7454 - WYT
Vestník č. 87/2014 - 06.05.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
IČO: 00160563
17. novembra 1296 , 022 01 Čadca
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana,17. novembra 1296, 022 01 Čadca
Kontaktná osoba: Ľubica Serafínová
Telefón: +421 414322330
Fax: +421 414321183
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.gymcadca.eu
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
IČO: 46708031
Borova 3295/36 , 010 07 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Borova 3295/36, 01007 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Mobil: +421 905867168
Telefón: +421 415003564
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných
miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Dodanie elektrickej energie do 5 odberných miest v objektoch verejného obstarávateľa.
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka dohodnutého množstva silovej elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite
garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre prenos elektriny, distribúciu elektriny a
poskytovanie systémových služieb do odberného miesta odberateľa a ďalej záväzok dodávateľa prevziať za odberateľa
zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 09310000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Ročná potreba:
Z toho:
NN: 27 666 kWh
NT: 24 052 kWh
VT: 104 113 kWh
Spolu: 155 831 kWh
1/7
II.2.2.
II.3.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 70 450,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2/7
2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní :
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
3. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
4. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
5 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená
pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní plynie
odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
7. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
odseku spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
8. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov nasledovne:
a) uchádzač, ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov do 30. 06. 2013 v listinnej podobe
musí preukázať, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, ak tieto údaje potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač preukázať tým, že
predloží v ponuke doklady alebo predloží čestné vyhlásenie vo vzťahu k predmetným dokladom, resp. doplní do
zoznamu podnikateľov doklady prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom
webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g) príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
c) uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov, ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme
elektronického odpisu od 01. 07. 2013 nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
10. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §
138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 100 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti predloženie
dokladov podľa § 26 ods. 2 tohto zákona.
Podmienky účasti podľa § 26 môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o
verejnom obstarávaní tak, aby z nich bolo možné posúdiť požadované podmienky účasti, pričom doklady, preukazujúce
3/7
III.1.2.
splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Finančné a ekonomické
postavenie uchádzač preukáže:
1. Čestným vyhlásením uchádzača s uvedením banky/bánk, kde má uchádzač vedené účty
Čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu.
2. Vyjadrením banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač vedené účty, že uchádzač:
- je schopný si plniť svoje finančné záväzky,
- nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky verejného obstarávateľa, aby uchádzač preukázal
finančnú spoľahlivosť takým spôsobom, že zmluva bude uzatvorená len s uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach
spôsobilý k riadnej a uspokojivej realizácii zmluvy počas celého obdobia jej plnenia.
Uchádzač musí v ponuke predložiť požadované informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je
požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť
takúto zákazku.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
III.1.3.
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia môže uchádzač preukázať čestným
vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby z nich bolo možné posúdiť
požadované podmienky účasti, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia stavebných prác
nasledovnými dokladmi:
1. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah na základe
ktorého boli dodané,
Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
4/7
predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2011, 2012 a 2013), doplnený potvrdeniami o
kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov
Dodávkami tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa
rozumejú dodávky silovej elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami
prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb do
odberného miesta odberateľa
Uchádzač v zozname uvedie všetky dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2011, 2012 a 2013), priloží k ním referencie
a čestné vyhlásenie, že predložil všetky referencie za dané obdobie.
Do zoznamu musí byť zahrnuté aspoň dve zmluvy z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky,
kde bolo vyfakturovaných viac ako 20 000 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme
mimo uvedeného obdobia rokov 2011, 2012 a 2013, ak preukáže, že v uvedenom období plnil zmluvné povinnosti z tejto
zmluvy v požadovanom finančnom objeme.
Zoznam zmlúv musí obsahovať tieto požadované údaje:
- obchodné meno a adresa odberateľa,
- potvrdenie, že príslušný subjekt realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,
- typ zmluvy, dátum jej uzavretia a účinnosť zmluvy,
- predmet zmluvy,
- vyfakturovanú čiastku bez DPH,
- informáciu, kedy bola zmluva ukončená, resp. je v realizácii,
- charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia),
-informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako uchádzač sám alebo ako člen skupiny,
- zmluvná cena bez DPH,
- fakturovaná čiastka bez DPH,
- v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,
- informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú fakturoval v požadovaných rokoch bez DPH a
rozpis na jednotlivé roky bez DPH,
- termín dodania zmluvný termín a skutočný termín,
- dôvod prípadného rozdielu termínov,
- meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby odberateľa, telefónne číslo, kde je
možné si tieto údaje overiť, odtlačok pečiatky odberateľa,
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností pre riadne plnenia predmetu zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde
k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa
tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať čestným
vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby z nich bolo možné posúdiť
požadované podmienky účasti, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
5/7
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
24/04/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.05.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.05.2014 09:00
Miesto : Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana,17. novembra 1296, 022 01 Čadca, zasadačka I. poschodie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti
ponúk "Ostatné" uvedené vo výzve ne predkladanie ponúk bude neverejné.Otváranie častí ponúk, označených ako
"Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Na otváraní časti ponúk označených ako "Kritériá" sa môže zúčastniť
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom, aby ho na otváraní časti ponuky zastupovala. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti.
Splnomocnený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Verejný obstarávateľ poskytne prístup k súťažným podkladom ich zverejnením vo svojom profile zriadenom na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
2. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením " SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ!"
heslom súťaže ELEKTRINA v lehote na predkladanie ponúk na adresu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana,17.
novembra 1296, 022 01 Čadca. V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa uvedie obchodné meno a sídlo
vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov.
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom
Ostatné. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení a súčasne v elektronickej podobe na
pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia
podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
3. Pri osobnom doručení na adresu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená
uchádzačom bola riadne skompletizovaná a zviazaná , bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby
tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená
prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je
zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača.
4. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené inak.
5. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná uchádzač a uvedie ho do zoznamu
dodávok. Prepočet v prípade inej meny vykoná uchádzač kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný
finančný údaj vykazuje.
6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.09.2014.
7. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
6/7
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v
zozname dodávok bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
9. Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy v súlade s ustanovením § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. K jej uzavretiu bude písomne vyzvaný.
10. Požadovaný termín dodania predmetu zákazky je 30. 06. 2016.
11. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého
člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny
dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej
fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
12. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako
dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti
sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť spôsob výpočtu
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny. Týmto nie sú
dotknuté ustanovenia zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a
iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné
oznámenia podľa zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
13. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR. Všetky ceny uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť v aj
elektronickej forme v xls. formáte alebo ekvivalent na dve desatinné miesta.
14. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že za včas doručenú požiadavku vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v
písomnej forme najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie súťažných
podkladov alebo výzvy na predkladanie ponúk zverejní verejný obstarávateľ na svojom profile zriadenom na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
15. Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač
preukázal:
a) Uzavretú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy,
b) Uzavretú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a s
identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej uzavretia.
c) Platné povolenie na podnikanie v energetike podľa zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov, nariadení vlády a súvisiacej legislatívy o splnení podmienok a registrácii pre dodávky elektriny a súvisiacich
služieb, resp. ekvivalentný doklad.
d) Rozhodnutie o pridelení EIC kódu.
VI.3.
16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle vysokých
ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v
prípade, ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný
obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
Dátum odoslania tejto výzvy
03.05.2014
7/7
Download

podlimitné zákazky - Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana