ZAPISNIK
Sa redovne skupštine akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD (u daljem tekstu
Društvo) održane dana 24.06.2013.godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama
Društva na Bulevaru oslobođenja broj 127 u Novom Sadu.
Prisutni akcionari i punomoćnici akcionara: Zdravko Pavićević i Ljubomir Koprivica.
Ostali prisutni: direktor Društva Miroslav Tatić, sekretar Društva Željko Alavanja, organizator
komercijalnog poslovanja Marko Koprivica i administrativno tehnički sekretar Društva Biljana
Marković.
Redovnu skupštinu akcionara otvorio je punomoćnik akcionara Zdravko Pavićević. Punomoćnik
akcionara Zdravko Pavićević je konstatovao da je odluku o sazivanju redovne skupštine
akcionara doneo Odbor direktora na svojoj 6. sednici koja je održana 23.05.2013.godine. Kao dan
utvrđivanja akcionara određen je u skladu sa članom 311. Zakona o privrednim društvima deseti
dan pre održavanja skupštine tj. 14.06.2013.godine i s tim danom Društvo je imalo ukupno 49
akcionara sa ukupno 60.668 akcija s tim da su 24.841 akcija tzv. sopstvene akcije odnosno akcije
prevedene sa nesaglasnih akcionara na AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD i iste akcije
nemaju pravo glasa.
Saziv vanredne skupštine je objavljen na veb sajtu Društva i blagovremeno je dostavljen
Beogradskoj berzi, komisiji za hartije od vrednosti, Agenciji za privredne registre i
korporativnom agentu.
Na osnovu podataka dobijenih od strane komisije za glasanje, konstatovano je da su svoje učešće
u radu i odlučivanju redovne skupštine potvrdili akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupnim
brojem akcija – glasova od 33.225 što čini 92,73% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom
glasa (35.827). Ovaj broj čini saglasno članu 351. Zakona o privrednim društvima i članu 52.
Statuta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD ’’običnu većinu od ukupnog broja glasova’’
pa tako skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje.
Takođe je konstatovano da saglasno članu 33. Statuta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS
AD ’’akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje 500 akcija’’.
Nakon prednjeg punomoćnik akcionara Zdravko Pavićević je za današnju sednicu predložio
sledeći
DNEVNI RED
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Verifikacija prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u skupštinu akcionara
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD.
2. Otvaranje sednice skupštine
3. Imenovanje radnih tela skupštine i to: tri člana komisije za glasanje, dva overača
zapisnika i zapisničara
4. Izveštaj komisije za glasanje
II REDOVNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 26.12.2012.godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD za 2012.godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezvisnog revizora o izvršenoj reviziji
finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2012.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora
6. Donošenje odluke o promeni pravne forme pretvaranjem akcionarskog društva u društvo
sa ograničenom odgovornošću
7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva
8. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS doo
9. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD i Ugovora o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja
osnivački akt AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD
10. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon iznetog punomoćnik akcionara Ljubomir Koprivica je predložio da Skupština izabere
predsednika koji će predsedavati današnjom sednicom, imenovani je predložio da predsednik
skupštine bude punomoćnik akcionara Zdravko Pavićević nakon čega je jednoglasno doneta
sledeća
ODLUKA
Za predsednika skupštine akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD bira se
Zdravko Pavićević.
U nastavku sednice predsednik skupštine Zdravko Pavićević je predložio sastav radnih tela
skupštine i to:
Komisija za glasanje: Željko Alavanja, Marko Koprivica i Biljana Marković
Overači zapisnika: Ljubomir Koprivica i Miroslav Tatić
Zapisničar: Željko Alavanja
Nakon prednjeg jednoglasno je doneta sledeća
О DLUKA
Imenuje se komisija za glasanje u sastavu:
Željko Alavanja, Marko Koprivica i Biljana Marković
Za overače zapisnika imenuju se: Ljubomir Koprivica i Miroslav Tatić
Za zapisničara imenuje se Željko Alavanja
Nakon imenovanja Komisija za glasanje je podnela izveštaj u kome je konstatovala da skupština
ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje.
Izveštaj Komisije za glasanje čini sastavni deo ovog zapisnika.
Tačka 2.
Predsednik skupštine Zdravko Pavićević je predložio da se usvoji u celosti i bez primedbi
zapisnik sa vanredne sednice skupštine koja je održana dana 26.12.2012.godine.
Nakon prednjeg skupština je jednoglasno donela sledeću
О DLUKU
Usvaja se u celosti i bez primedbi zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD održane 26.12.2012.godine
Тačka 3
Predsednik skupštine je otvorio diskusiju po tački dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje
finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu.
Nakon diskusije u kojoj je zaključeno da se do 30.09.2013.godine izvrši korekcija finansijskih
izveštaja, sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih skupština je jednoglasno
donela sledeću
ODLUKU
Usvajaju se finansijski izveštaji AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za
2012.godinu i to: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks i izveštaj o promenama na
kapitalu.
Obavezuje se računovodstvena služba AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS da do
30.09.2013.godine izvrši korekciju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.
Тačka 4.
Predsednik skupštine je otvorio diskusiju i predložio da skupština usvoji Izveštaj nezavisnog
revizora finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2012.godinu koji
je sačinila revizorska kuća ’’PAN AUDIT’’ doo iz Pančeva.
Nakon kraće diskusije sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih skupština je
jednoglasno donela sledeću
ODLUKU
Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD za 2012.godinu koji je sačinila revizorska kuća ’’PAN AUDIT’’ doo
iz Pančeva osim dela Izveštaja nezavisnog revizora koji se nalazi na strani 3 stav 2 a odnosi
si se na navodno ’’potcenjena potraživanja za porez na dodatu vrednost u iznosu od
5.658.000 dinara’’.
Obavezuje se računovodstvena služba i pravna služba AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD da u smislu napred navedenog sačini pismeno obaveštenje da se
izvrši korekciju Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD.
Тačka 5.
Predsednik skupštine je predložio da se u celosti i bez primedbi usvoji Izveštaj o radu Odbora
direktora AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD u periodu između dve redovne godišnje
skupštine i na taj način potvrde sve odluke koje je Odbor direktora doneo u periodu od
21.06.2012.godine do 24.06.2013.godine.
Nakon kraće diskusije sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih skupština je
jednoglasno donela sledeću
ОDLUKU
Usvaja se u celosti i bez primedbi Izveštaj o radu Odbora direktora AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD u periodu od 21.06.2012.godine do 24.06.2013.godine.
Тačka 6.
U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda skupština je razmatrala preporuku Odbora direktora da se
izvrši promena pravne forme pretvaranjem iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću. S tim u vezi istaknuto je:
Promena pravne forme ne predstavlja promenu poslodavca niti dira u pravni subjektivitet jer
privredno društvo AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS a.d. NOVI SAD nastavlja da posluje
kao isto pravno lice samo sa pravnom formom društva sa ograničenom odgovornošću odnosno
kao AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD. Akcionarsko društvo prestaje da
postoji , a društvo sa ograničenom odgovornošću postaje njegov pravni sledbenik koji preuzima
svu imovinu i obaveze akcionarskog društva .
Akcije društva se konvertuju u udele društva sa ograničenom odgovornošću , obveznice , novac
ili drugu imovinu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .
Promena pravne forme nema uticaja na položaj zaposlenih jer nema promene poslodavca niti
promene vlasništva nad kapitalom .
Promena pravne forme doprinosi bržem i efikasnijem upravljanju privrednim društvom i
donošenjem odluka od značaja za rad i poslovanje : osnivači društva vrše funkciju skupštine ,
upravljaju radom i poslovanjem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima društvima
( Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011 ) što u mnogome doprinosi bržem i
efikasnijem donošenju odluka od značaja kao što je npr : statusne promene , odluke u vezi sa
raspolaganjem imovinom velike vrednosti , krediti , zajam , zakup , prodaja , povećanje i
smanjenje kapitala i dr. , glomazna i komplikovana procedura i dugački rokovi oko zakazivanja i
održavanja skupštine a eliminišu se troškovi objavljivanja bitnog događaja pre i posle sednice
skupštine akcionara .
Akcije se konvertuju u udele koji nisu hartije od vrednosti . Raspolaganje udelima vrši se
slobodnim prenošenjem i to Ugovorom o prenosu udela u pismenoj formi i za prenos udela nije
potrebna overa izmena osnivačkog akta a takođe postoji mogućnost davanja udela u zalogu za
obezbeđivanje kredita i slično .
Registracijom promene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću nastaju sledeće pravne posledice :
-
-
-
Društvo koje učestvuje u postupku promene pravne forme je društvo koje se u odluci o
promeni pravne forme identifikuje kao drušvo sa ograničenom odgovornošću , a
akcionarsko društvo prestaje da postoji
Društvo sa ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu i obaveze akcionarskog
društva
Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv
društva sa ograničenom odgovornošću , koje je pravni sledbenik akcionarskog društva
Akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele društva sa ograničenom odgovornošću
, novac ili drugu imovinu
privredno društvo zadržava sva prava i obaveze prema svojim klijentima i svim trećim
licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom
Nakon diskusije sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih skupština je
jednoglasno donela sledeću
ODLUKU
Odobrava se promena pravne forme privrednog društva AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću.
Donošenje ove Odluke proističe iz zakonske mogućnosti da privredno društvo promeni
pravnu formu prelaskom iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike
Srbije broj 36/2011 i 99/2011 ) .
Akcionarsko društvo AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS a.d. NOVI SAD sa sedištem
u Novom Sadu ulica Bulevar Oslobođenja broj 127 matični broj 08011923 menja pravnu
formu u društvo sa ograničenom odgovornošću tako da novo poslovno ime glasi
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD ulica Bulevar Oslobođenja broj
127 .
Privredno društvo AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD u
promenjenom obliku nastavlja svoje dosadašnje poslovanje i zadržava sva svoja stečena
prava i sve svoje obaveze saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima , kao
privredno društvo u formi društva sa ograničenom odgovornošću .
Za promenu pravne forme AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS a.d. NOVI SAD u
društvo sa ograničenom odgovornošću , Društvo ispunjava sve uslove propisane u članu 478
do 482 Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i
99/2011 ) i to :
- Odbor Direktora Društva utvrdio je predlog odluke o promeni pravne forme
utvrđene Zakonom o privrednim društvima ;
- Akcionari su o sazivu sednice Skupštine obavešteni 30 dana pre dana održavanja
Skupštine akcionara , i upoznati su sa uslovima i ekonomskoj osnovanosti promene
-
pravne forme putem relevantnih informacija i analiza kojima se opravdava
preporuka Odbora Direktora Društva u vezi sa odlukom o promeni pravne forme i
razlozi za takvu preporuku ;
Akcionari su obavešteni o pravu da ne prihvate odluku o promeni pravne forme i o
pravu na traženje otkupa njihovih akcija od strane Društva kao nesaglasnih
akcionara , u skladu sa članom 474 – 477 Zakonom o privrednim društvima
( Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011 ) .
Pored navedenog , Društvo ispunjava i uslov u pogledu minimalnog novčanog dela
osnovnog kapitala , jer akcionari Društva imaju upisan i uplaćen novčani deo osnovnog
kapitala u iznosu višem od 500,00 eura , i Društvo ima ukupno 48 akcionara koji prema
ovoj Odluci dobijaju status članova Društva .
Osnovni kapital društva AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD iznosi
upisanih i uplaćenih 15.509.416,28 EUR ( 182.004.000,00 dinara ) i bio je podeljen na 60.668
akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara svaka , odnosno obične akcije , glase na ime ,
otplaćene , 1 akcija 1 glas ISIN : RS KMCSE82373 i CFI kod ESVUFR .
Na osnovu ove Odluke povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija
akcija svakog akcionara u udeo članova Društva , srazmerno sa akcijskim kapitalom
akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela članova Društva u
knjigu udela .
Akcije Društva prestaju da postoje kao hartije od vrednosti i pretvaraju se u udele koji
nemaju karakter hartija od vrednosti .
Ukupan osnovni kapital privrednog društva AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS
d.o.o. NOVI SAD , iskazuje se u udelima članova društva koji su raspoređeni srazmerno
njihovim ulozima i to :
Pripadaju
ći broj
akcija u
a.d.
Pripadajući udeo u
osnovnom kapitalu
u a.d.
Učešće u
kapitalu
a.d. u %
Pripadajući udeo u
osnovnom kapitalu
d.o.o.
Učešće u
kapitalu
d.o.o. u %
KOMERCSERVI
S a.d. NOVI SAD
24841
6.350.456.1221178
68
40,49582
6.350.456.122117868
40,94581
MIROTIN
INVEST d.o.o.
16456
4.206.879,5358179
04
27,12468
4.206.879,535817904
27,12468
KODAS d.o.o.
10970
2.804.415,7536328
56
18,08202
2.804.415,753632856
18,08202
MIROTIN d.o.o.
2914
744.946,731819332
4,80319
744.946,731819332
4,80319
Naziv
SANJA
TRANSPORT
d.o.o.
2885
737.533,230837492
4,75539
737.533,230837492
4,75539
Čabarkapa
Radoslavka
297
75.926,34739874
0,48955
75.926,34739874
0,48955
Ivković Slobodan
Pap Ana
203
188
51.896,057814508
48.060,579168464
0,33461
0,30988
51.896,057814508
48.060,579168464
0,33461
0,30988
Andrić Branko
130
33.233,577204784
0,21428
33.233,577204784
0,21428
Bogić Vojislav
120
30.677,62540184
0,19780
30.677,62540184
0,19780
113
28.887,838763128
0,18626
28.887,838763128
Petrić Srđan
Raca Branislava
Marinić Ivo
Baletić Marko
Ilić Mirko
Popović Milenko
Andrić Mileva
Petrić Dušanka
Hajzler Đorđe
Francuski
Miroslav
Todorović Joka
Vasić Anica
Ciganj Josip
Bojić Miodrag
Trujić-Popov
Mirjana
Malić Slavko
Vatralj Todor
Tamaš Kornelija
Poropatić Jasmina
Pasku Dimitrije
Ruđa Zoran
Kovačić Branka
Grahovac Nadežda
Pavlović Pavija
Živković Veselin
Radanović Dragan
Brkljač Nikola
Novaković
Aleksandar
Bogdanović
Nebojša
104
26.586,241387176
0,17142
26.586,241387176
0,18626
0,17142
97
86
75
75
71
70
67
65
24.798,005690092
21.986,148518528
19.172,740405336
19.172,740405336
18.150,669872484
17.894,764503864
17.128,599339632
16.616,788602392
0,15989
0,14176
0,12362
0,12362
0,11703
0,11538
0,11044
0,10714
24.798,005690092
21.986,148518528
19.172,740405336
19.172,740405336
18.150,669872484
17.894,764503864
17.128,599339632
16.616,788602392
0,15989
0,14176
0,12362
0,12362
0,11703
0,11538
0,11044
0,10714
61
56
53
53
53
15.594,71806954
14.316,742168068
13.549,026062208
13.549,026062208
13.549,026062208
0,10055
0,09231
0,08736
0,08736
0,08736
15.594,71806954
14.316,742168068
13.549,026062208
13.549,026062208
13.549,026062208
0,10055
0,09231
0,08736
0,08736
0,08736
53
49
46
40
38
38
36
35
35
32
32
20
20
13.549,026062208
12.526,955529356
11.759,239423496
10.225,358153404
9.715,098357792
9.715,098357792
9.203,287620552
8.947,382251932
8.947,382251932
8.181,2170877
8.181,2170877
5.113,454547516
5.113,454547516
0,08736
0,08077
0,07582
0,06593
0,06264
0,06264
0,05934
0,05769
0,05769
0,05275
0,05275
0,03297
0,03297
13.549,026062208
12.526,955529356
11.759,239423496
10.225,358153404
9.715,098357792
9.715,098357792
9.203,287620552
8.947,382251932
8.947,382251932
8.181,2170877
8.181,2170877
5.113,454547516
5.113,454547516
0,08736
0,08077
0,07582
0,06593
0,06264
0,06264
0,05934
0,05769
0,05769
0,05275
0,05275
0,03297
0,03297
16
4.089,833073036
0,02637
4.089,833073036
0,02637
Pavlović Mile
Bogdanović Mira
Buturović Ljubica
Brkljač Nada
Gajinov
Aleksandar
Kužet Nataša
Terzić Ksenija
Trkulja Stanko
Sredanović Siniša
Kecman Mladen
14
13
11
10
8
3.579,573277424
3.323,667908804
2.811,857171564
2.555,951802944
2.045,692007332
0,02308
0,02143
0,01813
0,01648
0,01319
3.579,573277424
3.323,667908804
2.811,857171564
2.555,951802944
2.045,692007332
0,02308
0,02143
0,01813
0,01648
0,01319
8
7
2
1
1
2.045,692007332
1.789,786638712
511,81073724
255,90536862
255,90536862
0,01319
0,01154
0,00330
0,00165
0,00165
2.045,692007332
1.789,786638712
511,81073724
255,90536862
255,90536862
0,01319
0,01154
0,00330
0,00165
0,00165
Članovi privrednog društva AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD
zadržavaju sva svoja osnivačka prava i obaveze koja imaju na osnovu svojih uloga u
društvu i srazmerno svojim udelima imaju pravo na učešće u Skupštini i pravo glasa ,
pravo na dobit , pravo na deo likvidacione mase i druga prava propisana Zakonom o
privrednim društvima .
U skladu sa ovom odlukom biće doneta Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva .
U skladu sa ovom odlukom izvršiće se promena pravne forme akcionarskog društva u
društvo sa ograničenom odgovornošću u registru Agencije za privredne registre u Beogradu
.Registracijom promene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću nastaju sledeće pravne posledice :
-
Društvo koje učestvuje u postupku promene pravne forme je društvo koje se u
odluci o promeni pravne forme identifikuje kao drušvo sa ograničenom
odgovornošću , a akcionarsko društvo prestaje da postoji
Društvo sa ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu i obaveze
akcionarskog društva
Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se
protiv društva sa ograničenom odgovornošću , koje je pravni sledbenik
akcionarskog društva
Akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele društva sa ograničenom
odgovornošću , novac ili drugu imovinu
privredno društvo zadržava sva prava i obaveze prema svojim klijentima i svim
trećim licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom
ova odluka stupa snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora
da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija.
Tačka 7.
U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda istaknuto je da privredno društvo koje vrši promenu
pravne forme prelaskom iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću mora
ispunjavati zakonske uslove za prestanak svojstva javnog akcionarskog društva.
Imajući u vidu napred izneto kao i odluke koje su donete po prethodnim tačkama dnevnog reda
skupština je sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih jednoglasno donela sledeću
O D L U K U O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
Ovom odlukom se prethodno konstatuje da su kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 123
stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/2011) za donošenje ove odluke i to
sledeći:
• Društvo ima manje od 10.000 akcionara tj. ima 48 akcionara (izvor podataka knjiga
akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.06.2013
godine)
• U periodu od 6 (šest) meseci koji predhode donošenju Odluke ukupno ostvareni
promet akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta iznosio je manje od
0,5% tj. nije bilo prometa
• U periodu od 3 (tri) meseca ostvareni mesečni obim prometa akcijama iznosio je
manje od 0,05% tj. nije bilo prometa akcijama
Društvo donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva
javnog akcionarskog društva. Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne
radnje u daljem postupku sprovođenja navedene odluke.
Društvo neopozivo izjavljuje da se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov
zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu u skladu sa odredbama Zakona o
privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) s tim što ovo pravo ima i
akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.
Nakon donošenja ovu odluku treba registrovati i objaviti u registru privrednih subjekata
koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.
Društvo je dužno da o ovoj odluci obavesti regulisano tržište na koje su njegove akcije
uključene u trgovanje kao i da sprovede postupak u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala
(Sl. glasnik RS br. 31/2011) i Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i
99/2011).
Ova odluka stupa na snagu kada predsednik odbora direktora da pisanu izjavu da su svi
nesaglasni akcionari isplaćeni i upisuje se u knjigu odluka Društva.
Tačka 9.
Imajući u vidu da je doneta odluke o promeni pravne forme privrednog društva
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD neophodno je s tim u vezi izvršiti izmenu i dopunu
osnivačkog akta.
Nakon kraće diskusije skupština je sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih
jednoglasno donela sledeću
ODLUKU
Ovom Odlukom o izmeni i dopuni osnivačkog akta privrednog društva
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD iz Novog Sada ulica Bulevar
Oslobođenja broj 127 matični broj 08011923 PIB 101644229 vrši se izmena dosadašnjeg
osnivačkog akta Društva na taj način što se usled promene pravne forme pretvaranjem
Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću stavljaju van
snage sve odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta Društva , tako da odredbe u daljem tekstu
predstavljaju odredbe važećeg osnivačkog akta privrednog društva AGROVOJVODINA
KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD iz Novog Sada ulica Bulevar Oslobođenja broj 127
matični broj 08011923 PIB 101644229 usled predmetne promene .
Član 1.
Ovom Odlukom koja predstavlja osnivački akt privrednog društva AGROVOJVODINA
KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD iz Novog Sada ulica Bulevar Oslobođenja broj 127
matični broj 08011923 PIB 101644229 vrši se organizovanje Društva i uređuju se pitanja
koja se odnose na :
• Osnivača Društva ;
• Poslovno ime i sedište Društva ;
• Pretežnu delatnost Društva ;
• Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva i način uplate ;
• Iznos novčanog uloga , vreme uplate ;
• Udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima ;
• Upravljanje Društvom , određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti ;
• Trajanje i prestanak Društva ; .
• Kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo .
Društvo je osnovano na neodređeno vreme .
Član 2.
Društvo ima svojstvo pravnog lica , i u pravnom prometu sa trećim licima ima sva
ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.
Poslovno ime i sedište Društva
Član 3.
Puno poslovno ime društva glasi :
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD .
Skraćeno poslovno ime Društva glasi :
KOMERCSEVIS d.o.o. NOVI SAD .
Član 4.
Sedište Društva je u Novom Sadu , ulica Bulevar Oslobođenja broj 127 .
Član 5.
Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva .
Delatnost Društva
Član 6.
Pretežna delatnost Društva je :
4675 – trgovina na veliko hemijskim proizvodima .
Društvo ima pretežnu delatnost , a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom
zabranjene nezavisno od toga da li su određene ili navedene osnivačkim aktom Društva .
O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Skupština Društva , a odluku o promeni
ostalih delatnosti donosi Direktor Društva .
Član 7.
Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara
celokupnom svojom imovinom .
Član Društva ne odgovara za obaveze Društva , osim ukoliko zloupotrebi pravilo o
ograničenoj odgovornosti .
Smatraće se da zloupotreba iz stava 2 ovog člana postoji naročito ako član Društva :
•
•
•
•
upotrebi Društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen ;
koristi imovinu Društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina ;
koristi Društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca Društva ;
radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu Društva , iako je znao ili
morao znati da Društvo neće moći da izvršava svoje obaveze ; .
Član 8.
Društvo može obrazovati ogranke u zemlji , kao i predstavništva u inostranstvu . Odluku o
obrazovanju ogranka i predstavništva donosi Skupština Društva .
Ogranak je organizacioni deo Društva koji nema svojstvo pravnog lica . Ogranak ima
mesto poslovanja i zastupnike , a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva .
OSNOVNI KAPITAL , POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA
Član 9.
Ukupan osnovni kapital Društva iznosi :
Novčani osnovni kapital 15.509.416,28 EUR i to
•
•
upisan 15.509.416,28 EUR
uplaćen 15.509.416,28 EUR na dan 28.11.2000 godine
Član 10.
Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine Društva .
Osnovni kapital povećava se:
•
•
•
•
•
novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa Društvu ;
pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital ;
pretvaranjem ( konverzijom ) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital ;
statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala ;
pretvaranjem ( konverzijom ) dodatnih uplata u osnovni kapital ; .
Članovi Društva imaju pravo prečeg upisa udela prilikom povećanja osnovnog kapitala
novim ulozima u srazmeri sa svojim udelima u osnovnom kapitalu Društva .
Povećanje osnovnog kapitala može biti u novčanim i nenovčanim ulozima , i isti moraju biti
izraženi u dinarskoj protivvrednosti .
Nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima .
Član 11.
Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine Društva , ali ne ispod
zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala .
Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizlazi da je usled gubitka neto imovina Društva
manja od vrednosti osnovnog kapitala , Društvo je u obavezi da , najkasnije u roku od 30
dana od poslednjeg dana roka za registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa
zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija , sprovede postupak smanjenja
osnovnog kapitala .
U slučaju iz stava 2 ovog člana , ako bi nakon smanjenja osnovni kapital Društva imao
vrednost nižu od iznosa minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom , Društvo je u
obavezi da istovremeno izvrši i povećanje osnovnog kapitala po drugom osnovu kako bi
osnovni kapital Društva bio najmanje jednak minimalnom osnovnom kapitalu propisanom
zakonom .
ČLANOVI DRUŠTVA
Član 12.
Osnivači Društva , odnosno njegovi članovi su :
Član 13.
Član Društva ima pravo na isplatu dobiti , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .
Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom
Skupštine Društva na redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji Društva .
Dobit se obavezno raspoređuje za pokriće gubitaka , ukoliko Društvo ima nepokriven
gubitak , i isplatu članova .
Dobit koja ostane za raspoređivanje po odbitku dela iz stava 3 ovog člana može se
rasporediti za povećanje osnovnog kapitala , ostale rezerve Društva i druge namene kao što
je učešće zaposlenih u dobiti , nagrade i slično a deo dobiti može ostati neraspoređen .
Svaka isplata članovima Društva vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu Društva u
vreme donošenja odluke o takvoj isplati .
Član 14.
Član Društva po osnovu udela ima sledeća prava :
•
•
•
•
pravo glasa u Skupštini Društva ;
pravo na učešće u dobiti Društva ;
pravo na učešće u likvidacionom ostatku ;
druga prava predviđena zakonom ; .
Prava člana Društva iz stava 1 ovog člana srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom
kapitalu Društva .
Član 15.
Obaveze člana :
-
da izvršava svoje poslove savesno , sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom
uverenju da deluje u najboljem interesu Društva ( dužnost pažnje ) ;
da se ponaša na način koji unapređuje poslovanje Društva ;
da prijavi svaki posao i radnju u kojima postoji lični interes ;
dužnost izbegavanja sukoba interesa ;
da udelima raspolaže u skladu sa zakonom i da poštuje sve druge obaveze koje
proizilaze iz pozitivnih propisa , odluka i akata Društva ;
da čuva poslovnu tajnu ; .
Član 16 .
Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 15 ovog osnivačkog akta podrazumeva se
stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje ,
veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu .
Ako član Društva , Direktor , likvidacioni upravnik , prokurista i zastupnik Društva
poseduju određena specifična znanja , veštine ili iskustvo , prilikom ocene stepena pažnje
uzeće se u obzir i ta znanja , veštine i iskustvo .
Član 17 .
Smatraće se da postoji lični interes člana Društva , Direktora , likvidacionog upravnika ,
prokuriste i zastupnika Društva u slučaju :
• zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica ( ili sa njim povezanog lica) ;
• pravne radnje ( preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima , odricanje od
prava i slično ) koju Društvo preduzima prema tom licu ( ili prema sa njim
povezanim licem ) ;
• zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica , odnosno preduzimanja
pravne radnje Društva prema trećem licu , ako je to treće lice sa njim ( ili sa njim
povezanim licem ) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog
odnosa utiče na njegovo postupanje ;
• zaključivanja pravnog posla , odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje
treće lice ima ekonomski interes , ako je to treće lice sa njim ( ili sa njim povezanim
licem ) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče
na njegovo postupanje ; .
Član 18 .
Člana Društva , Direktor , likvidacioni upravnik , prokurista i zastupnik Društva ne mogu
da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica :
•
•
•
•
koriste imovinu društva ;
koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu , a koje inače nisu javno
dostupne ;
zloupotrebe svoj položaj u Društvu ;
koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu ; .
Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u
mogućnosti da iskoristi imovinu , informacije ili zaključi poslove iz stava 1. ovog člana .
Izuzetno od stava 1 ovog člana , lice iz stava 1 ovog člana, može postupati suprotno
odredbama člana 18 stav 1 tačka 1) 2) i 4) ako je pribavilo prethodno ili naknadno
odobrenje u skladu sa odredbama zakona i ovog osnivačkog akta .
Član 19 .
Član Društva , Direktor , likvidacioni upravnik , prokurista i zastupnici , kao i zaposleni u
Društvu obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva .
Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu , kao
i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat , niti je lako
dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti
ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju
čuvanja njegove tajnosti .
Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva
, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva .
Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom , drugim propisom ili aktom Društva određen
kao poslovna tajna .
Podatak iz stava 2 ovog člana može biti proizvodni , tehnički , tehnološki , finansijski ili
komercijalni , studija , rezultat istraživanja , kao i document , formula , crtež , objekat ,
metod , postupak , obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično .
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Član 20 .
Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno upravljanje pa su organi Društva :
•
•
Direktor ( jedan Direktor )
Skupština Društva
Član 21.
Za Direktora Društva imenuje se :
•
MIROSLAV TATIĆ iz Bečeja, ulica Rade Stanišića br. 6, JMBG 0710962830037
broj lične karte 002641065/11 izdate od strane Ministarstva unutrašnjih poslova
Republike Srbije PU za Bečej sa neograničenim ovlašćenjima za zastupanje u
unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju i prometu .
Direktor zastupa Društvo
u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju sa
neograničenim ovlašćenjima , u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine
Društva .
Delokrug poslova Direktora je sledeći :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
organizuje i vodi poslovanje Društva ;
organizuje i stara se da Društvo zakonito posluje ;
utvrđivanje predloga poslovnog plana ;
sazivanje sednica Skupštine i utvrđivanje predloga dnevnog reda ;
obaveštenje članova Društva o poslovanju ;
odlučuje o službenim putovanjima svih lica u Društvu ;
zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima ili lice koje on za to
ovlasti;
odlučuju o pravima i obavezama zaposlenih u Društvu ;
priprema predloge odluka Skupštine i stara se o sprovođenju istih , stara se i
odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja ; .
Član 22 .
Direktor vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine i
obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine Društva imajući u vidu da je
upravljanje Društvom organizovano kao jednodomno upravljanje .
Član 23 .
Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva .
Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva .
Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine Društva , u
koju svaki član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva , kao i da bez
odlaganja obavesti svakog člana Društva koji ima udeo koji predstavlja najmanje 10%
osnovnog kapitala o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje ili
poslovanje Društva .
Član 24 .
Skupština Društva odlučuje o :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
donosi izmene osnivačkog akta ;
usvaja finansijske izveštaje , kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili
predmet revizije ;
nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora imajući u vidu da je upravljanje
Društvom jednodomno ;
odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva , kao i o svakoj emisiji
hartija od vrednosti ;
odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka , uključujući i određivanje
dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima
Društva ;
imenuje i razrešava Direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za
utvrđivanje te naknade ;
imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ;
odlučuje o pokretanju postupka likvidacije , kao i o podnošenju predloga za
pokretanje stečajnog postupka od strane Društva ;
imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje
likvidacionog upravnika ;
odlučuje o sticanju sopstvenih udela Društva ;
odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata ;
odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva ;
odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja , odnosno neunošenja
upisanog uloga ;
odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva ;
odlučuje o povlačenju i poništenju udela ;
daje prokuru ;
odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u
sporu sa prokuristom , kao i u sporu sa Direktorom Društva ;
odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u
sporu protiv člana Društva ;
odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme ;
daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes člana Društva ,
Direktora , prokuriste , likvidacionog upravnika i zastupnika Društva ;
daje saglasnost na sticanje, prodaju , davanje u zakup , zalaganje ili drugo
raspolaganje imovinom velike vrednosti ;
donosi poslovnik o svom radu ;
vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Direktora
u skladu sa ovim osnivačkim aktom i zakonom ; .
Član 25 .
Redovna sednica Skupštine Društva održava se najkasnije u roku od 6 meseci nakon
završetka poslovne godine .
Član 26 .
Sednice Skupštine koje se održavaju između redovnih sednica Skupština su vanredne .
Redovne sednice Skupštine Društva saziva Direktor .
Vanredne sednica Skupštine saziva Direktor :
•
•
na osnovu svoje odluke ;
po zahtevu članova koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva ; .
Ako Direktor ne sazove sednicu Skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz
stava 3 ovog člana , tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana
prijema zahteva , podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu Skupštine u roku od
osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice Skupštine .
Član 27 .
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva
.
Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma , ponovo se saziva sa
istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada
je sednica trebalo da bude održana ( ponovljena sednica ) .
Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova
Društva .
Član 28 .
Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa
po određenom pitanju , osim ako je zakonom ili ovim osnivačkim aktom za pojedina pitanja
određen veći broj glasova .
Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova Društva
o:
• povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ;
• statusnim promenama i promenama pravne forme Društva ;
• donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje
stečaja ;
• raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka ;
• sticanju sopstvenih udela Društva ;
• sticanju i raspolaganjem imovinom velike vrednosti Društva ; .
PRESTANAK DRUŠTVA
Član 29 .
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu :
•
•
•
sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom ;
sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ;
statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva ; .
IZMENA OSNIVAČKOG AKTA
Član 30 .
Ovaj Osnivački akt stupa na snagu i primenjivaće se prema trećim licima danom donošenja
.
Osnivački akt Društva menja se odlukom Skupštine u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim
aktom .
Odluku iz stava 2 ovog člana potpisuju članovi Društva koji su za nju glasali , a ta odluka
ne overava se u skladu sa zakonom .
Izmene osnivačkog akta , kao i prečišćeni tekstovi tih dokumenata nakon svake takve
izmene registruju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih
subjekata .
Član 31 .
Odluka o izmenama osnivačkog akta kojom se umanjuju prava nekog člana Društva može
biti doneta samo uz saglasnost tog člana, a naročito u slučaju :
•
•
•
•
•
•
ukidanja ili ograničavanja prava prečeg upisa ili prava preče kupovine udela ;
izmene većine potrebne za odlučivanje u Skupštini ;
uvođenja ili povećanja obaveze dodatnih uplata ;
izmene pravila o povlačenju i poništenju udela ;
izmene pravila o isključenju člana Društva ;
izmene pravila o imenovanju Direktora , kao i članova nadzornog odbora ako je
upravljanje društvom dvodomno , kojim se menjaju prava člana društva na
predlaganje određenog broja tih lica ; .
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 32 .
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim osnivačkim aktom primenjivaće se odgovarajuće
odredbe Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i
99/2011 ) .
Donošenjem Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta privrednog društva
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD iz Novog Sada ulica Bulevar
Oslobođenja broj 127 matični broj 08011923 PIB 101644229 , i usvajanjem Odluke o
osnivanju privrednog društva AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS d.o.o. NOVI SAD u
prečišćenom tekstu koja predstavlja osnivački akt Društva prestaju da važe sve odredbe
dosadašnjeg osnivačkog akta Društva .
Tačka 9.
Imajući u vidu da je po prethodnoj tački dnevnog reda usvojen novi osnivački akt skupština je sa
33.225 glasova Za, bez glasova protiv i bez uzdržanih jednoglasno donela sledeću
ODLUKU
Danom usvajanja Osnivačkog akta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS d.o.o. stavlja
se van snage Statut AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD i Ugovor o organizovanju
akcionarskog
društva koji predstavlja osnivački
akt
AGROVOJVODINAKOMERCSERVIS AD
Tačka 10.
Nakon kraće diskusije skupština je sa 33.225 glasova Za, bez glasova protiv i uzdržanih
jednoglasno donela sledeću
ODLUKU
Za revizora finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za
2013.godinu bira se Revizorska kuća ''PAN AUDIT'' d.o.o. Pančevo
Оverači zapisnika:
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Ljubomir Koprivica
Zdravko Pavićević
_______________________
Miroslav Tatić
_______________________
Zapisničar:
Željko Alavanja
_______________________
________________________________
Download

PDF dokument - www . komercservis. co . rs