Všeobecné obchodné podmienky
pre zmluvu na dodávku elektriny a súvisiacich sieťových služieb pre koncových
odberateľov
Článok I.
Preambula
Spoločnosť Duslo a.s. so sídlom Administratívna budova, ev.č. 1236, 92703 Šaľa, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vloţka č. 10393/T, IČO: 35 826 487, drţiteľ
povolenia na podnikanie v elektroenergetike č. 2006E 0211 vydanej Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „Dodávateľ“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) pre
zmluvu o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie
elektriny a súvisiacich sieťových sluţieb pre koncových odberateľov (ďalej len „Zmluva“) podľa § 273
Obchodného zákonníka SR v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona o energetike č.
656/2004 Z.z.(ďalej len „Zákon“), nariadením vlády č. 317/2007 Z.z. a súvisiacimi právnymi predpismi.
Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto VOP dopĺňajú zmluvný vzťah zaloţený medzi Dodávateľom a koncovým odberateľom
elektriny alebo obchodníkom elektriny (ďalej len „Odberateľ“) na základe Zmluvy a sú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
2. Odberateľ prehlasuje, ţe je vlastníkom v Zmluve uvedených odberných miest pripojených z
distribučnej sústavy.
3. Prevádzkovateľom distribučnej sústavy je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu
elektriny na časti vymedzeného územia a je určená v Zmluve.
4. Dodávateľ prehlasuje, ţe podniká na základe licencie na predaj elektriny č. 2006E 0211 vydanej
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Článok III.
Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie, plánovanie a vyhodnocovanie dodávok elektriny
1. Dodávateľ sa zaväzuje:
- dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa podľa technickej špecifikácie uvedenej
v Zmluve,
- prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi
odchýlok,
- zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) pre Odberateľa
distribúciu elektriny a súvisiace sluţby
2. Odberným miestom (ďalej len „OM“) je odberné elektrické zariadenie Odberateľa, vrátane
meracích transformátorov, na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny
a ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením. Súvislým pozemkom sa rozumie aj
pozemok, ktorý je prerušený verejnou komunikáciou, ak je splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
3. Odberateľ sa zaväzuje:
- zaplatiť za dodávku elektriny dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých
v Zmluve,
- zaplatiť za distribučné sluţby cenu podľa cenníka PDS platného v čase dodávky podľa
platobných podmienok dohodnutých v Zmluve.
4. Odberateľ prehlasuje, ţe nebude mať po dobu účinnosti Zmluvy iného/iných zmluvných
dodávateľov elektriny do OM špecifikovaných v Zmluve. Porušenie tohto záväzku je povaţované
za podstatné porušenie povinnosti odberateľa.
5. Dodávateľ dodá elektrinu v mnoţstve odvodenom od spotreby odberateľa v odbernom mieste za
kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola Zmluva uzavretá. Uvedené
mnoţstvo je moţné zmeniť v súlade s týmito VOP alebo v súlade s podmienkami Zmluvy.
6. Odberateľ, ktorého OM je pripojené do sústavy na napäťovej úrovni vn a vvn sa zaväzuje
najneskôr do siedmeho dňa mesiaca predchádzajúceho zmene rezervovanej kapacity, objednať si
rezervovanú kapacitu (v kW) na obdobie 1, 3, alebo 12 mesiacov, pokiaľ sa zmluvné strany
7.
8.
9.
10.
11.
12.
nedohodnú inak. Objednávky s uvedením EIC kódu odberného miesta, adresy a obdobia
objednávanej rezervovanej kapacity Odberateľ doručí na e-mailovú adresu: [email protected] .
V prípade včasného nedoručenia novej objednávky platí, ţe odberateľ vykonal objednávku
rezervovanej kapacity, ktorá je totoţná s rezervovanou kapacitou v predchádzajúcom období.
V prípade mimoriadnych zmien v predpokladanej hodinovej dodávke elektriny o viac ako 20%, je
Odberateľ povinný Dodávateľa o tejto skutočnosti informovať bezodkladne.
Za elektrinu dodanú podľa Zmluvy je povaţovaná elektrina, ktorá prešla meracím zariadením
v OM v mnoţstve podľa údajov, ktoré Dodávateľovi poskytol PDS na základe rámcovej
distribučnej zmluvy. Definovanie náhradných hodnôt pri poruchách merania sa riadi
prevádzkovým poriadkom PDS.
V prípade prekročenia rezervovanej kapacity Dodávateľ vyúčtuje Odberateľovi náklady súvisiace
s prekročením v súlade s platným cenníkom PDS. Podmienky prípadnej zmeny rezervovanej
kapacity nemajú vplyv na objem a podmienky dodávky silovej elektriny dohodnuté podľa Zmluvy.
Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri špecifikácii technických podmienok, potrebných
pre priradenie distribúcie elektriny dodávanej podľa tejto Zmluvy k jednotlivým OM, do ktorých sú
poskytované distribučné sluţby na základe rámcovej distribučnej zmluvy, uzatvorenej medzi
Dodávateľom a PDS.
Za riadny technický stav odberného zariadenia a jeho prevádzkovanie v súlade s Prevádzkovým
poriadkom PDS ako aj dodrţiavanie bezpečnosti technických zariadení zodpovedá Odberateľ.
Odberateľ je okrem dohodnutej ceny elektriny povinný dodávateľovi zaplatiť aj všetky náklady
vynakladané Dodávateľom na zaplatenie spotrebnej dane z elektriny podľa zákona č. 609/2007
Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Pri zálohovej platbe za dodané
mnoţstvo elektriny povaţuje predpokladané mnoţstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa
zálohová platba vzťahuje.
Článok IV.
Meranie a vyhodnotenie dodávok elektriny
1. Montáţ, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ prostredníctvom
miestne príslušného PDS po splnení stanovených technických podmienok pre meranie elektriny.
Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS
v zmysle Zákona.
2. Elektrina sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii). V prípade
poruchy určeného meradla alebo fakturácie s nesprávnou konštantou Dodávateľ upraví fakturačné
hodnoty podľa údajov PDS a vydaných postupov pre stanovenie náhradných hodnôt PDS
uverejnených na stránke PDS.
3. Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky závady na určenom meradle vrátene porušenia
zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, bezodkladne hlási
Dodávateľovi.
4. Pri pochybnostiach o správnosti údajov meradla môţe Odberateľ písomne poţiadať Dodávateľa
o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie
meradla. Ak sa na meradle nezistila chyba, náklady spojené s jeho preskúšaním hradí Odberateľ.
5. Meranie elektriny a odpočty určeného meradla, vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov
merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny vykonáva PDS.
Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS.
6. Odberateľ sa zaväzuje umoţniť prístup PDS k odbernému energetickému zariadeniu a určenému
meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Odberateľ, ktorého OM je pripojené na napäťovú úroveň vn a u ktorého je odber elektriny meraný
na sekundárnej strane transformátora, a transformátor je jeho vlastníctvom, overí funkčnosť
kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a výsledky merania oznámi
Dodávateľovi písomne:
- keď ide o nové OM najneskôr do 10 dní po pripojení
- pri výmene transformátora najneskôr do 10 dní po výmene
- ak o to Dodávateľ poţiada, najmenej však jedenkrát za 12 mesiacov.
Pokiaľ odberateľ takéto hlásenie nepredloţí, povaţuje sa transformátor za nevykompenzovaný
a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami podľa príslušného rozhodnutia ÚRSO.
Dodávateľ má potom právo pripočítať k nameranej jalovej spotrebe jalové transformačné straty
v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO.
8. Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych predpisov –
a to §14 Zákona a vyhlášky MH SR č. 459/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe
pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze
a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.
Článok V.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a Distribučných služieb
1. PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch
stanovených v §24 ods.1 písm. e) Zákona a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového poriadku
PDS. Zmluvné strany sa dohodli, ţe počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia dodávky nie je
Dodávateľ povinný Odberateľovi dodávať elektrinu, pričom v týchto prípadoch nemajú Dodávateľ
a Odberateľ voči sebe nároky na náhradu skutočnej škody alebo ušlého zisku. V prípade, ţe
skutočná škoda alebo ušlý zisk vznikli zavinením PDS, je Odberateľ oprávnený svoj nárok na
náhradu vzniknutej škody uplatniť voči PDS, ktorý za vzniknutú škodu zodpovedá.
2. PDS o plánovanom obmedzení alebo prerušení Distribučných sluţieb informuje Dodávateľa
a Odberateľa v súlade so Zákonom.
3. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny a distribučných sluţieb do OM
Odberateľa a za tým účelom vo vlastnom mene poţiadať PDS o obmedzenie alebo prerušenie
distribučných sluţieb, ak Odberateľ v zmysle §39 ods.1 písm. a) body 2. a 3. Zákona odoberá
elektrinu v rozpore so Zmluvou. Za odber v rozpore so zmluvou sa povaţuje aj prípad, keď
Odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti podľa Zmluvy, a ak si Odberateľ nesplnil
dohodnutú povinnosť ani po doručení písomnej upomienky Odberateľovi. Dodávateľ v takom
prípade nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody ani ušlý zisk Odberateľa. Dodávka elektriny
a distribučné sluţby budú opätovne obnovené po tom, ako Odberateľ preukázateľne v plnom
rozsahu zaplatí dlţnú pohľadávku vrátane jej príslušenstva, s ktorou je v omeškaní. Náklady
súvisiace s opätovným pripojením odberného miesta v zmysle platného cenníka PDS vyúčtuje
Dodávateľ Odberateľovi, v cene stanovenej PDS.
4. V prípade technických porúch distribučných sluţieb (prerušenie dodávky, nedodrţanie parametrov
siete, chyby merania a pod.) pri dodávke elektriny sa odberateľ v súlade s prevádzkovým
poriadkom PDS obráti so ţiadosťou o nápravu na PDS. Informácie o kontaktných miestach pre
hlásenie porúch sú uvedené na webovej stránke PDS. O poruchách informuje Odberateľ e-mailom
aj Dodávateľa na adrese [email protected] V informácii okrem identifikačných údajov o OM (EIC
kód) uvedie charakteristiku poruchy, čas jej nahlásenia PDS a čas odstránenia poruchy.
Článok VI.
Reklamácie
1. Prípadná chyba pri fakturácii musí byť medzi zmluvnými stranami vzájomne vysporiadaná. Ak
Odberateľ zistí chybu vo faktúre za spotrebu elektriny, bez zbytočného odkladu doručí
Dodávateľovi písomnú reklamáciu s uvedením reklamovaných skutočností a s priloţením
podkladov potrebných pre prešetrenie reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie ako aj
v prípade zistenia chyby priamo dodávateľom, Dodávateľ bezodkladne vystaví opravnú faktúru.
2. Odberateľ má právo písomne reklamovať aj iné vady, ku ktorým došlo pri realizácii Zmluvy.
3. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote 30
dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyţaduje súčinnosť tretej strany,
môţe Dodávateľ predĺţiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších 30 dní.
4. V prípade neopodstatnenej reklamácie má Dodávateľ právo vyúčtovať Odberateľovi oprávnene
vynaloţené náklady súvisiace s jej prešetrením a zákonný úrok z omeškania aţ do doby
uhradenia faktúry za spotrebu elektriny.
Článok VII.
Platobné podmienky a fakturácia
1. Dodávka elektriny a Distribučné sluţby sú v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH“) povaţované za opakované dodanie tovaru
a sluţby. Faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku elektriny a distribučné sluţby. Dňom
uskutočnenia zdaniteľného plnenia je posledný deň fakturačného obdobia.
2. K uvádzaným cenám sa pri fakturácii pripočíta daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v súlade
s platným zákonom o DPH v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia
3. Dohodnutá cena elektriny bude vyúčtovaná spolu so spotrebnou daňou podľa zákona č. 609/2007
Z.z. a príslušných právnych predpisov, okrem prípadu, ak Odberateľ preukáţe Dodávateľovi, ţe je
oprávneným odberateľom elektriny oslobodenej od dane na základe povolenia na oslobodenú
elektrinu s výnimkou dodania elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti.
4. Pre Odberateľov s dohodnutým ročným odpočtom Dodávateľ vystavuje zálohové faktúry za
opakované dodanie tovaru a sluţieb na základe odhadu alebo objednaného mnoţstva, a to
spravidla jedenásťkrát v roku, s 12-tou vyúčtovacou faktúrou za celý rok so zohľadnením záloh
uhradených v priebehu kalendárneho roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Pre Odberateľov s dohodnutým mesačným odpočtom sú zálohové faktúry vyhotovené v termínoch
dohodnutých v zmluve, pričom vyúčtovacia faktúra sa spravidla vzťahuje na mesačné obdobie,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, Odberateľ je povinný uhrádzať preddavky za dodávku
elektriny a distribučné sluţby spravidla vo výške 80% predpokladaného objemu mesačnej
spotreby elektriny.
7. Úhrady preddavkov sa uskutočňujú bezhotovostným platobným stykom na účet Dodávateľa, ktorý
je uvedený v Zmluve. Vo vyúčtovacích faktúrach za spotrebu elektriny sa zohľadnia dovtedy
vyhotovené faktúry za opakované dodanie tovaru a sluţieb.
8. Splatnosť zálohových faktúr je spravidla do 14 dní od vystavenia kaţdej zálohovej faktúry.
Splatnosť vyúčtovacích faktúr je spravidla do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po
skončení dohodnutého odpočtového obdobia. Dodávateľ všetky faktúry odošle spravidla 14 dní
pred termínom splatnosti faktúry.
9. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet Dodávateľa uvedený v Zmluve.
10. Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti o viac ako 14 dní, je Dodávateľ oprávnený
odberateľovi zaslať písomnú upomienku na zaplatenie. Náklady spojené zaslaním upomienky vo
výške 2,- EUR Odberateľ zaplatí Dodávateľovi v tom fakturačnom období, v ktorom bola táto
upomienka zaslaná.
11. Dodávateľ má v prípade omeškania odberateľa so zaplatením faktúry nárok na úroky z omeškania
vo výške 0,03% z dlţnej sumy za kaţdý deň omeškania Odberateľa.
12. V prípade, ţe Odberateľ ani do 14 dní po doručení upomienky neuhradí faktúru v plnej výške,
dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy, ktoré je dôvodom na prerušenie dodávky elektriny
a distribučných sluţieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený na základe tejto
skutočnosti poţiadať PDS o odpojenie OM Odberateľa od distribučnej siete s tým, ţe Odberateľ
nemá právo na náhradu škody (skutočnej škody a ušlého zisku) tým vzniknutej, o tejto skutočnosti
bude Odberateľ bezodkladne písomne informovaný.
Článok VIII.
Náhrada škody
1. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť/povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
a spôsobí tým škodu druhej strane, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu
preukázateľne spôsobenej škody, okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo
prerušením dodávky elektriny a distribučných sluţieb v súlade so Zákonom alebo v súlade
s uzavretou zmluvou alebo týmito VOP.
2. Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpečená
cez cudzie zariadenie a nedodanie elektriny je spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na
tomto zariadení. Dodávateľ tieţ nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním elektriny, ktoré
vznikli pri zabezpečovaní povinností
vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle
ustanovenia §15 Zákona.
3. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok IX.
Ukončenie a zánik zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom ceny podľa zmluvy platia (sú záväzné) od
dohodnutého dňa dodávky do konca kalendárneho roka, v ktorom k začiatku dodávky došlo,
pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Dodávateľ podľa vývoja cien v SR a ich odsúhlasení Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví Odberateľovi oznámi ceny pre nasledujúci kalendárny rok najneskôr 2 mesiace pred
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ukončením platnosti v zmluve dohodnutej ceny tak, aby Odberateľ mohol v zákonom stanovených
termínoch vyuţiť svoje právo na zmenu dodávateľa elektriny na ďalšie obdobie.
Pred uplynutím doby, na ktorú si Dodávateľ a Odberateľ záväzne potvrdili ceny dodávky silovej
elektriny (spravidla kalendárny rok), moţno zmluvu ukončiť len na základe písomnej dohody alebo
iným spôsobom výslovne dohodnutým zmluvnými stranami v uzavretej Zmluve.
Kaţdá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak
a) došlo k podstatnému porušeniu Zmluvy
b) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
c) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom
dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie
konkurzného konania, alebo
d) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
e) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie
Za podstatné porušenie Zmluvy sa povaţuje najmä:
- omeškanie odberateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti, ak faktúru neuhradí ani
v dodatočnej lehote určenej Dodávateľom
- neoprávnený odber elektriny v zmysle Zákona
- ak Dodávateľ nezabezpečí Odberateľovi dohodnutú dodávku elektriny a Distribučné sluţby
v súlade s podmienkami Zmluvy
V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Dodávateľa alebo Odberateľa je Dodávateľ oprávnený
ukončiť dodávku elektriny a distribučné sluţby ku dňu zániku Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným v 1. deň mesiaca nasledujúceho od doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy zaslaného druhej zmluvnej strane
doporučene.Oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa v prípade neprevzatia zásielky povaţuje za
dosručené v 7. Deň úloţnej lehoty na pošte, alebo v deň odmietnutia prevzatia zásielky.
V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne uspokojiť všetky vzájomné
pohľadávky a záväzky vzniknuté z uzavretej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné.
Odstúpenie od Zmluvy, alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie
nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody a ostatných
ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení
Zmluvy.
V prípade zmeny technických podmienok odberu elektriny na strane Odberateľa, alebo zmeny
akýchkoľvek skutočností obsiahnutých v zmluve, oznámi Odberateľ nové skutočnosti
Dodávateľovi poštou alebo e-mailom na adresu tak, aby bolo moţné zmeniť zmluvu a v prípade
potreby aj dosiahnuť realizáciu takýchto zmien u príslušného PDS.
Článok X.
Vyššia moc
1. Ţiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedať za nesplnenie ktoréhokoľvek zo svojich
zmluvných záväzkov podľa Zmluvy v dôsledku udalostí vyplývajúcich výlučne z udalostí majúcich
charakter vyššej moci. Pre účely Zmluvy za vyššiu moc povaţujú zmluvné strany takú mimoriadnu
a neodvratnú udalosť, ktorá nie je závislá na vôli zmluvných strán, tieto ju nemôţu nijak ovplyvniť
či predvídať, nezahrňuje chybu alebo nedbalosť, a ktorej príslušná zmluvná strana nemohla pri
vynaloţení všetkej obvyklej starostlivosti sama zabrániť. Za takúto udalosť moţno povaţovať
napr. vojnu, teroristické akcie, blokádu, sabotáţ, poţiar veľkého rozsahu, ţivelnú pohromu,
rozhodnutie štátnych orgánov, zmeny právnych predpisov, stavy núdze podľa §14 Zákona a pod.
Vyššou mocou ako liberačným dôvodom na strane Dodávateľa sú i vyššie uvedené udalosti či
okolnosti, ktoré bránia výrobcovi v úplnom či čiastočnom plnení záväzku dodať dodávateľovi
elektrinu, ktorá je predmetom tejto Zmluvy.
2. O vzniku situácie v dôsledku vyššej moci a jej bliţších okolnostiach upovedomí zmluvná strana
odvolávajúca sa na vyššiu moc bezodkladne druhú stranu elektronickou poštou alebo faxom,
najneskôr do 5 dní od tohto zistenia. Správa musí byť bezodkladne potvrdená doporučeným
listom. Rovnakým spôsobom bude druhá zmluvná strana informovaná o skončení situácie vyššej
moci a pokiaľ bude o to poţiadaná, predloţí dôveryhodný dôkaz o existencii tejto skutočnosti.
Zmluvná strana stráca právo na uplatnenie dôsledkov vyššej moci, pokiaľ bez zbytočného odkladu
potom, čo zistila alebo mala zistiť, ţe došlo k prípadu vyššej moci neupovedomila o tom druhú
stranu.
3. V prípade, ţe vyššia moc trvá dlhšie ako 2 mesiace odo dňa jej zistenia , je ktorákoľvek zmluvná
strana oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné, podpísané oprávneným
zástupcom/zástupcami odstupujúcej strany a doručené druhej zmluvnej strane.
Článok XI.
Ochrana dôverných informácií a obchodného alebo iného tajomstva
Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe pri realizácii Zmluvy a jej dodatkov budú chrániť a utajovať pred
tretími osobami dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo (ďalej len „dôverné
informácie“). Za dôverné informácie sa pre účely Zmluvy povaţujú také informácie a skutočnosti, ktoré
nie sú všeobecne a verejne známe a ktoré svojím zverejnením môţu spôsobiť škodlivý následok pre
ktorúkoľvek zmluvnú stranu alebo ktoré niektorá zo zmluvných strán ako dôverné označila. Dôverné
informácie môţu byť poskytnuté tretím osobám len s písomným súhlasom dotknutej zmluvnej strany,
ak sa nejedná o prípad, kedy je zmluvná strana povinná tak urobiť zo zákona či iného všeobecne
záväzného právneho predpisu. Dotknutá zmluvná strana taký súhlas bez zbytočného odkladu vydá,
ak je to nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy alebo jej dodatkov a tretia osoba poskytne dostatočné
garancie, ţe nedôjde k vyzradeniu dôverných informácií. Za tretie osoby, podľa tohto ustanovenia, nie
sú povaţovaní určení pracovníci zmluvných strán oprávnení ku styku s dôvernými informáciami vo
väzbe na Zmluvu. Povinnosť ochrany podľa tohto článku sa nevzťahuje na podnikateľské zoskupenia
kaţdej zo zmluvných strán v zmysle Obchodného zákonníka SR v platnom znení.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1. Odberateľ prehlasuje, ţe sú mu známe Pravidlá prevádzkovania distribučnej sústavy platné ku
dňu podpisu tejto zmluvy, ktoré sú technickým predpisom vydaným územne príslušným
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle ust. § 22 ods. 2 písm. zf) Zákona.
2. Obe zmluvné strany akceptujú, ţe pri plnení Zmluvy a vo všetkých veciach neupravených
Zmluvou budú postupovať podľa platnej legislatívy, najmä podľa Zákona č.656/2004 Z.z.,
nariadenia vlády č. 317/2007 Z.z.., Pravidiel prevádzkovania distribučných sústav a zákona
č.513/1991 Zb.. v znení neskorších predpisov.
3. Pokiaľ by akýkoľvek záväzok (povinnosť) podľa Zmluvy bol alebo by sa stal neplatným alebo
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných záväzkov
(povinností) podľa Zmluvy; zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takýto neplatný alebo
nevymáhateľný záväzok (povinnosť) novým, platným a vymáhateľným záväzkom (povinnosťou),
ktorého predmet bude najvhodnejšie zodpovedať predmetu a účelu pôvodného záväzku
(povinnosti) a to najneskôr do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; pokiaľ by Zmluva
neobsahovala nejaké ustanovenia, ktoré by boli inak pre vymedzenie práv a povinností
odôvodnené, zmluvné strany sa zaväzujú takéto ustanovenia do Zmluvy doplniť; ostatné
ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.
4. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Obidve zmluvné strany sa dohodli, ţe
spory o výklad a plnenia Zmluvy budú riešiť najskôr vzájomným jednaním a dohodou, a to na
úrovni jednania štatutárnych zástupcov zmluvných strán. Ak nedôjdu zmluvné strany ani touto
cestou k zmierovaciemu riešeniu, môţe ktorákoľvek zmluvná strana podať návrh na začatie
konania príslušnému súdu.
5. Zmluva môţe byť menená a doplnená iba postupne číslovanými písomnými dodatkami
podpísanými k tomu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorého kaţdá strana obdrţí po 2
vyhotoveniach.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom skutočného začatia poskytovania Distribučných sluţieb a dodávky elektriny.
8. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich vydania a sú záväzné pre všetkých Odberateľov, ktorý
uzavreli s Dodávateľom Zmluvu o dodávke elektriny so zabezpečením distribúcie elektriny
a súvisiacich sieťových sluţieb pre koncových odberateľov.
9. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, a to najmä v nadväznosti na zmeny Predpisov
Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
a zmien príslušných právnych predpisov. Zmeny a doplnky VOP budú vykonané formou
zverejnenia na internetovej stránke Dodávateľa www.duslo.sk minimálne 30 (tridsať) dní pred
nadobudnutím ich platnosti.
10. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a platia aţ do odvolania, resp. zmeny vykonanej
spôsobom uvedeným v bode 9 tohto článku
11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01..2010.
Download

Všeobecné obchodné podmienky