JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE
PONUDA ZA IZGRADNJU
BIOGASNOG POSTROJENJA OD
0.5 MW
MIROTIN-ENERGO D.O.O.
SADRŽAJ
Sadrž aj
Podacioinvestitoru______________________________________________________________________________________1
Podacizakontaktzatender_______________________________________________________________________________________1
Podacizakontaktuvezisaposetompostrojenjaitehnič komdokumentacijom______________________________1
1.
2.
Generalneinformacijeoprojektu__________________________________________________________________2
1.1
Polaznepretpostavke_____________________________________________________________________________________2
1.2
Rokzadostavljanjeponuda______________________________________________________________________________2
1.3
Obimradova_______________________________________________________________________________________________2
1.4
Opš tiuslovizaponuđač e_________________________________________________________________________________3
1.5
Profilponuđač a___________________________________________________________________________________________3
1.6
Vremenskiokviriprocesodabiranjaponuđač a________________________________________________________4
1.7
Poverljivost________________________________________________________________________________________________4
LOT1Proš irenjeiprilagođavanjefermentacijeibiogasnetehnologije ________________________5
2.1
Opš teinformacijeotehnologijifermentacije___________________________________________________________5
2.2
Opš tiuslovizaponuđač e_________________________________________________________________________________5
2.3
Predmetponude__________________________________________________________________________________________5
2.3.1 Sirovina_________________________________________________________________________________________________5
2.3.2 Proizvodnjabiogasa___________________________________________________________________________________6
2.3.3 Sopstvenapotroš njabiogasneelektrane_____________________________________________________________6
2.3.4 Maš inskaoprema______________________________________________________________________________________6
2.3.5 Biogasnisistem ________________________________________________________________________________________6
2.3.6 Usklađenostsadomać imstandardima_______________________________________________________________6
2.3.7 Projektovanjeiprateć adokumentacija ______________________________________________________________7
2.4
Principevaluacijeponuda________________________________________________________________________________7
2.4.1 Cena_____________________________________________________________________________________________________7
2.4.2 Referentnost____________________________________________________________________________________________7
2.4.3 Garancijaperformansi_________________________________________________________________________________8
2.4.4 Rokzavrš etkaradova__________________________________________________________________________________8
3.LOT2Dodatnikogenerativnimodul(CHP)iniskonaponskipriključ aknatrafostanicu_________9
SADRŽAJ
3.1.Opš teinformacije_____________________________________________________________________________________________9
4.
3.2.
Opš tiuslovi________________________________________________________________________________________________9
3.3
Predmetponude_________________________________________________________________________________________10
3.4.
Principievaluacijeponuda______________________________________________________________________________10
3.4.1.
Cena_________________________________________________________________________________________________10
3.4.2.
Referetnost_________________________________________________________________________________________11
3.4.3.
Garancijaperformansi_____________________________________________________________________________11
3.4.4.
Rokzavrš etkaradova______________________________________________________________________________12
LOT3GRAĐEVINSKIRADOVI____________________________________________________________________ 13
4.1.
Opš teinformacije________________________________________________________________________________________13
4.2.
Uslovizaponuđač azalot3 _____________________________________________________________________________13
4.3.
Obimradova______________________________________________________________________________________________13
4.4.
Evaluacijaponuda _______________________________________________________________________________________21
4.4.1.
Cena_________________________________________________________________________________________________21
4.4.2.
Referentnost________________________________________________________________________________________21
4.4.3.
Rokzavrš etkaradova______________________________________________________________________________22
5.LOT4IZGRADNJATRAFOSTANICE0,4/20KVA___________________________________________________ 23
5.1
Opš teinformacije________________________________________________________________________________________23
5.2
Obimradova______________________________________________________________________________________________23
5.3
Evaluacijaponuda _______________________________________________________________________________________23
5.3.1.
Cena_________________________________________________________________________________________________24
5.3.2.
Referentnost________________________________________________________________________________________24
5.3.3.
Rokzavrš etkaradova______________________________________________________________________________24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
Podacioinvestitoru
Imekompanije
Mirotin‐Energod.o.o.
Vinograskakosabb
21460Vrbas
RepublikaSrbija
107003271
20721723
3511
170‐30011995001‐18UniCreditBank
Adresa
PIB
MB
ŠD
ŽR
PODACI ZA KONTAKT ZA TENDER
Imeiprezimekontaktosobe
DobrosavBać ović BulevarOslobođenja127/II
21000NoviSad
RepublikaSrbija
021/6350780
021/6350914
[email protected]
Kontaktadresa
Telefon
Faks
E‐mail
PODACI ZA KONTAKT U VEZI SA POSETOM POSTROJENJA I TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM
Imeiprezimekontaktosobe
MiroMeđugorac
BulevarOslobođenja127/II
21000NoviSad
RepublikaSrbija
0638623400
021/6350914
[email protected]
Kontaktadresa
Telefon
Faks
E‐mail
Stranica1od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
1. Generalneinformacijeoprojektu
1.1
POLAZNE PRETPOSTAVKE
Mirotin‐Energod.o.o.jeuskladusasvojimplanovimarazvoja,ausaglaš enosaplanovimaMirotin
Grupe,doneoodlukudaizgradidodatnobiogasnopostrojenjeod0,5MWeluVrbasu,RepublikaSrbija.Na
postojeć ojlokacijinalaziseveć izgrađenobiogasnopostrojenjesnage1MWel.
Na osnovu izrađene studije od strane mađarske konsultantske kuć e FHB Biogas i dr Attile
Kovacsa, dokazano da je postojeć a biogasna tehnološ ka oprema ima moguć nost, uz proš irenje i
prilagođavanjekolič inaulaznihmaterijala,proizvodnjedodatnihcca.2,000,000Nm3biogasa.
Biogasnaelektranaukupnesnage1,5MWelć ekoristisledeć eulaznesirovine:goveđistajnjak,
energetskebiljnekulture(kaoš tojekukuruznasilaž a),drugematerijalebiljnogporekla,surutkeiostalo.
Te ulazne sirovine ć e omoguć iti proizvodnju oko 3,2 miliona Nm3 metana (CH4) u obliku biogasa na
godiš njem nivou. Ova količ ina biogasa ć e biti koriš ćena kao pogonsko gorivo u kogenerativnom
postrojenjuzaproizvodnjuelektrič neitoplotneenergije,upostojeć emod1MWeliplaniranomod0,5
MWel.
1.2
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Svrhaovogtenderajedaseizabereodgovarajuć iPonuđač kojimož edaponudiprojektovanje,
nabavkuiinstalaciju(PNI)neophodneopremepotrebnezaovajprojekat.Uč esnicitenderaimajurokza
podnoš enjePonudado15.jula2013.u09:00h.Ponuđač isutakođeuobavezida:



1.3
Dostaveizjavekojesenalazeuprilogu1i2
Dostaveobimnuikonkurentnuponuduzaizvođenjeradova
Dadostaveizjavuospremnostidokazivanjaperformansizahtevaneodstraneinvestitora
OBIM RADOVA
Obim radova koji ponuda ponuđač a PNI obuhvata pokriva sve projektovanje, izgradnju i
instalacijupotrebnozadostizanjekapacitetaod0,5MWeluključ ujuć itestperformansiuformiuspeš nog
probnograda.
Obimradovapodeljenjeuč etiriLOT‐a:
1.
2.
3.
4.
LOT1:Proš irenjeiprilagođavanjefermentacijeibiogasnetehnologije
LOT2:Dodatnikogenerativnimodul(CHP)iniskonaponskipriključ aknatrafostanicu
LOT3:Građevinskiradovi
LOT4:Izgradnjaiopremanjetrafostanice0.4/20kV
Ponuđač imogudatiponuduzajedan,dva,triilisvač etiriLOT‐aali,usvakomsluč ajuPonuđač moradaspecificiraobimicenuradovazasvakiLOTposebno.
MirotinEnergod.o.o.imapravodaodluč iododeljivanjujednog,dva,triilisvač etiriLOT‐ajednom
Ponuđač u.
Stranica2od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
1.4 OPŠTI USLOVI ZA PONUĐAČE
SviPonuđač i,kojidostavljajuPonudezabilokojiod4LOT‐a,morajudaispunesledeć euslove:
a) Ponuđač moradaimakvalifikovaniosposobljenkadarzapredmetneradove
b) Ponuđač injegovipodugovarač imorajudaimajusvusertifikovanuopremuikadroveza
raduEXzoniopasnostiiubliziniEXzoneopasnosti
c) Akobudeodabrannatenderu,Ponuđač morabitiumoguć nostidadostavisvutehnič ku
dokumentacijunanivouradionič kedokumentacije,potrebanprojekatizvedenogstanja
radidobijanjaupotrebnedozvole,sertifikateopreme(urađenihodstranedomać ih
sertifikacionihkuć a)iuputstvaoperaterimanasrpskomjeziku.
d) Akobudeodabrannatenderu,Ponuđač jeduž andapotpiš eUgovornajkasnije15
(petnaest)danaodzavrš etkatenderskogprocesaodabiranja
e) Maksimalanrokzazavrš etakradovaje6(š est)mesecioddatumapotpisivanjaUgovora
f) Akobudeodabrannatenderu,Ponuđač jeuobavezidaisporuč inovu,nekoriš ćenui
fabrič kisertifikovanuopremu
g) Ponuđač imorajudaprilagodePonudutakodaponuđenaoprema,š tojeviš emoguć e,
budeistogproizvođač akaoiopremanapostojeć empostrojenjuod1MWel.
Svagorenavedenapravila(oda)‐g))sueliminaciona,š toznač idaukolikoPonuđač neispunjavajedno
odovihuslova,nemapravodauč estvujenaovomtenderu.
1.5
PROFIL PONUĐAČA
Ponuđač mora biti kompanija dobrog boniteta i mora imati održ ivu, dokazanu referentnost u
projektovanju,nabavciiizvođenjubiogasnihpostrojenjaslič nevelič ine,procesiranjuž ivotinjskogč vrstog
iteč nogstajnjakaienergetskihbiljaka,instalacijiiodrž avanjukogeneracionihpostrojenjanaprirodan
gas ili biogas, građevinske reference u slič nim projektima itd. Ponuđač koji dostavlja Ponudu samo za
pojedineLOT‐ove,dostavljaspisakreferencizapredmetneradovaLOT‐a.
Dostavljač bi trebalo da bude spreman i sposoban da obezbedi bankarsku garanciju u dogovorenom
procentuodugovorenecenepokrivajuć itimesverizikekojimogudanastanuprilikomproduž enjarokai
primopredajepostrojenja.Uslovibankarskegarancijeć ebitispecificiraniposleinterneproverekreditne
sposobnostiPonuđač aodstraneinvestitoraifinansijskihinstitucija.
Ponuđač garantujefunkcionisanjepostrojenjauformibankarskegarancijekojapokrivauspeš nosttesta
performansi.
Ponuđač mož e da nastupi na tenderu samostalno ili konzorcijumu. U sluč aju da Ponuđač nastupi u
konzorcijumu,Ponuđač jeduž andanavedeidokumentuječ lanovekonzorcijumasavalidnimfinansijskim
izveš tajima č lanova, spiskom referenci č lanova za predmetnu vrstu posla i ispunjenosti Opš tih uslova
(tač ka1.4.)zaPonuđač e.
Ponuđač imenujedomać uprojektantskui/iliizvođač kukompaniju,kojaposedujesveneophodnelicence,
uformipodugovorač a.Spisakpodugovarač ainjihovusertifikovanost(potrebneprojektantskeiizvođač ke
licence),kaoiispunjenostOpš tihuslova(tač ka1.4.),Ponuđač dostavljazajednosaPonudom.
Stranica3od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
1.6 VREMENSKI OKVIR I PROCES ODABIRANJA PONUĐAČA
a) ZainteresovanekompanijesupozvanedaposetelokacijubiogasnogpostrojenjauVrbasu,svakog
radnog dana do 30.06.2013., uz prethodnu najavu Mirotin‐Energo d.o.o. (pogledati stranu sa
kontaktpodacima)
b) Ponuđač i koji ž ele da uč estvuju na tenderu dostavljaju ponude i tendersku dokumentaciju na
srpskomjezikukancelarijiMirotin‐Energod.o.o.(BulevarOslobođenja127/II,21000NoviSad,
Republika Srbija) najkasnije do 15.07.2013. u 09:00h u duploj zatvorenoj koverti. Unutraš nja
kovertajezapeč ać ena.Ponudezasvakipojedinač niLOTdostavljajuseuposebnimkovertama.
Na unutraš njoj koverti mora jasno da bude naznač eno LOT za koji je Ponuda unutar koverte.
IzjaveizPriloga1i2potrebnojeposlatiuposebnojkoverti.
c) JavnootvaranjePonudazaLOT1iLOT2uprisustvusvihPonuđač abić eodrž ano15.07.2013.u
10:00h (Bulevar Oslobođenja 127/III, 21000 Novi Sad, Republika Srbija).Komisija ć e sač initi
zapisnik o primljenoj dokumentaciji. Ponuđač i imaju priliku poboljš anja ponude isti dan
(15.07.2013.)u12:00h.
d) JavnootvaranjePonudazaLOT3iLOT4uprisustvusvihPonuđač abić eodrž ano16.07.2013.u
10:00h. (Bulevar Oslobođenja 127/III, 21000 Novi Sad, Republika Srbija). Komisija ć e sač initi
zapisnik o primljenoj dokumentaciji. Ponuđač i imaju priliku poboljš anja Ponude isti dan
(16.07.2013)u12:00h.
e) Rezultati bodovanja bić e objavljeni na sajtu www.mirotinen.rs najkasnije do 17.07.2013. u
15:00h.
f) Dodatnipregovoribić eodrž ani19.07.2013.u10:00hTokompregovorasviodabraniPonuđač i
bić eumoguć nostidakonač noobrazlož esvojeponude,dostavetehnič kudokumentacijukaoida
konač nopoboljš ajusvojuPonudu.
g) Tenderska komisija ć e proglasiti pobednika do 22.07.2013. Odluka tenderske komisije ć e biti
konač na.
h) Tenderskakomisijaimapravodaproglasitenderneuspeš niminedodeliugovoroPNInijednoj
odkompanijakojesuuč estvovalenatenderu.
i) Tenderć ebitismatranuspeš nimbezobziranabrojuč estvujuć ihPonuđač a.
Mirotin‐Energo d.o.o. ima pravo da u svakom momentu odustane od tendera i prikupljanja Ponuda i
odabira najpovoljnije ponude, pri č emu odluka o odustajanju neć e biti objavljivana, a Mirotin‐Energo
d.o.o.neć ebitiodgovoran,ninakojinač in,zastvarnuš tetuiizgubljenudobit,ilibilokakvudruguš tetu
kojuPonuđač ilibilokojedrugolicemož eusledodustajanjadapretrpi.
1.7 POVERLJIVOST
Kompanijekojesuspremnedauč estvujunatenderuidostaveponudeuvezisaproš irenjemkapaciteta
nabiogasnompostrojenju,morajusepravnoobavezatiupisanojformidaprimljenepodatkeiinformacije
obiogasnojtehnologijikojajeisprojektovanaiinstalisanaodstraneBiogestEnergie‐undWassertechnik
GmbHneć ekoristitiniujednojdrugojsvrsi,osimzaprojekatbiogasneelektraneuVrbasu.
Stranica4od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
2. LOT1Proš irenjeiprilagođavanjefermentacijei
biogasnetehnologije
2.1
OPŠTE INFORMACIJE O TEHNOLOGIJI FERMENTACIJE
Mirotin‐Energo d.o.o. od septembra 2012. godine vodi biogasno postrojenje od 1 MWel.
Tehnologiju za postojeć e biogasno postrojenje je projektovala i instalirala firma Biogest Energie‐ und
Wassertechnik GmbH. Najvaž nija karakteristika sistema je da su fermentor i postfermentor u jednoj
građevinskojcelini(zaš tić enpatentkompanijeBiogest„PowerRing“).ZainteresovaniPonuđač isupozvani
daposetebiogasnopostrojenjeuVrbasuiupoznajusepredmetnomtehnologijom.
2.2
OPŠTI USLOVI ZA PONUĐAČE
Poreduslovakojisudefinisaniutač ki1.4,Ponuđač ikojidostavljajuPonudezaLOT1duž nisudaispune
sledeć euslove:
a) Ponuđač moradaimaminimum10(deset)izgrađenihbiogasnihpostrojenja
Oviuslovisueliminacioni,š toznač idaakoPonuđač neispunjavajedanodgorenavedenihuslovane
mož edauč estvujenatenderu.
2.3
PREDMET PONUDE
2.3.1 Sirovina Ukupnakolič inagoveđegstajnjaka,goveđeosokeisurutkeseprocenjuje:
Goveđaosoka
Goveđistajnjaksaslamom
Goveđistajnjakbezslame
Surutka
t/godišnje
SM,%
oSM,%
9 000
12 000
6 000
1 000
7,00
25,00
18,00
5,50
80,00
80,00
80,00
85,00
SM‐Suvamaterija
oSM‐organskasuvamaterija
Ponuđač jeduž andanaznač ipotrebnukolič inuenergetskihbiljaka(t/godiš nje)potrebnuzaplaniranu
proizvodnju električ ne energije (minimum 1,230,000 kWh = 1500 kW x 8200 h). Za potrebe lakš eg
poređenja, uzima se da kukuruzna silaž a, kao energetska biljka, ima 32% SM i 93% oSM. Međutim,
prilagođenobiogasnopostrojenjemoradabudeumoguć nostidaprocesirasveostalepotencijalneulazne
sirovine biljnog porekla, kao š to su (ali ne isključ ivo) ostatak graš ka, š eć erna repa i ostale vrste repe,
rezanacš eć ernerepice,ostatkeprilikomproizvodnjealkohola,krompir,tikve,otpadodvoć aipovrć a,itd.
Stranica5od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
2.3.2
Proizvodnja biogasa Fermentacioniblokbiogasnogpostrojenjamoradagodiš njeproizvedeminimum5974208Nm3biogasa
kojisadrž iminimum3,0milionaNm3metana,š tojepotvrđenodajemoguć e,krozStudijuizvodljivosti
(na zahtev moguć je uvid u Studiju izvodljivosti). Prilagođavanje biogasne tehnologije mora biti
dokumentovanosavalidnimprorač unimasapodacimaiztač ke2.3.1.
2.3.3
Sopstvena potrošnja biogasne elektrane Ponuđač uključ ujeuponudilistuugrađenihelektro‐motornihpogonasaprocenjenimvremenomrada,
procenjenompotroš njomelektrič neitoplotneenergijepodklimatskimuslovimauVrbasu,izraž enikao
procenatukupneproizvedeneelektrič neitoplotneenergijeuCHPmodulanapunomoptereć enjuna8200
h/godiš nje.
2.3.4
Mašinska oprema Ponuđač dostavlja u ponudi spisak dodatne maš inske opreme koja ć e biti unificirana sa postojeć om
opremomnapostrojenju.Spisakmoradasadrž iopisesvakogpojedinač nogdelaopremeinač innakojić e
omoguć itipotrebneuveć aneperformansebiogasnogpostrojenja.
Dodatna maš insko tehnološ ka oprema mora da uključ i nadogradnju separaciju postfermentorskog
ostatkaimaš inskotehnološ kuopremuzasmeš tajnikapacitetpostfermentorskogostatka.
2.3.5
Biogasni sistem Sledeć adodatnaopremaseoč ekujedabudeuključ enauPonudu:









Aktivnihladnjakzabiogas(za6,0milionam3/h)
Proš irenjebiogasnogkompresora(za6,0milionam3/godiš nje)(opciono)
Filterbiogasasaaktivnimugljem(za6,0milionam3/godiš nje)(opciono)
Dodatnabiogasnabaklja
Separatoradekvatanzapoveć anukolič inupostfermentorskemase
Novibiogasnicevovodiš ahtkondezata(opciono)
Prepravkeuupravljanjubiogasnogsistema
Novikompresorzanad/podpritiskabiogasnogskladiš ta
Prepravkainadogradnjapumpnestanicezapriključ enjenovoizgrađenogrezervoarazasmeš taj
teč nefazepostfermentorskemase.Nadogradnjapumpnestanicemoradaobezbedinezavisnoi
fleksibilnopunjenjeipraž njenjeobasmeš tajnarezervoara,ilidirektnimcevovodomili
principomspojenihsudova.
Ponuđač jeduž andatehnič kiobrazlož isvakupozicijuuPonudizaproš irenjepostrojenja.
2.3.6
Usklađenost sa domaćim standardima Biogasnaelektranauceliniisvakideoopremeimaterijalamorajubitiupotpunojusklađenostisavaž eć im
standardimaipropisimaRepublikeSrbije.
Potpunutehnič kudokumentaciju(uključ ujuć iiUputstvozaupotrebuzaoperatoresistema)morajubiti
nasrpskomjeziku.
Stranica6od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
2.3.7 Projektovanje i prateća dokumentacija ZajednosaPonudom,Ponuđač jeduž andadostaviidejniprojekat(reš enje)ukomejejasnoiznesen
nač inpostizanjakapacitetazaproizvodnjupotrebnekolič inebiogasa.(viditač ku2.3.2)
Ponuđač jeuobavezidaangaž ujedomać uprojektantskukompanijukojaposedujesveneophodne
licencezaprojektovanjeiizvođenjeradova.UkolikoPonuđač angaž ujejednogiliviš epodizvođač aza
potrebepredmetnihradovapotrebnojedostavitiilicencezaprojektovanjeiizvođenjesvihpodizvođač a
ponaosob.Domać aprojektantskakompanijaduž najedaizradiprojekatizvedenogstanjaipribavisve
potrebneatesteisertifikateusklađenostikojenalaž edomać azakonskaregulativa.
2.4 PRINCIP EVALUACIJE PONUDA
Tenderskakomisijać eprimenitibodovnisistemprilikomevaluacijeponudazaLOT1.Maksimalnizbir
bodovaje100.Sledeć iaspektisubodovani:




Cena 70%tj.maksimalno70poena
Referentnost 5%tj.maksimalno5poena
Garancijeperformansi 10%tj.maksimalno10poena
Rokzavrš etkaradova 15%tj.Maksimalno15poena
PrilikomobjavljivanjarezultataTendera,Tenderskakomisijać einformisatisveuč esnikeoukupnombroju
poenadodeljenomsvakompojedinač nomPonuđač u.
2.4.1
Cena Ponuđač kojiponudinajmanjuukupnunetocenuzaugovorinstalacije,projektovanjainabavkeopreme
(saistimobimomponude)bić ebodovansa70poena.OstaliPonuđač ibić ebodovaniposledeć ojformuli:
70 ∙
BP–brojpoena
NPC–najmanjaponuđenacena
PC–ponuđenacena
2.4.2
Referentnost Tenderskakomisijać estudioznoprocenitireferentnostPonuđač a,uzimajuć iuobzir–poredostalog–
sledeć efaktore:





Broj izgrađenih biogasnih postrojenja približ no istog kapaciteta (između 0,8 i 1,8 MWel) u
poslednjetrigodine
Profesionalnoiskustvo
Kadrovskuistruč nuosposobljenost
Prihod,finansijskupoziciju,kreditnusposobnost
Potpunostinivoprofesionalnostiponudeitehnič kedokumentacije
Stranica7od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
Tenderskakomisijać eustanovitiredosledPonuđač apoovimkriterijumima.Ponuđač prvinalistibić e
bodovansa5poena,drugisa2poena,treć isa1poenom.
2.4.3
Garancija performansi Performansebiogasnogpostrojenja,tj.sposobnostopremedaproizvedeminimum5976251Nm3biogasa
nagodiš njemnivou,ć ebititestiranetestomperformansi,kojić etrajati30dana.Tokomtesta,Investitor
se obavezuje da obezbedi potrebnu količ inu ulaznih sirovina kao š to je opisano u tač ki 2.3.1. koje su
definisaneuugovoruoPNI.Nakonzavrš etkaradova,izabraniPonuđač imarokodmaksimum30dana
započ netestperformansi.Minimalnanetoproizvodnjabiogasakojatrebadasepostigneprilikomtesta
performansirač unasepremasledeć ojformuli:
5976251
∙
1
∙ 0,9
12
stimdadnevnaproizvodnjabiogasanesmedabudeispod14940Nm3.
Jednomzapoč ettestperformansisenemož eprekinuti.
Usluč ajudaPonuđač nepotvrdiperformansebiogasnogpostrojenjakroztestniperiod,Ponuđač ć eplatiti
penaluugovorenomprocentuvrednostiUgovora(obavezaplać anjapenalajeregulisanamehanizmom
bankarskegarancije).
Ponuđač kojiponudinajveć uukupnuproizvodnjubiogasaiznajmanjekolič inekukuruznesilaž etokom
uzastopnih 30 dana testnog perioda dobić e 10 poena. Ponuđač sa manjom količ inom proizvedenog
biogasatokom30uzastopnihdanatestnogperiodabić ebodovanpoformuli:
10 ∙
BP‐brojpoena
NKS–najmanjakolič inakukuruznesilaž e
PKS–ponuđenakolič inakukuruznesilaž e
Sledeć ikriterijumizaproizvodnjubiogasatakođemorajubitizadovoljeni,usuprotnomć esetestniperiod
smatratineuspeš nim:



Metanskiudeoubiogasu:min52%
Maksimalnakolič inavodoniksulfida:200ppm
MaksimalniudeovodeubiogasupreCHPmodula:3%
2.4.4
Rok završetka radova Rokzavrš etkaradovasebodujetakoš toć eponuđač sanajkrać imrokomizgradnjebić ebodovansa15
poena,drugisa7,treć isa4poena,ostalo0.
Stranica8od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
3.LOT2Dodatnikogenerativnimodul(CHP)i
niskonaponskipriključ aknatrafostanicu
3.1. OPŠTE INFORMACIJE
Postojeć ebiogasnopostrojenjekapacitetaod1MWeli1MWtopimainstalisanikogeneracionimodulGE
Jenbacher 416 GS‐B.LC. sa instalisanim električ nom snagom od 1190 kW i toplotnom od 1177 kW.
Instalisanojepotpunoizuzimanjetoplotenapostojeć ojtoplotnojš ini.Kogeneracionimoduljeinstaliran
uzidanomobjektu.Opš tipodacioizuzimanjutoplote:
OPŠTI PODACI O IZUZIMANJE TOPLOTE
Ukupnakolič ina
toplote
Povratnatemperatura
Izlaznatemperatura
Protoktoplevode
Nominalnipritisak
toplevode
Padpritiskatokatople
vode
Maksimalnavarijacija
povratnetemperature
kW
1,177
C
C
m3/h
70,0
90,0
50,5
bar
10
bar
0,90
C
+0/‐20
Zagarantovanikvalitetbiogasaje:



Metanskiudeoubiogasu:min52%
Maksimalnakolič inavodoniksulfida:200ppm
MaksimalniudeovodeubiogasupreCHPmodula:3%
Zagarantovanakolič inabiogasa(nagodiš njemnivou):5976251Nm3
3.2.
OPŠTI USLOVI
Poreduslovanavedenihutač ki1.4.Ponuđač ikojidostavljajuPonudezaLOT2,morajudaposeduju:
a) ServiszakogeneracionujedinicumorabitiobezbeđenuRepubliciSrbiji
b) Ponuđač moradaposedujeoriginalnuizjavuproizvođač agasnogmotoraoprihvatanju
serviserakaonosiocaservisnihradnjitokomiposlegarantnogroka
c) ObezbeđenlagerrezervnihdelovauRepubliciSrbijizaponuđeniCHPmodul.
d) Brojstalnozaposlenihelektroinž enjera–najmanje1
e) Brojstalnozaposlenihmaš inskihinž enjera–najmanje1
f) Brojstalnozaposlenihservisera‐najmanje3
g) Brojobuč enihzaposlenihradnikaodstraneproizvođač akogeneracionogmodula–najmanje2
Stranica9od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
Oviuslovisueliminacioni,š toznač idaakoPonuđač neispunjavajedanodgorenavedenihuslovane
mož edauč estvujenatenderu.
3.3
PREDMET PONUDE
Ponudazadodatnikogeneracionimodulod0,5MWelbitrebalodauključ i,poredostalog,sledeć estavke:





3.4.
Kogenerativnimodul(komada1)instalisanesnage0,5MWeli0,5MWtopl.
Potpunoizdvajanjetoplotneenergije(eng.heatrecovery)ipriključ enjesapostojeć imsistemom
ujedinstvenitoplotnisistem
Instalacijarampezaprirodnigassaodgovarajuć imupravljač kimsoftveromzakontrolumeš anja
prirodnoggasapouslovimavaž eć eUredbe
Instalacijaopremezamerenjeprotokabiogasaiprirodnoggasa
Implementacijasistemazaakvizicijupodatakasapostojeć imilinovimSCADAsistemom
PRINCIPI EVALUACIJE PONUDA
Tenderskakomisijać eprimenitibodovnisistemprilikomevaluacijeponudazaLOT2.Maksimalnizbir
bodovaje100.Sledeć iaspektisubodovani:




Cena 70%tj.maksimalno70poena
Referentnost 5%tj.maksimalno5poena
Garancijeperformansi 10%tj.maksimalno10poena
Rokzavrš etkaradova 15%tj.Maksimalno15poena
Prilikomobjavljivanjarezultatatendera,tenderskakomisijać einformisatisveuč esnikeoukupnombroju
poenadodeljenomsvakompojedinač nomPonuđač u.
3.4.1. Cena UkupnacenaPNIugovorač auevrima(EUR)ć ebitirazmatranaibodovanapremasledeć ojformuli:
€
đ č
∗
đ č
€
€
16400 ∙
đ
∗ 683,3 ∗ 0,5
đ
∗ 144,04
€
∗ 683,3
UC–ukupnacena
IC–investicionacenakojauključ ujekapitalnaulaganjazaopremu(kogeneracionimodul)
TO–troš koviodrž avanjakogeneracionogmodulaizraž enekao€/radnisat,uključ ujuć iitroš kove
zameneulja.
Ponuđač kojiponudinajmanjuukupnucenu(saistimobimomponude)bić ebodovansa70poena..Ostali
Ponuđač ibić ebodovaniposledeć ojformuli:
Stranica10od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
70 ∙
BP–brojpoena
NUC–najmanjaukupnacena
PUC–ponuđenaukupnacena
3.4.2.
Referetnost Tenderskakomisijać estudioznoprocenitireferentnostPonuđač a,uzimajuć iuobzir–poredostalog–
sledeć efaktore:





Broj i ukupnu snagu instalisanih kapaciteta kogeneracionih modula pogonjenih prirodnim
gasomibiogasomuposlednjih3godine
Profesionalnoiskustvo
Kadrovskuistruč nuosposobljenost
Prihod,finansijskupoziciju,kreditnusposobnost
Potpunostinivoprofesionalnostiponudeitehnič kedokumentacije
Tenderskakomisijać eustanovitiredosledPonuđač apoovimkriterijumima.Ponuđač prvinalistibić e
bodovansa5poena,drugisa2poena,treć isa1poenom.
3.4.3.
Garancija performansi Performanse kogeneracionog postrojenja, tj. sposobnost opreme da proizvede električ nu energiju na
minimalnom nivou od 90% planiranog kapaciteta mora biti potvrđena kroz test od 30 (trideset)
uzastopnihdana.Tokomtesta,Investitorseobavezujedaobezbedipotrebnukolič inuikvalitetbiogasa
kaoš tojeopisanoutač ki3.1ikojesudefinisaneuugovoruoPNI.Minimalnanetoproizvodnjaelektrič ne
energije predate u elektrodistributivni sistem, koja treba da se postigne prilikom testa performansi
rač unasepremasledeć ojformuli:
500
∙ 720 ∙ 0,9
324,000
Usluč ajudaPonuđač nepotvrdiperformansekogeneracionogpostrojenjakroztestniperiod,Ponuđač ć e
platiti penal u ugovorenom procentu vrednosti Ugovora (obaveza plać anja penala je regulisana
mehanizmombankarskegarancije).Ponuđač kojiponudinajveć uukupnuproizvodnjuelektrič neenergije
izdatekolič inebiogasadobić e10poena.Ponuđač kojidostavimanjukolič inunetoproizvedeneelektrič ne
energijerač unseposledeć ojformuli:
10 ∙
BP–brojpoena
PK–Ponuđenakolič ina
NPK–Najveć aponuđenakolič ina
Stranica11od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
3.4.4.
Rok završetka radova Dopunskobodovanjezarokzavrš etkaradovauodnosunatač ku3.3.1.odnosisenastimulacijubrž e
isporukeimontaž e.Rokzavrš etkaradovasebodujetakoš toć eponuđač sanajkrać imrokomizgradnje
bić ebodovansa15poena,drugisa7,treć isa4poena,ostalisa0.
Stranica12od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
4. LOT3GRAĐEVINSKIRADOVI
4.1.
OPŠTE INFORMACIJE
Postojeć abiogasnaelektranasenalazinakatastarskojparceli1400/2KOVrbasisastojiseodsledeć ih
građevinskihcelina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Betonskifermentorizgrađenusistemu„Power‐Ring“
Betonskalagunazasmeš tajteč nefazepostfermentorskemase
Betonskitrenč siloszasmeš tajsilaž e
Sahtdozatora(2komada)
Predskladiš te
Separatortank
4.2.
USLOVI ZA PONUĐAČA ZA LOT 3
Ponuđač izaLOT3,poreduslovaiztač ke1.4.morajudaispuneisledeć edodatneuslove:
1.
2.
Sopstvenubetonskubazunamestuizvođenjaradovaminimalnogkapaciteta12m3/h.
Ponuđač moradakoristikliznuoplatuprilikomizgradnjesilosazasmeš tajteč nogdela
postfermentorskemase
Oviuslovisueliminacioni,š toznač idausluč ajudaPonuđač neispunjavajedanodnavedenihuslova,ne
mož edauč estvujenaovomtenderu.
4.3.
OBIM RADOVA
PonudaPonuđač atrebadaobuhvatisledeć eradovesaprojektantskimkolič inama:
Prostorijazasmeštajkogeneracionejedinice:
OPIS
ZEMLJANIRADOVI
Obelež avanjeiiskolč avanjeobjektanaveć raš čiš ćenom
terenu. Skidanjehumusauslojuod20,0cmsaodbacivanjemna
daljinudo150mmaš inskimputem.
IskopzemljeIIIkategorijezatrakastetemeljeobjektau
prirodnovlaž nomzemljiš tu.Nakonbetoniranjatemelja
zemljuiskoristitizanasipanjeispodpodovaiokotemelja. Nasipanjezemljeinabijanjeuslojevimaod10,0cmdo
potpunezbijenostiispodpodovaiokotemeljnih
zidova.Zemljukoristitiodiskopa.
Nabavka,dovoz,nasipanjeinabijanjetamponskogsloja
peskazamenatladebljined=50cmsanabijanjemi
kvaš enjemuslojevimadopotrebnezbijenosti.
Razbijanjepostojeć egbetonskogplatoad=15cmsa
odvozomlomljenogbetonanadeponijudo
Stranica13od24
JEDINICA
m2
KOLICINA
153,00
m3
30,00
m3
50,00
m3
35,00
m3
12,00
m3
18,00
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
2km.udaljenosti.dopotrebnezbijenostigranulacijedo
50mm.
Nabavka,dovoz,nasipanjeinabijanjetamponskogsloja
š ljunkaispodtemelja,podova,pril.platoaitrotoarausloju
od10cm.
ZIDARSKIRADOVI
Zidanjezidovaprizemljapunomopekomd=25cmuprod.
cem.malt.1:3:9.Ucenuurač unatiizradupotrebneradne
skelekaoIostavljanjesvihpotrebnihotvora,
Malterisanjeplafonaprekoglinenihblokovauprod.cem.
malt.1:3:9,udvaslojasaprethodnimprskanjemsvih
površ inacem.mlekom.Ucenuurač unatipotrebnuradnu
skelu.
Unutraš .malterisanjezidovaproduž nocem.malt.1:3:9 koji
senanosiudvaslojauzprethodnoprskanjepovrš ina
cem.mlekom.
Površ inemorajubitipotpunoravneaiviceoš treiprave.U
cenuurač unatiizradupotrebneradneskele.
Nabavkamaterijalaiizradasitnozrnogbetona1:3od
frakcije"1"i"2"MB30proseč .debljine10cmiznadkrovne
ploč e.Betonarmiranš ulcmrež omurađenaumokrom
postupkusapadompremaivicamanajednustranu.Obrada
perdaš enjemuzobaveznuneguizalivanjemvodomnaroč ito
prvihsedamdana.Obrač unpom2gotovepovrš ine.
Popravkaomalterisanihpovrš inanakonzavrš enih
instalaterskihradovaurač unati10%odukupnogiznosa
malterisanja. CIš ćenjesvihpodova,prozoraivratanakonzavrš etkasvih
građ.zanatskihradovauobjektu.
BETONSKIIARM.BETONSKIRADOVI
BetoniranjestopatrakastihtemeljanabijenimbetonomMB
20.
BetoniranjetemeljnihzidovanabijenimbetonomMB20,u
svemu premastatič komprorač unuidetaljima.Ucenu
urač unatiizradupotrebneoplate5,70m2/1,0m3betona. Betoniranjeserklaž akojisenalazeiznadtemeljnihzidova,
armir.betonomMB20usvemupremastatič komrač unui
detaljimaarmature.Ucenuurač unatiizradupotrebne
oplate6,0m2/1,0m3betona.
Betoniranjearm.beto.serklaž aIgredabetonomMB25,
armiranipremastatič komprorač .sapotrebnomoplatom
6,00m2/1,0m3.
Betoniranjearm.beto.puneploč ed=15cmbeto.MB30,
armiranipremastatič komprorač .sapotrebnomoplatom
6,00m2/1,0m3.Iskelom.
BetoniranjepodlogepodovanabijenimbetonomMB20
prekoš ljunč anepodloge.Površ inubetonaobraditigrubim
perdaš enjem. d=8cm.
Stranica14od24
m3
18,50
m3
40,13
m3
7,40
m2
52,00
m2
85,00
pauš alno
1,00
m2
80,00
m3
6,50
m3
11,50
m3
2,50
m3
6,50
m3
12,00
m2
81,00
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
Betoniranjezaš titnogtrotoaranabijenimbetonomMB20
prekod=10cmš ljunč anepodloge.Površ inubetonaobraditi
perdaš enjemuzdodatakcementa.
Betoniranjepodlogepodaikanalalakoarm.bet.MB20
prekohidroiyolacijesamrež omdebljined=10cmsagrubim
perdaš enjem.Ucenuurač unatiizradupotrebneoplate6,0
m2/1m3betona.
Betoniranjearm.beto.temeljazageneratorbetonomMB25,
armiranipremastatič komprorač .sapotrebnomoplatom
6,00m2/1,0m3.
Nabavkaispravljanje,seč enje,savijanjeimontaž aarmature
u
svemupremastatič komrač unukolič inapredpostavljena,a
obrač unsevrš ipostvarnougrađenimkolič inama.
IZOLATERSKIRADOVI
Izradahorizontalnehidroizolacijezidovakojasenanosi
preko
izravnavajuć eslojamalterailiprekobetonskogtemeljnog
zida
odJEDNOGslojakondora3sadvapotpunapremazavruć im
bitumenom.Ukolič inuulaziihidroizol.poda.
Nabavkamaterijalaiizradahidroizolacijeravnogkrova
objekta.Prekocementnekoš uljicenanosiseprajmerpua
zatimnanosipoliuretanskiizoflexhidroizolaciona
membranaudva
sloja.Obratitipaž njunauzviš enjakodotvorauploč iispoj
izolacijesalimenomivič nomokapnicom.Obrač unpo
m2Prvislojizoflex‐asadodatkomkvarcnogpeska.
Izradaipostavljanjezvuč neivibroizolacijetemelja
generatoratajnač inš toseprekohidroizolacionogsloja
postavljaplutafond=1cm.
Izradaipostavljanjezvuč neizolacijezidovauprostorijigde
senalazigeneratorodploč a50x50KOMBIPLOCAEPS‐T650
debljined=50mm.
Nabavkamaterijalaipostavljanjetermoizolacijekrovne
ploč eodtvrdogstiroporad=8cmkvali‐
tetaXPS30.Stiroporzaš tititiPVCfolijompreizlivanja
cementnekoš uljice.Obrač unpom2postavljene
termoizolacijezajednosaPVCfolijom.
STOLARSKIRADOVI
Izradaiugrađivanjeulaznihtermoizolovanihvrataodcrnih
kut.profilasaispunomodmin.vuned=5cmobostrano
oblož enacrnimlimaivert.ukruć enjima premaš emistolarije.Vratasusnabdevenapotrebnim
okovombravomzazaključ avanje,ifarbasedvaputauljanom
bojomuypredhodnominiziranje.2,60x2,60
Izradaiugrađivanjeulaznihvrataodcrnihkut.profilasa
ispunomodcrnoglimaivert.ukruć enjima
premaš emistolarije.Vratasusnabdevenapotrebnim
okovom
Stranica15od24
m2
31,00
m2
130,00
m3
8,50
kg
3.000,00
m2
110,00
m2
80,00
m2
33,00
m2
240,00
m2
80,00
kom
1,00
kom
1,00
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
bravomzazaključ avanje,ifarbasedvaputauljanombojom
uypredhodnominiziranje.
1,00x2,10
LIMARSKIRADOVI
Izradaimontaž aviseć iholukadim.14x14cmod
pocinkovanog
limad=0,55mm.Ucenuurač unatiizraduipostavljanjekuka
odpljoš teggvož đadim.30x4mm.
Izradaipostavljanjeodvodniholuč nihceviodpocinkovanog
limad=0,55mmdim.14x14cm.Ucenuurač unatikukeisav
ostaliprič vrsnipribor.
Opš ivanjeDILATACIJAvert.ihorizontalneizmeđuobjekata
pocin.limom0,55mmraz.š ir.50,0cm.
Opsivanjezidnognadzidkanadeluravnogkrovapoc.lima
d=0,55mmrazvijenesirine50cmIarm.bet.gredaiznad
ravnogkrova. Obracunpom'montiranosapotrebnom
radnomskelomIsitnimmaterijalom.
Nabavkamaterijalaiizradaokapnicenanizojstrainravnog
krovaodnerđajuć eglimad=0.5mmusvemuprema
prilož enomdetalju.Limjeujednoigranič nikzarasuti
zaš titnislojnakrovnojploč i.Razvijenaš irina25cm.
Obrač unpom
BRAVARSKIRADOVI
Nabavka,izradaimontaž azaš .ramaodLprofila
50x50x5mmpoobimukanalaupodu.Obrač unpom1.
Nabavkaiugradnjarebrastogč elič noglimad=3mmza
pokrivanjekanalaugeneratorskojSali.Obrač unpom2
površ ine
FASADERSKIRADOVI
Malterisanjefasadnihzidovaprod.cem.malterom1:2:6stim
š tosveiviceiš paletnemorajubitipraveioš treazidne
površ inepotpunoravneifinoisperdaš ene.
Obradafasadefasadnimpremazomubojipoizboru
investitora.
Izrada,montaž aidemontaž ač elič necevastefasadneskele.
Izradasokleodveš tač kogkamenabojaivrstakamenapo
izboruinvestitora.
Stranica16od24
m
10,50
m
5,00
m
21,00
m
37,00
m
10,50
m
50,00
m2
12,00
m2
145,00
m2
145,00
m2
m2
325,00
11,60
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
Siloszasmeštajtečnogdelapostfermentorskemase:
ZEMLJANIRADOVI
OPIS
Obelež avanje,lagunekruž neosnovespoljnog
preč nika40,56m,alijepolupreč nikiskopapoveć an
za2modspoljnogzidaradi
efikasnijegradaimontaž eoplate.
Maš inskoskidanjehumusnogslojanadelulagune
slojudo30cm,odvozilagerovanjeukrugufar‐
menamestogdetoodrediinvestitor.
Obrač unpom3.
Maš inskiiskopzemljeIIIkategorijezaobjekat
lagune,instalaterskihš ahtiiš ahtizaprepunpavanjekondenzata.
Obrač unpom3iskopanezemlje.
Finoplaniranjednaiskopadona±2cmsanabi‐
janjemterena.
Nabavka,ugradnja,planiranjeinabijanjetamponskogsloja
tucanikad=35cmgranulacijeod0do50mmmodulstš ljivostije
Ms=30MPaispodlagune,ispodš ahtovaslojiznosid=10cm.
Obrač unpom3.
Nabavka,ugradnja,planiranjeinabijanjetamponskogsloja
tucanikad=15cmgranulacijeod0do50mmmodulstš ljivostije
Ms=30MPaispodprilaznogplatoa.Obrač unpom3.
Nasipanjezemljeinabijanjeokozidovalagune
d=15cmsadeponijeukruguparcele.Obrač unpom3.
Nabavka,ugradnjaiplaniranjetamponslojaod
š ljunkadebljined=10cmispodtrotoaraoko
lagune.Obrač unpom3.
BETONSKIRADOVI
Nabavkamaterijalaibetoniranjeslojamrš avog
betonad=8cmMB10kaopodlogezapostavljanjeimontaž u
armatureispodlaguneiprateć ihš ahtova
Obrač unpom2.
NabavkamaterijalaibetoniranjepodneAB
ploč e,vodonepropusnimbetonomMB30
vodonepropusnosti(V6)debljinaploč ejed=30cm.Ojač ana
ispodstubaipoobimuispod
zidova.Ugradnjabetonasevrš iravnomernim
JEDINICA KOLIČINA
m2
1559,00
Stranica17od24
m3
468,00
m3
2289,00
m2
1382,00
m3
484,00
m3
15,00
m3
550,00
m3
13,20
m2
1400,00
m3
540,00
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
nalivanjembetonaukontinuitetuuzobavezno
vibriranjevibroiglom.Koristitiagregatsitnijih
frakcijakakobisedobioš tokompaktniji,plastič nijibetonkoji
minimizirapojavuš upljina.Vodocementnifaktormax0.55.Na
mestuprodoradobroizvrš itizaptivanjeprodoradabi
konstrukcijazadrž alavodonepropusnosvojstvo.Upodnojploč i
projektovanajeitalož nikdubine80/80/40cmudelu
prstena.NegabetonapolivanjemvodomobaveznoIzbegavati
betoniranjeprivisokimtemperaturama.Izvođač isuduž niuraditi
projekatbetona.Ucenuulaziizradaipostavljanjeoplate.
NabavkamaterijalaibetoniranjeABzidovaisrediš .stuba
vodonepropusnimbetonomMB30vodonepropusnosti(V6)
debljinazidova28cm.
Ugranjabetonasevrš iravnomernimnalivanjembetona po
segmentimapoobimulagunestimdakaskadanebudeveć aod
cca50cmuzobavezno vibriranjevibroiglom.Koristitiagregatsitnijih
frakcijakakobisedobioš tokompaktniji,plastič nijibeton,koji
minimizirapojavuš upljina.
Vodocementnifaktormax0.55.Namestu
nastavkabetoniranjadobroizvrš itizaptivanje ("Sika"ilisl.)dabikonstrukcijazadrž alavodonepropusno
svojstvoiobaveznoječ iš ćenjeprethodnobetoniranog
segmenta.Negabetonapolivanjemvodomobavezno.Izbegavati
betoniranjeprivisokimtemperaturama.Proizvođač betonai
izvođač radovasuobavezniuraditiprojekatbetoniranja. Nabavkaiugradnjadvostrukearmatureuzidove
iploč elagunepremadetaljimaarmiranja.
Prekloparmatureuzidovimaje80cmauploč ama40cm.Voditi
rač unaofiksiranjukakobizaš titnislojbetonabio3.5cm.Naspoju
zidaipodakaoinastavcimaarmiranjazidovapostavljene
su"Sika"trakepoč itavomobimulagune,š toseposebno
obrač unava.Uobrač unulaziipomoć naarmaturazaodrž avanje
vertikalnostiprimontaž i"Sika"trake.
‐armatura
‐"Sika"trakatipV202puta
Nabavkamaterijalaimontaž aoplatezidova.Oplatamoraispuniti
zahtevglatkepovrš inebetona.Odvajanjeiskidanjeoplatetreba
izvrš itibezudaracaivibriranja.Morasevoditirač unaio
minimalnopotrebnomvremenuzaskidanje,odnosnouklanjanje
oplate.Unutraš njipreč nikoplatejeØ40mspoljaš nipreč nik
Ø40,56mUobrač unulazimontaž aidemontaž apotrebneskele‐
oplataspoljaš nja‐zidovi‐dvostranaoplata
Betoniranjearmiranobetonskogš ahtakojisluž izaprikupljanje
teč nogstajnjakakojiiscuriprilkompraž njenjalaguneod
arm.betonaMB30debljinaploč eizidovad=15cm
Stranica18od24
m3
248,00
kg
m
m2
78800
256
892,00
m3
m2
kg
1.3
8,5
9,1
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
dim.1,30x1,30m.Uobrač unulaziinabavkastandardnog
metalnogpoklopca(kanalizacionog)zateš kisaobrać aj
Ø600mm.Obrač unpom3ugrađ.betona ‐oplata
‐armatura
Betoniranjebetonskogprilaznogplatoanapodloziodtucanika
d=15cm,betonomMB30.Prilazniplatod=15cmlakoarmiran
MB20.Ucenuulazii
izradapotrebneoplateiodgovarajuć ipad
aspojnicezalitibitumenom.Obrač unpom2zajednosaoplatom.
Betoniranjezaš titnogtrotoaranapodloziodš ljunkad=10cm,
betonomMB30.Trotoarš irine
100cmid=10cmizvestipoobimulagunesa
dilatacijomnasvaka2.0m.Kodizvođenjauraditi
jasanpadodobjektaaspojnicezalitibitumenom.
Obrač unpom2zajednosaoplatom.
CELICNAKONSTRUKCIJA
Nabavka,izradaimontaž ač elič nekonstrukcije
zadveplatformeodkutijastihprofilaHOP
50/50/4ireš etkastoggaziš ta.Penjalicesuizvedenoodarmature
RØ16,RA400/500.MetalnaogradajeodstubovaHOP40/40/3i
horizont.preč ki30/30/3.Uobrač unuzetiileđobrane,
kaoinosač ereflektoraielektroormare.Celu
konstrukcijuzaš titititoplimcinč anjem.Obrač unpokg.
RAZNIRADOVI
Nabavkaiugradnjaizlivnegarniturezapraž njenje
lagune‐cevodinoxaØ150sadvaventilaIplastič nimkolenompo
podulagune.Obrač unpokom.
Nabavkaimontaž aceviipumpezatransport
teč nosti(fermentor‐laguna).
Nabavkamaterijalaiizradahidroizolacijedonje ploč eizidovalaguneodjednogslojakondora4sajednimvruć im
premazombitumena.Obrač unpom2
Nabavkamaterijalaipremazivanjedonjeploč e,zidovaistubasa
unutraš njestranelagune
dovisine7msaSikaTopSeal‐107masom.SikaTopSeal‐107je
dvokomponentnapolimer‐modifikovanacementnamasa(malter)
kojisadrž iteč nipolimeriposebnodizajniranucementnu
meš avinuagregatauključ ujuć iiaditiv.
Obrač unpom2
Stranica19od24
m2
100,00
m2
132,00
kg
620
pauš alno
pauš alno
m2
1400
m2
2156
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
Spoljnahidrantskamreža:
ZEMLJANIRADOVI
OPIS
Obelež avanjetrasecevovoda.
Obrač unpom1.
IskopzemljeIIIkategoriješ irinerova0.6msa
odbacivanjemzemljeodivicerovana1.0mudaljenosti.
Obrač unpom3.
Nabavka,transportiugradnjapeskaurovovesa
razastiranjemispodcevi,ukupnedebljine10cm
Obrač unpom3.
Zatrpavanjerovanakonpolaganjaiispitivanja
cevovodasarazastiranjeminabijanjemzemljeu
slojevimapo20cmdebljine.Obrač unpom3.
Utovaruvoziloiodvozviš kazemljeiš utana
udaljenostido3kmnadeponijuzajednosa
razastiranjemigrubimplaniranjem.Obrač unpom3.
MONTAŽNIRADOVI
Nabavka,transportiugradnjaPVCvodovodnihcevi
zajednosafazonskimkomadimaispojnimmaterijalom.
Cevisuzapritisaod10bara.Obrač unpom1.
DN110
DN90
Nabavkaipostavljanjelivevenogvozdenihfazonskih
komada.Obrač unpokg.
POŽARNAOPREMA
Nabavkatransportiugradnjakompletnadzemnog
protivpož arnoghidrantaØ80mm.Uobrač unulazi
metalniormarcrvenebojekojitrebapo‐
stavitiublizinihidrantaaunjemutrebadasu
smeš tenatritreviracrevaod15m,mlaznica,
vatrogasnespojnicezacrevaipotrebanalat.za
montaž u.Obrač unpokom.
GRAĐEVINSKIRADOVI
Betoniranjebetonskihankeradim.25cmx25cmx25cmI
MB20.Obrač unpokom. OSTALIRADOVI
Izradapriključ kanovoprojektovanehidrantske mrež enapostojeć uhidrantskumrež u.Uobrač unulazi
iskopzemljenatimmestim,demontaž apos.
Stranica20od24
JEDINICA
m
KOLIČINA
158,00
m3
98,00
m3
10,00
m3
87,00
m3
11,00
m
m
161,0
7,0
kg
240
kom
1
kom
8
kom
4
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
č vorovaizatrpavanjetihmestanakonmontaž e
novihč vorova.Fazonskikomadisudatiuposebnoj
stavci.Obrač unpokomadu.
Ispiranje,dezinfekcijaiispitivanjehidrantskemrež ena m
probnipritisakpozavrš etkumontaž eceviapre
zatrpavanjarova.Obrač unpom1.
168
4.4.
EVALUACIJA PONUDA
Tenderskakomisijać eprimenitibodovnisistemprilikomevaluacijeponudazaLOT3.Maksimalnizbir
bodovaje100.Sledeć iaspektisubodovani:



Cena 70%tj.maksimalno70poena
Referentnost 5%tj.maksimalno5poena
Rokzavrš etkaradova 25%tj.Maksimalno25poena
Prilikomobjavljivanjarezultatatendera,tenderskakomisijać einformisatisveuč esnikeoukupnombroju
poenadodeljenomsvakompojedinač nomPonuđač u.
4.4.1.
Cena Ponuđač kojiponudinajmanjuukupnunetocenuzaugovorinstalacije,projektovanjainabavkeopreme
(saistimobimomponude)bić ebodovansa70poena.OstaliPonuđač ibić ebodovaniposledeć ojformi:
70 ∙
BP–brojpoena
NPC–najmanjaponuđenacena
PC–ponuđenacena
4.4.2.
Referentnost Tenderskakomisijać estudioznoprocenitireferentnostPonuđač a,uzimajuć iuobzir–poredostalog–
sledeć efaktore:





Broj izgrađenih postrojenja slič ne namene i tehnike gradnje, približ no istog kapaciteta (u
poslednjetrigodine)
Profesionalnoiskustvo
Kadrovskuistruč nuosposobljenost
Prihod,finansijskupoziciju,kreditnusposobnost
Potpunostinivoprofesionalnostiponudeitehnič kedokumentacije
Tenderskakomisijać eustanovitiredosledPonuđač apoovimkriterijumima.Ponuđač prvinalistibić e
bodovansa5poena,drugisa2poena,treć isa1poenom,ostalisa0.
Stranica21od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
4.4.3.
Rok završetka radova Rokzavrš etkaradovasebodujetakoš toć ePonuđač sanajkrać imrokomizgradnjebitibodovansa25
poena,drugisa12,treć isa6poena,ostalisa0.
Stranica22od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
5.LOT4IZGRADNJATRAFOSTANICE0,4/20KVA
5.1
OPŠTE INFORMACIJE
Električ naenergijaodpostojeć egkogenerativnogpostrojenjaod1MWisporuč ujeseu
elektrodistributivnumrež uprekomontaž nobetonskestaniceMBTS41.Najznač ajnijielementipostojeć e
trafostanicesu:






Uljnitrafood1000kVA
Niskonaponskaploč a
Vodnać elija(komada2)
Mernać elija(komada1)
Daljinskastanica
Radioveza
5.2
OBIM RADOVA
Pored postojeć e TS, u kojoj se nalazi merno mesto za postojeć u elektranu, izgraditi novi građevinski
objekatzasmeš tajelektroenergetskeidrugeopremepotrebnezapriključ enjeelektrane.Izpostojeć eTS,
u novi građevinski objekat, prebaciti 20 kV rasklopno potrojenje (dve dovodno ‐ odvodne ć elije ‐ na
jednopolnojš emioznač enesaV1iV2ijednumernuć eliju‐najednopolnojš emioznač enasaM1),orman
mernog mesta sa brojilom i daljinsku stanicu . Navedeno 20 kV rasklopno postrojenje, u novom
građevinskomobjektu,dograditisajoš mernomć elijom(najednopolnojš emioznač enasaM2)sastrane
distributivnogsistemaijednomdovodno‐odvodnomć elijomizamerenja(najednopolnojš emioznač ena
saV3).Unovigrađevinskiobjekatpostavitinoviormanmernogmestainovobrojilozanovuelektranu.
Postojeć i20kablovskivod,kojimsenapajapostojeć aTSrazvezatiizpostojeć eTSiuvezatiudovodno‐
odvodnu ć eliju20 kV rasklopnog postrojenja u novom građevinskom objektu. Od dovodno ‐ odvodnih
ć elijaizamerenja(V2iV3)dospojnihprekidač auelektranamapolož itinove20kVkablovskevodove
odgovarajuć egpresekaikarakteristika,kaoioptič kevodove.
Ponudetrebajudauključ estavkekojesenalazeuPrilogu3.
5.3
EVALUACIJA PONUDA
Tenderskakomisijać eprimenitibodovnisistemprilikomevaluacijeponudazaLOT3.Maksimalnizbir
bodovaje100.Sledeć iaspektisubodovani:



Cena 70%tj.maksimalno70poena
Referentnost 5%tj.maksimalno5poena
Rokzavrš etkaradova 25%tj.Maksimalno25poena
PrilikomobjavljivanjarezultataTendera,Tenderskakomisijać einformisatisveuč esnikeoukupnombroju
poenadodeljenomsvakompojedinač nomPonuđač u.
Stranica23od24
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA OD 0.5 MW
5.3.1.
Cena Ponuđač kojiponudinajmanjuukupnunetocenuzaugovorinstalacije,projektovanjainabavkeopreme
(saistimobimomponude)bić ebodovansa70poena.OstaliPonuđač ibić ebodovaniposledeć ojformi:
70 ∙
BP–brojpoena
NPC–najmanjaponuđenacena
PC–ponuđenacena
5.3.2.
Referentnost Tenderskakomisijać estudioznoprocenitireferentnostPonuđač a,uzimajuć iuobzir–poredostalog–
sledeć efaktore:





Broj izgrađenih postrojenja slič ne namene i tehnike gradnje, približ no istog kapaciteta (u
poslednjetrigodine)
Profesionalnoiskustvo
Kadrovskuistruč nuosposobljenost
Prihod,finansijskupoziciju,kreditnusposobnost
Potpunostinivoprofesionalnostiponudeitehnič kedokumentacije
Tenderskakomisijać eustanovitiredosledPonuđač apoovimkriterijumima.Ponuđač prvinalistibić e
bodovansa5poena,drugisa2poena,treć isa1poenom.
5.3.3.
Rok završetka radova Rokzavrš etkaradovasebodujetakoš toć eponuđač sanajkrać imrokomizgradnjebić ebodovansa25
poena,drugisa12,treć isa6poena.
Stranica24od24
Prilog1:IzjavaoprihvatanjujavnogotvaranjaPonuda
[Memorandumfirme]
[Imefirmesapodacima]
Primalac:
Mirotin‐Energod.o.o.
Vinogradskakosabb
21460Vrbas
Predmet:IzjavaoprihvatanjujavnogotvaranjaPonuda
Kompanija[Imefirme]prihvatajavnootvaranjesvojePonudapreddrugimPonuđač imazatenderza
izgradnju0,5MWnapostrojenjuMirotinEnergod.o.o.u21460Vrbasu,Feketić kiputbb,Republika
Srbija.
Predstavnikkompanije[Imefirme]:[Imeiprezimepredstavnikafirme]
U[sediš tefirme],
[datum]
[peč at]
[Imeiprezimeovlaš ćenoglica]
[potpisovlaš ćenoglica]
Prilog2:IzjavaoupoznatostiuslovaradanaobjektuMirotin‐Energo
biogasneelektraneuVrbasu
[Memorandumfirme]
[Imefirmesapodacima]
Primalac:
Mirotin‐Energod.o.o.
Vinogradskakosabb
21460Vrbas
Predmet:IzjavaoprihvatanjujavnogotvaranjaPonuda
Kompanija[Imefirme]jeupoznatasasvimuslovimazaizvođenjeradovimanabiogasnompostrojenju
Mirotin‐Energod.o.o.uVrbasu,21460Vrbas,Feketić kiputbb,21460Vrbasiupoznatajesauslovima
radauEXzoni.
U[sediš tefirme],
[datum]
[peč at]
[Imeiprezimeovlaš ćenoglica]
[potpisovlaš ćenoglica]
Prilog 3. Opis radova za LOT 4
R.B.
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
OPIS DOBARA
A.)
1
1.1
TRAFOSTANICA 20/0,42 kV, 2x1000 kVA
GRAĐEVINSKI DEO TRAFOSTANICE EV-11A
Isporuka građevinskog dela MBTS 1x1000
kVA sa spoljnim uzemljenjem slicno tipu EV11A
1.2
Montaža na terenu građevinskog objekta
MBTS u Vrbasu
1.3
Projektno tehnička dokumentacija sa spoljnom
tehničkom kontrolom.
2
2.1
ADAPTACIJA POSTOJEĆE TS EV-41A
Demontaža krova postojeće TS zbog zamene
podne ploče i montaža krova nakon zamene podne
ploče
2.2
2.3
B.)
1
2
3
4
C.)
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kplt
1
kplt
1
kplt
1
KABLOVSKI NN PRIKLJUČAK
Iskop kablovskog rova u zemlji III kategorije
dimenzija 0,6x0,8 m, priprema rova za polaganje
kabla i ponovno zatrpavanje rova sa nabijanjem
u slojevima.
m1
40
Isporuka i polaganje trake tipa FeZn 25x4 mm
u zemljani rov.Obračun komplet sa povezivanjem i ukrsnim komadom.
m1
40
Isporuka i ugradnja PVC cevi sa odstojnim držačima u predhodno pripremljeni zemljani rov. I to:
- PVC cev EL-EN fi 110mm/ 6m Peštan
kom.
25
Isporuka i polaganje delom u podni kanal TS
a delom u zemljani rov, odnosno cev, kabla tipa:
- PP00 1x150 mm2
m1
840
Privremena demontaža postojeće elektroopreme
(daljinske stanice i SN bloka R+M+R) zbog zamene
podne ploče u TS
Demontaža postojeće podne ploče u TS EV-41A ,;
isporuka i montaža nove podne ploče sa otvorom za
uljnu kadu i šine (nosače) transformatora , sa
izvođenjem svih radova na povezivanju podne ploče
na instalaciju izjednačavanja potencijala
ENERGETSKI TRANSFORMATOR
Isporuka trofaznog energertskog suvog
transformatora sa snizenim gubicima
630 kVA, prenosnog odnosa 20/0,42 kV
+ 2x 2,5% / 0,42 kV sprege Dyn5 uk= 4 %
sa ugrađenim termo sondama, zaštitnim relejem i
ostalom pripadajućom opremom izrađen i ispitan u
skladu sa
sa JUS N.H1.011, JUS N.H1.012, JUS
N.H1.013, JUS N.H1.014, JUS N.H1.
015 i JUS N.H1.016 povećane preopteretivosti i u skladu sa JUS N.H1.016.
Obračun kompletno sa isporukom
strana 1/7
R.B.
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
OPIS DOBARA
na postojeći nosač trafoa u trafo boksu.
kom.
1
2
Isporuka i ugradnja nosača transformatora (šina) na
postojeću betonsku podnu ploču
kompl
1
D.)
1
NN- POSTROJENJE 0,42 kV
Isporuka, ugradnja i povezivanje kompletnog
NN polja razmaka šina
185 mm , dimenzija ormana 2000x600x450 mm.
Polja 1250A sa ugrađenim Cu sabirnicama dim.
60 x 10 mm pripremljenim za priključak NN
kablova na kompaktni prekidač i NN razvod.
U orman isporučiti, montirati i povezati sledeću
opremu:
1 kom - prekidač sa zaštitom sličan tipu Himell
NW16H1 1250A 50kA Schneider Electric
sa motornim pogonom, naponskim
okidačem, i mikroprocesorskom zaštitom,
3 kom - strujni merni transformator 1000/5 A,
n<5, 15 VA
1 kom - multifunkcionalni instrument Diris A-20 sa
komunikacionim modulom (protokol Modbus)
5 kom - topljivi umetak NV00 10 A
2 kom - topljivi umetak NV00 16 A
1 kom - grebenasta sklopka jednopolna dvopoložajna sa nul.položajem 380 V, 16 A
1 kom - blok svetiljka za osvetljenje unutrašnjosti
bloka tipa SD 118 S FEP
1 kom - monofazna priključnica sa zaštitnim
kontaktom, za ugradnju, IP41, 250 V, 16 A
- nosači sabirnica, krajnji poklopci, pokrivke,
SV umeci, kleme, provodnici, hilzne, papučice
oznake elemenata, vezice,uvodnice, DIN šine,
kanalice i ostali vezni i montažni materijal
Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano.
kom.
1
2
Isporuka materijala i izrada kompletnog razvodnog
polja u samostojećem ormanu sličnom tipu Himell
dimenzija 2000x600x450 mm
komplet sa bočnim panelima, sabirnicama,
džepom za dokumentaciju, setom za izjednačavanje
potencijala.
U orman isporučiti, montirati i povezati sledeću
opremu:
4 kom - rastavljac osigurac tropolni slican tipu
ISFL, 400-III/250 A, S.Electric
- sabirnice E-Cu 57, 60x10 mm, 1250 A, 3p
- nosači sabirnica, krajnji poklopci, pokrivke,
SV umeci, kleme, provodnici, hilzne, papučice
oznake elemenata, vezice,uvodnice, DIN šine,
kanalice i ostali vezni i montažni materijal
Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano.
kom.
1
kom.
1
E.)
1
SN- POSTROJENJE 20 kV i daljinska stanica
Demontaža postojećeg 24kV bloka (8DJH RMR
Siemens)
strana 2/7
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
R.B.
OPIS DOBARA
2
Isporuka tipski testiranih, metalom oklopljenih ćelija
(srednjenaponskog razvodnog postrojenja
sa rasklopnom aparaturom u SF6 tehnici tipa 8DJH
SIEMENS) 24kV, 630A, 16kA(3s) i dogradnja uz
postojeći blok koji se demontira kako bi se napravilo
postrojenje u konfiguraciji :
vodna ćelija + merna ćelija + vodna ćelija + merna
ćelija + vodna ćelija
Ponuđenom cenom nisu obuhvaćeni kablovski
priključci. Pripadajući strujni i naponski merni
transformatori su obuhvaćeni ovom cenom
Da bi se zadržala garancija proizvođača Siemens ,
ovu dogradnju/preuređenje opreme neophodno je
da izvede ovlašćeni izvođač radova sertifikovan od
strane Siemens-a
3
4
Isporuka tipski testiranog, metalom oklopljenog
srednjenaponskog razvodnog postrojenja
sa rasklopnom aparaturom u SF6 tehnici tipa 8DJH
SIEMENS ( 24kV, 630A, 16kA(3s) ) sastavljeno od
2 celije
vodna prekidačka celija 1 kom.
trafo ćelija 1 kom.
Ponuđenom cenom nisu obuhvaceni kablovski
priključci. Pripadajući strujni i naponski merni
transformatori su obuhvaćeni ovom cenom.
Osigurači 24kV 40A ( 3 kom.) su uključeni u cenu.
Demontaža postojeće daljinske stanice iz TS EV41A, dogradnja opreme potrebne za II fazu
Bioenergane , montaža u TS EV-11A i povezivanje
sa SN blokovima koji se nalaze u EV-11A i EV-41A
kom.
1
kom.
1
kplt
1
m1
m1
m1
300
60
30
kplt
1
kom.
1
kom
2
Da bi se zadržala garancija proizvođača Institut
Mihaljo Pupin , ovu dogradnju/preuređenje opreme
neophodno je da izvede ovlašćeni izvođač radova
sertifikovan od strane Instituta Mihajlo Pupin
F.)
1
2
3
4
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Isporuka i polaganje kabla odgovarajućeg tipa za
komandno-signalne veze između 24kV opreme ,
transformatora , NN blokai daljinske stanice
polaganjem na zid na distantne obujmice a delom u
podni kanal i to kabla tipa:
- PP00 3x1,5 mm2
- PP00 2x2,5 mm2
- PP00 4x2,5 mm2
Izrada i ugradnja bakarnih sabirnica za šinsku
vezu između energetskog transformatora i NN
novoprojektovanog dovodnog polja. Sabirnice
su dimenzija 60x10 mm, bojene u skladu sa
propisima. Obračun kompletno za 3,5m dužine.
Isporuka i ugradnja pertinaks češlja za ukrućenje
NN sabirnica.
Isporuka i montaža prekidača zaptivene izvedbe
ugradnjom na zid.
Obračun sa sitnim materijalom za sledeće tipove:
- obični
strana 3/7
R.B.
5
6
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
OPIS DOBARA
Isporuka, montaža i povezivanje
razvodne kutije sa zaptivenim poklopcem, montažom na zid odnosno metalnu konstrukciju.
kom
1
Isporuka, montiranje i povezivanje svetiljki,
kompletno sa potrebnim priborom i izvorom
svetlosti. I to svetiljke tipa:
nadgradna, fluo sa 2x 36W, sa zapt. kapom
- BFN 236 T BUCK
kom.
3
m1
30
7
Isporuka i polaganje FeZn trake 25x4 u kablovski
kanal i povezivanje sa postojećim uzemljivačem
TS ukrsnim komadima SRPS N.B3.936
8
Isporuka i ugradnja bakarne pletenice sa potrebnim
priborom za povezivanje energetske opreme na
sistem uzemljenja
kom.
11
9
Isporuka i polaganje SN kabla u podne kanale,
zemljani rov ili PVC cevi
i to:
- XHE 49-A 3x (1x150), u snopu
- XHE 49 3x (1x95), u snopu
m1
m1
30
10
Kabel završetak 20kV za unutrašnju montažu
jednožilnog kabla izolovanog plastičnom masom
i sa električnom zaštitom od Cu-pletenice tipa
Polit-24D/1XI 50-240 mm2 (Al pap. 150/12)
slog
7
slog
6
Isporuka i postavljanje rebrastog lima 4/5mm za
pokrivanje podnih otvora u TS-ci koji se ne koriste
kg
80
Isporuka i ugradnja čeličnog držača za kabel glavu
izrađen od kutjastih profila fiksiran na pod.
Premazana zaštitnim antikorozivnim sredstvima.
kom.
1
Odvezivanje postojećeg dovodno-odvodnog kabela
20kV iz TS EV-41A i uvezivanje na novoformirani
blok 20kV u TS EV-11A
kplt
1
paušal
1
m1
50
kom.
8
kom.
15
10
11
12
13
14
Isporuka i ugradnja odgovarajućih kablovskih
adaptera za povezivanje kablovskih završnica i SN
blokova (RICS 5133 i RSES 5239-R)
15
Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi.
G.)
GROMOBRANSKA INSTALACIJA POGONSKOG
OBJEKTA
Isporuka materijala i izrada uzemljivača trakom
tipa FeZn 25x4 mm, položenom u donju zonu
temelja prilikom njegove izrade.
1
2
Isporuka materijala i izrada zemnih uvodnika
izvedenih od trake tipa FeZn 25x4 mm, prosečne dužine 3m.
3
Isporuka i ugradnja ukrsnih komada tipa SRPS
N.B4.936 na spojevima traka-traka.
4
Isporuka materijala i izrada mernog spoja
pomoću razdelnika tipa SRPS N.B4.932-E/PP.
strana 4/7
R.B.
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
OPIS DOBARA
kom.
4
kom.
4
kom.
80
kom.
100
Isporuka, montaža i povezivanje od PVC mase
razvodne kutije sa zaptivenim poklopcem, montažom na zid upuštene u malter.
kom.
11
Isporuka materijala i izrada spoja trake i metalne
mase varenjem, sa premazivanjem mesta spoja
antikorozivnim sredstvom.
kom.
10
Isporuka i polaganje provodnika tipa P/F-Y 16
i trake FeZn 25x4, za izjednačavanje potencijala
metalnih masa u magacinu. Kompletno sa izradom
i povezivanjem preko sabirnog voda na zaštitnu
sabirnicu u RB, odnosno na uzemljivač.
paušal
1
11
Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi.
pausal
1
H.)
1
INSTALACIJA SLABE STRUJE
Dogradnja samostojećeg rack orman,
sa opremom za II fazu izgradnje Bioenergane
Napomena: Aktivni elementi i prespojni kablovi
nisu predmet ovog projekta.
Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano.
kom.
1
Isporuka materijala i izrada spoja ITO na uzemljivač objekta provodnikom P/FJ-Y 16 mm2
položenim na zid ispod maltera. Kompletno sa
izradom mernog spoja u PVC kutiji.
kom.
1
Isporuka materijala i polaganje plastičnih ravnih
cevi delom na zid ispod maltera, a delom u POK
Obračun komplet sa sitnim materijalom:
- PVC cev fi 23 mm
- PVC cev fi 29 mm
m1
m1
80
30
Isporuka i montaža instalacionih kutija sa
poklopcem, i to:
- fi 55 mm
- fi 70 mm
- PVC dimenzija 150 x 150 mm
kom
kom
kom
20
10
4
Isporuka i polaganje kabla odgovarajućeg tipa
delom na zid ispod maltera u PVC cevi i u POK
na zid, i to kabla tipa:
- UTP LSHF-FR 4x2x0,5 mm Cat. 6
m1
50
5
Isporuka materijala i izrada mehaničke zaštite
od "L" profila tipa SRPS N.B4.913 P - A t.
6
Isporuka materijala i ugradnja potpora za zid
tipa SRPS N.B4.925-B-6x120-P.
7
Isporuka i montaža trake tipa FeZn 20x3 mm
na zid i krov na postavljene potpore.
8
9
10
2
3
4
5
6
Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi.
paušal
1
7
Merenje otpora uzemljenja i ispitivanje izvedene
instalacije od strane ovlaštene organizacije sa
izdavanjem izveštaja.
pausal
1
I.)
1
OBJEKAT ENERGANE
RAZVODNE BATERIJE
strana 5/7
R.B.
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
OPIS DOBARA
Isporuka materijala i izrada razvodnog bloka RB ,
opremljenog na identičan način kao i blok iz I faze
realizacije
kom
1
Isporuka materijala i izrada razvodnog bloka RB - G,
opremljenog na identičan način kao i blok iz I faze
realizacije
kom
1
Isporuka materijala i izrada razvodnog bloka RO - S,
opremljenog na identičan način kao i blok iz I faze
realizacije
kom
1
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Isporuka i polaganje pocinkovanih nosača kablova kompletno sa nosačima za ugradnju na plafon i
poklopcima.
- PNK 100 / 40 dužine 2 m
kom
15
m
m
m
m
m
100
50
50
50
30
Isporuka materijala i izrada razgranate instalacije
sijaličnog mesta provodnikom tipa PP-Y 3 i 4x1,5
mm2 položenim na zid ispod maltera. Obračun po
sijaličnom mestu prosečne dužine 6m, kompletno
sa kutijama i ostalim sitnim materijalom.
kom
8
Sve isto kao pod 4, samo izrada instalacije izvoda
monofaznih priključnih mesta, provodnikom tipa
PP-Y 3x2,5 mm2 prosečne dužine 8 m.
kom
4
Isporuka i montaža prekidača zaptivene izvedbe
od PVC mase, ugradnjom na zid upušten u malter.
Obračun sa sitnim materijalom za sledeće tipove:
- obični
- serijski
kom
kom
3
2
Isporuka i montaža mikro šuko priključnica u prethodno pripremljene PVC montažne kutije i to:
- monofazna tropolna
kom
4
Isporuka, montiranje i povezivanje svetiljki,
kompletno sa potrebnim priborom i izvorom
svetlosti. I to svetiljke slične tipu:
nadgradna, fluo sa 2x 36W, sa zapt. kapom
- BS 100 BASIC 2x36/840 BUCK
kom
8
Isporuka i polaganje kabla odgovarajućeg tipa
delom na PNK a delom u POK kanal na zid
i to kabla tipa:
- N2XH-J-Y 3x1,5 mm2
- N2XH-J-Y 3x2,5 mm2
- N2XH-J-Y 5x2,5 mm2
- N2XH-J-Y 5x6 mm2
- N2XH-J-Y 5x10 mm2
2.8
Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi.
paušal
1
2.9
Merenje otpora uzemljenja i ispitivanje izvedene
instalacije od strane ovlaštene organizacije sa
izdavanjem izveštaja.
paušal
1
Rekapitulacija :
strana 6/7
R.B.
A.)
1
2
B.)
C.)
D.)
E.)
F.)
G.)
H.)
I.)
1
2
JED.
JED.CENA UKUPNA CENA
KOLICINA
MERE
( EUR )
( EUR )
OPIS DOBARA
TRAFOSTANICA 20/0,42 kV, 2x1000 kVA
GRAĐEVINSKI DEO TRAFOSTANICE EV-11A
ADAPTACIJA POSTOJEĆE TS EV-41A
KABLOVSKI NN PRIKLJUČAK
ENERGETSKI TRANSFORMATOR
NN- POSTROJENJE 0,42 kV
SN- POSTROJENJE 20 kV i daljinska stanica
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
GROMOBRANSKA INSTALACIJA POGONSKOG OBJEKTA
INSTALACIJA SLABE STRUJE
OBJEKAT ENERGANE
RAZVODNE BATERIJE
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Svega :
strana 7/7
Download

javni poziv za prikupljanje ponuda za izgradnju