U skladu sa odredabama člana čl. 12. i čl.139-244. Zakona o privrednim društvima
("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - dalje: Zakon, KOPEX MIN-LIV a.d., kao
jedini osnivač i član, dana 03.04.2012. godine, donosi
O D L U K U
o
osnivanju privrednog društva
„KOPEX MIN USLUGE“ d.o.o. Niš
(OSNIVAČKI AKT)
I OSNOVNI PODACI
Član 1
Ovom odlukom koja predstavlja i ima pravnu snagu osnivačkog akta osnivač
privrednog društva „KOPEX MIN-USLUGE“ d.o.o. Niš u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima, osniva
ograničenom odgovornošću.
privredno društvo u formi
društva sa
Član 2
Poslovno ime: privredno društvo „KOPEX MIN -USLUGE“ d.o.o. Niš, Bulevar 12
Februar br. bb (dalje: Društvo).
Skraćeno poslovno ime Društva je: „ KOPEX MIN- USLUGE“ d.o.o. Niš
Član 3
Sedište Društva je u Nišu, ul. Bulevar 12 Februar br. bb
Član 4
Društvo ima i sledeću adresu za prijem elektronske pošte: [email protected]
Član 5
Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se
ureñuje registracija privrednih subjekata.
Član 6
Društvo je osnovano na neodreñeno vreme.
Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.
Član 7
KOPEX MIN-LIV a.d. je jedini vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.
II DELATNOSTI DRUŠTVA
Član 8
Član drištva u funkciji skupštine svojom odlukom utvrđuje obavljanje drugih delatnosti.
Pretežna delatnost društva je: 6920 Računovdstveni,knjigovodstveni i revizorski
poslovi,poresko poslovanje.
Pored navedene pretežne delatnosti, Društvo obavlja i ostale zakonom dozvoljene
delatnosti za koje nisu potrebna posebna ovlašćenja i dozvole.
6201 Računarsko programske delatnosti
6311Obrada podstaka,hosting i sl
6312 Veb portal
6910 Pravni poslovi
6920 Računovodstveni,knjigovodstveni i revizorski poslovi,poresko poslovanje
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada
8122 Usluge ostalog čišćenja zgrade i opreme
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje,pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
Društvo se može baviti i uslugama i poslovima u spoljnotrgovinskom prometu, u
skladu sa pozitivnim propisima. Odluku o promeni, proširenju ili specificiranju
delatnosti Društva donosi član Društva, u skladu sa poslovnom politikom Društva i
Zakonom
III IZNOS OSNOVNOG KAPITALA
Član 9
Član KOPEX MIN -LIV AD, koji je vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva,
do upisa ovog Društva u registar privrednih subjekata, upisaće i uplatiti osnovni
novčani kapital od 2.000,00 Eura .
IV IMOVINA I DODATNI ULOZI
Član 10
Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva.
Član 11
Član Društva može doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.
Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.
V DOBIT I GUBITAK DRUŠTVA
Raspodela dobiti
Član 12.
Nerasporeñena dobit utvrñena u usvojenim finansijskim izveštajima (u daljem tekstu:
Dobit) rasporeñuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine na
kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit rasporeñuje.
Ako deo dobiti ostane nerasporeñen, odluka o raspodeli te dobiti može se doneti na
vanrednoj sednici skupštine.
Član 13.
Dobit se obavezno rasporeñuje na osnovu odluke Skupštine Društva.
Član 14.
Dobit se rasporeñuje za:
- dividende imaocima udela u iznosu koji utvrdi skupština
- ostale namene po odluci skupštine.
Deo dobiti, odnosno dobit može ostati nerasporeñena.
Član 15.
Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju Skupština Društva na
prvoj redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je
iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:
- nerasporeñenih dobiti ranijih godina, i
- rezervi koje, u skladu sa ovim ugovorom, mogu služiti za tu namenu.
Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može
ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, a Skupština može doneti odluku o smanjenju
osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.
VI POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
Član 16
Osnovni kapital povećava se:
1)
2)
3)
4)
5)
novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;
pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.
Član 17
Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.
Član 18
Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod
zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.
VII STICANJE SVOJSTVA ČLANA I EVIDENCIJA O ADRESAMA ČLANOVA
Član 19
Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa
zakonom o registraciji privrednih subjekata.
Član 20
Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od
suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu
za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju
adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija
podataka o članovima društva).
Lica iz stava 1. dužna su da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te
adrese, obaveste Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana
nastupanja promene.
VIII PRENOS UDELA
Član 21
Prenos udela je slobodan.
Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kog lica niti neka druga
ograničenja
IX ISPLATE ČLANU
Član 22
Društvo može vršiti isplate svom članu u bilo koje vreme ako to plaćanje nije suprotno
odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja.
X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Član 23
Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomo.
Član 24
Društvo ima direktora,Nadzorni odbor i Skupštinu.
Direktor i članovi Nadzornog odbora imenuju se osnivačkim aktom.
XI DELOKRUG SKUPŠTINE
Član 25
Jedini član, ili lice ovlašćeno pismenim putem od strane člana, vrši u Društvu
ovlašćenja Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.
Poslove koji po Zakonu spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva.
Član 26
Član društva u funkciji skupštine:
1. donosi izmene osnivačkog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji
bili predmet revizije;
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj
emisiji hartija od vrednosti;
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i odreñivanje
dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima
Društva;
6. imenuje i razrešava direktora i utvrñuje naknadu za njegov rad odnosno načela
za utvrñivanje te naknade;
7. imenuje revizora i utvrñuje naknadu za njegov rad;
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za
pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje
likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih
uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
13. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno
neunošenja upisanog uloga;
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
16. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u
sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u
sporu protiv člana Društva;
18. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
19. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa
članom 66. Zakona;
20. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo
raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
21. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i
osnivačkim aktom.
Član 27
Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.
Član 28
Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest
meseci od završetka poslovne godine.
Član 29
Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to odreñeno
Zakonom.
Član 30
Sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor ili član Društva, s tim da se sednica
skupštine može održati i bez sazivanja ukoliko joj prisustvuje član Društva.
Član 31
Mesto održavanja sednice skupštine je sedište Društva (to može biti i neko drugo
mesto).
Član 32
Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu
člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra
dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.
Poziv za sednicu dostavlja se članu Društva najkasnije osam dana pre dana
održavanja sednice skupštine.
Sadržina poziva za sednicu kao i pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red
odreñeni su Zakonom.
Član 33
Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti odreñeno lice da u njegovo ime
učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa
(punomoćje za glasanje).
Član 34
Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ureñuje
overe potpisa.
Član 35
Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini
Društva.
Ukoliko sednica nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa
istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana a najkasnije 30 dana od dana
kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).
Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova na
skupštini Društva, ako osnivačkim aktom nije odreñen veći broj glasova.
Član 36
Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.
Član 37
Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova o sledećim
pitanjima:
1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje
stečaja;
4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
5) sticanju sopstvenih udela društva.
Član 38
Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju
tih uplata.
Član 39
Skupština odlučuje jednoglasno o obavezi članova Društva na dodatne uplate i o
vraćanju istih
Član 40
Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i
vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu
da meñusobno istovremeno komuniciraju.
Član 41
Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja
kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.
Član 42
Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom
glasa po tom pitanju.
Član 43
Glasanje na sednici Skupštine Društva je javno.
Član 44
Član Društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:
1) njegovom oslobañanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2) njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika
društva za zastupanje u tim slučajevima;
4) odobravanju poslova izmeñu njega i društva u skladu sa Zakonom.
Član 45
Direktor Društva dužan je da prisustvuje sednicama skupštine Društva ako ga
blagovremeno pozove član Društva.
Član 46.
XII NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor ima 3 člana
Prilikom osnivanja društva prvi predsednik i članovi nadzornog odbora mogu se
imenovati osnivačkim aktom.
Nadzorni odbor ima tri člana koji se biraju na mandat od 4 godine.
Za članove nadzornog odbora imenuju se:
1.Maksimović Dragoljub,JMBG 3105956734417,adresa .Vizantijski Bulevar 130/4
2.Arkadiusz Sniezko,br.pasoša 3400017,Republika Poljska.
3.Đukić Nataša,JMBG 3101969735042.adresa,Dragiše Cvetkovića br.71
Za predsednika odbora dirktora imenuje se:
Arkadiusz Sniezko,br.pasoša 3400017,Republika Poljska
Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Član 47
Nakanda za rad članova nadzornog odbora utvrñuje se u visini 50% prosečne zarade
u Republici Srbiji, a u slučaju pozitivnog poslovanja i ostvarivanja dobiti može se
odrediti u visini prosečne zarade u Republici Srbiji.
Predsednik nadzornog odbora ostvaruje naknadu u visini prosečne zarade u Republici
Srbiji.
Članovi nadzornog odbora ostvaruju naknadu u visini 50% prosečne zarade u
Republici Srbiji.
Član 48
Predsednika i članove nadzornog odbora bira skupština.
Predsednik i članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o
registraciji.
Član 49.
Delokrug nadzornog odbora:
1.odreñuje poslovnu strategiju društva
2.bira i razrešava direktora i utvrñuje naknadu za njegov rad,odnosno načela za
utvrñivanje te naknade
3.nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora
4.vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva
5.vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva
6.ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima
7.daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finasijskih izveštaja
8.predlaže skupštini izbor revizora i naknadu za njegov rad
9.kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima
10.odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u
sporu sa direktorima
11.vrši i druge poslove odreñeme osnivačkim aktom i odlukom skupštine.
12.daje predhodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:
-sticanje,otuñenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugom
pravnom licu
-sticanje,otuñenje i opterećenje nepokretnosti ukoliko to ne spada u redovno
poslovanje društva
-uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova,davanje jemstva,garancije i
obezbeñenja za obaveze trećih lica
13.odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa direktora u
skladui sa članom 66 Zakona.
Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na direktora društva.
Član 50
Nadzorni odbor je dužan da jednom godišnje podnese skupštini u pismenoj formi
izveštaj o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom direktora.
Na ostala pitanja koja se odnose na podneošenje izveštaja o poslovanju društva i
godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju shodno se primenjuju odredbe člana
442.ovog zakona koje se odnose na nadzorni odbor akcionarskog društva.
Član 51
Sednice nnadzornog odbora održavaju se jednom mesečno .
Sednice, po pravilu,saziva predsednik nadzornog odbora društva, a po potrebi sednicu
može sazvati svaki član nadzornog odbora.
Kvorum za održavanje sednice čini obična većina svih članova nadzornog odbora.
Sve odluke nadzorni odbor donosi običnom većinom članova koji prisustvuju sednici
nadzornog odbora.Izuzetno za davanje saglasnosti iz člana 48. tačka12.ovog akta
odluka se donosi običnom većinom svih članova nadzornog odbora.
Izuzetno,ukoliko je za donošenje neke odluke glasalo 50%članova,glas predsednika
nadzornog odbora računa se duplo.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže ureñuje način njegovog
rada i odlučivanja.
Član 52.
Na ostala pitanja rada i odlučivanja nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovom
odlukom i poslovnikom o radu nadzornog odbora ,primenjivaće se neposredno
zakonske odredbe.
XIII
DIREKTOR
Član 53.
Društvo ima jednog direktora.
Direktora imenjuje nadzorni odbor,ako je upravljanje društva dvodomo.Nadzorni
odbor može razrešiti direktora,pri čemu nije dužan da navede razloge razrešenja.
Prilikom osnivanja društva,direktor se može imenovati osnivačkim aktom.
Ako u odluci o imenovanju nije drukčije odreñeno, mandat direktora počinje teći
danom donošenja odluke o imenovanju.
Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciju
Član 54.
Za direktora društva imenuje se: Sanja Milošević,iz
br.10,JMBG:2703981735089,l.k.br.000696868 izdata od PU Niš.
Niša,ulica
Jovana
Skerlića
Društvo u unutrašnjem i spoljntrgovinskom prometu zastupa direktor Društva,sa neograničenim
ovlašćenjima.
S direktoom se zaključuje Ugovor o radu u skladu sa propisima o radu.Naknada za rad direktora
utvrđuje se tim ugovorom.
Član 55.
Delokrug direktora:
-zastupa društvo u granicama svojih ovlašćenja
-vodi poslove društva u skaldu sa Zakonom.
XIV POSLOVNA TAJNA
Član 56
Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu,
kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat,
niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem
mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim
merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
Član 57
Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora
Društva odreñen kao poslovna tajna.
Član 58
Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao
i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su
dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od 5 godina
od prestanka tog svojstva.
XV IZMENE OSNIVAČKOG AKTA
Član 59
Izmene osnivačkog akta donosi član u pismenoj formi i overom kod nadležnog organa.
XVI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 60
Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviñenim ovim
Zakonom.
Član 61
Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjivaće se odrebe Zakona.
Član 62
Ova odluka sastavljena je u četri istovetna primerka,od kojih se jedan dostavlja u
postupku registracije ,dva za člana Društva, jedan za sud radi overe.
Član 63
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
_____________________________
Sanela Zdravković
JMBG:0307981735046
Broj lične karte:000601161 PU Niš
Adresa:Branka Krsmanovića br.15/32
Download

O D L U K U o osnivanju privrednog društva „KOPEX MIN