Marketinški prospekt
(Teaser)
IO „PRVI MAJ” a.d. Pirot
- u restrukturiranju
Jul 2013. godine
Marketinški prospekt (Teaser) je pripremljen od strane konsultantske kuće „Dil Inženjering
Konsalting“ d.o.o. Beograd, kao savetnika Agencije za privatizaciju Republike Srbije u postupku
privatizacije kroz restrukturiranje Industrije odeće "Prvi maj", Akcionarsko društvo, Pirot - u
restrukturiranju. Sačinjen je na osnovu dokumenata i informacija dobijenih od strane Društva.
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
UVODNE NAPOMENE
Nakon neuspešne tenderske prodaje i raskida ugovora o prodaji 100% društvenog kapitala, usled
nepoštovanja ugovornih obaveza od strane kupca Konzorcijuma pravnih i fizičkih lica na čelu sa
preduzećem "Irva Investicije" d.o.o. Beograd, Agencija za privatizaciju je 10.06.2010. godine
raskinula kupoprodajni ugovor i dana 11.06.2010. godine donela Odluku o pokretanju postupka
restrukturiranja Industrije odeće "Prvi maj" Akcionarsko društvo Pirot - u restrukturiranju (u daljem
tekstu: Društvo ) .
Društvo će biti privatizovano kroz prodaju imovine Društva, podeljene na Prodajne pakete sa
obavezom preuzimanja radnika, metodom javnog nadmetanja, što je definisano Programom
restrukturiranja Društva, koji je usvojen od strane Skupštine Društva na sednici održanoj 20.06.2012.
godine, a Agencija za privatizaciju prihvatila Rešenjem o prihvatanju Programa restrukturiranja dana
25.06.2012. godine.
Sa stanovišta resursnog potencijala, tržišne perspektive i biznisa, Društvo poseduje atraktivnost i
zavređuje pažnju potencijalnih investitora i strateških partnera.
Resursna opremljenost, tržišna pozicioniranost i poslovanje Društva prezentovani su u okviru ovog
dokumenta, s ciljem da se zainteresovana pravna i fizička lica informišu o Društvu, kao i da na
osnovu izvršenog uvida definišu svoja strateška opredeljenja i namere. Svrha ovog dokumenta je da
se ukratko predstavi Društvo, sa ciljem pribavljanja Pisama o zainteresovanosti potencijalnih kupaca
kapitala ili imovine čiju prodaju će sprovesti Agencija za privatizaciju. Dokument sadrži informacije,
koje se mogu koristiti samo u cilju razmatranja potencijalnog investiranja u Društvo.
Potencijalnim investitorima koji izraze interes biće omogućena
dokumentacije u kojem će se nalaziti detaljne informacije o Društvu.
kupovina
privatizacione
Pozivamo Vas da kao potencijalni kupac iskažete svoj interes i inicijativu za učešće u procesu
privatizacije Društva. Svoje komentare, sugestije, zahteve za dodatnim informacijama i
objašnjenjima možete dostaviti Savetniku - Dil Inženjering Konsalting d.o.o. Beograd (Kontakt podaci
se nalaze na poslednjoj strani ovog dokumenta).
PREDNOSTI INVESTIRANJA
Duga tradicija i veliko iskustvo u proizvodnji lakih odevnih predmeta;
Prodaja sopstvene i tuđe robe u maloprodajnim objektima sa dugogodišnjim iskustvom I
klijentima,
Maloprodajni objekti u vlasništvu Društva se nalaze na najboljim lokacijama u većim
gradovima u Srbiji u kojima je omogućena komisiona prodaja, zajednička prodaja, prodaja
sopstvenih zaliha robe, kao i robe drugih tekstilnih preduzeća uz korišćenje usluge šivenja.
Proizvodnja tehnološke pare u kotlarnici u čijem je sastavu celokupna proizvodnja u okviru
fabričkog kruga u i Pirotu,
Pružanje usluge grejanja i usluge spremanja hrane za radnike zaposlene u okviru fabričkog
kruga u Pirota, kao i za decu u vrtiću "Prvomajski cvet",
2
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Pun naziv :
Industrija odeće «PRVI MAJ» akcionarsko društvo Pirot – u
restrukturiranju
Skraćeni naziv:
IO “PRVI MAJ” AD Pirot - u restrukturiranju
Sedište i adresa:
18300 Pirot, Nikole Pašića bb
Matični broj:
07130953
Šifra delatnosti:
1413
Naziv pretežne delatnosti:
Proizvodnja ostale odeće
Broj registracije u APR-u:
BD 64411
Pravna forma:
Akcionarsko društvo
Veličina Društva:
Veliko
Direktor:
Zoran Živković, v.d. generalnog direktora
Tel:
010/215-0008
Fax:
010/345-114
E-mail adresa:
[email protected], [email protected]
Broj zaposlenih:
819
Godina osnivanja:
1958.
Zavisno društvo:
Preduzeće za trgovinu “PRVI MAJ - PLUS”, d.o.o. Pirot - u
restrukturiranju
1.
Lokacija i sedište Društva
Opis:
IO „Prvi maj“ a.d. se nalazi u gradu Pirotu, regionalom
centru na krajnjem jugoistoku Srbije, udaljenom 306
km od Beograda i graniči se sa opštinama
Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka i Knjaževac,
kao i sa Republikom Bugarskom u dužini od 65 km.
Lociran je na interkontinentalnom magistralnom
pravcu evropskog autuputa E-70 (Beograd-Niš) i
magistalnog puta M-1-12 (Niš-Dimitrovgrad), koji
povezuje Srednju i Jugoistočnu Evropu odnosno
pravac Beograd-Niš-Pirot-Sofija.
Pirot je saobraćajni centar sa veoma razvijenom
industrijom automobilskih guma, građevinarskom i
prehrambenom industrijom.
Prema popisu iz 2011. godine u Pirotu je živi 57.922
stanovnika, od kojih u samom gradu živi 38.432.
Klimatski uslovi: umereno-kontinentalna klima.
Planine oko Pirota: Stara Planina, Belava, Vlaška
Planina, Vidlič.
3
Dil Inženjering Konsalting
2.
Marketinški prospekt (Teaser)
Istorijat Društva
Prvi maj Pirot je osnovan 1958. godine.
Prvi maj Pirot je proizvodnju odevnih predmeta započeo sa nekoliko radionica, koje su do 1962.
poslovale na nekoliko lokacija u gradu. Godine 1962. izgrađena je prva proizvodna hala na
sadašnjoj lokaciji u industrijskoj zoni Pirota. U drugoj fazi razvoja (od 1982-1986) intenzivnom
investicionom aktivnošću izgrađena je nova hala konfekcije i toplane na čvrsto gorivo u Pirotu, kao i
sedam fabrika izvan Pirota, u Temskoj, Babušnici, Beloj Palanci, Vlasotincu, Crnoj Travi, Kosovskoj
Mitrovici i Boru. U preduzeću je u tim godinama radilo preko 6.000 radnika. Od tada Preduzeće
postaje jedan od najvećih proizvođača i izvoznika u tekstilnoj industriji i generator razvoja ovog dela
Srbije.
Raspad SFRJ, sankcije Saveta bezbednosti UN, gubitak trećine sopstvenog prodajnog prostora na
ratnom području, katastrofalan požar početkom 1991. godine u kojem je izgorela najveća i
najopremljenija hala za izradu muških odela, zaustavili su razvoj Preduzeća. Proizvodni kapaciteti su
korišćeni sa manje od 50%, ali je ipak 80% proizvodnje plasirano na inostrano tržište.
Danas Preduzeće u svom proizvodnom delu ima fabriku trikotaže, a van proizvodnog dela prateće
sektore, sektor maloprodaje sa 40 prodavnica i Hotel „Stadion“.
U zavisnosti od promene propisa „Prvi maj“ je vršio organizacione, statusne i razvojne promene, i to
tokom 1974, 1989, 1992. i 2002. godine.
Najznačajnija promene u organizaciji dogodile su se 1989. godine kada se veliki broj dotadašnjih
OOUR organizuje u jedno jedinstveno preduzeće: Društveno preduzeće Industrija odeće „Prvi maj“
Pirot.
Na osnovu Odluke o izdavanju internih deonica po Zakonu o društvenom kapitalu i Odluke o
organizovanju preduzeća u deoničarsko društvo u mešovitoj svojini, preduzeće je izvršilo promenu
statusa u deoničarsko društvo u mešovitoj svojini, rešenjem Okružnog privrednog suda u Nišu Fi1389/91 od 7.8.1991. godine.
Donošenjem Odluke od 24.12.2002. godine Preduzeće se usklađuje sa novim Zakonom o
preduzećima iz 1996. godine i Zakonom o klasifikaciiji delatnosti i organizuje se kao Industrija odeće
„Prvi maj“ Pirot, akcionarsko društvo, Pirot, rešenjem Trgovinskog suda u Nišu Fi-1858/02 od
31.12.2002. godine.
Nakon stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima Preduzeće je podnelo zahtev za
prevođenje iz sudskog u Registar Privrednih subjekata, broj zahteva 1446685 od 13.6.2005. godine.
Dana 10.09.2012. godine je sklopljen ugovor između preduzeća "AHA Mura" d.o.o. Beograd,
Agencije za privatizaciju i IO "Prvi maj" a.d. Pirot - u restrukturiranju o kupovini dela imovine,
imovinske celine 1. Realizacijom tog ugovora došlo je do značajnog smanjenja vrednosti i obima
imovine, odnosno većina proizvodnih kapaciteta je prodata.
3.
Kapital Društva
Po podacima iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti osnovni kapital iznosi
1.828.711.000,00 dinara podeljen je na 1.828.711 običnih akcija (ISIN: RSMAJPE10400), nominalne
vrednosti 600,00 dinara.
Društvo ima 3.108 akcionara od čega je jedan akcionar pravno lice, a 3.107 su fizička lica.
Lista akcionara:
Naziv
Agencija za privatizaciju RS
Ostali
UKUPNO AKCIJA
Vlasnička struktura Društva:
1) Državni kapital
2) Privatni kapital
Broj
akcija
1,813,815
14,896
1,828,711
% od ukupne
emisije
99.18544
0.81456
100.00
Tip lica
Pravno domaće
Fizička lica
99,18544 %
0,81456 %
100,00 %
4
Dil Inženjering Konsalting
4.
Marketinški prospekt (Teaser)
Delatnost
Prema upisu u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, pretežna delatnost
Društva je: Proizvodnja ostale odeće pod šifrom 1413.
Društvo je registrovano za poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnotrgovinskom
prometu.
5.
Proizvodnja i korišćenje kapaciteta
Nivo korišćenja kapaciteta u periodu od 2008-2012. godine:
Pogon
Konfekcija I
Konfekcija II
Konfekcija III
Trikotaža
UKUPNO
Jed. mere
norma čas
norma čas
norma čas
norma čas
norma čas
Instalisani
kapacitet
475,875
396,563
396,562
Realni
kapacitet
372,579
202,417
192,251
2008
(u %)
88
76
89
2009
(u %)
88
76
89
2010
(u %)
78
51
48
2011
(u %)
79
86
69
2012
(u %)
69
85
88
1,269,000
767,247
85
85
60
78
81
Kretanje fizičkog obima prizvodnje u periodu od 2008-2012. godine:
Naziv proizvoda/usluge
Muška konfekcija
Ženska konfekcija
Dečja konfekcija
Muška trikotaža
Ženska trikotaža
Dečja trikotaža
UKUPNO
6.
Jedinic
a mere
2008
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Količina
2010
2009
391,958
22,659
0
6,216
1,491
0
422,324
249,726
29,652
0
0
0
0
279,378
208,115
56,563
0
0
0
0
264,678
2011
331,391
56,563
0
0
0
0
387,954
2012
255,068
66,689
0
0
0
0
321,757
Prihodi i plasman proizvoda
Kretanje ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga u periodu od 2008-2012. godine:
Naziv proizvoda/usluge
2008
Muška konfekcija
Ženska konfekcija
Dečja konfekcija
Muška trikotaža
Ženska trikotaža
Dečja trikotaža
UKUPNO
6,782,654
146,703
0
95,704
0
0
7,025,061
2009
Vrednost u Evrima
2010
4,703,944
291,651
0
40,780
0
0
5,036,374
4,179,590
512,226
0
9,551
0
0
4,701,368
2011
5,993,720
575,497
0
0
0
0
6,569,217
2012
4,656,040
752,945
0
0
0
0
5,408,985
Struktura prihoda od prodaje po tržištima u periodu od 2008-2012. godine:
Tržište
Domaće tržište
Inostrano tržište
Ukupno
2008
%
26
74
100.00
2009
%
36
64
100.00
2010
%
43.45
56.55
100.00
2011
%
32.54
67.46
100.00
2012
%
30.03
69.97
100.00
5
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
7. Ključni finansijski podaci ( 31.12.2012)
- Evro
Ukupan prihod
6.389.381
Ukupni rashod
9.802.825
Ukupna poslovna imovina
8.694.616
Ukupan kapital
0
Ukupne obaveze
14.050.729
Osnovna sredstva
58,69%
Kapital
0,00%
Obrtna sredstva
41,31%
Obaveze
100,00%
Materijal (uklj. el. energiju)
Osoblje (uklj. socijalno osiguranje)
Amortizacija
Ostali troškovi
Broj zaposlenih (stanje 01.07.2013)
19,40%
54,14%
1,92%
24,54%
819
Struktura troškova
- od toga u proizvodnji
66
Prosečna neto plata u 2012. godini
179 Evra
Bilansi stanja u poslednje tri godine u 000 Evra
Pozicije bilansa stanja
A K T I V A
A. STALNA IMOVINA
1. Neuplaćeni upisani kapital
2. Goodwill
3. Nematerijalna ulaganja
4. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
5. Dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
1. Zalihe
2. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se
obustavlja
3. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
3.1. Potraživanja
3.2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
3.3. Kratkoročni finansijski plasmani
3.4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
3.5. PDV i AVR
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
D. POSLOVNA IMOVINA
E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
F. UKUPNA AKTIVA
P A S I V A
A. KAPITAL (1+2+3+4+5-6-7)
1. Osnovni kapital
2. Neuplaćeni upisani kapital
3. Rezerve
4. Revalorizacione rezerve
5. Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
6. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
7. Neraspoređeni dobitak
8. Gubitak
9. Otkupljene sopstvene akcije
2010
2011
2012
9,292.8
8,992.7
5,103.0
9,069.5
223.3
2,786.3
716.9
8,984.3
8.4
3,059.9
291.7
5,095.3
7.7
3,591.6
532.7
2,069.4
1,790.3
2,768.2
2,634.8
3,058.9
2,066.5
276.6
2.5
0.0
12,079.1
0.0
12,079.1
127.2
6.2
0.0
12,052.5
1,761.1
13,813.6
987.1
5.3
0.0
8,694.6
5,650.1
14,344.8
430.8
3,065.6
0.0
3,090.7
0.0
2,844.0
3,090.7
2,844.0
11.0
2,645.8
6
Dil Inženjering Konsalting
Pozicije bilansa stanja
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugočne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda i PVR
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
D. UKUPNA PASIVA
Marketinški prospekt (Teaser)
2010
11,648.3
0.0
2,283.1
1,865.4
417.7
9,221.6
1,334.4
2011
13,653.2
0.0
4,623.1
4,202.0
421.1
9,030.1
1,191.6
2012
14,050.7
789.0
6,039.2
6,039.2
5,290.9
1,934.8
661.5
5,484.3
1,629.4
724.7
3,306.9
2,125.4
743.5
143.6
12,079.1
160.4
13,813.6
294.0
14,344.8
2011
2012
7,222.5
1,046.8
Bilansi uspeha u poslednje tri godine u 000 Evra
Pozicije bilansa uspeha
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK
IV. POSLOVNI GUBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
C. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
D. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
E. NETO REZULTAT
1. NETO DOBITAK
2. NETO GUBITAK
2010
4,815.0
4,786.7
111.0
6,697.3
6,666.8
156.6
6,104.8
5,409.0
121.4
284.3
308.1
225.5
7,523.0
46.5
1,700.0
4,656.6
399.3
720.6
310.4
184.4
8,701.4
71.9
2,504.8
5,416.6
271.8
436.4
290.1
7,932.8
83.3
1,818.2
5,307.6
188.1
535.6
2,708.0
68.6
1,245.0
1,750.5
55.1
2,004.1
158.9
693.0
634.9
334.2
1,828.0
155.3
1,116.1
129.3
606.7
2,188.9
2,237.3
3,266.2
2,188.9
2,237.3
3,266.2
2.7
16.1
147.2
2,191.6
2,253.4
3,413.4
Napomena:
Bilans uspeha obračunat je pomoću srednjeg godišnjeg deviznog kursa
2012: 1EUR=113,1277 RSD; 2011: 1EUR=101,9502 RSD; 2010: 1EUR=103,0431 RSD
Bilans stanja obračunat je pomoću deviznog kursa koji je važio na dan 31.12. naznačene godine.
2012: 1EUR=113,7183 RSD; 2011: 1EUR=104,6409 RSD; 2010: 1EUR=105,4982 RSD
7
Dil Inženjering Konsalting
8.
Marketinški prospekt (Teaser)
Nekretnine Društva
Zemljište
Društvo je korisnik gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u okviru kompleksa fabrike u
Pirotu ukupne površine od 145.863 m².
Građevinski objekti
Društvo poseduje u svojini građevinske objekte ukupne površine 24.063,55 m² na sledećim
lokacijama:
• Fabrika u Pirotu - 14.455,07 m²,
• Hotel "Stadion" u Pirotu - 1.586,26 m²,
• Maloprodajna mreža, koja se sastoji od 39 lokala - 8.022,22 m²
9.
Program restrukturiranja
Programom restrukturiranja Društva, koji je usvojen od strane Skupštine Društva, a Rešenjem o
prihvatanju Programa restrukturiranja Agencija za privatizaciju prihvatila, predviđena je prodaja
imovine Društva metodom javnog nadmetanja (javne licitacije) u 4 prodajna paketa (I, II, III i IV-1 do
IV-25).
Prodajni paket "I" čine nepokretnosti i pokretna imovina (mašine i oprema) Pogona
Konfekcije i druga nepokretna i pokretna imovina u krugu fabrike u Pirotu koja nije u okviru II
i V celine, a koja se nalazi u Pirotu na delu kat. parcele 3607/1 upisane u LN 1717 KO Pirot Grad. Prodajni paket je prodat javnim nadmetanjem.
Prodajni paket "II" čine nepokretnosti i pokretna imovina (mašine i oprema) Pogona
Trikotaže koja se nalaze u Pirotu na delu kat. parcele 3607/1 upisane u LN 1717 KO Pirot Grad.
Prodajni paket "III" čine nepokretnosti i pokretna imovina Hotela „Stadion“ koje se nalaze u
Pirotu na kat. parceli 4145/1 upisane u LN 8645 KO Pirot - Grad.
Prodajni paket "IV-1 do IV-25" čine nepokretnosti i pokretna imovina Maloprodajne mreže –
25 maloprodajnih objekata koji se nalaze u više gradova u Srbiji.
U međuvremenu, lokali u okviru prodajnih paketa IV-1 (Lokal Novitet u Pirotu), IV-10 (Lokal u
Mladenovcu i IV-14 (Lokal u Svilalncu) su prodati javnim nadmetanjem, dok je lokal u okviru
prodajnog paketa IV-23 (Lokal br. 2 u Leskovcu) zamenjen za drugi lokal u Novom Sadu.
Ovaj prodajni paket sada čini 21 lokal.
Moguće je da će kroz izmene Programa restrukturiranja ovaj prodajni paket biti proširen sa
još nekim od lokala, koji nisu sporni i za koje se bude utvrdilo da poseduju ispravnu
imovinsko-pravnu dokumentaciju
Ostalu imovinu čini ostala stalna imovina sa obrtnom imovinom u vlasništvu Društva i neće biti
predmet posebne prodaje u okviru postupka privatizacije.
Pregled građevinskih objekata po prodajnim paketima:
Prodajni paket "II" - Pogon Trikotaže u Pirotu
R.
br.
Inv.
br.
Naziv objekta iz popisne liste
Datum
aktiv.
1
2
3
4
5
639
2671
5913
5914
5915
HALA TRIKOTAŽE (MAŠINPLET)
TRAFO STANICA 2x1000 KV i 10-04 KV BR. 2
VAKUM STANICA 1 (KOD MAŠINPLETA)
VAKUM STANICA 2 (KOD MAŠINPLETA)
PODSTANICA ZA VAKUM
1.10.1984
28.12.1984
1.10.2003
1.10.2003
1.10.2003
UKUPNO
Br.
Površina
List
Broj etaža
kat.parcele
i
u m²
nepokr.
br. objekta
8,433.45 P+1 (deo) 1717
3607/1-18
63.85
P
1717
3607/1-15
25.18
P
1717
3607/1-16
25.18
P
1717
3607/1-17
38.50
8,586.16
8
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
Prodajni paket "III" - Hotel "Stadion" u Pirotu
R.
br.
1
2
3
4
5
Inv.
br.
Naziv objekta iz popisne liste
Datum
aktiv.
5925 HOTEL "STADION", ANEKS, LETNJA BAŠTA: 1.10.2003
HOTEL "STADION',
ANEKS UZ RESTORAN HOTELA
LETNJA BAŠTA
KOTLARNICA
TRIBINE SA NADSTREŠNICOM
UKUPNO
Površin Broj
a u m² etaža
902.00
56.01
274.00
20.00
334.25
Br.
List
kat.parcele i
nepokr.
br. objekta
P+1
P
P
8645
8645
8645
4145-1
4145-2
4145-3
P
8645
4145-6
1,586.26
Prodajni paketi od IV-2 do IV-9, od IV-11 do IV-13, od IV-15 do IV-22 i od IV-24 do IV-25 Maloprodajna mreža
R. Inv.
Naziv objekta iz popisne liste
br. br.
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
244
122
695
1
2059
2
1638
124
2981
810
128
360
405
1044
808
LOKAL U ČAČKU
LOKAL U VLASOTINCU
LOKAL U UŽICU
LOKAL VALJEVO I
LOKAL MODNA KUCA PIROT
LOKAL U ŠAPCU
LOKAL BR. 1 U VRANJU
LOKAL U VLADIČINOM HANU
LOKAL U KRAGUJEVCU
LOKAL U PROKUPLJU
LOKAL U VRŠCU
LOKAL U ZAJEČARU
LOKAL BR. 3 U PIROTU
LOKAL U KNJAŽEVCU
LOKAL U SOKOBANJI
19 2854 LOKAL U TRSTENIKU
20 736 LOKAL U BORU
21 1010 LOKAL U KURŠUMLIJI
22 465 LOKAL BR. 2 U KIKINDI
24 1045 LOKAL U KULI
25 1145 LOKAL MK ARANĐELOVAC
UKUPNO
Datum
aktiv.
Površina
u m²
Broj
etaža
5.12.1966
89.00
P
31.12.1964
43.00
P
31.12.1971
89.97
P
31.12.1971
82.36
P
25.5.1981 1,445.86 P+1+Pk
10.9.1962
98.67
15.9.1979
161.00
P
18.3.1964
35.00
P
31.1.2006
168.45
P+1
30.12.1972
85.73
P
15.4.1964
42.00
P
1.3.1968
215.00
P
10.9.1968
358.19
P+1
1.11.1974
59.65
P
30.9.1972
33.00
P
Po
14.10.1986
708.00
P
1
30.6.1978
199.00
P
1.4.1974
119.33
P
22.3.1972
70.26
P
1.11.1974
66.35
P
1.9.1975 1,334.00 Su+P+1
List
Br. kat.parcele
nepokr. i br. objekta
3400
4834
4317
3931
1717
4723
13500
1185
7961
1170
7462
16390
804
11900
5029
3939
7500
69
4940
1343
1630
1062/1-1-1
2461-1-1
736-1-13/01
7571-1
1939-1
485/2
5089-2-6
498/3-1-1
4119-1
3771-1, 3772-1
4248/3-1-35
9370/3-1-1
1701-1
403/2-1
5353/6-1-3
2632-1-8/1
2632-1-8/46
2632-1-8/53
770-1-2
5054-1
4630/2-1
2799-1-2
2142/10-1
5,503.82
9
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
FOTOGRAFIJE OBJEKATA :
PRODAJNI PAKET "II" - POGON TRIKOTAŽE U PIROTU:
HALA TRIKOTAŽE (MAŠINPLET) - Površina 8.433,45 m² (KP 3607/1, obj. br. 18):
10
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
TRAFO STANICA 2x1000 KV i 10-04 KV BR. 2 - Površina 63,85 m² (KP 3607/1, obj. br. 15):
VAKUM STANICA 1 i 2 - Površina 25,18 + 25,18 m² (KP 3607/1, obj. br. 16 i 17):
Vakum st. 1
Vakum st. 2
PODSTANICA ZA VAKUM - Površina 38,50 m²:
11
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
PRODAJNI PAKET "III" - HOTEL "STADION" U PIROTU:
HOTEL "STADION" - Površina 902 m² (KP 4145, obj. br. 1):
12
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
TRIBINE SA NADSTREŠNICOM - Površina 334,25 m² (KP 4145, obj. br. 6):
13
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
PRODAJNI PAKETI OD IV-2 DO IV-9, OD IV-11 DO IV-22 I OD IV-24 DO IV-25 MALOPRODAJNA MREŽA
2. LOKAL U ČAČKU - Površina 89 m² (KP 1062/1-1, obj. br. 1):
3. LOKAL U VLASOTINCU - Površina 43 m² (KP 2461-1, obj. br. 1):
14
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
4. LOKAL U UŽICU - Površina 89,97 m² (KP 736/1, obj. br. 13/01):
5. LOKAL VALJEVO I - Površina 82,36 m² (KP 7571, obj. br. 1):
15
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
6. LOKAL MODNA KUĆA PIROT - Površina 1.445,86 m² (KP 1939, obj. br. 1):
16
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
7. LOKAL U ŠAPCU - Površina 98,67 m² (KP 485/2):
8. LOKAL BR. 1 U VRANJU - Površina 161 m² (KP 5089-2, obj. br. 6):
17
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
9. LOKAL U VLADIČINOM HANU - Površina 35 m² (KP 498/3-1, obj. br. 1):
11. LOKAL U KRAGUJEVCU - Površina 168,45 m² (KP 4119, obj. br. 1):
18
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
12. LOKAL U PROKUPLJU - Površina 85,73 m² (KP 3771, obj. br. 1 i KP 3772, obj. br. 1):
13. LOKAL U VRŠCU - Površina 42 m² (KP 4248/3-1, obj. br. 35):
19
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
16. LOKAL BR. 3 U PIROTU - Površina 358,19 m² (KP 1701, obj. br. 1):
17. LOKAL U KNJAŽEVCU - Površina 59,65 m² (KP 403/2, obj. br. 1):
20
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
18. LOKAL U SOKOBANJI - Površina 33 m² (KP 5356/6-1, obj. br. 3):
19. LOKAL U TRSTENIKU - Površina 708 m² (KP 2632-1-8, obj. br. 1, 46 i 53):
21
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
20. LOKAL U BORU - Površina 199 m² (KP 770-1, obj. br. 2):
21. LOKAL U KURŠUMLIJI - Površina 119,33 m² (KP 5054, obj. br. 1):
22
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
24. LOKAL U KULI - Površina 66,35 m² (KP 2799-1, obj. br. 2):
25. LOKAL MODNE KUĆE ARANĐELOVAC - Površina 1.334 m² (KP 2142/10, obj. br. 1):
23
Dil Inženjering Konsalting
Marketinški prospekt (Teaser)
KONTAKT:
Zainteresovane strane treba da predaju formalno Pismo zainteresovanosti Savetniku. Pismo
zainteresovanosti treba da sadrži sledeće:
kratko obrazloženje zainteresovanosti;
opis poslovnih aktivnosti zainteresovanog preduzeća uključujući poslednje revidirane
podatke i vlasničku strukturu (Godišnji izveštaj).
Nakon prijema Pisma zainteresovanosti, Savetnik će pružiti detalje vezane za raspored i dalje
aktivnosti vezane sa proces prodaje kapitala ili imovine Društva.
Ukoliko ste zainteresovani za ovu mogućnost investiranja ili imate dodatna pitanja, molimo Vas da
kontaktirate sledeće osobe:
DIL INŽENJERING KONSALTING
Miročka 1
11000 Beograd
Srbija
Dr Boško Višnjić
Goran Luković
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Centar za privatizaciju
Terazije 23
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax:
+381.(0)11.3231534
+381.(0)11.3223014
+381.(0)11.3242672
+381.(0)11.3231541
Tel:
+381.(0)11.3020855
Fax:
+381.(0)11.3020816
e-mail:
[email protected]
[email protected]
e-mail:
[email protected]
Dragana Puzić
Rukovodilac projekta
24
Download

IO Prvi maj Pirot - Marketinski prospekt