Vestník
verejného obstarávania
Číslo 41/2014 zo dňa 27.02.2014
2601 - ZST
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)
I.2)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Technická univerzita v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397610
Letná 9, 042 00 Košice-Sever
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): PhDr. Matúš Džuppa, Bajkalská 12/A, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa
Mobil: +421 904281818
Telefón: +421 904281818
Fax: +421 556332748
Email: [email protected]
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.tuke.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Technologické vybavenie projektu MEDIPARK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia špecializovaných laboratórií na Technickej univerzite v
Košiciach, prostredníctvom vedecko-výskumného projektu MEDIPARK.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38000000-5
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.3)
IV.2.4)
DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Otvorená
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 3722
2013-3722
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 209-361999
z: 26.10.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
23.10.2013
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.4)
OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Neukončené konanie
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný.
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Žiadna zmluva nebola uzatvorená.
1/2
VI.5)
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie
Ďalšie doplňujúce informácie: zrušenie v súlade s §46 ods. 2 ZVO
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 25.02.2014
2/2
2602 - ZSP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE
Formulár: Formulár č. 8 - OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE podľa
Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.2.
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
IČO: 30232295
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Rektorát, Národná 12, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Bc. Elena Oravcová
Telefón: +421 484461114
Fax: +421 484461188
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.umb.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Výmena sociálnych zariadení v objekte SO2 na internáte ŠD1, Tajovského 40 Banská Bystrica.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1.Predmetom zákazky obstarávania je výmena sociálnych zariadení v objekte SO2 na internáte ŠD1, Tajovského 40,
Banská Bystrica.
2.Dôvodom realizácie je riešenie nevyhovujúceho (havarijného) stavu sociálnych zariadení, ktoré sú zastaralé,
opotrebované, nefunkčné, v rozsahu 16 kompletov sociálnych zariadení na 1. poschodí a po 8 kompletov sociálnych
zariadení na 2. až 10. poschodí tak, aby tento priestor spĺňal hygienické štandardy sociálnych zariadení pre ubytovacie
zariadenia (internát).
3.V rámci projektu budú realizované práce:
Stavebné práce:
-odsekanie a odobratie obkladačiek z vnútorných stien
-búranie dlažieb s podkladanými vrstvami podláh
-vyvesenie dverných krídel, demontáž vstavaných skríň
-demontáž zriaďovacích predmetov záchody, umývadlá, batérie umývadlové a sprchové
-búranie priečok
-demontáž PVC v predsieňach
-demontáž pôvodného vykurovania a zrealizovanie nového potrubia s vykurovacími rebríkmi
-vymurovanie nových priečok
-omietky nových priečok a vyrovnanie omietok pod obklady
-vyrovnanie podlahy pod dlažbu
-izolácia proti vode v sprchách
-vodovodné a kanalizačné potrubie k novým zariaďovacím predmetom
-obklady stien keramickým obkladom a dlažba podláh keramickou dlažbou
-PVC podlaha v predsieňach so soklíkom
-odvetranie nových priestorov do ventilačnej šachty
1/2
-zariaďovacie predmety záchody, umývadlá, batérie umývadlové a sprchové
-zrkadlová polička s obkladom a so zrkadlom nad umývadlom
-dvere a prahy
-elektroinštalácia nové rozvody, svietidlá, zásuvky a vypínače
-vstavané pulty pre umývadlo
-maľby a nátery
-uzamykací kľúčový systém
4.Materiálno technické vlastnosti použitých stavebných materiálov a stavebných výrobkov podliehajú ustanoveniam
Zákona NR SR č. 521/2 001 Z. z. a Zákona SNR č. 264/1 999 Z. z. a musia sa dokladovať certifikátmi a protokolmi o
zhode od výrobcu stavebného materiálu a stavebných výrobkov.
5.Verejný obstarávateľ upozorňuje k predmetnej stavbe, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor pri kolaudačnom
konaní predmetnej stavby bude požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa Zákona
č. 90/1 998 Z. z. o stavebných výrobkoch na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické
charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (t.j. skutočnej
požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií a
stavebných výrobkov zabudovaných v posudzovanej stavbe. Posúdenie požiarnej bezpečnosti je spracované podľa
Vyhlášky MV SR č. 94/2 004 Z.z. a príslušných STN.
6.Prílohou uvedenej rekonštrukcie stavby je CD s projektovou dokumentáciou.
II.1.3.
7.Kvalita rekonštrukcie: rekonštrukcia bude realizovaná v štandarde certifikovanej kvality podľa normy ISO 9 001,140
01,18 001.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45111200-0, 45111300-1, 45232410-9, 45310000-3, 45410000-4, 45232460-4, 45232141-2,
45442100-8, 45431000-7
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.3.
IV.2.4.
Druh postupu
Druh postupu: Verejná súťaž
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
1046-2013-R-VO
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 8293-MSP, číslo VVO 105/2013 z 31.05.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
28.05.2013
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.5.
Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Dátum odoslania tohto oznámenia
25.02.2014
2/2
2614 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
IČO: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice,
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Lenčáková
Mobil: +421 915992777
Telefón: +421 552341149
Fax: +421 556786959
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upjs.sk/univerzita/verejne-obstaravanie-a-obchodnesutaze/podlimitne-zakazky-rok-2014
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Potraviny pre UPJŠ
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika, jej fakulty a
pracoviská.
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika, jej
fakulty a pracoviská v zložení: múka, krupica, strúhanka, ryža, cestoviny vaječné, cestoviny nevaječné, vločky, krúpy,
špagety, polievkové rezance, fliačky, kolienka, slovenská ryža, tarhoňa, škrob, krémový prášok, sójové kocky, hrach,
fazuľa suchá, šošovica suchá, kompóty ovocné, lečo zeleninové, džemy, lekváre, marmelády, červená repa sterilizovaná,
fazuľové struky sterilizované, hrášok sterilizovaný, chren sterilizovaný, kapia - paprika sterilizovaná, kapusta
sterilizovaná, karotka s hráškom sterilizovaná, kukurica sterilizovaná, mrkva sterilizovaná, olivy sterilizované, šalát
sterilizovaný, uhorky sterilizované, zmes na zemiakový šalát sterilizovaná, feferóny sterilizované, čalamáda sterilizovaná,
šampiňóny sterilizované, huby sušené, ryby tuniak v oleji, soľ jedlá, polievkové korenie, sójová omáčka, mak modrý,
cesnaková pasta, horčica plnotučná, kečup sterilizovaný, ocot, paradajkový pretlak sterilizovaný, cukor kryštálový
práškový - vanilkový, káva zrnková 100% arabika, kávovinová náhrada bezkofeínová, kakao prášok, čaj ovocný čierny zelený, čokoláda varová a ďalšie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 15000000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 15240000-2, 15330000-0, 15411000-2, 15610000-7, 15620000-0, 15830000-5, 15840000-8,
15850000-1, 15860000-4, 15870000-7, 15980000-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je dodávka potravín: múka 1 800 kg, krupica 1 500 kg, strúhanka 3 000 kg, ryža 11 000 kg,
cestoviny vaječné 1 000 kg, cestoviny nevaječné 1 000 kg, vločky 168 kg, krúpy 140 kg, špagety 500 kg, polievkové
rezance 1 000 kg, fliačky 1 000 kg, kolienka 500 kg, slovenská ryža 500 kg, tarhoňa 500 kg, škrob 56 kg, krémový
1/5
II.2.2.
II.3.
prášok 5,6 kg, sójové kocky 31,95 kg hrach 200 kg, fazuľa suchá 200 kg, šošovica suchá 1 500 kg, kompóty ovocné 6
026,04 kg, lečo zeleninové 1 060,48 kg, džemy 632,10 kg, lekváre 416 kg, marmelády 672 kg, červená repa
sterilizovaná 742,28 kg, fazuľové struky sterilizované 564,48 kg, hrášok sterilizovaný 168 kg, chren sterilizovaný 45,5
kg, kapia - paprika sterilizovaná 367,92 kg, kapusta sterilizovaná 766,08 kg, karotka s hráškom sterilizovaná 71,68 kg,
kukurica sterilizovaná 106,12 kg, mrkva sterilizovaná 49 kg, olivy sterilizované 179,97 kg, šalát sterilizovaný 341,56 kg,
uhorky sterilizované 2 339,4 kg, zmes na zemiakový šalát sterilizovaná 316,68 kg, feferóny sterilizované 78,12 kg,
čalamáda sterilizovaná 530,6 kg, šampiňóny sterilizované 459,06 kg, huby sušené 6,72 kg, ryby tuniak v oleji 55,57 kg,
soľ jedlá 3 000 kg, polievkové korenie 500 lit. sójová omáčka 100 lit., mak modrý 263 kg, cesnaková pasta 35,7 kg,
horčica plnotučná 1 149 kg, kečup sterilizovaný 814,8 kg, ocot 300 lit. , paradajkový pretlak sterilizovaný 1 294 kg,
cukor kryštálový práškový vanilkový- HB 6 787 kg, káva zrnková 100% arabika 5 kg, kávovinová náhrada bezkofeínová
18 kg, kakao prášok 12 kg, čaj ovocný čierny zelený 278 kg, čokoláda varová 20 kg, koncentrát citrónový 378 lit,, sirup
rôzne príchute 217 lit., minerálna voda sýtená 3 084 lit., minerálna voda jemne sýtená 3 480 lit., minerálna voda
nesýtená 2 320 lit., olej slnečnicový 7 000 lit., olej repkový 2 000 lit. a ďalšie.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 205 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže
ich predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených fotokópií.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 ( t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu ) nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 ( t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiada do 30.6.2013 , a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe ) nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného
obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i ) a j ) prípadne aj písm. h ) zákona o verejnom
obstarávaní, ak tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady , možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ich nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača.
Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, podľa zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenie uvedených v súťažných podkladoch,
predkladá doklady každý člen skupiny dodávateľov osobitne. A splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne v
súlade s § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, pričom splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní:vyjadrením banky / bánk alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým môže byť
prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží vyjadrenie banky / bánk alebo pobočky zahraničnej
banky / bánk, ( ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách ), ktorej /-ých je uchádzač klientom a bude
obsahovať údaje:
-o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné záväzky,
-v prípade splácania úveru, potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára,
-že uchádzač v posledných dvoch kalendárnych rokoch (2 011 a 2 012 ) nebol a ani súčasnosti nie je v nepovolenom
debete,
-že uchádzač v posledných dvoch kalendárnych rokoch (2 011 a 2 012) jeho účet nebol a ani v súčasnosti nie je
predmetom exekúcie.
Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná.
2/5
III.1.3.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú
schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť
zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho
zmluvného záväzku.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f ) vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Dokladom preukazujúcim túto skutočnosť, môže
byť zmluva o budúcej zmluve, zmluva o spolupráci ... atď. Z dokladu musí byť zrejmé, že konkrétne zdroje, na ktoré sa
preukázanie tejto podmienky viaže, tretia osoba reálne poskytne uchádzačovi na plnenie zmluvy.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ v súlade s § 27 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže uznať aj iný doklad, ktorým
sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú alebo
odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením týchto dokladov:
Podľa § 28 ods. 1 písm. a):
Zoznam dodávok tovarov alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplnenými potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
dodané.
Podľa § 28 ods. 1 písm. d): ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 28 ods. 1 písm. a):
Uchádzač ako dôkaz o dodaní tovaru / referenciu rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet
zákazky, za predchádzajúce tri kalendárne roky (2 011,201 2 a 2 013) predkladá dôkazy o plnení/referencie, ktoré musia
obsahovať nasledovné údaje: -identifikačné údaje odberateľa, -názov/obchodné meno zmluvného partnera,-sídlo/miesto
podnikania zmluvného partnera, IČO,-predmet zmluvy (názov predmetu zmluvy), -zmluvný termín dodania predmetu
plnenia, -skutočný termín dodania predmetu plnenia,-odôvodnenie rozdielu termínu plnenia,-zmluvná cena za predmet
plnenia vyjadrená v EUR s DPH,-skutočne uhradená cena za predmet zmluvy,-odôvodnenie rozdielu cien-kontaktná
osoba a telefónne číslo (u ktorej je možné overenie si predkladaných informácií)-potvrdenie podpisom odberateľa.
Verejný obstarávateľ za referencie rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky bude
považovať referencie týkajúce sa dodávok potravín bude považovať dôkazy/referencie na dodanie tovaru ako je
predmet zákazky s minimálnym finančným objemom 150.000,00 EUR s DPH celkovo za požadované obdobie. V prípade
dokladov vystavených v inej mene ako euro, prepočet bude uchádzačom vykonaný kurzom uvedený v ECB platným v
deň rozhodujúcej skutočnosti.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ má záujem na tom, aby prípadný úspešný uchádzač mal dostatočne praktické skúsenosti s
realizáciou dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Zoznam úspešne
realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem
požadovaného predmetu zákazky. Požiadavka je nediskriminačná a postačuje verejnému obstarávateľovi k prevereniu
schopnosti uchádzača dodávať verejnému obstarávateľovi obdobný objem predmetu plnenia.
Podľa § 28 ods. 1 písm. d :
Uchádzač predloží:
-platné potvrdenie dokladu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prípadne príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy o schválení prevádzky uchádzača pre činnosti súvisiace s manipuláciou potravín rastlinného pôvodu
a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie.
Z predložených potvrdení musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa
osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie
na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
3/5
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti určil verejný
obstarávateľ v rozsahu, zložitosti a špecifickosti predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ vychádzal zo skutočnosti, že
predmetom verejného obstarávania je dodanie potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorá musí spĺňať prísne
hygienické požiadavky na manipuláciu, skladovanie a dopravu požadovaného predmetu zákazky.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienku účasti týkajúcu sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom
obstarávaní primerane vzhľadom k charakteru predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ má za to, aby tovar dodávaný
prípadným subdodávateľom bol dodávaný v primeranej kvalite v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi
týkajúcimi sa manipuláciou potravín rastlinného pôvodu. Verejný obstarávateľ v časti B. 3 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky v návrhu rámcovej dohody určil pravidlá pri prípadnej zmene subdodávateľov počas plnenie rámcovej
dohody.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícii na plnenie zmluvy. V
takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa §
26 ods. 1 vo vzťahu ktorej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač alebo záujemca preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom
tej osoby, písomnou zmluvu s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa § 28 ods. 1 písm. f), j) a k) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje spoločne.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
R-55/VO-2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 13:00
Miesto : Otváranie doručených ponúk časti ponuky označenej ako "Ostatné" sa uskutoční na adrese: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárová 2,041 80 Košice, malá zasadacia miestnosť, 1. poschodie.
Otváranie doručených ponúk časti ponuky označenej ako "Ostatné" je neverejné. Zúčastnia sa ho len menovaní členovia
komisie verejným obstarávateľom bez účasti uchádzačov.
Otváranie časti ponuky označenej ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni márneho uplynutia lehôt
uvedených v § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to
na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" je verejné a
zúčastniť sa ho môžu všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená. Na otváraní obálok časti ponúk označených ako "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom, členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Uchádzač ( fyzická osoba ), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača ( právnická osoba ) sa preukáže
na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar a splnomocnením na zastupovanie.
4/5
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v
žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie
preskúmať obsah týchto dokumentov pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie ( t.j. lehoty na predkladanie
ponúk ).
Pri dorozumievaní spôsobom, ktorý nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných a
doručených faxom, elektronickou poštou alebo ich kombináciou ), záujemca / uchádzač doručí takéto údaje aj v
písomnej forme, doručených poštovou zásielkou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v súťažných
podkladov a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov faxom, elektronickou poštou alebo ich kombináciou.
Až na základe získaných informácií verejný obstarávateľ poskytne záujemcov súťažné podklady, resp. vysvetlenie.
Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť aj osobne na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov do
20.3.2014 do 9:00 hod. Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných
dňoch od 8:00 hod do 11:00 hod.
V prípade vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo inej
doplňujúcej dokumentácie môže záujemca požiadať najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk,písomnou žiadosťou o vysvetlenie, doručenej verejnému obstarávateľovi poštovou zásielkou alebo
osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia na adresu verejného obstarávateľa.
Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom
jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené úradným prekladom do
štátneho jazyka ( t.j. do slovenského jazyka ), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
5/5
2612 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
IČO: 36601284
Ondavská 8, 040 11 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8,040 11 Košice,
riaditeľstvo
Kontaktná osoba: Suchá Magdaléna
Telefón: +421 557891626
Fax: +421 557891603
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vusch.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Externá termoregulačná jednotka pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8,040 11 Košice
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka nového zdravotníckeho prístroja - Externej termoregulačnej jednotky pre potreby Kliniky
srdcovej chirurgie vrátane jeho dopravy do sídla verejného obstarávateľa, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia
obsluhy a zabezpečenia záručného servisu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42967000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 51410000-9, 50421000-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
1 kus
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 50 500,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona o
verejnom obstarávaní nasledovne:
1.1.1§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní:
Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
1/6
1.1.2§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
1.1.3§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdením (potvrdeniami) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej (v ktorých) je uchádzač
vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Potvrdením Sociálnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
1.1.4§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
1.1.5§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:
Dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru, ktorý je predmetom zákazky v tejto verejnej
súťaži. Predložený doklad o oprávnení podnikať musí byť aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v
čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania.
1.1.6§ 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestným vyhlásením.
1.1.7§ 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestným vyhlásením.
1.1.8§ 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestným vyhlásením.
1.2Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie od 1. júla 2 013 môže doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 tejto časti SP, nahradiť predložením kópie
výpisu zo zoznamu podnikateľov, ktorý mu bol vydaný vo forme elektronického odpisu.
1.3Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie do 30. júna 2 013 môže doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.1 až 1.1.5 tejto časti SP, nahradiť predložením úradne
osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.6,1.1.7
a 1.1.8 preukáže uchádzač predložením čestných vyhlásení. Vzory jednotlivých čestných vyhlásení sú k dispozícii na
stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v časti Zoznam podnikateľov.
1.4Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného
predpisu.
1.5Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
1.6Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením vyhotoveným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.7Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.8Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu:
Uvedené doklady verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
2/6
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1Uchádzač musí v ponuke
predložiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nasledovné informácie a dokumenty:
2.1.1Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na
podnikanie zriadenie účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil
vyjadrenie banky.
2.1.2Vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri
roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
a)nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,
b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c)jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.
2.2Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
2.3Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
2.4Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.1.3.
2.5Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa
§ 27 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky:
Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré
dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť požadovanú kúpnu zmluvu.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1Splnenie podmienky
týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač preukáže predložením dokladov, v ktorých budú uvedené
informácie, ktorými uchádzač preukáže splnenie minimálne požadovanej úrovne štandardu technickej alebo odbornej
spôsobilosti nasledovne:
3.1.1§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. zoznam dodávok predmetu zákazky, resp.
tovaru, ktorý je rovnocenný predmetu zákazky a spĺňa technické, výkonnostné a funkčné požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky) pre aspoň jedno zdravotnícke zariadenie poskytujúce ústavnú lekársku starostlivosť
o pacientov za predchádzajúce tri roky s doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov:
a)ak odberateľom bol verejný obstarávateľ dokladom je referencia,
b)ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.
Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplnené dokladom preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Zoznam dodávok musí obsahovať:
a)identifikačné údaje objednávateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, meno, priezvisko a
telefónne číslo kontaktnej osoby objednávateľa na overenie údajov verejným obstarávateľom,
b)predmet zmluvy a jeho stručnú špecifikáciu rozsahu,
3/6
c)dátum uzatvorenia zmluvy,
d)zmluvné obdobie,
e)celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH.
Za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú:
3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom pred dňom lehoty na predkladanie ponúk (rozhodné obdobie).
V prípade, ak uchádzač za predchádzajúce tri roky nedodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru pre aspoň
jedno zdravotnícke zariadenie poskytujúce ústavnú lekársku starostlivosť o pacientov, preukáže splnenie podmienok
týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením zoznamu dodávok tovaru nového zdravotníckeho
prístroja pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie v minimálnej hodnote 50 500,- EUR bez DPH za 1 ks za predchádzajúce
tri roky s doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov a s uvedením dôvodu, pre ktoré nebol schopný predložiť verejným obstarávateľom požadovaný zoznamu
dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru pre aspoň jedno zdravotnícke zariadenie poskytujúce ústavnú
lekársku starostlivosť o pacientov za predchádzajúce tri roky.
3.2Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3.3Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo
odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.4Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať splnenie podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje splnenie
podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
3.5Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienku účasti verejný obstarávateľ zadefinoval a
zahrnul medzi podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú súťaž medzi
kvalifikovanými dodávateľmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a
schopní ho plniť/dodať. Verejný obstarávateľ si týmito podmienkami overuje skúsenosti uchádzačov pri realizácii
dodávok tovaru s ohľadom na ich schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
S/03229/OVO/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.03.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
4/6
Dátum a čas: 28.03.2014 13:00
Miesto : Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8,040 11 Košice- zasadacia miestnosť na
riaditeľstve
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa §
41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Výsledkom postupu verejného obstarávania bude zmluvný vzťah - Kúpna zmluva uzavretá s jedným uchádzačom podľa
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavky ani zálohy na realizáciu predmetu zákazky. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného
platobného styku v eurách na základe predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v príslušnej zmluve.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Lehota viazanosti ponúk je do: 30.9.2014 .
Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 43 Zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ponuku môže predložiť záujemca, ktorý požiadal o registráciu do zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výlučne v slovenskom jazyku
písomne prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok, (ďalej len pošta), elektronicky
prostredníctvom faxu a e-mailu, ako aj prostredníctvom internetovej stránky verejného obstarávateľa a telefonicky alebo
ich kombináciou, pokiaľ v týchto SP nie je ustanovené inak.
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní nasledovne:
Elektronickou formou prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len EVO) na internetovej
stránke http://www.evo.gov.sk, pri nasledovných fázach procesu verejného obstarávania:
a) predkladanie žiadosti o účasť záujemcom, čím sa rozumie predloženie žiadosti o registráciu v predmetnom verejnom
obstarávaní a jej schválenie verejným obstarávateľom prostredníctvom systému EVO,
b) poskytnutie súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov a všetkých
dokumentov zákazky záujemcom, ktorí sa zaregistrovali na danej zákazke na portáli EVO,
c) poskytnutie vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu EVO,
pokiaľ záujemcovia vo verejnej súťaži o vysvetlenie požiadali,
d) ak je to nevyhnutné, pri doplnení informácií uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii,
ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na portáli EVO,
e) v prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO je možné komunikáciu medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne prostredníctvom pošty, faxom, osobne,
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.
Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného
doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v čl. 1 tejto časti SP. Telefonická komunikácia je
možná iba v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Verejný obstarávateľ akceptuje elektronickú komunikáciu, pričom obe strany (uchádzač aj verejný obstarávateľ) sú
povinné potvrdiť stanoveným spôsobom doručenie e-mailovej správy a prijatie zaslaného dokumentu. Ak
uchádzač/záujemca poskytne informáciu elektronicky a v týchto SP nie je určené inak, je potrebné ju poskytnúť písomne
aj poštou najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej poskytnutia elektronicky pri dodržaní ostatných
zákonom a týmito SP stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým
nemožno trvalo zachytiť jej obsah a obsahom informácie vyhotovenej v listinnej podobe, doručenej osobne alebo
poštovou zásielkou, je rozhodujúca listinná forma.
Výhradne písomne poštou sa uskutoční komunikácia súvisiaca s:
a) vysvetlením alebo doplnením predložených dokladov,
b) vysvetlením ponuky alebo v prípade mimoriadnej nízkej ponuky o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú
pre jej cenu podstatné,
c) žiadosťou o osobnú konzultáciu,
d) oznámením o vylúčení záujemcu/uchádzača/ponuky,
e) informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk,
f) v prípade uplatnenia revíznych postupov,
g) v ostatných prípadoch v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Súťažné podklady budú dostupné cez portál EVO a budú sprístupnené záujemcom na portáli systému EVO po podaní
žiadosti o registráciu a jej odsúhlasení zo strany verejného obstarávateľa.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom v listinnej forme v uzavretom obale tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a
uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom Ostatné".
5/6
VI.3.
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 15:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie, odoslaná prostredníctvom systému
EVO najneskôr do termínu: 19.3.2014 do 15.00 hod., pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote
doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO. Rozhodujúci je serverový čas uvedený na portáli
EVO.
Dátum a čas otvárania ponúk uvedený v bode IV.2.4) tejto výzvy sa týka častí ponúk označených ako "Ostatné".
Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá", bude v súlade s ust. § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2
006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené. Postup pri otváraní ponúk je uvedený v súťažných podkladoch.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
6/6
2615 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
IČO: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Katarína Havrilová
Mobil: +421 917824769
Telefón: +421 552341157
Fax: +421 556786959
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upjs.sk/univerzita/verejne-obstaravanie-a-obchodnesutaze/
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Gynekologické a pôrodnícke simulátory
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Gynekologickopôrodnícka klinika, Trieda SNP č. 1,040 11 Košice, Slovenská republika
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka pôrodníckeho simulátora umožňujúceho simulovať fyziologický a patologický priebeh
pôrodu (1ks), pôrodníckeho simulátora umožňujúceho simulovať vaginálne extrakčné operácie pri riešení patologického
priebehu pôrodu (1ks) a gynekologických simulátorov (3ks ) pre účely praktickej výučby študentov na Gynekologickopôrodníckych klinikách UPJŠ Lekárskej fakulty. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v
časti B1 Opis predmetu zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34150000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34152000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je dodávka pôrodníckeho simulátora umožňujúceho simulovať fyziologický a patologický priebeh
pôrodu (1ks), pôrodníckeho simulátora umožňujúceho simulovať vaginálne extrakčné operácie pri riešení patologického
priebehu pôrodu (1ks) a gynekologických simulátorov (3ks ) pre účely praktickej výučby študentov na Gynekologickopôrodníckych klinikách UPJŠ Lekárskej fakulty. Podrobný opisa množstvo predmetu zákazky sú uvedené v súťažných
podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 47 935,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
1/4
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a Výkladovým stanoviskom č. 10/2 013 k osobnému postaveniu podľa
zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a preukáže ich v súlade s § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Podnikateľ zapísaný v
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad")
vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného
obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do
30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Ak nemá uchádzač sídlo v Slovenskej
republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych
dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné
doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uvedené v § 27 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej , ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Dokladom preukazujúcim túto skutočnosť, môže
byť zmluva o budúcej zmluve, zmluva o spolupráci a pod. Z dokladu musí byť zrejmé, že konkrétne zdroje, na ktoré sa
preukázanie tejto podmienky viaže, tretia osoba reálne poskytne uchádzačovi na plnenie zmluvy. Ak uchádzač preukázal
finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania kúpnej zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní spoločne v súlade s § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
pričom splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej
banky/bánk, ( ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách ), ktorej(-ých) je uchádzač klientom a bude
obsahovať údaje:
- o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné záväzky,
- v prípade splácania úveru, potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára,
- že uchádzač v posledných dvoch rokoch (2 012 a 2 013) nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete,
- že uchádzač v posledných dvoch rokoch (2 012 a 2 013) jeho účet nebol a ani v súčasnosti nie je predmetom
exekúcie.
Odôvodnenie primeranosti: Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie
uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z
potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a): zoznamom dodávok
tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. V prípade, že došlo k transformácii
verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti, bude uznaná aj referencia od nástupníckej organizácie. Prevod práv
2/4
bude deklarovať nástupnícka organizácia v čestnom vyhlásení s podpisom nového štatutárneho orgánu v originálnom
vyhotovení. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne v zmysle § 31 ods. 3 resp. ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní. Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícií na plnenie rámcovej dohody. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukazovať svoju technickú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a
odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Dokladom preukazujúcim túto skutočnosť môže byť zmluva o
budúcej zmluve, zmluva o spolupráci a pod. Z dokladu musí byť zrejmé, že konkrétne zdroje, na ktoré sa preukázanie
tejto podmienky viaže, tretia osoba reálne poskytne uchádzačovi na plnenie zmluvy. Ak uchádzač preukázal technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania kúpnej zmluvy
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní uchádzač preukáže zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru alebo
zložitosti, ako je predmet zákazky, musí byť doplnený - ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je
do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom o plnení;
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení (referenciu) potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. Dôkazy o plnení potvrdené odberateľom musia obsahovať nasledovné údaje: - meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo, - názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo inej osoby ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ, - stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, - miesto, cenu a
lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, - zhodnotenie o kvalite plnenia, dátum vyhotovenia a meno kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si overiť predložené informácie, - potvrdenie
uvedených skutočností verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo iným odberateľom. Verejný obstarávateľ za
dôkazy o plnení rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky bude považovať dôkazy
o plnení týkajúce sa dodávok rôznych druhov gynekologických a pôrodníckych simulátorov. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač predložil za požadované hodnotené obdobie (2 010,201 1,2 012 ) dôkazy o plnení v celkovom
finančnom objeme zrealizovaných zákaziek v minimálnej hodnote 58 950,00 EUR s DPH. V prípade, ak dôkazy o plnení
budú obsahovať aj iné dodávky tovarov ako je predmet zákazky, uchádzač je povinný v dôkaze o plnení tieto dodávky
finančne vyčísliť z celkovej dodávky samostatne. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako euro, prepočet bude
uchádzačom vykonaný kurzom uvedeným v ECB platným v deň rozhodujúcich skutočností. Uchádzač tieto doklady
predkladá v originálnom vyhotovení alebo ich úradne osvedčené kópie. Odôvodnenie primeranosti: Uchádzač
predložením zoznamu úspešne realizovaných zmlúv a dôkazom o plnení má garantovať odborné a kvalitné plnenie
zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Požiadavka je
nediskriminačná a postačuje verejnému obstarávateľovi k prevereniu schopnosti uchádzača dodávať verejnému
obstarávateľovi obdobný objem predmetu plnenia.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
R-49/VO-2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
3/4
IV.2.4.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:30
Miesto : Otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" sa uskutoční na adrese: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2,041 80 Košice, malá zasadacia miestnosť, 1.poschodie. Otváranie častí ponúk,
označených ako "KRITÉRIA" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni márneho uplynutia lehôt podľa § 41 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk, označených ako KRITÉRIA vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Uchádzačom bude zaslané oznámenie o otváraní časti ponúk "KRITÉRIA", v ktorom im bude oznámený dátum a čas
otvárania časti ponúk označených ako "KRITÉRIA".
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otváranie časti
ponúk označených ako "OSTATNÉ" je neverejné a otváranie časti ponuky označenej ako Kritériá je verejné a zúčastniť
sa ho môžu všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a ktorých ponuky neboli vylúčené.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení
dodávať tovar. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení dodávať
tovar a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky ponúka priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom
a ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej podobe na portáli https://www.ezakazky.sk/upjs/ . Uchádzač,
ktorý doručí písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov verejnému obstarávateľovi poštovou zásielkou
alebo osobne do termínu uvedenom v bode IV.2.2) tohto oznámenia, zaregistruje sa na vyššie uvedenom
portáli pre túto zákazku, bude mať povolený priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ďalšej
doplňujúcej dokumentácii nepretržite v elektronickej podobe.Verejný obstarávateľ bude všetky vysvetlenia
súťažných podkladov a prípadné doplnenie uverejňovať len na uvedenom portáli prostredníctvom už uvedeného
elektronického prístupu. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ v prípade poskytovania súťažných
podkladov a vysvetlenie resp. doplnenia súťažných podkladov nebude komunikovať písomne. V prípade
vysvetlenia informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov alebo
inej doplňujúcej dokumentácii môže záujemca požiadať najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, písomnou žiadosťou o vysvetlenie, doručenej verejnému obstarávateľovi poštovou zásielkou alebo
osobne v stanovenej lehote. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byt predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené úradným prekladom do
štátneho jazyka, t.j.: do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa obchodné podmienky predložené uchádzačmi budú vymykať
obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo predložená ponuka presiahne
objem pridelených finančných prostriedkov na dodanie predmetu zákazky. Táto ponuka sa stane pre verejného
obstarávateľa neprijateľná.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
4/4
2610 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Obec Breznica
IČO: 00330329
Breznica 100, 091 01 Breznica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Breznica
Kontaktná osoba: Slavomír Brendza
Telefón: +421 547181750
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
TENDERTEAM, s.r.o.
IČO: 46964819
Volgogradská 9 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
Telefón: +421 517713873
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
TENDERTEAM, s.r.o.
IČO: 46964819
Volgogradská 9 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
Telefón: +421 517713873
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
TENDERTEAM, s.r.o.
IČO: 46964819
Volgogradská 9 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
Telefón: +421 517713873
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
OPIS
Názov zákazky
Nákup tovarov pre bytový dom nižšieho štandardu 3 bytové jednotky
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Obec Breznica
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup tovarov pre vybavenie stavby bytového domu nižšieho štandardu 3 bytové jednotky.
1/4
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Dodávky stavebného materiálu musia byť dodávané postupne podľa harmonogramu prác v súlade s projektom
organizácie výstavby a postupu prác miestnych Rómov, ktorí budú stavebné práce uskutočňovať sami, za účelom
získania vzťahu k stavbe a získaniu pracovných návykov.
Predmetom dodávky stavebných materiálov budú položky uvedené v jednotlivých výkazoch výmer, ktoré tvoria prílohu
súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 44190000-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkový rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 38 650,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ZVO) a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 26 ods.2, resp. dokladmi podľa § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia budú vyhodnocované v súlade s § 26 a § 128 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle výkladového
stanoviska č. 10/2 013:
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013
opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g),
príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov.
Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
- doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené,
- predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke alebo v žiadosti o účasť
predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §
26 ods. 1 tohto zákona.
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo
požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu
k uchádzačovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:
§ 27 ods. 1 písm. a) - Vyjadrením banky/všetkých bánk, v ktorých má záujemca účty, o tom že záujemca si plní svoje
finančné záväzky.
2/4
Vyjadrenie sa predkladá ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópia a nebude v posledný deň lehoty určenej na
predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. Výpis z účtu nebude verejným obstarávateľom akceptovaný. K vyjadreniu
banky/bánk sa požaduje predložiť čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil
vyjadrenie.
Odôvodnenie určenej podmienky účasti: na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je možné vyžadovať
doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Verejný obstarávateľ si
potrebuje overiť ekonomickú stabilitu uchádzača a jeho schopnosť plniť si svoje finančné záväzky z pohľadu peňažného
ústavu.
III.1.3.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, v zmysle § 27
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje (odbornú) technickú spôsobilosť:
§ 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru za predchádzajúcich tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania
tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Odôvodnenie určenej podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkou tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
Podľa §28 ods. 1, písm. l) zákona: vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, resp. certifikátmi vydanými
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami.
Odôvodnenie určenej podmienky účasti: Obstarávateľ požaduje uvedenými dokladmi a dokumentmi
preukázať, že zariadenia majú všetky požadované vlastnosti a technické špecifikácie.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
11,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Záujemca sa pri podaní písomnej žiadosti o súťažné podklady preukáže zaplatením úhrady
prevodom alebo vložením finančných prostriedkov na číslo účtu: 4 008 769 111/7 500, IBAN: SK3 775 000 000 004 008
769 111. Ako variabilný symbol uvedie záujemca svoje IČO a do poznámky uvedie názov súťaže.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 14:00
Miesto : TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9,080 01 Prešov
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí
predložili ponuky v termíne na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou výpisu z
obchodného alebo živnostenského registra.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Záujemcovia môžu predložiť žiadosti o súťažné podklady až do lehoty na predkladanie ponúk v originálnom vyhotovení
3/4
VI.3.
poštovým stykom, alebo osobne, resp. e-mailom. V písomnej žiadosti záujemca uvedie identifikačné údaje záujemcu,
telefonický kontakt, e-mailovú adresu a spôsob prevzatia súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady bezprostredne pred lehotou na
predkladanie ponúk, nebudú môcť uplatniť inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po
lehote na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že splnenie podmienok účasti je možné podľa platných ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 11).
Keďže verejný obstarávateľ neponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným
podkladom a sprievodnej dokumentácii, je povinný ich poslať záujemcovi do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za
predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe (jedno originálne vyhotovenie a jedna kópia totožná s originálom) s
uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: Bytový dom nižšieho štandardu PONUKA - NEOTVÁRAŤ,
poštou, kuriérnou službou alebo osobne na vyššie uvedenú adresu a v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči tak, alebo
inom elektronickom nosiči tak, že vytvorí jeden súbor vo formáte PDF, ktorá bude z dôvodu nariadenia podľa § 9 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní postúpená Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v tejto elektronickej podobe
ponuky vyčierni (odstráni) informácie, ktoré považuje na obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie. Ak uchádzač
neoznačí obchodné tajomstvo a dôverné informácie vo svojej ponuke, obstarávateľ zašle Úradu pre verejné
obstarávanie ponuku tak, ako bola predložená. Uchádzač je zároveň povinný vo svojej ponuke, vrátane priložených
dokladov a dokumentov predkladaných v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči zabezpečiť ochranu osobných údajov
podľa zákona č. 428/2 002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (napr. začiernením
predmetných údajov). Pod ponukou uchádzača predloženej v elektronickej forme na pamäťovom médiu sa rozumie len
tá časť ponuky, ktorá neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, pričom ak ide o dokumenty, ktoré
sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska
osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Všetky doklady požaduje verejný obstarávateľ v originálnom vyhotovení alebo úradne overené fotokópie, pokiaľ nie je v
texte súťažných podkladov uvedené ináč.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jenu z predložených ponúk ak budú svojou výškou prekračovať
objem finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
4/4
2616 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
STELMO SK, s.r.o.
IČO: 36184284
Smaragdová 1 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
MP Profit, s.r.o.
IČO: 36734420
Mládežnícka 2101 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
MP Profit, s.r.o.
IČO: 36734420
Mládežnícka 2101 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
MP Profit, s.r.o.
IČO: 36734420
Mládežnícka 2101 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
OPIS
Názov zákazky
Dodávka technologického zariadenia - Laserový páliaci stroj
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
1/4
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Hlavné miesto dodania tovarov: Košice, Košický kraj
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka zariadenia, ktoré slúži na výrobu dielov z plechu, ktoré môžu mať všeobecný tvar, pomocou pálenia laserovým
lúčom. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38636110-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Laserový páliaci stroj - 1 ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 434 833,3200 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať
osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), t.j. musí preukázať, že:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
2/4
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z požadovaných dokladov, alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie, údajmi
zapísanými v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Odôvodnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa preukázania
osobného postavenia sú taxatívne určené zákonom o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
KaHR_STELMO
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
12,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou bude doklad o úhrade. Prevzatie podkladov
osobne alebo poštovou zásielkou. Úhrada v hotovosti do pokladnice, resp. v VUB, a.s., č. ú.: 2 268 705 051/0 200,
VS:46 522 824, KS: 0 308
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 11:00
Miesto : MP Profit, s.r.o.,
Mládežnícka 2 101
017 01 Považská Bystrica
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP:Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Os:Inovácie a rast konkurencieschopnosti, KaHR111SP1201
Ďalšie doplňujúce informácie
Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne alebo poštou na adrese uvedenej
v bode A.II. v termíne uvedenom v bode IV.2.2. V prípade osobného doručenia žiadosti o súťažné podklady je potrebné
ohlásiť doručenie minimálne deň vopred na telefónnom čísle uvedenom na kontaktnom mieste. Na žiadosti zaslané emailom obstarávateľ nebude odpovedať a akceptovať. V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
spôsobom tohto bodu o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode A.II. Aby
verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov
alebo inej sprievodnej dokumentácie v zmysle §38 Zákona o verejnom obstarávaní, bude za včas doručenú požiadavku
uchádzača o vysvetlenie považovaná každá požiadavka uchádzača doručená verejnému obstarávateľovi tak, aby mohol
vysvetlenie oznámiť všetkým záujemcom Za doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie sa považuje požiadavka doručená
verejnému obstarávateľovi v písomnej forme. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom
vyhotovení, jednej písomnej kópii a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF. za
účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka sa
predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
Zmluva medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom bude uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými
stranami a nadobúda
3/4
VI.3.
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
SIEA, a príjemcom pomoci, a to na základe jeho ŽoNFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP .
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
4/4
2611 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327
Kollárova 2, 036 59 Martin
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Kollárova 2, 036 59 Martin
Kontaktná osoba: Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203126 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.unm.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Polohovateľné postele
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika, Kollárova 2,036 59 Martin, Slovenská
republika.
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks vertikalizačného lôžka, 1 ks lôžka s laterálnym náklonom, 4 ks lôžok na intenzívnu
opateru, 6 ks nočných stolíkov, 6 ks príručných stolíkov, zdviháka, podložky na presun pacienta a trakčného systému na
lôžka do miesta určenia, inštalácia predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky, bezplatné zaškolenie personálu do
obsluhy zariadení pre potreby Chirurgickej kliniky UNM.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 33192120-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 33192310-8, 39143123-4
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks vertikalizačného lôžka, 1 ks lôžka s laterálnym náklonom, 4 ks lôžok na intenzívnu
opateru, 6 ks nočných stolíkov, 6 ks príručných stolíkov, zdviháka, podložky na presun pacienta a trakčného systému na
lôžka do miesta určenia, inštalácia predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky, bezplatné zaškolenie personálu do
obsluhy zariadení pre potreby Chirurgickej kliniky UNM.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 29 403,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 56
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) v súlade s ustanoveniami zákona a "Výkladového
1/3
stanoviska č. 10/2 013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní" zo dňa 23.7.2013 zverejneného
na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
2. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy na predkladanie ponúk.
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť, spôsobom podľa § 128 zákona.
III.1.3.
V súlade s ustanovením §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutie nasledovne:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 a 32 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: I. § 28 ods. 1 písm. l) bod 1.
zákona o verejnom obstarávaní,
II. § 28 ods. 1 písm. l) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : I. Uchádzač predloží prospektový materiál alebo fotografiu ponúkaného
vertikalizačného lôžka, lôžka s laterálnym náklonom, lôžka na intenzívnu opateru, nočného stolíka, príručného stolíka,
zdviháka, podložky na presun pacienta a trakčného systému na lôžka (prospektový materiál môže byť v jazyku pôvodu).
V súlade s ustanovením §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienku účasti týkajúcu
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ primerane v súlade s ustanovením §28 zákona o
verejnom obstarávaní. Požiadavka predložiť prospektový materiál resp. fotografiu sa vyžaduje z dôvodu potreby
vizuálneho zobrazenia konkrétnych nemocničných lôžok, nočných stolíkov a trakčných systémov k zdravotníckym
lôžkam, ktorými uchádzač plní požadovaný predmet zákazky zadefinovaný verejným obstarávateľom. Uchádzač musí
preukázať, že je schopný zabezpečiť plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu.
II. Uchádzač predloží vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. V prípade ak uchádzač predkladá
Vyhlásenia o zhode, v ktorých sa odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na ich vydanie, musia byť
tieto doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého Vyhlásenia o zhode, pričom uchádzač predkladá Vyhlásenia o zhode
ako originály, resp. úradne overené kópie a doplňujúce dokumenty (napr. CE certifikát) ako neoverené kópie v
pôvodnom jazyku.
V súlade s ustanovením §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienku účasti týkajúcu
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením §28 zákona o verejnom
obstarávaní primerane vzhľadom k charakteru predmetu zákazky. Uchádzač musí preukázať, že disponuje príslušnými
požadovanými dokladmi, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy a musia vyhovovať určitým záväzným
technickým požiadavkám.
- Doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti je treba predložiť ako originály alebo ich úradne
overené kópie.
- V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť v inom ako štátnom jazyku, treba
predložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku.
- V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
2/3
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
- V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy na predkladanie ponúk za všetkých členov skupiny
spoločne.
- Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť
zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
26/PZ/OVO/02/14/Ba
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 09:00
Miesto : Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese: Univerzitná nemocnica Martin, Jesenského č. 25,036 59
Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka Ubytovacieho zariadenia UNM, miestnosť č.002.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie obálok s ponukami je verejné. Na otváraní obálok s
ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači podľa bodu 8.1, ktorí predložili ponuky podľa bodu 23.1 a 23.2 súťažných
podkladov. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s
ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
I. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie žiadosti o účasť (poštou, faxom, mailom,osobne). Žiadosť
o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky.
II. V prípade, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo označiť
ponuky za neprijateľné a v prípade, ak ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2609 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
XRAY, s.r.o.
IČO: 34112430
K výstavisku 6992 , 911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): XRAY, s.r.o., K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba: Mário Hudý
Telefón: +421 905402724
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): podľa § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Doplnenie vysokomoderných výrobných technológií – celok 2
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: XRAY, s.r.o., K výstavisku 6 992,911 01 Trenčín
NUTS kód:
SK022
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodať prístrojovú techniku na základe technických špecifikácií uvedených
v Súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42621100-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42623000-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 840 990,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 30
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti osobné postavenie uvedené v § 26 odst. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením
originálnych dokladov alebo ich overených kópií (notárom, matrikou) podľa § 26 odst. 2,4 a 5 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.2Uchádzač môže doklady uvedené v bode 1.1 nahradiť predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 odst. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže nahradiť niektorý z požadovaných dokladov čestným
vyhlásením v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača niektoré z požadovaných dokladov podľa bodu 1.1 nevydávajú.
Uchádzač v takomto prípade postupuje v súlade s § 26 odst. 4 a 5.
Technická alebo odborná spôsobilosť
1/2
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. § 28 odst. 1 písm. a.) potvrdený zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky ku dňu predkladania ponúk doplnenými potvrdeniami o
kvalite dodania tovaru s uvedením cien vrátane DPH, lehôt dodania a odberateľov, s tým aby zoznam poskytnutých
dodávok bol v súčte vo výške min. 235 000,00 Eur bez DPH predmetom ktorých bola dodávka tovarov rovnakého alebo
podobného druhu ako je predmet zákazky; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplnené dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah.
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v €. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené kópie.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní : verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača dodať tovar v rozsahu a kvalite požadovanej
verejným obstarávateľom.
2. § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2 006 Z. z.: Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného
certifikátu systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9 001 alebo originál alebo úradne overenú kópiu platného
certifikátu výrobcu predmetu zákazky systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9 001, ktorým potvrdí splnenie
noriem zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov,
resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, avšak musia byť rovnocenné
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 29 zákona o
verejnom obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom
obstarávaní: Uchádzač alebo výrobca predmetu zákazky musí preukázať, že má v organizácii zavedené a uplatňuje
systémy a pravidlá riadenia kvality, ktoré vytvárajú predpoklady pre predpísané procesy dodávok tovarov. Verejný
obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť poskytovať požadovaný predmet zákazky v
požadovanej kvalite.
3. §28 ods. 1. písm. l) zákona č. 25/2 006 Z. z. : Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu Vyhlásenia
zhody, resp. certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov k predkladaným tovarom v ponuke uchádzača. Zdôvodnenie primeranosti požadovaných
podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní: Touto podmienkou účasti overuje
verejný obstarávateľ, či je uchádzač schopný dodávať tovar v požadovaných technických špecifikácii a vlastností.
V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač alebo
uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2622014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 13:30
Miesto : 1. Otváranie časti ponuky označenej ako Ostatné sa uskutoční v zasadačke budovy XRAY, s.r.o., K výstavisku 6
992,911 01 Trenčín v súlade s § 41 a je pre uchádzačov neverejné.
2. Otváranie časti ponúk označených slovom Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní a spôsobom podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
2/2
2608 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
XRAY, s.r.o.
IČO: 34112430
K výstavisku 6992 , 911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): XRAY, s.r.o., K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba: Mário Hudý
Telefón: +421 905402724
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): podľa § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Doplnenie vysokomoderných výrobných technológií – celok 1
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: XRAY, s.r.o., K výstavisku 6 992,911 01 Trenčín
NUTS kód:
SK022
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodať prístrojovú techniku na základe technických špecifikácií uvedených
v Súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42621100-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 654 680,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 30
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti osobné postavenie uvedené v § 26 odst. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením
originálnych dokladov alebo ich overených kópií (notárom, matrikou) podľa § 26 odst. 2,4 a 5 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.2Uchádzač môže doklady uvedené v bode 1.1 nahradiť predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 odst. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže nahradiť niektorý z požadovaných dokladov čestným
vyhlásením v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača niektoré z požadovaných dokladov podľa bodu 1.1 nevydávajú.
Uchádzač v takomto prípade postupuje v súlade s § 26 odst. 4 a 5.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. § 28 odst. 1 písm. a.) potvrdený zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky ku dňu predkladania ponúk doplnenými potvrdeniami o
1/2
kvalite dodania tovaru s uvedením cien vrátane DPH, lehôt dodania a odberateľov, s tým aby zoznam poskytnutých
dodávok bol v súčte vo výške min. 235 000,00 Eur bez DPH predmetom ktorých bola dodávka tovarov rovnakého alebo
podobného druhu ako je predmet zákazky; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplnené dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah.
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v €. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené kópie.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača dodať tovar v rozsahu a kvalite požadovanej
verejným obstarávateľom.
2. § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2 006 Z. z.: Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného
certifikátu systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9 001 alebo originál alebo úradne overenú kópiu platného
certifikátu výrobcu predmetu zákazky systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9 001, ktorým potvrdí splnenie
noriem zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov,
resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, avšak musia byť rovnocenné
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 29 zákona o
verejnom obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom
obstarávaní: Uchádzač alebo výrobca predmetu zákazky musí preukázať, že má v organizácii zavedené a uplatňuje
systémy a pravidlá riadenia kvality, ktoré vytvárajú predpoklady pre predpísané procesy dodávok tovarov. Verejný
obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť poskytovať požadovaný predmet zákazky v
požadovanej kvalite.
3. §28 ods. 1. písm. l) zákona č. 25/2 006 Z. z. : Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu Vyhlásenia
zhody, resp. certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov k predkladaným tovarom v ponuke uchádzača. Zdôvodnenie primeranosti požadovaných
podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní: Touto podmienkou účasti overuje
verejný obstarávateľ, či je uchádzač schopný dodávať tovar v požadovaných technických špecifikácii a vlastností.
V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač alebo
uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
26022014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 13:00
Miesto : 1. Otváranie časti ponuky označenej ako Ostatné sa uskutoční v zasadačke budovy XRAY, s.r.o., K výstavisku 6
992,911 01 Trenčín v súlade s § 41 a je pre uchádzačov neverejné.
2. Otváranie časti ponúk označených slovom Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní a spôsobom podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
2/2
2613 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Námestie slobody č. 57 083 01 Sabinov
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Majtner
Mobil: +421 915916796
Telefón: +421 514880419
Fax: +421 514523530
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sabinov.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Dodávka zemného plynu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: odberné miesta v meste Sabinov
NUTS kód:
SK
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
dodávka zemného plynu pre 12 odberných miest v majetku mesta Sabinov
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 09000000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 09100000-0, 09120000-6, 09123000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo ročnej kapacity je 1 400 000 kWh plynu, t.j. 2 800 000 kWh na dva roky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 150 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.05.2014
Ukončenie: 30.04.2016
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
uchádzač musí splňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní predložením orginálnych
alebo úradne overených kópii dokladov alebo podľa ods.2.3..Podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2
úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, obstarávateľ požaduje od
uchádzača predložiť aj doklad o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
1/2
III.1.2.
III.1.3.
profesijnou organizáciou. Doklady musia byť predložené ako orginály alebo overené fotokópie nie staršie ako tri mesiace
odo dňa vystavenia ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: Predložením vyjadrenia banky/bank alebo pobočky zahraničnej
banky/bank, v ktorých má uchádzač účet/účty o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtu prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov, : že nebol v nepovolenom debete, v
prípade splácania uveru/úverovdodržuje splátkový kalendár, jeho účet/účty neboli predmetom exekúcie zo obdobie od
1.1.2011 do 31.12.2013 . Spolu s vyjadrením predloží aj vyhláseniepodpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobouoprávnenou konať za uchádzača, že predložil vyjadrenie všetkých bánk alebo pobociek záhraničných bánk, v
ktorých má vedený účet/účty. Doklady budú predloženéako orginál alebo kópia nie staršia ako 3 mesiace odo dňa ich
vystavenia ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Primeranosť požiadavky: uvedenápožiadavka vyplýva z
potreby overiť si uchádzača, či budeschopný si poniť obchíodné záväzky voči verejnému obstarávateľovi
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia účasti:Podľa § 28 ods.1 písmena a zákona o verejnom obstarávaní
zoznamom dodávok predmetu obstarávania, ktoré realizoval za posledné tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov, ak bol verejný obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné vyhlásením a ich dodaní. Predložený zoznam musí byť doplnený
potvrdeniami vyhotovenými odberateľmi, v ktorých bude uvedený minimálne obchodný názov, adresa alebo miesto
podnikania odberateľa, predmet zmluvy, objem realizovaných zákazok v roku 2 010,201 1,2 012 v kWh, hodnotenie
plnenia podľa obchodných podmienok, meno kontaktnej osoby a č. tel., u ktorej je možné si overiť uvedené referencie.
Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky sa považuje dodávka zemného plynu do odberného miesta
verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a disitribúcie. Minimálne požadovaný počet zmluv s ročným objemom 2 000
000 kWh je tri zmluvy. Primeranosť požiadavky: Potreba verejného obstarávateľa overiť si, či uchádzač má skúsenosti a
schopnosti plniť predmet zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2210/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 25.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 13:00
Miesto : Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
2/2
2604 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
IČO: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 04180 Košice,
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Žeňuchová
Mobil: +421 917824769
Telefón: +421 552341583
Fax: +421 556786959
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.upjs.sk/univerzita/verejne-obstaravanie-a-obchodnesutaze/podlimitne-zakazky
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnancom UPJŠ
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,041 80 Košice, Rektorát,
fakulty a univerzitné pracoviská.
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,041 80 Košice, Rektorát, fakulty a univerzitné pracoviská, na základe
samostatných objednávok, ktorých druh, predpokladané množstvo sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 pre každú časť
I, II a III samostatne v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 18100000-0
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 18110000-3, 18212000-8, 18213000-5, 18220000-7, 18221200-6, 18234000-8, 18235400-9,
18331000-8, 18332000-5, 18333000-2, 18400000-3, 18141000-9, 18424000-7, 18424300-0, 18443000-6,
18800000-7, 18812200-6, 18813100-2, 18815000-5, 18820000-3, 33735100-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,041 80 Košice, Rektorát, fakulty a univerzitné pracoviská, na základe
samostatných objednávok, ktorých druh, predpokladané množstvo sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 pre každú časť
I, II a III samostatne v súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na 3 časti.
Časť I. - Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev
Predmetom zákazky je dodávanie osobných ochranných pracovných odevov ako košeľa laboratórna pánska, košeľa
laboratórna dámska, polokošeľa dámska, polokošeľa pánska, košeľa pánska dlhý rukáv, blúza kuchárska dámska dlhý
rukáv, tričko dámske biele, tričko dámske farebné, tričko pánske farebné, tričko pánske biele, tričko pánske dlhý rukáv,
nohavice kuchárske dámske, nohavice pracovné dámske do pásu, nohavice pracovné dámske na traky, nohavice
1/5
II.2.2.
II.3.
laboratórne pánske, nohavice laboratórne dámske, nohavice pracovné pánske do pásu, nohavice pracovné pánske na
traky, pánske nohavice zateplené, dámske teplákové nohavice, plášť operačný, plášť dámsky s krátkym rukávom, plášť
laboratórny pánsky, plášť laboratórny dámsky, plášť pracovný dámsky bez rukáva, plášť pracovný pánsky pre údržbu,
monterková súprava pánska, pracovná bunda pánska, pánsky kabát zateplený, pracovná vesta dámska zateplená,
pracovná vesta pánska zateplená, fleecová vesta pánska bez rukávov, fleecová vesta dámska bez rukávov, fleecová
bunda pánska zateplená, fleecová bunda pánska nezateplená, fleecová bunda dámska nezateplená, vetrovka pracovná
pánska, vetrovka pracovná dámska I., vetrovka pracovná dámska II., ochranný oblek I., ochranný oblek II., oblek
ochranný zváračský, ochranný pracovný plášť do dažďa, kuchárska zástera s náprsenkou, kuchárska pogumovaná
zástera, laboratórna pogumovaná zástera, špeciálna zástera - ochrana pred zdrojom IŽ, špeciálna zástera vystužená,
vesta výstražná, vystužená zástera, kuchárska vystužená zástera. Podrobná špecifikácia jednotlivých položiek predmetu
zákazky ako aj odhadované množstvo je uvedené v súťažných podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky pre časť I.
je 65 000,00 EUR bez DPH.
Časť II. - Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv
Predmetom zákazky je dodávanie osobnej ochrannej pracovnej obuvi ako sandále pánske, poltopánky dámske,
poltopánky pánske, obuv kuchárska dámska uzatvorená päta, obuv kuchárska dámska otvorená päta, obuv pracovná
pánska nezateplená, obuv pracovná dámska nezateplená, obuv pracovná dámska zateplená, obuv pracovná pánska
zateplená, obuv športová dámska, pracovná obuv pánska/údržba, pracovná obuv pánska, obuv pracovná/zváračská,
čižmy gumové dámske/holeňové, čižmy gumové pánske/holeňové, čižmy gumofilcové pánske/vysoké, čižmy
koženofilcové pánske/pánske, Čižmy gumové pánske do terénu (mokrého prostredia, lesa), Čižmy gumové dámske do
terénu (mokrého prostredia, lesa). Podrobná špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky ako aj odhadované
množstvo je uvedené v súťažných podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky pre časť II. je 35 000,00 EUR bez DPH.
Časť III. - Osobné ochranné pracovné prostriedky - ostatné
Predmetom zákazky je dodávanie osobných ochranných pracovných ostatných prostriedkov ako ušianka, čiapka šiltová,
kuchárska čiapka šiltová so sieťkou, jednorázová čiapka so šiltom z PVC, ochranná prilba s mriežkou, pletená čiapka,
ochranná prilba so zapínaním pod bradou, čelovka vhodná na ochrannú prilbu, ochranné okuliare laboratórne, ochranné
okuliare laboratórne aj na dioptrické okuliare, ochranné okuliare pracovné pre údržbu, ochranné okuliare zváračské,
ochranný tvárový štít zváračský, ochranné okuliare pri obrábaní dreva, ochranný štít sieťovaný, štít ochranný SP 29,
rukavice kožené, rukavice PVC kyselinovzdorné, rukavice povrstvené, rukavice jednorazové latexové, rukavice bavlnené,
rukavice gumové pracovné drsné, ochranné rukavice zváračské, ochranné rukavice s protišmykovou úpravou, ochranné
rukavice PVC žlté, ochranné rukavice, chránič sluchu slúchadlový, zátky do uší, skladací respirátor s výdychovým
ventilom určený pri zváraní, skladací respirátor s výdychovým ventilom určený do chemických laboratórií, skladací
respirátor bez výdychového ventilu, respirátor s výdychovým ventilom, maska operačná jednoduchá, ochranná
polomaska 3M série 6 000, doplnok taška na nosenie, filter 6 051 do polomasky 3M a príslušenstvo, filter 6 059 do
polomasky 3M a príslušenstvo, filter 6 075 do polomasky 3M a príslušenstvo, filter do polomasky 3M a príslušenstvo
(pesticídy), ochranná celotvárová maska 3M série 6 000, doplnok taška na nosenie, filter do celotvárovej masky a
príslušenstvo, ochranné rúško-archív, ochranná maska EUROMASK, filtre EUROFILTER, celotelový bezpečnostný postroj,
tlmič pádu s lanom, polohovací pás so sponou a lanom, bezpečnostný pás, univerzálne bezpečnostné lano 1,5m.
Podrobná špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky ako aj odhadované množstvo je uvedené v súťažných
podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky pre časť III. je 35 000,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 135 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom
obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní, predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených fotokópií. Podnikateľ zapísaný v
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad")
vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného
obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do
30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Ak nemá uchádzač sídlo v Slovenskej
republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v
2/5
III.1.2.
III.1.3.
členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia,
možno ich nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. Skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v súlade s § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods. 1 písm. a):
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícií na plnenie zmluvy. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný
obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa
§ 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží: vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej
banky/bánk, ktorej/ktorých je uchádzač klientom a bude obsahovať údaje:-o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky,-o dodržiavaní splátkového kalendára, v prípade splácania úveru; Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú
schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť
zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho
zmluvného záväzku. Doklady sa predkladajú ako originály nie staršie ako tri mesiace alebo ich úradne osvedčené kópie.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží podľa §
28 ods. 1 písm. a): pre časť I., II. a III. zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov,
ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Uchádzač podľa § 28 ods. 1 písm. l bodu 1) preukáže: Ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať:
vzorkami, opismi alebo fotografiami.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícií na plnenie zmluvy. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukazovať svoju technickú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k predmetu zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru
alebo zložitosti, ako je predmet zákazky, musí byť doplnený:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia
evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom o plnení. Dôkazy o plnení potvrdené odberateľom musia
obsahovať nasledovné údaje: - meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné
číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
- názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo inej osoby ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, - miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, - zhodnotenie o kvalite plnenia, - dátum vyhotovenia a meno
kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si overiť predložené informácie, podpis a odtlačok pečiatky odberateľa.
Verejný obstarávateľ za dôkazy o plnení rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky
bude považovať dôkazy o plnení týkajúce sa dodávok osobných ochranných pracovných prostriedkov s minimálnym
finančným objemom pre časť I Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy minimálne 50 000,00 EUR vrátane DPH
celkovo za požadované obdobie, pre časť II Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv minimálne 20 000,00 EUR s
3/5
DPH celkovo za požadované obdobie a pre časť III Osobné ochranné pracovné prostriedky - ostatné minimálne 5 000,00
EUR s DPH, celkovo za požadované obdobie. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu
predmetu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s dodávkou tovaru a s tým
súvisiacimi službami vzťahujúcich sa na predmet zákazky. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné
a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Požiadavka
je nediskriminačná a postačuje verejnému obstarávateľovi k prevereniu schopnosti uchádzača dodávať verejnému
obstarávateľovi obdobný objem predmetu plnenia. Doklady uchádzač predkladá ako originály alebo úradne osvedčené
kópie týchto dokladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 28 ods. 1 písm. l) bod 1, uchádzač v ponuke predloží:
A) pre časť I, II a III prospektový materiál, resp. fotografie všetkých ponúkaných druhov tovaru s ich podrobnou
špecifikáciou s uvedením poradového čísla položky predmetu zákazky a obchodného názvu, resp. typu v slovenskom
jazyku.
B) pre časť I., II. a III. 1 ks vzorky(vzorka obuvi len po 1 kuse a nie celý pár) k vybraným položkám uvedených v
prílohe č. 1 pre časť I., II. a III. samostatne uvedených v časti B1. Opis predmetu zákazky s uvedením poradového čísla
položky predmetu zákazky, pri dodržaní verejným obstarávateľom požadovanej technickej špecifikácie. Všetky
uchádzačom predložené vzorky ostávajú ako súčasť dokumentácie a uchádzačovi sa nevracajú. Odôvodnenie
primeranosti: Verejný obstarávateľ si touto požiadavkou overuje popis technických parametrov a technickej špecifikácie
s názorným vyobrazením ponúkaného predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky samostatne, pre
zabezpečenie kvalitatívneho plnenia dohody v požadovanom rozsahu a kvalite. Požiadavka je primeraná a zároveň je
stanovená nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť široký okruh uchádzačov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
R-44/VO-2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Miesto : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,041 80 Košice, malá zasadačka , 1poschodie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk časti ponuky označenej ako OSTATNÉ je neverejné
a komisia postupuje podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponuky označenej ako KRITÉRIA
vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom.
Otváranie časti ponúk označenej ako KRITÉRIA je verejné, v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 13/2 013 a môžu sa
ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení
dodávať tovar. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení dodávať
tovar a splnomocnením na zastupovanie. Splnomocnenie na zastupovanie musí byť predložené v originálnom
vyhotovení, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môže byť podpísané
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky ponúka priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom
a ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej podobe na portáli https://www.ezakazky.sk/upjs/.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: 1. Záujemca zadá do internetového vyhľadávača elektronickú
adresu www.ezakazky.sk/deleon. .2. Klikne na názov zákazky - Osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnancom
UPJŠ. 3. Klikne na Žiadosť o účasť. 4. Prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: a) ak už záujemca má v systéme
zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích
4/5
VI.3.
údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; b) ak ešte záujemca nemá
zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo
na internetovej stránke www.ezakazky.sk. 5. Po prihlásení (priamom, alebo po registrácii) si záujemca VYGENERUJE
príslušnú žiadosť o účasť vo formáte PDF s časovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke Dokumenty. 6. Vygenerovanú
žiadosť o súťažné podklady záujemca vytlačí, potvrdí štatutárnym zástupcom záujemcu, alebo štatutárnym zástupcom
záujemcu poverenou osobou spôsobom, ktorý má záujemca uvedený ako konanie menom záujemcu v oficiálnych
dokumentoch (podpis/podpisy alebo podpis/podpisy a odtlačok pečiatky) a doručí osobne v pracovných dňoch, alebo
sprostredkovane (poštou, kuriérom a pod.) v písomnej listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa do termínu
uvedenom v bode IV.2.2) tohto oznámenia. 7. Na základe doručenej žiadosti o súťažné podklady spôsobom určeným
verejným obstarávateľom, bude mať povolený priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ďalšej
doplňujúcej dokumentácii nepretržite v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ bude všetky vysvetlenia súťažných
podkladov a prípadné doplnenie uverejňovať len na uvedenom portáli prostredníctvom už uvedeného elektronického
prístupu. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ v prípade poskytovania súťažných podkladov a vysvetlenie resp.
doplnenia súťažných podkladov nebude komunikovať písomne. V prípade vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúka, súťažných podkladov alebo inej doplňujúcej dokumentácii môže záujemca požiadať najneskôr
šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, písomnou žiadosťou o vysvetlenie, doručenej
verejnému obstarávateľovi poštovou zásielkou alebo osobne v stanovenej lehote. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty
vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byt predložené v pôvodnom jazyku a
súčasne musia byť preložené úradným prekladom do štátneho jazyka, t.j.: do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka, t.j. do
slovenského jazyka. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa
obchodné podmienky predložené uchádzačmi budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali
verejného obstarávateľa alebo predložená ponuka presiahne objem pridelených finančných prostriedkov na dodanie
predmetu zákazky. Táto ponuka sa stane pre verejného obstarávateľa neprijateľná.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
5/5
2606 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Zoologická záhrada
IČO: 00358011
Zámok a okolie 6 , 972 01 Bojnice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Zoologická záhrada, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Kontaktná osoba: Ing. Viera Madajová
Telefón: +421 465402975
Fax: +421 465403241
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zoobojnice.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Špeciálne vozidlo na údržbu chodníkov v areáli ZOO.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Zoologická záhrada, Zámok a okolie 6,972 01 Bojnice.
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nákup špeciálneho vozidla.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144400-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Špeciálne vozidlo 1 ks.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 129 500,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1)Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1/4
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,1. ktorej spoločníkom, známym
akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
(3) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
(4) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
(5) Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2 001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 347/1 990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2 002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2 ods. 2,4 a 5 zákona č. 82/2 005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2 011 Z. z.) za ktoré bola právoplatne
uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať
konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
(6) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
(7) Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2 001 Z. z. v
znení neskorších predpisov).
2/4
(8) Splnenie podmienok účasti v zmysle § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ.
(9) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
(10) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 32
ods.(11), pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a
obstarávateľom.
III.1.2.
III.1.3.
(11) Pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (aj v
prípade uchádzačov zapísaných do zoznamu podnikateľov) uchádzačom odporúčame postupovať v súlade s výkladovým
stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2 013, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie).
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona č.
25/2 006 Z. z..
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požaduje sa predloženie
podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2 006 Z. z.: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým
uchádzač preukáže, že nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Výpis z účtu sa nepovažuje za
potvrdenie banky. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na
území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a
jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. V
prípade, že uchádzač využije na preukázanie ekonomického a finančného postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
ekonomického a finančného postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok:
Podmienky považuje verejný obstarávateľ za primerané predpokladanej hodnote a náročnosti realizácie zákazky a ich
potreba vyplývajú z toho, aby záujemcovia boli solventní a tým schopní úspešne zrealizovať zákazku.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ podľa
§ 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje predložiť, v originálnom vyhotovení, alebo úradne
osvedčenej kópii, zoznam dodávok tovaru (rovnakého alebo podobného predmetu zákazky) a to za predchádzajúce 3
roky sa na účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie
ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; pričom
ak odberateľom:
1) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
dodané.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť u odberateľa charakteristiku dodaných tovarov, ktoré boli predmetom
dodávky tovarov uvedenej v zozname ako aj cenu týchto tovarov ako aj lehôt ich dodania. V prípade, ak verejný
obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za
porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Dodávky
tovarov, u ktorých bude chýbať potvrdenie odberateľa o ich plnení, resp. vyhlásenie záujemcu o ich plnení, nebudú
verejným obstarávateľom hodnotené.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia nasledovne:
Vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky je potrebné preukázať, že uchádzač má praktické
skúsenosti s realizáciou dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a je schopný
zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal, že za
predchádzajúce 3 roky sa na účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty
na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) uskutočnil dodávku/dodávky tovarov
rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky vo výške minimálne 130 000,00 EUR bez DPH, pričom predmetom aspoň
jednej dodávky musela byť dodávka minimálne 1 chodníkového vozidla.
3/4
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok:
Podmienky považuje verejný obstarávateľ za primerané predpokladanej hodnote a náročnosti zákazky a ich potreba
vyplýva z toho, aby záujemcovia mali skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky a tým boli schopní úspešne zrealizovať
zákazku.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2014 09:45
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 09:45
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 11:00
Miesto : Otváranie častí ponúk, označených ako Ostatné sa uskutoční na adrese: Zoologická záhrada Bojnice, Zámok a
okolie 6,972 01 Bojnice, kancelária riaditeľa.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu v
súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (číslo zmluvy: 002/5.2 - 5.3 MP/2008) k projektu s názvom: Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej
fauny v areáli ZOO Bojnice (kód ITMS projektu: 24150120005).
Ďalšie doplňujúce informácie
Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a
uchádzačov, že predmetné verejné obstarávanie pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 24b)
zákona č. 528/2 008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva podlieha
administratívnej
kontrole uskutočnenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo životného prostredia).
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
4/4
2605 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Šahy
IČO: 00307513
Hlavné nám. 1, 936 01 Šahy
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sahy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sahy.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
1/4
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Obstaranie tovarov pre projekt „Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy.“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Šahy, Levický okres, Nitriansky kraj
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Kolesový traktor a nákladné vozidlo valník s hydraulickou rukou.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16700000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34134200-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Kolesový traktor (1 ks) a nákladné vozidlo valník s hydraulickou rukou (1ks).
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 157 950,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods.4 a ods. 5 (pričom doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočnovať stavebné
práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú uchádzač
predkladá ponuku), resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom
obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v
zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad,ktorým preukazuje
splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1
písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j). Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon č.
25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Vyjadrením banky / bánk
alebo pobočky zahraničnej banky / pobočiek zahraničných bánk, v ktorej / v ktorých má uchádzač vedený účet / vedené
účty, v ktorom / v ktorých potvrdí, že uchádzač je schopný plniť si finančné záväzky za kalendárne roky 2 011,201 2 a 2
013 alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné , ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie
ponúk a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ vyžaduje vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk, v ktorých má uchádzač
vedené účty z dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva, nemá finančné problémy a
bude schopný splniť požadovaný predmet zákazky.
2. Čestné prehlásenie uchádzača, že poskytol vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedené účty a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača (osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v obchodnom registri / živnostenskom
registri / rovnocenný register v krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou osobou konať v jeho mene na základe
splnomocnenia podľa platných právnych noriem v krajine sídla uchádzača. V prípade, že čestné prehlásenie je podpísané
splnomocnenou osobou, tak musí byť predložené splnomocnenie v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópie.
Odôvodnenie primeranosti: Čestné prehlásenie uchádzača má zabezpečiť, že vyjadrenie / vyjadrenia banky / bánk, ktoré
uchádzač predloží je /sú úplné a pravdivé.
3. Čestné prehlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky kolesový traktor a nákladné vozidlo
valník s hydraulickou rukou alebo ekvivalent sumárne za roky 2 010,201 1,2 012 (2 010 + 2 011 + 2 012= sumárny
2/4
III.1.3.
obrat) alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača (osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v obchodnom
registri / živnostenskom registri / rovnocenný register v krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou osobou konať v
jeho mene na základe splnomocnenia podľa platných právnych noriem v krajine sídla uchádzača, a to v origináli alebo
úradne osvedčenej kópii. Čestné prehlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky (kolesový traktor a
nákladné vozidlo valník s hydraulickou rukou alebo ekvivalent ) musí byť minimálne vo výške 157 000,00 EUR bez DPH
(slovom: jedenstopäťdesiatsedemtisíc EUR a nula centov bez DPH) alebo jeho ekvivalent v cudzej mene. Údaje uvedené
v iných menách ako v mene EUR, prepočíta verejný obstarávateľ na menu EUR podľa kurzu Európskej centrálnej banky
(ďalej len ECB) z inej meny na menu EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný kurz v príslušnom roku.
Odôvodnenie primeranosti: Čestné prehlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka má zabezpečiť verejnému obstarávateľovi údaje na zistenie ekonomického a finančného postavenia
uchádzača a zistenie situácie v súvislosti so schopnosťou uchádzača dodávať predmet zákazky.
4. Predloženie výkazov ziskov a strát (v prípade podnikateľa - fyzickej osoby výkazy o príjmoch a výdavkoch) alebo
ekvivalentné doklady používané v krajine sídla uchádzača za roky 2 010,201 1,2 012 alebo za roky, za ktoré sú tieto
údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdeného miestne príslušným správcom
dane alebo audítorom resp. oprávnenou inštitúciou podľa krajiny sídla uchádzača, a to v origináli alebo úradne
osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Slúžia na potvrdenie čestného prehlásenia o dosiahnutom obrate v oblasti
predmetu zákazky (kolesový traktor a nákladné vozidlo valník s hydraulickou rukou alebo ekvivalent ).
5. Predloženie súvahy (v prípade podnikateľa fyzickej osoby výkazy o majetku a záväzkoch) alebo ekvivalentné doklady
používané v krajine sídla uchádzača za roky 2 010,201 1,2 012 alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdeného miestne príslušným správcom dane alebo
audítorom resp. oprávnenou inštitúciou podľa krajiny sídla uchádzača, a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne stabilným
partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného vzťahu.
6. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté.
7. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov
alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Zoznamom dodávok
tovaru za predchádzajúce tri roky ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Pre oblasť
predmetu zákazky kolesový traktor a nákladné vozidlo valník s hydraulickou rukou alebo ekvivalent sa vyžaduje
minimálne 1 referencia alebo ekvivalent v minimálnom objeme 75 000,00
EUR bez DPH (slovom: sedemdesiatpäťtisíc EUR a nula centov bez DPH) alebo ekvivalent v cudzej mene dodané za
predchádzajúce tri roky ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Údaje uvedené v iných menách ako v mene
EUR, prepočíta verejný obstarávateľ na menu EUR podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny
na menu EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný kurz v príslušnom roku.
Odôvodnenie primeranosti: Zoznamom tovarov a ich potvrdeniami odberateľmi uchádzač preukazuje
spôsobilosť dodávať požadované tovary.
2.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
pôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
3/4
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
ŠAHY/TOVARY/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 14:00
Miesto : Mesto Šahy, Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1,936 01 Šahy
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : 1. Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné.
2. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
3. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom, na jeho zastupovanie.
4. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie (úradne overeným) a
aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.
Ďalšie doplňujúce informácie
1.Splnenie podmienok účasti (osobné postavenie podľa § 26, finančné a ekonomické postavenie podľa § 27, technická
spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 až 30) možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32
ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
2. Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
4/4
2607 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Združenie obcí Púchovská dolina
IČO: 42280788
Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Mobil: +421 908934680
Telefón: +421 908934680
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.puchovskadolina.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. e)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Komunálne vozidlo
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68,020 51 Dohňany
NUTS kód:
SK022
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
dodanie jedného nového, nepoužívaného komunálneho vozidla s novou výmennou pracovnou nadstavbou zberovou
nadstavbou s lineárnym lisom, vrátane nosiča výmenných nadstavieb
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34114000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34144000-8, 34144511-3, 34144512-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Komunálne vozidlo - 1 ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 137 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V
prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje
splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu
podľa § 128 ods.1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač
nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa §
128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a čestné vyhlásenie,
1/4
III.1.2.
III.1.3.
že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. j). Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o
verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal
po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní preukázanie
splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva z obsahu § 26 zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky požiadavky na osobné postavenie
podľa § 26.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 odst. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní voči
banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov. Potvrdené potvrdenie sa požaduje za obdobie predchádzajúcich troch rokov až ku dňu vystavenia a
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí uchádzač predložiť čestné vyhlásenie, že
má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie a vyhlásenie musí byť podpísané osobou/osobami
oprávnenými vystupovať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný obstarávateľ ho
neuzná.
§ 27 odst. 1 písm. d) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky (2 010,201 1,2 012), za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume priemerne minimálne 300 000,00
Eur bez DPH / kalendárny rok. Uchádzač preukáže prehľad o celkovom obrate predložením Výkazu ziskov a strát
(účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná
jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2 010,201 1,2 012.
Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch musia byť predložené ako originály alebo úradne overené
kópie. Spôsob preukázania požadovanej hodnoty celkového obratu za sledované obdobie: ak uchádzač vedie podvojné
účtovníctvo, jedná sa o tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 601,602 časť II.1 číslo riadku 05 vo výkaze ziskov a
strát, ak uchádzač vedie jednoduché účtovníctvo, jedná sa o tržby z predaja výrobkov a služieb riadok 02 výkazu o
príjmoch a výdavkoch. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží
doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne preložené do slovenského jazyka. Súčasne musí uviesť, ktorý údaj v
doklade preukazuje požadovanú výšku obratu. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom
jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Od zahraničného uchádzača sa tiež
vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača
bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 28 odst. 1 písm. a.) zoznam
2/4
uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky
spätne ku dňu lehoty na predkladanie ponúk (od 03/2 011 do 03/2 014) doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s tým, aby sumár dodávok/zmlúv za každý posudzovaný rok činil
priemerne minimálne 300 000,- € bez DPH. Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byť v
hodnote 130 000,00 Eur bez DPH, ak odberateľom:
1.ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Verejný obstarávateľ považuje za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky také, ktoré sú rovnakej alebo
podobnej zložitosti ako je predmet zákazky ako napríklad: vozidlá na zvoz odpadu, vozidlá na zneškodňovanie
komunálnych odpadov, vozidlá na zvoz separovaného odpadu, triedeného odpadu, vozidlá na lisovanie odpadu a to
komunálneho, triedeného alebo separovaného a pod.
Referencie uchádzač vyjadrí v EUR. Ak má uchádzač potvrdené referencie v inej mene ako EUR prepočítava sa hodnota
na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia výzva na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Pre
objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké tovary sa jednalo. V prípade, ak budú
v doklade uvedené zároveň aj iné tovary, ktoré nie sú zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho
zrejmé, v akých cenách boli dodané tovary rovnaké alebo podobné predmetu zákazky. Referencie musia byť predložené
ako originály alebo overené kópie.
§ 28 odst. 1 písm. l.) fotografickú dokumentáciu v primeranom rozsahu dokumentujúcu ponúkaný predmet obstarávania
uchádzačom.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky. Preukázanie
úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu,
plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom
termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň preverí
uchádzačom ponúkaný predmet obstarávania na základe predloženej fotografickej dokumentácie. Splnenie tejto
požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri realizovaní dodávok tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
CVO-005-2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 10:00
3/4
IV.2.4.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 13:00
Miesto : Kancelária firmy CVO, s.r.o., Medený Hámor 7,974 01 Banská Bystrica
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
4/4
2617 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Gort, s.r.o.
IČO: 36598984
Popradská 68 , 040 01 Košice - mestská časť Západ
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
MP Profit, s.r.o.
IČO: 36734420
Mládežnícka 2101 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
MP Profit, s.r.o.
IČO: 36734420
Mládežnícka 2101 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
MP Profit, s.r.o.
IČO: 36734420
Mládežnícka 2101 , 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Mobil: +421 903765195
Telefón: +421 903765195
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
OPIS
Názov zákazky
Dodávka technológie pre spoločnosť Gort, s.r.o.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
1/4
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Hlavné miesto dodania tovarov: Popradská 68, Košice - Západ
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka technológie pre pracovisko 3D CAD systém vrátane softvéru a dodávka plotera
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30236200-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42991000-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Pracovisko pre 3D CAD systém vrátane softvéru - 1ks
Ploter - 1ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 30 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať
osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), t.j. musí preukázať, že:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Uchádzač preukáže osobné
postavenie podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
2/4
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z požadovaných dokladov, alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie, údajmi
zapísanými v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Odôvodnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa preukázania
osobného postavenia sú taxatívne určené zákonom o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Kahr_Gort
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
12,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou bude doklad o úhrade. Prevzatie podkladov
osobne alebo poštovou zásielkou. Úhrada v hotovosti do pokladnice, resp. v VUB, a.s., č. ú.: 2 268 705 051/0 200, VS:
36 598 984, KS: 0 308
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 13:00
Miesto : MP Profit, s.r.o.,
Mládežnícka 2 101
017 01 Považská Bystrica
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho
rozvoja, Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja
Ďalšie doplňujúce informácie
Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne alebo poštou na adrese uvedenej
v bode A.II. v termíne uvedenom v bode IV.2.2. V prípade osobného doručenia žiadosti o súťažné podklady je potrebné
ohlásiť doručenie minimálne deň vopred na telefónnom čísle uvedenom na kontaktnom mieste. Na žiadosti zaslané emailom obstarávateľ nebude odpovedať a akceptovať. V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
spôsobom tohto bodu o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode A.II. Aby
verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov
alebo inej sprievodnej dokumentácie v zmysle §38 Zákona o verejnom obstarávaní, bude za včas doručenú požiadavku
uchádzača o vysvetlenie považovaná každá požiadavka uchádzača doručená verejnému obstarávateľovi tak, aby mohol
vysvetlenie oznámiť všetkým záujemcom Za doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie sa považuje požiadavka doručená
verejnému obstarávateľovi v písomnej forme. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom
3/4
VI.3.
vyhotovení, jednej písomnej kópii a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF. za
účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka sa
predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk, označenú
slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Zmluva medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom bude uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
SIEA, a príjemcom pomoci, a to na základe jeho ŽoNFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
4/4
2618 - WYT
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
IČO: 31936415
Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Referát verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Gabriela Frkáňová
Telefón: +421 444382430
Fax: +421 444382783
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uvn.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Dodávkové úžitkové vozidlá - 2 ks
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica, Oddelenie DZS a
hospodárskej dopravy,
Generála Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávkové úžitkové vozidlá pre zabezpečenie plnenia hospodárskych úloh ÚVN SNP Ružomberok - FN.
Dodávkové úžitkové vozidlo - 1 ks: dieselový motor s užitočným zaťažením do 1 300 kg, objem nákladného priestoru
8m3,
Dodávkové úžitkové vozidlo - 1 ks: dieselový motor s užitočným zaťažením do 1 500 kg, objem nákladného priestoru
12m3
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144700-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Dodávkové úžitkové vozidlo - 2 ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 30 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 90
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
1.§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
1/3
III.1.2.
III.1.3.
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
2.§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
4.§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
5.§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
6.§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení
dodávať tovar,
7.§ 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
pravoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
-uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
8.§ 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
9.§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Doklady a dokumenty
potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia:
§ 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača a plnení si
záväzkov vyplývajúcich z poskytnutia úveru.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Doklady a dokumenty
potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti: § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. opis a prospektový
materiál
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Cena vozidiel
Váha: 70
Časť: 2
Názov: Priemerné ročné servisné náklady
2/3
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Váha: 30
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
ÚVN-4-32/2014_028
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 09:00
Miesto : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, Ul. gen. M.Vesela 21,034 26
Ružomberok, budova riaditeľstva č.1, III. poschodie, zasadačka Referátu verejného obstarávania, č. dv.1R.A.403a.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za
prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2620 - WYS
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
IČO: 35914921
Drieňová 24, 820 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Darina Kalabusová
Telefón: +421 432295312
Fax: +421 432295312
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zscargo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.zscargo.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): § 6 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: Iný VO
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Poskytovanie závodného stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO v závodnej jedálni Haniska.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb: Závodná jedáleň v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia - Haniska.
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Poskytovanie závodného stravovania, t. j. výdaj obedov (v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce) pre
zamestnancov verejného obstarávateľa v závodnej jedálni Haniska. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55500000-5
Doplnkový slovník: HA27-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 55320000-9, 55322000-3
Doplnkový slovník: HA27-6 , HA27-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo obedov 6 870.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 36 411,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 20
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1/5
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f)je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1. nasledovne:
a)písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c)písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d)písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu,
f)písm. h) čestným vyhlásením,
g)písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla.
1.4.Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača alebo záujemcu.
1.5.Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1.1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane
konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok,
možno preukázať aj iným prostriedkom.
1.6.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d)iný právoplatný rozsudok súdu.
1.7.Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.1. písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená
2/5
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. (§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2 001 Z. z.
v znení neskorších predpisov).
V doplnení nasledovných bodov:
1a) Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady podľa bodov 1.1. a 1.2.
predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu.
1b)V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne.
1c)Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (ods. 1.2)
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto
podmienok (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26
ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona.
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
1d)Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne overených kópii.
III.1.2.
III.1.3.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: uchádzač preukazuje vo verejnom obstarávaní, že má vyrovnané povinné platby voči štátu, zdravotným
poisťovniam a ďalším orgánom, ktoré zabezpečujú politiku štátu v daných oblastiach.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Žiadne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Žiadna.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú a
odbornú spôsobilosť v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže:
1. Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb, s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplnený dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
dodané.
Minimálna požadovaná úroveň: verejný obstarávateľ požaduje za uvedené obdobie, t. j. za predchádzajúce tri roky spolu
(2 011,201 2 a 2 013) predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento
predmet zákazky a to v minimálnom objeme 15 000,00 € bez DPH (slovom: pätnásťtisíc eur).
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne tieto informácie:
- názov alebo obchodné meno uchádzača,
- názov alebo obchodné meno odberateľa (zmluvného partnera), adresa sídla alebo miesta podnikania,
- názov predmetu poskytnutia služby - podrobne uviesť čo bolo predmetom plnenia,
- platnosť zmluvy a skutočná lehota poskytnutia služby,
- skutočne uhradená cena za predmet zmluvy v EUR bez DPH počas platnosti zmluvy,
- kontaktná osoba zmluvného partnera, u ktorej je možné overiť si dané informácie (meno a priezvisko, funkcia, telefón,
fax),
- potvrdenie kvality poskytnutia služby.
Potvrdenie o plnení zmlúv môže predložiť uchádzač podľa vzoru formulára Potvrdenie o plnení zmluvy, ktorý tvorí
3/5
Prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Uchádzač musí predložiť každé potvrdenie o plnení zmluvných zákaziek jednotlivo, za každú zmluvu na samostatnom
doklade.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť
kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom
roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom
sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej
mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
2. Splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ si potrebuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu overiť, že
uchádzač má dostatočné skúsenosti v oblasti predmetu zákazky, je schopný poskytnúť službu v požadovanom
sortimente, objeme a v termíne požadovanom Objednávateľom. Verejný obstarávateľ má záujem o takého dodávateľa,
ktorý vie preukázať, že poskytnutá služba mala rovnaký charakter ako je požadovaný v súťažných podkladoch.
5. Z predkladaných dokladov uchádzačom, preukazujúcich spôsobilosť podľa a § 28 zákona o verejnom obstarávaní
musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby
uchádzača.
6. Splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov môže uchádzač
preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona (Príloha č. 6) súťažných podkladov, ktoré predloží v rámci
svojej ponuky, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy
verejného obstarávateľa a to spôsobom a v čase stanoveným v písomnej výzve a v súťažných podkladoch, t.j. časti A.2
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
S uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných
podkladov (rozsahom, obsahom aj spôsobom).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ požaduje za uvedené obdobie, t. j. za predchádzajúce
tri roky spolu (2 011,201 2 a 2 013) predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
je tento predmet zákazky a to v minimálnom objeme 15 000,00 € bez DPH (slovom: pätnásťtisíc eur), doplnený zoznam
poskytnutých služieb, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie: názov alebo obchodné meno uchádzača, názov
alebo obchodné meno odberateľa (zmluvného partnera), adresa sídla alebo miesta podnikania, názov predmetu
poskytnutia služby - podrobne uviesť čo bolo predmetom plnenia, platnosť zmluvy a skutočná lehota poskytnutia služby,
skutočne uhradená cena za predmet zmluvy v EUR bez DPH počas platnosti zmluvy, kontaktná osoba zmluvného
partnera, u ktorej je možné overiť si dané informácie (meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax), potvrdenie kvality
poskytnutia služby. Z predkladaných dokladov uchádzačom, preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej úrovne/minimálnych úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby
uchádzača.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
4/5
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
36328/2013-O8
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 11:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 11:00
Miesto : Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24,920 09 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Áno.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku a/alebo
českom jazyku.
2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
3. V prípade skupiny dodávateľov predloží uchádzač vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry
(prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby
záujemca všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.
5. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo v českom
jazyku.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom vtedy, ak jeho ponuka prevýši
pridelené finančné prostriedky (predpokladaná hodnota zákazky), ktoré mal na tento predmet zákazky vyhradené.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste pri
vyhodnotení ponúk v tom prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky. V prípade, že by nebolo
možné uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil na druhom mieste vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo
podpísať zmluvu s uchádzačmi na ďalších miestach podľa poradia v zápisnici z vyhodnotenia ponúk.
8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c. 25/2 006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
5/5
2624 - WYS
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00603317
Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Junácka 1, Bratislava-Nové Mesto
Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič
Telefón: +421 249253250
Fax: +421 244258840
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.banm.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY SÚVISIACE S VYDÁVANÍM MESAČNÉHO PERIODIKA HLAS NOVÉHO MESTA
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
15
Hlavné miesto poskytovania služieb: Junácka 1, Bratislava-Nové Mesto
NUTS kód:
SK01
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je zabezpečenie polygrafických služieb súvisiacich s vydávaním mesačného periodika Hlas
Nového Mesta v predpokladanom mesačnom náklade 23 200 ks, špecifikovaným v jednotlivých písomných
objednávkach.
Počet kusov v jednom náklade sa môže zvýšiť, znižovať sa nebude.
Počet strán (20 alebo 24) bude špecifikovaný v objednávke.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79810000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79824000-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 37 305,6000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač musí spĺňať
podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 alebo ods. 4 a 5
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií požadovaných v
bodoch 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10., ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1.1.§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho
1/5
sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.1.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti,
predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným,
kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.2.§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho
sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.2.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti,
predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným,
kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.3.§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine
svojho sídla, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.4.§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
1.4.1.Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.4.2.Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá
v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5.§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6.§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:
Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. Doklad musí byť aktuálny ku dňu predloženia ponuky.
1.6.1.aktuálne živnostenské oprávnenie živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba
podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ),
1.6.2.aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaná
v obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
1.7.§ 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky.
Nesplnenie tejto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.
1.8.§ 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v
čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
-spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
-právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní
2/5
III.1.2.
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
1.9.§ 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
1.10.§ 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2.Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") o zápise uchádzača alebo člena skupiny dodávateľov do zoznamu podnikateľov podľa §
128 zákona o verejnom obstarávaní, a to:
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j.
uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu
podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j.
uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní
do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) predkladá potvrdenie Úradu a je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal
v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač
zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým,
že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine
pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého
člena skupiny dodávateľov samostatne. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak
uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. za
každého člena skupiny dodávateľov osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 5.Uchádzač musí v ponuke
predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov:
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Vyjadrením banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru.
Vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet (účty) musí obsahovať:
či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2 011 a 2 012) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto
debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia nie starší ako jeden
mesiac ku dňu predloženia ponuky. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie nie staršie ako
jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky (doklad musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača), že
v iných bankách a v uvedenom období nemal/nemá záväzky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienka účasti je primeraná predmetu
zákazky a poskytne relevantné informácie o finančnej spoľahlivosti uchádzača, o jeho schopnosti plniť si finančné
záväzky vo vzťahu k banke včas a riadne.
6.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a poskytne relevantné
informácie o finančnej spoľahlivosti uchádzača, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky vo vzťahu k banke včas a
riadne.
3/5
III.1.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 8.podľa § 28 ods. 1, písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní
8.1 § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2 006 Z. z.:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č.
25/2 006 Z. z. a príslušného bodu výzvy na predkladanie ponúk:
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2 006 Z. z.
Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, poskytnutých za predchádzajúce tri roky (2 011 2 013), doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytovaní služieb (kvalifikovanými
referenciami). Zoznam aj potvrdenia musia obsahovať minimálne tieto údaje:
1) obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
2) obchodné meno a sídlo objednávateľa,
3) zmluvný termín poskytovania služby, skutočný termín poskytovania služby,
4) celkovú zmluvnú cenu za poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb v EUR (v prípade poskytovateľa, ktorý bol v
čase dodania platcom DPH,
požaduje sa uviesť cenu s DPH; v prípade poskytovateľa, ktorý nebol v čase dodania
platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu bez DPH); v prípade inej meny ako
EUR uvedie aj prepočet na EUR, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom
stanoveným ECB na daný rok, ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže. Ak sa
uskutočnenie služieb uvedených v referencii viaže na viac rokov, uchádzač uvedie
alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka kvalifikovanej referencie a
následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť referencie daného obdobia.
Prepočet celkovej zmluvnej ceny na EUR takejto referencie sa vypočíta ako súčet
prepočítaných súm jednotlivých rokov.
5) meno a priezvisko, kontakt - tel. č. kontaktnej osoby objednávateľa a jeho
funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v potvrdení,
6) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa s uvedením mena a jeho funkcie a
kontaktu: Potvrdenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene
objednávateľa s uvedením mena, funkcie a kontaktu, všetko pre potreby overenia si
predmetného potvrdenia.
Minimálne požiadavky: Uchádzač predloží zoznam aj potvrdenia o poskytovaní
služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (kvalifikované
referencie) s minimálnou celkovou zmluvnou cenou 40 000,- EUR bez DPH za každú
uvedenú poskytovanú službu v zozname poskytovaných služieb a v kvalifikovanej
referencii, poskytovaných záujemcom za obdobie predchádzajúcich troch rokov (2 011
- 2 013).
8.1.1 v prípade ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ podľa príslušného bodu zákona
o verejnom obstarávaní, kvalifikovanú referenciu potvrdí tento verejný obstarávateľ
(pod pojmom tento verejný obstarávateľ nie je v tomto prípade chápaný len MÚMČ
Nové Mesto, ale aj ostatní verejní obstarávatelia podľa príslušného zákona o verejnom
obstarávaní),,
8.1.2 objednávateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa príslušného zákona o
verejnom obstarávaní, kvalifikovanú referenciu potvrdí objednávateľ. Ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2 006 Z. z., verejný
obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: 3.1: Primerane stanovené k predmetu
zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti so zabezpečením
predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 11:00
Lehota na predkladanie ponúk
4/5
IV.2.4.
Dátum a čas: 19.03.2014 11:00
Podmienky otvárania ponúk
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Nakoľko bude použitá elektronická aukcia je otváranie ponúk
neverejné.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
5/5
2622 - WYS
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Scientica, s.r.o.
IČO: 36775185
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Mobil: +421 908934680
Telefón: +421 908934680
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.scientica.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Vypracovanie databanky fauny územia TANAPu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
27
Hlavné miesto poskytovania služieb: miesto dodania výsledkov projektu je Scientica, s.r.o., Hybešova 33,831 06
Bratislava. Služby sa budú realizovať na území Tatranského národného parku.
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky bude vývoj databázového softvéru pre elektronickú databanku fauny Vysokých Tatier, dodanie
výsledkov vlastného faunistického výskumu TANAPu, vytvorenie elektronickej databanky fauny Vysokých Tatier,
vytvorenie online verzie Fauna Vysokých Tatier a vydanie dvoch dielov Databanky fauny Vysokých Tatier monografickou
formou.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 77231500-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90700000-4, 72413000-8, 79961000-8, 79971200-3
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Databázový software - 1 ks, Súbor dát - 5 000 položiek, Elektronická databanka: 10 000 položiek, on-line verzia
databanky: 1 ks, Dodanie fotografií: 1 000, Monografia v dvoch dieloch po 100 výtlačkov z každého diela
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 45 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 15.04.2014
Ukončenie: 30.06.2014
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
1/3
III.1.2.
III.1.3.
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V
prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje
splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu
podľa § 128 ods.1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač
nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa §
128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a čestné vyhlásenie,
že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. j). Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o
verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal
po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní preukázanie
splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva z obsahu § 26 zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky požiadavky na osobné postavenie
podľa § 26.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 odst. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní voči
banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov. Potvrdené potvrdenie sa požaduje za obdobie predchádzajúcich troch rokov až ku dňu vystavenia a
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí uchádzač predložiť čestné vyhlásenie, že
má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie a vyhlásenie musí byť podpísané osobou/osobami
oprávnenými vystupovať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný obstarávateľ ho
neuzná.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača
bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným
vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí podľa § 44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 odst. 1 písm. a.)
zoznam poskytnutých služieb podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri
roky spätne ku dňu lehoty na predkladanie ponúk (od 03/2 011 do 03/2 014) doplnený potvrdeniami o kvalite
poskytnutej služby s uvedením cien, lehôt uskutočnenia a objednávateľov s tým, aby sumár poskytnutých služieb/zmlúv
za posudzované obdobie činil priemerne minimálne 10 000,- € bez DPH, uchádzač preukáže za posudzované obdobie
minimálne jednu realizáciu faunistického výskumu; 1.ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí objednávateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o poskytnutí služby, doplneným dokladom, preukazujúcim poskytnutie služby alebo zmluvný
2/3
vzťah, na základe ktorého boli poskytnuté.
Verejný obstarávateľ považuje za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky také, ktoré sú rovnakej alebo
podobnej zložitosti ako je predmet zákazky ako napríklad: faunistický výskum a následné spracovanie získaných údajov,
vývoj databázových systémov, vývoj databánk, softwarové služby vývoja databáz a ich častí, vývoj webových prezentácií
a prezentácií on-line databáz, vykonanie faunistického výskumu a pod.
Referencie uchádzač vyjadrí v EUR. Ak má uchádzač potvrdené referencie v inej mene ako EUR prepočítava sa hodnota
na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Pre
objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby sa jednalo. V prípade, ak budú
v doklade uvedené zároveň aj iné služby, ktoré nie sú zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho
zrejmé, v akých cenách boli poskytnuté služby rovnaké alebo podobné predmetu zákazky. Referencie musia byť
predložené ako originály alebo overené kópie.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky poskytnutím
služby. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu poskytnutých služieb vedie k výberu
zhotoviteľa, garantujúceho profesionálne, plynulé a bezproblémové Poskytnutie služby bez zbytočných prieťahov a jej
úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý vykonať službu,
ktorá je predmetom zákazky. Splnenie tejto požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť primerané
skúsenosti pri realizovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
CVO-006-2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 09:00
Miesto : Kancelária firmy CVO, s.r.o., Medený Hámor 7,974 01 Banská Bystrica
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP Výskum a vývoj, spolufinancovaný fondom regionálneho rozvoja, prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja,
opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, kód výzvy OPVaV-2009/2.2/03SORO
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2623 - WYS
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Vyšné Hágy 10, 059 84 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
Kontaktná osoba: Rudolf Scholtz
Telefón: +421 524414111
Fax: +421 524497715
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Oprava elektrických zdrojov nepretržitého napájania
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
1
Hlavné miesto poskytovania služieb: NÚTPCHaHCH vyšné Hágy
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Oprava eletrických zdrojov nepretržitého napájania v NÚTPCHaHCHVyšné Hágy
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50000000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31682510-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je oprava elektrických zdrojov nepretržitého napájania, ktorých typy a množstvá sú uvedené v
tabuľke č.1:
Tabuľka č.1
Por. č.Typ zariadeniaPočet ks
1UPS PS 15 S3
2UPS PS 15 SRS3
3UPS PS 201
4UPS DY020+60BH01E0G2
5UPS XD010+11AB01E0G1
Na základe výsledku prehliadky zdrojov UPS bol vyšpecifikovaný materiál, ktorý je potrebný pri oprave zdrojov vymeniť,
a je uvedený v tabuľke č.2:
Tabuľka č.2
Typ zariadenia MateriálPočet
UPS PS 15 SBatérie 12V/7Ah54
1/4
Ventilátor 230V3
UPS PS 15 SRSBatérie 12V/7Ah54
Ventilátor 230V3
UPS PS 20Batérie 12V/7Ah30
Ventilátor 230V1
UPS DY020+60BH01E0GBatérie 12V/24Ah144
Ventilátor SUNON DP 200 230V12
Doska S6 826 3 026
Doska S6 830 2 022
UPS XD010+11AB01E0GBatérie 12V/18Ah32
Ventilátor 230V2
Doska usmerňovača1
Doska invertora1
II.2.2.
II.3.
Uchádzač v predloženej ponuke uvedie cenu za opravu zdrojov UPS, v ktorej zohľadní cenu materiálu, dopravy, práce a
všetkých ostatných predpokladaných nákladov.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 27 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 30
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
2c. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2/4
III.1.2.
III.1.3.
2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrenie banky alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách, že
uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia
účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Predložené vyjadrenie musí byť aktuálne, vydané príslušnou bankou
maximálne 3 mesiace pred poskytnutím ponuky uchádzača a uchádzač ním musí preukazovať svoju aktuálnu a skutočnú
finančnú situáciu. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty
len v bankách, od ktorých predloží vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Doklad musí byť originál
alebo úradne overená kópia.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom
obstarávaní: V súlade s ustanovením § 27 podmienka je primeraná - verejný obstarávateľ sa uistí, že plnenie zmluvy
bude zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Oprávnenie uchádzača na
vykonávanie servisu podľa § 15 odst. 4 zákona č. 124/2 006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Preukázanie odbornej spôsobilosti servisných technikov v zmysle §§ 21 až 24 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce č. 74/1
996 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač preukáže splnenie technickej spôsobilosti predložením overených
kópií požadovaných dokladov.
obstarávaní: Uchádzač musí preukázať, že disponuje príslušnými dokladmi, ktoré sú predpokladom na plnenie predmetu
zákazky
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
164/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Miesto : 23.1 Otváranie časti ponuky označenej ako Ostatné sa uskutoční 20.3.2014 o 10:00 hod. na adrese: Národný
ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy, seminárna miestnosť, 4. poschodie.
Táto časť otvárania ponúk je neverejná.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len
vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť
pracovných dní.
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
3/4
VI.2.
VI.3.
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady je možné si stiahnuť aj z profilu verejného obstarávateľa na vebovej stránke www.hagy.sk
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
4/4
2621 - WYS
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327
Kollárova 2, 036 59 Martin
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Kollárova 2, 036 59 Martin
Kontaktná osoba: Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203126 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.unm.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Rehabilitačné pobyty
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
27
Hlavné miesto poskytovania služieb: Kúpeľné zariadenie úspešného uchádzača.
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky predpokladaný počet poukazov je 250 ks (v závislosti od ponúknutej
ceny).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 98332000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 98341000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky predpokladaný počet poukazov je 250 ks (v závislosti od ponúknutej
ceny).
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 39 999,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 7
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) v súlade s ustanoveniami zákona a "Výkladového
stanoviska č. 10/2 013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní" zo dňa 23.7.2013 zverejneného
na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
2. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
1/3
výzvy na predkladanie ponúk.
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť, spôsobom podľa § 128 zákona.
III.1.2.
V súlade s ustanovením §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutie nasledovne:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 a 32 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie:
- vyjadrenia od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti
uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač
a) nebol v nepovolenom debete,
b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov,
c) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie posledných šesť mesiacov (august 2 013 - január 2 014), resp. na
obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu.
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých
banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie.
V súlade s ustanovením §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutie nasledovne: Podmienku účasti týkajúcu
sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ primerane v súlade s ustanovením §27 zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si potrebuje overiť ekonomickú stabilitu uchádzača a jeho schopnosť plniť
si svoje finančné záväzky. Jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť poskytovateľa predmetu zákazky, ktorý si plní všetky
záväzky včas a riadne.
2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako originály alebo ich úradne
overené kópie.
3. V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie v inom ako štátnom jazyku, treba
predložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku.
4. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a
počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy na predkladanie ponúk za všetkých členov skupiny
spoločne.
6. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť
zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
2/3
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
12/PZ/OVO/02/14/Ba
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 09:00
Miesto : Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese: Univerzitná nemocnica Martin, Jesenského č. 25,036 59
Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka Ubytovacieho zariadenia UNM, miestnosť č.002.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie obálok s ponukami je verejné. Na otváraní obálok s
ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači podľa bodu 8.1, ktorí predložili ponuky podľa bodu 23.1 a 23.2 súťažných
podkladov. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s
ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
I. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie žiadosti o účasť (poštou, faxom, mailom, osobne). Žiadosť
o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky.
II. V prípade, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo označiť
ponuky za neprijateľné a v prípade, ak ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní.
III. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a
skutočnosť, že jeho ponuku prijíma. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy v štyroch vyhotoveniach.
Zmluva musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača oprávneného konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Úspešný uchádzač zároveň so zmluvou, najneskôr však do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk, predloží verejnému obstarávateľovi:
- Platné povolenie Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov v zmysle zákona č.
538/2 005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo úradne overená
kópia).
V prípade , že úspešný uchádzač požadovaný doklad nepredloží, verejný obstarávateľ to bude považovať za
neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa bodu 32.3 súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky a v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
IV. Predpokladaná hodnota v sume 39 999,- € je suma vyčlenená verejným obstarávateľom na rehabilitačné pobyty
(rehabilitačné pobyty sú oslobodené od DPH).
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2619 - WYS
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Michalovce
IČO: 00325490
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová
Telefón: +421 566864174
Fax: +421 566443520
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.michalovce.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Zabezpečenie propagačných materiálov a nástrojov pre publicitu projektov.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
15
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mestský úrad, Námestie osoboditeľov 30,071 01 Michalovce
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti :
1. časť : Tlačiarenské služby vrátane grafických návrhov a dokončovacích prác, ktoré súvisia s vydaním jednotlivých
produktov na zabezpečenie publicity, propagácie a reklamnej činnosti v rámci implementácie projektu "Centrum pre
zhodnocovanie BRKO v Michalovciach". Ide o následovné produkty : brožúry vrátane distribúcie do domácností na území
mesta Michalovce, propagácia prostredníctvom elektronických médií, propagácia prostredníctvom printových médií,
tvorba web stránky a jej aktualizácia, veľkoplošná reklamná tabuľa, pamätná tabuľa.
Predpokladaná hodnota 1. časti zákazky (bez DPH) : 16 500 €
2. časť : Tlačiarenské služby vrátane grafických návrhov a dokončovacích prác, ktoré súvisia s vydaním jednotlivých
produktov na zabezpečenie publicity, propagácie a reklamnej činnosti v rámci implementácie projektu "Elektronizácia
mesta Michalovce". Ide o následovné produkty : veľkoplošná reklamná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa, plagáty na
označenie miestností, tvorba web stránky a jej aktualizácia, nálepky na označenie IKT, informačné letáky, vypracovanie
a zverejnenie tlačovej správy, zorganizovanie tlačovej konferencie.
Predpokladaná hodnota 2. časti : 7 100 € (bez DPH)
Bližšia špecifikácia pre jednotlivé produkty 1. a 2. časti predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79800000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79341000-6, 79822500-7, 22462000-6, 79952000-2, 92111200-4, 48520000-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
1. časť : brožúry vrátane distribúcie do domácností na území mesta Michalovce 10 000 ks, propagácia prostredníctvom
elektronických médií 1 ks ( s minutážou min. 240s a počtom odvysielaní min. 8x), propagácia prostredníctvom
printových médií 1 ks (počet uverejnení min. 2x), tvorba web stránky a jej aktualizácia 1 ks a aktualizácia 3x počas
1/3
trvania zmluvy, veľkoplošná reklamná tabuľa 1 ks, pamätná tabuľa 1 ks.
2. časť : veľkoplošná reklamná tabuľa 1 ks, trvalá vysvetľujúca tabuľa 1 ks, plagáty na označenie miestností 2 ks,
tvorba web stránky a jej aktualizácia 1 ks a aktualizácia min. 5x počas trvania tmluvy , nálepky na označenie IKT min.
30 ks, informačné letáky 5 000 ks, vypracovanie a zverejnenie tlačovej správy 2 ks, zorganizovanie tlačovej konferencie
1 ks.
Cenovú ponuku môže uchádzač predložiť na jednu alebo obidve časti. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú
časť osobitne a výsledkom verejného obstarávania bude na každú časť samostatne uzavretá zmluva.
Predpokladaná hodnota 2. časti : 7 100 € (bez DPH)
II.2.2.
II.3.
Bližšia špecifikácia pre jednotlivé produkty 1. a 2. časti predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 23 600,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 16
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Osobné postavenie uchádzač
preukáže podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní spôsobom uvedeným v § 26 ods. 2 resp.
ods. 4 a 5 , resp. podľa § 128 ods. 1 ZVO, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. Splnenie
podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok
účasti sa predkladajú verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.V prípade, že uchádzač nemá v platnom potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný
doklad , ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje,
aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v platnom
potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísané doklady , ktorými preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa §
128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a čestné vyhlásenie ,
že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. j).
Verejný obstarávateľ' požaduje predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, ktoré boli
vystavené v lehotách definovaných v § 26 ZVO.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 ZVO : Verejný obstarávateľ požaduje doklady preukazujúce osobné postavenie
uchádzača v súlade s § 26 ZVO.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
OIaG č. VO/03/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 21.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 13:00
Miesto : Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,071 01 Michalovce, zasadačka MsÚ č. dv. 214 I. poschodie
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení
uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym zástupcom, členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou na
jeho zastupovanie (originál alebo úradne overená kópia plnej moci) vo veci otvárania ponúk s označením názvu
verejného obstarávania. Svoju totožnosť zdokladujú kópiou dokladu o oprávnení podnikať a dokladom totožnosti.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
2/3
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
1. časť : Centrum pre zhodnocovanie BRKO v Michalovciach.2. časť : Elektronizácia mesta Michalovce
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ rozdelil predmet na dve časti z dôvodu rozdielnych zdrojov financovania - 1. časť predmetu
zákazky je financovaná z Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov, 2. časť je financovaná z ERDF
fondu, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov a z toho vyplývajúcich niektorých odlišných podmienok. Všetky náklady a
výdavky spojené s prípravou a predkladaním znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov (SP) sa podáva písomne na adresu Kontaktného miesta pre
zaslanie SP v úvode oznámenia alebo osobne do podateľne MsÚ alebo na e-mailovú adresu :
[email protected] V žiadosti o poskytnutie SP verejný obstarávate!' požaduje uviesť e-mailovú adresu
zodpovednej osoby záujemcu pre elektronickú komunikáciu a zaslanie súťažných podkladov. Súťažné podklady sa
zasielajú elektronicky na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti o súťažné podklady. Verejný obstarávate!' bude
vyžadovať slovné potvrdenie o doručení SP záujemcovi písomne spätným mailom. Verejný obstarávate!' upozorňuje
záujemcov, že ponecháva lehotu na prijímanie žiadosti o súťažné podklady totožnú s lehotou na predkladanie ponúk a z
tohto dôvodu sa záujemcom odporúča, aby si vyžiadali súťažné podklady v takom časovom horizonte, ktorý im
zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk a aby si tým v prípade potreby využitia inštitútu
vysvetľovania vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie. Nevyžiadaním SP v dostatočnom časovom
predstihu pred lehotou na predkladanie ponúk si záujemcovia sami môžu znemožniť využitie inštitútu vysvet!ovania SP.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2640 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor verejného obstarávania, Pribinova 2 ,
812 72 Bratislava - Staré Mesto
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Križan
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944019
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.minv.sk/?podlimit
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia hasičských staníc VO2
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Hasičská stanica v Handlovej, Partizánska 150,972 51
Handlová,
Hasičská stanica v Považskej Bystrici, Stred 46/ 6,017 01 Považská Bystrica,
Hasičská stanica v Prievidzi, Vápenická 4,971 01 Prievidza,
Hasičská stanica v Partizánskom, Nitrianska cesta 1 483/80,958 01 Partizánske,
Hasičská stanica v Ružomberku, ul. Sv. Anny 2,034 01 Ružomberok,
Hasičská stanica v Žiline, Námestie Požiarnikov 1,010 01 Žilina,
Hasičská stanica v Čadci, ul. A. Hlinku 4,022 01 Čadca,
Hasičská stanica v Zlatých Moravciach, Ul. 1. Mája 1/A, 953 33 Zlaté Moravce.
NUTS kód:
SK0
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia hasičských staníc v pôsobnosti , podľa vypracovaných projektov stavby (ďalej len
"projekt") ,v nasledovnej štruktúre:
1.Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Handlovej,
1.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba HS v Handlovej v rozsahu spracovaného projektu. Predmetom
rekonštrukcie je existujúca dvojpodlažná budova hasičskej stanice, kde na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú garáže,
dielňa, sprchy, šatne a sociálne zariadenia. Na II. nadzemnom podlaží je denná a odpočinková miestnosť, kuchynky a
sociálne zariadenie. Pri rekonštrukcii hasičskej stanice obvodový plásť bude zateplený kontaktným zatepľovacím
systémom, strecha bude nahradená novou skladbou strešného plášťa a budú vymenené drevené okná za plastové.
Súčasťou rekonštrukcie sú nové rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie, vykurovania a vykurovacích telies.
Zrealizuje sa rekonštrukcia spevnených plôch, kde odpadové vody budú odvedené cez odvodňovacie žľaby a prečistené
cez ORL, ktorý bude dobudovaný pri rekonštrukcii vonkajšej kanalizácie a následne odvedené do existujúcej vetvy
kanalizačného systému. Na I. NP sa podmurovaním predsadených konštrukcií stavby a prístavbou garáží vytvorí
spojovací prechod z hasičskej stanice do garáží. Vo vnútri objektu budú dispozične upravené priestory hygienických
zariadení a skladu.
1.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
1.2.1. SO-01 hlavný objekt
1.2.2. SO-02 prístavba
1/9
1.2.3. SO-03 spevnené plochy
1.2.4. SO-04 rekonštrukcia kanalizačnej siete
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
2.Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Považskej Bystrici,
2.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia HS v Považskej Bystrici v rozsahu spracovaného projektu. Pri rekonštrukcii
hasičskej stanice bude zrealizované zateplenie obvodových konštrukcií (administratívna budova, garáže), rekonštrukcia
strešných konštrukcií, výmena výplňových konštrukcií (okná v garážovej časti a veži za okná plastové), ako aj výmena
pôvodných garážových brán za nové, elektronicky otvárané s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Taktiež bude zrealizované
presvetlenie a odvetranie suterénnych priestorov objektu, stavebné úpravy a nové dispozičné riešenie priestorov
(vytvorenie priestorov na osobnú hygienu, šatne na zásahové odevy, očisty odevov po zásahu, priestory pre
protiplynovú službu, posilňovňu, dielne ...). V rámci realizácie investičnej akcie prebehne rekonštrukcia sociálnych
zariadení, doplnenie záložného zdroja a dieselagregátu a zrealizovanie novej kotolne vrátane MaR s ekvitermickou
reguláciou a rozvodmi ÚK. Taktiež bude zrealizovaný bezbariérový vstup pre imobilných spoluobčanov, ako aj úprava
spevnenej plochy určenej na očistu techniky s odvodnením napojeným na jestvujúcu vpusť s odlučovačom ropných
látok. Na vykurovanie administratívnej časti je navrhnutá kotolňa s plynovým závesným kondenzačným kotlom o
menovitom výkone 49 kW a s jedným rovnakým záložným kotlom. Garáže budú vykurované jedným tmavým
infražiaričom s tepelným výkonom 20 kW. V kotolni na vykurovanie zázemia garáže bude inštalovaný plynový závesný
kondenzačný kotol s tepelným výkonom 20 kW. V priestoroch garáží bude inštalovaná vzduchotechnika na výmenu
vzduchu a odsávanie výfukových plynov. Taktiež bude zrealizovaný nový kabelážny informačný systém s video
vrátnikom umožňujúci prenos rôznych druhov signálov (hlas, data, video...). V rámci areálu hasičskej stanice bude
zrekonštruovaný prístrešok a oplotenie a vybudované osvetlenie a osadenie kamerového, monitorovacieho systému
ovládaného z operačného strediska.
2.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
2.2.1. SO-01 hlavný objekt administratívna budova a garáže
2.2.2. SO-02 spevnené plochy
2.2.3. SO-03 kanalizačná prípojka
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
3.Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi
3.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia HS v Prievidzi v rozsahu spracovaného projektu. Rekonštrukcia hasičskej
stanice predstavuje: rekonštrukciu striech nové šikmé strechy nad administratívno-prevádzkovou budovou a budovou
garáží, nový odkvapový systém striech, zrušenie vetracích komínkov a strešných vtokov a vybudovanie nových,
bleskozvod, zateplenie objektu, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu, prestrešenie hlavného vstupného
schodiska a doplnenie stropnej a strešnej konštrukcie nad vstupom, sanáciu vonkajšej terasy a schodiska, nové
dispozičné riešenie interiérových priestorov, sklzy, zrušenie priestorov výťahovej šachty a strojovne a ich úpravu pre
skladové účely, zrušenie kopilitových obvodových výplní, nové obvodové murivo, nové nosné konštrukcie v interiérových
priestoroch garáží pre novú dvojpodlažnú časť, nové oceľové točité schodisko, nové obvodové výplňové konštrukcie,
novú elektroinštaláciu, zdravotechniku, oznamovacie ústredné rozvody, ÚK, zriadenie nízkotlakovej, teplovodnej plynovej
kotolne s dvoma kondenzačnými plynovými kotlami o výkone 2x227 KW, vzduchotechniku, novú kanalizačnú prípojku a
ORL.
3.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
3.2.1. SO 01 Hlavný objekt
3.2.2. SO 02 Kanalizačná prípojka
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
4.Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom
4.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba HS v Partizánskom v rozsahu spracovaného projektu. Realizáciou
stavby sa rieši rekonštrukcia hlavného objektu (administratívna budova, garáže), prístavba administratívnej budovy a
prístavba služobného vstupu. Pred zahájením rekonštrukčných prác je nutné zrealizovať sanáciu základových konštrukcií
administratívnej budovy zvýšením únosnosti podložia pomocou mikropilót. Prístavby budú realizované na základových
pásoch a pätkách z prostého betónu, obvodové steny z tehlového muriva hr. 300 mm, nenosné a výplňové murivo z
tvárnic Ytong, stropné dosky a schodiská budú monolitické železobetónové. Existujúca strecha nad garážami sa zateplí
minerálnou vlnou. Strecha nad administratívnou budovou a prístavbami je navrhnutá ako drevený sedlový krov s
tepelnou izoláciou a plechovou krytinou. Obvodový plášť administratívnej budovy spolu s prístavbami sa zateplí
kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou tepelnej izolácie 120 mm a v časti garáží s hrúbkou tepelnej izolácie 80
mm. Zmenou dispozičného riešenia priestorov pôvodného objektu a navrhnutými prístavbami sa budú realizovať nové
rozvody elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, splaškovej a dažďovej kanalizácie, úžitkovej a požiarnej vody,
vzduchotechniky, ústredného vykurovania, NTL plynu ako aj kotolne s meraním a reguláciou. Súčasťou stavby je aj
odstránenie existujúcej vrátnice, prekrytia prechodu z vrátnice do hlavného objektu, časti oplotenia a spevnených plôch.
rekonštrukcia ďalej zahŕňa: vybudovanie novej vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky s osadením nového
odlučovača ropných látok, preložky NN káblov a elektromontáže rozvádzača.
4.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
4.2.1. SO 01 - Hlavný objekt - rekonštrukcia
4.2.2. SO 02 - Prístavba AB
4.2.3. SO 03 - Prístavba služobného vstupu
4.2.4. SO-04 - Odstránenie existujúcich objektov
2/9
II.1.4.
4.2.5. SO 05 - Vodovodná prípojka
4.2.6. SO 06 - Kanalizačná prípojka
4.2.7 SO 07 - Preložka NN káblov
4.2.8. SO 08 - Rekonštrukcia elektromerového rozvádzača
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
5.Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku
5.1.Predmetom zákazky sú stavebné úpravy HS v Ružomberku v rozsahu spracovaného projektu. Stavba rieši
rekonštrukciu existujúceho objektu pozostávajúcu z jeho zateplenia a úpravy okenných otvorov vrátane výmeny okien,
dverí a garážových brán, úpravy existujúcej dispozície s výmenou podláh a obkladov stien a podhľadov. Stavbou budú
dotknuté zdravo-technické inštalácie, elektroinštalácia, vzduchotechnika, vykurovanie a nové napojenie plynových
kotlov.
5.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
5.2.1. SO 01 Stavebné úpravy Hasičskej stanice
Objekt bude počas realizácie stavebných prác vyprataný.
6.Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline
6.1.Predmetom zákazky sú Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline v rozsahu
spracovaného projektu. Účelom stavby je rekonštruovať zastarané a značne opotrebované existujúce priestory.
Rekonštrukciou a prístavbou existujúcich štyroch objektov sa vytvorí jeden ucelený objekt slúžiaci pre kryté parkovanie
hasičskej techniky a prostriedkov používaných pri činnosti hasičov, ďalej bude vybudovaný chýbajúci priestor na
umývanie hasičskej techniky, priestor pre skladovanie pohonných hmôt, olejov a mazadiel. Rekonštrukciou jestvujúcej
cvičnej veže sa zmodernizuje zariadenie na praktický výcvik hasičov. Súčasťou navrhovaných stavebných prác objektov
technického zázemia bude aj slaboprúdová časť pre dobudovanie informačno-komunikačných technológií v objekte
Hasičskej stanice v Žiline.
6.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
6.2.1.SO 01 Technické zázemie,
6.2.2.SO 02 Cvičná veža,
6.2.3. SO 03 Prípojka vody,
6.2.4. SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie,
6.2.5. SO 06 Stavebné úpravy spevnených plôch,
6.2.6. SO 07 Hasičská stanica IKT.
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
7.Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanici v Čadci
7.1.Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a prístavba HS v Čadci v rozsahu spracovaného projektu. Investičná akcia sa
uskutočňuje z dôvodu potreby rekonštrukcie existujúceho objektu garáží pri prevádzkovej časti Hasičskej stanice (HS) v
Čadci vrátane stavby veže pre výcvik príslušníkov a sušenie hadíc v letnom období a z potreby zníženia energetickej
náročnosti objektu. Stavba rieši rekonštrukciu existujúceho objektu pozostávajúcu z demolácie časti garáží a
vybudovaním novej konštrukcie dvojpodlažnej stavby s výjazdom do areálu a novým výjazdom na miestnu komunikáciu.
V prevádzkovej časti sa uskutočnia, úpravy miestností toaliet a novej miestnosti pre server vrátane rozvodov sietí IKT a
zateplenie objektu. Stavbou bude dotknutá časť zdravotechnika, elektroinštalácie, vykurovanie a vzduchotechnika. K
stavbe bude vybudovaná splašková kanalizácia s odlučovačom ropných látok , kde budú napojené odpadové vody z
umyvárne hasičskej techniky a zo spevnených plôch a dažďová kanalizácia s nádržou vody na čerpanie do hasičských
cisterien.
7.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
7.2.1. SO 01 Prevádzková budova HS (hasičskej stanice)
7.2.2. SO 02 Garáže
7.2.3. SO 03 Veža
7.2.4. SO 04 Splašková kanalizácia + ORL
7.2.5. SO 05 Dažďová kanalizácia
7.2.6. SO 06 Spevnené plochy
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
8.Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce
8.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia HS Zlaté Moravce v rozsahu spracovaného projektu. Stavba rieši búracie práce,
výmenu časti elektroinštalácie, plynoinštalácie, kompletnú rekonštrukciu vykurovacieho systému vrátane kotlov.
Dispozičné zmeny: na 1. NP v časti A sa z pôvodnej kotolne vytvorí priestorovo menšia kotolňa a miestnosť na očistenie
kontaminovaného odevu hasičov. V časti B na 2.NP sa zväčší kuchynka a zmenší umyváreň. Zrealizuje sa výmena výplní
otvorov, vonkajších a vnútorných dverí a garážových brán. Čiastočne sa vymenia podlahové vrstvy, podľa charakteru
jednotlivých prevádzok. Vnútorné priestory sa vymaľujú. Zateplí sa obvodový plášť, ktorý bude ukončený novou
farebnou fasádou.
8.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
8.2.1. 24.SO 01 Rekonštrukcia Hasičskej stanice
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
3/9
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Hlavný slovník: 45216121-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V rozsahu vypracovaných projektov pre jednotlivé hasičské stanice uvedené v bode II.1.3. tejto výzvy na predkladanie
ponúk (ďalej len "výzvy").
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 4 762 879,8500 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 26 ods. (1) zákona č. 25/2 006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 26 zákona
v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2 013 k osobnému postaveniu podľa zákona,
uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 26 ods. (1)
písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie
podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na §
32 ods. (11) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne
zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené
verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu
predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na §
32 zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží doklad
podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 27 ods. (1) písm. a), zákona. V prípade, že uchádzač využije na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy o dielo bude môcť
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy) za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 27 ods. (1) písm. a), § 32 ods. 6
zákona a tohto bodu výzvy -Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od
banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol
predmetom blokácie alebo exekúcie. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troh rokov, resp.
na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. Za
predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy na zverejnenie
vo Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v
inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Splnenie
podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z uchádzačom
predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom
spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode
III.1.2 výzvy ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Z uchádzačom predkladaných
dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na § 27 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným
4/9
III.1.3.
inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná
stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu finacovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať
vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazy.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať
technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 28 ods. (1) písm. b) zákona. V
prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy ponúk za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie predmetných
podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na §
32 ods. (11) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne
zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené
verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.3 výzvy ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť
preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na § 28 ods. (1) písm. b) zákona a
§ 155m ods. (11) zákona- Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 100 ods. (1) písm. b)
zákona vo väzbe na § 32 ods. (6) zákona:
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, (ďalej len zoznam
stavebných prác).
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami. Každá uchádzačom predložená referencia musí obsahovať
minimálne:
-názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
-fakturovaná čiastka/cena v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa
zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa a ak odberateľom/objednávateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je potvrdená referencia verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení (referenciu) potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (stavebné práce a/alebo
stavebno-rekonštrukčné práce) v celkovom finančnom objeme 19 230 000,00 EUR bez DPH, pričom do zoznamu
stavebných prác musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky v rámci ktorej, bolo vyfakturovaných min. 4 313
000,00 EUR bez DPH. Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov,
ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania. Na
vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz
Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z
uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na § 28
zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú
5/9
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a
schopní ho plniť/dodať.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Cena za dielo celkom "Rekonštrukcia hasičských staníc VO2" v EUR s DPH
Váha: 81
Časť: 2
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Handlovej"
Váha: 3
Časť: 3
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia Hasičskej stanice vPovažskej Bystrici"
Váha: 2
Časť: 4
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi"
Váha: 3
Časť: 5
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Partizánskom"
Váha: 3
Časť: 6
Názov: Lehota výstavby pre "Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku"
Váha: 2
Časť: 7
Názov: Lehota výstavby pre "Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline"
Váha: 2
Časť: 8
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanici v Čadci"
Váha: 2
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Časť: 9
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce"
Váha: 2
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
OVO1-2014/314-2
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 27.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 28.03.2014 10:00
Miesto : Na adrese podľa bodu I. výzvy v zasadacej miestnosti č. 420.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk
6/9
označených ako Ostatné, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Verejné otváranie častí ponúk
označených ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Regionálny operačný program
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Obhliadka miesta predmetu zákazky sa uskutoční:
1.1. Dňa 17.3.2014 nasledovne:
1.1.1. o 09,30 hod. na mieste -Hasičská stanica vPovažskej Bystrici, Stred 46/ 6,017 01 Považská Bystrica,
1.1.2. o 10:45 hod. na mieste - Hasičská stanica v Žiline, Námestie Požiarnikov 1,010 01 Žilina ,
1.1.3. o 12:30 hod na mieste - Hasičská stanica vČadci, ul. A. Hlinku 4,022 01 Čadca,
1.1.4. o 15:15 hod. na mieste - Hasičská stanica vRužomberku, ul. Sv. Anny 2,034 01 Ružomberok.
1.2. Dňa 18.3.2014 nasledovne:
1.2.1. o 08:15 hod. na mieste - Hasičská stanica vHandlovej, Partizánska 150,972 51 Handlová,
1.2.2. o 09:30 hod. na mieste - Hasičská stanica vPrievidzi, Vápenická 4,971 01 Prievidza,
1.2.3. o 10:45 hod. na mieste - Hasičská stanica vPartizánskom, Nitrianska cesta 1 483/80,958 01 Partizánske,
1.2.4. o 13:30 hod. na mieste - Hasičská stanica vZlatých Moravciach, Ul. 1. Mája 1/A, 953 33 Zlaté Moravce.
Zraz pred vstupom do jednotlivých areálov
2. Informácia k bodu II.3. výzvy - lehota trvania zmluvy sa vzťahuje na najneskoršiu možnú lehotu výstavby príslušnej
hasičskej stanice odo dňa odovzdania staveniska je pre hasičské stanice uvedené v bode II.1.3 výzvy nasledovná:
2.1. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Handlovej do 12 mesiacov,
Rekonštrukcia Hasičskej stanice vPovažskej Bystrici do 6 mesiacov,
Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi do 12 mesiacov,
Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Partizánskom do 12 mesiacov,
Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku do 6 mesiacov,
Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline do 6 mesiacov,
Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanici v Čadci do 11 mesiacov,
Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce do 8 mesiacov.
3. Informácia k bodu II.2.2. výzvy - Predpokladá hodnota predmetu zákazky je súčtom predpokladaných hodnôt
3.1. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Handlovej - 475 964,00 EUR,
3.2.Rekonštrukcia Hasičskej stanice vPovažskej Bystrici - 477 276,00 EUR,
3.3. Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi - 1 410 164,00 EUR,
3.4. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Partizánskom - 736 245,00 EUR,
3.5. Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku - 395 862,73 EUR,
3.6. Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline - 291 373,40 EUR,
3.7. Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanici v Čadci - 771 722,90 EUR,
3.8. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce - 204 271,82 EUR.
4. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade, ak úspešným uchádzačom bude skupina dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje pred podpisom zmluvy,
aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v
súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči
verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii tohto predmetu zákazky.
5. Podmienky týkajúce sa zmluvy
S úspešným uchádzačom budú uzavreté samostatné zmluvy o dielo (zmluvy) na jednotlivé hasičské stanice, ktoré tvoria
štruktúru predmetu zákazky uvedenú v bode II.1.3. výzvy.
6. Ďalšie osobitné podmienky:
Úspešný uchádzač pred podpisom zmlúv, ktoré budú výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť:
6.1. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s
činnosťou alebo vzťahom uchádzača a jeho subdodávateľov s platnosťou po celú dobu trvania jednotlivých zmlúv o
dielo na poistnú sumu pre jednotlivé hasičské stanice v nasledovnej výške :
6.1.1. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Handlovej - 320 000,00 EUR,
6.1.2.Rekonštrukcia Hasičskej stanice vPovažskej Bystrici - 325 000,00 EUR,
6.1.3. Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi - 960 000,00 EUR,
6.1.4. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Partizánskom - 500 000,00 EUR,
6.1.5. Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku - 250 000,00 EUR,
6.1.6. Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline - 180 000,00 EUR,
6.1.7. Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanici v Čadci - 490 000,00 EUR,
6.1.8. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce - 139 000,00 EUR.
6.2. Doklady podľa § 26 ods. (2) zákona pre každého subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v zmysle
prílohy č. 2 súťažných podkladov Návrh zmlúv o dielo - príloha č. 4 k návrhu zmluvy o dielo ku každej zmluve v zmysle
bodu 5. výzvy,
6.3. Oprávnenia vykonávať činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2 009 Z.
7/9
z. doložené oprávnením podľa § 15 zákona č.124/2 006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona o BOZP"), resp. osvedčenia alebo preukazu podľa § 16 zákona o BOZP a
to na montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky v rámci :
6.3.1. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Handlovejv rozsahu:
6.3.1.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.1.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.1.3. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.1.4. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.2. Rekonštrukcia Hasičskej stanice vPovažskej Bystriciv rozsahu:
6.3.2.1. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.2.2. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.2.3. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.2.4. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.3. Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi v rozsahu:
6.3.3.1. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.3.2. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.3.3. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.3.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.4. Rekonštrukcia aprístavba Hasičskej stanice v Partizánskom v rozsahu:
6.3.4.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.4.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.4.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.4.4. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.5. Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku v rozsahu:
6.3.5.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.5.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.5.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.5.4. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.6 Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba technického zázemia HS v Žiline v rozsahu:
6.3.6.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.6.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.7. Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanici v Čadci v rozsahu:
6.3.7.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.7.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.7.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.8. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce v rozsahu:
6.3.8.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.8.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.8.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.8.4. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.4. Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaný na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1 976 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona č. 138/1 992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o
vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu uvedenú v bode
9.10. návrhu zmluvy o dielo "Príloha č. 2 súťažných podkladov Návrh zmlúv o dielo". V prípade, že uvedené osvedčenie
bolo vydané po 1.1.2009 , tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením
predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného
zamerania. Uvedený doklad musí byť predložený pre každú hasičskú stanicu uvedenú v bode II.1.3. výzvy samostatne .
7. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu VI. 2.
výzvy v dvoch výtlačkoch pre každú hasičskú stanicu samostatne okrem dokladov uvedených v bode 6.2. výzvy, ktoré
budú predložené v jednom výtlačku.
8. Náklady spojené s uzatvorením poistenia podľa bodu 6.1. výzvy a predložením všetkých dokladov požadovaných v
tomto bode znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9. V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmlúv v lehote podľa § 45 ods .(9) zákona nepredloží doklady alebo
dokumenty uvedené v bode 6. výzvy, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a
bude postupovať podľa zákona a predmetných súťažných podkladov (najmä bodu. 36.4.).
10. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa (odkaz uvedený v
bode I. výzvy) , na ktorom verejný obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so
zákonom v rámci tohoto verejného obstarávania.
11. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne faxom, emailom (vo formáte pdf a pod. - podpísaná žiadosť) alebo
poštou ( v prípade zaslania žiadosti faxom a emailom sa nevyžaduje dodatočné potvrdenie poštovou zásielkou ) na
adrese uvedenej v bode I. 1. výzvy). Žiadosť o súťažné podklady musí byť podpísaná. Súťažné podklady budú
poskytnuté osobne, alebo poštovou zásielkou. V žiadosti žiadame uviesť telefonický, faxový kontakt, email a vybraný
spôsob prevzatia súťažných podkladov. V prípade osobného prevzatia si záujemca súťažné podklady vyzdvihne v
8/9
VI.3.
pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,00 hod po vopred telefonicky dohodnutom termíne so zástupcom verejného
obstarávateľa ( Ing. Križan, Mgr. Kačincová) uvedeným v bode I. výzvy. Pri nesplnení stanovených podmienok nebudú
súťažné podklady poskytnuté.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
9/9
2643 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165182
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MK SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
Telefón: +421 220482344
Fax: +421 259391675
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.culture.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
OPIS
Názov zákazky
NKP - Solivar Prešov, rekonštrukcia objektu „Sklad soli“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Solivar Prešov Sklad soli
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia objektu NKP Solivar - Sklad soli je navrhovaná pre prezentáciu vzácnej kultúrnej a technickej pamiatky
ako súčasti areálu, a prezentáciu časti technológie výroby, skladovania a distribúcie soli. Stavba je umiestnená v
kontakte s občianskou vybavenosťou mesta Prešov - Solivar, objekt sa nachádza v centre tejto mestskej časti. Objekt je
riešený vo väzbe na ďalšie objekty areálu NKP Solivar. Objekt má riešený centrálny priestor, z ktorého sa vychádza do
jednotlivých priestorov objektu. Funkcie sú kumulované do jednotlivých častí dispozície, či sa jedná o muzeálnu činnosť,
ktorá je najbližšie ku vstupu do objektu, kongresovú činnosť v centrálnej časti objektu, stravovaciu a hygienickú časť v
zadnej - hospodárskej časti objektu. Samostatne je riešená ubytovacia časť so štyrmi izbami s kompletnou hygienou. V
objekte bude dôležitou súčasťou prezentácie rekonštruovaný krov podľa pôvodného riešenia - vytvorenie kópie
pôvodného krovu. K objektu sú vyriešené všetky technické siete pre zásobovanie pitnou vodou, elektrickou energiou,
plynom, objekt je napojený na verejné telekomunikačné rozvody. V objekte sú vyriešené odpady vody splaškovej do
mestskej stoky, odvod vody zo spevnených plôch je riešený do existujúceho recipientu vedľa stavby. Samotná stavba
Skladu soli je jednopodlažný objekt tvarovaný do tvaru písmena U" s vytvorením polootvoreného átria. Nad objektom je
riešená vysoká manzardová strecha, objekt je bez suterénov. Zásobovanie je navrhované zo severnej strany, t.j. od ulice
Solivarskej, návštevnícky vstup je taktiež zo Solivarskej ulice. Stavba sa nachádza v pamiatkovo chránenom území a
výstavba musí rešpektovať zásady pamiatkovej ochrany vlastného objektu a susedných objektov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212314-0
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45450000-6, 45453000-7, 45454000-4, 45454100-5, 45443000-4, 45212300-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
SO 01 Hlavný objekt - Sklad soli, SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka - splašková kanalizácia, SO 04
Kanalizačná prípojka - dažďová kanalizácia, SO 05 NN Prípojka, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Spevnené plochy
Zastavaná plocha - stavebný objekt : 2 396,0 m2, Obostavaný priestor - stavebný objekt: 43 128,0 m3
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 2 786 000,0000 EUR
1/7
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v
zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods.1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h).
V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods.1 písm. i ) a písm. j).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom o verejnom
obstarávaní a vyplývajú z § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukazuje svoje
finančné a ekonomické postavenie:
1. podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
2. podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo
pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí
obsahovať najmä informácie, že uchádzač za predchádzajúce tri hospodárske roky, až ku dňu vystavenia vyjadrenia
banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,:
-nebol v nepovolenom debete,
-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
-jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá
bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie
banky.
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje predloženie záväzného prísľubu banky, alebo pobočky zahraničnej banky o tom,
že v prípade, že o to uchádzač požiada, banka mu poskytne úver vo výške minimálne 2.786.000,00 EUR. Prísľub banky
nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah
predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrady faktúry, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že
uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky)
na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
2/7
2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch za posledné
tri hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ako originály
potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu
uchádzača, alebo úradne overené fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s
legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o celkovom obrate za
predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. len za tie roky, za ktoré je to možné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, ktorým preukáže celkový obrat spolu vo výške minimálne 24.000.000,00 EUR. Čestné
vyhlásenie o finančnom obrate bude podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo iným oprávneným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma výšku obratu a finančnú stabilitu uchádzača.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky,
predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrady faktúry, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné
zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu
zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Výška požadovaného celkového obratu bola stanovená v súlade s § 27
ods. 1 písm. d), a to ako najviac trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov za
obdobie jedného hospodárskeho roku.
III.1.3.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako
štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej
dohody bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Doklady podľa § 28 ods.
1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za
poskytnutie služby.
3. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných
prác alebo poskytnutie služby.
4. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za
kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na
stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (stavebné práce na realizácii krovov a striech na
národnej kultúrnej pamiatke, ostatné stavebné práce na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v registri nehnuteľných
3/7
národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 29/2 002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej
krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a
zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona). V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli
realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto
zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná
uchádzačom alebo jeho osobou podľa § 28 ods. 2 zákona o VO len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a
pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač alebo jeho osoba podľa § 28 ods. 2
zákona o VO. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR
prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 Sk, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom
lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z
pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné
vypočítať cenu bez DPH.
Predloženými referenciami uchádzač preukáže:
- minimálne tri uskutočnené stavebné práce/referencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto
zákazky (stavebné práce na realizácii krovov a striech na národnej kultúrnej pamiatke, ostatné stavebné práce na NKP
zapísanej v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky,
resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, v súhrnnej hodnote min. 2.786.000,00,€ bez DPH v za obdobie predchádzajúcich 60 mesiacov pred lehotou na predkladanie ponúk.
2.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác s uvedením
odbornosti, mena a priezviska odborne spôsobilej osoby, čísla dokladu odbornej spôsobilosti, jej pracovnej úlohe na
realizácii zákazky v prípade úspechu v podlimitnej zákazke, s uvedením, či sa jedná o zamestnanca uchádzača bez
ohľadu na ich právny vzťah alebo o osobu podľa § 28 ods. 2 zákona. Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom a
odborne spôsobilou osobou/osobami uvedenými v zozname. Prílohou zoznamu musí byť za každú odborne spôsobilú
osobu uvedenú v zozname fotokópia dokladu/dokladov o jej odbornej spôsobilosti v zmysle platných právnych
predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odborne spôsobilé osoby s týmito minimálnymi požiadavkami:
a) stavbyvedúci pre pozemné stavby s minimálne 5 ročnou praxou a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky
podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za
riadenie stavebných prác; stavbyvedúci doloží aj:
- ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že
bude uchádzač v tejto zákazke úspešný,
- zoznam realizovaných projektov /stavieb v kategórii pozemných stavieb za posledných 5 rokov , pričom min. 1
realizovaný projekt týmto stavbyvedúcim je zapísaný v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom
Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č.29/2 002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom
rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom
ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného
národného zoznamu musí vyplývať zo zákona, kde počas celého obdobia výstavby stavbyvedúci vykonával funkciu
stavbyvedúceho.
Zoznam realizovaných projektov stavbyvedúceho musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- obchodné meno alebo úradný názov a adresa objednávateľa s uvedením, či ide o verejného obstarávateľa alebo o inú
osobu ako verejný obstarávateľ,
- názov stavby, číslo stavby/kód stavby v príslušnom registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom
Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č.29/2 002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom
rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom
ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného
národného zoznamu musí vyplývať zo zákona,
- dátum ukončenia stavby, potvrdenie, že príslušná osoba vykonávala funkciu stavbyvedúceho pre predmetnú stavbu
počas celého obdobia realizácie stavby, obdobie vykonávania činnosti stavbyvedúceho od - do,
- zmluvná cena v EUR bez DPH alebo v inej mene a prepočítanej podľa platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, v
ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, prepočet sa vykoná na samostatnom liste - ako nasledujúca
strana po príslušnej referencii a bude obsahovať sumu v pôvodnej mene, platný kurz NBS k 31. 12. príslušného roka, v
ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, a prepočet na EUR.
b) reštaurátor so špecializáciou S8 (reštaurovanie kamenných článkov), alebo S11 (reštaurovanie štukových
architektonických článkov a súvisiacich omietok) s minimálne 5 ročnou praxou a s platným osvedčením o zápise do
Komory reštaurátorov podľa zákona č. 200/1 994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej
členov v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby;
Uchádzač u odborne spôsobilej osoby v pozícii reštaurátor doloží aj:
- ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že
bude uchádzač v tejto zákazke úspešný,
4/7
- zoznam realizovaných projektov /stavieb, na ktorých sa osoba podieľala v pozícii reštaurátor za posledných 5 rokov,
pričom min. 1 realizovaný projekt/stavba je zapísaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom
Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č.29/2 002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom
rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom
ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného
národného zoznamu musí vyplývať zo zákona.
Zoznam realizovaných projektov reštaurátora musí obsahovať minimálne tieto údaje::
- obchodné meno alebo úradný názov a adresa objednávateľa s uvedením, či ide o verejného obstarávateľa alebo o inú
osobu ako verejný obstarávateľ,
- názov stavby, číslo stavby/kód stavby v príslušnom zozname pamiatok, dátum ukončenia stavby, potvrdenie, že
príslušná osoba vykonávala tesárske práce pre predmetnú stavbu,
-obdobie vykonávania činnosti reštaurátora od - do, zmluvná cena v EUR bez DPH alebo v inej mene a prepočítanej
podľa platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi,
prepočet sa vykoná na samostatnom liste - ako nasledujúca strana po príslušnej referencii a bude obsahovať sumu v
pôvodnej mene, platný kurz NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, a
prepočet na EUR.
c) strechár (min. 2 odborne spôsobilé osoby) s minimálne 5 ročnou praxou a s platným dokladom o odbornej
spôsobilosti, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby; Uchádzač u odborne
spôsobilej osoby v pozícii strechár (min. 2 osoby) doloží aj:
- ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že
bude uchádzač v tejto súťaži úspešný,
- zoznam realizovaných projektov /stavieb na ktorých sa osoba podieľala v pozícii strechár za posledných 5 rokov,
pričom min. 1 realizovaný projekt/stavba je zapísaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom
Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č.29/2 002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom
rovnocennom zozname nehnuteľnýchnárodných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom
ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného
národného zoznamu musí vyplývať zo zákona.
Zoznam realizovaných projektov strechára musí obsahovať minimálne tieto údaje::
- obchodné meno alebo úradný názov a adresa objednávateľa s uvedením, či ide o verejného obstarávateľa alebo o inú
osobu ako verejný obstarávateľ,
- názov stavby, dátum ukončenia stavby, potvrdenie, že príslušná osoba vykonávala strechárske práce pre predmetnú
stavbu,
-obdobie vykonávania činnosti strechára od - do, zmluvná cena v EUR bez DPH alebo v inej mene a prepočítanej podľa
platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, prepočet sa
vykoná na samostatnom liste - ako nasledujúca strana po príslušnej referencii a bude obsahovať sumu v pôvodnej
mene, platný kurz NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, a prepočet
na EUR.
3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14 001:2
005, resp. iný ekvivalentný doklad v súlade s § 30 zákona o verejnom obstarávaní pre realizáciu pozemných stavieb,
realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb.
4. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému manažérstva kvality organizácie podľa normy STN EN ISO
9 001:2 009 v rozsahu a platnosti v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní, resp. iný ekvivalentný doklad v súlade
s § 29 zákona o verejnom obstarávaní pre realizáciu pozemných stavieb, realizáciu rekonštrukcií historických a
pamiatkovo chránených stavieb.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
MKSR-04/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 25.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 11:00
5/7
Miesto : Zasadačka Ministerstva kultúry SR na adrese Námestie SNP 33, SK-813 31 Bratislava, 1 mestská časť Bratislava
Staré Mesto, Slovenská republika.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia
postupuje podľa § 41 zákona o VO.
Otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá, vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené.
Otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá, prebehne verejne. O mieste a čase konania otvárania časti ponúk,
označených ako Kritériá zašle verejný obstarávateľ oznámenie všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní časti ponúk, označených ako Kritériá sa môže
zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená.
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Regionálny operačný program, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Ďalšie doplňujúce informácie
Ministerstvo kultúry SR ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 cit. zákona o VO a v súlade so Smernicou č. 5/2 011 o
verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, pre iného verejného obstarávateľa, organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry SR Slovenské technické múzeum, Hlavná. č. 88,040 01 Košice, ktoré je verejným obstarávateľom
podľa § 6 ods. 1 písm. d) cit. zákona o VO, a s ktorou bude Zmluva uzatvorená.
Ministerstvo kultúry SR realizuje predmetné verejné obstarávanie prostredníctvom systému elektronického verejného
obstarávania ( www.evo.gov.sk ), kde budú záujemcom po úspešnej registrácii sprístupnené súťažné podklady.
Pre túto podlimitnú zákazku verejný obstarávateľ použije systém Elektronického verejného obstarávania len na:
- fázu poskytovania súťažných podkladov, doplňujúcich podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie,
- fázu vysvetľovania, t. j. elektronického predkladania žiadostí o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho
dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie; resp. poskytnutia súvisiaceho vysvetlenia a žiadostí
záujemcov/uchádzačov zo strany verejného obstarávateľa.
Pre fázu predkladania ponúk verejný obstarávateľ nepoužije systém Elektronického verejného obstarávania. Uchádzač
predloží ponuku v písomnej listinnej podobe v uzavretom obale označenom podľa súťažných podkladov Časť A "Pokyny
na vypracovanie ponuky" bod IV.2 osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa v
lehote na predkladanie ponúk tak, aby bola zásielka doručená verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie
ponúk.
Podľa § 19 ods. 3 zákona o VO - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad v štátnom jazyku.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa: 11.3.2014 o 12:00 hod. Stretnutie záujemcov s
oprávnenou osobou verejného obstarávateľa sa uskutoční pred hlavným vchodom do Solivaru. Každý účastník obhliadky
si prinesie vlastnú reflexnú vestu a ochrannú prilbu a vhodnú - pevnú obuv. Bez týchto ochranných pomôcok nebude
umožnený vstup na stavenisko.
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Na elektronickú aukciu použije verejný obstarávateľ aukčný systém
prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie na portáli www.evo.gov.sk
Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené
podmienky, na predloženie nových cien.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej
aukcie podľa § 43 ods. 7 zákona o VO.
Ďalšie informácie a podmienky uskutočnení elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch Časť G
"Elektronická aukcia".
Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov EÚ, programu Regionálny operačný program, opatrenie 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy.
Platby a lehota splatnosti faktúry sú uvedené v časti D - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ bude požadovať, aby mal úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác uzatvorené
stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, a to v prospech Objednávateľa,
ktorého súčasťou je aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v minimálnej výške 2 786 000,00
EUR, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby, ktoré predloží verejnému obstarávateľovi pri
podpise zmluvy. Túto skutočnosť preukáže úspešný uchádzač príslušným dokladom (napr. platnou poistnou zmluvou,
alebo potvrdením príslušnej poisťovne alebo iným ekvivalentným dokladom). Predmetným poistením uchádzač garantuje
verejnému obstarávateľovi uhradenie škôd, ktoré by mu mohli vzniknúť v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky.
6/7
VI.3.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obsadí 2 pracovné miesta
nezamestnanými a ich obsadenie udrží ich počas trvania Zmluvy. Dôkazy o splnení tejto podmienky predloží
objednávateľovi do 7 dní od uplynutia uvedenej lehoty.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti ako skupina dodávateľov, podľa § 31 zákona o verejnom
obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov pre
komunikáciu. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov, utvorenej na dodanie predmetu zákazky, udelia
splnomocnenie (úradne osvedčené) jednému z členov skupiny dodávateľov, ktoré ho bude oprávňovať v nasledovnom
rozsahu: splnomocnený člen skupiny dodávateľov je oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov,
prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky a uzatvorenia
zmluvy, pre komunikáciu a zodpovednosť v procese plnenia zmluvy, je oprávnený podpísať spoločné vyhlásenie každého
z členov o tom, že zotrvá v skupine počas celého postupu zadávania zákazky a aj počas realizácie zákazky. Ak takýto
dôkaz / doklad nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač vyzvaný, aby takýto doklad doplnil.
Informácia o opciách:
Opis týchto opcií: Zmluvy na realizáciu naviac prác sa v prípade potreby uzatvoria osobitným postupom v rámci
Priameho rokovacieho konania podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2 006 Z. z. Opcia na realizáciu naviac prác je
započítaná do predpokladanej hodnoty zákazky.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
7/7
2639 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor verejného obstarávania, Pribinova 2 ,
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Križan, Mgr. Mária Kačincová
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944019 / 0250944469
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.minv.sk/?podlimit
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia hasičských staníc VO3
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: 1. Hasičská stanica v Závadke nad Hronom,
Osloboditeľov 84,976 67 Závadka nad Hronom,
2. Hasičská stanica Lučenec, L. Novomestského 3,984 01 Lučenec,
3. Hasičská stanica v Tornali, Hviezdoslavova 23, Tornaľa,
4. Hasičská stanica vLiptovskom Mikuláši, R. U. Podtatranského 25/1 910,031 01 Liptovský Mikuláš ,
5. Hasičská stanica v Leviciach, Požiarnická 7,943 01 Levice.
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia hasičských staníc VO3 podľa vypracovaných projektov stavby (ďalej len "projekt"),
v nasledovnej štruktúre:
1.Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba Hasičskej stanice Závadka nad Hronom,
1.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba HS Závadka nad Hronom v rozsahu spracovaného
projektu stavby (ďalej aj len projekt). Stavba rieši rekonštrukciu existujúceho objektu, pozostávajúcu z odstránenia časti
existujúceho objektu a jeho nahradenia novými konštrukciami. Stavbou budú dotknuté zdravo-technické inštalácie,
elektroinštalácia a rozvody ústredného kúrenia.
1.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
1.2.1.SO 01 Prevádzková budova
1.2.2.SO 02 Prípojka vody,
1.2.3.SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie,
1.2.4.SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie,
1.2.5.SO 05 Prípojka NN,
1.2.6.SO 06 Komunikácie a spevnené plochy,
1.2.7.SO 07 Zásobná nádrž požiarnej vody.
Objekt HS bude počas realizácie stavebných prác vyprataný.
2.Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Hasičskej stanice Lučenec,
2.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia HS v Lučenci v rozsahu spracovaného projektu.
Stavba rieši rekonštrukciu existujúceho objektu, pozostávajúcu z jeho zateplenia a úpravy okenných otvorov vrátane
výmeny okien, dverí a z prístavby garážového objektu. Stavbou budú dotknuté zdravo-technické inštalácie,
elektroinštalácia, rozvody ústredného kúrenia a vzduchotechnika.
1/7
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
2.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
2.2.1.SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkovej budovy,
2.2.2.SO 02 Prístavba k prevádzkovej budove,
2.2.3.SO 03 Spevnená plocha, vonkajšia kanalizácia, odlučovač ropných látok,
2.2.4.SO 04 Vonkajšie NN silnoprúdové rozvody.
Objekt HS bude počas realizácie stavebných prác vyprataný.
3.Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HS v Tornali
3.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HS v Tornali v rozsahu spracovaného projektu.
Stavba rieši rekonštrukciu existujúceho objektu, pozostávajúcu z jeho zateplenia a úpravy okenných otvorov vrátane
výmeny okien, dverí a garážových brán, úpravy existujúcej dispozície a prístavbu objektu. Stavbou budú dotknuté
zdravo-technické inštalácie, elektroinštalácia a rozvody ústredného kúrenia.
3.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
3.2.1.SO 01 Rekonštrukcia existujúceho objektu,
3.2.2.SO 02 Prístavba a nadstavba objektu,
3.2.3.SO 03 Plocha na umývanie hasičskej techniky s ORL,
3.2.4.SO 04 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky.
Objekt bude počas realizácie stavebných prác vyprataný.
4. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši
4.Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši
4.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši v rozsahu spracovaného
projektu . Prístavba aj stavebné úpravy existujúceho objektu sú zamerané najmä na zníženie energetickej a
environmentálnej náročnosti prevádzky. Rekonštruovaná časť zostane napojená na všetky existujúce inžinierske siete s
vybudovaním priestoru na umývanie hasičskej techniky, pričom odkanalizovanie bude riešené cez odlučovač ropných
látok. Novo realizovaná prístavba bude napojená na všetky dostupné inžinierske siete z ul. R. U. Podtatranského.
Stavbou bude dotknutá časť zdravotechnika, elektroinštalácie, vykurovanie a plynofikácia s novou kotolňou a
vzduchotechnika. Súčasťou modernizácie areálu bude aj oprava výjazdových plôch pre hasičskú techniku vrátane vnútro
areálových spevnených plôch. V rámci prístavby sa vybuduje nová cvičná veža.
4.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
4.2.1.SO 01 Prístavba HS (hasičskej stanice),
4.2.2.SO 02 Spevnené plochy a komunikácie,
4.2.3.SO 03 Prípojka plynu,
4.2.4.SO 04 Prípojka kanalizácie,
4.2.5.SO 05 Prípojka vody,
4.2.6.SO 06 Prípojka NN,
4.2.7.SO 07 Rekonštrukcia garáže HS (hasičskej stanice),
4.2.8.SO 08 Rekonštrukcia spevnenej plochy,
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
5. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Levice
5.1.Predmetom zákazky je rekonštrukcia, prístavba a modernizácia HS v Leviciach v rozsahu spracovaného projektu.
Stavba rieši rekonštrukciu existujúceho objektu, pozostávajúcu z jeho zateplenia a úpravy okenných otvorov vrátane
výmeny okien, dverí a garážových brán, úpravy existujúcej dispozície a rekonštrukcie kotolne. Stavbou budú dotknuté
zdravo-technické inštalácie, elektroinštalácia a vzduchotechnika.
5.2.Stavba je členená na stavebné objekty:
5.2.1.SO 01 Hlavná budova prestavba a prístavba,
5.2.2.SO 02 Prípojka NN,
5.2.3.SO 03 Prekládka inžinierskych sietí,
5.2.4.SO 04 Spevnené plochy,
5.2.5.SO 05 Vnútro areálová kanalizácia, ORL, vodovod,
5.2.6.SO 06 Areálové osvetlenie,
5.2.7.SO 07 Oplotenie,
5.2.8.SO 08 Požiarna nádrž,
5.2.9.SO 09 Vnútro areálová zeleň.
Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky hasičskej stanice.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45216121-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V rozsahu vypracovaných projektov pre jednotlivé hasičské stanice uvedené v bode II.1.3. tejto výzvy na predkladanie
ponúk (ďalej len "výzvy").
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 4 902 129,0800 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2/7
Zadajte hodnotu: 13
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa
splneniepodmienok účasti osobného postavenia podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 26 ods. (1) zákona č. 25/2
006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na §
26 zákona v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2 013 k osobnému postaveniu podľa
zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí
skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa §
26 ods. (1) písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo
väzbe na § 32 ods. (11) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením,
stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku
dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na §
32 zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží doklad
podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 27 ods. (1) písm. a), zákona. V prípade, že uchádzač využije na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy o dielo bude môcť
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy) za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 27 ods. (1) písm. a), § 32 ods. 6
zákona a tohto bodu výzvy -Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od
banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol
predmetom blokácie alebo exekúcie. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troh rokov, resp.
na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. Za
predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy na zverejnenie
vo Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v
inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Splnenie
podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom z uchádzačom
predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom
spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode
III.1.2 výzvy ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Z uchádzačom predkladaných
dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na § 27 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným
inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná
stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu finacovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať
vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazy.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať
technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 100 ods. (1) písm. b) vo väzbe na § 28 ods. (1) písm. b) zákona. V
prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
3/7
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy ponúk za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie predmetných
podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na §
32 ods. (11) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne
zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené
verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.3 výzvy ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť
preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na § 28 ods. (1) písm. b) zákona a
§ 155m ods. (11) zákona- Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 100 ods. (1) písm. b)
zákona vo väzbe na § 32 ods. (6) zákona
: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, (ďalej len zoznam
stavebných prác).
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami. Každá uchádzačom predložená referencia musí obsahovať
minimálne:
-názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
-fakturovaná čiastka/cena v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa
zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa a ak odberateľom/objednávateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je potvrdená referencia verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení (referenciu) potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (stavebné práce a/alebo
stavebno-rekonštrukčné práce) v celkovom finančnom objeme 18 014 000,00 EUR bez DPH, pričom do zoznamu
stavebných prác musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky v rámci ktorej, bolo vyfakturovaných min. 4 443
000,00 EUR bez DPH. Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov,
ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania. Na
vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz
Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z
uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 100 ods. (1) písm. b) zákona vo väzbe na § 28
zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a
schopní ho plniť/dodať.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
4/7
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Cena za dielo celkom "Rekonštrukcia hasičských staníc VO3" v EUR s DPH
Váha: 81
Časť: 2
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba HS Závadka nad Hronom"
Váha: 3
Časť: 3
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia, rozšírenie amodernizácia Hasičskej stanice Lučenec"
Váha: 5
Časť: 4
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HS v Tornali"
Váha: 3
Časť: 5
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši"
Váha: 4
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Časť: 6
Názov: Lehota výstavby pre "Rekonštrukcia Hasičskej stanice Levice"
Váha: 4
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
OVO1-2014/209-2
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 10:00
Miesto : Na adrese podľa bodu I. výzvy v zasadacej miestnosti č. 420.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk
označených ako Ostatné, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Verejné otváranie častí ponúk
označených ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Regionálny operačný program
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Obhliadka miesta predmetu zákazky sa uskutoční dňa 12.3.2014 nasledovne:
1.1. o 07,45 hod. na mieste - Hasičská stanica v Liptovskom Mikuláši, R. U. Podtatranského 25/1 910,031 01 Liptovský
Mikuláš,
1.2. o 10:00 hod. na mieste - Hasičská stanica vZávadke nad Hronom, Osloboditeľov 84,976 67 Závadka nad Hronom,
1.3. o 12:00 hod na mieste - Hasičská stanica vTornali, Hviezdoslavova 23, Tornaľa,
1.4. o 13,45 hod. na mieste - Hasičská stanica Lučenec, L. Novomestského 3,984 01 Lučenec,
1.5. o 16,30 hod. na mieste - Hasičská stanica v Leviciach, Požiarnická 7,943 01 Levice.
Zraz pred vstupom do jednotlivých areálov
2. Informácia k bodu II.3. výzvy - lehota trvania zmluvy sa vzťahuje na najneskoršiu možnú lehotu výstavby príslušnej
hasičskej stanice odo dňa odovzdania staveniska je pre hasičské stanice uvedené v bode II.1.3 výzvy nasledovná:
2.1. Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba Hasičskej stanice Závadka nad Hronom do 7 mesiacov,
2.2. Rekonštrukcia, rozšírenie amodernizácia Hasičskej stanice Lučenec do 13 mesiacov,
2.3. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Tornali - do 7 mesiacov.
5/7
2.4. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši - do 12 mesiacov,
2.5. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Levice - do 12 mesiacov.
3. Informácia k bodu II.2.2. výzvy - Predpokladá hodnota predmetu zákazky je súčtom predpokladaných hodnôt
predmetu zákazky v nasledovnej štruktúre:
3.1. Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavbaHasičskej staniceZávadka nad Hronom - 608 421,97 EUR,
3.2. Rekonštrukcia, rozšírenie amodernizácia Hasičskej stanice Lučenec - 1 137 630,36 EUR,
3.3. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Tornali - 480 134,15 EUR.
3.4. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši - 1 221 166,63 EUR,
3.5. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Levice - 1 454 775,97 EUR.
4. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade, ak úspešným uchádzačom bude skupina dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje pred podpisom zmluvy,
aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v
súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči
verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii tohto predmetu zákazky.
5. Podmienky týkajúce sa zmluvy
S úspešným uchádzačom budú uzavreté samostatné zmluvy o dielo (zmluvy) na jednotlivé hasičské stanice, ktoré tvoria
štruktúru predmetu zákazky uvedenú v bode II.1.3. výzvy.
6. Ďalšie osobitné podmienky:
Úspešný uchádzač pred podpisom zmlúv, ktoré budú výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť:
6.1. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s
činnosťou alebo vzťahom uchádzača a jeho subdodávateľov s platnosťou po celú dobu trvania jednotlivých zmlúv o
dielo na poistnú sumu pre jednotlivé hasičské stanice v nasledovnej výške :
6.1.1. Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba Hasičskej stanici Závadka nad Hronom - 410 000,00 EUR,
6.1.2. Rekonštrukcia, rozšírenie amodernizácia Hasičskej stanice Lučenec - 775 000,00 EUR,
6.1.3. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Tornali - 320 000,00 EUR,
6.1.4. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši - 770 000,00 EUR,
6.1.5 Rekonštrukcia Hasičskej stanice Levice - 992 000,00 EUR.
6.2. Doklady podľa § 26 ods. (2) zákona pre každého subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v zmysle
prílohy č. 2 súťažných podkladov Návrh zmlúv o dielo - príloha č. 4 k návrhu zmluvy o dielo ku každej zmluve v zmysle
bodu 5. výzvy,
6.3. Oprávnenia vykonávať činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2 009 Z.
z. doložené oprávnením podľa § 15 zákona č.124/2 006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona o BOZP"), resp. osvedčenia alebo preukazu podľa § 16 zákona o BOZP a
to na montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky v rámci :
6.3.1. Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavbaHasičskej stanice Závadka nad Hronom v rozsahu:
6.3.1.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.1.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.1.3. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.2. Rekonštrukcia, rozšírenie amodernizácia Hasičskej stanice Lučenec v rozsahu:
6.3.2.1. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.2.2. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.2.3. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.2.4. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.3. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Tornali v rozsahu:
6.3.3.1. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.3.2. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.3.3. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.4. Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši v rozsahu:
6.3.4.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.4.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.4.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.3.5. Rekonštrukcia Hasičskej stanice Levice v rozsahu:
6.3.5.1. elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.5.2. zdvíhacích zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.5.3. plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,
6.3.5.4. tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky.
6.4. Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaný na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1 976 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona č. 138/1 992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o
vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu uvedenú v bode
9.10. návrhu zmluvy o dielo "Príloha č. 2 súťažných podkladov Návrh zmlúv o dielo". V prípade, že uvedené osvedčenie
bolo vydané po 1.1.2009 , tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením
predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného
zamerania. Uvedený doklad musí byť predložený pre každú hasičskú stanicu uvedenú v bode II.1.3. výzvy samostatne .
6/7
VI.3.
7. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu VI. 2.
výzvy v dvoch výtlačkoch pre každú hasičskú stanicu samostatne okrem dokladov uvedených v bode 6.2. výzvy, ktoré
budú predložené v jednom výtlačku.
8. Náklady spojené s uzatvorením poistenia podľa bodu 6.1. výzvy a predložením všetkých dokladov požadovaných v
tomto bode znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9. V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmlúv v lehote podľa § 45 ods .(9) zákona nepredloží doklady alebo
dokumenty uvedené v bode 6. výzvy, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a
bude postupovať podľa zákona a predmetných súťažných podkladov (najmä bodu. 36.4.).
10. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa (odkaz uvedený v
bode I. výzvy) , na ktorom verejný obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so
zákonom v rámci tohoto verejného obstarávania.
11. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne faxom, emailom (vo formáte pdf a pod. - podpísaná žiadosť) alebo
poštou ( v prípade zaslania žiadosti faxom a emailom sa nevyžaduje dodatočné potvrdenie poštovou zásielkou ) na
adrese uvedenej v bode I. 1. výzvy). Žiadosť o súťažné podklady musí byť podpísaná. Súťažné podklady budú
poskytnuté osobne, alebo poštovou zásielkou. V žiadosti žiadame uviesť telefonický, faxový kontakt, email a vybraný
spôsob prevzatia súťažných podkladov. V prípade osobného prevzatia si záujemca súťažné podklady vyzdvihne v
pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,00 hod po vopred telefonicky dohodnutom termíne so zástupcom verejného
obstarávateľa ( Ing. Križan, Mgr. Kačincová) uvedeným v bode I. výzvy. Pri nesplnení stanovených podmienok nebudú
súťažné podklady poskytnuté.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
7/7
2641 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9 921 01 Piešťany
IČO: 00891568
Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Fax: +421 337965109
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sostpn.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10 , 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10 , 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10 , 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): stredná odborná škola
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia strechy dielní
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Stredná odborná škola technická, Nová ul. 5
245/9,921 01 Piešťany
1/5
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.2.
II.3.
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia strechy dielní bude realizovaná v zmysle priloženého výkazu výmer a uvažovaná je s opravou a vyčistením
pôvodnej krytiny, ktorá bude tvoriť parozábranu. Ako hydroizolačná vrstva bude použitá PVC strešná fólia hr. 1,5 mm
šedej farby. Pred realizáciou opravy je potrebné zrealizovať odtrhové skúšky pre určenie typu a počtu kotiev. Strecha
bude zateplená v dvoch vrstvách polystyrénom EPS 100S 2x hr. 5 cm. PVC fólia vrátane geotextílie bude vytiahnutá až
na vrch atík (vrátane zvislých plôch) a bude ukončená poplastovaným plechom s okapovým nosom. Pri ocenení je nutné
uvažovať aj s úpravou krytiny okolo jestvujúcich svetlíkov. Oplechovanie atiky bude demontované a na jeho miesto
príde konštrukčná doska z OSB III hr. 18 mm. Bleskozvod, keď že nejde o ucelenú rekonštrukciu celého objektu a tým
aj vnútornej ochrany proti blesku zostane v pôvodnej norme z času realizácie objektu alebo ucelenej rekonštrukcie.
Odtoky budú realizované do pôvodného zaústenia s vyplnením pôvodných žľabov polystyrénom EPS 100S.
Rekonštrukcia ďalej pozostáva s vytvorenia podhľadu dvoch svetlíkov z polykarbonátových dosiek na drevenú
konštrukciu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45261910-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 48 730,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
1.§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
2.§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
4.§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
5.§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
6.§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu
aspoň k hlavnému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje dokladom o
oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky
7.§ 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
pravoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
2/5
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
-uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
8.§ 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
9.§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len "úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke alebo v žiadosti o účasť
predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §
26 ods. 1 tohto zákona.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods.
2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine
jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona.
III.1.2.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba ich zahrnutia do
podmienok účasti: Predloženie dokladov preukazujúcich osobné postavenie vyžaduje priamo ustanovenie § 26 zákona č.
25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom
období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Doklady podľa § 27 zákona č. 25/2
006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona splnenie tejto podmienky preukazuje uchádzač pozitívnym vyjadrením banky/bánk
alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti plniť finančné záväzky (verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie
všetkých bánk v ktorých má uchádzač vedený účet). V predmetnom vyjadrení banka, resp. pobočka zahraničnej banky
potvrdí, že: - uchádzač nie je v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár,
- bežný účet uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných
bankách nemá záväzky a vedený účet.
Potvrdenie banky/bánk predloží uchádzač ako originál, alebo úradne osvedčenú kópiu. Potvrdenie nesmie byť staršia
ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba ich zahrnutia do
podmienok účasti:
Na preukázanie solventnosti a schopnosti uchádzača prefinancovať realizáciu zákazky vlastnými prostriedkami alebo
poskytnutým úverom svojej banky, nakoľko zálohové platby a platba vopred sa nebude umožňovať. Preukázanie
3/5
III.1.3.
skutočnosti, že uchádzač má v tomto období dostatočné finančné a ekonomické postavenie, či je spoľahlivý a finančne
spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý
riadne plniť takúto zmluvu.
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
1.§ 28 ods. 1 písm. 1b) - zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným
predmetom zákazky (rekonštrukcie striech) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote
40.000,00 eur bez DPH resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v
Európskej centrálnej banke k 1.1.2014 doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je
referencia.
Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dôkaz o plnení bude potvrdený odberateľom; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Požadujú sa referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom
zákazky (rekonštrukcie striech) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote 40.000,00
eur bez DPH resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za predchádzajúcich 5 rokov sa pre účely tejto zákazky
považuje 5 rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk.
Predložené potvrdenia (doklady) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu zmluvného odberateľa, predmet plnenia,
zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla, miesto, lehotu
uskutočnenia prác, a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba ich zahrnutia do
podmienok účasti: Za účelom preukázania spôsobilosti a schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky s
požadovaným objemom je žiadúce preukazať skutočnosť, že uchádzač má dostatočné kapacitné možnosti uskutočňiť
stavebné práce požadovaného rozsahu a že verejný obstarávateľ nie je a nemôže byť jeho jediným odberateľom.
Preukazaním referencií má verejný obstarávateľ si možnosť overiť kvalitu uskutočnených stavebných prác.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi i preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
4/5
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
04796/2014/OHP
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 10:00
Miesto : Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,917 01 Trnava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44
ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku.
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie
dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ v
prípade preukázania splnenia podmienok účasti v zmysle §32 ods. 11 zákona, vyžaduje čestné vyhlásenie uchádzača za
každú takto preukázanú podmienku účasti samostatne.
Doporučený vzor čestného vyhlásenia:
Ja, (identifikačné údaje uchádzača), týmto čestne vyhlasujem, že spĺňam podmienku účasti .........(uviesť ktorú
podmienku)..............................., určenú verejným obstarávateľom Stredná odborná škola technická, Nová ul. 5
245/9,921 01 Piešťany, vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Rekonštrukcia strechy dielní uvedenú vo Výzve na
predkladanie ponúk na uvedený predmet zákazky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. ...... zo
dňa ....... pod značkou ...... Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti predložím bezodkladne na písomnú žiadosť
verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o
súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania
súťažných podkladov.
VI.3.
Žiadosti o súťažné podklady je potrebné zasielať na emailovú adresu: [email protected], príp. poštou. Súťažné
podklady sa budú zasielať emailom. V žiadosti je potrebné uviesť emailovú adresu, na ktorú záujemca požaduje zaslať
súťažné podklady, kontaktnú osobu záujemcu a jeho telefónne číslo.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
5/5
2638 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00603147
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr.3, Bratislava,
81421
Kontaktná osoba: Ing. Margita Janošťáková
Telefón: +421 259246296
Fax: +421 252920003
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.staremesto.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia budovy základnej školy Vazovová
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vazovová ulica
č.4
NUTS kód:
SK01
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom rekonštrukcie je odstránenie porúch v obvodových stenách, ako je zatekanie, praskliny, vznik plesní a dosiahnuť
lepší tepelný štandard objektu z hľadiska komfortu pobytu a zníženia prevádzkových nákladov, výmena výplní otvorov,
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, úprava podláh a stien, výmena dverí, obnova podhľadu v telocvični,
zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a bleskozvod.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214210-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Cieľom rekonštrukcie je odstránenie porúch v obvodových stenách, ako je zatekanie, praskliny, vznik plesní a dosiahnuť
lepší tepelný štandard objektu z hľadiska komfortu pobytu a zníženia prevádzkových nákladov, výmena výplní otvorov,
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, úprava podláh a stien, výmena dverí, obnova podhľadu v telocvični,
zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a bleskozvod.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 800 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona.
1/3
Podľa § 128 ods. 1 podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 zákona, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2.
III.1.3.
Odôvodnenie: Požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží podľa §
27 ods.1, písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácanie úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
K vyjadreniu banky uchádzač priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá,
nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne
osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú
spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 zákona ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
K zoznamu musí uchádzač preukázať, že za posledných 5 rokov zrealizoval minimálne jednu stavebnú prácu rovnakého
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 800.000 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Verejný obstarávateľ chce dosiahnuť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického a odborného
postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má skúsenosti s
uskutočňovaním predmetu zákazky. Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača,
ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
2/3
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 27.03.2014 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 27.03.2014 09:00
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Bratislavský Kraj
Ďalšie doplňujúce informácie
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je zverejnená spolu so súťažnými
podkladmi v profile ( internetová stránka úradu) verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business
Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s víťazným uchádzačom až po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a kladnom odsúhlasení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK. V opačnom prípade
verejný obstarávateľ nepristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2636 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00603147
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mistny úrad Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr.3, Bratislava, 814
21
Kontaktná osoba: Ing. Peter Borecký
Telefón: +421 259246335
Fax: +421 252920003
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.staremesto.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Modernizácia materskej školy Vazovová
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vazovová ulica
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stav objektu je z hľadiska prevádzky materskej školy uspokojivý, avšak niektoré konštrukcie sú výrazne opotrebované a
zastaralé. Cieľom rekonštrukcie je výmena a modernizácia daných konštrukcií, čo vytvorí vhodné prostredie z hľadiska
funkčných a hygienických požiadaviek.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214100-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Stav objektu je z hľadiska prevádzky materskej školy uspokojivý, avšak niektoré konštrukcie sú výrazne opotrebované a
zastaralé. Cieľom rekonštrukcie je výmena a modernizácia daných konštrukcií, čo vytvorí vhodné prostredie z hľadiska
funkčných a hygienických požiadaviek.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 166 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona.
Podľa § 128 ods. 1 podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
1/3
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 zákona, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2.
III.1.3.
Odôvodnenie: Požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží podľa §
27 ods.1, písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácanie úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
K vyjadreniu banky uchádzač priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá,
nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne
osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú
spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 zákona ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
K zoznamu musí uchádzač preukázať, že za posledných 5 rokov zrealizoval minimálne jednu stavebnú prácu rovnakého
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 166.000 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Verejný obstarávateľ chce dosiahnuť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického a odborného
postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má skúsenosti s
uskutočňovaním predmetu zákazky. Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača,
ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
2/3
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.03.2014 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 26.03.2014 09:00
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Bratislavský kraj
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s víťazným uchádzačom až po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a kladnom odsúhlasení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK. V opačnom prípade
verejný obstarávateľ nepristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je zverejnená spolu so súťažnými
podkladmi v profile ( internetová stránka úradu) verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2635 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00603147
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava,
81421
Kontaktná osoba: Ing. Jana Španková
Telefón: +421 259246241
Fax: +421 252920003
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.staremesto.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Záhrebská ulica
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia je zameraná na obnovu obvodových stien rekonštrukciu strechy, obnova výplní otvorov, obnova
vnútorných priestorov a obnova areálu stacionára.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45215200-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rekonštrukcia je zameraná na obnovu obvodových stien, rekonštrukciu strechy, obnova výplní otvorov, obnova
vnútorných priestorov a obnova areálu stacionára.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 83 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona.
Podľa § 128 ods. 1 podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j.
1/3
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 zákona, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
III.1.2.
III.1.3.
Odôvodnenie: Požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží podľa §
27 ods.1, písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácanie úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
K vyjadreniu banky uchádzač priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá,
nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne
osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú
spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 zákona ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
K zoznamu musí uchádzač preukázať, že za posledných 5 rokov zrealizoval minimálne jednu stavebnú prácu rovnakého
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 80.000 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Verejný obstarávateľ chce dosiahnuť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického a odborného
postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má skúsenosti s
uskutočňovaním predmetu zákazky. Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača,
ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
2/3
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 25.03.2014 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.03.2014 09:00
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Bratislavský kraj
Ďalšie doplňujúce informácie
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je zverejnená spolu so súťažnými
podkladmi v profile ( internetová stránka úradu) verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business
Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s víťazným uchádzačom až po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a kladnom odsúhlasení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK. V opačnom prípade
verejný obstarávateľ nepristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2637 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00603147
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava,
81421
Kontaktná osoba: Ing. Jana Španková
Telefón: +421 259246241
Fax: +421 252920003
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.staremesto.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Revitalizácia Kmeťovho námestia
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Kmeťovo
námestie
NUTS kód:
SK01
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Hlavná aktivita 1: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Hlavná aktivita 2: Detské ihrisko a doplnkový mobiliár
Hlavná aktivita 3: Obnova zelene
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45236250-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Hlavná aktivita 1: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Hlavná aktivita 2: Detské ihrisko a doplnkový mobiliár
Hlavná aktivita 3: Obnova zelene
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 191 800,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona.
Podľa § 128 ods. 1 podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
1/3
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 zákona, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2.
III.1.3.
Odôvodnenie: Požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží podľa §
27 ods.1, písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácanie úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
K vyjadreniu banky uchádzač priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá,
nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne
osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú
spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 zákona ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
K zoznamu musí uchádzač preukázať, že za posledných 5 rokov zrealizoval minimálne jednu stavebnú prácu rovnakého
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 190.000 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Verejný obstarávateľ chce dosiahnuť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického a odborného
postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má skúsenosti s
uskutočňovaním predmetu zákazky. Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača,
ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
2/3
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.03.2014 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 28.03.2014 09:00
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Bratislavský Kraj
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s víťazným uchádzačom až po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a kladnom odsúhlasení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK. V opačnom prípade
verejný obstarávateľ nepristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je zverejnená spolu so súťažnými
podkladmi v profile ( internetová stránka úradu) verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2642 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
IČO: 31966977
Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Tatranská Lomnica
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Šavel
Mobil: +421 903987504
Telefón: +421 524780367
Fax: +421 524780359
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): lesné hospodárstvo,verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
Iný (špecifikujte): lesné hospodárstvo,verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia vodovodu Podbanské
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA, ochranný obvod Podbanské
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
rekonštrukcia vodovodného potrubia v dľžke 415,3m bezvýkopovou technológiou vtiahnutia nového plastového potrubia,
metódou deštrukcie pôvodného potrubia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45230000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252100-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
rekonštrukcia vodovodného potrubia v dľžke 415,3m bezvýkopovou technológiou vtiahnutia nového plastového potrubia,
metódou deštrukcie pôvodného potrubia
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 42 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §26 v plnom rozsahu
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods.1 písm.g/; § 28
ods.1 písm.j/
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
1/2
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
D2/2014-31
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 09:30
Miesto : ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, I.poschodie číslo dverí 106
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Požiadavky na predkladanie ponúk, ako aj postup pri otváraní ponúk je uvedený v súťažných podkladoch. Súťažné
podklady budú zasielané iba v elektronickej podobe, z toho dôvodu žiadame záujemcov, aby v žiadosti o súťažné
podklady uviedli e-mailovú adresu pre prijatie súťažných podkladov.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
2/2
2631 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
IČO: 36198749
Slavec 179 , 049 11 Slavec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Slavec 179, 049 11
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kudláč
Telefón: +421 911333014
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.carmeuse.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ultima Ratio s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Lipt. Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kušnierová
Mobil: +421 903553762
Telefón: +421 903553762
Email: [email protected]
Internetová adresa (URL): http://www.ultimaratio.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ultima Ratio s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Lipt. Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kušnierová
Mobil: +421 903553762
Telefón: +421 903553762
Email: [email protected]
Internetová adresa (URL): http://www.ultimaratio.sk
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ultima Ratio s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Lipt. Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kušnierová
Mobil: +421 903553762
Telefón: +421 903553762
Email: [email protected]
Internetová adresa (URL): http://www.ultimaratio.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa par. 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
Iný (špecifikujte): spoločnosť na ťažbu a spracovanie vápenca a dolomitického vápenca na vápno a vápenné produkty
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
OPIS
1/8
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Názov zákazky
Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o., závod Vápenka Košice
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Areál U.S.Steel Košice, závod Vápenka Košice
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je modernizácia výpalu vápna vybudovaním moderných súprudných regeneratívnych
dvojšachtových pecí a súvisiacich technologických zariadení.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45262630-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Dve súprudné regeneratívne dvojšachtové pece a súvisiace technologické zariadenia.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 27 965 012,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.07.2014
Ukončenie: 30.09.2015
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže predložením
nasledovných originálnych dokladov alebo ich overených kópií:
1.1 Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme:
1.1.1 fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2 právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.2 Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním:
1.2.1fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2 právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.3 Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že voči uchádzačovi nie je
vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické osoby aj fyzické osoby). Potvrdenie súdu musí byť
aktuálne a musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.
1.4 Potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.5 Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že
uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6 Dokladom, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,vo
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebožiadosť o účasť,
1.6.1. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková
organizácia podnikateľ),
2/8
1.6.2. výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri),
1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na celý rozsah predmetu zákazky. V prípade, že v predmete činnosti
oprávnenia podnikať nie sú uvedené niektoré činnosti v rozsahu činnosti predmetu zákazky, uchádzač splní túto
požiadavku, ak v ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať na chýbajúce činnosti z predmetu zákazky, ktoré
zabezpečí tretími osobami. Uvedenie tejto požiadavky nezbavuje zodpovednosti uchádzača za celkové plnenie zmluvy. V
prípade predloženia dokladu o oprávnení podnikať niektorého subdodávateľa, uchádzač predloží aj zmluvu o budúcej
zmluve uzatvorenú na predmetné činnosti so subdodávateľom.
1.7 Čestným vyhlásením, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.8 Uchádzačovi nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto
podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ.
1.9 Čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorása vymáha výkonom
rozhodnutia.
1.10 Čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.
1.11 Ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich uchádzač nahradiť čestným
vyhlásením, podľa predpisov platných v krajine svojho sídla.
1.12 Ak uchádzač má sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.13 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013
(t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto
prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže
3/8
podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp.
aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní.
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013
opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp.a
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť
doklady jedným z týchto spôsobov:
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, b) predložením
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému
obstarávateľovi.
1.14 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 1.1 až 1.10 resp. podľa bodu 1.13 a doklady podľa bodu 2. a bodu 3.
bude z verejnej súťaže vylúčený.
1.15 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
záujemcu/uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
III.1.2.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: uvedené podmienky sú stanovené zákonom o
verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm.
d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží: Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za
ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a
strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky a čestné vyhlásenie podpísané osobou
oprávnenou konať v mene účastníka o výške obratu dosiahnutého za požadované obdobie. Súčasťou predložených
výkazov musí byť osvedčenie daňového úradu podľa § 23 zákona č. 563/2 009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine
jeho sídla.
Minimálna úroveň štandardov:
Týmto spôsobom musí účastník preukázať minimálny celkový obrat vo výške 28 000 000,00 EUR za posledné tri
hospodárske roky, t. j. roky 2 011,201 2 a 2 013.
Odôvodnenie podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť
účastníkova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo
verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné, nediskriminačné a vzťahujúce sa na zadávanú
zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 27
ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať prehľadom o
celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné
tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Vzhľadom na
uvedené, pri určení minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia (celkový obrat, resp. dosiahnutý obrat v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok
jeho uskutočnenia.
2.2 V súlade s §27 ods.1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky
alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky.
Podmienka k tomuto bodu: Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť záväzný
úverový prísľub vo výške min. 5 000 000 Eur.
Odôvodnenie podmienky: Vyhlasovateľ /verejný obstarávateľ/ si potrebuje overiť ekonomickú stabilitu uchádzača, jeho
schopnosť plniť si svoje finančné záväzky a zabezpečiť realizáciu zákazky.
4/8
2.3 Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej (ktorých) má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky. K
vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od
ktorých predložil vyjadrenie.
Odôvodnenie podmienky: Vyhlasovateľ /verejný obstarávateľ/ si potrebuje overiť ekonomickú stabilitu a finančnú
disciplínu uchádzača, jeho schopnosť plniť si svoje finančné záväzky.
III.1.3.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na
ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia podľa §27 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky.
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením platných dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií:
3.1 V zmysle §28 ods.1 písm. a) predložením zoznamu poskytnutých stavebných prác t.j. zoznamu minimálne 3 dodávok
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (pece na výpal vápna, cementu a pod., resp. zariadenia
súvisiace s výrobou alebo úpravou takýchto produktov) za predchádzajúcich päť rokov dohromady (2 009,201 0,2
011,201 2 a 2 013) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento verejný obstarávateľ, dokladom je
referencia s prevažujúcou činnosťou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Predložený zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:
-obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ
touto podmienkou účasti zabezpečuje preverenie skúsenosti a schopnosti uchádzača úspešne realizovať predmet
zákazky.
3.2 v zmysle § 29
-platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9 001 v oblasti vykonávania inžinierskych, priemyselných, dopravných
bytových a občianskych stavieb.
- platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18 001 v oblasti vykonávania
inžinierskych, priemyselných, dopravných bytových a občianskych stavieb.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - podmienky účasti týkajúce technickej a odbornej spôsobilosti:
Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť služby spojené s realizáciu predmetu
obstarávania v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože
uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky.
3.3 v zmysle § 30
-platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14 001 v oblasti vykonávania inžinierskych, priemyselných,
dopravných bytových a občianskych stavieb.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - podmienky účasti týkajúce technickej a odbornej spôsobilosti:
Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v požadovanej kvalite.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť
5/8
zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky.
3.4 V zmysle § 28 ods. 1 písm. c)
Platné oprávnenie pre výkon montáže vyhradených technických zariadení a vykonávanie revízií dodávateľským
spôsobom v nasledovnom rozsahu:
Minimálna úroveň štandardov :
Oprávnenie technikov uchádzača na montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti zabezpečuje, aby uchádzač disponoval potrebnými odbornými a
technickými kapacitami pre zabezpečenie kontroly kvality.
3.5 V zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Zo záujemcom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé:
-údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie
stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže
predložením profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom
-údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu
zákazky, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov, zoznamom zmlúv, príslušnými
platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za stavebné
práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky alebo ekvivalentnými dokladmi.
Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby
zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (životopis) alebo ekvivalentného dokladu
musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
-meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky,
-najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu
k obstarávanému predmetu zákazky,
-opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za
stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu príslušného
riadiaceho zamestnanca,
-prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho
zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky.
Z každého zo záujemcom predloženého zoznamu príslušnej osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
-meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky,
-názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávatela príslušnej osoby,
-čas realizácie projektu/ plnenia zmluvy, t.j. (mesiac, rok),
-stručný popis predmetu projektu/ zmluvy,
-stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zabezpečovala,
-tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky nasledovne:
a)minimálne 10-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia projektov vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky
(inžinierske a technologické stavby) - túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom príslušnej osoby alebo
ekvivalentným dokladom.
Minimálna úroveň štandardov:
1 riadiaci zamestnanec - realizácia min. 2 projektov ( pece na výpal vápna, cementu a pod. ),
1 hlavný stavbyvedúci osvedčenie pre inžinierske stavby/ realizácia min. 2 projektov (pece na výpal vápna, cementu a
pod.),
1 stavbyvedúci osvedčenie pre odbor inžinierske stavby
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti zabezpečuje preverenie skúsenosti alebo vzdelanie a kvalifikácie osôb,
ktoré budú zodpovedné za poskytnutie predmetu zákazky.
6/8
3.6 §28 ods. 1 písm. k)
Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude uchádzač zabezpečovať treťou osobou poddodávateľsky a v akom rozsahu, spolu s
uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ
touto podmienkou účasti zabezpečuje transparentnosť štruktúry subdodávateľov u uchádzača pri realizácii predmetu
zákazky.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie
podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa bodu 3 časti A.3 Podmienky účasti
uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické alebo odborné kapacity inej
osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Celková cena diela (EUR bez DPH)
Váha: 70
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Časť: 2
Názov: Doba realizácie diela (v dňoch)
Váha: 30
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.04.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
897,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: číslo účtu/kód banky: 2 900 338 145/8 330
IBAN: SK2 083 300 000 002 900 338 145
BIC SWIFT kód: FIOZSKBA
Súťažné podklady, v rozsahu cca 4 900 strán, budú záujemcovi zaslané po zložení finančných prostriedkov na uvedený
bankový účet .
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 28.04.2014 09:30
Miesto : Ultima Ratio s.r.o., Ul. 1. mája 709,031 01 Liptovský Mikuláš
Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné v súlade s § 41 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Otváranie časti ponúk Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na
mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Termín otvárania časti ponúk označených
ako "Kritéria" bude v súlade s § 41 ods 2 a 3 zákona, oznámený všetkým uchádzačom,ktorých ponuky nebudú vylúčené.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
7/8
zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže
na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny
klímy, Kód výzvy OPŽP-PO3-13-4
Ďalšie doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a
účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom
pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy, Kód výzvy OPŽP-PO3-13-4. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci
uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu
anulovať.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
8/8
2627 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Leopoldov
IČO: 00312703
Hlohovecká cesta 2, 920 41 Leopoldov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Leopoldov
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Jančárová
Mobil: +421 903965521
Telefón: +421 337320700
Fax: +421 337342388
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.leopoldov.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Iný (špecifikujte): samospráva
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia MK Murgašova, Nádražná, Štúrova, Gucmanova a Hollého ul., Leopoldov
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Leopoldov - Murgašova ul., Nádražná ul., Štúrova ul.,
Gucmanova a Hollého ul. (v rozsahu podľa proj. dokumentácie
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia MK Murgašova, Nádražná, Štúrova, Gucmanova a Hollého ul., Leopoldov, v členení na zákazky:
A) Rekonštrukcia MK Murgašova ul., Leopoldov a Stavebné úpravy a udržiavacie práce Prístupová cesta na Nádražnej
ul., Leopoldov; B) Rekonštrukcia MK Štúrova ul., Leopoldov; C) Rekonštrukcia cesty medzi Štúrovou a Gojdičovou ul.,
Leopoldov; D)Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca a priľahlých častí centrálneho parku časť C;
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233224-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233225-2, 45223300-9, 45233161-5, 45232130-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
A) Rekonštrukcia MK Murgašova ul., Leopoldov: zriadenie obojsmernej asfaltovej komunikácie v šírke 5,5 m, s
odvedením dažďových vôd cez uličné vpusty potrubím do vsakovacích jám, zriadenie vjazdov do rodinných domov
premenlivej šírky, zriadenie chodníkov z betónovej dlažby v súbehu s cestou (v miestach kde to priestorové možnosti
dovoľujú) a zriadenie jednostranného parkovacieho pruhu s pozdĺžnym státím v šírke 2,20 m z drenážnej dlažby,
ohraničený cestnými obrubníkmi. Podrobný rozsah prác je vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné úpravy a udržiavacie práce Prístupová cesta na Nádražnej ul., Leopoldov: Položenie vrstvy asfaltového betónu
v hr. 50 mm na celú plochu cesty medzi jestvujúce obrubníky, pričom najskôr bude z plochy cesty odstránená vrchná
vrstva kameniva, príp. asfaltových zálievok v hr. 50 mm, zostávajúca vrstva kameniva v hr. do 400 mm zostane
zachovaná a využitá ako podkladné vrstvy s dobrou mierou zhutnenia. Pred položením asfaltového betónu bude
jestvujúce kamenivo preliate asfaltom, následne opatrené spojovacím asfaltovým postrekom. Vrstva asfaltového betónu
bude ukladaná výškovo na úroveň jestvujúcich obrubníkov tak, aby voda z cesty odtekala jednostranným spádom do
priľahlého voľného terénu. Pri napojení na Štúrovu ulicu, v najnižšom mieste upravovanej cesty bude pri okraji osadený
uličný vpust, ktorý bude potrubím zaústený do novobudovanej vsakovacej studne v trávniku po ľavej strane. Podrobný
1/5
rozsah prác je vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
B) Rekonštrukcia MK Štúrova ul., Leopoldov: Zriadenie obojsmernej asfaltovej komunikácie premenlivej šírky (6,4 m - 7
m), s odvedením dažďových vôd cez uličné vpusty potrubím do vsakovacích jám, zriadenie spevnenej plochy z
betónovej dlažby s podbetónovaním, zriadenie vjazdov do rodinných domov premenlivej šírky, zriadenie chodníkov z
betónovej dlažby (obojstranne) v súbehu s cestou a zriadenie parkoviska pre sedem osobných aut z drenážnej dlažby,
ohraničeného cestnými obrubníkmi. Podrobný rozsah prác je vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
C) Rekonštrukcia cesty medzi Štúrovou a Gojdičovou ul., Leopoldov: Zriadenie betónovej jednostrannej komunikácie s
jednostranným spádom, zriadenie prístupových chodníkov, vedených od cesty po vchody do bytových domov (5 x) z
betónovej dlažby, zriadenie parkovísk pre osobné autá z drenážnej dlažby ohraničenej záhonovými obrubníkmi a
zriadenie oplotenej spevnenej plochy, na ktorej budú trvalo umiestnené kontajnery na komunálny a triedený odpad. V
mieste pripojenia cesty na Gojdičovu ulicu bude potrebné umiestniť v novo zriaďovanej ceste (priečne, s presahom 1 m
za okraje cesty) tri samostatné chráničky pre potreby ŽSR a sondami zistiť priestorovú polohu jestvujúcich železničných
káblov, aby nedošlo k ich poškodeniu. Podrobný rozsah prác je vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
II.2.2.
II.3.
D) Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca a priľahlých častí centrálneho parku časť C: Úprava pozdĺž Gucmanovej ulice
zriadenie súvislého chodníka od jestvujúcich peších plôch na námestí s ukončením pri cestnom moste z betónovej
dlažby. V prevej časti bude chodník z betónovej dlažby 37,5/25 cm lávovosivej, uloženej do žulových obrubníčkov
osadených do betónovej opory (jednotná dlažba i jej osadenie ako na Námestí sv. Ignáca). Rovnakú konštrukčnú úpravu
má aj prepojovací chodník v parkovej časti, vedúci od námestia po komunikáciu na Hollého ulici. Druhá časť chodníka na
Gucmanovej ulici (za odbočkou do Hollého ulice) po mostík, bude z betónovej dlažby 30/20 červenej farby, uloženej do
betónových parkových obrubníkov. Pozdĺž časti cesty bude zriadený odstavný parkovací pás z betónovej drenážnej
dlažby, ktorá bude z jednej strany ohraničená cestným obrubníkom a pri ceste prídlažbou z betónových tvárnic. Úprava
časti Hollého ulice rekonštrukcia miestnej komunikácie od odbočenia z Gucmanovej ulice v dĺžke 60,23 m (obojsmerná
cesta), s odvedením vôd do parku a zriadenie vjazdov do rodinných domov z betónovej dlažby 30/20 cm. Podrobný
rozsah prác je vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 390 790,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukazuje podľa § 26
ods. 2, resp. 4 alebo 5 zákona, predložením originálnych dokladov, alebo ich úradne overených kópií. Všetky doklady
musia dokumentovať aktuálny stav, ich platnosť musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname
podnikateľov nahrádza doklady uvedené v § 26 ods. 2 potvrdením úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname
podnikateľov, ktoré musí byť platné ku dňu predloženia ponuky. V zmysle metodického usmernenia úradu č. 10/2 013 je
potrebné, aby podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe), preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto
podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26
ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke
alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona.
Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6: podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa
vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní obligatórne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predložením vyjadrenia
banky/bánk, alebo pobočky zahraničnej banky/bank v ktorej/v ktorých má vedený účet o schopnosti plniť si finančné
záväzky (ako dlho je klientom banky/bánk, či si riadne plní svoje záväzky, či v prípade úveru dodržuje splátkový
2/5
kalendár, či nie je v nepovolenom debete, ...) potvrdenie musí byť originál, resp. úradne overená fotokópia, nie staršie
ako 3 mesiace k termínu predloženia ponuky. (Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky).
K vyjadreniu banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk uchádzač doloží čestné vyhlásenie, že nemá otvorený
účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie - doklad podpísaný
uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. (V prípade skupiny dodávateľov musí byť čestné
vyhlásenie podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny).
Uchádzač môže preukázať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 2
zákona.
Ak uchádzač, alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
(§27 ods. 3)
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
III.1.3.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6: požiadavka je primeraná, jej potreba vyplynula za
účelom overenia si ekonomickej a finančnej stability uchádzača, či je predpoklad, že bude spôsobilý úspešne plniť
zmluvu, aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač splní požadované finančné a ekonomické postavenie ak z
predloženého vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/v ktorých má vedený účet a
priloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že je schopný plniť si finančné záväzky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú alebo odbornú
spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov:
a)Údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na požadované plnenie.
b)Zoznamom stavebných prác na rovnaký, alebo podobný predmet zákazky, uskutočnených za obdobie
predchádzajúcich päť rokov (r. 2 009,201 0,2 011,201 2,2 013), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok (originál alebo úradne overená kópia), ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Definícia: Pojem rovnaký, alebo podobný predmet zákazky sa rozumie zriadenie dopravných stavieb najmä asfaltových a
betónových komunikácií vrátane ich odvodnenia, parkovísk, odstavných plôch pre automobily, chodníkov, peších zón,
ostrovčekov, kľudových zón,... a pod..
Poznámka:
- V prípade zmlúv s viacročným plnením, presahujúcim vymedzené obdobie napr. plnenia od roku 2 008, resp. plnenia i
po roku 2 013 - do plnenia zmlúv za obdobie rokov 2 009 až 2 013 sa zahrnú iba čiastkové hodnoty zmlúv plnené v
stanovenom období (t.j. v období rokov 2 009 - 2 013).
- V prípade, že v rámci predložených referencií boli realizované aj stavebné práce na iný, ako rovnaký alebo podobný
predmet zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá finančná hodnota
stavebných prác, ktoré sú na rovnaký, alebo podobný predmet zákazky;
- V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a
pod.) musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v zákonom stanovenej lehote realizoval zákazku
stavebných prác ktoré sú predmetom zákazky uchádzač alebo jeho osoba podľa § 28, ods. 2 zákona.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov predložených na posúdenie technickej a odbornej
spôsobilosti preto je potrebné v predloženom zozname stavebných prác uviesť okrem identifikačných údajov zmluvného
partnera (obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), predmetu zmluvy (názov a stručný opis z ktorého
musí byť preukázaný rovnaký alebo podobný predmet zákazky), miesta a lehoty uskutočňovania stavebných prác,
skutočne fakturovanej ceny s DPH v sledovanom období (r. 2 009 - 2 013) aj meno, priezvisko a telef. číslo kontaktnej
osoby, prípadne i e-mail odberateľa (pokiaľ tieto informácie nie sú uvedené v Potvrdení o uspokojivom vykonaní
stavebných prác).
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
Uchádzač môže preukázať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 2
zákona.
Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti vo verejnej súťaži predložené uchádzačom musia byť originály
alebo ich úradne osvedčené kópie. Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady vydávané v
3/5
inom než slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a predložené spolu s originálom alebo
jeho úradne osvedčenou kópiou. (To neplatí pre doklady predložené v Českom jazyku).
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude postupovať podľa § 33 zákona o verejnom
obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6: požiadavka je primeraná vzhľadom na predpokladanú
hodnotu zákazky a jej technickú náročnosť je nevyhnutné, aby mal uchádzač v oblasti, ktorej sa verejné obstarávanie
týka, dostatočné skúsenosti. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv za predchádzajúcich päť rokov má garantovať
skúsenosti a schopnosť odborne a kvalitne splniť zákazku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač splní požadovanú technickú spôsobilosť
a) ak z poskytnutých údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie
požadovaných stavebných prác vyplýva, že zodpovedajú požiadavkám na realizáciu predmetu zákazky.
b) ak z predloženého zoznamu stavebných prác na rovnaký, alebo podobný predmet zákazky a priložených potvrdení o
ich uspokojivom vykonaní vyplýva, že v období predchádzajúcich päť rokov (r. 2 009 - 2 013) realizoval minimálne tri
stavby (na rovnaký alebo podobný predmet zákazky), ktorých finančné plnenie s DPH presiahlo 78 000 EUR (myslí sa
každú v objeme minimálne 78 000 EUR s DPH). Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať nasledovne: pri
slovenských korunách 1€/30,126 Sk, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky
Slovenska ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: 1. Ponuková cena za predmet zákazky s DPH
Váha: 80 %
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Časť: 2
Názov: 2. Lehota garantovania ponúknutej ceny v mesiacoch
Váha: 20 %
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1/2014/Ja
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 13:00
Miesto : Mestský úrad Leopoldov, zasadacia miestnosť
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Termín otvárania ponúk platí pre otváranie časti ponúk označených
ako Ostatné. Otváranie časti ponúk Ostatné je podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie
časti ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Uchádzačom,
ktorých ponuky nebudú vylúčené, verejný obstarávateľ odošle oznámenie, v ktorom uvedie miesto, dátum a hodinu
otvárania časti ponúk označených ako Kritériá. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk označených ako
Kritériá musí byť aspoň 5 pracovných dní.
Na otváraní časti ponúk označených ako Kritériá sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa
na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a fotokópiou platného dokladu o oprávnení dodávať tovar
požadovaného druhu. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na
zastupovanie a fotokópiou platného dokladu uchádzača ktorého zastupuje, o oprávnení uskutočňovať práce
požadovaného druhu.
4/5
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
- Predmet zákazky obsahuje 4 časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky Rekonštrukcia MK
Murgašova, Nádražná, Štúrova, Gucmanova a Hollého ul., Leopoldov v členení:
A)Rekonštrukcia MK Murgašova ul., Leopoldov a
Stavebné úpravy a udržiavacie práce Prístupová cesta na Nádražnej ul., Leopoldov
B) Rekonštrukcia MK Štúrova ul., Leopoldov
C) Rekonštrukcia cesty medzi Štúrovou a Gojdičovou ul., Leopoldov
D) Rekonštrukcia Námestia sv. Ignáca a priľahlých častí centrálneho parku časť C
v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch. V opačnom prípade nebude ponuka akceptovaná a bude sa na ňu hľadieť
ako na ponuku, ktorá nespĺňa predmet zákazky. Každá časť predmetu zákazky bude pri hodnotení ponúk podľa
hodnotiacich kritérií vyhodnocovaná samostatne, spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
- Požadovanie zábezpeky:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zloženie zábezpeky na predmet zákazky vo výške 3 000 EUR. Zloženie
zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Ak uchádzač zloží zábezpeku prevodom na účet verejného
obstarávateľa, zábezpeka musí byť pripísaná na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V
prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený doklad v originálnom vyhotovení alebo v úradne
overenej kópii súčasťou ponuky uchádzača a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk.
Ponuky zostávajú v platnosti počas lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 30.9.2014 . Každý uchádzač je svojou ponukou
viazaný do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
- Termín realizácie stavieb - Po podpise zmluvy/zmlúv s úspešným uchádzačom/uchádzačmi, vydaní stavebného
povolenia/povolení a po odovzdaní staveniska/stavenísk zástupcami mesta s predpokladaným termínom začatia prác
úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi cca od 5/2 014 s termínom ukončenia za 2 mesiace (ak sa s verejným
obstarávateľom nedohodne/nedohodnú inak). Realizácii časti zákazky podľa bodu D) musí predchádzať odstránenie
stĺpov el. vedenia a následne uloženie vzdušného vedenia NN a káblov verejného osvetlenia do zeme ich vlastníkmi + s
tým súvisiace práce).
VI.3.
-Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je:
-Doručenie písomnej žiadosti záujemcu o účasť na súťaži (poštou, faxom, mailom alebo osobne) s uvedením spôsobu
prevzatia súťažných podkladov (či osobne, alebo poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej
osoby;
-Žiadosť o účasť musí byť doručená (nestačí, že bude odoslaná) do 24.3.2014 ;
-Osobné prevzatie súťažných podkladov záujemcami aj osobné odovzdávanie ponúk na Mestskom úrade v Leopoldove je
možné v pracovných dňoch, v pracovnom čase od 8,00 hod. do 12,00 hodiny a v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do 10,00 hodiny;
-Pri osobnom prevzatí súťažných podkladov sa odporúča vopred si telefonicky dohodnúť termín a čas s kontaktnou
osobou verejného obstarávateľa;
-Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky;
-Súčasťou ponuky je aj vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
-V záujme dodržania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania verejný obstarávateľ vyžaduje nasledovné:
Ak nie je uchádzačovi umožnené predložiť na preukázanie požadovanej technickej a odbornej spôsobilosti podľa časti
III.1.3 bodu b) tejto výzvy (k zoznamu realizovaných prác za predchádzajúcich päť rokov na rovnaký alebo podobný
predmet zákazky) potvrdenie/potvrdenia o ich uspokojivom vykonaní (originál, alebo úradne overená kópia), verejný
obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač uviedol vo svojom vyhlásení o ich uskutočnení aj dôvod, prečo nebolo možné
požadované potvrdenie/potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác (uvedených v zozname) predložiť.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
5/5
2632 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Senec
IČO: 00305065
Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Senec, Mierové nám, 8, 903 01 Senec
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Žilková
Telefón: +421 220205116
Fax: +421 220205142
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.senec.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Iný (špecifikujte): Všeobecná verejná správa
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Adaptácia rekreačného a školiaceho strediska Alfa na škôlku
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Senec, Slnečné jazerá - juh.
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je adaptácia existujúceho rekreačného a školiaceho strediska ALFA na materskú školu, ktorý je
situovaný na južnej strane Slnečných jazier. Ide o dvojpodlažný objekt osadený vo svahu klesajúci smerom k vodnej
ploche. Predmetom riešenia sú stavebné úpravy niektorých miestností vrátane podláh, obkladov, dobudovanie kuchyne,
zdravotechniky, plynu, vykurovania, malieb, elektro a dobudovanie únikového schodiska z oceľových profilov. Súčasťou
je i revitalizácia vonkalších plôch a rekonštrukcia oplotenia.
Navrhované riešenie je predmetom spracovanej projektovej dokumentácie vrátane výkazu - výmer, ktorá bude prílohou
súžažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214100-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112700-2
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Adaptácia existujúceho rekreačného a školiaceho strediska ALFA na materskú školu. Predmetom riešenia sú stavebné
úpravy niektorých miestností vrátane podláh, obkladov, dobudovanie kuchyne, zdravotechniky, plynu, vykurovania,
malieb, elektro a dobudovanie únikového schodiska z oceľových profilov. Súčasťou je i revitalizácia vonkalších plôch a
rekonštrukcia oplotenia.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 311 233,4300 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 130
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
1/4
III.1.2.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1Doklady potrebné na
preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
1.§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
2.§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
4.§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
5.§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
6.§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby
7.§ 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
pravoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
-uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
8.§ 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
9.§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
10.Ak doklady na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predkladá skupina uchádzačov, doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia musí doložiť za každého člena skupiny osobitne.
11.Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nedokáže doložiť doklady požadované v tejto časti, lebo
ich krajina jeho sídla nevydáva a krajina jeho sídla nevydáva ani rovnocenné doklady podľa § 26 ods. 2 zákona, môže
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
12.Uchádzač so sídlom v členskom štáte inom ako Slovenská republika, môže nahradiť čestné vyhlásenie podľa
predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača, ak právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.2Doklady a dokumenty
potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia: ďalších podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm.
a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky
o poskytnutí úveru Minimálna požadovaná úroveň štandardov : vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde
má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné
účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za
predchádzajúce tri roky (2 011,201 2 a 2 013), resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v
2/4
III.1.3.
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
a)nie je a nebol v nepovolenom debete v rokoch 2 011,201 2,2 013,
b)v prípade splácania úveru dodržuje a dodržoval splátkový kalendár v rokoch 2 011,201 2,2 013
c)uchádzač nemá a nemal blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním v rokoch 2 011,201 2,2 013.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti je
preukázanie ekonomickej stability a prosperity
§ 27 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky (2 010,201 1,2 012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač uvedené preukáže prehľadom o obrate a výkazom ziskov a strát alebo
výkazom o príjmoch a výdavkoch, pričom verejný obstarávateľ berie do úvahy údaj uvedený ako Tržby z predaja
vlastných výrobkov a služieb pri právnických osobách a údaj uvedený ako Príjmy celkom pri fyzických osobách. Doklady
musia byť potvrdené daňovým úradom alebo audítorom a uchádzač ich predkladá vo forme úradne osvedčenej kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podmienkou účasti bude hodnota údaju minimálne 2 500 000,- € a to za
sledované účtovné obdobie spoločne za roky 2 010,201 1,2 012.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona : Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona . Požiadavka predložiť prehľad o celkovom
obrate v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) zákona . Je založená na predpoklade schopnosti
budúceho dodávateľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre zabezpečenie
predmetu obstarávania.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.3Doklady a dokumenty
potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti: § 28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t.j. 2 013,201 2,2 011,201 0,2 009) doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok: 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam stavebných prác musí
obsahovať zmluvy uzavreté na rovnaký alebo podobný predmet zákazky. Pričom skutočná cena realizácie zmlúv v
danom období (2 009 až 2 013) spoločne bude minimálne 1 300 000,-€ bez DPH. Na preukázanie tejto podmienky môže
uchádzač použiť vyplnený Formulár A, ktorý je súčasťou tejto časti podkladov.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti je
preukázanie schopnosti zrealizovať rozsah požadovaných prác v stanovenom rozsahu a kvalite.
§ 28 ods. 1 písm. c) údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez
ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi: ak ide o zákazku na stavebné práce, tých,
na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: čestné prehlásenie, že uchádzač má k dispozícii osobu ktorá má autorizačné
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby. Uchádzač
predloží osvedčenie, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym podpisom majiteľa a musí byť
vydané podľa zákona č. 138/1 992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov alebo uchádzač predloží ekvivalent k uvedenému dokumentu.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti je
preukázanie odborného vedenia stavby.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Celková cena diela celkom
Váha: 80
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
Časť: 2
Názov: Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Váha: 20
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
3/4
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
005/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2014 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 14:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 15:00
Miesto : Mesto Senec, Mierové nám. 8,903 01 Senec
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie častí ponúk, označených ako Ostatné vykoná komisia dňa
na adrese: Mesto Senec, Mierové námestie 8,903 01 Senec. Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je
neverejné. Otváranie časti ponúk Kritériá sa uskutoční v termíne určenom v súlade s ust. § 41 ods.2 a 3 zákona. Účasť
na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady len na základe písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym zástupcom
poštou na adresu podľa bodu 1.1. alebo osobne na Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8,903 01 Senec v pracovných
dňoch pondelok až piatok 8,00-12,00 a 13,00-15,00, alebo e-mailom na adresu: [email protected] Žiadosť musí
obsahovať kompletné identifikačné údaje záujemcu, vrátane poštovej doručovacej adresy a adresy e-mailu, telefónne
číslo, názov predmetu zákazky a spôsob prevzatia (osobne alebo poštou). Súčasťou súťažných podkladov je projektová
dokumentácia v digitálnej forme na CD (pdf formát) vrátane výkazu výmer (excel).
2. Verejný obstarávateľ doporučuje záujemcom vyžiadať si súťažné podklady v dostatočnom predstihu, aby si v prípade
potreby využitia inštitútu vysvetľovania vytvorili dostatočný časový priestor, pretože v zmysle § 100 pds. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní môže záujemca požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov je jej
doručenie najnesôr do 10.3.2014 vrátane.
3. Záručná lehota je požadovaná 60 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a
nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie
vyhlásené a ďalej za podmienok uvedených v § 46 zákona.
5. V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44
ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia
odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku.
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie
dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
6. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálové platby, lehota splatnosti je 60 dní.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
4/4
2633 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Obec Jablonica
IČO: 00309583
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Jablonica
Kontaktná osoba: Alena Hazuchová
Telefón: +421 346583123
Fax: +421 346583246
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.jablonica.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia chodníkov na ulici Červenej armády Jablonica
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Jablonica
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, výkazu výmer,
ako aj ostatných dokladov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
Uskutočnenie stavby pozostáva z realizácie chodníka :
-časť B o celkovej ploche 433,00 m2, vjazdy -158,00 m2
-časť C o celkovej ploche 614,00 m2,vjazdy 94,0m2
-časť D o celkovej ploche 443,00 m2, vjazdy 55,5 m2
-časť E o celkovej ploche 128,32 m2, vjazdy 30,0m2
Na realizáciu chodníkov je navrhovaná betónová zámková dlažba hr. 60mm, lôžko z kameniva 0/4-8 hr. 40mm,
vibrovaný štrk (32-63 s výpl. kamenivom hr. 100mm, podklad z kameniva 0/32 hr. 150mm. V časti C sa použije farba
zámkovej dlažby piesková, v ostatných častiach sivá.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a
vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle opisu predmetu zákazky, projektovej dokumentácie a výkazu výmer .
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 113 930,7500 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
1/4
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
1.1výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v
krajine svojho sídla nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že nebol uchádzač ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
1.2výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v
krajine svojho sídla nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že nebol on ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním,
1.3potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk alebo rovnocenným
dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol naňho vyhlásený
konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
1.4potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie
ponúk, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk,
že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k
predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na poskytovanie služby, alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla , že uchádzač je
oprávnený poskytovať službu alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla,
a)živnostenským oprávnením alebo výpisom zo živnostenského registra ( predkladá fyzická osoba podnikateľ,
príspevková organizácia podnikateľ)
b)výpisom z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri)
c)iným než živnostenským oprávnením, vydaným podľa osobitných predpisov ,
1.7čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.7.1ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.7.2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
a)spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b)právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
1.7.3ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.8čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.9čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.10Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch 1.1 až 1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.11Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
2/4
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
1.12Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.13Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady podľa bodov 1. a 2. predkladajú
všetky osoby štatutárneho orgánu.
III.1.2.
III.1.3.
1.14Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj v súlade s § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladajú obstarávateľovi prví traja úspešní uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2 006 Z. z. v
čase do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na ich predloženie. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za
nesplnenie podmienok účasti.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - doklad v zmysle § 28 ods.1
písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov ( 2 009-2 013), doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení ,
doplneným dokladom , preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne štandartov uvedenej nižšie.
- doklad v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
Uchádzač môže v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a
počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť
len sám , alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj v súlade s § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi prví traja úspešní uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č.
25/2 006 Z. z. v čase do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na ich predloženie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K dokladu v zmysle § 28 ods.1 písm.b) pre splnenie danej podmienky sa
požaduje , aby uchádzač predložil v ponuke : zoznam stavebných prác , ktorý bude obsahovať stavebné práce
obdobného charakteru ako predmet zákazky , t.j. stavebné práce na výstavbe , modernizácii alebo rekonštrukcii
chodníkov ciest, spevnených plôch. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať , že v uvedenom období v rokoch / 2 009 - 2
013 / zrealizoval minimálne 3 zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého, alebo obdobného charakteru /
chodníky, cesty, spevnené plochy / .
Zoznam stavebných prác bude v hlavičke obsahovať minimálne tieto údaje:
a)názov / obchodné meno odberateľa,
b)sídlo / miesto podnikania odberateľa,
c)typ zmluvy / predmet zákazky/ a dátum jej uzavretia a platnosti,
d)zmluvnú cenu v € bez DPH každej v zozname uvedenej zákazky,
e)kontaktné adresy odberateľov vrátane telefónnych čísel, u ktorých je možné overenie predkladaných informácií.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
3/4
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
15,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Úhradu za poskytnutie súťažných podkladov je potrebné zrealizovať pred poskytnutím
súťažných podkladov na č. účtu verejného obstarávateľa : bankové spojenie : PRIMA banka , a.s., č. účtu : 9 204 169
001/5 600 , VS: IČO záujemcu.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2014 13:00
Miesto : Obecný úrad Jablonica, Trnavská 801,906 32 Jablonica zasadačka,
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk, môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom, na jeho
zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o
oprávnení podnikať.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
(1) Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou doručenou na adrese kontaktného miesta alebo
emailom na adrese kontaktného miesta. K žiadosti je potrebné predložiť doklad o úhrade poplatku za súťažné podklady.
Žiadosť musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že
je iná ako adresa sídla), uvedený predmet žiadosti (čo sa žiada), meno osoby zodpovednej za žiadosť, jej telefónne číslo
a e-mailová adresa, na ktorú budú zasielané informácie týkajúce sa zákazky. Na žiadosti doručené na inú adresu, alebo
v inom jazyku alebo nezrozumiteľné žiadosti, alebo žiadosti bez úhrady za súťažné podklady sa nebude reagovať. Po
doručení kompletnej žiadosti budú záujemcovi na poštovú a e-mailovú adresu doručené súťažné podklady na CD nosiči.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si vyžiadali súťažné podklady aj vtedy, ak získali tieto súťažné podklady
od inej fyzickej alebo právnickej osoby. V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje
resp.kontaktné údaje na záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli
mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto súťaži. V prípade, že si potenciálny záujemca nevyžiada
súťažné podklady, koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
(2) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi , a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
(3) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom
jazyku a písomnou formou. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Pri poskytnutí informácií
elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len elektronické prostriedky), ktorými
nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie verejný obstarávateľ odporúča doplniť aj v písomnej forme,
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami. Pri zistení rozdielov medzi obsahom
informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
(4) Uchádzači predložia originály alebo úradne overené kópie dokladov, ktoré sú platné k termínu predloženia ponuky.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu a nie je možné relevantne posúdiť pôvodný obsah,
rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
(5) Záujemca musí podať žiadosť o vysvetlenie tejto výzvy a súťažných podkladov tak, aby bolo možné poskytnúť
vysvetlenie v lehote najneskôr 6 (šesť) dní pred lehotou na predkladanie ponúk.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
4/4
2630 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Snina
IČO: 00323560
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.snina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.snina.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
1/5
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Vybudovanie kontajnerových stanovíšť pre mesto Snina.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Snina, okres Snina, Prešovský kraj
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavba sa navrhuje za účelom skvalitnenia bezpečného skladovania odpadu komunálneho a separovaného na území
mesta Snina, pre ich konečnou likvidáciou na skládke TKO. Stavba je navrhnutá ako oceľová konštrukcia opláštená
zváranou oceľou o 4x4 oká 100/100, zastrešená polykarbonátovými doskami, kotvená do betónovej platne obrúbenej
parkovým obrubníkom so zámkovou dlažbou. Sú navrhnuté stanovištia pre umiestnenie dvoch odpadkových kontajnerov
/SO 01-dvojmiestne/, štyroch odpadkových kontajnerov /SO 02 -štvormiestne/, ôsmych odpadkových kontajnerov /SO03
osemmiestne/.
Zastavaná plocha stavebnými objektmi:
Plocha zastavaná objektom SO 01/dvojmiestné/: 6,00m2
Plocha zastavaná objektom SO 02lštvormiestné/: 12,25m2
Plocha zastavaná objektom SO 03/0semmiestné/: 23,63m2
Počet kontajnerových stanovíšť:
SO 01/dvojmiestné/: 109 ks
SO 02/štvormiestné/: 107 ks
SO 03/Osemmiestné/: 28 ks
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Počet kontajnerových stanovíšť:
SO 01/dvojmiestné/: 109 ks
SO 02/štvormiestné/: 107 ks
SO 03/Osemmiestné/: 28 ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 915 991,9690 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 10
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods.4 a ods. 5 (pričom doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočnovať stavebné
práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú uchádzač
predkladá ponuku), resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom
obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v
zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad,ktorým preukazuje
splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1
písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j). Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon č.
25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Vyjadrením banky / bánk
alebo pobočky zahraničnej banky / pobočiek zahraničných bánk, v ktorej / v ktorých má uchádzač vedený účet / vedené
účty, v ktorom / v ktorých potvrdí, že uchádzač je schopný plniť si finančné záväzky za kalendárne roky 2 011,201 2 a 2
013 alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné , ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie
ponúk a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
2/5
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ vyžaduje vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk, v ktorých má uchádzač
vedené účty z dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva, nemá finančné problémy a
bude schopný splniť požadovaný predmet zákazky.
2. Čestné prehlásenie uchádzača, že poskytol vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedené účty a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača (osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v obchodnom registri / živnostenskom
registri / rovnocenný register v krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou osobou konať v jeho mene na základe
splnomocnenia podľa platných právnych noriem v krajine sídla uchádzača. V prípade, že čestné prehlásenie je podpísané
splnomocnenou osobou, tak musí byť predložené splnomocnenie v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópie.
Odôvodnenie primeranosti: Čestné prehlásenie uchádzača má zabezpečiť, že vyjadrenie / vyjadrenia banky / bánk, ktoré
uchádzač predloží je /sú úplné a pravdivé.
3. Čestné prehlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky stavebných prác (vybudovanie
kontajnerových stanovíšť alebo ekvivalentné stavebné práce) sumárne za roky 2 010,201 1,2 012 (2 010 + 2 011 + 2
012= sumárny obrat) alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti podpísané štatutárnym orgánom uchádzača (osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v
obchodnom registri / živnostenskom registri / rovnocenný register v krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou
osobou konať v jeho mene na základe splnomocnenia podľa platných právnych noriem v krajine sídla uchádzača, a to v
origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Čestné prehlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky
(vybudovanie kontajnerových stanovíšť alebo ekvivalentné stavebné práce) musí byť minimálne vo výške 900 000,00
EUR bez DPH (slovom: deväťstotisíc EUR a nula centov bez DPH) alebo jeho ekvivalent v cudzej mene. Údaje uvedené v
iných menách ako v mene EUR, prepočíta verejný obstarávateľ na menu EUR podľa kurzu Európskej centrálnej banky
(ďalej len ECB) z inej meny na menu EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný kurz v príslušnom roku.
Odôvodnenie primeranosti: Čestné prehlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka má zabezpečiť verejnému obstarávateľovi údaje na zistenie ekonomického a finančného postavenia
uchádzača a zistenie situácie v súvislosti so schopnosťou uchádzača dodávať predmet zákazky.
4. Predloženie výkazov ziskov a strát (v prípade podnikateľa - fyzickej osoby výkazy o príjmoch a výdavkoch) alebo
ekvivalentné doklady používané v krajine sídla uchádzača za roky 2 010,201 1,2 012 alebo za roky, za ktoré sú tieto
údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdeného miestne príslušným správcom
dane alebo audítorom resp. oprávnenou inštitúciou podľa krajiny sídla uchádzača, a to v origináli alebo úradne
osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Slúžia na potvrdenie čestného prehlásenia o dosiahnutom obrate v oblasti
predmetu zákazky (vybudovanie kontajnerových stanovíšť alebo ekvivalentné stavebné práce).
5. Predloženie súvahy (v prípade podnikateľa fyzickej osoby výkazy o majetku a záväzkoch) alebo ekvivalentné doklady
používané v krajine sídla uchádzača za roky 2 010,201 1,2 012 alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdeného miestne príslušným správcom dane alebo
audítorom resp. oprávnenou inštitúciou podľa krajiny sídla uchádzača, a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne stabilným
partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného vzťahu.
6. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté.
7. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov
alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
9. Úverový prísľub (alebo ekvivalent) banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úverového prísľubu (alebo
ekvivalent) vo výške minimálne 900 000,00 EUR (slovom:deväťstotisíc EUR a 00 centov, ktorý nesmie byť starší ako tri
mesiace k lehote na predkladanie ponúk a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Uchádzač splnenie uvedenej
podmienky účasti môže preukázať aj iným spôsobom, napríklad: preukázaním dispozície s vlastnými finančnými
3/5
III.1.3.
prostriedkami v požadovanej výške alebo ekvivalentný doklad/dokument v krajine sídla uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrady faktúry a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Zoznamom stavebných
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Pre
oblasť predmetu zákazky vybudovanie kontajnerových stanovíšť
alebo ekvivalent sa vyžaduje minimálne 1 referencia alebo ekvivalent v minimálnom objeme 400 000,00
EUR bez DPH (slovom: štyristotisíc EUR a nula centov bez DPH) alebo ekvivalent v cudzej mene uskutočnené za
predchádzajúcich päť rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Údaje uvedené v iných menách ako v mene
EUR, prepočíta verejný obstarávateľ na menu EUR podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny
na menu EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný kurz v príslušnom roku.
Odôvodnenie primeranosti: Zoznamom stavebných prác a ich potvrdeniami odberateľmi uchádzač preukazuje
spôsobilosť uskutočňovať požadované stavebné práce.
2.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
pôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
SNINA/2014/STAVBA
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 10:00
Miesto : Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2 060/95,069 01 Snina.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : 1. Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné.
2. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
3. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom, na jeho zastupovanie.
4/5
4. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie (úradne overeným) a
aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.
Ďalšie doplňujúce informácie
1.Splnenie podmienok účasti (osobné postavenie podľa § 26, finančné a ekonomické postavenie podľa § 27, technická
spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 až 30) možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32
ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
2. Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
5/5
2629 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Šahy
IČO: 00307513
Hlavné nám. 1, 936 01 Šahy
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sahy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sahy.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava - Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
H & R Consulting, s.r.o.
IČO: 46500936
Lietavská 16 , 851 06 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Ing. Hana Karvai
Mobil: +421 907159577
Telefón: +421 907159577
Fax: +421 233204771
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
1/4
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Obstaranie stavebných prác pre projekt „Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy.“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Šahy, Levický okres, Nitriansky kraj. Výstavba
kontajnerových stanovíšť v počte 5 ks na sídlisku Tabáň na parc. číslo 74/1,66/1,62/1,55/1. Výstavba kontajnerových
stanovíšť v počte 8ks na sídlisku Stred na parc. číslo 977,134 6,1 349,135 1,1 341,182 4,1 543,153 9. Výstavba
kontajnerových stanovíšť v počte 12ks na sídlisku Sever na parc. číslo 936,929, 867,924, 854,857, 860.
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vybudovanie 25 rovnakých krytých kontajnerových stanovíšť pre umiestnenie kontajnerov pre separovaný
odpad. Podrobnejšia špecifikácia bude uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Vybudovanie 25 rovnakých krytých kontajnerových stanovíšť pre umiestnenie kontajnerov pre separovaný odpad.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 62 728,2500 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods.4 a ods. 5 (pričom doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočnovať stavebné
práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú uchádzač
predkladá ponuku), resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom
obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v
zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad,ktorým preukazuje
splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1
písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j). Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon č.
25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Vyjadrením banky / bánk
alebo pobočky zahraničnej banky / pobočiek zahraničných bánk, v ktorej / v ktorých má uchádzač vedený účet / vedené
účty, v ktorom / v ktorých potvrdí, že uchádzač je schopný plniť si finančné záväzky za kalendárne roky 2 011,201 2 a 2
013 alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné , ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie
ponúk a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ vyžaduje vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk, v ktorých má uchádzač
vedené účty z dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva, nemá finančné problémy a
bude schopný splniť požadovaný predmet zákazky.
2. Čestné prehlásenie uchádzača, že poskytol vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedené účty a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača (osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v obchodnom registri / živnostenskom
registri / rovnocenný register v krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou osobou konať v jeho mene na základe
splnomocnenia podľa platných právnych noriem v krajine sídla uchádzača. V prípade, že čestné prehlásenie je podpísané
splnomocnenou osobou, tak musí byť predložené splnomocnenie v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópie.
Odôvodnenie primeranosti: Čestné prehlásenie uchádzača má zabezpečiť, že vyjadrenie / vyjadrenia banky / bánk, ktoré
uchádzač predloží je /sú úplné a pravdivé.
3. Čestné prehlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky stavebných prác (vybudovanie
2/4
kontajnerových stanovíšť alebo ekvivalentné stavebné práce) sumárne za roky 2 010,201 1,2 012 (2 010 + 2 011 + 2
012= sumárny obrat) alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti podpísané štatutárnym orgánom uchádzača (osobou oprávnenou konať spôsobom, ako je to uvedené v
obchodnom registri / živnostenskom registri / rovnocenný register v krajine sídla uchádzača) alebo splnomocnenou
osobou konať v jeho mene na základe splnomocnenia podľa platných právnych noriem v krajine sídla uchádzača, a to v
origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Čestné prehlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky
(vybudovanie kontajnerových stanovíšť alebo ekvivalentné stavebné práce) musí byť minimálne vo výške 62 000,00
EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatdvatisíc EUR a nula centov bez DPH) alebo jeho ekvivalent v cudzej mene. Údaje
uvedené v iných menách ako v mene EUR, prepočíta verejný obstarávateľ na menu EUR podľa kurzu Európskej
centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na menu EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný kurz v príslušnom
roku.
Odôvodnenie primeranosti: Čestné prehlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka má zabezpečiť verejnému obstarávateľovi údaje na zistenie ekonomického a finančného postavenia
uchádzača a zistenie situácie v súvislosti so schopnosťou uchádzača dodávať predmet zákazky.
4. Predloženie výkazov ziskov a strát (v prípade podnikateľa - fyzickej osoby výkazy o príjmoch a výdavkoch) alebo
ekvivalentné doklady používané v krajine sídla uchádzača za roky 2 010,201 1,2 012 alebo za roky, za ktoré sú tieto
údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdeného miestne príslušným správcom
dane alebo audítorom resp. oprávnenou inštitúciou podľa krajiny sídla uchádzača, a to v origináli alebo úradne
osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Slúžia na potvrdenie čestného prehlásenia o dosiahnutom obrate v oblasti
predmetu zákazky (vybudovanie kontajnerových stanovíšť alebo ekvivalentné stavebné práce).
5. Predloženie súvahy (v prípade podnikateľa fyzickej osoby výkazy o majetku a záväzkoch) alebo ekvivalentné doklady
používané v krajine sídla uchádzača za roky 2 010,201 1,2 012 alebo za roky, za ktoré sú tieto údaje dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdeného miestne príslušným správcom dane alebo
audítorom resp. oprávnenou inštitúciou podľa krajiny sídla uchádzača, a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne stabilným
partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného vzťahu.
6. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.
7. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov
alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Zoznamom stavebných
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Pre
oblasť predmetu zákazky vybudovanie kontajnerových stanovíšť
alebo ekvivalent sa vyžaduje minimálne 1 referencia alebo ekvivalent v minimálnom objeme 30 000,00
EUR bez DPH (slovom: tridsaťtisíc EUR a nula centov bez DPH) alebo ekvivalent v cudzej mene uskutočnené za
predchádzajúcich päť rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Údaje uvedené v iných menách ako v mene
EUR, prepočíta verejný obstarávateľ na menu EUR podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny
na menu EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný kurz v príslušnom roku.
Odôvodnenie primeranosti: Zoznamom stavebných prác a ich potvrdeniami odberateľmi uchádzač preukazuje
spôsobilosť uskutočňovať požadované stavebné práce.
2.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
3/4
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
pôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 10:00
Miesto : Mesto Šahy, Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1,936 01 Šahy
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : 1. Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné.
2. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
3. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom, na jeho zastupovanie.
4. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie (úradne overeným) a
aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.
Ďalšie doplňujúce informácie
1.Splnenie podmienok účasti (osobné postavenie podľa § 26, finančné a ekonomické postavenie podľa § 27, technická
spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 až 30) možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32
ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
2. Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
4/4
2626 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765463
Fax: +421 337765444
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.piestany.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Piešťany - Revitalizácia potoka Dubová km 5,270 - 5,742 cyklistický chodník
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: v meste Piešťany popri potoku Dubová v rozsahu
staničenia v km 5,270 začiatok krytého profilu pri Hoteli Váh resp. TSÚ (kde je ukončená cyklotrasa vybudovaná v rámci
Revitalizácie potoka Dubová úsek Krajinská - Veterná) popod most ul. Dominika Tatarku až po km 5,742 po Kukoreliho
ul. (Mikrorajón).
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia komunikácií pre cyklistov z asfaltového povrchu a chodcov zo zámkovej dlažby,
verejného osvetlenia a spätná úprava trávnatých plôch zelene po realizácii komunikácií a verejného osvetlenia v zmysle
projektovej dokumentácie, ktorej generálnym projektantom je Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Správa Povodia
stredného Váhu II, Piešťany z apríla 2 013. Podrobný popis predmetu zákazky je definovaný v jednotlivých položkách v
neocenených výkazoch výmer a v projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112710-5, 45233161-5, 45233162-2, 45233160-8, 45233290-8, 45316110-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 135 517,8200 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č.25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "zákon o verejnom obstarávaní")
predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4,5. zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady podľa
§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
1/3
III.1.2.
III.1.3.
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak je potvrdenie platné od
1.7.2013 . Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením
Úradu pre verejného obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v prípade, ak je potvrdenie vydané pred 1.7.2013 , predloží súčasne aj čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2
písm. f) a g) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti možno
preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - - podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov ( 2 009,201 0,2 011,201 2,2 013 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Splnenie
podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich
rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli
realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2 013. Verejný obstarávateľ
vyžaduje uvedenú požiadavku na preukázanie schopností a spôsobilosti uchádzačov.
- - podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí, v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : - k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť
zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru, ktoré uchádzač v rokoch 2 009,201 0,2 011,201 2 a 2 013 realizoval.
V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného typu ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude
klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o verejnom obstarávaní a na základe
uvedeného bude uchádzač vylúčený.
K zoznamu priloží záujemca min. 1 referenčný list, originál, alebo úradne overenú kópiu, s uvedením názvu obchodného
mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy, stručného
opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH, lehoty dodania, miesta dodania,
vyjadrenia objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ
môže overiť uvedené údaje.
-k § 28 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác preukázala:
1. odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia
alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
2. vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude
uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
867/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
2/3
IV.2.3.
IV.2.4.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2014 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:30
Miesto : Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3,921 45 Piešťany II. poschodie, veľká zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba),
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 2./ Verejný obstarávateľ poskytne
súťažné podklady iba tým záujemcom, ktorí predložia písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov doručenú
emailom na adresu: [email protected] resp. poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1) alebo
osobne do podateľne Mestského úradu Piešťany, Nám. SNP č. 3,921 45 Piešťany v nasledovných dňoch: v pondelok,
utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod., v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod. a v piatok v čase: od
7.30 hod. do 13.00 hod. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej
doručovacej adresy, e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných
podkladov, meno pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla a spôsobu prevzatia
súťažných podkladov (zaslanie e-mailom, poštou alebo osobné prevzatie ). Súčasťou súťažných podkladov je aj
projektová dokumentácia (vrátane neoceneného výkazu výmer), ktorú verejný obstarávateľ poskytne v digitálnej forme.
3./ Termín začatia realizácie diela : dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom; Termín dokončenia
realizácie diela : do 60 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 4./ Uchádzač je oprávnený
realizovať stavebné práce v závislosti od charakteru predmetu zákazky. 5./ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom,
aby si súťažné podklady vyžiadali v dostatočnom časovom predstihu, aby si v prípade potreby využitia inštitútu
vysvetľovania, vytvorili dostatočný časový priestor na jeho použitie. V zmysle § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, môže záujemca požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
3/3
2634 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00603147
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad Mestkej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava,
81421
Kontaktná osoba: Ing. Margita Janošťáková
Telefón: +421 259246296
Fax: +421 252920003
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.staremesto.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Modernizácia materskej školy Beskydská
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Beskydská ulica
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Oprava hlavných stavebných častí budovy - oprava a izolácie obvod. plášťa, strechy, výmena okien, inštalácia nových
vykurovacích kotlov + regulácia vykurovania. Rekonštrukcia kotolne, elektroinštalácie. Rekonštrukcia terás. Výmena
vstupných dvier + komplet interiérových dvier bezbariérový prístup. Obnova interiéru výmena podláh, obnova stien
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214100-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Oprava hlavných stavebných častí budovy - oprava a izolácie obvod. plášťa, strechy, výmena okien, inštalácia nových
vykurovacích kotlov + regulácia vykurovania. Rekonštrukcia kotolne, elektroinštalácie. Rekonštrukcia terás. Výmena
vstupných dvier + komplet interiérových dvier bezbariérový prístup. Obnova interiéru výmena podláh, obnova stien
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 243 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona.
Podľa § 128 ods. 1 podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t.j.
1/3
III.1.2.
III.1.3.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 zákona, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
Odôvodnenie: Požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží podľa §
27 ods.1, písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácanie úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
K vyjadreniu banky uchádzač priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá,
nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne
osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požadovanú technickú
spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 zákona ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
K zoznamu musí uchádzač preukázať, že za posledných 5 rokov zrealizoval minimálne jednu stavebnú prácu rovnakého
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 200.000 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Verejný obstarávateľ chce dosiahnuť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického a odborného
postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má skúsenosti s
uskutočňovaním predmetu zákazky. Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača,
ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.03.2014 08:00
2/3
IV.2.3.
IV.2.4.
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 09:00
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program Bratislavský kraj
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s víťazným uchádzačom až po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a kladnom odsúhlasení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK. V opačnom prípade
verejný obstarávateľ nepristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je zverejnená spolu so súťažnými
podkladmi v profile ( internetová stránka úradu) verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
3/3
2628 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Obec Sady nad Torysou
IČO: 00324680
Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Sady nad Torysou
Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Adamkovič
Mobil: +421 907953804
Telefón: +421 556854130
Fax: +421 557296538
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sadynadtorysou.ocu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sadynadtorysou.ocu.sk/
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
OPIS
Názov zákazky
Obecný úrad v ekologickej prevádzke
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Sady nad Torysou
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania sú stavebné práce - komplexné zateplenie budovy Obecného úradu a kultúrneho domu Sady
nad Torysou. Obecný úrad je dvojpodlažná budova murovaná so železobetónovými stropmi a sedlovou strechou
spočívajúce v zateplení fasády 10cm izoláciou EPS vrátane povrchovej úpravy, osadenie parapetných dosiek vonkajších,
montáž a dodávka schodiskových okien plastových, štítové debnenie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45213150-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Obj. 01: ASR Stavebná časť
a)Zateplenie obvodového plášťa objektu zvoleným lepeným kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnoizolačnými
doskami na báze expandovaného polystyrénu od úrovne -1,900m v časti Obecný úrad po strešnú konštrukciu (štíty
+8,000m a po vystupujúcu rímsu na priečeliach +6,325) resp. v časti Kultúrny dom (štít +6,100m a po vystupujúcu
rímsu na priečeliach +4,500) po odstránení cca 70% plochy narušenej vonkajšej omietky budovy,
b)Zateplenie sokla objektu, t.j. plochy obvodového plášťa objektu od začiatku zateplenia t.j. od úrovne -1,900m po
okolitý terén (úroveň podľa konfigurácie okolitého terénu od -2,250m do -3,355m) zvoleným lepeným zatepľovacím
systémom s tepelnoizolačnými doskami na báze extrudovaného polystyrénu.
c)Výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúceho podhľadu na vystupujúcich rímsach objektu, celý podhľad s
novou povrchovou úpravou.
d)Zateplenie ostení a nadpraží otvorových konštrukcií zvoleným lepeným kontaktným zatepľovacím systémom s
tepelnoizolačnými doskami na báze expandovaného polystyrénu.
e)Zateplenie interiérovej steny na styku budovy Kultúrny dom a pristavanej regulačnej stanice plynu (zo strany stanice).
f)Výmena okien nad hlavným vstupom za plastové s izolačným dvojsklom (pol.1,2 výkazu).
g)Inštalácia novej markízy nad hlavným vstupom do objektu.
Obj. 02:Bleskozvod po zateplení
1/3
II.2.2.
II.3.
Demontáž a montáž nového bleskozvodu po zateplení objektu.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 50 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.06.2014
Ukončenie: 31.08.2014
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods.2 zákona
predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 2.a) až 2.f) zákona alebo ich úradne osvedčených kópii.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní môže doklady podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 28 ods.1,pís. b)
zákona zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Zoznam stavených prác bude obsahovať :
-názov a obchodné meno odberateľa
-sídlo/miesto podnikania odberateľa
-predmet zmluvy, jeho stručnú charakteristiku
-celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH
-dátum uzatvorenia zmluvy
-lehoty a miesto realizácie zákazky
-kontaktné adresy odberateľov vrátane tel. čísiel, na ktorých si možno overiť predkladané informácie.
Zoznam dodávok musí obsahovať všetky hore uvedené požadované údaje. V prípade, ak zoznam nebude obsahovať
požadované údaje, verejný obstarávateľ ho nebude akceptovať a uchádzač bude vylúčený.
Podľa § 28 ods.1, pís. g) zákona údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach,
ktorých vykonávanie je predmetom verejnej súťaže.
Podľa § 28 ods.1, pís. i) zákona o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúci rok.
Podľa § 28 ods.1, pís. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač
alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby.
Uchádzač doloží doklad odbornej spôsobilosti technika/technikov podľa osobitného predpisu (zák.236/2 000 Z.z. v znení
neskorších predpisov) činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
106/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 23.04.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 23.04.2014 16:00
2/3
Miesto : Obecný úrad Sady nad Torysou, Byster č.189,044 41 Sady nad Torysou,
kancelária starostu
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
3/3
2625 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765463
Fax: +421 337765444
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.piestany.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Komenského ul. Piešťany
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Komenského ul. v Piešťanoch, úsek od križovatky
Krajinská cesta Komenského ul. po križovatku ulíc Brezová ul. a Komenského ul.
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie Komenského ul. v Piešťanoch v úseku od Krajinskej cesty po
ul. Brezová. Rekonštrukcia spočíva z rozšírenia komunikácie pre umožnenie radenia vozidiel do križovatky na Krajinskú
cestu, vybudovania zastávkových pruhov pre autobusové linky MHD ( v časti od Krajinskej cesty po ul. 8. mája ); časť
komunikácie od ul. 8. mája po Brezovú ul. sa rozšíri, vybuduje sa 22 parkovacích stojísk pozdĺž komunikácie zo zámkovej
dlažby, nový chodník pre peších zo zámkovej dlažby ( zo strany od Základnej školy na Brezovej ul.), vybudujú sa
zastávkové pruhy pre autobusové linky MHD ( v časti križovatky ul. Komenského a Brezová ul.). Podrobný popis
predmetu zákazky je definovaný v jednotlivých položkách v neocenených výkazoch výmer a v projektových
dokumentáciách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplnkový slovník: IA13-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233220-7, 45233320-8, 45233161-5, 45233222-1, 45233221-4, 34922100-7, 34928470-3,
44912400-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 150 912,6700 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 60
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č.25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní
1/3
III.1.2.
III.1.3.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "zákon o verejnom obstarávaní")
predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4,5. zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady podľa
§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak je potvrdenie platné od
1.7.2013 . Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením
Úradu pre verejného obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v prípade, ak je potvrdenie vydané pred 1.7.2013 , predloží súčasne aj čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2
písm. f) a g) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti možno
preukázať v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžadujú sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - - podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov ( 2 009,201 0,2 011,201 2,2 013 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Splnenie
podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich
rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli
realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2 013. Odôvodnenie
primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú požiadavku na preukázanie schopností a
spôsobilosti uchádzačov.
- -podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú požiadavku z
dôvodu zabezpečenia zodpovednosti a odbornej spôsobilosti pri realizácii stavebných prác na uvedený predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : - k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť
zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru, ktoré uchádzač v rokoch 2 009,201 0,2 011,201 2 a 2 013 realizoval.
V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného typu ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude
klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o verejnom obstarávaní a na základe
uvedeného bude uchádzač vylúčený.
K zoznamu priloží záujemca min. 1 referenčný list, originál, alebo úradne overenú kópiu, s uvedením názvu obchodného
mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy, stručného
opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH, lehoty dodania, miesta dodania,
vyjadrenia objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ
môže overiť uvedené údaje.
-k § 28 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác preukázala:
1. odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia
alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
2. vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude
uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1323/2014
2/3
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2014 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2014 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.03.2014 10:00
Miesto : Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3,921 45 Piešťany II. poschodie, veľká zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba),
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 2./ Verejný obstarávateľ poskytne
súťažné podklady iba tým záujemcom, ktorí predložia písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov doručenú
emailom na adresu: [email protected] resp. poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1) alebo
osobne do podateľne Mestského úradu Piešťany, Nám. SNP č. 3,921 45 Piešťany v nasledovných dňoch: v pondelok,
utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod., v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod. a v piatok v čase: od
7.30 hod. do 13.00 hod. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej
doručovacej adresy, e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných
podkladov, meno pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla a spôsobu prevzatia
súťažných podkladov (zaslanie e-mailom, poštou alebo osobné prevzatie ). Súčasťou súťažných podkladov je aj
projektová dokumentácia (vrátane neoceneného výkazu výmer), ktorú verejný obstarávateľ poskytne v digitálnej forme.
3./ Termín začatia realizácie diela : dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom; Termín dokončenia
realizácie diela : do 60 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 4./ Uchádzač je oprávnený
realizovať stavebné práce v závislosti od charakteru predmetu zákazky. 5./ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom,
aby si súťažné podklady vyžiadali v dostatočnom časovom predstihu, aby si v prípade potreby využitia inštitútu
vysvetľovania, vytvorili dostatočný časový priestor na jeho použitie. V zmysle § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, môže záujemca požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2014
3/3
2644 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165182
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MK SR Námestie SNP č. 33 831 13 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
Telefón: +421 220482344
Fax: +421 259391675
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.culture.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.culture.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
OPIS
Názov zákazky
Detašované pracovisko SNK – Vrútky – prestavba objektu č. 2, inžinierskych sietí a stavebnej pripravenosti pre
deacidifikáciu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Lokalita areál DP Slovenskej národnej knižnice vo
Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov (bývalý areál vojenských skladov nachádzajúci sa na parcele KN č. 1 609/21,
zapísanej na liste vlastníctva č. 265, súpisné č. 2 499 , a na časti parcely č. 1 609/3) v blízkosti hlavnej cesty Žilina Poprad
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1. Stavebný objekt 01 Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu :
Vykonanie stavebných prác a dodávok v priestoroch v I.P.P., I.N.P., II.N.P. a III.N.P., t.j. miestnosti v I. P.P. č.
0.06,0.07,0.08, miestnosti v I.N.P. č. 1.08,1.07,1.10,1.11,1.12,1.15,1.18 1.20,1.43,1.21 1.42,1.17 rampa s
prestrešením, miestnosti na II.N.P. č.2.01,2.02 a 2.03, miestnosti na III.N.P. č. 3.05,3.07,3.08 3.12,3.27,3.13.,
3.14,3.18 3.26, terénne úpravy pri SO1, fasáda zateplenie budovy, montážnych prác v I.P.P., I.N.P., III.N.P.
elektroinštalácia, zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie, vzduchotechnické zariadenia, stabilné hasiace
zariadenie, domáci rozhlas, rozvod sterilizačného plynu, UPS, meranie a regulácia, EPS, EZS, UTO, štruktúrovanej
kabeláže, centrálneho vysávania, podľa projektovej dokumentácie pôvodnej a podľa dokumentácie zmeny stavby pred
dokončením, ktorých komplexnou výstavbou bude zhotovená celá stavba, schopná užívania a na ktorú Objednávateľ po
prevzatí od Zhotoviteľa požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
2. Stavebný objekt 02 Inžinierske siete Vrútky
2.1.časť : NN prípojka pre sterilizačné pracovisko - vonkajší silnoprúdový rozvod z trafostanice do SO 01 časť
sterilizačné pracovisko v m. č. 1.08 podľa projektovej dokumentácie pôvodnej a dokumentácie zmeny stavby pred
dokončením,
2.2.časť : Vonkajšia dažďová kanalizácia - odvodnenie plôch pred SO 01 so zaústením do dažďových vpustí podľa
dokumentácie zmeny stavby pred dokončením
2.3.časť : Vsakovacie zariadenie zariadenie na postupné vsakovanie dažďových vôd podľa pôvodnej projektovej
dokumentácie.
Stavba Detašované pracovisko SNK- Vrútky predstavuje uskutočnenie a dokončenie rekonštrukčných prác na objekte č.
2. a inžinierskych sietiach.
Stavba sa nachádza v areáli DP SNK vo Vrútkach na Ulici francúzskych partizánov (bývalý areál vojenských skladov) v
blízkosti hlavnej cesty Žilina Poprad.
1/5
II.1.4.
II.2.
II.2.2.
II.3.
Podrobný popis požadovaných stavebno montážnych prác je uvedený v projektovej dokumentácii pôvodnej a
dokumentácii zmeny stavby pred dokončením, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Súčasťou zákazky je aj
zabezpečenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby po jej realizácii.
Pri uskutočňovaní prác je potrebné dodržať platné STN, STN-EN, vzťahujúce sa ku konkrétnym prácam, platné predpisy
OPP, BOZP a OŽP.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212330-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45330000-9, 45212300-9, 45212331-5, 45200000-9, 45314320-0, 45300000-0, 45000000-7,
31620000-8, 31000000-6, 45312000-7, 45312100-8, 45312200-9, 45310000-3, 31625100-4, 31625200-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 2 057 578,3400 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v
zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname
podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. h), verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname
podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. i) a písm. j),
verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26
ods.1 písm. i ) a písm. j).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom o verejnom
obstarávaní a vyplývajú z § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) Podľa § 27 ods. 1 písm.
a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru.
b) Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o obrate dosiahnutom v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : a) Záväzný prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie
predmetu zákazky vo výške min. 2.300.000,00 EUR, alebo ekvivalent v inej mene.
b) Preukazuje prehľadom o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za príslušné obdobie a výkazom ziskov a
strát, alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch podľa platných právnych predpisov, overeným príslušným správcom dane
resp. príslušnou inštitúciou podľa krajiny sídla záujemcu. Uchádzač preukáže výšku obratu v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka vo výške minimálne 4.000.000,00 EUR za požadované obdobie súhrnne.
Odôvodnenie primeranosti (§32 ods. 6): Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrady faktúry a
stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť a
prefinancovať predmet zákazky. V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný
obstarávateľ predložiť výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúce tri roky k termínu
na predkladanie ponúk za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti . Tieto doklady
požaduje predložiť za účelom získania informácií o obratoch uchádzačov a ďalších relevantných informácií o finančnom a
ekonomickom postavení uchádzačov, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie ich finančnej a ekonomickej kondície a
2/5
III.1.3.
schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za posledné 3 roky po
dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky v súlade
s obmedzeniami pre primeranosť požadovaného obratu podľa §27 ods. 1 písm. d) tak, aby na jednej strane vybral
zhotoviteľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú
hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného
partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie
v zmluvne dohodnutom termíne.
V zmysle § 27 ods. 2 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie ekonomickej a finančnej spôsobilosti využiť
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie ekonomickej a finančnej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač alebo záujemca
písomnou zmluvou uzatvorenou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej ekonomickými a finančnými
kapacitami mieni preukázať svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie ekonomickej a finančnej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal ekonomickú a finančnú
spôsobilosť prostredníctvom inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľ tým nie je dotknutá.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Doklady podľa § 28 ods.
1 písm. b) zákona zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, pre
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade že v rámci realizácie
zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
tejto zákazky, musí byt z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade že realizácia zákazky bola realizovaná
uchádzačom alebo jeho osobou podľa § 28, ods. 2 zákona len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a
pod.), musí byt z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 28, ods.
2 zákona. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR
prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 Sk, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom
lístku Európskej centrálnej banky k poslednému dňu hospodárskeho roku, ktorého sa týka zákazka. Z dokladov musí byt
zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba
DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.
2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby, a to ako zoznam s
uvedením odbornosti, mena a priezviska odborne spôsobilej osoby, čísla dokladu odbornej spôsobilosti, jej pracovnej
úlohe na realizácii zákazky v prípade uspenia v súťaži, a uvedením, či sa jedná o zamestnanca uchádzača bez ohľadu na
ich pracovno - právny vzťah, alebo o osobu podľa § 28 ods. 2 zákona podpísaný uchádzačom a odborne spôsobilou
osobou/osobami uvedenými v zozname. Prílohou zoznamu musí byť za každú odborne spôsobilú osobu uvedenú v
zozname fotokópia dokladu/dokladov o jej odbornej spôsobilosti v zmysle platných právnych predpisov. Verejný
obstarávateľ požaduje preukázať odborne spôsobilé osoby s týmito minimálnymi požiadavkami:
2a) jeden stavbyvedúci pre pozemné stavby s minimálne 5 ročnou praxou a s platným osvedčením o vykonaní odbornej
skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za
riadenie stavebných prác; stavbyvedúci doloží aj:
- ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že
bude uchádzač v tejto súťaži úspešný,
- ním podpísaný zoznam realizovaných projektov /stavieb v kategórii pozemných stavieb ukončených a odovzdaných za
posledných 5 rokov , kde počas celého obdobia výstavby stavbyvedúci vykonával funkciu stavbyvedúceho pre minimálne
1 stavbu podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky
Zoznam realizovaných projektov stavbyvedúceho musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- obchodné meno alebo úradný názov a adresa objednávateľa s uvedením, či ide o verejného obstarávateľa alebo o inú
osobu ako verejný obstarávateľ,
- názov stavby,
- dátum začatia a dátum ukončenia stavby a dátum začatia a dátum ukončenia vykonávania funkcie stavbyvedúceho pre
predmetnú stavbu,
- zmluvná cena v EUR bez DPH alebo v inej mene a prepočítanej podľa platného kurzu Európskej centrálnej banky k
poslednému dňu hospodárskeho roka v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, prepočet sa vykoná na
3/5
samostatnom liste - ako nasledujúca strana a bude obsahovať sumu v pôvodnej mene, platný kurz Európskej centrálnej
banky k poslednému dňu hospodárskeho roka v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi.
3. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona,
4. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona ako zoznam podpísaný uchádzačom.
5. Podľa §28 ods. písm. c) predložením certifikátu Systému manažérstva kvality organizácie podľa prvkov STN EN ISO 9
001:2 008 v rozsahu a platnosti v zmysle §29 zákona.
Odôvodnenie: Nakoľko sa jedná o náročné práce vo výškach na národnej kultúrnej pamiatke, verejný obstarávateľ
vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača,
oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality obstarávaných stavebných
prác a enviromentálneho manažérstva a tým zaistiť predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Pre bod 1.:
- minimálne tri uskutočnené stavebné práce/referencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto
zákazky, pričom každá stavebná práca musí byť v hodnote min. 1 500 000,- € bez DPH za predchádzajúcich päť rokov.
Pre bod 3:
- certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorý potvrdzuje splnenie noriem environmentáneho riadenia v rozsahu
požiadaviek pre získanie ISO 14 001:2 005.
Pre bod 5:
- certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorý potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom v
rozsahu požiadaviek pre získanie ISO 9 001:2 008 pre oblasť realizácia bytových a občianskych stavieb.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
MK SR 1/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 11:00
Miesto : Ministerstvo kultúry SR, nám. SNP č. 33, Bratislava I.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk Ostatné" je neverejné a pri otváraní ponúk
komisia postupuje podľa § 41 Zákona overejnom obstarávaní. Na otváraní časti ponúk Kritériá" nebude umožnená účasť
uchádzačov v súlade s § 43,ods. 3) Zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
operačný program: OPIS, názov projektu: Digitálna knižnica a digitálny archív, kód ITMS 21120120007
Ďalšie doplňujúce informácie
Ministerstvo kultúry SR ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2 006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 cit. zákona o VO pre iného verejného obstarávateľa,
organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského
1,036 01 Martin, ktorá je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) cit. zákona o VO a s ktorou bude Zmluva
uzatvorená.
Ministerstvo kultúry SR realizuje predmetné verejné obstarávanie prostredníctvom systému elektronického verejného
obstarávania ( www.evo.gov.sk ), kde budú záujemcom po úspešnej registrácii sprístupnené súťažné podklady.
Pre túto verejnú súťaž verejný obstarávateľ použije systém Elektronického verejného obstarávania len na:
- fázu poskytovania súťažných podkladov, doplňujúcich podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie,
- fázu vysvetľovania, t. j. elektronického predkladania žiadostí o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho
dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie; resp. poskytnutia súvisiaceho vysvetlenia a žiadostí
záujemcov/uchádzačov zo strany verejného obstarávateľa.
Pre fázu predkladania ponúk verejný obstarávateľ nepoužije systém Elektronického verejného obstarávania. Uchádzač
predloží ponuku v písomnej listinnej podobe v uzavretom obale označenom podľa bodu IV.1 súťažných podkladov
osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu kontaktnej osoby v bode IV.2 súťažných podkladov v lehote na
4/5
VI.3.
predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2. súťažných podkladov.
V zmysle § 19, ods. 3) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom
jazyku, pokiaľ nie je uvedené inak.
Zhotoviteľ bude fakturovať jednou faktúrou ( konečná) po odovzdaní a prevzatí Diela, na základe Objednávateľom
poverenej osoby technickým dozorom Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok a
zisťovací protokol za obdobie výstavby.
Verejný obstarávateľ bude požadovať, aby mal úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác uzatvorené
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky v minimálnej výške 1 000 000,- EUR,
alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby, ktoré predloží verejnému obstarávateľovi pri podpise
zmluvy. Túto skutočnosť preukáže úspešný uchádzač príslušným dokladom (napr. platnou poistnou zmluvou, alebo
potvrdením príslušnej poisťovne alebo iným ekvivalentným dokladom). Predmetným poistením uchádzač garantuje
verejnému obstarávateľovi uhradenie škôd, ktoré by mu mohli vzniknúť v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky.
Uchádzač bude v prípade úspešnosti jeho ponuky povinný taktiež poistiť stavbu v hodnote realizovanej stavby.
Podmienky otvárania ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk Ostatné" je
neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 Zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní časti ponúk,
označených ako Kritériá sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za
uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
5/5
2645 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková
IČO: 42188652
Hronská č. 191 , 974 01 Šalková
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Šalková,ul. Hronská č. 191 , 974 06 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Bc. Ivan Uhrík
Mobil: +421 903559176
Telefón: +421 903559176
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.psku-salkova.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Urbariát -- pozemkové spoločenstvo
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Oprava protipožiarnej lesnej cesty a výstavba protipožiarnych nádrží v PSKU Šalková.
Obnovné a ozdravné opatrenia v lesných porastoch PSKU Šalková.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Pozemky vo vlastníctve PSKU Šalková
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Oprava protipožiarnej cesty Šalková -- Diel.
Výstavba protipožiarnych nádrží v PSKU Šalková.
Obnovné a ozdravné opatrenia na lesných pozemkoch PSKU Šalková.
Podrobné riešenie stavebných častí je spracované v technických správach a výkazoch výmer, ktoré sú súčasťou
súťažných podkladov.
Podrobný opis obnovných a ozdravných opatrení je uvedený v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233140-2
Doplnkový slovník: FB08-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobné riešenie stavebných častí je spracované v technických správach a výkazoch výmer, ktoré sú súčasťou
súťažných podkladov.
Podrobný opis obnovných a ozdravných opatrení je uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 199 628,6500 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.08.2014
Ukončenie: 31.05.2015
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
1/4
III.1.2.
III.1.3.
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní, resp. § 128 odst.(1) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
1.§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
2.§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
4.§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
5.§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
6.§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby
7.§ 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
8.§ 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
9.§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V súlade s § 27 zákona o
verejnom obstarávaní vyjadrenie banky/resp. všetkých bánk v ktorých má záujemca účty o solventnosti v nasledovnom
znení : Záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, účet/účty záujemcu za posledné tri roky neboli v
nepovolenom debete, záujemca v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, bežný účet záujemcu nebol a
ani nie je v čase predkladania ponuky predmetom exekúcie. Doklad musí byť doložený v originále, resp. úradne
osvedčenej kópii. Za platný sa považuje doklad, ktorý je vydaný v lehote max. do troch mesiacov ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk. Súčasťou musí byť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že predložil vyjadrenie od všetkých bánk v
ktorých má zriadené účty.
Odôvodnenie podľa § 32 odst.(6) zákona o verejnom obstarávaní : Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky
skúma finančnú stabilitu uchádzačov a uisťuje sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní si
plniť finančné záväzky, sú ekonomicky stabilní a budú schopní prefinancovať potrebnú časť akcie pri vlastnej realizácii.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Neuplatňuje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V súlade s § 28 ods. 1 písm.
b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok;
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
2/4
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2 006 Z. z.: Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods.1 písm. b) Podmienky technickej a
odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúseností s plnením zmlúv rovnakého alebo
podobného ako je predmet zákazky.
Obstarávateľ sa požadovaním tejto podmienky uisťuje, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú
schopní po odbornej stránke a kvantitatívnej stránke realizovať predmetné stavebné práce s praktickými skúsenosťami z
danej technologickej oblasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Záujemca musí preukázať, že počas posledných 4 uplynulých rokov
realizoval stavebné práce na stavbe aspoň 5 líniových stavieb v celkovom objeme prác vyššom ako 1 000 000,- EUR bez
DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, s minimálnou prestavanosťou na jednu stavbu aspoň 200 000,- EUR
bez DPH. .
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
26022014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 21.03.2014 16:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.03.2014 16:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 24.03.2014 10:00
Miesto : Kancelária PSKU Šalková, Hronská č. 191,974 01 Šalková
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Os 2, opatrenie 2.1 - Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie
preventívnych opatrení.
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude
vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle
zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ, povinný umožniť
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou
projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po
skončení realizácie projektu.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a
príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Program rozvoja vidieka SR 2 007-2 013, Os 2, opatrenie 2.1 - Obnova potenciálu lesného hospodárstva a
zavedenie preventívnych opatrení. V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku v
rámci uvedeného programu si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky účinnosti a
následne zmluvu anulovať.
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom, alebo českom jazyku, podpísanej oprávnenou osobou záujemcu. Pri zaslaní žiadosti o súťažné
podklady e-mailom záujemca súčasne doručí predmetnú žiadosť poštou, prípadne osobne. Žiadosť musí obsahovať
identifikačné údaje záujemcu (Obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača),
určenie kontaktnej osoby s uvedením telefonického, emailového kontaktu a adresy.
Spôsoby poskytnutia súťažných podkladov:
3/4
VI.3.
1. zaslanie poštovou zásielkou,
2. zaslanie elektronicky e-mailom
3. osobné prevzatie na adrese: PSKU Šalková, Hronská č. 191,974 06 Banská Bystrica, Slovenská republika, na
základe telefonického dohodnutia času prevzatia u kontaktnej osoby uvedenej v bode I.1.
Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu, vysvetľovanie pripúšťa aj elektronickou formou
prostredníctvom emailovej adresy: [email protected], pričom záujemca, alebo uchádzač je povinný potvrdiť
stanoveným spôsobom doručenie e-mailovej pošty verejného obstarávateľa. Predmetné potvrdenie elektronickej pošty
je považované za preukázanie doručenia. Ponuky podľa tohto oznámenia doručia uchádzači v súlade s pokynmi
uvedenými v súťažných podkladoch osobne alebo poštou v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením "SÚŤAŽ -- PSKU Šalková -- NEOTVÁRAŤ", tak aby bolo riadne zaevidované verejným
obstarávateľom do 16,00 hod. dňa 21.3.2014 .
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a jednej naskenovanej
elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF, za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9
ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.02.2014
4/4
2646 - WYP
Vestník č. 41/2014 - 27.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Obec Skalité
IČO: 00314285
Skalité 598, 023 14 Skalité
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Skalité
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Krčmárik, prednosta
Mobil: +421 905974959
Telefón: +421 414376106
Fax: +421 414376105
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skalite.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Iný (špecifikujte): Samospráva
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
Modernizácia MŠ Skalité Ústredie č. 632
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: MŠ Skalité Ústredie č. 632
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výmena drevených okien a dverí za plastové.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45421100-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45262520-2, 45400000-1, 45410000-4, 45324000-4, 45442100-8
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Všetky výplne otvorov podľa výkresu a výpisu okien a dverí.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 35 500,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 23.06.2014
Ukončenie: 31.07.2014
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA Č. 25/2 006 Z. z.
Osobné postavenie
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu
1/5
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin
založenia, ,zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti
na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením.
(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača alebo
záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z
chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov
Slovenskej republiky.
(4) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
(5) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
(6) Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž 9a)
vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,9ab) za ktoré bola
právoplatne uložená pokuta a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno
preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa,
kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
(7) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
(8) Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b)
Upozornenie:
2/5
Podľa §128 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní Zapísanie podnikateľa do zoznamu podnikateľov oprávňuje
podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 2 potvrdením úradu.
Uchádzač, ktorý sa preukáže potvrdením úradu je povinný v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 1 písm. h) že
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Takýto uchádzač súčasne v ponuke predloží čestné vyhlásenie, že nie je osobou:
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku, môže preukázať splnenie podmienok účasti aj čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, podľa § 44 ods.
1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom uvedené v týchto súťažných podkladoch.
III.1.2.
III.1.3.
Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanoveniami § 26 zákona o VO, ako taxatívne podmienky.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1
písm. a) zákona:
Splnenie podmienky podľa § 27 ods. 1 písm. a) uchádzač dokladuje vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len ,,banka) o schopnosti plniť finančné záväzky
uchádzača, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške 40.000.-€, nie
starším ako tri mesiace k termínu predloženia ponuky, a to ako originál alebo úradne overená kópia. Uchádzač alebo
záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ požaduje uchádzača, ktorý nemá problémy s financovaním stavieb.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1) Uchádzač v ponuke
predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na poskytnutie
práce v zmysle § 28, ods. 1, písm. b), j), k) a § 29 zákona č. 25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní:
b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
3.1Podľa § 28 ods. 1 písm. b) predložiť zoznam stavebných prác podobného charakteru, rozsahu a obtiažnosti
uskutočnených uchádzačom za posledných päť rokov (2 009,201 0,2 011,201 2 a 2 013).
Zoznam bude potvrdený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača.
K zoznamu (postačujú tri práce) priloží uchádzač minimálne tri potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác (
referencie potvrdené investorom stavby) v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite týkajúce sa zákaziek podobného
charakteru), v hodnote minimálne 35 500 € bez DPH, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho
sídla, názvu obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, technického
3/5
opisu parametrov celkovej zmluvnej ceny bez DPH v €, miesta realizácie prác, lehôt uskutočnenia týchto stavebných
prác (termín začatia a ukončenia prác), a zhodnotenie týchto zrealizovaných prác investorom stavby.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie uchádzača u objednávateľov uvedených v zozname
uskutočnených a ukončených stavebných prác, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv
uvedených v zozname.
Podľa § 28 ods. 2 ZOVO uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f)
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
3.3Podľa § 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií
na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby - predložiť vyhlásenie, že má k dispozícii technické
vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite potrebné na plnenie zmluvy.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti využiť
Technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.
3.4Podľa § 28 ods. 1 k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v
úmysle zabezpečiť subdodávateľom, predložiť údaj o percentuálnom plnení zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť
podzhotoviteľom.
Podiel podzhotoviteľsky zabezpečovaných prác/služieb rozpísať do formulára I a doložiť zmluvnú viazanosť, platné
oprávnenie vykonávať predmetné práce (výpis z obchodného registra) a doklad o odbornej spôsobilosti podzhotoviteľov
(osvedčenie).
3.6Podľa § 29 uchádzač predloží platný Certifikát kvality podľa STN EN ISO 9 001:2 000.
Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené záujemcami, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušných certifikátov.
3. Odôvodnenie primeranosti týchto podmienok podmienky účasti: Uchádzač dokladmi preukáže, že je spôsobilý
vykonávať špeciálne stavebné práce, preukáže kvalitu materiálov a výrobkov, ktoré budú dodávané a realizované, ako aj
záruku realizácie predmetu zákazky zo strany uchádzača na požadovanej úrovni. Verejný obstarávateľ bude postupovať
pri vyhodnotení podľa § 33 zákona, v prípade predkladania dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti.
4.Skupina (združenie) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov doloží vzájomnú zmluvnú viazanosť právnických osôb.
5.V prípade, že v priebehu plnenia zákazky dôjde k zmene zodpovedných osôb, príp. podzhotoviteľov, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasenia týchto zmien.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk