Broj
kopije
Broj ugovora
UGOVOR O ČLANSTVU U DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU
POTVR UJEM DA U POTPUNOSTI RAZUMEM PROSPEKT DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA I NAKNADE KOJE SE NAPLAĆUJU
Član fonda
I
Ime i prezime
JMBG
Datum rođenja
Poštanski broj
Kontakt-telefon
Mesto
Adresa
Broj putne isprave*
Državljanstvo*
*Samo za strane državljane
Podaci o društvu za upravljanje fondom
DDOR GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD
Naziv
011 3036 142
20230240
Kontakt-telefon
Matični broj
104746708
PIB
MARŠALA BIRJUZOVA 3-5
Adresa
011 3036 143
Faks
BEOGRAD (STARI GRAD)
11000
Mesto
Poštanski broj
Podaci o obvezniku uplate (pravno lice)
Naziv
Kontakt-telefon
Matični broj
PIB
Adresa
Mesto
Poštanski broj
Faks
Podaci o obvezniku uplate (fizičko lice)
Ime i prezime
JMBG
Datum rođenja
Poštanski broj
Kontakt-telefon
Mesto
Adresa
Državljanstvo*
*Samo za strane državljane
Broj putne isprave*
Podaci o fondu
DDOR GARANT DINAR, DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND
Naziv
1001041
Registarski broj NBS
11000
BEOGRAD (STARI GRAD)
Poštanski broj
Mesto
BEOGRAD (STARI GRAD)
Iznos penzijskog doprinosa
(potpis člana fonda)
Datum
Mesto
(potpis ovlašćenog lica društva za
upravljanje fondom)
1
Predmet ovog ugovora je regulisanje me usobnih prava i obaveza izme u ugovornih strana shodno odredbama
Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Službeni glasnik" br. 85/2005 i
31/2011). Sastavni deo ugovora čine Pravila poslovanja, Opšti uslovi poslovanja i Pravilnik o tarifi kojima su
definisana prava i obaveze ugovornih strana i oni se dostavljaju uz Ugovor.
Društvo za upravljanje dostavlja članu fonda izveštaj, odnosno izvod sa njegovog individualnog računa, sa
svim promenama na tom računu u skladu sa Pravilima poslovanja do 31. marta tekuće godine za prethodnu
godinu sa stanjem na poslednji dan prethodne godine sa svim promenama na tom računu ili na zahtev člana
fonda, kao i posle svake isplate u skladu sa ugovorom o programiranoj isplati.
Ukoliko član fonda ima dodatne zahteve koji se odnose na način i rokove obaveštavanja o stanju na njegovom
individualnom računu mora o tome pismeno da obavesti Društvo za upravljanje.
Društvo za upravljanje fondom dužno je da članove fonda obaveštava o promenama u investicionoj politici i
pravilniku o tarifi, kao i o ostalim pravilima poslovanja značajnim za članove fonda.
Članstvo u fondu ne prestaje prestankom uplaćivanja penzijskih doprinosa. Članovi fonda neće biti tuženi ako
prestanu da uplaćuju penzijske doprinose.
Član fonda stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršenih 58 godina života.
Akumulirana sredstva mogu se povući jednokratnom isplatom, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta
ili kombinacijom ovih načina. Član fonda može povući jednokratnom isplatom najviše 30% akumuliranih
sredstava.
Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član fonda mora započeti najkasnije sa navršenih 70
godina života.
Pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može se ostvariti i pre navršenih 58 godina
života, u slučaju trajne nesposobnosti za rad, prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom i opštim aktima društva.
Ukoliko po osnovu ovog Ugovora član fonda vrši prenos sredstava iz drugog dobrovoljnog penzijskog fonda, u
kojem je status člana stekao pre 17.05.2011. godine, isti stiče pravo na povlačenje i rasplaganje
akumuliranim sredstvima sa navršene 53 godine života i može povući jednokratnom isplatom do 100%
akumiliranih sredstava.
U slučaju smrti člana penzijskog fonda akumulirana suma je nasledna, u skladu sa Zakonom.
Član fonda ima obavezu da društvu za upravljanje fondom plaća naknadu, u skladu sa zakonom o DPF i
penzijskim planovima, koja se obustavlja od iznosa uplaćenih doprinosa:
- naknadu prilikom uplate doprinosa ( 2,7% od iznosa već uplaćenog doprinosa);
- naknadu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ( 2% od vrednosti imovine fonda).
Član fonda ima obavezu da plaća troškove prenosa računa, troškove u vezi s dodatnim zahtevima
koji se odnose na način i rokove obaveštavanja o stanju na njegovom individualnom računu i druge troškove.
Izjava člana fonda:
Za korisnika mojih prava proisteklih na osnovu članstva u Dobrovoljnom penzijskom fondu u slučaju smrti
imenujem ____________________________________________________________ (ime i prezime), adresa
______________________________________ , jedinstveni matični broj ______________________.
Opredeljujem se da uplate u dobrovoljni penzijski fond vršim:
mesečno
tromesečno
polugodišnje
godišnje
jednokratna uplata
Uplate ću vršiti:
opšta uplatnica
obustava iz zarade
trajni nalog
internet ili telebanking
Adresa na koju želite da Vam se dostavljaju izveštaji o stanju na Vašem individualnom računu, ukoliko se
razlikuje od stalne adrese:
Mesto:
Poštanski broj:
Ulica:
Kućni broj:
________________________________
_______________
________________________________
_______________
Download

Ugovor sa fizičkim licem (pdf)