Zahtjev izdao:
________________, _____
Ime i prezime
potpis
Datum izdavanja: _____________
ZAHTJEV ZA KREDIT
Zahtjev zaprimio: ________________, _____
Ime i prezime
potpis
OPU: ________;
Datum zaprimanja kompletirane dokumentacije:
___________
IME (IME OCA) PREZIME
JMBG
ADRESA
MJESTO
LIČNA KARTA BR.
IZDATA OD
TELEFON-fixni
E-MAIL
TELEFON-mob
IZNOS KREDITA
KM
SLOVIMA
PERIOD OTPLATE
NAMJENA
DEPOZIT / VLASTITO
UČEŠĆE
KAMATNA STOPA
OBEZBJEĐENJE TRAŽENOG KREDITA:
DATUM I MJESTO ZAHTJEVA
EKS
SUDUŽNIK
HIPOTEKA
ADMINISTRATIVNA ZABRANA
JEMCI
DEPOZIT
OSTALO
IME, PREZIME I POTPIS DONOSIOCA ZAHTJEVA
IME, PREZIME I POTPIS PODNOSIOCA
POPUNJAVA POSLODAVAC
NAZIV POSLODAVCA
MJESTO
ADRESA
POŠTANSKI BROJ
JIB
TELEFON - FAX
OSNOVNA DJELATNOST FIRME
POTVRĐUJEMO DA JE
IME I PREZIME
JMBG
POZICIJA U FIRMI
ZAPOSLEN OD
DUŽINA RADNOG STAŽA (UKUPNO)
TRAJANJE PRETHODNOG ZAPOSLENJA (GODINE/MJESECI):
NAŠ RADNIK NA NEODREĐENO VRIJEME, DA NIJE NA PROBNOM RADU I DA SE NE NALAZI PRED OTKAZOM, TE DA U POSLJEDNJA TRI MJESECA, PROSJEČNO
OSTVARUJE
NETO PLATU U IZNOSU OD
KM
OBAVEZE PO KREDITIMA KOJI SE NE REFINANSIRAJU I OBUSTAVE PUTEM ADMINISTRATIVNIH ZABRANA
KAO DUŽNIK
KM
KAO SUDUŽNIK
KM
KAO JEMAC
KM
KREDITOR / NAZIV I SJEDIŠTE
IZJAVLJUJEMO I SA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM FIRME POTVRĐUJEMO, POD MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU,
KAO OVLAŠĆENE OSOBE FIRME, DA SU GORE NAVEDENI PODACI ISTINITI.
Ujedno izjavljujemo da se na prvi pismeni poziv UniCredit bank a.d. Banja Luka, dostavom ovog dokumenta obavezujemo mjesečno provoditi
administrativnu zabranu na platu i/ili drugim stalnim novčanim primanjima gore imenovanog u visini iznosa navedenog u obračunu koji nam je
dostavljen, te obavljati uplate u korist UniCredit bank a.d. Banja Luka. Ukoliko gore imenovanom prestane rad kod ovog poslodavca,
obavezujemo se bez odgode preporučenom pošiljkom dostaviti gornju administrativnu zabranu novom poslodavcu. Ako nam novi poslodavac
ne bude poznat, obavijest o prestanku rada imenovanog ćemo na opisani način proslijediti UniCredit bank a.d. Banja Luka.
M.P.
DATUM I MJESTO
IME I PREZIME OVLAŠTENIH OSOBA
POTPISI OVLAŠTENIH OSOBA
Napomene:
Navedenim zahtjevom za kredit podnosilac zahtjeva potvrđuje da je upoznat sa efektivnom kamatnom stopom koja je gore navedena.
U slučaju negativnog rješenja kreditnog zahtjeva, banka nije u obavezi obrazlagati svoju odluku.
U slučaju sumnje u vjerodostojnost dostavljene dokumentacije, Banka istu nije u obavezi da vrati.
Zaštita ličnih podataka: Potpisom potvrđujem da su gore navedeni lični podaci tačni i dajem izričitu saglasnost da iste Banka može voditi,
obrađivati i utvrđivati svrhu i način obrade, te je ovlašćujem da iste može prosljeđivati trećim licima / obrađivačima u zemlji i inostranstvu, kao i
davati na korišćenje Korisniku, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ili važećim propisima. Saglasnost dajem na neodređeno
vrijeme, u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom, a važiće do trenutka kada Klijent/Nosilac podataka ili Banka raskinu poslovni
odnos (Banka i Korisnik/Nosilac podataka međusobno izmire sve obaveze i potraživanja).
Međusobna komunikacija: Potpisom potvrđujem da sam saglasan/na da Banka navedene kontakte može koristiti za sve vidove komunikacije na
relaciji Komitent – Banka.
NAČIN OBAVJEŠTAVANJA O ZADUŽENJU PO KREDITU
Ličnim dolaskom u Banku (klijent može jednom godišnje besplatno da dobije izvod o zaduženju po kreditu od svog
Porodičnog bankara)
na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu za kredit
ostalo _________________________________________________
Download

Zahtjev za kredit.pdf - UniCredit Bank Banja Luka