USLUGE
SOGE home-bank
U P U T S T VO
Sadržaj
UVOD
3
PRIJAVA, ODJAVA I PROMENA LOZINKE
4
NASLOVNA
6
RAČUNI
7
TRANSFERI
10
KARTICE
12
KREDITI
14
BUDŽETIRANJE
16
EBANKAR
19
OBAVEŠTENJA
20
PODEŠAVANJA
21
KORISNIČKA PODRŠKA
22
-3-
Uvod
Adresa za pristup:
www.sogehomebank.com
Pristup sistemu je omogućen sa sledećim internet pretraživačima:
Internet Explorer 8+
Chrome 8+
Opera 10+
Firefox 4+
Safari 4+
Opera mini 11
WebKit baziranim pregledačima na smartphone uređajima i Tablet-ima
Rad u okviru elektronskog bankarstva Societe Generale banke Srbija, SOGE home-bank-u (SGHB) zasniva
se na sistemu prozora (widget-a) koji izvršavaju određene zadatke i prikazuju željene informacije.
Prikaz widget-a u SGHB-u
Svaki od prozora (widget-a) u svom naslovu može imati sve ili neke od funkcionalnosti:
Zatvori – smanjuje površinu prikaza prozora, klikom na ovu opciju ostaje prikazan samo naslov
prozora
Otvori – klikom na ovu opciju prozor će ponovo biti prikazan u proširenom obliku
Povećaj – prikazuje prošireni oblik prozora u kojem su dostupne dodatne informacije
Smanji – klikom na ovu opciju prozor se vraća u smanjeni oblik
Znak pitanja – sadrži kratak tekst sa objašnjenjem konkretnog prozora (widget-a)
-4-
SOGE home-bank usluge
Na raspolaganju su vam brojne usluge koje vam omogućavaju kvalitetno upravljanje ličnim finansijama :
•
Informacije o aktuelnim ponudama, razna obaveštenja
•
•
Uvid u stanje i promet po računima, preuzimanje izvoda po računima
Interni transferi između računa klijenta
•
•
•
Kupovina i prodaja efektive/deviza (menjački poslovi)
Plaćanje na već predefinisane račune od strane Banke
Slobodno plaćanje (na bilo koji račun) korišćenjem Token-a1
•
•
Uvid u stanje i promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice ima otvorene u Banci
Informacije o kreditima
•
•
Mogućnost vođenja ličnih finansija
Komunikacija sa ličnim bankarom korišćenjem opcije eBankar*
•
•
Informacije o ličnom bankaru
Podešavanje SMS obaveštenja
Prijava, odjava i promena lozinke
Prijava na SOGE home-bank (SGHB) se vrši putem Korisničkog imena (identifikacioni broj) i Lozinke.
Korisničko ime odnosno identifikacioni broj dobijate u ekspozituri Banke prilikom potpisivanja ugovora o
korišćenju usluge elektronskog bankarstva. Ovaj broj takođe možete naći na poleđini bele kartice ispod
brojeva vaših računa i ima osam cifara.
Token predstavlja uređaj koji kreira šifru koju je neophodno uneti prilikom slobodnih plaćanja, Token možete da
kupite u bilo kojoj ekspozituri Societe Generale banke Srbija.
* Dostupno samo uz SoGe Home Bank Premium"
1
-5-
Inicijalnu lozinku dobijate odabranim putem (e-mail, SMS…) i unosite je klikom na karaktere u virtuelnoj
tastaturi koja će se otvoriti kada kliknete na polje lozinka. Lozinka koju dobijete važi samo za jedno
logovanje i kada je unesete otvoriće Vam se prozor za njenu promenu. U polje Stara lozinka upisujete
lozinku koju ste dobili a potom je neophodno da dva puta unesete novu lozinku. Promenu lozinke
potvrđujete klikom na opciju Potvrdi.
"""""""""""""
U gornjem desnom uglu nalaze se lični podaci (ime i prezime), SID broj, vreme poslednjeg logovanja,
opcija za promenu lozinke, opcija za odjavu sa sistema kao i sanduče u kojem možete brzo da proverite
da li imate poruku od Ličnog bankara. SID broj predstavlja broj sesije a u slučaju problema u korišćenju
aplikacije neophodno je da zapišete ovaj broj i navedete ga prilikom prijave problema radi njegove lakše
identifikacije. Takođe, u gornjem desnom uglu možete da promenite i jezik na kojem će biti prikazan
SGHB.
Nakon logovanja, horizontalni meni pruža mogućnost navigacije u okviru SGHB-a:
-6-
Naslovna strana
Nakon uspešne prijave na sistem, prikazaće se početna stranica odnosno Naslovna strana koja
omogućava prikaz informacija o aktuelnim ponudama Banke, raznih obaveštenja, spisak računa, promet
po odabranom računu, brz pristup plaćanju predefinisanih računa i grafički prikaz potrošnje.
Detaljnije informacije o pojedinačnim prozorima detaljnije biće navedene u okviru drugih strana.
-7-
Strana računi
Odabirom opcije Računi u okviru horizontalnog menija možete da pogledate stanje i promet po svim
računima koje imate otvorene u Banci. U zavisnosti koji je račun odabran u prozoru Stanje svih račun,a u
ostalim prozorima na ovoj strani biće prikazani podaci za taj račun (Promet po računu, Stanje i Izvodi).
-8-
U prozoru Stanje svih računa, odabirom opcije Promeni naziv računa
kao na slici u nastavku.
možete izmeniti naziv računa,
"
U proširenom obliku prozora Stanje svih računa imate uvid u dodatne kolone i informacije o računima.
"
U prozoru Stanje prikazano je trenutno stanje po odabranom računu, raspoloživo stanje (zajedno sa
dozvoljenim minusom ukoliko je isti odobren po računu), dozvoljeni minus kao i datum do kojeg važi,
rezervisana sredstva (neproknjižene transakcije). Odabirom opcije Prikaži otvoriće se novi prozor sa
spiskom transakcija koje nisu proknjižene, datumom rezervacije i ukupnim iznosom rezervisanih sredstava.
-9-
Izvode možete pregledati u prozoru Izvodi kao i potražiti određeni izvod unosom željenog datuma.
Izveštaj o prometu po odabranom računu možete dodatno suziti na osnovu unetih kriterijuma (prema
datumu, iznosu, vrsti transakcije uplata/isplata). U dnu prozora možete da odaberete broj transakcija koje
će biti prikazane po strani. Takođe, imate mogućnost da štampate dobijeni izveštaj klikom na opciju
Štampa.
- 10 -
Strana transferi
Na ovoj strani imate mogućnost da izvršite interni prenos između vaših računa, platite na već
predefinisane račune, sami kreirate šablon za plaćanje, izvršite plaćanje na bilo koji račun i pregledate sva
plaćanja.
Svoje šablone možete da kreirate odabirom opcije Kreiraj novi u okviru prozora Šabloni ili unosom
podataka u prozoru Uplatnica i klikom na opciju Snimi šablon. Brisanje kreiranog šablona se vrši klikom na
opciju Brisanje šablona
u prozoru Šabloni dok se sve promene mogu vršiti klikom na opciju Izmena
u istom prozoru. Odabirom opcije
šablona
promene naziva već predefinisanog plaćanja.
u prozoru Predefinisani nalozi imate mogućnost
Plaćanje se izvršava slobodnim popunjavanjem podataka u prozoru Uplatnica, njegovim popunjavanjem
odabirom jednog od već predefinisanih plaćanja od strane Banke u prozoru Predefinisani nalozi, ili
odabirom šablona koje ste sami kreirali. Plaćanje vršite odabirom opcije Plaćanje. U ovom prozoru će biti
prikazan preostali limit za vaša plaćanja. Za kreiranje šablona i slobodna plaćanja je potrebno da imate
TOKEN2.
Token predstavlja uređaj koji kreira šifru koju je neophodno uneti prilikom slobodnih plaćanja i kreiranja šablona.
Token možete da kupite u bilo kojoj ekspozituri Societe Generale banke Srbija.
2
- 11 -
Prenos sredstava između vaših računa u istoj valuti vršite u okviru prozora Interni prenos. Račun u polju
Prenos sa se popunjava izborom računa u prozoru Spisak računa dok se račun u polju Prenos na bira iz
padajuće liste. Interni prenos se izvršava klikom na opciju Izvrši.
U prozoru Pregled plaćanja možete da vidite sva plaćanja koja su izvršena putem SGHB-a, datum kada je
izvršeno plaćanje, status u kojem se ovo plaćanje nalazi, iznos i primalac. Ponovno plaćanje se vrši
odabirom opcije Ponovi. U proširenom obliku ovog prozora imate mogućnost filtriranja prema datumu,
iznosu i računu sa kojeg je izvršeno plaćanje.
- 12 -
Strana kartice
Strana kartice omogućava uvid u informacije o karticama koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice ima otvorene u
Banci. Glavni prozor za rad na ovoj strani je Moje kartice. Odabirom kartice u ovom prozoru automatski se
popunjavaju ostali prozori sa podacima. Osim podataka o samim karticama u ovom prozoru možete
izvršiti promenu naziva neke od platnih kartica odabirom opcije Promeni naziv platne kartice
.
Prozor Potrošnja po kartici prikazuje samo promene nastale korišćenjem platne kartice. Pregled se može
vršiti po datumu, iznosu, računu (za debitne kartice uz koje je otvoren i tekući EUR račun) i kartici (osnovna
ili dodatna ukoliko ovlašćeno lice ima karticu) u proširenom obliku ovog prozora.
- 13 -
U prozoru Stanje se vide informacije o stanju po platnim karticama. Za kreditne kartice biće prikazano
stanje, raspoloživo stanje, nedospele obaveze i rezervisana sredstva, dok će u slučaju da je odabrana
debitna kartica u ovom prozoru biti prikazani iznos dozvoljene pozajmice i rok važenja.
Kao i kod prozora Stanje i u prozoru Informacije po kartici prikaz podataka će zavisiti od tipa kartice koja
je odabrana. Za kreditnu karticu se prikazuje rok važenja, status i limit koji je odobren po kartici, dok će se
kod debitnih kartica pored roka važenja i statusa prikazati i informacija o trenutnom stanju.
- 14 -
Strana krediti
Ovde su prikazani svi krediti koje je vlasnik otvorio podnošenjem zahteva u svojoj ekspozituri.
Odabirom kredita u prozoru Pregled kredita automatski će biti popunjeni ostali prozori sa podacima. U
ovom prozoru se nalaze osnovne informacije o kreditu kao što su vrsta, broj kredita, ugovoreni iznos i
period otplate dok u proširenom obliku prozora imate i dodatne kolone datum ugovaranja, iznos rate,
ostatak glavnice i pretplata/dugovanje.
Prozor Obaveštenja prikazuje obaveštenja u vezi vaših kredita. U prozoru Spisak uplata možete da vidite
sve uplate koje su izvšene za odabrani kredit dok će se grafički prikaz ostatka glavnice kao i isplaćene
glavnice prikazati u prozoru Stanje kredita.
- 15 -
Anuitetni plan odabranog kredita možete pogledati u prozoru Plan otplate i možete ga štampati odabirom
opcije Štampa u okviru ovog prozora.
- 16 -
Strana budžetiranje
Na ovoj strani ste u mogućnosti da svoje uplate i isplate podelite u željene kategorije i da na taj način
dobijete jasnu sliku svojih dosadašnjih finansijskih tokova i promena.
Odabirom računa u prozoru Računi vršite izbor računa za koji želite da vidite pregled prometa, a u prozoru
Period birate period za koji želite prikaz. U prozoru Promet prikaz možete dodatno ograničiti samo na
uplate ili isplate, dok u koloni Kategorija dobijate prikaz kategorije po prethodno definisanim pravilima.
- 17 -
Prozor Pravila omogućava korisniku da formira svoja pravila po kojima će se kategorisati transakcije, kao i
da menja svoja već definisana pravila ili ih obriše.
Klikom na opciju Kreiraj pravilo otvara se prozor za kreiranje pravila. Unosi se naziv pravila i željeni uslovi
(po kojima će transakcije biti kategorisane na osnovu teksta iz opisa transakcije). Potrebno je i da se
odabere kategorija, pri čemu postoji mogućnost izbora postojeće ili definisanje nove kategorije. Klikom na
zeleni znak (štiklirano) nova kategorija će biti sačuvana, a klikom na opciju Snimi, sačuvaće se celo pravilo.
- 18 -
U mogućnosti ste da u bilo kom trenutku po svojoj želji izvršite promenu kategorije u okviru prozora
Promet. Neophodno je da kliknete na kategoriju za transakciju za koju hoćete da izvršite promenu i
otvoriće se padajuća lista iz koje birate željenu kategoriju za tu transakciju.
- 19 -
Strana eBankar
U okviru SoGe Home Bank Premium paketa imate mogućnost da se obratite direktno vašem ličnom
bankaru, a on će Vam odgovoriti na vaš upit u najkraćem mogućem roku. Odabirom opcije Nova poruka u
okviru prozora Teme otvoriće se odgovarajući formular u prozoru Konverzacija. Poruku ličnom bankaru
šaljete klikom na opciju pošalji.
- 20 -
Strana obaveštenja
Na strani obaveštenja na jednom mestu imate uvid u sva obaveštenja u vezi vaših računa, platnih kartica,
kredita kao i obaveštenja o najnovijim ponudama banke. Izvode za tekući dinarski račun možete pregledati
u prozoru Izvodi po računu.
- 21 -
Strana podešavanja
U okviru podešavanja imate uvid u vaše lične podatke kao i informacije o vašem ličnom bankaru.
Prozor Podešavanja daje mogućnost definisanja SMS obaveštenja po vašim računima i platnim karticama
kao i podešavanje željenih obaveštenja i limita.
- 22 -
Korisnička podrška
Sva pitanja u vezi korišćenja SOGE home-bank usluge kao i prijavu eventualnih teškoća u korišćenju same
usluge možete postaviti našoj tehničkoj podršci putem telefona na broj: 011/30-11-555 opcija 2 podopcija
2 svakog radnog dana od 09-17h, ili poslati mejl na adresu: [email protected]
Download

Ovde - SOGE Home-bank