Zahtjev za kredit/lizing
Podaci o kreditu/lizingu
Vrsta proizvoda:
Gotovinski kredit
Stambeni kredit
Kreditna kartica
Kredit za penzionere
Hipotekarni kredit
Prekoračenje po računu
Potrošački kredit
Garancija
Lizing
Iznos kredita: _____________ EUR, kamatna stopa:____________%, rok otplate______________ mjeseci
Depozit: ____% od iznosa kredita/lizinga
Učešće ____________ % od iznosa kredita/lizinga
Zahtjev se odnosi na:
Novo finansiranje
Refinansiranje postojećeg kredita u okviru Hypo banke i/ili dodatno finansiranje
Izmjena uslova postojećeg kredita/lizinga
Restrukturiranje
Ponuđeno sredstvo obezbjeđenja:
Žirant/i
Hipoteka
Keš kolateral
Administrativna zabrana
Mjenice firme
Keš depozit
Sudužnik/ci
Osiguranje
Zaloga
Ukoliko je ponuđeno sredstvo obezbjeđenje hipoteka, vrijednost nekretnine je: _________EUR.
Samostalna procjena
Procjenitelj Banke
Ostali procjenitelji
Kupoprodajni ugovor
Podaci o tražiocu kredita/lizinga/garancije
Novi klijent – primarna banka
Novi klijent – sekundarna banka
Postojeći redovni klijent
Postojeći neredovni klijent
Ime, ime roditelja, prezime:
______________________________________________________________________________________
Broj lične karte _________ Izdata: _____________________
JMBG:
(datum i organ izdavanja)
Adresa stanovanja:
____________________________________________________________
(poštanski broj)
(Naziv grada, i mjesto)
Kontakt
Telefon:
Kod kuće
na poslu
(primjer: +38220998877)
Mobilni
(primjer: +38220112233)
e-mail: _______________________________
(primjer: +38267000000)
Na ovoj adresi sam od ___________ kao:
Vlasnik /Suvlasnik
Živim kod roditelja
(datum)
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 38220 408-600
Fax. + 38220 408-689
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Zakupac
Drugo
Bračni status:
U braku
Neoženjen / Neudata
Razveden / Razvedena
Udovac / Udovica
Vanbračna zajednica
Ime i prezime (van) bračnog druga:____________________________JMBG:
Zanimanje: ________________ Poslodavac:__________________
Broj djece: _______ Broj izdržavanih članova domaćinstva: _______
Mjesečni prihod zajedničkog domaćinstva:
____________EUR
Mjesečni rashodi domaćinstva:
____________EUR
(troškovi života + redovni izdaci)
Obrazovanje zajmotražioca / korisnika lizinga:
Nemam školskog obrazovanja
Završene 4 godine osnovne škole
Završena osnovna škola
III stepen stručnog obrazovanja
IV stepenstručnespreme (srednja škola, VK) sa maturom
Gimnazija
VII stepen Visoka i Viša stručna sprema (2-4 godine studija: diplomirani ekonomista, pravnik, bachelor, menadžer itd)
Postdiplomske studije (Mr, MsC)
Doktor nauka (PhD)
Trenutno radno mjesto:
Bez zaposlenja
Menadžerska funkcija (direktor, šef, upravnik)
Standarno zanimanje / stručni saradnik
Penzioner
Student
Preduzetnik
Honorarno zaposlenje
Vaše zanimanje je:
Menadžer
Profesionalac (ljekar, stomatolog, inžinjer…)
Tehničko lice / Saradnik profesionalca
Serviser / Prodavac
Stručni radnik iz oblasti šumarstva, poljoprivrede i ribarstva
Zanatlija
Operater mašina / monter
Obično (osnovno) zanimanje / tehničar
Zanimanje iz oblasti oružanih snaga
Ostalo
Vaš ukupan radni staž u godinama:
_____
Kod trenutnog poslodavca sam zapolen(a): _____ (dužina zaposlenja u godinama)
Djelatnost Vašeg poslodavca:
Finansijske usluge
Javni servisi i administracija
Obrazovanje
Trgovina
Zdravstvene usluge
Telekomunikacije
Gastronomija i smještaj
Građevinska industrija
Energetika i vodosnadbijevanje
Rudarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Proizvodnja
Ostali poslovi
Broj zaposlenih kod Vašeg poslodavca*: ____________ (ukoliko ste penzioner, unesite 120,000)
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 38220 408-600
Fax. + 38220 408-689
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Postojećeobaveze
Postojeće obaveze kao dužnik:
______EUR
Solidarni jemac / zirant
______EUR
Ostalo (rate za registraciju, zimnicu i sl):
______EUR
Obaveze po karticama:
______EUR
Broj računa u Hypo Alpe Adria banci:
______________________
Nepokretnosti u vlasništvu:__________________________________
kuća / stan / vikendica u (naziv grada)
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su navedeni podaci istiniti, pa ih kao takve
svojeručno potpisujem.
______________________
Mjesto i datum
_______________________________
Potpis podnosioca zahtjeva
Primio: __________________________
(kreditni referent)
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 38220 408-600
Fax. + 38220 408-689
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Download

Kreditni zahtjev - Hypo Alpe Adria Crna Gora