4
POGLAVLJE 4
UNUTRAŠNJI ZIDOVI I OTVORI
U ovom poglavlju ćemo nastaviti sa građenjem unutrašnjih struktura (uključujući okna liftova i
stepeništa) i unutrašnjih pregradnih zidova sa vratima i prozorima. Da bi uštedeli vreme, stuktura podruma zgrade je već kreirana za ovo poglavlje. Kao i u prethodnom poglavlju, samo
ćemo kreirati strukture na levom bloku zgrade. Desni blok je već pripremljen.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
BASIC ITG Chapter 06_01.mp4
Pogledajte animaciju
Otvorite projektni fajl the „BASIC ITG Chapter 04.pla”.
1.
Pređite na View Map u Navigatoru. Otvorite folder „ArchiCAD Guide” i aktivirajte
pogled „4.1.1 Wall-05/01”.
2.
U Paleti Favorites aktivirajte dvoklikom „Wall-05”.
3.
U Info Box-u izaberite metod Rectangular Geometry (Pravougaonik od zidova) među
Straight Wall (Pravi zidovi) Geometrijskim metodama.
Ovaj metod kreira četiri zida odjednom: pravougaonik koji odredimo, postaviće referentne linije
ovih zidova, i tela zidova će biti generisana prema postavkama iz prethodno aktiviranog favorita. Treba da odredimo dve krajnje tačke dijagonale pravougaonika.
4.
Kliknite na oznaku 1.1 za donji-levi ugao pravougaonika i kliknite na oznaku 1.2 da
odredite gornji-desni ugao.
119
Četiri zida su generisana.
120
5.
Neka je Groups na Standard Toolbar-u obustavljeno (odnosno neka je Edit >
Grouping > Suspend groups uključeno), pa označite krajnji desni, od četiri zida koje
ste upravo kreirali.
6.
Uradite desni klik i aktivirajte komandu Move > Drag a Copy iz Context menija koji
se pojavio. Povucite kopiju ovog zida levo na razdaljinu od „550 mm”. Da bi to
postigli, kliknite bilo gde na osnovu, pomerite kursor ulevo (ugao od 1800) i preko
tastature unesite vrednost „550” za „Distance” (Razdaljina), u paleti Tracker.
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
7.
Kada izvršite gornju operaciju, kliknite bilo gde da deselektujete upravo kreirani zid.
8.
Dok je alatka Wall (zid) aktivna, postavite Construction Method na „Center” u Info
Box-u.
9.
Proverite da opcije View > Special Snap Options > Half i Along Entire Element budu
podešene.
Podešavanje radne površine Windows 7 operativnog sistema
121
Specijalne Snap (skok kursora) tačke su funkcije ArchiCAD-a koje pokazuju pozicije Specijalnih tačaka ivice nad kojom je kursor. Ove posebne tačke su obeležene malom crticom koja se
povremeno prikazuje, ubrzo nakon što postavite kursor na bilo koju ivicu. Oni se ponašaju kao
karakteristične tačke koje se koriste za pomoć u kreiranju i prikazivanju postojećih ili novih
elemenata.
Opcija Half (polovina) će pronaći tačku na sredini bilo koje duži.
10. Držite kursor nad donjom stranom horizontanog zida na tački oznake 2.
Mala crtica se pojavljuje u sredini donje strane zida. Opcijom Along Entire Element (duž
čitavog elementa) ArchiCAD posmatra ukupnu dužinu te strane zida, kada računa poziciju Special Snap-a.
11. Označite opciju View > Special Snap Options > Between Intersection Points.
122
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
12. Aktivirajte „Sraight Wall” (Ravan zid) geometrijski metod zida u Info box-u.
13. Ponovo, držite kursor nad donjom stranom gornjeg horizontalnog zida na tački oznake 2.
„Between Intersection Points” (između tačaka preseka ) će pronaći tačke skoka kursora između
dve presečne tačke željene ivice i drugih elemenata. Tako će, kada se računa pozicija posebne
tačke skoka kursora, uzeti u obzir samo razdaljina između presečnih tačaka.
Kao što vidite, posebna SnapTačka (tačka skoka kursora) je locirana na drugom mestu nego
ranije jer zid preseca drugi vertikalni zid sa desne strane, što limitira dužinu ivice koja je uzeta
u obzir.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
123
14. Kliknite na Special Snap Point koja se pojavila na nižoj strani zida bilzu oznake 2
(kursor izgleda kao Checkmark (Tačno) kada naiđete na Snap tačku). Pomerite miša
vertikalno dole i ponovo kliknite kada ste iznad središnje tačke gornje strane nižeg
horizontalnog zida (pojavljuje se Special Snap Point i kursor postaje crna olovka).
Special Snap Point, kursor oblika crne olovke i 90 0 kao vrednost ugla Tracker-a, potvrđuju da
ste na dobroj lokaciji. Novi zid sada polovi/deli na dva dela raspoloživi prostor.
15. Kreirajte novi zid počinjući od tačke kod oznake 3.1 i završite ga klikom na tačku
određenu oznakom 1.2.
16. Sa SHIFT-klik označite novokreirani horizontalni zid.
17. U Info box-u postavite Constuction Method na Right i promeniće se zid u osnovi.
124
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
18. Sa SHIFT-klik, označite zid koji ste upravo kreirali (jedan klik će započeti da kreira
novi zid) kao i vertikalni zid koji počinje kod oznake 1.1.
19. Izaberite Edit > Reshape > Intersect. Kliknite bilo gde da deselektujete zidove.
Ovo će proširiti dva elementa do njihovih presečnih tačaka.
20. Aktivirajte pogled „4.1.2 Wall-05/02” lociran u folderu „4.1 Interior Structural
Walls”.
21. Ponovo aktivirajte dvoklikom „Wall-05” iz Favorites palete.
22. Odaberite Rectangular Geometry Method među Straight Wall Geometry metodima u
Info box-u alatke Wall.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
125
23. Kliknite na tačku kod oznake 1.1 za donji, levi ugao pravougaonika i kliknite na tačku
kod oznake 1.2 da odredite gornji, desni ugao.
24. Aktivirajte pogled „4.1.3 Door-02” u folderu „4.1 Interior Structural Walls”.
25. Aktivirajte alatku „Door” (vrata) u Tool Box-u, a u paleti Favorites aktivirajte
dvoklikom „Door-02”.
26. Proverite da li su „Special Snap Points” uključene i da li su opcije „Half” (polovina) i
„Between Intersection Points” (između tačaka preseka ) označene. Proverite ove
postavke na Standard Toolbar-u.
27. Promenite metod Door Anchor Geometry u Info Box-u da bude „Center”.
28. Pomerite kursor preko gornje ivice donjeg horizontalnog zida blizu oznake 1.1 i
čekajte dok se ne pojavi Special Snap tačka (središna tačka među presecima). Kliknite
na tu tačku da odredite centralnu tačku Vrata. Kliknite na oznaku 1.2 sa kursorom
„oko” da odredite njihov pravac.
126
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
29. Uradite isto sa oznakama 2.1 i 2.2, da postavite druga vrata. Smanjite pogled da
pregledate rezultate.
30. Aktivirajte alatku „Marquee” (okvir) iz Tool Box-a i proverite da opcija „All Floors”
bude označena u Info Box-u.
Nacrtajte debeli Selektivni okvir oko zidova okna lifta.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
127
31. Aktivirajte pogled „4.1.4 Elevator Shaft Walls in 3D” u folderu „4.1 Interior
Structural Walls”.
32. Aktivirajte alatku Arrow i označite dvoje vrata na zidu okna lifta.
33. Kliknite na jednu od karakterističnih tačaka vrata i odberite komandu „Multiply”
(Umnoži) iz Pet palete.
Kao što vidite, komanda „Multiply” (među komandama Drag, Rotate, Mirror) je na raspolaganju u Paleti kao i u meniju.
34. U dijalogu „Multiply”, izaberite dugme „Elevate”, unesite „3” u polje za broj kopija
„Number of Copies” i odaberite „Increment” (povećanje) dugme pa kliknite na „OK”.
128
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
35. Kliknite na karakterističnu tačku jednih od vrata, i krenite mišem na gore i ukucajte
„3600” pa pritisnite ENTER.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
129
Šestoro novih vrata je upravo kreirano.
36. Ponovite komandu za dvoje vrata ali ovog puta broj kopija će biti „1” i vrata treba da
budu „vertikalno izmeštena” naniže za „3600” mm.
Parapeti svih vrata su sada izmereni u odnosu na Story 0 (prizemlje). Ovo treba da izmenimo pa
će oni biti usidreni na svojim spratovima.
37. Označite dvoje najnižih, od desetoro vrata (sa nivoa podruma) i kliknite na Anchor
padajuću listu u Info Box-u, pa kliknite na „Select Story” (odaberite/označite sprat).
38. U dijalogu koji se pojavio, označite „-1.Basement” (-1.Podrum) i kliknite na „OK” da
povežete vrata sa nivoom podruma.
39. Ponovite iste korake da postavite po dvoje vrata na prvi, drugi i treći sprat.
40. Aktivirajte pogled „4.1.5 Stair-01” u folderu „4.1 Interior Structural Walls”.
41. Aktivirajte alatku Stair (stepenište) i u paleti Favorites aktivirajte dvoklikom
„Stair-01”. Uradite desni klik bilo gde na pogled osnove i aktivirajte „Remove
Marquee” (ukloni okvir) iz Context menija.
130
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
42. Idite u dijalog Stair Settings, klikom na „Setting Dialog” dugme u gornjem, levom
uglu Info box-a.
Objekti, stepeništa, vrata/prozori i neki drugi tipovi elemenata dele sličan dijalog postavki/ imaju
slična podešavanja (jer svi oni koriste elemente biblioteka): sa leve strane je folder pogleda za
nalaženje potrebnog dela biblioteke a sa desne strane su paneli sa postavkama.
U panelu Preview and P ositioning (prikaz i pozicio niranje), podešava se geometri ja a u gornjem desnom uglu panela se vidi kako izgledaju elementi dela Biblioteke. Ikonice levo od prozora pogleda vam omogućavaju da prikažete deo biblioteke u 2D, 3D, izgled, bočni izgled, 3D
paraleni pogled i druge poglede.
Panel parametara i panel ispod njega daju mogućnost da tekstualno i grafički postavite vrednosti
parametara, koje će uticati na to kako će izgledati i ponašati se neki bibliotečki element (geometrija, materijali, olovke, boje, tipovi linija itd.).
43. Da vidite 3D zasenčeni izgled stepeništa kliknite na četvrtu ikonicu na vertikalnom
uzanom polju dugmadi sa leve strane Preview Window.
44. Kliknite na dugme „Create Stair” (Kreiraj stepenište), da na kratko pregledate
ArchiCAD-ove preddefinisane mogućnosti za kreiranje i konfigurisanje stepeništa.
45. Izaberite „Stairs” (umesto Slope) i tip stepeništa „C-Run Winder at Both Ends” (treća
kolona u drugom redu) u dijalogu „Stair Type Selection”. Kliknite na „OK” da
nastavite.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
131
Ovo će otvoriti Stair Editing dijalog, gde ćete moći da unesete sve gometrijske parametre i da
definišete vaše stepenište. Velika dugmad sa leve strane, vodiće vas na stranice Editing dijaloga,
gde možete odrediti postavke strukture, gazišta i ograda, kao i 2D prezentaciju stepeništa.
46. Pregledajte kartice „Geometry Settings”, „Structure”, „Tread”, „Railing Settings”,
„Symbol Settings”, i „List Settings” …
47. Kliknite na peto veliko dugme na vrhu.
132
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
Ovde podešavate kompletnu 2D prezentaciju stepeništa, uključujući 2D prikaz samog stepeništa,
oblik linije kretanja i njene početne i krajnje simbole, simbole za gazišta, tipove linija, boju olovke
i tekstualnu informaciju. Možete postaviti Story Sensitivity pa će stepenište biti prikazano na oba
sprata koji ga sadrže: ako je potrebno, njegova prezentacija ne mora biti ista za svaki sprat.
48. Kliknite na „Cancel” da se vratite na dijalog Stair Settings.
49. Da vam pokaže symbol osnove stepeništa, kliknite na gornje od vertikano postavljenih
dugmadi sa leve strane Preview prozora.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
133
Videćete nekoliko malih crnih krstića na pogledu osnove. To su karakteristične tačke pomoću
kojih se postavljaju bibliotečki elementi. Jedna od karakterističnih tačaka je ram u obliku crnog
pravougaonika. Kada postavite element biblioteke, ova tačka će služiti kao sidrište za taj bibliotečki element.
50. Kliknite na karakterističnu tačku u gonjem levom uglu stepeništa da učinite tu tačku
sidrištem stepeništa kada ga postavljate.
Ram u obliku crnog pravougaonika je sada oko čvorišta označenog klikom.
51. Kliknite na „OK” da prihvatite izmene. Napustili ste dijalog.
52. Kliknite u ugao kod oznake 1 da postavite Stepenište.
Stepenište je postavljeno, opremljeno linijom horizontalnog preseka, linijom kretanja, početnim
i krajnjim simbolima, ogradom i tekstualnim informacijama. Uočite 2D pogled stepeništa i kako
je prikazano isprekidanim linijama iznad presečne linije.
53. Označite stepenište i odaberite Edit > Copy ili kucajte Ctrl (CMD)+C, da ga kopirate
u Clipboard.
134
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
54. Označite View > Navigate > Stories > Go Up da odete na prizemlje ili kliknite
„Ground Floor” u mapi projekta navigator palete.
2D prikaz stepeništa je drugačiji nego na spratu iznad.
55. Izaberite Edit > Paste ili kucajte Ctrl + V, da prebacite kopiju stepeništa na ovaj sprat.
Kliknite izvan okvira da ga prihvati.
56. Idite na prvi i na drugi sprat i prebacite stepenište na oba.
57. Idite na treći sprat i označite stepenište.
Linija preseka nije potrebna na najvišem spratu, pa ćemo izmeniti odgovarajuće postavke.
58. Idite na Stair Settings dijalog i u panelu „2D Symbol and 3D Attributes”, kliknite na
dugačko horizontalno dugme na vrhu i označite „Story Sensitivity and 2D Above
Home Story”.
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
135
59. Proverite „Breakline” check box i kliknite na „OK”.
Kliknite bilo gde ili pritisnite ESC da deselektujete stepenište.
Sada su sva naša stepeništa postavljena, sa korektnim prikazom u 2D.
60. Aktivirajte pogled „4.1.6 Elevator-01” u folderu „4.1 Interior Structural Walls”.
61. Aktivirajte alatku Object (objekat) i dvoklikom aktivirajte „Elevator-01” u paleti
Favorites.
136
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
62. Kliknite na dugme „Settings Dialog” u Info box-u da otvorite dijalog Elevator
Object’s Setting. Želimo da pokažemo lift u 2D na svim spratovima kroz koje prolazi
(od podruma do trećeg sprata ukupno, 5 etaža).
Kao što možete da vidite, panel Parameter ima grupu Elevator Car (kabina lifta). Ako kliknete na
strelicu koja pokazuje desno, levo od njegovog naslova, parametri koji pripadaju ovoj grupi će
se prikazati po redosledu ispod naslova. Šesti po redosledu u ovoj grupi je nazvan Car Position
Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi
137
(Story). To je podešeno na „2” jer je najniža etaža za lift podrum i brojeći odatle želimo da Elevator Car bude na drugoj etaži (u prizemlju).
U gornjem levom uglu panela Story and Elevator Door Position Settings (podešavanja spratova
i pozicije vrata lifta), vidite da je No. of Stories (broj etaža) podešen na „5”. U osnovi i panelu
preseka, pod FLOOR PLAN DISPLAY, polje Show on Stories je podešeno na All Stories. Kao
rezultat, 2D simbol lifta će se prikazati na svih pet etaža.
63. Kliknite „Cancel” da napustite dijalog.
64. Kliknite na tačke oznake 1 i oznake 2 da postavite dva lifta.
138
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
Korak 2. Unutrašnji pregradni zidovi
BASIC ITG Chapter 04_02.mp4
Pogledajte animaciju
1.
Aktivirajte pogled „4.2.1 Wall-06/01” u folderu „4.2 Interior Partition Walls”.
2.
Aktivirajte alatku Wall (zid) i u paleti Favorites dvoklikom aktivirajte „Wall-06”.
Označite „Single Wall” geometriju u Info Box-u.
3.
Kreirajte zid između oznake 1.1 i oznake 1.2, zatim kreirajte druga dva zida između
oznaka 2.1 i 2.2, te između oznaka 3.1 i 3.2.
Korak 2. Unutrašnji pregradni zidovi
139
4.
Aktivirajte pogled „4.2.2 Wall-06/02” u folderu „4.2 Interior Partition Walls”.
5.
Kreirajte tri zida prema redosledu oznaka.
6.
Nastavite da kreirate unutrašnje pregradne zidove, aktiviranjem već datih pogleda
„4.2.3 Wall-06/03” to „4.2.7 Wall-06/07” i aktiviranjem favorita nazvanih po
pogledima i sa crtanjem zidova nazvanih po oznakama.
7.
Aktivirajte pogled „4.2.8 Wall-06/08” u folderu „4.2 Interior Partition Walls”.
8.
Prebacite „Konstruktivni metod” zida na „Center” u Info Box-u.
9.
Kreirajte zid po oznakama 1.1 i 1.2.
10. Označite zid koji ste upravo kreirali. Izaberite komandu Edit > Move > Drag,
pritisnite CTRL+ALT (Windows) CMD+OPT (MacOS ) da kreirate nekoliko kopija.
Pojavila su se dva znaka „+” pored „strela kursora”, pokazujući da možete da vučete
višestruke kopije izabranih elemenata.
11. Za početnu tačku vektora za Povlačenje kliknite na tačku kod oznake 1, zatim
pomerite miša horizontalno levo, duž horizontalne linije vodilje koja se pojavila.
Kliknite na tačke kada vidite znake za uspravno na mrežnim linijama 5 i 4, da kreirate
kopije unutrašnjeg pregradnog zida. Kliknite dvaput ESC da završite ovu operaciju i
deselektujete sve zidove.
140
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
12. Dvoklikom aktivirajte „Wall-07” u paleti Favorites.
13. Nastavite sa kreiranjem pregradnih zidova aktiviranjem već datih pogleda od „4.2.9
Wall-07/01” do „4.2.13 Wall-07/05” i crtanjem zidova određenih oznakama, po
redosledu korišćenjem favorite Wall-07.
Sa ovim završavamo zidove u prizemlju. Kopiraćemo ove unutrašnje pregradne zidove na prvi
i drugi sprat, ali samo u kasnijem koraku (nakon što su sva vrata i prozori postavljeni u njih) da
se izbegne ponavljanje u radu.
14. Nastavljamo da radimo sa favoritom „Wall-07”. Kreiramo unutrašnje pregradne
zidove aktiviranjem već datih pogleda, od „4.2.14 Wall-07/06” do „4.2.16 Wall07/08”, aktiviranjerm favorita nazvanih prema pogledima i sa crtanjem zidova po
oznakama i redosledom po brojevima oznaka.
15. Aktivirajte favorit „Wall-06”, zatim aktiviranjem već datih pogleda „4.2.17 Wall06/0” i „4.2.18 Wall-06/10” i kreiranjem zidova po redosledu oznaka, kreirajte
poslednje unutrašnje pregradne zidove.
Korak 3. Postavljanje unutrašnjih otvora
BASIC ITG Chapter 04_03.mp4
Pogledajte animaciju
1.
Aktivirajte pogled „4.3.1 Door-03” u folderu „4.3 Interior Doors/Windows”, koji je u
folderima „4.2.17 Wall-06/09” i „4.2.18 Wall-06/10”.
2.
Dvoklikom aktivirajte alatku Door (vrata) i aktivirajte favorit „Door-03” u paleti
Favorites.
3.
Kreirajte vrata, klikovima redom na oznake 1.1, 1.2 i 1.3.
Korak 3. Postavljanje unutrašnjih otvora
141
Nakon klika na oznaku 1.1, treba još jednom kliknuti da se odredi smer u kom će se vrata proširiti. Treći klik određuje stranu na koju će se otvarati vrata u zidu.
142
4.
Dvoklikom aktivirajte favorit „Door-04” u paleti Favorites.
5.
Aktivirajte pogled „4.3.2 Door-04/01” lociran u folderu „4.3 Interior Doors/
Windows”.
6.
Kreirajte vrata klikovima, redom na oznake 1.1, 1.2 i 1.3.
7.
Nastavite da kreirate vrata aktiviranjem već datih pogleda „4.3.3 Door-04/02” to
„4.3.13 Door-10/01”, aktiviranjem favorita po pogledima i klikovima na tačke po
oznakama.
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
Vrata 05 i vrata 07 su kreirana prvo određivanjem centra. U ovim slučajevima dva klika su
dovoljna da kreiramo vrata: prvi određuje lokaciju, dok drugi određuje smer otvaranja.
8.
Nastavite da kreirate vrata, ovog puta na trećem spratu, aktiviranjem već datih
pogleda „4.3.14 Door-04/04” to „4.3.18 Door-11”, aktivirajući Favorite nazvane po
pogledima i klikovima na tačke nazvane po oznakama.
Sada ćemo nastaviti sa kreiranjem prozora. Neki od njih će biti svetlarnici koji se protežu od
poda do plafona.
9.
Aktivirajte pogled „4.3.19 Window-01” lociran u folderu „4.3 Interior Doors/Windows”.
10. Aktivirajte alatku Window (prozor) i dvoklikom aktivirajte „Window-01” u paleti
Favorites. Proverite da je sidrište praga podešeno na prizemlje.
11. Postavite prozor nazvan po Labelama.
Korak 3. Postavljanje unutrašnjih otvora
143
Prvi klik određuje centar prozora, dok drugi određuje orijentaciju prozora.
12. Nastavite da postavljate prozore aktiviranjem već datih pogleda od „4.3.20
Window-02” do „4.3.25 Window-06”, aktiviranjem favorita u skladu sa nazivima
pogleda i klikovima na tačke u skladu sa oznakama.
13. Postavite poslednji prozor, ovog puta na trećem spratu, aktiviranjem već datog
pogleda „4.3.26 Window-04/02” i aktiviranjem favorita nazvanog po pogledu.
14. Pre nego što postavite prozor, kliknite na „Anchor” listu u Info Box-u i aktivirajte
opciju „Select Story”. Označite „Third Floor” (treći sprat) iz liste spratova.
15. Kliknite na tačke nazvane po oznakama, da postavite prozor na treći sprat. Sada treba
da pomerimo par vrata dalje od uglova, da ih postavimo na dobro mesto.
16. Aktivirajte pogled „4.3.27 Nudge Left” u folderu „4.3 Interior Doors/Windows”.
144
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
Vrata obeležena oznakama su sva na uglovima zidova. Želimo da pomerimo svaka vrata za
najmanje 50 mm od ugla da bi štok i opšav mogli da se uklope. Za ovo ćemo koristiti komandu
Nudge (precizno pomeranje), kojom možemeo da pomeramo elemente za već unapred određenu
udaljenost.
17. Odaberite View > Grid Options > Grids & Background da pređete u dijalog „Grids &
Background”.
Ovaj dijalog sadrži parametre modularne mreže koje mogu ubrzati konstrukciju elemenata kada
postoji modularnost elementa koje kreirate (npr. sve dimenzije su u jednicama od 100 mm).
Constructive Grid (konstruktivna mreža) je prikazana na osnovi. Njena boja je podešena u Sections/Elevations/Interior Elevations (osnovna je svetlo siva). Mrežni Snap (mreža skoka kursora)
Korak 3. Postavljanje unutrašnjih otvora
145
je druga mreža koju možete postaviti: kursor će skočiti/preći sa Snap Grid-a na Snap Grid tačku,
da olakša pojektovanje i crtanje.
Komanda Nudge koristi postavke distance Snap Grid i mreže konstrukcije. Pritiskom na SHIFT
i jednu od četiri strelice na tastaturi, pomerate elemente u uvećanjima određenim Snap Gridom,
dok sa ALT+SHIFT (Windows) OPT+SHIFT (MacOS) pomerate uvećanja određena konstruktivnom mrežom.
Snap Grid je trenutno podešena na 50 mm, dok je Construction Grid postavljen na 2000 mm.
18. Kliknite „Cancel” da napustite dijalog.
19. Sa SHIFT-klik na krajevima Marker linija, označite jedna po jedna vrata obeležena
oznakama (svaka od njih imaju hotspot).
20. Pritisnite SHIFT i levu strelicu. Kliknite bilo gde, da deselektujete vrata.
Svih petoro vrata su pomerena udesno za 50 mm.
21. Aktivirajte sve ostale date poglede od „4.3.28 Nudge Right” do „4.3.33 Nudge
Down”, označite vrata obeležena oznakama i primenite operacije Nudge u smeru
prema nazivima pogleda kao „Nudge left” („Pomeri levo”).
Naš poslednji zadatak u ovom poglavlju je da kopiramo unutrašnje pregradne zidove sa prizemlja na prvi i drugi sprat (kao i vrata/prozore postavljene u njima).
22. Aktivirajte pogled „4.3.34 Copy-pasting walls” iz Navigator-View mape, da pređete
na prizemlje.
146
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
23. Aktivirajte alatku Marquee (okvir). Neka „Single Floor” selektivni metod bude
aktivan, pa postavite pravougaonu selektivnu površinu od oznake 1.1 do oznake 1.2.
24. Označite Edit > Find & Select da pozovete dijalog „Find Select”.
Korak 3. Postavljanje unutrašnjih otvora
147
25. Označite „Wall” kao vrednost kriterijuma „Element type”.
26. Kliknite „Add” (Dodaj) i postavite „Layer” kao kriterijum.
27. Kliknite na dugme sa njegove desne strane i izaberite „Interior Partition” sa liste.
28. Kliknite „+” dugme u donjem levom uglu dijaloga da dodate sve elemente po tom
kriterijumu selekcije (i zidove u površini okvira i postavljene na lejeru „InteriorPartition”).
29. Zatvorite paletu „Find and Select” (Pronađi i označi). Označite Edit > Copy, da
kopirate sve označene pregradne zidove u Clipboard.
30. Odaberite View > Navigate > Stories > Go Up a Story, da pređete na prvi sprat.
Odaberite Edit > Paste da ih prekopirate. Kliknite van površine okvira koji se pojavio,
da izvršite operaciju prebacivanja.
31. Pređite na drugi sprat i prebacite elemente na sličan način. Svi unutrašnji pregradni
zidovi i stepeništa su sada postavljeni u zgradu.
Ovim se završava Poglavlje 4.
148
POGLAVLJE 4
Unutrašnji zidovi i otvori
Download

Korak 1. Unutrašnji noseći zidovi