РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за
ЈАВНУ НАБАКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:
„Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде
општине Чока“
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 14/2014
Чока, мај 2014.
Page 1 of 64
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), члaна 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-23/2014-IV-01 и Решења о образовању комисије
за јавну набавку број 404-23/2014-IV-02, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова у отвореном поступку:
„Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“
ЈН бр. 14/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Позив за подношење понуда
3
II
Општи подаци о јавној набавци
4
III
Подаци о предмету јавне набавке
5
IV
Техничка спецификација радова
6
V
Услови за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
18
VI
Документ
број
Обрасци
23
Страна
1
Образац структуре цене са предмером и предрачуном радова
31
2
Образац понуде
47
3а
Подаци о подизвођачима
49
3б
Подаци о учесницима у заједничкој понуди
50
4
Модел уговора
51
5
Образац трошкова припреме понуде
60
6
Образац изјаве о независној понуди
61
7
Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења
62
8
Образац изјаве о поштовању обавеза
63
9
Образац потврде о извршеним радовима
64
Конкурсна документација је нумерисана и садржи укупно 64 странe.
Page 2 of 64
I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Подаци о наручиоцу:
Назив: Општина Чока
Адреса и телефон: Потиска 20 ,Чока 23320 , 0230/71-620 или 064/86-19-631
Интернет страница наручиоца: www.coka.rs
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Подаци о предмету и поступку јавне набавке:
Врста поступка ЈН: Отворени поступак
Врста предмета ЈН: Радови
Опис предмета ЈН: Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зградe општине Чока
Назив из општег речника: Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
Ознака из општег речника: 45260000
Број партија: без партије
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум: Економски најповољнија понуда
Елементи критеријума: Цена (85 пондерa), рок извршења (10 пондерa), гарантни рок на извршене
радове (5 пондерa).
Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна:
Начини преузимања: Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту,
интернет страници наручиоца. Сајт-интернет страница: http://www.coka.rs
Начин и рок подношења понуда:
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општина Чока, Чока
23320, Потиска 20, у писарницу Наручиоца, са назнаком: ПОНУДА –за јавну набавку радова: „Израда
косог крова и обновнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“, број ЈН 14/2014НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу ( у писарницу) наручиоца најкасније до
13.06.2014. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.
Место, време и начин отварања понуда :
Место: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20 у просторији број 9 (приземље – мала сала), зграде
општине Чока.
Време: 13.06.2014. године (петак) у 10:30 часова.
Начин : Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
последњег дана горе наведеног рока. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача морају имати овлашћење за активно учествовање у поступку отварања понуда
које ће предати Комисији за јавну набавку приликом или непосредно пред отварање понуде.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
У року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт (особа, број телефона, e-mail адреса):
У периоду одређеном за достављање понуда, за све додатне информације у вези припреме конкурсне
документације заинтересовани се могу обратити Тот Золтану, члану комисије, на телефон: 0230/71-620
или 064/86-19-631 , факс: 0230/71-175, е-mail: [email protected], а за стручна питања из области предмета
набавке Бицок Тимеи, дипл. инг. архитектуре, члану комисије на телефон: 064/86-19-409, е-mail:
[email protected] .
Напомена: Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити
искључиво писменим путем, путем електронске поште или факса.
Page 3 of 64
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Чока
Адреса: Потиска 20. , 23320 Чока
Интернет страница: www.coka.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 14/2014 су радови: „Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и
„Ц“ зграде општине Чока“
4. Није резервисана јавна набавка
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Тот Золтан,
Број телефона: 0230/71-620 или 064/86-19-631,
Број факса: 0230/71-175
Е- mail : [email protected]
Page 4 of 64
III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj 14/2014 су радови:
„Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“
2. Назив и ознака из општег речника јавне набавке:
Назив ОРЈ: Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
Ознака ОРЈ: 45260000
3. Јавна набавка радова није обликована по партијама.
Page 5 of 64
IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA RADOVA
I - Obnova kosog krova i obnova fasade - objekat "B"
Mesto gradnje: Čoka, ul. Potiska br. 20., kat.parc.br. 930/123 k.o. Čoka
Investitor: Opština Čoka, Čoka, Potiska br. 20.
Napomena: Izvedba svih radova podrazumeva se sa svim potrebnim radnjama i predradnjama za pojedine
vrste građevinskih radova, sa svom materijalom, ljudskom snagom i mogućnostima, te zajedno sa svim
skelama, mehanizacijom, oplatama i slično.
TEHNIČKI OPIS
Na osnovu dogovora sa investitorom, prema Rešenju o lokacijskoj dozvoli br. 03-353-1/2013/2 izdatog dana
4.2.2013. god. od strane Opštinsk
е upravе Opštine Čoka Odsek za privredu, poljoprivredu, urbanizam i
stambeno komunalne delatnosti izrađen je Glavni projekat REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA STAMBENOG
OBJEKTA (P+1) U POSLOVNI (OPŠTINSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA) – Obnova kosog krova i obnova
fasade – Objekat „B“ na parceli investitora – Opština Čoka, Čoka, Potiska br. 20. – kat. parc. br. 930/123 k. o.
Čoka u ulici Potiska br. 20 u Čoki. Obnova krova se vrši radi sprečavanja prokišnjavanja zastarele obloge
krova iznad spratnih prostorija, obnova fasade radi poboljšanja termoizolacionih svojstava objekta, te radi
obezbeđivanja reprezentativnijeg izgleda.
• Horizontalna površina obnovljenog dvovodnog kosog krova iznosi = 187,60 m2.
• Horizontalna površina obnovljenog jednovodnog kosog krova ulaza = 10,00 m2.
Radove na obnovi krova i na obnovi fasade možemo podeliti na pripremne radove – snimak postojećeg stanja,
te na radove rušenja, odnosno na radove na obnovi postojećih krovova i na obnovu fasade.
Rušenje:
Sa postojećih kosih krovova treba pažljivo skinuti horizontalne i vertikalne oluke, razne limene opšave, trake
uzemljenja/gromobrana, zaštitnih profila itd. Zatim na zabatima objekta treba pažljivo i obazrivo rušiti oštećeni
arm. bet. završni kosi serklaž dim 12x25cm. Sa kose krovne površine treba skinuti dotrajali pokrivač od
valovitog lima i opšav čela rešetkastih nosača. Na severnoj strani objekta kod sporednog ulaza treba skinuti
pokrivač od tegole zajedno sa podmetačima (terhartija). Posle skidanja svih prozorskih limenih opšava, sa
spoljašnjih zidova treba skidati/obiti malter. Nastali građevinski šut treba odvoziti na deponiju naselja. Svaku
radnju na rušenju izvoditi pažljivo i obazrivo, sa potrebnom obezbeđivanjem konstrukcije objekta, izvođačke
radne snage, pešake odnosno radnike objekta.
Nova gradnja:
Sve betonske elemente – nove završne kose serklaže zabatnih zidova treba betonirati betonom od MB-20, i
armirati konstruktivno sa 3Ø10 (kod završnih serklaža novih zabata) u kvalitetnoj čamovoj oplati I ugraditi sa
vibratorom. Agregati i aditivi koji se koriste za spravljanje betona treba da budu kvalitetni I odgovarajućih
standarda.
Zidanje krovnih zabatnih zidova d=12cm vršiti sa punom opekom NF u produžni cementni malter. Novo
malterisanje spoljašnjih zidova fasade raditi isto sa produžnim cementnim malterom. Posle malterisanja,
spoljašne zidove treba obložiti sa polistirol pločama d=8cm zajedno sa svim potrebnim predradnjama i
radnjama i materijalima po preporuci proizvođača – kao termo-fasadu sa finalnom obradom plemenitog
maltera tipa Bavalit (kružno zaribana izvedba). Kod kventova prozora koristiti polistirol od 3cm debljine sa istim
tretmanom kao kod zidova. Zabatne zidove posle malterisanja treba bojiti fasadnom bojom po preporuci
proizvođača boja.
Postojeću krovnu konstrukciju treba pažljivo pregledati i pretresti, zatim po potrebi treba elemente menjati ili
ojačati sa fosnama i daskama i sa spregovima, eventualno sa metalnim elementima. Sve popravke i izmene
izraditi od zdrave i suve rezane čamove građe I. klase. Konstruktivne elemente treba premazati/natopiti sa
odgovarajućim protivpožarnim premazom.
Na celu krovnu površinu kod dvovodnih, i jednovodnih krovova treba postaviti krovnu PVC foliju koju na
površinu krova treba pričvrstiti sa kontraletvama, sekundarne nosače Pos R dim 8x5cm postaviti na razmaku
od oko 100cm-ra. Čelo rešetaka i krajeva jednovodnog krova treba izraditi od rendisanih dasaka d=2cm, sa
potrebnim bojenjem lazurnom bojom za drvo najmanje tri puta. Bojenje važi za sve vidljive drvene elemente
krova.
Page 6 of 64
Kose plohe krovova treba pokriti sa bojenim trapezastim limom (37/200). Limarske radove (horizontalneØ16cm i vertikalne oluke-Ø14cm, opšav dodirnih ploha krova sa vertikalnim zidovima, opšav dilatacije između
objekata, opšav zabata i krajeva krova, opšav slemena, prozorske klupice i itd) na objektu treba izraditi od
bojenog i plastificiranog čeličnog lima d=0,55mm po standardnim detaljima.
Sve radove izvesti u skladu sa važećim tehničkim standardima i propisima.
OPIS RADOVA
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
I.
RUŠENJE
1.
Pažljivo skidanje horizontalnih i vertikalnih oluka od pocink. Čel. lima,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m1.
a.
horizontalni oluk 16x16cm
m1
33.80
b.
vertikalni oluk 14x14cm
m1
34.40
2.
Pažljivo skidanje limenog opšava dodira krovne kosine sa vertikalnim
zidovima od . Čel lima rš=33cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom
šuta na depo grada obračunava se po m1.
Pažljivo skidanje limene okapnice prozorskih klupica od pocink. Čel. Lima
rš=oko 20cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada
obračunava se po m1.
m1
3.20
3.
Pažljivo skidanje krovnog pokrivača od tegole, kompletno izvedeno zajedno
sa podlogom terhartije i odvozom šuta na depo grada obračunava se po m2
m1
42.70
4.
Pažljivo skidanje zastarelog krovnog pokrivača od valovitog salonita,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m2 stvarne površine.
m2
11.20
5.
Pažljivo skidanje krovne konstrukcije zajedno sa sekundarnim nosačima,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m2 stvarne površine.
m2
200.40
6.
Pažljivo skidanje sekundarnih nosača/štafna dim oko 8x5cm postojeće
rešetkaste krovne konstrukcije, kompletno izvedeno zajedno sa ređanjem
zdravih štafnih i sa odvozom šuta na depo grada obračunava se po m1.
m2
45.00
7.
m1
238.00
m3
0.75
m1
33.80
8.
9.
Pažljivo skidanje/rušenje oronulog betonskog završnog serklaža zabata
d=10cm š=oko 30cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po m3.
Rušenje/skidanje zastarelog opšava čela rešetkastog nosača h=oko18cm,
kompletno izvedeno sa ređanjem zdravih dasaka i sa ovozom šuta na depo
grada obračunava se po m1.
10.
Pažljivo skidanje metalnih držača, držača klimauređaja zajedno sa uređajom,
zaštitnog profila uzemljenja i slično, kompletno izvedeno obračunava se po
komadu.
a.
metalni držač
kom
1.00
b.
metalni držač i klimauređaj
kom
9.00
c.
zaštitni profil uzemljenja
kom
4.00
Pažljivo otvaranje novog otvora u postojećem zabatnom zidu od opeke
d=12cm, kompletno izvedeno obačunava se po m2.
m2
0.50
11.
12.
Pažljivo skidanje maltera sa spoljašnjih zidova, kompletno izvedeno zajedno
sa odvozom šuta na depo grada obračunava se po m2.
Page 7 of 64
a.
istočna fasada i kventovi i sa strehom
m2
124.60
b.
zapadna fasada i kventovi i sa strehom
m2
137.90
c.
severni izgled sa zabatom i kventovi
BETONJERSKI RADOVI
m2
90.80
m3
1.00
kg
60.00
m2
8.00
II.
1.
Betoniranje arm. Betonskih završnih serklaža zabatnih zidova krova dim
25x15cm, sa MB-20 armirano konstruktivno 3Ø10, kompletno izvedeno sa
potrebnom oplatom (5m2/m3) obračunava se po m3.
III.
ARMIRAČKI RADOVI
1.
Nabavka, ispravljenje, krojenje, savijanje, montaža i ugradnja armature,
kompletno izvedeno obračunava se po kg.
IV.
GA 240/360
ZIDARSKI RADOVI
1.
Dozidanje zabatnog/atičnog zida d=12cm na južnoj strani sa punom opekom
norm. formata u produž. Cem. Malter, kompletno izvedeno obračunava se po
m2.
2.
Malterisanje a fasade sa produžnim cementnim malterom, kompletno
izvedeno zajedno sa malterisanjem kventova obračunava se sa potrebnom
fasadnom skelom po m2.
a.
istok - fasadno opno, streha i kventovi
zapad - fasadno opno, streha i kventovi
m2
124.60
b.
m2
137.90
c.
sever - fasadno opno i kventovi
m2
90.80
Malterisanje vidljivog dela zabatnog, atičnog zida sa produžnim cementnim
malterom, kompletno izvedeno obračunava se po m2.
m2
15.30
3.
V.
1.
TESARSKI RADOVI:
Pretres postojeće dvovodne rešetkaste krovne konstrukcije Pos RE 32 (nagib
15 step) od rezane čamove građe (daske i fosne), kompletno izvedeno
zajedno sa potrebnim popravcima, izmenama i ojačanjima od drvenih fosna ili
dasaka, kompletno izvedeno obračunava se po se po jedinici mere.
a.
Pretres horizontalna projekcija
m2
142.60
b.
popravka, izmena i ojačanje
Izrada dvovodne rešetkaste krovne konstrukcije Pos RE 11 (nagib 15 step)
od rezane čamove građe (daske i fosne), kompletno izvedeno zajedno sa
postavkom drvenih podmetača (dim 14x14 - fiksirati čeličn. tiplama Ø12 za
ab. ploču u svaki 1,50m) obračunava se po m2 horizontalne projekcije krova.
m3
2.00
m2
45.00
2.
3.
Postavka sekundarnih nosača Pos R 1 (dim 8x5cm) zajedno sa postavkom
krovne folije koji se na rešetke i na rogove pričvršćuje se sa kontraletvama,
kompletno izvedeno obračunava se po m2 stvarne površine krovova.
a.
na postojeći dvovodni krov
m2
200.40
b.
na postojeći jednovodni krov
Podaščavanje jednovodnog krova sa OŠB pločama d=15mm, kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
m2
12.00
m2
212.40
4.
5.
Izrada jednostavnog prozorskog okvira za ventilaciju od rend. drvene građe,
kompletno izvedeno sa postavkom mreže za komace i buba sa unutrašnje
strane otvora , te sa opšavom sa drvenim lajsnama dim 2x8cm obračunava
se sa ugradnjom i bojenjem lazurnom bojom za drvo najmanje tri puta po
Page 8 of 64
komadu.
a.
6.
7.
8.
VI.
1.
dim 40x80cm
kom
1
Izrada opšava krajeva rogova jednovodnog krova sa rend. Daskama
2x14+2x14cm, kompletno izvedeno sa bojenjem lazurnom bojo za drvo tri
puta obračunava se po m1.
m1
7.00
Izrada opšava čela rogova jednovodnog krova sa rend. Daskama 2x14cm,
kompletno izvedeno sa bojenjem lazurnom bojo za drvo tri puta obračunava
se po m1
m1
3.30
m1
33.80
Izrada opšava krajeva/čela rešetkastih nosača sa rendisanim daskama
2x18cm kompletno izvedeno zajedno sa bojenjem lazurnom bojom za drvo
najmanje dva puta obračunava se po obračunava se po m1
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
Izrada pokrivanja krova sa bojenim trapezastim limom 37/200 d=0,55mm,
kompletno izvedeno obračunava se po m2 stvarne površine krova.
a.
post. Dvovodni krov
m2
200.40
b.
post. Jednovodni krov
Izrada i montaža horizontalnih visećih olučnih cevi Ø16 od bojenog plastif.
Čel. Lima d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m2
12.00
2.
Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi Ø14 od bojenog plastif. Čel. Lima
d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m1
37.10
3.
m1
34.40
kom
1.00
m1
16.20
m1
14.00
m1
3.30
m1
12.60
m1
42.70
m1
7.00
m1
12.00
4.
5.
Izrada i montaža lule-izbacivača vode na jednovodnom kroviću ulaza od
bojenog. Plastificiranog čel. Lima kompletno izvedeno obračunava se po
komadu.
Izrada slemena od bojenim plast. Čel. Limom d=0,55mm, rš=80cm kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
6.
Izrada opšava vert. zida sa dodirom sa krovnim plohama od bojenog plast.
Čel. Lima d=0,55mm rš=33cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
a.
b.
dvovodni krov
jednovodni krov
7.
Izrada opšava zabatnih zidova sa bojenim čel limom d=0,55mm rš=40+40cm,
kompletno izvedeno obačunava se po m1.
8.
Izrada opšava prozorskih klupica sa bojenim čel limom d=0,55mm rš=25cm,
kompletno izvedeno obačunava se po m1.
9.
Izrada opšava krajeva jednovodnog krova od bojenog plastif. Čel. Lima
d=0,55mm rš=oko40cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
10.
Izrada opšava okapnice završetka termo-fasadnog opna sa bojenim Čel.
Limom d=0,55mm rš=15cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
Page 9 of 64
11.
Izrada opšava okapnice krovnog ab. Ispusta sa bojenim Čel. Limom
d=0,55mm rš=33cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
VII.
BRAVARSKI RADOVI:
1.
m1
33.50
kg
50.00
m2
25.50
Izada raznih čeličnih ankera i anker ploča od čelika, kompletno izvedeno
obračunava se po kg.
Svega bravarski radovi:
VIII.
FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI
1.
Bojenje strehe na fasadi sa fasadnom bojom na boju koju zatraži investitor,
kompletno izvedeno svemu prema uputstvima proizvođača boja kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
2.
Izrada termo-fasade od polistirol ploča d=8cm sa svim potrebnim podlogama
predadnjama i radnjama, početnom i ivičnom lajsnom i materijalom pro
preporuci proizvođača - finalna obrada sa Bavalitom i bojenjem obračunava
se po m2.
a
istok
m2
98.70
b.
zapad
m2
109.50
c.
sever
Izrada termo-izolacije kventova prozora od polistirol ploča d=3cm š=oko20cm
sa svim potrebnim podlogama predadnjama i radnjama i materijalom pro
preporuci proizvođača - finalna obrada sa Bavalitom i bojenjem obračunava
se po m2.
m2
70.80
3.
a.
istok
m2
13.50
b.
zapad
m2
15.70
c.
sever
m2
14.00
4.
Izrada ukrasnih frizova-lajsna od polistirol traka dim 12x12cm sa svim
potrebnim podlogama predradnjama i radnjama i materijalom pro preporuci
proizvođača - finalna obrada sa bojenjem akrilnom fasadnom bojom svemu
prema proiz. Boja obračunava se po m1.
m1
2.00
IX.
OSTALI RADOVI
Generalno čišćenje objekta i okoline, kompletno izvedeno obračunava se
paušalno.
Nabavka,dovoz i ugradnja stiropor ploča u dva sloja (5+5 cm) ukupne debljine
10 cm zapreminske težine 25 kg/m3 u tavanski prostor zajedno sa
ugradnjom paropropusne folije, kompletno izvedeno obračunava se po m2.
pauš.
1.00
m2
200.40
m1
20.00
kom
9.00
1.
2.
3.
Nabavka,dovoz i ugradnja OŠB ploča debljine 15 mm radi izrade staze u širini
od 60 cm preko sloja stiropora, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
4.
Montaža demontiranih spoljnih jedinica klima uređaja, dopuna rashladnim
sredstivama i povezivanje na elektro mrežu, sve komplet izvedeno
obračunava se po kom
Page 10 of 64
II - Izrada kosog krova i obnova fasade - objekat "C"
Mesto gradnje: Čoka, ul. Potiska br. 20., kat.parc.br. 930/124 k.o. Čoka
Investitor: Opština Čoka, Čoka, Potiska br. 20.
Napomena: Izvedba svih radova podrazumeva se sa svim potrebnim radnjama i predradnjama za pojedine
vrste građevinskih radova, sa svom materijalom, ljudskom snagom i mogućnostima te zajedno sa svim
skelama, mehanizacijom, oplatama i slično.
TEHNIČKI OPIS
Na osnovu dogovora sa investitorom, prema Rešenju o lokacijskoj dozvoli br. 03-353-1/2013/3 izdatog dana
4.2.2013 god. od strane Opštinsk
е upravе
Opštine Čoka Odsek za privredu, poljoprivredu, urbanizam i
stambeno komunalne delatnosti izrađen je Glavni projekat REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA STAMBENOG
OBJEKTA (P+1) U POSLOVNI (OPŠTINSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA) – Izrada kosog krova i obnova
fasade – Objekat „C“ na parceli investitora – Opština Čoka, Čoka, Potiska br. 20. – kat. parc. br. 930/124 k. o.
Čoka u ulici Potiska br. 20 u Čoki. Krov se gradi radi rešavanja prokišnjavanja ravnog krova iznad prostorija,
obnova fasade radi poboljšanja termoizolacionog svojstva objekta, te radi obezbeđivanja reprezentativnijeg
izgleda.
• Horiz. površina novog dvovodnog kosog krova iznosi = 241,50 m2.
• Horizontalna površina novog jednovodnog kosog krova zajedno sa ulaznom markizom iznosi = 79,70
m2.
Radove na izgradnji novog krova i na obnovi fasade možemo podeliti na pripremne radove – snimak
postojećeg stanja, te na radove rušenja, odnosno na radove na izgradnji novog kosog krova i na obnovu
fasade.
Rušenje:
Sa postojećeg ravnog krova treba pažljivo skinuti horizontalne i vertikalne oluke, limene vodokotliće, razne
limene opšave, trake uzemljenja/gromobrana, zaštitnih profila itd. Zatim sa donjeg ravnog krova posle skidanja
pokrivača od dotrajale bitumenske lepenke na određenim mestima u šir. od 25-30cm radi podupiranja novog
jednovodnog krova treba pažljivo iseći/vaditi sloj podloge postojećeg ravnog krova sve do nivoa nosive
konstrukcije od arm. bet. konstrukcije d=oko 10-12cm. Na određenim mestima postojećeg objekta treba vaditi
stolariju. Te posle skidanja svih prozorskih limenih opšava sa spoljašnjih zidova treba skidati/obiti malter.
Nastali građevinski šut treba odvoziti na deponiju naselja. Svaku radnju na rušenju izvoditi pažljivo i obazrivo,
sa potrebnom obezbeđivanjem konstrukcije objekta, izvođačke radne snage, pešake odnosno radnike objekta.
Nova gradnja:
Sve betonske elemente – nove horizontalne i završne kose serklaže atičnih i zabatnih zidova treba betonirati
betonom od MB-20, i armirati prema statičkom proračunu (HS) ili konstruktivno sa 3Ø10 (kod završnih serklaža
novih zabata) u kvalitetnoj čamovoj oplati I ugraditi sa vibratorom. U horizontalne serklaže blagovremeno
ugraditi ankere Ø12 sa bezkonačnim navojem u svaki 1,5-2 metara radi prihvatanja donje slemenjače krovne
rešetke. Nastale rupe kod podmetača novih krovnih rešetki popuniti mršavim betonom odnosno perlit-betonom.
Agregati i aditivi koji se koriste za spravljanje betona treba da budu kvalitetni I odgovarajućih standarda.
Zidanje krovnih zabatnih zidova (d=25cm kod dvovodnog krova i d=12cm kod jednovodnih krovova) vršiti sa
punom opekom NF u produžni cem malter. Saziđivanje nepotrebnih otvora treba raditi sa Ytong elementimablokovima TB37,5 (d=37,5cm) i TB30 (d=30cm) u produžni cementni malter. Između rogova/rešetaka
jednovodnog krova treba sazidati sa punom opekom NF na kant (d=7cm). Novo malterisanje spoljašnjih zidova
fasade raditi sa produžnim cementnim malterom. Posle malterisanja, spoljašne zidove treba obložiti sa
polistirol pločama d=8cm zajedno sa svim potrebnim predradnjama i radnjama i materijalima po preporuci
proizvođača – kao termo-fasadu sa finalnom obradom plemenitog maltera tipa Bavalit (kružno zaribana
izvedba). Kod kventova prozora koji ostju koristiti polistirol od 3cm debljine sa istim tretmanom kao kod zidova.
Zabatne zidove, razne ispuste posle malterisanja treba bojiti fasadnom bojom po preporuci proizvođača boja.
Dvovodna glavna krovna konstrukcija je od drvene rešetkastih nosača Pos RE 11 na razmaku od oko 100cmra oslonjene na drvene podmetače/slemenjače koje treba fiksirati čeličnim tiplama Ø12 za novi HS betoniran
na postojećim atičnim zidovima u svaki 150cm-ra. Krovnu rešetku izraditi od drvenih fosna i dasaka. Fiksiranje
rešetaka za podmetače treba izraditi od plosnatog čelika „L” profila d=5mm š=50mm sa 4Ø12 čel. tiplama.
Rešetke po dužini treba ojačati spregovima protiv vetra.
Page 11 of 64
Jednovodnu krovnu rešetkastu krovnu konstrukciju Pos RE 12 na razmaku od oko 100 cm-ra treba osloniti na
drvene podmetače, koje trema fiksirati za postojeću ab. konstrukciju plafona sa čel. tiplama u svaki 150 cm-ra.
Ovu rešetku isto treba izraditi od drvenih fosna i dasaka – fiksiranje sa plosnatim čeličnim „L” profilima. Strehu
obšiti sa rend. daskama gornji opšav š=25cm, dok na čelo rešetke postaviti obšavnu dasku dim 2x16cm.
Opšave krajeva krovova vršiti sa rend. daskama 2/14+2/14cm. Sve krovne konstrukcije izraditi od zdrave i
suve rezane čamove građe I. klase. Konstruktivne elemente treba premazati/natopiti sa odgovarajućim
protivpožarnim premazom. Sve vidljive delove rendisati, fozovati zatim bojiti lazur. bojom za drvo najmanje tri
puta.
Na celu krovnu površinu kod dvovodnih, i jednovodnih krovova treba postaviti krovnu PVC foliju koju na
površinu krova treba pričvrstiti sa kontraletvama, sekundarne nosače Pos R dim 8x5cm postaviti na razmaku
od oko 100cm-ra.
Kose plohe jedno- i dvovodnih krovova treba pokriti sa bojenim trapezastim limom (37/200). Limarske radove
(horizontalne-Ø16cm i vertikalne oluke-Ø14cm, opšav dodirnih ploha krova sa vertikalnim zidovima, opšav
dilatacije između objekata, opšav zabata i krajeva krova, opšav slemena i uvale krova, prozorske klupice i itd)
na objektu treba izraditi od bojenog i plastificiranog čeličnog lima d=0,55mm po standardnim detaljima.
Sve radove izvesti u skladu sa važećim tehničkim standardima i propisima.
OPIS RADOVA
JEDINICA
MERE
KOLIČINA
I.
RUŠENJE
1.
Pažljivo skidanje horizontalnih i vertikalnih oluka od pocink. Čel lima,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada obračunava
se po m1.
a.
horizontalni oluk Ø16cm
m1
18.80
b.
vertikalni oluk Ø12cm
m1
4.80
c.
vertikalni oluk 14x14cm
m1
24.40
d.
horizontalni oluk 14x14cm
Pažljivo skidanje vodokotlića dim 30x40x20cm od pocink. Čel lima,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada obračunava
se po komadu.
m1
8.40
2.
Pažljivo skidanje limenog opšava atičnog zida ravnog krova od pocink. Čel.
Lima rš=oko 40cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po m1.
kom
4.00
3.
Pažljivo skidanje limene okapnice nižeg ravnog krova od pocink. Čel. Lima
rš=oko 25cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo grada
obračunava se po m1.
m1
54.60
4.
Pažljivo skidanje limenog opšava prozorskih klupica od pocink. Čel. Lima
rš=20 i oko 60cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po m1.
m1
27.40
5.
a.
prozorski opšav š=20cm
m1
17.50
b.
prozorski opšav š=60cm
m1
21.00
6.
Pažljivo skidanje limenog opšava dodira sa vertikalnim zidovima od pocink.
Čel. Lima rš=33cm, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po m1.
Pažljivo skidanje limenog opšava ispusta od pocink. Čel. Lima rš=60cm,
kompl. izvedeno zajed. sa odvozom šuta na depo grada obrač. se po m1.
m1
20.80
7.
m1
21.00
Page 12 of 64
8.
Pažljivo vađenje/skidanje završnog sloja pokrivača ravnog krova od
bitumenske lepenke kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po m2.
9.
Pažljivo izsecanje sloja podloge malog ravnog krova (sloj za pad perlitbeton d=5-8cm) u širini od 25-30cm, kompletno izvedeno do nosive
konstr. zajedno sa odvozom šuta na depo grada obračunava se po m1.
10.
Pažljivo vađenje dotrajalih nepotrebnih prozora kompletno izvedeno se
zajedno sa odvozom na mesto koji određuje investitor ili na depo grada
obračunava se po komadu.
a.
b.
c.
m2
80.90
m1
46.00
prozor dim 250x350cm
kom
7.00
prozor dim 250x265cm
kom
3.00
prozor dim 250x195cm
Pažljivo skidanje metalnih držača, držača klimauređaja zajedno sa
uređajom, zaštitnog profila uzemljenja i slično, kompletno izvedeno
obračunava se po komadu.
kom
4.00
a.
držač klima uređaja sa uređajom
kom
1.00
b.
zaštitni profil uzemljenja
kom
1.00
11.
12.
Pažljivo skidanje maltera sa spoljašnjih zidova, kompl. Izved. zajedno sa
odvoz. šuta na depo grada obrač. se po m2.
a.
istočna fasada
m2
123.50
b.
južna fasada
m2
12.50
c.
zapadna fasada
m2
163.20
d.
severna fasada
BETONJERSKI RADOVI
m2
89.60
m3
2.80
m3
0.50
m3
0.35
kg
220.00
m3
m3
14.85
18.40
II.
1.
Betoniranje arm. Betonskih završnih serklaža atičnih zidova krova dim
25x20cm, sa MB-20 armirano konstruktivno 4Ø10 UZØ6/25 sa postavkom
ankera Ø12 u svaki 150cm za prihvat donje slemenjča, kompletno izvedeno
sa potrebnom oplatom (8m2/m3) obračunava se po m3.
2.
Betoniranje arm. Betonskih kosih završnih serklaža zabatnog zida dim
25x15cm, sa MB-20 armirano konstruktivno 3Ø10, kompletno izvedeno sa
potrebnom oplatom (5m2/m3) obračunava se po m3.
3.
Betoniranje arm. Betonskih kosih završnih serklaža zabatnog zida malog
krova dim 12x15cm, sa MB-20 armirano konstruktivno 3Ø10, kompletno
izvedeno sa potrebnom oplatom (5m2/m3) obračunava se po m3.
III.
ARMIRAČKI RADOVI
1.
Nabavka, ispravljenje, krojenje, savijanje, montaža i ugradnja armature,
kompletno izvedeno obračunava se po kg.
IV.
GA 240/360
ZIDARSKI RADOVI
1.
Zaziđivanje otvora d=30 i 37,5cm sa Ytong blokovima formata u produž.
Cem. Malter, kompletno izvedeno obračunava se po m3.
a.
saziđivanje š=37,5cm
saziđivanje š=30cm
b.
Page 13 of 64
2.
Saziđivanje između rešetaka malog krova sa punom opekom d=7cm
(h=oko20cm) u produžni cementni malter, kompletno izvedeno obračunava
se po m2.
3.
Zidanje zabatnih delova dvovodnog krova od pune opeke d=25cm u
produžni cementni malter, kompletno izvedeno obračunava se po m2.
4.
Zidanje zabatnih delova malog krova od pune opeke d=12cm u produžni
cementni malter, kompletno izvedeno sa povezivanjem sa postojećim
zidovima obračunava se po m2.
5.
Nabavka horizontalne hidroizolacije ispod podmetača krovne rešetke od
PVC folije kompletno izvedeno obračunava se po m2
m2
3.70
m3
3.50
m2
7.20
m2
12.00
m2
121.50
m2
175.50
6.
7.
Malterisanje unutrašnjih zidova zazidanih delova sa produžnim cementnim
malterom, kompletno izvedeno obračunava se po m2.
Malterisanje delova fasade i zabata sa produžnim cementnim malterom,
kompletno izvedeno zajedno sa fasadnom skelom obračunava se po m2.
a.
istočna fasada sa kventovima
b.
južna fasada sa novim zabatom
m2
16.60
c.
zapadna fasada sa kventovima
m2
298.50
d.
severna fasada sa novim zabatom
m2
105.40
V.
TESARSKI RADOVI:
m2
241.50
m2
79.70
1.
Pre izrade krovnih rešetaka obavezno kontrolisati mere raspona krovova na
licu mesta!
Izrada dvovodne rešetkaste krovne konstrukcije Pos RE 11 (nagib 15 step)
od rezane čamove građe (daske i fosne), kompletno izvedeno zajedno sa
postavkom drvenih podmetača (dim 14x14 - fiksirati čeličn. tiplama Ø12 za
ab. ploču u svaki 1,50m) obračunava se po m2 horizontalne projekcije
krova.
2.
Izrada jednodne krovne rešetkaste konstrukcije Pos RE 12 (nagib 15 step)
malog krova od rezane čamove građe (daske i fosne), oslonjen na donje
slemenjače, kompletno izvedeno obračunava se po m2 horizontalne
projekcije krova.
3.
Postavka sekundarnih nosača Pos R1 (dim 8x5cm) na dvovodni rešetkasti
krov zajedno sa postavkom krovne folije koji se na rešetke i na rogove
pričvršćuje se sa kontraletvama, kompletno izvedeno obračunava se po m2
stvarne površine krova.
a.
kosi deo dvovodnog krova
m2
252.00
b.
manzardni deo h=120cm dvo.vod. Krova
m2
50.40
m2
51.50
m2
81.40
4.
5.
Izrada podkonstrukcije krovne manzarde kao nadovezak na krovne rešetke
od drvenih fosna dim 5x16cm, kompleno izvedeno obračunava se po m2
stvarne površine.
Postavka sekundarnih nosača Pos R1 (dim 8x5cm) na jednovodni mali krov
zajedno sa postavkom krovne folije koji se na rešetke i na rogove
pričvršćuje se sa kontraletvama, kompletno izvedeno obračunava se po m2
stvarne površine krova.
Page 14 of 64
6.
Izrada opšava čela i krajeva rešetkastih nosača - mali krov od rendisanih
dasaka - čelna daska dim 2x16cm, kompletno izvedeno obračunava se po
m1.
7.
Izrada gornjeg opšava strehe jednovodnog malog krova sa rend. Daskama
2x20cm, kompletno izvedeno sa bojenjem lazurnom bojom za drvo tri puta
obračunava se po m1
8.
Izrada opšava krajeva rogova malog krova sa rend. Daskama
2x14+2x14cm, kompl. Izved. sa bojenjem lazurnom bojom za drvo tri puta
obrač. se po m1
a.
b.
9.
m1
18.50
m1
18.50
mali jednovodni krov
m1
1.00
manzardni deo dvovodnog krova
Izrada čeone rend. daske dim 2/16cm na donji deo manzarda i zabatnog
dela krajeve nosača, kompletno izvedeno sa bojenjem lazurnom bojom za
dvo tri puta obračunava se po m1.
m1
6.00
m1
42.00
m2
321.20
m2
m2
20.50
50.40
kom
2.00
10.
Podaščavanje jednovodnog i dvovodnog krova sa donje strane sa OŠB
pločama d=15mm, kompletno izvedeno obračunava se po m2.
11.
Izrada zatvaranja zabatnih i mansardnih delova strehe kod dvovodnog krova
od rešetkastih nosača sa OŠB pločama d=15mm, kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
a.
b.
12.
a.
VI.
zabatni delovi
strehe h=120cm
Izrada jednostavnih prozorskih okvira za ventilaciju od rend. drvene građe,
kompletno izvedeno sa postavkom mreže za komace i buba sa unutrašnje
strane otvora , te sa opšavom sa drvenim lajsnama dim 2x8cm obračunava
se ugradnjom i bojenjem lzunom bojom za drvo najmanje tri puta po
komadu.
dim oko 40x70-80cm (slika u ogledalu)
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1.
Izrada pokrivanja krova sa bojenim trapezastim limom 37/200 d=0,55mm,
kompletno izvedeno obračunava se po m2 stvarne površine krova.
a.
rešetkasti dvovodni krov
m2
241.50
b.
jednovodni krov
m2
79.70
Izrada pokrivanja manzadnog dela krova h=120cm sa bojenim trapezastim
limom 37/200 d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se po m2
stvarne površine krova.
Izrada i montaža horizontalnih visećih olučnih cevi Ø16 od bojenog plastif.
Čel. Lima d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m2
50.40
a.
dvovodni krov
m1
42.80
b.
jednovodni mali krov
Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi Ø14 od bojenog plasti. Čel. Lima
d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m1
18.30
4.
a.
dvovodni krov
m1
23.20
b.
jednovodni mali krov
m1
6.80
2.
3.
Page 15 of 64
5.
Izrada opšava krajeva krovova od bojenog plastif. Čel. Lima d=0,55mm,
kompletno izvedeno obračunava se po m1.
a.
manzarda dvovodni krova rš=oko40cm
m1
6.40
b.
jednovodni krov rš=oko40cm
Izrada opšava zabatnih zidova krovova sa bojenim plastifi. Čel. Limom
d=0,55m, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m1
1.00
6.
a.
mali jednovodni krov rš=33+40cm
m1
8.40
b.
veliki dvovod. Krov rš=40+40cm
Izrada slemena od bojenim plastif. Čel. Limom d=0,55mm, rš=80cm
kompletno izvedeno obračunava se po m2.
m1
13.80
m1
21.50
m1
29.00
m1
6.00
m1
13.00
7.
8.
Izrada opšava vert. zida sa dodirom sa krovnim plohama bojenim plastif.
Čel. Limom d=0,55mm rš=33cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
9.
Izrada opšava prozorskih klupica sa bojenim plast. Čel. Limom d=0,55mm
rš=25cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
10.
Izrada opšava okapnice ventilacionih otvora i završetka termofasade sa
bojenim plast. Čel. Limom d=0,55mm rš=15cm, kompletno izvedeno
obračunava se po m1.
11.
Izrada opšava istaka na zapadnoj fasadi sa bojenim plastif. Čel. Limom
d=0,55mm rš=60cm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.
a.
gore
m1
21.00
b.
dole (opšav kod bivših prozora)
m1
21.00
kg
20.00
kg
50.00
kg
40.00
VII.
BRAVARSKI RADOVI:
1.
Izada raznih čeličnih ankera i anker ploča od čelika, kompletno izvedeno
obračunava se po kg.
2.
Izada raznih čeličnih "L" anker ploča od plosnatog čelika d=5mm, š=50mm,
kompletno izvedeno obračunava se po kg. Težina jednog komada iznosi
0,48 kg.
3.
Izada raznih čeličnih ankera konzol-ploča od plosnatog čelika d=5mm za
fiksiranje manzardnih delova, kompletno izvedeno obračunava se po kg.
VIII.
FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI
1.
Bojenje fasadnog ispusta na zapadnoj fasadi i strehe kod malog
jednovodnog krova sa fasadnom bojom na boju koju zatraži investitor,
kompletno izvedeno svemu prema uputstvima proizvođača boja kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
a.
fasadni ispust
m2
71.10
b.
streha kod malog krova
m2
13.10
c.
zabatni deo dvovodnog krova
m2
14.50
Bojenje unutrašnjih zidova da puta sa gletovanjem na mestima sazidanja
kompleno izvedeno poludisperzivnom bojom obračunava se po m2.
m2
121.50
2.
Page 16 of 64
3.
Izrada termoizolacije iza jednovodnog krova od polistirol ploča d=8cm sa
svim potrebnim podlogama predadnjama i radnjama, materijalom pro
preporuci proizvođača obračunava se po m2.
4.
Izrada termo fasade od polistirol ploča d=8cm sa svim potrebnim podlogama
predadnjama i radnjama, početnom i ivičnom lajsnom i materijalom pro
preporuci proizvođača - finalna obrada sa Bavalitom i bojenjem u više boja
obračunava se po m2.
a.
m2
25.20
istočna fasada
m2
164.50
b.
južna fasada
m2
15.80
c.
zapadna fasada
m2
d.
severna fasada
5.
Izrada termoizol. Kventova otvora od polistirol ploča d=3cm š=oko20cm sa
svim potrebnim podlogama predadnjama i radnjama i materijalom pro
preporuci proizvođača - finalna obrada sa Bavalitom i bojenjem u više boja
obračunava se po m1.
a.
b.
IX.
OSTALI RADOVI
227.40
1.
2.
m2
105.70
istočni otvori
m2
6.80
zapadni otvori kod bivših prozora
m2
12.80
pauš.
1.00
m2
321.20
m1
40.00
kom
1.00
Generalno čišćenje objekta i okoline, kompletno izvedeno obračunava se
paušalno.
Nabavka,dovoz i ugradnja stiropor ploča u dva sloja (5+5 cm) ukupne
debljine 10 cm zapreminske težine 25 kg/m3 u tavanski prostor zajedno sa
ugradnjom paropropusne folije, kompletno izvedeno obračunava se po m2.
3.
Nabavka,dovoz i ugradnja OŠB ploča debljine 15 mm radi izrade staze u
širini od 60 cm preko sloja stiropora, kompletno izvedeno obračunava se po
m1.
4.
Montaža demontiranih spoljnih jedinica klima uređaja, dopuna rashladnim
sredstivama i povezivanje na elektro mrežu, sve komplet izvedeno
obračunava se po kom
Page 17 of 64
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа у поступку предметне јавне набавке имају сва заинтересована лица која
испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкамa, према следећем:
Обавезни услови (члан 75. Закона)
Редни
број
1.
2.
Услови:
Докази:
- да jе регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из одговарајућег регистра;
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против животне средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач
подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од
њих)
- да он и његов законски
заступник нису осуђивани за
неко од кривичних дела као
чланови организоване
криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре
- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште
лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична
дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:
Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица,
Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе
Напомена:
Page 18 of 64
У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити
овај доказ и за правно лице и за законског заступника
У случају да правно лице има више законских заступника, ове
доказе доставити за сваког од њих
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3.
- да му није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања позива за
подношење понуда
4.
- да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији
5.
-да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити
животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац
праваинтелектуалне својине
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности
- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и
Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе
наведена доказа треба доставити уверење Агенције за
приватизацију да се налази у поступку приватизације
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре
отварања понуда
– Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању
обавеза (Документ бр. 8 из Конкурсне документације).
Page 19 of 64
Додатни услови (члан 76. Закона)
- да располаже неопходним
финансијским капацитетом:
1) да у претходних годину дана од
дана објављивања позива за
достављање понуда, није био
неликвидан, односно да му рачун
није био блокиран.
2) да је у претходној обрачунској
години (2013) остварио пословне
приходе, у износу од минимум
20.000.000,00 динара.
6.
1) Потврда НБС о неликвидности издата након објављивања
Позива за подношење понуда;
2) Извeштaj o бoнитeту или скоринг или билaнси стaњa/успeхa са
мишљењемовлашћеног ревизора или изводи из истих.
Напомена:
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
не треба доставити за подизвођача.
- да располаже неопходним
пословним капацитетом:
1) да понуђач има сертификат
- ISО 9001 ;
- ISО 14001;
- ISО 18001.
2) да поседује стручне референце
на пословима извођења радова
изградње,
адаптације
или
реконструкције
крова
односно
изградње објеката или дела
објеката са израдом крова који су
извршени у последње
3 (три)
године за најмање три објекта чија
је појединачна вредност радова на
адаптацији,
односно,
реконструкцији
или
изградњи
минимум 3.000.000,00 динара без
урачунатог ПДВ-а.
7.
8.
- да располаже довољним
техничким капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава
овај услов уколико располаже са:
1) Камионом носивости најмање 3
тоне
1) копије важећих сертификата
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
не треба доставити за подизвођача.
2) Попуњена, потписана и печатом оверена потврда или потврде
наручилаца посла (Инвеститора)- (Документ бр.9 из Конкурсне
документације) и фотокопија прве и последње стране окончане
ситуације, односно других релевантних страна из којих се
недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране
надзорног органа и наручиоца.
Напомена:
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
не треба доставити за подизвођача.
1) - Доказује се фотокопијом собраћајне дозволе или уговором о
закупу или сл.
Напомена: У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе не треба доставити за подизвођача.
Page 20 of 64
9.
- да располаже довољним
кадровским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава
овај услов уколико
су код њега у радном односу или
ангажовани сходно чл. 197. до 202.
Закона о раду):
1) најмање 10 (десет) запослених,
међу којима су лица следећих
стручних квалификација: најмање
по један зидар, тесар и лимар;
2) да на дан објављивања јавног
позива за подношење понуде има
најмање 2 (два) запослена
дипломирана грађевинска
инжењера, са важећом лиценцом
ИКС за одговорног извођача
радова.
1.) Фотокопија М /МАобразаца пријаве на обавезно осигурање
запослених (за лица која су у радном односу) или фотокопију
уговора о ангажовању (за лица која нису у радном односу) и
фотокопија радне књижице;
2.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање
запослених (за лица која су у радном односу) или фотокопију
уговора о ангажовању (за лица која нису у радном односу),
фотокопија радне књижице и
фотокопија сертификата ИКС за одговорног извођача радова.
Напомена:
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
не треба доставити за подизвођача.
Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 9.
овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавакма. Извод из регистра
Агенције за привредне регистре је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре
и није га потребно достављати.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5).
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да
испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под
редним бројем од 5. до 9. овог обрасца испуњавају заједнички.
ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све
доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке ододели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у року који неможе бити краћи од пет дана
не достави наручиоцу доказе, наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљивуи позив упутити
понуђачу који је следећи на ранг листи.
Page 21 of 64
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Page 22 of 64
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1 Опис предмета јавне набавке
ОПИС: Израда косог крова и обнова фасаде на објекту „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: 45260000
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: До извршења уговорених обавеза
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Објављен на порталу јавних набавки дана 13.05.2014. године и на
сајту Наручиоца: www.coka.rs
1.2 Опис партија
Набавка је формирана без партија.
2 ЈЕЗИК
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који
се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику.
3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
3.1 Исправна понуда треба да садржи следеће обавезне документе:
Ред.
Бр.
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА
ОРИГИНАЛ
/ КОПИЈА
1. Структура цене са предмером и предрачуном радова
(Документ бр.1)
2. Образац понуде (Документ бр.2)
Понуђач
Оригинал
Понуђач
Оригинал
3. Образац о учесницима у заједничкој понуди (Документ
бр.3а)
4. Образац о подизвођачима (Документ бр.3б)
– опционо Понуђач
Оригинал
– опционо Понуђач
Оригинал
5. Модел уговора (Документ бр.4)
Понуђач
Оригинал
6. Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.5)
- опционо Понуђач
Оригинал
7. Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.6)
Понуђач
Оригинал
8. Образац изјаве о средствима обезбеђења и полиси
осигурања (Документ бр.7)
9. Образац изјаве о поштовању обавеза (Документ бр.8)
Понуђач
Оригинал
Понуђач
Оригинал
10 Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона o Према упутству о
јавним набавкама
начину доказивања
обавезних и додатних
услова из члана 75. и
76. Закона и конкурсне
документације
11 Банкарска гаранција за озбиљност понуде (Упутство
Понуђач
Оригинал/
Копије
Оригинал
Page 23 of 64
тачка 11.1)
*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је
дужан по захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на
увид.
*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара,
сертификате квалитета, каталоге и сл.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде
3.2.1 Образац структуре цене са предмером и предрачуном радова- Документ 1:
Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.2.2 Образац понуде – Документ 2: Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или
заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора морају
бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном понуда
ће бити одбијена као неприхватљива. Ако неки елемент није наведен у обрасцу понуде а може се
утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати битним недостатком.
3.2.3 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б:
достављају се уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико
понуђач наступа самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са
заједничком понудом или подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, а модел оверава понуђач-носиоц посла.
3.2.4 Модел уговора – Документ бр.4: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која
су предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и оверен
на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла.
Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора. Уговор ће бити закључен након
доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим
понуђачем. Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан уговор, достави све
судски или код општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона.
3.2.5 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.5: У обрасцу трошкова припреме понуде
могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, само под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
3.2.6 Образац изјаве о независној понуди – Документ бр.6: Изјавом о независној понуди понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
3.2.7 Образац изјаве о средствима обезбеђења и полиси осигурања – Документ бр.7: Изјавом о
средствима обезбеђења и полиси осигурања понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да ће у роковима и на начин предвиђеним Моделом уговора о јавној набавци
доставити банкарску гаранцију као гарантна средства финансијског обезбеђења за поврат авансног
плаћања као и банкарску гаранцију за добро извршење посла као и полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења
радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.
3.2.8 Образац изјаве о поштовању обавеза – Документ бр.8 Изјавом о поштовању обавеза понуђач
потврђује да су при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке радова – бр. 14/2014
„Израда косог крова и обнова фасаде на објекту „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“ , поштоване обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Page 24 of 64
3.2.9 Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона – Докази се достављају у складу са
упутством о начину доказивања обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације.
3.2.10 Образац потврде о извршеним радовима – Документ бр.9: Потврдом о извршеним радовима
Наручилац (инвеститор) потврђује да је понуђач за њега извршио одређене радове у одређеном износу.
Попуњава, потписује и печатом оверава Наручилац (инвеститор) за кога је понуђач извршио радове.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:
3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана од дана
јавног отварање понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до истека 30 дана
од дана јавног отварање понуде. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 30 дана,
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев
за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима:
• Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми;
• Наручилац документацију шаље е-маилом (PDF printable формат) и објављује на Порталу
јавних набавки, као и на својој интернет страници;
• Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора;
• Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде добијеним од Наручиоца;
• Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан;
• Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у
смислу члана 106. Закона;
• Понуда ће бити одбијена ако садржи неистините податке или ако не одговара свим обавезним
захтевима из конкурсне документације;
• Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђене
радове на нивоу понуде и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне
документације;
• Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати све тражене радове у оквиру набавке, у
супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
• Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне документациј,
а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену методологије елемената
критеријума за оцену понуда.
• На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се
примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
• Понуда и општа документација (документација која се доставља у складу са чланом 75. и 76.
Закона) треба да буде повезана ЈЕМСТВЕНИКОМ у целину и запечаћена, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а
да се видно не оштете листови или печат.
• Понуђач одговара и гарантује за адекватно увезивање поднете понуде те је из тог разлога дужан
да обезбеди њену сигурност везивањем јемствеником или ако сматра да је то потребно, путем
другог још поузданијег начина.
• Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора
се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
• Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача (уколико је
присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, и друге
формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у Записнику, а у
вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања Извештаја о
стручној оцени понуда.
Page 25 of 64
• Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца
неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде могао утврдити
из другог приложеног документа.
Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање. Исправка
грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити
иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.Конкурсна документација –
Упутство за сачињавање понуда
3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у
писаном облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу:
Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20, са назнаком: ПОНУДА –за јавну набавку радова: „Израда
косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“, број ЈН 14/2014- НЕ
ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег
рока за подношење понуда, датума и сата како је наведено у позиву за подношење понуда као и у
конкурсној документацији, то јест до дана 13.06.2014. до 10:00 часова.
4 ПАРТИЈЕ
4.1 Јавна набавка је формирана без партија.
5 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.
6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА
6.1 У складу са чланом 87.став 6. Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени,
допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији:
Измена и допуна понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуда, са
посебном уочљивом назнаком на коверти да се ради о измени односно допуни понуде, а најкасније до
крајњег рока одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим
изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима се
подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за
подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ , „допуна“ или
„опозив“.
7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а.
7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50
%
7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75.став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део
набавке који ће извршити преко подизвођача.
7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
Page 26 of 64
8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
8.1 Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
• понуђачу који ће издати рачун;
• рачуну на који ће бити извршено плаћање;
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8.2 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
8.3 Услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8.4 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Услови плаћања:
- 25% аванс приликом закључења уговора ,
- 65% након овере окончане ситуације и
- 10% након техничког пријема изведених радова
9.2 Важење понуде: минимално 30 дана од јавног отварања понуде
9.3 Гаранти рок: минимално 24 месеца од дана овере окончане ситуације
10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА
10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити
исказане у динарима, заокружене на две децимале. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у
динарима са свим урачунатим зависним трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена
је фиксна , са свим урачунатим зависним трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Уколико
понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити
од утицаја приликом избора најповољније понуде.
11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1 Уз своју понуду понуђач доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити
безусловна и платива на први позив, у висини од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а, у корист
Наручиоца.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац исту може наплатити
уколико понуђач не потпише уговор у року од осам дана од дана достављања на потпис. Банкарска
гаранција за озбиљност понуде се доставља ради заштите Наручиоца од ризика одустанка од дате
понуде или одустанка од закључења уговора од стране изабраног понуђача.
11.2 Понуђач приликом потписивања уговора доставља 2 (две) банкарске гаранције које морају бити
безусловне, плативе на први позив, са доле наведеним роком важења, у корист Наручиоца, и то:
-Прву банкарску гаранцију понуђач доставља пре уплате аванса као гаранцију за повраћај
авансног плаћања, која покрива укупан износ аванса (износ са ПДВ-ом), као средство обезбеђења
ради правдања овог начина плаћања са роком трајања до техничког пријема изведених радова.
Достављање банкарске гаранције за повраћај аванса је услов за уплату аванса.
- Другу банкарску гаранцију за добро извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне у
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу
истовремено са закључењем уговора и која траје најмање 5 дана дуже од дана истека рока трајања
уговора.
Page 27 of 64
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде отклонио уочене недостатке
у роковима и на начин предвиђен уговором.
12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
12.1 Свака страница која садржи податке који су поверљиви за понуђача или његовог подизвођача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као
поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним актом утврђени или
означени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац може да одбије да
пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
12.2 Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за
отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена идруги
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, ускладу
чл.14.Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.
– Упутство за сачињавање понуда
13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
13.1 Понуђач може искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20.
Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20;
или на факс: 0230/71-175; или путем е-маила: [email protected]
13.2 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
14.1 Критеријум за доделу уговора: «економски најповољнија понуда»
14.2 Елементни и методологија примене критеријума:
Елемент критеријума
методологија примене
14.2.1 Цена
формула
14.2.2 Рок извршења радова
скала
14.2.4 Гарантни период
скала
Макс.број пондера
најнижа понуђена цена / цена из
понуде x 85
од 0 до 45 дана = 10 пондера
од 46 до 60 дана = 6 пондера
од 61 до 75 дана = 3 пондера
Преко 75 дана неприхватљиво
(услов максимум 75 дана)
од 0 до 24 месеца неприхватљиво
(услов минимум 24 месеца)
од 25 до 33 месеци = 1 пондер
од 34 до 42 месеци = 2 пондера
од 43 до 51 месеци = 3 пондера
од 52 до 60 месеци = 4 пондера
од 61 и више месеци = 5 пондера
Укупно:
85 пондера
10 пондера
5 пондера
100 пондера
14.3 Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера,
примењиваће се следећим приоритетним редоследом до постигнуте разлике пондера:
1. Нижа понуђена нето цена 2. Краћи рок извршења 3. Дужи гарантни период
Page 28 of 64
15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – Изјава као доказ из документа 8.
15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБИЛАЖЕЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
16.1 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача омогућити увид у објекат као и у главни пројекат за
извођење радова. Тако за припрему понуде, понуђачима је расположив и главни пројекат, а омогућен
је и увид у постојеће стање и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда
па до крајњег рока за предају понуда) у времену од 8,00-14,00 часова, у седишту Наручиоца, односно
код лица наведеног за контакт. Понуђачи су у обавези да пре увида, 1 дан раније о томе обавесте лице
за контакт наручиоца. Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у
радове увидом у пројектну документацију, како касније не би дошло до непредвиђених накнадних
радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној
документацији, као и на било какве измене које на градилишту настану у току извођења радова, а које
стварају потребу за одређеним изменама на инсталацијама.
17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
17.1 Активна легитимација
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција,
јавни правобранилац и грађански надзорник.
17.2 Рокови и начин подношења захтева
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима
предвиђеним овим Законом.
17.2.3 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са чланом 150. став 1. Закона.
17.2.4 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на
адресу Наручиоца: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20, са назнаком: ЗАШТИТА ПРАВА–за јавну
набавку радова: „Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине
Чока“, број ЈН 14/2014.
17.2.5 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
17.3 Последице поднетог захтева
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права осим у случају ако Републичка Комисија на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.Закона,
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
17.4 Такса
Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Поднети захтев у складу сачланом 151. Закона, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од
80.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 по моделу 97 и позивом на број одобрења: 50016, Републичка административна такса за јавну набавку услуге број 14/2014.
Корисник: Буџет Републике Србије
Page 29 of 64
17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује управни поступак.
18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
18.1 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда уговор ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема
одлуке о додели уговора.
18.2 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
18.3 Ако је у случају методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку ододели уговора.
17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
1 о подизвођачима
Page 30 of 64
Документ бр.1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА
I - Obnova kosog krova i obnova fasade - objekat "B"
KOLIČI
NA
1
JEDINI
CA
MERE
2
I.
RUŠENJE
1.
Pažljivo skidanje horizontalnih i vertikalnih oluka
od pocink. Čel lima, kompletno izvedeno
zajedno sa odvozom šuta na depo grada
obračunava se po m1.
horizontalni oluk 16x16cm
vertikalni oluk 14x14cm
m1
m1
33.80
34.40
Pažljivo skidanje limenog opšava dodira krovne
kosine sa vertikalnim zidovima od . Čel lima
rš=33cm, kompletno izvedeno zajedno sa
odvozom šuta na depo grada obračunava se po
m1.
m1
3.20
Pažljivo skidanje limene okapnice prozorskih
klupica od pocink. Čel. Lima rš=oko 20cm,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta
na depo grada obračunava se po m1.
m1
42.70
Pažljivo skidanje krovnog pokrivača od tegole,
kompletno izvedeno zajedno sa podlogom
terhartije i odvozom šuta na depo grada
obračunava se po m2
m2
11.20
Pažljivo skidanje zastarelog krovnog pokrivača
od valovitog salonita, kompletno izvedeno
zajedno sa odvozom šuta na depo grada
obračunava se po m2 stvarne površine.
m2
200.40
Pažljivo skidanje krovne konstrukcije zajedno sa
sekundarnim nosačima, kompletno izvedeno
zajedno sa odvozom šuta na depo grada
obračunava se po m2 stvarne površine.
m2
45.00
RE
D.
BR.
a.
b.
2.
3.
4.
5.
6.
OPIS RADOVA
3
JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-A
4
UKUPNA CENA
BEZ PDV-a
5(3*4)
Page 31 of 64
Pažljivo skidanje sekundarnih nosača/štafna dim
oko 8x5cm postojeće rešetkaste krovne
konstrukcije, kompletno izvedeno zajedno sa
ređanjem zdravih štafnih i sa odvozom šuta na
depo grada obračunava se po m1.
m1
238.00
Pažljivo skidanje/rušenje oronulog betonskog
završnog serklaža zabata d=10cm š=oko 30cm,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta
na depo grada obračunava se po m3.
m3
0.75
Rušenje/skidanje zastarelog opšava čela
rešetkastog nosača h=oko18cm, kompletno
izvedeno sa ređanjem zdravih dasaka i sa
ovozom šuta na depo grada obračunava se po
m1.
m1
33.80
Pažljivo skidanje metalnih držača, držača
klimauređaja zajedno sa uređajom, zaštitnog
profila uzemljenja i slično, kompletno izvedeno
obračunava se po komadu.
metalni držač
metalni držač i klimauređaj
zaštitni profil uzemljenja
kom
kom
kom
1.00
9.00
4.00
Pažljivo otvaranje novog otvora u postojećem
zabatnom zidu od opeke d=12cm, kompletno
izvedeno obačunava se po m2.
m2
0.50
a.
b.
c.
Pažljivo skidanje maltera sa spoljašnjih zidova,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta
na depo grada obračunava se po m2.
istočna fasada i kventovi i sa strehom
zapadna fasada i kventovi i sa strehom
severni izgled sa zabatom i kventovi
m2
m2
m2
124.60
137.90
90.80
II.
BETONJERSKI RADOVI
1.
Betoniranje arm. Betonskih završnih serklaža
zabatnih zidova krova dim 25x15cm, sa MB-20
armirano konstruktivno 3Ø10, kompletno
izvedeno sa potrebnom oplatom (5m2/m3)
obračunava se po m3.
7.
8.
9.
10.
a.
b.
c.
11.
12.
Svega rušenje:
III.
ARMIRAČKI RADOVI
1.
Nabavka, ispravljenje, krojenje, savijanje,
montaža i ugradnja armature, kompletno
izvedeno obračunava se po kg.
m3
1.00
Svega betonjerski radovi:
Page 32 of 64
GA 240/360
kg
60.00
Svega armirački radovi:
m2
8.00
sever - fasadno opno i kventovi
m2
m2
m2
124.60
137.90
90.80
Malterisanje vidljivog dela zabatnog, atičnog
zida sa produžnim cementnim malterom,
kompletno izvedeno obračunava se po m2.
m2
15.30
Svega zidarski radovi:
IV.
ZIDARSKI RADOVI
1.
Dozidanje zabatnog/atičnog zida d=12cm na
južnoj strani sa punom opekom norm. formata u
produž. Cem. Malter, kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
2.
a.
b.
c.
3.
Malterisanje a fasade sa produžnim cementnim
malterom, kompletno izvedeno zajedno sa
malterisanjem kventova obračunava se sa
potrebnom fasadnom skelom po m2.
istok - fasadno opno, streha i kventovi
zapad - fasadno opno, streha i kventovi
V.
TESARSKI RADOVI:
1.
Pretres postojeće dvovodne rešetkaste krovne
konstrukcije Pos RE 32 (nagib 15 step) od
rezane čamove građe (daske i fosne),
kompletno izvedeno zajedno sa potrebnim
popravcima, izmenama i ojačanjima od drvenih
fosna ili dasaka, kompletno izvedeno
obračunava se po se po jedinici mere.
a.
b.
Pretres horizontalna projekcija
popravka, izmena i ojačanje
m2
m3
142.60
2.00
2.
Izrada dvovodne rešetkaste krovne konstrukcije
Pos RE 11 (nagib 15 step) od rezane čamove
građe (daske i fosne), kompletno izvedeno
zajedno sa postavkom drvenih podmetača (dim
14x14 - fiksirati čeličn. tiplama Ø12 za ab. ploču
u svaki 1,50m) obračunava se po m2
horizontalne projekcije krova.
m2
45.00
Postavka sekundarnih nosača Pos R 1 (dim
8x5cm) zajedno sa postavkom krovne folije koji
se na rešetke i na rogove pričvršćuje se sa
kontraletvama, kompletno izvedeno obračunava
se po m2 stvarne površine krovova.
na postojeći dvovodni krov
na postojeći jednovodni krov
m2
m2
200.40
12.00
3.
a.
b.
Page 33 of 64
4.
5.
a.
6.
Podaščavanje jednovodnog krova sa OŠB
pločama d=15mm, kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
Izrada jednostavnog prozorskog okvira za
ventilaciju od rend. drvene građe, kompletno
izvedeno sa postavkom mreže za komace i
buba sa unutrašnje strane otvora , te sa
opšavom sa drvenim lajsnama dim 2x8cm
obračunava se sa ugradnjom i bojenjem
lazurnom bojom za drvo najmanje tri puta po
komadu
dim 40x80cm
Izrada opšava krajeva rogova jednovodnog
krova sa rend. Daskama 2x14+2x14cm,
kompletno izvedeno sa bojenjem lazurnom bojo
za drvo tri puta obračunava se po m1.
m2
212.40
kom
1
m1
7.00
m1
3.30
m1
33.80
7.
8.
Izrada opšava čela rogova jednovodnog krova
sa rend. Daskama 2x14cm, kompletno izvedeno
sa bojenjem lazurnom bojo za drvo tri puta
obračunava se po m1.
Izrada opšava krajeva/čela rešetkastih nosača
sa rendisanim daskama 2x18cm kompletno
izvedeno zajedno sa bojenjem lazurnom bojom
za drvo najmanje dva puta obračunava se po
obračunava se po m1
Svega tesarski radovi:
VI.
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1.
Izrada pokrivanja krova sa bojenim trapezastim
limom 37/200 d=0,55mm, kompletno izvedeno
obračunava se po m2 stvarne površine krova.
post. Dvovodni krov
post. Jednovodni krov
m2
m2
200.40
12.00
Izrada i montaža horizontalnih visećih olučnih
cevi Ø16 od bojenog plastif. Čel. Lima
d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se
po m1.
m1
37.10
Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi Ø14 od
bojenog plastif. Čel. Lima d=0,55mm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
m1
34.40
Izrada i montaža lule-izbacivača vode na
jednovodnom kroviću ulaza od bojenog.
Plastificiranog čel. Lima kompletno izvedeno
obračunava se po komadu.
kom
1.00
a.
b.
2.
3.
4.
Page 34 of 64
5.
6.
a.
b.
7.
8.
9.
10.
11.
VII.
1.
VIII.
1.
Izrada slemena od bojenim plast. Čel. Limom
d=0,55mm, rš=80cm kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
m1
16.20
Izrada opšava vert. zida sa dodirom sa krovnim
plohama od bojenog plast. Čel. Lima d=0,55mm
rš=33cm, kompletno izvedeno obračunava se
po m1.
dvovodni krov
jednovodni krov
m1
m1
14.00
3.30
Izrada opšava zabatnih zidova sa bojenim čel
limom d=0,55mm rš=40+40cm, kompletno
izvedeno obačunava se po m1.
m1
12.60
Izrada opšava prozorskih klupica sa bojenim čel
limom d=0,55mm rš=25cm, kompletno izvedeno
obačunava se po m1.
m1
42.70
Izrada opšava krajeva jednovodnog krova od
bojenog plastif. Čel. Lima d=0,55mm
rš=oko40cm, kompletno izvedeno obračunava
se po m1.
m1
7.00
Izrada opšava okapnice završetka termofasadnog opna sa bojenim Čel. Limom
d=0,55mm rš=15cm, kompletno izvedeno
obračunava se po m1.
m1
12.00
Izrada opšava okapnice krovnog ab. Ispusta sa
bojenim Čel. Limom d=0,55mm rš=33cm,
kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m1
33.50
Svega limarski radovi:
kg
50.00
Svega bravarski radovi:
m2
25.50
BRAVARSKI RADOVI:
Izada raznih čeličnih ankera i anker ploča od
čelika, kompletno izvedeno obračunava se po
kg.
FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI
Bojenje strehe na fasadi sa fasadnom bojom na
boju koju zatraži investitor, kompletno izvedeno
svemu prema uputstvima proizvođača boja
kompletno izvedeno obračunava se po m2.
Page 35 of 64
2.
a
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.
Izrada termo-fasade od polistirol ploča d=8cm
sa svim potrebnim podlogama predadnjama i
radnjama, početnom i ivičnom lajsnom i
materijalom pro preporuci proizvođača - finalna
obrada sa Bavalitom i bojenjem obračunava se
po m2.
istok
zapad
sever
m2
m2
m2
98.70
109.50
70.80
Izrada termo-izolacije kventova prozora od
polistirol ploča d=3cm š=oko20cm sa svim
potrebnim podlogama predadnjama i radnjama i
materijalom pro preporuci proizvođača - finalna
obrada sa Bavalitom i bojenjem obračunava se
po m2.
istok
zapad
sever
m2
m2
m2
13.50
15.70
14.00
Izrada ukrasnih frizova-lajsna od polistirol traka
dim 12x12cm sa svim potrebnim podlogama
predradnjama i radnjama i materijalom pro
preporuci proizvođača - finalna obrada sa
bojenjem akrilnom fasadnom bojom svemu
prema proiz. Boja obračunava se po m1.
m1
2.00
Svega farbarsko-molerski radovi:
IX.
OSTALI RADOVI
1.
Generalno čišćenje objekta i okoline, kompletno
izvedeno obračunava se paušalno.
pauš.
1.00
Nabavka,dovoz i ugradnja stiropor ploča u dva
sloja (5+5 cm) ukupne debljine 10 cm
zapreminske težine 25 kg/m3 u tavanski prostor
zajedno sa ugradnjom paropropusne folije,
kompletno izvedeno obračunava se po m2.
m2
200.40
Nabavka,dovoz i ugradnja OŠB ploča debljine
15 mm radi izrade staze u širini od 60 cm preko
sloja stiropora, kompletno izvedeno obračunava
se po m1.
m1
20.00
Montaža demontiranih spoljnih jedinica klima
uređaja, dopuna rashladnim sredstivama i
povezivanje na elektro mrežu, sve komplet
izvedeno obračunava se po kom
kom
9.00
Svega ostali radovi:
2.
3.
4.
Page 36 of 64
REKAPITULACIJA
- Obnova kosog krova i obnova fasade - objekat "B"
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
RUŠENJE
BETONJERSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO BEZ PDV-A
II - Izrada kosog krova i obnova fasade - objekat "C"
BR
I.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.
4.
OPIS RADOVA
1
JEDINIC
A MERE
2
KOLIČINA
3
RUŠENJE
Pažljivo skidanje horizontalnih i vertikalnih
oluka od pocink. Čel lima, kompletno
izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po m1.
horizontalni oluk Ø16cm
vertikalni oluk Ø12cm
vertikalni oluk 14x14cm
horizontalni oluk 14x14cm
m1
m1
m1
m1
18.80
4.80
24.40
8.40
Pažljivo skidanje vodokotlića dim
30x40x20cm od pocink. Čel lima, kompletno
izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
grada obračunava se po komadu.
kom
4.00
Pažljivo skidanje limenog opšava atičnog
zida ravnog krova od pocink. Čel. Lima
rš=oko 40cm, kompletno izvedeno zajedno
sa odvozom šuta na depo grada obračunava
se po m1.
m1
54.60
Pažljivo skidanje limene okapnice nižeg
ravnog krova od pocink. Čel. Lima rš=oko
25cm, kompletno izvedeno zajedno sa
odvozom šuta na depo grada obračunava se
m1
27.40
JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A
4
UKUPNA CENA
BEZ PDV-A
5(3*4)
Page 37 of 64
po m1.
5.
a.
b.
6.
7.
8.
9.
Pažljivo skidanje limenog opšava prozorskih
klupica od pocink. Čel. Lima rš=20 i oko
60cm, kompletno izvedeno zajedno sa
odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m1.
prozorski opšav š=20cm
prozorski opšav š=60cm
m1
m1
17.50
21.00
Pažljivo skidanje limenog opšava dodira sa
vertikalnim zidovima od pocink. Čel. Lima
rš=33cm, kompletno izvedeno zajedno sa
odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m1.
m1
20.80
Pažljivo skidanje limenog opšava ispusta od
pocink. Čel. Lima rš=60cm, kompl. izvedeno
zajed. sa odvozom šuta na depo grada
obrač. se po m1.
m1
21.00
Pažljivo vađenje/skidanje završnog sloja
pokrivača ravnog krova od bitumenske
lepenke kompletno izvedeno zajedno sa
odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m2.
m2
80.90
Pažljivo izsecanje sloja podloge malog
ravnog krova (sloj za pad - perlitbeton d=58cm) u širini od 25-30cm, kompletno
izvedeno do nosive konstr. zajedno sa
odvozom šuta na depo grada obračunava se
po m1.
m1
46.00
10.
Pažljivo vađenje dotrajalih nepotrebnih
prozora kompletno izvedeno se zajedno sa
odvozom na mesto koji određuje investitor ili
na depo grada obračunava se po komadu.
a.
b.
c.
prozor dim 250x350cm
prozor dim 250x265cm
prozor dim 250x195cm
kom
kom
kom
7.00
3.00
4.00
11.
Pažljivo skidanje metalnih držača, držača
klimauređaja zajedno sa uređajom, zaštitnog
profila uzemljenja i slično, kompletno
izvedeno obračunava se po komadu.
držač klima uređaja sa uređajom
kom
1.00
a.
Page 38 of 64
b.
zaštitni profil uzemljenja
kom
12.
a.
b.
c.
d.
Pažljivo skidanje maltera sa spoljašnjih
zidova, kompl. Izved. zajedno sa odvoz.
šuta na depo grada obrač. se po m2.
istočna fasada
južna fasada
zapadna fasada
severna fasada
m2
m2
m2
m2
II.
BETONJERSKI RADOVI
1.
Betoniranje arm. Betonskih završnih
serklaža atičnih zidova krova dim 25x20cm,
sa MB-20 armirano konstruktivno 4Ø10
UZØ6/25 sa postavkom ankera Ø12 u svaki
150cm za prihvat donje slemenjča,
kompletno izvedeno sa potrebnom oplatom
(8m2/m3) obračunava se po m3.
m3
2.80
Betoniranje arm. Betonskih kosih završnih
serklaža zabatnog zida dim 25x15cm, sa
MB-20 armirano konstruktivno 3Ø10,
kompletno izvedeno sa potrebnom oplatom
(5m2/m3) obračunava se po m3.
m3
0.50
Betoniranje arm. Betonskih kosih završnih
serklaža zabatnog zida malog krova dim
12x15cm, sa MB-20 armirano konstruktivno
3Ø10, kompletno izvedeno sa potrebnom
oplatom (5m2/m3) obračunava se po m3.
m3
2.
3.
III.
ARMIRAČKI RADOVI
1.
Nabavka, ispravljenje, krojenje, savijanje,
montaža i ugradnja armature, kompletno
izvedeno obračunava se po kg.
GA 240/360
kg
1.00
123.50
12.50
163.20
89.60
Svega rušenje:
0.35
Svega betonjerski radovi:
220.00
Svega armirački radovi:
IV.
ZIDARSKI RADOVI
1.
Zaziđivanje otvora d=30 i 37,5cm sa Ytong
blokovima formata u produž. Cem. Malter,
kompletno izvedeno obračunava se po m3.
saziđivanje š=37,5cm
saziđivanje š=30cm
a.
b.
m3
m3
14.85
18.40
Page 39 of 64
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
Saziđivanje između rešetaka malog krova sa
punom opekom d=7cm (h=oko20cm) u
produžni cementni malter, kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
m2
3.70
Zidanje zabatnih delova dvovodnog krova
od pune opeke d=25cm u produžni cementni
malter, kompletno izvedeno obračunava se
po m2.
m3
3.50
Zidanje zabatnih delova malog krova od
pune opeke d=12cm u produžni cementni
malter, kompletno izvedeno sa
povezivanjem sa postojećim zidovima
obračunava se po m2.
m2
7.20
Nabavka horizontalne hidroizolacije ispod
podmetača krovne rešetke od PVC folije
kompletno izvedeno obračunava se po m2
m2
12.00
Malterisanje unutrašnjih zidova zazidanih
delova sa produžnim cementnim malterom,
kompletno izvedeno obračunava se po m2.
m2
121.50
Malterisanje delova fasade i zabata sa
produžnim cementnim malterom, kompletno
izvedeno zajedno sa fasadnom skelom
obračunava se po m2.
istočna fasada sa kventovima
južna fasada sa novim zabatom
zapadna fasada sa kventovima
severna fasada sa novim zabatom
m2
m2
m2
m2
175.50
16.60
298.50
105.40
Svega zidarski radovi:
V.
TESARSKI RADOVI:
Pre izrade krovnih rešetaka obavezno
kontrolisati mere raspona krovova na licu
mesta!
1.
Izrada dvovodne rešetkaste krovne
konstrukcije Pos RE 11 (nagib 15 step) od
rezane čamove građe (daske i fosne),
kompletno izvedeno zajedno sa postavkom
drvenih podmetača (dim 14x14 - fiksirati
čeličn. tiplama Ø12 za ab. ploču u svaki
1,50m) obračunava se po m2 horizontalne
projekcije krova.
m2
241.50
Page 40 of 64
2.
3.
a.
b.
4.
5.
6.
7.
Izrada jednodne krovne rešetkaste
konstrukcije Pos RE 12 (nagib 15 step)
malog krova od rezane čamove građe
(daske i fosne), oslonjen na donje
slemenjače, kompletno izvedeno
obračunava se po m2 horizontalne
projekcije krova.
m2
79.70
Postavka sekundarnih nosača Pos R1 (dim
8x5cm) na dvovodni rešetkasti krov zajedno
sa postavkom krovne folije koji se na
rešetke i na rogove pričvršćuje se sa
kontraletvama, kompletno izvedeno
obračunava se po m2 stvarne površine
krova.
kosi deo dvovodnog krova
manzardni deo h=120cm dvo.vod. Krova
m2
m2
252.00
50.40
Izrada podkonstrukcije krovne manzarde
kao nadovezak na krovne rešetke od
drvenih fosna dim 5x16cm, kompleno
izvedeno obračunava se po m2 stvarne
površine.
m2
51.50
Postavka sekundarnih nosača Pos R1 (dim
8x5cm) na jednovodni mali krov zajedno sa
postavkom krovne folije koji se na rešetke i
na rogove pričvršćuje se sa kontraletvama,
kompletno izvedeno obračunava se po m2
stvarne površine krova.
m2
81.40
Izrada opšava čela i krajeva rešetkastih
nosača - mali krov od rendisanih dasaka čelna daska dim 2x16cm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
m1
18.50
Izrada gornjeg opšava strehe jednovodnog
malog krova sa rend. Daskama 2x20cm,
kompletno izvedeno sa bojenjem lazurnom
bojom za drvo tri puta obračunava se po m1
m1
18.50
m1
m1
1.00
6.00
8.
Izrada opšava krajeva rogova malog krova
sa rend. Daskama 2x14+2x14cm, kompl.
Izved. sa bojenjem lazurnom bojom za drvo
tri puta obrač. se po m1
a.
b.
mali jednovodni krov
manzardni deo dvovodnog krova
Page 41 of 64
Izrada čeone rend. daske dim 2/16cm na
donji deo manzarda i zabatnog dela krajeve
nosača, kompletno izvedeno sa bojenjem
lazurnom bojom za dvo tri puta obračunava
se po m1.
m1
42.00
Podaščavanje jednovodnog i dvovodnog
krova sa donje strane sa OŠB pločama
d=15mm, kompletno izvedeno obračunava
se po m2.
m2
321.20
a.
Izrada zatvaranja zabatnih i mansardnih
delova strehe kod dvovodnog krova od
rešetkastih nosača sa OŠB pločama
d=15mm, kompletno izvedeno obračunava
se po m2.
zabatni delovi
m2
20.50
b.
strehe h=120cm
m2
50.40
12.
Izrada jednostavnih prozorskih okvira za
ventilaciju od rend. drvene građe, kompletno
izvedeno sa postavkom mreže za komace i
buba sa unutrašnje strane otvora , te sa
opšavom sa drvenim lajsnama dim 2x8cm
obračunava se ugradnjom i bojenjem
lzunom bojom za drvo najmanje tri puta po
komadu.
dim oko 40x70-80cm (slika u ogledalu)
kom
2.00
9.
10.
11.
a.
Svega tesarski radovi:
VI.
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1.
Izrada pokrivanja krova sa bojenim
trapezastim limom 37/200 d=0,55mm,
kompletno izvedeno obračunava se po m2
stvarne površine krova.
rešetkasti dvovodni krov
jednovodni krov
m2
m2
241.50
79.70
Izrada pokrivanja manzadnog dela krova
h=120cm sa bojenim trapezastim limom
37/200 d=0,55mm, kompletno izvedeno
obračunava se po m2 stvarne površine
krova.
m2
50.40
Izrada i montaža horizontalnih visećih
olučnih cevi Ø16 od bojenog plastif. Čel.
Lima d=0,55mm, kompletno izvedeno
obračunava se po m1.
dvovodni krov
m1
42.80
a.
b.
2.
3.
a.
Page 42 of 64
b.
jednovodni mali krov
m1
18.30
4.
Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi
Ø14 od bojenog plasti. Čel. Lima
d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava
se po m1.
dvovodni krov
jednovodni mali krov
m1
m1
23.20
6.80
Izrada opšava krajeva krovova od bojenog
plastif. Čel. Lima d=0,55mm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
manzarda dvovodni krova rš=oko40cm
jednovodni krov rš=oko40cm
m1
m1
6.40
1.00
a.
b.
5.
a.
b.
6.
Izrada opšava zabatnih zidova krovova sa
bojenim plastifi. Čel. Limom d=0,55m,
kompletno izvedeno obračunava se po m1.
a.
b.
mali jednovodni krov rš=33+40cm
veliki dvovod. Krov rš=40+40cm
m1
m1
8.40
13.80
7.
Izrada slemena od bojenim plastif. Čel.
Limom d=0,55mm, rš=80cm kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
m1
21.50
Izrada opšava vert. zida sa dodirom sa
krovnim plohama bojenim plastif. Čel.
Limom d=0,55mm rš=33cm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
m1
29.00
Izrada opšava prozorskih klupica sa bojenim
plast. Čel. Limom d=0,55mm rš=25cm,
kompletno izvedeno obračunava se po m1.
m1
6.00
Izrada opšava okapnice ventilacionih otvora
i završetka termofasade sa bojenim plast.
Čel. Limom d=0,55mm rš=15cm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
m1
13.00
Izrada opšava istaka na zapadnoj fasadi sa
bojenim plastif. Čel. Limom d=0,55mm
rš=60cm, kompletno izvedeno obračunava
se po m1.
gore
dole (opšav kod bivših prozora)
m1
m1
21.00
21.00
8.
9.
10.
11.
a.
b.
Svega krovopokrivački I limarski radovi:
VII.
BRAVARSKI RADOVI:
Page 43 of 64
1.
2.
3.
VIII.
1.
a.
b.
c.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
Izada raznih čeličnih ankera i anker ploča od
čelika, kompletno izvedeno obračunava se
po kg.
kg
20.00
Izada raznih čeličnih "L" anker ploča od
plosnatog čelika d=5mm, š=50mm,
kompletno izvedeno obračunava se po kg.
Težina jednog komada iznosi 0,48 kg.
kg
50.00
Izada raznih čeličnih ankera konzol-ploča od
plosnatog čelika d=5mm za fiksiranje
manzardnih delova, kompletno izvedeno
obračunava se po kg.
kg
40.00
Svega bravarski radovi:
FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI
Bojenje fasadnog ispusta na zapadnoj
fasadi i strehe kod malog jednovodnog
krova sa fasadnom bojom na boju koju
zatraži investitor, kompletno izvedeno
svemu prema uputstvima proizvođača boja
kompletno izvedeno obračunava se po m2.
fasadni ispust
streha kod malog krova
zabatni deo dvovodnog krova
m2
m2
m2
71.10
13.10
14.50
Bojenje unutrašnjih zidova da puta sa
gletovanjem na mestima sazidanja
kompleno izvedeno poludisperzivnom bojom
obračunava se po m2.
m2
121.50
Izrada termoizolacije iza jednovodnog krova
od polistirol ploča d=8cm sa svim potrebnim
podlogama predadnjama i radnjama,
materijalom pro preporuci proizvođača
obračunava se po m2.
m2
25.20
Izrada termo fasade od polistirol ploča
d=8cm sa svim potrebnim podlogama
predadnjama i radnjama, početnom i
ivičnom lajsnom i materijalom pro preporuci
proizvođača - finalna obrada sa Bavalitom i
bojenjem u više boja obračunava se po m2.
istočna fasada
južna fasada
zapadna fasada
severna fasada
m2
m2
m2
m2
164.50
15.80
227.40
105.70
Page 44 of 64
5.
a.
b.
Izrada termoizol. Kventova otvora od
polistirol ploča d=3cm š=oko20cm sa svim
potrebnim podlogama predadnjama i
radnjama i materijalom pro preporuci
proizvođača - finalna obrada sa Bavalitom i
bojenjem u više boja obračunava se po m1.
istočni otvori
zapadni otvori kod bivših prozora
m2
m2
6.80
12.80
Svega farbarsko-molerski radovi:
IX.
OSTALI RADOVI
1.
Generalno čišćenje objekta i okoline,
kompletno izvedeno obračunava se
paušalno.
2.
3.
4.
pauš.
1.00
Nabavka,dovoz i ugradnja stiropor ploča u
dva sloja (5+5 cm) ukupne debljine 10 cm
zapreminske težine 25 kg/m3 u tavanski
prostor zajedno sa ugradnjom paropropusne
folije, kompletno izvedeno obračunava se po
m2.
m2
321.20
Nabavka,dovoz i ugradnja OŠB ploča
debljine 15 mm radi izrade staze u širini od
60 cm preko sloja stiropora, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
m1
40.00
Montaža demontiranih spoljnih jedinica
klima uređaja, dopuna rashladnim
sredstivama i povezivanje na elektro mrežu,
sve komplet izvedeno obračunava se po
kom
kom
1.00
Svega ostali radovi:
REKAPITULACIJA
- Izrada kosog krova i obnova fasade – objekat “C”
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
RUŠENJE
BETONJERSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO BEZ PDV-A
Page 45 of 64
ZBIRNA REKAPITULACIJA
I
- Obnova kosog krova i obnova fasade - objekat "B"
II
- Izrada kosog krova i obnova fasade - objekat "C"
UKUPNO BEZ PDV-A
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-OM
Datum: _________________
M.P.
Potpis
_____________________
Napomena:
Obrazac mora biti u potpunosti popunjen, pečatom overen i potpisan.
Page 46 of 64
Документ бр.2
OБРAЗAЦ ПOНУДE
Број и датум понуде:
ПOДAЦИ O ПOНУЂАЧУ
Нaзив понуђача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун/банка
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Потписник уговора
EЛEMEНTИ ПOНУДE
Укупан износ без ПДВ-а у динарима
ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Услови плаћања – прихвата:
- 25% аванс
- 65% након овере окончане ситуације
- 10% након техничког пријема изведених радова
Рок извршења радова (у данима, максимално 75 дана)
ДА
НЕ
дана
Page 47 of 64
месец
Гарантни рок (у месецима, минимално 24 месеца)
Понуда се подноси (заокружити број испред):
1
- самостално
2
- са подизвођачем
3
- заједничка понуда
Рoк вaжeњa пoнудe
(у данима, минимално 30 дaнa)
дана
Место: _____________________
Датум: _____________________
МП
_____________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лица
Напомена:
У цену урачунати све зависне трошкове.
Образац понуде мора бити у потпуности попуњен, печатом оверен и потписан.
Page 48 of 64
Документ бр.3а
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ бр. _____
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Проценат укупне вредности поверене подизвођачу
%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
Датум: _____________________
МП
_____________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Напомена:
Укупно процентуално (збирно) учешће подизвођача не може бити веће од 50%.
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa.
Образац фотокопирати по потреби.
Page 49 of 64
Документ бр.3б
ПOДAЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ бр. 1
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ бр. 2
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Датум: _____________________
МП
_____________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Напомена:
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa
Образац фотокопирати по потреби.
Page 50 of 64
Документ бр.4
МОДЕЛ УГОВОРА O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Наручилац као Инвеститор спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
Републике Србије ("Сл. ГласникРС“ бр. 124/2012 , у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне
набавке радова: «Израда косог крова и обнова фасаде на објекту «Б» и «Ц» зграде општине Чока», број
14/2014“ ради закључења уговора о јавној набавци, и одлуком о додели уговора број: ___________ од
___________ 2014. године (попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача
_____________________________________ (попуњава наручилац).
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да
закључе:
УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
„Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“
Закључен дана ____________ 2014. године (попуњава Наручилац) између:
1. Понуђача: ____________________________________ са седиштем у ____________________,
улица ___________________ број ___ , Матични број: ______________, ПИБ: _______________,
број рачуна: ____________________________ код _______________________ банке,
кога заступа директор ________________________ као Извођача радова (у даљем тексту: Извођач) са
једне стране (попуњава понуђач)
И
2. Наручиоца: ОПШТИНА ЧОКА, са седиштем у Чоки, Потиска број 20, Матични број: 08381984,
ПИБ101417479 , , Број рачуна: 840-83640-50 - Управа за трезор, коју заступа Председник општине
Чока, Балаж Ференц као Инвеститора (у даљем тексту: Инвеститор) са друге стране, под следећим
условима:
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, део набавке који се поверава
подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених
подизвођачу).
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: УГOВOРНE СTРAНE.
Основ уговора:
ЈН Број 14/2014
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________ од __________.2014. године(попуњава
наручилац)
Понуда изабраног понуђача број: _______________ од _________ 2014. године.(попуњава понуђач)
Уговорне стране сагласно констатују следеће:
- да је Инвеститор као Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12), на основу одлуке о покретању поступка, број: 404-23/2014-IV-01 од 10.04.2014. год. и на
основу јавног позива за набавку радова:„Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“
Page 51 of 64
зграде општине Чока“, објављеног на порталу јавних набавки дана 13.05.2014. године, спровео
отворени поступак јавне набавке број 14/2014;
- да је Извођач доставио понуду бр. ______________ од __________.2014. године, (попуњава понуђач)
која са свим својим елементима чини саставни део овог уговора и да је иста оцењена као најповољнија
(у даљем тексту: „понуда“);
- да Уговорне стране на основу претходно прибављеног решења надлежног органа којим се одобрава
извођење радова приступају закључењу Уговора у циљу благовременог извођења предметних радова,
према спецификацији Инвеститора и пројектно техничкој документацији и свим графичким, рачунским и
описаним прилозима потребним за извођење радова који чине предмет уговора;
- да су врста, количина и квалитет радова утврђени у техничкој спецификацији односно у Конкурсној
документацији Инвеститора објављеној на „Порталу јавних набавки“ од 13.05.2014. године;
- да гарантују једна другој да овај уговор у њихово име и за њихов рачун, закључују лица која су за то
овлашћена и да непостојање или било какав недостатак и ограничење овлашћења за заступање лица
које закључује овај уговор у име и за рачун једне уговорне стране, другој уговорној страни даје право на
накнаду целокупне штете коју је услед тога претрпела;
Конкурсна документација – Модел уговора
ПРЕДМЕТ РАДОВА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на изради косог крова и обнова фасаде на објекту „Б“ и „Ц“
зграде општине Чока (у даљем тексту: „радови“), у Чоки, у свему према Главном пројекту израђеном од
стране: Архитектонски атеље „ATHANOR“ из Кањиже, у складу са Законом о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и24/11) и другим важећим законским и подзаконским
актима, чија је примена обавезна при извођењу радова. Извођач се обавезује да све радове који су
предмет овог уговора изведе према понуди поднетој у јавној набавци.
Изјава одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је главни пројекат
урађен ускладу правилима струке чини саставни део Главног пројекта.
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА И ЦЕНЕ
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог Уговора.
Вредност уговорених радова из члана 1.овог уговора износи:
________________________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а,
(словима: _____________________________________________________________
утврђена је на основу понуде понуђача.
и
____/100) и
Укупна вредност уговорених радова по овом уговору са обрачунатим ПДВ-ом у складу са
законом износи _________________________________________ динара,
(словима:_______________________________________________________________ и ____/100)
(попуњава понуђач).
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог уговора.
Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у
реализацији предметне набавке за рад, набавку материјала и опреме, транспорт, уградњу потребног
материјала, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања и остале трошкове који
су везани за технички преглед и примопредају радова, заштиту од прашине и механичког оштећења,
употребу скела, опрему за рад на висини, свакодневно чишћење места рада и одвоз шута на депонију
од стране Извођача, завршно чишћење и одвоз шута на депонију као и сва испитивања и остале
трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова и за осигурањe и сл. трошкове.
Page 52 of 64
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, количинама и јединичним ценама из
понуде Извођача.
Уговорне стране се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног
обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране стране надзорних
органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
Уколико се укаже потреба за додатним непредвиђеним радовима који су наступили услед
непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити
је могао знати да се морају извести, Инвеститор ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама
РС.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 3.
Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:
- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,
- одобрења за извођење радова,
- објекта-простора на којем се врше радови,
- локације за привремено депоновање материјала,
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао буде у року од 7 (седам)
дана од дана закључења уговора. Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана
увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.
Извођач се сматра уведеним у посао када му Наручилац уручи решење о именовању стручног надзора,
преда главне пројекте са грађевинском дозволом, пријаву радова и када преда градилиште, а што се
све констатује уписом уграђевински дневник, при чему је Извођач дужан да претходно достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла у
складу са чл. 8 овог уговора.
ра
НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Инвeститoр ћe плaћaњe извршити следећом динамиком :
- 25% авансно;
- 65% након издавања окончане ситуације, сагласности и овере исте од Инвеститора и надзорног
органа;
- 10 % након техничког пријема уплaтoм нa тeкући рaчун Извoђaчa брoj:
_____________________________ кoд _______________________ бaнкe (попуњава понуђач).
Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од највише 45 (четридесетпет) дана од дана
настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:
- за аванс од дана ступања уговора на снагу,
- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Инвеститора и надзорног органа и
- од дана техничког пријема.
Уговорне стране су сагласне да основ за плаћање представљају исправно сачињен рачун и пропратна
документација коју чине и обострано потписан записник о квалитативној и квантитативној примопредаји,
окончана ситуација и грађевински дневник.
Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Инвеститору безусловну банкарску
гаранцију плативу на први позив у корист Инвеститора, и то:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Извођач доставља приликом потписивања
уговора, пре уплате аванса као гаранцију за повраћај авансног плаћања, која покрива укупан износ
аванса, као средство обезбеђења ради правдања овог начина плаћања са роком трајања до коначног
извршења посла-техничког пријема предметних радова.
Инвеститор ће уновчити банкарску гарнцију за поврат аванса уколико Извођач раскине уговор, не
поступи према уговореним роковима или ако уговор не буде извршен или буде раскинут због околности
на које Инвеститор није могао да утиче.
Page 53 of 64
- Банкарску гаранцију за добро извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10
% од вредности уговора без ПДВ-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са
закључењем уговора и која траје најмање 5 дана дуже од дана истека рока трајања уговора.
НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 5.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1.овог
уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток радова овером грађевинског дневника и
грађевинске књиге.
Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању и изградњи
а нарочито контролу извођења радова према техничкој документацији по којој је издата дозвола
надлежног органа.
Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног
надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз
грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.
Извођач је дужан да омогући несметано вршење
стручног надзора на објекту и градилишту. Извођач се обавезује да пре почетка радова писано
обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на
градилишту за време извођења радова.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за извођење радова из члана 1. Уговора је _____ (словима: _______________________)
грађевинских радних дана од дана увођења Извођача у посао (попуњава понуђач).
Извођач радова је дужан да радове изводи у складу са планираном динамиком према достављеном
динамичком плану извођења радова уз обавезу да прихвати измену предвиђене динамике, која ће бити
евентуално коригована према захтевима Наручиоца.
Рок за почетак извођења радова је 24 сата од дана увођења Извођача у посао. Извођач ће бити уведен
у посао на основу писменог позива Наручиоца, након потписивања уговора.
Ако Извођач не започне са извођењем радова у року из става 3. овог члана, Наручилац му може дати
накнадни примерени рок од 24 сата. Ако Извођач ни у накнадно датом року не започне са извођењем
радова, Наручилац може раскинути уговор и захтевати накнаду штете од Извођача.
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова објекта који су
обухваћени овим уговором, за технички преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у
грађевински дневник.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема
право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
Изузетно, уговорени рок из члана 6. се може продужити уколико у току извођења радова наступе
непредвиђене, ванредне околности и то:
- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес);
- мере предвиђене актима надлежних државних органа;
- временски услови који онемогућавају извођење радова;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковале уговорне стране.
Конкурсна документација – Модел уговора
Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року,
уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 7.
овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог
уговора ће се споразумно изменити, закључењем анекса.
Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност
захтева.
Извођач је дужан да обавести Инвеститора да је запао у доцњу због наступања ванредних околности.
Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем
регулисати анексом.
Page 54 of 64
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу
обрачуна уговорну казну у висини од 2 (два) о/оо (промила) дневно али не више 5% од уговорене
вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни
орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити путем умањења рачуна наведеног у окончаној
ситуацији уз сагласност Извођача или реализацијом средства финансијског обезбеђења без претходног
пристанка Извођача. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 8.
Наручилац радова се обавезује:
- да преда Извођачу радова објекат за несметано извођење радова;
- да преда Извођачу радова сву неопходну документацију за извођење уговорених радова;
- да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача;
- да обезбеди извршење техничког прегледа уговорених и изведених радова и
- да у случају извођења других радова координира заједничке активности.
- да обезбеди Извођачу могућност прикључења (вода , струја) за потребе извођења радова;
- да омогући Извођачу несметан рад у циљу извршења предметних радова у уговореном року;
- да Пријави надлежном органу (инспектору) почетак радова на објекту осам дана пре почетка
извођења радова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 9.
Извођач радова се обавезује:
- да детаљно проучи техничку документацијуна основу које ће бити извођени радови;
- да о дану почетка извођења радова обавести орган управе који је издао одобрење за изградњу.
- да пре почетка радова потпише главни пројекат;
- да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом;
- да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији и
својој понуди број __________ од __________.2014. године, (попуњава понуђач)
Законом о
планирању и изградњи и другим важећим законским актима и прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- да пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог
решења достави Инвеститору као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради
контроле уласка и изласка и зобјекта Инвеститора на прописани начин.
- да преда Инвеститору оверени динамички план и пројекат уређења градилишта пре увођења у посао;
- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;
- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама (водовод,
канализација, електроинсталације, телефон, и др.), као и на свим објектима;
- да све објекте који се оштете у току радова доведе у првобитно стање;
- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и суседних
објеката;
- да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова који су обучени за извршење радова
који чине предмет уговора.Конкурсна документација – Модел
- да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције;
- да по завршетку радова уклони своју опрему, материјал, објекте и сав отпадни материјал који је
настао каопоследица извођења предметних радова;
Page 55 of 64
- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по предмету овог
уговора;
- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском дневнику од
стране стручног надзора отклони у примереном року;
- да писмено упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених
околности;
- да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да
упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од
Инвеститора.
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом
извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са важећим Законом о заштити од пожара,
Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о заштити на раду при извођењу
грађевинских радова и то за све време припреме и извођења радова и одговоран је за све штете
настале по наведеним основама одговорности.
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали
оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на
безбедност људи , о томе обавестити Инвеститора и по његовом налогу и на његов трошак, иста хитно
отклонити.
КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 10.
Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који
одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања
материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе и атесте о квалитету и исправности употребљеног материјала и
опреме иизведених радова и да Инвеститору омогући контролу.
Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и
атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.
Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке
документације.
Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и
стандардима, као иправилима струке, Инвеститор има право да захтева промену материјала или
употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета.Ако је на тај начин доведена у питање
сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач
отклони недостатке, односно да радове поново изведе о свом трошку.
Недостатке које уочи и констатује надзорни орган, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном
року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке
на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете
која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом
техничког прегледа и примопредаје радова.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 11.
Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова
обавиће се ускладу са одредбама важећих прописа.
Извођач је дужан да пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи технички преглед
изведених радова.Технички преглед изведених радова врши комисија коју чине овлашћено лице
Инвеститора и надзорни орган.
Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року датом од стране
комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни
преглед и примопредаја радова између Извођача и Инвеститора.
Page 56 of 64
Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун
изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.
Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно
присуствује представник извођача, руководилац радова и надзорни орган.
Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од
стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички
примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о
примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.
Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички
преглед или комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго
лице да их изведе и да активира средство финансијског обезбеђења.Трошкови који у том случају
настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач
неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у
примопредаји.Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице
у вези са примопредајом.
Конкурсна документација – Модел уговора
ГАРАНТНИ РОК И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Гарантни рок за све радове (квалитет изведених радова) износи ___________ месеци
(словима: ____________________________) од техничког пријема изведених радова (попуњава
понуђач).
Гарантни рок се односи на квалитет изведених радова, функционалност дела објекта на којем су
радови извршени и уграђени материјал и делове приликом извођења радова, а при нормалној
експлоатацији објекта.
Извођач радова је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у
гарантном року.
У гарантном року Извођач радова је у обавези да одржава функционалност предметног дела Објекта и
отклања евентуалне грешке као и све недостатке настале његовом кривицом, по примедбама
Наручиоца и о свом трошку у складуса Техничком спецификацијом и то најкасније у року од 15 дана од
дана пријема позива Наручиоца.
За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме,
рачунајући од дана примопредаје радова или дана потписивања записника о квалитативној и
квантитативној примопредаји.
Ако Извођач не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да ангажује другог Извођача на
терет првобитног Извођача. За опрему коју евентуално уграђује Извођач гарантује, у погледу садржине
и рока гаранцијом произвођача опреме, уз обавезу да сву документацију о гаранцијама производа и
опреме, заједно са упутствима за употребу прибави и преда Наручиоцу.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 13.
Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној
премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ствари, а
за период до завршетка радова.
Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне
вредности.
Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог члана признаје своју искључиву
кривичну и прекршајну одговорност и сноси обавезу накнаде за све настале материјалне и
нематеријалне штете при чему овај уговор признаје као извршну исправу без права приговора.
Page 57 of 64
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 14.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме
сноси Извођач.
После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси
Инвеститор.
За одговорност извођача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће одредбе
посебних узанси о грађењу.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 15.
Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1.овог Уговора, спроводи мере заштите на
раду усвему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је
обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.
Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са
одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП
безбедност објекта све трошкове примене мера ПП заштите сноси Извођач.
Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта
или радова,опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.
Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.
Извршилац радова се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или је до њих дошао током
рада, чува каопословну, државну или службену тајну у току важења и након престанка важења уговора,
у складу са прописимаРепублике Србије.
уговора
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се раскида писменом изјавом Инвеститора која се доставља другој уговорној страни и сматра се
раскинутим даном пријема писмене изјаве. У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор
раскида.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења;
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;
- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;
- ако Извођач изводи радове неквалитетно;
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.
У случају раскида уговора из става 2. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство
финансијског обезбеђења.
Извођач може раскинути уговор:
-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:
- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном
раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Page 58 of 64
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 17.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог уговора, реше
споразумно.
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на овај начин, о томе ће
одлучити стварно и месно надлежни суд према територији седишта Наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама
овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.
Саставни део овог Уговора чини:
- Понуда Извођача бр.________________ од __________ 2014. Године (попуњава понуђач).
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора и 2 (два)
за Извођача.
ИЗВОЂАЧ:
____________________
ИНВЕСТИТОР:
Општина Чока
________________________
Page 59 of 64
Документ бр.5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру трошкова
насталих приликом припреме понуде број __________ од ____________. 2014. године, у поступку јавне
набавке радова: „Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине
Чока“, број ЈН 14/2014.
Редни
број
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО динара:
Напомена: Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. Закона
о јавним набавкама. У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Дана______________ 2014. године
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
Page 60 of 64
Документ бр. 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о независној понуди
___________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
кao пoнуђaч у поступку jaвненaбaвке радова: „Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“
и „Ц“ зграде општине Чока“, број ЈН 14/2014 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм oвeрeним oд
стрaнe oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку.
Место: __________________
Датум: __________________
M.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
Page 61 of 64
Документ бр.7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о достављању средстава финансијског обезбеђења и
прибављању полисе осигурања
__________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо
у отвореном поступку јавне набавке радова- „Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“
и „Ц“ зграде општине Чока“, број ЈН 14/2014:
- у роковима и на начин предвиђеним конкурсном документацијом у делу: Упутство понуђачима како
да сачине понуду,Тачка 11., доставити банкарску гаранцију као гарантна средства финансијског
обезбеђења за поврат авансног плаћања као и банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време
извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника опримопредаји
радова.
Место: ________________________
Датум: _______________________
M.П.
__________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан
групе понуђача
Page 62 of 64
Документ бр. 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о поштовању обавеза
У име и за рачун Понуђача:
_______________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су при састављању понуде у отвореном
поступку јавне набавке радова:„Израда косог крова и обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде
општине Чока“, број ЈН 14/2014 , поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да је понуђач ималац
права интелектуалне својине.
Такође изјављујем дa понуђач сноси нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.
Место: __________________
Датум: __________________
M.П.
___________________________
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан
групе понуђача.
Page 63 of 64
Документ бр.9
Назив Наручиоца (инвеститор)
Адреса наручиоца (инвеститора)
Телефон
Матични број
ПИБ
У складу са чланом 77.став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо
вам
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за
наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извршио извођење радова
__________________________________________________________ (уписати врсту радова) на објекту
________________________________________________________________________________________
(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)
чија је вредност ________________________________________________ динара без урачунатог ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ради учешћа у поступку јавне набавке радова:„Израда косог крова и
обнова фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ зграде општине Чока“, број ЈН 14/2014 , коју спроводи Општина
Чока, ул. Потиска 20, и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује
Датум, место
_______________________________
МП
________________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa наручиоца
Напомена: попуњава, потписује и печатом оверава Наручилац (инвестиор) за чије је потребе понуђач
извoдио радове.
Образац по потреби фотокопирати.
Page 64 of 64
Download

Konkursna dokumentacija