OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
I.2)
I.3)
I.4)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
IGLASS spol.s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31665926
Michalská 63, 053 21 Markušovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Michalská 63
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Vall
Mobil: +421 911615735
Telefón: +421 534173612
Fax: +421 534173635
Email: [email protected]
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.iglass.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: právnický subjekt
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: spracovanie plochého skla
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)
II.1.6)
II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Modernizáciou výrobnej linky k zlepšeniu konkurencieschopnosti a zvýšeniu životnej úrovne v regióne
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Železničná 542, 053 21
Markušovce, SK
Kód NUTS:SK042
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky týchto strojnotechnologických zariadení: Logický celok
č.1: brúska na ploché sklá a zrkadlá 1ks nové zariadenie, Logický celok č.2: rezací stôl na lepené sklá kompatibilný s
existujúcou rezacou linkou 1ks nové zariadenie, ktoré slúžia na uskutočnenie záverečných prác pri spracovaní plochého
skla podľa požiadaviek odberateľa. Zariadenia musia spĺňať predpísané minimálne technické parametre a požiadavky
uvedené v špecifikácii predmetu zákazky - zariadenia v súťažných podkladoch. Cenovú ponuku je možné predložiť na
každý logický celok samostatne.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42641400-5
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 2
jednu alebo viac častí
Informácie o variantoch
1/6
II.2)
II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)
II.3)
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
samostatná zmluva na dodávku strojnotechnologického zariadenia - logického celku č.1, samostatná zmluva na dodávku
strojnotechnologického zariadenia - logického celku č.2
Hodnota: 378 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 3
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
Časť: 1
NÁZOV
Logický celok č.1 - brúska na ploché sklá a zrkadlá
STRUČNÝ OPIS
Ide o strojnotechnologické zariadenie, ktoré podľa požiadaviek kupujúceho opracováva ploché sklo. Umožňuje sklo
leštiť, zabezpečuje dôkladné opracovanie hrán plochého skla. Opracovanie hrán prebieha tzv. sámovaním.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42641400-5
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1
Hodnota: 167 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 3
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
logický celok nie je možné deliť na menšie časti
Časť: 2
NÁZOV
rezací stôl na lepené sklá
STRUČNÝ OPIS
Ide o strojnotechnologické zariadenie, ktoré podľa požiadaviek kupujúceho opracováva ploché sklo. Rezanie skla
prebieha tepelne mechanicky v automatickom cykle. Tabule skla sa posúvajú manuálne a pomocou spínača je začaté
automatické rezanie skla. Rezanie skla prebieha z obidvoch strán, sklo je pevne uchytené vákuovými prísavkami. Bez
ohľadu na hrúbku a šírku skla celý proces prebieha automaticky. Na deliacu sekciu nadväzuje úsek so vzduchovým
vankúšom s pojazdnou zarážkou na nastevenie šírky traverz. Nastavenie prebieha buď na ovládacom pulte, alebo dáta s
rozmermi skla sa môžu ukladať do riadiaceho počítača stroja. Strojnotechnologické zariadenie musí byť kompatibilné s
existujúcou rezacou linkou LISEC typ GFB-60/30RE, s/n 034-040893, rok výroby 2007.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42641400-5
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1
Hodnota: 211 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 3
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
logický celok nie je možné deliť na menšie časti
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje od uchádzača zloženie zábezpeky na ten predmet zákazky strojnotechnologického zariadenia
logického celku, ktorý je predmetom jeho ponuky. Zábezpeku uchádzač zloží na číslo účtu obstarávateľa uvedeného v
bode 1 týchto súťažných podkladov, variabilný symbol: IČO uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov IČO vedúceho
2/6
člena skupiny dodávateľov. Deň pred dňom otvárania ponúk musí byť zábezpeka pripísaná na účet obstarávateľa.
Uchádzač zdokladuje zloženie zábezpeky originál potvrdením banky o realizácii príslušnej platby na účet obstarávateľa.
Uchádzač môže využiť aj spôsob poskytnutia bankovej záruky, čo zdokladuje originál záväzným vyjadrením príslušnej
banky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať účel poskytnutia bankovej záruky viažuci sa na túto výzvu.
Výška zábezpeky je v prípade:
- logického celku č.1 - brúsky na ploché sklá a zrkadlá 8 000,-EUR
- logického celku č.2 - rezacieho stola na lepené sklá 10 000,-EUR
Obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do 5 dní od uzavretia zmluvy, prípadne podľa podmienok
definovaných v §36 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa podľa §36 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obstarávateľa kupujúceho, štátneho rozpočtu a nenávratného
finančného príspevku EÚ, v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP).
NFP je z:
-Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
-Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávaného zariadenia predmetu zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Kúpnej
zmluve, ktorá tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Verejný obstarávateľ požaduje vytvoriť takú právnu formu skupiny dodávateľov, ktorá umožní tejto skupine ako celok
vstúpiť do zmluvných vzťahov s verejným obstarávateľom.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Nie
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, b) nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním, c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, f) je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch
preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym
akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá
mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí splnenie podmienok preukázať dokladom podľa § 26 ods.2, ods.4,5,6,7,8 zákona o verejnom
obstarávaní alebo podľa § 128 ods.1, v originálnom vyhotovení . Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov,
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen
skupiny osobitne.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Podľa §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní:
3/6
Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Zároveň uchádzač predloží vyjadrenie banky/všetkých bánk, v ktorých má
uchádzač vedený účet, o solventnosti v nasledovnom znení: - záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, účet/účty záujemcu neboli v rokoch 2012,2011,2010 v nepovolenom debete, - záujemca v prípade splácania úveru
dodržiava splátkový kalendár, - účet/účty záujemcu neboli v rokoch 2012,2011,2010 a ani nie sú v čase predkladania
ponuky predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyššie zadefinované vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej
banky/bánk . Doklad má byť v originálnom vyhotovení nie staršom ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Zároveň uchádzač predloží vyhlásenie, že v inej ako uvedenej banke/bankách alebo pobočke
zahraničnej banky / bankách nemá účet, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Ak
žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní - ekonomická a finančná spôsobilosť, predkladá skupina dodávateľov spoločne za všetkých členov skupiny.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods.6 zákona: Vyjadrenie banky má byť pre
verejného obstarávateľa zárukou solventnosti a finančnej stability uchádzača počas plnenia predmetu zákazky.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
III.2.3.1. §28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní, III.2.3.2. §28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní
l) ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, 2. vyhláseniami zhody
a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré
majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými
špecifikáciami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
V nadväznosti na §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní je podmienkou účasti uchádzača:
K bodu III.2.3.1. §28 ods.1 písm. a) - Zoznam dodávok minimálne 2ks tovaru (rovnakého resp. ekvivalent k predmetu
zákazky) toho logického celku, za ktorý bude predložená ponuka, za predchádzajúce 3 roky /2010,2011,2012/ .
Obstarávateľ požaduje, aby v referenčných listoch, ktoré budú prílohou zoznamu dodávok tovarov boli povinne uvedené
údaje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a odporúča uviesť ďalšie údaje z dôvodu, aby predložené doklady mali
potrebnú výpovednú hodnotu, bolo si ich možné preveriť a nemuseli byť dodatočne uchádzačmi vysvetľované ( vzor
referenčného listu uchádzača viď. príloha č.2 súťažných podkladov). Pokiaľ v predkladaných dokladoch uchádzača bude
uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byt dopísaný ručne perom. Prevod z SKK na EUR vykonať konverzným
kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK, resp. v prípade zahraničných uchádzačov kurzom ECB vždy k 31.12. príslušného roka, za
ktorý sa finančný údaj vyžaduje alebo je uvedený. Tento prepočet vykoná uchádzač napr. na nasledujúcej strane, ktorou
sa preukazujú požadované údaje. Odôvodnenie podmienky a jej primeranosti podľa par.32 ods. 6 : Verejný obstarávateľ
požaduje tieto podmienky pre overenie odborných skúseností uchádzača, ako aj skúseností s plnením zmlúv obdobného
charakteru tak, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že dodávka tovarov bude zabezpečená spôsobilým zmluvným
partnerom so skúsenosťami s požadovaným plnením.
K bodu III.2.3.2. §28 ods. 1 písm. l) - Uchádzač predloží opis a fotografie toho logického celku, ktorý je predmetom
ponuky, (najlepšie podrobné katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky resp. ekvivalent - logického celku 1,
logického celku 2, prípadne obidvoch), z ktorých budú zrejmé ich základné technické parametre (musia spĺňať
predpísané minimálne technické parametre a požiadavky zo špecifikácie predmetu zákazky). Uchádzač môže uviesť v
katalógovom liste aj obchodný názov predmetu zákazky - zmluvy a pod.. Tieto doklady postačuje predložiť v ponuke ako
fotokópie, v slovenskom alebo českom jazyku. - Vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami (Uchádzač
preukazuje splnenie podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedenej v tomto bode pre
konkrétne dodávaný tovar uchádzačom ktorýmkoľvek z dokladov, v zmysle § 28 ods.1 písm.l) bod 2. zákona o verejnom
obstarávaní. Tento doklad postačuje predložiť v ponuke ako fotokópiu, v slovenskom alebo českom jazyku.)
Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní - technická spôsobilosť, predkladá skupina dodávateľov spoločne za všetkých členov skupiny.
Odôvodnenie podmienky a jej primeranosti podľa par.32 ods. 6 : Verejný obstarávateľ požaduje tieto podmienky pre
overenie odborných skúseností uchádzača, ako aj overenie súladu technických a funkčných parametrov s minimálnymi
požiadavkami verejného obstarávateľa tak, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že dodávka tovarov bude konkrétna, je
dostupná na trhu a bude zabezpečená spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami s požadovaným plnením.
Podrobnejšia špecifikácia podmienok účasti je predmetom súťažných podkladov.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
DRUH POSTUPU
Druh postupu
4/6
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.6)
IV.3.7)
IV.3.8)
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa §43 zákona o
verejnom obstarávaní.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.04.2013 11:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.05.2013 14:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné: slovenčina,čeština
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 30.04.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.05.2013 16:00
Miesto: Michalská 63, 053 21 Markušovce, SK
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a pokynov zákona o
verejnom obstarávaní, v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Obhliadka objektu bude po predchádzajúcom
dohovore so splnomocneným zástupcom obstarávateľa uchádzačom umožnená na základe ich písomnej požiadavky
/prostredníctvom pošty, faxom, mailom/ v dvoch termínoch:
05.05.2013 o 8,00 hod. a 12.05.2013 o 8,00 hod.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Žiadosti o súťažné podklady budú prijímané a súťažné podklady budú vydávané v pracovných dňoch od 08°° do
11°°hod. po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou. Požiadať o súťažné podklady je možné osobne, poštou
alebo elektronickými prostriedkami. V prípade požiadavky zaslanej elektronicky sa vyžaduje jej potvrdenie doručené v
písomnej podobe. Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom, prípadne českom jazyku, musí z nej byť zrejmé čo sa žiada,
odporúčame, aby obsahovala kompletné identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, poštová
adresa, mailová adresa), meno a priezvisko osoby zodpovednej za žiadosť, jeho tel. číslo, požadovaný spôsob
doručenia/prevzatia súťažných podkladov (osobne alebo poštovou zásielkou), meno a priezvisko osoby oprávnenej na
osobné prevzatie súťažných podkladov a jej tel. číslo. V prípade, že žiadosť nebude doručená úplná alebo bude
doručená na nesprávnu adresu, alebo bude napísaná v inom jazyku, obstarávateľ nemusí na ňu reagovať a súťažné
podklady nemusia byť poskytnuté. V prípade neprevzatia súťažných podkladov vo vopred stanovenom čase z dôvodov
na strane žiadateľa/záujemcu, bude sa jednať o ich neprevzatie zo strany žiadateľa/záujemcu. Obstarávajúci subjekt si
vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade ak
nastanú okolnosti podľa § 46 ZVO. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon finančnej a vecnej kontroly a poskytnúť
súčinnosť pri nej poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku. Úspešný uchádzač je povinný umožniť
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou
projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a aj po skončení realizácie projektu. Táto
povinnosť bude zakotvená v zmluvných podmienkach. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §26,
ekonomického a finančného postavenia podľa §27 a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ZVO možno
5/6
VI.4)
VI.4.1)
VI.4.3)
VI.5)
preukázať v súlade s §32 ods.8 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa §26,§27,§28 predloží úspešný uchádzač verejnému
obstarávateľovi podľa §44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr do piatich /5/ dní odo dňa doručenia
oznámenia o výsledku. Doklady preukazujúce podmienky účasti podľa § 26,§27,§28 musia byť platné ku dňu
predkladania ponúk alebo žiadosti o účasť.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.04.2013
6/6
Download

Oznámenie o vyhlásení verjeného obstarávania