OSNOVNI PODACI ZA SUDUŽNIKA
IME (IME OCA) PREZIME
JMBG
ADRESA
MJESTO
LIČNA KARTA
BR
E-MAIL
IZDATA OD
TELEFON-fix
TELEFON-mob
PORODIČNI STATUS
OŽENJEN / UDATA
BROJ DJECE
STANARSKI ODNOS
VLASTITI STAN / KUĆA
NEOŽENJEN /NEUDATA
STAROSNA DOB DJECE
PODSTANARSTVO
RAZVEDEN /RAZVEDENA
BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA
RODITELJI
UDOVAC / UDOVICA
OSTALO
ŽIVI NA TRENUTNOJ ADRESI (GODINA/MJESECI):
PROFESIJA I STRUČNA SPREMA
PROFESIJA
STRUČNA SPREMA
PODACI O SUPRUŽNIKU
IME I PREZIME
JMBG
ZAPOSLEN - A KOD
TELEFON
NAZIV POSLODAVCA I SJEDIŠTE
POZICIJA U FIRMI
ZAPOSLEN/A OD
PRIHODI DOMAĆINSTVA
PLATA
KM
TROŠKOVI DOMAĆINSTVA
NETO PLATA SUDUŽNIKA
KM
TROŠKOVI DOMAĆINSTVA
KM
1
KM
OBAVEZE PO KREDITIMA
KM
2
KM
DRUGE OBUSTAVE
KM
UKUPNO
KM
UKUPNO
KM
PODACI O IMOVINI
STAN – KUĆA
KM
ZEMLJIŠTE
KM
AUTOMOBILI
KM
OSTALO
KM
PODACI O DRŽAVLJANSTVU:
BIH
SRB
HR
Drugo
1
2
Unijeti vestu prihoda
Unijeti vrstu prihoda
OBAVEZE PO KREDITIMA I DRUGE OBUSTAVE PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
Označiti sa X u navedanom polju
ukoliko se kredit refinansira:
KREDITOR
IZNOS RATE
BROJ
PREOSTALIH
RATA
OSTATAK DUGA
Označiti sa X u navedanom polju
ukoliko se kredit refinansira:
KREDITOR
IZNOS RATE
BROJ
PREOSTALIH
RATA
OSTATAK DUGA
Označiti sa X u navedanom polju
ukoliko se kredit refinansira:
KREDITOR
IZNOS RATE
BROJ
PREOSTALIH
RATA
OSTATAK DUGA
Označiti sa X u navedanom polju
ukoliko se kredit refinansira:
KREDITOR
IZNOS RATE
BROJ
PREOSTALIH
RATA
OSTATAK DUGA
Označiti sa X u navedanom polju
ukoliko se kredit refinansira:
KREDITOR
IZNOS RATE
BROJ
PREOSTALIH
RATA
OSTATAK DUGA
Svojim potpisom Sudužnik neopozivo ovlašćuje Banku da sredstvima odobrenog kredita izvrši zatvaranje njegovih obaveza, prethodno preciziranih, a za koje su
dostavljene potvrde o ostatku duga.
Ovim izjavljujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti, te ih kao takve svojeručno potpisujem.
DATUM
POTPI S SUDUŽNIKA
Zaštita ličnih podataka: Potpisom potvrđujem da su gore navedeni lični podaci tačni i dajem izričitu saglasnost da iste Banka može voditi, obrađivati i utvrđivati
svrhu i način obrade, te je ovlašćujem da iste može prosljeđivati trećim licima / obrađivačima u zemlji i inostranstvu, kao i davati na korišćenje Korisniku, a u
skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ili važećim propisima. Saglasnost dajem na neodređeno vrijeme, u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa sa
Bankom, a važiće do trenutka kada Klijent/Nosilac podataka ili Banka raskinu poslovni odnos (Banka i Korisnik/Nosilac podataka međusobno izmire sve obaveze
i potraživanja).
Međusobna komunikacija: Potpisom potvrđujem da sam saglasan/na da Banka navedene kontakte može koristiti za sve vidove komunikacije na relaciji
Komitent – Banka.
U slučaju sumnje u vjerodostojnost dostavljene dokumentacije, Banka istu nije u obavezi da vrati.
IZJAVA SUDUŽNIKA
IME (IME OCA) PREZIME
JMBG
ADRESA
MJESTO
LIČNA KARTA BR.
TELEFON-fix
IZDATA OD
TELEFON-mob
Izjavljujem da ću kao sudužnik, ukoliko glavni dužnik ne bude uredno otplaćivao kredit kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prema Ugovoru br.
____________________________ od ___________________________ isti sam otplaćivati. Ovim dozvoljavam da ovu izjavu u navedenom slučaju, Banka može
koristiti kao administrativnu zabranu, u smislu Zakona o izvršnom postupku, na moju platu, kod preduzeća u kojem sam zaposlen, sve do konačne otplate kredita
sa kamatom, te provizijom i troškovima Banke.
DATUM I MJESTO
POTPI S SUDUŽNIKA
POPUNJAVA POSLODAVAC
NAZIV POSLODAVCA
MJESTO
ADRESA
POŠTANSKI BROJ
JIB
TELEFON - FAX
OSNOVNA DJELATNOST FIRME
POTVRĐUJEMO DA JE
IME I PREZIME
JMBG
POZICIJA U FIRMI
ZAPOSLEN OD
TRAJANJE PRETHODNOG ZAPOSLENJA
(GODINE/MJESECI):
DUŽINA RADNOG STAŽA (UKUPNO)
NAŠ RADNIK NA NEODREĐENO VRIJEME, DA NIJE NA PROBNOM RADU I DA SE NE NALAZI PRED OTKAZOM, TE DA U POSLJEDNJA TRI MJESECA, PROSJEČNO
OSTVARUJE
NETO PLATU U IZNOSU OD
KM
OBAVEZE PO KREDITIMA KOJI SE NE REFINANSIRAJU I OBUSTAVE PUTEM ADMINISTRATIVNIH ZABRANA
KAO DUŽNIK
KM
KAO SUDUŽNIK
KM
KAO JEMAC/ŽIRANT
KM
KREDITOR / NAZIV I SJEDIŠTE
IZJAVLJUJEMO I SA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM FIRME POTVRĐUJEMO, POD MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU, KAO
OVLAŠĆENE OSOBE FIRME, DA SU GORE NAVEDENI PODACI ISTINITI.
Ujedno izjavljujemo da se na prvi pismeni poziv UniCredit bank a.d. Banja Luka, dostavom ovog dokumenta obavezujemo mjesečno provoditi administrativnu
zabranu na platu i/ili drugim stalnim novčanim primanjima gore imenovanog u visini iznosa navedenog u obračunu koji nam je dostavljen, te obavljati uplate u
korist UniCredit bank a.d. Banja Luka. Ukoliko gore imenovanom prestane rad kod ovog poslodavca, obavezujemo se bez odgode preporučenom pošiljkom
dostaviti gornju administrativnu zabranu novom poslodavcu. Ako nam novi poslodavac ne bude poznat, obavijest o prestanku rada imenovanog ćemo na opisani
način proslijediti UniCredit bank a.d. Banja Luka.
M.P.
DATUM I MJESTO
IME I PREZIME OVLAŠTENIH OSOBA
POTPISI OVLAŠTENIH OSOBA
Download

Osnovni podatci i izjava sudužnika