74
1.10.
Prekidač obični p/ž, 10 A, 250 V, kao
tip 14101, Elektromaterijal, Lendava,
sa kutijom za montažu ø 60 tip 2407,
Elektrokontakt, Zagreb ili sličan.
kom
38
................
.....................
1.11.
Prekidač serijski p/ž, 10 A, 250 V, kao
tip 14102, Elektromaterijal, Lendava,
sa kutijom za motnažu ø 60 tip 2407,
Elektrokontakt, Zagreb ili sličan.
kom
25
................
.....................
1.12.
Prekidač izmjenični p/ž, 10 A, 250 V,
kao tip 14103, Elektromaterijal,
Lendava, sa kutijom za montažu ø 60
tip 2407 Elektrokontakt, Zagreb ili
sličan.
kom
24
................
.....................
1.13.
Senzor pokreta 180 stepeni
kom
24
................
....................
1.14.
Termički prekidač 16A-220V sa
signalnom sijalicom za tiki bojler
kom
24
................
.....................
1.15.
Izrada izvoda za utičnice opšte
potrošnje u stanu provodnikom tip
PP-Y 3 x 2,5 mm2. Kroz betonske
zidove provodnik se polaže u cijevi
PVC ø 16 mm. Cijevi se polažu prije
betoniranja.U zidovima od cigle cijev
se ne polaže. Uz izvod predvidjeti
sav potrebni sitni materijal (razvodne
kutije za montažu p/ž, kleme,
itd.).Izvod završiti monofaznom p/ž
jednostrukom šuko priključnicom
kao tip 14500 EM sa kutijom za
montažu ø 60 mm. Prosječna dužina
izvoda je 8,5 m. Sve komplet sa
potrebnim materijalom i radom.
kom
57
................
.....................
1.16.
Izrada izvoda za utičnice opšte
potrošnje u stanu provodnikom tip
PP-Y 3 x 2,5 mm2. Kroz betonske
zidove provodnik se polaže u cijevi
PVC ø 16 mm. Cijevi se polažu prije
betoniranja.U zidovima od cigle cijev
se ne polaže. Uz izvod predvidjeti
sav potrebni sitni materijal (razvodne
kutije za montažu p/ž, kleme,
itd.).Izvod završiti monofaznom p/ž
kom
89
................
.....................
75
dvostrukom šuko priključnicom kao
tip 14500 EM sa kutijom za montažu
ø 60 mm. Prosječna dužina izvoda je
8,5 m. Sve komplet sa potrebnim
materijalom i radom.
1.17.
Izrada izvoda za utičnicu za napu
provodnikom tip PP-Y 3 x 2,5 mm2.
Kroz betonske zidove provodnik se
polaže u cijevi PVC ø 16 mm. Cijevi se
polažu prije betoniranja.U zidovima
od cigle cijev se ne polaže. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal (razvodne kutije za
montažu p/ž, kleme, itd.).Izvod
završiti monofaznom p/ž
jednostrukom šuko priključnicom
kao tip 14500 EM sa kutijom za
montažu ø 60 mm. Prosječna dužina
izvoda je 8 m. Sve komplet sa
potrebnim materijalom i radom.
kom
24
................
.....................
1.18.
Izrada izvoda za veš mašinu u
kupatilu provodnikom tip PP-Y 3 x
2,5 mm2. Kroz betonske zidove
provodnik se polaže p/ž u cijevi PVC
ø 16 mm. U zidovima od cigle cijev se
ne polaže. Cijevi se polažu prije
betoniranja. Uz izvod predvidjeti sav
potrebni sitni materijal (razvodne
kutije za montažu pžb, kleme, itd.).
Uključenje veš mašine predviđeno je
sa indikatora montiranog ispred
vrata kupatila. Izvod završiti
priključnicom, kao tip MMP02 TEP,
2P + E, 16 A, 250 V,sa poklopcem
koju predvidjeti uz stavku.Dužina
izvoda je 7 m. Sve komplet sa
potrebnim materijalom i radom.
kom
24
................
.....................
76
1.19.
Izrada izvoda za električni bojler u
kupatilu provodnikom tip PP-Y 3 x
2,5 mm2. Provodnik se polaže na isti
način kao i provodnik iz st. 1.17. Uz
izvod predvidjeti sav potrebni sitni
materijal (razvodne kutije za
montažu p/ž, kleme, itd.). Izvod za el.
bojler završiti razvodnom kutijom tip
RKP-IV-2,5-0 TEP ili sl. Uključenje
bojlera predviđeno je sa indikatora
montiranog pored vrata kupatila.
Dužina izvoda je 8,5 m. Sve komplet
sa potrebnim materijalom i radom.
kom
24
................
.....................
1.20.
Izrada izvoda za električni grijalicu u
kupatilu provodnikom tip PP-Y 3 x
2,5 mm2. Uz izvod predvidjeti sav
potrebni sitni materijal. Uključenje
grijalice predviđeno je sa indikatora
montiranog pred vrata kupatila.
Izvod završiti razvodnom kutijom tip
RKP-IV-2,5-0, TEP ili sl. koju
predvidjeti uz stavku.Dužina izvoda
je 8,5 m. Sve komplet sa potrebnim
materijalom i radom.
kom
24
................
....................
1.21.
Izrada izvoda za utičnice u kuhinji
provodnikom tip PP-Y 3 x 2,5 mm2.
Provodnik se polaže na isti način kao
i provodnik iz st. 1.17. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal. Uključenje bojlera
predviđeno je pomodu KIP prekidača
sa signalnom sijalicom montiranog
kod vrata kuhinje. Prekidač je tip
14203 EM sa vlastitom montažnom
kutijom. Izvod završiti n/ž utičnicom
kao tip MMP 02 TEP, koju montirati
iznad radnog stola i koju predvidjeti
uz stavku .Dužina izvoda je 7 m. Sve
komplet sa potrebnim materijalom i
radom.
kom
24
................
....................
77
1.22.
Izrada izvoda za mašinu za suđe
provodnikom tip PP-Y 3 x 2,5 mm2.
Provodnik se polaže na isti način kao
i provodnik iz st. 1.17. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal. Izvod završiti fiksnim
spojem kao tip 14573 EM 16 A, 250
V, p/ž koji se montira u kutiji fi 60
mm .Fiksni spoj predvidjeti u stavci.
Dužina izvoda je 7,5 m. Sve komplet
sa potrebnim materijalom i radom.
kom
24
................
....................
1.23.
Izrada izvoda za električni šporet u
kuhinji provodnikom tip PP-Y 5 x 2,5
mm2. Provodnik se polaže na isti
način kao i provodnik iz st. 1.17.
samo u cijevi PVC ø 23 mm. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal. Izvod završiti kutijom za
stalni priključak 16 A, 500 V, tip
14573 EM koji se montira u kutiji ø
60 mm. Kutiju za stalni priključak i
kutiju za montažu predvidjeti uz
stavku. Dužina izvoda je 5,5 m. Sve
komplet sa potrebnim materijalom i
radom.
kom
3
................
....................
1.24.
Nabavka, isporuka i montaža
indikatora za upravljanje strujnim
krugovima rasjvete, el. bojlera,
el.grijalice i veš mašine u kupatilu sa
tri KIP prekidača sa signalnim
sijalicama i serijskim prekidačem za
rasvjetu. Indikator se montira pred
vratima kupatila i ima vlastitu
montažnu kutiju za p/ž montažu.
Indikator je kao tip E – 12. Elektron,
Sarajevo.
kom
24
................
....................
78
1.25.
Izrada izvoda za izjednačenje
potencijala u kupatilu provodnikom
P/F 1 x 6 mm2. Na instalaciju za
izjednačenje potencijala moraju se
povezati svi metalni dijelovi u
kupatilu koji ne pripadaju
el.instalaciji, te voda u kuhinji i
malom WC-u. Od razvodne table do
kutije za izjednačenje potencijala
provodnik se polaže na isti način kao
i predhodni provodnici. Uz izvod
predvidjeti sav potrebni sitni
materijal (bakarne obujmice,
podloške, kabl stopice, zavrtnji, itd.)
kao i kutiju za izjednačenje
potencijala PS 49, Elektrokontakt,
Zagreb sa višepolnom stezaljkom za
priključak provodnika i poklopcem.
Dužina izvoda je 30 m. Sve komplet
sa potrebnim radom i materijalom.
1.26.
Izrada, isporuka i montaža razvodne
table u stanu,tipske izvedbe RT-A za
stanove . Razvodna tabla montira se
u zid iznad ulaznih vrata u stanu i
izrađuje se kao plastična od
nezapaljivog materijala dobrih
izolacionih svojstava, sa slijededom
opremom:
kom
1 kom automatski osigurač ST68/ 20B, tropolni, kao ETI
13 kom automatski osigurač ST68/
16-B, jednopolni, kao ETI
3 kom automatski osigurač ST68/ 10B, jednopolni, kao ETI
3 kom osigurač 2A,za signalnu
sijalicu
3 kom signalna sijalica SS10 220 V
1 kom tropolna diferencijalna FID
sklopka 40 A, osjetljivosti 0,03 A
79
24
................
....................
Razvodna tabla treba da omogudi
trofazno napajanje
el.instalacija.Svaki strujni krug mora
biti označen odgovarajudom
natpisom. Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
1.27.
kom
1
................
....................
kom
5
................
....................
Izrada, isporuka i montaža razvodne
table u stanu,tipske izvedbe RT-B za
stanove . Razvodna tabla montira se
u zid iznad ulaznih vrata u stanu i
izrađuje se kao plastična od
nezapaljivog materijala dobrih
izolacionih svojstava, sa slijededom
opremom:
1 kom automatski osigurač ST68/ 20B, tropolni, kao ETI
11 kom automatski osigurač ST68/
16-B, jednopolni, kao ETI
2 kom automatski osigurač ST68/ 10B, jednopolni, kao ETI
3 kom osigurač 2A,za signalnu
sijalicu
3 kom signalna sijalica SS10 220 V
1 kom tropolna diferencijalna FID
sklopka 40 A, osjetljivosti 0,03 A
Razvodna tabla treba da omogudi
trofazno napajanje
el.instalacija.Svaki strujni krug mora
biti označen odgovarajudom
natpisom. Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
1.28.
Izrada, isporuka i montaža razvodne
table u stanu,tipske izvedbe RT-C za
stanove . Razvodna tabla montira se
u zid iznad ulaznih vrata u stanu i
izrađuje se kao plastična od
nezapaljivog materijala dobrih
izolacionih svojstava, sa slijededom
80
opremom:
1 kom automatski osigurač ST68/ 20B, tropolni, kao ETI
10 kom automatski osigurač ST68/
16-B, jednopolni, kao ETI
2 kom automatski osigurač ST68/ 10B, jednopolni, kao ETI
3 kom osigurač 2A,za signalnu
sijalicu
3 kom signalna sijalica SS10 220 V
1 kom tropolna diferencijalna FID
sklopka 40 A, osjetljivosti 0,03 A
Razvodna tabla treba da omogudi
trofazno napajanje
el.instalacija.Svaki strujni krug mora
biti označen odgovarajudom
natpisom. Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
1.29.
kom
Izrada, isporuka i montaža razvodne
table u stanu,tipske izvedbe RT-ZP za
stanove . Razvodna tabla montira se
u zid iznad ulaznih vrata u stanu i
izrađuje se kao plastična od
nezapaljivog materijala dobrih
izolacionih svojstava, sa slijededom
opremom:
3 kom automatski osigurač ST68/ 16B, jednopolni, kao ETI
10 kom automatski osigurač ST68/
10-B, jednopolni, kao ETI
3 kom osigurač 2A,za signalnu
sijalicu
3 kom signalna sijalica SS10 220 V
81
18
................
......................
1 kom tropolna diferencijalna FID
sklopka 40 A, osjetljivosti 0,03 A
Razvodna tabla treba da omogudi
trofazno napajanje
el.instalacija.Svaki strujni krug mora
biti označen odgovarajudom
natpisom. Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
kom
1
................
......................
1.30.
Izrada izvoda za napajanje razvodnih
tabli RT-A,RT-B,i RT-C kablom PP00-Y
5 x 6 mm2. Kabl se polaže u cijevi
PVC ø 32 mm. Cijev se polaže
prilikom betoniranja u zidove. Uz
izvod predvidjeti izradu svih
potrebnih spojeva na razvodnim
tablama kao i sav potrebni sitni
materijal. Prosječna dužina izvoda je
18 m. Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
kom
23
................
......................
1.31.
Izrada izvoda za signalizaciju tarife na
razvodnim tablama u stanovima i
uključenje druge tarife brojila,
provodnikom PP 2 x 1,5 mm2.
Provodnik se polaže između MPDO i
razvodnih tabli u stanovima.
Provodnik se polaže p/ž u cijevi PVC
ø 16 mm. Cijevi se polažu prilikom
betoniranja u zidove. Uz izvod
predvidjeti sva potrebna spajanja i
sav potrebni sitni materijal.
Prosječna dužina izvoda je 18 m. Sve
komplet sa potrebnim radom i
materijalom.
kom
23
................
......................
1.32.
Ostali sitni nespecificirani materijal
pauš
1
................
......................
1.33.
Ispitivanje instalacije i izdavanje
atesta
pauš
1
................
......................
UKUPNO JAKA STRUJA U STANOVIMA (KM) :
2.
.......................
JAKA STRUJA ZAJEDNIČKA POTROŠNJA
82
2.1.
Izrada izvoda za napajanje razvodnih
table RT-ZP kablom
PP00-Y 3 x 6
mm2. Kabl se polaže u cijevi PVC ø
32 mm. Cijev se polaže prilikom
betoniranja u zidove. Uz izvod
predvidjeti izradu svih potrebnih
spojeva na razvodnim tablama kao i
sav potrebni sitni materijal.
Prosječna dužina izvoda je 10 m. Sve
komplet sa potrebnim radom i
materijalom.
kom
1
................
........................
2.2.
Polaganje kabla PP-y 3x1,5 mm2 za
napajanje interfona. Kabal se
polaže dijelom P/Ži djelom kroz strop
fiksiranjem za betonsku plodu.
Komplet sa kutijama i ostalim
potrebnim radom i
materijalom.Prosječna dužina izlaza
je 10 m.
kom
1
................
.......................
2.3.
Polaganje kabla PP-y 3x1,5 mm2 za
napajanje ormara CTV. Kabal se
polaže dijelom P/Ži djelom kroz strop
fiksiranjem za betonsku plodu.
Komplet sa kutijama i ostalim
potrebnim radom i
materijalom.Prosječna dužina izlaza
je 15 m.
kom
1
................
.......................
2.4.
Izrada, isporuka i montaža razvodne
table MPDO od dva puta
dekapiranog lima 2 mm, zaštidene
antikorozivnom bojom i lakirane
Hameršlag lakom. Razvodna tabla sa
prednje strane opremljena je
bravicom za zatvaranje. Predviđeno
je posebno mjerenje potrošnje el.
energije za zajedničku potršnju i sve
stanove. Razvodnu tablu predvidjeti
za montažu u zid.U cijenu baterije
uračunat je sav potreban montažni
materijal, pretedi građevimski radovi
(štemanje otvora za ugradnju i
njegovo zatvaranje nakon ugradnje) i
priključenje svih vodova na bateriju
83
U razvodnu tablu MPDO zajedničke
potrošnje ugraditi sljededu opremu:
4 kom katodni odvodnik 4-pol,25kA
1 kom prekidač ,tip DPX 250/200
A,sa podnaponskom špulom 220
V,25kA
3 kom automat. osigurač ST68/ 6-B,
jednopolni, kao ETI
24 kom osigurač EZN 63/35 A
tropolni
1 kom osigurač EZN 63/35 A
jednopolni
3 kom osigurač 2A,za signalnu
sijalicu
1 kom osigurač EZN 63/35 A
jednopolni
3 kom signalna sijalica tarife
* sitni nespecificirani materijal (20%
rezerve). Sve komplet
MPDO mjerni ormar za
- 1kom uklopni sat tarife 220 V
- 24 brojila za stambene
jedinice,380/220 V,10-40 A
- 1 brojilo zajednička potrošnja,220
V,10-40 A
Ormar izraditu u svemu prema
uslovima iz el. energetske saglasnosti
nadležnog el. distributera
kom
84
1
...............
.....................
2.5.
Izrada, isporuka i montaža razvodne
table u stanu,tipske izvedbe RT-ZP za
stanove . Razvodna tabla montira se
u zid iznad ulaznih vrata u stanu i
izrađuje se kao plastična od
nezapaljivog materijala dobrih
izolacionih svojstava, sa slijededom
opremom:
1 kom stubišni automat 220 V,16 A
3 kom automatski osigurač ST68/ 16B, jednopolni, kao ETI
10 kom automatski osigurač ST68/
10-B, jednopolni, kao ETI
3 kom osigurač 2A,za signalnu
sijalicu
3 kom signalna sijalica SS10 220 V
1 kom tropolna diferencijalna FID
sklopka 40 A, osjetljivosti 0,03 A
2.6.
Razvodna tabla treba da omogudi
trofazno napajanje
el.instalacija.Svaki strujni krug mora
biti označen odgovarajudom
natpisom. Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
kom
1
................
.......................
Izrada izvoda za signalizaciju tarife na
razvodnoj tabli u zajedničkom
prostoru i uključenje druge tarife
brojila, provodnikom PP 2 x 1,5
mm2. Provodnik se polaže između
MPDO i razvodnog ormara RT-ZP.
Provodnik se polaže p/ž u cijevi PVC
ø 16 mm. Cijevi se polažu prilikom
betoniranja u zidove. Uz izvod
predvidjeti sva potrebna spajanja i
sav potrebni sitni materijal.
Prosječna dužina izvoda je 10 m. Sve
komplet sa potrebnim radom i
materijalom.
kom
1
................
.....................
85
2.7.
Izrada izvoda za rasvjetu u stubištu i
kom
zajedničkim hodnicima, provodnikom
PP 3 x 1,5 mm2. Provodnik se polaže
od ormara RT-ZP do rasvjetnih tijela.
Provodnik se polaže p/ž u cijevi PVC
ø 16 mm. Cijevi se polažu prilikom
betoniranja u zidove. Uz izvod
predvidjeti sva potrebna spajanja i
sav potrebni sitni materijal.
Prosječna dužina izvoda je 15 m. Sve
komplet sa potrebnim radom i
materijalom.
32
................
.....................
2.8.
Panik svjetiljka 1x6 W;4 Ah
kom
14
................
.......................
2.9.
* Nadgradni don lighter 2x26 W za
rasvjetu stubišta i zajedničkih
hodnika.W SITECO. Sve komplet sa
potrebnim materijalom za montažu i
fluo-cijevima 36 W.
kom
32
................
.....................
2.10.
Prekidač izmjenični p/ž, 10 A, 250 V,
kao tip 14103, Elektromaterijal,
Lendava, sa kutijom za montažu ø 60
tip 2407 Elektrokontakt, Zagreb ili
sličan.
kom
7
................
.....................
2.11.
Senzor pokreta 180 stepeni
kom
7
................
.....................
2.12.
Svjetlede tipkalo za stubišni automat
kom
4
................
.....................
2.13.
Tipkalo za isklop u nuždi
kom
4
................
.....................
2.14.
Ostali sitni nespecificirani materijal
pauš
1
................
.....................
2.15.
Ispitivanje instalacije, puštanje i
izdavanje atesta
pauš
1
................
......................
.....................
UKUPNO JAKA STRUJA U ZAJEDNIČKIM PROSTORIMA (KM) :
86
Redni
broj
Opis stavke
Jedinica
mjere
Količina
Jedinična
cijena bez
PDV-a
(KM)
Ukupna cijena
bez PDV-a (KM)
3.
RTV INSTALACIJA
3.1.
Za ovu vrstu instalacije polažu se
samo cijevi i prolazne kutije, u cijevi
uvuči bindrat.
3.2.
Isporuka ormarida RTV gdje bi bilo
smješteno TV pojačalo. Ormarid se
montira u I-katu objekta, dim
600x500x150mm
kom
1
................
......................
3.3.
Isporuka i ugradnja PVC cijevi ø 50,
kompletno sa koljenima za vezu
objekta sa nadzemnim kablom
kablovske televizije. Cijev položiti od
ormara CTV do vanjskog zida
objekta. Prosječna dužina cijevi je 5
m. Sve komplet sa potrebnim
materijalom i radom.
kom
1
...............
......................
3.4.
Isporuka i polaganje u zidovima
instalacionih gibljivih cijevi. U cijenu
uračunati sav potreban instalacioni
materijal, razvodne i montažne
kutije, štemanje šliceva i njihovo
grubo zatvaranje nakon postavljanja
cijevi. Cijevi su slijededih promjera:
3.5.
PVC ø 16 mm
m1
170,00
................
......................
3.6.
PVC ø 23 mm
m1
240,00
................
.....................
3.7.
PVC ø 29 mm
m1
20,00
................
......................
3.8.
PVC ø 50 mm
m1
20,00
................
......................
3.9.
Isporuka i ugradnja kutija 100x180 za
razvod RTV instalacije .
kom
12
................
......................
3.10.
Isporuka i ugradnja kutija ø 60 mm sa
poklopcem na mjestu gdje trebaju da
se montiraju RTV utičnice.
kom
48
................
......................
87
3.11.
Sitni nespecificirani materijal
pauš
1
................
......................
NAPOMENA: U svim cijevima mora
biti uvučen bindrat od paljene žice
koja omogučava nesmetano kasnije
uvlačenje kablova.
UKUPNO RTV INSTALACIJA (KM) :
4.
TELEFONSKA INSTALACIJA
4.1.
Isporuka i ugradnja PVC cijevi ø 50,
kompletno sa koljenima za vezu
objekta sa podzemnim kablom
telefonske instalacije. Cijev položiti
od ormara TO do vanjskog zida
objekta. Prosječna dužina cijevi je 10
m. Sve komplet sa potrebnim
materijalom i radom.
4.2.
Isporuka i polaganje u zidovima
instalacionih gibljivih cijevi. U cijenu
uračunati sav potreban instalacioni
materijal, razvodne i montažne
kutije, štemanje šliceva i njihovo
grubo zatvaranje nakon postavljanja
cijevi. Cijevi su slijededih promjera:
4.3.
.....................
kom
1
................
.....................
PVC ø 16 mm
m1
170,00
................
......................
PVC ø 23 mm
m1
240,00
................
......................
PVC ø 29 mm
m1
20,00
................
......................
PVC ø 50 mm
m1
20,00
................
......................
Izrada izvoda telefonske instalacije
po spratovima kablom UTP cat 6.
Kabl se polaže u cijevi . Cijevi se
polažu prilikom betoniranja ili
štemanjem zidova (u gornjoj stavci).
Uz razvod predvidjeti sav potreban
sitni materijal. Vodovi se polažu bez
prekida od priključnog telefonskog
ormarida do ulaska u stambenu
jedinicu i završavaju sa utiskivanjem
kom
25
................
......................
88
na KRONE reglete 10 x 2 u ormaridu.
Prosječna dužina izvoda je 18 m. Sve
komplet sa potrebnim materijalom i
radom.
4.4.
Nabavka, isporuka i montaža
telefonske utičnice p/ž sa RJ 11
konektorskim priključkom u
instalacionoj kutiji ø 60 mm. Sve
komplet.
kom
49
................
......................
4.5.
Ostali sitni nespecificirani materijal
pauš
1
................
......................
4.6.
Ispitivanje instalacije, puštanje u rad
i izdavanje atesta od strane
ovlaštene organizacije u dva
primjerka.
pauš
1
................
......................
UKUPNO INSTALACIJA TELEFONA (KM) :
.......................
5.
INSTALACIJA INTERFONA
5.1.
Nabavka, isporuka i montaža
pozivnog interfonskog tabloa
namijenjenog za montažu u zid,
otpornim na kišu, sa napojnom
jedinicom, zvučnikom, mikrofonom,
tinjalicama za identifikaciju, sve
komplet, u punoj svojoj funkciji, sa
slijededim brojem tastera, .
(predloženo projektantsko rješenje
proDobavljač COMELIT-GORENJE, ili
slično)
5.2.
* pozivnih vanjskih tastera 24 kom
kompl
1
................
.......................
5.3.
Nabavka, isporuka i montaža
pozivnog tastera za govorni uređaj,
ispred vrata stana, kao tip 14118
Elektromaterijal i sa signalnom
tinjalicom i kutijom ø 60 mm.
kom
24
................
......................
89
5.4.
Nabavka, isporuka i montaža
električne brave na ulaznim vratima
sa mogudnosti zaključavanja sa obje
strane.
kom
1
...............
.....................
5.5.
Nabavka, isporuka i montaža trafoa
za napajnje brave, KT2A-SG,
proDobavljač TCS Njemačka
kom
1
................
.....................
5.6.
Nabavka, isporuka i montaža tastera
za zvono
kom
1
................
.....................
5.7.
Nabavka, isporuka i montaža tastera
za električnu bravu
kom
1
...............
.......................
5.8.
Nabavka, isporuka i montaža
interfonskog telefon, TTS25-RW,
proDobavljač TCS Njemačka
- modul za privatnost razgovora
- sopstveni pojačavač audio signala
- mogudnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomodu
dvije svjetlede diode
kom
3
................
.....................
5.9.
Izrada instalacije interfona kablovima
UTP cat.6 koji se polažu u PVC cijevi
ø16 mm. Cijevi se polažu p/ž. Uz
kablove predvidjeti sav potreban
sitni materijal.Prosječna dužina kabla
po izvodu je 18 m
kom
24
................
.....................
5.10.
Isporuka i polaganje u zidove
instalacionih gibljivih cijevi. U cijenu
uračunati sav potreban instalacioni
materijal, razvodne i montažne
kutije, štemanje šliceva i njihovo
grubo zatvaranje nakon postavljanja
cijevi.
PVC ø 16 mm
m1
170,00
................
.....................
PVC ø 23 mm
m1
240,00
................
.....................
PVC ø 29 mm
m1
20,00
................
.....................
PVC ø 50 mm
m1
20,00
................
.....................
90
5.10.
Nabavka, isporuka i polaganje vodiča kompl.
tip P/F 1 x 10 mm2 od koncentracije
interfonske instalacije ili pozivne
tastature do GRT. Vodič se polaže p/ž
u odgovarajudoj PVC cijevi. Uz vodič
predvidjeti sva potrebna spajanja i
sav potrebni sitni materijal
(kablovske stopice 10 mm2, cijev PVC
0 13,5 mm, itd.). Prosječna dužina
vodiča je 9 m. Sve komplet sa
potrebnim materijalom i radom.
1
................
.....................
5.11.
Ostali sitni nespecificirani materijal
pauš
1
................
....................
5.12.
Ispitivanje instalacije, puštanje u rad
i izdavanje atesta od strane
ovlaštene organizacije u dva
primjerka
pauš
1
................
.....................
UKUPNO INSTALACIJA INTERFONA (KM):
.....................
6.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ZAŠTITNO UZEMLJENJE
6.1.
Izrada temeljnog uzemljivača objekta
trakom Fe/Zn 25 x 4 m koja se polaže
u mršavom betonu temelja. Traku
položiti na odgovarajudim nosačima
koji se izrađuju od trake FeZn 25 x 4
mm. Za izradu jednog nosača
potrebno je 30 cm trake. Nosače
postaviti na svakih 1 m i obuhvatiti ih
stavkom. Traku na pojedinim
mjestima variti za armaturu.
Potrebne iskope obezbijediti sa
Dobavljačem građevinskih
radova.Sve komplet sa potrebnim
radom i materijalom.
m1
130,00
................
.....................
6.2.
Nabavka i polaganje u betonske
istubove ili fasadu okruglog vodiča iz
aluminija dimenzija fi=10
mm.Prosječne dužine 15 m
Tip AH 2;proDobavljač HERMI
(www.hermi.si).
kom
6
................
.....................
91
6.3.
Nabavka i polaganje po krovu
okruglog vodiča iz aluminija
dimenzija fi=10 mm.
Tip AH 2;proDobavljač HERMI
(www.hermi.si).
m
190
................
.....................
6.4.
Nabavka, montaža i spajanje zidnog
mjernog ormariča dimenzija 125 mm
x 225 mm ZON O5; proDobavljač
HERMI (www.hermi.si).
kom
6
................
.....................
6.5.
Nabavka i postavljanje krovnog
nosača za pokrove od lima. Tip SON
15 A Rf-V ;proDobavljač HERMI
(www.hermi.si).
kom
180
................
.....................
6.6.
Nabavka, postavljanje i spajanje
mjernih križnih spona,sastavljena od
tri pločice dimenzija 58 mm x 58
mm,namjenjena za izvođenje
mjernih i ostalih spojeva između
okruglih i plosnatih vodiča do širine
30mm u zemlji i iznad zemlje. Tip
KON 02 A; proDobavljač HERMI
(www.hermi.si).
kom
7
................
.....................
6.7.
Nabavka, postavljanje i spajanje
veznih spona,sastavljena od dvije
pločice dimenzija 40 mm x 40
mm,namjenjena za izvođenje
spojeva između okruglih vodiča iznad
zemlje,između okruglih vodiča i
limenih dijelova. Tip KON 04 A
SIMPLE; proDobavljač HERMI
(www.hermi.si).
kom
41
................
.....................
6.8.
Izrada spoja trake sa horizontalnim
olucima pomodu spona, obujmica TIP
KON 20;Rf-V. Sve komplet sa
potrebnim radom i materijalom.
Dimenzije i oblik uzeti na licu mjesta.
kom
6
................
.....................
6.9.
Izrada spoja trake sa vertikalnim
olucima pomodu cijevnih obujmica
TIP KON 11;Rf-V. Sve komplet sa
potrebnim radom i materijalom.
kom
6
................
.....................
92
Dimenzije i oblik uzeti na licu mjesta.
6.10.
Povezivanje svih metalnih masa ,
rukohvata, metalnih portala,
distributivnih ormarida, PTT
ormarida, i ostalog na zajednički
uzemljivač.
pauš
1
................
.....................
6.11.
Ostali sitni nespecificirani materijal
paus
1
................
.....................
6.12.
Ispitivanje instalacije, mjerenje
otpora uzemljenja i izdavanje atesta
od strane ovlaštene organizacije u
dva primjerka (po ulazu).
pauš
1
................
......................
UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ZAŠTITNO UZEMLJENJE (KM) :
......................
7.
OSTALI TROŠKOVI
7.1.
Izrada glavnog projekta instalacija
jake i slabe struje i gromobrana i
predaja investitoru u 3 primjerka.
kompl.
1
..............
.....................
7.2.
Pradenje izmjena u toku izvođenja
radova, unošenje izmjena u projekat
i izrada projekta izvedenog stanja u 3
primjerka i predaja investitoru.
kompl.
1
................
....................
7.3.
Troškovi elektroenergetske
saglasnosti kod EDP-a (po računu)
kompl.
1
7.4.
Troškovi EDP-a na vršnu snagu (po
računu)
kompl.
1
7.5.
Troškovi PTT saglasnosti (po računu)
kompl.
1
7.6.
Troškovi PTT priključenja (po računu)
kompl.
1
7.7.
Projektantski nadzor
kompl.
1
7.8.
Troškovi Elektrodistribucije za
priključenje objekta, glavni napojni
kabl, KPO, i mjerni ormar GRT sa
glavnom sklopkom objekta. ( po
računu)
kompl.
1
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI (stavka 7.1. i 7.2.) (KM):
93
.....................
Redni
broj
Opis stavke
Jedinica
mjera
Količina
Jedinična
cijena
bez PDV-a
(KM)
Ukupna cijena
bez PDV-a
(KM)
ELEKTROINSTALACIJE
R E K A P I T U L A C I J A:
1.
JAKA STRUJA U STANOVIMA
....................
2.
JAKA STRUJA U ZAJEDNIČKIM PROSTOTIMA
....................
3.
RTV INSTALACIJA
....................
4.
TELEFONSKA INSTALACIJA
....................
5.
INSTALACIJA INTERFONA
....................
6.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ZAŠTITNO UZEMLJENJE
....................
7.
OSTALI TROŠKOVI
....................
UKUPNA CIJENA BEZ PDVa (KM) :
........................
POPUST (KM) : ..............%
.......................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDVa (KM) :
......................
PDVe 17% (KM) :
......................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDVom (KM) :
......................
Potpis dobavljača:
............................................
94
ZBIRNA REKAPITULACIJA
I
GRAĐEVINSKI DIO
..........................
II
VODOVOD I KANALIZACIJA
..........................
III
ELEKTROINSTALACIJE
..........................
UKUPNA CIJENA BEZ PDVa (KM) :
........................
POPUST (KM) : ..............%
.......................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDVa (KM) :
......................
PDVe 17% (KM) :
......................
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDVom (KM) :
......................
Potpis ovlaštene osobe
M.P.
............................................
95
Napomena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sa PDV-om, sadrži sve naknade koje ugovorni organ
treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim
onih koji su navedeni u ovom obrascu.
Ako ponuđač nije u sistemu PDV-a ili je predmet nabavke oslobođen PDV-a, na Obrascu za
cijene, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude sa PDV-om, upisuje se isti iznos kao
što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno
za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu
sa jediničnim cijenama.
Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
Ovaj Obrazac za cijenu ponude je jedina moguća opcija.
Ponuđač se obavezuje na prihvatanje svih uslova nabavke.
m.p.
Potpis ovlaštene osobe
___________________________
96
Tehnički opis
Projektnim zadatkom je potrebno izvršiti analizu nosive AB konstrukcije stambenog
objekta, pravougaone osnove površine A=528.00 m², čiji je tlocrt karakteristične etaže dat u
prilogu zadatka. Lokacija objekta je grad Breza.
Objekat je spratnosti P+2 sprata, spratne visine 2,80 m i radi se o stambenom objektu za
romsku populaciju. Na posljednjoj etaži (kota 8,40 m) se nalazi kosi dvovodni krov. Objekat
je temeljen na koti -1,80 m, a okolni teren se nalazi na koti -0,50 m.
Osnovni sistem nosive AB konstrukcije se sastoji temeljnih AB greda, na koje su
oslonjeni AB zidovi i stubovi, a na koje se rasterski oslanjaju AB grede, preko kojih je
projektovana AB ploca.
Temeljne grede su pravougaonog presjeka, dimenzija 60x50 cm, na koje se nastavlja AB
temeljni zid debljine d=20 i 25cm. Marka betona temeljnih greda i zidova je MB30, a armirani
su sa 11Φ16, te vilicama Φ8/15 cm. Izradjene na sloju nabijenog tucanika d=20 cm. Na
temeljne zidove, kao i na sloj nabijenog tucanika je projektovana podna ploca debljine d=20
cm, armirana konstruktivno sa +/-Q188.
Na temeljne zidove se oslanjaju AB platna, obodni debljine 25 cm, a unutrasnji d=20 cm,
koji su rasporedjeni rasterski, kroz sve tri etaze, i služi za horizontalno ukrućenje objekta,
prenos vertikalnog opterecenja, kao i pregradni zidovi u prostorijama. Projektovana marka
betona AB platana jeste MB30. Armirani sa +/-Q335.
U rasterima na kojima ne postoje AB platna, vertikalno opterecenje, kao i horizontalno
ukrucenje se preuzima sa stubovima, pravougaonog presjeka, dimenzija 20x25 cm, te
gredama dimenzija 20x50 i 25x50 cm. Marka betona MB30. Armirani sa sipkama Φ16, te
vilicama Φ8/10 cm.
AB ploče su debljine 20 cm, raspona od 5,83 m, koje su na osloncima ukljestene u AB
platna.
Izmedju osovina 4-5/C-D jedvokrako stepeniste sa medjupodestom, širine krakova 1,60
m, visine 2,80 m, sa 16 stepenika visine 17,5 cm, 28 cm širine. Krakovi su na početku i kraju
uklještena u ploču ploce i medjupodesta, a sa bočne strane u zid AB jezgra.
97
Konstrukcija je proračunata na sljedeća opterećenja:
- stalno opterećenje
- korisno opterećenje
- opterećenje od snijega
- opterećenje od vjetra
- seizmička opterećenja
U stalno opterećenje su uračunate vlastite težine pojedinih elemenata konstrukcije,
težine slojeva podova, plafona, pregradni zidovi, težina fasade i nasipa.
Vrijednosti zapreminskih težina pojedinih materijala uzete su iz standarda JUS
U.C7.123/1988. - Sopstvena težina konstrukcija, nekonstrukcionih elemenata i uskladištenog
materijala koji se uzima u obzir pri dimezionisanju.
Vrijednost korisnih opterećenja odreĎena je standardom JUS U.C7.121/1988. – Korisna
opterećenja stambenih i javnih zgrada, a prema namjeni pojedinih dijelova objekta.
Za proračun opterećenja konstrukcije snijegom korišteni su Privremeni tehnički propisi za
opterećenja zgrada (Sl. list SFRJ 61/48).
Za proračun opterećenja konstrukcije vjetrom korišteni su sljedeći standardi za
opterećenje vjetrom:
- JUS U.C7.110/1991. – Osnovni principi i osrednjeni aerodinamički
pritisak vjetra
- JUS U.C7.111/1991. – Dinamički koeficijent i aerodinamički pritisak vjetra
- JUS U.C7.112/1991. – Opterećenje vjetrom zgrada
Prema ovim standardima konstrukcija je, radi simetričnosti, proračunata na djelovanje
vjetra u jednom pravcu i spada u vitke konstrukcije.
Intenzitet seizmičkog opterećenja na konstrukciju odreĎen je
Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl. list SFRJ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).
Seizmički proračun je proveden metodom ekvivalentnog statičkog opterećenja. Prema ovom
pravilniku konstrukcija je proračunata na djelovanje zemljotresa u jednom pravcu. Objekat se
nalazi u zoni sa očekivanom seizmičnošću od VIII stepeni MKS skale.
98
Modeliranje, proračun presječnih sila i dimenzioniranje elemenata konstrukcije proveden
je primjenom programskog paketa Tower 6.0. gdje je konstrukcija proračunata kao prostorni
3D model. Model se sastoji od horizontalnih nivoa, postavljenih u srednje ravni ploča od POZ
000 do POZ 300, greda po obimu ploča i vertikalnih elemenata – stubova i platana. Stropne
ploče su modelirane kao tanke izotropne ploče, platna kao vertikalni površinski elementi, a
grede i stubovi kao štapni elementi.
Stepenište i stropne ploče, kao obostrano nosive, dimenzionirane su na momente
savijanja Mx i My. Rubne grede su dimenzionirane na momenat savijanja oko lokalne
osovine 2, te poprečne sile, dok je momenat torzije zanemaren.
Stubovi su dimenzionirani na istovremeno djelovanje momenata savijanja oko lokalnih
osovina 2 i 3 i na djelovanje normalne i poprečne sile. U obzir je uzeto i moguće izvijanje
stubova.
AB platna su dimenzionirana na istovremeno djelovanje momenata savijanja oko lokalnih
osovina jezgra, normalnih i poprečnih sila.
Čitava konstrukcija se izvodi od betona marke MB30, odreĎena kao 10% fraktilna
vrijednost na kockama ivice 20 cm, koje su čuvane u vodi ili najmanje u 95% relativnoj vlazi,
pri temperaturi od 20±3ºC i pri starosti od 28 dana.
Stepenište je armirano rebrastim armaturnim šipkama RA 400/500-2. Armatura je
rasporeĎena u donjoj i gornjoj zoni, poduzno i okomito, a prema statičkom proračunu.
Debljina zaštitnog sloja usvojena je 2cm.
Stropne ploče su armirane rebrastom armaturnom mrezom MAR 500.
Uz rubne otvore postavljena je i dodatna armatura u obliku zatvorenih vilica. Debljina
zaštitnog sloja usvojena je 2cm.
Rubne grede su armirane rebrastim armaturnim šipkama RA 400/500-2, u donjoj zoni u
polju i u gornjoj zoni iznad oslonaca. Vilice grede su na razmaku od 15cm, a iznad oslonca
se progušćuju na 10cm.
Stubovi su armirani rebrastim armaturnim šipkama RA 400/500-2, koje se nastavljaju
preklapanjem van čvorova. Dužina prekopa je 60cm. Podužne šipke su stabilizirane vilicama
od armaturnih šipki RA 400/500, koje su na razmaku od 15cm o polju stuba, a 10 cm u zoni
čvorova. Zaštitni sloj betona je 2 cm.
Jezgro objekta je armirano sa vertikalno postavljenim armaturnim mrezama MAR500,
obostrano, sa distancerima za vezu. Zaštitni sloj betona je 2cm.
99
Temeljne grede su armirane rebrastim armaturnim sipkama RA 400/500-2, u donjoj i
gornjoj zoni. Usvojen je zaštitni sloj betona od 4cm.
Čitava konstrukcija se izvodi na licu mjesta, betoniranje se vrši u oplati montiranoj na
samom gradilištu, na mjestu livenja betona. Armaturni koševi se izraĎuju na samom
gradilištu u predviĎenoj oplati a zatim dobro fiksiraju, kako bi prilikom ugradnje zadržali
projektom predviĎeni položaj. Betonska mješavina se proizvodi u tvornici betona i doprema
na gradilište automješalicom. Betonska smjesa se od automješalice do mjesta ugradnje
doprema betonskim pumpama, a homogenost smjese se postiže upotrebom pervibratora.
U toku radova potrebno je obezbjediti kontrolu kvaliteta betona prema PBAB-87.
Duradbegovic Edin d.i.g.
Sarajevo. Juni, 2014.
100
ANEKS 4
Informacija koja je
povjerljiva
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Brojevi stranica
s tim informacijama,
Razlozi za
povjerljivost tih
informacija
u ponudi
Vremenski period u
kojem će te
informacije biti
povjerljive
Napomena:



Ponuđači su obavezni napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim
ako ih imaju (popunjen po šemi u Aneksu broj 4 ove tenderske dokumentacije).
Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno
poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci
tajni i povjerljivi.
U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra
povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci
povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.
Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:
ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili radova od koje zavisi
poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa
zahtjevima iz tehničke specifikacije;
dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51.Zakona).
Ime i prezime osobe koja je
ovlaštena da predstavlja ponuđača
m.p.
Potpis ovlaštene osobe
___________________________
_________________________________________
(štampanim slovima)
Mjesto i datum:__________________________________________
101
ANEKS 5
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke od a) do d) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj39/14) - Lična sposobnost
Ja, niže potpisani _______________________________________________________________________(Ime i prezime),
sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________
(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:
________________________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi
_________________________________________________ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke
radova - Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25 stanova), a kojeg provodi Općina Breza,
za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki broj726-1-3-2-31/15 od dana 27.03.2015.godine, a u skladu sa članom 45. stavovima(1) i (4) pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću.
IZJAVLJUJEM
Ponuđač _______________________________________________________________ u navedenom postupku javne
nabavke, kojeg predstavljam, nije:
a)
b)
c)
d)
Pravosudnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela
orgsniziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim
propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka
likvidacije;
Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u
skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran ;
Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s
važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi
dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg
odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).
Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba
neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti
predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih
podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim
nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do
10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice
ponuđača.
Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne
nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost
podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod
nadležnog organa.
Izjavu dao:
Mjesto i datum davanja izjave:
Potpis i pečat nadležnog organa:
_______________________________________________________
102
ANEKS 6
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) - Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
Ja, niže potpisani _______________________________________________________________________(Ime i prezime),
sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________
(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:
________________________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi
_________________________________________________ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke
radova- Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25 stanova), za koje je objavljeno
obavještenje o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki broj726-1-3-2-3-1/15 od dana
27.03.2015.godine, a u skladu sa članom 46. pod punom materijalnom i kaznenom
odgovornošću
IZJAVLJUJEM
Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____________________________________________________ u
navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne
djelatnosti iz člana 46. su identični sa originalima.
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi
dokumente iz člana 46. na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ
shodno članu 72. stav (3) tačka a).
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba
neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti
predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih
podataka u dokumentima kojima se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti iz
člana 46. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne
od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za
odgovorno lice ponuđača.
Izjavu dao:
_________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
_________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
_________________________________________
103
ANEKS 7
PISMENA IZJAVA
Iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)
Ja, niže potpisani _______________________________________________________________________(Ime i prezime),
sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________
(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:
________________________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi
_________________________________________________ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke
radova – Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25 stanova), a kojeg provodi Općina Breza,
za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki broj broj726-1-3-23-1/15 od dana 27.03.2015.godine, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim
nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću
IZJAVLJUJEM
1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi
procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u
ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju
obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od
vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog
ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u
ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da
obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od
obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne
nabavke.
Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja
i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u
Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.
Izjavu dao:
_________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
_________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
_________________________________________
104
ANEKS 8
OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA
Naziv ponuđača: __________________________________________________
Adresa ponuđača: _________________________________________________
ID broj ponuđača: _________________________________________________
Kao ponuđač u postupku javne nabavke konkurentskog zahtjeva za nabavku radova – Izgradnja
stambenog kompleksa za Rome (25 stanova), a kojeg provodi Općina Breza, prema zahtjevu iz
tenderske dokumentacije, dajem:
IZJAVU
kojom izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuđač,
u roku od 15(petnaest) dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti
garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 3%
od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativom na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez
prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.
U ____________________________, _________________.godine.
_______________________________________________
( M. P. ) _______________________________________________
(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)
105
ANEKS 9
OBRAZAC IZJAVE O PODUGOVARANJU
Naziv ponuđača: ___________________________________________________
Adresa ponuđača: __________________________________
ID broj ponuđača:____________________________________
Kao ponuđač u postupku javne nabavke otvorenog postupka za nabavku radova – Izgradnja
stambenog kompleksa za Rome (25 stanova), a kojeg provodi Općina Breza, prema zahtjevu iz
tenderske dokumentacije
I Z J A V LJ U J E M O
a)
Da preduzeće koje dostavlja ovu ponudu ima namjeru podugovaranjau iznosu od
______________ % ukupne cijene prihvaćene ponude
opcija /
b)
Da preduzeće koje dostavlja ovu ponudu nema namjeru podugovaranja
Napomena:
Ponuđač je obavezan u datom Obrascu izjave o podugovaranju – Aneks 9 zaokružiti jednu
od ponuđenih opcija koje se odnose na podugovaranje.
U ____________________________, _________________.godine.
_______________________________________________
( M. P. ) _______________________________________________
(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)
106
ANEKS 10
OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG
Naziv ponuđača: ___________________________________________________
Adresa ponuđača: __________________________________
ID broj ponuđača:____________________________________
Kao ponuđač u postupku javne nabavke konkurentskog zahtjeva za nabavku radova – Izgradnja
stambenog kompleksa za Rome (25 stanova), a kojeg provodi Općina Breza, a u skladu sa
Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg objavljenog u „Službenom
glasniku BiH“ broj 103/14 od dana 30.12.2014. godine, prema zahtjevu iz tenderske
dokumentacije
I Z J A V LJ U J E M O
a)
Da je preduzeće koje dostavlja ovu ponudu domaće sa sjedištem u BiH i da je najmanje 50%
za izvršenje ugovora iz Bosne i Hercegovine te da ćemo u ovom postupku javne nabavke
dostaviti dokaz od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine ili druge nadležne
privredne komore kojim dokazujemo da podliježemo primjeni preferencijalnog tretmana
domaćeg.
opcija /
c)
Da preduzeće koje dostavlja ovu ponudu ne može na istu primjeniti odredbe o
preferencijalnom tretmanu domaćeg.
Napomena:
Ponuđač je obavezan u datom Obrascu izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog
tretmana domaćeg – Aneks 10) zaokružiti jednu od ponuđenih opcija i ukoliko potpada
pod preferencijalni tretman domaćeg, obavezan je dostaviti i traženi dokaz kao sastavni
dio Izjave, a u skladu sa stavkom D 14.1)tačka k)otvorenog postupka.
U ____________________________, _________________.godine.
_______________________________________________
( M. P. ) _______________________________________________
(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)
107
ANEKS 11
LISTA RADOVA IZ PREDMETNE OBLASTI - za posljednje dvije godine
(obavezno popuniti)
Redni
Opis poslova, mjesto
broj
izvođenja radova
Godina
Vrijednost
izvršenih radova,
bez PDV-a
(KM)
108
Ugovorni organ
poslova
UKUPNO (KM) :
m.p.
Potpis ovlaštene osobe
___________________________
109
ANEKS 12
OPIS OPREME, VOZILA I STROJEVA - koja će biti angažirana na poslovima iz ponude
(obavezno popuniti)
Redni
broj
Vrsta (tip)
Godina
proizvodnje
Kapacitet
Vlasništvo
m.p.
Napomena
Potpis ovlaštene osobe
___________________________
110
Aneks 13
Nacrt ugovora o javnoj nabavci radova
UGOVOR
o nabavci / izvođenju radova „Izgradnja stambenog kompleksa za
Rome (25 stanova)
zaključen između:
1.
2.
OPĆINA BREZA, ulica Bogumilska br. 1, Breza, ID broj: 4218188870007,
transakcijski račun broj:338900221134209, Budžet Općine Breza kod UniCredit
banke, telefon: 032/786-060, fax br:032/786-041, koju zastupa Općinski načelnik
Halil Tuzlić (u daljem tekstu „Ugovorni organ“), i
_____________________________________________________ , u daljem tekstu „Dobavljač“,
koga zastupa direktor ____________________________,
_____________________ (Identifikacioni broj dobavljača )
______________________ (transakcijski račun dobavljača)
_________________________ (naziv banke dobavljača)
PREDMET UGOVORA
Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka izvođenja radova „Izgradnja stambenog kompleksa za
Rome( 25 stanova) prema Aneksu broj 3 Tenderske dokumentacije.
Radovi, koje će Dobavljač izvršiti u skladu s odredbama ovog ugovora i sljedećim
dokumentima koji čine sastavni dio ovog ugovora u obliku njegovih priloga i to:
– Ponudom / specifikacijom Dobavljača br. _________________ od __________ – dalje: ponuda
Dobavljača - (Prilog 1), (ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna ponuda
Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim
dokumentima / aktima / dokazima / nacrtima / specifikacijama i dr. čini sastavni dio
ugovora sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz
ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora /
nabavke), dostavljenom po otvorenom postupku - nabavka radova „Izgradnja
stambenog kompleksa za Rome (25 stanova).
Količine, vrste i kvalitet radova, materijala i opreme koji su predmet ovog ugovora su
određeni ponudom Dobavljača (Prilog 1) i odobrenjem za građenje na osnovu kojih
dokumenata se izvode radovi.
111
CIJENA
Član 2.
Ugovorni organ će na ime izvršenih ugovorenih radova iz člana 1. ovog ugovora
Dobavljaču isplatiti:
Ukupna cijena (bez PDV-a) iznosi:
___________________________________ KM, slovima __________________________________________________
Popust iznosi:
__________________%, slovima_____________________________________________________________________
Ukupna cijena (bez PDV-a) i sa uključenim popustom iznosi:
____________________________________ KM, slovima_________________________________________________
PDV (17%) iznosi:
_____________________________________ KM, slovima ________________________________________________
UKUPNA VRIJEDNOST/CIJENA (sa PDV-om) iznosi:
______________________________________ KM, slovima _______________________________________________
Član 3.
Cijena iz prethodnog člana utvrđena je na osnovu vrsta, količina i jediničnih cijena iz
ponude Dobavljača / specifikacija radova.
Konačna cijena utvrdit će se na osnovu stvarnih izvedenih količina uz primjenu
ugovorenih jediničnih cijena za pojedine vrste radova.
Ugovorene jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati ni pod kojim uslovima.
NAČIN PLAĆANJA
Član 4.
Dobavljač će izvršene radove iz ovog ugovora ispostavljati na naplatu putem ovjerenih
privremenih situacija, a nakon završetka svih radova ispostavit će okončanu situaciju.
Obračun izvedenih radova iz ovog ugovora izvršit će se na osnovu ovjerenih količina
izvedenih radova u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ovog ugovora.
Nadzorni organ, u ime Ugovorni organa, ovjerava ispostavljene situacije, odnosno
potvrđuje izvršenje radova u skladu s ovim ugovorom najkasnije u roku od pet dana od
dana prijema iste od strane Dobavljača i predaje Dobavljaču na daljni postupak.
Dobavljač je dužan ovjerenu situaciju od strane Nadzornog organa predati na protokol
Ugovorni organa.
Ugovorni organ će izvršiti plaćanje samo nespornih radova izvršenih / urađenih po
ovom ugovoru i ovjerenih od strane nadzornih organa.
112
Plaćanje ovjerene situacije vršit će se u roku od_____________ dana od prijema situacije.
Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih količina
ugovorenih radova i ugovorenih cijena. Situacijama se prikazuju radovi na način i po
specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji. Privremenim situacijama obračunava se
vrijednost radova izvedenih u toku građenja. Privremene situacije i okončana situacija sadrže
podatke o količinama i cijenama izvedenih radova, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova,
ranije isplaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.
Ako Ugovorni organ ospori dio primljene situacije, nesporni iznos plaća u roku iz stava 6.
ovog člana ugovora. Ugovorni organ može privremene situacije osporavati u pogledu cijene,
količine i vrste izvedenih radova.
O spornom iznosu i razlozima osporavanja Ugovorni organ je dužan da obavijesti Dobavljača
u roku određenom za plaćanje na osnovu situacije.
Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu / situaciju u skladu s odredbama pozitivnih
propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena na
usklađivanje.
Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu / situaciju ne
obavezuju Izvođač radovaa ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.
Plaćanje će se vršiti na transakcijski račun Dobavljača br._________________________kod
_______________________________ (naziv banke Dobavljača).
OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA
Član 5.
Ugovorni organ se obavezuje, naročito:
1. predati Dobavljaču radova revidovan projekt po kojem se izvode radovi, odobrenje za
građenje / građevinsku dozvolu dobijenu na osnovu revidovane projektne
dokumentacije, usvojen dinamički plan, rješenje o imenovanju ovlaštenog inžinjera i
nadzornog organa, Uputstvo o geodetskom snimanju telekomunikacione mreže i
Uputstvo za izradu izvedbeno-tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, Elaborat o
inženjersko geološkom istraživanju na predmetnom lokalitetu i drugu dokumentaciju
neophodnu za izvođenje;
2. uvesti Dobavljača u posao u skladu s usvojenim dinamičkim planom, a najkasnije 15
(petnaest) dana od dana obostranog potpisa Ugovora. Pod uvođenjem Dobavljača u
posao podrazumijeva se ispunjenje onih obaveza Izvođač radovaa /Ugovorni organa
bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno
nije dozvoljeno.
3. na zahtjev Dobavljača, u toku izvođenja radova, pružiti stručna objašnjenja o svim
detaljima iz projekta / tehničke dokumentacije u roku od najviše 2 (dva) dana;
4. redovno vršiti plaćanje izvršenih radova na način i u rokovima koji su utvrđeni ovim
ugovorom;
113
5. osigurati nadzor nad izvođenjem radova / građenjem uz pravovremenu ovjeru /
potpisivanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige;
6. organizovati primopredaju izvedenih radova u roku od 7 (sedam) dana od dana
prijema obavijesti od Dobavljača radova.
O uvođenju Dobavljača u posao sastavlja se poseban zapisnik, i to se konstatuje u
građevinskom dnevniku.
Rok za uvođenje Dobavljača u posao se produžava ako je uredno ispunjenje obaveze Izvođač
radova onemogućeno višom silom. Produženje roka iznosi onoliko vremena koliko je trajalo
djejstvo više sile i koliko je bilo potrebno za otklanjanje njenih posljedica.
OBAVEZE DOBAVLJAČA
Član 6.
Dobavljač se obavezuje, naročito:
1. prije početka izvođenja ugovorenih radova iz člana 1. Ugovora, blagovremeno i
detaljno proučiti tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi i
blagovremeno upozoriti Ugovorni organ na nedostatke u dokumentaciji ukoliko
postoje i/ili blagovremeno zatražiti objašnjenja o svim nejasnim ili nedovoljno jasnim
detaljima u tehničkoj dokumentaciji;
2. u pisanom obliku upozoriti Ugovorni organ na eventualne nedostatke i greške u
projektu, a ako ih utvrdi (koje je ustanovio prilikom obilaska objekta), pravovremeno u
pisanom obliku zahtijevati da se otklone;
3. izvesti radove na način, u rokovima i po cijeni određenim Ugovorom;
4. voditi obaveznu dokumentaciju u vezi s izvođenjem radova / na gradilištu u skladu
pozitivnim propisima iz oblasti građenja građevina i izvođenja drugih zahvata /
radova u prostoru: građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i dr.;
5. Ugovorni organ, u pisanom obliku, obavijestiti ko je ovlašteni rukovoditelj radova
prema ovom ugovoru;
6. izvoditi radove u skladu s odobrenjem za građenje, tehničkim mjerama, propisima,
normativima i standardima koji važe za građenje predmetne vrste građevine /
izvođenje predmetnih radova;
7. pravovremeno preduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala,
zaposlenika, prolaznika, saobraćaja, susjednih objekata i okoline;
8. dokumentovati kvalitet radova i pojedinih faza građenja / izvođenja radova atestima
izdanim prema tehničkim propisima i posebnim uslovima projekta;
9. pridržavati se u potpunosti ovog ugovora, tehničke dokumentacije i Odobrenja za
građenje na osnovu kojih se izvode radovi;
114
ROKOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
Član 7.
Dobavljač se obavezuje da sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u roku od __________
kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja Dobavljača u posao.
Rok za ispunjenje obaveza / izvršenje radova određen u danima, računa se u kalendarskim
danima.
GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA
Član 8.
Dobavljač garantuje da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa
Ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koje onemogućavaju ili
umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno
upotrebu određenu Ugovorom. Obavještenje o nedostacima: Ugovorni organ je dužan da
o primijećenim nedostacima obavijesti Dobavljača bez odlaganja.
Član 9.
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi ______ mjeseci / godina. Garantni rok
počinje da teče od primopredaje objekta / izvedenih radova ili dijela objekta / izvedenih
radova, a ako je korištenje objekta / dijela objekta / izvedenih radova počelo prije
primopredaje – od početka korištenja.
Za opremu / materijal koju ugrađuje Dobavljač važi, u pogledu sadržine i roka, garancija
proizvođača opreme, sa tim što je Dobavljač dužan da svu dokumentaciju o garancijama
proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu pribavi i preda Ugovornom
organu prilikom primopredaje izvršenih radova.
Član 10.
Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku
garantnog roka, a koji su nastupili usljed toga što se Dobavljač nije držao svojih obaveza
u pogledu kvaliteta radova i materijala.
Dobavljač se obavezuje da će u garantnom roku, a na prvi poziv investitora o svom trošku
otkloniti sve nedostatke koji se odnose na način izvođenja i kvalitet ugovorenih radova,
odnosno koji su nastali zbog upotrebe materijala koji ne odgovara ugovorenoj kvaliteti.
Ugovorni organ ima pravo i na naknadu štete po ovom osnovu.
Član 11.
Ako Dobavljač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz člana 10. ovog ugovora, u roku od 8
(osam) dana od dana prijema poziva Ugovornio organ i ne izvrši obavezu u primjerenom
roku, Ugovorni organ će protestovati bankarsku garanciju za garantni period bez
daljnjih upozorenja.
Ugovorni organ je ovlašten da za otklanjanje nedostataka angažira drugu pravnu ili
fizičku osobu i da nastalim troškovima tereti Dobavljača. Ugovorni organ je pri tome
115
dužan da postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajem, odnosno da za otklanjanje
nedostataka ne utroši više sredstava nego što je objektivno potrebno.
Dobavljač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posljedica nestručnog
rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korištenja objekta / radova.
UGOVORNA KAZNA
Član 12.
Ako Dobavljač zakasni s izvođenjem radova, odnosno sa predajom ugovorenih radova,
obavezan je za svaku započetu sedmicu zakašnjenja platiti Ugovornom organu
ugovorenu kaznu u iznosu od 2 (dva) ‰ od ukupne vrijednosti ugovorenih radova iz
ponude Dobavljača / specifikacije člana 1. ovog ugovora.
Ako Ugovorni organ zakasni s ispunjenjem svoje obaveze u plaćanju dužan je Dobavljaču
platiti zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena pozitivnim zakonskim propisima iz
oblasti obračuna zatezne kamate.
Ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može iznositi više od 5 % od ukupne vrijednosti
ugovorenih radova.
STRUČNI NADZOR
Član 13.
Ugovorni organ ima pravo da vrši stručni nadzor nad radovima Dobavljača radi
provjeravanja i obezbjeđenja njihovog urednog izvođenja, naročito u pogledu vrsta,
količina i kvaliteta radova, materijala i opreme i predviđenih rokova.
Radi vršenja stručnog nadzora Ugovorni organ ima pravo pristupa na gradilište, u
radionice, pogone i mjesta za uskladištenje materijala.
Stručni nadzor vrši lice koje Ugovorni organ odredi. O licu određenom da vrši nadzor i
njegovim ovlaštenjima Ugovorni organ obavještava Dobavljača.
Dobavljač je dužan da Izvođač radovau omogući vršenje stručnog nadzora.
OBEZBJEĐENJE I ČUVANJE GRADILIŠTA
Član 14.
Od početka izvođenja do predaje radova Izvođač radovau, Dobavljač je dužan da
obezbijedi i čuva izvedene radove, opremu i materijal od oštećenja, propadanja,
odnošenja, krađe, uništenja.
Dobavljač snosi troškove obezbjeđenja i čuvanja izvedenih radova, opreme i materijala i
rizik njihovog oštećenja, uništenja, krađe, odnošenja, propadanja.
116
PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA, KONAČAN OBRAČUN
Član 15.
Dobavljač će odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, nakon
završetka radova, u pisanom obliku, obavijestiti Ugovorni organ da su ugovoreni radovi
izvedeni.
Ugovorni organ i Dobavljač su dužni da pristupe primopredaji izvedenih radova u roku
ne dužem od 3 (tri) kalendarska dana računajući od obavijesti iz stava 1. ovog člana.
Ugovorni organ i Dobavljač su dužni da pristupe konačnom obračunu u roku ne dužem
od 7 (sedam) kalendarskih dana nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji izvedenih
radova bez primjedbi.
O primopredaji izvedenih radova sastavlja se zapisnik u roku ne dužem od 3 (tri)
kalendarska dana od pristupanja primopredaji izvedenih radova u skladu sa stavom 2.
ovog člana.
Svaka ugovorna strana pismenim rješenjem određuje svoje ovlaštene predstavnike za
obavljanje primopredaje i izradu konačnog obračuna.
Član 16.
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastavljaju zapisnik o primopredaji izvedenih
radova koji sadrži, naročito, sljedeće odredbe / podatke:
1. da li su radovi izvedeni prema ugovoru, tehničkoj dokumentaciji, odobrenju o građenju
/ građevinskoj dozvoli, montažnoj dokumentaciji isporučioca opreme i propisima i
pravilima struke;
2. odgovara li način izvođenja radova i kvaliteta izvedenih radova ugovorenim, odnosno
koje radove Dobavljač o svom trošku mora doraditi, popraviti ili ponovo izvesti, u
kojem roku to treba učiniti; i vrijednost osporenih radova;
3. rok za otklanjanje konstatovanih nedostataka;
4. konstatacija o primopredaji katastarskog snimka podzemnih instalacija i projekta
izvedenog stanja, građevinske dokumentacije, garantnih listova, atesta, certifikata i dr.;
5. datum završetka radova i datum izvršene primopredaje kao i početak garantnog
perioda;
6. o kojim pitanjima tehničke prirode nije postignuta saglasnost između ovlaštenih
predstavnika ugovorača.
Zapisnik o primopredaji može sačiniti samo jedan ugovarač bez učešća drugog ako drugi
ugovarač neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv
da učestvuje u primopredaji. Takav zapisnik se dostavlja drugom ugovaraču. Danom
dostavljanja zapisnika nastaju posljedice u vezi sa primopredajom.
117
Ukoliko se u zapisniku o primopredaji obostrano konstatuje da Dobavljač treba o svom trošku
da doradi, popravi ili ponovo izvede pojedine radove, Dobavljač je dužan da odmah, a
najkasnije u roku od 7(sedam) kalendarskih dana pristupi izvođenju tih radova.
Ako Dobavljač ne izvede radove iz prethodnog stava ovog člana u primjerenom roku koji mu
ostavi Ugovorni organ, Ugovorni organ može da angažuje drugo lice da ih izvede na trošak
Dobavljača.
Član 17.
Konačnim obračunom se raspravljaju odnosi između ugovorača i utvrđuje izvršenje njihovih
međusobnih prava i obaveza iz Ugovora.
Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu Ugovora, uključujući i
nepredviđene i naknadne radove koje je Dobavljač bio dužan ili ovlašten da izvede.
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastavljaju zapisnik o konačnom obračunu koji
sadrži, naročito, slijedeće odredbe / podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
vrijednost izvedenih radova prema ovom ugovoru;
vrijednost razlike između izvedenih i ugovorenih radova, ako je ima;
iznos plaćen po osnovu situacija;
konačan iznos koji Dobavljač treba da primi ili vrati po nespornom dijelu obračuna;
iznos cijene koji Ugovorni organ zadržava za otklanjanje nedostataka;
podatak da li su radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, koliko iznosi
prekoračenje roka;
7. podatak o tome koji ugovarač, po kom osnovu i u kom iznosu zahtijeva naplatu
ugovorne kazne i naknade štete, kao i njihove osporene i neosporene iznose;
8. ukupni iznos cijene izvedenih radova
9. podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta saglasnost ovlaštenih
predastavnika ugovorača.
Konačan obračun izvršenih radova mora se izvršiti najkasnije u roku od od 7(sedam)
kalendarskih dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji izvedenih radova bez
primjedbi.
RASKID UGOVORA
Član 18.
Ugovorni organ može raskinuti ugovor jednostrano u sljedećim slučajevima:
1) ako nadležni organi zabrane dalje izvođenje radova / građenje objekta;
2) ako Dobavljač bez pismene saglasnosti Ugovornog organa ustupi trećim osobama
izvođenje pojedinih radova koji su predmet ovog ugovora;
3) ako Dobavljač dođe u situaciju da ne može izvršiti svoje obaveze iz Ugovora;
118
Član 19.
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza Ugovorni organ može raskinuti ugovor samo ako
prethodno Dobavljaču da primjereni naknadni rok za izvršenje obaveze, a Dobavljač ni u
naknadnom roku ne izvrši svoje obaveze.
Član 20.
Ugovor se raskida izjavom u pisanom obliku koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti naveden razlog zbog kojeg se Ugovor raskida.
Član 21.
Ako se Ugovor raskine krivnjom Dobavljača Ugovorni organ mu je dužan platiti
nesporne izvedene radove, dok je Dobavljač dužan Ugovornom organu naknaditi štetu
koja mu je nastala raskidom ugovora i vratiti preuzeti, a neugrađeni materijal. Ukoliko
nisu dovoljna finansijska sredstva po okončanoj situaciji, Dobavljač radova će izvršiti
uplatu finansijskih sredstava na račun Ugovornog organa, u suprotnom Ugovorni organ
ima pravo protestirati garanciju za dobro izvršenje posla.
Materijal koji se ne vrati u smislu prethodnog stava bit će fakturisan s uračunatim
porezom i Ugovorni organ će bilo koja plaćanja umanjiti za iznos ispostavljene fakture, a
ukoliko nisu dovoljna finansijska sredstva po oknčanoj situaciji, Dobavljač radova će
izvršiti uplatu finansijskih sredstava na račun Ugovornog organa, u suprotnom Ugovorni
organ ima pravo protestirati garanciju za dobro izvršenje posla.
Član 22.
Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ugovor tim sporazumom regulirat će sva pitanja
nastala povodom raskida ugovora.
Član 23.
Ako dođe do raskida ugovora, Dobavljač je dužan izvedene radove osigurati od propadanja.
Troškove osiguranja snosi ona strana koja je odgovorna za raskid ugovora.
OSTALE ODREDBE
Član 24.
Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja
su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica
koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora,
odnosno od početka realizacije ugovora.
Član 25.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica
ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja
119
Ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao
početak toka roka.
Član 26.
Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima,
odnosno odredbi Posebnih uzansi o građenju, u granicama i okvirima koje za uzanse
propisuje i dozvoljava citirani zakon, i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu
regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog
ugovora.
Član 27.
Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom
ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na
drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.
Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1.
ovog člana ugovara se nadležnost Općinskog suda u Zenici, Bosna i Hercegovina, uz
primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.
Član 28.
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i
obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u
pismenoj formi.
Član 29.
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po 2 (dva) primjerka.
DOBAVLJAČ RADOVA
DIREKTOR
ZA UGOVORNI ORGAN
OPĆINA BREZA
Općinski načelnik
___________________________
_____________________________
Halil Tuzlić
Broj:
Datum,
Broj:
Datum,
120
Aneks 14
Nacrt okvirnog sporazuma
OKVIRNI SPORAZUM
Ovaj okvirni sporazum zaključen je između:
1. OPĆINE BREZA, sa sjedištem u Brezi, ulica Bogumilska broj 1., IDB/JIB broj:
42181888870007, transakcijski račun broj: 338900221134209 Budžet Općine Breza
kod UniCredit banke, telefon: 032/786-060, telefax: 032/786-041, koju zastupa
Općinski načelnik Halil Tuzlić (u daljem tekstu: Ugovorni organ), i
2. _____________________________________________________ , u daljem tekstu „Dobavljač“,
koga zastupa direktor ____________________________,
_____________________ (Identifikacioni broj dobavljača )
______________________ (transakcijski račun dobavljača)
_________________________ (naziv banke dobavljača)
Strane u okvirnom sporazumu saglasno konstatuju:
-
-
-
da je Ugovorni organ u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 39/14) proveo otvoreni postupak javne nabavke: „Izgradnja
stambenog kompleksa za Rome (25 stanova)“, sa ciljem zaključivanja okvirnog
sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 48 mjeseci;
da je Ugovorni organ donio Odluku o dodjeli okvirnog sporazuma broj:
_____________od________2015. godine, u skladu sa kojom se zaključuje ovaj okvirni
sporazum između Ugovornog organa i Izvođača;
da je Izvođač dostavio ponudu broj: ________________od_______2015. godine, koja čini
sastavni dio ovog okvirnog sporazuma (u daljem tekstu: ponuda Izvođača);
ovaj okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Ugovornog organa na
zaključivanje ugovora o javnoj nabavci;
obaveza nastaje zaključivanjem pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci na
osnovu ovog okvirnog sporazuma.
Strane u okvirnom sporazumu sporazumjele su se o sljedećem:
PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA
Član 1.
Predmet okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih
ugovora o javnoj nabavci radova „Izgradnja stambenog kompleksa za Rome (25
stanova)“, između Ugovornog organa i Izvođača, u skladu sa uslovima iz tenderske
dokumentacije, ponudom Izvođača, odredbama ovog okvirnog sporazuma i stvarnim
potrebama Ugovornog organa.
121
Detaljna specifikacija predmeta nabavke „Izgradnja stambenog kompleksa za
Rome (25 stanova)“ sa količinama, data je u prilogu ovog okvirnog sporazuma i čini
njegov sastavni dio. Količine navedene u specifikaciji su okvirne za sve vrijeme važenja
okvirnog sporazuma.
VAŽENJE OKVIRNOG SPORAZUMA
Član 2.
Ovaj okvirni sporazum se zaključuje na period od 48 mjeseci, a stupa na snagu
danom obostranog potpisivanja.
Tokom perioda važenja ovog okvirnog sporazuma, predviđa se zaključivanje više
pojedinačnih ugovora, u zavisnosti od stvarnih potreba Ugovornog organa.
CIJENE
Član 3.
Ukupna vrijednost ovog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) iznosi :
___________________________________ KM, slovima __________________________________________________
Popust iznosi:
__________________%, slovima_____________________________________________________________________
Ukupna vrijednost ovog okvirnog sporazuma (bez PDV-a) i sa uključenim
popustom iznosi:
____________________________________ KM, slovima_________________________________________________
PDV (17%) iznosi:
_____________________________________ KM, slovima ________________________________________________
UKUPNA VRIJEDNOST/CIJENA okvirnog sporazuma (sa PDV-om) iznosi:
______________________________________ KM, slovima _______________________________________________
Cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati za sve vrijeme važenja okvirnog
sporazuma.
NAČIN I USLOVI ZAKLJUČIVANJA POJEDINAČNIH UGOVORA
Član 4.
Nakon zaključivanja okvirnog sporazuma, kada nastane potreba Ugovornog
organa za predmetom nabavke, Ugovorni organ će uputiti Izvođaču poziv za dostavljanje
ponude u cilju zaključivanja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci sa specifikacijom i
potrebnim količinama.
122
Pri zaključivanju pojedinačnih ugovora ne mogu se mijenjati bitni uslovi iz ovog
okvirnog sporazuma.
Ponuda iz stava 1. ovog člana naročito sadrži cijenu, opis i količine radova, rokove
isporuke.
Izvođač je dužan da u roku iz stava 4. ovog člana, dostavi svoju ponudu na adresu
Ugovornog organa, Bogumilska broj 1. Breza.
Ponuda iz stava 1. ovog člana mora biti zasnovana na cijenama iz ovog okvirnog
sporazuma i ne može se mijenjati.
Ukoliko Izvođač ne zaključi ugovor, Ugovorni organ će unovčiti garanciju za
uredno izvršenje ugovora.
Član 5.
Pojedinačni ugovor o javnoj nabavci se zaključuje pod uslovima iz okvirnog
sporazuma u pogledu predmeta nabavke, cijena, načina i rokova plaćanja, rokova
isporuke i garantnog roka.
NAČIN I ROK PLAĆANJA
Član 6.
Izvođač će izvršene radove po osnovu pojedinačnog ugovora, ispostavljati na
naplatu putem ovjerenih privremenih situacija, a nakon završetka svih radova ispostavit
će okončanu situaciju.
Obračun izvedenih radova iz ovog ugovora izvršit će se na osnovu ovjerenih količina
izvedenih radova u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ovog ugovora.
Nadzorni organ, u ime Ugovornog organa, ovjerava ispostavljene situacije,
odnosno potvrđuje izvršenje radova u skladu s ovim ugovorom najkasnije u roku od pet
dana od dana prijema iste od strane Izvođača i predaje Izvođaču na daljni postupak.
Izvođač je dužan ovjerenu situaciju od strane Nadzornog organa predati na
protokol Ugovornog organa.
Ugovorni organ će izvršiti plaćanje samo nespornih radova izvršenih / urađenih po
ovom ugovoru i ovjerenih od strane nadzornih organa.
Plaćanje ovjerene situacije Ugovorni organ će vršiti u roku od __________ dana od dana
prijema situacije.
Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih količina
ugovorenih radova i ugovorenih cijena. Situacijama se prikazuju radovi na način i po
123
specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji. Privremenim situacijama obračunava se
vrijednost radova izvedenih u toku građenja. Privremene situacije i okončana situacija sadrže
podatke o količinama i cijenama izvedenih radova, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova,
ranije isplaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.
Ako Ugovorni organ ospori dio primljene situacije, nesporni iznos plaća u roku iz stava
6. ovog člana sporazuma. Ugovorni organ može privremene situacije osporavati u pogledu
cijene, količine i vrste izvedenih radova.
O spornom iznosu i razlozima osporavanja Ugovorni organ je dužan da obavijesti
Izvođača u roku određenom za plaćanje na osnovu situacije.
Izvođač je dužan izdati / sačiniti fakturu / situaciju u skladu s odredbama
pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena
na usklađivanje.
Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvođač jednostrano unese u fakturu / situaciju
ne obavezuju Ugovorni organ ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.
Plaćanje će se vršiti na transakcijski račun Dobavljača broj:_____________________________kod
_______________________________ (naziv banke Izvođača).
ROK ISPORUKE
Član 7.
Izvođač je dužan da radove izvede u roku koji će biti bliže definisan ponudom
Izvođača.
OBAVEZE DOBAVLJAČA PRIJEM RADOVA
Član 8.
Izvođač će odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, nakon
završetka radova, u pisanom obliku, obavjestiti Ugovorni organ da su ugovoreni radovi
izvedeni.
Ugovorni organ i Izvođač su dužni da pristupe primopredaji izvedenih radova u
roku ne dužem od 3 (tri) kalendarska dana računajući od obavijesti iz stava 1. ovog
člana.
Ugovorni organ i Izvođač su dužni da pristupe konačnom obračunu u roku ne
dužem od 7 (sedam) kalendarskih dana nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji
izvedenih radova bez primjedbi.
124
O primopredaji izvedenih radova sastavlja se zapisnik u roku ne dužem od 3 (tri)
kalendarska dana od pristupanja primopredaji izvedenih radova u skladu sa stavom 2.
ovog člana.
Svaka ugovorna strana pismenim rješenjem određuje svoje ovlaštene
predstavnike za obavljanje primopredaje i izradu konačnog obračuna.
Član 9.
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastavljaju zapisnik o primopredaji
izvedenih radova koji sadrži, naročito, sljedeće odredbe / podatke:
7. da li su radovi izvedeni prema ugovoru, tehničkoj dokumentaciji, odobrenju o građenju
/ građevinskoj dozvoli, montažnoj dokumentaciji isporučioca opreme i propisima i
pravilima struke;
8. odgovara li način izvođenja radova i kvaliteta izvedenih radova ugovorenim, odnosno
koje radove Izvođač o svom trošku mora doraditi, popraviti ili ponovo izvesti, u kojem
roku to treba učiniti; i vrijednost osporenih radova;
9. rok za otklanjanje konstatovanih nedostataka;
10. konstatacija o primopredaji katastarskog snimka podzemnih instalacija i projekta
izvedenog stanja, građevinske dokumentacije, garantnih listova, atesta, certifikata i dr.;
11. datum završetka radova i datum izvršene primopredaje kao i početak garantnog
perioda;
12. o kojim pitanjima tehničke prirode nije postignuta saglasnost između ovlaštenih
predstavnika ugovorača.
Zapisnik o primopredaji može sačiniti samo jedan ugovarač bez učešća drugog ako drugi
ugovarač neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv
da učestvuje u primopredaji. Takav zapisnik se dostavlja drugom ugovaraču. Danom
dostavljanja zapisnika nastaju posljedice u vezi sa primopredajom.
Ukoliko se u zapisniku o primopredaji obostrano konstatuje da Izvođač treba o svom
trošku da doradi, popravi ili ponovo izvede pojedine radove, Izvođač je dužan da odmah, a
najkasnije u roku od 7(sedam) kalendarskih dana pristupi izvođenju tih radova.
Ako Izvođač ne izvede radove iz prethodnog stava ovog člana u primjerenom roku koji mu
ostavi Ugovorni organ, Ugovorni organ može da angažuje drugo lice da ih izvede na trošak
Izvođača.
Član 10.
Konačnim obračunom se raspravljaju odnosi između ugovorača i utvrđuje izvršenje
njihovih međusobnih prava i obaveza iz Ugovora.
Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu Ugovora,
uključujući i nepredviđene i naknadne radove koje je izvođač bio dužan ili ovlašten da izvede.
125
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastavljaju zapisnik o konačnom obračunu
koji sadrži, naročito, slijedeće odredbe / podatke:
10. vrijednost izvedenih radova prema ovom ugovoru;
11. vrijednost razlike između izvedenih i ugovorenih radova, ako je ima;
12. iznos plaćen po osnovu situacija;
13. konačan iznos koji izvođač treba da primi ili vrati po nespornom dijelu obračuna;
14. iznos cijene koji Ugovorni organ zadržava za otklanjanje nedostataka;
15. podatak da li su radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, koliko iznosi
prekoračenje roka;
16. podatak o tome koji ugovarač, po kom osnovu i u kom iznosu zahtijeva naplatu
ugovorne kazne i naknade štete, kao i njihove osporene i neosporene iznose;
17. ukupni iznos cijene izvedenih radova
18. podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta saglasnost ovlaštenih
predastavnika ugovorača.
Konačan obračun izvršenih radova mora se izvršiti najkasnije u roku od od 7(sedam)
kalendarskih dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji izvedenih radova bez
primjedbi.
BANKOVNE GARANCIJE ZA OSIGURANJE IZVRŠENJA UGOVORENIH OBAVEZA
Član 12.
Dobavljač je, u smislu osiguranja izvršenja obaveza po ovom ugovoru, obavezan Izvođač
radovau dostaviti sljedeće bezuslovne originalne bankarske garancije (prema formi /
obrascu utvrđenom od strane Izvođač radovaa):
garanciju za uredno izvršenje ugovora / dobro izvršenje posla u iznosu 3 %
ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti garancije: _______________;
Dobavljač će garanciju iz prethodnog stava dostaviti u roku od 7 dana od dana
zaključivanja ovog ugovora / obostranog potpisivanja ovog ugovora.
Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni
na koji način oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može
naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje Ugovora nije dostavljena na propisan
način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku iz prethodnog stava,
zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.
GARANTNI ROK
Član 11.
126
Izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa
Ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koje onemogućavaju ili
umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno
upotrebu određenu Ugovorom.
Ugovorni organ je dužan da o primjećenim nedostatcima obavjesti Izvođača bez
odlaganja.
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi _______ mjeseci. Garantni rok
počinje teći od primopredaje objekta/ izvedenih radova ili dijela objekta/ izvedenih
radova, a ako je korištenje objekta/ dijela objekta/ izvedenih radova počelo prije
primopredaje-od početka korištenja.
Za opremu/ materijal koju ugrađuje Izvođač važi, u pogledu sadržine i roka,
garancija proizvođača opreme, sa tim što je Izvođač dužan da svu dokumentaciju o
garancijama proizvođača opreme, zajedno da uputstvima za upotrebu pribavi i preda
Ugovornom organu prilikom primopredaje izvršenih radova.
Član 12.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku
garantnog roka, a koji su nastupili usljed toga što se Izvođač nije držao svojih obaveza u
pogledu kvaliteta radova i materijala.
Izvođač se obavezuje da će u garantnom roku, a na prvi poziv investitora o svom
trošku otkloniti sve nedostatke koji se odnose na način izvođenja i kvalitet ugovorenih
radova, odnosno koji su nastali zbog upotrebe materijala koji ne odgovara ugovorenoj
kvaliteti.
Ugovorni organ ima pravo i na naknadu štete po ovom osnovu.
Član 13.
Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz člana 12. ovog sporazuma, u
roku od 8 (osam) dana od dana prijema poziva Ugovornog organa i ne izvrši obavezu u
primjerenom roku, Ugovorni organ će protestovati bankarsku garanciju za garantni
period bez daljih upozorenja.
Ugovorni organ je ovlašten da za otklanjanje nedostataka angažira drugu pravnu
ili fizičku osobu i da nastalim troškovima tereti Izvođača. Ugovorni organ je pri tome
dužan da postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima, odnosno da za otklanjanje
nedostatka ne utroši više sredstava nego što je objektivno potrebno.
Izvođač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posljedica
netsručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korištenja objekta/radova.
127
UGOVORNA KAZNA
Član 14.
Ako Izvođač zakasni s izvođenjem radova, odnosno sa predajom ugovorenih
radova, obavezan je za svaku započetu sedmicu zakašnjenja platiti Ugovornom organu
ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ od ukupne vrijednosti ugovorenih radova iz ponude
Izvođača/specifikacije člana 1. ovog sporazuma.
Ako Ugovorni organ zakasni sa ispunjenjem svoje obaveze u plaćanju dužan je
Izvođaču platiti zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena pozitivnim zakonskim
propisima iz oblasti obračuna zatezne kamate.
Ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može iznositi više od 5% od ukupne
vrijednosti ugovorenih radova.
VIŠA SILA
Član 15.
Ukoliko poslije zaključenja ovog okvirnog sporazuma nastupe okolnosti više sile
koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih okvirnim
sporazumom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.
Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu
predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u okvirnom sporazumu i koji
nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati
poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi),
imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.
Strana u okvirnom sporazumu pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi
obavjestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće
dokaze.
POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 16.
Za sve što nije regulisano ovim okvirnim sporazumom primjenjivat će se odredbe
zakona koji regulišu obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.
Član 17.
128
Sve sporove koji proisteknu u realizaciji ovog okvirnog sporazuma strane će
rješavati sporazumno. U slučaju da sporazum nije moguć, spor će rješavati Općinski sud
u Zenici.
Član 18.
Ovaj okvirni sporazum je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3
(tri) pripadaju svakoj strani u okvirnom sporazumu.
DOBAVLJAČ RADOVA
DIREKTOR
ZA UGOVORNI ORGAN
OPĆINA BREZA
Općinski načelnik
___________________________
_____________________________
Halil Tuzlić
Broj:
Datum,
Broj:
Datum,
129
Download

preuzeti