Pristupnica za otvaranje transakcionog računa i povezanih proizvoda
i usluga Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Transakcioni račun
Prekoračenje po transakcionom računu
Hypo Visa Electron
Hypo Visa Classic
- debitna kartica
- kartica za odgođeno plaćanje i do 50 dana, uz kamatu od 0%
Hypo Visa Revolving
Hyponet
HypoSMS
- kreditna kartica sa mjesečnom uplatom 5% od
ukupno utrošenog iznosa u prethodnom periodu
- internet bankarstvo za građane
- stanje računa putem mobilnog telefona
Trajni nalog
Trajni nalog za štednju
(označite sa X proizvode koje želite)
Lični podaci:
Ime i prezime:
Ime oca:
Mjesto rođenja:
Pol:
M
Poštanski broj i mjesto:
Djevojačko prezime majke:
Telefon:
Broj lične karte:
Datum rođenja:
Ž Ulica i kućni broj:
Mobilni telefon:
Izdata od:
JMBG:
Mjesto i godina izdavanja:
E-mail adresa:
Adresa za slanje izvoda:
kućna adresa
e-mail
Stanovanje:
vlastita kuća
vlastiti stan
kod roditelja
unajmljeni stan
ostalo
Koliko dugo živite na navedenoj adresi:
Bračno stanje:
neudata/neoženjen
udata/oženjen
Broj izdržavanih osoba i djece:
rastavljena/rastavljen
udovica/udovac
vanbračna zajednica
Ime, ime oca, prezime supružnika:
JMBG supružnika:
Naziv poslodavca supružnika:
Naznačite kako da se upiše Vaše ime i prezime na karticu, koristeći najviše 19 znakova uključujući i razmake:
Podaci o zaposlenju:
Naziv i adresa poslodavca:
Sjedište preduzeća:
JIB:
Telefon:
Fax:
Vlasnik firme/suvlasnik
Radnik
Ukoliko ste vlasnik/suvlasnik firme upišite naziv firme:
Preduzeća privatna/državna
Državna uprava i javne ustanove
U penziji
Finansijske kuće
Stručna sprema: NSS
Ukupni radni staž:
neodređeno
SSS
VŠS
Zanatska radnja (STR, SZR, SUR)
Slobodno zanimanje
VSS
Od tog kod trenutnog poslodavca:
probni rad do
Zaposlen na: određeno do
Naziv Vašeg radnog mjesta:
Finansijski podaci:
Visina prosječne plate/penzije u zadnja tri mjeseca:
Naziv banke preko koje primate platu/penziju:
Visina Vaše zadnje plate/penzije:
Mjesečne obustave/krediti:
Poslodavac potvrđuje da su svi podaci u rubrikama 'Podaci o zaposlenju' i 'Finansijski
podaci' istiniti te se obavezuju obavijestiti Banku o prestanku radnog odnosa.
Datum:
Potpis ovlaštenog lica:
MP
Dodatni godišnji prihodi:
KM po osnovu
Zahtjev za odobravanje pozajmice/
prekoračenja po transakcionom računu:
Zahtjev za odobrenje limita:
Iznos tražene pozajmice:
KM
Iznos limita za Hypo Visa Classic karticu:
KM
Iznos limita za Hypo Visa Revolving karticu:
KM
Zahtjev za dodatnog korisnika kartice:
Hypo Visa Electron kartica
Hypo Visa Classic kartica
Ime i prezime:
Ime oca:
Srodstvo:
Hypo Visa Revolving kartica
Djevojačko prezime majke:
Mjesto rođenja:
Pol:
Poštanski broj i mjesto:
JMBG:
M
Ž Ulica i kućni broj:
Telefon:
Broj lične karte:
Mjesto i godina izdavanja:
Datum rođenja:
Mobilni telefon:
Izdata od:
E-mail adresa:
Naziv preduzeća i telefon na poslu:
Potpis korisnika dodatne kartice
Zahtjev za HypoSMS uslugu:
Želim koristiti slijedeću uslugu:
Prijem izvještaja o stanju transakcionog računa, na moj zahtjev (inicira se slanjem poruke SNR na broj +387 65 1366)
Paket dvije prethodne usluge
Prijem izvještaja o stanju transakcionog računa nakon svake promjene
Broj mobilnog telefona na koji će Banka slati SMS poruke:
Zahtjev za HypoNet uslugu:
Vrsta identifikacionog uređaja koji ću koristiti: Token
TAN lista
Popunjava Banka
Serijski broj identifikacionog uređaja: Token
/TAN lista
Zahtjev za trajni nalog:
Plaćanje fiksnog mjesečnog iznosa u visini od
Važenje trajnog naloga do
KM sa datumom izvršenja
dan u mjesecu
KM sa datumom izvršenja
dan u mjesecu
godine
Plaćanje fiksnog mjesečnog iznosa u visini od
Važenje trajnog naloga do
godine
Potpis
Potpisom potrđujem da su navedeni podaci tačni i istiniti, saglasan sam da ih Banka može provjeriti i po potrebi dostaviti članicama Hypo Grupe i drugim finansijskim organizacijama i
institucijama te da može izvršiti uvid i koristiti moje podatke iz Centralnog registra kredita te da kontakt podatke može koristiti u svrhu slanja marketinških poruka u vezi sa proizvodima
i uslugama Banke. Saglasan sam da potpisom pristupnice prihvatam sve odredbe Opštih pravila i uslova izdavanja i korištenja izabranih i označenih proizvoda sa kojim se mogu
upoznati u svim poslovnicama Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka i/ili na www.hypo-alpe-adria.rs.ba
Potpis
Datum
Popunjava Banka
Zahtjev obradio
Zahtjev prihvaćen:
Ime i prezime:
DA
Datum:
NE
Potpis odgovorne osobe i pečat Banke
Download

Jedinstvena pristupnica za otvaranje računa - Hypo Alpe