SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE
I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
m
o
l
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
ip
d
.
w
w
w
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ,
MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA
JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U
PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA
SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA
ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI
VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO
UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA
PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI,
PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA
MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.
SADRŽAJ
1. Pojam i vrste kazni..................................................................................................................3
2. Svrha ( cilj ) kažnjavanja........................................................................................................4
3. Vrste kazni..............................................................................................................................5
4. Glavne i sporedne kazne.........................................................................................................6
5. Kazna zatvora.........................................................................................................................7
5.1. Pojam i značaj kazne zatvora..................................................................................7
5.2. Kazna zatvora u našem krivičnom pravu................................................................7
5.3. Kazna dugotrajnog zatvora......................................................................................7
6. Novčana kazna........................................................................................................................8
7. Rad za opšte dobro na slobodi................................................................................................9
8. Literatura...............................................................................................................................10
m
o
c
ad.
r
i
k
s
m
o
l
.dip
w
w
w
2
1. Pojam i vrste kazni
Kazna je prinudno oduzimanje ili ograničavanje prava i slobode, ali ona istovremeno
predstavlja i opštu moralnu osudu i društveno-etički prekor koji društvo upućuje učiniocu
zbog učinjenog krivičnog djela. Njome se izražava javno neodbrojavanje takvog ponašanja ;
sud o štetnosti i neprihvatljivosti učinjenog djela ; opomena učiniocu koji je prekršio pravila
zajedničkog života i upozorenje svim drugim da to ne čine.
Kazna je prislina mjera kojom društvo reaguje prema onima koji ne poštuju pravni
poredak, pravila ponašanja u ureñenim ljudskim zajednicama. Kazna predstavlja neizbježno
m
o
c
ad.
sredstvo za održavanje i zaštitu jednog društva i njegovih vrijednosti i kao takva pokazuje se
nužnom i korisnom sve dok društvo ne smisli neke bolje i medernom čovjeku primjernije
r
i
k
s
m
o
l
.dip
mehanizme svoje zaštite od kriminalnih ponašanja.
Propisivanje i izricanje kazne zatvora ipak je limitarno odreñenim načelima
savremenog krivičnog prava, kao što je načelo krivice, načelo legaliteta i legitimiteta, nečelo
w
w
w
pravednosti, humanosti i dr. Kazna je pravedna samo ako je proporcionalna težini izvrešenog
krivičnog djela i srazmjerna stepenu krivice učinioca.
Naš kazneni sistem sistem obuhvata kaznu zatvora i novčanu kaznu, koje se mogu
izreći krivično odgovornim punoljetnim učiniocima. Pod odreñenim uslovima predviñenim u
zakonu, može se krivično odgovornim starijim maloljetnicima izreći i kazna maloljetničkog
zatvora, koja po svojoj svrsi, prirodi i načinu izvršenja predstavlja posebnu krivičnu sankciju.
Pored klasičnog modela novčane kazne, uveden je novi model ove kazne koji se već
duže vrijeme primjenjuje u mnogim evropskim zemljama, poznat kao sistem dnevnih iznosa
ili dnevnih globa koji se pokazao prikliadnijim i privlačnijim.
Kod kazne zatvora korigovane su njene granice, podignuta je i jedna i druga,
minimum sa petnaest na trideset dana, a maksimum sa pentaest na dvadeset godina.
3
2. Svrha ( cilj ) kažnjavanja
U krivičnom pravu od najranijeg vremenea prisutan je problem osnova prava na
kažnjavanje i svrhe kazne.
Prema apsolutnim teorijama, koje sui najstarije, osnovni cilj kazne se sastoji u
vraćanju zla učiniocu zbog zla koje je on sam svojim djelom drugima nanio i kroz kaznu on
treba da ispašta za djelo koje je učinio. Ovakvo shvatanje kažnjavanja pokazuje da kazna i
nema neke posebne ciljeve i bez obzira da li se primjenjuje u ime božanske, moralne ili
zakonske pravde, ona je uvijek sama sebi cilj.
m
o
c
ad.
Relativne teorije polaze od toga da je kazna sredstvo za postizanje korisnih
društvenih coljeva, odnosno da je svrha kažnjavanja suzbijanje krivičnih djela i prevencilja.
r
i
k
s
m
o
l
.dip
Mješovite teorije polaze od shvatanja da svrha kažnjavanja podrazumijeva i jedno i
drugo i kao takve one predstavljaju neku sintezu apsolutnih i relativnih teorija.
Svrha kažnjavanja u našem krivičnom zakonodavstvu odreñena je na dva načina.
w
w
w
Zakoni su odredili samo svrhu kazne odnosno svrhu kažnjavanja koja se sastoji u :
1. Sprečavanju učionioca da čini krivična djela i njegovo prevaspitanje ;
2. Uticaju na druge da ne čine krivična djela ;
3. Razvijanje i učvršćivanje društvene odgovornosti izražavanjem društvene osude za
krivično djelo i neophodnosti poštovanja zakona.
4
Download

7214. Pravo-Kazne i ciljevi kaznjavanja