STREDNÉ ŠKOLY / ŽILINSKÝ KRAJ/SR/VYBRANÉ V ČR/Aktualizované 24.10.2011
Druh strednej školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Gymnáziá
Obchodné akadémie (OA)
Hotelové akadémie (HA)
Pedagogické školy a Sociálne akadémie
Stredné odborné školy (SOŠ)
SOŠ
dopravné
SOŠ
drevárske
SOŠ
elektrotechnické
SOŠ
obchodu a služieb
SOŠ
odevné
SOŠ
podnikania
SOŠ
polytechnické
SOŠ
poľnohospodárske, lesnícke a školy
rozvoja vidieka
SOŠ
priemyselné školy
SOŠ
spoločného stravovania
SOŠ
stavebné
SOŠ
strojnícke
SOŠ
technické
SOŠ
zdravotnícke
SOU
Praktické školy
Konzervatóriá
Stredné umelecké školy
Vybrané umelecké školy v ČR
Počet škôl v kraji
Okres CA
Celkom
2
29
1
12
3
1
2
10
2
4
2
1
6
1
5
3
4
1
1
1
5
4
1
3
2
4
5
6
2
12
20
1
1. GYMNÁZIÁ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Gymnázium J. M. Hurbana
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Bilingválne gymnázium
Športové gymnázium
Súkromné gymnázium
Gymnázium
Gymnázium sv. Františka z Asisi
Gymnázium kráľovnej pokoja
Gymnázium
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Súkromné slovensko – anglické
gymnázium
Gymnázium
Gymnázium M. M. Hodžu
Evanjelické gymnázium Juraja
Tranovského
Gymnázium Jozefa Lettricha
Gymnázium V. P. Tótha
Gymnázium
Gymnázium A. Bernoláka
Súkromné gymnázium
Gymnázium sv. Andreja
Gymnázium
Gymnázium M. Galandu
Gymnázium M Hattalu
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium A. Škrábika
Ulica 17. Novembra 1296 Čadca
Ľ. Štúra 35, Turzovka
Komenského 1357, KNM
Štefánikova 219/4 Bytča
Ul. T. Ružičku 3, Žilina
Rosinská cesta 4, Žilina
Oravská cesta 11, Žilina
Hlinská 29, Žilina
J. M. Hurbana 44, Žilina
Na závaží 2, Žilina
Veľká Okružná 22, Žilina
Komenského 215, Sučany
Hviezdoslavovo námestie 18, Dolný Kubín
Nemocničná 2, Dolný Kubín
www.gymcadca.sk
www.gturzovka.edupage.org
www.gymknm.sk
www.gymbytca.edu.sk
www.gbza.edu.sk
www.gportgymza.edupage.org
www.ssag.sk
www.gymza.sk
www.gsf.sk
www.sskp.edupage.org
www.gvoza.sk
www.gbas.edupage.org
www.gympoh.edu.sk
www.sukromna-skola.eu.sk
Hradná 23, Liptovský Hrádok
M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
www.gymlh.sk
www.gymlm.sk
www.esslm.sk
J. Lettricha 2, Martin
Mala Hora 3, Martin
Čachovský rad 36, Vrútky
Mieru 307/23, Námestovo
J. Janečka 353, Ružomberok
Nám. A. Hlinku 5, Ružomberok
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Horné Rakovce 1440, Turčianske Teplice
Železničiarov 278, Trstená
Školská 837, Tvrdošín
Javorova 5, Rajec
Nám. A. Škrábika 5, Rajec
www.gymlet.sk
www.gymmt.sk
www.gymvrutky.edupage.org
www.gabnam.edu.sk
www.gsa.edupage.org
www.gymrk.sk
www.gymtut.edu.sk
www.gmhtrstena.sk
www.gymts.sk
www.gymrajec.edupage.org
www.gymas.sk
1. GYMNÁZIÁ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
2.
3.
4.
Stredná škola
Gymnázium J. M. Hurbana
Ulica 17. Novembra 1296, Čadca
www.gymcadca.sk
email: [email protected]
Tel. 00421 041 4322 330
Gymnázium
Ľ. Štúra 35, Turzovka
www.gturzovka.edupage.org
email: [email protected]
Gymnázium
Komenského 1357, KNM
www.gymknm.sk
email: zá[email protected]
Gymnázium
Štefánikova 219/4 Bytča
www.gymbytca.edu.sk
email: [email protected]
Odbory
Gymnázium;
Gymnázium - bilingválne štúdium
(angličtina) – 5 ročné;
Podmienky prijatia/Poznámky
CUJ: Anj + Frj alebo Nemj, alebo Ruj – 4-ročné;
bez prijímačiek prvých 90 študentov (monitor)
Bilingválne – prijímačky: talentové psychologické
testy, vedomostné testy zo slj a lit., a mat.
Gymnázium;
1 trieda Informatika;
Gymnázium;
Gymnázium;
2
5.
Bilingválne gymnázium
Ul. T. Ružičku 3, Žilina
www.gbza.edu.sk
email: [email protected]
Gymnázium - Bilingválne štúdium
(španielska sekcia);
Gymnázium - Bilingválne štúdium
(francúzska sekcia);
6.
Spojená škola - Športové gymnázium
Rosinská cesta 4, Žilina
www.sportgymza.edupage.org
email: [email protected]
Gymnázium - Zameranie: Šport;
4-ročné štúdium;
8-ročné štúdium;
7.
Súkromné gymnázium
Oravská cesta 11, Žilina
www.ssag.sk
www.studenti.ssag.sk
email: [email protected]
[email protected]
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
www.gymza.sk
email: [email protected]
[email protected] - riaditeľka
Gymnázium - Bilingválne štúdium
5-ročné so zameraním na
angličtinu;
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gymnázium sv. Františka z Asisi
J. M. Hurbana 44, Žilina
www.gsf.sk
email: [email protected]
Gymnázium kráľovnej pokoja
Na závaží 2, Žilina
www.sskp.edupage.org
email: [email protected]
Gymnázium
Veľká Okružná 22, Žilina
www.gvoza.sk
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215, Sučany (5 km od
Martina)
www.gbas.edupage.org
email: [email protected]
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 18, Dolný
Kubín
www.gympoh.edu.sk
email: [email protected]
Súkromné slovensko-anglické
gymnázium
Nemocničná 2, Dolný Kubín
Gymnázium;
-1tr. 29ž. s rozšíreným
vyučovaním nemeckého jazyka; +
získanie Deutsches Sprachdiplom
II. st.
-1tr. 18ž. pre ž. s intelekt.
Gymnázium 4-ročné;
Aj 6-ročné (prihlasuje sa v 8. roč);
8-ročné;
Prijímačky: psychologické testy (štruktúra
intelektu, pamäťové schopnosti, testovanie
odolnosti voči psychickej záťaži, spracovanie
čítaného textu) + body sa priraďujú za olympiády,
literárne súťaže ap. + študijné výsledky
Športové odvetvia:
futbal, hokej, basketbal, volejbal, vodný slalom,
plávanie, karate, judo, atletika, športová
gymnastika - fitnes, cyklistika, tenis, stolný tenis,
zjazdové lyžovanie, športové potápanie,
lukostreľba, motorizmus, florbal,
krasokorčuľovanie, jazdectvo
Prijímačky:
špeciálne (podľa trénerov športových klubov),
všeobecné motorické testy (beh 30m, hod plnou
loptou, skok do diaľky, z siesta, ľah-sed, hĺbka
predklonu, jo-jo test – pre fotbal, 12 min. beh –
ostatné odvetvia, zhyby – chl, výdrž v zhybe - d) +
študijný priemer (bez známky zo správania)
!Športová škola roka 2005 a 2006!
Talentovky:
Testová forma – slj a lit., anj, mat/fyz, ostatné
predmety, všeobecno – vedomostný test
Školné: 995 Eur/rok
Zápisné: 165 Eur/každý rok
Povinne voliteľné jazyky: šp, nem, franc,
Ak žiak nemal nemčinu na ZŠ, musí robiť prijímačky
z nemčiny
Gymnázium;
Spojená škola
+ výchova v duchu kresťanskej viery a morálky
Gymnázium;
1 tr. S rozšíreným vyučovaním
matematiky;
Bilingválne štúdium 5-ročné
(angličtina);
Prijímačky: monitor+olympiády+prospech
2 cudzie jazyky: ang, fr., nem., rusky
Gymnázium;
4 – ročné
8 - ročné
2 cudzie jazyky(anj, fr, nem, ru)
Gymnázium 5-ročné v anglickom
jazyku
Bez prijímačiek – prospech 1,00 – 1,75;
Ostatní robia písomný test;
3
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
www.sukromna-skola.eu.sk
email: [email protected]
Gymnázium
Hradná 497/23, Liptovský Hrádok
www.gymlh.sk
email: [email protected]
Gymnázium M. M. Hodžu
M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
www.gymlm.sk
email: [email protected]
Evanjelické gymnázium Juraja
Tranovského
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
www.esslm.sk
email: [email protected]
Gymnázium Jozefa Lettricha
J. Lettricha 2, Martin
www.gymlet.sk
email: [email protected]
Gymnázium V. P. Tótha
Mala Hora 3, Martin
www.gymmt.sk
email: [email protected]
Gymnázium
Čachovský rad 36, Vrútky
www.gymvrutky.edupage.org
email: [email protected]
Gymnázium A. Bernoláka
Mieru 307/23, Námestovo
www.gabnam.edu.sk
email: [email protected]
Súkromné gymnázium
J. Janečka 353, Ružomberok
[email protected]
Gymnázium sv. Andreja
Nám. A. Hlinku 5, Ružomberok¨
www.gsa.edupage.org
[email protected]
Gymnázium
Š. Moyzesa 21, Ružomberok
www.gymrk.sk
email: [email protected]
Spojená škola - Gymnázium M.
Galandu
Horné Rakovce 1440, Turčianske
Teplice
www.gymtut.edu.sk
email: [email protected]
Gymnázium M Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
www.gmhtrstena.sk
email: [email protected]
Gymnázium
Školská 837, Tvrdošín
www.gymts.sk
Gymnázium;
4-ročné;
8-ročné;
Gymnázium;
4-ročné;
8-ročné;
Gymnázium - 5-ročné bilingválne
štúdium slovensko-anglické;
8-ročné
Evanjelické náboženstvo
Prírodné vedy;
*
Gymnázium;
4-ročné;
6-ročné ;
Prijímačky: Spoločenskovedný test, Prírodovedný
test, hodnotenie prospechu – 6- ročné
Na 4-ročné aj bez prijímačiek
Gymnázium;
Gymnázium;
aj 8-ročné so zameraním na
cudzie jazyky;
Prijímačky: matematika, slj. a literatúra
Gymnázium
*
Gymnázium 4-ročné;
8-ročné;
Gymnázium 4-ročné;
8-ročné/zameranie na výučbu
angličtiny, nemčiny, alternatívne
na informatiku a programovanie;
Gymnázium 4-ročné
8-ročné
Cudzie jazyky: anj, nem, fr, ru, šp, latinsky
Prijímačky sa nerobia: iba prospech
+ olympiády/ak neprejde monitorom
Gymnázium 4-ročné;
Gymnázium - Bilingválne štúdium
(španielčina);
8-ročné;
Gymnázium;
-1 tr. 29ž. s rozšíreným
vyučovaním TV
4
28.
29.
email: [email protected]
Gymnázium
Javorova 5, Rajec
www.gymrajec.edupage.org
email: [email protected]
Gymnázium A. Škrábika
Nám. A. Škrábika 5, Rajec
www.gymas.sk
email: [email protected]
Aj 8-ročné
Gymnázium;
Gymnázium;
Prijímačky: Všetci bez prijímačiek na základe
poradia (monitor + prospech)
Katolícka viera
5
2. OBCHODNÉ AKADÉMIE (ďalej len OA)/ŽILINSKÝ KRAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OA D. M. Janotu
OA
OA
OA Sv. Tomáša Akvinského
Súkromná OA v správe Akadémie
vzdelávania
OA
OA
8.
9.
10.
11.
12.
OA
OA
OA
OA
OA
Ul. 17. Novembra 2701, Čadca
Nábrežná 1325, KNM
Veľká Okružná 32, Žilina
Vysokoškolákov 13, Žilina
Jarná 13, Žilina
www.oacadca.sk
www.spsknm.sk
www.oavoza.sk
www.oataza.edu.sk
www.soaza.sk
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský
Mikuláš
Bernolákova 2, Martin
Slanícka osada, Námestovo
Scota Viatora 4, Ružomberok
SNP 509/116, Turčianske Teplice
Medvedzie 133/1, Tvrdošín
www.niest-oadk.edu.sk
www.oapetlm.edu.sk
www.oamt.sk
www.oahaslanica.orava.sk
www.oark.edu.sk
www.sstv.sk
2. OBCHODNÉ AKADÉMIE (ďalej len OA)/ŽILINSKÝ KRAJ2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
Podmienky prijatia/Poznámky
1.
OA D. M. Janotu
Ul. 17. Novembra 2701, Čadca
www.oacadca.sk
email: [email protected] – riaditeľka
[email protected]
Spojená škola - OA Nábrežná 1325, KNM
www.spsknm.sk
email: [email protected]
OA Veľká Okružná 32, Žilina
www.oavoza.sk
email: [email protected]
OA Sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13, Žilina
www.oataza.edu.sk
email: [email protected]
Súkromná OA v správe Akadémie
vzdelávania
Jarn8 13, Žilina
www.soaza.sk
email: [email protected]
4-ročné denné;
5-ročné/bilingválne slovensko –
anglické štúdium;
4-ročné: bez prijímačiek – monitor + prospech
5-ročné: test anglického jazyka + prospech
Obchodná akadémia;
Prijímačky: bez prijímačiek – monitor +
prospech + olympiády + známka zo správania
2.
3.
4.
5.
6.
OA Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
www.niest-oadk.edu.sk
email: [email protected]
7.
OA Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský
Mikuláš
www.oapetlm.edu.sk
email: [email protected]
Obchodná akadémia;
Obchodná akadémia;
Obchodné a informačné služby –
medzinárodné obchodné vzťahy;
Prijímačky: z náboženstva
Bez prijímačiek – > absolvovanie náboženstva
počas celej ZŠ + prospech
Denné:
Obchodná akadémia;
Manažment regionálního
cestovného ruchu;
Externé:
Obchodná akadémia;
Obchodná akadémia;
Sociálno-výchovný pracovník;
Pomaturitné štúdium:
Daňové služby;
Sociálno – právna činnosť;
4-ročné
Obchodná akadémia - ŠT;
Obchod a podnikanie;
2-ročné pomaturitné:
Cestovný ruch;
Školné: 666,6 Eur/rok
4 5-dňové kurzy (lyžovanie, snowboarding,
raftovanie, kurz jazdy na koni a jachting, kurz
vysokohorském turistiky a alpinizmu)
-30% zľava na ich jazykové kurzy
-projektové vyučovanie
Prijímačky: Monitor + olympiády + príp.
prijímačky z profilových predmetov
ŠT – športová trieda (hokej, futbal, kanoistika
na divokej vode, moderná gymnastika);
Prijímačky – monitor + prospech
Talentovky pre športovú triedu: zdravotná
spôsobilosť preukázaná + psychodg.
vyšetrenie (CPPP a P) + známka zo správania +
doterajšie športové výsledky + testy
všeobecnej a špeciálnej pohybovém
6
8.
9.
10.
11.
12.
OA Bernolákova 2, Martin
www.oamt.sk
email: [email protected]
Spojená škola - OA Slanícka osada,
Námestovo
www.oahaslanica.orava.sk
email: [email protected]
OA Scota Viatora 4, Ružomberok
www.oark.edu.sk
email: [email protected]
OA SNP 509/116, Turčianske Teplice
email: [email protected]
Spojená škola - OA Medvedzie 133/1,
Tvrdošín
www.sstv.sk
email: [email protected]
Obchodná akadémia;
Služby v cestovnom ruchu;
výkonnosti + prospech (slj a lit, mat.)
Jazyky: anj, nej, frj, ruj
Bez prijímačiek - monitor + prospech +
olympiády
Obchodná akadémia;
Bez prijímačiek - monitor + prospech
Obchodná akadémia;
Služby v cestovnom ruchu;
Bez prijímačiek – monitor + prospech +
olympiády
Obchodná akadémia;
Obchodná akadémia;
Bez prijímačiek – prospech + monitor +
olympiady
3. HOTELOVÉ AKADÉMIE (ďalej len HA)/ ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
HA
HA
HA
Hlinská 31, Žilina
Ul. Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Slanícka osada, Námestovo
www.dosza.edu.sk
www.halm.edupage.org
www.oahaslanica.orava.sk
3. HOTELOVÉ AKADÉMIE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
2.
3.
Stredná škola
HA
Hlinská 31, Žilina
www.dosza.edu.sk
email: [email protected]
HA
Ul. Čs. brigády 1804, Liptovský
Mikuláš
www.halm.edupage.org
email: [email protected]
HA
Slanícka osada, Námestovo
www.oahaslanica.orava.sk
email: [email protected]
Odbory
Hotelová akadémia (5-ročné);
Manažment regionálneho cestovného
ruchu (4-ročné);
Učebné odbory:
Cukrár;
Čašník, servírka;
Aranžér;
Kuchár;
Študijné odbory:
Hotelová akadémia (5-ročné);
Pracovník marketingu;
Hotelová akadémia (5-ročné);
Podmienky prijatia/Poznámky
Bez prijímačiek – monitor + prospech
4. PEDAGOGICKÉ ŠKOLY A SOCIÁLNE AKADÉMIE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
Pedagogická a sociálna akadémia sv.
Márie Goretti
Horná 137, Čadca
www.pasaca.edu.sk
2.
Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, Turčianske Teplice
www.psatt.edu.sk
7
4. PEDAGOGICKÉ ŠKOLY A SOCIÁLNE AKADÉMIE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie
Goretti
Horná 137, Čadca
www.pasaca.edu.sk
email: [email protected]
Odbory
Učebný odbor:
Opatrovateľka;
Študijné odbory:
Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo;
Vychovávateľsko – opatrovateľská
činnosť;
Sociálno – výchovný pracovník;
Pomaturitné kvalifikačné štúdium:
Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo;
Špeciálna pedagogika;
2.
Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, Turčianske Teplice
www.psatt.edu.sk
email: [email protected]
Študijné odbory:
Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo;
Animátor voľného času;
Pedagogické lýceum;
Pomaturitné kvalifikačné štúdium –
externé:
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo;
Špeciálna pedagogika;
Podmienky prijatia/Poznámky
Prijímačky/Talentovky: Jazyková výchova
(prednes spamäti, komunikatívne
a improvizačné schopnosti a i.) + Telesná
výchova (člnkový beh, sed-ľah;
akrobatická zostava – kotúľ vpred, letmo
a vzad, roznožka cez kozu; športové hry –
volejbal, basketbal; pohybová zostava s
hudbou) + Výtvarná výchova + Hudobná
výchova (hlasové schopnosti, hudobný
sluch) + Nábožensko-hodnotová
orientácia – pohovor + prospech +
olympiády
-Hudobný nástroj nie je podmienkou, ale
kto ovláda nástroj treba ho priniesť so
sebou s pripravenými prednesovými
skladbami
Prijímačky/Talentovky: Slj. a literatúra
(spisovná výslovnosť, kultúra reči a p.) +
Hudobná výchova (hlasové schopnosti,
hudobný sluch a p.) + Výtvarná výchova +
Telesná výchova + prospech + Monitor +
olympiády
Na ich webe videoukážky jednotlivých
úkonov napr. z TV.
5. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY (ĎALEJ LEN SOŠ)/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SOŠ
Súkromná SOŠ
SOŠ Sv. Jozefa Robotníka
Súkromná SOŠ
Súkromná SOŠ EDUCO
SOŠ
SOŠ
SOŠ int. pre žiakov s TP
Spojená škola-SOŠ
Súkromná SOŠ
Spojená škola-SOŠ
Hlinská 31, Žilina
Svätoplukova 42, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
SNP 1202/14, Dolný Kubín
Slanická osada 2178, Námestovo
Hattalova 968/23, Námestovo
Červenej armády 25, Martin
Fatranská 3321/22, Žilina
Hlavná 2, Žilina Bytčica
Kotešová 378, Kotešová
S. Sakalovej 1300, Bytča
www.dosza.edu.sk
www.ssos_za.szm.sk
www.sou.sdb.sk
www.sukromnaskolazemko.edupage.org
www.sosno.sk
www.sspmt.sk
www.soutpmza.edu.sk
www.zssosza.edupage.org
www.sukromnasos.sk
5. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY (ďalej len SOŠ)/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
SOŠ Hlinská 31, Žilina
www.dosza.edu.sk
email: [email protected]
Súkromná SOŠ
Obchod a podnikanie;
2.
Škola podnikania;
Podmienky
prijatia/Poznámky
V roku 2011/2012
neotvárali z dôvodu
útlmu záujmu o odbor
Školné: 5000 Sk/rok
8
3.
Svätoplukova 42, Žilina
www.ssos_za.szm.sk
email: [email protected]
SOŠ Sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18, Žilina
www.sou.sdb.sk
email: [email protected]
4.
Súkromná SOŠ
SNP 1202/14, Dolný Kubín
www.sukromnaskolazemko.edupage.org
email: [email protected]
5.
Súkromná SOŠ EDUCO
Slanická osada 2178, Námestovo
6.
SOŠ
Hattalova 968/23, Námestovo
www.sosno.sk
email: [email protected]
7.
SOŠ Červenej armády 25, Martin
www.sspmt.sk
!informácie na stránke
neaktualizované!
Učebné odbory (3-ročné):
Autoopravár (mechanik, elektrikár, autoklampiar,
lakovník);
Stolár;
Maliar;
Murár;
4-ročný s maturitou:
Grafik digitálnych médií;
Nadstavbové štúdium (2-roky):
Dopravná prevádzka;
Drevárska výroba;
Stavebníctvo;
Učebné odbory:
Stolár;
Predavač; neotvárali 2011/2012
Kaderník;
Murár;
Autoopravár – mechanik; neotvárali 2011/2012
Čašník, servírka; neotvárali 2011/2012
Kuchár; neotvárali 2011/2012
Hostinský;
Študijne odbory:
Kozmetik/Kozmetička;
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Hotelová akadémia;
Čašník, servírka; neotvárali v 2011/2012
Nadstavbové štúdium:
Vlasová kozmetika;
Prevádzka obchodu;
Drevárska a nábytkárska výroba;
Učebné odbory:
Čašník/servírka;
Kuchár;
Cukrár/Cukrárka;
Študijne odbory:
Čašník/servírka;
Kuchár;
Obchodný pracovník;
Pracovník marketingu;
Nadstavbové štúdium:
Spoločné stravovanie;
Učebné odbory:
Kaderník;
Študijné odbory:
Manažment regionálneho cestovného ruchu;
Obchodné a informačné služby – medzinárodné
obchodné vzťahy;
Obchodné a informačné služby – informatika
a informačné systémy;
Technické a informatické služby – odevníctvo;
Operátor odevnej výroby – odevníctvo;
Kozmetik;
Obchod a podnikanie;
Absolventi můžu
získať: vodičák B a C,
zváračský preukaz,
certifikát Slovenskej
obchodnej
a priemyselnej
komory;
Bez prijímačiek
Bez spoplatnenia;
Nové: všetkým
prvákom preplácajú
cestovné
Bez prijímačiek –
monitor + prospech +
olympiády
Štúdium je bezplatné
Bez prijímačiek –
monitor + prospech +
informatívny pohovor
podľa potreby školy
Modre – nie je vo
výpise
Červené – nie je na
webe
9
8.
email: [email protected]
SOŠ internátna pre žiakov s telesným
postihnutím
Fatranská 3321/22 Žilina
www.soutpmza.edu.sk
email: [email protected]
9.
Spojená škola – SOŠ
Hlavná 2, Žilina – Bytčica
www.zssosza.edupage.org
email: [email protected]
10.
Súkromná SOŠ
Kotešová 378, Kotešová
email: sú[email protected]
Súkromná SOŠ
S. Sakalovej 1300, Bytča
www.sukromnasos.sk
email: [email protected]
Čalúnnik;
Aranžér;
Fotograf;
Pedikúra – manikúra;
Inštalatér – vodovodné zariadenia;
Remenár – sedlár (brašnár);
Odporúčanie lekára;
Posúdenie priemernej
známky zo
slovenského jazyka, pri
odbore fotograf +
z fyziky a matematiky,
pri aranžér z fyziky;
Učebné odbory:
Fotograf;
Kaderník;
Študijné odbory:
Informačné systémy a služby;
Služby a súkromné podnikanie;
Kozmetik;
4-ročné
Škola podnikania;
Vyzerá to na rovnakú
školu, ale vo výpise je
Kotešová a na webe je
S. Sakalovej.
4-ročné:
Škola podnikania;
Monitor + Prospech +
Olympiády
Denné štúdium je
bezplatné
6. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY DOPRAVNÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
Dopravná akadémia
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, Žilina
Zelená 2, Martin - priekopa
www.doaza.edu.sk
www.sosd.sk
6. SOŠ DOPRAVNÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2, Žilina
www.doaza.edu.sk
email: sekretariá[email protected]
2.
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin – priekopa
www.sosd.sk
email: [email protected]
Učebné odbory:
Autoopravár – mechanik;
Autoopravár – elektrikár;
Autoopravár – karosár;
Autoopravár – lakovník;
Študijné odbory:
Prevádzka a ekonomika dopravy (oblasť logistiky v doprave a
zasielateľstva);
Technika a prevádzka dopravy;
Mechanik elektrotechnik;
Dopravná akadémia;
Technológia ochrany a tvorby životného prostredia;
Nadstavbové štúdium:
Strojárstvo – výroba montáž a opravy prístrojov, strojov
a zariadení;
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava;
Učebné odbory:
Autoopravár mechanik – elektrikár, karosár, lakovník;
Mechanik opravár – koľajové vozidlá;
Elektromechanik – silnoprúdová technika;
Podmienky
prijatia/Poznámky
Prospech + monitor
+ matematické
a fyzikálne
olympiády
10
Študijné odbory (maturita):
Technik a prevádzka dopravy;
Prevádzka a ekonomika dopravy;
Súkromný pilot;
Študijné odbory (maturita s výučným listom):
Komerčný pracovník v doprave;
Mechanik elektrotechnik – autoelektronika, silnoprúdové
zariadenia, informačné technológie, spotrebná technika
Nadstavbové štúdium:
Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov
a zariadení;
Dopravná prevádzka;
Manažér predaja a prevádzky autoservisu;
7. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY DREVÁRSKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
SNP 1642, Krásno nad Kysucou
Rosinská cesta 4, Žilina
Pod Lipami 77, Liptovský Hrádok
Komenského 1049, Turany, Martin
www.sosdkrasno.edupage.org
www.spojenasosza.edu.sk
www.soudlh.sk
www.spojenaturany.edupage.org
7. SOŠ DREVÁRSKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
Stredná odborná škola drevárska
Krásno nad Kysucou 1642
www.sosdkrasno.edupage.org
email: [email protected]
2.
Spojená škola - Stredná odborná škola
drevárska
Rosinská cesta 4, Žilina
www.spojenasosza.edu.sk
email: [email protected]
Učebné odbory:
Stolár;
Čalúnnik/Čalúnnička;
Tesár;
Maliar;
Murár;
Umelecký rezbár/Rezbárka;
Študijné odbory:
Drevárstvo a nábytkárstvo so zameraním na drevársky
manažment;
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Operátor stavebnej výroby;
Technológia tvorby a ochrany životného prostredia;
Umeleckoremeselné spracovanie dreva;
Nadstavbové štúdium:
Drevárska a nábytkárska výroba;
Stavebníctvo;
Učebné odbory:
Stolár;
Technickoadministratívny pracovník - ŠT;
Študijné odbory:
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení;
Umeleckoremeselné spracovanie dreva – rezbárske práce;
Nadstavbové štúdium:
Drevárska a nábytkárska výroba;
Technicko-ekonomický pracovník;
Podmienky
prijatia/Poznámky
Monitor + Prospech
-Odbor
Umeleckoremeselné
spracúvanie dreva –
Talentovky: kreslenie
podľa predlohy,
kreslenie zátišia,
modelovanie
ŠT – športová trieda
3.
Stredná odborná škola drevárska
Učebné odbory:
11
Pod Lipami 77, Liptovský Hrádok
www.soudlh.sk
email: [email protected]
4.
Spojená škola Turany - Stredná odborná
škola drevárska
Komenského 1049, Turany, Martin
www.spojenaturany.edupage.org
email: [email protected]
Stolár;
Čalúnnik;
Študijné odbory:
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Umeleckoremeselné spracovanie dreva;
Dizajn a tvarovanie dreva – Nové pre 2012/2013
Nadstavbový odbor:
Drevárska a nábytkárska výroba;
2-ročné učebné odbory:
Spracúvanie dreva;
Učebné odbory:
Stolár;
Lakovník;
Tesár;
Čalúnnik;
Študijné odbory:
Umeleckoremeselné spracovanie dreva – stolárske práce;
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo;
Pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch;
Agropodnikanie, chov koní a jazdectvo;
Nadstavbové štúdium:
Drevárska a nábytkárska výroba;
Pre odbor
Umeleckoremeselné
spracúvanie dreva –
Talentovky: kresba,
kultúrny test, praktická
časť, prospech +
umiestnenie sa vo
výtvarných súťažiach
8. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKLY DREVÁRSKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
SNP 1642, Krásno nad Kysucou
Rosinská cesta 4, Žilina
Pod Lipami 77, Liptovský Hrádok
Komenského 1049, Turany, Martin
www.sosdkrasno.edupage.org
www.spojenasosza.edu.sk
www.soudlh.sk
www.spojenaturany.edupage.org
8. SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
Podmienky
prijatia/Poznámky
1.
SOŠ elektrotechnická
Komenského 50, Žilina
www.soseza.sk
email: [email protected]
041/707 49 16 - sekretariát
Učebné odbory:
Elektromechanik zameraný na silnoprúdovú techniku;
Študijné odbory:
Mechanik počítačových sietí;
Mechanik elektrotechnik;
Grafik digitálnych médií;
2.
SOŠ elektrotechnická
Celiny 536, Liptovský Hrádok
www.zsselh.sk
email: [email protected]
Študijné odbory:
Autoopravár – elektrikár;
Elektrotechnika;
Elektromechanik – úžitková technika;
Mechanik elektrotechnik;
Bez prijímačiek:
Monitor + Prospech +
Olympiády + Prvotný
záujem o školu +
Známka zo správania
9. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
SOŠ obchodu a služieb
SOŠ obchodu a služieb
SOŠ obchodu a služieb
Ul. 17. Novembra 2579, Čadca
Hlinská 31, Žilina
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
www.sosca.sk
www.dosza.edu.sk
www.spojenacrblm.edu.sk
12
4.
5.
6.
SOŠ obchodu a služieb
Spojená škola - SOŠ obchodu a služieb
SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11, Martin
Scota Viatora 8, Ružomberok
Pelhřimovská 1186, Dolný Kubín
www.zssmt.sk
www.zssos.sk
www.zssdk.php5.sk/index.php
13
9. SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
SOŠ obchodu a služieb
Ul. 17. Novembra 2579, Čadca
www.sosca.sk
email: [email protected]
2.
Spojená škola - SOŠ obchodu
a služieb
Hlinská 31, Žilina
www.dosza.edu.sk
email: [email protected]
3.
SOŠ obchodu a služieb
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
www.spojenacrblm.edu.sk
4.
SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11, Martin
www.zssmt.sk
email: [email protected]
Odbory
Učebné odbory:
Predavač;
Kuchár;
Čašník, servírka;
Pekár;
Cukrár;
Krajčír - dámske odevy;
Murár;
Kaderník;
Študijne odbory:
Hotelová akadémia (5-ročné);
Kozmetička a vizážistka;
Čašník, Servírka;
Kuchár, Kuchárka;
Pracovník marketingu;
Operátor stavebnej výroby;
Nadstavbové štúdium:
Odevníctvo;
Prevádzka obchodu – vnútorný obchod;
Spoločné stravovanie;
Stavebníctvo – výroba stavieb;
Vlasová kozmetika;
Učebné odbory:
Čašník, servírka;
Kuchár;
Študijne odbory:
Čašník, servírka;
Kuchár;
Nadstavbové štúdium:
Spoločné stravovanie;
Učebné odbory:
Kaderník;
Krajčír;
Pekár;
Remenár – sedlár;
Zvrškár;
Študijné odbory:
Kozmetik;
Umeleckoremeselné spracovanie kože;
Operátor odevnej výroby;
Nadstavbové štúdium:
Kožiarstvo;
Odevníctvo;
Vlasová kozmetika;
Podnikanie v remeslách a službách – blok
kožiarstvo;
Podnikanie v remeslách a službách – blok
odevníctvo;
Potravinárska výroba;
Učebné odbory:
Predavač;
Kuchár;
Čašník/Servírka;
Podmienky prijatia/poznámky
-Ak počet uchádzačov daného študij. odb
nepresiahne počet žiakov, ktorých možno
prijať, budú prijatí všetci uchádzači.
-Ak sa prekročí, hodnotí sa monitor +
prospech + olympiády a súťaže
Bez prijímačiek – monitor + prospech
Bez prijímačiek – monitor + prospech
Bez prijímacích pohovorov 90% monitor +
ďalej berú do úvahy: prospech +
zdravotnú způsobilost + známky zo
správania + olympiády
14
5.
Spojená škola - SOŠ obchodu
a služieb
Scota Viatora 8, Ružomberok
www.zssos.sk
email: [email protected]
6.
SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, Dolný
Kubín
www.zssdk.php5.sk/index.php
email: [email protected]
Cukrár;
Kaderník;
Krajčír – univerzálne šitie odevov;
Knihár;
Murár;
Inštalatér;
Študijne odbory:
Čašník/Servírka;
Kozmetik;
Obchodný pracovník;
Hotelová akadémia;
Kuchár;
Grafik tlačových médií;
Tlačiar na polygrafických strojoch;
Operátor odevnej výroby;
Informačné technológie a informačné služby;
v obchode;
Nadstavbové štúdium:
Spoločné stravovanie;
Prevádzka obchodu – vnútorný obchod;
Polygrafický priemysel;
Vlasová kozmetika;
Odevníctvo;
Podnikanie v remeslách a službách;
Učebné odbory:
Predavač;
Kaderník;
Cukrár;
Kuchár;
Čašník/Servírka;
Študijné odbory:
Čašník/Servírka;
Hotelová akadémia;
Manažment regionálneho a cestovného
ruchu;
Kozmetička;
Styling a marketing;
Učebné odbory:
Hostinský;
Inštalatér;
Kaderník;
Murár;
Kuchár;
Študijné odbory:
Čašník/Servírka;
Kuchár;
Hotelová akadémia;
Kozmetička/vizážistka;
Operátor stavebnej výroby;
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Nadstavbové štúdium:
Podnikanie v remeslách a službách – Nové!
5-ročné
Každý 2. rok
Každý 2. rok
Monitor + prospech
15
10. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY ODEVNÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
Spojená škola - Stredná odborná škola
odievania a služieb
Hlavná 2, Žilina - Bytčica
www.zssosza.edupage.org
10. SOŠ ODEVNÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Spojená škola - Stredná odborná škola
odievania a služieb
Hlavná 2, Žilina - Bytčica
www.zssosza.edupage.org
email: [email protected]
Odbory
Učebné odbory:
Krajčír;
Kaderník;
Fotograf;
Zlatník a klenotník;
Študijné odbory:
Odevný dizajn;
Kozmetik;
Informačné systémy a služby;
Odevníctvo;
Služby a súkromné podnikanie;
Nadstavbové štúdium:
Podnikanie v remeslách a službách;
Vlasová kozmetika;
Podmienky prijatia/Poznámky
Odbor Odevný dizajn – potrebná
talentovka
11. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY PODNIKANIA/ŽILINSKÝ KRAJ/ 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
SOŠ podnikania
Súkromná stredná škola podnikania
Súkromná SOŠ podnikania
... detašované pracovisko
Spojená škola – SOŠ podnikania
Súkromná SOŠ podnikania EDUCO
Sasinkova 45, Žilina
Saleziánska 8, Žilina
Nemocničná 2, Dolný Kubín
Klačno 4/2201, Ružomberok
Červenej armády 25, Martin
Slanícka osada 2178, Námestovo
www.sospza.sk
www.ssosza.sk
www.sukromna-skola.eu.sk
www.ssmt.sk
www.slanickaosada.com
11. SOŠ PODNIKANIA/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, Žilina
www.sospza.sk
email: [email protected]
2.
Súkromná stredná odborná škola
Učebné odbory:
Aranžér;
Pekár;
Predavač;
Cukrár;
Študijné odbory:
Pracovník marketingu – blok obchod
Obchodný pracovník;
Škola podnikania;
Knihkupec;
Nadstavbové štúdium:
Podnikanie v remeslách a službách;
Prevádzka obchodu – vnútorný obchod;
Prevádzka obchodu – propagácia;
Potravinárska výroba – pekárenská a cukrárenská výroba
Škola podnikania;
Podmienky
prijatia/Poznámky
Monitor + Prospech;
Pre odbory Pekár,
Cukrár, Aranžér –
skúška zručnosti
Prospech + Monitor +
16
3.
4.
5.
podnikania
Saleziánska 18, Žilina
www.ssosza.sk
tel.: 0911 566 901
Súkromná stredná odborná škola
podnikania
Nemocničná 2, Dolný Kubín
www.sukromna-skola.eu.sk
email: [email protected]
detašované pracovisko:
Klačno 4/2201, Ružomberok
email: [email protected]
Spojená škola – SOŠ podnikania
Červenej armády 25, Martin
www.ssmt.sk
email: [email protected]
Súkromná SOŠ podnikania
Slanícka osada 2178, Námestovo
www.slanickaosada.com
email: [email protected]
Olympiády +
Prihlásenie sa na prvý
termín (10 bodov)
Škola podnikania;
1 trieda sa otvára
v Dolnom Kubíne a 1
trieda v Ružomberku
Škola podnikania;
Pomaturitné štúdium:
Verejná správa;
Škola podnikania
Prospech + Monitor +
olympiády
-Štúdium je
bezplatné
12. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
ŠOŠ polytechnická
SOŠ polytechnická
SOŠ polytechnická
Jelšavská 404, Dolný Kubín
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Bystrická cesta 2, Ružomberok
www.zssknazia.sk
www.zsslm.sk
www.zssrk.sk
12. SOŠ POLYTECHNICKÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
SOŠ polytechnická
Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia
www.zssknazia.sk
email: [email protected]
2.
SOŠ polytechnická
Demänovská cesta 669, L. Mikuláš
www.zsslm.sk
Učebné odbory:
Cukrár/Cukrárka;
Autoopravár – mechanik;
Autoopravár – špecialista;
Autoopravár – karosár;
Nástrojár;
Viazač – Aranžér kvetín;
Študijné odbory:
Mechanik strojov a zariadení;
Mechanik nastavovač;
Pracovník marketingu;
Obchod a podnikanie;
Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle –
automobilové diely
Nadstavbové štúdium:
Pre učebné odbory strojárske;
Potravinárska výroba;
Záhradníctvo;
Poľnohospodárske;
Odevné;
Učebný odbor:
Poľnohospodárska výroba (2-ročný);
Agromechanizátor – opravár (3-ročný);
Podmienky
prijatia/Poznámky
Bez prijímačiek –
monitor + prospech +
olympiády
17
email: [email protected]
3.
SOŠ polytechnická
Bystrická cesta 2, Ružomberok
www.zssrk.sk
email: [email protected]
Študijné odbory 4-ročné s maturitou:
Škola podnikania;
Mechanik elektrotechnik;
Technológia ochrany a tvorba životného prostredia;
Agropodnikanie – Agroturistika;
Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo;
Učebné odbory:
Stolár;
Autoopravár;
Autoopravár – mechanik;
Autoopravár – elektrikár;
Elektromechanik;
Elektromechanik – silnoprúdová technika;
Študijné odbory (maturita):
Strojárstvo;
Technické a informatické služby v strojárstve;
Technické lýceum;
Študijné odbory (maturita, výučný list):
Mechanik elektrotechnik – informačné technológie;
Mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika;
Mechanik elektrotechnik;
Mechanik elektrotechnik – autoelektronika;
Mechanik strojov a zariadení - ŠT;
Komerčný pracovník v doprave;
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava;
ŠT - Športové triedy
zamerané na futbal
13. STREDNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE ŠKOLY A ŠKOLY ROZVOJA VIDIEKA/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na
vidieku
SOŠ lesnícka J. D. Matejovie
Spojená škola Mošovce - SOŠ rybárska +
SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku
SOŠ lesnícka
Predmestská 82, Žilina
www.spospredza.edu.sk
Hradná 534, Liptovský Hrádok
Na Drienok 454, Mošovce, Turčianske Teplice
www.slslhr.sk
www.souparmt.edu.sk
Medvedzie 135, Tvrdošín
www.soultv.sk
13. SOŠ POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE ŠKOLY A ŠKOLY ROZVOJA VIDIEKA/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na
vidieku
Predmestská 82, Žilina
www.spospredza.edu.sk
email: [email protected]
[email protected]
2.
SOŠ lesnícka J. D. Matejovie
Hradná 534, Liptovský Hrádok
www.slslhr.sk
email: [email protected]
Spojená škola Mošovce - SOŠ rybárska +
SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku
3.
Odbory
Učebné odbory:
Vidiecka turistika;
Študijné odbory:
Ekonomika pôdohospodárstva;
Manažment regionálneho cestovného
ruchu;
Agropodnikanie (zamerania:
Poľnohospodársky manažment,
Záhradnícka výroba, Agroturistika,
Kynológia – Nové od 2012/2013);
Študijné odbory:
Lesníctvo – lesnícka prevádzka;
Podnikateľ pre rozvoj vidieka;
Vidiecka turistika;
2-ročný odbor:
Poľnohospodárska výroba;
Podmienky prijatia/Poznámky
Prospech + Monitor + Olympiády a
súťaže
Monitor + prospech
18
Na Drienok 454, Mošovce, Turčianske
Teplice
www.souparmt.edu.sk
email: [email protected]
4.
SOŠ lesnícka
Medvedzie 135, Tvrdošín
www.soultv.sk
email: [email protected]
Učebné odbory:
Rybár;
Mechanik opravár;
Agromechanizátor – opravár;
Chovateľ – chov koní a jazdectvo;
Študijné odbory:
Rybárstvo;
Podnikateľ pre rozvoj vidieka
Nadstavbové štúdium:
Rybárstvo a životné prostredie;
Poľnohospodárstvo;
Učebné odbory:
Mechanizátor lesnej výroby;
Mechanik – opravár pre lesné stroje
a zariadenia;
Tesár;
Lesokrajinár;
Agromechanizátor – opravár;
Študijné odbory:
Životné prostredie;
Operátor lesnej techniky;
Nadstavbové štúdium:
Lesné hospodárstvo;
Mechanizácia poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva;
Projekt: Vzdelávanie inak
Experimentálny odbor – zamerania:
Mechanizácia;
Turistika na vidieku;
Farmárstvo;
Prospech + Monitor + Známka zo
správania
!Na niektoré odbory sú prijímaní len
chlapci!
14. STREDNÉ ODBORNÉ PRIEMYSELNÉ ŠKOLY (ďalej len SPŠ)/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
Spojená škola - SPŠ
SPŠ
Spojená škola Turany – SPŠ
drevárska
Spojená škola – SPŠ
Nábrežná 1325, KNM
L. Novomestského 5/24, Martin
Komenského 1049/23, Turany
www.spsknm.sk
www.spsmt.sk
www.spojenaturany.edu.sk
Medvedzie 133/1, Tvrošín
www.spstv.edu.sk
14. STREDNÉ ODBORNÉ PRIEMYSELNÉ ŠKOLY (ďalej len SPŠ)/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Spojená škola - SPŠ
Nábrežná 1325, KNM
www.spsknm.sk
email: [email protected]
2.
SPŠ
L. Novomestského 5/24, Martin
www.spsmt.sk
email: [email protected]
Odbory
Študijné odbory:
Elektrotechnika (Zameranie: elektronické
počítačové systémy);
Mechatronika;
Strojárstvo (Zameranie: automobilový
priemysel, grafické systémy);
Technické lýceum;
Technické a informačné služby v strojárstve;
Informačné a sieťové technológie;
Logistika;
Študijné odbory:
Mechatronika;
Elektrotechnika;
Technické a informačné služby v strojárstve –
Podmienky prijatia/Poznámky
Bez prijímačiek: monitor + prospech +
olympiády v SR + známka zo správania
19
3.
Spojená škola Turany - SPŠ
drevárska
Komenského 23, Turany
www.spojenaturany.edu.sk
email: [email protected]
4.
Spojená škola - SPŠ
Medvedzie 133/1, Tvrdošín
www.spstv.edu.sk
email: [email protected]
odbor neplánujú v 2012/2013 otvoriť;
Technické lýceum;
Logistika – Nový od 2010/2011;
2-ročný učebný odbor:
Spracúvanie dreva;
3-ročný učebný odbor:
Stolár;
Lakovník;
Čalúnnik;
Tesár;
4-ročný študijný odbor:
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby;
Umeleckoremeselné spracúvanie dreva;
Pracovník marketingu – cestovný ruch;
Drevárstvo a nábytkárstvo;
Agropodnikateľ – chov koní a jazdectvo;
Nadstavbové štúdium:
Drevárstvo a nábytkárstvo;
Študijné odbory:
Elektrotechnika;
Technické a informatické služby;
Technika a prevádzka dopravy;
Technické lýceum;
Mechatronika;
Bez prijímačiek: Prospech + monitor +
olympiády
15. SOŠ SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Súkromná stredná odborná škola
spoločného stravovania
Závodská cesta 2961, Žilina
www.soussza.edu.sk
tel. 041 7233 110 – riaditeľka
Odbory
Učebné odbory:
Kuchár;
Čašník;
Spoločné stravovanie;
Nadstavbové štúdium:
Spoločné stravovanie;
Externé štúdium pre absolventov:
Kuchár;
Čašník;
Podmienky prijatia/Poznámky
Slušné a spoločenské vystupovanie
16. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY STAVEBNÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
Stredná priemyselná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Veľká Okružná 25, Žilina
Tulipánová 2 , Žilina
Školská 8, Liptovský Mikuláš
www.spssza.sk
www.sosstavebna.edupage.sk
www.zssslm.sk
16. SOŠ STAVEBNÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká Okružná 25, Žilina
www.spssza.sk
email: [email protected]
Študijné odbory:
Staviteľstvo (Podzemné; Dopravné; Požiarna ochrana;
Rekonštrukcia a adaptácia budov; Stavebný manažment);
Technické a informatické služby – v stavebníctve;
Geodézia, kartografia a kataster
Podmienky
prijatia/Poznámky
Prospech + Monitor +
preukázanie
požadovaných
vstupných vedomostí
+ zdravotná
20
spôsobilosť
2.
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2 , Žilina
www.sosstavebna.edupage.sk
email: [email protected]
3.
Stredná odborná škola stavebná
Školská 8, Liptovský Mikuláš
www.zssslm.sk (21.10.2011 stránka
čiastočne nefunkčná)
email: [email protected]
2-ročný učebný odbor:
Stavebná výroba;
Učebné odbory:
Murár - obkladač;
Tesár - železobetonár;
Montér suchých stavieb;
Klampiar – stavebná výroba;
Stolár;
Inštalatér;
Strojný mechanik;
Študijné odbory:
Technické lýceum – realitné maklérstvo; Nové pre
2012/2013
Technické lýceum – stavebníctvo; Nové pre 2012/2013
Operátor stavebnej výroby;
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení;
Mechanik hasičskej techniky;
Bezpečnostný technik – bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci – Nové pre 2012/2013
Nadstavbové štúdium:
Stavebníctvo;
Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov
a zariadení;
Učebné odbory:
Murár;
Maliar;
Montér suchých stavieb;
Strechár;
Autoopravár - mechanik;
Strojný mechanik;
Študijné odbory:
Staviteľstvo – pozemné staviteľstvo;
Staviteľstvo – technické zariadenia budov;
Operátor stavebnej výroby;
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení;
Technické a informatické služby - v stavebníctve;
17. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY STROJNÍCKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
SOŠ strojnícka
Spojená škola - Stredná odborná
škola strojnícka
Športová 1326, KNM
Červenej armády 25, Martin
www.souknm.sk
www.ssmt.sk
17. SOŠ STROJNÍCKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
Stredná škola
Odbory
1.
SOŠ strojnícka, Športová 1326, KNM
www.souknm.sk
email: [email protected]
Učebné odbory (3-ročné so závěrečnou skúškou):
Poľnohospodárska výroba (2-ročné);
Strojný mechanik;
Inštalatér;
Technicko – administratívny pracovník;
Mechanik – špecialista v automobilovom priemysle;
Podmienky
prijatia/Poznámky
Bez prijímačiek:
Prospech + Monitor
Umeleckoremeselné
spracovanie kovov –
kováčske
21
2.
Spojená škola - Stredná odborná škola
strojnícka
Červenej armády 25, Martin
www.ssmt.sk
email: [email protected]
Študijne odbory 4 , niektoré 5 ročné s maturitou:
Agrolesníctvo;
Mechanik mechatronik;
Mechanik elektrotechnik;
Mechanik nastavovač;
Mechanik počítačových sietí;
Umeleckoremeselné spracovanie kovov – kováčske
a zámočnícke práce;
Podnikateľ pre rozvoj vidieka;
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení;
Manažér kontroly a výroby v automobilovom priemysle;
Nadstavbové štúdium (2 roky):
Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov
a zariadení;
Technicko- ekonomický pracovník;
2-ročné učebné odbory:
Strojárska výroba;
Technické služby v autoservise;
Učebné odbory:
Mechanik cestných a diaľničných spojov;
Operátor v kovoobrábaní a službách;
Obrábač kovov;
Strojný mechanik;
Mechanik opravár – stroje a zariadenia;
Mechanik opravár – renovácia poľnohosp. techniky
a kováčstvo;
Autoopravár - mechanik;
Autoopravár – elektrikár;
Autoopravár – karosár;
Autoopravár – lakovník
Mechanik špecialista v automobilovom priemysle;
Modelár;
Maliar;
Technicko – administratívny pracovník;
Študijné odbory:
Mechanik číslicovo riadených strojov;
Mechanik elektrotechnik – ŠT;
Mechanik počítačových sietí;
Mechanik nastavovač;
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení;
Mechanik strojov a zariadení – ŠT;
Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle;
Nadstavbové štúdium:
Strojárstvo;
Technicko – ekonomický pracovník;
a zámočnícke práce:
musia robiť
talentovky:
kreslenie podľa
predlohy +
modelovanie z hliny
+prospech +
zdravotná
spôsobilosť
ŠT – športová trieda
– futbal, ľadový
hokej, hokejbal,
džudo
Do športovej triedy
sa robia talentovky:
člnkový beh +hod
plnou loptou + skok
z miesta + zhyby na
hrazde + sed – ľah +
testy špeciálnej
pohybovej
výkonnosti +
psychologické testy +
prospech + úroveň
súťaže, v ktorej
uchádzač hrá;
18. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY TECHNICKÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, Čadca
Hrádok 226, Istebné
Komenského 469/37, Námestovo
Hattalova 471, Nižná, Tvrdošín
www.sostca.sk
www.spsi.edupagesk
www.sousno.edupage.sk
22
18. SOŠ TECHNICKÉ/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Stredná odborná škola
technická
Okružná 693, Čadca
www.sostca.sk
email: [email protected]
2.
Stredná odborná škola
technická
Hrádok 226, Istebné
www.spsi.edupage.sk
email: [email protected]
3.
Stredná odborná škola
technická
Komenského 469/37,
Námestovo
www.sousno.edupage.sk
(21.10.2011 stránka
nefunguje)
email: [email protected]
4.
Spojená škola - Stredná
odborná škola technická
Hattalova 471, Nižná, Tvrdošín
Odbory
Učebné odbory:
Strojný mechanik;
Autoopravár – mechanik;
Autoopravár – elektrikár;
Elektromechanik – silnoprúdová technika;
Inštalatér;
Študijne odbory:
Mechanik nastavovač;
Mechanik strojov a zariadení;
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení;
Mechanik elektrotechnik;
Komerčný pracovník v doprave;
Nadstavbové štúdium:
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava;
Učebné odbory:
Autoopravár – elektrikár
Výroba konfekcie;
Strojárska výroba;
Mechanik opravár pre stroje a zariadenia;
Elektromechanik – silnoprúdová technika;
Študijné odbory:
Programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení;
Mechanik elektrotechnik – Silnoprúdov technika;
Mechanik elektrotechnik – Informačné technológie;
Nadstavbové štúdium:
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava;
Učebné odbory:
Obrábač kovov;
Strojný mechanik;
Murár;
Tesár;
Maliar;
Elektromechanik – silnoprúdová technika;
Inštalatér;
Autoopravár – mechanik;
Študijné odbory:
Mechanik nastavovač;
Operátor stavebnej výroby;
Učebné odbory:
Technickoadministratívny pracovník;
Stolárský technik;
Elektromechanik – silnoprúdová technika;
Študijné odbory:
Manažér výroby a kontroly v automobilovom
priemysle – autoelektronika;
Autoelektronika;
Mechanik – elektrotechnik;
Nadstavbové štúdium:
Stolársky technik;
Manažment financií – nadstavba pre odbor
Technickoadministratívny pracovník;
Podmienky prijatia/Poznámky
Uvedené sú učebné a študijné odbory,
ktoré škola otvára na rok 2012/2013;
viac odborov na:
http://www.sostca.sk/studium/odboryna-sous-cadca/
Bez prijímačiek: Prospech za posledné
3 ročníky na ZŠ;
-Ak sa prihlási menej ako 8 uchádzačov,
nebude príslušný odbor otvorený
a bude ponúknutý náhradný odbor
23
19. STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
Stredná odborná škola zdravotnícka Sv.
Františka z Assisi
Stredná odborná škola zdravotnícka
Stredná odborná škola zdravotnícka
Stredná odborná škola zdravotnícka
Stredná odborná škola zdravotnícka M. T.
Schererovej
Horná 137, Čadca
www.szsfaca.edu.sk
Hlboká cesta 23, Žilina
M Hattalu 2149, Dolný Kubín
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Dončova 7, Ružomberok
www.szshlbokaza.edu.sk
www.szsdk.sk
www.szslm.edupage.org
www.szsrbk.sk
19. SOŠ ZDRAVOTNÍCKE/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
ID
1.
2.
Stredná škola
Stredná odborná škola zdravotnícka Sv.
Františka z Assisi
Horná 137, Čadca
www.szsfaca.edu.sk
email: [email protected]
Stredná odborná škola zdravotnícka
Hlboká cesta 23, Žilina
www.szshlbokaza.edu.sk
email: [email protected]
3.
Stredná odborná škola zdravotnícka
M Hattalu 2149, Dolný Kubín
www.szsdk.sk
email: [email protected]
4.
Stredná odborná škola zdravotnícka
Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
www.szslm.edupage.org
email: sekretariatszslm@vuczilina.sk
5.
Stredná odborná škola zdravotnícka M. T.
Schererovej
Dončova 7, Ružomberok
www.szsrbk.sk
Odbory
Študijné odbory:
Zdravotnícky asistent;
Pomaturitné kvalifikačné
štúdium/Nadstavbové štúdium:
Zdravotnícky asistent;
Študijné odbory:
Asistent výživy;
Masér;
Ortopedický technik;
Zdravotnícky asistent;
Pomaturitné štúdium:
Zubný technik;
Diplomovaný fyzioterapeut;
Diplomovaná všeobecná sestra;
Večerné pomaturitné štúdium:
Sanitár;
Ortopedický technik;
Zdravotnícky asistent;
Zdravotnícky záchranár;
Študijný odbor:
Zdravotnícky asistent;
Nadstavbové štúdium:
Zdravotnícky asistent;
Externé štúdium:
Sanitár;
Zdravotnícky asistent;
Učebný odbor (2-ročný):
Sanitár;
Študijné odbory:
Masér;
Masér pre zrakovo hendikepovaných;
Zdravotnícky asistent;
Nadstavbové štúdium:
Zdravotnícky asistent;
Sanitár;
Externé štúdium:
Zdravotnícky asistent;
Sanitár;
Študijné odbory:
Zdravotnícky asistent;
Diplomovaná všeobecná sestra;
Externé štúdium:
Podmienky prijatia/Poznámky
Monitor + prospech + písomný
súhlas zákonných zástupcov
s výchovou a vzdelávaním
v duchu katolíckej viery a
morálky
Monitor + prospech + olympiády
+ prvotný záujem o štúdium na
SZŠ + splnenie zdravotných
kritérií
24
email: szs.rbk@post.sk
Zdravotnícky asistent;
Sanitár;
20. SOU/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odborné učilište inter.
Odobrné učilište
Odborné učilište inter.,
Odborné učilište
Spojená škola – OU
OU
Murgašova 580, KNM
Fatranská 3321/22, Žilina
Janka Alexyho 1942, Liptovský Mikuláš
Stavbárska 11, Martin
Scota Viatora 8, Ružomberok
M. Urbana 160/45, Námestovo
www.ouknm.edupage.sk
www.soutpmza.edu.sk
Cukrárska výroba;
Výroba konfekcie – šitie odevov;
Kožiarska výroba – obuvnícka montáž;
Stavebná výroba – murárske práce;
Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo;
Stavebná výroba – maliarske a natieračské
práce;
Obchodná prevádzka – práca pri príprav
jedál;
Obchodná prevádzka – príprava,
skladovanie a predaj tovaru;
Praktická škola;
Cukrárská výroba;
Kožiarská výroba – výroba remeselného
tovaru;
Spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku;
Inštalatér – vodovodné zariadenia;
Opatrovateľ.
Obchodná prevádzka – príprava,
skladovanie e predaj tovaru;
Potravinárska výroba – pekárenská výroba;
Cukrárska výroba;
Výroba konfekcie – šitie odevov;
Textilná výroba – tkáč;
Kožiarska výroba – výroba remenárskeho
tovaru;
Stavebná výroba – murárske práce;
Stavebná výroba – maliarske a natieračské
práce;
Poľnohospodárska výroba rastlinných
a živočíšnych výrobkov;
Poľnohospodárska výroba – oprava
poľnohospodárskych strojov;
Opatrovateľ;
Praktická škola;
Služby a domáce práce;
Obchodná prevádzka – práca pri príprave
jedál;
3 – ročné
Špeciálna škola
www.sites.google.com/site/uciliste/
www.zssos.sk
www.ssino.sk
20. SOU/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
Odborné učilište inter.
Murgašova 580, KNM
www.ouknm.edupage.sk
email: ou-knm@mail.t-com.sk
2.
Odborné učilište
Fatranská 3321/22, Žilina
www.soutpmza.edu.sk
email: soutpmza@soutpmza.edu.sk
3.
Odborné učilište internátne
Janka Alexyho 1942, Liptovský Mikuláš
email: pardekovatatiana@zoznam.sk
4.
Odborné učilište
Stavbárska 11, Martin
www.sites.google.com/site/uciliste
email: zssmt@zssmt.sk
3-ročné
Škola pre žiakov s telesným
postihnutím;
3-ročné
3-ročné
Špeciálna škola
25
5.
6.
Spojená škola – OU
Scota Viatora 8, Ružomberok
www.zssos.sk
email: riaditel@zssos.sk
OU M. Urbana 160/45, Námestovo
www.ssino.sk
email: gabarikova@sisno.sk
Obchodná prevádzka – práca pri príprave
jedál;
3-ročné
Obchodná prevádzka – práca pri príprave
jedál;
3-ročné
21. PRAKTICKÉ ŠKOLY/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
Spojená škola - PŠ
Praktická škola
Jašíková 219, Turzovka
M. Urbana 160/4, Námestovo
www.specialnazsturzovka.edupage.org
www.ssino.sk
21. PRAKTICKÉ ŠKOLY/ŽILINSKÝ KRAJ/2011/2012
1.
2.
Spojená škola – PŠ
Jašíková 219, Turzovka
www.specialnazsturzovka.edupage.org
email: specialna.skola@centrum.sk
Praktická škola
M. Urbana 160/4, Námestovo
www.ssino.sk
email: gabarikova@sisno.sk
Praktická škola;
Praktická škola;
22. KONZERVATÓRIÁ/CELÁ SR/2011/2012
1.
2.
4.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Konzervatórium
Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana
Nebylu
Súkromné konzervatórium
Konzervatórium
Cirkevné konzervatórium
Súkromné konzervatórium ALKANA
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Konzervatórium
Súkromné konzervatórium
Konzervatórium a ladičská škola Jana Deyla
Ul. J. M. Hurbana 48, Žilina
J. Lettricha 3, Martin
Skuteckého 27, Banská Bystrica
Holleho 8, Trnava
www.konza.sk
www.ssusmartin.sk
www.konzervatoriumbb.sk
www.stkdn.sk
Krčméryho 2, Nitra
Tolstého 11, Bratislava
Beňadiská 16, Bratislava
Batkova 2, Bratislava
Gagarinova, Topoľčany
Bernolákova, Prešov
Timonova 2, Košice
Kmeťová 23, Košice
Praha (Malá Strana)
www.konzervatoriumnitra.sk
www.konzervatorium.sk
www.ckba.edu.sk
www.alkana.sk
www.skdk.sk
www.konke.sk
www.skke.sk
www.kjd.cz
22. KONZERVATÓRIÁ/CELÁ SR/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Konzervatórium
Ul. J. M. Hurbana 48, Žilina
www.konza.sk
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
Odbory
Spev;
Hudba (Zameranie: Skladba; Dirigovanie; Hra
na klavíri; Hra na orgáne; Hra na dychových
nástrojoch - flauta, hoboj, klarinet, fagot,
saxofón, trúbka, lesný roh, pozauna, tuba; Hra
na bicích nástrojoch; Hra na strunových
nástrojoch - husle, viola, violončelo, kontrabas,
Podmienky prijatia/Poznámky
Štúdium je 6-ročné
Talentovky: hra na nástroji + spev +
sluchová a rytmická analýza +
herecké a pohybové schopnosti (u
spevákov) + test z hudobnej teórie
a dejín hudby + súťaže v odbore
26
2.
Súkromné hudobné a dramatické
konzervatórium
J. Lettricha 3, Martin
www.ssusmartin.sk
email: ssusmartin@ssusmartin.sk
3.
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bystrica
www.konzervatoriumbb.sk
email: konzerva@konzervatoriumbb.sk
4.
Súkromné tanečné konzervatórium
Dušana Nebylu
Holleho 8, Trnava
www.stkdn.sk
email: nebyla@truni.sk
Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2, Nitra
www.konzervatoriumnitra.sk
email:
madariova@konzervatoriumnitra.sk
5.
6.
Konzervatórium
Tolstého 11, Bratislava
www.konzervatorium.sk
email: consbrat@netax.sk
7.
Cirkevné konzervatórium
Beňadiská 16, Bratislava
www.ckba.edu.sk
email: sekretariat@ckba.edu.sk
harfa, gitara, cimbal; Hra na akordeóne;
Cirkevná hudba; Hra na ľudových hudobných
nástrojoch);
Hudobnodramatické umenie;
Hudobnodramatické umenie;
Hudba (Zameranie: Strunové nástroje,
Dychové nástroje, Hra na klavíri, Hra na
akordeóne, Cirkevná hudba, Hra na orgáne,
Dirigovanie, Skladba);
Spev;
Tanec;
Tanec;
Tanec;
Spev;
Hudobnodramatické umenie;
Hudba (Zameranie: Hra na husliach, viole,
violončele, kontrabase, gitare; Hra na flaute,
hoboji, klarinete, trúbke, lesnom rohu; Hra na
klavíri);
Spev;
Hudobnodramatické umenie;
Hudba (Zameranie: Skladba; Dirigovanie; Hra
na klavíri; Hra na orgáne; Hra na dychových
nástrojoch – priečna flauta, sopránová a altová
zobcová flauta, hoboj, klarinet, saxofón, fagot,
trúbka, lesný roh, pozauna, tuba; Hra na bicích
nástrojoch; Hra na strunových nástrojoch –
husle, viola, violončelo, kontrabas, harfa,
gitara, cimbal; Hra na akordeóne; Cirkevná
hudba);
Hudobno –dramatické umenie;
Spev;
Hudba (Skladba; Hra na klavíri; Hra na orgáne;
Hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke,
lesnom rohu, pozaune, tube, saxofóne; Hra na
bicích nástrojoch; Hra na husliach, viole,
violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale;
Hra na akordeóne; Cirkevná hudba);
Štúdium je 6-ročné
Talentovky: slohová práca na danú
tému + prednes básne + prednes
prózy + prednes piesne + vlastná
tanečná kreácia + pohybová etuda
+ pomocné: prospech + hra na
hudobný nástroj, vlastná tvorba
!Nie sú prijímaní žiaci so zníženou
známkou zo správania
a s prospechom v niektorom
predmete nedostatočný!
Talentovky: podľa odboru, na:
http://www.konzervatoriumbb.sk/
kriteria.html
Baletní a taneční umelci pre
potreby profesionálnych divadiel
a umeleckých súborov
8-ročné
Talentovky a školné: www.stkdn.sk
Talentovky podľa odboru:
http://www.konzervatoriumnitra.s
k/content/index.php?option=com_
content&task=view&id=20&Itemid
=34
Štúdium je 6-ročné
Talentovky: skúška z hlavného
predmetu + písomné testy
z hudobnej teórie, intonácie
a rytmu, slovenského jazyka
+ z povinného klavíra
Rôzne špecializácie pre absolventov
(populárna hudba);
Prijímačky: skúška z hlavných
umeleckých predmetov +
z odborných teoretických
predmetov + zo slovenského jazyka
a literatúry + zo psychologických
testov
Konkrétne:
http://www.ckba.edu.sk/
27
8.
Súkromné konzervatórium ALKANA
Batkova 2, Bratislava
www.alkana.sk
email: alkana@alkana.sk
Hudobno – dramatické umenie (Zameranie:
Muzikál);
Talentovky: Pohybová etuda +
báseň, úryvok z prózy aelbo
monológ z divadelnej hry + tanečná
piese)n + ľudová pieseň + vlastná
tanečná ukážka + vlastná
gymnastická zostava + ústny
pohovor + vlastná umelecká tvorba;
Školné: 90 Eur/mesačne
Zápisné: 450 Eur
9.
Súkromné konzervatórium Dezidera
Kardoša
Gagarinova, Topoľčany
email: konzervatoriumto@stonline.sk
Bernolákova, Prešov
email: stanekova.k@gmail.com
www.skdk.sk
Konzervatórium
Timonova 2, Košice
www.konke.sk
email: kon-ke@stonline.sk
Hudba;
Spev;
Hudobno dramatické umenie;
Tanec;
Dirigovanie a kompozícia;
Talentovky: teoretická + praktická
skúška podľa odboru;
Školné: 60 Eur/mesiac
Zápisné: 60 Eur
Hudba (Zameranie: Hra na klavíri; Hra na
akordeóne; Hra na orgáne; Cirkevná hudba;
Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase,
cimbale, gitare;
Hra na flaute, klarinete, hoboji, saxofóne,
fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube;
Hra na bicích nástrojoch);
Herecká tvorba;
Spev (Zameranie: Sólový spev operný);
Tanec (Zameranie: Klasický tanec; Moderný
tanec);
Tanečný odbor;
Hudobno – dramatický odbor;
Talentovky:
hudba, spev: Hlavný odbor +
intonácia a rytmus + hudobná
teória + dejiny hudby + test zo
slovenského jazyka + prospech
tanec: hlavný odbor +
psychologické testy +
všeobecnokultúrny test + test zo
slovenského jazyka + prospech
10.
11.
Súkromné konzervatórium
Kmeťová 23, Košice
www.skke.sk
email: skke@skke.sk
Talentovky: Tanec: fyzické
predpoklady pre tanec + základy
pohybových schopností
v tanečných technikách;
HDO: skúška hereckých
predpokladov +spevácka
a všeobecná hudobná skúška +
tanečné predpoklady
23. STREDNÉ UMELECKÉ ŠKOLY/CELÁ SR/2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Súkromná stredná umelecká škola
Škola úžitkového výtvarníctva
Stredná umelecká škola
Stredná umelecká škola
Súkromná stredná umelecká škola
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva
Sv. Lukáša
Súkromná stredná umelecká škola
Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa
Vydru
Stredná umelecká škola
Súkromná stredná umelecká škola
dizajnu
Hálkova 2968/22, Žilina
P. Križku 390/4, Kremnica
Exnárova 8, Košice
Slavkovská 19, Kežmarok
Petzvalova 2, Košice
Stummerova 20, Topoľčany
www.skolaumenia.sk/ssusza
www.suv.sk
www.suske.sk
www.zsuskk.edu.sk
www.filmovaskola.sk
www.csuv-lukasa.sk
Kyslá 214, Hodruša – Hámre
Dúbravská cesta 11, Bratislava
www.ssushh.sk
www.suvba.sk
Vodárenská 3, Prešov
Ivánska cesta 21, Bratislava
www.zsus-po.sk
www.skoladesignu.sk
28
11.
12.
13.
14.
Škola úžitkového výtvarníctva
Súkromná stredná umelecká škola
Škola úžitkového výtvarníctva
Spojená škola - Stredná umelecká škola
Jakobyho 15, Košice
J. Lettricha 3, Martin
Scota Viatora 6, Ružomberok
Hattalova 471, Nižná
www.suvke.sk
www.ssusmartin.sk
www.suvrk.edu.sk
www.spojenanizna.edu.sk
15.
16.
Škola úžitkového výtvarníctva
Súkromná stredná umelecká škola
animovanej tvorby
Stredná umelecká škola Trenčín
Súkromná stredná umelecká škola vo
Zvolene
Súkromná stredná umelecká škola
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
Gagarinova 13, Topoľčany
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
www.ssuv.sk
www.uat.sk
Staničná 8, Trenčín
Môťovská cesta 8164, Zvolen
www.sustn.sk
www.ssuszv.edupage.org
Škultétyho 1, Nitra
Vajanského 23, Levice
www.ssusnitra.edupage.org
www.soslbielika.edu.sk
17.
18.
19.
20.
23. STREDNÉ UMELECKÉ ŠKOLY/CELÁ SR/2011/2012
ID
1.
Stredná škola
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, Žilina
www.skolaumenia.sk/ssusza
email: info@skolaumenia.sk
Odbory
8260 6 Propagačné výtvarníctvo
826 16 Propagačná grafika
8221 6 09 Fotografický dizajn
8221 6 11 Grafický a priestorový dizajn
82216 05 Priemyselný dizajn sa neotvára na rok
2012/2013
Podmienky prijatia/Poznámky
-4-ročné s maturitou
-Školné: 35 Eur/mesiac
-Prípravný kurz kreslenia (október)
20h/70 Eur
-Talentovky: výtvarné prace + test
všeobecného prehľadu
2.
Škola úžitkového výtvarníctva
P. Križku 390/4, Kremnica
www.suv.sk
email:
sekretariat@suvkremnica.edu.sk
-Talentovky: kresba + fantazijne
zhotovenie objektu + modelovanie
v hline na daný motív + prospech zo
ZŠ; hodnotenie domácich prác je
pomocné
3.
Stredná umelecká škola
Exnárova 8, Košice
www.suske.sk
email: sekretariat@suske.sk
4.
Stredná umelecká škola
Slavkovská 19, Kežmarok
www.zsuskk.edu.sk
suskk@mail.t-com.sk
8233600 Výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov (Zamerania: Zlatníctvo a strieborníctvo,
Umelecké zámočníctvo a kováčstvo, Plošné
a plastické rytie kovov, Umelecké odlievanie
kovov)
8231600 Tvarovanie priemyselných výrobkov
8267600 Štukatérstvo
8240600 Tvorba hračiek a dekoratívnych
predmetov
Hudobnodramatické umenie (6-ročné, maturita
a absolv. štúdium); /konzervatórium
Hudba; /konzervatórium 6-ročné
Dizajn a tvarovanie dreva; 4-ročné
Grafický a priestorový dizajn; 4-ročné
Tanec; /konzervatórium 6-ročné
Spev; /konzervatórium 6-ročné
3-ročné so záverečnou skúškou:
Aranžér/Aranžérka;
Umelecký rezbár/Rezbárka;
Umelecký stolár/Stolárka;
Umelecký krajčír/Krajčírka
4-ročné s maturitou:
Grafik tlačových médií;
Ručné výtvarné spracovanie textílií;
Propagačné výtvarníctvo;
Konzervátorské a reštauračné práce - drevo
Fotografický dizajn;
Scénická kostýmová tvorba;
Grafická úprava tlačív;
Užitková maľba;
Spojená škola s konzervatóriom
Talentovky: kresba zátišia, skúška
tvorivosti, výtvarné riešenie – plagát
pre kultúrne riešenie
Talentovky: pre jednotlivé odbory
v pdf na web
29
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou:
Umeleckoremeselné práce;
Prevádzka obchodu – propagácia;
5.
Súkromná stredná umelecká škola
filmová
Petzvalova 2, Košice
www.filmovaskola.sk
email: info@filmovaskola.sk
4-ročné s maturitou
Obrazová a zvuková tvorba (zamerania: Kamera,
zvuk, strih; Virtuálna grafika; Umelecká
produkcia);
Masmediálna tvorba; -> redaktori, moderátori,
hovorcovia, scenaristi
2-ročné pomaturitné
Propagačná grafika s dôrazom na virtuálnu
grafiku -> práca v reklamnej agentúre, grafik
Školné: 770 Eur/rok
Poplatok za prijímačky 35 Eur
Zápisné 235 Eur
Príjímačky: Individuálne ústny
pohovor (2 ukážky filmových diel,
obhajoba svojho stanoviska);
Vedomostný test; Domáce práce;
Autoportrét; Nakreslenie iniciálov
mena; Psychotest.
6.
Cirkevná škola úžitkového
výtvarníctva Sv. Lukáša
Stummerova 20, Topoľčany
www.csuv-lukasa.sk
email: czus.sv.lukasa@stonline.sk
csuvto@gmail.com
Propagačná grafika;
Propagačné výtvarníctvo;
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb;
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky
a štuková výroba;
Úžitková maľba;
Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu;
7.
Súkromná stredná umelecká škola
Kyslá 214, Hodruša – Hámre (pri
Žarnovici, Žiari nad Hronom, Zvolene)
www.ssushh.sk
email: sekretariat@ssushh.sk
8.
Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa
Vydru
Dúbravská cesta 11, Bratislava
www.suvba.sk
email: suvba@centrum.sk
9.
Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešov
www.zsus-po.sk
email: sekretariat@zsus-po.sk
3-ročné (výučný list):
Rytec kovov;
Nástrojár;
Zlatník, klenotník;
4-ročné (výučný list a maturita):
Programátor obrábacích strojov a zariadení;
Umeleckoremeselné spracúvanie kovov –
pasiarske práce;
Umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké
práce;
4-ročné (maturita)
Výtvarné spravoanie kovov a drahých kameňov
(zameranie: zlatníctvo a strieborníctvo; Plošné
a plastické rytie kovov; Umelecké kováčstvo a
zámočníctvo);
Propagačná grafika;
Propagačné výtvarníctvo;
Dizajn (Fotografický dizajn;
Grafický a priestorový dizajn;
Priemyselný dizajn)
Propagačné výtvarníctvo;
Dizajn a tvarovanie dreva;
Propagačná grafika;
Výtvarné spracúvanie textílií;
Úžitková fotografia;
Kameňosochárstvo;
Keramický dizajn;
Konzervatórstvo a reštaurovanie;
Propagačné výtvarníctvo;
Propagačná grafika;
Grafická úprava tlačív;
Maskérska tvorba;
Scénická, dekoračná tvorba a reprodukčná
maľba;
Talentovky:
Perspektívne kreslenie podľa
modelu (zátišie);
Farebná figurálna kompozícia;
Modelovanie – figúra z hliny;
Lepený objekt z papiera;
Domáce práce (5 ks);
Ústny pohovor;
!možnosť získať medzinárodný
certifikát IES (www.ies-info.com)
Talentovky: kresba, modelovanie
Talentové skúšky nevykonávajú žiaci,
ktorí sa umiestnia v celoslovenskej
výtvarnej súťaži TALENT-UMENIEKUMŠT organizovanej Súkromnými
umeleckými školami v HodrušiHámroch do desiateho miesta a v
iných celoslovenských výtvarných
súťažiach do tretieho miesta.
Talentovky: kresba – podľa modelu;
Maľba – figurálne kreslenie;
Modelovanie;
Talentovky - neuvedené
30
10.
Súkromná stredná umelecká škola
dizajnu
Ivánska cesta 21, Bratislava
www.skoladesignu.sk
email: ssus@ssus.sk
11.
Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, Košice
www.suvke.sk
email: suvke@suvke.sk
12.
Súkromná stredná umelecká škola
J. Lettricha 3, Martin
www.ssusmartin.sk
email: ssusmartin@ssusmartin.sk
13.
Škola úžitkového výtvarníctva
Scota Viatora 6, Ružomberok
www.suvrk.edu.sk
email: sekretariat@suvrk.edu.sk
14.
Spojená škola - Stredná umelecká
škola
Hattalova 471, Nižná
www.spojenanizna.edu.sk
tel.: 043/5381 405
Škola úžitkového výtvarníctva
Gagarinova 13, Topoľčany
www.ssuv.sk
email:
15.
16.
Súkromná stredná umelecká škola
animovanej tvorby
Dizajn a tvarovanie dreva;
Keramický dizajn;
Animovaná tvorba;
4-ročné s maturitou:
Grafický a priestorový dizajn;
Odevný dizajn;
Priemyselný dizajn;
Fotografický dizajn;
3-ročné pomaturitné štúdium (DiS.):
Grafika vizuálnych komunikácií;
Odevný a textilný dizajn;
Fotografia;
Filmová a mediálna tvorba;
Animovaná tvorba;
Manažment umenia a kultúry;
4-ročné
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske
techniky;
Animovaná tvorba;
Propagačné výtvarníctvo;
Propagačná grafika;
Fotografický dizajn;
Dizajn – grafický a priestorový dizajn;
Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná
maľba;!!! Nové!!!
Propagačná grafika;
Dizajn a tvarovanie dreva;
Grafický a priestorový dizajn;
Hudobno – dramatický odbor;
Priemyselný dizajn;
Úžitková maľba;
Textilné výtvarníctvo;
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov;
Propagačné výtvarníctvo;
Propagačná grafika;
Scénická kostýmová tvorba;
Fotografický dizajn;
Odevný dizajn;
Reklamná tvorba;
Propagačná grafika;
Umeleckoremeselné spracúvanie dreva –
rezbárske práce;
Maturitné odbory:
Úžitková maľba;
Odevný dizajn;
Propagačné výtvarníctvo;
Výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu;
Pomaturitné odbory:
Úžitková maľba;
Ručné výtvarné spracúvanie textílií;
Navrhovanie a modelovanie odevov;
4-ročné maturitné
Animovaná tvorba
Talentovky: kresba zátišia, výtvarné
spracovanie zadanej témy podľa
odborného zamerania, Hodnotenie
portfólia domácich prác;
-Majú prípravný prijímačkový kurz
od 1.2.2012.
Školné: 1320 Eur/rok
(110Eur/mesiac)
Zápisné: 100 Eur
Talentovky: budú zverejnené
1.2.2012
-organizujú prípravné kurzy
kreslenia
Školné: upravované podľa
dochádzky a prospechu (do 1,5 – ½
školného);
-rodičia v hmotnej núdzi majú
možnosť požiadať o sociálne
štipendium;
Talentovky: test všeobecného
prehľadu, kresba zátišia uhľom,
temperami stvárnená figurálna
kompozícia; 3. Podľa odboru:
textilný, grafický a i. materiál.
Talentovky: perspektívne kreslenie,
figurálna kompozícia, Modelovanie
plastického objektu, Hodnotenie
prinesených domácich prác; ústny
pohovor (nie je hodnotený)
Talentovky: test zo slovenského
jazyka a literatúry, kresba zátišia
31
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
www.uat.sk
email: uat@uat.sk
Grafický dizajn
Fotografický dizajn
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:
Animovaná tvorba
Grafický dizajn
Fotografický dizajn
17.
Stredná umelecká škola Trenčín
Staničná 8, Trenčín
www.sustn.sk
email: sustn@zoznam.sk
Fotografický dizajn;
Propagačné výtvarníctvo;
Propagačná grafika;
Reklamná tvorba;
Scénická kostýmová tvorba;
Odevný dizajn;
Dizajn interiéru; nové!!
Priemyselný dizajn; nové!!
Animovaná tvorba; nové!!
18.
Súkromná stredná umelecká škola vo
Zvolene
Môťovská cesta 8164, Zvolen
www.ssuszv.edupage.org
email: ssuszv@gmail.com
19.
Súkromná stredná umelecká škola
Škultétyho 1, Nitra
www.ssusnitra.edupage.org
email: info@ssusnitra.sk
20.
Stredná umelecká škola Ladislava
Bielika
Vajanského 23, Levice
www.soslbielika.edu.sk
email:
Fotografický dizajn;
Úžitková maľba;
Propagačné výtvarníctvo;
Propagačná grafika;
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov;
Scénická a kostýmová tvorba;
Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba;
Fotografický dizajn;
Odevný dizajn;
Propagačné výtvarníctvo;
Propagačná grafika;
Dizajn – priemyselný dizajn;
Styling a marketing;
Umelecký krajčír;
podľa zostavenej predlohy, kresba
portrétu podľa živého modelu, voľná
téma podľa odboru.
Školné: 130 Eur/mesiac
Zápisné: 250 Eur
Poplatok za prijímačky: 15 Eur
-na pomaturitné štúdium sú študenti
prijímaní bez prijímacích pohovorov
!!!
Talentovky: v pdf na webe
Talentovky: figurálna kresba,
perspektívna kresba, Modelovanie,
Domáce práce.
-poskytujú sociálne štipendium
Talentovky: Perspektívna
kompozícia – kresba podla
skutočnosti, maľba podľa modelu,
dekoratívne riešenie plochy formátu
A3.
24. VYBRANÉ UMELECKÉ ŠKOLY V ČR/2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stredná škola fotografická, filmová a televízna, o.
p. s.
Stredná škola umeleckomanažérska
Súkromná stredná umelecká škola Ave Art
Stredná odborná umelecká škola a gymnázium
Stredisko praktického vyučovania Asociácia
starožitníkov
Konzervatórium a ladičská škola Jana Deyla
Skalsko
www.fofitv.info
Táborská 85, Brno
Hasičská 50/550, Ostrava
Hulvácka 384/1, Ostrava
Platnéřská 6, Praha
www.ssum.cz
www.aveart.cz
www.umelecka.cz
www.sweb.cz/spv.as
Praha (Malá strana)
www.kjd.cz
24. VYBRANÉ UMELECKÉ ŠKOLY V ČR/ 2011/2012
32
ID
1.
Stredná škola
Stredná škola fotografická, filmová
a televízna, o. p. s.
Skalsko
www.fofitv.info
email: fofitv@gmail.com
2.
Stredná škola umeleckomanažérska
Táborská 85, Brno-Židenice
www.ssum.cz
email: info@ssum.cz
3.
Súkromná stredná umelecká škola Ave
Art
Hasičská 50/550, Ostrava
www.aveart.cz
4.
Stredná odborná umelecká škola
a gymnázium
Hulvácka 384/1, Ostrava
www.umelecka.cz
email: skola@umelecka.cz
5.
Stredisko praktického vyučovania
Asociácia starožitníkov a Stredná
odborná škola umeleckoremeselná
Platnéřská 6, Praha
www.sweb.cz/spv.as
email: spv.as@seznam.cz
Konzervatórium a ladičská škola Jana
Deyla
Praha (Malá Strana)
www.kjd.cz
email: kjd@kjd.sk
6.
Odbory
Úžitková fotografia;
Médiá filmové a televízne (profesie:
dramaturg a scenaristka, výroba, zvuk,
kamera, skript, strih a réžia v oblastiach:
reportážnej, dokumentárnej, populárno –
vedeckej, propagačnej, reklamnej
a multimediálnej tvorby).
4- ročné odbory:
Multimediálna tvorba (zameranie: grafický
dizajn, filmová tvorba a animácia,
intermédiá);
Umelecko manažérsky odbor (zameranie:
Výtvarný ateliér, Hudobný ateliér,
Dramatický ateliér, Mutlimediálny ateliér)
Nadstavbové štúdium:
Prevádzka a riadenie obchodných a
výrobných firiem;
4-ročné odbory:
Priemyselný dizajn;
Grafický dizajn;
Animovaná tvorba;
Umelecké kováčstvo;
Rezbárstvo;
Dizajn interiéru;
Keramický dizajn;
Rekvalifikačné kurzy:
Grafický dizajn;
Bytový dekoratér;
Keramika;
Kurz:
Animovaná tvorba;
Umelecké kováčstvo;
2 – ročný
Umelecký odbor;
4- ročné:
Výtvarná tvorba a šperk;
Multimediálna tvorba;
Gymnázium;
Kameňosochárstvo
4-ročný s maturitou:
Starožitník;
Hudba (Zameranie: Hra na klavír, Varhany,
Akordeón, Flautu, Trúbku, Pozauna, Husle,
Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara,
Skladba, Hra na saxofón a zobcová flauta Nové );
Spev (Zamerania: Klasický spev, Populárny
spev – Nové );
Ladenie klavíra a kultúrna činnosť;
Ladenie klavíra;
Podmienky prijatia/Poznámky
Prihlášky do 15.12.
Talentovky: 24 – 30 fotografií
pohľadnicového fotmátu, z tých
vyberie 5 najlepších (majú mať
tematický sled a sprievodný text
o tom, kde vznikli a p.), literárne
a výtvarné prace, videosnímky
(nepovinné).
Talentovky: Domáce práce
v ľubovoľnom počte (videá, fotografie,
prezentácie, scénáře, výtvarné diela),
pohovor, Orientačný test, Realizácia
zadanej témy
benes@ssum.cz – konzultácie
ohľadom prijímačiek
Talentovky: podľa odboru
Zv)čša kresba hlavy;
Kresba zátišia;
Modelovanie; domáce práce;
Školné: 24 000 kč/rok
– Pre výtvarné spracovanie kovov
a drahých kameňov a Výtvarné
spracovanie keramiky a porcelánu zadarmo
Prihlášky do 15.3.2012
Potrebné doloženie predchádzajúceho
záujmu o výtvarnú alebo umeleckú
činnosť, výsledky v súťažiach
!!! Prijímačky sa nerobia!!!
Školné: 18 000 kč/rok
Prijímačky: Český jazyk, Občianská
náuka, Dejepis
Výučba prebieha 1x/týždeň vo
vybraných obchodoch asociácie
starožitníkov
Štátna stredná odborná škola
rozširujúca výučbu v odbore ladenie
klavíra pre zrakovo postihnutých
Talentovky podľa odborov:
http://www.kjd.cz/entrance_examinati
on
33
34
Download

STREDNÉ ŠKOLY / ŽILINSKÝ KRAJ/SR/VYBRANÉ V ČR