Na osnovu člana 2. Ugovora o podeli akcionarskog društva KOPEX MIN – OPREMA
a.d. NIŠ uz osnivanje akcionarskih društava KOPEX MIN a.d. NIŠ i MIN
PROIZVODNJA a.d. NIŠ od 08.05.2012. godine, člana 21. Ugovora o osnivanju
akcionarskog društva od 08.05.2012. godine i čl. 264. i 265. Zakona o privrednim
društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon),
Skupština akcionara Kopex Min-Oprema a.d. Niš, Bulevar 12. februara bb, na svojoj
sednici održanoj dana 08.05.2012. godine, usvojiće sledeći:
UGOVOR
O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Min Prozvodnja a.d. Niš
(OSNIVAČKI AKT)
Član 1.
Ovaj Ugovor predstavlja Osnivački akt privrednog društva Min Prozvodnja a.d. Niš,
Bulevar Svetog cara Konstantina 80-84 (u daljem tekstu: Društvo), kojim se
ureñuje:
• poslovno ime i sedište Društva;
• delatnost Društva;
• oblik i odgovornost Društva
• vrednost osnovnog kapitala Društva, upisanog i uplaćenog, način njegovog
unošenja, odnosno
oblik u kome je unesen;
• način i vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
• vrsta i nadležnosti organa društva;
• zastupanje društva i odlučivanje u Društvu;
• način promene pravne forme društva;
• trajanje i prestanak društva;
• druga pitanja koja regulišu rad i poslovanje Društva
Član 2.
Privredno društvo Min Prozvodnja a.d. Niš je akcionarsko društvo koje obavlja
delatnost utvrñenu ovim Ugovorom.
Društvo je osnovano na neodreñeno vreme.
Društvo je jedinstveni pravni subjekt sa svim pravima, obavezama i odgovornostima
utvrñenim Zakonom.
POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA
Član 3.
Puno poslovno ime društva glasi: Min Prozvodnja a.d. Niš, Bulevar Svetog cara
Konstantina 80-84
Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi: Min Prozvodnja a.d. Niš
Član 4.
Sedište Društva je na adresi: Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-84
Član 5.
Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi odbor Direktora Društva.
PRETEŽNA DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA
Član 6.
Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je:
2511 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova metalnih konstrukcija
Ostale delatnosti Društva:
1610
1624
2511
2512
2529
2561
2562
2573
2591
2599
2815
2822
2824
2830
2849
2891
2892
2893
2895
2899
2920
2932
3011
3020
3040
3099
3311
3312
3317
3319
3320
3811
3821
3900
4110
4211
4212
4213
Rezanje i obrada drveta
Proizvodnja drvne ambalaže
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni,rezervoara i kontejnera
Obrada i prevlačenje metala
Mašinska obrada metala
Proizvodnja alata
Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
proizvodnja ležajeva,zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Proizvodnja ručnih pohonskih aparata sa mehanizmima
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja ostalih alatnih mašina
Proizvodnja mašina za metalurgiju
Proizvodnja mašina za rudnike,kamenolome i grañevinarstvo
Proizvodnja mašina za industriju hrane,pića i duvana
Proizvodnja mašina za industriju papaira i kartona
Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
Proizvodnja karoserija za motorna vozila,prikolice i poluprikolice
proiyvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Izgradnja brodova i plovnih objekata
Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Proizvodnja ostale transportne opreme
Popravka metalnih proizvoda
Popravka mašina
Popravka i održavanje druge transportne opreme
Popravka ostale opreme
Montaža industrijskih mašina i opreme
Skupljanje otpada koji nije opasan
Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Sanacija,rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Razrada grañevisnih objekata
Izgradnja puteva i autoputeva
Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
Izgradnja mostova i tunela
4221 Iztgradnja cevovoda
4291 Izgradnja hidrotehničkih objrekata
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih grañevina
4311 Rušenje objekta
4312 Priprema gradilišta
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
4321 Postavljanje električnih instalacija
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,grejnih i klimatizovanih sistema
4329 Ostali instalacioni radovi u grañevinarstvu
4331 Malterisanje
4332 Ugradnja stolarije
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 Bojenje i zastakljivanje
4339 Ostali završni radovi
4391 Krovni radovi
4399 Ostali nepomenuti specifični grañevinski radovi
4614 Posredovanje u prodaji mašina,industrijske opreme,brodova i aviona
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proiuzvoda
4641Trgovina na veliko tekstilom
4663Trgovina na veliko rudarskim i grañevinskim mašinama
4666Trgovina ostalim kancelarijskim mašinama
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4673Trgovina na veliko drvetom,grañevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 Trgovina na veliko metalnom robom,instalacionaim materijalima,opremom i
priborom za grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 Trgovina na veliko ostalim proluproizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4752 Trgovina na malo metalnom robom bojama i staklom u specijalizovanim
prodavnicama
5210 Skaldištenje
5221Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
5224 Manipulacija teretom
6420 Delatnost holding kompanija
6491 Finansijski lizing
6492 Ostale usluge kreditiranja
6499 Ostale nepomenute finasijjske usluge,osim osiguranja i penzijskih fondova
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finasijskih usluga osim osiguranja i
penzijskih fondova
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmnjivanje nekretnina i upravljanje njima
6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7120 Tehničko ispitivanje i analize
7311 Delatnost reklamnih agencija
7312 Medijsko predstavljanje
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i oprema za grañevinarstvo
7733 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući
računare)
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina,opreme i materijalnih dobara
7810 Delatnost agencija za zapošljavanje
8230 Organizaovanje sastanaka i sajmova
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanja
8559 Ostalo obrazovanje
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti
Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene
(član 4. stav 1. Zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski
promet i usluge u spoljnotrgoviskom prometu).
Član 7.
Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština akcionara Društva.
Član 8.
Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Član 9.
Pečat služi za overavanje odluka i akata o radu i poslovanju Društva
Član 10.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za
upisivanje broja predmeta i datum zavoñenja odluke, odnosno akta u delovodni
protokol.
Član 11.
Pečat i štambilj Društva posebno se čuvaju i obezbeñuju od neovlašćenog korišćenja i
zloupotrebe.
Član 12.
Društvo može da ima svoj znak.
Znak Društva utvrñuje odobr direktora Društva.
UKUPAN UPISANI I UPLAĆENI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
Član 13.
Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital Društva, iznosi 3.000.000,00 RSD koji je
podeljen na 5.000 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti jedne akcije od
600,00 RSD dinara.
Akcije glase na ime.
AKCIJE
Član 14.
Shodno članu 248. Zakona - akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj
formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija
od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih
imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis
prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se ureñuje tržište
kapitala.
Statutom akcionarskog društva - utvrñuju se vrste i klase akcija, kao i vrste i bitni
elementi drugih hartija od vrednosti, koje društvo može izdavati.
Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve
njihove bitne elemente u skladu sa propisima kojima se ureñuje tržište kapitala.
Vrste i klase akcija
Član 15.
Akcionarsko društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.
U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.
Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.
Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.
Ako društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati
istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije
društva moraju biti bez nominalne vrednosti.
Obične i preferencijalne akcije
Član 16.
Prava akcionara po osnovu običnih akcija su:
1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na
jedan glas;
2) pravo na isplatu dividende;
3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa
zakonom kojim se ureñuje stečaj;
4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata
zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5) druga prava u skladu Zakonom i Statutom.
Prava akcionara po osnovu preferencijalnih akcija su:
1) pravo na dividendu u unapred utvrñenom novčanom iznosu ili u procentu od
njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritetno u odnosu na imaoce
običnih akcija;
2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1) ovog člana - kumulira i
isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna
akcija);
3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim
slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju odreñenih
uslova (participativna preferencijalna akcija);
4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na
imaoce običnih akcija;
5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih
akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6) pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrñenoj ceni ili pod
drugim uslovima.
POSLOVANJE I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA
Član 17.
U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, ako
zakonom nije drukčije predviñeno.
Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara
svojom celokupnom imovinom.
Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga
u imovinu Društva i u drugim slučajevima predviñenim zakonom.
ZASTUPANJE DRUŠTVA
Član 18.
Društvo u zemlji i inostranstvu zastupaju i predstavljaju direktori Društva
Bliže odredbe o zastupanju i predstavljanju Društva utvrñuju se Statutom Društva.
Član 19.
Organizacija, poslovanje i upravljanje Društvom bliže se ureñuje Statutom Društva
koje donosi Skupština akcionara Društva
ORGANI DRUŠTVA
Član 20.
Upravljanje društvom je JEDNODOMNO.
Organi društva (shodno članu 326. Zakona) su:
- Skupština akcionara i
- Odbor direktora
Skupština akcionara
Član 21.
Skupštinu akcionara čine akcionari Društva.
Skupština akcionara odlučuje o:
o izmenama statuta;
o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od
vrednosti;
o broju odobrenih akcija;
o promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
o statusnim promenama i promenama pravne forme;
o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
o usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su
finansijski izveštaji bili predmet revizije;
o usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je
upravljanje društvom dvodomno;
o naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je
upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo
odreñivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim
hartijama od vrednosti društva;
o imenovanju i razrešenju direktora;
o imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje
društvom dvodomno;
o pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj
društva;
o izboru revizora i naknadi za njegov rad;
o drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni
red sednice skupštine;
o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.
Član 22.
U radu Skupštine svaki akcionar učestvuje lično ili preko punomoćnika.
Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji mogu glasati i imaju
zajedno onoliko glasova koliko je to odreñeno Statutom.
Način sazivanja, održavanja, glasanja i rada Skupštine uredjen je Statutom društva i
Poslovnikom o radu Skupštine.
Odbor direktora
Član 23.
Društvo ima pet direktora, koji čine odbor direktora društva, a koje imenuje i
razrešava skupština Društva.
Društvo ima dva izvršna direktora, tri neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisni
direktor.
Društvo ima i generalnog direktora, koji je jedan od dva izvršna direktora.
Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
Članovi odbora direktora su:
1. Cvetković Zoran, izvršni Direktor
2. Janić Vojkan, izvršni Direktor
3. Cvetković Goran, neizvršni Direktor
4. Maksimović Slobodan, neizvršni Direktor
5. Radosavljević Milan, neizvršni Direktor
Član 24.
Odbor direktora nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima i vrši sledeće poslove:
1) utvrñuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2) vodi poslove društva i odreñuje unutrašnju organizaciju društva;
3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
7) daje i opoziva prokuru;
8) saziva sednice skupštine i utvrñuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
10) utvrñuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom
260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
11) utvrñuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3.
Zakona;
13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom
skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, odreñuje dan i postupak
njihove isplate, a odreñuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu
data statutom ili odlukom skupštine;
14) donosi odluku o raspodeli meñudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273.
stav 2. Zakona;
15) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno
ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16) izvršava odluke skupštine;
17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama
skupštine.
Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:
1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.
Postupanje odbora direktora u vršenju poslova iz svoje nadležnosti bliže se utvrñuje
Statutom Društva.
Generalni direktor Društva
Član 25.
Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje
društva za generalnog direktora društva.
Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje
društva.
Prava i dužnosti generalnog direktora, odgovornost za rad kao i postupak njegovog
izbora i razrešenja utvrñuju se Statutom Društva.
Član 26.
Osnivački akt donosi i menja Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova
akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa, na predlog odbora direktora u skladu
sa zakonom.
Član 27.
Pored Osnivačkog akta i Statuta, Društvo donosi i druge akte-pravilnici i odluke,
kojima se na opšti način ureñuju osnovna pitanja i koji moraju biti u saglasnosti sa
Osnivačkim aktom i Statutom Društva.
Do donošenja Statuta i drugih Opštih akata Društva primenjivaće se opšti akti
Društva deljenika.
OBAVEŠTAVANJE
Član 28.
Akcionari se obaveštavaju o radu Društva i njegovih organa, računovodstvenim
iskazima i izveštajima Odbora direktora o poslovanju.
Obaveza obaveštavanja kao i prava iz ove oblasti bliže se ureñuju Statutom Društva u
skladu sa Zakonom.
POSLOVNA TAJNA
Član 29.
Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrñeni odbora direktora Društva kao
takvi i označeni oznakama: "poverljivo", "strogo poverljivo", "poslovna tajna",
"confidential", "secret", "top secret", čije bi saopštavanje neovlašćenom licu po proceni
odbora direktora društva bilo protivno poslovanju Društva i štetilo njegovim poslovnim
interesima i poslovnom ugledu.
POVEZIVANJE I STATUSNE PROMENE
Član 30.
Društvo se može povezivati sa drugim privrednim društvima putem učešća u
osnovnom kapitalu, putem ugovora, kao i putem kapitala i putem ugovora, u skladu
sa Zakonom.
Član 31.
Društvo može sprovesti statusnu promenu spajanjem, podelom i odvajanjem, odnosno
kombinacijom datih promena, u skladu sa zakonom.
Društvo može promeniti pravnu formu, u skladu sa zakonom.
O sprovoñenju statusne promene, kao i o promeni pravne forme Društva, odluku
donosi Skupština akcionara Društva.
PRESTANAK DRUŠTVA
Član 32.
Društvo može prestati na osnovu odluke Skupštine akcionara i u drugim slučajevima
utvrñenim Zakonom.
Član 33.
Ovaj ugovor sastavljen je u pet istovetnih primerka, za potrebe registacije kod
nadležnog privrednog registra, overe kod suda, arhive društva, akcionara i drugih
državnih organa.
STUPANJE NA SNAGU
Član 34.
Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga odlukom o usvajanju statusne promene odobri
skupština akcionara Kopex Min-Kopex Min-Oprema a.d. Niš-društva deljenika i
danom overe kod nadležnog organa.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Kopex Min-Oprema a.d. Niš
______________________________
Sanela Zdravković
Download

Min Prozvodnja a.d. Niš