Podmienky použitia darčekovej karty Aupark Bratislava
I. Informácie podľa § 31 v spojení s § 80 slovenského zákona o platobných službách
(ďalej len ako „ZPS“) a §§ 4 a 5 slovenského zákona o ochrane spotrebiteľa pri
finančných službách na diaľku (ďalej len ako „ZFSD“) ohľadom nedobíjacích
a prenosných predplatených kariet (darčekových kariet) pre obchodné centrum
Aupark Shopping Center Bratislava:
Tieto informácie sú poskytnuté v obchodných podmienkach uvedených nižšie. Budú vám
poskytnuté najmä informácie o používaní predplatených kariet (§§ II.4., II.5., II.7., II.8.),
poplatkoch a výmenných kurzoch (§§ II.7., II.8., II.9., II.12., II.14., II.16.), blokovaní (§ II.10.),
zodpovednosti držiteľa karty (§ II.9.), trvaní zmluvy o karte (§ II.14.). Okrem toho by sme vás
radi informovali o nasledujúcich skutočnostiach:
•
PayLife:
-
-
PayLife Bank GmbH (PayLife),
so sídlom: Marxergasse 1B, A-1030 Viedeň, Rakúsko,
e-mail: [email protected],
zapísaná v registri spoločností registrového súdu Viedeň, príslušného
registrového súdu pod registračným číslom spoločnosti FN 54531v,
PayLife je regulovaná banková inštitúcia v súlade s § 1 ods. 1
Bankwesengesetz, rakúskeho zákona o bankách. Príslušným orgánom dohľadu
je Finanzmarktaufsicht (FMA), rakúsky úrad pre finančný trh, Praterstrasse 23,
A-1020 Viedeň, Rakúsko (http://www.fma.gv.at),
PayLife je členom bankovej sekcie Wirtschaftskammer Österreich, rakúskej
federálnej obchodnej komory, A-1040 Viedeň, Wiedner Hauptstrasse 63
(http://www.wko.at),
PayLife poskytuje platobné služby na základe licencie vydanej
Finanzmarktaufsicht (FMA), rakúskym úradom pre finančný trh.
•
PayLife poskytuje nasledujúce platobné služby:
Služba MasterCard je celosvetovo používaný platobný systém a systém na výber
hotovosti umožňujúci bezhotovostné platby v obchodoch a spoločnostiach
poskytujúcich služby, napríklad predplatenou kartou.
•
Pri distribúcii darčekových kariet koná spoločnosť AUPARK a.s., so sídlom
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2371/B, IČO: 35 781 939, v mene PayLife.
•
Vaša inštrukcia (t. j. váš podpis na doklade o úhrade u obchodníka) robí váš platobný
príkaz neodvolateľným. Spracovanie vášho platobného príkazu je vykonané medzi
vaším predajcom (obchodníkom) a jeho poskytovateľom platobných služieb.
•
Sumy, ktoré ste zadali na úhradu, budú stiahnuté z kreditu nachádzajúceho sa na
vašej predplatenej karte po tom, ako poskytovateľ platobných služieb predajcu
(obchodníka) predloží váš platobný príkaz. Poplatky budú taktiež stiahnuté z kreditu
nachádzajúceho sa na predplatenej karte.
•
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak vo všeobecných obchodných podmienkach,
komunikácia medzi vami a nami bude prebiehať v písomnej forme. V rámci tejto
komunikácie budeme spravidla trvať na tlačenej forme. Ak budete súhlasiť, budeme
s vami komunikovať tiež prostredníctvom iných trvalých pamäťových médií (napríklad
e-mailom). V rozsahu, v akom to bolo dohodnuté, môžu byť na komunikáciu s nami
použité aj iné formy komunikácie, ako napríklad telefón alebo fax. V takýchto
prípadoch predpokladáme, že máte potrebné technické vybavenie.
•
Komunikácia medzi vami a nami bude prebiehať v anglickom alebo nemeckom
jazyku. Jazykom zmluvy je angličtina. Slovenské právo bude rozhodné aj v pre
predzmluvné vzťahy.
•
Bude nám potešením poskytnúť vám na požiadanie vyhotovenie tohto informačného
dokumentu a všeobecných obchodných podmienok (t. j. informácie špecifikované v §
31 ods. 5 a § 80 ods. 4 ZPS) kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu.
•
V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa spracovania platieb vašou predplatenou
kartou nám bude potešením prediskutovať ich s vami. Na tento účel bude náš
personál k dispozícii na telefónnom čísle +43/1/717 01 – klapka 0. Ak vám
nenavrhneme riešenie okamžite počas nášho telefonického rozhovoru, poskytneme
vám riešenie následne prostredníctvom telefónnu alebo e-mailovej adresy, ktoré nám
poskytnete. Môžete nám taktiež poslať e-mail na adresu: [email protected]
Odpovieme vám na vašu e-mailovú adresu. Pokiaľ nebudete súhlasiť s nami
navrhovaným riešením, máte právo podať sťažnosť na Gemeinsame
Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft, Spoločný zmierovací výbor
rakúskeho bankového sektora, ktorý sa nachádza vo Viedni A-1045, Wiedner
Hauptstrasse 63 (ďalej len ako „Zmierovací výbor“), alebo na súd. Príslušným
miestom riešenia sporov podľa kompetentných zákonných ustanovení bude Viedeň,
Innere Stadt (Viedeň, prvý obvod). Pokiaľ sa rozhodnete podať sťažnosť
Zmierovaciemu výboru, budete viazaný nálezom Zmierovacieho výboru, iba ak
Zmierovaciemu výboru a nám doručíte písomné oznámenie o vašom súhlase
s nálezom v lehote štyroch týždňov po doručení zmierovacieho nálezu. Môžete sa
taktiež obrátiť na Finanzmarktaufsicht (Úrad pre finančný trh), Praterstrasse 23, A1020 Viedeň alebo na Slovenskú národnú banku, Imricha Karvaša 1, 831 25
Bratislava.
•
Právo na odstúpenie od zmluvy o karte podľa § 5 ZFSD: V súlade s § 5 ZFSD máte
právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o karte pred uplynutím 14 dní (dátum
odoslania). Lehota na odstúpenie začína plynúť dňom uzatvorenia zmluvy o karte,
pričom za deň uzatvorenia zmluvy o karte sa považuje deň, keď vám PayLife
odovzdal predplatenú kartu. Pokiaľ chcete využiť svoje právo na odstúpenie od
zmluvy o karte podľa § 5 ZFSD, máte povinnosť doručiť výslovné vyhlásenie
o odstúpení do PayLife Bank GmbH, Marxergasse 1B, A-1030 Viedeň. Pokiaľ svoje
právo na odstúpenie od zmluvy o karte nevyužijete v 14-dňovej lehote odo dňa
uzatvorenia zmluvy o karte, vami uzatvorená zmluva o karte vyprší na konci obdobia
platnosti uvedeného na predplatenej karte. Okrem toho by sme radi upozornili na
skutočnosť, že v súlade s § 6 ods.1 ZFSD bude potrebný váš výslovný súhlas na to,
aby bolo možné začať s plnením zmluvy o karte už počas lehoty na odstúpenie.
V takom prípade budeme oprávnení požadovať od vás dohodnuté poplatky, ako aj
náhradu nákladov za služby, ktoré vám poskytneme pred uplynutím lehoty na
odstúpenie, v prípade, že využijete právo na odstúpenie, na ktoré ste oprávnený
v súlade s § 5 ZFSD.
II.
Všeobecné obchodné podmienky pre nedobíjacie prenosné predplatené karty
(darčekové karty)
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú právny vzťah medzi
držiteľom nedobíjacej prenosnej darčekovej karty pre obchodné centrum Aupark Shopping
Center Bratislava (ďalej len ako „predplatená karta“) a PayLife Bank GmbH (ďalej len ako
„PayLife“).
§1
Definície
1.1.
Predplatená karta (tiež: darčeková karta):
Platobná karta vydaná spoločnosťou PayLife na vykonávanie platieb len do výšky
kreditu, ktorý bol predtým na kartu nabitý (§ 8). Platby sa vykonávajú predložením
predplatenej karty a poskytnutím podpisu držiteľa karty.
1.2.
Zákaznícke kontrolné číslo:
Zákaznícke kontrolné číslo bude poskytnuté držiteľovi karty písomne a slúži na účel
jeho identifikácie pri používaní služieb predplatenej karty ponúkaných spoločnosťou
PayLife na internete (napr. otázka ohľadom kreditu na predplatenej karte). Pomocou
zákazníckeho kontrolného čísla nie je možné disponovať kreditom nachádzajúcim sa
na predplatenej karte.
1.3.
Držiteľ karty:
Osoby, ktoré získali predplatenú kartu od spoločnosti PayLife alebo na ktoré bola
predplatená karta prevedená v súlade s § 5 tejto zmluvy.
1.4.
Služba MasterCard:
Služba MasterCard je celosvetovo používaný systém platieb a výberov hotovosti
umožňujúci bezhotovostné platby v obchodoch a spoločnostiach poskytujúcich služby
(ďalej len ako „obchodníci“), napríklad pomocou predplatenej karty.
1.5.
Platobné terminály:
Sú dátové terminály umiestnené u obchodníkov, ako aj osobné dátové terminály
(všetky ďalej spolu ďalej len ako „POS terminál“).
§2
Uzatvorenie Zmluvy o karte
Zmluva o karte sa považuje sa uzatvorenú odovzdaním predplatenej karty držiteľovi karty (§
35 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Držiteľ karty je povinný predplatenú kartu bezodkladne
podpísať na podpisovom poli poskytnutom na tento účel.
§3
Platnosť predplatenej karty
3.1.
Na predplatenej karte je uvedený mesiac a rok uplynutia platnosti. Karta bude platná
do konca mesiaca uvedeného na predplatenej karte.
3.2.
Po uplynutí doby platnosti predplatenej karty držiteľ karty nebude viac oprávnený
používať predplatenú kartu v súlade s § 4. Držiteľ karty však bude mať možnosť
spätnej výmeny kreditu nachádzajúceho sa na karte v súlade s § 8.2.
§4
Možnosti používania predplatenej karty
4.1.
Držiteľ karty je oprávnený:
4.1.1. Vykonávať bezhotovostné platby za tovar a služby, poskytované obchodníkmi na
platobných termináloch označených logom MasterCard, prostredníctvom predplatenej
karty a poskytnutím jeho/jej podpisu, a to až do výšky sumy nachádzajúcej sa na
karte. Poskytnutím jeho/jej podpisu dáva držiteľ karty spoločnosti PayLife
neodvolateľný príkaz zaplatiť fakturovanú sumu príslušnému obchodníkovi, a to až do
výšky sumy nachádzajúcej sa na karte. PayLife prijíma takýto príkaz už teraz.
4.1.2. Vykonávať platby prostredníctvom predaja na diaľku v súlade s príslušnými predpismi
a technickými inštaláciami.
4.2.
PayLife nemá žiadny vplyv na jednotlivých obchodníkov prijímajúcich alebo
neprijímajúcich predplatenú kartu. V jednotlivých prípadoch môže dôjsť
k neúspešným transakciám v dôsledku technických závad.
4.3.
PayLife bude zodpovedný za škody, ktoré utrpí držiteľ karty, pretože jeho/jej
predplatená karta nebola akceptovaná v dôsledku technických závad, za
predpokladu, že tieto závady boli spôsobené vinou spoločnosti PayLife.
4.4.
Predplatená karta sa používa anonymne. To je dôvod, prečo spoločnosť PayLife nie
je schopná predložiť dôkaz autorizácie spracovania jednotlivej platby. Z toho dôvodu
sa považuje za dohodnuté v súlade s § 29 ZPS, že § 10 (dôkaz o autorizácii), ako aj
§§ 11 a 12 ods. 1 a 2 (zodpovednosť za spracovanie neautorizovanej platby) ZPS sa
neaplikujú. PayLife preto nebude zodpovedať za stratu, odcudzenie, zneužitie alebo
akékoľvek iné použitie predplatenej karty alebo údajov karty, ktoré neboli
autorizované držiteľom karty.
4.5.
PayLife nebude poskytovať žiadne iné služby ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve
o karte.
§5
Prenesenie predplatenej karty
5.1.
Držiteľ karty bude oprávnený previesť predplatenú kartu na tretiu osobu, ktorá
dosiahla vek 18 rokov. Prenesenie predplatenej karty na osoby, ktoré nedosiahli vek
18 rokov, je podmienené súhlasom zákonného zástupcu. V rámci prenosu karty na
tretiu osobu je držiteľ karty povinný právne účinným spôsobom zabezpečiť, aby tretia
osoba dodržiavala všetky práva a povinnosti, ktoré má držiteľ karty podľa tejto zmluvy
o karte. Podpísané predplatené karty nie je možné previesť.
5.2.
Po prenesení predplatenej karty držiteľ karty poskytne tretej strane taktiež zákaznícke
kontrolné číslo.
§6
Spory medzi držiteľom karty a obchodníkom
6.1.
Držiteľ karty bude riešiť spory týkajúce sa hlavného obchodu (napríklad týkajúce sa
fakturovanej sumy alebo chýb) jedine priamo s obchodníkom. PayLife nenesie žiadnu
zodpovednosť vyplývajúcu z hlavného obchodu existujúceho medzi držiteľom karty
a obchodníkom.
6.2.
Držiteľ karty dostane informáciu o jednotlivých platbách od obchodníka. PayLife
nebude držiteľovi karty oznamovať prípadné odmietnutie platby, keďže odmietnutie
platby je evidentné okamžite.
§ 7 Informácia o výške zostatku kreditu na predplatenej karte a oznamovacie
povinnosti
7.1.
Držiteľ karty sa môže informovať o výške zostatku kreditu a/alebo o údajoch
o transakciách jeho/jej predplatenej karty kedykoľvek po predložení jeho/jej čísla karty
a jeho/jej zákazníckeho kontrolného čísla na webstránke Aupark Shopping Center na
www.aupark-bratislava.sk.
7.2.
PayLife je taktiež oprávnená inštalovať ďalšie systémy na získavanie informácií
o výške zostatku kreditu a/alebo údajov o transakciách. Takéto systémy na
získavanie informácií budú oznámené buď na internetovej stránke uvedenej v § 7.1.,
alebo budú sprístupnené držiteľovi karty inou vhodnou formou.
7.3.
Poplatok za získanie informácie o výške zostatku kreditu a/alebo údajoch
o transakciách, ako je uvedené v § 7.1. a § 7.2., je stanovený v § 16.2.
7.4.
Držiteľovi karty sa odporúča skontrolovať jeho/jej výšku zostatku kreditu po každej
transakcii, aby si overil, či takáto výška zostatku kreditu zodpovedá vykonaným
transakciám, a uložil dáta požadované pri tomto procese. Akékoľvek sťažnosti musia
byť podané spoločnosti PayLife písomnou formou poskytnutím všetkých údajov
o transakcii bezodkladne, nie však neskôr ako 42 dní po tom, ako bola transakcia
vykonaná. Porušenie uvedenej oznamovacej povinnosti môže viesť k zníženiu
nárokov voči spoločnosti PayLife. V každom prípade sa nároky držiteľa karty voči
spoločnosti PayLife premlčia po jednom roku, pokiaľ právna úprava nestanovuje
kratšiu premlčaciu lehotu.
7.5.
Považuje sa za dohodnuté, že §§ 38 a 39 ZPS sa neaplikujú a že spoločnosť PayLife
nie je povinná poskytovať informácie podľa §§ 40 a 41 ZPS.
§8
Nabíjanie a spätná výmena
8.1.
Predplatená karta môže byť nabitá raz, a to sumou najmenej 10 EUR až do
maximálnej sumy 150 EUR.
8.2.
Kredit vložený na predplatenej karte je možné vymeniť späť v spoločnosti PayLife
počas obdobia platnosti. PayLife prevedie vloženú sumu na účet vedený v bankovej
inštitúcii v rámci eurozóny, ktorý jej oznámi držiteľ karty. Ostávajúci kredit nebude
vyplatený, ak nepostačuje ani na úhradu nákladov, ako je uvedené v § 16.3. týchto
VOP.
8.3.
Vložená suma nebude nijakým spôsobom úročená.
§9
Povinnosti a zodpovednosť držiteľa karty
9.1.
Pri používaní karty musí držiteľ karty dodržiavať podmienky stanovené pre jej
vydávanie a používanie v rozsahu, v akom sú uvedené v týchto VOP. Bezodkladne
po prevzatí karty je držiteľ karty povinný zabezpečiť všetky primerané opatrenia na
ochranu karty pred neautorizovaným prístupom.
9.2.
V rámci tohto sa držiteľ karty zaväzuje najmä udržiavať kartu v bezpečnej úschove.
Za nebezpečnú úschovu sa považuje najmä:
•
•
uskladnenie predplatnej karty takým spôsobom, že tretie strany sa jej môžu
zmocniť neoprávneným spôsobom a bez veľkého úsilia;
použitie predplatenej karty alebo údajov o karte s iným cieľom, ako sú platobné
transakcie.
Pri používaní údajov o karte je potrebné zabezpečiť, aby tieto nemohli byť sledované
tretími osobami.
9.3.
Upozornenie: Predplatená karta sa používa rovnako ako hotovosť. Aj neoprávnená
tretia osoba (napr. zlodej) je schopná vykonávať úhrady predplatenou kartou, ktorú
našla alebo ukradla, bez toho, aby musela prekonať ďalšie bezpečnostné
mechanizmy. To je dôvod, prečo je potrebné uchovávať predplatenú kartu rovnako
bezpečne ako hotovosť. V prípade straty, odcudzenia, zneužitia alebo iného použitia
predplatenej karty alebo údajov o karte bez Vašej autorizácie nebude možné
preplatenú kartu zablokovať alebo predísť jej ďalšiemu použitiu. Spoločnosť PayLife
nie je preto v pozícii, aby prevzala zodpovednosť za zneužitie karty (pozri § 4.4.).
§ 10
Žiadna blokácia
Keďže predplatená karta je anonymným produktom, nie je možné ju zablokovať alebo
zabrániť jej ďalšiemu používaniu, napríklad po tom, ako bola držiteľom karty stratená. Z toho
dôvodu sa považuje za dohodnuté, že §§ 12 ods. 3 a 4, ako aj §§ 26 písm. b) a 27 ods. 1
písm. c) a (d) ZPS sa v súvislosti s blokáciou, oznámením a zodpovednosťou po takomto
oznámení nepoužijú.
§ 11 Náhradná karta
Pokiaľ sa predplatená karta stane nepoužiteľnou pre platobné transakcie, spoločnosť PayLife
vydá náhradnú kartu držiteľovi karty na základe jeho žiadosti a zároveň výška zostatku
kreditu na karte, ktorá sa stala nepoužiteľnou, bude prevedená na náhradnú kartu.
§ 12
Cudzia mena
12.1. PayLife vyrovná transakcie vykonané predplatenou kartou v mene EUR. Faktúry
splatné obchodníkovi, ktoré sú vykonané v cudzej mene, budú prepočítané na eurá
výmenným kurzom vypočítaným spoločnosťou PayLife, ktorý je možné získať na
webovej stránke spoločnosti PayLife www.prepaid-karten.at. PayLife zabezpečí, aby
vypočítaný výmenný kurz bol rovnaký alebo výhodnejší pre držiteľa karty v porovnaní
s výmenným kurzom podľa § 16.5. nižšie pre tú istú menu a ten istý deň. Ak nie je
k dispozícii žiadny porovnateľný výmenný kurz pre ten istý deň, základom na výpočet
bude kurz platný pre priamo predchádzajúci kalendárny deň.
12.2. Za vykonanie transakcií v cudzej mene bude spoločnosť PayLife oprávnená účtovať
manipulačný poplatok uvedený v § 16.4. nižšie.
§ 13
Premlčacia lehota
Nárok na spätné vyplatenie zostatku kreditu na predplatenej karte sa v každom prípade
premlčí po jednom roku odo dňa, keď uplynie doba platnosti predplatenej karty.
§ 14
Trvanie Zmluvy
14.1. Tento zmluvný vzťah je uzatvorený na určitý čas. Ukončí sa uplynutím obdobia
platnosti uvedeného na predplatenej karte (§ 3.1.).
14.2. Držiteľ karty môže vypovedať túto zmluvu o karte pred uplynutím obdobia platnosti
uvedeného na predplatenej karte (§ 3.1.) formou písomného oznámenia s (1)
jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po
doručení písomného oznámenia spoločnosti PayLife.
14.3. Pokiaľ je na predplatenej karte stále k dispozícii kredit aj po skončení platnosti tejto
zmluvy o karte, držiteľ karty je oprávnený požadovať spätné vyplatenie takéhoto
kreditu poskytnutím čísla účtu vedeného v bankovej inštitúcii v eurozóne. Zostávajúci
kredit nebude vyplatený, ak nepostačuje ani na úhradu nákladov spätného vyplatenia,
ako je uvedené v § 16.3. nižšie.
§ 15
Všeobecné ustanovenia
15.1. V prípade, že ustanovenia tejto zmluvy o karte sú alebo sa stanú právne neúčinnými
počas trvania tejto zmluvy o karte, nebude to mať vplyv na právnu účinnosť ostatných
ustanovení. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť právne neúčinné
ustanovenie (ustanovenie, ktoré sa stalo právne neúčinným) ustanovením, ktoré je
právne účinné a zodpovedá ekonomickému dosahu nahradeného ustanovenia
v maximálne možnom a právne prípustnom rozsahu.
15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom bude slovenské právo, s výnimkou
noriem určujúcich rozhodné právo podľa medzinárodného práva súkromného a podľa
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
§ 16
Poplatky
Za používanie predplatenej karty budú účtované nasledujúce poplatky:
16.1. Vydanie predplatenej karty: bez poplatku.
16.2. Spätné vyplatenie zostávajúceho kreditu: 5 EUR, za predpokladu, že ide o účet
vedený v slovenskej bankovej inštitúcii, inak je potrebné poskytnúť BIC a IBAN
zahraničnej bankovej inštitúcie. V prípade, že BIC a IBAN nebude poskytnutý, bude
potrebné uhradiť dodatočné náklady oznámené bankovými inštitúciami.
16.3. Poplatok za spätné vyplatenie zostávajúceho kreditu sa uplatní, iba ak (i) spätné
vyplatenie je požadované predo dňom ukončenia tejto zmluvy o karte, (ii) držiteľ karty
vypovie túto zmluvu o karte pred dohodnutým dátumom platnosti stanoveným v §
14.1. alebo (iii) spätné vyplatenie sa požaduje viac ako jeden rok po skončení tejto
zmluvy o karte.
16.4. Manipulačný poplatok v zmysle § 12.2.: 1,5 % zo sumy transakcie.
16.5. Porovnateľný výmenný kurz v zmysle § 12: Predaj/cudzia mena (UniCredit Bank
Austria AG).
16.6. Náklady na používanie diaľkových spôsobov komunikácie znáša držiteľ karty.
§ 17
Dodatočné upozornenia
17.1. Niektoré miesta predaja, za ktorých služby sa platí prostredníctvom predplatenej
karty, môžu účtovať za svoje služby dodatočné poplatky. Vo väčšine krajín EÚ je to
zakázané, a teda je to mimo kontroly spoločnosti PayLife. Z toho dôvodu sa odporúča
vyžiadať si informácie o akýchkoľvek dodatočne účtovaných poplatkoch v predstihu.
17.2. Niektorí obchodníci budú akceptovať kartu na platobné účely, len ak držiteľ karty
poskytne zároveň aj preukaz totožnosti (napríklad občiansky preukaz s fotografiou).
Z toho dôvodu spoločnosť PayLife odporúča držiteľom kariet, aby mali pri sebe vždy
okrem karty aj oficiálny preukaz totožnosti s fotografiou. PayLife taktiež odporúča
držiteľom kariet zobrať so sebou aj iné platobné prostriedky okrem karty.
17.3. Niektoré prevádzky v obchodnom centre Aupark Shopping Center Bratislava (napr.
banky) nebudú karty vzhľadom na povahu svojich služieb akceptovať.
§ 18
Dátum platnosti
18.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. augusta 2012.
Adresa:
Aupark Bratislava
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
www.aupark-bratislava.sk
Download

Všeobecné podmienky použitia