Saopštenje za medije
Novi uslovi stambenog kreditiranja Hypo Alpe-Adria-Banke AD Podgorica:
Niže kamate za stambene kredite
-
Ponuñena KS od 7% + 3M Euribor
Rok do 30 godina
Može i bez učešća
Kod rekonstrukcije i adaptacije 50 odsto kredita u kešu
Podgorica - Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica ponudila je grañanima nove uslove stambenog
kreditiranja uz niže, znatno pristupačnije kamatne stope.
Nove kamatne stope kreću se od već od 7% + 3M Euribor, tako da efektivna kamatna stopa u
tom slučaju iznosi 8,42 odsto, što je za sadašnje tržišne uslove sigurno veoma povoljna kamatna
stopa za stambene kredite.
•
Stambene kredite Hypo Alpe-Adria-Banka odobrava uz ročnost od pet do čak 30 godina,
a novi uslovi stambenog kreditiranja Hypo banke donose dodatne relaksacije za grañane,
jer ne podrazmijevaju i obavezno učešće!
•
Pored kredita za kupovinu nekretnine, gdje se cjelokupan iznos kredita isplaćuje prodavcu
nekretnine, Hypo banka stambene kredite odobrava i za rekonstrukciju i adaptaciju – gdje
se 50% iznosa kredita realizuje namjenski, shodno profakturama za grañevinski materijal i
usluge, a 50% u gotovini na račun korisnika kredita.
Krediti se odobravaju stalno zaposlenim punoljetnim državljanima Crne Gore, koji su kreditno
sposobni. Mjesečni anuitet ne smije prelaziti 50% redovnih neto mjesečnih primanja. Postoji i
mogućnost sudužništva sa članom porodice, i u tom slučaju mjesečna rata ne smije prelaziti
50% zajedničkih neto mjesečnih prihoda.
Instrumenti obezbjeñenja su redovna mjesečna primanja preko Hypo Alpe-Adria-Banke,
hipoteka, a po potrebi i sudužnik. Prihodi koji imaju stalni karakter mogu biti uzeti u obzir kao
dopuna kreditne sposobnosti učesnika u kreditu.
Predmet hipoteke može biti stan koji je predmet kupovine, kao i neka druga nepokretnost.
Da podsjetimo :
Hypo Group Alpe Adria
Hypo Group Alpe Adria je meñunarodna finansijska grupa sa preko 370 bankarskih i lizing poslovnih jedinica u 12
zemalja (Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Mañarska,
Bugarska, Makedonija i Ukrajina) sa tradicijom dugačkom 110 godina. Matična kompanija Hypo Group Alpe Adria je
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, sa sjedištem u Klagenfurt-u (Austija). Vlasnik je republika Austrija, 100 %
akcija.
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-600
Fax. + 382 20 408-689
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG
Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG je ogranak Hypo Alpe-Adria-Bank International AG. Prva lizing kompanija je
formirana 1990 u Austirji; zatim su se otvorile poslovne jedinice u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji,
Njemačkoj, Italiji, Mañarskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Makedoniji i Ukrajini. Hypo Alpe-Adria-Leasing Group ima oko
1000 zaposlenih, na 70 lokacija, koji uslužuju više od 72 000 klijenata.
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica je crmogorski ogranak Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, osnovan 2006.
godine. Banka posluje na 10 lokacija u Podgorici, Ulcinju, Herceg Novom, Nikšiću, Baru, Kotoru, Budvi, Pljevljima i
Bijelom Polju. Oko 230 zaposlenih opslužuje više od 22000 klijenta.
Hypo Alpe-Adria-Leasing DOO Podgorica
Hypo Alpe-Adria-Leasing DOO Podgorica je crnogorski ogranak Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG, osnovan 2005
godine. Lizing trenutno posluje na 3 lokacije, u Podgorici, Baru i Budvi, i lider je na crnogorskom tržištu sa tržišnim
učešćem oko 50%.
Kontakt :
Željka Radulović
Direktor marketinga
Telefon: 020 408 668
Mobilni telefon: 067-800-026
[email protected]
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-600
Fax. + 382 20 408-689
žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Download

Novi uslovi stambenog kreditiranja u HAAB