Anketa aneb i Váš názor je důležitý !
Dovolujeme si Vás požádat o chvilku k pozornému přečtení následujících otázek naší malé ankety a k zaškrtnutí Vaší volby. Vaše názory jsou pro nás
velice důležité a všechny odpovědi využijeme ke zkvalitnění naší další činnosti pro Vás a další práci v obci. Vyplnění samotné ankety či napsání
připomínek je anonymní, není nutné psát jméno a adresu. V případě, že se chcete zúčastnit luštitelské soutěže je jméno a adresu nutné napsat. Tento
lístek je možné zaslat naskenovaný elektronicky na redakční e-mail [email protected] případně přímo využít označené odpovědní schránky
Plzeňské aliance Křimice umístěné na provozovně sběrny SUDA - kovový odpad na Prvomájové ulici č. 22/31
Uvítali byste ( především maminky s dětmi ) pravidelné burzy s dětským zbožím ?
NE
ANO
Chcete se aktivně zapojit na tvorbě akcí ?
INFORMAČNÍHO
PORTÁLU
WWW
KRIMICE.INFO
NE
Byli byste pro společný masopust s občany Radčic ?
Jméno
ANO
TIŠTĚNÁ
A ROZŠÍŘENÁ
VERZE
ANO
Č Í S L O
UVNITŘ
ČÍSLA SE
DOČTETE:
Výběrové řízení
Divadlo Jezírko
Volební program
Návrat MP
Soutěže
Pohádková stezka
Podporují nás
Rockový bál
Náš sport
Naši kandidáti
Naši kandidáti
Jak vydělávat na
cizím
Trestní oznámení
Plán akcí spolků
a organizací
Úspěchy politika
Pro chvíle volna
Křížovka
Anketa
R O Č N Í K
Dnes jste obdrželi další číslo časopisu Křimice.info, které se zabývá hlavně nastávající
událostí a to jsou volby do zastupitelstva obce
Křimice. Pro mnohé občany jsou volby věcí,
2
které jdou mimo ně. Prostě je nezajímá, kdo a za
koho tam na úřadě sedí, co dělá a jak se chová.
3
Protože nemuseli řešit
žádné problémy. Druzí
naopak již řešili různé
4
problémy a narazili na
šimla úředníka, či na
neochotu zastupitelů. I
5
tito občané nechodí
k volbám, protože si řeknou, že stejně vyhraje
6
ten původní starosta, nic
se nezmění a pak si někde u piva zalamentují.
7
Další občané jsou voliči, kteří se dělí na příznivce, nebo odpůrce. Tito lidé mají již předem jas8
no daleko před volbami. Jsou spokojeni se starým vedením, nebo naopak nejsou a chtějí změnu. A pak jsou zde noví sousedé, kteří ještě pořádně nikoho neznají a chtěli by volit, protože je
9
to jejich občanské právo. Nejen těmto občanům,
v tomto předvolebním čísle, bychom chtěli představit naše kandidáty Plzeňské aliance Křimice,
ale i trochu poukázat na neduhy vedení obce, na
10 které upozorňujeme již několik let.
A tak vážení spoluobčané, pojďme volit
a využít možnost něco změnit !
TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN DÍKY OCHOTĚ
A NASAZENÍ ČLENŮ
PLZEŇSKÉ ALIANCE — KŘIMICE
Dnes přinášíme již soutěžní křížovku, jejíž tajenkou je opět legendární výrok známého britského politika a filozofa 18. století
Edmunda Burkeho, který je aktuální prakticky v každé době.
Tajenka : „ Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo...“
1
Předvolební slovo
Adresa
Tři vylosovaní výherci obdrží tělové mléko GARNIER od parfumerie Lady Korál.
KŘIMICE.INFO
NE
Zde můžete napsat svoje připomínky a návrhy týkající se života v obci či návrhy co byste
přivítali v dalších číslech zpravodaje, případně znění tajenky z křížovky na této straně
Křížovka pro volnou chvíli
v
I
Ř Í J E N
2 0 1 4
A Patrioti, to jsou též křimičtí občané, kteří se
nevešli na Otáskovu kandidátku I a tak narychlo
vytvořili rádoby stranu nezávislou - Patrioti.
Každému, kdo tyto jména zaregistroval, je jasné
jak jsou pracovně i společensky úzce spjatí
s úřadem, či se samotným starostou Otáskem. A
tak je nasnadě, že volič, který nechce volit stávající vedení a dá hlas Patriotům, zvolí opět toho
koho nechtěl. Logicky se totiž tyto spřízněné
kandidátky SNK a
Patrioti sloučí v jednu
koalici. O tom není
pochybností a někteří
z jejich kandidátů se
tím ani netají.
Potom tu máme další
výhodu volebního
zákona, kde můžeme
volit jednu celou kandidátku (zakřížkovat čtvereček před názvem,
třeba Plzeňskou alianci ) a k tomu třeba X.Y.
z jiné kandidátky, který je opravdu slušný člověk a byl tam dosazený jen tak dopočtu a nebo
třeba zakřížkovat maximálně jedenáct kandidátů
napříč všemi kandidátkami. Tímto se ale podstatně oslabuje celá kandidátka (třeba Plzeňská
aliance) , kterou jsme chtěli zvolit, aby vyhrála a
konečně se změnilo vedení obce. Tímto voličům
samozřejmě doporučujeme zaškrtnout Plzeňskou
alianci a pokud by chtěli upřednostnit někoho
komu více důvěřují z naší kandidátky, tak je též
zakřížkovat, aby měli větší šanci se dostat do
zastupitelstva. Ptáte se, kdo bude příštím starostou ? Toho si zvolí nově zvolení zastupitelé sami
mezi sebou. Bývají to předem domluvení lídři
kandidátek a ne ten, jak se někteří voliči mylně
domnívají, který dostane nejvíce preferenčních
hlasů. Jasný příklad předcházejících voleb byl,
že voliči preferovali jiné kandidáty, až se nakonec lídr Otásek propadl na 6.místo, ale do zastupitelstva se dostal a tím pádem byl zvolen starostou.
Výhodou v Křimicích je, že zde nekandidují
žádné politické strany, nebo hnutí. I když může
kdekdo namítnout a co je Plzeňská aliance, nebo
Patrioti? Plzeňská aliance je opravdu „pouhé“
sdružení aktivních občanů, které se zajímá nejen
o politiku, ale i o celkové dění v obci. Abychom
měli širší politický rozhled a byli provázaní na
plzeňský magistrát, či krajský úřad, tak již léta
komunikujeme s lidmi z „opravdové“ politiky, Přeji Vám šťastnou ruku k tomu, abyste nemukonkrétně s plzeňskými TOP09, kam patří mimo seli další čtyři roky lamentovat u piva a konečně
jiné i náš soused pan Jaroslav Lobkowicz se u nás změnilo prostředí.
(poslanec ČR). Proto nás v letošních volbách do
Váš
křimického zastupitelstva podporují.
Vít Mojžíš
STRÁNKA
2
Výběrové řízení
Smyslem všech výběrových řízení
v jakémkoliv oboru je vybrat vždy
nejvhodnější variantu ekonomickou,
kvalitativní, realizační apod.. V personální oblasti jde vždy o to vybrat nejoptimálnějšího pracovníka, odborníka
a pokud se jedná o pracovníka ve
funkci vedoucí ještě s dobrými managerskými předpoklady.
Díky nově zřízenému odboru dopravy a životního prostředí na našem
úřadě, byla přijata paní Seifertová
jako jeho řadová úřednice. Postupem
doby, kdy nová posila našeho úřadu
byla zapracována a správně panem
starostou „vedena“, díky zvyšujícím
se tlakům a pravděpodobně různým
intrikám, musela na podzim 2008 odejít dlouholetá tajemnice paní Ing. Beranová. Nastartovala tímto později
ČÍSLO
celou vlnu ochodů taktéž dlouholetých pracovníků.
Po této události pan starosta Otásek dle zákona 312/2002Sb. vyhlásil
výběrové řízení na pozici „tajemník
úřadu“. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 1.11.2008 formou inzerce na úřední desce a na stránkách MMP. Příjem
přihlášek byl ukončen 15.11.2008,
tedy v té nejminimálnější lhůtě, co
nařizuje tento zákon. Pokud by pan
starosta chtěl skutečně vybrat kvalitního, po odborné i managerské stránce
zdatného pracovníka, určitě by výběrové řízení trvalo mnohem déle.
Nicméně ihned 18.11.2008 se sešla
„výběrová“ komise dle citovaného
zákona ve složení pan starosta Otásek,
tehdejší místostarostka p. Radová a
nejmladší z úřednic našeho úřadu p.
Seifertová. Uvedená komise tedy
„odborně“ posoudila devět přihlášek,
po Křimicku
ve všech případech vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů, mezi kterými
byl dokonce i právník. Výběrová komise posoudila jejich kvalitu, a tak
nakonec se do užšího kola dostalo
uchazečů pouze pět s pozvánkou na
26.11.2008, k písemným a posléze i
možná ústním pohovorům. V uvedený
den se dostavilo všech pět pozvaných,
ale světe div se, tři zájemci odstoupili
ihned po příchodu, ještě před písemnými testy. Tak nám zůstali dva finalisté, kteří písemné testy dokončili.
Ale bohužel, komise opět odborně
vyhodnotila testy a ani jeden z uchazečů nesplnil testy na požadovaných
75%, takže neuspěl a tudíž nebyl přizván k ústním pohovorům. Z tohoto
důvodu na funkci tajemníka/ce nebyl
Dokončení na straně 8
KŘIMICE.INFO
ŘÍJEN
2014
STRÁNKA
9
Úspěchy politika...
Věděli jste, že starosta Petr Otásek …
.. byl stranickým předsedou plzeňské ČSSD a ná
městkem plzeňského primátora ?
.. tyto funkce zneužíval a neoprávněně se obohacoval ?
.. prodal městské pozemky za 1,- Kč o.s. Golf Park
Plzeň, kde byl předsedou představenstva ?
.. pronajímal bez smlouvy parkoviště a reklamní
plochu, které vlastnilo město ? Po odhalení této
kauzy, chtěl darovat městu peníze a zastupitelé
jeho dar odmítli ?
.. zadal posudky za 300.tis Kč externí právní firmě
bez výběrového řízení ?
poté rezignoval na předsedu ČSSD ?
.. v den svého odvolání vystoupil před zastupiteli a
rezignoval na post náměstka primátora raději
sám?
Divadelní spolek Jezírko v Křimicích
Jak je známo,
Divadelní spolek
Jezírko
vznikl
v 90. letech a funguje v současném
konceptu už přes
dvacet let. Za tuto
dobu
vystřídal
několik domácích
scén, ať už do bylo v Lidovém domě v Černicích, na Bílé
Hoře, v Červeném Hrádku, v sokolovně Křimice, a
v současnosti v Kulturním domě Šeříková.
Právě působení v sokolovně Křimice a náhodná návštěva křimického parku inspirovala tehdejšího vedoucího
spolku, Jaroslava Páru, k uspořádání úplně prvního ročníku Křimických zámeckých divadelních slavností a to roku
2000. Jeho představa byla jasná. Založit první plzeňské
divadlo, které bude hrát pod širým nebem. Jako premiérové představení byl zvolen Sen noci Svatojánské od W.
Shakespeara. Tento počin měl takový úspěch, že nejenže
byl další rok opakován, ale dokonce byl rozšířen o další
projekt Divadlo na zámku. Spolek tehdy myslel nejen na
dospělé diváky, ale také na dětské publikum, pro které pořádal odpolední dětský den, v rámci něhož byla zahrána
pohádka a děti se mohli účastnit rozverných soutěží.
Za celých těch 14 let, co jsou obě akce pravidelně spolkem pořádány, se vystřídalo několik krásných her, mezi
kterými musím zmínit Lucernu, Slaměný klobouk nebo
Strakonického dudáka. Nutno zmínit, že realizace by nebyla možná, pokud by nedošlo k vstřícnosti pana Lobkowicze, majitele zámeckého parku. Tehdy se pan Pára i pan
Lobkowicz sešli u jednoho stolu a po rozumné domluvě
byl projekt na světě. Svůj přínos na tom měl také tehdejší
starosta, pan Josef Fiala.
1
Celým divadelním festivalem prošlo za ty roky několik
tisíc diváků, a mnoho z nich se věrně vrací. Bohužel ani
jeden z nich nevidí, jak je celý projekt pro divadelní spolek
finančně náročný. Z počátku byl financován jak z vlastních
zdrojů, tak zejména z dotací různých institucí. Bohužel je
doba zlá a dotací neustále ubývá. Soubor se bohužel potýká také s jistými potížemi ze strany vedení křimického
úřadu. Při již tak napjatém rozpočtu, je spolek nucen si
k realizaci pronajímat od úřadu park za nemalou částku a
zároveň se mu díky přehnaným požadavkům uvedených ve
smlouvě zvyšují náklady (například
pouze na našich akcích nutnost zvýšeného množství toalet, odpadkových
košů apod…), které
si musí soubor zajistit ze svých zdrojů.
Celá situace dospěla
až k tomu, že se spolek rozhodl svoji akci zrušit a jen díky přímluvě pana Lobkowicze i části spolkového výboru, se tak nestalo. Ovšem
jaká bude budoucnost je otázkou. My všichni doufáme, že
v roce 2015 uspořádáme jubilejní patnáctý ročník…
Martina Párová
Plzeňská aliance Křimice bude ve všech směrech nápomocna k tomu, aby se jubilejní 15. ročník uskutečnil. Do
budoucna se zasadíme i o to, aby tato kulturní akce pokračovala i v dalších letech bez zbytečných a neopodstatněných překážek.
Vít Mojžíš
Výše uvedené skutečnosti byly vydány a uvedeny v
tisku i na různých zpravodajských portálech, především na zpravodajském portálu region.cz apod..
V případě Vašeho zájmu o podrobnosti jsou odkazy
na jednotlivé stránky případně datové soubory uloženy i na našich stránkách www.krimice.info a
www.krimice-forum.net
Omlouváme se tímto všem čtenářům, kteří si
i v minulém čísle zpravodaje KŘIMICE.INFO
OMLUVA dnes
přečetlo spoustu nepopulárních, leč pravdivých,
článků a budou toto brát v nelibosti. Pevně věříme,
že po letošních volbách se tyto informace o novém vedení úřadu v Křimicích nebudou muset psát. Jsme a chceme být i nadále seriozním zpravodajem, který bude naplňovat do budoucna to, co si ve svém minulém, mimořádném vydání, předsevzal.
Plánované akce Křimických
Akce na 4. čtvrtletí 2014
9.10. 15.00
ÚMO 5 : Starosta zve seniory na občerstvení
a hudbu
10.10. 14.00 ÚMO 5: Volby do zastupitelstva
11.10. 10.00 ÚMO 5: Volby do zastupitelstva
14.30
16.10. 8.56
18.10. 10.00
16.00
21.00
19.10. 10.00
Hasiči: Křimická drakiáda - Hornička
Senioři: Vycházka okolo Plzně
Lobkowicz: Zelné slavnosti - Zelárna
Recitál Waldemara Matušky - Sokolovna
Walda sólo - disco oldies - Sokolovna
Lobkowicz: Zelné slavnosti - Zelárna
spolků a organizací
01.11. 15:00 Sokol: Strašidelné hemžení-dětský karneval
01.11. 17:00 Sokol: Halloween ve sklepeních zámku,
lampionový průvod
15.11. 19:00 PA Křimice: Divadlo Jezírko - Sokolovna
Hra“ To jste tu správně“
30.11. 15:00 Sokol: Mikulášská nadíl. pro děti -Sokolovna
01.12. 17:00 ÚMO 5: Rozsvěcování vánočního stromu
06.12. 09:00 Sokol: Badminton, turnaj čtyřher -Sokolovna
20.12. 09:00 Sokol: Vánoční turnaj v sálové kopané -Sokolovna
24.12. 14:00 ÚMO 5: Zpívání koled - Hornička
( údaje ke dni uzávěrky)
Název tisku: KŘIMICE.INFO Vydavatel: Vít Mojžíš ( Plzeňská aliance Křimice )
Periodicita: Čtvrtletník Registrace: MK ČR E 21826 ( Ministerstvo kultury ČR )
Počet výtisků: 700
Tiskne:
TRIA v.o.s.
www.tria.cz
Kontakt :
[email protected] Vít Mojžíš, Alena Vítovcová, Václav Seifert
www.krimice-forum.net
www.krimice.info
Už nás znáte...
STRÁNKA
8
Jak vydělávat na cizím
Již 14 let v našem zámeckém parku divadelní spolek
Jezírko pořádá velmi oblíbená představení pod „širým nebem“. Od počátku pod názvem „Křimické zámecké divadelní slavnosti“ a po velkých úspěších se ještě v druhém
termínu pořádalo „Divadlo na zámku“. Za těch 14 let u nás
hráli přesně 122krát a přivítali mnoho tisíc diváků. Repertoár představuje již 15 nastudovaných her a vystřídalo se
zde mnoho účinkujících. Díky pravidelnému mediálnímu
zájmu se čím dál více šíří pověst jak divadelního spolku,
tak i Křimic. S divadlem jsme se dohodli, abychom podpořili tak pozitivní akce, že nebudeme chtít žádné nájemné.
Jedná se o spolek dobrovolníků, vstupné stačí na pokrytí
externích nákladů, hlavně osvětlení a zvukový doprovod.
Pak přišel pan starosta Otásek s tím, že by obec mohla
dát představení divadla do širšího rámce a že by bylo dobré s námi uzavřít nájemní smlouvu. My jsme toto akceptovali, s obcí uzavřeli nájemní smlouvu na pořádání kulturních akcí v rámci Zámeckých slavností na 10 let. Bylo to
výměnou za to, že obec investuje do zavedení osvětlení do
zámeckého parku a my nebudeme požadovat od úřadu nic.
Myslím si, že toto byl náš vstřícný přístup k usnadnění
kulturního života v Křimicích.
Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli,
že právě úřad vybírá ne zrovna malé nájemné právě od
divadelního spolku Jezírko. A to ani program divadelních
Výběrové řízení po ...
dokončení ze strany 2
nikdo vybrán a výběrové řízení bylo dne 26.11.2008 rozhodnutím starosty zrušeno. Nutno podotknout, že právě
jeden z těchto „finalistů“ dnes pracuje na magistrátu na
odboru dopravy a životního prostředí, čili na obdobném,
jako p. Seifertová u nás v Křimicích. Mimochodem to byl
také jeden z tvrdých zastánců chování pana starosty Otáska v době jeho působení na magistrátu a provalené kauzy
pronájmu „Tržnice u Práce“. Podrobnosti lze najít, mimo
jiných informací z našich médií, i na stránkách diskusního
fóra www.krimice.forum.net v sekci Odkazy a Ke stažení.
Po tomto „výběrovém řízení“ již žádné jiné starosta
Otásek nevyhlásil a jako po všech stránkách nejvhodnější
osobu na pozici tajemnice úřadu pověřil - světe div se, právě svojí blízkou spolupracovnici paní Seifertovou. Navzdory např. tomu, co praví výše uvedený zákon v §5 o
minimální tříleté praxi ve vedoucí funkci, o dosaženém
vzdělání nemluvě.
Od doby převzetí úřadu do pevných rukou p. Seifertové
se po různých přestávkách střídali jednotliví úředníci jako
na drátkách. Míra doby setrvání pod tímto vedením byla
přímo úměrná ochotě se podřídit jistému nadřazenému
chování a akceptovat některé netradiční managerské postupy.
Celá tato záležitost, byť v mezích zákona, spíše svědčí
o účelově vedeném výběrovém řízení s již dopředu známým výsledkem a tak trochu připomínajícím i nedávnou
kauzu z naší vrcholové politiky.
KŘIMICE.INFO
ČÍSLO
představení nebyl zahrnut do Zámeckých slavností našeho
úřadu. Ještě větší překvapení pro nás však bylo, že úřad
divadlu účtuje i spotřebovanou elektrickou energii, údajně
dle nějakého odpočtového elektroměru, který ve skutečnosti vůbec neexistuje. Po celou dobu konání Zámeckých
slavností a ostatních akcí, pořádaných v zámeckém parku,
byla a je veškerá spotřeba elektrické energie pro kino, divadlo, občerstvení apod. pouze v režii naší rodiny. Toto je
mimo jiné i darem, kterým podporujeme kulturní dění v
naší obci. Nikdy jsme po úřadu žádné takové položky nepožadovali uhradit.
Vážení spoluobčané, chci Vás ujistit, že s těmito praktikami nemáme naprosto nic společného a nadále budeme,
tak jako doposud, rádi podporovat jakékoliv kulturní dění
v naší obci, a to i touto bezplatnou formou.
Váš Vladimír Lobkowicz
Trestní oznámení
Dne 29. 7. 2014 bylo prostřednictvím mého právního
zástupce podáno Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeňměsto trestní oznámení. Docházím k jedinému možnému
závěru, že jednáním konkrétní osoby a to p. zastupující
tajemnice Moniky Seifertové nebo dalších osob, mohli být
naplněny znaky skutkové podstaty zneužití pravomoci
úřední osoby.
Dle uvedeného dokumentu se jedná o pracovnici, která
dlouhodobě vede řízení v mojí věci, s projevy zaujatého a
šikanózního jednání. Tato jsou vedena naprosto nekvalifikovaně. V tomto případě se jedná o zahájení řízení na odstranění toho, co má být předmětem řízení o povolení. Už
z tohoto je patrná nesprávnost a nezákonnost celého řízení.
Pro připomenutí, v této věci se jedná o kauzu „uzavřených
vrat“ v křimické části Na hrázi. Celou historii o této záležitosti si můžete přečíst na stránkách www.krimiceforum.net v sekci Odkazy a Ke stažení nebo na stránkách
www.krimice.info
Na základě několikaletých neblahých zkušeností
s vystupováním tajemnice místního úřadu se pozastavuji
nad skutečností, kdo všechno může tuto funkci zastávat. Je
prokazatelné, že ve svých rozhodováních se nejen nedrží
litery zákona, ale svého postavení zneužívá také
k manipulaci s občany. Naprosto zásadní je její schopnost
chovat se arogantně s cílem „vystrašeného“ občana přinutit
pro alternativu, kterou by jinak nezvolil. Tedy zřekne se
svých práv a svobod. Míra její moci se pak stupňuje ještě
naprostou podporou pana starosty Otáska, což má za následek chování, kterému se říká zneužívání pravomoci úřední osoby. Kdo se odváží bránit, je šikanován v míře často
přesahující normu zákona a mravnosti. K tomu mohu zmínit konkrétní případ ve věci opakovaně projednávané, kde
se tedy paní Seifertová uchyluje k velice nestandardním
postupům. Člověk, který zneužívá své funkce k tomu, aby
záměrně škodil, je dle mého soudu naprosto nevhodný
kandidát na takovýto post. Avšak !!! Je veřejně známo,
jakým způsobem se této funkce zhostila, a podle toho to
také tak vypadá! Koneckonců výběrové řízení na tento
post je popsané v jiném článku.
Ivana Smolíková
1
ŘÍJEN
2014
STRÁNKA
3
Volební program
a naše priority
Naše priority, kterých se budeme držet
Nebudeme podporovat
jakékoli snahy o odtržení
Křimic od Plzně. Pokud to
nebude výslovné přání většiny Vás, spoluobčanů.
Nejen že zachováme stávající tradiční kulturní a společenské akce, ale chceme
jejich počet a tématické
z a m ě ř e n í r o z š i ř o va t
(divadla pro děti, farmářské a řemeslné trhy, výstavy a mnoho dalších).
Budeme pečlivě kontrolovat, zvažovat podporu a
účelnost vynakládaných
provozních finančních prostředků úřadu.
Lepší a přátelštější komunikací s okolními obcemi
chceme podporovat i konání společných, kulturně
sportovních akcí.
V oblasti veřejného pořádku a péče o zeleň chceme zavést
koncepčnost, ne chaos.
Program Plzeňské aliance Křimice
víme co chceme změnit - víme to od Vás
- rozšířit více podporu všech neziskových spolků
a organizací, hlavně pro děti a mládež
- zachováme ZŠ v Křimicích. Nemá zde svoji budovu
a za několik let jí vyprší pronájem prostor v SPŠD
- zavedení bankomatu
- dům s pečovatelskou službou pro seniory
- zlepšit údržbu zeleně a pořádku, úklid komunikací i
zastávek
- navrácení Městské policie do obce, každý musí znát
svého strážníka
- jsme přesvědčeni, že hrací automaty do Křimic nepatří
- nenecháme zničit Zámecké divadelní slavnosti, my
je opravdu podpoříme.
- podílet se na vybudování stezky pro chodce a cyklisty
(Skvrňany–Křimice Brůdek–Vejprnice. (Studie existuje)
Chceme zprůhlednit výbě- dobudovat některé zastávky MHD
rová řízení tak, aby nebylo
možné je jakkoli zpochyb- dokončit chodníky a na nebezpečných místech osadit doňovat a vnímat, že od popravně bezpečnostní prvky
čátku jsou tvořena již pro
předem vybraného zájemce dle jakési osobní ekonomické vazby
Budeme velmi zvažovat
zda některé investiční akce
mají vůbec smysl a budeme podporovat ty, které
mají větší užitek pro občany a vyšší prioritu.
Co není zákonem zakázáno to budeme zveřejňovat,
tak aby dění na úřadu bylo
pro Vás naprosto transparentní. Důsledně prověříme všechna sporná výběrová řízení a investiční
akce.
Budeme prosazovat vedení
a výkon úřadu na základě
odbornosti, nikoliv na základě osobních vztahů
Otevřenost pro všechny.
Již nyní máte možnost se
sami aktivně zapojovat do
společné komunikace.
Chceme prosadit větší mezigenerační spolupráci na
kulturně společenských i
vzděl ávací ch akcí ch
(podpořit tak spolupráci
našich seniorů, jejich
dětí i vnoučat)
Proč jsem za návrat městské policie
Jak bylo uvedeno v minulém „nultém“
čísle zpravodaje Křimice.Info v článku o
Městské policii, je opravdu velká škoda, že
zde již nemá služebnu a pokud zde působí,
tak jen velmi omezeně. Rozhodně po jejich
„odsunu“ se rapidně zvětšil počet různých
deliktů. Poházené stříkačky u nádraží, krádeže v kovošrotu, vykradené kůlny, vykradená garáž Sokola, ze zámku dokonce zloději odmontovávali svody okapů. To je výsledek vytlačení
bezdomovců z centra Plzně a především absence Městské
policie v Křimicích. Dříve jsem vídal příslušníky Městské
policie několikrát denně v Křimicích na různých místech
v Křimicích. Dnes je vidím skutečně jen zřídka kdy. Myslím, že sláva při otevření služebny městské policie
v Křimicích byla na místě. Oslava pořízení nového auta
pro toto oddělení byla též na místě. Zrušení služebny již
proběhlo v tichosti a bez oslav. Pokud hovořím s občany Křimic, či okolních obcí, jsou
z tohoto postupu dost rozčarováni. Nemají
z toho dobrý pocit. Myslím si, že ani nemuselo dojít k napadení našeho pana starosty,
poblíž místa, kde dříve parkovalo auto městské policie. Už totiž jen samotná přítomnost
policistů a služebního auta působí preventivně. Ne nadarmo se dávají podobizny policistů na místa, kde mají lidé zpozornět. Důvody proč musela Městská policie opustit Křimice už byly popsány
v minulém vydání. V tomto případě mě velice zklamal
postup představitelů naší obce.
Osobně bych uvítal, kdyby se sem služebna vrátila, a
obec i městská policie našli společnou řeč.
Václav Suda
STRÁNKA
4
ČÍSLO
Soutěže našeho úřadu
V nedávné době opět byla vyhodnocena jedna z mnoha
soutěží pořádaná naším úřadem, a to soutěž o květinovou
výzdobu. Po návštěvě stránek pana starosty a zprávičky o
vyhodnocení letošní soutěže včetně několika fotografií
jsem se rozhodl o napsání své zkušenosti s „nezávislým“
vyhlášením této soutěže v roce 2012.
Tak jako každý rok a jako mnoho dalších spoluobčanů,
si i já se svojí partnerkou snažíme zkrášlit svoje okolí, ve
kterém žijeme. Podotýkám, že to není z důvodu nějaké
soutěže. Prostě je to hezké, nám se to líbí a pokud jsou
dobré podmínky, líbí se to i kolemjdoucím. Pro mě bylo
velkým překvapením, když jsem se právě v r. 2012 dozvěděl o našem vítězství v této soutěži, zcela neoficiálně od
jednoho člena hodnotící komise. Takto také hodnotící komise předala podklady našemu úřadu. Zároveň mě bylo
řečeno, abych se prý moc netěšil, neboť po předání této
výsledkové listiny nastalo na našem úřadu zděšení. Seifert
- a vyhrát? Nikdy! V této věci mně již nikdo z našeho úřadu dále nekontaktoval. Tak jsem vyčkal slavnostního vyhodnocení na akci slámování 2012. Slavnostní ceremoniál,
pan starosta s úsměvem, pan primátor s úsměvem, všichni
zúčastnění s úsměvem, přesvědčení asi o jakési poctivosti zkrátka divadélko pro lidi.
Pohádková stezka
v sokolovně
Za nepříznivého deštivého
počasí se v sobotu 20.9.2014
přemístila
„Pouťová poh á d k o v á
stezka“ ze zámeckého parku
do Sokolovny.
Plzeňská aliance Křimice ve
spolupráci s divadelním spolkem Jezírko uspořádali pro
děti několik soutěží s pohádkovými postavičkami Rumcajse, vílou Amálkou, Rákosníčkem atd. Házelo se květinovými věnečky, třídily se oříšky, věšely se ponožky, zametali se pavoučci nebo se chytaly rybičky. Děti do soutěžních kartiček dostávali za splněné úkoly razítka a na konci
stezky dostávali různé odměny. Celkem bylo odevzdáno
58 soutěžních kartiček a tak i přes nepřízeň počasí si
spousta dětí našla cestu na pohádkovou stezku.
Na pozvání Plzeňské aliance byli pozváni podporovatelé z TOP 09 kandidát na primátora Ondřej Ženíšek a kandidát na senátora Ladislav Cabada, kteří přivezli pro děti
též spoustu dárků.
Václav Seifert
Pro jistotu jsem si všechna tato fakta nechal ověřit, a
zajisté si i paní nynější místostarostka vzpomene na svoje
vyjádření z 19. 9. 2012, ve kterém celé zákulisí potvrdila
bývalému zastupiteli. O pravém stavu věci věděla vše,
přesto po svém návratu z dovolené si fakta neověřila a
podlehla nepravdivé verzi pana starosty o jakémsi mém
negativním postoji. Prostě, vedení úřadu rozhodlo, zakázalo a bylo.
Jak jsem již předeslal, ve skutečnosti je toto opravdu
věc nepodstatná a pro Vás ostatní možná i nezajímavá. Pro
nás doma je největší odměnou právě ta skutečnost, že se
nám něco povedlo vypěstovat, zkrášlit si okolí a že se to
líbí například i někomu jinému. V této věci jde však o něco jiného, jde o princip. Jde o chování pana starosty a některých zastupitelů. Hlavně je varující to, že i v takovéto
naprosto malicherné věci pan starosta nedokáže být tzv.
nad věcí, ale uchyluje se k podvodu. Jak to potom musí
vypadat když zastupitelé hlasují a „rozhodují“ o něčem
podstatném?
Ještě jeden rozměr však tato moje zkušenost má. Pro
mě, stejně jako pro ostatní spoluobčany, starosta obce by
měl být jakýmsi etalonem morálky a slušnosti. Nejen tímto
svým chováním a postojem, tohle u mě již dávno ztratil,
zpochybnil i věrohodnost a nezávislost jakýchkoliv soutěžních klání pořádaných naším úřadem.
Václav Seifert
Větru a drakům ZDAR !
KŘIMICE.INFO
STRÁNKA
7
Václav Suda
Podnikám od r. 1991, v Křimicích od roku 1995. Mám dvě dcery, jsem již i dědečkem.
Mezi moje záliby patří lyžování, kolo, turistika, hudba, auta, cestování. Byl jsem průkopníkem windsurfingu v Čechách. Jako firma sponzorujeme Centrum Paraple, kynologickou organizaci Křimice, Sokol Křimice, Zahrádkářský svaz Radčice, Zámecké slavnosti
Křimice, Rybářský den v Křimicích, Světový pohár v cyklokrosu. Dále jsme letos přispěli
necíleným finančním darem na obec Křimice, který byl poté dán na provoz obecního autobusu.
Podporuji všechny body, které jsou uvedené v našem volebním programu a našich prioritách, neboť jsem přesvědčen,
že je opravdu třeba zprůhlednit činnost úřadu, odosobnit jej a místo arogance nastolit prostředí slušnosti a spolupráce.
Jan Cubr
Vážení spoluobčané - voliči, v Křimicích žiji společně s rodiči od roku 1978. Jsem ženatý a
společně s manželkou vychováváme dva syny. Kandiduji za Plzeňskou alianci Křimice, neboť mi
nikdy nebylo lhostejné co se v Křimicích děje. Také tak jsem byl i vychován a proto nesnáším
nejen lhostejnost, nečinnost, pak nerovné hodnocení za stejnou práci, ale i povýšenost, lhaní a
lidskou hloupost. Proto také budu prosazovat a podporovat všechny naše uvedené body.
Myslím si, že mně všichni Křimičtí občané znají a pamatují si mně z údržby zeleně nejen u
nás, ale i v okolí. Vždy, když něco dělám, dělám to poctivě a s nejlepšími úmysly. V tomto duchu
se snažím vychovat své syny a chci, aby si mne za to vážili.
Jaroslav Pavel
Jsem jednatelem hotelu York v Křimicích.V roce 1993 jsem otevřel společně s otcem , jeho
ženou a bratrem rodinný hotel , který jsme vybudovali na základech bývalého objektu JZD.
Společně s manželkou vychováváme 2 syny, kteří studují. Volné chvíle rád trávím se svojí
rodinou, obklopen psem a kočkami. V zímě nejraději relaxuji na horách a v létě se rád projedu
na motorce.
Kandiduji do zastupitelstva protože, program i prioritní body Plzeňské aliance Křimice jsou
mi velmi blízké. Nejen jako podnikateli, ale i občanu, který zde s Vámi žije.
Michal Junk MUDr.
Celý život jsem strávil ve Skvrňanech. Před devíti lety jsem se přestěhoval do Křimic,
které mně zaujaly klidným prostředím a dobrou dopravní obslužností. Po studiu na LF UK
v Plzni jsem pracoval v Mulačově nemocnici v Plzni, v současné době pracuji ve stodské
nemocnici na pozici zástupce primáře na gyn. por. oddělení.
Mám dvě malé děti, pro které bych chtěl v Křimicích zajistit klidné, bezpečné dětství a
dospívání s možností kulturního i sportovního vyžití. Jsem přesvědčen, že toto vše nabízi i
náš program pro Vás, všechny občany. Mám velice rád všechny rekreační sporty.
Ivana Smolíková
Od mládí jsem jezdila s rodiči na chatu do Křimic, kde jsem se nakonec s rodinou usídlila.
V Křimicích jsem i vystudovala zemědělskou školu. Nyní jsem realitní makléřkou ve vlastní firmě.
Ráda čtu, chodím ráda na procházky se svými psy ale hlavně relaxuji při westernovém ježdění na
koni. Plně potvrzuji, jak se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.
A proč kandiduji ? Rozhodně je to již patrné z mých příspěvků a v plné míře z osobní zkušenosti
s chováním a „profesionalitou“ našeho úřadu. Rozhodně budu podporovat všechny body programu
Plzeňské aliance Křimice, protože situace na úřadě tomu všemu nasvědčuje.
Mgr. Ondřej Ženíšek
lídr kandidátky TOP 09 do Zastupitelstva města Plzně
dosavadní předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
města
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Křimice
pořádá tradiční
Křimickou drakiádu
v sobotu 11. 10. od 14.30 hodin
Na Horničce
2014
které budou sloužit nám všem, dokáže celý tým Plzeňské aliance Křimice, tak jak je uvádí ve svých prioritních bodech a
programu, prosadit a realizovat i ve spolupráci s ostatními rozumnými zastupiteli. Rovněž budu podporovat zlepšení
vnějšího pohledu na naší obec, abych neslýchal v okolních obcích negativní ohlasy na spolupráci s naším úřadem. Tato
skutečnost znemožňuje další rozvoj a co nejširší spolupráci např. na různých společných kulturních a sportovních akcích. Chci aby arogance a povýšenost, byla vystřídána slušností, spoluprací a profesionalitou.
Podpora pro nás
Většinu kandidátů za „Plzeňskou
alianci Křimice“ osobně znám. Jsou to
slušní, poctiví a schopní lidé, kteří delší
dobu usilují o zlepšení poměrů
v Křimicích. Moc jim v tom fandím,
Křimice si změnu opravdu zaslouží.
Proto se TOP 09 rozhodla tuto kandidátku podpořit a vzájemně spolupracovat. Zmiňovaná podpora se netýká pouze těchto voleb, ale
samozřejmě i celého následujícího čtyřletého povolebního
období, kdy budeme rádi naslouchat obyvatelům městské
části Křimice, stejně tak jejímu novému vedení, a v rámci
celoměstského zastupitelstva mu pomáhat při plnění předvolebních slibů občanům.
To vše ale záleží hlavně na vás, na voličích, jak velkou
sílu v plzeňském a křimickém zastupitelstvu budeme mít.
Chtěl bych Vás proto požádat, přijďte k volbám, dejte hlas
rozumu, slušnosti a spolupráci!
ŘÍJEN
1
Pavel Štícha
Bude mě 60 let, jsem živnostník, prodávám a opravuji kopírovací stroje. Žiju na Brůdku, mám
dvě děti a dvě vnoučata.
Moje největší koníčky jsou vnoučata, psi a basketbal. Třicet let pracuji jako trenér družstev žen. V
současné době vykonávám i funkci předsedy oddílu basketbalu vTJ Slavoj Plzeň.
Proč kandiduji? Chtěl bych zlepšit bezpečnost na Vejprnické ulici. V posledním roce zemřeli na
naší ulici dva lidé a jeden podlehl zranění z dopravní nehody. Já sám jsem ošetřoval motorkáře, kterého srazil kamion před vraty. Sousedovi při dopravní nehodě zničil řidič celý plot a dalšímu skončil
přívěs s čističkou na zahradě. Třeba se nám podaří tuto bilanci zlepšit.
Download

KŘIMICE.INFO