číslo 10 • říjen 2013 • ročník XI
www.dobrany.cz
zdarma do všech domácností
I ŠKOLKA VE STROMOŘADÍ UŽ SVÍTÍ BARVAMI
Navzdory tomu, že v průběhu rekonstrukce zkrachovala dodavatelská firma Thermia Bau, se podařilo zajistit dokončení prostor
nutných k zahájení školního roku včas. Školka se šedi zbavila, starostovi, který byl na stavbě ke konci téměř denně, šediny naopak
přibyly. Dětem na fasádě ani uvnitř to ale při křepčení nevadí.
Město Dobřany zve veřejnost na veřejné
projednání návrhu nového územního
plánu města Dobřany, které se koná
ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013 od
16.00 hodin v prostorách víceúčelového
kulturního zařízení Káčko.
Seznámit se s návrhem územního plánu bude možné od
18. října 2013 na internetových stránkách města Dobřany
(www.dobrany.cz) nebo na stavebním odboru Městského
úřadu Dobřany, Náměstí T.G.M. 1.
SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
s příchodem podzimu pozorujeme na
sobě i okolí výraznou změnu nálady, po
slunci, koupání, zralých plodech a dalších letních kratochvílích si volky nevolky musíme zvykat na teplejší ústroj,
těžší obuv, rychlejší otáčení koleček na
měřičích spotřeby.
Málokdo to nese libě, většině popadnou koutky níže a cítíme se i vypadáme
o poznání smutněji. Díváme se na sebe,
čímž si utvrzujeme, že chmury jsou na
místě. Říjen je zkrátka zasmušilý už ze
své přírodní podstaty, my lidé si ho navíc
dokážeme ještě připepřit.
Před pětasedmdesáti lety prý byl říjen
obzvlášť vypečený, chladný a nevlídný
a spoustu Dobřaňáků navíc donutil příchod nacistických vojsk ke stěhování.
K činnosti, která je ukrutným nepohodlím
v mírových časech, masový úprk z ní činí
svízel budící soucit i po tak dlouhé době.
Z bezpečí dnešní doby se o tom přemýšlí přece jen lehčeji, bylo by hezké
otisknout vzpomínky těch, které toto kolo
mlýna dějin drtilo. Ještě jsou mezi námi
a prosím je, moc je prosím, aby si našli
chvilku a své pocity nám přiblížili. Omletá
fráze, že kdo nezná dějiny, bude je muset
opakovat, má pravdivé jádro, tudíž je třeba její poselství ctít, zejména když jsme
s událostmi spřízněni místem a sousedy.
Ze všech smutných výročí tohoto století,
která si letos připomínáme, je tohle to
nejvýznamnější, je tatínkem dubnového náletu a dědečkem červnové měnové
reformy i pradědem sovětské invaze...
Připomínáme si i další půlkulatiny,
95 let jsme republikou, i tato událost
byla v našem městě pozdvižením, část
obyvatelstva se na ni nedívala v dobrém, německý kronikář ji nepopisoval
se zalíbením, někteří historikové vnímají
rozpad říše Habsburků jako příčinu nejničivější války, ale jednou jsou to narozeniny státu, ve kterém žijeme, tak je
máme ctít.
Letos budeme mít příležitost oslavit toto
výročí opravdu stylově, splníme si svou
základní občanskou povinnost a nedal
bych ruku do ohně za to, že zrovna tohle
nás rozveselí. Nabídka vypadá bohatě
a pestře, nemohu se ale zbavit dojmu, že
je to jako povinný nákup v hračkářství.
Lákavě to vypadá, je to však skoro samý
aušus z Číny, bez vztahu k čemukoliv,
bez kouzla, bez ryzosti, bez nápadu, bez
účelu... Něco se z toho ale se sebezapřením vybrat musí, jinak si hoši a děvčata
z těch pěkných pražských paláců nebudou mít s čím hrát. Ne ne, tak zlé to není,
ale to víte, říjen!
Martin Sobotka
strana 2
MĚSTO SE ÚČINNĚJI BRÁNÍ PROTI NEPLATIČŮM
NÁJEMNÉHO
V poštovních schránkách našla zhruba
desítka nájemníků v minulém půlroce dopis
vyzývající je k vyklizení bytu, jelikož jim
kvůli neplacení vypršela platnost nájemní smlouvy. Zdánlivě jde o blesk z čistého
nebe, ve skutečnosti jde o vyvrcholení činnosti, která začala před třemi lety.
Díky lepšímu sladění postupů mezi
městem, správcovskou firmou a advokátní
kanceláří se podařilo vyřešit řadu pohledávek smírně. U některých muselo, bohužel,
proběhnout celé smutné kolečko vedoucí až k násilnému vyklizení bytu. Jeden
takový úkon nás čeká právě na přelomu
října a listopadu. Město musí pečovat
o svůj majetek a nájem z bytových domů
představuje zásadní část zdrojů pro jejich
údržbu a opravy.
Přijde vám to možná jako nepoměr,
deset výzev k vyklizení a jedno soudní
vystěhování. Mezi oběma kroky je totiž
dlouhý časový úsek.
Obvykle to probíhá takto:
1. Zjištění dluhu
Správcovská firma pošle upomínku,
pokud dlužník reaguje, zaplatí uvedenou
částku a začne řádně hradit nájem, je vše
v pořádku, pokud ne, propadá o řádek níže.
V případě tří dlužných nájmů totiž přebírá
vymáhání advokátní kancelář, která částku k úhradě zvyšuje o paušální náklady.
2. Vymáhání advokátem
Město předá pohledávku dále advokátní
kanceláři, která dá dlužníkovi ještě několik
levnějších šancí (např. splátkový kalendář,
který ale schvaluje rada nebo zastupitelstvo
města). Je však třeba upozornit, že se zde již
počítá poplatek z prodlení vycházející z počtu
dnů po splatnosti nájmu. Ten může poměrně rychle překročit samotnou výši dluhu.
Pokud dlužník svou situaci řádně neřeší,
putuje žaloba k soudu. Nárůst původního
dluhu je vzhledem k nutným nákladům
a poplatkům z prodlení astronomický. Pravomocně odsouzený dluh lze vymáhat exekutorem, což se opět prodražuje.
3. Výzva k vyklizení bytu
Pokud dlužník neplatí a nereaguje na
žádné výzvy, zanikne mu platnost nájemní
smlouvy, poté je vyzván k tomu, aby byt
vyklidil. V tomto momentu řada z nich
teprve začíná problém řešit a má dokonce šanci v bytě zůstat, pokud zaplatí vše
v pořádku, může si navíc požádat o prominutí části poplatků z prodlení (maximálně
polovinu, záleží na každém konkrétním
případu a zejména vůli dlužníka). Záměrem města není lidi zbytečně ničit, ale
vymoci právo a své peníze. Dluh z nájmu
a peníze, které město vydalo na vymáhání,
se musí vždy zaplatit v plné výši!
4. Soudní vystěhování bytu
Bohužel se najdou tací, kteří nemají
snahu o adekvátní reakci, tady nastupuje
nejsmutnější a nejdražší nástroj, žaloba
na vyklizení bytu. Důkazy města tu vždy
obstojí, tudíž cesta na ulici je v tomto případě přímá a nelze z ní uhnout.
Město a jeho partneři mají s takovým
dlužníkem, který dojde až za bod 4, práci
na desítky měsíců, soudní postupy a pravidla jsou zkrátka taková, šancí vzpamatovat se dává město dostatek, podle některých zastupitelů až příliš. Každopádně,
kdo nechá situaci dojít tak daleko, nemůže
mít pocit, že by si za problém s bydlením
nemohl sám.
Do problémů se může dostat každý,
důležité je, aby začal vše řešit včas. Vyhne
se „drahým exekutorům“ i ostudě.
V poslední době si někteří dlužníci myslí, že za ně dluhy na nájemném vyřeší
insolvence, varujeme důrazně, že tomu tak
není. Jsou postupy, které takové lsti brání. Navíc již přiznané právo na oddlužení
může být v případě vymáhání dlužného
nájemného soudem v pětileté ochranné
lhůtě zase zrušeno. I takový případ se
v Dobřanech řeší.
Vymáhání je práce smutná, vyžívat se
v ní může jen nelida, na druhou stranu
je potřeba podotknout, že v Dobřanech
nenajdeme mezi dlužníky mnoho skutečně
nemajetných či jinak slabých jedinců. Drtivou většinu dlužníků na nájemném tvoří
lidé, kteří vlastní přinejmenším zánovní
osobní vůz a mají příjmy na to, aby mohli
platit nájem. Velmi často se například otevřeně chlubí nákupem zbytečností včetně
kožichu (sic!), ale při jednáních s městem
naopak argumentují svou tíživou sociální
situací. Za řadou dluhů je pocit, že dlužit
městu se může, že je to levnější než úvěr,
že nájem se platí až z toho, co zbude po
nákupu luxusní módy. Není to tak!
Mezi dlužníky jsou i výjimky, lidé, kteří
se snaží vše řešit až do roztrhání těla. Většinou jsou to ti, které strhl k dluhům partner
či příbuzní, boj takových lidí je úctyhodný
a často se ukáže velká síla charakteru.
Zároveň se sluší poděkovat většině
nájemníků, kteří řádně platí za bydlení.
Opravdu si toho vážíme, věřte, že práce
s dlužníky je nejen složitá, ale dusí zúčastněné řadou nepříjemných pocitů, děsivým
údivem nad lhaním, vytáčením, nezodpovědností. Pro řádné nájemníky je dobrou
zprávou to, že peníze získané vymáháním
dluhů jdou na opravy bytů.
Martin Sobotka
pověřený koordinací města a jeho
smluvních partnerů v bytové oblasti
15X100
„ZNAMENÁ STAVBA CYKLOSTEZKY PŘÍNOS PRO DOBŘANY? PROČ?“
Viktor Zlocha
Na podobnou otázku se dá odpovědět jedině kladně ANO.
Jste pro celosvětový mír? ANO.
Jste pro zvyšování platů? ANO.
Podstatné ale je, za jakou cenu. Podíváte-li se do plánovaného rozpočtu města na rok 2014 a 2015, uvidíte, že na cyklostezku
se plánují výdaje v rozsahu 10 milionů korun.
Na opravy komunikací uvnitř města, tedy rozbitých chodníků a silnic,
po kterých chodíme a jezdíme každý den, pouze 5 milionů.
Můj názor je, že by to mělo být opačně: Více investic uvnitř města.
A to jsem vášnivý cyklista.
Josef Šefl
Určitě ano. Nabízí se odpověď - zviditelnění, ekonomický efekt, ale z mého pohledu bude největší přínos
pro samotné Dobřaňáky, jelikož poměrně hodně jich
jezdí nejen na kolech, ale i na in-line bruslích apod.
(což je perfektní). A zde bude nejen bezpečná, ale i
velmi kvalitní trasa a již bude záležet jen na nich, zda
pojedou třeba do Vstiše nebo až do Regensburgu. Takže čím dříve, tím
lépe.
Dagmar Terelmešová
Cyklostezka je určitě významným přínosem pro město
Dobřany i okolní obce. Znamená nejen větší množství
turistů v regionu a s tím související rozvoj služeb, ale
také zlepšení podmínek pro rekreační cyklistiku našich
občanů.
Michal Šašek
Bezpochyby. Pokud se podaří vybudovat kvalitní
cyklostezku až na území sousedního Německa, bude
to mimořádná příležitost pro dobřanské živnostníky. Mám na mysli jak ty stávající, tak i ty, pro které
bude cyklostezka novým impulsem k podnikání. Na
příkladu Rakouska nebo Švýcarska je patrné, že zde
bude mnoho příležitostí k podnikání (opravna kol, ubytování, občerstvení). Město a jeho obyvatelé by se v blízké budoucnosti měli zamyslet
také nad tím, jak udržet návštěvníky cyklostezky přímo v našem městě.
Můžeme zapůsobit například vymyšlením jedinečných kuriozit a následnou propagací i mimo náš region.
Marek Sýkora
Pokud se nám podaří dohodnout se všemi vlastníky
pozemků (děkuji jim, že mají zájem se s námi začít
o majetkoprávním vypořádání bavit) a cyklostezku se
nám podaří vybudovat, znamená přínos prakticky pro
všechny. Především pro Dobřaňáky na využití volného
času a aktivního odpočinku (kolo, brusle či jen tak pěšky), nebo například pro bezpečnou dopravu na kole do Plzně (třeba do
práce). Navíc výrazně zatraktivní město jako takové, např. pro cykloturisty, kteří naše město budou moci navštívit, využijí a doufám, že i rozšíří nabízené služby ve městě. Tento projekt bude výrazným počinem pro
další rozvoj našeho krásného města.
Lenka Tomanová
Vybudování cyklostezky s asfaltovým povrchem,
která povede mimo silnice, v příjemném prostředí
řeky Radbuzy (tedy bez kopečků☺), bude ideální
a bezpečné místo pro trávení volného času rodin
s malými dětmi a mládeže – na kole, bruslích,
s kočárkem či jen tak. A protože cyklostezku budou využívat i cyklisté
- dálkaři, budou se chtít cestou někde ubytovat, dobře najíst, něco vidět,
zažít, koupit..., zastaví se u nás.
Martin Sobotka
Kdysi se takhle lidé bavili o železnici, kde se nebezpečí železného oře vyhnuli, zažili úpadek. Územní plán
města, program rozvoje města i volební program, za
který jsem zvolen, chce vytěžit z naší příhodné polohy
co nejvíce. Být oblíbeným rekreačním cílem. Výletníci na kolech jsou už dnes vítaným obohacením kupní
síly ve městě, takže cyklostezka vylepšuje podmínky pro něco, co už se
teď vyplácí. Otevře další možnosti. Okruh kolem města? Cykloprůtah
městem? Návrat oddílu cyklistiky? A tak dále. Uvidíme, až se podaří
dokončit tento nutný první krok.
Jan Smola
Cyklostezka může do Dobřan přivést nové návštěvníky, kteří by jinak naše město míjeli. Dalším přínosem je odklon cyklistů ze silnic, čímž se zvyšuje
bezpečnost jejich i ostatních účastníků silničního
provozu.
strana 3
15X100 / CO SE DĚJE
„ZNAMENÁ STAVBA CYKLOSTEZKY PŘÍNOS PRO DOBŘANY? PROČ?“
Ladislav Terelmeš
Myslím si, že ano. Já nejsem velký cyklista, ale kolo
je stále populárnější. Proto má cyklostezka obrovský
význam nejen pro Dobřany. Je důležitá i z hlediska
bezpečnosti na silnici. Někteří cyklisté jsou totiž na
silnicích dost nebezpeční a ohrožují nejen sebe, ale i
motoristy.
Pavel Sloup
Rozhodně ano. Využití – sport, relaxace nebo
cesta do zaměstnání. Bude to příjemná záležitost
využívaná nejen obyvateli Dobřan, ale určitě
i širokého okolí. Navíc zatraktivní ještě více
naše město. V každém případě je to velký projekt, který nebude jednoduché zrealizovat. Doufám, že se vše podaří.
Jan Vozár
Nová cyklostezka určitě rozšíří nabídku sportovních
a volnočasových aktivit pro naše občany (cyklistika,
jízda na koni, in-line bruslení). Stane se bezpečným
místem pro cestování jednotlivců či rodin s dětmi, do
města zavítá více turistů. Líbí se mi také, že se jedná
o celkovou koncepci velké cyklotrasy.
3. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 12. 10. 2013
Program:
8.00 - 10.00 Za ptactvem v parku
(odchyt ptactva do sítí, kroužkování s výkladem,
sraz u kaple; p. Pajsker)
10.00 - 11.30 Lesní pedagogika
(co vše lze v lese zažít a vidět - pro děti a rodiče,
sraz u kaple; p. Sekáč)
12.00 - 15.00 Výstavka bonsají
(u kaple; p. Krákora a dobřanští pěstitelé)
13.00 - 15.00 Dětská pouť na Kamínku
(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti kolem kaple)
15.00 S písničkou nad pivovarem
(pěvecké vystoupení dobřanských Bábinek
ze ZUŠ J. S. Bacha, u kaple)
Bude zajištěno komerční občerstvení od 12.00 do 16.00 hod.
Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují např.:
Město Dobřany, O.s. Budulínek, ČSOP (ochránci přírody),
indiánská kultura, Junák, Klub vojenské historie, MěKS, MS (myslivci),
Vendula Urbancová, ZŠ, ZUŠ...
strana 4
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé
pečovatelského domu Loudů děkují za
pěkně strávený podvečer
s dechovou hudbou Chodovarka. Ta vystoupila v atriu
našeho domu v rámci festivalu Radbuza fest 2013.
Děkujeme starostovi Marku Sýkorovi, místostarostce Dagmar Terelmešové,
panu řediteli Janu Vozárovi, vedoucí pečovatelského domu paní Honzíkové
a celému týmu pracovníků
za pohoštění, vstřícnost a soutěžení o nejlepší štúdl. Akce se nám velmi líbila a věříme, že se bude i v příštích letech opakovat.
Blanka Ulrichová
Dne 27. 10. 2013 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, bratr,
švagr a strýc,
pan Pavel Rejthar.
Stále vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme.
Manželka, dcery a ostatní příbuzní.
Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 4. 10. 2013 uplynul smutný
rok, kdy náhle odešel dlouholetý
předseda zahrádkářů,
pan Stanislav Malán,
zaměstnanec ČD Plzeň.
Stále vzpomínají dobřanští
zahrádkáři, dcery Pavla a Stanislava
s rodinami, Bobina Malánová a přátelé.
Je to již 3 roky, kdy 3. 10. 2010
ve věku 64 let zemřel jednatel
a pracovitý člen zahrádkářů,
pan Jaroslav Havel.
Neužil si ani zasloužený
odpočinek v důchodu.
V měsíci srpnu oslavila 91. narozeniny paní Emilie Vakešová a 90. narozeniny pan
Vladimír Fink. V měsíci září oslavila 93. narozeniny paní Františka Peterová a 90. narozeniny pan Jan Ondrášek. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany přejeme do
dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
Vzpomínají dobřanští zahrádkáři,
manželka Drahuška, dcery Martina
a Jaroslava s rodinami.
strana 5
ROZHOVOR S MISTREM REPUBLIKY JIŘÍM KRAFFEREM
(vom) Velké úspěchy ve volejbalu zaznamenává během posledních tří let sedmnáctiletý Jirka Kraffer. Během prázdnin
přidal ke svým dosavadním sportovním
výsledkům 1. cenu v mistrovství České
republiky v plážovém volejbale, vítězství
na šampionátu CEV Continental Cup
v Haagu a umístění v první desítce na
mistrovství Evropy v Bělorusku.
Kdy a jak jsi vlastně se sportem
začínal?
V šesti letech jsem začal hrát fotbal
v Dobřanech u pana Václava Lecjakse,
v tomto období jsem zkoušel hrát i tenis
u paní Aleny Boudové a badminton
u ing. Dardy v Dobřanech.
V letech 2007 – 2009 jsem hrál fotbal
za Slávii Vejprnice a zkoušel své první
volejbalové krůčky v oddílu TJ Dobřany,
který má ve městě dlouhou tradici. Zde
hrají i oba moji rodiče.
Volejbal ti zkrátka, jak se říká, přirostl k srdci?
Se šestkovým volejbalem jsem začal
v září 2009 v oddíle USK Plzeň, kde jsem
hrál do roku 2011. Následně jsem dostal
několik nabídek na přestup do jiných
volejbalových oddílů, kterými byly: ČZU
Praha, Kocouři Příbram a Jihostroj
České Budějovice. Rozhodl jsem se pro
Jihostroj České Budějovice, kde hraju
Extraligu kadetů a juniorů. V sezóně
2012/2013 jsme s tímto týmem v Extralize kadetů získali bronzovou medaili.
Jak se v úvodu zmiňuji, vyhrál jsi
spolu se svým kamarádem Jakubem
Jarošíkem z Klatov mistrovství republiky v beach volejbale a následně jste
se umístili v první desítce na mistovství Evropy. Měl jsi před soutěžemi
s tímto sportem nějaké zkušenosti?
Beach volejbal je pro mě jen rekreační záležitost, věnuji se mu po skončení
šestkové sezóny. Je to pro mě velmi příjemné zpestření. Už před lety jsem absolvoval žákovské mistrovství republiky, na
kterém jsme smolně skončili na čtvrtém
místě. Beach volejbal se dá hrát i přes
zimu (většinou v nafukovacích halách).
Letos jsem absolvoval halové mistrovství
do třiadvaceti let s Vojtou Šebkem, který nás následně připravoval a trénoval,
před mistrovstvím republiky U18.
Mohl bys čtenářům ve stručnosti
vysvětlit, čím se od sebe liší plážový
volejbal a šestkový volejbal?
Rozdíl mezi šestkovým a plážovým
volejbalem je veliký. Ten hlavní je počet
hráčů na obou stranách a také povrch,
strana 6
na kterém se hraje. V beach volejbale
proti sobě stojí dva hráči na každé straně, v šestkovém volejbale, jak už název
říká, stojí proti sobě šest hráčů na každé straně.
Co je pro tebe náročnější - volejbal
nebo beach volejbal?
Pro mě je určitě náročnější beach volejbal, a to jak po fyzické, tak i psychické
stránce. Pohyb v písku je daleko náročnější než pohyb po pevné zemi. V šestkovém volejbale je možné, že během několika výměn se nemusíte dotknout balonu,
ale u beache máte jistotu, že v každé
výměně budete muset hrát, a to může
být velmi psychicky i fyzicky náročné,
hlavně ve chvílích, kdy se vám nedaří.
Jinak řečeno, nemáte se kde „schovat“
a nikdo jiný vám nemůže pomoct.
Na jaké pozici ve dvojici hraješ?
V beach volejbale je většinou dvojice
rozdělena na blokaře a polaře a já jsem
zastával roli blokaře. Musím ale uznat,
že v porovnání se špičkovými dvojicemi
nám chybělo pár desítek centimetrů
výšky, abychom jim mohli být rovnocennými protihráči☺
Na který z dosavadních sportovních úspěchů jsi ještě pyšný?
Asi nejvíce si cením, již zmiňovaného
titulu mistra republiky, jelikož toto vítězství nikdo nečekal (ani my ne). Začali
jsme se na tuto akci připravovat až tři
dny před jejím začátkem a jeli jsme tam
se záměrem dobře si zahrát. A to ještě
musím dodat, že jsme se s Kubou nikdy
neviděli vzájemně hrát, takže i to, že jsme
se dali dohromady, byl slepý risk. Kromě
výše zmiňovaných úspěchů je to 4. místo letní Olympijské hry žactva, 5. místo
v Českém poháru žactva 1. místo v beach
volejbale MČR středních škol.
Kromě jiného to bylo individuální ocenění „nejlépe přihrávající hráč“ Českého poháru 2011/2012 a MČR žactva
v sezóně 2011/2012.
Kde všude jsi kromě ČR hrál?
S volejbalem jsem navštívil několik
zemí - Maďarsko, Belgii, Itálii a účastnil se několika mezinárodních utkání, např. s výběry Polska, Slovenska,
Maďarska, Belgie, Itálie a Brazílie.
Když hraješ v zahraničí, máš možnost poznat i památky, kulturu navštívené země?
Bohužel příležitostí k poznávání památek a kultury v cizině je velmi málo. Většinou si musíme vystačit s tím, co vidíme na cestě mezi hotelem a halou☺
Máš nějaký sportovní zážitek, na
který rád vzpomínáš?
Nemůžu si zrovna vzpomenout na jediný zážitek, který bych vyzvedl, ale většinou každá příležitost dobře si zahrát je pro
mě příjemným zážitkem, a to bez ohledu,
jestli je to v extralize, v reprezentaci nebo
s rodiči v Džungli v Dobřanech☺
Říká se, že mladí lidé málo sportují.
Jaký je tvůj názor?
S tímto naprosto souhlasím. Když se
rozhlédnu mezi svými vrstevníky, tak se
většina z nich nevěnuje žádnému sportu - ani rekreačně. Je to vidět i na tom,
že ve všech klubech napříč sporty ubývá dětí v základnách.
Kdybys měl volejbal zařadit na žebříček oblíbenosti mezi veřejností, kde
by byl umístěn?
Volejbal zrovna nepatří mezi nejpopulárnější sporty, ale mám štěstí, že jej
můžu hrát zrovna v Budějovicích, kde
mají lidi tento sport rádi a chodí na něj.
KULTURA
plesu, když má člověk vedle sebe toho
největšího losera z celé školy! To poslední platí zejména pro případ, že máte
nadpřirozené schopnosti jako Mary.
KNIHY PRO DĚTI
Tetzner Annika: Červená stuha
Červená stuha je
soubor tří povídek,
v nichž autorka zprostředkovává vlastní
zkušenost
malého
dítěte v terezínském
ghettu. Příběhy viděné dětskýma očima
a vyprávěné dětským
jazykem jsou určeny především malým
čtenářům, ale působivý text osloví
i dospělé. Vedle obrazů hladu, strachu,
smutku tu stojí zážitky blízkosti, radosti a malých vítězství.
Meyer Stephenie: Prokletý maturiťák
Když se holka chystá na maturitní
ples, je s tím pokaždé spousta starostí.
Musí sehnat šaty
a boty, aby byla
co nejhezčí, nebo
aspoň co nejoriginálnější. Musí zajít ke kadeřníkovi
a vymyslet parádní účes. A nakonec je nutné sehnat to,
s čím je obvykle největší problém – správného kluka. Ono totiž nejde být hvězdou
Vaníček Jiří: Informatika
pro 1. stupeň základní školy
První česká učebnice informatiky pro
1. stupeň základních škol. V jednotlivých
kapitolách
žáci kreslí obrázky,
píšou a upravují
texty, učí se ukládat
svoji práci, prohlížet
internet a komunikovat e-mailem.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Follett Ken: Pád titánů
První část monumentální
historické ságy století,
v níž bestsellerista
Ken Follett (Pilíře země, Na věky
věků)
poutavým,
jímavým a zároveň
napínavým způsobem mapuje fiktivní osudy několika
rodin v různých částech světa, jež byly
dramaticky poznamenány moderními
dějinami. Pád titánů přivádí na scénu
příslušníky britské a německé aristokracie, velšské horníky, ruské dělníky
i americké demokraty či zbohatlíky, aby
několikrát propojil jejich životní cesty
a vložil jim do nich zásadní překážku
– první světovou válku.
Erskinová Barbara: Řeka osudu
Ken a Zoe se odstěhují z rušného Londýna do poklidného
Suffolku, do míst,
kde se řeka Deben
vlévá do moře, aby
se Ken mohl oddávat své vášni, jachtaření. Zoe, povoláním
galeristka,
odchodem na venkov nadšená není,
zvlášť když ji od prvního dne, kdy se
přistěhují do starobylé zrekonstruované stodoly, začne zneklidňovat pocit,
že v domě je kromě nich ještě někdo.
V mlze nad řekou občas vídá připlouvat
vikingskou válečnou loď a slýchá hlasy,
zvuky vesel, pleskot plachty za hlubokého bezvětří…
Brynz Pavel: Tátologie
aneb Rady pro začínající tatínky, kteří
nechtějí brzy skončit
Tátologie je sbírka
dobrých
rad
v povídkové formě.
Tatínkům poskytuje
zásadní rady v situacích, které jsou
pro otce netypické
a nikdo jim s nimi nepomůže.
Tuto knihu doporučuje Liga otevřených
mužů.
OZNÁMENÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ
GYNEKOLOGICKOPORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
Vážení občané, vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že k 30. září
2013 bude ukončena plánovaná
rekonstrukce na našem gynekologicko-porodnickém oddělení.
Od 1. října 2013 od 6:00 hodin
bude ve Stodské nemocnici, a.s. znovu otevřeno gynekologicko-porodnické oddělení včetně operačních sálů
gynekologie a porodnice.
Od výše uvedeného termínu jsme
opět připraveni Vám poskytnout na
gynekologicko-porodnickém oddělení náležitou zdravotní a ošetřovatelskou péči.
S pozdravem
prim. MUDr. Roman Tytl
pověřen vedením Stodské nemocnice, a.s.
strana 7
KULTURA
OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ DOBŘANSKOU 50 A POHÁDKOVÝM LESEM
V sobotu 21. září jsme jako pořadatelé splnili svůj úkol uvedený v celostátním kalendáři turistických pochodů
a uspořádali jsme již 31 ročník Dobřanské padesátky. Počasí, ač to tak ráno na
startu nevypadalo, pochodníkům přálo
aspoň v tom, že celý den nespadla z nebe ani kapka deště. Ve dvoře restaurace
Modrá hvězda se vydalo na trasy dlouhé od 8 do 42 km celkem 188 turistů,
z toho 137 pěších a v sedlech horských
či silničních kol 51 cyklistů. Za zmínku
stojí počet účastníků – obyvatel Dobřan, kterých bylo pouze 49, zbytek se
rekrutoval z přespolních z nejrůznějších koutů naší republiky. Přivítali jsme
účastníky z Aše, Písku, Teplic, Hustopečí, z Berouna atd. Nejdále to měl k nám
turista z Frýdku – Místku. I před ním
klobouk dolů! Potěšilo by nás, kdyby byl poměr obrácený a Dobřanští se
k nám přidávali více a více a ne naopak.
Co vy na to?
není špatné počasí, jen špatně oblečený turista. I přesto byla účast slušná a my můžeme jen doufat, že tradice
tohoto pochodu zůstane zachována a vy
nám příště prokážete svojí účastí přízeň
a zároveň uděláte aspoň trošku něco
pro zdraví vaše i vašich dětí. Těšíme se
na vás na příštím ročníku!
Za dobřanské turisty a jménem všech
pořadatelů ing. Jaroslava Marková
DĚTI BEZPEČNĚ –
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM PRO DĚTI
Mám velkou radost, že se nám po několikaleté pauze podařilo společně opět uspořádat dětmi velmi oblíbenou akci Děti bezpečně. Děkuji všem složkám Integrovaného
záchranného systému, které věnovaly svůj čas přípravě tohoto pěkného dopoledne.
Pro děti i jejich rodiče bylo velmi poučné a doufám, že přispělo k větší bezpečnosti
a zodpovědnému chování dětí například při docházce do školy. Na konci prázdnin je
potřeba děti trošku zklidnit a připomenout jim možná rizika.
Připraven byl velmi bohatý program včetně ukázek sebeobrany, výcviku služebních
psů, poskytování první pomoci. Nechyběly ani komentované ukázky veškeré v současnosti používané techniky. Děti se mohly například posadit do opravdového policejního auta. Po celou dobu probíhala i preventivně výchovná akce BESIP. Diváky velmi
zaujala ukázka společné práce hasičů a záchranné služby ihned po havárii vozidla,
která vypadala jako opravdová.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany
Foto: Šárka Králová
Nesmím zapomenout ani na druhý
významný pochod dne, konaný zároveň s Padesátkou a tím byl Pohádkový
les. Na trasu kolem Dobřan protkanou
pohádkovými bytostmi s překonáváním
nejrůznějších překážek a plněním zajímavých úkolů se vydalo celkem 568
registrovaných účastníků, z toho bylo
297 ratolestí v doprovodu 271 dospělých. Netušíme, co stojí za tímto poklesem oproti letům minulým, ale můžeme
se jen domnívat, že nejspíš obava
z nevyzpytatelného počasí, které předtím vládlo. To je bohužel to, co nikdo
neovlivní, ale nedá mi, abych zde nepřipomněla známé turistické pravidlo, že
strana 8
RADBUZA FEST
Vážení přátelé,
ve dnech 6. a 7. září 2013 se uskutečnil jubilejní 10. ročník Radbuza festu,
od letošního roku s podtitulem „Míry
Bukovjana“.
Akce se konala v rámci oslav 770.
výročí založení města Dobřany.
V pátek se představily čtyři skvělé
západočeské kapely - Mouřenec, Vizír,
Coda a Zvláštňý škola. Ač každá formace představuje odlišný styl, všechny
předvedly excelentní výkony a jen dokázaly, že se u nás na západě bigbít hrát
umí. Trochu se počítalo s tím, že páteční večer bude tak trochu zahřívací, ale
chyba lávky. Krásný večer přivítal na
náměstí opravdu davy lidí a všichni se
báječně bavili.
To pravé festivalové nadšení ale přesto
vypuklo ve velkém zejména v sobotu. Ve
14:00 zaplnily náměstí zejména děti se
svými rodiči. Celé dvě hodiny si všichni
náramně užívali soutěže, hry a písničky, které si pro ně připravila opravdu
skvělá dvojice Lahoda – Dubnička.
Od 17:00 probíhal také v domě
s pečovatelskou službou program pro
seniory, a tak se na tamním nádvoří
zpívalo a tančilo s výbornou dechovkou
Chodovarka.
To hlavní se ale odehrávalo na náměstí T.G.M., kde byl v 16:00 odstartován
maratón devíti kapel, které ukázaly,
jak to umí před skvělým dobřanským
publikem rozbalit. Trošku nevděčnou zahajovací roli výborně zvládla
formace Dr. Marcy, po ní následovala
smršť nejznámějších songů skupiny
Beatles v podání kapely Brouci Band,
poté vystoupili s vlastními skladbami
Head Down. Po nich se vzpomínalo
na zesnulého organizátora všech předešlých ročníků Radbuza festu, Míru
Bukovjana, kdy zaplněné náměstí zpívalo spolu s kapelou Potíže, ve které
přes dvacet let působil. O tom, že je
královnou amerického country rocku,
nás přesvědčila Šárka Rezková s kapelou Paul McCountry Band. Poté už
nastala opravdová revivalová paráda,
kterou odstartovala brněnská formace
Deep Purple revival, následoval Ozzy
Osbourne revival, naprosto úžasní
Uriah Heep revival Karlovy Vary a celý
festival zakončila se svou show kapela
KISS revival.
Dovolte mi, prosím, poděkovat na
tomto místě zejména všem sponzorům, bez kterých by se festival nikdy
nemohl uskutečnit. Věřím, že spojení
jejich jmen s Radbuza festem přináší
jim samotným vážnost a prestiž, neboť
význam festivalu rok od roku roste,
a to nejen v rámci regionu, a podpoří
jej i v letech následujících. Za podporu
v nelehké době Vám patří obrovský dík.
Je potřeba jistě poděkovat také vedení
města Dobřany za pomoc a výraznou
podporu festivalu.
Dovolte mi poděkovat všem návštěvníkům festivalu za to, že přišli opravdu v rekordním počtu, i za to, jakou
vytvořili po oba dva dny skvělou atmosféru. Velký dík Vám patří také za to,
že jsme po celou dobu nemuseli řešit
nějaké závažnější incidenty. Chovali
jste se prostě slušně, a to se konstatuje
opravdu velmi dobře. Dovolte mi poděkovat také všem vystupujícím kapelám
a moderátorovi za profesionální přístup
a skvělé výkony, celému organizačnímu týmu, že se vše báječně zvládlo,
a také všem, kteří zajišťovali dobré jídlo a pití.
Moc děkuji také bráchovi, který nám
tam nahoře zařídil neuvěřitelné počasí.
Děkuji Vám všem a věřte mi, že brzy
začnou přípravy na další ročník Radbuza festu Míry Bukovjana.
S úctou Roman Bukovjan
strana 9
KULTURA
V DOBŘANECH VZNIKNE „MÍSTO PRO KAŽDÉHO“
V parku v Dobřanech, který se nachází pod vlakovým nádražím a v současné
době je bez jakéhokoliv využití, vznikne díky nízkoprahovému Klubu Echo
pro děti a mládež „Místo pro každého“.
Vedoucí Klubu Bc. Adéla Kulhánková
uvádí: „Chceme ve městě vytvořit veřejné
místo, které by sloužilo pro jeho obyvatele a návštěvníky bez rozdílu věku, kde
by se mohli scházet, odpočívat i aktivně
trávit volný čas, kde by se cítili dobře
a rádi by se tam vraceli.“ Do parku proto budou umístěny nové lavičky a stoly
k posezení, betonový stůl na stolní tenis
anebo ruské kuželky.
Díky programu Think Big proběhnou
během října tohoto roku v parku pod
nádražím tři netradiční akce pro veřejnost, během kterých si budou moci příchozí vyzkoušet veškeré vybavení parku a zahrát si nejrůznější deskové hry,
které budou určeny pro všechny věkové
skupiny, proto jsou srdečně zváni rodiče
s malými dětmi, stejně tak jako senioři.
Slavnostní otevření nově upraveného parku proběhne 6. 10. 2013 od
14:00 do 17:00, další dvě akce budou
uskutečněny 9. 10. 2013 a 14. 10.
2013, vždy od 14:00 do 17:00.
Během akcí bude veřejnosti představen nejen vlastní projekt Klubu Echo,
ale veškeré aktivity by měly pomoci zlepšení komunikace napříč generacemi ve
městě. Po jejich skončení bude vybavení
parku darováno městu Dobřany a sportovní vybavení včetně deskových her nízkoprahovému Klubu Echo, kde budou
mít další využití pro děti a mládež.
Projekt „Místo pro každého“ se uskuteční za podpory programu Think Big,
který realizuje Nadace Telefónica ve
spolupráci s Nadací rozvoje občanské
společnosti, jimž tímto děkujeme.
Více se o jednotlivých akcích a realizaci projektu dozvíte na www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/3944?show=all
a www.diakoniezapad.cz, anebo na facebookovém profilu Klubu Echo.
Nezapomeňte také sledovat plakáty
na vývěsních plochách v Dobřanech.
Informace o Klubu Echo
Klub Echo pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež v Dobřanech při
řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě.
Z celé řady cílů Klubu a jeho pracovníků je třeba zmínit snahu předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních
činností anebo poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času
a realizaci vlastních aktivit. Klub Echo je určen pro děti a mládež ve věku 11 až 20 let
a najdete ho to na adrese Nám. T. G. Masaryka 282, 334 41 Dobřany.
Soubory ZUŠ během měsíce září nezahálely. Keltská skupina zahrála na vernisáži
v galerii Evropského domu v Plzni - Irská diaspory se zástupcem irského velvyslanectví
panem Thomasem Bellewem. Akce se konala u příležitosti irského předsednictví.
strana 10
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAČÍNÁME
Lidový soubor Vozembach se zúčastnil folklórních festivalů v Rokycanech a Mariánských Lázních (na fotce). Vystoupil i v rámci Dne otevřených dveří Stacionáře pro osoby
s postižením v Soběkurech.
PODĚKOVÁNÍ DOS ROZMARÝN
Milý Rozmarýne,
chtěli bychom všem členům divadelního spolku vyjádřit vřelý dík za velkorysý
finanční dar, který byl poskytnut Základní škole v Dobřanech na výchovně vzdělávací činnosti s dětmi ze speciálních tříd při Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
Finanční prostředky jsme využili k nákupu pomůcek, s jejichž pomocí můžeme děti
zaujmout a pozitivně ovlivňovat. Jedná se např. o psychomotorické padáky, žonglérské potřeby, taneční podložku, twister, míče, rytmické nástroje, didaktické deskové
hry, puzzle, výtvarné potřeby (viz. foto).
Děkujeme, že se o nás zajímáte a podporujete naši činnost!
Bohuslava Havránková,. DiS.
vychovatelka ZŠ - školní družiny při speciálních třídách PN Dobřany
Tak se jmenovala akce, kterou pro své
kamarády připravily oddíly Delfíňata
a Delfíni odpoledne 12. září v okolí kluboven v kasárnách. Stanoviště jako chytání
kachniček, hod šipkami na cíl, střelba
s pomocí hokejky a balonku na bránu,
překážková dráha, puzzle, omalovánky
a stolní hry či závěrečná výroba náramku z pěnové gumy si nakonec vyzkoušely
děti samy. Připravily i odměny a čekaly,
zda mezi ně přijdou noví kamarádi mimo
těch, kteří přišli hned na první schůzku.
Stejně jako v loňském roce ale ani
letos akci nepřálo počasí. No co naplat,
děti byly sice trochu zklamané, ale sladké odměny jim byly útěchou. Snad to
příští rok vyjde.
V nejbližších dnech je čeká účast
a pomoc při Drakiádě a Večer se světýlky, tedy lampionový průvod. Ale co hlavně? No přece schůzky…
Za Pionýr K. Mašátová
strana 11
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÉ RADY A ZAJÍMAVOSTI
Říjen je pravým rájem pro ovocnáře.
Často býváme dotazováni, ve kterém
ovoci je nejvíce vitaminu C. Je známo, že
hodně ho obsahují šípky a černý rybíz,
ale ještě více je ho v drobnoplodých
aktinidiích (kiwi), a to až 20 g v jednom
kilogramu plodů. I u nás se tomuto ovoci dobře daří. Zkuste je pěstovat.
se 16 většími bobulemi. Zraje ke konci
července. Na podzimní výsadbu si včas
připravte dobrý kompost.
Pokračujeme seznamem drobného
ovoce, které by nemělo chybět na vaší
zahrádce: 1 keř (2 stromky) rybíz černý, 1 keř (2 stromky) rybíz červený, 3 až
5 keřů borůvka, 3 až 6 keřů brusinka,
1 až 2 keře angrešt (odrůdy vzdorující
padlí – kupř. Prima, Karmen) 10 sazenic maliník, 1 sazenice ostružiník, 4 až
8 keřů vinná réva, 1+1 keře maloplodé
kiwi, 1+1 rakytník.
Mahónie je stále zelený keř, jehož
výhony s tvrdými listy se hojně používají do hřbitovních vazeb. Stanoviště pro
rostlinu volíme spíše stinné a bez nároků na kvalitní půdu. V předjaří rostlinu
seřízneme na 5 až 8 cm dlouhé čípky
s dobře vyvinutými pupeny a současně
vyřežeme staré výhony. Takto zmlazený
keř v létě obroste dobře olistěnými výhony, které pak vytvoří zelený podklad pro
dušičkovou kytici či věnec.
Mnoho radosti z dobré úrody přeje
Český zahrádkářský svaz
RYBÁŘI
Významným zdrojem vitaminu C pro
nás Středoevropany jsou však především jablka, neboť je i při nižším obsahu konzumujeme velkou část roku.
V říjnu sklízíme a sušíme vlašské ořechy. Je to dobře skladovatelné ovoce,
které má své specifické užití a obsahuje
prvky, které se nám starají o zlepšování
paměti. Při špatném počasí v průběhu
roku pozorujeme, že vlašské ořechy černají. Nejčastější příčinou je bakteriální
skvrnitost. Choroba přes rubinu proniká do jader plodů, která se tak znehodnocují. Napadány jsou i listy. Ochrana
spočívá v aplikaci měďnatých přípravků
(Champion, Kuprikol) před kvetením.
U vysokých stromů postřikujeme spodní
větve, kde se nemoc vyskytuje nejvíce.
Pokud máte staré keře červeného
rybízu, je výhodné vysadit novou velkoplodou odrůdu. Jednou z moderních je
Moravan. Keř dosahuje výšky 1,5 metru, hrozen je středně dlouhý v průměru
strana 12
Musím konstatovat, že ani prázdninové měsíce nebyly po stránce rybolovu úspěšnější. Jako kdyby se ryby někam odstěhovaly. Protože jsem v době sucha neměl
žížaly, zkoušel jsem to několikrát v noci na mrtvou a přes den na živou rybku, ale
bezúspěšně. Nejvíc mě zklamalo, že jsem od 16. června do začátku září nechytil ani
malou štiku, dokonce jsem neměl ani záběr a ani jsem neviděl štiku zalovit. Pravda je,
že jsem po neúspěších již tak často nechodil. Většina mých známých si rovněž stěžovala. Údajně nějaké úspěchy měli rybáři nad Vodním Újezdem, v době oprav jezu prý
tam chytali pěkné kapry. Až začátkem září se mi povedlo chytit první štiku, když jsem
zkoušel na ocásek candáta. Měla 52 cm, ale zželelo se mi jí, a tak jsem ji pustil zpátky.
O něco lépe dopadl pan Josef Mašat, který na žížalu ulovil sumce 80 cm.
Po prázdninách opět zahájil činnost dětský rybářský kroužek. Z důvodu nejistého
počasí jsme se sešli v rybářské klubovně u plápolajícího krbu. Na první schůzku se
dostavilo 13 dětí, z toho bylo 7 nových, mezi nimi i dvě děvčata. Děti mohly obdivovat
vypreparovanou hlavu sumce, kterého v loňském roce ulovil na nádrži Nové Mlýny
náš člen p. Jaromír Lev. Sumec měřil 185 cm a vážil 48 kg. Pro začátek jsme na dvoře
trénovali nahazování a hod na terč, potom jsme se ale vrátili zase zpátky do tepla ke
krbu a prohlíželi jsme si obrázky ryb. Na příští schůzce jsme dětem slíbili možnost
zachytat si na Horní Kotynce.
Na poslední výborové schůzi se upřesnily termíny výlovů. V sobotu 12. října se
bude lovit rybník Dolní Kotynka a Vysoká. Kdo si ten den udělá procházku k rybníku,
uvidí práci rybářů a v kádích pak různé druhy ryb.
Vladislav Šefl
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
!
Michal Sedláček, Jan Maceček - housle | Ondřej Martinovský - viola | Karel Chudý - violoncello
Program:
Johannes Brahms
Smyčcový kvartet B-dur op.67
Vivace
Andante
Agitato
Poco allegretto con variazioni
Leoš Janáček
Smyčcový kvartet č.2 „Listy milostné“
Andante
Adagio
Moderato
Allegro
strana 13
PŘÍPRAVA NOVÉ CYKLOSTEZKY NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
Dobřany a další obce a města až po Holýšov už brzy spojí dálnice s Plzní, Prahou
a Regensburgem. Půjde ovšem o dálnici
cyklistickou – o mezinárodní cyklotrasu
CT3. Třiceti kilometry své délky povede územím Mikroregionu Radbuza. Její základní
kámen nebo spíše základní lavičku vídáte
už od začátku září na náměstí u kašny.
Cyklostezka CT3 jako jedna z hlavních os
mezinárodní cyklistické dopravy ve střední
Evropě figuruje v koncepcích ČR a SRN,
ale i spolkové země Bavorsko či Plzeňského a Středočeského kraje. Všechny regiony, kudy již hotové úseky procházejí, ji
ale realizovaly jen jako dopravní značení
vedoucí po silnicích. Mikroregion Radbuza
se s využitím podpory Plzeňského kraje se
snaží vybudovat samostatnou cyklostezku s vyloučením aut. Chybět by neměla
ani odpočívadla, koše, informační systém
a další vybavení. Stezka bude kromě cyklistů k dispozici i bruslařům, maminkám
s kočárky a dalším. Upravený terén vedle poslouží vyznavačům pohledu na svět
z koňského hřbetu. Trasa cyklostezky je
navržena tak, aby co nejvíc kopírovala tok
řeky Radbuzy. To ji činí fyzicky nenáročnou
a zároveň uklidňující a velmi atraktivní.
Trasa cyklostezky vedoucí v těsné blízkosti řeky má svá specifika, jimž je třeba přizpůsobit její technické řešení. Je
navržen originální způsob její realizace: do
terénu nivních luk při Radbuze bude osazen souvislý řetězec betonových prefabrikátů tvaru U, které budou obsahovat štěrkové vrstvy a finální asfaltový povrch. Toto
řešení je finančně úsporné a navíc zaručuje
odolnost trasy v místech, kde se může při
povodních rozlévat voda z řeky Radbuzy.
Projekt je nyní ve fázi územního řízení
a bude třeba zahájit jednání s vlastníky
pozemků, po nichž trasa vede. I proto se
na náměstích čtyř největších měst Mikroregionu, Dobřan, Stodu, Holýšova a Chotěšova, objevily informační lavičky vytvoření
z prefabrikovaných dílců budoucí cyklostezky. Jejich posláním je informovat o cyklostezce širokou veřejnost.
Více informací o cyklostezce najdete na
www.cyklostezka-ppr.cz. Zde také mohou
lidé projektu vyjádřit svoji podporu.
strana 16
CYKLOSTEZKY ZLEPŠUJÍ NÁLADU A SPOJUJÍ LIDI
Na přelomu prázdnin a nového školního
roku se na náměstích v Dobřanech, Chotěšově, Holýšově a Stodě objevily zvláštní
lavičky. Jde o část připravované cyklotrasy, která spojí tato města s Plzní, Prahou
a Regensburgem. Jejím patronem je známý
televizní moderátor Michal Jančařík.
Stal ses patronem nové cyklostezky,
protože točíš televizní Cyklotoulky.
Vzpomeneš si na své první kolo a cyklistické začátky?
Bylo mi pět let a osedlal jsem tátovu
bílou skládačku. Byla na mě logicky velká a pedály měla značně sešlapané, takže
ke karambolu nebylo daleko. Sjížděl jsem
neohroženě jako malý velký frajer nějaké
schody, noha se smekla a sletěl jsem
rovnou na středovou tyč. A jak si jistě
pamatuješ, skládačka měla uprostřed ten
velký šroub… Tak tenhle zážitek si pamatuju opravdu výrazně. Nicméně dobře to
dopadlo. Dneska máme dvě krásné holčičky, všechno je v pořádku. Ani na kolo
jsem, jak vidíš, nezanevřel.
Jakou nejnáročnější túru jsi na kole
zvládnul?
Asi nejvíc jsem toho za jeden den sjezdil po Šumavě. Tam když dá člověk něco
přes stovku, už je to docela porce. Nicméně do cykloprůvodce Šumavou, který
vyšel koncem září, jsem zařadil výlety spíš
méně náročné. Tak 60 až 70 kilometrů na
den, aby člověk něco zažil, ale neuštval
se při tom.
Učíš na kole i své dcery?
Určitě. Třeba ty výlety v cykloprůvodci
koncipuju zpravidla tak, aby byly „jetelné“
i pro rodiny, vždyť je to paráda prožít den
na kole takhle pospolu. Děti mají zase úplně jiné vidění okolí a je radost s nimi na
kole být. I když těch dvacet kilo navíc je
do kopce fuška, stojí to za to. Zase pak
v hospůdce lépe chutná.
Těšíš se, až s nimi vyjedeš na novou
cyklostezku podél Radbuzy?
Těším se jak na Vánoce. Možná víc,
protože ty bývají obvykle každý rok, ale
otevření takové cyklostezky se povede jen
jednou za pár let. Navíc je to v mém kraji,
takže se těším opravdu hodně. Moje zkušenost z Cyklotoulek je taková, že když
se podaří někde otevřít takhle významný
a dlouhý úsek, region to obrovsky zvedne. Najednou se lidi vyrojí, prohání se po
stezce zdaleka nejen na kole, jsou samý
úsměv a dobrá nálada. Tahle věc je prostě
jednoznačně prospěšná. Spojuje lidi a to
není fráze, ale prostý fakt. Vždyť uvidíte.
Co jim po trase budeš chtít ukázat?
Máme s panem starostou Sýkorou z Dobřan v plánu spoustu výjezdů už během
budování v příštích dvou letech. Bude to
pochopitelně veřejné a budeme moc rádi,
když se k nám lidi připojí. Ukážeme jim, co
a kde se staví, stavět bude a proč. Po hotové cyklostezce jezdíme všichni pořád, ale
po rozpracované, to bude novum a zajímavá zkušenost i pro mne.
Při natáčení Cyklotoulek už jsi poznal
spoustu různých cyklostezek i míst. Jak
podle tebe vypadá ideální cyklostezka?
Tak za prvé – musí být bezpečná, to znamená především přehledná a koncipovaná
tak, aby předcházela krizovým střetům
– retardéry, rozšiřující pruhy, práce s terénem a podobně, to je na delší rozbor. Za
druhé musí vytvářet prostor a možnosti
pro sekundární infrastrukturu – občerstvení, stálé safety pointy, ideálně i servisy a půjčovny kol. V obojím má myslím
„naše“stezka potenciál.
Ještě než bude cyklostezka hotová,
chystají se různé cyklohrátky a cykloakce. Na co se nejvíc těšíš?
Určitě na lidi. Slyšel jsem, že pan starosta chystá výjezd s místní školou a též
se sdružením Budulínek, to bude rozhodně třešínka na dortu.
Jsi coby patron cyklostezky a moderátor počasí schopen zařídit, aby na cyklostezce bylo vždycky pěkné počasí?
Pokud bude cyklostezka udělaná perfektně, bude na ní hezky za každého počasí.
Ing. Markéta Čekanová
SPORT
DŘEVORUBECKÝ TALENT
Z DOBŘAN
TJ SNACK DOBŘANY – HOKEJBAL
Dobřanští Šneci vstoupili do nové
sezóny 2013-14.
Ještě než nastíníme nějakou vizi, pak
bychom chtěli zmínit naše celoklubové vyhlášení na dobřanském náměstí
během ROCK FESTU (Radbuza), které posloužilo k ocenění šnečích mladších dorostenců za zisk nedávného
titulu MISTRŮ REPUBLIKY, ale také
k 20.výročí založení našeho oddílu.
Všichni v klubu si této akce považujeme
a za uskutečnění patří dík městu Dobřany a hlavně pak starostovi p. Marku
Sýkorovi.
Nicméně zpět k plánům do nastávající
sezóny. Prioritní snahou bude vychovávat nové hokejbalové naděje a nadále
čeřit vodu (řečeno ve sportovním slangu) v republikových soutěžích ve všech
kategoriích. Od mládeže počínaje a muži
konče. Svoji regionální soutěž bude
hrát i přípravka, tj. kluci ročníku narození 2003 a mladší. Zastoupení budeme letos mít mezi mladšími i staršími
žáky. Oba žákovské týmy budou hrát
mistrovství ČR ve skupině Západ. Naši
nejstarší ,,mladíci“, loňští MISTŘI ČR
v kategorii mladšího dorostu, se posunuli o patro výše a budou reprezento-
vat město Dobřany v extralize staršího dorostu. Poslední šnečí zastoupení
budeme mít mezi muži v 1.NÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ LIZE. V tomto týmu
budou startovat po vzoru z loňska
z převážné většiny dorostenci, kteří tak
budou opět působit na dvou ,,frontách“.
Zde se pokusíme zaměřit na navýšení
jejich sportovní kvality, ostatně to bude
naše snaha a hlavní náplň pro všechny
naše kategorie.
O chod jednotlivých týmů se postarají kluboví trenéři:
Petr Chvojka – hlavní trenér mužů.
Jan Matoušek, Bohuslav Havránek,
Richard Vild a Václav Šlehofer – trenéři
mládeže.
Miroslav Vísner – hlavní vedoucí v klubu.
Jaroslav Voler – klubový kustod.
V tomto složení realizačních týmů
bychom měli letos reprezentovat náš
hokejbalový klub.
Vzhledem k tomu, že soutěže jsou již
rozehrané, ale stále ještě na svém začátku či startu, hodnocení a výsledky přineseme v příštím vydání Listů.
Václav Šlehofer
TJ Snack Dobřany
Eurojack,
největší
dřevorubecký
závod v Evropě, se koná již 34 let.
Tyto
závody
vznikly
začátkem
20. století v Kanadě v dřevorubeckých
kempech. V posledních 20 letech se
mohutně rozšířily do Evropy a před
10 lety získaly svou dnešní podobu
– daly vzniknout evropskému seriálu
Eurojack, sportu pro nejtvrdší soutěžní
dřevorubce současnosti.
Vrcholoví sportovci předvádějí velkolepé a napínavé disciplíny, jako jsou
přesekávání kmenů, řezání velkými
ručními pilami, řezání upravenými
motorovými pilami, házení sekerou,
stromolezení a jiné. Umění sportovců
není jen o síle a vytrvalosti, ale zejména o technice, přesnosti a soustředění.
Při závodech Eurojack je k vidění
neobyčejné náčiní, jako jsou speciální
ruční pily z Ameriky a Nového Zélandu, závodní sekery z Nového Zélandu
a Austrálie nebo speciálně postavené
a upravené silné motorové pily Powersaw, které mají až 70 koní. Toto vše
zaručuje pro publikum napínavou
podívanou.
Seriál Eurojack se skládá z 5 závodů,
které se konají v Rakousku, Německu,
Švýcarsku, Švédsku, Francii a České
republice.
Eurojack usiluje o posílení národní organizace se zaměřením na rozvoj
mládeže v tomto sportu. Poprvé v letošním roce zavedli v Eurojacku hodnocení juniroské kategorie do 18 let (U18). Není nikdo v současné době, kdo
by porazil talentovaného Jana Kamíra z Dobřan v této kategorii. Vyhrál
všechny závody v juniorské kategorii
a celkově se umístil v Evropě na 1. místě. Zejména mladí sportovci z Německého Schuttertalu tvoří pozoruhodný
tým. Mario Enz a Max. Fehrenbacher
obsadili celkově druhé a třetí místo. Hlavní Prezident Eurojacku Alfred
Fehrebacher je velice spokojen a vidí
optimisticky
budoucnost
mládeže
v tomto sportu.
Jan Kamír st.
strana 17
SPORT
BRADA CUP 2013
V sobotu 7. září 2013 se ve sportovním
areálu Džungle konal již sedmý ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev s názvem BRADA CUP 2013. Předpověď počasí slibovala již několik dní
předem opravdovou lahůdku v podobě
slunečna, bezvětří a 25°C. Předpověď
se bezezbytku naplnila a my měli před
sebou báječný den. Na turnaj bylo přihlášeno 10 družstev, která byla rozlosována do dvou skupin po pěti družstvech.
Po krátkém nástupu se rozehrála úvodní utkání, po nichž bylo zcela patrné,
že letošní ročník bude po volejbalové
stránce a kvalitě velice ,,našlapaný´´.
K vidění byla velmi bojovná a dramatická utkání. Zejména pak ve skupině A,
kde o prvenství bojovala družstva Ptáčci (družstvo vedené naším dorosteneckým reprezentantem ČR, J. Krafferem
ml.) a družstvo domácích - TJ Dobřany.
Jejich vzájemné utkání bylo skutečnou
reklamou na volejbal, a kdo toto utkání
sledoval, zaručeně nelitoval. Vzájemná
konfrontace vyšla těsně lépe pro Ptáčky, ale jelikož ti zaváhali v posledním
utkání s Bulhary, z prvenství ve skupině se radovali Dobřanští. Ve skupině B
si pro prvenství a postup do semifinále
vcelku s přehledem dokráčela družstva
Motáci a Amoleta. V semifinále se tedy
utkala družstva TJ Dobřany a Motáci, ve druhém semifinále pak družstva
Ptáčci a Amoleta. Zatímco Ptáčci prošli
semifinále bez sebemenších problémů,
Dobřanští se na postup pořádně nadřeli. Možná i to byla jedna z příčin celkem
Vítězné družstvo Ptáčci
strana 18
jednoznačného finále. I přes nasazení
naší čerstvé nahrávačky Václavky probíhalo finále zcela pod taktovkou Ptáčků,
kteří zaslouženě dokráčeli pro vítězství
a celkové prvenství v turnaji. Letošní
BRADA CUP se nebojíme hodnotit jako
zcela nejvydařenější ze všech předchozích ročníků. Vzhledem k zájmu ostatních družstev a skutečnosti, že jsme
letos poprvé museli družstva z důvodu
kapacity odříkat, je vidět, že BRADA
CUP kráčí správnou cestou. To vše i za
pomoci města Dobřany, které BRADA
CUP opět podpořilo svým Grantovým
dotačním titulem, za což mu jménem
nás všech patří veliké DÍKY.
Za TJ Dobřany – oddíl volejbalu
Marek Lohr
Celkové pořadí turnaje:
1. Ptáčci
6.
2. TJ Dobřany
7.
3. Amoleta
8.
4. Motáci
9.
5. Bulhaři
10.
HCSD
Jarošov
Zbůch
Náplava
Holýšov
JÓGA
v Dobřanech pokračuje
každé pondělí od 19.30 hod
a středa od 17.00 hod (změna!!)
v tělocvičně ZŠ 1. stupně, Školní ul.
Přihlášky před lekcí. Kurzovné na
půl roku (800,- Kč), platba na místě.
Podložky s sebou.
Začít se dá v každém věku.
Buďme fit!
Informace:
[email protected],
tel.: 732 365 042 po 14. hod
SPORT
LETNÍ KUŽELKÁŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Loňská sezóna mladých kuželkářů a kuželkářek byla hodně náročná,
avšak velice úspěšná. Největším naším
úspěchem bylo vítězství Valerie Fišerové v celorepublikovém poháru mladých
nadějí. Valerie se celý rok držela na
prvním místě a své vítězství završila ve
finálovém turnaji v Olomouci. K tomuto
triumfu se nám povedlo vybojovat titul
„Nejúspěšnější mládežnický oddíl“. Tento titul získalo družstvo, kterému se do
olomouckého finále povedlo probojovat
s největší základnou mladých nadějí. Za tento triumf byli oceněni trenéři
mládeže Martin Provazník, Josef Fišer
ml. a Radek Kneř. Po tomto úspěchu
si ceníme rovněž vítězství Michaely Provazníkové, která se stala nejlepší hráčkou poháru mladých nadějí Plzeňského
kraje. Svou první sezónu si odbyla i dvě
družstva dorostu. Děvčatům z áčka se
povedlo po velkém boji uhrát krásné
druhé místo v dlouhodobé části a béčku se povedlo vyhrát finálový turnaj.
Výsledky nám udělaly velikou radost,
avšak nás zavazují do sezóny následující. S přípravou na novou sezónu jsme
tedy začali o něco dříve. V období 22.
– 26. července 2013 jsme absolvovali
první kuželkářské soustředění. Zaměřili
jsme se na techniku hry a fyzickou kondici. Soustředění bylo zároveň i odměnou a prostředkem ke stmelení už tak
dobré party. Jak soustředění viděla jedna z hráček Sabina Homrová, se dočtete
v následujících řádcích.
Pondělí 22. 7. začalo všem lidem
obvykle stejně, někdo musel do práce, jiný ne. Pro nás bylo toto datum
už velmi očekávané. Jeli jsme totiž na
soustředění do Rosic, což je kousek
od Brna. A navíc jsme jeli vlakem. No
super. Začalo to úžasně.
Proč si ale nesednout do kupé, kterému jde otevřít okno jen do necelé půlky
a ještě navíc se to okno zavíralo samo.
Všichni jsme seděli v tom největším hicu
ve vlaku místo na koupališti a vařili
jsme se ve vlastní šťávě. Po 7 hodinách
ve vlaku jsme uviděli nápis Rosice.
Konečně na místě! Po krátké procházce a nekonečných schodech jsme přišli
k fotbalovému hřišti, kde jsme byli ubytováni na 4 noci. Po malém stěhovacím
manévru jsme šli na večeři. Pak jsme
měli volno, a tak někteří šli navazovat
kontakty s fotbalisty z Bratislavy. Po
rychlém seznámení jsme si s fotbalisty
zahráli společně ragby.
Po snídani jako každý den byla revize úklidových dovedností. Pak následovala tréninková příprava a šli jsme
hrát kuželky. Každý den jsme hráli od
9 do 12 hodin. Po dobrém jídle jsme jeli
dvakrát na koupaliště ve Zbýšově. Hráli jsme také několikrát házenou, prostě
jsme se nikdy nenudili. Středeční večer
patřil Radkově kytaře a skládání maturity kapitána Poka. Nikdo ji nesložil na
první pokus, ale kdo chtěl, tak se nedal
a složil ji následně.
Poslední večer jsme se sešli společně
s fotbalisty na koupališti pod hotelem,
kde jsme opékali buřty a skládali česko-slovenské básničky. Trenér slovenských fotbalistů se po dvou sklenkách
piva nechal slyšet, že jsou kuželky lehké
a co vlastně trénujeme? Na tuto hlášku
jsme trenéra vyzvali na přátelský zápas
na 60 hodů. Výzvou pro trenéra bylo, že
když porazí jediného našeho hráče, tak
se stává vítězem. V pátek na posledním
tréninku si vybraní hráči zahráli proti
velkým řečem trenéra fotbalistů Doda
60 hodů. K zápasu jsme postavili jednu mladší žačku (Míšu Provazníkovou),
starší žačku (Týnu Kvačovou) a mladšího žáka (Honzu Ransdorfa). Dodo nedokázal porazit ani jednu věkovou kategorii a musel se smířit s prohrou. Dodo
však předvedl svůj talent a na 60 HS
porazil 210 kuželek, což není na poprvé
vůbec málo!!! Ostatní fotbalisté si také
vyzkoušeli zahrát, ale bylo vidět, že by
měli zůstat raději u fotbalu, který jim
jde skvěle.
Po posledním obědě jsme se rozloučili
s hotelem a novými kamarády ze Slovenska a vydali se směrem na nádraží.
S blížícím se odjezdem jsme se rozloučili
i s kluky z Duchcova a vydali jsme se
na cestu zpět. Tam na nás už netrpělivě
čekali rodiče.
Na závěr bych chtěla za všechny poděkovat trenérům: Martinu Provazníkovi,
Radku Kneřovi a Honzovi Endrštovi za
přípravu soustředění a za pevné nervy,
které jsme jim často cuchali. Děkujeme a věříme, že příští rok si soustředko
zase zopakujeme.
Děkujeme městu
Dobřany za finanční
pomoc formou grantu.
PRACOVNÍ DOBA
OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ŘÍJEN 2013
14 - 17
PO
7. 10.
ÚT
8. 10.
ČT
10. 10.
14 - 17
PO
14. 10.
14 - 17
ST
16. 10.
PÁ
18. 10.
ÚT
22. 10.
ČT
24. 10.
ÚT
29. 10.
9 - 12
9 - 12
14 - 17
9 - 12
14 - 17
9 - 12
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na tel.: 773 478 883.
strana 19
SPORT
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA DOBŘANSKÉHO FOTBALU ZVÍTĚZILA NA TURNAJI V LOSINÉ
Dne 21. září se mladší přípravka fotbalu za TJ Dobřany účastnila turnaje
v Losiné.
Utkalo se v něm celkem 8 družstev.
Kluci byli úžasní, porazili všech 7 družstev. Předávání zlatých medailí a poháru se neobešlo bez velké radosti všech
hráčů. Za nejlepšího brankáře převzal
pohár Jindřich Homr, který chytal, a to
výborně, za Dobřany.
Výhry proběhly postupně v zápasech:
D-Nepomuk (2:1), D-Žákava (2:0), DChotěšov (3:2), D-Kasejovice (2:0), DLosiná (1:0), D-Vstiš (3:1), D-Chlumčany (3:0)
Přesné pořadí bylo:
1. Dobřany (plných 21bodů)
2. Nepomuk
3. Žákava
4. Chotěšov
5. Kasejovice
6. Losiná
7. Vstiš
8. Chlumčany
Góly dali: Tomáš Bošek (1), Matěj
Hájek (1), David Bäuml (1), Josef Šneberger (1), Martin Brant (2), Jindřich
Homr (2), David Brant (8).
Výsledky okresního přeboru TJ Dobřany:
Starší přípravka sk. A prozatím
3. místo: zápasy D-Chotěšov (3:7),
Vstiš-D (3:9), Chlumčany-D (5:2).
Žáci prozatím 5. místo (6 bodů).
Zápasy proběhly v pořadí D-Štěnovice
(0:8), Záhoří-D (0:8) a D-Chlumčany
2:0.
Dominika Bošková
strana 20
DOBŘANŠTÍ FUTSALISTÉ
V neděli 8. září 2013 FC Jokers odehráli první zápas již své šesté sezony
v plzeňské městské soutěži ve futsalu.
Zápas se konal jako vždy na plzeňském
Rapidu. Pro letošní rok vykročili „Jokeři“ správnou nohou a mohou se pyšnit
připsanými třemi body. Členové FC
Jokers byli spokojení, kladně to hodnotil i zakladatel dobřanského týmu Jan
Podzimek. Doufáme, že i nadále se bude
dařit. Na hřišti se objevili převážně hráči z Dobřan, ale i kmenoví hráči z Plzně a blízkého okolí. Do 4. A třídy pro
letošní sezonu je přihlášeno 9 týmů, se
kterými se FC Jokers utkájí o postup do
třídy vyšší. Více informací ohledně tohoto sportu a výsledků můžete nalézt na
stránkách Asociace plzeňského futsalu.
Alex Podhorský
SPORT
CYKLOVÝLET NA ŠUMAVU
V sobotu 14. 9. 2013 se sešlo na nádraží v Dobřanech 12 příznivců cykloturistiky.
Cílem byl šumavský Špičák. Počasí nám přálo, a tak ani výluka a cesta autobusem
z Nýrska do Železné Rudy nikomu na náladě nic neubrala. Naopak jsme na ní vydělali. Autobus s našimi stroji zastavil na Špičáckém sedle a my nemuseli hned na
začátku náročné etapy šlapat kopec z nádraží. Etapa ze Špičáckého sedla při řece
Úhlavě do Dobřan mohla začít. Vyrazili jsme do šumavských hvozdů s velkým elánem. Po zastávce na Černém jezeře jsme pokračovali až k Nýrské přehradě. Tam byla
první svačinka a spravoval se první defekt. Následoval sjezd do Nýrska a Janovic nad
Úhlavou. Tam byl lehký oběd (kuřecí vývar) a na doplnění tekutin plzeňský Gambrinus. Ten dodává cyklistům sílu. Cesta pokračovala okolo Klatov do Švihova. V bistru
U Lišků pak další posilující nápoj z Plzně a hurá do poslední části naší sobotní etapy.
Do Dobřan jsme přijeli přesně v 17.00 hod., akorát na začátek mistrovského utkání
extraligy staršího dorostu. Sobota pro nás byla tedy ryze sportovní. Dík za dobrý
nápad patří Josefu Polívkovi, který s ním přišel, a pak všem, kteří se zúčastnili. Tak
zas někdy na jaře a klidně i ve větším počtu.
Josef Hájek
Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: [email protected]
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na
nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky
a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména
v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)
strana 21
TIPY NA VÝLET
TURISTÉ VÁS ZVOU
8. října
Z VALCHY DO ČERNIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
na Valchu. Půjdeme po žluté tz. kolem
vodní nádrže, přes Borský park, Tyršův most, přejdeme lávku do Hradiště,
Bručné a Černic. Stavíme se v pivovaru a odjedeme zpět trolejbusem a vlakem do Dobřan. Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. října
K PRAMENŮM RADBUZY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
/z Plzně 8,09 hod., ze Staňkova v 9,11/
do Mašovic. Půjdeme polní cestou a silnicí do Polžic, Srbů, Vítání a Tasnovic,
kde jsou zbytky tvrze, hradiště a kostel sv. Vavřince u Štítar. Dále půjdeme
do Svržna, odkud jede vlak ve 13,55
a v 15,11 hod., pro ty, co si trasu zkrátí, ostatní dojdou do Újezda sv. Kříže,
k Černému rybníku a do Bělé nad Radbuzou. Délka vycházky 20 km, zkrácená 15 km. Odjezd zpět v 15,29 a 18,29
hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
15. října
Z PŇOVAN PŘES ULICI
DO PLEŠNICE
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Pňovan /z Plzně 8,35 hod./. Půjdeme na Nový Dvůr a po cyklostezce č. 37
do Pňovan, Jezné a Úlice, kde je zámek,
který zhlédneme. Odjedeme z Plešnice, která je již nedaleko, v 15,05 hod.
Délka vycházky 11 km. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
19. října
Z HOLOUBKOVA PŘES BRNO
DO PŘÍVĚTIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Holoubkova /z Plzně v 8,32 hod./.
Půjdeme po červené tz. do Těškova a dále pak na hřebenovku Radeč
– východ, kde přejdeme na zelenou
tz. Vrchol hřebenovky - Brno 718 m
a Radeč 721 m nv. Dále přejdeme na
žlutou tz, která nás dovede k samotě
Na Kramařské, a červená tz. do Přívětic
a Bezděkova na vlak. Odjezd ve 14,47
a 16,47 hod. Délka vycházky 16 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
strana 22
22. října
ZE SRBŮ KOLEM ÚSLAVY DO BLOVIC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod.
do Srbů /z Plzně v 8,08 hod./. Půjdeme
po zelené tz. na Bukovou horu, Velkou
skálu, Vlčice a do Blovic na vlak, odjezd
ve 14,22 a v 15,22 hod. Délka vycházky
12 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. října
Z CHLUMČAN PŘES VYSOKOU
DO DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 do
Chlumčan. Půjdeme kolem rybníka
Šavlice do Horní Lukavice a Hradčan.
Dále kolem kóty 516 m nv. Vysoká,
k Červenému kříži a přes dálniční přivaděč do Dobřan. Cestou se podíváme
po houbách. Délka vycházky 15 km.
Vedoucí Karel Bohmann.
29. října
Z KAZNĚJOVA DO HORNÍ BŘÍZY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
do Horní Břízy /z Plzně v 8,18 hod./.
Půjdeme po zelené tz. ke křižovatce
U Mezníku a dále po červené do Horní Břízy. Délka vycházky 9 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
2. listopadu
Z NÝRSKA PŘES HODOUSICE,
BLATA A OPÁLKU DO BĚŠIN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7, 17 hod.
do Nýrska. Půjdeme přes Hodousice,
Blata, Opálku do Strážova. Dále lesní
cestou do Javoříčka, k samotě U Soušků, do Kozí a Běšin, odkud odjedeme ve
14,19, nebo v 15,35 hod. vlakem domů.
Délka vycházky 15 km. Vedoucí Karel
Bohmann.
TIP NA VÝLET
Rozhledna Bolfánek u Chudenic
Bolfánek - rozhledna na vrchu Žďár
(583 m.n.m.) nedaleko městečka Chudenice. Měří 45 m, má celkem 138 schodů
a poskytuje nádherný výhled na široké okolí – Šumavu, Český les i Radyni
u Plzně. Za velmi dobré viditelnosti jsou
(prý) vidět i Alpy. Na místě rozhledny
stávala původně kaplička postavená na
paměť Svatého Wolfganga. Podle pověsti
zde v nedaleké jeskyni pod skálou přenocoval řezenský biskup Wolfgang, když
cestoval z Prahy ze svěcení prvního českého biskupa Dětmara v r. 973. V letech
1722-1725 zde byl Františkem Josefem
Černínem postaven velký poutní barokní
kostel podle návrhu černínského architekta Maxmiliána Kaňky. Kostel po uzavření v roce 1785 chátral a v roce 1810
byl až na kostelní věž zbořen. Základy
kostela však jdou dodnes vidět nedaleko věže. Věž byla v roce 1845 zvýšena na
45 metrů, změněna do současné podoby
(inspirací byla údajně Černá věž v Klatovech) a upravena jako rozhledna. U paty
věže je vstup do kapličky, kde je možné
sestoupit po schodech až ke skále, na
které je postavena. Kámen má údajně
léčivé účinky. Jedna z pověstí praví, že
pokud se prasklina v jeho hmotě zvětší
natolik, že jím projde těhotná žena, otevře se cesta pro pekelné síly.
V říjnu a listopadu otevřeno v sobotu,
neděli a o svátcích od 13:00 do 16:00
hodin, vstupné dospělí - 30 Kč, děti od 6
– 15 let, důchodci od 65 let, ZTP, ZTP/P,
studenti - 20 Kč, děti do 6 let – zdarma.
Doporučuji návštěvu rozhledny spojit
s návštěvou Americké zahrady, Kvapilova jezírka, zámku Lázeň a městečka
Chudenice.
/jar/
5. listopadu
PLZEŇSKÉ PAMĚTIHODNOSTI
Odjedeme z Dobřan vlakem do Plzně
v 8,41 hod. Navštívíme muzeum, pomník
zakladatele Škodovky, Františkánský
klášter. Vedoucí Jindra Šmatlák.
9. listopadu
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Akci pořádá KČT odbor Domažlice. Délka vycházky 12 km, start v České Kubici po příjezdu vlaku. Odjedeme vlakem
z Dobřan v 6,41 hod./ R./ do České
Kubice /z Plzně 7,05 hod/. Vedoucí
Luboš Kučera.
Přijďte se s námi projít přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny
v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
www.otisk.org
INZERCE
strana 23
0DUHN½HQâĄHN
352o
'2b72+2-'8"
Jako místopředseda TOP 09 vím, že jedině politická strana se může v parlamentním systému skutečně podílet na výkonu moci. Strany jsou nakonec
přes všechny komplikace odpovědnější, stabilnější a o tolik čitelnější než
různá náladová uskupení a elitářská hnutí. Proto jsem obdivovatelem a velkým zastáncem parlamentní demokracie.
Vím dobře, kam vede pohrdání parlamentní demokracií a ústavností. Jednotlivec ve své příležitosti nikdy nezklame – dejme mu trochu nekontrolované moci a uzurpuje si ji vždy víc, než jsme si mysleli. Vím to, protože jsem
demokratické způsoby vládnutí studoval jako obor a dnes na univerzitě
učím své studenty být velmi dobrými pozorovateli takových tendencí.
Vím, co znamená řídit státní záležitosti. Podílel jsem se šest let s veškerou
odpovědností na řízení státu jako náměstek ministra spravedlnosti a následně jako první náměstek ministra zdravotnictví. Chce to vybroušenou
kombinaci politické předvídavosti, manažerských dovedností a selského
rozumu. To vše musí být podpořeno nemalým nasazením mým a zejména
mých blízkých.
Kandiduji proto, abych svoji znalost a praktickou zkušenost nasadil jednoznačně ve prospěch naší země, která bude zásadně bránit svobody a práva
svých občanů, ale nebude je uplácet nesmyslnou péčí a populistickými sliby. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
lídr kandidátky
TOP 09 Plzeňský kraj
1$'d9$7
1$320x5<1(%2
3¢,-…7.92/%d0"
Rozhodněte 25. a 26. října
9…0(.$0-'(0(
strana 24
strana 25
INZERCE
KADEŘNICTVÍ A MODELÁŽ NEHTŮ
Mostecká 15
Dobřany
Hana Hostková
Markéta Petrželková
- dámské, pánské, dětské
- italská vlasová kosmetika
- nehtová modeláž (350 Kč)
- doplnění nehtů (300 Kč)
pracovní doba: pondělí–pátek
objednávky na tel. č.:
602 249 941 (kadeřnictví)
603 575 819 (modeláž nehtů)
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky, turecké záclony)
Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany
(bývalý stánkový prodej)
již 22 let jsme tu pro Vás
AUTOSERVIS Jindřich Plajner
Lipová 826
Dobřany
334 41
tel. 777 146 125
e-mail: [email protected]
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Autoservis ∙ Pneuservis ∙ Karosárna ∙ Výkup a prodej vozidel ∙ Odtahová služba
► Prodám garáž v Hornické ulici. Tel.: 731 885 671
► Prodám zachovalou stěnu sestavenou ze skříněk Univerzál
(jako studentský nebo dětský pokoj), délka 3 m, výška 2 m.
Cena dohodou. Tel.: 604 997 781
► Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto předmětu
(100 Kč/hodinu). Tel.: 777 991 272, 724 238 429
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: [email protected]
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
► Prodám zděnou rodinnou hrobku na hřbitově v Dobřanech.
Cena dohodou. Tel. 377 981 463, 607 202 732
► Hledáme spolehlivou paní na hlídání 3letého chlapečka
v Dobřanech, po-pá na 2 - 3 hod denně. Odměna dohodou.
Tel.: 777 291 584
strana 26
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany
středa
7:30 - 12:00
náměstí T.G.M. 1
pátek
7:30 - 11:00
13:00 - 18:00
Otevírací doba:
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
Česká pošta
Oddělení pro děti
pondělí
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
úterý
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
pondělí
7:15 - 18:00
pondělí
12:00 - 17:00
středa
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
středa
7:15 - 17:00
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
12:00 - 18:00
pátek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
sobota
8:00 - 10:00
středa
9:00 - 11:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 14:30
Internet pro veřejnost
pátek
8:00 - 13:00
pondělí, středa
Policie ČR - obvodní oddělení Dobřany
8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
12:00 - 15:00
Lipová 456
Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
čtvrtek
Triumfa s.r.o.
Městská policie Plzeň
- odloučené pracoviště Dobřany
náměstí T.G.M. 5
Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Tyršova 78
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
Zákaznické centrum Dobřany
kontakt: 721 506 330
e-mail: [email protected], [email protected]
náměstí T.G.M. 282
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15
kontakt: 974 326 720
12:00 - 15:00
pátek
8:00 - 11:00
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
Dopravní inspektorát Policie ČR
e-mail: [email protected]
Slovanská alej 26, Plzeň
kontakt: 974 324 630
13:00 - 16:00
Provozní doba:
Nabízíme:
pondělí a středa
8:00 - 12:00
- faxové služby, kopírovací služby
čtvrtek
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Vodovody a kanalizace – provozovatel
ČEVAK, a. s.
Zákaznická linka: 844 844 870
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
Odpadové hospodářství města Dobřany
- prodej zájezdů smluvních CK
www.odpady-dobrany.cz
Sběrný dvůr Dobřany
Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112
ČEZ
Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
Plzeňská ul.
Zákaznická linka: 840 840 840
Sokolovská 1011
Provozní doba:
Poruchová linka: 840 850 860
kontakt: 739 643 219
pondělí
e-mail: [email protected], www.kacko.cz
středa
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
pátek
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55
neděle
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Pohotovost plyn: 1239
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 12:30
13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30
13:00 - 15:00
14:00 - 18:00
RWE
Česká spořitelna
Městský úřad Stod
Otevírací doba:
kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy
Městská knihovna
pondělí
8:30 - 12:30
Stromořadí 439
úterý
8:30 - 12:30
kontakt: 377 972 942
středa
e-mail:
čtvrtek
[email protected] - dětské oddělení
pátek
13:30 - 17:00
kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady
8:30 - 12:30
13:30 - 17:00
Úřední hodiny:
8:30 - 12:30
13:30 - 15:00
pondělí
7:00 - 17:00
8:30 - 12:30
13:30 - 16:00
středa
7:00 - 17:00
[email protected] - oddělení pro dospělé,
(polední pauza 11:30 - 12:00)
region
Komerční banka
[email protected] - oddělení pro dospělé
Otevírací doba:
pondělí
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Svatovítská lékárna
Výpůjční doba
úterý
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Sokolovská 967
Oddělení pro dospělé
středa
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
pondělí
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00
čtvrtek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Otevírací doba:
úterý
7:30 - 11:00
13:00 - 15:00
pátek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
pondělí - pátek
8.00 - 17.00
KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
6. 10. v 15.00 hodin a 11. 10. v 17.00 hodin
(Španělsko, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, režie:
Manuel Sicilia)
Justin je ze středověku a chce se stát rytířem. Táta by
z něj měl radši právníka, a tak se Justin potají vyplíží
z domu a vydá se za dobrodružstvím. Na cestě potká
odvážnou a stejně tak krásnou dívku Taliu, velmi
potrhlého kouzelníka nebo krokodýla Gustava, který
se pro změnu rozhodl být drakem. A hned u svého prvního rytířského úkolu se Justin docela zapotí, protože
zachránit království, to není úplně učebnicová brnkačka na rozcvičení.
Vstupné: 100 Kč
Vlasta (D. Morávková), která vycítila příležitost zaplnit
místo po Vilmě. Pepan je však zcela zaneprázdněn
novou budoucností – stal se starostou Kameňákova.
mi, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint
bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na
pravou míru...
Vstupné: 110 Kč
Vstupné: 100 Kč / 135 Kč (3D)
LETADLA
GRAVITACE 3D
13. 10. v 15.00 hodin
20. 10. v 18.00 hodin
(USA, animovaný, 92 min, přístupný, dabing, režie: Klay
Hall)
Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými
křídly, sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jen několik poněkud větších problémů - Prášek není tak docela stavěný
pro závody a kromě toho má tak trochu strach z výšek.
(USA, sci-fi thriller, 91 min, přístupný, titulky, režie:
Alfonso Cuarón)
Doktorka Ryan Stone (Sandra Bullock), skvělá lékařka
– inženýrka je na své první vesmírné misi. Veterán Matt
Kowalsky (George Clooney) velí svému poslednímu
letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je
zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami,
odkázáni jeden na druhého a směřujíce dál do temného
vesmíru.
Vstupné: 130 Kč
Vstupné: 100 Kč
MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
6. 10. v 18.00 hodin
(USA, akční/dobrodružný/drama, 130 min, přístupný od
12 let, titulky, režie: Harald Zwart)
Clary (Lily Collins) žije obyčejný život patnáctileté holky, než odhalí jedno děsivé tajemství. Že v našem světě
se skrývá ještě jeden. Svět plný démonů a lovců stínů,
napůl andělů a napůl lidí, kteří vedou odvěkou a nelítostnou válku se zlem a před démony nás chrání. Ještě
hrozivější tajemství je, že ona sama je potomkem vyvoVstupné: 100 Kč
lených strážců.
REVIVAL
16. 10. ve 20.00 hodin
(ČR, komedie, 116 min, přístupný od 12 let, režie: Alice
Nellis)
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají kamarády, jejichž rocková skupina se
rozpadla v roce 1972 a kteří se rozhodli pokusit o její
velkolepý comeback.
Vstupné: 100 Kč
ROZBITÝ SVĚT
23. 10. ve 20.00 hodin
POZICE DÍTĚTE
18. 10. v 17.00 hodin a 19. 10. ve 20.00 hodin
9. 10. ve 20.00 hodin
(Rumunsko, drama, 112 min, do 15 let nevhodný, titulky, režie: Calin Peter Netzer)
Jednoho studeného večera uprostřed března se Barbu
řítí ulicemi a překračuje povolenou rychlost. Vzápětí
srazí malé dítě a chlapec krátce po nehodě umírá. Viníka
čeká trest odnětí svobody od tří do patnácti let. Tehdy
vstupuje na scénu Barbuho matka Cornelia, rozhodnutá
zasáhnout a pomoci svému synovi vyhnout se vězení.
Film hned po své mezinárodní premiéře získal Zlatého
medvěda a Cenu FIPRESCI na MFF Berlín 2013.
(ČR, komedie, 102 min, přístupný od 12 let, režie: Jiří
Menzel)
Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést
Mozartova Dona Giovanniho. Režisér Vítek (Jan Hartl)
tvrdí, že nemá operu rád a že se všechny velké kusy
obejdou bez inteligentního děje. Přesto pro chystané
představení pozve z Ameriky slavného zpěváka Jakuba, který v místním divadle kdysi začínal.
Dva Donšajni v jednom městě, jejich minulé i současné
avantýry, ženy s vášní pro život a svébytná vedoucí
dětského souboru s tváří Libuše Šafránkové.
(VB, drama, 90 min, přístupný od 12 let, titulky, režie:
Rufus Norris)
Skunk je 11 let, je diabetička a je dost cool. Letní prázdniny právě začaly a její dny jsou plné bezstarostných
nadějí. Pak ale pan Oswald, hnusný chlápek, který žije
přes ulici, zbije Ricka, milého, ale labilního kluka odvedle, a Skunk začne ztrácet svou nevinnost takovou rychlostí a takovým způsobem, že se jí to vymyká z rukou.
Její domov, její okolí i její škola se stávají místy zrady,
kde se šťastné jistoty dětství začnou ztrácet před
pochybnostmi plnými strachu, a složitý, rozbitý svět
naplňuje její budoucnost. Skunk hledá záchranu na tom
posledním místě, které jí zbývá a kde ví, že ji může najít
– v nevysloveném přátelství s milým, zraněným Rickem – a upadne do zmatku, který jí nečekaně a vesele
znovu nabídne možnost volby.
Nejlepší britský nezávislý film roku 2012 a vítěz letošního Febiofestu.
Vstupné: 90 Kč
Vstupné: 100 Kč
Vstupné: 90 Kč
DONŠAJNI
RIVALOVÉ
CARRIE
PŘÍBĚH KMOTRA
11. 10. ve 20.00 hodin
18. 10. ve 20.00 hodin
26. 10. ve 20.00 hodin a 27. 10. v 18.00 hodin
(USA, akční/drama/životopisný, 123 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Ron Howard)
O sedmdesátých letech minulého století se mluví jako
o zlaté éře Formule 1. Právě do tohoto období zasazuje
Ron Howard svůj nový snímek Rivalové. Sleduje v něm
skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů, Nikiho Laudy (Daniel Brühl) a Jamese Hunta (Chris
Hemsworth), a to jak v jejich profesním, tak v osobním
Vstupné: 120 Kč
životě.
(USA, horor, přístupný od 15 let, titulky, režie: Kimberly
Peirce)
Adaptace předlohy Stephena Kinga se vrací na plátna
kin. I tentokrát je hlavní hrdinkou uzavřená a introvertní
dívka, jejíž matka bere náboženství možná až příliš vážně a spolužáci nemají pochopení pro její osobitý styl.
Nikdo však netuší, že v jejím nitru se ukrývá ďábelská
a smrtící síla, která jen čeká na tu poslední kapku, aby
mohla vyplavat na povrch a rozpoutat peklo.
(ČR, akční, 99 min, přístupný od 12 let, režie: Petr Nikolaev)
Příběh Kmotra (Ondřej Vetchý) je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními
hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky.
Vstupné: 120 Kč
Vstupné: 100 Kč
KAMEŇÁK 4
12. 10. ve 20.00 hodin a 13. 10. v 18.00 hodin
25. 10. ve 20.00 hodin a 26. 10. v 17.00 hodin
(ČR, komedie, 88 min, přístupný od 15 let, režie: Ján
Novák)
Po letech se v plné parádě představují oblíbení hrdinové
městečka Kameňákov. Pepanovi (V. Vydra) odjela žena
Vilma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem
Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde není
navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
19. 10. v 17.00 hodin a 20. 10. v 15.00 hodin
25. 10. v 17.00 hodin (3D)
(USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing, režie:
Cody Cameron a Kris Pearn)
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl
vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město.
Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení
stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako
živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernýmí okurka-
OGGY A ŠKODÍCI
27. 10. v 15.00 hodin
(Francie, animovaný, 80 min, přístupný, dabing, režie:
Olivier Jean-Marie)
Celých 80 minut záškodnictví Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel můžete vidět na velkém plátně.
Vstupné: 90 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
Download

číslo 10 • říjen 2013 • ročník XI www.dobrany.cz zdarma do