TIPSKI OPIS
DOVODNO-ODVODNA ĆELIJA SA KABLOVSKIM
PRIKLJUČKOM
Vzk 12kV
1. TEHNIČKI PODACI
- Struja kratkog spoja
16kV 3 sec.
- Naizmenični napon
12kV
- Podnosivi udarni napon
75kV
- Podnosivi napon
50Hz 1 min 28kV
- Maretijal sabirnica
ECu
- Naznačena struja sabirnica
1250A
- Stepen mehaničke zaštite
IP-4X
- Sabirnički rastavljač tip MRT 12/630/210
''MINEL''
- Vakumskog prekidač ''SIEMENS'' sa
motorno opružnim pogonom
- Standard za vakumski pr ekidač IEC
62271-100
- Izlazni rastavljač sa noževima za
uzemljenje tip MRT 12/630/210 EUK
''MINEL''
- Strujni transf ormatori proizvedeni po
standardu IEC 60044-1 sa epoxidnim telom
- Obuhvatni strujn transf ormator proizveden
po standardu IEC 60044-2 sa epoxidnim
telom
.
12kV, ECu 3x2x(50x5)mm
M
.
2. TEHNIČKI OPIS
U ćeliju je smešten sabirnički sistem sa SN
opremom(sabirnički rastavljač, prekidač
snage, strujno merni transf ormator, izlazni
rastavljač sa noževima za uzemljenje i
obuhvatni strujni traf o). Na prednjoj strani
ćelije u posebnom NN delu smešten je
multif unkcionalni relej za zaštitu, nadzor,
upravljanje i komunikaciju sa
odgovarajućim protokolima kompatibilnim
sa SCADA sistemom.
Ćelija je izrađena za stepen izolacije 12 Si
28/75 po JUS N . BO . 030 odnosno za
stepen izolacije po listi II i u celini
odgovara međunarodnim standardom IEC
298, 694.
Konstrukcija omogućava propisnu zaštitu
poslužiocu, požarnu sigurnost. Ćelija je
oklopljena čeličnim limom i namenjena je
za smeštaj uz zid, a može biti i
slobodnostojeća.
Ćelija je zaštićena plastif ikacionim
postupkom nanošenja epoksidnog praha što
omogućava visok stepen otpornosti na
spoljne uticaje.
Ćelije su međusobno pregrađene limenim
pregradama.
3000
.
1200
1400
TIPSKI OPIS
DOVODNO-ODVODNA ĆELIJA SA VAZDUŠNIM
PRIKLJUČKOM
Vzv 12kV
1. TEHNIČKI PODACI
- Struja kratkog spoja
16kV 3 sec.
- Naizmenični napon
12kV
- Podnosivi udarni napon
75kV
- Podnosivi napon
50Hz 1 min 28kV
- Maretijal sabirnica
ECu
- Naznačena struja sabirnica
1250A
- Stepen mehaničke zaštite
IP-4X
- Sabirnički rastavljač tip MRT 12/630/210
''MINEL''
- Vakumskog prekidač ''SIEMENS'' sa
motorno opružnim pogonom
- Standard za vakumski pr ekidač IEC
62271-100
- Izlazni rastavljač sa noževima za
uzemljenje tip MRT 12/630/210 EOK
''MINEL''
- Strujni transf ormatori proizvedeni po
standardu IEC 60044-1 sa epoxidnim telom
- Obuhvatni strujn transf ormator proizveden
po standardu IEC 60044-2 sa epoxidnim
telom
.
12kV, ECu 3x2x(50x5)mm
M
.
2. TEHNIČKI OPIS
U ćeliju je smešten sabirnički sistem sa SN
opremom(sabirnički rastavljač, prekidač
snage, strujno merni transf ormator, izlazni
rastavljač sa noževima za uzemljenje i
obuhvatni strujni traf o). Na prednjoj strani
ćelije u posebnom NN delu smešten je
multif unkcionalni relej za zaštitu, nadzor,
upravljanje i komunikaciju sa
odgovarajućim protokolima kompatibilnim
sa SCADA sistemom.
Ćelija je izrađena za stepen izolacije 12 Si
28/75 po JUS N . BO . 030 odnosno za
stepen izolacije po listi II i u celini
odgovara međunarodnim standardom IEC
298, 694.
Konstrukcija omogućava propisnu zaštitu
poslužiocu, požarnu sigurnost. Ćelija je
oklopljena čeličnim limom i namenjena je
za smeštaj uz zid, a može biti i
slobodnostojeća.
Ćelija je zaštićena plastif ikacionim
postupkom nanošenja epoksidnog praha što
omogućava visok stepen otpornosti na
spoljne uticaje.
Ćelije su međusobno pregrađene limenim
pregradama.
3000
.
1200
1400
TIPSKI OPIS
MERNA ĆELIJA SA KUĆNIM TRAFOM
Mkt 12kV
1. TEHNIČKI PODACI
- Struja kratkog spoja
16kV 3 sec.
- Naizmenični napon
12kV
- Podnosivi udarni napon
75kV
- Podnosivi napon
50Hz 1 min 28kV
- Maretijal sabirnica
ECu
- Naznačena struja sabirnica
1250A
- Stepen mehaničke zaštite
IP-4X
- Sabirnički rastavljač tip MRT 12/630/210
''MINEL''
- Visokonaponska osiguračka postolja sa
osiguračima tipa VVa
- Naponski merni transf ormator proizveden
po standardu IEC 60044-2 sa epoxidnim
telom
- Kućni transformator 10/0.42kV, 50kVA
12kV, ECu 3x2x(50x5)mm
.
.
2. TEHNIČKI OPIS
U ćeliju je smešten sabirnički sistem sa SN
opremom(sabirnički rastavljač, naponski
merni transf ormatori, visoko naponska
osiguračka postolja i kućni traf o). Na
prednjoj strani ćelije u posebnom NN delu
smešten je multif unkcionalni relej za zaštitu,
nadzor, upravljanje i komunikaciju sa
odgovarajućim protokolima kompatibilnim
sa SCADA sistemom.
Ćelija je izrađena za stepen izolacije 12 Si
28/75 po JUS N . BO . 030 odnosno za
stepen izolacije po listi II i u celini
odgovara međunarodnim standardom IEC
298, 694.
Konstrukcija omogućava propisnu zaštitu
poslužiocu, požarnu sigurnost. Ćelija je
oklopljena čeličnim limom i namenjena je
za smeštaj uz zid, a može biti i
slobodnostojeća.
Ćelija je zaštićena plastif ikacionim
postupkom nanošenja epoksidnog praha što
omogućava visok stepen otpornosti na
spoljne uticaje.
Ćelije su međusobno pregrađene limenim
pregradama.
3000
.
1200
1400
TIPSKI OPIS
T 12kV
TRAFO ĆELIJA
1. TEHNIČKI PODACI
- Struja kratkog spoja
16kV 3 sec.
- Naizmenični napon
12kV
- Podnosivi udarni napon
75kV
- Podnosivi napon
50Hz 1 min 28kV
- Maretijal sabirnica
ECu
- Naznačena struja sabirnica
1250A
- Stepen mehaničke zaštite
IP-4X
- Sabirnički rastavljač tip MRT 12/630/210
''MINEL''
- Vakumskog prekidač ''SIEMENS'' sa
motorno opružnim pogonom
- Standard za vakumski pr ekidač IEC
62271-100
- Strujni transf ormatori proizvedeni po
standardu IEC 60044-1 sa epoxidnim telom
.
12kV, ECu 3x2x(50x5)mm
M
.
2. TEHNIČKI OPIS
U ćeliju je smešten sabirnički sistem sa SN
opremom(sabirnički rastavljač, prekidač
snage i strujno merni transf ormatori ). Na
prednjoj strani ćelije u posebnom NN delu
smešten je multif unkcionalni relej za zaštitu,
nadzor, upravljanje i komunikaciju sa
odgovarajućim protokolima kompatibilnim
sa SCADA sistemom.
Ćelija je izrađena za stepen izolacije 12 Si
28/75 po JUS N . BO . 030 odnosno za
stepen izolacije po listi II i u celini
odgovara međunarodnim standardom IEC
298, 694.
Konstrukcija omogućava propisnu zaštitu
poslužiocu, požarnu sigurnost. Ćelija je
oklopljena čeličnim limom i namenjena je
za smeštaj uz zid, a može biti i
slobodnostojeća.
Ćelija je zaštićena plastif ikacionim
postupkom nanošenja epoksidnog praha što
omogućava visok stepen otpornosti na
spoljne uticaje.
Ćelije su međusobno pregrađene limenim
pregradama.
3000
.
1200
1420
Download

TIPSKI OPIS - loelektro.co.rs