ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
Zmluvné strany
Advokát:
1.
JUDr. Monika Némethová,
advokátka
sídlo:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
45029067
DIČ:
1039313451
zapísaný:
zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory pod
bank. spojenie:
Tatra banka, a.s.,
Č.
Č.
1496
ú.: 2623236107/1100
(ďalej len "advokát,,)
Klient:
2.
Obec Štós
sídlo:
044 26 Štós, Č. 160
IČO:
324795
DIČ:
2020496412
bank. spojenie:
DEXIA banka, a.s., Č. ú.: 0404854002
(ďalej len "klient ")
uzatvárajú v súlade s ustanovením
a doplnení zákona
Č. 455/1991
§ 1 ods. 2 zákona Č. 586/2003
Z. z. o advokácii a o zmene
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov nasledovnú zmluvu o poskytovaní právnych služieb:
Článok I.
1.
Predmetom
tejto
zmluvy je poskytovanie
právnych
služieb
v sporových a nesporových veciach, poskytovanie konzultačnej
zo strany
a poradenskej
advokáta
klientovi
činnosti klientovi
advokátom v oblasti záväzkových a iných právnych vzťahov.
2.
Predmetom tejto zmluvy nie je poradenstvo vo veciach účtovných a daňových.
3.
Poskytovanie právnych služieb v sebe zahŕňa najmä zastupovanie v súdnych konaniach vedených
pred prvostupňovým
súdom, v odvolacích konaniach, a tiež zabezpečenie podkladov a listín pre
tieto konania.
4·
Poskytovanie právnych služieb v sebe tiež zahŕňa zastupovanie v správnych konaniach vedených
pred prvostupňovým správnym orgánom, v odvolacích konaniach, a tiež zabezpečenie podkladov
a listín pre tieto konania.
Článok II.
1.
Právne služby bude poskytovať advokát osobne, alebo ním poverený advokát, resp. advokátsky
koncipient, alebo iný zamestnanec advokáta, s čím klient súhlasÍ.
2.
Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, dôsledne využívať všetky
zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje
za užitočné.
3·
Touto zmluvou
klient
zákonníka, Občianskeho
splnomocňuje
zákonníka,
advokáta
Správneho
podľa príslušných
ustanovení
Poriadku a ostatných
Obchodného
právnych predpisov, na
zastupovanie v znení Článku L tejto zmluvy.
Článok III.
1.
Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi na jeho účet vedený v peňažnom ústave Tatra a. s.,
2623236107/1100
práce
počnúc dňom podpísania
a vyfakturovanej
predchádzajúceho
vždy do
kalendárneho
15. dňa
Č.
účtu:
tejto zmluvy, odmenu podľa skutočne vykonanej
príslušného
mesiaca,
za obdobie
mesiaca do konca predchádzajúceho
od 1. dňa
kalendárneho
mesiaca
(ďalej len fakturačné obdobie), na základe predloženej faktúry od advokáta. Splatnosť faktúry je 14
dní odo dňa vystavenia faktúry.
2.
Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene vo výške 50 EUR bez DPH. Vzhľadom na
skutočnosť, že advokát je platiteľ dane z pridanej hodnoty, bude k dohodnutej odmene účtovaná
klientovi DPH, podľa platných predpisov.
3· Advokát má okrem hodinovej odmeny nárok na náhradu všetkých hotových výdavkov, vrátane
miestne telekomunikačných
výdavkov a miestneho prepravného v súlade s ust. § 16 ods. 3 vyhlášky
č. 655/2004 Z.z., ďalej podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení,
ako aj náhradu za stratu času v prípadoch, ak advokát zabezpečuje činnosti uvedené v Článku 1.
tejto zmluvy mimo adresy jeho sídla, v súlade s ust. § 17 ods. 1 vyhlášky
Z.z. za každú
Č. 655/2004
aj začatú pol hodinu.
4· Vymožené trovy právneho zastúpenia v súdnych sporoch od protistrany,
v rámci náhrady trov
konania, priznanej a skutočne vymoženej tarifnej odmeny advokáta za poskytovanie právnych
služieb vyčíslených z hodnoty sporu v zmysle ust. § 10 vyhlášky
Č. 655/2004
Z.z. prináležia
advokátovi.
5·
Vyššie uvedená dohoda o odmene za poskytovanie právnych služieb nevylučuje, aby sa zmluvné
strany pre jednotlivé obzvlášť časovo a odborne náročné prípady dohodli na odmene odlišne.
Článok IV.
1.
Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé a úplné informácie a súčasne mu
predkladať listinné podklady a vysvetlenia k riadnemu poskytovaniu právnych služieb.
2.
Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi včasné, pravdivé, úplné informácie, vyjmúc zákonnú
povinnosť mlčanlivosti, o vybavovaných veciach.
3·
Klient sa zaväzuje, že pred podpisom predmetnej zmluvy predloží túto na odsúhlasenie Obecnému
zastupiteľstvu Obce Štós.
ČlánokV.
1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu neurčitú.
2.
Túto zmluvu je možné zrušiť buď dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou troch mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej strane.
3· Advokát je povinný do 15 dní od doručenia výpovede zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak
klient neurobí iné opatrenia.
Článok VI.
1.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
2.
Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
3·
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju slobodne,
vážne, určite, zrozumiteľne,
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4·
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
v Štóse,
dňa
27-4.2011
V Banskej Bystrici, dňa
27-4.2011
JUDr. Monika Némethová
advok6tka
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45029067 DIČ: 1039313451
klient
advokát
Download

JUDr. Monika Némethová, advokátka