VODIČ ZA INVESTITORE
INFORMATOR O DOBIJANjU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
(građevinske dozvole se izdaju za izgradnju novih objekata i za: dogradnju,
nadgradnju i rekonstrukciju postojećih objekata)
I. TAČAN PRIKAZ PROCEDURE
A) LOKACIJSKA DOZVOLA
1.ZAHTEV ( podaci o investitoru-naziv, adresa, kontakt telefon, JMBG ili PIB, podaci o
objektu čija se izgradnja planira-broj kat.parcele i kat.opštine, i sadrži podatke o planiranoj
dispoziciji, tehničke karakteristike , prikazane na grafičkom prilogu na katastarskotopografskoj podlozi, vrsta i namena objekta, faze izgradnje i sl.)
2. KOPIJA PLANA PARCELE ( original, ne stariji od 6 meseci)
3. IZVOD IZ KATASTRA PODZEMNIH INSTALACIJA (original, ne stariji od 6
meseci).
4. DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO ZAKUPA NA PARCELI (original, ne
stariji od 6 meseci)
5. DOKAZ O PLAĆENOJ PROMENI NAMENE ZEMLjIŠTA NA PARCELI
6. DOKAZ o uplati opštinske administrativne takse u iznosu od 900 din. (račun budžeta
Opštine:840-742351843-94, model 97 i poziv na broj: 77-201, i Republičke
administrativne takse u iznosu od 760 dinara (račun budžeta RS:840-742221843-57,
model 97 i poziv na broj: 77-201 (predhodno navedene takse se uplaćuju za privredne
objekte).
Nakon uredno dostavljenog zahteva i napred navedene dokumentacije uz zahtev, nadležno
Odeljenje za komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine
Opštinske uprave opštine Ada izrađuje mogućnosti i uslove za izgradnju prema važećem
urbanističkom planu. Ukoliko važeći planski dokument ne sadrži sve uslove i podatke za
izradu tehničke dokumentacije nadležni organ ih pribavlja po službenoj dužnosti (o
trošku investitora). Organi, odnosno organizacije ovlašćeni za izdavanje tih uslova i
podataka dužni su da po zahtevu nadležnog organa postupe u roku od 30 dana.
Napomena : Na osnovu zahteva investitora nadležni organ za izdavanje lokacijske dozvole
može da izda ovlašćenje s kojim se ovlašćuje investitor da sam pribavi tehničke uslove
javnih preduzeća za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i ostalu infrastrukturu, i ostale
uslove o svom trošku.
LOKACIJSKA DOZVOLA SE IZDAJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA KADA
SU DOSTAVLjENI SVI NAPRED NAVEDENI DOKUMENTI.
LOKACIJSKA DOZVOLA VAŽI DVE GODINE.
B) GRAĐEVINSKA DOZVOLA
1. ZAHTEV (podaci o investitoru-naziv,adresa, kontakt telefon, JMBG ili PIB, podaci o
objektu čija se izgradnja planira - broj kat.parcele i kat.opština, planirana dispozicija, vrsta
i namena objekta, faze izgradnje i sl.)
2. LOKACIJSKA DOZVOLA (ne starija od 2 godine)
3. GLAVNI PROJEKAT IZRAĐEN U SKLADU SA LOKACIJSKOM DOZVOLOM
(3 primerka) SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI PROJEKTA
4. DOKAZ O PRAVU SVOJINE, ODNOSNO PRAVU ZAKUPA NA GRAĐ.
ZEMLjIŠTU (ne stariji od 6 meseci)
5. DOKAZ O UREĐIVANjU ODNOSA U POGLEDU PLAĆANjA NAKNADE ZA
UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA (Kopija ugovora o određivanju visine
naknade za uređenje građevinskog zemljišta zaključen između investitora i zastupnika
Budžetskog fonda za građevinsko zemljište opštine Ada , i dokaz (uplatnica) o izmirenoj
obavezi uplate utvrđenog iznosa).
6. DRUGI DOKAZI ODREĐENI LOKACIJSKOM DOZVOLOM
(Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, protivpožarna saglasnost i dr.)
7. DOKAZ o uplati opštinske administrativne takse u iznosu od 900 din. (račun budžeta
Opštine:840-742351843-94, model 97 i poziv na broj: 77-201, i Republičke
administrativne takse u iznosu od 1020 dinara (račun budžeta RS:840-742221843-57,
model 97 i poziv na broj: 77-201 (predhodno navedene takse se uplaćuju za privredne
objekte).
GRAĐEVINSKA DOZVOLA SE IZDAJE U ROKU OD 8 DANA OD DANA
PODNETE KOMPLETNE DOKUMENTACIJE
GRAĐEVINSKA DOZVOLA VAŽI DVE GODINE
*) NAPOMENA: GLAVNI PROJEKAT OBAVEZNO SADRŽI IZJAVU
ODGOVORNOG PROJEKTANTA I VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE KOJOM
SE POTVRĐUJE DA JE GLAVNI PROJEKAT URAĐEN U SKLADU SA
LOKACIJSKOM DOZVOLOM I PRAVILIMA STRUKE.
INVESTITOR JE DUŽAN DA PRIBAVI SAGLASNOST NA GLAVNI PROJEKAT
OD ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJA, KADA JE TO PREDVIĐENO
USLOVIMA SADRŽANIM U LOKACIJSKOJ DOZVOLI.
V) PRIJAVA RADOVA
(Investitor je dužan da organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom
građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta 8 dana pre početka
izvođenja radova)
1. Tačni podaci o investitoru
2. Podaci o objektu koji se gradi
3. Primerak građevinske dozvole
4. Datum početka i rok završetka građenja
5 DOKAZ o uplati opštinske administrativne takse u iznosu od 550 din. (račun budžeta
Opštine:840-742351843-94, model 97 i poziv na broj: 77-201, i Republičke
administrativne takse u iznosu od 680 dinara (račun budžeta RS:840-742221843-57, model
97 i poziv na broj: 77-201
NAPOMENA :Građenje objekata , odnosno izvođenje radova može da vrši privredno
društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik , koji su upisani u odgovarajući registar
za građenje objekata , odnosno za izvođenje radova. Prilikom izdavanja prijave za
izvođenje radova poželjno je da investitor priloži posebno za svaku vrstu radova
(građevinski-, mašinski- i elektro radovi)
Ugovor sa izvođačem radova,
Rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova,
Rešenje o određivanju nadzornog organa.
.G)
POTVRDA O USAGLAŠENOSTI IZGRAĐENIH
TEMELjA
(Izvođač radova je dužan da organu koji je izdao građevinsku dozvolu podnese izjavu
o završetku izrade temelja objekta koji se gradi). Prilaže se:
1. Izjava izvođača radova o završetku izrade temelja sa podaci o izvođaču radova
2. Zahtev investitora za izdavanje potvrde o usaglašenosti izgrađenih temelja,
3. Geodetski snimak izgrađenih temelja
4. Građevinska dozvola i Glavni projekat na uvid.
5. DOKAZ o uplati opštinske administrativne takse u iznosu od 250 din. (račun budžeta
Opštine:840-742351843-94, model 97 i poziv na broj: 77-201, i Republičke
administrativne takse u iznosu od 1750 dinara (račun budžeta RS:840-742221843-57,
model 97 i poziv na broj: 77-201
ROK ZA IZDAVANjE POTVRDE JE 3 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA
KOMPLETNE DOKUMENTACIJE.
D) UPOTREBNA DOZVOLA
(Investitor je dužan da pribavi upotrebnu dozvolu za izgrađeni objekat, na osnovu
koje se vrši UKNjIŽBA OBJEKTA)
Tehnički pregled za koje građevinsku dozvolu izdala jedinica lokalne samouprave ,
vrši Komisija koju obrazuje organ nadležan za poslove građevinarstva jedinic lokalne
samouprave ili privredno društvo , odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje
tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.
1.ZAHTEV (tačni podaci o investitoru, tačni podaci o objektu,)
2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Prijava početka radova i Potvrda o usaglašenosti
izgrađenih temelja
3. PROJEKAT IZVEDENOG STANjA ILI PISMENA IZJAVA ODGOVORNOG
IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG ORGANA (potvrđena i overena) DA JE
OBJEKAT IZVEDEN U SVEMU PREMA GLAVNOM PROJEKTU NA OSNOVU
KOJEG JE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA
4. GEODETSKI SNIMAK IZGRAĐENOG OBJEKTA
5. KONAČNE SAGLASNOSTI SVIH DAVALACA USLOVA NA IZVEDENO
STANjE (protivpožarna, vodoprivredna i dr.)
6. ZAPISNIK ILI IZVEŠTAJ O TEHNIČKOM PREGLEDU OBJEKTA
7. DOKAZ o uplati opštinske administrativne takse u iznosu od 900 din. (račun budžeta
Opštine:840-742351843-94, model 97 i poziv na broj: 77-201, i Republičke
administrativne takse u iznosu od 760 dinara (račun budžeta RS:840-742221843-57,
model 97 i poziv na broj: 77-201
UPOTREBNA DOZVOLA SE IZDAJE U ROKU OD 7 DANA OD DANA
DOSTAVLjANjA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO OD DANA
DOSTAVLJANJA ZAPISNIKA KOMISIJE O TEHNIČKOJ KONTROLI
OBJEKATA.
*) NAPOMENA: TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA VRŠI KOMISIJA ZA
TEHNIČKI PREGLED KOJU FORMIRA NADLEŽNI ORGAN ZA IZDAVANJE
UPOTREBNE DOZVOLE OBJEKATA , A TROŠKOVE TEHNIČKOG
PREGLEDA SNOSI INVESTITOR.
II. VREMENSKI OKVIR
( procena vremena potrebnog za realizaciju pojedinih faza procesa)
1. LOKACIJSKA DOZVOLA
a) za jednostavnije poslovne objekte od 30 do 45 dana
b) za složene poslovne objekte i objekte kolektivnog stanovanja od 30 do 90 dana
2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Obzirom da investitor na tržištu slobodno bira odgovornog projektanta i sam pribavlja
saglasnosti na glavni projekat, a takođe sam bira momenat izmirenja obaveze u pogledu
plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta, realna procena pribavljanja
građevinske dozvole nije moguća i najviše zavisi od investitora. Opštinska uprava po
pravilu izdaje građevinske dozvole u kraćem roku od zakonskih 8 dana, ukoliko je
podneta kompletna dokumentacija.
*) NAPOMENA: Prema dosadašnjoj praksi optimalno vreme za pribavljanje
građevinskih dozvola, uz puno angažovanje svih učesnika u postupku je za:
a)jednostavnije objekte od 30 do 90 dana, b) za složene objekte od 60 do 120 dana.
III. UNAPREĐENjE EFIKASNOSTI
Inovacije koje je uvela Opštinska uprava u cilju efikasnosti na izdavanju građevinskih
dozvola mogu se opisati kao: savetodavne - lako dostupne informacije investitoru u
razgovoru (ličnom ili telefonskom) i dispečarske- pribavljanje raznih dokumenata po
službenoj dužnosti i dr.
IV. TROŠKOVI PRIBAVLjANjA
U ovom informatoru prikazani su troškovi koje investitor ima prema Opštinskoj upravinadležnom organu koji izdaje neophodne dozvole. Ostali troškovi se plaćaju ovlašćenim
organima i organizacijama koji nisu deo nadležnog odeljenja i ne zavise od njega.
Prema dosadašnjoj praksi visina troškova najviše zavisi od vrste, namene i veličine
objekta, u smislu da što je objekat složeniji i veći i troškovi su veći. Prema izjavama samih
investitora najveći troškovi su: promena namene zemljišta (50% od tržišne vrednosti
parcele), izrada urbanističkih pravila i uslova (površina objekta po cenama Inženjerske
komore), izrada glavnog projekta (projektantske usluge po cenama Inženjerske komore),
naknada za uređivanje građevinskog zemljišta (zavisi od površine objekta, namene i zone u
kojoj se objekat nalazi).
Procedura za zakup i naknade
Procedura za davanje u zakup gradjevinskog zemljišta
Naknada za uredjenje gradjevinskog zemljišta se utvrđuje u zavisnosti od vrste, namene i
veličine objekta, u smislu da što je obekat složeniji i veći i troškovi su veći.
Investitor zaključuje poseban ugovor o utvrđenoj visini naknade za uređenje građevinskog
zemljiđta sa DOO “Prostor” iz Ade.
Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta se naplaćuje do kraja 2013. godine po
utvrđenom iznosu iz Opštinske Odluke.
Cena priključenja na infrastrukturu utvrđuje komunalno preduzeće JKP “Standard” Ada po
njegovom cenovniku.
DOKAZI ODREĐENI LOKACIJSKOM DOZVOLOM
U SMISLU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
I odluka o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, ili
II saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
Procedura za dobijanje saglasnosti na Studiju odnosno odluke potrebi procene uticaja
na životnu sredinu
I ZAHTEV za odlučivanje o potrebi procene uticaja se podnosi na posebnom obrascu koji
se nalazi kod nadležnog organa za zaštitu životne sredine OU opštine Ada
Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
1. izvod iz urbanističkog plana ili potvrđeni urbanistički projekat, odnosno akt o
urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;
2. idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
3. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
4. uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa
posebnim zakonom;
5. dokaz o uplati Republičke administrativne takse u iznosu od 2130 dinara (račun
budžeta RS:840-742221843-57, model 97 i poziv na broj: 77-201);
6. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.
Nakon što investitor dostavi kompletnu dokumentaciju, nadležni organ pristupa postupku
odlučivanja o podnetom zahtevu. Postupak traje najviše 30 dana od kojih je 10 dana
period javnog oglašavanja.
Postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu završava se donošenjem
rešenja koje može biti dvojako i to:
1. Rešenje o nepristupanju izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili
2. Rešenje kojim se nalaže izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
U slučaju da je nadležni organ doneo rešenje kojim se nalaže izrada Studije o proceni
uticaja na životnu sredinu investitor ja dužan da podnese zahtev za davanje saglasnosti na
Studiju koju izrađuje ovlašćeni institut.
II ZAHTEV za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
1. najmanje tri primerka studije u pisanom obliku i jedan u elektronskom obliku;
2. odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka;
3. dokaz o uplati Republičke administrativne takse koja zavisi od veličine projekta (račun
budžeta RS:840-742221843-57, model 97 i poziv na broj: 77-201)
Postupak davanja saglasnosti na Studiju traje od 70 do 110 dana od kojih je 20 dana
period javnog uvida.
PROCEDURA ZA DAVANJE U ZAKUP
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
I TAČAN PRIKAZ PROCEDURE
Predmet postupka davanja u zakup je građevinsko zemljište čija namena može biti za:
stanovanje, komercijalna delatnost, proizvodna delatnost i ostale namene.
U roku od 90 do 100 dana traje postupak davanja u zakup građevinskog zemljišta i to
od donošenja odluke do zakljućenja ugovora, a pod uslovom da je rešena preparcelacija,
odnosno formiranje građevinske parcele, koja se izdaje u zakup.
Procedura davanja u zakup gađevinskog zemljišta je sledeća:
1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje radi davanja u
zakup građevinkog zemljišta, a potom se raspisuje oglas za javno nadmetanje radi
davanja u zakup građevinskog zemljišta.
2. Postupak javnog nadmetanja
a)Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog
nadmetanja za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta.
b)Javno nadmetanje će se održati ako istom pristupi najmanje jedan učesnik, lično
ili preko ovlašćenogn punomoćnika, koji je u tom slučaju dužan da ponudi iznos
za 5% viši od početnog iznosa zakupnine.
c) Ukoliko na javno nadmetanje ne pristupi ni jedan učesnik, postupak oglašavanja će
se ponoviti.
d) Učesnik javnog nadmetanja ne može biti lice koje do dana podnošenja prijave nije
izmirilo svoje obaveze (po osnovu zakupa zemljišta, naknade za uređenje
građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta) prema
opštini.
3. Podnošenje prijave za javno nadmetanje
Učesnik na javnom nadmetanju uz prijavu podnosi i sledeće:
1. fotokopiju lične karte, za fizička lica;
2. izvod iz registra privrednih subjekata, za pravna lica i preduzetnike;
3. ovlašćenje za zastupanje, za pravna lica;
4. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu
Rok za podnošenje prijave i priloga je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u ''Službenom
listu opštine Ada''.
4. Garantni iznos
Svaki učesnik je obavezan da prilikom prijave na ovaj oglas uplati garantni iznos u visini
od 20% od početnog iznosa zakupnine odnosno cene zemljišta za pravna lica , odnosno
10% za fizička lica.
5. Postupak posle javnog nadmetanja
a)Po obavljenom javnom nadmetanju, a najkasnije u roku od 8 dana, rešenje o davanju u
zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini donosi predsednik opštine Ada, na
osnovu zapisnika Komisije, koje dostavlja i svim učesnicima u postupku javnog
nadmetanja i javnom pravobranilaštvu opštine Ada.
b)U roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o davanju u zakup građevinskog
zemljišta zaključuje se ugovor između Opštine Ada i lica kome se zemljište
daje u zakup.
c)Ako lice kome se građevinsko zemljište daje u zakup, svojom krivicom ne zaključi
ugovor u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja gubi pravo na uplaćeni
garantni iznos, a Predsednik opštine poništava rešenje.
6. Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava
a) Zakupac je obavezan da plati porez na prenos apsolutnih prava, kao i naknadu za
promenu namene zemljišta.
b)Učesnici koji nisu dobili zemljište u zakup, garantni iznos se vraća u roku od
petnaest dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
7. Podaci o uređenosti i komunalnoj opremljenosti zemljišta
Građevinsko zemljište koje se izdaju u zakup može biti uređeno ili neuređeno.
8. Početni iznos cene za zakupninu građevinske parcele:
Početni iznos zakupnine za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnj svojini
utvrđuje Prdsednik opštine na predlog nadležnog odeljenja Opštinske uprave.
Cena zemljišta za obraćun početnog iznosa zakupnine, obračunava se prema položajnim
zonama utvrđenim planskom dokumentacijom opštine.Vrednost boda jednaka je vrednosti
jednog evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke o
raspisivanju javnog oglasa.
Izuzetno u Industrijskoj zoni opštine visina zakupnine utvrđuje se na osnovu posebnih
kriterijuma koje donosi Predsednik opštine.
9. Dužina trajanja zakupa građevinskog zemljišta
Trajanje zakupa zavisi od namene građevinskog zemljišta (namena može biti za:
stanovanje, komercijalna delatnost, proizvodna delatnost i ostale namene) je do 80 godina.
Download

vodic za investitore 2013