Podgorica 04.03.2013 god.
Poštovani,
Hypo Alpe Adria Banka AD Podgorica Vam nudi mogu nost refinansiranja postoje ih obaveza, kao
i dodatno zaduženje koje se ispla uje bez namjene, po veoma povoljnim uslovima:
GOTOVINSKI REFINANSIRAJU I KREDITI
Opis
Kreditni uslovi
Iznos kredita
od 500€ do 10.000€ (do 5.000€ bez žiranata)
Rok otplate
do 84 mjeseca (do 48 mjeseci bez žiranata)
Nominal.kamatna stopa
9,99% na godišnjem nivou (fiksno)
Efektiv. kamatna stopa
od 10,53% na godišnjem nivou
Naknada za obradu kr.
1,5% od odobrenog iznosa kredita
Obezbije enje kredita
NAPOMENA
Administrativna zabrana, mjenica i mjeni no
ovlaš enje zajmotražioca
Ostali (mogu i) instrumenti obezbje enja:
- Žiranti (preko 5.000),
- Mjenica i mjeni no ovlaš enje pravnog lica,
- Oro eni depozit
Mogu nost kompletnog preuzimanja obaveza,
odnosno preostalih kredita kod drugih
banaka pod navedenim uslovima i isplata
preostalog dijela kredita u gotovini
U tabeli su prikazane visine mjese nih anuiteta za odre ene iznose gotovinskih kredita
Iznos
kredita
500
1.000
2.000
5.000
8.000
10.000
12 mjes.
43.99
87.97
175.94
439.85
703.79
x
24 mj.
X
46.20
92.40
231.00
369.59
461.99
Rok otplate
36 mj.
48 mj.
X
X
32.32
x
64.64
50.84
161.61
127.10
258.58
203.35
323.22
254.19
60 mj.
X
x
42.61
106.52
170.44
213.05
72 mj.
X
x
37.17
92.93
148.68
185.85
84 mj.
X
x
33.32
83.31
133.30
166.62
Osim navedenog proizvoda nudimo Vam i povoljne uslove za odobrenje minusa po
teku im ra unima (overdraft), debitne i kreditne (VISA revolving, Gold, pre paid...)
kartice, SMS usluge za obavještenja o prilivima na ra unima, kao i sve vrste tipova
štedenje prilagodjene vašim potrebama i po najpovoljnijim kamatnim stopama.
Akcija ima ograni enu dužinu trajanja
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-600
Fax. + 382 20 408-689
žiro-ra un: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Za sve detaljnije informacije i ostale savjete budite slobodni da se obratite kreditnim
referentima u najbližoj filijali
HYPO - ALPE ADRIA BANK
PODGORICA
Centrala (bulevar Sv.Petra Cetinjskog 143, Podgorica)
Kontakt : KREDITNI REFERENTI
Jovana Vukoslav evi , tel: 408-606 mob: 067/800-140
Milena Šofranac,
tel: 408-606 mob: 067/800-035
Vladimir Peru ica,
tel: 408-661
mob: 067/800-139
Ivan Pavi evi ,
tel: 408-661 mob: 067/800-132
Filijala u Hercegova koj ulici:
Kontakt : KREDITNI REFERENTI
Gordana Radonji ,
tel: 667-171 mob: 067/800-070
Tamara Joki ,
tel: 667-172
mob: 067/800-154
NIKŠI
Trg Slobode br.29
Kontakt : KREDITNI REFERENTI
Danka Š epanovi , tel: (040) 220-153 mob: 067/800-106
Slavica Gaji ,
tel: (040) 220-157 mob: 067/800-108
PLJEVLJA
Trg or a Peruni i a
Teodora olovi ,
tel: (052) 300-411 mob: 067/800-075
Maida Bambur,
tel: (052) 300-410 mob: 067/800-076
BIJELO POLJE
Ul.Slobode bb
Dragan Kikovi ,
tel: (050) 430-538 mob: 067/800-097
Marijo Šuša,
tel: (050) 430-561 mob: 067/800-096
BUDVA
Ul. 22 Novembra 2A
Milijana Petrovi ,
tel: (033) 403-050
KOTOR
Taba ina bb
Tanja Vico,
tel: (032) 304-442 mob: 067/800-120
HERCEG NOVI
Njegoševa 20
Irena Laban,
tel: (031) 350-381 mob: 067/800-090
BAR
Obala 13.jula bb
Mirjana Mili ,
tel: (030) 303-839 mob: 067/800-143
ULCINJ
Ul. 26 novembra bb
Andrija Jankovi ,
tel: (030) 401-836 mob: 067/800-116
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel. + 382 20 408-600
Fax. + 382 20 408-689
žiro-ra un: 907-55501-69
PIB: 02454190
[email protected]
www.hypo-alpe-adria.co.me
Download

Hypo Alpe Adria banka