Pravo na izbor doktora
Svako osigurano lice ima pravo na izbor doktora porodične medicine i
obavezu da se registruje kod izabranog doktora. Osigurana lica imaju
pravo i na izbor bolnice, a djeci do 6 godina i ženama iznad 15 godina
života omogućeno je da se opredijele i za pedijatra, odnosno ginekologa,
kod kojih mogu da idu direktno, bez uputnice porodičnog ljekara.
Izbor porodičnog doktora
Porodični doktor se bira sa liste doktora zdravstvenih ustanova s kojima je
Fond ugovorio primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno porodičnu medicinu.
Izbor porodičnog doktora nije ograničen mjestom prebivališta osiguranog
lica i vrši se popunjavanjem propisanog obrasca u ambulanti izabranog
doktora.
Jednom izvršen izbor, odnosno registracija za izabranog porodičnog
doktora vrijedi sve dok osigurano lice ne odluči da ga promijeni, ili ne
nastupe okolnosti kada je neophodno izvršiti novi izbor (npr. kada doktor
napusti zdravstvenu ustanovu s kojom je Fond potpisao ugovor).
Promjena doktora
Promjenu porodičnog doktora, odnosno izbor za novog doktora, u pravilu je
moguće izvršiti po isteku 12 mjeseci od posljednje registracije, i to u
periodu od oktobra do kraja decembra, s tim da ta registracija vrijedi od
početka naredne godine. Promjenu doktora u ovom periodu nije potrebno
ničim obrazlagati, odnosno potrebno je da osigurano lice samo popuni
obrazac za registraciju u ambulanti doktora kojeg želi da izabere.
Promjena doktora prije navedenog roka moguća je ukoliko postoje
opravdani razlozi kao npr. promjena mjesta prebivališta trajno ili u periodu
dužem od tri mjeseca; duže odsustvo izabranog doktora; poremećeni
odnosi između doktora i osiguranog lica.
Kada se mijenja porodični doktor nije potrebna odjava kod prethodnog
doktora, pa ni u slučaju da se mijenja mjesto prebivališta. Popunjavanjem
obrasca za registraciju kod novog doktora i verifikacijom te registracije u
Fondu zdravstvenog osiguranja, osigurano lice je automatski brisano iz
evidencije registrovanih osiguranih lica kod prethodnog doktora.
Izbor specijaliste konsultanata iz pedijatrije i ginekologije
Sva osigurana lica, bez izuzetka, obavezna su da se registruju za tim
porodične medicine kojeg su izabrali. Djeci do šest godina i ženama preko
15 godina života, pored toga je omogućeno da se opredijele i za pedijatra,
odnosno ginekologa čije će ime porodični doktor upisati u zdravstveni
karton.
Kod porodičnog doktora moguće je dobiti informaciju o svim pedijatrima i
ginekolozima koji rade u zdravstvenim ustanovama s kojima je Fond
ugovorio tu oblast konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite.
Kod pedijatra, odnosno ginekologa, koji je upisan u zdravstveni karton,
osigurana lica mogu da idu bez uputnice porodičnog doktora.
Izbor bolnice
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti je propisano pravo na izbor zdravstvene
ustanove na sekundarnom nivou, odnosno na izbor bolnice u Republici
Srpskoj. Fond je omogućio primjenu ovog prava u praksi uvođenjem novog
modela plaćanja bolničkih usluga.
Osigurano lice ostvaruje ovo pravo kod svog porodičnog doktora, pedijatra
ili ginekologa koji ga upućuje u bolnicu, navodeći u koju bolnicu u RS želi
da bude upućeno.
Kod ostvarivanja prava na liječenje izvan Republike Srpske, takođe, postoji
mogućnost izbora zdravstvene ustanove, ali samo u okviru ustanova s
kojima Fond ima zaključen ugovor. Npr. ako je Fond ugovorio operaciju na
srcu i sa bolnicom u Srbiji i bolnicom u Federaciji BiH, osigurano lice može
da se opredijeli u koju od tih bolnica želi da bude upućeno.
Download

Pravo na izbor doktora - PORODICNA MEDICINA