04090 - MST
Vestník č. 68/2012 - 6.4.2012
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
T-Systems Slovakia s.r.o.
IČO: 35976721
Žriedlová 13, 040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): T-Systems Slovakia s.r.o.
Kontaktná osoba: Naďa Dávidíková
Telefón: +421 557854081
E-mail: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.t-systems.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.t-systems.sk
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
§7 ods. 1
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 7.
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Počítačové služby a služby súvisiace s
počítačovým spracovaním údajov
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nákup IT pre projekt Kompetenčné centrum znalostných technológií
pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách partnera
T-Systems Slovakia s.r.o..
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlova
13, 040 01 Košice
NUTS kód:
SK042.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nákup krytu serverového klastra, serverového klastra, diskového
radiča, záložného diskového radiča a sieťovej infraštruktúry pre
laboratórium klaudového komputingu. Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií obsahuje časť
súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30211200-3.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30200000-1, 30211400-5, 30233100-2, 30237110-3,
48710000-8.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Áno.
Počet častí: 4
ponuky treba predložiť na: jednu alebo viac častí.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Kryt pre umiestnenie a napájanie serverového klastra 1ks, serverový
klaster pre manažment Klaud Komputing infraštruktúry vrátane
príslušenstva 8ks, sieťový prepínač pre serverový klaster Klaud
Komputingu - IP Base Layer 3, 2 ks, sieťový prepínač pre serverový
klaster Klaud Komputingu - LAN Base Layer 2, 2 ks, diskový radič pre
Klaud Komputing vrátane príslušenstva 1 ks, záložný diskový radič
pre Klaud Komputing 1ks, diskový kabinet (shelf) záložného radiča
pre Klaud Komputing 1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 167 850, 000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 6
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Poradové číslo časti: 1
Názov: Kryt pre umiestnenie a napájanie serverového klastra.
1)
Stručný opis
Kryt (rack) serverového klastra pre Klaud Komputing
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30200000-1.
3)
Množstvo alebo rozsah
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 4850,0000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách
uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Poradové číslo časti: 2
Názov: Serverový klaster
1)
Stručný opis
Serverový klaster (8 servrov) pre manažment Klaud Komputing
infraštruktúry vrátane príslušenstva
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30211400-5.
3)
Množstvo alebo rozsah
8 kusov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 60000,0000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách
uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Poradové číslo časti: 3
Názov: Sieťová infraštruktúra
1)
Stručný opis
Sieťový prepínač pre serverový klaster Klaud Komputingu - IP
Base Layer 3 (2 ks), Sieťový prepínač pre serverový klaster
Klaud Komputingu - LAN Base Layer 2 (2 ks)
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30237110-3.
3)
Množstvo alebo rozsah
4 kusy
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 18000,0000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách
uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Poradové číslo časti: 4
Názov: Diskové radiče
1)
Stručný opis
Diskový radič pre Klaud Komputing vrátane príslušenstva (1
ks), Záložný diskový radič pre Klaud Komputing (1 ks), Diskový
kabinet(shelf) záložného radiča pre Klaud Komputing (1 ks)
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30233100-2.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48710000-8.
3)
Množstvo alebo rozsah
3 kusy
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 85000,0000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách
uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nepožaduje.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov v rámci
Štrukturálnych fondov EÚ - programové obdobie 2007-2013,
operačného programu Výskum a vývoj v rámci projektu :
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie
produkčných systémov v priemysle a službách. ITMS kód projektu:
26220220155
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa požaduje len
čestné vyhlásenie v listinnej podobe, podpísané všetkými členmi
skupiny t.j. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého
člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky
verejným obstarávateľom budú spoločne zodpovedať za plnenie
zmluvy o dielo a zaviažu sa z dôvodu riadneho plnenia zmluvy
predložiť verejnému obstarávateľovi písomný dokument v súlade s
platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire
(napr. podľa § 829 zák. c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov), ktorý bude zaväzovať zhotoviteľa - zmluvnú
stranu, aby ručila spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi objednávateľovi, vzniknuté pri dodaní predmetu
zákazky. Skupina dodávateľov predloží v ponuke vystavenú plnú moc
pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v
procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať
pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo
osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého
člena skupiny v listinnej podobe. Formálnu úpravu verejný
obstarávateľ neupravuje.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno.
opis osobitných podmienok: Opis osobitných podmienok: Dodávateľ
berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na
základe získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP
oprávnenými osobami, ktorými sú: a) Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ a ním poverené osoby, b) Najvyšší kontrolný úrad SR,
III.2.
príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby, c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi
poverené osoby, d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a
Európskeho dvora audítorov. Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe
požiadavky objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných
riadiacich a kontrolných orgánov Dodávateľ predloží objednávateľovi
akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne
akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti
nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač
musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 až 4
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne osvedčených kópií: 1. § 26 ods. 1 písm. a) nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu otvárania
obálok s ponukami. 1.1 fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z
registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom
alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je
vydané oprávnenie dodávať tovar, 1.2 právnická osoba - podnikateľ
predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady vydané
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za
osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho
orgánu podnikateľa (uchádzača), [Napríklad pri akciovej spoločnosti,
kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží
uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva,
pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom
konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých
konateľov a pod.] . 2. § 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu otvárania obálok s ponukami.
3. § 26 ods. 1 písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu
otvárania obálok s ponukami. 4. § 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu otvárania obálok s
ponukami. 5. § 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku
dňu otvárania obálok s ponukami. 6. § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
platným dokladom o oprávnení dodávať tovar. Uchádzač zapísaný do
zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie v
Bratislave môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina
jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má
uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a
právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia,
možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine
sídla uchádzača.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti
nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v
ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje
finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v
predchádzajúcom období bol a v súčasnom období aj je z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zmluvy, ktorá je požadovaná: 1. Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukáže finančné a
ekonomické postavenie uvedené v § 27 ods. 1, písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní: 1.1. Vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky
zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk, v ktorej) ktorých má
uchádzač vedený/ vedené účty, v ktorom/ ktorých potvrdí, že
uchádzač je schopný plniť si finančné záväzky. 1.2. Potvrdenie
nesmie byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk, a
to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Obsah textu
vyjadrenia/vyjadrení banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/
pobočiek zahraničných bánk na preukázanie schopnosti uchádzača
plniť si finančné záväzky ponecháva verejný obstarávateľ v
kompetencii banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/pobočiek
zahraničných bánk uchádzača. 1.3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že
poskytol vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk,
v ktorých má vedené účty a to v origináli alebo úradne osvedčenej
kópii. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom
(osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v
obchodnom registri /živnostenskom registri/ rovnocenný register v
krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou osobou konať v jeho
mene na základe splnomocnenia podľa platných právnych noriem v
krajine sídla uchádzača. V prípade, že je čestné vyhlásenie
podpísané splnomocnenou osobou, tak musí byť predložené
splnomocnenie v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti uchádzača,
ktorou preukazuje finančné a ekonomické postavenie: Verejný
obstarávateľ vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky považuje
za primerané, aby uchádzač preukázal finančnú schopnosť riadne, v
stanovenej lehote plnenia a bez použitia preddavkov splniť predmet
kúpnej zmluvy v súlade so stanovenými zmluvnými a obchodnými
podmienkami. 1.4. Účtovnú závierku (vrátane poznámok) za posledné
ukončené účtovné obdobie overenú audítorom a Správu o výsledku
auditu (v prípade, ak má uchádzač povinnosť auditu v zmysle zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve), účtovnú závierku za posledné
ukončené účtovné obdobie potvrdenú príslušným Daňovým úradom
(v prípade, že uchádzač nemá povinnosť auditu). Ak uchádzač
nedokaže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný
doklad ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 2.
Ak uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
využije finančné zdroje inej osoby (ďalej len osoba), bez ohľadu na
ich právny vzťah, v takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou ,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Požaduje sa, aby zmluva
bola vyhotovená v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii a
podpísaná štatutárnymi orgánmi zmluvných strán alebo členmi
štatutárnych orgánov, ktorí sú oprávnení za štatutárne orgány konať.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, Na preukázanie splnenia uvedenej podmienky
účasti predloží osoba originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu - t.j. platný výpis z obchodného registra alebo výpis
zo živnostenského registra alebo iné živnostenské oprávnenie vydané
podľa osobitných predpisov, nie starší ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky uchádzačom, ktorý osobu oprávňuje plniť časť
predmetu zákazky, na ktoré poskytuje zdroje uchádzačovi. 3.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti
uchádzača vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia
medzi podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia: Verejný obstarávateľ vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky považuje za primerané, aby uchádzač predložením
vyjadrenia banky /bánk preukázal finančnú schopnosť riadne, v
stanovenej lehote plnenia bez použitia preddavkov splniť predmet
zmluvy v súlade so stanovenými zmluvnými a obchodnými
podmienkami. Predložením čestného vyhlásenia uchádzač deklaruje,
že vo všetkých bankových inštitúciách, v ktorých má vedené účty
súvisiace s podnikaním, predložil pozitívne vyjadrenia všetkých
bankových inštitúcií týkajúce sa jeho finančného postavenia a dokáže
riadne splniť predmet zmluvy. Predložením účtovnej závierky
uchádzač preukaže aktuálne dostatočné ekonomické postavenie a
finančnú spôsobilosť.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti
nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1 § 28 ods.
1 písm. a): Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky, uskutočnených v
období predchádzajúcich troch rokov (2009, 2010, 2011). Verejný
obstarávateľ vezme do vyhodnotenia splnenia podmienok účasti aj
dodávky zrealizované uchádzačom v roku 2012. V zozname zmlúv
uchádzač uvedie obchodné meno odberateľa, predmet dodávky,
zmluvnú cenu, lehotu dodávky a potvrdenie uvedených informácií. Ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
nahradí ho uchádzač svojim vyhlásením o ich dodaní. V prípade, že
zmluvná cena v potvrdení odberateľa nie je uvedená v EUR,
uchádzač v zozname uvedie sumu prepočítanú kurzom ECB
príslušnej meny k EUR platným ku dňu 31.12. príslušného
kalendárneho roka pre roky 2009-2011, a kurzom ECB príslušnej
meny k EUR platným ku dňu vyhlásenia zákazky pre rok 2012.
Verejný obstarávateľ za referencie rovnakého alebo obdobného
charakteru alebo zložitosti bude považovať referencie týkajúce sa
dodania tovaru súvisiacich s dodaním predmetu zákazky s
minimálnym finančným objemom dodania tovaru; za číslo časti 1:
14550,00 € vrátane DPH za požadované obdobie; za číslo časti 2:
180000,00 € vrátane DPH za požadované obdobie; za číslo časti 3:
54000,00 € vrátane DPH za požadované obdobie; za číslo časti 4:
255000,00 € vrátane DPH za požadované obdobie; Primeranosť:
III.3.
zoznam dodávok tovaru predkladá uchádzač za účelom preukázania
schopnosti a technickej spôsobilosti riadne plniť zmluvu, požadované
minimálne štandardy sú primerané predpokladanej hodnote predmetu
zákazky. 2. § 28 ods. 1 písm. d) 1: opis ponúkaného tovaru,
prospektový materiál, v ktorom uchádzač garantuje technické
parametre požadované verejným obstarávateľom. Primeranosť: opis
ponúkaného tovaru predkladá uchádzač za účelom garancie a
preukázania splnenia technických špecifikácií. 3. §28 ods. 3:
Uchádzač svoju technickú a odbornú spôsobilosť preukáže
autorizáciou od výrobcu príslušnej informačnej technológie takúto
technológiu predávať a servisovať. Uchádzač preukáže túto
skutočnosť príslušným certifikátom. Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač preukázal,
že je schopný dodať predmet zákazky v požadovanom termíne a
kvalite a poskytnúť k nemu primerané služby. 4. § 29: Verejný
obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem
zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek ISO 9001:2008,
uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z
európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek
na vystavenie príslušného certifikátu. Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač preukázal,
že je schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite. Uchádzač
môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 43 zákona č. 25/2006
Z.z.. Bližšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 19. 4. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 9. 5. 2012. Čas: 10.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 8. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 9. 5. 2012. Čas: 14.00 h.
Miesto: T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlova 13, 040 01 Košice, 9.
poschodie
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Bez účasti
uchádzačov v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
VI.2.
Nie.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Programové
obdobie 2007-2013, Operačného programu Výskum a vývoj,
financovaného z Európskeho fondu a zo štátneho rozpočtu SR.
Projekt: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie
produkčných systémov v priemysle a službách. 26220220155 ( ITMS
kód projektu).
VI.3.
Ďalšie informácie
Komunikácia pri predkladaní žiadosti o súťažné podklady a vysvetlení
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa zo
strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxu, elektronickými prostriedkami , doručením
osobne na adresu verejného obstarávateľa alebo ich kombináciou. V
prípade komunikácie faxom alebo elektronickými prostriedkami
záujemca/uchádzač túto informáciu potvrdí aj písomne s doručením
poštovou zásielkou alebo osobne najneskôr do 3 dní odo dňa
odoslania týchto informácií faxom, alebo elektronickými prostriedkami.
Až na základe získaných informácií verejný obstarávateľ poskytne
záujemcovi súťažné podklady resp. vysvetlenie. Žiadosť o poskytnutie
súťažných podkladov musí byť doručená na adresu verejného
obstarávateľa do 19.04.2012 do 14.00 hod. Súťažné podklady si
možno vyzdvihnúť aj osobne na základe písomnej žiadosti o
poskytnutie súťažných podkladov. Pracovný čas verejného
obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných
dňoch od 9:00 hod do 12:00 hod. Za včas doručenú požiadavku
záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie sa bude považovať požiadavky o vysvetlenie doručená
verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 30.04.2012
do 11:00 hod. miestneho času. Rozhodujúci je dátum doručenia na
adresu verejného obstarávateľa. Doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a následne
úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
4. 4. 2012
Download

Podmienky verejného obstarávania - T