Republika Srbija
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu
INFORMATOR O RADU
OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U
NOVOM SADU
Novi Sad, novembar 2014. godine
SADRŽAJ
1. UVODNE NAPOMENE O INFORMATORU .................................................................................................3
2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU ...........................................................3
3. OSNIVANjE I POJAM OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA ....................................................................4
4.
POLOŽAJ OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U JAVNOTUŽILAČKOJ ORGANIZACIJI
REPUBLIKE SRBIJE ..............................................................................................................................................4
5. ORGANIZACIONA STRUKTURA ..................................................................................................................5
6. NADLEŽNOST OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA I OVLAŠĆENjA JAVNOG TUŽIOCA ................8
7. PRAVNI AKTI KOJI REGULIŠU POLOŽAJ, ORGANIZACIJU, NADLEŽNOST OSNOVNOG JAVNOG
TUŽILAŠTVA I OVLAŠĆENjA JAVNOG TUŽIOCA ........................................................................................9
8. ODNOSI OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA SA JAVNOŠĆU ..............................................................9
9. PRAVNI AKTI KOJI REGULIŠU ODNOS OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA SA JAVNOŠĆU
................................................................................................................................................................................10
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA .........................................................10
11. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA ..................................................................................................11
12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA .............................................................................12
13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA .................................................................................................13
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ........................................................................................................13
15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI .............................................................................................................13
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA .................................13
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA .............................................................................................................14
18. ČUVANjE NOSAČA INFORMACIJA .......................................................................................................14
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU .........................................................................................................14
20. OBIM POSLOVA OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA ......................................................................15
21. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP ...............................16
22. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ................................17
23. PODACI OD ZNAČAJA ZA OSTVARIVANjE KONTAKATA SA JAVNIM TUŽIOCEM OSNOVNOG
JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU ..................................................................................................20
PRILOG .............................................................................................................................................................22
-2-
1. UVODNE NAPOMENE O INFORMATORU
Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, sačinjen je u skladu sa
članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni
glasnik RS“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje
informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS“ broj 68/10). Informator o radu
predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži relevantne podatke o nadležnosti, organizacionoj
strukturi i funkcionisanju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, kao i načinu na koji
zainteresovana lica, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja mogu da ostvare svoja prava u odnosu na informacije vezane za nadležnost Osnovnog
javnog tužilaštva u Novom Sadu.
Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator odgovorno lice je javni tužilac
Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.
Informator o radu sadrži osnovne podatke o osnivanju, organizaciji i radu Osnovnog
javnog tužilaštva u Novom Sadu, kao i relevantne podatke o načinu omogućavanja pristupa
informacijama od javnog značaja zainteresovanim licima, kao i druge podatke koji su od
značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja ovog prava.
Informator o radu tužilaštva prvi put je izrađen 2006. godine i od tada se redovno, a
najmanje jednom godišnje ažurira.
Zainteresovano lice može, bez naknade, izvršiti uvid u Informator, a primerak
informatora se može dobiti uz naknadu nužnih troškova u upravi Osnovnog javnog tužilaštva
u Novom Sadu, ulica Sutjeska broj 3, II sprat, soba 248. U elektronskom obliku Informator je
dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu http://www.ns.vi.jt.rs
i http://www.ns.os.jt.rs.
Informacije sadržane u Informatoru o radu biće redovno ažurirane.
2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU
Naziv državnog organa: Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu
Adresa sedišta: Novi Sad, ulica Sutjeska broj 3
Matični broj: 08895953
PIB: 106399519
Šifra delatnosti: 8423
Elektronska pošta: [email protected]
Broj telefonske centrale: 021/4876-350
Broj telefaksa: 021/6611- 429
Direktan broj telefona lica ovlašćenog za slobodan pristup informacijama od javnog
značaja je 021/ 4876- 349.
-3-
Radno vreme Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu je od 07:30 do 15:30 časova.
Pojedine procesne radnje u postupku koje se smatraju hitnim i koje ne trpe odlaganje
sprovode se bez obzira na propisano radno vreme.
Radno vreme tužilaštva predviđeno za rad sa strankama je od 12:00 do 14:00 časova.
3. OSNIVANjE I POJAM OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu osnovano je u skladu sa Zakonom o
sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (“Službeni glasnik RS“ broj 101/13), a
počelo je sa radom 01.01.2014. godine.
Odredbom čl. 9. st. 1 tač. 36 Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih
tužilaštava je propisano da je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu osnovano za područje
Osnovnog suda u Novom Sadu.
Osnovno javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i
drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, a svoju funkciju
vrši na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donetog na
osnovu zakona.
Samostalnost u radu podrazumeva da je zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva
i na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti, korišćenjem javnog
položaja, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način. Niko izvan javnog
tužilaštva nema pravo da određuje poslove javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca, niti
da utiče na njihovo odlučivanje. Javni tužilac i zamenik javnog tužioca svoje odluke moraju
da obrazlažu samo nadležnom javnom tužiocu.
4. POLOŽAJ OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U JAVNOTUŽILAČKOJ
ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE
Osnovno javno tužilaštvo je sastavni deo hijerarhijski ustrojene javnotužilačke
organizacije Republike Srbije, koju čine Republičko javno tužilaštvo, apelaciona tužilaštva,
viša javna tužilaštva, javna tužilaštva posebne nadležnosti, a to su Tužilaštvo za organizovani
kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, kao i druga osnovna javna tužilaštva.
Hijerarhija podrazumeva podređenost nižeg javnog tužioca neposredno višem,
odnosno nižeg javnog tužilaštva neposredno višem, kao i podređenost svakog javnog tužioca
Republičkom javnom tužiocu, odnosno svakog javnog tužilaštva Republičkom javnom
tužilaštvu, kao najvišem.
Podređenost znači da je niži javni tužilac dužan da postupa po uputstvima višeg
javnog tužioca pod određenim uslovima, da viši javni tužilac može da preduzme sve radnje za
koje je ovlašćen niži, da viši javni tužilac može da ovlasti nižeg da postupa u stvari iz
nadležnosti drugog nižeg javnog tužioca kad je on iz opravdanih razloga u tome sprečen, kao i
da viši javni tužilac vrši nadzor nad radom nižeg.
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu podređeno je Višem javnom tužilaštvu u
Novom Sadu, Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Republičkom javnom
tužilaštvu u Beogradu.
-4-
5. ORGANIZACIONA STRUKTURA
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu čine javni tužilac, zamenici javnog tužioca i
osoblje javnog tužilaštva.
Rešenjem Republičkog javnog tužilaštva Zoran Jakovljević postavljen je za vršioca
funkcije Osnovnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Javnotužilačku funkciju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, zajedno sa
javnim tužiocem Jakovljević Zoranom, vrše i zamenici javnog tužioca: Bekut Rada, Babić
Mioljub, Babić Suzana, Bajić Pajtašev Izabela, Bašić Ksenija, Benišek-Suvajdžić Svetlana,
Božović Mišić Tijana, Vukoje Mirjana, Grujić Nataša, Dobrić Slavica, Đogić Milica, Đukić
Dragana, Ilić Danijela, Kaćanski Radivoj, Knežević Milan, Kojić Milena, Lepotić Branislav,
Loboda Stojanović Tamara, Peković Mirjana, Popović Gordana, Radovanov Aleksandra,
Rainović Gordana, Rakić Miroslav, Silađi Biljana, Tadić Dragana, Tatomirović Ružica,
Todorić Vladana i Todorović Jasna.
Polazeći od vrste, obima i složenosti poslova u ovom tužilaštvu i potrebe zakonitog,
ažurnog i efikasnog rada u Tužilaštvu su obrazovane sledeće organizacione jedinice:
- Krivično odeljenje,
- Sekretarijat,
- Računovodstvo,
- Tehnička služba.
Za obavljanje poslova iz delokruga Tužilaštva Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu sistematizovano
je 16 radnih mesta, sa 53 zaposlena.
U krivičnom odeljenju obavljaju se poslovi i zadaci iz nadležnosti Tužilaštva u
krivičnim predmetima i drugim predmetima.
Za obavljanje poslova u Krivičnom odeljenju sistematizuju se sledeća radna mesta:
-tužilački pomoćnik
-tužilački pripravnik
Viši tužilački saradnik pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati
sudsku praksu, izrađuje nacrte podnesaka i javnotužilačkih odluka, uzima na zapisnik krivične
prijave, podneske i izjave građana, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima javnog
tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.
Na radnom mestu tužilačkog pomoćnika u zvanju višeg tužilačkog saradnika zaposleni
su: Aleksić Dijana, Simin Tamara, Tešić Grujić Biljana, Kolarski Stanislava, Kaćanski
Milena, Dujmić Mirjana i Mićić Milan.
Tužilački pomoćnik pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati
sudsku praksu, izrađuje nacrte jednostavnijih podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave,
podneske i izjave građana, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno
zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.
Na radnom mestu tužilačkog pomoćnika u zvanju tužilačkog saradnika zaposleni su
Momčilović Marija, Vukosavljević Rajko, Krstić Predrag, Barjamović Branka i Pantelić Olga.
-5-
Na radnom mestu tužilačkog pripravnika zaposlen je Milićević Marko. Opis poslova
tužilačkog pripravnika utvrđen je Zakonom o javnom tužilaštvu.
U sekretarijatu se obavljaju stručni i administrativni poslovi koji se odnose na
poslove vršenja tužilačke uprave, ostvarivanje prava iz radnog odnosa i vođenje kadrovske
evidencija.
Za obavljanje poslova u Sekretarijatu sistematizuju se sledeća radna mesta:
- sekretar tužilaštva,
- administrativno - tehnički sekretar,
- šef pisarnice,
- upisničar,
- šef daktilobiroa,
- zapisničar,
- daktilograf,
- dostavljač.
Na radnom mestu sekretara tužilaštva zaposlena je Igić Isidora.
Na radnom mestu administrativno - tehničkog sekretara zaposlena je Radić Marijana.
U pisarnici, kao posebnoj organizacionoj jedinici Sekretarijata, obavljaju se
administrativni poslovi vođenja upisnika i evidencija o kretanju predmeta, arhiviranje
završenih predmeta, ekspedovanje i raznošenje pošte, prijem pismena, izrada godišnjih i
periodičnih izveštaja o radu Tužilaštva, kao i ostali poslovi vezani za rad pisarnice.
Na radnom mestu šefa pisarnice zaposlena je Stojanović Božica.
Na radnom mestu upisničara zaposleni su: Savković Radmila, Tajs Vera, Hrćan Ana,
Hićil Miljkovac Aleksandra, Obođon Radojka, Matić Lidia, Petrić Tamara, Stanojević Saša,
Novaković Gordana i Pleić Mirjana.
U daktilobirou, kao posebnoj organizacionoj jedinici Sekretarijata, obavljaju se
daktilografski poslovi u vezi sa radom i potrebama Tužilaštva.
Na radnom mestu šefa daktilobiroa zaposlena je Nikolić Sandra.
Na radnom mestu zapisničara zaposlene su Boroš Dragana, Petrović Vesna i Granić
Sandra dok su na radnom mestu daktilografa zaposlene: Drljača Rada, Grba Ljiljana, Bobić
Dušanka, Borojević Tijana, Lilić Ivana, Grbić Marija, Obradović Olivera i Stanković
Aleksandra.
Na radnom mestu dostavljača zaposleni su: Marčetić Branislav, Trifković Aleksandar,
Martinović Jasna i Stojanović Sava.
Računovodstvo vrši poslove iz oblasti finansijko - računovodstvenog poslovanja, kao
i poslove nabavke, vođenja i čuvanja finansijske dokumentacije, ekonomata i depozita, u
skladu sa postojećim propisima.
U Računovodstvu se sistematizuju sledeća radna mesta:
- šef računovodstva,
-6-
- radno mesto za finansijsko poslovanje.
Na radnom mestu šefa računovodstva zaposlena je Pavičić Snežana, dok je radno
mesto za finansijsko poslovanje upražnjeno.
Tehnička služba vrši prevoz za potrebe Tužilaštva, održavanje čistoće, kao i druge
poslove u vezi sa radom i potrebama Tužilaštva.
U Tehničkoj službi se sistematizuju sledeća radna mesta:
- vozač,
- spremačica
Na radnom mestu vozača zaposleni su Krstić Živko i Milutinov Milovan.
Na radnom mestu spremačice zaposlene je Antić Darinka.
U Tužilaštvu operativne i informatičke poslove obavlja samostalni izvršilac, van
sastava organizacionih jedinica, a za obavljanje ovih poslova sistematizovana su sledeća
radna mesta:
- sistem – administrator,
- tehničar za IT podršku.
Na radnom mestu sistem - administrator zaposlen je Živković Živko, dok je na radnom
mestu tehničara za IT podršku zaposlen Rackov Vladimir.
Šematski prikaz organizacione strukture
Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu
OSNOVNI JAVNI TUŽILAC
KRIVIČNO ODELjENjE
SEKRETARIJAT
-7-
RAČUNOVODSTVO
TEHNIČKA SLUŽBA
6. NADLEŽNOST OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA
I OVLAŠĆENjA JAVNOG TUŽIOCA
Javni tužilac osnovnog javnog tužilaštva preduzima gonjenje učinilaca kažnjivih dela
izvršenih na njegovom području, a izuzetno i na nekom drugom mestu.
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu osnovano je za područje Osnovnog suda u
Novom Sadu.
U kažnjiva dela za koja gonjenje preduzima javni tužilac osnovnog javnog tužilaštva
spadaju krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora
do deset godina, osim kad je zakonom drugačije određeno, zatim privredni prestupi i
prekršaji.
Javni tužilac osnovnog javnog tužilaštva može da postupa i u parničnom, upravnom,
izvršnom, vanparničnom ili drugom postupku, vršeći radnje za koje je posebnim zakonom
ovlašćen.
Osnovno pravo i dužnost osnovnog javnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih dela,
a radi ostvarivanja te dužnosti ovlašćen je da: rukovodi predistražnim postupkom, odlučuje o
nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja, sprovodi istragu, zaključi sporazum o
priznanju krivičnog dela, sporazum o svedočenju okrivljenog, sporazum o svedočenju
osuđenog, podiže i zastupa optužbu pred nadležnim sudom, odustane od optužbe, izjavljuje
žalbe protiv nepravosnažnih sudskih odluka i podnosi vanredne pravne lekove protiv
pravnosnažnih sudskih odluka kao i da preduzima druge radnje kada je to određeno
Zakonikom o krivičnom postupku.
Javni tužilac, koji je nosilac uprave u javnom tužilaštvu, rukovodi radom javnog
tužilaštva i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad javnog tužilaštva. Javni tužilac, kao
nosilac uprave u javnom tužilaštvu, određuje organizaciju i rad javnog tužilaštva, odlučuje o
pravima po osnovu rada zamenika javnog tužioca i o radnim odnosima zaposlenih, otklanja
nepravilnosti i odugovlačenja u radu, stara se o održavanju samostalnosti i ugleda javnog
tužilaštva.
7. PRAVNI AKTI KOJI REGULIŠU POLOŽAJ, ORGANIZACIJU,
NADLEŽNOST OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA I OVLAŠĆENjA JAVNOG
TUŽIOCA
Najvažniji pravni akti koji regulišu položaj osnovnog javnog tužilaštva u
javnotužilačkoj organizaiji Republike Srbije, njegovu organizaciju i nadležnost te ovlašćenja
javnog tužioca su Ustav, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o uređenju sudova, Zakonik o
-8-
krivičnom postupku, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima te Pravilnik o unutrašnjem
uređenju i sistematizaciji radnih mesta u javnom tužilaštvu.
8. ODNOSI OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA SA JAVNOŠĆU
Rad javnog tužioca i zamenika javnog tužioca je javan, osim ako zakonom nije
drugačije propisano.
Svako javno tužilaštvo može da upozna javnost o stanju kriminaliteta i drugim
pojavama koje zapazi u radu uvek kad za to postoji potreba, ali samo o pitanjima iz svoje
nadležnosti.
U granicama svojih zakonom određenih ovlašćenja i u skladu sa interesima postupka,
vodeći računa o zaštiti privatnosti učesnika postupka, javno tužilaštvo može obaveštavati
javnost i o pojedinim predmetima u kojima postupa.
Prilikom obaveštavanja javnosti mora se voditi računa da ne dođe do odavanja tajnih
podataka, da se ne povrede interesi morala, javni poredak, nacionalna bezbednost, zaštita
maloletnih lica, privatni život i nacionalna osećanja.
Obaveštavanje javnosti u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu vrši javni
tužilac ili zamenik javnog tužioca koga on odredi.
Obaveštavanje javnosti vrši se putem usmenih ili pismenih saopštenja.
Javnim glasilima omogućava se pristup javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca
zaduženom za obaveštavanje javnosti, a ako oni nisu u mogućnosti da daju izjavu ili
saopštenje dužni su da o tome saopšte razloge ili vreme, mesto i način davanja izjave ili
saopštenja.
Javni tužilac, zamenik javnog tužioca i zaposleni, kada u svoje ime govore ili pišu u
javnim glasilima o pravnim, društvenim ili pojedinim pitanjima javnotužilačke i sudske
prakse, dužni su da objasne da ne istupaju u ime javnog tužilaštva.
Republički javni tužilac donosi odluku o pristupu informacijama od javnog zanačaja
za sva javna tužilaštva u Republici Srbiji u cilju jednoobraznog postupanja.
Prijem građana i davanje obaveštenja vrši javni tužilac ili zamenik koga odredi.
Građane koji se interesuju o stanju postupka i odlukama po predmetima datim u rad
pojedinim zamenicima javnog tužioca mogu primiti i dati potrebna obaveštenja zamenici
javnog tužioca koji postupaju u tim predmetima.
Prilikom davanja obaveštenja ne mogu se davati izjave o verovatnom ishodu postupka,
niti ocene o pravilnosti sudskih i radnji drugih organa ili o odlukama suda i ovih organa.
Radnici u pisarnici mogu na osnovu podataka iz upisnika davati samo obaveštenja na
koja ih ovlasti javni tužilac ili zamenik javnog tužioca koga on odredi.
Pojedini spisi iz predmeta ili predmeti u kojima javni tužilac postupa mogu se dati na
razmatranje samo licima koja za to imaju opravdan interes. Ovim licima može se dati i
fotokopija spisa.
-9-
Dozvolu za razmatranje predmeta ili izdavanje fotokopije spisa daje javni tužilac ili
zamenik javnog tužioca koga on odredi. Pri davanju odobrenja vodiće se računa o fazi u kojoj
se nalazi postupak po predmetu i interesima redovnog odvijanja postupka.
Razmatranje spisa u predmetu vrši se pod kontrolom radnika pisarnice i video
nadzorom u prostoriji određenoj u tu svrhu.
Ne mogu se davati na razmatranje spisi niti fotokopije spisa u predmetima drugih
organa koji se nalaze u javnom tužilaštvu.
Pri davanju na razmatranje spisa iz predmeta će se izdvojiti zabeleške i zapažanje
obrađivača predmeta po pojedinim pitanjima, nacrti odluka i drugi spisi čija se sadržina ne
može saopštiti.
Građani su dužni da nadoknade troškove i druge nužne izdatke nastale razmatranjem
ili fotokopiranjem spisa prema tarifniku koji propiše ministarstvo nadležno za pravosuđe.
9. PRAVNI AKTI KOJI REGULIŠU ODNOS OSNOVNOG JAVNOG
TUŽILAŠTVA SA JAVNOŠĆU
Najvažniji pravni akti koji regulišu odnos osnovnog javnog tužilaštva sa javnošću su
Zakon o javnom tužilaštvu, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima i Zakon o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja.
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu organizuje svoj rad tako da građani mogu na
efikasan način ostvariti svoja prava i zakonom zaštićene interese iz nadležnosti javnog
tužilaštva. Javno tužilaštvo je dužno da od građana prima podneske ili na zapisnik uzima
krivične prijave, predloge i druge izjave radi preduzimanja radnji na koje je ovlašćeno.
Javno tužilaštvo je dužno da od građana prima molbe, pritužbe, predloge i druge
podneske kojima se podnosioci obraćaju javnom tužilaštvu radi zaštite i efikasnog ostvarenja
svojih prava, pravnih interesa i obaveza.
Prijem građana i davanje obaveštenja vrši javni tužilac ili zamenik koga odredi.
Građane koji se interesuju o stanju postupka i odlukama po predmetima datim u rad
pojedinim zamenicima javnog tužioca, mogu primiti i dati potrebna obaveštenja zamenici
javnog tužioca koji postupaju u tim predmetima. Građani koji u javno tužilaštvo dolaze bez
poziva primaju se u vreme određeno posebnom odlukom javnog tužioca.
Vreme određeno za prijem stranaka u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je od
12:00 časova do 14:00 časova i označeno je na ulazu u službene prostorije javnog tužilaštva.
Van predviđenog vremena građani mogu da budu primljeni u javno tužilaštvo samo u slučaju
kada javni tužilac proceni da je to neophodno. Javni tužilac može da odredi da se prilikom
ulaska u zgradu vrši bezbednosni pregled građana i stvari koje nose.
Po zahtevima građana za izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima javno
tužilaštvo vodi evidenciju se postupa bez odlaganja.
- 10 -
Pojedini spisi iz predmeta ili predmeti u kojima javni tužilac postupa mogu se dati na
razmatranje samo licima koja za to imaju opravdani interes. Ovim licima se može dati
fotokopija spisa.
Svako ko ima opravdan interes i obratio se Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom
Sadu za postupanje u stvarima za koje je nadležno javno tužilaštvo, ima pravo na podnošenje
predstavke ili pritužbe na rad javnog tužilaštva i da o odluci po predstavci ili pritužbi bude
obavešten.
Predstavka je molba, pritužba ili drugi podnesak građana ili pravnih lica radi efikasnog
ostvarivanja i zaštite svojih prava. Pritužba je pravno sredstvo kojim se obraćaju građani,
pravna lica, državni organi ili organi autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave
javnom tužilaštvu radi zakonitog i ekspeditivnog rešavanja njihovih zahteva povodom
postupanja u predmetima.
11. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA
Ukoliko su prijava, predlog i izjava saopšteni telefonom ili elektronskom poštom,
sačiniće se službena beleška. Ako se iz izjave može zaključiti da ona nije osnovana, poučiće
se o tome lice koje daje izjavu. Ako i posle ove pouke lice ne odustane od davanja izjave,
izjava će se primiti na zapisnik i pouka zabeležiti u spisu, a potom doneti odluka.
Prilikom davanja obaveštenja ne mogu se davati izjave o verovatnom ishodu postupka,
niti ocene o pravilnosti sudskih i radnji drugih organa ili o odlukama suda i ovih organa.
Radnici u pisarnici mogu na osnovu podataka iz upisnika davati samo obaveštenja na koja ih
ovlasti javni tužilac ili zamenik javnog tužioca koga on odredi.
Po zahtevima građana za izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima javno
tužilaštvo vodi evidenciju, ukoliko izdavanje uverenja ili potvrde podleže naplati takse,
odgovorni radnik pisarnice naplatiće propisani iznos takse.
Dozvolu za razmatranje predmeta ili izdavanje fotokopije spisa daje javni tužilac ili
zamenik javnog tužioca koga on odredi. Pri davanju odobrenja vodiće se računa o fazi u kojoj
se nalazi postupak po predmetu i o interesima redovnog odvijanja postupka. Razmatranje
spisa u predmetu vrši se pod kontrolom radnika pisarnice u prostoriji određenoj za tu svrhu.
Ne mogu se davati na razmatranje spisi niti fotokopije spisa u predmetima drugih organa koji
se nalaze u javnom tužilaštvu. Pri davanju na razmatranje spisa, iz predmeta će se izdvojiti
zabeleške i zapažanja obrađivača predmeta po pojedinim pitanjima, nacrti odluka i drugi spisi
čija se sadržina ne može saopštiti. Građani su dužni da nadoknade troškove i nužne izdatke
nastale razmatranjem ili fotokopiranjem spisa prema tarifniku koji propiše ministarstvo
nadležno za pravosuđe.
Predstavka ili pritužba na rad zamenika javnog tužioca ili zaposlenog Osnovnog
javnog tužilaštva u Novom Sadu, podnosi se javnom tužiocu, a na rad javnog tužioca,
neposredno višem javnom tužiocu, odnosno Višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Javni tužilac je dužan da o osnovanosti predstavke ili pritužbe pismeno obavesti
podnosioca pritužbe odnosno predstavke o preduzetim merama u roku od 30 dana od dana
prijema pritužbe, odnosno predstavke. Ukoliko su predstavka ili pritužba podnete preko
Državnog veća tužilaca, ministarstva nadležnog za pravosuđe, Republičkog javnog tužilaštva
ili drugog nadređenog javnog tužilaštva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama
obaveštavaju se i ovi organi.
- 11 -
Smatraće se da podnosilac pritužbe zloupotrebljava pravo ukoliko pritužba ima
pretežno nerazumnu ili uvredljivu sadržinu ili ukoliko podnosilac učestalo podnosi pritužbe
iste ili slične sadržine i u tom slučaju sačinjava službenu belešku u kojoj se konstatuje da
podnosilac zloupotrebljava pravo na podnošenje pritužbe.
Ukoliko je pritužba nerazumljiva, javni tužilac je dužan da podnosiocu pritužbe ukaže
na nerazumljivost i da ga pozove da uredi sadržinu pritužbe u roku od osam dana od dana
prijema pritužbe. Ukoliko podnosilac u predviđenom roku pritužbu ne uredi, javni tužilac o
tome sačinjava službenu belešku i obaveštava podnosioca pritužbe.
12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA
U Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu sve zaprimljene krivične prijave,
molbe, predlozi, izjave, pritužbe i drugi podnesci, uvode se u odgovarajuće upisnike, shodno
njihovoj sadržini, bez obzira da li su njihovi podnosioci državni organi, pravna lica ili građani.
13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Šifra ekonomske
klasifikacije
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
511
512
791111
Naziv ekonomske
klasifikacije
2013. godina
Plate i dodaci
Socijalni doprinosi
Naknade u naturi
Socijalna davanja
Naknade zaposlenih
Nagrada zaposlenima
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Ugovorne usluge
Tekuće popravke
Materijal
Porezi i takse
Zgrade
Oprema
UKUPNI TROŠKOVI:
86.295.000,00
15.447.000,00
1.007.000,00
3.936.000,00
4.095.000,00
3.706.000,00
2.089.000,00
72.000,00
342.000,00
124.000,00
1.904.000,00
13.000,00
119.030.000,00
Prihodi iz budžeta
Višak prihoda
119.030.000,00
-
Plan za 2014.
godinu
900.000,00
4.900.000,00
2.368.000,00
280.000,00
42.480.000,00
250.000,00
2.320.000,00
16.000,00
2.016.000,00
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je u 2013. godini sprovelo postupak javne
nabavke kancelarijskog materijala – javna nabavka male vrednosti. Procenjena vrednost javne
- 12 -
nabavke je 1.100.000,00 dinara. Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj R-19/13 od
17.04.2013. godine izabrana je ponuda ponuđača “KOMERC-PRODUKT“ DOO iz Novog
Sada.
15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu ne dodeljuje drugim licima sredstva po
nekom osnovu koji ne podrazumeva obavezu jednakih uzvratnih davanja državnom organu
odnosno Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA
U 2013. godini na ime zarada isplaćeno je ukupno 101.742.000,00 dinara.
Podaci o visini zarade za mesec decembar 2013. godine iznose:
Izabrana lica
Državni službenici i nameštenici
6.021.676,00 dinara
3.019.464,00 dinara
Stimulacija zaposlenih u 2013. godini:
Stimulacija
3.417.812,00 dinara
Ostale naknade izabranih lica i ostalnih zaposlenih u 2013. godini:
Naknade troškova za odvojeni život
Naknade troškova za prevoz na posao
Naknade troškova za smeštaj izabranih i
postavljenih lica
Troškovi dnevnica na sl. putu
0
4.813.065,00 dinara
0
69.693,00 dinara
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA
Podaci o sredstvima rada, inventaru i opremi sadržani su u knjigovodstvenoj evidenciji
tužilaštva i popisnim listama.
Sredstva za rad Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu čine:
-
putničko vozilo marke ''Škoda Fabia Classic'' (godina proizvodnje 2007)
računara – 54 kom.
laserskih štampača – 35 kom.
fotokopir aparat – 2 kom.
klima uređaji – 27 kom.
Svaka kancelarija ima telefonski aparat, a javni tužilac, zamenici javnog tužioca i
dežurni daktilograf zaduženi su službenim mobilnim telefonom.
18. ČUVANjE NOSAČA INFORMACIJA
- 13 -
Nosači informacija od javnog značaja su spisi predmeta ovog javnog tužilaštva, koji se
nalaze u radu i tužilačkoj arhivi.
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU
Informacije koje Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu poseduje predstavljaju
sadržinu krivičnih i drugih predmeta i spisa o kojima ovo tužilaštvo vodi evidenciju.
Podaci koji su od značaja za rad javnog tužilaštva upisuju se u upisnike, pomoćne
knjige i druge evidencije. Upisnike, pomoćne knjige vode zaposleni koji rade u pisarnici.
U javnom tužilaštvu vode se sledeći upisnici:
1. Upisnik za punoletne učinioce krivičnih dela
Evidencija “KT” upisnika sadrži osnovne podatke o punoletnim
licima prijavljenih od strane policije ili drugih državnih organa, kao i
od strane drugih lica ukoliko javni tužilac ili lice koje on odredi utvrdi
da je iz priloženih dokaza ili na drugi način učinjeno verovatnim
postojanje osnova sumnje da su izvršila krivična dela za koje se
gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, kao i osnovne podatke o
primljenim obaveštenjima, preduzetim radnjama, odlukama tužioca i
postupajućih sudova.
2. Upisnik za nepoznate učinioce krivičnih dela
3. Upisnik za ostale krivične predmete
Evidencija “KTR” upisnika sadrži razne molbe, pritužbe, predloge,
izveštaje i druge podneske državnih organa, pravnih lica i građana, kao
i za vođenje napisa u javnim glasilima i upisivanje saznanja o
događajima od značaja za rad javnog tužilaštva, za krivične prijave koje
su nerazumljive, koje se ne mogu smatrati bilo kakvim izvorom
saznanja o krivičnom delu ili učiniocu i koje su iz drugih razloga
nepodesne za “KT” upisnik
4. Upisnik za predmete po inicijativama za podizanje zahteva za zaštitu
zakonitosti
5. Evidencija lica prema kojima je primenjeno odlaganje krivičnog
gonjenja ili odbačena krivična prijava primenom načela oportuniteta čl. 283. Zakonika o krivičnom postupku
6. Upisnik prijavljenih za privredne prestupe
7. Upisnik za prekršajne predmete
8. Upisnik za administrativne predmete i akte
9. Upisnik za predmete sa oznakom stepena tajnosti strogo poverljivo
10. Upisnik za personalne poslove
11. Upisnik za pravna lica kao učinioce krivičnih dela
12. Upisnik o zahtevima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama od javnog značaja
13. Upisnik za predmete o podnetim predlozima i zaključenju
sporazuma o priznanju krivice
14. Upisnik za oduzimanje imovinske koristi proistekle iz krivičnog
- 14 -
“KT”
“KTN”
“KTR”
“KTZ”
“KEO”
“KP”
“PT”
“A”
“Str. pov”
“P”
“KTPL”
“PI”
“SK”
“OIK”
dela
15. Upisnik za finansijsko-materijalne poslove
16. Upisnik za međunarodnu pravnu pomoć i međunarodnu saradnju
17. Upisnik za evidenciju oduzetog novca
18. Upisnik za evidenciju oduzetih predmeta
19. Upisnik za prekršajne predmete po inicijativama zahteva za zaštitu
zakonitosti
20. Upisnik za građanske predmete
21. Upisnik o obaveznim uputstvima i drugim hijerarhijskim odlukama
višeg tužilaštva (ili o uputstvima, supstituciji i devoluciji)
22. Upisnik za naredbe o sprovođenju istrage
23. Upisnik za naredbe o sprovođenju istrage protiv nepoznatog
učinioca krivičnog dela
24. Upisnik za prigovore oštećenog
25. Upisnik za prigovore osumnjičenog i njegovog branioca u istrazi
26. Upisnik za podignute optužnice
“R”
“MP”
“KDP - I“
“KDP - II“
“PTZ“
“GT“
“O“
“KTI“
“KTNI“
“KTPO“
“KTPI“
“KTO“
20. OBIM POSLOVA OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA
U 2013. godini Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu primilo je u rad 19.820
predmeta u “KT“, “KTR“, “KTN“, “KP“ te “PI“ referadi.
Predmeti se upisuju u upisnike, pomoćne knjige i druge evidencije, a čuvaju se u
pisarnici i arhivi tužilaštva.
Do kraja kalendarske godine Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu dovršava sve
predmete koji su primljeni u rad te godine. Krivične prijave su, radi prikupljanja potrebnih
obaveštenja, dostavljene ili policiji ili drugim državnim organima i organizacijama, ili su
odbačene, ili je povodom njih zahtevano sprovođnje istrage ili preduzimanje određenih
istražnih radnji, ili su podignute optužnice ili optužni predlozi, ili su podneti zahtevi za
pokretanje prekršajnog postupka. Isto se odnosi i na privredne prestupe.
Radi preciznijeg informisanja javnosti pruža se pregled predmeta primljenih u rad u
poslednje dve godine:
U 2012. godini primljeno je ukupno 18.859 predmeta i to u “KT“ upisniku 7.261, u
“KTR“ upisniku 4.453, u “KTN“ upisniku 6.803, u “KP“ upisniku 342, a u “PI“ upisniku 55
predmeta.
U 2013. godini primljeno je 19.820 predmeta od kog broja u “KT“ upisniku je
formirano 7.462, u “KTR“ upisniku 3.748, u “KTN“ upisniku 8.340, u “KP“ upisniku 270
dok je u “PI“ upisniku 141 predmet.
Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu u 2013. godini podneto je 141 Zahtev za
slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Ove zahteve podnose građani, predstavnici medija i predstavnici udruženja građana.
Ovi zahtevi se odnose na postupanje javnog tužioca u pojedinim predmetima.
Zahtevi se usvajaju uvek kad je postupak u određenom predmetu okončan, a ukoliko
to nije slučaj onda u zavisnosti od toga u kojoj fazi se postupak nalazi. Kada se postupak
- 15 -
nalazi u fazi pretkrivičnog postupka, ili u fazi istrage, zahtevima nije moguće udovoljiti zato
da se ne bi otežalo, omelo ili osujetilo vođenje ovih postupaka. Kada se postupak nalazi u fazi
optuženja zahtevima je, po pravilu, moguće udovoljiti.
Ranijih godina protiv odluka javnog tužioca kojima se odbija zahtev za slobodan
pristup informacijama od javnog značaja žalbe uglavnom nisu izjavljene, ili one od
Poverenika nisu usvojene. U slučajevima kad je povodom izjavljene žalbe Poverenik naložio
davanje informacija, po nalogu je postupljeno.
Naknada za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
nije naplaćena ni u jednom slučaju.
21. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA
PRISTUP
Smatra se da opravdani interes javnosti da zna, iz člana 2. Zakona o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja, postoji uvek kada se radi o informacijama kojima
raspolaže javno tužilaštvo, koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja
stanovništva i životne sredine, a ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ
vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna, iz člana ovog Zakona da postoji, osim
ako organ vlasti dokaže suprotno.
Informacije od javnog značaja se građanima mogu dati na uvid, uz određena
ograničenja i to:
Prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu se
izuzetno podvrći ograničenjima propisanim tim zakonom ako je to neophodno u
demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na
Ustavu ili Zakonu.
Nijedna odredba navedenog Zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do
ukidanja nekog prava koje zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one
koja je propisana.
Javno tužilaštvo neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama
od javnog značaja, ako bi time:
(1) ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
(2) ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženja za
krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude
ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično
suđenje:
(3) ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne
odnose;
(4) bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili
bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
(5) učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim
aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga
tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle
nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad
interesom za pristup informaciji.
- 16 -
Javno tužilaštvo neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama
od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo
pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi, osim:
(1) ako je lice na to pristalo;
(2) ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se
radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju
koju to lice vrši;
(3) ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom,
dalo povoda za traženje informacije.
22. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA
1. Zahtev za obaveštenje, uvid i izdavanje kopije i upućivanje
Tražilac podnosi pismeni zahtev javnom tužilaštvu za ostvarivanje prava na pristup
informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: zahtev).
Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti - javnog tužilaštva, ime, prezime i adresu
tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži.
Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.
Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno
lice javnog tužilaštva dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke
otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.
Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od
dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati,
organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
Pristup informacijama javno tužilaštvo dužno je da omogući i na osnovu usmenog
zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu
evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.
Javno tužilaštvo može propisati obrazac za podnošenje zahteva, ali mora razmotriti i
zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu.
2. Odlučivanje po zahtevu
Javno tužilaštvo dužno je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana
prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji
sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija
dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti – javnog tužilaštva
od koga je informacija tražena.
Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za
zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i
životne sredine, javno tužilaštvo mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da
mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog
dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.
- 17 -
Ako javno tužilaštvo nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u gore navedenom
roku obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži
traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome
odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana
prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid
dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.
Ako javno tužilaštvo na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu
Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja.
Javno tužilaštvo će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid
dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti
tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih
troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu
kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama
javnog tužilaštva.
Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu
informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija
tražena.
Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu
informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.
Ako udovolji zahtevu, javno tužilaštvo neće izdati posebno rešenje, nego će o tome
sačiniti službenu belešku.
Ako javno tužilaštvo odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju
informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda,
odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to
rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može
izjaviti protiv takvog rešenja.
3. Naknada
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.
Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da
plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.
Vlada propisuje troškovnik na osnovu koga organ obračunava navedene troškove.
Od obaveze plaćanja navedene naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju
dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada
kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena
informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine,
osim ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu.
4. Stavljanje na uvid i izrada kopije
- 18 -
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se upotrebom opreme kojom
raspolaže javno tužilaštvo, osim kada tražilac zahteva da uvid izvrši upotrebom sopstvene
opreme.
Javno tužilaštvo izdaje kopiju dokumenta (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju,
digitalnu kopiju i sl.) koji sadrži traženu informaciju u obliku u kojem se informacija nalazi.
Ako javno tužilaštvo ne raspolaže tehničkim mogućnostima za izradu kopije
dokumenta kako je navedeno, izradiće kopiju dokumenta u drugom obliku.
Ako javno tužilaštvo raspolaže dokumentom koji sadrži traženu informaciju na jeziku
na kojem je podnet zahtev, dužan je da tražiocu stavi na uvid dokument i izradi kopiju na
jeziku na kojem je podnet zahtev.
5. Prosleđivanje zahteva Povereniku
Kada organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće
zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom
znanju, dokument nalazi.
6. Pravo na žalbu
Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku ako:
1) organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu
je dostavljeno rešenje ili drugi akt;
2) organ vlasti, suprotno članu 16 stav 2 ovog Zakona o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja, ne odgovori u propisanom roku na zahtev
tražioca;
3) organ vlasti, suprotno članu 17 stav 2 ovog zakona, uslovi izdavanje kopije
dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos
nužnih troškova izrade te kopije;
4) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način
predviđen članom 18 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja;
5) organ vlasti ne stavi na uviddokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne
izda kopiju tog dokumenta na način predviđen članom 18 stav 4 Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili
6) organ vlasti na drugi način otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na
slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Protiv rešenja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade Republike Srbije,
Vrhovnog suda Srbije, Ustavnog suda i Republičkog javnog tužioca ne može se izjaviti žalba,
već se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom, o čemu sud po službenoj dužnosti
obaveštava Poverenik.
23. PODACI OD ZNAČAJA ZA OSTVARIVANjE KONTAKATA SA JAVNIM
TUŽIOCEM
OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU
- 19 -
Sedište Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu nalazi se u Novom Sadu, u ulici
Sutjeska broj 3, na II spratu.
Kancelarija javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu nosi broj 249.
Direktan broj telefona lica ovlašćenog za slobodan pristup informacijama od javnog
značaja je 021/ 4876- 349.
Kancelarija ovalšćenog lica za slobodan pristup informacijama od javnog značaja nosi
broj 239, a lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od
javnog značaja je sekretar tužilaštva Igić Isidora.
Broj telefonske centrale je 021/ 4876 – 350
Broj faksa je 021 / 6611 - 429
E-mail adresa Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu je: [email protected]
Radno vreme tužilaštva je od 7,30 do 15,30 sati radnim danima, a prijem građana i
stranaka vrši se svakog radnog dana između 12,00 i 14,00 časova.
V. F. OSNOVNOG JAVNOG TUŽIOCA
Zoran Jakovljević
- 20 -
PRILOG
________________________________________________________________________
Obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja:
________________________________________________________________________
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO
U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
Ul. Sutjeska br. 3
Na osnovu člana 15.st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja ("Sl.glasnik RS" 120/04,54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa
zahtevam:*
- obaveštenje da li poseduje traženu informaciju
- uvid u dokumemnt koji sadrži traženu informaciju
- kopiju dokumneta koji sadrži traženu informaciju
- dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju**
-poštom
-elektronskom poštom
- faksom
Zahtev se odnoci na sledeće informacije:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti što preciznije opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju
pronalaženje tražene informacije)
Tražilac informacije:
Ime i prezime ___________________________
Adresa _______________________________
Dana,____________________
_________________________
(potpis)
________________________________________________________________________
* navesti koja prava na pristup informacijama želite da ostvarite
** navesti način na koji želite dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju
________________________________________________________________________
- 21 -
Download

informator o radu osnovnog javnog tužilaštva u novom sadu