Šifra
Verzija
Strana
OBR-1
1
1/1
ZAHTEV ZA ODOBRENJE PLASMANA
1. Podaci o podnosiocu zahteva
1.1 Osnovni podaci
Naziv, sedište i adresa: ________________________________________________________________________________________
Ime i Prezime (Direktor) : _________________________________________
JMBG: ___________________________
Tel: ____/________________
Mob: ____/___________
Fax: _____/______________
Delatnost: _________________________________
Šifra: _______________
Veličina preduzeća: _________________
Datum osnivanja: ______________
MB: _______________
PIB: ___________________
2. Vrsta proizvoda i usluge koja se traži
Rb
Opis

Rb

Opis
1.
Faktoring - domaći
5.
Eskont menica
2.
Faktoring - međunarodni
6.
Obrnuti faktoring
3.
Otkup potraživanja - domaći
7.
Savetodavne usluge
4.
Otkup potraživnja - međunarodni
8.
Okvirni aranžman
Kratak opis traženog plasmana (upisati podatke o vrsti posla, broju, vrsti instrumenata, izdavaocu fakture/menice, i rokovima dospeća...)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Podaci o dužniku/poveriocu
2.1 Osnovni podaci
Naziv, sedište i adresa: ________________________________________________________________________________________
MB: _______________
PIB: ___________________
4. Podaci o poslovnoj saradnji sa dužnikom/poveriocem
Kratak opis poslovne saradnje (navesti period poslovne saradnje, opis proizvoda/usluga, da li postoji ugovorni odnos, redovnost u plaćanju i sl.)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Prosečan mesečni promet roba/usluga
Stanje potraživanja/dugovanja na dan zahteva
_________________
___________________
______________________
5. Ponuđena sredstva obezbeđenja
Opis ponuđenog sredstva obezbeđenja (procenjena tržišna vrednost hipoteke, valuta i
iznos depozita ...)
Vrsta:
Hipoteka
Zaloga
Vinkulacija osiguranja
Garancija banaka i druge garanc.
Depozit
Menice
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ponuđena jemstva pravnih lica
Naziv, sedište i adresa jemca: ____________________________________________________________
Datum osnivanja: _____________________
MB: ___________________
PIB:________________
Godišnji promet: ________________
6. Izjave i saglasnost
Izjava o istinitosti podataka
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ovaj zahtev i upitnici, koji su sastavni deo ovog zahteva, sadrže istinite, tačne i
potpune podatke o poslovanju podnosioca zahteva.
Saglasnost za proveru podataka
Ovim potvrđujem da sam saglasan/a da JUBMES faktor d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 121, može preko Privredne komore Srbije – foruma
za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima, u komunikaciji sa drugim bankama, proveriti podatke i informacije koje dostavljam, a koje su
neophodne za donošenje odluke o odobravanju plasmana.
Saglasnost za dostavljanje podataka
Saglasan/a sam i ovlašćujem JUBMES faktor d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 121 da, u cilju analize zahteva za odobrenje plasmana,
podatke iz ovog upitnika, kao i podatke iz druge prateće dokumentacije koju dostavljamo, može saopštavati trećem licu, sa kojim ima sklopljen Ugovor
o pružanju konsultantskih usluga.
_______________________
Mesto i datum
____________________________________
Potpis i pečat ovlašćenog lica
Društvo za faktoring JUBMES faktor d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 121, Novi Beograd
Kontakt tel: +381 11 220 56 50; Fax: +381 11 311 30 04. E-mail: [email protected]
web site:www.jubmes-faktor.rs
Download

Zahtev za odobrenje plasmana