O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
Broj: 11-351-1/14
Datum: 07.08.2014. godine
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
Datum objavljivanja:
Datum stupanja na snagu:
07.08.2014. godine
22.08.2014. godine
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
1. OPŠTE ODREDBE
1.1. Ovim uslovima kreditnog poslovanja sa stanovništvom (u daljem tekstu: Uslovi) „PARTNER MIKROKREDITNA
FONDACIJA“ Tuzla (u daljem tekstu: Partner) uređuje osnove poslovnih odnosa između Partnera i fizičkih i pravnih
lica, kojima pruža usluge davanja mikrokredita ili koja na bilo koji način garantuju za otplatu kredita.
1.2. Ovim dokumentom Partner određuje opšte uslove odobravanja i plasiranja kredita, korištenje sredstava odobrenog
kredita, obračun kamata, naplatu naknada za usluge, obavještavanje i komunikaciju sa klijentima i sudužnicima i/ili
žirantima/jemcima i otplatu kredita.
1.3. Korisnik kredita (glavni dužnik) je pravno ili fizičko lice koji je korisnik sredstava odobrenog kredita i koje kreditna
sredstva koristi i otplaćuje na način definisan odredbama ugovora o kreditu.
1.4. Žirant/jemac je fizičko ili pravno lice koje je garant kreditnog posla i koje se obavezuje, isključivo u pisanoj formi,
izvršiti namirenje potraživanja, tek kad to nije moguće izvršiti koristeći sve instrumente obezbjeđenja kredita date od
korisnika kredita.
1.5. Sudužnik je pravno ili fizičko lice odgovorno za otplatu kredita jednako kao i korisnik kredita (glavni dužnik).
1.6. Korisnik kredita može biti fizičko i pravno lice koje je:
• državljanin BiH i ima prijavljeno prebivalište/boravište/registrovanu djelatnost na teritoriji BiH,
• prihvatilo opšte uslove poslovanja Partnera,
• ispunilo uslove potrebne za odobrenje kredita i zaključilo ugovor sa Partnerom o korištenju kredita.
1.7. U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugih zakonskih propisa,
osoblje Partnera je dužno da obavi identifikaciju i praćenje klijenta i osoba koje na bilo koji način garantuju za
otplatu kredita prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i prilikom izvršenja svake transakcije, na način utvrđen
internim aktima fondacije.
1.8. Korisnik kredita i osobe koje su garantovale za otplatu kredita daju Partneru neopozivu saglasnost da, u skladu sa
Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, ima pravo da informacije i njihove zaštićene podatke, do kojih dođe u
procesu odobravanja i/ili naplate kredita dostavlja svim organizacionim dijelovima i službama Partnera, institucijama
koje se bave provjerom kreditne istorije, statistikom, te onim državnim organima, odnosno institucijama kojima je
Partner po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezan iste dostaviti.
1.9. Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita su obavezne pisanim putem obavijestiti
Partner o svakoj promjeni ličnih i drugih podataka, a posebno o promjeni prebivališta ili boravišta, promjeni broja
telefona, a na osnovu kojih mu je odobren kredit. Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu
kredita odgovaraju za sve propuste ili štetu koja bi nastala uslijed nedostavljanja informacija o promjeni podataka.
1.10. Partner će obradu ličnih podataka lica koja su podnijela prijavu za kredit, korisnika kredita i lica koja su na bilo
koji način garantovala za otplatu kredita, vršiti samo u mjeri koja je potrebna za redovno poslovanje, odobravanje
kredita, naplatu kredita i izvještavanje o istim, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te drugim
zakonskim aktima i internim aktima kojima je regulisano njegovo poslovanje. S tim u vezi, Partner će prije
zaključenja ugovora o kreditu, uz prethodnu pismenu saglasnost svih ugovornih strana, međusobno informisati iste i
upoznati ih sa dokumentacijom i podacima pribavljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti.
1.11. U svim fazama poslovanja (oglašavanje, pregovaračka faza, zaključivanje ugovora, korištenje usluge i u toku
trajanja ugovornog odnosa), Partner obezbjeđuje zaštitu prava i interesa korisnika donošenjem i dosljednom
primjenom opštih uslova poslovanja i drugih internih akata, pri čemu su isti usklađeni sa propisima i zasnovani na
dobrim poslovnim običajima i pravičnom odnosu prema korisniku, pridržavajući se sljedećih načela:
• savjesnosti i poštenja
• postupanja sa pažnjom dobrog stručnjaka u izvršavanju svojih obaveza
• ravnopravnog odnosa korisnika sa mikrokreditnom fondacijom
• zaštite od diskriminacije
• transparentnog poslovanja i informisanja
• ugovaranja obaveza koje su određene ili odredive i
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
•
prava korisnika na prigovor i obeštećenje.
S tim u vezi, Partner je obavezan prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti podnosiocu prijave za kredit standardni
informacioni list koji sadrži sljedeće informacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
naziv i adresa sjedišta Partnera
vrsta kredita za koju je podnosioc prijave za kredit zainteresovan
reprezentativni primjer kredita
valuta, rok i način otplate kredita, broj rata kredita i periode u kojima dospijevaju
visina fiksne nominalne kamatne stope, uključujući i visinu efektivne kamatne stope (EKS) i ukupan iznos koji
korisnik kredita mora da plati, iznos koji treba da mu se isplati prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem
su naznačeni svi elementi korišteni u obračunu te stope
način obračuna interkalarne kamatne stope
troškovi obrade kredita
informacija o obavezi korištenja notarskih usluga, prilikom zaključenja ugovora o kreditu, instrumentima
obezbjeđenja otplate kredita sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata
obezbjeđenja
potrebna dokumentacija (uključujući ali ne ograničavajući se na: kopiju o prebivalištu-CIPS ili kopiju računa
komunalnih usluga, kopiju lične karte)
kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravilima te druge naknade koje se
plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza i pravila za njeno prilagođavanje
upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza
pravo korisnika kredita na odustajanje od ugovora i uslovima i načinu odustajanja i visini troškova u vezi s tim
pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i naknadi koju je dužan platiti zbog prijevremene otplate, te
mogućnost i uslove prijevremene otplate kredita
pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima
uvida u odgovarajuću bazu podataka (izvještaj Centralnog registra kredita o tekućim i/ili isplaćenim
zaduženjima)
pravo korisnika kredita da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora o kreditu, izuzev u slučaju da Partner u
vrijeme podnošenja prijave za kredit ne želi zasnovati pravni odnos sa njim u konkretnom pravnom poslu
period u kojem Partnera obavezuju informacije koje je korisnik kredita dao u pregovaračkoj fazi.
Sve informacije sadržane u standardnom informacionom listu moraju biti ispisane jednakom veličinom slova i jednako
uočljive.
1.12. Partner se obavezuje da će korisniku kredita i osobama koje garantuju za otplatu kredita uručiti po jedan
orginalan primjerak ugovora o kreditu, čiji su obavezni elementi:
• vrsta usluge
• naziv, ime i adresa ugovornih strana
• iznos, oznaku valute i uslove korištenja usluge
• period na koji se usluga ugovara
• visina nominalne kamatne stope, uz određenje da li je fiksna ili promjenjiva
• efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji treba da mu se isplati,
izračunat na dan zaključenja ugovora
• metod koji se primjenjuje prilikom obračuna kamatne stope
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stopa zatezne kamate u trenutku zaključenja ugovora koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju
obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te sve druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja
obaveza
upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza
postupak zaštite prava korisnika, korištenje vansudskog prigovora i adresa institucije kojoj se podnosi
pravo korisnika da na ugovoreni način, a najmanje jednom godišnje, bez naknade dobije pisani izvod o stanju
njegovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate kao i o iznosu
preostalog duga
ukupne troškove kredita
ukupan iznos koji korisnik treba da plati
obaveza plaćanja notarskih troškova (ako postoje)
instrumenti obezbjeđenja otplate kredita sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz
instrumenata obezbjeđenja
pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način ostvarenja tog prava
uslove i način prijevremene otplate kredita i visinu naknade po tom osnovu.
1.13. Korisnik kredita potpisom ugovora o kreditu potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima kredita iz predugovornih
informacija koji mu se uručuje u skladu sa tačkom 1.12. ovih uslova. Prilikom zaključenja ugovora o kreditu
korisniku kredita se u pisanom obliku dostavlja i otplatni plan kao sastavni dio ugovora o kreditu, u kojem je
iskazana visina kredita, broj i visina anuiteta u KM valuti na dan zaključenja ugovora, datum dospjeća anuiteta, rok
otplate kredita, nominalna i efektivna kamatna stopa, te ukupan iznos zaduženja.
1.14. Lica koja garantuju za otplatu kredita potpisuju jedan ili više navedenih dokumenata: ugovor o kreditu kao
sudužnici, ugovor o jemstvu, mjenice, ugovor o zalogu, izjave o prihvatanju jemstva po ugovoru o kreditu. Lica koja
garantuju za otplatu kredita moraju biti u pregovaračkoj fazi upoznata sa svim uslovima kredita za čiju otplatu
garantuju kao i sa obavezama koje preuzimaju u slučaju da korisnik kredita ne otplaćuje kredit u skladu sa
ugovorenim uslovima.
2. ODOBRAVANJA KREDITA I ISPLATA KREDITA
2.1. Odobravanje kredita
Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za odobrenje kredita dostupne su podnosiocima prijave za kredit u svim
organizacionim dijelovima Partnera.
Kredit se može odobriti isključivo na osnovu prijave za kredit u pismenoj formi. Da bi ostvario pravo na kredit, podnosilac
prijave za kredit treba prikupiti dokumentaciju kojom se utvrđuje njegov identitet, i kreditna sposobnost, odnosno ostalu
dokumentaciju ovisno o vrsti i namjeni kredita propisanu važećim aktima Partnera kao i instrumente obezbjeđenja
otplate kredita.
Identifikacija podnosioca zahtjeva za kredit i lica koja garantuju za njegovu otplatu vrši se isključivo na osnovu važećeg
identifikacionog dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, pasoš), izdatog od strane nadležnog organa.
Prijavu za kredit Partner će uzeti u razmatranje samo u slučaju kada je prikupljena cjelokupna tražena dokumentacija.
Po prijemu prijave, Partner utvrđuje kreditnu sposobnost i kreditnu istoriju podnosioca prijave za kredit.
Partner obavezno obavještava podnosioca o ishodu prijave za kredit.
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
2.2. Isplata kredita
Isplata kredita je moguća samo nakon obostranog potpisivanja ugovora o kreditu. Isplata kredita će se izvršiti isključivo
korisniku kredita putem banke na tekući/transakcijski račun korisnika kredita.
3. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA OTPLATE KREDITA
Ovisno o vrsti i iznosu kredita, podnosilac prijave za kredit je dužan obezbijediti instrumente obezbjeđenja otplate
kredita.
Prihvatljivim instrumentima obezbjeđenja otplate kredita smatraju se:
•
•
•
•
•
•
•
mjenice potpisane od strane korisnika kredita i lica koja garantuju za njegovu otplatu
saglasnost o zapljeni plate i/ili računa korisnika kredita i lica koja garantuju za njegovu otplatu
jemstvo fizičkih i/ili pravnih osoba/lica
založno pravo/hipoteka na nekretninama
založno pravo na pokretnim stvarima
police osiguranja
i ostali zakonom dozvoljeni instrumenti obezbjeđenja otplate kredita.
4. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA KREDITA
Ako je korisniku kredita odobren namjenski kredit, Partner ima pravo kontrolisati namjensko korištenje kredita, uz
mogućnost raskida ugovora o kreditu ukoliko se utvrdi kršenje preuzetih obaveza.
5. TROŠKOVI OBRADE KREDITA, KAMATE I OSTALE NAKNADE
5.1. Troškovi obrade kredita
Korisnik kredita plaća troškove za obradu kredita koji su utvrđeni odlukom o uslovima kreditiranja.
Važeće naknade iskazane su u pisanom obliku i dostupne su podnosiocima zahtjeva za kredit i korisnicima kredita u
svim organizacionim dijelovima Partnera i na web stranici www.partner.ba.
5.2. Visina kamatne stope
Visina kamatne stope, način obračuna i plaćanja kamate određeni su internim aktima Partnera. Visina redovne kamatne
stope ugovara se kao godišnja kamatna stopa. Važeće kamatne stope su dostupne u svim organizacionim dijelovima
Partnera i na web stranici www.partner.ba.
Kamatna stopa je fiksna i nepromjenljiva je za čitav period trajanja ugovora o kreditu.
Obračun kamate se vrši primjenom konformne kamatne stope na opadajuću glavnicu, pri čemu se dani računaju po
kalendaru, a godina sa 365 odnosno 366 dana.
Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu kredita, i obuhvata nominalnu kamatnu stopu plus naknadu za
obradu kredita i sve druge troškove koje plaća korisnik kredita, a obračunavaju se u skladu sa zakonskim propisima i
regulisana je ugovorom o kreditu.
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
Efektivna kamatna stopa iskazana je u pisanom obliku i dostupna je korisniku kredita u svim fazama pregovaranja i
poslovnog odnosa (oglašavanje, pregovaračka faza, zaključivanje ugovora, korištenje usluge i u toku trajanja ugovornog
odnosa), iskazana je na otplatnom planu koji se uručuje prilikom zaključenja ugovora o kreditu i u standardnom
informacionom listu i nacrtu ugovora o kreditu u pregovaračkoj fazi. Partner prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
naplaćuje naknadu za obradu troškova kredita. Visina naknade je definisana internim aktima fondacije i različita je u
odnosu na vrstu kreditnih proizvoda, a dostupna je u svim fazama pregovaranja sa korisnikom kredita.
U postupku obrade prijave za kredit, korisnik kredita može imati i trošak za ovjeru i izdavanje dokumenata.
U periodu od datuma isplate kredita do datuma početka obračuna redovne kamate, Partner obračunava interkalarnu
kamatu na kredit u visini ugovorene kamatne stope. Interkalarna kamata dospijeva na naplatu na dan dospijeća prve
rate, a iznos interkalarne kamate iskazuje se u otplatnom planu kredita i uključen je u obračun efektivne kamatne stope.
Partner obračunava i naplaćuje kamatu za vrijeme trajanja „grejs“ perioda.
Na dospjele neizmirene obaveze po kreditu, Partner će za razdoblje kašnjenja obračunavati i naplaćivati zakonsku
zateznu kamatu, koja je promjenjiva u skladu sa važećim propisima.
Osim zatezne kamate Partner ima pravo tražiti plaćanje i ostalih troškova koje korisnik kredita prouzrokuje neizmirenjem
obaveza u skladu sa ugovorom o kreditu.
6. OTPLATA KREDITA
6.1. Otplata kredita
Krediti se otplaćuju u domaćoj valuti (KM).
Korisnik kredita obaveze po osnovu istog može plaćati putem organizacija ovlaštenih za platni promet ili blagajni
Partnera.
Obaveza po osnovu kredita se smatra izvršenom na dan uplate kod organizacije ovlaštene za platni promet ili na
blagajni Partnera.
Kredit se smatra otplaćenim isključivo onda kada se izmire sve obaveze utvrđene ugovorom o kreditu, uključujući i sve
troškove prouzrokovane neurednom otplatom kredita.
Partner svoja potraživanja po osnovu ugovora o kreditu ne kompenzuje.
Kredit se smatra u kašnjenju ukoliko se uplata cijele rate ne izvrši do datuma uplate predviđenog ugovorom o kreditu.
Ranija uplata pojedinačne rate kredita, prije ugovorenog roka njenog dospijeća, ne smatra se prijevremenom otplatom
kreditnih obaveza.
6.2. Prijevremena otplata
Korisnik kredita može obaveze po osnovu ovog ugovora isplatiti i prije roka iz člana 1. (prijevremena otplata kredita) uz
obavezu da o tome pismeno obavijesti kreditora najmanje 8 dana prije datuma na koji namjerava prijevremeno otplatiti
kredit. U tom slučaju otplatu kredita može vršiti isključivo na osnovu stanja duga po kreditu koje će mu u pismenoj formi
dostaviti kreditor.
U slučaju prijevremene otplate kredita korisnik kredita je saglasan da plati naknadu za prijevremenu otplatu kredita:
• za organizacione dijelove sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu - u visini ugovorene
naknade za obradu kredita čiju osnovicu za obračun čini ostatak duga (nedospjeli iznos glavnice) na dan
prijevremene otplate.
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
7. IZMJENA UGOVORA O KREDITU
Sve izmjene/dopune ugovora o kreditu vrše se isključivo pismenim putem uz saglasnost svih ugovornih strana.
8. ODUSTAJANJE OD UGOVORA O KREDITU
Korisnik kredita, nakon potpisivanja ugovora o kreditu može odustati od ugovora o kreditu u roku od 14 dana od dana
potpisivanja ugovora o kreditu.
9. OTKAZ UGOVORA O KREDITU
U slučaju da se korisnik kredita ne pridržava ugovornih odredbi, Partner zadržava pravo da otkaže ugovor o kreditu u
skladu sa zakonom i ugovorom.
Posljedice neurednog izmirivanja obaveza po ugovoru o kreditu su:
• obračun zatezne kamate i svih drugih troškova nastalih uslijed neurednog izmirivanja obaveza po ugovoru o
kreditu a koji su navedeni u ugovoru o kreditu
• naplata kredita od osoba koje su garantovale za njegovu otplatu
• kašnjenje se evidentira u Centralnom registru kredita (CRK) i za klijenta i za sudužnika(e) što može imati za
posljedicu otežano ili onemogućeno korištenje drugih finansijskih usluga
• naplata kredita naplatom putem instrumenata obezbjeđenja kredita
• pokretanje postupka sudske naplate.
U slučaju nezmirivanja obaveza u skladu sa ugovorom o kreditu iste se naplaćuju sljedećim redoslijedom:
• ugovorena kamata
• glavnica
• zatezna kamata.
U slučaju nepoštivanja odredbi ovog ugovora, kreditor može zahtijevati ispunjenje obaveze, bilo od korisnika kredita, bilo
od sudužnika. Davalac kredita u slučaju neuredne otplate kredita, zadržava pravo izbora i definisanja redoslijeda
aktiviranja instrumenata obezbjeđenja, uz nastojanje i praksu da je primarni fokus na likvidnim instrumentima korisnika
kredita. Prije aktiviranja sredstava obezbjeđenja korisnik kredita i sudužnici će biti pismeno upozoreni na mogućnost
aktiviranja garancija. Istovremeno, korisnik kredita neopozivo ovlašćuje Partner kao davaoca kredita da može sa svih
njegovih računa kod banaka, naplatiti sva svoja potraživanja prema njemu nastala na osnovu Ugovora o kreditu, bez
njegovog daljeg znanja i saglasnosti, kao i obaveze obraćanja sudu.
Naplata putem instrumenata obezbjeđenja se izvršava kako slijedi:
• putem ličnih garancija koje su dali korisnik kredita i sudužnici (saglasnost o zapljeni, administrativna zabrana i
sl.)
• putem mjenice
• putem sudskog postupka.
O-A3-1-35-2
15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Fax: + 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07
e-mail: [email protected], web: www.partner.ba
10. OBAVJEŠTAVANJE, KOMUNIKACIJA SA KORISNIKOM KREDITA
10.1 Obavještavanje
Partner će na ugovoreni način, obavijestiti korisnika kredita odnosno učiniti mu dostupnim podatke o stanju duga po
kreditu, u skladu sa ugovorom o kreditu i zakonskim propisima. Također, Partner će obavezno jednom godišnje, bez
naknade, pismeno obavijestiti klijenta o stanju njegovog kreditnog zaduženja, čija sadržina će biti usklađena sa
zakonskim propisima.
Ostale obavijesti vezane uz određeni ugovorni odnos Partner dostavlja u obliku, razdobljima i na način koji je
najpogodniji svrsi obavijesti, a u skladu sa ugovorom zaključenim s korisnikom kredita i zakonskim propisima.
Redovne i druge obavijesti za koje je ugovoreno dostavljanje pisanim putem, smatraju se uredno otpremljenim ako su
upućene na posljednju evidentiranu adresu korisnika kredita/sudužnika. Ako je korisnik kredita/sudužnik promijenio
adresu, a istu nije prijavio Partneru u skladu sa ugovorom ili izbjegava zaprimiti obavijest, pa se stoga dostava ne može
izvršiti, obavijest se deponuje u Partneru danom izdavanja i sa dokazom o slanju i smatra se uredno otpremljenom.
10.2. Komunikacija
Partner sa podnosiocima prijave za kredit, korisnicima kredita i licima koja garantuju za njegovu otplatu komunicira
putem telefona, elektronskom poštom, pismenim putem i ličnim kontaktom.
11. PRAVO NA PRIGOVOR I OBEŠTEĆENJE
Korisnik/sudužnik, jemac ili drugo lice koje lično obezbjeđuje ispunjenje obaveza korisnika kredita ima pravo na prigovor,
ako smatra da se Partner ne pridržava odredbi Zakona, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih praksi i obaveza iz
zaključenog ugovora. Partner je dužan da dostavi odgovor na prigovor, najkasnije u roku od 30 dana od dana
podnošenja prigovora.
Prigovor se može uputiti lično, u nekom od organizacionih dijelova fondacije, telefonom, putem besplatne info linije na
broj: 080 020 207, putem faxa broj: 035 300 269, na mail adrese: [email protected]; [email protected] , putem
web stranice www.partner.ba ili pismeno na adresu „Partner mikrokreditna fondacija“ 75000 Tuzla, 15 maja bb (Odbor za
žalbe).
Pismeni prigovor treba da sadrži osnovne podatke o podnosiocu prigovora, kao i opis spornog odnosa, koji je po
njegovom mišljenju nastao kao posljedica nepridržavanja odredbi zaključenog Ugovora o kreditu, dobrih poslovnih
običaja i/ili objavljenih Opštih uslova poslovanja.
Partner dostavlja odgovor na prigovor najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prigovora. U slučaju
da podnosilac prigovora nije zadovoljan odgovorom ima pravo da o tome pismenim putem obavijesti Ombudsmena za
bankarski sistem u Agenciji za bankarstvo FBiH, adresa: Koševo 3, 71000 Sarajevo (za podnosioce prigovora sa
područja FBiH i Brčko distrikta) odnosno Ombudsmena za bankarski sektor Republike Srpske, adresa: Vase Pelagića
11a, 78000 Banja Luka (za podnosioce prigovora sa područja Republike Srpske).
12. ZAVRŠNE ODREDBE
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Opštim uslovima primjenjivat će se zakonski propisi.
U slučaju da neke od odredbi ovih uslova nakon njihovog donošenja dođu u nesklad sa zakonskim i drugim propisima,
primjenjivat će se ti propisi sve do izmjene i/ili dopune ovih uslova. Partner zadržava pravo izmjene i dopune ovih Opštih
uslova u skladu sa zakonskim propisima i vlastitom poslovnom politikom.
Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom njihovog donošenja sa kojim će biti objavljeni na internet stranici
www.partner.ba najmanje 15 dana prije početka njihove primjene.
Download

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA